keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 415/27.07.2018 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 363/15.09.2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenti "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Timis, in perioada 2014-2020" - localitatea Timisoara

27.07.2018

Hotararea Consiliului Local 415/27.07.2018
privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 363/15.09.2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenti "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Timis, in perioada 2014-2020" - localitatea Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 17574/24.07.2018, privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-17574 din data de 24.07.2018 al Directiei Edilitare din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Adresa Directiei Economice cu nr. SC2018-17574 din data de 25.07.2018.
Avand in vedere Avizul Servicului Juridic cu nr. SC2018-17574 din data de 26.07.2018- Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 17574/24.07.2018;
Avand in vedere Adresa nr. RE2018-1564/18.07.2018 a AQUATIM SA;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si al Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 363/15.09.2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenti "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Timis, in perioada 2014-2020" - localitatea Timisoara.
Conform prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata;
In conformitate cu prevederile art. 12, lit. c) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, republicata;
In conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. b), c) si d) si alin. (6) lit. a) pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba modificarea Anexei 1 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 363/15.09.2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenti "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Timis, in perioada 2014-2020" - localitatea Timisoara, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Celelalte articole din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 363/15.09.2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenti "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Timis, in perioada 2014-2020" - localitatea Timisoara, raman neschimbate.

Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Edilitara din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu, si totodata se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa - Canal Judetul Timis,
-Aquatim SA;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

Atasament: ANEXA_415.pdf

“Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014- 2020” — municipiul Timișoara INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI — MUNICIPIUL TIMISOARA (fără TVA) Lei Euro - Valoare totala investitie (fara TVA) 234.545.806 51.753.267 o Din care CHEM 139.961.764 30.883.002 - Esalonare investitie Anul 1 (33,33%) 78.181.935 Anul H (33,33%) 78.181.935 Anul II (33,33%) 78.181.935 - Durata de realizare a investitiei (luni) 36 luni - Capacitati o Conductă de transport/distributie 578m o Reabilitare conducta de aductiunea 100m o Modernizare stație de tratare apă de suprafață I buc. o Extindere retea de distribuție 447 m o Reabilitare retea de distribuție 38.505 m o Sistem SCADA Regional 1 buc. o Reabilitare retea de canalizare 16.365 m o Linie de uscare a namolurilor 1 buc. ŞEF SERVICIU D.P.P.C.A.A. Ki GANCIOV SEF BIROU C.A.A, Red. / Dact. : CC, ; Ex:l CAMELIA CEAUȘESCU AX. Cod FO 53-01, Ver. 1

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1 Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 363/15.09.2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judetul Timiş, în perioada 2014-2020” - localitatea Timişoara

Sectiunea a 2 - a Motivul emiterii proiectului de hotărâre

In vederea dezvoltării infrastructurii de apă şi apă uzată a judeţului Timiş, Aquatim SA a elaborat „Proiectul

Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Timiş, în perioada 2014-2020”. Proiectul se încadrează în actuala etapă de dezvoltare 2014-2020 şi este prevăzută finanţarea acestuia prin

Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2 - Dezvoltarea infrastructurii integrate de apă şi apă uzată. Scopul proiectului este de a dezvolta sectorul de apa şi apa uzata din aria de operare a Aquatim S.A, in vederea atingerii tintelor asumate de Romania conform Tratatului de Aderare la Uniunea Europeana, particularizate la nivelul judetului Timis. Proiectul va beneficia de finantare din partea Uniunii Europene din Fondul de Coeziune, Bugetul de Stat, Bugetul Local şi contribuţie beneficiar.

Prin Hotărârea de Consiliu Local al Municipiului Timişoara nr. 363/15.09.2017 s-a aprobat Studiul de Fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici aferenţi ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judetul Timiş, în perioada 2014-2020” - localitatea Timişoara în valoare de 49.053.052 euro (fără TVA).

Prin adresa nr. RE2018-001564/18.07.2018 Operatorul Regional Aquatim SA ne solicită modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 363/15.09.2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi „Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Timiş, în perioada 2014-2020”- localitatea Timişoara ca urmare a modificării sumei aferente proiectului (prin includerea în valoarea totală a sumelor reprezentând taxe, avize, supervizare, publicitate), respectiv partea aferentă municipiului Timişoara fiind de 51.753.267 euro (fără TVA).

Considerăm oportună promovarea Proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 363/15.09.2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judetul Timiş, în perioada 2014-2020” - localitatea Timişoara, şi-l supunem spre dezbatere Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

PRIMAR, NICOLAE ROBU

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, CHIŞ CULIŢĂ

COD FO53-03, Ver.1

Atasament: Raport_specialitate.pdf

Cod FO 53-01, ver.2

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA EDILITARĂ SERVICIUL D.P.P.C.A.A. BIROUL C.A.A. NR.

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 363/15.09.2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi ”Proiectului regional de dezvoltare a

infrastructurii de apă şi apă uzată din judetul Timiş, în perioada 2014-2020” - localitatea Timişoara

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre

privind modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 363/15.09.2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Timiş, în perioada 2014-2020” – localitatea Timişoara, prin care se propune aprobarea modificarii HCL nr. 363/15.09.2017,

Facem următoarele precizări: In vederea dezvoltării infrastructurii de apă şi apă uzată a judeţului Timiş, Aquatim SA a elaborat

„Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Timiş, în perioada 2014- 2020”.

Proiectul se încadrează în actuala etapă de dezvoltare 2014-2020 şi este prevăzută finanţarea acestuia prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2 - Dezvoltarea infrastructurii integrate de apă şi apă uzată. Scopul proiectului este de a dezvolta sectorul de apa şi apa uzata din aria de operare a Aquatim S.A, in vederea atingerii tintelor asumate de Romania conform Tratatului de Aderare la Uniunea Europeana, particularizate la nivelul judetului Timis. Proiectul va beneficia de finantare din partea Uniunii Europene din Fondul de Coeziune, Bugetul de Stat, Bugetul Local şi contribuţie beneficiar.

Prin Hotărârea de Consiliu Local al Municipiului Timişoara nr. 363/15.09.2017 s-a aprobat Studiul de Fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici aferenţi ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judetul Timiş, în perioada 2014-2020” - localitatea Timişoara în valoare de 49.053.052 euro (fără TVA).

Prin adresa nr. RE2018-001564/18.07.2018 Operatorul Regional Aquatim S.A. ne solicită modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 363/15.09.2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico- economici aferenţi „Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Timiş, în perioada 2014-2020”- localitatea Timişoara ca urmare a recalculării sumei aferente proiectului (prin includerea în valoarea totală a sumelor reprezentând taxe, avize, supervizare, publicitate), respectiv partea aferentă municipiul Timisoara fiind de 51.753.267 euro (fără TVA).

Cod FO 53-01, ver.2

Având în vedere cele arătate mai sus,

PROPUNEM:

1. Aprobarea modificării Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 363/15.09.2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Timiş, în perioada 2014-2020” – localitatea Timişoara, conform Anexei 1 la proiectul de hotărâre. 2. Celelalte articole din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 363/15.09.2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Timiş, în perioada 2014-2020” – localitatea Timişoara rămân neschimbate.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciez că proiectul de hotărâre privind

modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 363/15.09.2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Timiş, în perioada 2014-2020” – localitatea Timişoara, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, ŞEF SERVICIU D.P.P.C.A.A., CULIŢĂ CHIŞ IOAN GANCIOV SEF BIROU C.A.A., CAMELIA CEAUŞESCU

Red. / Dact. : C.C. ; Ex:1