keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 406/01.08.2014 privind aprobarea Proiectului "Dezvoltarea creativităţii şi a capacităţii de inovare prin abordări interdisciplinare şi facilitarea inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii", proiect propus şi câştigat de Colegiul Silvic "Casa Verde" din Timişoara şi finanţat prin POSDRU

01.08.2014

Hotararea Consiliului Local 406/01.08.2014
privind aprobarea Proiectului "Dezvoltarea creativităţii şi a capacităţii de inovare prin abordări interdisciplinare şi facilitarea inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii", proiect propus şi câştigat de Colegiul Silvic "Casa Verde" din Timişoara şi finanţat prin POSDRU


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-16525/29.07.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată;
În temeiul art. 105, alin. 2 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;
Luând în considerare adresa de la Colegiul Silvic "Casa Verde" din Timişoara, nr. de ieşire 933/28.07.2014, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2014-16525/26.06.2014;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin.(2) lit. b) şi alin. (4) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă participarea Colegiului Silvic "Casa Verde" din Timişoara la Proiectul "Dezvoltarea creativităţii şi a capacităţii de inovare prin abordări interdisciplinare şi facilitarea inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii", în valoare totală de 2.165.970 lei, cu finanţare prin POSDRU.Art. 2: (1) Se aprobă alocarea în bugetul local al Municipiului Timişoara a sumei de 359.019 lei, pentru Colegiul Silvic "Casa Verde" din Timişoara, conform bugetului estimativ, după cum urmează:

Bugetul proiectului pentru Colegiul Silvic "Casa Verde"
Perioada de implementare preconizată
05.05.2014 -
05.11.2015 Total
(Lei) FSE
(lei) Buget Naţional
(lei) Contribuţie proprie
(lei)
0 1=2+3+4 2 3 4
05.05.2014-
31.12.2014 240.000 206.689 28.516 4.795
01.01.2015 -
31.11.2015 119.019 102.474 14.159 2.385
Total: 359.019 309.163 42.675 7.180


(2) Suma de 351.839 lei necesară pentru derularea proiectului se va recupera în termen de maxim 3 luni de la finalizarea proiectului, de la CNDIPT Organismul Intermediar POSDRU.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Directiei Urbanism;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Corpul de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroul Managementul Calităţii;
- Colegiului Silvic "Casa Verde" Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED ROBERT SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

FP 53-01, Ver. 1

 

 

1

ROMÂNIA SE APROBĂ: JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR, DIRECŢIA ECONOMICĂ Serviciul Financiar Nicolae ROBU SC2014 - 16525/29.07.2014

REFERAT

privind aprobarea Proiectului “Dezvoltarea creativităţii şi a capacităţii de inovare prin abordări interdisciplinare şi facilitarea inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii”, proiect propus de Colegiul Silvic “Casa Verde” din Timişoara

Colegiul Silvic “Casa Verde” din Timişoara, prin adresa nr. 933/24.06.2014, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2014-16525/26.06.2014, cu completările transmise în data de 28.07.2014, solicită hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara din care să rezulte aprobarea Proiectului “ Dezvoltarea creativităţii şi a capacităţii de inovare prin abordări interdisciplinare şi facilitarea inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii”, proiect depus în calitate de partener 2, din fonduri externe nerambursabile.

Proiectul “Dezvoltarea creativităţii şi a capacităţii de inovare prin abordări interdisciplinare şi facilitarea inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii”, înaintat de către Colegiul Silvic “Casa Verde”” din Timişoara, este aprobat în cadrul axei prioritare nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”, cu numărul de identificare al contractului: POSDRU/161/2.1/G/133468, Cod SMIS: 51965 şi cererea de finanţare nr. 133468 din data de 12.07.2013, aprobată în data de 24.04.2014, de către CNDIPT OI POSDRU prin Decizia nr. 683 – în cadrul căreia Colegiul Silvic “Casa Verde” din Timişoara este partener 2.

În vederea derulării acestui proiect, Colegiul Silvic “Casa Verde” din Timişoara solicită hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara din care să rezulte atât aprobarea proiectului cât şi acordul pentru cofinanţarea proiectului din bugetul local, întrucât Primarul Municipiului Timişoara este ordonatorul principal de credite.

În Legea educaţiei naţionale, nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, se specifică modalităţile de finanţare a activităţilor din cadrul unităţilor de învăţământ.

“Art. 103 (2) Consiliile locale şi consiliul judeţean, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti pot contribui din bugetele proprii la finanţarea de bază şi complementară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat. Art. 105 (1) Finanţarea complementară asigură cheltuieli de capital, cheltuieli sociale şi alte cheltuieli asociate procesului de învăţământ preuniversitar de stat. (2) Finanţarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar, din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată,

FP 53-01, Ver. 1

 

 

2

pentru următoarele categorii de cheltuieli:...lit. k) cheltuieli pentru participarea în proiecte europene de cooperare în domeniul educaţiei şi formării profesionale.”

Proiectul “Dezvoltarea creativităţii şi a capacităţii de inovare prin abordări interdisciplinare şi facilitarea inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii” se derulează pe perioada a 18 luni, începând cu data de 05.05.2014, în parteneriat între Universitatea de Vest ca beneficiar şi Colegiul Naţional “C. D. Loga “ ca partener 1, respectiv Colegiul Silvic “Casa Verde” ca partener 2.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 2.165.970 lei.

Contribuţia necesară derulării proiectului pentru Colegiul Silvic “Casa Verde” din Timişoara este de 359.019 lei, după cum rezultă din bugetul proiectului ataşat solicitării. Colegiul Silvic “Casa Verde”...

Principalele activităţi din proiect sunt următoarele:

1. informare şi publicitate a proiectului;

2. campanie de informare a elevilor şi studenţilor în sprijinul orientării profesionale;

3. campanie de informare a elevilor şi studenţilor asupra proiectului şi înregistrarea de grup ţintă;

4. identificarea partenerilor pentru stagiile de practică ale elevilor şi studenţilor;

5. elaborarea, editarea şi distribuirea materialelor suport pentru stagiile de pregătire practică;

6. identificare şi stabilirea de metode, tehnici şi instrumente de consiliere şi orientare profesională adaptate la nevoile specifice grupului ţintă;

7. consilierea şi orientarea în carieră a grupului ţintă;

8. consilierea elevilor şi studenţilor în domeniile ştiinţelor naturii;

9. excursii tematice pentru elevi şi studenţi în vederea sprijinirii activităţilor de consiliere şi orientare profesională;

10. desfăşurarea şi evaluarea stagiilor de pregătire practică a elevilor şi studenţilor;

11. schimb de experienţă şi diseminare de bune practici privind stagiile de practică ale elevilor şi studenţilor.

Proiectul are ca obiectiv general: dezvoltarea creativităţii şi a capacităţii de inovare, a spiritului de întreprinzător şi facilitarea inserţiei pe piaţa muncii prin abordări interdisciplinare a unui număr de 160 de elevi şi 200 de studenţi.

Obiectivele specifice ale proiectului:

- management adecvat pentru asigurarea implementării proiectului;

- consiliere şi orientare pentru carieră a unui număr de 160 de elevi şi 200 de studenţi, pentru o piaţă a muncii reală, promovarea competitivităţii şi a spiritului întreprinzător;

- organizarea de stagii de pregătire practică şi de vizite de studiu/excursii tematice pentru realizarea proiectului.

Proiectul se înscrie în Axa Prioritară 2. Domeniul major de intervenţie DMI 2.1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă.

FP 53-01, Ver. 1

 

 

3

Programul POSDRU este un program de rambursare a sumelor utilizate în proiecte, cu excepţia cofinanţării de 2% pentru instituţiile finanţate de la bugetul de stat – unităţile de învăţământ. Cofinanţarea de 2% (suma de 7.180,38 lei) este nerambursabilă, şi va fi suportată din bugetul local. Se solicită suma de 359.019 lei cu titlu de avans rambursabil din bugetul local. Suma de 351.838,62 lei se va recupera de la organismul intermediar – CNDIPT - O I POSDRU, în termen de 3 luni de la finalizarea proiectului prin cereri de rambursare depuse de către beneficiar şi parteneri.

Suma alocată va fi cuprinsă în buget la Capitolul 65.02.04.02 Învăţământ secundar superior.

Date fiind cele prezentate, ordonatorul principal de credite fiind Primarul Municipiului Timişoara, instituţia de învăţământ Colegiul Silvic “Casa Verde” din Timişoara solicită efectuarea demersurilor legale pentru aprobarea proiectului şi includerea în bugetul local pe perioada implementării acestuia a sumei de 359.019 lei, conform tabelului anexat.

Proiectul “Dezvoltarea creativităţii şi a capacităţii de inovare prin abordări interdisciplinare şi facilitarea inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii” se va derula pe parcursul anului 2014 şi 2015, iar principalele activităţi corelate proiectului sunt următoarele:

1. Management;

2. Consiliere şi orientare.

3. Stagii de practică şi vizite de studiu / excursie tematice.

Costurile legate de proiect sunt prezentate în anexă. Având în vedere cele expuse mai sus,

Propunem: 1. aprobarea participării Colegiului Silvic “Casa Verde” din Timişoara la Proiectul “Dezvoltarea creativităţii şi a capacităţii de inovare prin abordări interdisciplinare şi facilitarea inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii”,, în valoare totală de 2.165.970 lei, cu finanţare prin POSDRU.

2. aprobarea alocării în bugetul local al Municipiului Timişoara a sumei de 359.019 lei, pentru Colegiul Silvic “Casa Verde” din Timişoara, conform bugetului estimativ, după cum urmează:

Bugetul proiectului pentru Colegiul Silvic “Casa Verde”

Perioada de implementare preconizată

05.05.2014 –

05.11.2015

Total

(Lei)

FSE

(lei)

Buget Naţional

(lei)

Contribuţie proprie

(lei)

0 1=2+3+4 2 3 4

05.05.2014-

31.12.2014

240.000 206.689 28.516 4.795

01.01.2015 –

31.11.2015

119.019 102.474 14.159 2.385

FP 53-01, Ver. 1

 

 

4

Total: 359.019 309.163 42.675 7.180

DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ SECRETAR,

Smaranda HARACICU Ioan COJOCARI

SERVICIUL FINANCIAR Consilier,

Lelica CRIŞAN Mihaela JURCA

AVIZAT JURIDIC

Consilier Juridic,

Atasament: Anexa.pdf

Te A —_ UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI Fondul Social European Instrumente Structurale 7-2013 POSDRU 2007-2013 ANEXA 2 Titlu Proiect: Dezvoltarea creativității și a capacității de inovare prin abordări interdisciplinare și facilitarea inserției absolvenților pe piața muncii 11.ASISTENŢA FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ (7-10) CATEGORII DE CHELTUIELI (COSTURI) UR (cu TVA) 1. Resurse umane E Vi 239.250 2. Diurma SE 82 3. Transport E = 6.600 4 Cazare 8.000 | 5. Transport + cazare + masa 49.500 | | 6. Alte tipuri de costuri, din care 22.500 6.1. Materiale consumabile E EI 4.000 62. Total cheltuieli indirecte/cheltuieli generale de administraţie (max. 15% din total cheltuieli directe, mai putin cheltuielile de tip FEDR) - 9,24% 18.500 7. Total cheltuieli directe (1+2+3+4+5+6) 326.474 8. Total cheltuieli indirecte/cheltuieli generale de administraţie (max. 15% din total cheltuieli directe, mai putin cheltuielile de tip FEDR) - 9,24% 32.545 9. VALOAREA TOTALĂ ELIGIBILĂ A PROIECTULUI pentru Colegiul Silvic Casa Verde ( 5+6 ), din care. 359.019 10. CONTRIBUŢIA SOLICITANTULUI prin Bugetul Local 7.180 351.839 * Conform prevederilor H.G. nr. 759/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, din care reiese ca TVA nedeductibila este eligibila, costurile care alcatuiesc Bugetul proiectului contin si TVA aferenta acestora