keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 474/31.10.2006 privind completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Timisoara

31.10.2006

Hotararea Consiliului Local 474/31.10.2006
privind completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2006 - 21696/30.10.2006 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Luind in considerare adresa nr. SC . 2006 - 019510 / 04.10.2006 a Institutiei Prefectului judetului Timis ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, actualizata;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;
În conformitate cu prevederile art. 38 alin. (2) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, modificată şi completată de Legea nr.286/2006;
În temeiul art. 46, alin. (21 ) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006;


HOTARASTE

Art.1: Se însuşeşte completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Timişoara, potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: La data emiterii prezentei hotariri se revoca Hotărârea consiliului Local Nr. 321 / 25.07.2006 privind inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Timisoara.
Art.3: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu - Serviciul Administrare Imobile si Directia Urbanism - Serviciul Banca De Date Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Consiliului Judetean Timis
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Centrului de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
PETRE PETRIŞOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA APROBAT DIRECTIA PATRIMONIU PRIMAR SERVICIUL ADMINISTRARE IMOBILE NR. Dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU R E F E R A T pentru aprobarea completării inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Timisoara Avind in vedere Legea nr. 213/ 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia ,actualizata,

Avind in vedere H.G. nr. 548/1999 prin care s-au aprobat Normele tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public,

Avind in vedere ca Directia Urbanism –Serviciul Banca de Date Urbana a identificat imobile situate in Municipiul Timisoara care nu au fost cuprinse in Anexa nr. 2 privind inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Timisoara atestata prin H.G. 977 / 2002 si publicata in M.O. nr. 699 bis / 24.09.2002 si in Anexele nr. 1-23 la H/G. nr. 1016 / 2005 pentru modificarea si completarea H.G. nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Timis, precum si al municipiilor , oraselor si comunelor din judetul Timis ,publicate in M.O. nr. 874 bis / 29.09.2005 , imobile care au fost verificate la Serviciul de Carte Funciara Timisoara privind proprietarul tabular actual , la Directia Patrimoniu –Serviciul Administrare Imobile privind revendicarile in baza Legii 10 / 2001 , la Serviciul Agricol privind solicitarile de retrocedare in baza Legii 18/1991 a Legii 1/2000 si a Legii nr. 247 / 2005. Imobilele cuprinse in anexă au ca proprietar tabular Statul Roman, nu fac obiectul unor dosare de revendicare in baza Legii nr.18/1991 , a Legii nr.1/2000 , a Legii nr. 10 /2001 si a Legii nr. 247 /2005, Având în vedere Legea 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, conform art.3, aliniat 4, domeniul public al municipiilor este alcătuit din bunuri de uz sau interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local. În aceeaşi lege, art.4, se precizează că domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea lor şi care nu fac parte din domeniul public.

Referitor la anexa la H.C.L.321/2006 şi la adresa nr. SC 2006 -019510 /04.10.2006 a Institutiei Prefectului judetului Timis, aratam ca imobilele înscrise în inventarul respectiv nu sunt proprietatea municipiului Timişoara, după cum reiese din coloana nr. 6, în care este prezentată situaţia juridică actuală. Prin urmare, imobilele respective nu pot face parte din domeniul privat al municipiului, conform art.4 din L213/1998, dar pot face parte din domeniul public al municipiului, conform art.3, L213/1998, ca fiind declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local.

Motivaţia apartenenţei la domeniul public al acestor imobile este posibilitatea concesionării sau închirierii lor. De asemenea, ele pot fi date în administrare regiilor autonome ori instituţiilor publice, pot fi date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică, conform art. 136, aliniat nr. 4 din Constituţie. P R O P U N E M

Emiterea unei hotariri a Consiliului Local prin care se aproba completare la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al Municipiului Timisoara conform Anexei care face parte integranta din proiectul de hotarire si totodata revocarea HCL. nr. 321 / 25.07.2006 . VICEPRIMAR DIRECTOR

Ing. ADRIAN ORZA Ec. NICUSOR C-TIN Miut PT. SEF SERVICIU Ing. CALIN PIRVA AVIZAT DIRECTIA URBANISM BANCA DE DATE URBANA DIRECTOR SEF SERVICIU

Arh. EMILIAN SORIN CIURARIU Ing. DAN ROBESCU SERVICIUL JURIDIC SEF SERVICIU Cons. Jr. MIRELA LASUSCHEVICI

Atasament: Anexa.pdf

Insusita de Consiliul Local Comisia speciala pentru intocmirea inventarului prin Hotararea nr…………/…………… bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului TIMISOARA PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMISOARA

Dr.Ing. GHEORGHE CIUHANDU

Bunuri imobile

Adresa Nr.CF. Nr.Top. MP

0 1 2 4 5 6 4231 CC Casa si curte Str. Comuna din Paris

nr. 46 2102

Freidorf 384/b/15/5,384/b/15/10,385/b/19 474 1984 Statul Roman - teren

Particulari-constructii L112/95 4232 CAT Teren Calea Sagului 13-19 16655 15593/1 2196 1963 Statul Roman in folosinta

Sfatului Popular Timisoara 4233 A Teren arabil pt. drum Intre str. Mures si

Str.Claude Debussy 5204 14323-14324/1 2179 2005

donatie Statul Roman prin Primaria

Municipiului Timisoara 4234 CC Casa si curte Str. Muzicescu 103 (fost

91) 5205 14413/2 370 1977 Statul Roman

4235 CC Casa cu 1 etaj si curte

Str. 1 Decembrie nr.10 5207 10036 696 1956 D92/1950

Statul Roman - teren Particulari-constr. L112/1995

4236 CC Casa si curte Str. Alexandru Odobescu 17

5210 12255 397 1956 D92/1950

Statul Roman - teren Particulari-constr. L112/1995

4237 CC Casa ,curte si gradina Str. Rusu Sirianu 88 5211 12818-12819 521 1974 D223/1974

Statul Roman - teren Particulari-constr. L112/1995

4238 CC AG

Casa si curte Gradina

Str. Romulus 44 5214 12379 12380

473 363

1956 D92/1950

Statul Roman

3

TIMISOARA

Nr. Crt. Cod clasif.

DENUMIREA BUNULUI

ELEMENTE DE IDENTIFICARE Anul dobandirii sau darii in

fol.

Valoare de

inventar

Situatia juridica actuala

JUDETUL TIMIS - MUNICIPIUL TIMISOARA Anexa

COMPLETARE LA INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI

Pagina 1 din 36

0 1 2 4 5 6 4239 CAT Teren Str. Romulus 42 5215 12382/1 588 1956

D92/1950 Statul Roman

4240 AG Gradina Piata Stefan Furtuna 4 5226 12244/2 793 1956 D92/1950

Statul Roman in folosinta Sfatului Popular Timisoara

4241 CC Casa si curte Str. Ciprian Porumbescu 104

5227 12710 971 1956 D92/1950

Statul Roman in folosinta Sfatului Popular Timisoara

4242 AG Gradina Str. C. Porumbescu 99 5246 12781 292 1989 D223/74

Statul Roman

4243 CC AG

Casa si curte Gradina

Str. Cozia 9 5249 10352 10353

415 460

1985 Statul Roman - teren Particulari-constr. L112/1995

4244 CC AG

Casa si curte Gradina

Str. C. Porumbescu 63 5260 12623 12624

294 373

1984 Statul Roman - teren Particulari-constr.

4245 CC Casa si curte Str. Vadul Calugareni 4 5271 12594 254 1978 D223/74

Statul Roman - teren Particulari-constr. L112/1995

4246 CC Casa si curte Str. Timotei Cipariu 3 5286 12181 644 1949 nationaliz.

Statul Roman - teren Particulari-constr. L112/1995

4247 A Teren arabil Str.Paul Constantinescu nr. 2

1181 Freidorf

429/b/1 2677 1948 Statul Roman

4248 A Teren arabil Str. Vaslui 12-14 636 Freidorf

392/17 1115 1912 Primaria comunei Freidorf

4249 A Teren arabil Str. Muncii 636 Freidorf

394 23019 1912 Primaria comunei Freidorf

4250 A Teren arabil Str. Nicolae Andreescu 107-109

636 Freidorf

393/a 393/b

11509 11509

1912 Primaria comunei Freidorf

4251 A Teren arabil Str. Ardealului 636 Freidorf

391/1 23007 1912 Primaria comunei Freidorf

4252 A Teren arabil str.Paul Constantinescu 636 Freidorf

431/1 11507 1912 Primaria comunei Freidorf

4253 CC Casa, curte si gradina Str. Treboniu Laurean 13 5406 12235-12236 1748 1956 D92/1950

Statul Roman - teren Particulari-constr. L112/1995

4254 CC Casa si curte Str. Mitropolit Varlaam (I. Fucsik), nr. 9

5422 9764 751 1956 D92/1950

Statul Roman - teren Particulari-constr. L112/1995

4255 AG CC

Gradina Casa si curte

Str. Memorandului 28 5447 10323 10324

698 369

1980 Statul Roman - teren 4/16 Particulari-teren12/16+constr.

L112/1995

3

Pagina 2 din 36

0 1 2 4 5 6 4256 CC Casa cu 2 etaje si

curte Str. Caraiman 5 5455 12168 778 1956

D92/1950 Statul Roman - teren

Particulari-constr. L112/1995 4257 CC Casa cu 1 etaj si

curte Piata Plevnei 4 5456 12138 778 1956

D92/1950 Statul Roman - teren

Particulari-constr. L112/1995 4258 CC Casa cu 2 etaje si

curte Str. Gheorghe Doja 3 5457 12170 754 1956

D92/1950 Statul Roman - teren

Particulari-constr. L112/1995 4259 CC Casa si curte Str. Ciprian Porumbescu

83 5468 12769 905 1956

D92/1950 Statul Roman - teren

Particulari-constr. L112/1995 4260 CC Casa cu 1 etaj si

curte Str. Virgil Onitiu 19 5469 11723 667 1956

D92/1950 Statul Roman - teren

Particulari-constr. L112/1995 4261 AG Gradina Str. Al. Odobescu 32 5472 12289 358 1956

D92/1950 Statul Roman - teren

Particulari-constr. L112/1995 4262 CC Casa si curte Str. Al. Odobescu 21 5475 12020 582 1956

D92/1950 Statul Roman - teren

Particulari-constr. L112/1995 4263 CC Casa cu 1 etaj si

curte Str. Ion Heliade Radulescu nr. 3

5485 12248 767 1956 D92/1950

Statul Roman - teren Particulari-constr. L112/1995

4264 A Teren arabil Str. Edgar Quinet 5494 14342 11420 1949 expropriere

Statul Roman

4265 CC Casa cu 1 etaj si curte

Str. Feldioara 5 5496 10040 825 1956 D92/1950

Statul Roman - teren Particulari-constr. L112/1995

4266 CC Casa cu 2 etaje si curte

Piata Stefan Furtuna 3 5503 12242 920 1956 D92/1950

Statul Roman - teren Particulari-constr. L112/1995

4267 CC Casa cu 1 etaj si curte

Piata Crucii 2 5517 9814 837 1956 D92/1950

Statul Roman - teren Particulari-constr. L112/1995

4268 CC AG

Casa cu etaj si curte Gradina

Str. Feldioara 4 5520 10027 10028

1134 781

1956 D92/1950

Statul Roman in folosinta Sfatului Pop. Timisoara

4269 CC Casa cu 1 etaj si curte

Str. Brincoveanu 12 5521 12663 1453 1956 D92/1950

Statul Roman - teren Particulari-constr. L112/1995

4270 AG CC

Gradina Casa si curte

Str. Independentei 18 5522 11672 11673

1272 807

1956 D92/1950

Statul Roman in folosinta Sfatului Pop. Timisoara

4271 CC Casa, curte si gradina (3 cladiri)

Str. Memorandului 85 5523 10164-10165 1341 1956 D92/1950

Statul Roman - teren Particulari-constr. L112/1995

4272 CC Casa cu 2 etaje si curte

Bv. 16 decembrie 1989 nr.29 (bv. 6 Martie)

5527 12317 1556 1956 D92/1950

Statul Roman - teren Particulari-constr. L112/1995

3

Pagina 3 din 36

0 1 2 4 5 6 4273 CC Casa cu 1 etaj si

curte Str. Brincoveanu 51 5535 12872 749 1963

1964 Statul Roman - teren 1/4

Sfatul Pop.Timisoara teren 3/4 Particulari-constr. L112/1995

4274 A Teren arabil Str. Muzicescu 55 5540 14667 373 1958 D111/51

Statul Roman

4275 A Teren arabil Str. Muzicescu 53 5540 14668 741 1958 D111/51

Statul Roman

4276 CAT DS

Spatiu verde Fundatura

Str. Muzicescu 59 5540 14602/3 14602/4

84 136

1958 D111/51

Statul Roman

4277 CC Casa si curte Str. Brincoveanu 36 5543 12642 807 1956 D92/1950

Statul Roman - teren Particulari-constr. L112/1995

4278 CC Casa, curte si gradina Str. Rusu Sirianu 50 5546 12861-12862 916 1978 L 4/1973

Statul Roman - teren Particulari-constr. L112/1995

4279 AG Gradina Str. Memorandului 49 5547 10076 619 1956 D92/1950

Statul Roman

4280 CAT Teren cu garaj- constructie provizorie

Str. Al. Odobescu 26 5586 12294/1 272 1956 D92/1950

Statul Roman -teren Particulari-garaj

4281 CC Casa cu 1 etaj si curte

Str. 1 Decembrie nr.13 5608 9965 906 1956 D92/1950

Statul Roman - teren Particulari-constr. L112/1995

4282 AG Gradina Bv. Regele Carol I, nr. 10 (Bv.Berthelot)

5629 17143 865 1956 D92/1950

Statul Roman in folosinta Sfatului Pop. Timisoara

4283 CAT Teren Str. Cozia 3 5631 10348/1 293 1959 D228/48

Statul Roman

4284 A Teren arabil Piata Petofi 5654 9252/1 228 1961 succesiune

vacanta

Statul Roman adm.Institutul Politehnic Timisoara

4285 CC Casa D+P+1E si curte

Bv. Mihai Viteazul 18 5662 11950/1-11951 584 1981 Statul Roman - teren Particulari-constr. L112/1995

4286 CC Casa cu 1 etaj si curte

Bv. Mihai Viteazul 8 5664 12072 850 1979 D223/74

Statul Roman - teren Particulari-constr. L112/1995

4287 CC Casa cu 1 etaj si curte

Str. Filaret Barbu 8 5665 12063/1 934 1956 D92/1950

Statul Roman - teren Particulari-constr. L112/1995

4288 CC Casa cu 1 etaj si curte

Str. Brasov 11 5668 12113 12114

655 274

1956 D92/1950

Statul Roman in folosinta Sfatului Pop. Timisoara

3

Pagina 4 din 36

0 1 2 4 5 6 4289 AG

CC Gradina

Casa cu 1 etaj si curte

Str. Remus nr.4 5669 12123 12124

806 504

1956 D92/1950

Statul Roman in folosinta Sfatului Pop. Timisoara

4290 CC Casa si curte Str. Turgheniev 13 5673 9873 342 1975 D223/74

Statul Roman - teren Particulari-constr. L112/1995

4291 CC Casa cu 1 etaj si curte

Str. Remus 1 5681 12115 774 1956 D92/1950

Statul Roman - teren Particulari-constr. L112/1995

4292 AG Gradina Bv. Mihai Viteazul 12 5682 11955/1 389 1956 D92/1950

Statul Roman in folosinta Sfatului Pop. Timisoara

4293 CC Casa cu 1 etaj si curte

Str. Virgil Madgearu 4 5706 12067-12068/1 803 1956 D92/1950

Statul Roman - teren Particulari-constr. L112/1995

4294 AG CC

Gradina Casa si curte

Str. Letea nr. 76 5712 15118 15119

150 215

1962 succesiune

vacanta

Statul Roman-teren Particulari-constr. Mostenire

4295 CC Casa si curte Str. Brancoveanu 4 5715 12668 434 1956 D92/1950

Statul Roman - teren Particulari-constr. L112/1995

4296 CC Casa si curte Str. Drubeta 81 5725 30237/1 294 1960 D111/51

Statul Roman - teren Particulari-constr. L112/1995

4297 CC Casa si curte Str. Martirul Ciordas 19 5740 10567 329 1989 cumparare

Statul Roman - teren Particulari-constr. L112/1995

4298 CC Casa P+M si curte Str. Eneas 12 5758 13411 507 1980 cumparare

Statul Roman - teren Particulari-constr. L112/1995

4299 CC Teren cu casa cu etaj Bv. V. Babes 11 5766 9531/1 592 1962 D111/51

Statul Roman - teren Particulari-constr. L112/1995

4300 CC AG

Casa si curte Gradina

Str. Letea 84 5789 15111 15112

163 186

1979 D223/74

Statul Roman 1/4 parte Particulari 3/4 parte

4301 CC Casa si curte Str. Motilor 2 5794 12212 559 1967 nationaliz.

Statul Roman- teren Partic. -C-tii

4302 CC AG

Casa si curte Gradina

Calea Martirilor 1989 (Girocului) nr. 68

5799 14372 14373

361 841

1956 D92/1950

Statul Roman in folosinta Sfatului Pop. Timisoara

4303 AG Gradina Str. Cluj nr.1 5806 9236/1 488 1964 Statul Roman adm. Institutul Politehnic Timisoara

4304 CAT CAT

Teren cu garaje Teren cu garaj(c-tie

provizorie)

Str. Ioan Curea 8 (str. Stadion)

5810 9523-9524/4 9523-9524/2/1

101 536

1962 Statul Roman in folosinta Sfatului Pop. Timisoara

3

Pagina 5 din 36

0 1 2 4 5 6 4305 CC Casa,curte si gradina Str. Virgil Madgearu 10 5816 12059-12060 738 1956

D92/1950 Statul Roman - teren

Particulari-constr. L112/1995 4306 CC Casa si curte Str. C. Brincoveanu 62 5819 13034 514 1956

D92/1950 Statul Roman - teren

Particulari-constr. L112/1995 4307 CC Casa si curte Str. Eneas 19 5831 29412 368 1956

D92/1950 Statul Roman - teren

Particulari-constr. L112/1995 4308 AG

CC Gradina

Casa si curte Str. Corbului 15 5843 12516

12517 192 564

1982 cumparare

Statul Roman- teren

4309 CC Casa si curte Str. Iris 4 5848 15586 567 1985 D223/74

Statul Roman - teren Particulari-constr. L112/1995

4310 CAT Teren Str. Oltul 25 5853 9741/1/1 74 1956 D92/1950

Statul Roman in folosinta Sfatului Pop. Timisoara

4311 CC Casa si curte Str. Iulius Fucsik 21 5857 9735 520 1976 D223/74

Statul Roman - teren Particulari-constr. L112/1995

4312 CAT Teren Bv. Eroilor de la Tisa 3 5876 9228-9231/1 524 1962 Statul Roman in folosinta Sfatului Pop. Timisoara

4313 CAT Loc de casa cu 3 garaje (c-tii

provizorii)

Str. Putna 2 5879 9541/1 391 1962 Statul Roman- teren

4314 CC Casa si curte Str. Bella Bartok 36 (Tusnad)

5888 9701 816 1981 Statul Roman- teren

4315 CC Casa cu 1 etaj si curte

Str. Bella Bartok 17 (Maxim Gorki)

5889 9654 743 1966 D111/51

Statul Roman - teren Particulari-constructii

4316 CAT Teren Str. Arges 12 5891 9688/2-9689/2 243 1966 Statul Roman adm. Sfatului Popular Timisoara

4317 AG CC

Gradina Casa si curte

Str. 1 Decembrie 51 5894 9675 9676

378 333

1961 D111/51

Statul Roman - teren Particulari-constr. L112/1995

4318 CAT Teren Str. Tirnava 9 5904 9594/2/1 302 1963 D111/51

Statul Roman

4319 CAT Teren Str. Cluj 2 5905 9609/3 1850 1966 D111/51

Statul Roman

4320 CC Casa si curte Str. Vilcea 1/A 5915 9191 474 1963 D111/51

Statul Roman - teren Particulari-constr. L112/1995

4321 AG Gradina Str. Siretul 10 5929 9629 640 1968 D712/66

Statul Roman adm. Sfatului Popular Timisoara

3

Pagina 6 din 36

0 1 2 4 5 6 4322 CC

AG Casa si curte

Gradina Str. Putna 15 5931 9710

9711 531 200

1983 D223/74

Statul Roman - teren Particulari-constr. L112/1995

4323 CAT Teren Str. Diana 17 5933 9179/1 57 1966 donatie

Statul Roman

4324 CC Casa 1E, curte si gradina

Str. C. Porumbescu 66 5960 12455-12456/1 1376 1956 D92/1950

Statul Roman - teren Particulari-constr. L112/1995

4325 CC AG

Casa si curte Gradina

Str. Metropolit Metianu 13

5963 12130-12131 834 1956 D92/1950

Statul Roman - teren Particulari-constr. L112/1995

4326 CC Casa cu 2 etaje si curte

Str. Gh. Doja 35 5967 11769 759 1956 D92/1950

Statul Roman - teren Particulari-constr. L112/1995

4327 AG CC

Gradina Casa si curte

Str. Lidia 7 (Maresal Al. Averescu)

5970 11514 11515

580 492

1985 D223/74

Statul Roman - teren Particulari-constr. L112/1995

4328 CC Gradina cu bloc de locuinte

Str. Oltul 23 5995 9742/2 470 1962 Statul Roman - teren Particulari-constructie

4329 CC Casa si curte Str. Lalelelor 29 (Prota Traila)

13397 30946 282 1978 D223/74

Statul Roman

4330 A Teren arabil Calea Buziasului (S.C.Optica S.A.)

4079 8481/1 5075 1997 sentinta civila

Statul Roman

4331 C Teren cu casa Str. Popovici Banateanu Nr. 29/C

9928 22588/1 1312 1978 D223/74

Statul Roman-teren Particulari-constructie

4332 P Pasune Str. Gr. Alexandrescu nr.28

16173 22035/1 5025 1961 D111/51

Statul Roman

4333 CAT Teren Str. Moise Nicoara nr.3 4544 6057/1/2 40 1989,1995 D44/1986

Statul Roman

4334 CAT Zona verde Intrarea Pogonici 3 41266 27544 10345 1980 Statul Roman

4335 CAT Teren pentru constructii

2090 Mosnita Veche

1839/b-1843/2/2/1 46142 1974 Statul Roman adm.op. Min.Energiei Electrice

4336 CAT Teren Str. Cluj 5 6003 9233/2 534 1962 Statul Roman in folosinta Sfatului Popular Timisoara

4337 AG CC

Gradina Casa si curte

Str. Muzicesu 47 6016 15029 15030

221 230

1962 D111/1951

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

3

Pagina 7 din 36

0 1 2 4 5 6 4338 CC Casa si curte Piata Bihor 3 6023 8987 672 1961

D111/1951 Statul Roman-teren

Particulari-constructieL112/95 4339 CC Casa si curte Str. Carpati 33 6024 9078 613 1983

cumparare Statul Roman-teren

Particulari-constructieL112/95 4340 CAT Teren Str. Ioan Curea 2

(str. Stadion) 6036 9520/2 317 1962

expropriere Statul Roman in folosinta

Sfatului Popular Timisoara 4341 CC Casa si curte Piata Petofi 4 6040 9238/1 615 1964

expropriere Statul Roman in

adm.op.Institutul Politehnic Timisoara

4342 CGJ Teren cu 5garaje (constructii provizorii)

Str. Dr. V. Babes 33-35 6042 9642-9643/2 691 1962 expropriere

Statul Roman-teren Particulari-constructii provizorii

4343 CC Casa cu 1 etaj si curte

Str. Dr. V. Babes nr.1 6044 9526 685 1956 D92/1950

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4344 C Teren cu bloc de locuinte

Str. Ioan Curea 10 (str. Stadion)

6046 9523-9524/3 322 1962 expropriere

Statul Roman in folosinta Sfatului Popular Timisoara

4345 AG Gradina Str. Siretul 14 6047 9636 606 1956 D111/51

Statul Roman

4346 CAT Teren Str. Ioan Curea 6 (str. Stadion)

6049 9522/2/1 223 1962 expropriere

Statul Roman in folosinta Sfatului Popular Timisoara

4347 CC Casa si curte Str. Memorandului 91 6082 10184 366 1980 cumparare

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4348 CC Casa si curte Str. Tusnad 34 6115 9700 727 1956 D92/1950

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4349 CC Casa si curte Str. 1 Decembrie 76 6116 10201 635 1956 D92/1950

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4350 AG CC

Gradina Casa si curte

Str. Lidia 6 6125 13609 13610

138 194

1987 cumparare

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4351 CAT Teren Str. Diana 13 6133 9178/1 425 1966 D111/51

Statul Roman

4352 CAT Teren Str. 1 Decembrie 57 6137 9669/2 202 1949 Statul Roman in folosinta Sfatului Popular Timisoara

4353 C Teren cu un bloc de locuinte

Str. Anghel Saligny 6/a 6141 8801/2-8802/2-8803/2-8816/1- 8817/1

690 1984 donatie

Statul Roman-teren Particulari-constructii

3

Pagina 8 din 36

0 1 2 4 5 6 4354 AG

CC Gradina

Casa si curte str. Eneas 18 6201 13420

13421 180 487

1982 cumparare

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4355 CC Casa si curte Str. I. Fucik 7a 6219 9765 428 1956 D92/1950

Statul Roman-teren Particulari-ap.2 conf.

L112/95+restituire ap.1 conf.L10/2001

4356 C Teren arabil cu un bloc de

locuinte(S+P+2E)

Bv. Eroilor de la Tisa 61 6220 9332 784 1984 donatie

Statul Roman

4357 CC Casa cu 2 etaje si curte

Str. 1 Decembrie 5 6230 9975 632 1956 D92/1950

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4358 AG CC

Gradina Casa si curte

Str. Ariadna 69 6236 15024 15025

352 448

1956 D92/1950

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4359 AG CC

Gradina Casa si curte

Str. C. Brancoveanu 148 6245 14970 14971

181 178

1959 D111/51

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4360 CC AG AG

Casa si curte Gradina Gradina

Str. Mures 84 6267 14623/2 14622/2 14623/3

139 178 11

1987 D223/74

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4361 AG CC

Gradina Casa si curte

Str. C. Brancoveanu 131 6276 14914 14915

393 350

1964 D111/51

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4362 C Casa si gradina Str. Muzicescu 45 6289 15104 380 1976 D223/74

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4363 C Gradina cu casa Str. Dr. Stefan Stanca 32 6308 30491 627 1984 cumparare

Statul Roman-teren Particulari-constructie

4364 CC Casa cu 1 etaj si curte

Str. Ghirlandei 1a 6324 9934/1 401 1956 D92/1950

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4365 CC Casa si curte Str. Ranetti 3 6338 13089 354 1975 donatie

Statul Roman

4366 AG CC

Gradina Casa si curte

Str. Minotaurului 21 6357 14548 14549

420 230

1980 cumparare

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4367 C Gradina cu casa Str. Mures 44 6385 14902 722 1984 cumparare

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4368 C Gradina cu un bloc de locuinte

Str. Carpati 32 6392 8934 662 1981 D111/51

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

3

Pagina 9 din 36

0 1 2 4 5 6 4369 AG Gradina Str. Ulpia Traiana 111 6402 14650 468 1981

D223/74 Statul Roman-teren

Particulari-constructieL112/95 4370 C Teren cu un bloc de

locuinte + 2garaje Str. Feleacul 4-6 6411 27873-27875 1580 1960

D111/51 Statul Roman-teren

Particulari-constructie

4371 C Gradina cu un bloc de locuinte

Str. Dr. V. Babes 29 6417 9633 591 1962 expropriere

Statul Roman in folosinta Sfatului Popular Timisoara

4372 C Gradina cu casa Str. Berzei 33 6429 14468 656 1978 D223/74

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4373 CU Curte si gradina Bv. Eroilor de la Tisa 29 6434 27750 729 1980 donatie

Statul Roman 1/4 parte

4374 CC Casa si curte Str. Rusu Sirianu 42 6438 12875 857 1956 D92/1950

Statul Roman in folosinta Sfatului Popular Timisoara

4375 CC AG

Casa si curte Gradina

Str. Minotaurului 29 6447 14542 14543

293 356

1982 cumparare

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4376 AG CAT

Gradina cu garaje Teren

Str. Independentei 3 6482 9984 9985/1

208 389

1973 expropriere

Statul Roman-teren Particulari-constructii

4377 AG CC

Gradina Casa si curte

Str. Muzicescu 13 6520 15471/2 15472/2

178 168

1979 D223/74

Statul Roman

4378 AG CC

Gradina Casa si curte

Str. Tolstoi 19 6564 13077 13078

750 218

1983 D223/74

Statul Roman-teren Particulari-constructii

4379 C CAT

Teren cu bloc Teren

Str. Snagov 9 6571 12992/1 12992/2

3921 738

1964 donatie

Sfatul Popular Timisoara

4380 CC AG

Casa si curte Gradina

Str. Tolstoi 10 6573 13015 13016

478 593

1984 D223/74

Statul Roman-teren Particulari-constructii

4381 CAT Teren Str. Snagov 3 6577 12997/2/1 576 1965 expropriere

Statul Roman

4382 CC Casa , curte si gradina

Str. Tolstoi 1 6589 13031-13032 847 1979 cumparare

Statul Roman-teren Particulari-constructii L112/95

4383 CC AG

Casa si curte, 1garaj Gradina

Str. Tolstoi 3 6590 13029-13030 822 1978 D223/74

Statul Roman-teren Particulari-constructii

4384 AG CC

Gradina Casa si curte,1garaj

Str. Tolstoi 9 6596 13023 13024

315 432

1989 cumparare

Statul Roman-teren Particulari-constructii L112/95

3

Pagina 10 din 36

0 1 2 4 5 6 4385 CC

AG Casa si curte

Gradina Str. Tolstoi 11 6597 13021

13022 440 292

1982 D223/74

Statul Roman-teren Particulari-constructii

4386 CC AG AG

Casa si curte Gradina Gradina

Str. Hebe 11 6602 13058 13057/1 13057/2

283 214 350

1982 D223/74

Statul Roman-teren Particulari-constructii

4387 CC CAT

Casa si curte Teren

Str. Hebe 15 6604 13054 13053/1

341 293

1984 D223/74

Statul Roman-teren Particulari-constructii

4388 CC AG

Casa cu 1 etaj, curte Gradina

Str. Hebe 17 6605 13274 13275

458 372

1956 D92/1950

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4389 CC AG

Casa si curte Gradina

Str. Hebe 19 6606 13272 13273

485 264

1984 D223/74

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4390 CC Casa si curte Str. C.Brancoveanu 84 6630 13532 377 1981 D223/74

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4391 CC AG

Casa si curte Gradina

Str. Eneas 58 6632 13468 13469

258 430

1989 D223/74

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4392 CC AG

Casa si curte Gradina

Bv. Stefan Plavat 11 6640 13542 13543

387 347

1983 D223/74

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4393 CC Casa cu 2 corpuri, curte si gradina

Calea Martirilor 1989 (Girocului) nr.124

6651 14390-14391 2545 1965 D511/55

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4394 AG CC

Gradina Casa si curte

Str. Hebe 27 6656 13554 13555

423 280

1980 D223/74

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4395 AG CC

Gradina Casa si curte

Str. Hebe 29 6657 13556 13557

276 427

1963 D111/51

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4396 AG Gradina Bv. Stefan Plavat 12 6663 13510 810 1950 Statul Roman in folosinta Sfatului Popular Timisoara

4397 CC Casa si curte Str. Alex. Macedonski nr. 17

6665 13490 400 1978 cumparare

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4398 CC Casa P+1E ,curte si gradina

Str. Alex. Macedonski nr. 44

6669 13484-13485 823 1986 cumparare

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4399 CC Casa cu anexe si curte

Str. Eneas 64 6676 13477-13478/1 394 1980 D223/74

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4400 CC AG

Casa si curte Gradina

Bv. Stefan Plavat 23 6678 13523 13524

548 213

1997 D223/74

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4401 C Casa P+1E+M si gradina

Bv. Stefan Plavat 116 6681 28593 688 1984 cumparare

Statul Roman-teren Particulari-constructii

3

Pagina 11 din 36

0 1 2 4 5 6 4402 CC

AG Casa si curte

Gradina Str. Glad 55 6708 12951

12952 223 680

1981 D223/74

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4403 AG CC

Gradina Casa si curte

Str. Macedonski 22 6717 12941 12942

461 423

1967 D248/60

Statul Roman adm. op. Sfatul Pop.Timisoara

4404 C Gradina cu casa Str. Macedonski 10 6726 12930 947 1979 cumparare +L58/74

Statul Roman

4405 CAT Teren Str. Aurelianus 2 6741 9500/1/1 280 1956 confiscare

Statul Roman

4406 CC Casa si curte Str. Mehadia 7 6750 7066 642 1986 D223/74

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4407 CC AG

Casa si curte Gradina

Str. Nicolint 1/a 6758 7181/2 7182/2

240 276

1979 cumparare

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4408 CC Casa si curte Intrarea Crangului nr.1 6777 10882/1/1 268 1989 cumparare

Statul Roman

4409 CAT CAT

Teren Teren

Calea Martirilor 1989 nr.25

6782 10880/1/1 10879/1

254 274

1975 expropriere

Statul Roman

4410 CAT CAT

Teren Teren

Calea Martirilor 1989 nr.19

6786 10872/1 10872/3

41 135

1967 D712/66

Statul Roman in administrarea Sfatului Popular Timisoara

4411 CAT AG

CAT

Teren Gradina Teren

Calea Martirilor 1989 nr.17

6787 10871/3 10870/1/2/1 10871/1/2/2

90 417 183

1950 D228/48 D111/51

Statul Roman

4412 CAT CAT

Teren Teren

Calea Martirilor 1989 nr.15

6788 10869/1 10869/3/2/1

42 233

1974 expropriere

Statul Roman

4413 AG AG

Gradina Gradina

Calea Martirilor 1989 nr.9

6790 10864/2/1 10864/2/2/3

74 174

1963 donatie

Sfatul Popular Timisoara

4414 C Gradina cu casa Bv. Liviu Rebreanu 110 6810 28596 405 1986 D223/74

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4415 CC AG

Casa si curte Gradina

Str. Eneas 116 6893 10744 10475

132 607

1984 D223/74

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4416 AG CC

Gradina Casa si curte

Bv. Liviu Rebreanu 62 6903 10966 10967

550 429

2002 sentinta civila

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

3

Pagina 12 din 36

0 1 2 4 5 6 4417 CC

AG Casa si curte

Gradina Bv. Liviu Rebreanu 60 6904 10968

10969 440 554

1982 L58/74

D223/74

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4418 CC AG

Casa si curte Gradina

Bv. Liviu Rebreanu 56 (Stefan Plavat)

6906 10972 10973

334 673

1977 D223/74

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4419 C Casa cu 2 apartamente, curte si

gradina

Str. Drubeta 37 6915 10989-10990 834 1979 D223/74

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4420 AG CC

Gradina Casa si curte

Str. Salcamilor 18 6937 11029 11030

490 357

1983 D223/74

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4421 CC Casa si curte Str. Janos Paris 19 6958 30475 308 1976 D223/74

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4422 AG CC

Gradina Casa si curte

Str. Ulpia Traiana 35 6992 11414 11415

370 343

1980 D223/74

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4423 C Gradina cu casa Str. Ulpia Traiana 46 7007 11443 732 1984 D223/74

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4424 CC AG

Casa si curte Gradina

Str. Ulpia Traiana 34 7013 11453 11454

427 330

1976 D223/74

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4425 AG AG

Gradina Gradina

Str. Traian Vuia 12 7035 11497 11499/2

465 439

1991 D223/74

Statul Roman

4426 AG CC

Gradina Casa si curte

Str. Ariadna 10 7047 13623 13624

437 319

1978 cumparare

Statul Roman

4427 AG CC

Gradina Casa si curte

Str. Ariadna 18 7052 13631 13632

413 322

1980 D223/74

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4428 A CAT

Teren arabil Teren

Str. Mures 120 7055 14395 14396/3

60 96

1973 D712/66

Statul Roman

4429 A Teren arabil Str. Muzicescu 7055 14396/1 3406 1973 D712/66

Statul Roman

4430 CC AG

Casa si curte Gradina

Str. Ulpia Traiana 77 7062 13994 13995

326 244

1981 cumparare

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4431 CC AG

Casa si curte Gradina

Str. C. Brancoveanu 117a 7063 13713 13714

213 168

1984 cumparare

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4432 C Gradina cu casa si garaj

Str. Diaconul Coresi 42 7093 10669/1 333 1982 cumparare

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

3

Pagina 13 din 36

0 1 2 4 5 6 4433 CU Curte Calea Martirilor 1989

nr.16 (C. Girocului) 7099 10853/1 225 1979

D478/54 Statul Roman 1/4

Particulari 3/4 4434 AG Gradina Bv. Stefan Plavat 139

(Liviu Rebreanu) 7101 10849 564 1976 Statul Roman

4435 AG CC

Gradina Casa si curte

Bv. Stefan Plavat 83 (Liviu Rebreanu)

7119 10790 10791

290 328

1971 succesiune

vacanta

Statul Roman-teren 1/2 Particulari-constructieL112/95

si teren 1/2 4436 C Gradina cu casa

P+M si anexa parter Str. Salcamilor 42 7125 30451 810 1981

cumparare Statul Roman-teren

Particulari-constructieL112/95 4437 CAT Teren Str. Cosminului 16 7139 10821/4 306 1961

D111/51 Statul Roman

4438 C Gradina cu casa Str. Carpati 23 7144 8995 699 1983 D223/74

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4439 CC Casa cu 1 etaj si curte

Str. Turgheniev 8 7155 9933 355 1956 D92/1950

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4440 CC Casa si curte Str. Ranetti 37 7158 29496 124 1984 succesiune

vacanta

Statul Roman 93/412 Particular 319/412

4441 CC Casa cu 1 etaj si curte

Bv. Mihai Viteazul 15 7164 9914 812 1956 D92/1950

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4442 CC Casa cu 1 etaj si curte

Bv. Mihail Gaspar 7 (Ghirlandei)

7176 9973 497 1956 D92/1950

Statul Roman in folosinta Sfatului Popular Timisoara

4443 CC Casa cu 1 etaj si curte

Str. Prota Dragomir 5 7189 9880 798 1956 D92/1950

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4444 AG CC

Gradina Casa si curte

Str. Zarand 12 7197 15390/2 15391/2

81 310

1978 D223/74

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4445 C Gradina cu casa Str. Muzicescu 25 7199 15468 996 1980 D223/74

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4446 CC Casa cu 1 etaj,subsol si curte

Bv. Dr. V. Babes nr.4 7209 9893 613 1959 D92/50

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4447 CC AG

Casa si curte Gradina

Str. Lidia 64 7218 14019 14020

167 373

1979 D223/74

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4448 C Casa, curte si gradina Str. 1 Decembrie nr.11 7230 9966-9967 580 1956 D92/1950

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

3

Pagina 14 din 36

0 1 2 4 5 6 4449 CAT Teren Str. Diana 4 7235 9185/2 356 1962 Statul Roman in folosinta

Sfatului Popular Timisoara 4450 CC Casa cu 1 etaj ,curte

si garaj Str. Al. Odobesc 67 7243 11708 575 1956

D92/1950 Statul Roman-teren

Particulari-constructieL112/95 4451 CC Casa si curte Str. Vadul Calugareni 3 7248 12577 653 1975

L58/74 D223/74

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4452 CC Casa si curte Str. Craiova 4 7249 8857 8858

394 198

1985 D223/74

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4453 CC Casa cu 2 etaje si curte

Str. Ghirlandei 1 7253 9935 517 1956 D92/1950

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4454 AG CO

Gradina Casa cu 1 etaj

Str. Putna 13 7268 9712 9713

340 456

1963 D111/51

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4455 CC Casa cu 1 etaj si curte (2 scari)

Str. Sorin Titel 20 şi 20/A 7283 9909 699 1956 D92/1950

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4456 CC Casa cu 1 etaj si curte

Str. Sorin Titel 16 7296 9907 789 1956 D92/1950

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4457 AG CC

Gradina Casa si curte

Str. Siretul 9 7305 9564 9565

477 452

1979 D223/74

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4458 CC AG

Casa si curte Gradina

Str Mangiuca 19 7310 13898 13899

330 458

1984 cumparare

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4459 AG CC

Gradina Casa si curte

Str. 1 Decembrie 82 7328 8829 8830

435 215

1980 D223/74

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4460 CC Casa cu 2 corpuri şi curte

Str. Leningrad 7 7332 9889 830 1965 D111/51

Statul Roman 6/7 Particular 1/7

4461 C Gradina cu 1 bloc de locuinte

Str. Leningrad 19 7347 9882 853 1962 Sfatul Popular Timisoara

4462 AG Gradina Bv. Filipescu 12 7351 9605 560 1966 D111/51

Statul Roman

4463 CO CAT

Casa S+P+1E Teren cu garaj

Str . Sorin Titel 6 7356 9900/1 9900/2

698 31

1956 D92/1950

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4464 AG Gradina Bv. Eroilor de la Tisa 13 7366 9261 871 1963 D111/51

Statul Roman adm op.Institutul Politehnic Timisoara

3

Pagina 15 din 36

0 1 2 4 5 6 4465 CC Casa cu 1 etaj si

curte Str. Prota Dragomir 6 7388 9931 551 1956

D92/1950 Statul Roman-teren

Particulari-constructieL112/95 4466 AG Gradina Str. Maxim Gorki 3 7390 9623 659 1961

D270/58 Statul Roman adm. Academiei

Romane 4467 AG Gradina Str. Maxim Gorki 1 7390 9622 812 1961

D270/58 Statul Roman adm. Academiei

Romane 4468 AG

CC Gradina

Casa si curte Str. Ulpia Traiana 75 7397 13996

13997 428 136

1989 cumparare

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4469 CC Casa si curte Str. Ariadna 30 7407 13642 303 1981 D223/74

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4470 AG CC

Gradina Casa si curte

Str. Rusu Sirianu 15 7413 13118 13119

233 207

1986 D223/74

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4471 CC AG

Casa si curte Gradina

Str. Ion Vasii ( Cozia) nr. 27

7433 10369 10370

434 168

1965 Statul Roman

4472 AG Gradina Piata Petofi nr. 11 7442 9248/1 268 1964 Statul Roman adm. op. Institutul PolitehnicTimisoara

4473 C AG

Gradina cu depozit Gradina

Bv. Eroilor de la Tisa 8 7446 9254/1 9254/3

276 23

1962 D111/51

Statul Roman-teren Institutul Politehnic-constructii

4474 CAT Teren Bv. Vincentiu Babes 7 7453 9529/1 388 1962 Statul Roman in folosinta Sfatului Popular Timisoara

4475 C Gradina cu casa parter si 1 etaj

Str. Stefan Stanca 57 7500 28607 240 1961 D111/51

Statul Roman-teren Particulari-constructie

4476 CC Casa si curte Str. Iris 5 7512 29433 531 1984 cumparare

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4477 C Gradina cu casa Str. C. Brancoveanu 127 7543 14911 743 1981 D223/74

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4478 AG CC

Gradina Casa si curte

Str. Mures 58 7556 14803 14804

403 340

1964 D111/51

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4479 CC AG

Casa 1 etaj si curte Gradina

Str. Sorin Titel 17 7563 9883 9884

537 310

1956 D92/50

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4480 AG Gradina Str. Maxim Gorki 12 7576 9563/5 187 1966 D111/51

Statul Roman

4481 CC Casa si curte Str. Eneas 15 7580 29399 252 1976 cumparare

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

3

Pagina 16 din 36

0 1 2 4 5 6 4482 CC Casa si curte Str. Kiriac Dumitru 14 7591 13413 271 1980

D223/74 Statul Roman-teren

Particulari-constructieL112/95 4483 C Colonie

muncitoreasca Str. N.D.Cocea 23 174

Mosnita Noua

202 5755 1922 Statul Roman

4484 C Gradina cu casa Str. Eneas 38a 7626 13447 367 1978 Statul Roman-teren Particulari-constructii

4485 CC Casa si curte Str. Stefan Stanca 35 7627 28653 400 1988 cumparare

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4486 CC AG

Casa si curte Gradina

Str. Lidia 38 7629 13835 13836

262 422

1987 cumparare

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4487 CC Casa si curte Str. Iris 26 7637 15567/2 365 1986 cumparare

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4488 C Gradina cu bloc de locuinte

Str. Luceafarul 3 7644 29454 692 1992 L 4/1973

Statul Roman

4489 CC AG

Casa si curte Gradina

Str. Mures 135 7653 14295/1 14295/2

1002 3808

1980 cumparare

Statul Roman

4490 AG Gradina Str. Mangiuca 4 7733 13847 744 1966 D111/51

Statul Roman

4491 CC Casa si curte Str. Caras nr.3 7749 27755 477 1984 cumparare

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4492 AG Gradina Bv. Eroilor de la Tisa nr. 19

7763 9265 643 1969 D569/69

Statul Roman adm.op.Universitatea Timisoara

4493 CU C

Curte,str. proiectata Casa, gradina

Str. Mures 104 7772 14433 14434

62 266

1983 cumparare

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4494 C Gradina cu casa Str. Ulpia Traiana 12 7781 11624 1181 1981 D223/74

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4495 CAT Teren Str. Alexandru Odobescu 79

7782 11671/1/1 418 1962 donatie

Sfatul Popular Timisoara

4496 CC Casa si curte Str. Feuerbach nr.16 7807 9758 514 1963 D111/51

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4497 CC AG

Casa si curte Gradina

Str. Ulpia Traiana 99 7809 14640 14641

238 445

1988 cumparare

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

3

Pagina 17 din 36

0 1 2 4 5 6 4498 C Gradina cu casa Str. Mures 19 7862 15198/1 440 1981

D53/1980 Statul Roman

4499 CO Bloc de locuinte Str. Mures 13, bl 44 7869 26312 516 1970 D172/70

Statul Roman-teren Particulari-constructie

4500 CC AG

Casa si curte Gradina

Str. Eneas 69 7881 11572 11573

327 362

1985 cumparare

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4501 CC Casa si curte Str. Corbului nr.1 7892 12401/3/2 100 1979 D223/74

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4502 CAT Loc de casa Str. Ulpia Traiana 6 7893 11627/2 35 1951 cumparare

Statul Roman prin Ministerul de Finante

4503 C Casa, curte si gradina Dtr. Diaconul Coresi 40 7914 10670/1 427 1985 cumparare

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4504 CC AG

Casa si curte Gradina

Str. Scudier (Traian Vuia) nr. 4

7927 11524 11525

276 580

1977 D223/74

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4505 CC Casa si curte Bv. Dimbovita nr.18 7943 26673 384 1979 cumparare

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4506 CO Casa S+P+1E Str. Gh. Doja nr. 1 7966 12159 947 1956 D92/50

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4507 C Casa cu 2 etaje,curte si gradina

Str. Soimos 5A 7982 11753/1-11754/1 576 1980 D182/46

Statul Roman

4508 CC Casa si curte Str. Luceafarul 2 7990 29448 372 1982 cumparare

Statul Roman

4509 CO Casa Str. Feldioara 10 8006 10023-10024 566 1956 D92/50

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4510 AG Gradina Str. Leta 12 8020 15149 80 1982 cumparare

Statul Roman

4511 CC Casa si curte Str. Corbului nr.1 8027 12401/1 220 1956 D92/50

Statul Roman in folosinta Sfatului Popular Timisoara

4512 CC Casa 1 etaj si curte Bv. 6 Martie 12 (16 Decembrie 1989)

8028 17267 630 1956 D92/50

Statul Roman-teren 539/630 Particulari-constructieL112/95

4513 CC Casa si curte Str. Zugrav Nedelcu 7 8030 17249 612 1964 Statul Roman in folosinta Sfatului Popular Timisoara

3

Pagina 18 din 36

0 1 2 4 5 6 4514 CC

AG Casa 1 etaj si curte

Gradina Str. Zugrav Nedelcu 11 8032 17245

17246 1462 304

1956 D92/50

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4515 CC Casa P, casa P+1E si curte

Str. Ady Endre (Bonnaz)12

8035 17238 513 1956 D92/50

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4516 CC Casa si curte Str. Emanuil Gojdu 10 8042 17209 1302 1956 D92/50

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4517 C Casa , curte si gradina

Str. Emanuil Gojdu 8 8043 17207-17208 1298 1956 D92/50

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4518 CC Casa si curte Str. Ion Ghica 24 8046 17175 718 1956 D92/50

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4519 AG Gradina Str. Ion Ghica 10 8047 17167 272 1956 D92/50

Statul Roman in folosinta Sfatului Popular Timisoara

4520 AG Gradina Bv. Gen.Ion Dragalina 4 8051 17153 1210 1967 D176/48 D850/55

Statul Roman adm.op.Ministerul Educatiei prin Inspect. Scolar

Timis 4521 CC Casa cu 2 etaje si

curte Spl. Tudor Vladimirescu

24 8053 17125 572 1956

D92/50 Statul Roman-teren

Particulari-constructieL112/95 4522 AG Gradina Bv. Gen.Ion Dragalina

(13 Decembrie) nr. 4 8054 17124 1810 1956

D92/50 Statul Roman in folosinta

Sfatului Popular Timisoara 4523 C Casa 1 etaj , curte si

gradina Bv. Gen.Ion Dragalina (13 Decembrie) nr. 18

8057 17118-17119 2379 1956 D92/50

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4524 CC Casa si curte Bv. Gen.Ion Dragalina (13 Decembrie) nr. 10

8060 17147 855 1967 nationalizare

Statul Roman-teren Particulari-constructie

4525 CC Casa si curte Bv. 16 decembrie 1989 nr.40 (bv. 6 Martie)

8061 17097 2528 1956 D92/50

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4526 AG CC

Gradina Casa 1 etaj si curte

Bv. Gen.Ion Dragalina (13 Decembrie) nr. 17

8068 17065 17066

463 1081

1956 D92/50

Statul Roman in folosinta Sfatului Popular Timisoara

4527 C Teren cu casa P Str. Iancu Vacarescu 32/a 8074 17049/1 583 1963 D92/50

Statul Roman in folosinta Sfatului Popular Timisoara

4528 CC Casa 1 etaj si curte Str. Iancu Vacarescu 30 8075 17047 981 1956 D92/50

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4529 CC AG

Casa 2 etaje si curte Gradina

Str. Iancu Vacarescu 12 8082 17085 17086/a

1138 736

1956 D92/50

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

3

Pagina 19 din 36

0 1 2 4 5 6 4530 CC Casa parter, casa

P+1 E si curte Str. Olanescu 10 8085 17658/1 544 1962

succesiune vacanta

Statul Roman

4531 AG CC

Gradina Casa 1 etaj si curte

Str. I. Vacarescu 9 8091 17028 17029

326 767

1956 D92/50

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4532 CC Casa si curte Str. I. Vacarescu 17 8094 17034 913 1956 D92/50

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4533 CC Casa si curte Str. I. Vacarescu 27 8097 16988 1398 1956 D92/50

Statul Roman-teren 1277/1398 Particulari-constructieL112/95

4534 CC Casa 1 etaj si curte Bv. Tineretii 9 (piata Dragalina)

8102 16977 856 1956 D92/50

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4535 CC Casa si curte Str. Iuliu Maniu 50 (Frobl)

8107 16958 1006 1956 D92/50

Statul Roman in folosinta Sfatului Popular Timisoara

4536 CC Casa si curte Str. Iuliu Maniu 38 (Frobl)

8112 16986/1 663 1956 D92/50

Statul Roman in folosinta Sfatului Popular Timisoara

4537 CC Casa si curte Str. Iuliu Maniu 32 (Frobl)

8113 16993 16994

1764 576

1956 D92/50

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4538 C AG

CAT

Cladire si curte Gradina Teren

Str. Iuliu Maniu 29 Centru de semnalizari

rutiere

8134 16886/1 16886/2 16885/1

1301 35 628

1963 D92/50

Statul Roman in folosinta Sfatului Popular Timisoara

4539 AG AG

Gradina Gradina

Str. Iuliu Maniu 39 (Frobl)

8137 16895/1 16895/2

28 792

1956 D111/51

Statul Roman

4540 CC Casa 1 etaj si curte Str. Preyer nr.1 8140 16900 247 1956 D92/50

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4541 AG Gradina Str. Iuliu Maniu 49 (Frobl)

8144 16946 338 1956 D92/50

Statul Roman in folosinta Sfatului Popular Timisoara

4542 AG Gradina Str. Iuliu Maniu 53 (Frobl)

8145 16943 879 1956 D92/50

Statul Roman in folosinta Sfatului Popular Timisoara

4543 CC Casa si curte Str. Iuliu Maniu 67 (Frobl)

8150 16930 968 1956 D92/50

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4544 CC Casa si curte Str. Mangalia 58 (Dimitrie Sturdza)

8156 16913 849 1956 D92/50

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4545 CC Casa si curte Str. Preyer 10 8159 16909 439 1956 D92/50

Statul Roman in folosinta Sfatului Popular Timisoara

3

Pagina 20 din 36

0 1 2 4 5 6 4546 CC Casa 1etaj,

curte,gradina Str. Mangalia 8

(Dimitrie Sturdza) 8169 16847/1,16847/2/1,16848 811 1956

D92/50 Statul Roman-teren

Particulari-constructieL112/95 4547 AG

CAT Gradina Teren

Str. Mangalia 28 (Dimitrie Sturdza)

8164 16829/1 16829/2/1

284 516

1966 D111/51

Statul Roman

4548 AG CC

Gradina Casa si curte

Str. Mangalia 11 (Dimitrie Sturdza)

8174 16761 16762

995 447

1980 D223/74

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4549 CC Casa si curte Str. Preyer 23 8195 16682 777 1963 D92/50

Statul Roman-teren Particulari-constructieL112/95

4550 AG Gradina Str. Mangalia 10 8126 16846/2 608 1963 D27/75

Statul Roman

4551 CAT Teren Str. Mangalia 18 8126 16839/2 16840/2/1

20 242

1963 D27/75

Statul Roman

4552 CAT Teren Str. Iuliu Maniu 11 8126 16868-16869/2/1 621 1963 D27/75

Statul Roman

4553 CAT Teren Str. Mangalia 12 8126 16843-16844/2/1 918 1963 D27/75

Statul Roman

4554 CAT Teren Str. Iuliu Maniu 15-17 8126 16873/2/1 589 1963 D27/75

Statul Roman

4555 CAT Teren Str. Iuliu Maniu 21 8126 16877-16878/2/1 1473 1963 D27/75

Statul Roman

4556 CAT Teren Str. Iuliu Maniu 23 8126 16880/2/1 952 1963 D27/75

Statul Roman

4557 CAT Teren Str. Mangalia 30 8126 16828/2/1 20 1963 D27/75

Statul Roman

4558 CAT Teren Str. Mangalia 42 8126 16816-16817/2/1 650 1963 D27/75

Statul Roman

4559 AG CC

Gradina Casa si curte

Str.Crizantemelor (Capitan Alexei Donici)

nr. 48

8206 16692 16693

699 531

1964 D111/51

Statul Roman

4560 AG CC

Gradina Casa si curte

Str. Crizantemelor 20 8215 16720 16721

686 749

1956 D111/51

Statul Roman-teren Particulari-constr. L112/95

4561 CC Casa si curte Str. I. Preyer 33 8230 16610 520 1956 D92/50

Statul Roman in folosinta Sfatului Popular Timisoara

4562 AG CC

Gradina Casa si curte

Str. Budai Deleanu nr.3 8241 16424 16423/1

269 595

1963 D221/60

Statul Roman -teren Particulari -constr. L112/95

3

Pagina 21 din 36

0 1 2 4 5 6 4563 CC Casa si curte Spl. Tudor Vladimirescu

45 8258 16387/1 196 1987

D111/51 Statul Roman

4564 AG Gradina Str. Gelu 33 8285 17667 350 1976 D223/74

Statul Roman

4565 AG CC

Gradina Casa si curte

Str. Gh. Baritiu 21 8315 17513 17514

1040 430

1956 D111/51

Statul Roman

4566 CC Casa si curte Str. Pop de Basesti nr.43

8332 17414 944 1956 D92/50

Statul Roman in folosinta Sfatului Popular Timisoara

4567 CC Casa si curte Str. Pop de Basesti nr.35

8336 17422-17423 1235 1956 D92/50

Statul Roman-teren Particulari-constr. L112/95

4568 AG Gradina Str. Pop de Basesti nr.33

8337 17424 340 1956 D92/50

Statul Roman in folosinta Sfatului Popular Timisoara

4569 C Hotel NORD cu 2 etaje ,

restaurant,curte

Bv. Gen. Dragalina 47 8371 17358/1 1470 1956 D92/50

Statul Roman-teren - adm.BEGATURISM

BEGATURISM-constructii 4570 CAT Teren Bv. Gen. Dragalina 34

(13 Decembrie) 8377 17350/2 215 1964 Statul Roman adm.op. Sfatului

Popular Timisoara 4571 CC Casa si curte Str. Ady Endre 6 8385 17235 535 1956

D92/50 Statul Roman-teren

Particulari-constr. L112/95 4572 CC Casa si curte Str. Capitan Damsescu

nr.2 8388 16480 272 1979

D223/74 Statul Roman adm.Consiliului

Popular Timisoara 4573 CC Casa si curte Str. Gelu 54 8403 17583 577 1958

D111/51 Statul Roman

4574 CC Casa si curte Str. Ion Ghica 14 8410 17169/1 690 1966 D111/51

Statul Roman-teren Particulari-constr. L112/95

4575 CC AG

Casa si curte Gradina

Str. Crizantemelor 27 8420 16568-16569 855 1959 D111/51

Statul Roman-teren Particulari-constr. L112/95

4576 CC AG

Casa si curte Gradina

Str. Gheorghe Şincai 11 8423 16561 16562

371 503

1985 cumparare

Statul Roman

4577 AG Gradina Str. Capitan Damsecu 28a 8437 16550 260 1984 D223/74

Statul Roman

4578 CC CAT CAT

Casa si curte Loc de casa Loc de casa

Str. Gheorghe Şincai 19 8447 16553/1 16554/1 16554/3

381 15 25

1956 D92/50

Statul Roman in folosinta Sfatului Popular Timisoara

3

Pagina 22 din 36

0 1 2 4 5 6 4579 CC Casa si curte Str. Zugrav Nedelcu 8 8458 17259 657 1956

D92/50 Statul Roman-teren

Particulari-constr. L112/95 4580 CAT

AG Teren

Gradina Str. Zugrav Nedelcu 6 8459 17260/2

17261 244 240

1956 D92/50

Statul Roman in folosinta Sfatului Popular Timisoara

4581 C Casa, curte si gradina Str. Ion Ghica nr.7 8461 17116/1-17137 1669 1956 D92/50

Statul Roman-teren Particulari-constr. L112/95

4582 CC Casa cu 1 etaj si curte

Bv. Regele Carol I nr. 26 8464 17072 696 1956 D92/50

Statul Roman-teren589/696mp Particulari-constr. L112/95

4583 CC Casa si curte Spl. Tudor Vladimirescu 32

8465 16928 904 1949 Statul Roman-teren Particulari-constructie

4584 C Casa cu extindere parter, curte si

gradina

Str. Iuliu Maniu 10 8466 17011-17012 1489 1977 D223/74

Statul Roman-teren 7/16 parte Particulari-constr. L112/95

4585 CC Casa si curte Str. Capitan Damsecu 26 8473 16546 487 1956 D111/51

Statul Roman

4586 CC Casa si curte Str. Vasile Lupu 20 8476 16536 245 1983 D223/74

Statul Roman-teren Particulari-constr. L112/95

4587 CC AG

Casa si curte Gradina

Str. Capitan Damsecu 18 8477 16538 16539

253 236

1979 D223/74

Statul Roman-teren Particulari-constr. L112/95

4588 AG CC

Gradina Casa si curte

Str. Vasile Lupu 9 8486 16503 16504

460 330

1970 succesiune

vacanta

Statul Roman

4589 CC Casa si curte Str. Gh. Baritiu 4 8490 17463 881 1956 D92/50

Statul Roman-teren Particulari-constr. L112/95

4590 AG Gradina Str. Iancu Vacarescu 10 8511 17087/a 652 1967 D712/66

Statul Roman adm. Sfatului Popular Timisoara

4591 CC AG

Casa cu 1 etaj, extindere S+P si

curte

Spl. Tudor Vladimirescu 18

8517 17216 17217

468 427

1956 D92/50

Statul Roman-teren Particulari-constr. L112/95

4592 CC Casa si curte Str. Ady Endre 13 8519 17219 610 1956 D92/50

Statul Roman in folosinta Sfatului Popular Timisoara

4593 C Casa, curte si gradina Str. Vulturilor 68 8524 16376-16377 819 1981 D223/74

Statul Roman-teren Particulari-constr. L112/95

4594 CC Casa cu 1 etaj si curte

Spl. N. Titulescu 6 8525 17320 1273 1956 D92/50

Statul Roman-teren Particulari-constr. L112/95

3

Pagina 23 din 36

0 1 2 4 5 6 4595 CC Casa si curte Str. Preyer 36 8526 16614 657 1962

D111/51 Statul Roman

4596 CC Casa si curte Str. Preyer 16 8530 16668 747 1956 D92/50

Statul Roman in folosinta Sfatului Popular Timisoara

4597 CC Casa si curte Str. Budai Deleanu 28 8532 16741 418 1976 L4/73

Statul Roman-ap.2-8 Particulari-ap.1

4598 C Casa, curte si gradina Str. Budai Deleanu 24 8534 16744-16745 934 1956 D92/50

Statul Roman-teren Particulari-constr. L112/95

4599 CC Casa si curte Str. Gh. Baritiu 17 8540 17516 945 1956 D92/50

Statul Roman in folosinta Sfatului Popular Timisoara

4600 CC Casa si curte Str. Capitan Alexandru Donici nr.2

8545 16740 333 1956 D92/50

Statul Roman-teren Particulari-constr. L112/95

4601 CC Casa cu 2etaje si curte

Str. Ion Ghica 2 8549 17192 548 1956 D92/50

Statul Roman-teren Particulari-constr. L112/95

4602 CC Casa cu 2etaje si curte

Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 22

8550 17194 930 1956 D92/50

Statul Roman-teren Particulari-constr. L112/95

4603 CC Casa si curte Str. Iuliu Maniu 16 8560 17006 1286 1956 D92/50

Statul Roman-teren Particulari-constr. L112/95

4604 CC Casa cu 2etaje si curte

Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 6

8565 17287 1303 1956 D92/50

Statul Roman-teren Particulari-constr. L112/95

4605 CC Casa cu 1 etaj si curte

Spl. T.Vladimirescu 15 8568 17283-17284 1605 1956 D92/50

Statul Roman in folosinta Sfatului Popular Timisoara

4606 CC Casa si curte Str. Pop de Basesti nr.1 8576 17453 527 1962 D111/51

Statul Roman-teren Particulari-constr. L112/95

4607 CC Casa si curte Spl. T.Vladimirescu 36 8581 16924 2170 1966 L119/48

Statul Roman-teren Particulari-constr. L112/95

4608 CC Casa cu 1 etaj si curte

Spl. T.Vladimirescu 19 8583 17215 623 1956 D92/50

Statul Roman-teren Particulari-constr. L112/95

4609 CC AG

Casa si curte Gradina

Spl. N. Titulescu 22 8592 17615 17616

350 140

1981 cumparare

Statul Roman

4610 CU Curte Str. Preyer nr.7 8596 16806 2131 1956 D92/50

Statul Roman teren-1/2 Particulari teren -1/2

4611 CC Casa cu 2 etaje si curte

Str. Preyer nr.3 8597 16902 676 1956 D92/50

Statul Roman-teren Particulari-constr. L112/95

3

Pagina 24 din 36

0 1 2 4 5 6 4612 CC Casa cu 2 etaje si

curte Spl. N. Titulescu 15 8603 17455 847 1962

D92/1950 Statul Roman in folosinta

Sfatului Popular Timisoara 4613 CC Casa si curte Str. Gen.Dragalina 3 8621 17103 668 1956

D92/50 Statul Roman-teren

Particulari-constr. L112/95 4614 CC

AG Casa 1 etaj si curte Gradina cu 2 garaje

Bv. 16 Decembrie 42 (6 Martie)

8629 17095 17096

852 360

1956 D92/50

Statul Roman-teren Particulari-constr. L112/95

4615 CAT Teren Spl. T. Vladimirescu 27 8632 17054/1 488 1956 D92/50

Statul Roman in folosinta Sfatului Popular Timisoara

4616 C Casa, curte si gradina Str. Cap. Alexandru Donici 66

8636 16627-16628 663 1983 cumparare

Statul Roman-teren Particulari-constr. L112/95

4617 CC CO

Casa si curte Cladire

Str. Cap. Alexandru Donici 64

8637 16626 16633/2

1614 1040

1955 1958

D409/55

Statul Roman in folosinta Directiei Generale de Metrologie

4618 CC Casa si curte Str. Crizantemelor 62 8638 16647 473 1956 D92/50

Statul Roman-teren Particulari-constr. L112/95

4619 CC Casa si curte Str. Vlahuta 16 8640 16646 650 1956 D92/50

Statul Roman in folosinta Sfatului Popular Timisoara

4620 CC Casa si curte Str. Vlahuta 6 8644 16639 670 1956 D92/50

Statul Roman-teren Particulari-constr. L112/95

4621 CC Casa si curte Str. Vlahuta 4 8646 16638 654 1965 D111/51

Statul Roman

4622 CC Casa si curte Str. Vlahuta 5 8650 16660 670 1956 D92/50

Statul Roman-teren Particulari-constr. L112/95

4623 CC Casa si curte Str. Vlahuta 7 8651 16659 673 1956 D92/50

Statul Roman-teren Particulari-constr. L112/95

4624 CC Casa si curte Str. Vlahuta 15 8655 16654 629 1956 D92/50

Statul Roman in folosinta Sfatului Popular Timisoara

4625 CC Casa si curte Str. Seiler nr.1 8659 17319 1280 1963 D92/50

Statul Roman-teren Particulari-constr. L112/95

4626 AG CC

Gradina Casa si curte

Str. Budai Deleanu 21 8667 16437 16438

95 436

1985 D223/74

Statul Roman

4627 CC Casa si curte Str. Crizantemelor 68 8668 16629 659 1956 D92/50

Statul Roman 9/18 parti Particular 9/18 parti

4628 CC Casa cu 3 etaje si curte

Str. Gen. Dragalina 29 8683 17367/1/1,17367/2/1 1803 1963 D92/50

Statul Roman-teren Particulari-constr. L112/95

3

Pagina 25 din 36

0 1 2 4 5 6 4629 CC Casa cu 2 etaje si

curte Spl. Tudor Vladimirescu

22 8686 17127 589 1956

D92/50 Statul Roman-teren

Particulari-constr. L112/95 4630 CC Casa cu 2 etaje si

curte Spl. Tudor Vladimirescu

23 8687 17126 590 1962

D92/50 Statul Roman-teren

Particulari-constr. L112/95 4631 CC Casa cu 2 etaje si

curte Str. 16 Decembrie 1989

nr.16 8692 17233 770 1956

D92/50 Statul Roman-teren649/770mp

Particulari-constr. L112/95 4632 CC

CAT Casa cu 1 etaj si

curte Str. Iuliu Maniu 31

(Frobl) 8701 16887/1

16887/2 1017

67 1963

L187/45 Statul Roman in folosinta

Sfatului Popular Timisoara 4633 CC

AG Casa si curte

Gradina Piata Prahova nr.2

(Sf. Sofia ) 8709 16476

16477 347 134

1984 cumparare

Statul Roman-teren Particulari-constr. L112/95

4634 C Teren cu bloc de locuinte P+8E

Str. Iuliu Maniu 2 (Str.Resita)

8710 17017-17018 917 1956 D92/50

Statul Roman-teren 817/917mp Particulari-constr. L112/95

4635 CC Casa si curte Bv. Regele Carol I nr. 16 (Tineretii)

8714 17146 728 1956 D92/50

Statul Roman-teren Particulari-constr. L112/95

4636 AG C

Gradina Curte cu cladire

P+1E(Sc.Gen.9) si o locuinta anexa

Str. Aprodul Movila 10 8716 20624/1 20635/1

2028 1700

1961 D218/60

Statul Roman-teren Inspectoratul Scolar Timis-

constructii

4637 CC Curte cu casa Str. Crizantemelor 1 8719 16459/1/1 322 1989 D223/74

Statul Roman-teren Particulari-constr. L112/95

4638 CC Casa si curte Str. Preyer 9 8720 16805 462 1956 D92/50

Statul Roman in folosinta Sfatului Popular Timisoara

4639 CC Casa si curte Str. Preyer 6 8722 16906 904 1956 D92/50

Statul Roman-teren Particulari-constr. L112/95

4640 CC Casa si curte Str. Parahova nr.1 8756 16479 158 1978 L4/73

D223/74

Statul Roman-teren Particulari-constr. L112/95

4641 CC Casa cu 1 etaj si curte

Str. Aprodul Movila 3 8782 1439 530 1956 D92/50

Statul Roman in folosinta Sfatului Popular Timisoara

4642 C Gradina si casa extinsa

Calea Bogdanestilor 122 8812 18199 707 1980 D223/74

Statul Roman-teren Particulari-constr. L112/95

4643 CC Casa si curte Str. Iancu Vacarescu 25 8837 16990 480 1956 D92/50

Statul Roman-teren Particulari-constr. L112/95

3

Pagina 26 din 36

0 1 2 4 5 6 4644 AG

CC Gradina

Casa si curte Calea Bogdanestilor 118 8902 17884

17885 374 370

1982 cumparare

Statul Roman

4645 AG CC

Gradina Casa si curte

Bv. Dimbovita nr.85 8918 16334 16335

419 318

1959 D417/58 D712/66

Statul Roman-teren Particulari-constructii

4646 AG CC

Gradina Casa si curte

Str. Posada 16 8935 16323 16324

231 481

1979 cumparare

Statul Roman-teren Particulari-constr. L112/95

4647 CC AG

Casa si curte Gradina

Str. Posada 15 8947 16279 16280

432 376

1983 Statul Roman-teren Particulari-constr. L112/95

4648 CC Casa si curte Str. Transilvaniei 8 8984 28452 182 1988 cumparare

Statul Roman-teren Particulari-constr. L112/95

4649 CC Casa si curte Calea Sagului 10 8996 26633 445 1986 D223/74

Statul Roman-teren Particulari-constr. L112/95

4650 CC Casa cu 1 etaj si curte

Calea Sagului 16 8998 26636 402 1987 cumparare

Statul Roman

4651 AG CC

Gradina Casa si curte

Str. Banatul 37 9211 15949 15950

500 351

1981 D223/74

Statul Roman-teren Particulari-constr. L112/95

4652 AG CC

Gradina Casa si curte

Str. Banatul 53 9219 15933 15934

447 397

1980 cumpararre

Statul Roman-teren 1/2 Particulari-teren1/2+constr.

4653 CC Casa si curte Str. Frunzei 29 9268 26756 190 1980 D55/79

Statul Roman

4654 CC Casa si curte Str. Iuliu Maniu 57 9272 16937 422 1965 D111/51

Statul Roman

4655 CC Casa 2 corpuri de cladire si curte

Str. I. Preyer 13 9335 16803 479 1963 D92/50

Statul Roman-teren Particulari-constr. L112/95

4656 AG CC

Gradina Casa si curte

Str. Gh. Baritiu 5 9341 17525/1 17526/1

943 332

1975 D223/74

Statul Roman

4657 AG CC

Gradina Casa si curte

Str. Iancu Vacarescu nr. 33a

9347 16971 16972

1113 532

1950 Statul Roman in patrimoniul Sfatului Popular Timisoara

4658 CC Casa si curte Str. Olanescu 3 9351 17586 240 1978 succesiune

vacanta

Statul Roman

4659 CC Casa si curte Str. Gen. Dragalina 14 (str.13 Decembrie)

9374 17114 17115/1

1104 904

1956 nationaliz.

Statul Roman-teren Particulari-constr. L112/95

3

Pagina 27 din 36

0 1 2 4 5 6 4660 CU Curte Str. Corbului nr.1 9386 12401/2 31 1967

D712/66 Statul Roman in administrarea

Sfatului Popular Timisoara 4661 C Casa, curte si gradina Str. Vulturilor 9

(Popovici Barceanu) 9002 26628 350 1978

D223/74 Statul Roman-teren

Particulari-constr. L112/95 4662 C Casa si gradina Str. Verdi 4 9023 26811 371 1986

cumparare Statul Roman-teren

Particulari-constr. L112/95 4663 CC Casa si curte Calea Sagului 18 9031 15692/1 434 1974 Statul Roman

4664 CC Casa si curte Str. Frunzei 7 9047 26846 445 1980 D223/74

Statul Roman-teren Particulari-constr. L112/95

4665 C Casa, curte si gradina Str. Vulturilor 33 9068 26714 386 1982 L58/74 L 4/73

Statul Roman-teren

4666 AG CC

Gradina Casa si curte

Str. Vulturilor 35 9069 15770 26715

763 294

1975 donatie

Statul Roman-teren Particulari-constr. L112/95

4667 CC Casa si curte Bv. Dimbovita 29 9107 26729 410 1986 cumparare

Statul Roman-teren Particulari-constr. L112/95

4668 CC Casa si curte Str. Vasile Lupu 26 9169 16186 1220 1956 D92/50

Statul Roman-teren Particulari-constr. L112/95

4669 AG Gradina Str. Vulturilor 85 (Popovici Barceanu)

9192 16140 510 1966 D111/51

Statul Roman

4670 CO Casa parter Str. Ion Ghica 6 9419 17188 476 1985 cumparare

Statul Roman-teren pt. ap2 Particulari-teren pt. ap.1

4671 AG CC

Gradina Casa si curte

Str. Almajului 30 9425 22849 22850

190 310

1989 D166/88

Statul Roman

4672 CC AG

Casa si curte Gradina

Str. Martirul Cernaianu 31

9451 22426 22427

229 191

1983 succesiune

vacanta

Statul Roman

4673 C Casa, curte si gradina Str. Almajului 27 9452 22422-22423 1429 1981 cumparare

Statul Roman-teren Particulari-constr. L112/95

4674 CC Casa si curte Str. Baraganului 30 9464 22365 915 2001 D223/74

Statul Roman-teren Particulari-constr. L112/95

4675 AG CC

Gradina Casa si curte

Str. Munteniei 4 9511 22195 22196

343 371

1978 D223/74

Statul Roman-teren Particulari-constr. L112/95

3

Pagina 28 din 36

0 1 2 4 5 6 4676 AG

CC Gradina

Casa si curte Piata Avram Iancu 12 9513 22128

22129 336 495

1978 D223/74

Statul Roman-teren Particulari-constr. L112/95

4677 CC Casa si curte str. Samuil Sagovici 15 9516 22174 596 1962 D111/51

Statul Roman-teren Particulari-constr. L112/95

4678 AG CC

Gradina Casa si curte

Str. Crisan 66 9542 22078 22079

771 371

1975 Statul Roman -teren Particulari -constructii

4679 CC AG

Casa si curte Gradina

Str. Crisan 72 9545 22072 22073

232 287

1986 D223/74

Statul Roman-teren Particulari-constr. L112/95

4680 AG CAT

Gradina Teren

Str. Mehedinti 30 9583 30782 30780/1

234 125

1991 Statul Roman

4681 CAT CAT CAT CAT

Loc de casa Loc de casa Loc de casa Loc de casa

Str. Muzicescu 61 14297 14695-14703,14705-14722/98/1 14695-14703,14705-14722/98/2 14695-14703,14705-14722/98/4 14695-14703,14705-14722/98/5

286 198 203 203

1970 Statul Roman

4682 CAT Teren Calea Sagului (Casa Auto)

1609 Freidorf

546/b/1/2 2320 1948 Statul Roman

4683 A A A

Teren arabil Teren arabil Teren arabil

Seliste langa calea Aradului

10002 23672 23673 23674

5783 5783 5783

1949 1973

D218/60 D712/66

Statul Roman-1/3 Statul Roman-2/3-

adm.op.Instit.Agronomic Timisoara

4684 AG Cc

Gradina Casa si curte

Str. Paroseni 31 10006 22678 22679

641 510

1980 D223/74

Statul Roman-teren Particulari-constr. L112/95

4685 CC Casa si curte Str. Macilor 28 10052 21082 338 1983 D223/74

Statul Roman

4686 CC AG

Casa si curte Gradina

Bv. Cetatii 73 10070 23005 23006

412 338

1980 cumparare

Statul Roman-36/42 parte adm. op. Combinat Producerea Carnii

Timisoara 4687 CC

CAT Casa si curte

Teren intravilan Str. Baragan 66 10084 22326/1

22327/1/1/1 456 232

1987 cumparare

Statul Roman-teren Particulari-constr. L112/95

4688 CC AG

Casa si curte Gradina

Str. Matei Basarab 7 10113 23018 30724

751 285

1981 D283/86

Statul Roman

4689 CAT Teren Bv. Cetatii 75 10180 23007/1 631 1979 cumparare

Statul Roman- adm. op. Combinat Producerea Carnii

Timisoara

3

Pagina 29 din 36

0 1 2 4 5 6 4690 A Teren arabil Str. Cheveresului 10 141

Mosnita Noua

290/1/1 47817 1957 D151/50

Statul Roman

4691 A Teren arabil Str. Cheveresului 8 141 Mosnita

Noua

290/1/2/3 3586 1957 D151/50

Statul Roman

4692 A Teren arabil Str. Cheveresului 4 141 Mosnita

Noua

290/1/4/2 2298 1957 D151/50

Statul Roman

4693 CC Casa, curte si gradina Str. Cheveresului 6/A 141 Mosnita

Noua

290/1/3/2 3477 1957 D151/50

Statul Roman

4694 A Teren arabil 141 Mosnita

Noua

487/1 77205 1957 D151/50

Statul Roman

4695 AG CC

Gradina Casa si curte

Str. Calimanesti 16 9787 21121 21122

300 274

1984 D223/74

1986 D111/51

Statul Roman-teren Particulari-constr. L112/95

4696 CC AG

Casa si curte Gradina

Str. Vadul Crisului 26 9774 19228 19227/1

250 376

1987 cumparare

Statul Roman-teren Particulari-constr. L112/95

4697 CC AG

Casa si curte Gradina

Str. Mircea cel Batran 100

9754 21285 21286

258 324

1979 cumparare

StatulRoman 1/2teren+constr. Particulari 1/2teren+constr.

4698 AG Gradina Str. Saulescu 9 (Tazlau)

9724 18806 1136 1966 Succesiune

vacanta

Statul Roman

4699 CC Casa si curte Str. Dragos Voda 36 9718 21480 421 1957 D111/51

Statul Roman-teren Particulari-constr. L112/95

4700 CC AG

Casa si curte Gradina

Str. Vrancei 12 9706 21382 21383

554 597

1978 D223/74

Statul Roman

4701 AG Gradina Str. Vrancei 10 9706 21384 152 1978 D223/74

Statul Roman

4702 CC Casa si curte Str. Mircea cel Batran 34

9702 21675 793 1986 D223/74

Statul Roman-teren Particulari-constr. L112/95

3

Pagina 30 din 36

0 1 2 4 5 6 4703 DS

DS DS

Strada Strada Strada

Alexandrescu 9658 19505/4 19506/4 19506/5

66 22

127

1965 donatie

Sfatul Popular Timisoara

4704 AG CC

Gradina Casa si curte

Str. Horia 52 9646 21597 21598

392 320

1983 D223/74

Statul Roman-teren Particulari-constr. L112/95

4705 CC Casa si curte Str. Horia 6 9636 21731 850 1983 cumparare

Statul Roman-teren Particulari-constr. L112/95

4706 CC Casa si curte Str. Moise Dobosan 9 9818 21093 532 1983 D223/74

Statul Roman-teren Particulari-constr. L112/95

4707 AG CC

Gradina Casa si curte

Str. Almajului 34 9859 22845 22846

252 183

1989 D166/88

Statul Roman

4708 CC AG

Casa P+Msi curte Gradina

Bv. Cetatii 45 9862 22904 22905

344 464

1983 cumparare

Statul Roman-teren 1/2 Particulari-constr. +teren1/2

4709 CC Casa si curte Str. Baragan 27 9890 22192 331 1980 cumparare

Statul Roman-teren Particulari-constr. L112/95

4710 AG CC

Gradina Casa si curte

Str. Crisan 73 9897 22024 22025

1183 385

1982 cumparare

Statul Roman-teren Particulari-constr. L112/95

4711 AG CC

Gradina Casa si curte

Str. Vrancei 14 9946 21380/1 21381/1

197 213

1978 D223/74

Statul Roman-teren Particulari-constr. L112/95

4712 CC Casa si curte Calea Torontalului 9992 24875 3563 1987 D223/74

Statul Roman

4713 AG CC

Gradina Casa si curte

Str. Basarabia 17/A 9996 22453/1 22454/1

477 141

1982 D223/74

Statul Roman-teren Particulari-constr. L112/95

4714 CAT Teren Bv. V. Babes 7 7453 9529/1 388 1962 Statul Roman in folosinta Sfatului Popular Timisoara

4715 HCN Sant Ronat 10215 25483 864 1949adresa OcolAgric. 44076/49

Statul Roman

4716 AG CC

Gradina Casa si curte

Str. Mircea cel Batran nr.88

10240 21271 21272/1

390 247

1980 cumparare

Statul Roman

4717 AG Gradina Str. Ciresului 16 10245 18280 420 1980 cumparare

Statul Roman

4718 CU Curte Piata Avram Iancu 5 10261 21617/2 292 1978 D223/74

Statul Roman

3

Pagina 31 din 36

0 1 2 4 5 6 4719 CC

AG Casa si curte

Gradina Str. Paroseni 8 10271 22457

22458 200 131

1986 D223/74

Statul Roman

4720 AG Gradina Bv. Cetatii 53/a 10281 22914/1/2 71 1989 D166/88

Statul Roman

4721 AG Gradina Bv. Cetatii 53 10281 22913/2 79 1989 D166/88

Statul Roman

4722 AG Gradina Str. I. Plavosin 32 10281 22872/2/2 143 1989 D166/88

Statul Roman

4723 AG Gradina Str. Mehedinti 35 10281 22959/1/2 49 1989 D166/88

Statul Roman

4724 AG Gradina Str. Bucovinei 19 10281 22828/1/2/2 24 1989 D166/88

Statul Roman

4725 AG Gradina Str. Bucovinei 17 10281 22829/2 77 1989 D166/88

Statul Roman

4726 AG Gradina Str. Bucovinei 13 10281 22833-22834/2 374 1989 D166/88

Statul Roman

4727 AG CC

Gradina Casa si curte

Str. Mehedinti 17 10338 22943 22944

880 391

1989 D166/88

Statul Roman

4728 CC Casa si curte Str. Baragan 31 10369 22198 530 1981 D223/74

Statul Roman -teren Particulari c-tie L112/95

4729 CC AG

Casa si curte Gradina

Str. Martir Leucuta 15 10372 22941 22942

385 566

1980 L58/74

D166/88

Statul Roman

4730 CC Casa si curte Str. Macilor 18 10393 21157 360 1983 D223/74

Statul Roman -teren Particulari c-tie L112/95

4731 CC AG

Casa si curte Gradina

Str. Ioan Ratiu 11 10413 20957 20958

371 285

1980 D223/74

Statul Roman -teren Particulari c-tie L112/95

4732 AG CC

Gradina Casa si curte

Str. Nepos 18 10507 18175 18176

417 318

1978 cumparare

Statul Roman -teren Particulari c-tie L112/95

4733 CC AG

Casa si curte Gradina

Str. Nepos 20 10517 18177 18178

327 458

1967 D712/66 D218/60

Statul Roman adm. Sfatului Popular Timisoara

4734 AG CC

Gradina Casa si curte

Str. Necrasov 13 10537 17948 17949

474 261

1979 D223/74

Statul Roman -teren Particulari c-tie L112/95

3

Pagina 32 din 36

0 1 2 4 5 6 4735 CC

AG Casa si curte

Gradina Str. Paroseni 23 10573 22685

22686 281

1144 1986

D223/74 Statul Roman -teren

Particulari c-tie L112/95 4736 CC

AG Casa si curte

Gradina Str. Munteniei 20 10582 22784/1

22785/1 295 101

1989 D166/1988

Statul Roman

4737 CC AG

Casa si curte Gradina

Str. Munteniei 24 10583 22788 22789

395 399

1981 D223/74 D166/88

Statul Roman

4738 CC AG

Casa si curte Gradina

Str. Herastrau 16 10589 20592 20593

332 310

1961 D218/60

Statul Roman

4739 CC AG

Casa si curte Gradina

Str. Aprodul Movila 17 10590 20613 20614

575 108

1981 D223/74

Statul Roman 21/108parte-teren; Particulari-constructie

4740 AG CC

Gradina Casa si curte

Str. Lazar Grunberg 10 10600 20162 20163

369 390

1982 D223/74

Statul Roman

4741 AG CC

Gradina Casa si curte

Str. Cronicar Ureche 22 10602 18596 18597

308 390

1973 Decizia62/

1973

Statul Roman

4742 AG CC AG

Gradina Casa si curte

Gradina

Str. Adam Mickievicz nr.16

10610 18458 18459 18460

177 174 276

1961 succesiune

vacanta

Statul Roman

4743 AG CC

Gradina Casa si curte

Str. Iancu Flondor 5 10631 22931 22932

412 300

1977 Statul Roman -teren Particulari c-tie L112/95

4744 AG AG

Gradina Gradina

Str. Ioan Gorun nr.1 10685 20805 20807

225 247

1974 Statul Roman

4745 CC AG

Casa si curte Gradina

Str. Mircea cel Batran nr.40

10694 21669 21670

398 460

1988 cumparare

Statul Roman -teren Particulari c-tie L112/95

4746 CC AG

Casa si curte Gradina

Str. Brates 18 10749 21345 21346

240 297

1987 cumparare

Statul Roman -teren Particulari c-tie L112/95

4747 CC Casa si curte Bv. Cetatii 85 10756 28262 564 1960 D111/51

Statul Roman -teren Particulari c-tie L112/95

4748 DS Strada Rosiorilor 10827 18316 677 1950 Statul Roman prin Sfatul Popular Timisoara

4749 CC Casa si curte Str. Anvers 5/a 10841 18660/1 382 1981 donatie

Statul Roman-teren Particulari-constructii

3

Pagina 33 din 36

0 1 2 4 5 6 4750 CC

AG Casa si curte

Gradina Calea Torontalului

nr.24 10891 23157

23158 761

3268 1988

cumparare Statul Roman -teren

Particulari c-tie L112/95 4751 CC Casa, curte si gardina Str. Lazar Grunberg 18 10923 20170-20171 759 1983

D223/74 Statul Roman -teren

Particulari c-tie L112/95 4752 CC Casa, curte si gardina Bv. Cetatii nr.1 10930 26601 1401 1949

nationaliz. Statul Roman

4753 CC AG

Casa si curte Gradina

Str. Paulis 6 10934 21076 21077

228 238

1989 D223/74

Statul Roman -teren Particulari c-tie L112/95

4754 CC Casa si curte Str. Paroseni 21 10971 22698 220 1984 D223/74

Statul Roman -teren Particulari c-tie L112/95

4755 CAT Zona verde Str. Mircea cel Batran intersectie cu str. Iancu

Brezeanu

83597 31164/1/1 120 1993 Statul Roman

4756 C Teren cu constructii Str. Amurgului nr. 1 2436 1748/1 1749

1750/2/1

5105 4427 1269

1967 D218/1960

Statul Roman - teren PENCOOP - constructii

4757 DS Calea Torontalului 6 23142/1/1 59542 1924 L6827/1921

Statul Roman prin Min. Lucrarilor publice si al

Comunicatiilor 4758 CAT Teren Str. Armoniei nr.33 14852 2125/1 19147 1957 Statul Roman folosinta

Ministerul de Interne- Of.Nat.Refugiati

4759 CC Casa si curte Str. A. Muresianu nr.4 13200 17323 1089 1949 L119/1948

Statul Roman folosinta Min.Transporturilor-Dir.

FeroviaraTimisoara 4760 CC Casa si curte Str. Ecaterina Teodoroiu

nr.1 13160 5766 946 1963 Statul Roman-teren

Particulari -constructii 4761 CC Casa si curte Str. Cermena nr. 2 13152 7452 3320 1949 Statul Roman-teren

Particulari c-tii, L79/1997

4762 CIND Fabrica cu 1 etaj Str. Garii nr. 17 15802 17684 9126 1954 Statul Roman adm. RATT

4763 CC CC

Casa si curte Casa si curte

Piata Avram Iancu Nr.13

13144 22130 22131

387 469

1949 Statul Roman prin Min. Invatamantului

3

Pagina 34 din 36

0 1 2 4 5 6 4764 CIND Casa pentru fabrica Str. D. Bojinca nr.2 13134 12652/2 61 1949 Statul Roman adm.op.

Intrepr."Bumbacul" 4765 CC

CC Casa si curte

Casa,curte si gradina Str. Gh. Baritiu nr. 3 13126 17527

17528/1 335 569

1963 Statul Roman prin C.F.R.

4766 CC Casa si curte Str. Gh. Baritiu nr. 1 13126 17529 464 1963 Statul Roman prin C.F.R.

4767 DE Drum de exploatare Splaiul Sofocle DE 1109/2 Mun. Timisoara in adm. Consiliului Local

4768 CC Casa si curte Str. Baba Dochia nr. 16 13084 30580 322 1956 D92/50

Statul Roman in folosinta Sfatului Popular

Timisoara 4769 CC Casa si curte Str. Zurich nr.2 13050 4632 649 1956

D92/50 Statul Roman-teren

Particulari c-tii, L112/95 4770 CC

AG Casa si curte

Gradina Str. Almajului nr.8 13043 22894/2

22895/2/1 638 447

1985 D223/74

Statul Roman-teren Particulari c-tii, L112/95

4771 CC AG

Casa si curte Gradina

Str. Bucovinei nr.27 13038 22819 22820

432 1157

1958 D81/54

Statul Roman 1/2 Particulari 1/2

4772 CC Casa si curte Str. Matasarilor nr.5 13018 4437 385 1957 D111/51

Statul Roman

4773 CC Casa si curte Str. Martirul Ciordas nr.62

5782 14023 1547 1956 D92/1950

Statul Roman in folosinta Sfatului Popular

Timisoara, adm.ILLT

DIRECTOR URBANISM DIRECTOR PATRIMONIU

Ec. CONSTANTIN NICUSOR MIUT

SEF SERVICIU B.D.U. SEF SERVICIU ADMINISTRARE FOND FUNCIAR

Ing. DAN ROBESCU Ing. EDITH SAS

3

Arh. SORIN EMILIAN CIURARIU

Pagina 35 din 36

CONSILIER CONSILIER

Ing. DIANA ROF Ing. CALIN PIRVA

Pagina 36 din 36

Pagina 37 din 36