keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 542/31.10.2014 privind modificarea Comisiei de repartizare a locuinţelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.17/26.06.2012

31.10.2014

Hotararea Consiliului Local 542/31.10.2014
privind modificarea Comisiei de repartizare a locuinţelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.17/26.06.2012


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-28574 din 28.10.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere solicitarea domnului consilier Vesa Vasile Teodor înregistrată cu nr. CT2014-5457/16.10.2014;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Dispoziţia nr. 1112/16.10.2014, privind atribuţiile primarului, viceprimarilor şi administratorului public de coordonare nemijlocită a structurilor organizatorice;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 388/2014 privind criteriile de întocmire a listelor de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor proprietate de stat;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.473/2014 privind procedura de repartizare a locuinţelor proprietate de stat şi a locuinţelor sociale către persoanele înscrise pe lista de priorităţi, evacuate din imobile redobândite de foştii proprietari;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.17/26.06.2012 privind constituirea Comisiei de repartizare a locuinţelor;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.235/20.05.2014 privind modificarea Comisiei de repartizare a locuinţelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.17/26.06.2012 şi modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 93/26.02.2013;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. c) şi d), alin. (5) lit. b), alin. (6) lit. a) pct.17 şi alin.(9) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea componenţei Comisiei de repartizare a locuinţelor a Primăriei Municipiului Timişoara, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.235/20.05.2014, prin înlocuirea domnului Viceprimar Traian Stoia, cu domnul Administrator Public Sorin Iacob Drăgoi.

Art. 2: Se aprobă modificarea componenţei Comisiei de repartizare a locuinţelor a Primăriei Municipiului Timişoara, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.235/20.05.2014, prin înlocuirea domnului Martin Staia cu doamna Laura Koszegi Stoianov - director Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse.

Art. 3: Se aprobă modificarea componenţei Comisiei de repartizare a locuinţelor a Primăriei Municipiului Timişoara, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.235/20.05.2014, prin înlocuirea domnului consilier local Vesa Vasile Teodor cu domnul Ruşeţ Vasile - consilier local.

Art. 4: Ca urmare a prevederilor art.1, 2 şi 3, componenţa Comisiei de repartizare a locuinţelor va fi următoarea:

Preşedinte: SORIN IACOB DRĂGOI - Administrator Public
Membri: RAMONA ISABELA OLTEANU - consilier local
MARIA SARACAN - consilier local
ELENA WOLF - consilier local
VASILE RUŞEŢ - consilier local
LAURA KOSZEGI STOIANOV - Director Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări
Diverse
MIHAI BONCEA - Şef Birou Locuinţe
GABRIELA IOVA - consilier juridic Serviciul Juridic
MARIA STOIANOV - Director Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară
Timişoara.


Art. 5: La data emiterii prezentei hotărâri, componenţa comisiei se modifică în mod corespunzător.
Art. 6: Se aprobă modalitatea de organizare şi funcţionare a Comisiei de repartizare a locuinţelor conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - Biroul Locuinţe şi Comisia de repartizare a locuinţelor, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 8: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Fiscale;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Biroului Locuinţe;
- Comisiei pentru repartizarea locuinţelor;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE Aprobat BIROU LOCUINȚE P R I M A R, Nr. ______________________________ NICOLAE ROBU

REFERAT privind modificarea Comisie de repartizare a locuinţelor aprobată prin

Hotărârea Consiliului Local nr..235/20.05.2014 Având în vedere faptul că la nivelul Primăriei Municipiului Timişoara funcţionează Comisia de repartizare a locuinţelor aprobată prin H.C.L. nr.17/2012 și modificată prin HCL nr.93/2013 și HCL nr.235/2014 şi în prezent potrivit Dispoziției nr.1112/16.10.2014 Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse este coordonată de domnul Administrator Public Sorin Iacob Drăgoi se impune înlocuirea domnului Viceprimar Traian Stoia cu domnul Sorin Iacob Drăgoi. Totodată având în vedere solicitarea domnului consilier Vesa Vasile Teodor înregistrată cu nr. CT2014-5457/16.10.2014 prin care acesta solicită înlocuirea sa ca membru al comisiei, precum și faptul că în prezent directorul Direcției Clădiri Terenuri și Dotări Diverse este doamna Laura Koszegi Stoianov, se impune și înlocuirea domnului Martin Staia.

Această măsură se impune pentru continuarea în bune condiţii şi cu eficienţă a activităţii Comisiei de Locuinţe. Ca urmare propunem ca acestă comisie să fie formată din următoarele persoane: Președinte: SORIN IACOB DRĂGOI - Administrator Public Membri: RAMONA ISABELA OLTEANU – consilier local MARIA SARACAN – consilier local ELENA WOLF – consilier local ..................................... – consilier local

LAURA KOSZEGI STOIANOV – Director Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse MIHAI BONCEA - șef Birou Locuințe GABRIELA IOVA – consilier juridic Serviciul Juridic MARIA STOIANOV – Director Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara

Precizăm că prezenta comisie va atribui locuinţele din fondul locativ de stat și a celor sociale aflate în administrarea sau în proprietatea unității administrativ-teritoriale Municipiul Timişoara care devin disponibile persoanelor îndreptăţite, în conformitate cu H.C.L. nr.388/2014 privind criteriile de întocmire a listelor de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor proprietate de stat și a locuințelor sociale, H.C.L. nr.473/2014 privind procedura de repartizare a locuinţelor proprietate de stat și a locuințelor sociale către persoanele înscrise pe lista de priorități, evacuate din imobile redobândite de foștii proprietari. De asemenea, va aproba modificările contractelor de închiriere conform legii.

Organizarea și funcționarea Comisiei de repartizare a locuințelor se va face în conformitate cu Anexa la prezentul referat. Pentru ADMINISTRATOR PUBLIC, SECRETAR, Sorin Iacob Drăgoi Simona Drăgoi DIRECTOR, Laura Koszegi Stoianov ȘEF BIROU, Mihai Boncea CONSILIER, Simona Bălan Consilier juridic,

Cod FO 53-01 ver.1

Atasament: Anexa.pdf

Anexa la HCLMT nr. ............................. MUNICIPIUL TIMIȘOARA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COMISIEI DE REPARTIZARE A

LOCUINȚELOR

CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE

Art.1 - Comisia de Repartizare a Locuințelor constituită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 17/2012 îşi desfăşoară activitatea potrivit prezentului regulament.

Art.2 - Obiectul prezentului regulament îl constituie activitatea Comisiei de rapartizare a

locuințelor referitor la repartizarea, închirierea, exploatarea şi administrarea locuinţelor din fondul locativ de stat şi cele sociale aflate în administrarea sau în proprietatea unității administrativ-teritoriale Municipiul Timișoara.

CAPITOLUL II - ATRIBUŢIILE ŞI FUNCŢIONAREA COMISIEI DE REPARTIZARE A LOCUINȚELOR

Art.3 - Comisia îşi desfăşoară activitatea lunar sau ori de cate ori este nevoie. Art.4 - Comisia este legal constituită în prezenţa a 2/3 din numărul membrilor, iar hotărârile se

adopta cu votul majorităţii membrilor prezenţi. Art.5 - (1) Ședințele comisiei vor fi consemnate în procese-verbale care vor cuprinde hotărârea

membrilor comisiei, cu privire la fiecare caz în parte.

(2) Procesele verbale se semnează de preşedintele de şedinţă şi de persoanele prezente. (3) Procesele verbale se păstrează la Biroul Locuințe. Art.6 - Secretariatul tehnic al Comisiei este asigurat de Biroul Locuințe din cadrul Primăriei

Municipiului Timișoara. Art.7 - Convocarea membrilor Comisiei se face de secretarul acesteia cu cel puţin 3 zile înainte

de data programată de desfăşurare a şedinţei. Art.8 - Principalele atribuţii ale Comisiei, sunt:

a) atribuirea către persoane îndreptăţite de locuinţe din fondul locativ de stat şi cele sociale aflate în administrarea sau în proprietatea unității administrativ-teritoriale Municipiul Timișoara, care

devin disponibile, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr.388/2014 privind criteriile de întocmire a listelor de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor proprietate de stat și a H.C.L. nr.473/2014 privind procedura de repartizare a locuinţelor proprietate de stat și a locuințelor sociale către persoanele înscrise pe lista de priorități, evacuate din imobile redobândite de foștii proprietari.

b) aprobă şi modifică contractele de închiriere, conform legii. c) examinează şi avizează cererile de efectuare de schimb de locuinţe între titularii de

contracte de închiriere, pe baza documentelor justificative.

d) analizează şi dispune asupra cererilor de extindere pentru spaţiile, devenite disponibile, din cadrul unităţilor locative.

e) repartizează garajele din fondul statului, devenite disponibile. Art.9 – Secretariatul tehnic va prezenta în comisie următoarele situaţii: - locuinţele din fondul locativ de stat disponibile aflate în administrare, odată cu transmiterea

situaţiei juridice însoţită de acte doveditoare, - cererile solicitanţilor de atribuire nominală a locuințelor, precum şi situaţia privind ordinea

şi modul de soluţionare a cererilor de locuinţă; - solicitările chiriașilor de modificare a contractelor de închireire. Art.10 - Secretariatul tehnic are, potrivit prezentului regulament, următoarele atribuţii:

a) asigură evidenţa cererilor de repartizare nominală a locuinţelor însoţite de documente justificative referitoare la situaţia socială şi locativă a titularilor;

b) verifică situaţia locativă a fiecărui solicitant de locuinţă şi întocmeşte anchete sociale împreună cu reprezentantul Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara privind starea de fapt, în cazurile ce se încadrează în prevederile HCLM 473/2014.

c) întocmește repartițiile ca urmare a hotărârii Comisiei de repartizare a locuințelor

CAP.III - DISPOZIŢII FINALE

Art.11 - Prezentul regulament se completează de drept cu prevederile legislaţiei incidente. Art.12 - Repartiţia emisă pentru un spaţiu cu destinaţia de locuinţă îşi pierde valabilitatea, dacă

beneficiarul acesteia, din motive nejustificate, nu se prezintă în termen de 15 zile de la comunicare, în vederea întocmirii contractului de închiriere.

DIRECTOR, ȘEF BIROU, Laura Koszegi Stoianov Mihai Boncea CONSILIER, Simona Bălan