keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 432/27.11.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea investitiei Ť Demolare si reconstruire Sala Sport in cadrul Scolii Generale nr.1 din Timisoara, Str.Comanesti nr.3 ť

27.11.2007

Hotararea Consiliului Local 432/27.11.2007
privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea investitiei Ť Demolare si reconstruire Sala Sport in cadrul Scolii Generale nr.1 din Timisoara, Str.Comanesti nr.3 ť


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007-25756/19.11.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
In conformitate cu prevederile art.36, alin.(2), lit.(b) si alin.4 lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicată;
In temeiul art.45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba Studiul de Fezabilitate şi realizarea investitiei Ť Demolare si reconstruire Sala Sport in cadrul Scolii Generale nr.1 din Timisoara, Str.Comanesti nr.3 ť, conform proiectului nr.159-13/2007 intocmit de S.C. ZAM GRUP S.R.L. Timisoara, cu indicatorii si caracteristicile principale prevazute in ANEXA , care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: SF_SALA_SPORT.pdf

STUDIU DE FEZABILITATE

1 Date generale:

1.1. Denumirea investitiei: DEMOLARE SI RECONSTRUIRE SALA DE SPORT IN CADRUL SCOLII GEN NR. 1 1.2. Elaboratorul studiului de fezabilitate: S.C. ZAM GRUP S.R.L. 1.3. Ordonatorul principal de credite: PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA 1.4. Autoritatea contractanta: PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA 1.5. Amplasamentul lucrarii: TIMISOARA, Str. Comanesti nr. 3, Jud. Timis 1.6. Tema, cu fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei:

DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI: a.Date amplasament:

• -suprafata teren: 1.949,50mp • -vecinatati: NORD: case particulare. SUD: case particulare, EST: strada, VEST: str.

Comanesti • -acces pietonal : DA • -acces auto:DA

b.Functionalitate: • Functiunea de baza: SCOALA clasele I-VIII (gimnaziala)

c.Propunere : Se demoleaza corpul de cladire existent care adaposteste actuala sala de sport in vederea construirii unei SALI DE SPORT noi, moderna, conform standardelor si normelor europene. Actuala Sala de Sport este situata intr-o cladire veche , improprie desfasurarii sportive (in prezent fiind folosita ca si depozit-anexa a scolii), se propune demolarea acesteia si construirea unei noi Sali de Sport, pe suprafata celei vechi.

SPATII PROPUSE Parter (Scons=300.00mp):

o casa scarii o hol circulatie o grupuri sanitare pe sexe

o vestiare pe sexe prevazute cu dusuri o spatiu de depozitare o sala de sport (aprox. 200mp)

Etaj (Scons=80.00mp): o scară de acces o hol circulatie o birouri (catedra de sport) o sala de gimnastica

SUPRAFETE DE CALCUL: EXISTENT Steren = 1.949,56 mp Scons=1.142,35 mp Sdesf=1.956,85 mp POT existent= 58,5 % CUT existent= 1.003 PROPUS Steren = 1.949,56 mp Scons=1.374,65 mp Sdesf=2.212,10 mp POT existent= 70,5 % CUT existent= 1.134

Lucrari de constructie: 1. CORPURI NOI de cladire:

-pe teren exista 3 corpuri de cladire: SCOALA propriu-zisa, un corp alipit de acesta cu functiune de depozitare si sala de sport, ce face parte dintr-o cladire istorica, si care se afla intr-o stare avansata de degradare -datorita starii avansate de degradare si de dispunerea defectuasa a spatiilor din actualul corp de cladire ce adaposeste sala de sport, se propune demolarea acesteia si reconstruirea alteia noi, care sa satisfaca nevoile scolii. -se mai propune spre demolare corpul alipit cladirii scolii datorita amplasarii defectuoase si reconstruirea acestuia dupa ce se ridica noua sala de sport, schimbandu-i regimul actual de inaltime din P in P+1, facand un tot unitar cu cladirea scolii.

- lucrari conexe: trotuare de protectie, rigole, rampe pt. handicapati

2 Evaluari pentru proiectarea studiului de prefezabilitate si a studiului de

fezabilitate

2.1. Valoarea totala estimata a investitiei 1.072.200,00 RON (fara TVA) 2.2. Cheltuieli pentru proiectarea studiului de prefezabilitate si de fezabilitate: 0,5%din investitie = 5.361,00 RON (TVA inclus)

3 Date tehnice ale lucrarii

3.1 Suprafata si situatia juridica ale terenului pe care are loc lucrarea: -suprafata teren: 1.949,50mp - proprietar: Primaria Municipiului Timisoara -situatie juridica: fara sarcini.

3.2 Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (zona seismica de calcul si perioada de colt; natura terenului de fundare si presiunea conventionala; nivelul maxim al apelor freatice)

-se va determina in urma elaborarii studiilor de specialitate 3.3 Caracteristicile principale ale constructiilor:

3.3.1. Pentru cladiri: aria construita; aria desfasurata si numarul de niveluri SITUATIE EXISTENTA si SITUATIA PROPUSA:

EXISTENT Steren = 1.949,56 mp Scons=1.142,35 mp Sdesf=1.956,85 mp POT existent= 58,5 %, CUT existent= 1.003 PROPUS Steren = 1.949,56 mp Scons=1.374,65 mp Sdesf=2.212,10 mp POT existent= 70,5 %, CUT existent= 1.134

3.3.2.Structura constructiva

- structura metalica (cadre si grinzi metalice). - pereti exteriori : inchidere sandwich - peretii de compartimentare neportanti din gips-carton de 12,5 si de 15 cm. - scara de acces la etaj turnata din beton armat. - tavan partial la etaj din gips-carton. - sarpanta este din elemente metalice, invelitoarea din tabla, panta de 8°.

3.3.3.Principalele utilaje de dotare a constructiilor (cazane de abur sau apa fierbinte, hidrofoare, ascensoare etc.)

Constructiile vor fi prevazute cu ascensoare si vor beneficia de spatii tehnice conform legislatiei in vigoare. 3.3.4.Instalatii aferente constructiilor

Ansamblul nou de blocuri se va racorda la retelele existente, avand in vedere noile consumuri (curent, apa, canal). Se va studia daca va trebui suplimentata sursele pentru anumite segmente 4 Date privind forta de munca ocupata dupa realizarea investitiei

4.2.Locuri de munca nou-create Nr. personal :- numarul angajatilor ramane acelasi

5 Devizul pe obiect Nr. crt.

Denumirea categoriilor de lucrari aferente obiectului % Valoare pe categorii de lucrari fara TVA

RON 1. Terasamente 12%VDO 128.664,00 2. Constructii 61%VDO 654.042,00 3. Canalizare 3%VDO 32.166,00 4. Instalatii electrice 4%VDO 42.888,00 5. Instalatii sanitare 6%VDO 64.332,00 6. Instalatii de incalzire 8%VDO 85.776,00 7. Instalatii de gaze 4%VDO 42.888,00 8. Instalatii de ventilatie 2%VDO 21.444,00 9. Lucrari de montaj-utilaj tehnologic

10. Lucrari de subantrepriza TOTAL DEVIZ PE OBIECT (VDO) 1.072.200,00 T.V.A. 19% 203.718,00 TOTAL GENERAL (RON) 1.275.918,00 6 Devizul general estimativ al investitiei

Denumirea capitolelor de cheltuieli

Valoare totală [lei]

Din care supusă licitaţiei

Cap.1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea teritoriului • Obtinerea terenului - • Amenajarea terenului (0.5%Vdo) 5.361,00 • Amenajari pentru protectia mediului,

inclusiv refacerea cadrului natural dupa terminarea lucrarilor (1%Vdo)

10.722,00

16.083,00

Cap.2. Realizarea infrastructurii obiectivului (retele de racord, unitati exterioare) Cap.3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

• Studii de teren (geo, topo, hidro) (0.5%Vdo)

5.361,00

• Cheltuieli pt. Avize, acorduri, aut., taxe aferente IPCCLC(IGSIC) (0.8%Vdo)

8.577,60

• Proiectare arhitectura si structura (6 %Vdo)

64.332,00

• Cheltuieli privind organizarea licitatiilor pentru executia lucrarilor(0.5%Vdo)

5.361,00

• Consultanta si asistenta tehnica, inclusiv plata dirigintelui de santier(3%Vdo)

32.166,00

107.220,00

Cap.4. Cheltuieli pentru investitia de baza • Cladiri si constructii speciale,

instalatiile aferente constructiei (Vdo) • Montaj utilaje tehnologice si

functionale cu montaj • Utilaje, echipamente de tehnologie si

functionale cu montaj • Dotari inclusiv utilaje si echipamente

independente de durata mare de serviciu

1.072.200,00 1.072.200,00

Cap.5. Alte cheltuieli • Organizare şantier (1%xVdo) 10.722,00 • Comision, alte (0.5%Vdo) 5.361,00 • Cheltuieli diverse si

neprevazute(2%vdo) 21.444,00

32.166,00

Cap.6. Cheltuieli pentru darea in exploatare Pregatirea personalului de exploatare Probe tehnologice, incercari, rodaje, expertize la receptie

TOTAL: Vdg=1.241.607,60 1.227.669,00 DIN CARE C+M (CAP. IV+CAP. V.1, V.3) C+M=1.104.366,00 PARTEA II Valoare ramasa actualizata a mijloacelor fixe existente, inclusiv in cadrul obiectivului ce se construieste PARTEA III Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de productie

X TOTAL GENERAL 1.241.607,60+TVA Din care C+M 1.104.366,00+TVA COST (RON/mp) 1.980,10

7 Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei:

7.1 Esalonarea Suprafata si situatia juridica ale terenului care urmeaza sa fie ocupat (definitiv si/sau temporar) de lucrare

- proprietar: Primaria Municipiului Timisoara - constructie cu caracter permanent 7.2 Durata de realizare (luni)

DURATA: 24 luni - sept. 2008-inceperea lucrarilor - sept. 2010-terminarea lucrarilor

7.3 Capacitati (in unitati fizice) Principalii indicatori se vor completa, dupa caz, cu date privind:

- conditiile financiare de realizare a obiectivului (analiza cash-flow, inclusiv cu rata de actualizare, rata interna de rentabilitate, analiza raportului cost-profit, rata impozitului pe profit, perioada de scutire de impozit pe profit, influenta variatiei in timp a preturilor, rata dobanzii la credite bancare, rata de schimb valutar etc.);

- masini si utilaje necesare in procesul tehnologic (lista cuprinzand principalele utilaje, echipamente si dotari, cu indicarea capacitatii tehnice a acestora);

- productia si desfacerea (lista cuprinzand produsele, capacitatea teoretica anuala, pe produse, durata proiectata pentru functionarea capacitatii, pentru fiecare produs, pretul unitar pe fiecare produs, pretul de vanzare al produselor similare fabricate in tara sau procurate din import);

- materiile prime, materialele, combustibilii si energia consumate pentru fiecare produs si preturile de pro-curare a acestora;

- manopera (cu detalierea pe structura de personal); - cheltuieli generale ale unitatii (taxe, comisioane, impozite, instruire personal, chirii si/sau

amortismente, cheltuieli de administratie si marketing etc.).

8 Finantarea investitiei:

Din valoarea totala a investitiei: - 1.241.607,60 RON (la care se adauga TVA-ul) din fondurile bugetului de stat sau ale

bugetului local.

9 Avize si acorduri Avizele si acordurile emise de organele in drept, potrivit legislatiei in vigoare, privind:

- avizul ordonatorului principal de credite privind necesitatea si oportunitatea realizarii investitiei;

- certificatul de urbanism, cu incadrarea amplasamentului in planul urbanistic, avizat si aprobat potrivit legii;

- avizele privind asigurarea utilitatilor (energie termica si electrica, gaz metan, apa, canal, telecomunicatii etc)

- avizele pentru consumul de combustibil; - acordurile si avizele pentru protectia mediului si a apelor; - alte avize de specialitate, stabilite potrivit dispozitiilor legale.

B. Partile desenate 1 Plan de amplasare in zona (1:25.000-1:5.000) 2 Plan general - propunere (1:1.000)

DATA: 15.11.2007

INTOCMIT, Arh. Andreea PORTAL

S.C. ZAM GRUP S.R.L.

Atasament: Referat_Sala_Sport_Sc.Gen._1.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Aprobat DIRECŢIA PATRIMONIU P R I M A R, SERVICIUL TEHNIC-EDILITATE Nr. SC2007- 25756/19.11.2007 dr.ing. Gheorghe Ciuhandu

R E F E R A T privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea investitiei « Demolare si reconstruire Sala

Sport in cadrul Scolii Generale nr.1 din Timisoara, Str.Comanesti nr.3 »

Datorita starii avansate de degradare si de dispunerea defectuasa a spatiilor din actualul corp de cladire ce adaposeste sala de sport, se propune demolarea acesteia si reconstruirea alteia noi, care sa satisfaca nevoile scolii.

Se mai propune spre demolare corpul alipit cladirii scolii datorita amplasarii defectuoase si reconstruirea acestuia dupa ce se ridica noua sala de sport, schimbandu-i regimul actual de inaltime din P in P+1, facand un tot unitar cu cladirea scolii . Studiul de fezabilitatea a fost intocmit de S.C. ZAM GRUP S.R.L. Timisoara, in baza Raportului Procedurii de atribuire a contractului der servicii cu nr SC2007-24053-30.10.2007, atasat acestuia. Finanţarea investiţiei se va face din bugetul local cap. 65.02.03.02 – Invatamint primar – B.Lucrări noi .

Eşalonarea investiţiei : 2008-2010 Durata de realizare a investiţiei: 24 luni

Faţă de cele de mai sus,

P r o p u n e m :

1. Aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea investitiei « Demolare si reconstruire Sala Sport in cadrul Scolii Generale nr.1 din Timisoara, Str.Comanesti nr.3 », cu indicatorii prezentati in ANEXA la prezentul.

VICEPRIMAR, DIRECTOR,

Ing. Adrian Orza ec. Nicuşor C-tin Miuţ Vizat : ŞEF SERVICIU, Ing. Marius Duma Intocmit : Ing. Marius Micsa

Avizat: SERVICIUL JURIDIC,

A N E X A La referatul nr. SC2007-25756 /19.11.2007

Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei:

« Demolare si reconstruire Sala Sport in cadrul Scolii Generale nr.1 din Timisoara, Str.Comanesti nr.3 »

Devizul general al investitiei Denumirea capitolelor de cheltuieli

Valoare totală

[lei] Din care supusă

licitaţiei Cap.1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea teritoriului

• Obtinerea terenului - • Amenajarea terenului (0.5%Vdo) 5.361,00 • Amenajari pentru protectia mediului,

inclusiv refacerea cadrului natural dupa terminarea lucrarilor (1%Vdo)

10.722,00

16.083,00

Cap.2. Realizarea infrastructurii obiectivului (retele de racord, unitati exterioare) Cap.3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

• Studii de teren (geo, topo, hidro) (0.5%Vdo)

5.361,00

• Cheltuieli pt. Avize, acorduri, aut., taxe aferente IPCCLC(IGSIC) (0.8%Vdo)

8.577,60

• Proiectare arhitectura si structura (6 %Vdo)

64.332,00

• Cheltuieli privind organizarea licitatiilor pentru executia lucrarilor(0.5%Vdo)

5.361,00

• Consultanta si asistenta tehnica, inclusiv plata dirigintelui de santier(3%Vdo)

32.166,00

107.220,00

Cap.4. Cheltuieli pentru investitia de baza • Cladiri si constructii speciale,

instalatiile aferente constructiei (Vdo) • Montaj utilaje tehnologice si

functionale cu montaj • Utilaje, echipamente de tehnologie si

functionale cu montaj • Dotari inclusiv utilaje si echipamente

independente de durata mare de serviciu

1.072.200,00 1.072.200,00

Cap.5. Alte cheltuieli • Organizare şantier (1%xVdo) 10.722,00 • Comision, alte (0.5%Vdo) 5.361,00 • Cheltuieli diverse si 21.444,00

32.166,00

neprevazute(2%vdo) Cap.6. Cheltuieli pentru darea in exploatare Pregatirea personalului de exploatare Probe tehnologice, incercari, rodaje, expertize la receptie

TOTAL: Vdg=1.241.607,60 1.227.669,00 DIN CARE C+M (CAP. IV+CAP. V.1, V.3) C+M=1.104.366,00 PARTEA II Valoare ramasa actualizata a mijloacelor fixe existente, inclusiv in cadrul obiectivului ce se construieste PARTEA III Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de productie

X TOTAL GENERAL 1.241.607,60+TVA Din care C+M 1.104.366,00+TVA COST (RON/mp) 1.980,10

• Valoarea totala a investitiei 1.241.607,60 lei + TVA Din care:

- constructii-montaj 1.104.366,00 lei+TVA; Cost- 1.980,10 LEI//mp

• Esalonarea investitiei: 2008-2010 • Durata de realizare a investitiei(luni) 24 luni.

INTOCMIT:

Ing.Marius Micsa

Atasament: Anexa_Sala_sport_gen.1.pdf

A N E X A La Hotararea nr.__________________

Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei:

« Demolare si reconstruire Sala Sport in cadrul Scolii Generale nr.1 din Timisoara, Str.Comanesti nr.3 » Devizul general al investitiei

Denumirea capitolelor de cheltuieli

Valoare totală [lei]

Din care supusă licitaţiei

Cap.1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea teritoriului • Obtinerea terenului - • Amenajarea terenului (0.5%Vdo) 5.361,00 • Amenajari pentru protectia mediului,

inclusiv refacerea cadrului natural dupa terminarea lucrarilor (1%Vdo)

10.722,00

16.083,00

Cap.2. Realizarea infrastructurii obiectivului (retele de racord, unitati exterioare) Cap.3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

• Studii de teren (geo, topo, hidro) (0.5%Vdo)

5.361,00

• Cheltuieli pt. Avize, acorduri, aut., taxe aferente IPCCLC(IGSIC) (0.8%Vdo)

8.577,60

• Proiectare arhitectura si structura (6 %Vdo)

64.332,00

• Cheltuieli privind organizarea licitatiilor pentru executia lucrarilor(0.5%Vdo)

5.361,00

• Consultanta si asistenta tehnica, inclusiv plata dirigintelui de santier(3%Vdo) 32.166,00

107.220,00

Cap.4. Cheltuieli pentru investitia de baza • Cladiri si constructii speciale,

instalatiile aferente constructiei (Vdo) • Montaj utilaje tehnologice si functionale

cu montaj • Utilaje, echipamente de tehnologie si

functionale cu montaj • Dotari inclusiv utilaje si echipamente

independente de durata mare de serviciu

1.072.200,00 1.072.200,00

Cap.5. Alte cheltuieli • Organizare şantier (1%xVdo) 10.722,00 • Comision, alte (0.5%Vdo) 5.361,00 • Cheltuieli diverse si

neprevazute(2%vdo) 21.444,00

32.166,00

Cap.6. Cheltuieli pentru darea in exploatare Pregatirea personalului de exploatare Probe tehnologice, incercari, rodaje, expertize la receptie

TOTAL: Vdg=1.241.607,60 1.227.669,00 DIN CARE C+M (CAP. IV+CAP. V.1, V.3) C+M=1.104.366,00 PARTEA II

Valoare ramasa actualizata a mijloacelor fixe existente, inclusiv in cadrul obiectivului ce se construieste PARTEA III Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de productie

X TOTAL GENERAL 1.241.607,60+TVA Din care C+M 1.104.366,00+TVA COST (RON/mp) 1.980,10

• Valoarea totala a investitiei 1.241.607,60 lei + TVA Din care:

- constructii-montaj 1.104.366,00 lei+TVA; Cost- 1.980,10 LEI//mp

• Esalonarea investitiei: 2008-2010 • Durata de realizare a investitiei(luni) 24 luni.

INTOCMIT:

Ing.Marius Micsa