keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 473/06.11.2015 privind acoperirea integrala, din surse de la bugetul de stat, a perderilor induse din prestarea serviciului public de productie, transport, distributie si furnizare a energiei termice pentru populatie

06.11.2015

Hotararea Consiliului Local 473/06.11.2015
privind acoperirea integrala, din surse de la bugetul de stat, a perderilor induse din prestarea serviciului public de productie, transport, distributie si furnizare a energiei termice pentru populatie


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2015-29162/05.11.2015 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere solitcitarea nr.10466/29.05.2015 - a SC Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A., inregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2015-014971/05.06.2015, privind acoperirea integrala a pierderilor induse inregistrate de companie;
Având în vedere prevederile din Ordonanţa de Guvern nr. 36/2006- privind unele masuri pentru functionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a populatiei;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. d) si alin.(6) lit. a) pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba acoperirea integrala de catre Municipiul Timisoara, din surse de la bugetul de stat, a pierderilor induse din prestarea serviciului public de productie, transport, distributie si furnizare a energiei termice pentru populatie, in valoare de 27.046.267 lei.

Art. 2: Se aproba demararea procedurilor legale in vederea alocarii sumei indicate la art. 1 din surse de la bugetul de stat.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si SC Compania Locala de Termoficare Colterm S.A.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- SC Compania Locala de Termoficare Colterm S.A.
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: SC2015-023974_din_09.09.2015.pdf

_ A 09 201 | XĂ / d | iLA DE TERMOFICARE | / de “E ERM S.A. ROMÂNIA se [RO 16063013 ; Judeţul Timiş de , CB0249009865630001 rimăria Municipiului Timişoara Diregtia Comunicare nr. 4, cod 300092, Timişoara; a înregistrat cu numărul : Sms gr 09.09.2015 514; Fax: 004 201 Corespondenta Primar Primar n preluat de la rma: COLTERM SA 1 adresa: Timişoara, Str. EPISCIP JOSEPH LONOVICI Total 8 file Termen de rezolvare: 09.10.2015 Termen direcţie: 24.09.2015 bs. REVENIRE ALA ADREA 10466/29.05.2015REF LA COPERIREA INTEGRALA ADEF DE 27 0462 67REP. P TERDERI -SC2015-014972 u mişoara, la 09.09.2015 cote 7) RIMAR NICOLAE ROBU Mara Rujescu ICEPRIMAR DAN DIACONU | CodFO-24 - 01, ver 2 | astra nr. 10466/29.05.2015 inregistrata la 271 din 2.06.2015 prin care va rugam sa ferentei de 27.046.267 lei reprezentand | e ca: urmare a incasarii cu foarte mare achitarea obligatiilor de plata inregistrate catre E On Energie, Petrom Gas SRL ,„ Complexul Energetic Oltenia si SNT CFR Maftra . Prin aceasta asiguram premiza pentru aprovizionarea unei parti din combustibilul necesar pentru buna desfasurare a activitatii de producere, transport, furnizare si distrbutie a agentului termic pentru populatia Municipiului Timisoara in iarna 2015-2016. Precizam ca in prezent avem facturi neachitate catre principalii furnizori de combustibili astfel: BON Energie 10,73 mil.lei aferente perioadei aprilie — august 2015 Complexul Energetic Oltenia 28,74 mil.lei aferente perioadei sept.2013 — ianuarie 2015 AMV STYLE 2,69 mil.lei aferente perioadei martie — mai 2015 SNT CFR Marfa 35,93 mil.lei aferente perioadei ianuarie 2013 - mai 2015 Aceasta situatie a fost determinata de: a) pierderile induse inregistrate de societate ca urmare a incasarii cu foarte mare intarziere a subventiilor în perioada 2006 — 2012 b) de rambursarea in perioada 2012 — 2013 a 62,5 mil.lei credite de exploatare in conditiile în care societatea a inregistrat pierderi si ca | atare aceste rambursari s-au facut prin neplata la termen a furnizorilor si a obligatiilor de plata catre ANAF.

S.C. COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERMS.A. 335/183/.2004; RO 16063013; cont: B.C.R. RO77RNCB0249009865630001 îr. Episcop Joseph Lonovici nr. 4, cod 300092, Timişoara; e-mail: Tel. 0040-256-435724; 434614; Fax: 00-25 EN S.C.COLTERM S.A. Nr.17152/08.09.2015 XI CĂTRE, In atentia : DOMNULUI PRIMAR NICOLAE ROBU DOMNULUI VICEPRIMAR DAN DIACONU Prin prezenta revenim la adresa noastra nr. 10466/29.05.2015 inregistrata la Dvs. sub numerele SC 2013-014972, 014971 din 2.06.2015 prin care va rugam sa ne sprijiniti prin acoperirea integrala a diferentei de 27.046.267 lei reprezentand pierderi induse inregistrate de companie ca_urmare a incasarii cu foarte mare intarziere a subventiilor cuvenite, Aceasta suma va fi utilizata pentru achitarea obligatiilor de plata inregistrate catre E On Energie, Petrom Gas SRL , Complexul Energetic Oltenia si SNT CER Mafta . Prin aceasta asiguram premiza pentru aprovizionarea unei parti din combustibilul necesar pentru buna desfasurare a activitatii de producere, transport, furnizare si distrbutie a agentului termic pentru populatia Municipiului Timisoara in iarna 2015-2016. Precizam ca în prezent avem facturi neachitate catre principalii furnizori de combustibili astfel: EON Energie 10,73 mil.lei aferente perioadei aprilie — august 2015 Complexul Energetic Oltenia 28,74 millei aferente perioadei sept.2013 —

anul. 2015 Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme al KE refuzat să ne puna la dispozitie sub forma de imprumut cele 100.000 tone CI e:energetic « rezerva de stat » existent la CET Timisoara Sud. asr Din aceasta cauza am fost nevoiti sa cumparam 100.000 tone din stoc in transe de 7-9 zile cu plata anticipata inainte de punerea la dispozitie a carbunelui. “Ca atare pentru preluarea intregului stoc de carbune a aparut un necesar suplimentar de resurse financiare de 8,4 milioane lei, inrautatind practic capacitatea de plata de societatii. Va informam ca în continuare ducem tratative cu bancile comerciale pentru majorarea plafoanelor de credite curente. Va multumim pentru intelegere. Cu stima, DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC, Mircea Cristian Aron Buciu Ionel Pag.2/2

ANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A. 135/185/.2004, RO 16063013; cont: B.C.R. RO77RNCBO249009865630001 tr. Episcop Joseph Lonovici nr. 4, cod 300092, Timişoara; e-mail: RMBA: Te), 0040-256-435724; 434614; Fax: 0040-256-431616; Nr.10466/29.05.2015 CĂTRE, RIMA În atentia : DOMNULUI PI AR NICOLAE ROBU DOMNULUI VICEPRIMAR DAN DIACONU In urma aparitiei 0G nr.9/2014 si 0UG nr.59/2014 societatea noastra a incasat de la bugetul de stat prin bugetul local suma de 81,5 millei din care 66,5 mil.lei aferent obligatiilor de plata catre bugetul de stat si 15 mil.lei pentru plata carbunelui livrat de Complexul Energetic Oltenia care a utilizat aceasta suma pentru a-si achita obligatii catre bugetul de stat. Aceste sume au fost aprobate prin HCL Timisoara nr, 496/10.10.2014 si 545/11.11.2014. În anexa nr. prezentam reactualizarea pierderilor induse inregistrate de companie in perioada 2006-31.X11.2014 din case rezulta ca în anul 2014 s-au înregistrat 13.558.353 lei amenzi si penalitati din care 7.163.647 lei calculate si încasate de ANAF în luna octombrie 2014 si noiembrie 2014. Ca atare ,„ societatea a incasat cca. 735% din pierderea indusa de neincasarea în termen a subventiilor cuvenite de la bugetul de stat si local. Avand în vedere cele de mai sus va rugam sa ne sprijiniti prin acoperirea acestor pierderi induse în suma de 27.046.267 lei inregistrate de companie ca urmare a incasarii cu foarte mare intarziere a subventiilor cuvenite ( total pierdere indusa 108.623.554 lei , pierdere recuperata 81.576.987 lei, rest de recuperat 27.046.567 lei) Aceasta suma va fi utilizata pentru achitarea obligatiilor de plata inregistrate catre E On Energie, Petrom Gas SRL , Complexul Energetic Oltenia si SNT CFR Mafra. Va informam ca in prezent CLT Colterm inregistreaza datorii catre furnizori in suma de 103,4 mil.lei, din care cu scadenta depasita 92 mil.lei. Aceasta situatie a fost determinata de inregistrarea a 108,6 mil.lei pierderi înduse ca urmare a incasarii cu foarte mare intarizeiere a subventiilor cuvenite de la bugetul de stat si local în perioada 2006 — 30 iunie 2012. Deasemenea, în perioada 2012 — 2013 s-au rambursat 62,5 mil.lei credite în conditiile în care societatea a inregistrat pierderi si ca atare aceste rambursari s-au facut prin neplata la termen a furnizorilor si a obligatiilor de plata catre ANAF.

ca în continuare ducem tratative cu bancile comerciale pentru de credite curente. Conform discutiilor avute cu CEC Bank , Se cu experti evaluatori agreati de CEC, bunuri mobile si imobile in de 70,8 mil.lei. Acesta a acceptat în Principiu sa ne refinanteze un plafon de participare nr,159421/ 13.05.2015, data de deschidere a oferetelor este 25 iunie 2013, conform reglementarilor in vigoare. În cursul lunii martie 2015 am achitat factura de energie emisa de Petrom n luna octombrie 2013 în valoare de 0,9 mil.lei, Nu s-a achitet factura suplimentar de resurse financiare de 8,4 milioane lei, inrantatând practic capacitatea de plata de societatii. Aceasta suma a fost achitata integral în lunile februarie-aprilie 2013, Deasemenea am fost obligati sa achitam catre ANAF in luna mai 2015 suma de 3,23 mil.lei, Peniru a evita anularea esalonarii la plata obiinuta prin Decizia Pag. 2/4

re faptul ca În permanenta în perioada 2006 — 2012 compania a şi local a inregistrat suma de 108.623.554 lei (anexa nr.1) re aceasta decapitalizare am informat prin mai multe adrese Ministerul zvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Ministerul Finantelor Publice si ANAF, astfel: a energiei termice din perspecti Publice locale, pot fi acoperite din bugetele locale ale unitatilor administrativ. teritoriale, De aseimenea, potrivit prevederilor alin.(2) al aceluiasi articol, prim derogare de la Prevederile art.58 din Legea nr.273/2006 Privind finantele „publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, pierderile prevazute la _alin(1) pot fi acoperite si din excedentul anual sl bugetului local inregistrat la Încheierea exercitiului bugetar. termica an sunt reglementate toate iterm SA prin adresa 2r.12559/28.06.2013, nefiind ȘOara a înregistrat pe 2014, suma de 108,6 în anexa nr.1, astfel: Ministerul Finanţelor, acestea achitâdu-se integral de Colterm, - 32,8 mil.lei penalitați comerciale. Aceste majorări au fost generate în cea mai mare parte de încasarea cu foarte mare întârziere a subvenţiilor cuvenite de la bu, getul de stat conform 0G Pag. 3/4

le măsuri pentru funcționarea sistemelor ceniralizate de ergie termică a populației cu modificările şi completările târzieri cuprinse Între 3 și 1009 zile. cizăm faptul că și Consiliul Local Timișoara a acordat în perioada 2006 cu mari întarzieri subvențiile pentru diferență de preţ pentru energia termică livrată populației, întârzieri cuprinse între 2 și 371 de zile În anul 2012 în trim IV urmare a aplicării OG 13/2012 s-a reuşit încasarea sumei de 49,7 mil.lei reprezentând subvențiile cuvenite de la bugetul de stat, nevirate în perioada 2007 — 2012 trim.lll, sumă care a permis stingerea debitelor, majorarilor și penalitaților datorate bugetului consolidat al statului, integral creditul contractat și 12,11 mil.lei dobânzi. Societatea noastră a rambursat în perioada 2004 — 2011 suma de 24,793,112 DIRECTOR ECONOMIC, Buciu lonel Pali Pag. 4/4

GOMPANI IA LOGALĂ DE TERMOFICARE COLTERIE SA, RO 16083013; Str, Ep cont: BCR,

ROMÂNIA dudeţul Timiş Primăria Municipiului Timişoara Directia Comunicare S-a înregistrat cu numărul : SC2015-014972 din 05.06,2015 Cod validare: 4596FE SCOI Corespondenta Primer “la Primar Am preluat de la Firma: 10466-COLTERM SA | Am preluat de la “n adeet: Timitoara, Str. BUS. LONOVICI ard | pina 10465-COLTERM SA, Total S file Termen de rezolvare: 05072015! Cu sdresa: Timițoara, Sir, EI LONOVICI nr.4 ds. REF SITUATIE PIT Total S file Termen de rezolvare: 08.07 ÎNREGISTRATE DE CLT co JA IN PER, 2006-2014 "TERM Cererea NU se Supune procedurii aprobării tacite Timişoara, la 05.06.201 5 Consilier/Refe Alina Petrovici , , Cereri şi sosizări prin servi Call Center. Tel, 0256-969, de luai Până vineri, în timpul Erograrunlui Cod 4. DB i

Atasament: Sc2015-014971_din_05.06.2015.pdf

ROMÂNIA fi Judeţul Timiş ; Primăria Municipiului Timişoara Directia Comunicare S-a înregistrat cu numărul : SC2015-014971 din 05.06.2015 SC31 Corespondenta Viceprimar 1 la Viceprimar 1 Am preluat de la Firma: 10466-COLTERM SA Cu adresa: Timişoara, Str. E.J, LONOVICI nr.4 Total 5 file Termen de rezolvare: 05.07.2015 Termen direcţie: 20.06.2015 Obs, REF SITUATIE PII INREGISTRATE DE CLT COLTERM SA ÎN PER. 2006-2014 Timişoara, la 05.06,2015 t, L Alina Petrăvici

S.C. COMPANIA LOCAL: PE TERMOFICARE COLTERM S.A. J35/185/.2004; RO 16063013 ; cont: B.C.R. RO77RNCB0249009865630001 tr. Episcop Joseph Lonovici nr. 4, cod 300092, Timişoara; SCCOLTERMSA e-mail: office(Q)colterm.ro "Tel, 0040-256-435724; 434614; Fax: 0040-256-431616; Nr.L0466/29.05.2015 CĂTRE, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA In atentia : DOMNULUI PRIMAR NICOLAE ROBU DOMNULUI VICEPRIMAR DAN DIACONU In urma aparitiei OG nr.9/2014 si OUG nr.59/2014 societatea noastra a incasat de la bugetul de stat prin bugetul local suma de 81,5 mil.lei din care 66,5 mil.lei aferent obligatiilor de plata catre bugetul de stat si 15 mil.lei pentru plata carbunelui livrat de Complexul Energetic Oltenia care a utilizat aceasta statia pentru a-si achita obligatii catre bugetul de stat. Aceste sume au fost aprobate prin HCL Timisoara nr. 496/10.10.2014 si 545/11.11.2014. In anexa nr.1 prezentam reactualizarea pierderilor induse inregistrate de companie in perioada 2006-31.XIL2014 din care rezulta ca in anul 2014 s-au inregistrat 13.558.353 lei amenzi si penalitati din care 7.163.647 lei calculate si incasate de ANAF in luna octombrie 2014 si noiembrie 2014. Ca atare , societatea a incasat cca. 75% din pierderea indusa de neincasarea in termen a subventiilor cuvenite de la bugetul de stat si local. Avand in vedere cele de mai sus va rugam sa ne sprijiniti prin acoperirea acestor pierderi induse in suma de 27.046.267 lei inregistrate de companie ca urmare a incasarii cu foarte mare intarziere a subventiilor cuvenite ( total pierdere indusa 108.623.554 lei , pierdere recuperata 81.576.987 lei, rest de recuperat 27.046.567 lei) Aceasta suma va fi utilizata pentru achitarea obligatiilor de plata inregistrate catre E On Energie, Petrom Gas SRL ,„ Complexul Energetic Oltenia si SNT CFR Mafta. Va informam ca in prezent CLT Colterm inregistreaza datorii catre furnizori in suma de 103,4 mil.lei, din care cu scadenta depasita 92 mil.lei. Aceasta situatie a fost determinata de inregistrarea a 108,6 mil.lei pierderi induse ca urmare a incasarii cu foarte mare intarizeiere a subventiilor cuvenite de la bugetul de stat si local in perioada 2006 — 30 iunie 2012. Deasemenea, in perioada 2012 — 2013 s-au rambursat 62,5 mil.lei credite în conditiile in care societatea a inregistrat pierderi si ca atare aceste rambursari s-au facut prin neplata la termen a furnizorilor si a obligatiilor de plata catre ANAF.

Va informam ca in continuare ducem tratative cu bancile comerciale pentru majorarea plafoanelor de credite curente. Conform discutiilor avute cu CEC Bank - s-au evaluat cu experti evaluatori agreati de CEC, bunuri mobile si imobile in valoare de 70,8 mil.lei. Acesta a acceptat in principiu sa ne refinanteze un plafon de credite de 8 mil.lei si in baza documentatiilor prezentate sa ne acorde un plafon de credite de 50 mil.lei pe o perioada de 10 ani. Ne-a solicitat fiind autoritate contractanta sa organizam o procedura de achizitie pentru servicii de acordare de credit bancar, conform OUG nr.34/2006 privind achizitiile publice. In acest sens am initiat procedura de achizitie “licitatie deschisa” fiind publicat în SEAP anuntul de participare nr.159421/13.05.2015, data de deschidere a oferetelor este 25 iunie 2013, conform reglementarilor in vigoare. In cursul lunii martie 2015 am achitat factura de energie emisa de Petrom Gas in luna octombrie 2013 in valoare de 0,9 mil.lei, Nu s-a achitat factura suplimentara de penalizari emisa in octombrie 2013 in suma de 2,5 mil.lei. Conform discutiilor avute la sediul Petrom in luna noiembrie 2014 s-a acceptat rescadentarea datoriei pana la finele anului 2014 cu promisiunea ca nu se vor calcula noi penalizari de circa 3 mil.lei pentru plata cu intarziere a energiei termice. Pana in prezent in anul 2015 compania a achitat din incasarile realizate de la populatie 2,5 mil.lei catre Petrom Gas SRL. In anul 2015 Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale a refuzat sa ne puna la dispozitie sub forma de imprumut cele 100.000 tone carbune energetic « rezerva de stat » existent la CET Timisoara Sud. Din aceasta cauza am fost nevoiti sa cumparam 100.000 tone din stoc in transe de 7-9 zile cu plata anticipata inainte de punerea la dispozitie a carbunelui. Ca atare pentru preluarea intregului stoc de carbune a aparut un necesar suplimentar de resurse financiare de 8,4 milioane lei, inrautatind practic capacitatea de plata de societatii. Aceasta suma a fost achitata integral in lunile februarie-aprilie 2015. Deasemenea am fost obligati sa achitam catre ANAF in luna mai 2015 suma de 3,23 mil.lei, pentru a evita anularea esalonarii la plata obtinuta prin Decizia nr.100409/1.1V.2015. Prin aceasta decizie s-a obtinut esalonarea la plata pe o perioada de 36 luni, a sumei de 4,205 mil.lei. In cursul lunii iunie conform decontului depus in data de 25.05.2015 trebuie sa achitam în decurs de maxim 30 de zile suma de 4,4 mil.lei catre ANAF. Prin aceasta mentinem esalonarea de 4,205 mil.lei, mai ales ca in perioada de vara obligatiile curente fata de bugetul de stat sunt de maxim 2 mil.lei. Astfel obtinem un credit din partea ANAF de 4,205 mil.lei pe care il rambursam in 36 luni. Precizam ca in perioada 1.1.2015 — 3.VI.2015 compania a achitat catre bugetul de stat suma de 10,9 mil.lei. Din energia termica livrata populatiei in trim.I.2015, 15,6 mil. lei au scadenta in perioada iulie-septembrie 2015, conform sistemului de plati planificate convenit cu asociatiile de locatari. Ca atare este un gol de resurse financiare care influenteaza negativ capacitatea de plata a societatii. Pag. 2/4

Având în vedere faptul ca în permanenta în perioada 2006 — 2012 compania a încasat cu întarziere subventiile cuvenite de la bugetul de stat şi local a inregistrat pierderi induse in suma de 108.623.554 lei (anexa nr.1) Despre aceasta decapitalizare am informat prin mai multe adrese Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Ministerul Finantelor Publice si ANAF, astfel: *adresa 8386/24.04.2013 adresată DI. Daniel Chitoiu din cadrul Ministerului Finantelor; *adresa 20230/10.10.2013 adresată Dl.Director Marin Cojoc din cadrul Directiei Generale de Sinteza a Politicilor Bugetare *adresa 23441/25.11.2013 adresată Dl. Viceprim-ministru Daniel Chitoiu *adresa 23442/25.11.2013 adresată Dl. Viceprim-ministru Liviu Nicolae Dragnea din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice. Prin raspunsul nr.352185 din 10.VIL.2013 a Ministerului Finantelor, Cabinet Secretar de Stat se specifica: “In vederea eficientizarii sistemului centralizat de producere si distributie a energiei termice din perspectiva aderarii Romaniei la Uniunea Europeana si a întegrarii pietei nationale de energie în piata europeana, avand ca obiectiv final reducerea consumului de resurse energetice primare pentru producerea energiei electrice si termice în conditiile asigurarii cresterii calitatii serviciului de termoficare, Guvernului Romaniei a emis Ordonanta nr.36/2006 privind unele masuri pentru functionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a populatiei, cu modificarile si completarile ulterioare. Conform prevederilor alin.(a) al articolului 5*2 din acest act normativ, pierderile induse de prestarea serviciilor publice de productie, transport, distributie si furnizare a energiei termice pentru populatie în sistem centralizat, înregistrate de operatorii economici din subordinea autoritatilor administratiei publice locale, pot fi acoperite din bugetele locale ale unitatilor administrativ- teritoriale. De asemenea, potrivit prevederilor alin.(2) al aceluiasi articol, prin derogare de la prevederile art.S8 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, pierderile prevazute la alin.(1) pot fi acoperite si din excedentul anual al bugetului local inregistrat la încheierea exercitiului bugetar. Consideram ca prin Ordonanta nr.36/2006 privind unele masuri pentru functionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a populatiei, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt reglementate toate solicitatrile emise de CLT Colterm SA prin adresa nr.12559/28.06.2013, nefiind necesara emiterea unui nou act normativ.” Compania Locală de Termoficare Colterm SA Timişoara a înregistrat pe costuri, conform evidențelor contabile, în perioada 2006- 2014, suma de 108,6 mil.lei dobânzi şi penalități prezentate în anexa nr.1, astfel: - 435 millei datorate către Ministerul Finanţelor, acestea achitâdu-se integral de Colterm, - 32,8 mil.lei penalitați comerciale. Aceste majorări au fost generate în cea mai mare parte de încasarea cu foarte mare întârziere a subvenţiilor cuvenite de la bugetul de stat conform OG Pag, 3/4

nr.36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației cu modificările și completările ulterioare, întârzieri cuprinse între 3 şi 1009 zile. Precizăm faptul că şi Consiliul Local Timişoara a acordat în perioada 2006 — 2012 cu mari întarzieri subvențiile pentru diferență de preţ pentru energia termică livrată populației, întârzieri cuprinse între 2 şi 571 de zile În anul 2012 în trim.IV urmare a aplicării OG 13/2012 s-a reuşit încasarea sumei de 49,7 mil.lei reprezentând subvențiile cuvenite de la bugetul de stat, nevirate în perioada 2007 — 2012 trim.lll, sumă care a permis stingerea debitelor, majorarilor şi penalitaților datorate bugetului consolidat al statului. Încasarea cu întarzieri foarte mari a sumelor reprezentând subvenţii cuvenite de la bugetul de stat conform OG nr.36/2006 şi a subvenţiilor cuvenite de la bugetul local pentru diferenţă de preț pentru energia termică livrată populației, a influențat negativ fluxurile financiare ale societăţii noastre, astfel că pentru completarea surselor necesare susţinerii activității de exploatare, societatea a apelat la credite bancare. La ora actuală, urmare a dobânzilor şi penalităților platite către societati bancare, societati comerciale și bugetul de stat s-a produs o decapitalizare a societății noastre în suma de 108,9 mil.lei. În acest sens exemplificăm creditul de 50 millei pentru finanțarea aprovizionarii cu combustibil, contractat cu Bancpost în data de 31.10.2010 pe o perioadă de 3 ani a cărui dobânda anuală a fost de 5,2 millei. În cursul lunii noiembrie 2013 cu sprijinul Consiliului Local Timişoara compania a rambursat integral creditul contractat şi 12,11 mil.lei dobânzi. Societatea noastră a rambursat în perioada 2004 — 2011 suma de 24.793.112 USD şi 7.200.000 lei, reprezentand credite pentru aprovizionarea cu combustibil contractate în perioada 2002-2006 garantate de Ministerul Finantelor. Nu s-a rambursat suma de 13.072.927 lei, adică 4.206.888 USD şi 10.800.000 lei care a fost achitata de către Ministerul de Finanțe şi transmisă în sarcina noastră conform prevederilor din contractele de garanții precum şi a Ordinului M.E.F. 2005/2008. In urma aplicarii OG 59/2014 aceasta datorie a fost achitata de catre companie. Avand in vedere cele de mai sus va rugam sa ne sprijiniti prin acoperirea integrala a diferentei de 27.046.267 reprezentand pierderi induse inregistrate de companie ca urmare a incasarii cu foarte mare intarziere a subventiilor cuvenite. Aceasta suma va fi utilizata pentru achitarea obligatiilor de plata inregistrate catre E On Energie, Petrom Gas SRL , Complexul Energetic Oltenia si SNT CFR Mafta. Va multumim pentru intelegere. Cu stima, DIRECTOR ECONOMIC, Baciu Ionel DIRECTOR GENERA Mircea Cristian ! Pag. 44

COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE COLTERM S.A. J35/185/.2004; RO 16063013 ; 4 = cont: B.C.R. RO77RNCB0249009865630001 ate Str. Episcop Joseph Lonovici nr. 4, cod 300092, Timişoara; COLTERM S.A. e-mail: officeEcolterm.ro Tel. 0040-256—435724; 434614; Fax: 0040-256-—431616; Anexa 1 SITUATIA PIERDERILOR INDUSE INREGISTRATE DE CLT COLTERM SA IN PERIOADA 2006-2014 LEI TOTAL perioada 2006- 2013 36,328,172 7,163,647 E 3,837,194 I.Majorari si penalitati TOTAL ANAF OMV Petrom Gas ECM Motru/ CE OLTENIA Aquatim CFR Marfa 3,841,269 4,231,257 8,072,526 ENEL Energie 908,015 101,047 1,009,062 Megatrans 1,526,905 [ 1,526,905 BON 306,038 1,162,568 1,468,606 Alti Furnizori 894,396 203,366 1,097,762 TOTAL MAJORARI Si PENALITATI 62,730,010 13,558,353 76,288,363 la credite curente 2008-20163 (generate de 20,000,000 20,000,000 neincasarea subventiilor) III. Penalitati solicitate de Complexul Energetie Oltenia cf contract 4,835,191 12,335,191[ 9 A. TOTAL GENERAL 18,393,544 108,623,554 B. SUME RECUPERATE DE 81,576,987 LA BUGETUL DE STAT 27,046,567 CF OG 59/2014 DIRECTOR GENERAlz:s7 DIRECTOR ECONOMIC, IoneiBuciu COT

Atasament: Sc2015-023976_din_09.09.2015.pdf

SR DUR Muay, dit ROMÂNIA Judeţul Timiş Primăria Municipiului Timişoara Comunicare S-a înregistrat cu numărul : SCI 12976, din 09,09,2015 SC31 Corespondenta Viceprimar ] 19 f la Viceprimar 1 = Am preluat de la Firma: COLTERM SA Cu adresa: Timişoara, Str, EPISCOP JOSEPH LONOVICI nr.4 Total 8 file Termen de rezolvare: 09. 10.2015 Termen direcţie: 24.09.2015 Obs, REVENIRE ALA ADREA 10466/29.05.201 SREF LA ACOPERIREA INTEGRALA ADEF DE 27 0461 67REP. P PIERDERI -SC2015-0149 Timişoara, la 09.09.2015 % II -24 - 01, ver.2 (E sh

S.C. COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A. 135/185/.2004; RO 16063013 ; cont: B.C.R. RO77RNCB0249009865630001 tr. Episcop Joseph Lonovici nr. 4, cod 300092, Timişoara; e-mail: office(dcolterm.ro SCCOLTERMSA. TE] 0040-256-435724; 434614; Fax: 0040-256—431616; Nr.17152/08.09.2015 CĂTRE, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA In atentia : DOMNULUI PRIMAR NICOLAE ROBU DOMNULUI VICEPRIMAR DAN DIACONU Prin prezenta revenim la adresa noastra nr. 10466/29.05.2015 inregistrata la Dvs. sub numerele SC 2013-014972, 014971 din 2.06.2015 prin care va rugam sa ne sprijiniti prin acoperirea integrala a diferentei de 27.046.267 lei reprezentand pierderi induse inregistrate de companie ca urmare a incasarii cu foarte mare intarziere a subventiilor cuvenite. Aceasta suma va fi utilizata pentru achitarea obligatiilor de plata inregistrate catre E On Energie, Petrom Gas SRL , Complexul Energetic Oltenia si SNT CFR Mafia . Prin aceasta asiguram premiza pentru aprovizionarea unei parti din combustibilul necesar pentru buna desfasurare a activitatii de producere, transport, furnizare si distrbutie a agentului termic pentru populatia Municipiului Timisoara în iarna 2015-2016. Precizam ca in prezent avem facturi neachitate catre principalii furnizori de combustibili astfel: EON Energie 10,73 mil.lei aferente perioadei aprilie — august 2015 Complexul Energetic Oltenia 28,74 mil.lei aferente perioadei sept.2013 — ianuarie 2013 AMV STYLE 2,69 mil.lei aferente perioadei martie — mai 2015 SNT CFR Marfa 35,93 mil.lei aferente perioadei ianuarie 2013 - mai 2015 Aceasta situatie a fost determinata de: a) pierderile induse inregistrate de societate ca urmare a incasarii cu foarte mare intarziere a subventiilor in perioada 2006 — 2012 b) de rambursarea in perioada 2012 — 2013 a 62,5 mil.lei credite de exploatare in conditiile in care societatea a inregistrat pierderi si ca atare aceste rambursari s-au facut prin neplata la termen a furnizorilor si a obligatiilor de plata catre ANAF.

"In anul 2015 Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale arefuzat sa ne puna la dispozitie sub forma de imprumut cele 100.000 tone carbune energetic « rezerva de stat » existent la CET Timisoara Sud. Din aceasta cauza am fost nevoiti sa cumparam 100.000 tone din stoc in transe de 7-9 zile cu plata anticipata inainte de punerea la dispozitie a carbunelui. Ca atare pentru preluarea intregului stoc de carbune a aparut un necesar suplimentar de resurse financiare de 8,4 milioane lei, inrautatind practic capacitatea de plata de societatii. Va informam ca in continuare ducem tratative cu bancile comerciale pentru majorarea plafoanelor de credite curente. Va multumim pentru intelegere. Cu stima, DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC, Mircea Cristian Aron Buciu Ionel Pag. 22

S.C. COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM SA. J35/185/.2004; RO 16063013; cont: B.C.R. ROT7RNCB(249009865630001 tr, Episcop Joseph Lonovici nr. 4, cod 300092, Timişoara; er al e-mail: office(Bcolterm.ro SCCOLTERMSA. TA) 0040-256-435724; 434614; Fax: 0040-256-431616, Nr.10466/29.05.2013 CĂTRE, - aa PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Im atentia : DOMNULUI PRIMAR NICOLAE ROBU DOMNULUI VICEPRIMAR DAN DIACONU In urma aparitiei OG nr.9/2014 si OQUG nr.59/2014 societatea noastra a incasat de la bugetul de stat prin bugetul local suma de 81,5 mil.lei din care 66,5 mil.lei aferent obligatiilor de plata catre bugetul de stat si 15 mil.lei pentru plata carbunelui livrat de Complexul Energetic Oltenia care a utilizat aceasta suma pentru a-si achita obligatii catre bugetul de stat. Aceste sume au fost aprobate prin HCL Timisoara nr. 496/10.10.2014 si 545/11.11.2014. În anexa nr.1 prezentam reactualizarea pierderilor înduse inregistrate de companie in perioada 2006-31.X11.2014 din care rezulta ca in anul 2014 s-au inregistrat 13.558.353 lei amenzi si penalitati din care 7.163.647 lei calculate si încasate de ANAF in luna octombrie 2014 si noiembrie 2014. Ca atare , societatea a incasat cca. 75% din pierderea indusa de neincasarea în termen a subventiilor cuvenite de la bugetul de stat si local. Avand în vedere cele de mai sus va rugam sa ne sprijiniti prin acoperirea acestor pierderi înduse in suma de 27.046.267 lei înregistrate de companie ca urmare a încasarii cu foarte mare intarziere a subventiilor cuvenite ( total pierdere indusa 108.623.554 lei , pierdere recuperata 81.576.987 lei, rest de recuperat 27.046.567 lei) Aceasta suma va fi utilizata pentru achitarea obligatiilor de plata inregistrate catre E On Energie, Petrom Gas SRL , Complexul Energetic Oltenia si SNT CFR Va informam ca in prezent CLT Colterm inregistreaza datorii catre furnizori in suma de 103,4 mil.lei, din care cu scadenta depasita 92 mil.lei. Aceasta situatie a fost determinata de inregistrarea a 108,6 mil.lei pierderi înduse ca urmare a incasarii cu foarte mare intarizeiere a subventiilor cuvenite de la bugetul de stat si local in perioada 2006 — 30 iunie 2012. Deasemenea, in perioada 2012 — 2013 s-au rambursat 62,5 mil.lei credite în conditiile in care societatea a inregistrat pierderi si ca atare aceste rambursari s-au facut prin neplata la termen a furnizorilor si a obligatiilor de plata catre ANAF,

Va informam ca in continuare ducem tratative cu bancile comerciale pentru majorarea plafoanelor de credite curente. Conform discutiilor avute cu CEC Bank s-au evaluat cu experti evaluatori agreati de CEC, bunuri mobile si imobile în valoare de 70,8 mil.lei. Acesta a acceptat în principiu sa ne refinanteze un plafon de credite de 8 mil.lei si în baza documentatiilor prezentate sa ne acorde un plafon de credite de 50 millei pe o perioada de 10 ani. Ne-a solicitat fiind autoritate contractanta sa organizam o procedura de achizitie pentru servicii de acordare de credit bancar, conform OUG nr.34/2006 privind achizitiile publice. In acest sens am initiat procedura de achizitie “licitatie deschisa” fiind publicat in SEAP anuntul de participare nr.159421/13.05.2013, data de deschidere a oferetelor este 25 iunie 2015, conform reglementarilor in vigoare. În cursul lunii martie 2013 am achitat factura de energie emisa de Petrom Gas in luna octombrie 2013 în valoare de 0,9 millei. Nu s-a achitat factura suplimentara de penalizari emisa in octombrie 2013 în suma de 2,5 mil.lei, Conform discutiilor avute la sediul Petrom în luna noiembrie 2014 s-a acceptat rescadentarea datorii pana la finele anului 2014 cu promisiunea ca nu se vor calcula noi penalizari de circa 3 millei pentru plata cu intarziere a energiei termice, Pana în prezent în anul 2015 compania a achitat din incasarile realizate de la populatie 2,5 mil.lei catre Petrom CGias SRL. In anul 2015 Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale a refuzat sa ne puna la dispozitie sub forma de imprumut cele 100.000 tone carbune energetic « rezerva de stat » existent la CET Timisoara Sud. Din aceasta cauza am fost nevoiti sa cumparam 100.000 tone din stoc în transe de 7-9 zile cu plata anticipata înainte de punerea la dispozitie a carbunelui, Ca atare pentru preluarea intregului stoc de carbume a aparut un necesar suplimentar de resurse financiare de 8,4 milioane lei, inrautatind practic capacitatea de plata de societatii. Aceasta suma a fost achitata integral în lunile februarie-aprilie 2013. Deasemenea am fost obligati sa achitam catre ANAF in luna mai 2013 suma de 3,23 mil.lei, pentru a evita anularea esalonarii la piata obtinuta prin Decizia nr,100409/1.IV.2013, Prin aceasta decizie s-a obtinut esalonarea la plata pe o perioada de 36 luni, a sumei de 4,205 mil.lei. In cursul lunii iunie conform decontului depus în data de 25.05.2013 trebuie sa achitam în decurs de maxim 30 de zile suma de 4,4 mil.lei catre ANAF. Prin aceasta mentinem esalonarea de 4.205 mil.lei, mai ales ca in perioada de vara obligatiile curente fata de bugetul de stat sunt de maxim 2 mil.lei. Astfel obtinem un credit din partea ANAF de 4,205 mil.lei pe care îl rambursam în 36 luni. Precizam ca in perioada 112015 — 3.VL2015 compania a achitat catre bugetul de stat suma de 10,9 mil.lei. Din energia termica livrata populatiei in trim.1.2015, 15,6 mil. lei au scadenta în perioada iulie-septembrie 2015, conform sistemului de piati planificate convenit cu asociatiile de locatari. Ca atare este un gol de resurse financiare care influenteaza negativ capacitatea de piata a societatii. Pag. 2/4

Având în vedere faptul ca în permanenta în perioada 2006 — 2012 compania a încasat cu întarziere subventiile cuvenite de la bugetul de stat și local a inregistrat pierderi înduse in suma de 108.623.554 lei (anexa nr. 1 Despre aceasta decapitalizare am informat prin mai multe adrese Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Ministerul Finantelor Publice si ANAF, astfel: *adresa 8386/24.04.2013 adresată DI. Daniel Chitoiu din cadrul Ministerului Finantelor; “adresa 20230/10.10.2013 adresată DI.Director Marin Cojoc din cadrul Directiei Generale de Sinteza a Politicilor Bugetare “adresa 23441/25.11.2013 adresată Dl. Viceprim-ministru Daniel Chitoiu *adresa 23442/25.11.2013 adresată Di Viceprim-ministru Liviu Nicolae Dragnea din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice. Prin raspunsul nr.352185 din 10.VIL2013 a Ministerului Finantelor, Cabinet Secretar de Stat se specifica: “In vederea eficientizarii sistemului centralizat de producere si distributie a energiei termice din perspectiva aderarii Romaniei la Uniunea Europeana si a întegrarii pietei nationale de energie în piata ouropeana, avand ca obiectiv final reducerea consumului de resurse energetice primare pentru producerea energiei electrice si termice în conditiile asigurarii cresterii calitatii serviciului de termoficare, Guvernului Romaniei a emis Ordonanta nr.36/2006 privind unele masuri pentru functionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a populatiei, cu modificarile si completarile ulterioare. Conform prevederilor alin.(a) al articolului S*2 din acest act normativ, pierderile induse de prestarea serviciilor publice de productie, transport, distributie si furnizare a energiei termice pentru populatie în sistem centralizat, înregistrate de operatorii economici din subordinea autoritatilor administratiei publice locale, pot fi acoperite din bugetele locale ale unitatilor administrativ- teritoriale. De asemenea, potrivit prevederilor alin.(2) al aceluiasi articol, prin derogare de in prevederile art.58 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile uiterioare, pierderile prevazute la alin.(1) pot fi acoperite si din excedentul snuai ai bugetului locai inregistrat la încheierea exercitiului bugetar. Consideram ca prin Ordonanta nr.36/2006 privind uncie masuri pentru functionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a populatiei, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt reglementate toate solicitatrile emise de CLT Colterm SA prin adresa ur.12559/28.06.2013, nefiind necesara emiterea unui nou act normativ.” Compania Locală de Termoficare Colterm SA Timişoara a înregistrat pe costuri, conform evidențelor contabile, în perioada 2006- 2014, suma de 108,6 mil.lei dobânzi și penalități prezentate în anexa nr.1, astfel: - 43,5 millei datorate către Ministerul Finanţelor, acestea achitâdu-se integral de Colterm, - 32,8 mil. lei penalitați comerciale. Aceste majorări au fost generate în cea mai mare parte de încasarea cu foarte mare întârziere a subvenţiilor cuvenite de la bugetul de stat conform OG Pag. 3/4

'nr.36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației cu modificările și completările ulterioare, întârzieri cuprinse între 3 și 1009 zile. Precizăm faptul că şi Consiliul Local Timişoara a acordat în perioada 2006 — 2012 cu mari întarzieri subvențiile pentru diferență de preţ pentru energia termică livrată populației, întârzieri cuprinse între 2 şi 571 de zile n anul 2012 în trim.IV urmare a aplicării 0G 13/2012 s-a reuşit încasarea sumei de 49,7 millei reprezentând subvențiile cuvenite de la bugetul de stat, nevirate în perioada 2007 — 2012 trim.III, sumă care a permis stingerea debitelor, majorarilor și penalitaților datorate bugetului consolidat al statului. Încasarea cu întarzieri foarte mari a sumelor reprezentând subvenţii cuvenite de la bugetul de stat conform OG nr.356/2006 și a subvenţiilor cuvenite de la bugetul local pentru diferență de preţ pentru energia termică livrată populației, a influențat negativ fluxurile financiare ale societății noastre, astfel că pentru completarea surselor necesare susţinerii activității de exploatare, societatea a apelat la credite bancare. La ora actuală, urmare a dobânzilor şi penalităților platite către societati bancare, societati comerciale şi bugetul de stat s-a produs o decapitalizare a societății noastre în suma de 108,9 mil.lei. În acest sens exemplificăm creditul de 50 miliei pentru finanţarea aprovizionarii cu combustibil, contractat cu Bancpost în data de 31.10.2010 pe o perioadă de 3 ani a cărui dobânda anuală a fost de 5,2 millei. În cursul lunii noiembrie 2013 cu sprijinul Consiliului Local Timişoara compania a rambursat integral creditul contractat și 12,11 mil.lei dobânzi. Societatea noastră a rambursat în perioada 2004 — 2011 suma de 24.793.112 USD şi 7.200.000 lei, reprezentand credite pentru aprovizionarea cu combustibil contractate în perioada 2002-2006 garantate de Ministerul Finantelor. Nu s-a rambursat suma de 13.072.927 lei, adică 4.206.888 USD și 10.800.000 lei care a fost achitata de către Ministerul de Finanţe și transmisă în sarcina noastră conform prevederilor din contractele de garanții precum și a Ordinului MEF. 2005/2008. în urma aplicarii OG 59/2014 aceasta datorie a fost achitata de catre companie. Avand in vedere cele de mai sus va rugam sa ne sprijiniti prin acoperirea integrala a diferentei de 27.046.267 reprezentand pierderi induse inregistrate de companie ca urmare a incasarii cu foarte mare întarziere a subventiilor cuvenite. Aceasta suma va fi utilizata pentru achitarea obligatiilor de plata inregistrate catre E On Energie, Petrom Gas SRL , Complexul Energetic Oltenia si SNT CFR Mafia, Va multumim pentru intelegere. Cu stima, DIRECTOR GE DIRECTOR ECONOMIC, Buciu lonel DESE IE Pag, 4/4

GOMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE corb o COLTERM SA. RO 18083013; ! i An cont: B.C.R, RO77RNGBO240009565630001 RI SA Str, Episcop Joseph Lonovici nr. 4, cod 300092, Timişoara; COLTERM S.A. e-mail: Tei, 0040-256-435724; 484814; Fax: 0040-256-—431618; Anexa 1 SITUATIA PIERDERILOR INDUSE ÎNREGISTRATE DE CLT COLTERM SA IN PERIOADA 2005-2014 LEI | | TOTAL | | |. si penalitati perionda 3006-| An 2014 TOTAL 2013 36,328,172 1,163,647| ___43,491,819 OMV Petrom Gas ME 13,726,511| 1 13,726,511 [ECM Motru/ CE OLTENIA 3,837,194 __540,979| 4,378,173 1,561,510] 155,489) 1,516,599| [ENEL Energie 308015 101,047| 1,005,062 1526905) 1,526,505 [BON 306,038| __1,162,568|__1,468,506| | Alti Furnizori 394,396 203,366, _1,097,762| [TOTAL MAJORARISI | PENALITATI 62,730,010) 13,358,383| 76,288,363| |. Dobanzi ia credite curente | 20,000,000| 2008-20163 (generate de neincasarea subventiilor) TEI. Penslitati solicitate de Complexul Energetice Oltenia | contract 7,500,000 19 4,838,191 12,335,191 (A. TOTAL GENERAL | | 108,623,554 _____20,230,010 18393544) _108,623,554| 8. SUME RECUPERATE DE | | | [LA BUGETUL DE STAT CF OG 59/2014 | 81.376,987 [C. PIERDERE NERECUPERATA " MONI 27,046,567 DIRECTOR DIRECTOR ECONOMIC, Mircea Cristiari: cm / lonet Buciu _.. „dili XI CAR i TM i

| ROMÂNIA Judeţul Timiș Primăria Municipiului Timişoara Directia Comunicare S-a înregistrat cu numărul : SC2015-014971 din 05.06.2018 Cod validare: 4596FA , SC31 Corespondenta Viceprimar 1 la Viceprimar 1 Am preluat de la Firma: 10466-COLTERM SA Cu adresa: Timişoara, Str, E.J, LONOVICI nr.4 Total 5 file Obs. REF SITUATIE PI INREGISTRATE DE CLT COLTERM SA IN PER, 2006-2014 Cererea NU se supune procedurii aprabării tacite Timişoara, la 05.06.2015 Alina Petrovici Puteţi verifica starea ceretii Dvs. la adresa formații telefonice despre acte, probleme, cereri şi sesizări prin serviciul Termen de rezolvare: 05.07.2015 | | | | 1 “Center, Tel, 0256-969, de îmi până vineri, în timpul programului PM, | CodFO-24 - 01, vai 2 ROMÂNIA Judeţul Timiş Primăria Municipiului Timişoara S-a înregistrat cu numărul : SC201 Cod validare: 4596FE SCO1 Corespondenta Primar la Primar Am preluat de la Firma: 10466-COLTERM SA. Cu adresa: Timişoara, Str, E.3, LONOVICI nr.4 Total 5 file Termen de rezolvare: 05.07 Obs. REF SITUATIE PI INREGISTRATE DE CLT COLTEI SA IN PER. 2006-2014 n Cererea NU se supuse procedurii aprobării tacite Timişoara, la 05.06.2015 Consilier/Referefit, PE Alina Petrovici Puteţi verifica starea cererii Dvs, ln adresa werw.primmariatr.r0. Informații telefonica despre acte, probleme, cereri şi sesizări prin servi Call Center. Tel, 0256-960, do luni până vineri, în timpul Cod 4» Directia Comunicare din 05:06.2015

Atasament: Referat.pdf

ROMANIA APROBAT JUDETUL TIMIS PRIMAR MUNICIPIUL TIMISOARA NICOLAE ROBU DIRECTIA TEHNICA

REFERAT privind acoperirea integrala a pierderilor induse din prestarea serviciului public de alimentare cu energie termica pentru populatie in sistem centralizat de S.C. Compania Locala de Termoficare

Colterm S.A.

Avand in vedere adresele S.C. Compania Locala de Termoficare Colterm S.A. inregistrate cu nr. SC2015-014971/05.06.2015 si cu nr. SC2015-014972/05.06.2015, si revenirea la acestea inregistrate cu nr. SC2015-023974/09.09.2015 si cu nr. SC2015-023976/09.09.2015 prin care se solicita acoperirea integrala a pierderilor inregistrate de companie, in suma de 27.046.267 lei, reprezentand diferenta intre reactualizarea pierderilor induse inregistrate de companie in perioada 2006-31.12.2014, in valoare de 108.623.254 lei si a pierderilor recuperate in suma 81.576.987 lei in lunile octombrie-noiembrie din 2014 prin HCL nr. 496/10.10.2014 si HCL nr. 545/11.11.2014, ca urmare a Ordonantei de Urgenta nr. 59/30.09.2014. Aceasta suma de 27.047.267 lei va fi utilizata pentru achitarea obilgatiilor de plata inregistrate de companie catre furnizorii de combustibili, inclusiv transport. Avand in vedere adresa Ministerul Dezvoltarii Regionale si Admnistratiei Publice cu nr. SC2015-027336/15.10.2015 prin care se precizeaza modul de alocare a fondurilor pentru acoperirea sumelor solicitate de S.C. Compania Locala de Termoficare Colterm S.A. Avand in vedere obligatiile de plata ale S.C. Compania Locala de Termoficare Colterm S.A. catre furnizorii de combustibili, prezentate in adresele mai sus mentionate. Avand in vedere Referatul Directiei Tehnice nr. SC2015-28708/30.10.2015 si Anexa la acesta. Avand in vedere ca potrivit prvederilor din OG nr. 36/2006- privind unele masuri pentru functionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a populatiei, aceste pierderi induse pot fi acoperite din bugetele locale,

PROPUNEM:

Cosiliului Local al Municipiului Timisoara: 1. Aprobarea acoperirii integrale de catre Municipiul Timisoara din surse de la bugetul de stat, a pierderilor induse din prestarea serviciului public de productie, transport, distributie si furnizare pentru populatie in sistem centralizat, in valoare de 27.046.267 lei, si demararea procedurilor in vederea obtinerii acesteia de la bugetul de stat. Viceprimar Secretar Dan Diaconu Ioan Cojocari Director Directia Tehnica Director Directia Economica Culita Chis Smaranda Haracicu Sef Serviciu Energetic si MSUP Ioan Zubascu

Avizat juridic Red. MM Cod FO 53-01, ver.2