keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 160/29.03.2013 privind trecerea în domeniul public al Municipiului Timişoara a terenurilor din Anexa 1

29.03.2013

Hotararea Consiliului Local 160/29.03.2013
privind trecerea în domeniul public al Municipiului Timişoara a terenurilor din Anexa 1


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2013 -7030 / 12.03.2013 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţii comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, modificată;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;
Având în vedere prevederile art. 36 alin.(2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Timişoara a terenurilor din Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Subliniem că imobilele care sunt cuprinse în Anexa 1 la prezenta hotărâre nu fac obiectul unor litigii pe rol sau a unor dosare nesoluţionate de revendicare în baza Legilor nr.18/1991, nr.1/2000, nr.10/2001, nr. 247/2005, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 sau Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 83/1999.

Art. 2: Se aprobă revocarea poziţiei nr. 4440 din anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 474/2006, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 849/2009 publicată în Monitorul Oficial nr.699bis/2009, în care este înscris imobilul situat în str. Ranetti nr.37, cu nr. top. 29496 din C.F.7158 Timişoara, conform Sentinţei civile 389/2012, definitivă şi irevocabilă prin Decizia civilă 838/15.02.2013.
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse şi Direcţia Urbanism- Serviciul Banca de Date Urbane şi Cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Consiliului Judeţean Timiş-hotărârea şi Anexa 1 în original;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control;
- Biroului Audit;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SIMION MOŞIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA APROBAT DIRECŢIA URBANISM SERVICIU BANCA DE DATE URBANĂ ŞI CADASTRU PRIMAR SC2013 -7030 / 12.03.2013 NICOLAE ROBU

R E F E R A T pentru aprobarea trecerii în domeniul public al Municipiului Timişoara a terenurilor din

Anexa 1

Având în vedere solicitările privind vânzarea terenurilor aferente imobilelor construcţii dobândite conform Legii 112/1995, Direcţia Urbanism– Serviciul Banca de Date Urbană şi Cadastru a identificat terenurile din Anexa 1 care nu au fost cuprinse în domeniul public al Municipiului Timişoara, atestat prin H.G.977/2002, H.G. nr.1016/2005, H.G.849/2009 şi H.G.1097/2011.

Imobilele respective nu fac obiectul unor litigii pe rol conform adreselor Serviciului Juridic nr. SC2012-31340/21.02.2013, SC2013-4057/13.02.2013, DP2012-8037/06.03.2013 sau a unor dosare nesoluţionate de revendicare în baza Legii nr.18/1991, a Legii nr.1/2000, a Legii nr. 10 /2001, O.U.G.94/2000, O.U.G.83/1999 şi a Legii nr. 247 /2005, conform adresei cu nr. SC2012- 31340/21.02.2013 de la Direcţia Patrimoniu şi adresei cu nr. SC2012-31340/14.02.2013 de la Serviciu Administrare Fond Funciar.

Din analiza extraselor de carte funciară coroborat cu dispoziţiile anexei la Legea 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, rezultă că bunurile propuse spre a fi incluse în domeniul public al Municipiului Timişoara nu sunt de natură a constitui domeniu public al statului sau al judeţului.

Motivaţia apartenenţei la domeniul public al acestor imobile este posibilitatea concesionării sau închirierii lor. De asemenea, ele pot fi date în administrare regiilor autonome ori instituţiilor publice, pot fi date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică, conform art. 136, aliniat nr. 4 din Constituţie.

Propunem emiterea unei hotărâri a Consiliului Local prin care se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Timişoara a imobilelor din Anexa 1 care face parte integrantă din proiectul de hotărâre şi radierea poziţiei nr. 4440 din anexa la H.G.849/2009 publicată în M.O.699bis/2009, în care este înscris imobilul situat în str. Ranetti nr.37, cu nr. top. 29496 din C.F.7158 Timişoara, conform Sentinţei civile 389/2012, definitivă şi irevocabilă prin Decizia civilă 838/15.02.2013.

DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE Pt. ARHITECT ŞEF MARTIN STAIA EMILIAN SORIN CIURARIU BIROU EVIDENŢA PATRIMONIULUI CIPRIAN SILVIU CĂDARIU CĂLIN PÎRVA AVIZAT ŞEF SERVICIU BANCA DE DATE URBANĂ ŞI CADASTRU SERVICIU JURIDIC DAN ROBESCU CAIUS ŞULI

CONSILIER SERVICIU B.D.U.C.

DIANA ROF

Red/Dact.D.R.2ex Cod FO 53-01,ver.1

Atasament: Domeniu_public__6_.pdf

Insusita de Consiliul Local

bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului

NICOLAE ROBU

Bunuri imobile

0 1 2 4 5 6 5198 - Teren

intravilan 1970 - Statul Român proprietar

asupra terenului

5199 - Teren intravilan

1976 Legea

58/1974

- Statul Român proprietar asupra terenului

5200 - Teren intravilan

1973 Sent.civilă 3940/1973

- Statul Român proprietar asupra terenului

Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau

alte acte doveditoare

3 Str. Virgiliu nr.48, C.F. 428741 Timişoara, (C.F.vechi 19913), top.7694/16,7688/1/3,7689/1/4 cu suprafaţa de 250 mp

Str. Ady Endre (fostă str. 7 Noiembrie) nr.14, C.F. 408530 Timişoara, (C.F.vechi 15671), top.17239 cu cota de 90%/C1din suprafaţa totală de 753 mp

Str. Tazlău nr.4/a, C.F.423334 Timişoara, (C.F.vechi 25611), top.18819/2 cu suprafaţa de 362 mp

Nr. Crt. Codul de

clasific are

Denumirea bunului

Elementele de identificare Anul dobândirii sau al dării în folosinţă

Valoarea de

inventar (lei)

TIMIŞOARA

JUDEŢUL TIMIŞ - MUNICIPIUL TIMIŞOARA Anexa 1

Comisia specială pentru întocmirea inventarului

TIMIŞOARA

COMPLETĂRI LA INVENTARUL BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI

prin Hotararea nr. /

PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

5201 - Teren intravilan

1981 Decret

223/1974

- Statul Român proprietar asupra terenului

5202 - Teren intravilan

1956 Decret

92/1950

- Statul Român în folosinţa Sfatului Popular al Oraşului Timişoara asupra cotei de

157/1077 mp

5203 - Teren intravilan

2000 - Statul Român asupra cotei de 3544/7152 mp

5204 - Teren intravilan

1990 Decret

223/1974

- Statul Român asupra cotei de 3/8 din suprafaţa de 970 mp

5205 - Teren intravilan

1962 Decret

111/1951

- Statul Român asupra terenului

5206 - Teren intravilan

1975 Legea

58/1974

- Statul Român asupra cotei de 180/523 mp teren aferent ap. 3

şi ap.5

5207 - Teren intravilan

1994 - Statul Român prin C.F.R. Timişoara

Str. Drubeta nr.16, C.F.400585 Timişoara, (C.F.vechi 64702 Timişoara), top. 11582 cu cota actuală de 2/8 teren aferent ap.3 şi 1/8 teren aferent ap.4, din suprafaţa totală de 970 mp

Str.Carol Davilla nr.35, C.F.403259 Timişoara, (C.F.vechi 3125 Timişoara), top. 2535-2536 cu suprafaţa de 649 mp

Str.Memorandului nr.41, C.F.414298 Timişoara, CF vechi 21309, top.10060 cu cota 180/523 mp teren aferent ap. 3 şi ap.5

Calea Bogdăneştilor nr.181, C.F.403316 Timişoara, CF vechi 97693, top.17777/1/1/2 cu suprafaţa de 1312 mp

Str. Herculane nr.49, C.F.407367 Timişoara, (C.F.vechi 3662 Chişoda), top.1669/635-637/b/2 cu suprafaţa de 554 mp

Bv. Regele Carol I (fost bv. Tinereţii) nr.34, C.F.407485 Timişoara, (C.F.vechi 8099 Timişoara), top.16980 cu cota de 157 din suprafaţa de 1077 mp, aferentă ap.3 din lotul B

Bv. Mihai Viteazul nr.30, C.F.410594 Timişoara, (C.F.vechi 85826 Timişoara), top. 410594, top.vechi 11803/1-11803/2/1-11805-11806-11807/2 cu cota actuală 3544 / 7152

5208 - Teren intravilan

1994 - Statul Român proprietar asupra cotei 808/838 mp

5209 - Teren intravilan

1963 Decret

111/1951

- Statul Român proprietar asupra terenului

5210 - Teren intravilan

1977 - Statul Român proprietar asupra terenului

5211 - Teren intravilan

1980 - Statul Român proprietar asupra terenului

5212 - Teren intravilan

1978 - Statul Român proprietar asupra terenului

5213 - Teren intravilan

1997 - Statul Român proprietar asupra terenului

5214 - Teren intravilan

1988 Decret

223/1974

- Statul Român proprietar asupra terenului

5215 - Teren intravilan

1979 Decret

223/1974

- Statul Român proprietar asupra terenului

5216 - Teren intravilan

1987 Decret

223/1974

- Statul Român proprietar asupra cotei de 7/12

str. Budai Deleanu nr.14/a , C.F.415214 Timişoara, CF vechi 8554, top.16753 cu suprafaţa de 589 mp

str. Eugeniu de Savoya nr.9, C.F. 407848 (provenit din C.F. 98), top.294 cu cota de 156/849 mp teren

str. Pindul nr.38, C.F. 401747 (provenit din C.F.2675), top.7879 cu suprafaţa de 478 mp

str. Viitorului nr.13, C.F. 423097 (provenit din C.F.6522), top.15475,15476 cu suprafaţa de 988 mp

str.Liman nr.7, C.F.424651(provenit din C.F.33324), top.17981/2-17982 cu cota actuală de 7/12 din suprafaţa de 662 mp

Str. Ciprian Porumbescu nr.42 C.F.409754 Timişoara, CF vechi 5333, top.12479,12480 cu suprafaţa de 1249 mp

Str. Dr. Ştefan Stâncă nr.3 , C.F.428605 Timişoara, CF vechi 13809, top.11002-11003 cu suprafaţa de 888 mp

str. Costineşti (fostă Cartago) nr.8 , C.F.427740 Timişoara, CF vechi 8764, top.20544 cu suprafaţa de 651 mp

Calea Bogdăneştilor nr.181, C.F.405035 Timişoara, CF vechi 96444, top.17777/1/2 cu cota actuală 808/838 mp

5217 - Teren intravilan

1958 Decizie

505/1957

- Statul Român proprietar asupra cotei de 39%

5218 - Teren intravilan

1975 - Statul Român proprietar asupra cotei de 259/1037

5219 - Teren intravilan

1989 Decret

223/1974

- Statul Român proprietar asupra terenului

5220 - Teren intravilan

1975 - Statul Român proprietar asupra terenului

5221 - Teren intravilan

1980 Decret

223/1974

- Statul Român proprietar asupra terenului

5222 - Teren intravilan

1997 - Statul Român proprietar asupra terenului

5223 - Teren intravilan

1998 - Statul Român proprietar asupra terenului

5224 - Teren intravilan

1997 - Statul Român proprietar asupra terenului

str.1 Decembrie nr.30, C.F.404244 (provenit din C.F30501), top.10071 cu suprafaţa de 474 mp

str.Eternităţii nr.34, C.F.409483 (provenit din C.F2406 Chişoda), top.2121/646- 648/6/1/12/b/1/a/1/42/b/4/b/63-76/1 cu cota de 39% din suprafaţa de 572 mp

str.Budai Deleanu nr.8, C.F.406534 (provenit din C.F13191), top.406534 (top. vechi 16857) cu cota de 259/1037 mp

str.Iosif Vulcan nr.28, C.F.428724 (provenit din C.F14369), top.6277 cu suprafaţa de 568 mp

str.Cetatea Albă nr.4, C.F.428481 (provenit din C.F11966), top.22606,22607 cu suprafaţa de 764 mp Zona Ion Ionescu de la Brad bl.A83, C.F.421445 (provenit din C.F118993), top.29930 (top. vechi 2465) cu suprafaţa de 3200 mp

Zona Ion Ionescu de la Brad , C.F.415585 (provenit din C.F123216), top.29931/1, (top. vechi 2465) cu suprafaţa de 1025 mp

Zona Ion Ionescu de la Brad , C.F.417921 (provenit din C.F.115718), top.29936 (top. vechi 2465) cu suprafaţa de 3593 mp

5225 - Teren intravilan

1984 - Statul Român proprietar asupra terenului

5226 - Teren intravilan

1985 - Statul Român proprietar asupra cotei de 1/61 din teren

5227 - Teren intravilan

1964 Decret

111/1951

- Statul Român proprietar asupra terenului

5228 - Teren intravilan

1974 - Statul Român proprietar asupra terenului

5229 - Teren intravilan

1950 - Statul Român proprietar asupra cotei de 218/231

reprezentând 872/924 mp

5230 - Teren intravilan

1984 Decret

223/1974

- Statul Român proprietar asupra terenului

5231 - Teren intravilan

1993 - Statul Român proprietar asupra terenului

Str. Cluj nr.20, C.F.409289 (provenit din C.F.16202), top.9649-9650 cu suprafaţa de 908 mp

Str. Zaharina nr.61, C.F.419383 (provenit din C.F.27169), top.14695-14703,14705-14722/90/1 cu suprafaţa de 100 mp

Str.Cornelia Sălceanu (fostă str. Fagul) nr.24, C.F.406760 (provenit din C.F.4244), top.6996,6997,6995/3/2 cu cota de 218/231 reprezentând 872/924 mp Str. Drubeta nr.46, C.F. 428130 (provenit din C.F. 6977), top. 11381,11382 cu suprafaţa de 737 mp

Str. Mitropolit Varlaam (fostă Iulius Fucsik) nr.5, C.F.414692 (provenit din C.F.21224), top.9820 cu suprafaţa de 488 mp

Str. Mogoşoaia nr.4, C.F.427651 (provenit din C.F.2812 Ghiroda), top.427651 (top. vechi 1208/b/1/13/2) cu cota de 1/61 din suprafaţa de 367 mp

Calea Aradului , C.F. 417706 Timişoara (provenit din C.F.84077), top. 23501/2 cu suprafaţa de 381 mp

5232 - Teren intravilan

1964 - Statul Român proprietar asupra terenului, în folosinţa

Uniunii Judeţene a Cooperativelor de Producţie

Timiş 5233 - Teren

intravilan 1987

Decret 223/1974

- Statul Român proprietar asupra terenului

5234 - Teren intravilan

1987 Decret

92/1950

- Statul Român proprietar asupra terenului

Preşedinte: Nicolae Robu Secretar : Ioan Cojocari Membru: Martin Staia Membru: Membru: Gentimir Teodora Membru:

Str.Muzicescu nr.109, C.F.416730 (provenit din C.F.13286), top.14404/1/2 cu suprafaţa de 4384 mp

Bv. Take Ionescu nr.20, C.F.434712 (provenit din C.F.13453), top.527-528/2 cu suprafaţa de 123 mp

-Primarul Municipiului Timişoara

-Secretarul Municipiului Timişoara

Ciprian Silviu Cădariu - Direcţia Urbanism - Consilier juridic-Serviciul Juridic

-Director Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse

Str.Henrich Heine nr.3, C.F.402451 (provenit din C.F.16914), top.501/3/1/1/-501/4/1,500,501/1- 2,501/3/2,501/6-6/1 cu suprafaţa de 4705 mp

Smaranda Haracicu - Director Direcţia Economică

COMISIA SPECIALĂ