keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 434/09.09.2019 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara a terenului aferent casei P+M din str. Muzicescu nr. 21

09.09.2019

Hotararea Consiliului Local 434/09.09.2019
privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara a terenului aferent casei P+M din str. Muzicescu nr. 21


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-15184/29.07.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-15184/29.07.2019 al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest - Biroul Clădiri,Terenuri II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 31.07.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2019-15184/29.07.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Ordinul 700/2014, art.78, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, modificat prin Ordinul nr. 1304/2015;
Luând în considerare prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, actualizată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 105/17.05.2019 privind modificarea şi completarea Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative;
Având în vedere prevederile art. 361, alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1) şi alin. (2) lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara a terenului situat în str. Muzicescu nr. 21, înscris în CF 403377 (CF vechi 6520), cu nr. top. 403377 (top. vechi 15471/2, 15472/2) în suprafaţa de 346 mp.
Art. 2: Se aprobă radierea poziţiei nr. 4377 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 474/2006, corespunzătoare poziţiei nr. 4377 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 849/2009, în care este înscris terenul cu nr. top. vechi 15471/2, 15472/2 , CF vechi 6520 Timişoara, cu suprafaţa de 346 mp.
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Municipiului Timişoara, pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Consiliului Judeţean Timiş, în original, pentru a fi transmisă Guvernului României;
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR

SC2019-15184 / 29.07.2019

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al

Municipiului Timișoara a terenului aferent casei P+M din str. Muzicescu nr.21

Terenul aferent clădirii situate în str. Muzicescu nr. 21, înscris în CF 403377 (CF vechi 6520 Timișoara ),cu nr. top. 403377 (top. vechi 15471/2,15472/2) și suprafața de 346 mp, a fost inclus în inventarul domeniului public al Municipiului Timișoara aprobat prin HCL474/2006, atestat prin H.G.849/2009 privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş, la poziția 4377 din anexa publicată în M.O.699 bis/2009, având număr de inventar 5422 și valoarea 53400 lei. Casa P+M situată pe terenul respectiv a fost cumpărată în baza Legii 112/1995, iar terenul aferent casei este împrejmuit, constituind curtea imobilului din str. Muzicescu nr.21, pe acest teren neavând acces decât proprietarii clădirii. Conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr.57/2019 privind codul Administrativ, art.361, alin.(2) ” Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul privat al acesteia se face prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti ori a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, dacă prin lege nu se dispune altfel.” Conform Legii 50/1991 republicată, art.13, alin. (1) ”Terenurile aparţinând domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, destinate construirii, pot fi vândute, concesionate ori închiriate prin licitaţie publică, potrivit legii, în condiţiile respectării prevederilor documentaţiilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, în vederea realizării de către titular a construcţiei. (2) Terenurile aparţinând domeniului public al statului sau al unităţilor administrativ- teritoriale se pot concesiona numai în vederea realizării de construcţii sau de obiective de uz şi/sau de interes public, cu respectarea documentaţiilor de urbanism aprobate potrivit legii.” Având în vedere faptul că terenul respectiv nu este de uz sau de interes public, casa P+M situată pe teren fiind cumpărată în baza Legii 112/1995, iar terenul este împrejmuit, constituind curtea imobilului din str. Muzicescu nr.21, pe acest teren neavând acces decât proprietarii clădirii, domeniul public fiind definit conform Ordonanței de Urgență nr.57/2019, art.286, alin. (4) ”Domeniul public al comunei, al oraşului sau al municipiului este alcătuit din bunurile prevăzute în anexa nr. 4, precum şi din alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege ca fiind bunuri de uz sau de interes public naţional ori judeţean”, considerăm necesară și oportună aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara a terenului situat în str. Muzicescu nr. 21, cu nr. top. 403377 (top. vechi 15471/2,15472/2) în suprafața de 346 mp și modificarea anexei la HCL474/2006 prin radierea poziției 4377, corespunzătoare poziției nr. 4377 din Anexa nr.2 la HG849/2009. PRIMAR VICEPRIMAR NICOLAE ROBU FARKAS IMRE DIRECTOR D.C.T.D.D.II VEST MIHAI BONCEA

Cod FO53-03,Ver.2

IT TTX LOST IT IT TI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE II VEST BIROUL CLĂDIRI TERENURI II VEST

SC2019-15184 / 29.07.2019

RAPORT DE SPECIALITATE privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al

Municipiului Timișoara a terenului aferent casei P+M din str. Muzicescu nr.21

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-15184/29.07.2019, privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara a terenului din str. Muzicescu nr.21, facem următoarele precizări: Terenul aferent clădirii situate în str. Muzicescu nr. 21, înscris în CF 403377 (CF vechi 6520 Timișoara ), cu nr. top. 403377 (top. vechi 15471/2, 15472/2) și suprafața de 346 mp, a fost inclus în inventarul domeniului public al Municipiului Timișoara aprobat prin HCL474/2006, atestat prin H.G.849/2009, la poziția 4377 din anexa publicată în M.O.699 bis/2009, având număr de inventar 5422 și valoarea 53400 lei. Casa P+M situată pe terenul respectiv a fost cumpărată în baza Legii 112/1995, iar terenul aferent casei este împrejmuit, constituind curtea imobilului din str. Muzicescu nr.21, pe acest teren neavând acces decât proprietarii clădirii. SC Fink SRL, în calitate de proprietar al construcției situate pe terenul menționat mai sus, a depus cererea înregistrată cu nr. CT2019-3048/27.05.2019, completată cu cererea nr.CT2019-4152/25.06.2019 în care specifică motivul pentru care solicită trecerea terenului din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Timișoara, în vederea obținerii autorizației de construire pentru extinderea imobilului. Conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr.57/2019 privind codul Administrativ, art.361, alin.(2) ” Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul privat al acesteia se face prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti ori a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, dacă prin lege nu se dispune altfel.” De asemenea, conform Ordonanței de Urgență nr.57/2019, art.286, alin. (4) ”Domeniul public al comunei, al oraşului sau al municipiului este alcătuit din bunurile prevăzute în anexa nr. 4, precum şi din alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege ca fiind bunuri de uz sau de interes public naţional ori judeţean”. În evidențele Serviciului Juridic nu figurează litigii cu privire la terenul respectiv, conform adresei nr.CT2019-1884/10.06.2019. Având în vedere Hotarârea nr. 2393/13.12.2018 a Curții de Apel Timiș, definitivă, prin care s-a dispus anularea parțială a Deciziei nr. 30/01.08.2016 emisă de Camera de Conturi a Jud. Timiș, în ceea ce privește obligațiile instituite în cadrul măsurii de la pct.1.3 din partea dispozitivă, corespunzătoare abaterii descrise la pct.3 din partea constatativă, de “readucere la starea inițială a terenurilor ce fac obiectul Legii nr.112/1995 adică proprietatea privată a Statului Român - ce au fost mutate în patrimoniul public/privat al municipiului fără un drept real al municipalității, diminuând nejustificat patrimoniul Statului Român pe acest segment de proprietăți cu impact negativ asupra fondului extrabugetar destinat plății despăgubirilor și de interzicere a inițierii acțiunilor prin care se solicită emiterea de hotărâri de către legislativul municipalității având ca obiect această practică”. Având în vedere Decizia nr. 3 din 30 ianuarie 2017 a Înaltei Curți de casație și Justiție referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 3, art. 9, art. 26 alin. (3) din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare care a decis “În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 3, art. 9, art. 26

IT TTX LOST IT IT TI

alin. (3) din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare, coroborate cu art. 37 din Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 20/1996, republicate, stabileşte că proprietarul construcţiei are dreptul să dobândească proprietatea şi asupra terenului aferent acesteia şi să solicite, în caz de refuz, pe calea acţiunii în justiţie, obligarea la perfectarea contractului de vânzare-cumpărare.Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.” Luând în considerare faptul că terenul respectiv nu este de uz sau de interes public, casa P+M

situată pe teren fiind cumpărată în baza Legii 112/1995, iar terenul aferent casei este împrejmuit, constituind

curtea imobilului din str. Muzicescu nr.21, pe acest teren neavând acces decât proprietarii clădirii,

propunem spre analiza Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara proiectul

privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al

Municipiului Timișoara a terenului situat în str. Muzicescu nr.21, înscris în CF 403377 (CF vechi

6520 Timișoara), cu nr. top. 403377 (top. vechi 15471/2,15472/2) în suprafața de 346 mp și modificarea

anexei la HCL474/2006 prin radierea poziției 4377, corespunzătoare poziției nr. 4377 din Anexa nr.2

la HG849/2009.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de

hotărâre menţionat mai sus îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în plenul

consiliului local.

DIRECTOR D.C.T.D.D.II VEST CONSILIER B.C.T. II VEST MIHAI BONCEA DIANA ROF

Cod FO53-01,Ver.1