keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 613/19.12.2006 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Extindere zona rezidentiala cu functiuni complementare si servicii, Zona Calea Aradului - SERE, extravilan Timisoara

19.12.2006

Hotararea Consiliului Local 613/19.12.2006
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Extindere zona rezidentiala cu functiuni complementare si servicii, Zona Calea Aradului - SERE, extravilan Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22006-006730/21.11.2006 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;
În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr. 286/2006;
În temeiul art. 46 alin.2 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr. 286/2006;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Extindere zona rezidentiala cu functiuni complementare si servicii, Zona Calea Aradului - SERE, extravilan Timisoara, conform proiectului nr.47/2005 , întocmit de S.C. ARHITECT TRIMBIŢAŞ S.R.L.care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Planul Urbanistic Zonal - Extindere zona rezidentiala cu functiuni complementare si servicii, Zona Calea Aradului - SERE, extravilan Timisoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitatea de 10 ani.
Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 141286, nr. topo A 490/1 în suprafaţă de 10700 mp, A 464/1 în suprafaţă de 41800 mp, A 493/1 în suprafaţă de 7900 mp, fiind proprietatea lui Pop Gh. Georgeta Maria, Somesan I. Mihail Romulus Dorin, Burza I. Mariana Aurora, Rusan Gh. Otilia Valeria, Ilie Rodica;

Art. 2: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal - Extindere zona rezidentiala cu functiuni complementare si servicii, Zona Calea Aradului - SERE, extravilan Timisoara şi a Regulamentului Local de Urbanism;
Autorizaţia de Construire se va elibera doar după ce suprafaţa de teren afectată de drum va fi domeniu public.
La realizarea construcţiei se vor respecta condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice;
Suprafaţa de teren studiată se va introduce în intravilanul municipiului Timişoara după scoaterea din circuitul agricol a terenului, care se va face pe cheltuiala beneficiarilor acestei documentaţii.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Biroului Control Intern;
-Biroului Relaţii Publice;
-Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
-Beneficiarilor Pop Gh. Georgeta Maria, Somesan I. Mihail Romulus Dorin, Burza I. Mariana Aurora, Rusan Gh. Otilia Valeria, Ilie Rodica;
-Proiectantului S.C. ARHITECT TRIMBIŢAŞ S.R.L;
-Mass - media locale.Presedinte de sedinta
EUGENIA TONENCHI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: mu_PUZ_Calea_Aradului_SERE.pdf

1

S.C. “ARHITECT TRÎMBI•A•” S.R.L. TIMI•OARA, str. MARTIR MIROSLAV TODOROV, nr.2 Telefon: 0256/432212 fax: 0256/436845 e-mail:[email protected]

MEMORIU Proiect nr.47/2005

1. Introducere 1.1.DATE DE RECUNOA•TERE A DOCUMENTA•IEI

Denumirea lucr•rii : PLAN URBANISTIC ZONAL EXTINDERE ZON• REZIDEN•IAL• CU FUNC•IUNI COMPLEMENTARE •I SERVICII EXTRAVILAN MUNICIPIUL TIMISOARA JUDE•UL TIMI•

Nr. proiect : 47/2005

Ini•iator : POP GEORGETA MARIA (Beneficiar) SOMESAN MIHAIL ROMULUS DORIN

BURZA MARIANA AURORA RUSAN OTILIA VALERIA ILIE RODICA

Elaborator : s.c.”ARHITECT TRÎMBI•A•”s.r.l. (Proiectant)

s.c.”Cos Mun West” s.r.l.

s.c.”CAPABIL”s.r.l.

s.c.”TECHNO PRO WATER”s.r.l.

s.c.”MS-CAD”s.r.l.

Data elabor•rii : OCTOMBRIE 2006

Faza de proiectare : PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.)

2

1.2.OBIECTUL PUZ

• SOLICIT•RI ALE TEMEI – PROGRAM Prezenta documenta•ie are ca obiect studierea posibilit••ilor de conturare a unei

zone de locuire cu func•iuni complementare în extravilanul municipiului Timisoara, pe arealul cuprins între strada Arinului la nord-est, DE115 la sud-est, DE426/1; DE494; DE467/2 la sud-vest si HCn 91-6 la vest.

În cadrul acestui areal mai larg, pe terenul aflat în proprietarea beneficiarilor, POP GEORGETA MARIA, SOMESAN MIHAIL ROMULUS DORIN, BURZA MARIANA AURORA, RUSAN OTILIA VALERIA, ILIE RODICA, teren ce se afl• în imediata vecin•tate a intravilanului extins al comunei Dumbravita, se dore•te crearea unei zone reziden•iale cu func•iuni complementare si a unei zone destinate serviciilor.

Obiectivele principale propuse pentru aceast• lucrare sunt: - reglementarea gradului de constructibilitate a terenului - rezolvarea circula•iei •i a aceselor carosabile. Rezervarea suprafe•elor de teren, necesare viitoarelor drumuri. - propunerea infrastucturii tehnico – edilitare.

Terenul pentru care se elaboreaz• prezenta documenta•ie în faz• de Plan Urbanistic Zonal, are o suprafa•• totala de 6.04 ha •i este identificat astfel:

- proprietari: POP GEORGETA MARIA - 1/6 parte SOMESAN MIHAIL ROMULUS DORIN - 1/6 parte BURZA MARIANA AURORA - 1/6 parte RUSAN OTILIA VALERIA - 1/6 parte – reconstituire L.18/1991 cu nr.14074/2005 ILIE RODICA - fiica, 2/6 parte – mostenire legala cu nr. 18984/2005

- terenuri Ø C.F. nr. 141286-Timi•oara

A 490/1 - Arabil extravilan - 10700mp A 464/1 - Arabil extravilan - 41800mp A 493/1 - Arabil extravilan - 7900mp

• PREVEDERI ALE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A LOCALIT••I, PENTRU ZONA STUDIAT•

Conform inten•iilor conturate prin Planul Urbanistic General al localit••ii Timisoara •i parcel•rile efectuate la sud de arealul studiat, acesta are par•ial destina•ia de zon• de locuire cu func•iuni complementare •i par•ial de servicii.

Certificatele de urbanism eliberate de Primaria Municipiului Timisoara pentru alte terenuri înscrise în aceast• zon•, confirm• inten•iile de dezvoltare a unei zone reziden•iale cu func•iuni complementare in perimetrul arealului studiat.

1.3.SURSE DOCUMENTARE

• LISTA STUDIILOR •I PROIECTELOR ELABORATE ANTERIOR PUZ Pentru întocmirea acestei documenta•ii s-au consultat: - P.U.G. Timi•oara

3

- Plan de Amenajare a Teritoriului Intercomunal Periurban în rela•ie cu Municipiul Timi•oara, proiect nr.40172/010, întocmit de Societatea comercial• de proiect•ri ”IPROTIM” S.A. Timi•oara;

- P.U.Z. cu caracter Director Dumbr•vi•a. În urma analiz•rii documenta•iilor mai sus men•ionate, se pot trage urm•toarele

concluzii generale: - zona propus• spre studiu va avea din punct de vedere al zonific•rii func•ionale,

destina•ia de zon• reziden•ial• cu func•iuni complementare pentru parcela A464/1 avand suprafata de 4.18 ha si zon• de servicii pentru parcelele A490/1 si A493/1 cu o suprafata de 1,86 ha, în concordan•• cu vecin•t••ile;

- solu•iile propuse pentru rezolvarea circula•iilor în zon• •in cont atât de parcel•rile •i P.U.Z.-urile deja aprobate în zon•, de concluziile documenta•iilor întocmite •i de avizele ob•inute, dar •i de trama major• propus• de P.U.Z. Director Dumbr•vi•a.

- echiparea edilitar• se propune a se dezvolta cu noi trasee si re•ele pentru alimentarea cu ap•, canaliz•ri, gaze naturale, telefonie, etc.

• LISTA STUDIILOR DE FUNDAMENTARE ÎNTOCMITE CONCOMITENT CU PUZ Paralel cu întocmirea acestei documenta•ii s-au solicitat avize de la to•i de•in•torii

de gospod•rii subterane din zon•. Conform avizului nr. 11036/27.01.2006 emis de SC ELECTRICA SA

amplasamentul propus spre lotizare este afectat de existen•a unei linii aeriene de 110kV. La lotizare se va •ine seama de distan•ele minime impuse de normative pentru culoarul de protec•ie •i anume 18,5 m interdic•ie de construire din axul stâlpului.

Conform avizului nr.12005-00/3923 din 14.12.2005 emis de ROMTELECOM SA amplasamentul nu este afectat de re•ele de telefonie.

Conform avizului D.G.N.TG.MURE• 3314/14.12.2005, nu exist• re•ele de gaz în zon• care s• afecteze terenul studiat.

Avizul SC COLTERM SA, s-a ob•inut fara eventuale conditii. Conform avizului nr.U12005-00-3923 din 04.01.2006 emis de R.A.T.Timisoara

amplasamentul nu este afectat de re•ele subterane. Conform avizului nr.23569 din 22.12.2005 emis de AQUATIM pe amplasament

exista retele, proiectarea PUZ-ului tinand cont de conditiile avizului.

• DATE STATISTICE Nu e cazul.

2. Stadiul actual al dezvolt•rii

2.1.ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE • POZI•IA ZONEI FA•• DE INTRAVILANUL LOCALIT••II

Terenul studiat se afl• la nord-vest fa•• de limita municipiului Timisoara, învecinându-se, la vest •i nord, direct cu terenuri aflate în teritoriul administrativ al comunei Dumbravita.

• RELA•IONAREA ZONEI CU LOCALITATEA SUB ASPECTUL POZI•IEI, ACCESIBILIT••II, COOPER•RII ÎN DOMENIUL EDILITAR, SERVIREA CU INSTITU•II DE INTERES GENERAL, ETC.;

Terenul (S= 6.04ha) se învecineaz• cu:

4

La nord-est - parcela A114/2/3 – aflata in teritoriul administrativ al com. Dumbravita - parcela A114/2/2/1 –aflata in teritoriul administrativ al com. Dumbravita

La sud-est - DE494

La sud-vest - DE494, DE476, DE426/1

La nord-vest - HCn 91-6

Zona studiat• este accesibil• de pe drumul de exploatare DE476 ce face leg•tura cu Calea Aradului pe langa magazinul Selgros.

2.2. CONCLUZII DIN DOCUMENTA•II DEJA ELABORATE

Zona pentru care se întocme•te Planul Urbanistic Zonal este situat• in apropierea C•ii Aradului, in vecin•tatea Serelor.

Din concluziile generale ale Planului Urbanistic General men•ion•m: - pozitia terenului îi confer• o asezare important• în cadrul re•elei de localit••i din

jude• (vecinatatea cu teritoriul localit••ii Dumbr•vi•a) •i cu obiective de interes maxim din municipiul Timi•oara – respectiv centrele comerciale SELGROS •i REAL;

- pentru realizarea locuin•elor solicitate de popula•ie se are în vedere reparcelarea suprafe•elor •i extinderea suprafe•elor cuprinse în intravilanul aprobat;

- zona aferent• circula•iei necesit• cre•teri în suprafa••, moderniz•ri, realiz•ri de noi trasee (in P.U.G.-ul municipiului Timisoara, este propus traseul prevazut cu patru benzi de circulatie al unui drum de ocolire ce se racordeaz• la Calea Aradului •i se descarca in DJ spre Lipova);

- echiparea edilitar• a localit••ii se propune a se dezvolta cu noi trasee si re•ele pentru alimentarea cu ap•, canaliz•ri, gaze naturale, telefonie, etc.

Zona studiat• în cadrul Planului Urbanistic Zonal, cu o suprafa•• de 6.04 ha, are urm•toarele caracteristici dominante:

- existen•a unui element valoros de cadru natural, invecinat cu teritoriul administrativ Dumbravita ;

- existen•a la o distant• de aproximativ 500 m, a traseului de circula•ie auto – foarte solicitat, Timi•oara – Arad, pe latura sud/vestica a zonei studiate;

- existen•a la limita nord/vestica a terenului, a unui canal de desecare aflat în administrarea ANIF;

- prezenta pe mai multe laturi ale terenului, a drumurilor de exploatare, ce faciliteaza generarea traseelor pentru drumurile de acces;

- existen•a re•elei electrice LEA 110 Kv, ce impune interdictii de constructie de 18.5 m din axul retelei (conform avizului cu nr. 11036/27.01.2006 al ELECTRICA BANAT S.A.);

- existen•a la limita sudic• a parcelei A464/1, a unei lotiz•ri cu caracter reziden•ial, ce a fost recent aprobat• prin H.C.L. nr. 187/29.07.2003 a Consiliului Local al prim•riei Timi•oara (Plan Urbanistic Zonal “EXTINDERE ZON• REZIDEN•IAL• – PARCELARE ÎN TIMI•OARA” Zona Calea Aradului – SERE Timi•oara, proiect nr.52/2003 întocmit de S.C. ARHITECT TRÎMBI•A• S.R.L.) •i în perimetrul c•reia se dezvolt• locuin•e aflate în curs de execu•ie având •i re•elele de utilit••i asigurate.

-

5

2.3. CONCLUZII DIN DOCUMENTA•II ELABORATE CONCOMITENT CU P.U.Z.

Paralel cu întocmirea acestei documenta•ii s-au solicitat avize de la to•i de•in•torii de gospod•rii subterane din zon•.

Pentru opera•iile privind modernizarea circula•iei, s-a prezentat situa•ia existent• •i cea propus• în cadrul Comisiei de Circula•ie a municipiului Timi•oara, obtinandu-se avizul favorabil nrTH2006.003535/07.09.2006

Pe tot parcursul elabor•rii documenta•iei de fa••, s-au f•cut repetate consult•ri împreun• cu factorii de decizie ai Direc•iei de Urbanism ai Prim•riei municipiului Timi•oara.

2.4. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL • ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL CE POT INTERVENI ÎN MODUL DE

ORGANIZARE URBANISTIC•: RELIEFUL, RE•EAUA HIDROGRAFIC•, CLIMA, CONDI•II GEOTEHNICE, RISCURI NATURALE Terenul are o suprafa•• relativ plan•, astfel amplasamewntul nu prezint• poten•ial

de alunecare, deci are asigurat• stabilitatea general•. Platforma men•ionat• face parte din punct de vedere geomorfologic din câmpia

joas• denumit• Câmpia Banatului. Astfel zona men•ionat• se încadreaz• în complexul aluvionar a c•rui geomorfologie se datoreaz• influen•ei apelor curg•toare, care au dus la transportarea •i depunerea de particule fine (din diverse roci), provenite prin dezagregarea rocilor de baz•.

Suprafa•a relativ neted• a câmpiei a imprimat apelor curg•toare •i a celor în retragere, cursuri r•t•citoare cu numeroase bra•e •i zone ml••tinoase, ceea ce a dus la depuneri de particule cu dimensiuni •i fragmente de la foarte fine (argile coloidale) la particule de prafuri •i nisipuri, care prin asanarea apelor s-a ajuns la straturi în genere separate în func•ie de m•rimea fragmentelor de baz•.

În asemenea situa•ii, stratifica•ia poate s• se schimbe pe distan•e uneori mici. Geologic. Zona se caracterizeaz• prin existen•a în partea superioar• a

forma•iunilor cuaternare, reprezentate de un complex alc•tuit din argile, prafuri, nisipuri •i pietri•uri cu extindere la peste 11 m adâncime. Fundamentul cristalin-granitic se afl• la cca. 1.400 –1.700 m adâncime •i este str•b•tut de o re•ea dens• de microfalii (fracturi), dintre care prezint• interes “FALIA TIMI•OARA VEST” (dar nu în cazul de fa••).

Seismicitatea. Din punct de vedere seismic, normativul P100/92 încadreaz• amplasamentul studiat în zona “D” cu o perioad• de col• Tc = 1,0 sec. •i un coeficient seismic ks = 0,16, echivalentul gradului de intensitate seismic• 7,5MKS fa•• de care se va aplica sporul corespunz•tor clasei de importan•• a construc•iei în cauz•.

Adâncimea maxim• de înghe• este stabilit• conform STAS 6054-77 de 0,70m. Cu ocazia realiz•rii sondajelor de adâncime s-a constatat c• nivelul apelor

subterane apare la cota de –2,50m (în sondajele S1 •i S2). Conform buletinelor de analiz• al apei, rezult• c• apa nu este agresiv• fa•• de betoane, având un con•inut de 53,2mg/dm3 cloruri •i 134,4 mg/dm3 sulfa•i.

6

2.5.CIRCULA•IA • ASPECTE CRITICE PRIVIND DESF••URAREA ÎN CADRUL ZONEI A

CIRCULA•IEI RUTIERE Având în vedere c• toate terenurile ce fac obiectul studiului de fa•• au în prezent

caracter agricol, circula•ia s-a desf••urat pân• în prezent prin intermediul drumurilor agricole existente.

Din moment ce inten•iile de viitor presupun dezvoltarea unei zone reziden•iale, tratarea circula•iei rutiere va trebui s• •in• în balan•• atât rela•ia cu intravilanul municipiului Timi•oara, cât •i corelarea cu teritoriul administrativ Dumbr•vi•a •i arterele majore deja generate.

• CAPACIT••I DE TRANSPORT, GREUT••I ÎN FLUEN•A CIRCULA•IEI, INCOMOD•RI ÎNTRE TIPURILE DE CIRCULA•IE, NECESIT••I DE MODERNIZARE A TRASEELOR EXISTENTE •I DE REALIZARE A UNOR ARTERE NOI, INTERSEC•II CU PROBLEME, PRIORIT••I La momentul actual accesul pe terenurile din arealul studiat se face pe drumurile

de exploatare existente, acestea racordându-se atat la str•zile din intravilanul localit••ii Timisoara cat si la str•zile comunei Dumbravita.

Având în vedere destina•ia propus• a zonei studiate va trebui creat• o solu•ie pentru viitoarele circula•ii ce vor avea ca punct de start traseele actuale al drumurilor de exploatare •i vor deservi zonele reziden•iale propuse. De asemenea se vor crea artere noi de circula•ie pentru o fluen•• mai bun• a traficului.

Solu•ia de rezolvare a acestor probleme este prezentat• în detaliu la punctul “MODERNIZAREA CIRCULA•IEI”.

2.6.OCUPAREA TERENURILOR • PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE FUNC•IUNILOR CE OCUP• ZONA

STUDIAT• Repartizarea pe folosin•• •i func•iuni a suprafe•ei zonei studiate este in prezent cea

de teren arabil. • RELA•ION•RI ÎNTRE FUNC•IUNI

Conform prevederilor P.U.G. Timi•oara, în vecin•tatea arealului studiat se prev•d dezvolt•ri de zone reziden•iale cu func•iuni complementare. De asemenea se propun •i zone destinate serviciilor. În imediata apropiere, în vecin•tatea C•ii Aradului, s-au dezvoltat mari platforme destinate comer•ului •i serviciilor: SELGROS •i REAL.

Propunerile din documenta•ia de fa•• con•in func•iuni ce sunt compatibile atât cu destina•ia zonelor învecinate cât •i cu prevederile documenta•iilor de urbanism aprobate.

• GRADUL DE OCUPARE AL ZONEI CU FOND CONSTRUIT Zona detaliat• în P.U.Z. are o suprafa•• de 6.04 ha, teren arabil în extravilan.

• ASPECTE CALITATIVE ALE FONDULUI CONSTRUIT În zona aferent• terenului studiat nu exist• construc•ii.

• ASIGURAREA CU SERVICII A ZONEI, ÎN CORELARE CU ZONELE VECINE Func•iunile complementare aferente noii zone de locuin•e, vor asigura necesarul

noului cartier cu mici dot•ri, cum ar fi farmacii, gr•dini••, etc. Zona de servicii care va fi propus• prin studiul de fa••, va prevedea trei parcele

destinate dezvolt•rii unor unit••i comerciale, birourilor •i serviciilor, urmînd ca aceste dot•ri s• fac• o tranzi•ie între zona reziden•ial• aferent• teritoriului administrativ Dumbr•vi•a •i marile platforme comerciale deja men•ionate: SELGROS •i REAL.

7

• ASIGURAREA CU SPA•II VERZI În stadiul actual, •inând cont de faptul c• terenul are folosin•• agricol•, nu exist• zone de spa•iu verde amenajat.

• EXISTEN•A UNOR RISCURI NATURALE ÎN ZONA STUDIAT• SAU ÎN ZONELE ÎNVECINATE Nu este cazul.

• PRINCIPALELE DISFUNC•IONALIT••I Analiza situa•iei existente a relevat disfunctionalit••i grupate pe categorii:

a) de circula•ie (au fost dezvoltate la punctul referitor la C•i de comunica•ie): - traseele drumurilor de exploatare din zon• nu permit rezolv•ri coerente, fiind

necesare interven•ii suplimentare pentru asigurarea continuit••ii drumurilor în zon•, respectiv asigurarea unor profile transversale corespunz•toare, precum •i ini•ierea unor drumuri noi, compatibile cu dezvoltarea unei zone de servicii;

b) func•ionale - existen•a re•elei LEA 110 kV, ce traverseaz• terenul de la nord la sud •i impune o

fâ•ie cu interdic•ie de construire.

2.7. ECHIPAREA EDILITAR•

1. C•i de comunica•ie În prezent, accesul rutier la amplasament se face de pe DE 476. Analiza situa•iei existente a relevat urm•toarele disfunc•ionalit••i ale

circula•iei rutiere: - zona studiat• este caracterizat• de existen•a terenurilor ce au avut pân• în

prezent caracter arabil, accesul f•cându-se prin intermediul drumurilor de exploatare existente;

- trecerea acestor terenuri la o alt• func•ionalitate, cea de zon• de locuire •i func•iuni complementare, presupune •i asigurarea unor alte criterii de accesibilitate a terenurilor, din punct de vedere al circula•iei rutiere.

2. Alimentare cu apa si canalizare – situa•ia existenta - In cadrul unui PUZ anterior, s-a executat la limita sudic• a parcelei A 464/1, o

lotizare cu caracter reziden•ial, ce a fost aprobat• prin H.C.L. nr. 187/29.07.2003 a Consiliului Local al prim•riei Timi•oara (Plan Urbanistic Zonal “EXTINDERE ZON• REZIDEN•IAL• – PARCELARE ÎN TIMI•OARA” Zona Calea Aradului – SERE Timi•oara, proiect nr.52/2003 întocmit tot de S.C. ARHITECT TRÎMBI•A• S.R.L.) •i în perimetrul c•reia se dezvolt• locuin•e aflate în curs de execu•ie având •i re•elele de utilit••i asigurate.

In zona studiata in PUZ exista retele de apa-canal aflate in administratia R.A.A.C. AQUATIM (apa – ø 100 mm si canal - ø 250 mm). Prin avizul DTAC nr. 23569 din 22.12.2005, se permite folosirea retelelor existente in zona studiata in PUZ, cat si extinderea acestora, cu indeplinirea cerintelor mentionate in aviz. 3. Alimentarea cu gaze naturale

Conform avizului D.G.N.TG.MURE• 3314/14.12.2005, nu exist• re•ele de gaz în zon• care s• afecteze terenul studiat. 4. Alimentarea cu energie electric•

Conform avizului nr. 11036/27.01.2006 emis de SC ELECTRICA SA amplasamentul propus spre lotizare este afectat de existen•a unei linii aeriene de 110kV.

8

La lotizare se va •ine seama de distan•ele minime impuse de normative pentru culoarul de protec•ie •i anume 18,5 m interdic•ie de construire din axul stâlpului. 5. Telefonizare

Conform avizului nr.12005-00/3923 din 14.12.2005 emis de ROMTELECOM SA amplasamentul nu este afectat de re•ele de telefonie. 6. Re•ea de televiziune în cablu

În zon• nu exist• re•ea urban• de televiziune în cablu.

2.8. PROBLEME DE MEDIU • RELA•IA CADRUL NATURAL – CADRUL CONSTRUIT

Terenurile încadrate în zona extins• de studiu au în prezent, categoria de folosin•• de terenuri arabile.

În acest moment •i în viitorul apropiat, necesitatea de a se asigura terenuri preg•tite pentru o dezvoltare coerent• de zone de locuire •i func•iuni complementare, este în continu• cre•tere.

•inând cont de pozi•ia terenului, se va asigura în consecin••, un balans optim între suprafe•ele ocupate de construc•ii •i cele rezervate spa•iilor verzi.

• EVIDEN•IEREA RISCURILOR NATURALE •I ANTROPICE Nu e cazul.

• MARCAREA PUNCTELOR •I TRASEELOR DIN SISTEMUL C•ILOR DE COMUNICA•II •I DIN CATEGORIILE ECHIP•RII EDILITARE, CE PREZINT• RISCURI PENTRU ZON• Nu e cazul

• EVIDEN•IEREA VALORILOR DE PATRIMONIU CE NECESIT• PROTEC•IE Nu e cazul.

• EVIDEN•IEREA POTEN•IALULUI BALNEAR •I TURISTIC Nu e cazul.

2.9. OP•IUNI ALE POPULA•IEI Cerin•ele autorit••ilor locale, precum •i punctele de vedere ale factorilor interesa•i

cu privire la organizarea viitoare a zonei luate în studiu au fost urm•toarele: - extinderea func•iei de locuire adaptat• la configura•ia terenului •i specificul zonei limitrofe; - asigurarea de terenuri rezervate func•iunilor complementare •i serviciilor; - asigurarea necesarului de spa•ii verzi; - cooperarea proprietarilor din zon• în ideea gener•rii unei zone dezvoltate armonios, - asigurarea utilit••ilor necesare dezvolt•rii zonei într-o variant• de echipare centralizat•.

3. Propuneri de dezvoltare urbanistic• 3.1.CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE Abordarea studiului acestei zone a fost precedat• de studierea •i actualizarea

elementelor operate în ultimii ani în zon•.

9

Inten•iile de extindere a zonelor de locuire •i func•iuni complementare, au generat •i pun în continuare problema apari•iei de noi str•zi. Unul din scopurile propuse ale documenta•iei de fa•• este •i clarificarea caracterului •i a sec•iunii transversale a acestor noi drumuri.

3.2.PREVEDERI ALE P.U.G. Teritoriul studiat prin documenta•ia de fa•• nu a f•cut pân• în prezent obiectul unui

studiu de urbanism. Conform planului Urbanistic al localit••ii Dumbravita se eviden•iaz• tendin•a de unificare a intravilanului extins cu cel al municipiului Timisoara.

3.3.VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL Se propune generarea unei zone de locuire cu func•iuni complementare cu

obligativitatea propunerii unui minim 5% din suprafa•• de spa•ii verzi. De asemenea pentru zonele de servicii propuse, se impune asigurarea unui

procent de 20% din suprafa•• ocupat de zone verzi.

3.4. MODERNIZAREA CIRCULA•IEI Zona de locuin•e •i servicii propus• în cadrul prezentei documenta•ii, este

amplasat• in nord-vestul orasului Timisoara, in apropierea drumului DN 69, ce une•te Timisoara cu Aradul.

Din punct de vedere al lucr•rilor rutiere existente, zona studiat• este m•rginit• de drumurile de exploatare DE 426/1, respectiv DE 494. Un alt drum de exploatare DE 491 desparte parcelele A 490/1 si A 493/1. În prezent aceste str•zi sunt din p•mânt, cu o l••ime de cca. 4m.

Comunicarea direct• cu Calea Aradului se face prin intermediul DE 476, prelungirea drumului ce trece pe langa Selgros. Aceast• strad• – cu caracter de arter• major• - face leg•tura între localitatea Dumbr•vi•a •i Calea Aradului, racordul la aceasta realiz•ndu-se prin gira•ia existent• în zona Selgros. Aceast• strad• va avea 4 benzi de circula•ie de 3,50 m (câte 2 pe sens), m•rginite de zone verzi de 2,00 m l••ime, piste de cicli•ti (1,00 m) •i trotuare pietonale (3.00 m) (vezi plan•a C-108/2– PTTB).

Racordul acestei str•zi care traverseaz• zona pe direc•ia Est-Vest cu str•zile importante se va realiza prin intersec•ii amenajate (gira•ii, benzi de viraj stânga).

Pentru deservirea rutier• din incinta viitorului cvartal de locuin•e, se propune amenajarea unei re•ele de str•zi cu caracter de deservire local•, racordate la re•eaua stradal• prev•zut• în planurile urbanistice limitrofe.

Prospectele stradale proiectate sunt în conformitate cu normele tehnice privind proiectarea •i realizarea str•zilor în localit••i (Ord. M.T. nr. 50/1998) •i cu Planul Urbanistic General al Timisoarei, fiind alc•tuite din :

Pentru str•zile secundare cu dou• benzi de circula•ie (12,00 m) se propune: – 7,00 m parte carosabil•, m•rginit• de o parte •i de alta de 2x1,50 m zon• verde •i 2x1,00 m trotuare pentru circula•ia pietonal• (vezi plan•a C-108/2 – PTTA).

Lucr•rile rutiere se vor executa cu funda•ie din balast •i piatr• spart• cu o îmbr•c•minte bituminoas• u•oar•.

Apele meteorice de pe zona drumurilor •i trotuarelor vor fi dirijate prin intermediul pantelor transversale •i longitudinale spre gurile de scurgere racordate la canalizarea proiectat• (vezi lucr•ri edilitare).

Configura•ia plan• a zonei studiate nu necesit• lucr•ri semnificative privind sistematizarea pe vertical• a incintei.

10

Lucr•rile de sistematizare pe vertical• se rezum• la excavarea stratului vegetal •i la s•p•turi •i umpluturi locale în vederea asigur•rii pantelor minime necesare scurgerii apelor meteorice spre c•ile de circula•ie din zon•.

La realizarea parcelelor de col•, s-a •inut cont de raza de racordare între strazi.

3.5. ZONIFICARE FUNC•IONAL• – REGLEMENT•RI, BILAN• TERITORIAL, INDICI CARACTERISTICI Interven•iile urbanistice propuse, au drept scop eliminarea disfunc•ionalit••ilor

semnalizate •i au condus la urm•toarele principii de lucru: Ø Generarea unei zone reziden•iale cu func•iuni complementare, ce va fi introdus• în

intravilanul extins al localit••ii Timisoara, pe parcela A 464/1 ce are suprafata de 4.18ha; din punct de vedere func•ional, se va înscrie în tipul de subzon• reziden•ial• cu func•iuni complemetare propus• cu locuin•e mici, cu dot•rile aferente: cl•diri D+P, D+P+1E, max. D+P+1E+M. Vor rezulta 39 parcele destinate construirii de locuin•e în regim individual sau cuplat, cu o suprafata a parcelei de cca. 600-1100 mp. •i cu posibilitatea de prevedere a spa•iilor libere la parter pentru func•iuni compatibile cu func•iunea de locuit.

Ø Realizarea unei zone de servicii pentru parcelele A 490/1 si A 493/1; vor rezulta 3 parcele destinate dezvolt•rii serviciilor; pentru aceast• zon• de servicii se va institui obligativitatea întocmirii de documenta•ii în faz• de Planuri Urbanistice de Detaliu, prin care se vor reglementa Coeficientul de Utilizare al Terenului, Regimul de În•l•ime •i func•iunea final•.

Ø Rezervarea suprafe•elor de teren pentru func•iuni complementare •i spa•ii verzi necesare zonei, planta•ii de protec•ie în lungul drumurilor.

Ø Asigurarea cooper•rii proprietarilor de terenuri din zon•, în vederea realiz•rii unei zone reziden•iale coerente, valorificându-se poten•ialul zonei.

Ø Asigurarea accesului în zona studiat• prin configurarea final• a traseului arterei majore de 26,0 m, ce rela•ioneaz• municipiul Timi•oara cu localitatea Dumbr•vi•a.

Ø Rezervarea suprafe•elor de teren necesare lucr•rilor mari de infrastructur•, noilor drumuri de acces •i propunerea unor sec•iuni transversale corespunz•toare, opera•ie ce se va realiza corelat cu evolu•ia zonei.

Ø Valorificarea drumurilor de exploatare, prin p•strarea •i dezvoltarea traseelor ini•iale;

Ø Prezentarea de profile transversale ale c•ilor de circula•ie major• propuse, cu stabilirea zonei de implantare a construc•iilor fa•• de axul fiec•rei c•i rutiere.

Ø Asigurarea locurilor de parcare necesare func•ion•rii zonei. Ø Asigurarea infrastructurii necesare ridic•rii calit••ii vie•ii (drumuri de acces de

categorii diferite, alimentare cu ap•, canalizare, alimentare cu energie electric•, alimentare cu gaz) •i stabilirea zonelor de protec•ie;

Ø Rezolvarea într-un sistem centralizat a aliment•rii cu ap• •i canaliz•rii pentru zonele reziden•iale propuse.

Ø Asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilit••ilor pentru întreaga zon•: alimentare cu energie electric•, alimentare cu gaz, conform propunerilor •i avizelor.

Func•iunile principale permise în zon• vor fi din gama : - locuinte individuale; - dot•ri din sfera serviciilor ; - spa•ii verzi •i planta•ii de protec•ie ;

11

- parcaje •i drumuri de deservire ; - echipamente tehnico-edilitare.

Func•iunile complementare admise în zona vor fi din gama : § comer• (mici dot•ri de comer• alimentar •i nealimentar, comer• cu am•nuntul,

alimenta•ie public•-cafenele, cofet•rii, patiserii, unit••i de prest•ri servicii) § dot•ri pentru educa•ie (înv•••mânt cu caracter privat), § s•n•tate •i asisten•• social• (dispensare, cabinete medicale private, farmacii, etc.) § sedii firme, activit••i •i servicii pentru profesii liberale, § spa•ii verzi amenajate pentru petrecerea timpului liber, parcuri,

Realizarea de spa•ii de comer• •i servicii de utilitate public• este permis• numai pe parcelele nealocate pentru locuin•e, cu condi•ia ca acestea s• nu aduca aglomer•ri de persoane, care s• dep••easc• 50 de locuri pentru fiecare tip de dotare / investi•ie.

Serviciile admise în zona vor fi din gama : § institu•ii publice, birouri, servicii, comer•, alimenta•ie public•, cultur•, cult, centre de

afaceri, sedii firme, institu•ii financiar-bancare, reprezentan•e, sedii O.N.G.-uri, funda•ii, târg expozi•ional, spa•ii polifunc•ionale, etc.

§ dot•ri pentru educa•ie, § s•n•tate •i asisten•• social• (dispensare, cabinete medicale private, farmacii, etc.) § spa•ii verzi amenajate pentru petrecerea timpului liber, parcuri,

Solu•ia propus• este prev•zut• a se realiza etapizat, func•ie de ritmul popul•rii zonei, precum •i de bugetul comunit••ii proprietarilor de teren vizând posibilitatea de finan•are a dot•rilor cu echipare tehnico-edilitar• caracteristic• unei zone de locuin•e •i dot•ri aferente.

Ø Pentru zona de locuin•e individuale se prevede un procent de ocupare al terenului (POT) maxim de 35%, iar pentru zonele cu func•iuni complementare de maxim 40%.

Ø Coeficientul de utilizare al terenului (CUT) pentru zona de locuit este de maxim 1,5 iar pentru parcelele cu func•iuni complementare maxim 3,0.

Ø Pentru zona de servicii se propune procentul de ocupare al terenului (POT) maxim de 50% iar coeficientul de utilizare al terenului (CUT) se va stabili prin P.U.D.-uri ulterioare.

INDICI CARACTERISTICI: § Suprafa•a total• studiat• = 6,04 ha § Num•r de parcele= 39 pentru locuin•e § 1 parcel• func•iuni complementare. § 3 parcele destinate serviciilor

Stabilirea acestor propuneri s-a f•cut în concordan•• cu prevederile P.U.G. Timi•oara •i corelat cu celelalte interven•ii din zon•.

12

BILAN• TERITORIAL

SUPRAFE•E TEREN SITUA•IA EXISTENT• mp

SITUA•IA PROPUS• mp

PARCELAT Parcelat locuire Func•iuni complementare Utilit••i (bazine reten•ie) Spa•ii verzi

41.800 27.947 = 66,87% 2.090 = 5% 40 = 0,09% 2.090 = 5%

CIRCULA•II Carosabil, trotuare, parc•ri

-

9.633 = 23,04%

TOTAL 41.800 41.800=100%

SUPRAFE•E TEREN SITUA•IA EXISTENT• mp

SITUA•IA PROPUS• mp

PARCELAT Parcelat servicii din care Spa•ii verzi

10.700+7.900=18.600 16.134 mp = 86,7/%

3227 mp = 20/%

CIRCULA•II Carosabil, trotuare, parc•ri

-

2.466 mp = 13.25%

TOTAL 18.600 18.600=100%

3.6.DEZVOLTAREA ECHIP•RII EDILITARE Alimentare cu ap• propus• S-a avut în vedere asigurarea necesarului de ap• pentru zona de parcele avand ca

beneficiari POP, SOMESAN, BURZA, RUSAN •i ILIE, format• din 43 parcele. Pentru alimentarea cu ap• a zonei studiate in PUZ se propune bran•area

locuin•elor propuse la re•eaua de ap• existent• (ø 100 mm). De asemenea, exist• o strad• propus• unde nu exist• re•ea de ap• •i se propune

extinderea re•elei existente, pentru alimentarea loturilor 32-38. Re•eaua propus• se va executa din conduct• din polietilena PE-HD cu diametrul Dn 100 mm cu L= 70 m, montat• în p•mânt la 1,10 m adâncime pe un pat de nisip. Re•eaua de distribu•ie se va poza de regul• în spatiul verde (în afara zonei carosabile), se va echipa cu 7 hidran•i de incendiu supraterani, amplasa•i la distan•e cuprinse între 100 – 120 m unul de altul.

Debitele necesare sunt : Q S ZI MED = 37,48 mc/zi = 0,43 l/s Q S ZI MAX = 43,10 mc/zi = 0,49 l/s Q S ORAR MAX = 3,95 mc/h = 1,09 l/s

Dimensionarea re•elei de distribu•ie s-a f•cut la debitul Q s orar max= 1,09 l/s •i s-a verificat la Qv =0,7 x 1,09 + 5,0 = 5,76 l/s, rezultând diametrul conductei Dn 100 mm.

Canalizare menajer• Pentru preluarea apelor uzate menajere provenite de la locuintele din PUZ, se

propune descarc•rea acestora in canalul menajer existent, administrat de AQUATIM, D =

13

250 mm. De asemenea, pe acelasi tronson mentionat mai sus, corespunzator parcelelor 1 - 18, unde nu exist• utilit••i, se propune extinderea canalului menajer pe o lungime de 70 m. Apele pluviale vor fi preluate separat.

Intreaga re•ea de canalizare este prevazut• pe un teritoriu extins din partea de nord-vest a comunei Dumbr•vi•a. Re•eaua de canalizare are ca beneficiar R.A.A.C. AQUATIM. La limita de proprietate între Dumbr•vi•a si Aquatim se va monta un debitmetru pentru contorizarea apei.

Debitele de ape uzate menajere evacuate sunt: QU ZI MEDIU = 29,98 mc/zi = 0,34 l/s QU ZI MAX = 34,48 mc/zi = 0,39 l/s QU O MAX = 3,16 mc/h = 0,87 l/s Canalizare pluvialã Debitul de ape pluviale colectate de pe suprafata studiat• este de: QPL = 0,20 x 0,85 x 75 = 12,75 l/s

Apele pluviale sunt colectate de rigole pluviale deschise, amplasate pe marginea drumului, urmand ca apoi sa fie descarcate in bazinele de retentie prevazute în zona verde, pe parcelele nr. 20 •i 29.

Volumul fiecarui bazin de reten•ie este de 30 mc. Apa acumulat• va fi utilizat• la stropit zonele verzi. Bazinele de reten•ie vor fi

integrate intr-o amenajare peisagistic• în aceast• zon• de agrement.

DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI 2.1. Suprafata si natura juridic• a terenului ce urmeaz• a fi ocupat. Pentru parcelarea zonelor studiate •i pozarea lucr•rilor edilitare este necesar•

ocuparea temporar• pe perioada executiei - pentru retele, dup• cum urmeaz•: Teren ocupat temporar

- conduct• de ap• 150 mp - conduct• de canalizare 130 mp

_________________________________________________________ Total ocupat temporar 280 mp

Teren ocupat definitiv - rigole pluviale 450 mp - bazine de reten•ie 40 mp

Total ocupat definitiv 490 mp

Caracteristicile geologice ale terenului de amplasament. Conform studiilor geotehnice elaborate pentru diferite lucr•ri din apropierea zonei

s-au identificat umpluturi de p•mânt de cca. 0,40 m, argile pân• la cca.0,80 m, urmate de straturi de nisip •i pietri•.

Adâncimea de înghet conform STAS 6054 -77 este 0.80 m. In urma studiilor f•cute în zon• apa freatic• se g•seste la 1,50 - 2 m. La data întocmirii proiectelor de executie pentru lucr•rire descrise mai sus se vor

elabora studii geotehnice pe amplasament. In conformitate cu prevederile Normativului P.100/92 •i harta de zonare seismic• a

teritoriului, comuna DUMBR•VI•A se încadreaz• într-un amplasament cu condi•ii

14

specifice zonei “ D “ ( KS = 0.16 ) •i perioada de col• TC = 1. Clasa de importan•• a obiectului este III conform P.100/92. Categoria de

important• “C” construc•ii de important• normal• conform H.G. 261/1994 anexa nr.2 privind stabilirea categoriei de importan•• a construc•iilor.

• Alimentarea cu energie electrica În zon• apar noi consumatori de energie electric•. Bilan•ul consumatorilor se apreciaz• astfel :

- 39 locuin•e în regim P+1 39 x 15 kW / loc Pi = 585 kW

Ps = 195 kW

- 4 obiective cu func•iuni complementare Pi = 480 kW 4 x 120kW / obiectiv Ps = 240 kW

- iluminat stradal: - 44LL x 0,25 kW / LL Pi = 11 kW Ps = 11 kW

_____________________________________________________________ TOTAL Pi = 1076 kW

Ps = 446 kW

Pentru alimentarea cu energie electric• a locuin•elor •i obiectivelor se propune amplasarea a dou• posturi trafo prefabricate •i racordurile de 20kV aferente din surs• ENEL – ELECTRICA SA. De la post trafo pleac• re•ele stradale în execu•ie subteran• ( ∼ 1320m) de la care prin intermediul cutiilor de distribu•ie se realizeaz• bran•amente individuale la locuin•e •i obiective cu func•iuni complementare. Pe drumurile de circula•ie propuse se va prevedea •i iluminat stradal executat cu cablu subteran, stâlpi metalici •i corpuri de iluminat stradale. Toate aceste lucr•ri se execut• de firme atestate ANRE pentru acest gen de lucr•ri pe baza proiectelor elaborate de ENEL – ELECTRICA BANAT SA.

• Telecomunica•ii ROMTELECOM-ul sau al•i operatori de telecomunica•ii vor dezvolta re•ele în zona studiat•, de la care se vor realiza bran•amente individuale la locuin•e •i obiective.

• Re•ea TVC Operatorii de specialitate vor dezvolta re•ele de cabluri TV în zona studiat•, de la care se vor realiza bran•amente individuale la locuin•e •i obiective.

În proiectare •i execu•ie se vor respecta toate normele •i normativele in vigoare.

• Alimentarea cu gaze naturale Eventualele extinderi ale re•elelor de gaze naturale existente se vor face •inând

seama de solicit•rile beneficiarilor •i în urma ob•inerii cotei de gaze naturale de la DISTRIGAZ-NORD Timi•oara.

• Gospod•rie comunal•

15

Colectarea •i depozitarea de•eurilor menajere se va face pe fiecare parcel•, controlat, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de c•tre o firm• specializat•, în baza unui contract •i transportate la deponeul municipiului Timi•oara.

3.7.PROTEC•IA MEDIULUI Dezvoltarea durabil• a a•ez•rilor umane oblig• la o reconsiderare a mediului

natural sub toate aspectele sale : economice, ecologice, estetice •i accentueaz• caracterul de globalitate a problematicii mediului .

Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabil• •i contribiue la dezvoltarea celui din urm•.

Aplicarea m•surilor de reabilitare, protec•ie •i conservare a mediului va determina men•inerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluan•i ce afecteaz• s•n•tatea •i creeaz• disconfort •i va permite valorificarea poten•ialului natural •i a sitului construit.

• Prin regulamentul de urbanism se prevede plantarea a cel pu•in a unui arbore la o suprafa•• de 150 mp de parcel• construibil•.

• De asemena spa•iul plantat pe fiecare parcel• nu va fi mai mic de 25% din suprafa•a lotului

• Odat• cu realizarea urbaniz•rii zonei propuse a fost necesar• asigurarea utilit••ilor aferente acestora, respectiv alimentarea cu ap• •i canalizarea.

TRATAREA CRITERIILOR PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE POTEN•IALE ASUPRA MEDIULUI (conform HOT•RÂRII 1076 din 08/07/2004) 1. Caracteristicile planurilor •i programelor cu privire în special la : 1.a. Solu•iile de urbanism propuse creeaz• suportul pentru activit••i viitoare. Fiind

P.U.Z. pentru zon• de locuin•e, locuitorii vor avea nevoie de servicii, func•iuni complementare aferente noilor dezvolt•ri reziden•iale.

1.b. Se încadreaz• în P.U.Z. director 1.c. Actualmente terenul are categoria de folosin•• teren arabil, dar nu este un

teren valoros pentru culturi, calitatea acestuia nefiind mul•umitoare. Se vor consulta •i rezultatele studiului O.S.P.A. privind clasa de fertilitate a terenului, factor ce va fi luat în calcul •i în ipoteza scoaterii terenului din circuitul agricol.

1.d. Propunerile documenta•iei de urbanism de extindere a zonei reziden•iale nu afecteaz• mediul, fiind P.U.Z. pentru locuin•e. În zona respectiv• nu se desf••oar• activit••i industriale •i nu se utilizeaz• substan•e poluante care s• afecteze mediul.

1.e. Prin canalizare •i alimentare cu ap• în sistem centralizat, solu•ia ce se propune este conform• cu normelor europene actuale.

2. Caracteristicile efectelor •i ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special la :

2.a. Propunerile promovate prin documenta•ia de fa•• produc ni•te efecte ireversibile. Terenul agricol dispare dar schimbarea se produce în sens pozitiv. Se creaza locuri de munc• prin serviciile create,se realizeaz• locuin•e noi, spa•ii verzi aferente, locuri de joac• pentru copii, extinderea zonei reziden•iale a localit••ii.

2.b. Nu e cazul.

16

2.c. Nu se produc efecte transfrontaliere. 2.d. Nu e cazul. 2.e. Nu exist• riscuri pentru s•n•tatea uman•. 2.f. Nu e cazul.

2.f.i. – nu sunt zone naturale speciale •i nici patrimoniu natural care s• fie afectat.

2.f.ii - nu e cazul. Nu se dep••esc standardele •i valorile limit• de calitate a mediului .

2.f.iii - nu e cazul. 2.g. Nu e cazul.

4.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLIC• Pentru toate lucr•rile rutiere propuse •i care urm•resc realizarea unor noi trasee

de str•zi sau l•rgirea profilului transversal - în zonele unde profilul stradal nu este asigurat - se impune rezervarea suprafe•elor de teren necesare.

Eliberarea autoriza•iilor de construc•ie se va face cu impunerea m•surilor necesare de asigurare a condi•iilor juridice pentru finalizarea m•surilor de modernizare a circula•iei.

5. Concluzii – m•suri în continuare • Înscrierea amenaj•rii •i dezvolt•rii urbanistice propuse a zonei în prevederile

PUG. Arealul studiat, nu este inclus într-un plan urbanistic. Conform inten•iilor deja

conturate în propunerile con•inute în Planul Urbanistic General al municipiului Timisoara, zona studiat• se înscrie din punct de vedere al zonific•rii func•ionale în zon• de locuire cu func•iuni complementare •i servicii.

• Categorii principale de interven•ii care s• sus•in• materializarea programului de dezvoltare Principalele categorii de interven•ie vor fi cele legate de modernizarea circula•iei •i

extinderea infrastructurii tehnico - edilitare. • Aprecieri ale elaboratorului PUZ asupra propunerilor avansate

•inându-se cont de tendin•ele de dezvoltare a zonelor reziden•iale cu functiuni complementare în extravilanul municipiului Timisoara, trebuie asigurat• atât infrastructura necesar•, cât si posibilit••ile de cooperare •i corelare a terenurilor din zon•, în vederea gener•rii unor solu•ii armonioase, cu o dotare corespunz•toare din punct de vedere al echip•rilor si serviciilor necesare func•ion•rii.

Întocmit, arhitect GEORGETA TRÎMBI•A•

Atasament: Referat_-_PUZ_Aradului.pdf

ROMANIA SE APROBA, JUDETULTIMIS P R I M A R MUNICIPIUL TIMISOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU CONSILIUL LOCAL U22006-006730/21.11.2006

REFERAT pentru avizarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere zonă rezidenţială cu

funcţiuni complementare şi servicii” – parcelele cu nr. cadastral: A 490/1, A 464/1, A 493/1, Zona calea Aradului – SERE, extravilan Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere documentaţia înregistrată cu nr. U22006-006730/21.11.2006, prin care se solicită avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic Zonal „Extindere zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare şi servicii” – parcelele cu nr. cadastral: A 490/1, A 464/1, A 493/1, Zona calea Aradului – SERE, extravilan Timişoara.

Având în vedere cerinţele Certificatului de Urbanism nr. 6350 din 24.12.2005. Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara

analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Planului Urbanistic Zonal „Extindere zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare şi servicii” - nr. Top: A 490/1, A 464/1, A 493/1, Zona calea Aradului – SERE, extravilan Timişoara.

Documentaţia este iniţiată de beneficiarii Pop Gh. Georgeta Maria, Someşan I. Mihail Romulus Dorin, Burza I. Mariana Aurora, Rusan Gh. Otilia Valeria, Ilie Rodica şi elaborată de S.C. ARHITECT TRÎMBIŢAŞ S.R.L., Timişoara proiect nr. 47/2005.

Zona studiată se află în partea de nord-est a extravilanului municipiului Timişoara, la limita cu teritoriul administrativ Dumbrăviţa, fiind accesibilă de pe Calea Aradului, prin intermediul giraţiei de lângă magazinul Selgros , pe drumul de exploatare DE 476.

Parcela cu nr. cadastral A 464/1 va avea destinaţia de zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare iar parcelele având nr. cadastrale A 490/1 şi A 493/1, sunt prevăzute a avea destinaţia de zone de prestări servicii, cu interdicţie de construire până la elaborare PUD.

Terenurile studiate în cadrul Planului Urbanistic Zonal „Extindere zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare şi servicii” – parcelele cu nr. cadastral: A 490/1, A 464/1, A 493/1, Zona calea Aradului – SERE, extravilan Timişoara, sunt înscrise în CF nr. 141286- Timişoara, nr. cadastral A 490/1, arabil extravilan în suprafaţă de 10.700mp, nr. cadastral A 464/1 arabil extravilan în suprafaţă de 41.800mp, nr. cadastral A 493/1 arabil extravilan în suprafaţă de 7.900mp, proprietatea lui Pop Gh. Georgeta Maria, Someşan I. Mihail Romulus Dorin, Burza I. Mariana Aurora, Rusan Gh. Otilia Valeria, Ilie Rodica, conform extrasului CF anexat la documentaţie.

În vecinătatea amplasamentului studiat, există cartiere rezidenţiale în curs de edificare, atât în extravilanul municipiului Timişoara, cât şi pe teritoriul localităţii Dumbrăviţa. Prezenta documentaţie, corelează intervenţiile din zonă, prin propuneri la nivelul circulaţiei majore şi prin soluţii urbanistice, ce asigură continuitatea celor două teritorii administrative.

Din punct de vedere al accesibilităţii terenului, comunicarea cu Calea Aradului se face prin intermediul DE 476, pe prelungirea drumului ce trece pe langa Selgros. Această stradă – cu caracter de arteră majoră având 26,0m- face legătura între localitatea Dumbrăviţa şi Calea Aradului, racordul la aceasta realizându-se prin giraţia existentă în zona Selgros.

Documentaţia propune pe parcela A 464/1 cu suprafata de 4.18ha, generarea unei zone rezidenţiale cu funcţiuni complementare având pentru locuinţe: procentul de ocupare al

terenului maxim 35% şi coeficientul de utilizare ale terenului maxim 1,5 iar pentru dotări: procentul de ocupare al terenului maxim 40% şi coeficientul de utilizare al terenului maxim 3,0; din punct de vedere funcţional, se va înscrie în tipul de subzonă rezidenţială cu funcţiuni complemetare propusă cu locuinţe mici, cu dotările aferente: clădiri D+P, D+P+1E, max. D+P+1E+M. Vor rezulta 39 parcele destinate construirii de locuinţe în regim individual sau cuplat, cu o suprafata a parcelei de cca. 600-1100 mp. şi cu posibilitatea de prevedere a spaţiilor libere la parter pentru funcţiuni compatibile cu funcţiunea de locuit.

Pe parcelele A 490/1 şi A 493/1, se propune realizarea unei zone de servicii cu un procent de ocupare al terenului de max.50%; vor rezulta 3 parcele destinate dezvoltării serviciilor; pentru această zonă de servicii se va institui obligativitatea întocmirii de documentaţii în fază de Planuri Urbanistice de Detaliu, prin care se vor reglementa coeficientul de utilizare al terenului, regimul de înălţime şi funcţiunea finală. Se va asigura necesarul de minim 20% spaţiu verde, conform RGU şi RLU.

La realizarea costrucţiilor se vor respecta condiţiile impuse de avizatori. Documentaţia de urbanism este însoţită de următoarele avize şi acorduri: Aviz Consiliul Judeţean – nr. 6/2006 Aviz nr 69RP din 18.09.2006 al Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Timişoara

pentru Regiunea 5 Vest Studiu OSPA nr 2183 din 17.10.2006 Adresa ANIF nr 3070/17.05.2006 Aviz ANIF nr 11009/30.10.2006 Aviz sanitar nr 349/C din 08.06.2006 al Ministerului Sănătăţii, Direcţia de Sănătate Publică

Timiş , Biroul pentru Avize şi Autorizaţii Sanitare Avizul nr. 633 din 22.09.2006 al Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş Avizul de principiu nr 12065/12.06.2006 al R.A.Aquatim Avizul cu nr.197/08.03.2006 al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „BANAT” al

Judeţului Timiş AVIZ UNIC nr 2212 din I 2006 Avizul de amplasament favorabil nr.11520/02.06.2006 ENEL ELECTRICA Banat Avizul nr.12005-00/3923 din 14.12.2005 al ROMTELECOM S.A. Avizul nr.3314 din 14.12.2005 actualizat în 05.10.2006 al E.ON GAZ Avizul de principiu nr.U12005 3923 din 14.12.2005 al S.C.“COLTERM“ S.A. Avizul nr. U12005-00-3923 din 04.01.2006 al R.A. TRANSPORT Timişoara Avizul de principiu favorabil nr.23569/27.09.2006 al “R.A.AQUATIM“ Timişoara Avizul nr TH2006-003535/14.09.2006 al Comisiei de Circulaţie Avizul nr.40/726 din 28.09.2006 al Companiei Nationale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale

din România S.A., Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara Avizul de principiu nr. 783/29.09.2006 al Direcţiei Edilitare a Primăriei Timişoara (Drumuri

şi Mediu Urban) Planul Urbanistic Zonal „Extindere zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare

şi servicii” - nr. Top: A 490/1, A 464/1, A 493/1, Zona calea Aradului – SERE, extravilan Timişoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani.

Documentaţia Planului Urbanistic Zonal „Extindere zonă rezidenţială cu funcţiuni

complementare şi servicii” - nr. Top: A 490/1, A 464/1, A 493/1, Zona calea Aradului – SERE, extravilan Timişoara, va fi supusă dezbaterii publice, iar concluziile dezbaterii publice se vor prezenta într-un referat anexă.

VICEPRIMAR, DIRECTOR, Ing. Dorel BORZA Arh. Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER, CONSILIER, Arh. Loredana PĂLĂLĂU Ing. Sorina POPA

AVIZAT JURIDIC, Jr. Mirela LASUSCHEVICI Red./Dact. P.L. Dact.2exemplare

Atasament: Memoriu-PUZ_Aradului.pdf

1

S.C. “ARHITECT TRÎMBI• A• ” S.R.L. TIMI• OARA, str. MARTIR MIROSLAV TODOROV, nr.2 Telefon: 0256/432212 fax: 0256/436845 e-mail:[email protected]

MEMORIU Proiect nr.47/2005

1. Introducere 1.1.DATE DE RECUNOA• TERE A DOCUMENTA• IEI

Denumirea lucr• rii : PLAN URBANISTIC ZONAL EXTINDERE ZON• REZIDEN• IAL• CU FUNC• IUNI COMPLEMENTARE • I SERVICII EXTRAVILAN MUNICIPIUL TIMISOARA JUDE• UL TIMI•

Nr. proiect : 47/2005

Ini•iator : POP GEORGETA MARIA (Beneficiar) SOMESAN MIHAIL ROMULUS DORIN

BURZA MARIANA AURORA RUSAN OTILIA VALERIA ILIE RODICA

Elaborator : s.c.”ARHITECT TRÎMBI• A• ”s.r.l. (Proiectant)

s.c.”Cos Mun West” s.r.l.

s.c.”CAPABIL”s.r.l.

s.c.”TECHNO PRO WATER”s.r.l.

s.c.”MS-CAD”s.r.l.

Data elabor• rii : OCTOMBRIE 2006

Faza de proiectare : PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.)

2

1.2.OBIECTUL PUZ

• SOLICIT• RI ALE TEMEI – PROGRAM Prezenta documenta•ie are ca obiect studierea posibilit• •ilor de conturare a unei

zone de locuire cu func•iuni complementare în extravilanul municipiului Timisoara, pe arealul cuprins între strada Arinului la nord-est, DE115 la sud-est, DE426/1; DE494; DE467/2 la sud-vest si HCn 91-6 la vest.

În cadrul acestui areal mai larg, pe terenul aflat în proprietarea beneficiarilor, POP GEORGETA MARIA, SOMESAN MIHAIL ROMULUS DORIN, BURZA MARIANA AURORA, RUSAN OTILIA VALERIA, ILIE RODICA, teren ce se afl• în imediata vecin• tate a intravilanului extins al comunei Dumbravita, se dore• te crearea unei zone reziden•iale cu func•iuni complementare si a unei zone destinate serviciilor.

Obiectivele principale propuse pentru aceast• lucrare sunt: - reglementarea gradului de constructibilitate a terenului - rezolvarea circula•iei • i a aceselor carosabile. Rezervarea suprafe•elor de teren, necesare viitoarelor drumuri. - propunerea infrastucturii tehnico – edilitare.

Terenul pentru care se elaboreaz• prezenta documenta•ie în faz• de Plan Urbanistic Zonal, are o suprafa•• totala de 6.04 ha • i este identificat astfel:

- proprietari: POP GEORGETA MARIA - 1/6 parte SOMESAN MIHAIL ROMULUS DORIN - 1/6 parte BURZA MARIANA AURORA - 1/6 parte RUSAN OTILIA VALERIA - 1/6 parte – reconstituire L.18/1991 cu nr.14074/2005 ILIE RODICA - fiica, 2/6 parte – mostenire legala cu nr. 18984/2005

- terenuri � C.F. nr. 141286-Timi• oara

A 490/1 - Arabil extravilan - 10700mp A 464/1 - Arabil extravilan - 41800mp A 493/1 - Arabil extravilan - 7900mp

• PREVEDERI ALE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A LOCALIT• • I, PENTRU ZONA STUDIAT•

Conform inten•iilor conturate prin Planul Urbanistic General al localit• •ii Timisoara • i parcel• rile efectuate la sud de arealul studiat, acesta are par•ial destina•ia de zon• de locuire cu func•iuni complementare • i par•ial de servicii.

Certificatele de urbanism eliberate de Primaria Municipiului Timisoara pentru alte terenuri înscrise în aceast• zon• , confirm• inten•iile de dezvoltare a unei zone reziden•iale cu func•iuni complementare in perimetrul arealului studiat.

1.3.SURSE DOCUMENTARE

• LISTA STUDIILOR • I PROIECTELOR ELABORATE ANTERIOR PUZ Pentru întocmirea acestei documenta•ii s-au consultat: - P.U.G. Timi• oara

3

- Plan de Amenajare a Teritoriului Intercomunal Periurban în rela•ie cu Municipiul Timi• oara, proiect nr.40172/010, întocmit de Societatea comercial• de proiect• ri ”IPROTIM” S.A. Timi• oara;

- P.U.Z. cu caracter Director Dumbr• vi•a. În urma analiz• rii documenta•iilor mai sus men•ionate, se pot trage urm• toarele

concluzii generale: - zona propus• spre studiu va avea din punct de vedere al zonific• rii func•ionale,

destina•ia de zon• reziden•ial• cu func•iuni complementare pentru parcela A464/1 avand suprafata de 4.18 ha si zon• de servicii pentru parcelele A490/1 si A493/1 cu o suprafata de 1,86 ha, în concordan•• cu vecin• t• •ile;

- solu•iile propuse pentru rezolvarea circula•iilor în zon• •in cont atât de parcel• rile • i P.U.Z.-urile deja aprobate în zon• , de concluziile documenta•iilor întocmite • i de avizele ob•inute, dar • i de trama major• propus• de P.U.Z. Director Dumbr• vi•a.

- echiparea edilitar• se propune a se dezvolta cu noi trasee si re•ele pentru alimentarea cu ap• , canaliz• ri, gaze naturale, telefonie, etc.

• LISTA STUDIILOR DE FUNDAMENTARE ÎNTOCMITE CONCOMITENT CU PUZ Paralel cu întocmirea acestei documenta•ii s-au solicitat avize de la to•i de•in• torii

de gospod• rii subterane din zon• . Conform avizului nr. 11036/27.01.2006 emis de SC ELECTRICA SA

amplasamentul propus spre lotizare este afectat de existen•a unei linii aeriene de 110kV. La lotizare se va •ine seama de distan•ele minime impuse de normative pentru culoarul de protec•ie • i anume 18,5 m interdic•ie de construire din axul stâlpului.

Conform avizului nr.12005-00/3923 din 14.12.2005 emis de ROMTELECOM SA amplasamentul nu este afectat de re•ele de telefonie.

Conform avizului D.G.N.TG.MURE• 3314/14.12.2005, nu exist• re•ele de gaz în zon• care s• afecteze terenul studiat.

Avizul SC COLTERM SA, s-a ob•inut fara eventuale conditii. Conform avizului nr.U12005-00-3923 din 04.01.2006 emis de R.A.T.Timisoara

amplasamentul nu este afectat de re•ele subterane. Conform avizului nr.23569 din 22.12.2005 emis de AQUATIM pe amplasament

exista retele, proiectarea PUZ-ului tinand cont de conditiile avizului.

• DATE STATISTICE Nu e cazul.

2. Stadiul actual al dezvolt• rii

2.1.ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE • POZI• IA ZONEI FA• • DE INTRAVILANUL LOCALIT• • II

Terenul studiat se afl• la nord-vest fa•• de limita municipiului Timisoara, învecinându-se, la vest • i nord, direct cu terenuri aflate în teritoriul administrativ al comunei Dumbravita.

• RELA• IONAREA ZONEI CU LOCALITATEA SUB ASPECTUL POZI• IEI, ACCESIBILIT• • II, COOPER• RII ÎN DOMENIUL EDILITAR, SERVIREA CU INSTITU• II DE INTERES GENERAL, ETC.;

Terenul (S= 6.04ha) se învecineaz• cu:

4

La nord-est - parcela A114/2/3 – aflata in teritoriul administrativ al com. Dumbravita - parcela A114/2/2/1 –aflata in teritoriul administrativ al com. Dumbravita

La sud-est - DE494

La sud-vest - DE494, DE476, DE426/1

La nord-vest - HCn 91-6

Zona studiat• este accesibil• de pe drumul de exploatare DE476 ce face leg• tura cu Calea Aradului pe langa magazinul Selgros.

2.2. CONCLUZII DIN DOCUMENTA• II DEJA ELABORATE

Zona pentru care se întocme• te Planul Urbanistic Zonal este situat• in apropierea C• ii Aradului, in vecin• tatea Serelor.

Din concluziile generale ale Planului Urbanistic General men•ion• m: - pozitia terenului îi confer• o asezare important• în cadrul re•elei de localit• •i din

jude• (vecinatatea cu teritoriul localit• •ii Dumbr• vi•a) • i cu obiective de interes maxim din municipiul Timi• oara – respectiv centrele comerciale SELGROS • i REAL;

- pentru realizarea locuin•elor solicitate de popula•ie se are în vedere reparcelarea suprafe•elor • i extinderea suprafe•elor cuprinse în intravilanul aprobat;

- zona aferent• circula•iei necesit• cre• teri în suprafa•• , moderniz• ri, realiz• ri de noi trasee (in P.U.G.-ul municipiului Timisoara, este propus traseul prevazut cu patru benzi de circulatie al unui drum de ocolire ce se racordeaz• la Calea Aradului • i se descarca in DJ spre Lipova);

- echiparea edilitar• a localit• •ii se propune a se dezvolta cu noi trasee si re•ele pentru alimentarea cu ap• , canaliz• ri, gaze naturale, telefonie, etc.

Zona studiat• în cadrul Planului Urbanistic Zonal, cu o suprafa•• de 6.04 ha, are urm• toarele caracteristici dominante:

- existen•a unui element valoros de cadru natural, invecinat cu teritoriul administrativ Dumbravita ;

- existen•a la o distant• de aproximativ 500 m, a traseului de circula•ie auto – foarte solicitat, Timi• oara – Arad, pe latura sud/vestica a zonei studiate;

- existen•a la limita nord/vestica a terenului, a unui canal de desecare aflat în administrarea ANIF;

- prezenta pe mai multe laturi ale terenului, a drumurilor de exploatare, ce faciliteaza generarea traseelor pentru drumurile de acces;

- existen•a re•elei electrice LEA 110 Kv, ce impune interdictii de constructie de 18.5 m din axul retelei (conform avizului cu nr. 11036/27.01.2006 al ELECTRICA BANAT S.A.);

- existen•a la limita sudic• a parcelei A464/1, a unei lotiz• ri cu caracter reziden•ial, ce a fost recent aprobat• prin H.C.L. nr. 187/29.07.2003 a Consiliului Local al prim• riei Timi• oara (Plan Urbanistic Zonal “EXTINDERE ZON• REZIDEN• IAL• – PARCELARE ÎN TIMI• OARA” Zona Calea Aradului – SERE Timi• oara, proiect nr.52/2003 întocmit de S.C. ARHITECT TRÎMBI• A• S.R.L.) • i în perimetrul c• reia se dezvolt• locuin•e aflate în curs de execu•ie având • i re•elele de utilit• •i asigurate.

-

5

2.3. CONCLUZII DIN DOCUMENTA• II ELABORATE CONCOMITENT CU P.U.Z.

Paralel cu întocmirea acestei documenta•ii s-au solicitat avize de la to•i de•in• torii de gospod• rii subterane din zon• .

Pentru opera•iile privind modernizarea circula•iei, s-a prezentat situa•ia existent• • i cea propus• în cadrul Comisiei de Circula•ie a municipiului Timi• oara, obtinandu-se avizul favorabil nrTH2006.003535/07.09.2006

Pe tot parcursul elabor• rii documenta•iei de fa•• , s-au f• cut repetate consult• ri împreun• cu factorii de decizie ai Direc•iei de Urbanism ai Prim• riei municipiului Timi• oara.

2.4. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL • ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL CE POT INTERVENI ÎN MODUL DE

ORGANIZARE URBANISTIC• : RELIEFUL, RE• EAUA HIDROGRAFIC• , CLIMA, CONDI• II GEOTEHNICE, RISCURI NATURALE Terenul are o suprafa•• relativ plan• , astfel amplasamewntul nu prezint• poten•ial

de alunecare, deci are asigurat• stabilitatea general• . Platforma men•ionat• face parte din punct de vedere geomorfologic din câmpia

joas• denumit• Câmpia Banatului. Astfel zona men•ionat• se încadreaz• în complexul aluvionar a c• rui geomorfologie se datoreaz• influen•ei apelor curg• toare, care au dus la transportarea • i depunerea de particule fine (din diverse roci), provenite prin dezagregarea rocilor de baz• .

Suprafa•a relativ neted• a câmpiei a imprimat apelor curg• toare • i a celor în retragere, cursuri r• t• citoare cu numeroase bra•e • i zone ml• • tinoase, ceea ce a dus la depuneri de particule cu dimensiuni • i fragmente de la foarte fine (argile coloidale) la particule de prafuri • i nisipuri, care prin asanarea apelor s-a ajuns la straturi în genere separate în func•ie de m• rimea fragmentelor de baz• .

În asemenea situa•ii, stratifica•ia poate s• se schimbe pe distan•e uneori mici. Geologic. Zona se caracterizeaz• prin existen•a în partea superioar• a

forma•iunilor cuaternare, reprezentate de un complex alc• tuit din argile, prafuri, nisipuri • i pietri• uri cu extindere la peste 11 m adâncime. Fundamentul cristalin-granitic se afl• la cca. 1.400 –1.700 m adâncime • i este str• b• tut de o re•ea dens• de microfalii (fracturi), dintre care prezint• interes “FALIA TIMI• OARA VEST” (dar nu în cazul de fa•• ).

Seismicitatea. Din punct de vedere seismic, normativul P100/92 încadreaz• amplasamentul studiat în zona “D” cu o perioad• de col• Tc = 1,0 sec. • i un coeficient seismic ks = 0,16, echivalentul gradului de intensitate seismic• 7,5MKS fa•• de care se va aplica sporul corespunz• tor clasei de importan•• a construc•iei în cauz• .

Adâncimea maxim• de înghe• este stabilit• conform STAS 6054-77 de 0,70m. Cu ocazia realiz• rii sondajelor de adâncime s-a constatat c• nivelul apelor

subterane apare la cota de –2,50m (în sondajele S1 • i S2). Conform buletinelor de analiz• al apei, rezult• c• apa nu este agresiv• fa•• de betoane, având un con•inut de 53,2mg/dm3 cloruri • i 134,4 mg/dm3 sulfa•i.

6

2.5.CIRCULA• IA • ASPECTE CRITICE PRIVIND DESF• • URAREA ÎN CADRUL ZONEI A

CIRCULA• IEI RUTIERE Având în vedere c• toate terenurile ce fac obiectul studiului de fa•• au în prezent

caracter agricol, circula•ia s-a desf• • urat pân• în prezent prin intermediul drumurilor agricole existente.

Din moment ce inten•iile de viitor presupun dezvoltarea unei zone reziden•iale, tratarea circula•iei rutiere va trebui s• •in• în balan•• atât rela•ia cu intravilanul municipiului Timi• oara, cât • i corelarea cu teritoriul administrativ Dumbr• vi•a • i arterele majore deja generate.

• CAPACIT• • I DE TRANSPORT, GREUT• • I ÎN FLUEN• A CIRCULA• IEI, INCOMOD• RI ÎNTRE TIPURILE DE CIRCULA• IE, NECESIT• • I DE MODERNIZARE A TRASEELOR EXISTENTE • I DE REALIZARE A UNOR ARTERE NOI, INTERSEC• II CU PROBLEME, PRIORIT• • I La momentul actual accesul pe terenurile din arealul studiat se face pe drumurile

de exploatare existente, acestea racordându-se atat la str• zile din intravilanul localit• •ii Timisoara cat si la str• zile comunei Dumbravita.

Având în vedere destina•ia propus• a zonei studiate va trebui creat• o solu•ie pentru viitoarele circula•ii ce vor avea ca punct de start traseele actuale al drumurilor de exploatare • i vor deservi zonele reziden•iale propuse. De asemenea se vor crea artere noi de circula•ie pentru o fluen•• mai bun• a traficului.

Solu•ia de rezolvare a acestor probleme este prezentat• în detaliu la punctul “MODERNIZAREA CIRCULA• IEI”.

2.6.OCUPAREA TERENURILOR • PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE FUNC• IUNILOR CE OCUP• ZONA

STUDIAT• Repartizarea pe folosin•• • i func•iuni a suprafe•ei zonei studiate este in prezent cea

de teren arabil. • RELA• ION• RI ÎNTRE FUNC• IUNI

Conform prevederilor P.U.G. Timi• oara, în vecin• tatea arealului studiat se prev• d dezvolt• ri de zone reziden•iale cu func•iuni complementare. De asemenea se propun • i zone destinate serviciilor. În imediata apropiere, în vecin• tatea C• ii Aradului, s-au dezvoltat mari platforme destinate comer•ului • i serviciilor: SELGROS • i REAL.

Propunerile din documenta•ia de fa•• con•in func•iuni ce sunt compatibile atât cu destina•ia zonelor învecinate cât • i cu prevederile documenta•iilor de urbanism aprobate.

• GRADUL DE OCUPARE AL ZONEI CU FOND CONSTRUIT Zona detaliat• în P.U.Z. are o suprafa•• de 6.04 ha, teren arabil în extravilan.

• ASPECTE CALITATIVE ALE FONDULUI CONSTRUIT În zona aferent• terenului studiat nu exist• construc•ii.

• ASIGURAREA CU SERVICII A ZONEI, ÎN CORELARE CU ZONELE VECINE Func•iunile complementare aferente noii zone de locuin•e, vor asigura necesarul

noului cartier cu mici dot• ri, cum ar fi farmacii, gr• dini•• , etc. Zona de servicii care va fi propus• prin studiul de fa•• , va prevedea trei parcele

destinate dezvolt• rii unor unit• •i comerciale, birourilor • i serviciilor, urmînd ca aceste dot• ri s• fac• o tranzi•ie între zona reziden•ial• aferent• teritoriului administrativ Dumbr• vi•a • i marile platforme comerciale deja men•ionate: SELGROS • i REAL.

7

• ASIGURAREA CU SPA• II VERZI În stadiul actual, •inând cont de faptul c• terenul are folosin•• agricol• , nu exist• zone de spa•iu verde amenajat.

• EXISTEN• A UNOR RISCURI NATURALE ÎN ZONA STUDIAT• SAU ÎN ZONELE ÎNVECINATE Nu este cazul.

• PRINCIPALELE DISFUNC• IONALIT• • I Analiza situa•iei existente a relevat disfunctionalit• •i grupate pe categorii:

a) de circula•ie (au fost dezvoltate la punctul referitor la C• i de comunica•ie): - traseele drumurilor de exploatare din zon• nu permit rezolv• ri coerente, fiind

necesare interven•ii suplimentare pentru asigurarea continuit• •ii drumurilor în zon• , respectiv asigurarea unor profile transversale corespunz• toare, precum • i ini•ierea unor drumuri noi, compatibile cu dezvoltarea unei zone de servicii;

b) func•ionale - existen•a re•elei LEA 110 kV, ce traverseaz• terenul de la nord la sud • i impune o

fâ• ie cu interdic•ie de construire.

2.7. ECHIPAREA EDILITAR•

1. C• i de comunica•ie În prezent, accesul rutier la amplasament se face de pe DE 476. Analiza situa•iei existente a relevat urm• toarele disfunc•ionalit• •i ale

circula•iei rutiere: - zona studiat• este caracterizat• de existen•a terenurilor ce au avut pân• în

prezent caracter arabil, accesul f• cându-se prin intermediul drumurilor de exploatare existente;

- trecerea acestor terenuri la o alt• func•ionalitate, cea de zon• de locuire • i func•iuni complementare, presupune • i asigurarea unor alte criterii de accesibilitate a terenurilor, din punct de vedere al circula•iei rutiere.

2. Alimentare cu apa si canalizare – situa•ia existenta - In cadrul unui PUZ anterior, s-a executat la limita sudic• a parcelei A 464/1, o

lotizare cu caracter reziden•ial, ce a fost aprobat• prin H.C.L. nr. 187/29.07.2003 a Consiliului Local al prim• riei Timi• oara (Plan Urbanistic Zonal “EXTINDERE ZON• REZIDEN• IAL• – PARCELARE ÎN TIMI• OARA” Zona Calea Aradului – SERE Timi• oara, proiect nr.52/2003 întocmit tot de S.C. ARHITECT TRÎMBI• A• S.R.L.) • i în perimetrul c• reia se dezvolt• locuin•e aflate în curs de execu•ie având • i re•elele de utilit• •i asigurate.

In zona studiata in PUZ exista retele de apa-canal aflate in administratia R.A.A.C. AQUATIM (apa – ø 100 mm si canal - ø 250 mm). Prin avizul DTAC nr. 23569 din 22.12.2005, se permite folosirea retelelor existente in zona studiata in PUZ, cat si extinderea acestora, cu indeplinirea cerintelor mentionate in aviz. 3. Alimentarea cu gaze naturale

Conform avizului D.G.N.TG.MURE• 3314/14.12.2005, nu exist• re•ele de gaz în zon• care s• afecteze terenul studiat. 4. Alimentarea cu energie electric•

Conform avizului nr. 11036/27.01.2006 emis de SC ELECTRICA SA amplasamentul propus spre lotizare este afectat de existen•a unei linii aeriene de 110kV.

8

La lotizare se va •ine seama de distan•ele minime impuse de normative pentru culoarul de protec•ie • i anume 18,5 m interdic•ie de construire din axul stâlpului. 5. Telefonizare

Conform avizului nr.12005-00/3923 din 14.12.2005 emis de ROMTELECOM SA amplasamentul nu este afectat de re•ele de telefonie. 6. Re•ea de televiziune în cablu

În zon• nu exist• re•ea urban• de televiziune în cablu.

2.8. PROBLEME DE MEDIU • RELA• IA CADRUL NATURAL – CADRUL CONSTRUIT

Terenurile încadrate în zona extins• de studiu au în prezent, categoria de folosin•• de terenuri arabile.

În acest moment • i în viitorul apropiat, necesitatea de a se asigura terenuri preg• tite pentru o dezvoltare coerent• de zone de locuire • i func•iuni complementare, este în continu• cre• tere.

• inând cont de pozi•ia terenului, se va asigura în consecin•• , un balans optim între suprafe•ele ocupate de construc•ii • i cele rezervate spa•iilor verzi.

• EVIDEN• IEREA RISCURILOR NATURALE • I ANTROPICE Nu e cazul.

• MARCAREA PUNCTELOR • I TRASEELOR DIN SISTEMUL C• ILOR DE COMUNICA• II • I DIN CATEGORIILE ECHIP• RII EDILITARE, CE PREZINT• RISCURI PENTRU ZON• Nu e cazul

• EVIDEN• IEREA VALORILOR DE PATRIMONIU CE NECESIT• PROTEC• IE Nu e cazul.

• EVIDEN• IEREA POTEN• IALULUI BALNEAR • I TURISTIC Nu e cazul.

2.9. OP• IUNI ALE POPULA• IEI Cerin•ele autorit• •ilor locale, precum • i punctele de vedere ale factorilor interesa•i

cu privire la organizarea viitoare a zonei luate în studiu au fost urm• toarele: - extinderea func•iei de locuire adaptat• la configura•ia terenului • i specificul zonei limitrofe; - asigurarea de terenuri rezervate func•iunilor complementare • i serviciilor; - asigurarea necesarului de spa•ii verzi; - cooperarea proprietarilor din zon• în ideea gener• rii unei zone dezvoltate armonios, - asigurarea utilit• •ilor necesare dezvolt• rii zonei într-o variant• de echipare centralizat• .

3. Propuneri de dezvoltare urbanistic• 3.1.CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE Abordarea studiului acestei zone a fost precedat• de studierea • i actualizarea

elementelor operate în ultimii ani în zon• .

9

Inten•iile de extindere a zonelor de locuire • i func•iuni complementare, au generat • i pun în continuare problema apari•iei de noi str• zi. Unul din scopurile propuse ale documenta•iei de fa•• este • i clarificarea caracterului • i a sec•iunii transversale a acestor noi drumuri.

3.2.PREVEDERI ALE P.U.G. Teritoriul studiat prin documenta•ia de fa•• nu a f• cut pân• în prezent obiectul unui

studiu de urbanism. Conform planului Urbanistic al localit• •ii Dumbravita se eviden•iaz• tendin•a de unificare a intravilanului extins cu cel al municipiului Timisoara.

3.3.VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL Se propune generarea unei zone de locuire cu func•iuni complementare cu

obligativitatea propunerii unui minim 5% din suprafa•• de spa•ii verzi. De asemenea pentru zonele de servicii propuse, se impune asigurarea unui

procent de 20% din suprafa•• ocupat de zone verzi.

3.4. MODERNIZAREA CIRCULA• IEI Zona de locuin•e • i servicii propus• în cadrul prezentei documenta•ii, este

amplasat• in nord-vestul orasului Timisoara, in apropierea drumului DN 69, ce une• te Timisoara cu Aradul.

Din punct de vedere al lucr• rilor rutiere existente, zona studiat• este m• rginit• de drumurile de exploatare DE 426/1, respectiv DE 494. Un alt drum de exploatare DE 491 desparte parcelele A 490/1 si A 493/1. În prezent aceste str• zi sunt din p• mânt, cu o l• •ime de cca. 4m.

Comunicarea direct• cu Calea Aradului se face prin intermediul DE 476, prelungirea drumului ce trece pe langa Selgros. Aceast• strad• – cu caracter de arter• major• - face leg• tura între localitatea Dumbr• vi•a • i Calea Aradului, racordul la aceasta realiz• ndu-se prin gira•ia existent• în zona Selgros. Aceast• strad• va avea 4 benzi de circula•ie de 3,50 m (câte 2 pe sens), m• rginite de zone verzi de 2,00 m l• •ime, piste de cicli• ti (1,00 m) • i trotuare pietonale (3.00 m) (vezi plan• a C-108/2– PTTB).

Racordul acestei str• zi care traverseaz• zona pe direc•ia Est-Vest cu str• zile importante se va realiza prin intersec•ii amenajate (gira•ii, benzi de viraj stânga).

Pentru deservirea rutier• din incinta viitorului cvartal de locuin•e, se propune amenajarea unei re•ele de str• zi cu caracter de deservire local• , racordate la re•eaua stradal• prev• zut• în planurile urbanistice limitrofe.

Prospectele stradale proiectate sunt în conformitate cu normele tehnice privind proiectarea • i realizarea str• zilor în localit• •i (Ord. M.T. nr. 50/1998) • i cu Planul Urbanistic General al Timisoarei, fiind alc• tuite din :

Pentru str• zile secundare cu dou• benzi de circula•ie (12,00 m) se propune: – 7,00 m parte carosabil• , m• rginit• de o parte • i de alta de 2x1,50 m zon• verde • i 2x1,00 m trotuare pentru circula•ia pietonal• (vezi plan• a C-108/2 – PTTA).

Lucr• rile rutiere se vor executa cu funda•ie din balast • i piatr• spart• cu o îmbr• c• minte bituminoas• u• oar• .

Apele meteorice de pe zona drumurilor • i trotuarelor vor fi dirijate prin intermediul pantelor transversale • i longitudinale spre gurile de scurgere racordate la canalizarea proiectat• (vezi lucr• ri edilitare).

Configura•ia plan• a zonei studiate nu necesit• lucr• ri semnificative privind sistematizarea pe vertical• a incintei.

10

Lucr• rile de sistematizare pe vertical• se rezum• la excavarea stratului vegetal • i la s• p• turi • i umpluturi locale în vederea asigur• rii pantelor minime necesare scurgerii apelor meteorice spre c• ile de circula•ie din zon• .

La realizarea parcelelor de col•, s-a •inut cont de raza de racordare între strazi.

3.5. ZONIFICARE FUNC• IONAL• – REGLEMENT• RI, BILAN• TERITORIAL, INDICI CARACTERISTICI Interven•iile urbanistice propuse, au drept scop eliminarea disfunc•ionalit• •ilor

semnalizate • i au condus la urm• toarele principii de lucru: � Generarea unei zone reziden•iale cu func•iuni complementare, ce va fi introdus• în

intravilanul extins al localit• •ii Timisoara, pe parcela A 464/1 ce are suprafata de 4.18ha; din punct de vedere func•ional, se va înscrie în tipul de subzon• reziden•ial• cu func•iuni complemetare propus• cu locuin•e mici, cu dot• rile aferente: cl• diri D+P, D+P+1E, max. D+P+1E+M. Vor rezulta 39 parcele destinate construirii de locuin•e în regim individual sau cuplat, cu o suprafata a parcelei de cca. 600-1100 mp. • i cu posibilitatea de prevedere a spa•iilor libere la parter pentru func•iuni compatibile cu func•iunea de locuit.

� Realizarea unei zone de servicii pentru parcelele A 490/1 si A 493/1; vor rezulta 3 parcele destinate dezvolt• rii serviciilor; pentru aceast• zon• de servicii se va institui obligativitatea întocmirii de documenta•ii în faz• de Planuri Urbanistice de Detaliu, prin care se vor reglementa Coeficientul de Utilizare al Terenului, Regimul de În• l•ime • i func•iunea final• .

� Rezervarea suprafe•elor de teren pentru func•iuni complementare • i spa•ii verzi necesare zonei, planta•ii de protec•ie în lungul drumurilor.

� Asigurarea cooper• rii proprietarilor de terenuri din zon• , în vederea realiz• rii unei zone reziden•iale coerente, valorificându-se poten•ialul zonei.

� Asigurarea accesului în zona studiat• prin configurarea final• a traseului arterei majore de 26,0 m, ce rela•ioneaz• municipiul Timi• oara cu localitatea Dumbr• vi•a.

� Rezervarea suprafe•elor de teren necesare lucr• rilor mari de infrastructur• , noilor drumuri de acces • i propunerea unor sec•iuni transversale corespunz• toare, opera•ie ce se va realiza corelat cu evolu•ia zonei.

� Valorificarea drumurilor de exploatare, prin p• strarea • i dezvoltarea traseelor ini•iale;

� Prezentarea de profile transversale ale c• ilor de circula•ie major• propuse, cu stabilirea zonei de implantare a construc•iilor fa•• de axul fiec• rei c• i rutiere.

� Asigurarea locurilor de parcare necesare func•ion• rii zonei. � Asigurarea infrastructurii necesare ridic• rii calit• •ii vie•ii (drumuri de acces de

categorii diferite, alimentare cu ap• , canalizare, alimentare cu energie electric• , alimentare cu gaz) • i stabilirea zonelor de protec•ie;

� Rezolvarea într-un sistem centralizat a aliment• rii cu ap• • i canaliz• rii pentru zonele reziden•iale propuse.

� Asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilit• •ilor pentru întreaga zon• : alimentare cu energie electric• , alimentare cu gaz, conform propunerilor • i avizelor.

Func•iunile principale permise în zon• vor fi din gama : - locuinte individuale; - dot• ri din sfera serviciilor ; - spa•ii verzi • i planta•ii de protec•ie ;

11

- parcaje • i drumuri de deservire ; - echipamente tehnico-edilitare.

Func•iunile complementare admise în zona vor fi din gama : � comer• (mici dot• ri de comer• alimentar • i nealimentar, comer• cu am• nuntul,

alimenta•ie public• -cafenele, cofet• rii, patiserii, unit• •i de prest• ri servicii) � dot• ri pentru educa•ie (înv• •• mânt cu caracter privat), � s• n• tate • i asisten•• social• (dispensare, cabinete medicale private, farmacii, etc.) � sedii firme, activit• •i • i servicii pentru profesii liberale, � spa•ii verzi amenajate pentru petrecerea timpului liber, parcuri,

Realizarea de spa•ii de comer• • i servicii de utilitate public• este permis• numai pe parcelele nealocate pentru locuin•e, cu condi•ia ca acestea s• nu aduca aglomer• ri de persoane, care s• dep• • easc• 50 de locuri pentru fiecare tip de dotare / investi•ie.

Serviciile admise în zona vor fi din gama : � institu•ii publice, birouri, servicii, comer•, alimenta•ie public• , cultur• , cult, centre de

afaceri, sedii firme, institu•ii financiar-bancare, reprezentan•e, sedii O.N.G.-uri, funda•ii, târg expozi•ional, spa•ii polifunc•ionale, etc.

� dot• ri pentru educa•ie, � s• n• tate • i asisten•• social• (dispensare, cabinete medicale private, farmacii, etc.) � spa•ii verzi amenajate pentru petrecerea timpului liber, parcuri,

Solu•ia propus• este prev• zut• a se realiza etapizat, func•ie de ritmul popul• rii zonei, precum • i de bugetul comunit• •ii proprietarilor de teren vizând posibilitatea de finan•are a dot• rilor cu echipare tehnico-edilitar• caracteristic• unei zone de locuin•e • i dot• ri aferente.

� Pentru zona de locuin•e individuale se prevede un procent de ocupare al terenului (POT) maxim de 35%, iar pentru zonele cu func•iuni complementare de maxim 40%.

� Coeficientul de utilizare al terenului (CUT) pentru zona de locuit este de maxim 1,5 iar pentru parcelele cu func•iuni complementare maxim 3,0.

� Pentru zona de servicii se propune procentul de ocupare al terenului (POT) maxim de 50% iar coeficientul de utilizare al terenului (CUT) se va stabili prin P.U.D.-uri ulterioare.

INDICI CARACTERISTICI: � Suprafa•a total• studiat• = 6,04 ha � Num• r de parcele= 39 pentru locuin•e � 1 parcel• func•iuni complementare. � 3 parcele destinate serviciilor

Stabilirea acestor propuneri s-a f• cut în concordan•• cu prevederile P.U.G. Timi• oara • i corelat cu celelalte interven•ii din zon• .

12

BILAN• TERITORIAL

SUPRAFE• E TEREN SITUA• IA EXISTENT• mp

SITUA• IA PROPUS• mp

PARCELAT Parcelat locuire Func•iuni complementare Utilit• •i (bazine reten•ie) Spa•ii verzi

41.800 27.947 = 66,87% 2.090 = 5%

40 = 0,09% 2.090 = 5%

CIRCULA• II Carosabil, trotuare, parc• ri - 9.633 = 23,04%

TOTAL 41.800 41.800=100%

SUPRAFE• E TEREN SITUA• IA EXISTENT• mp

SITUA• IA PROPUS• mp

PARCELAT Parcelat servicii din care Spa•ii verzi

10.700+7.900=18.600 16.134 mp = 86,7/%

3227 mp = 20/%

CIRCULA• II Carosabil, trotuare, parc• ri - 2.466 mp = 13.25%

TOTAL 18.600 18.600=100%

3.6.DEZVOLTAREA ECHIP• RII EDILITARE Alimentare cu ap• propus• S-a avut în vedere asigurarea necesarului de ap• pentru zona de parcele avand ca

beneficiari POP, SOMESAN, BURZA, RUSAN • i ILIE, format• din 43 parcele. Pentru alimentarea cu ap• a zonei studiate in PUZ se propune bran• area

locuin•elor propuse la re•eaua de ap• existent• (ø 100 mm). De asemenea, exist• o strad• propus• unde nu exist• re•ea de ap• • i se propune

extinderea re•elei existente, pentru alimentarea loturilor 32-38. Re•eaua propus• se va executa din conduct• din polietilena PE-HD cu diametrul Dn 100 mm cu L= 70 m, montat• în p• mânt la 1,10 m adâncime pe un pat de nisip. Re•eaua de distribu•ie se va poza de regul• în spatiul verde (în afara zonei carosabile), se va echipa cu 7 hidran•i de incendiu supraterani, amplasa•i la distan•e cuprinse între 100 – 120 m unul de altul.

Debitele necesare sunt : Q S ZI MED = 37,48 mc/zi = 0,43 l/s Q S ZI MAX = 43,10 mc/zi = 0,49 l/s Q S ORAR MAX = 3,95 mc/h = 1,09 l/s

Dimensionarea re•elei de distribu•ie s-a f• cut la debitul Q s orar max= 1,09 l/s • i s-a verificat la Qv =0,7 x 1,09 + 5,0 = 5,76 l/s, rezultând diametrul conductei Dn 100 mm.

Canalizare menajer• Pentru preluarea apelor uzate menajere provenite de la locuintele din PUZ, se

propune descarc• rea acestora in canalul menajer existent, administrat de AQUATIM, D =

13

250 mm. De asemenea, pe acelasi tronson mentionat mai sus, corespunzator parcelelor 1 - 18, unde nu exist• utilit• •i, se propune extinderea canalului menajer pe o lungime de 70 m. Apele pluviale vor fi preluate separat.

Intreaga re•ea de canalizare este prevazut• pe un teritoriu extins din partea de nord-vest a comunei Dumbr• vi•a. Re•eaua de canalizare are ca beneficiar R.A.A.C. AQUATIM. La limita de proprietate între Dumbr• vi•a si Aquatim se va monta un debitmetru pentru contorizarea apei.

Debitele de ape uzate menajere evacuate sunt: QU ZI MEDIU = 29,98 mc/zi = 0,34 l/s QU ZI MAX = 34,48 mc/zi = 0,39 l/s QU O MAX = 3,16 mc/h = 0,87 l/s Canalizare pluvialã Debitul de ape pluviale colectate de pe suprafata studiat• este de: QPL = 0,20 x 0,85 x 75 = 12,75 l/s

Apele pluviale sunt colectate de rigole pluviale deschise, amplasate pe marginea drumului, urmand ca apoi sa fie descarcate in bazinele de retentie prevazute în zona verde, pe parcelele nr. 20 • i 29.

Volumul fiecarui bazin de reten•ie este de 30 mc. Apa acumulat• va fi utilizat• la stropit zonele verzi. Bazinele de reten•ie vor fi

integrate intr-o amenajare peisagistic• în aceast• zon• de agrement.

DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI 2.1. Suprafata si natura juridic• a terenului ce urmeaz• a fi ocupat. Pentru parcelarea zonelor studiate • i pozarea lucr• rilor edilitare este necesar•

ocuparea temporar• pe perioada executiei - pentru retele, dup• cum urmeaz• : Teren ocupat temporar

- conduct• de ap• 150 mp - conduct• de canalizare 130 mp

_________________________________________________________ Total ocupat temporar 280 mp

Teren ocupat definitiv - rigole pluviale 450 mp - bazine de reten•ie 40 mp

Total ocupat definitiv 490 mp

Caracteristicile geologice ale terenului de amplasament. Conform studiilor geotehnice elaborate pentru diferite lucr• ri din apropierea zonei

s-au identificat umpluturi de p• mânt de cca. 0,40 m, argile pân• la cca.0,80 m, urmate de straturi de nisip • i pietri• .

Adâncimea de înghet conform STAS 6054 -77 este 0.80 m. In urma studiilor f• cute în zon• apa freatic• se g• seste la 1,50 - 2 m. La data întocmirii proiectelor de executie pentru lucr• rire descrise mai sus se vor

elabora studii geotehnice pe amplasament. In conformitate cu prevederile Normativului P.100/92 • i harta de zonare seismic• a

teritoriului, comuna DUMBR• VI• A se încadreaz• într-un amplasament cu condi•ii

14

specifice zonei “ D “ ( KS = 0.16 ) • i perioada de col• TC = 1. Clasa de importan•• a obiectului este III conform P.100/92. Categoria de

important• “C” construc•ii de important• normal• conform H.G. 261/1994 anexa nr.2 privind stabilirea categoriei de importan•• a construc•iilor.

• Alimentarea cu energie electrica În zon• apar noi consumatori de energie electric• . Bilan•ul consumatorilor se apreciaz• astfel :

- 39 locuin•e în regim P+1 39 x 15 kW / loc Pi = 585 kW

Ps = 195 kW

- 4 obiective cu func•iuni complementare Pi = 480 kW 4 x 120kW / obiectiv Ps = 240 kW

- iluminat stradal: - 44LL x 0,25 kW / LL Pi = 11 kW Ps = 11 kW

_____________________________________________________________ TOTAL Pi = 1076 kW

Ps = 446 kW

Pentru alimentarea cu energie electric• a locuin•elor • i obiectivelor se propune amplasarea a dou• posturi trafo prefabricate • i racordurile de 20kV aferente din surs• ENEL – ELECTRICA SA. De la post trafo pleac• re•ele stradale în execu•ie subteran• ( ∼ 1320m) de la care prin intermediul cutiilor de distribu•ie se realizeaz• bran• amente individuale la locuin•e • i obiective cu func•iuni complementare. Pe drumurile de circula•ie propuse se va prevedea • i iluminat stradal executat cu cablu subteran, stâlpi metalici • i corpuri de iluminat stradale. Toate aceste lucr• ri se execut• de firme atestate ANRE pentru acest gen de lucr• ri pe baza proiectelor elaborate de ENEL – ELECTRICA BANAT SA.

• Telecomunica•ii ROMTELECOM-ul sau al•i operatori de telecomunica•ii vor dezvolta re•ele în zona studiat• , de la care se vor realiza bran• amente individuale la locuin•e • i obiective.

• Re•ea TVC Operatorii de specialitate vor dezvolta re•ele de cabluri TV în zona studiat• , de la care se vor realiza bran• amente individuale la locuin•e • i obiective.

În proiectare • i execu•ie se vor respecta toate normele • i normativele in vigoare.

• Alimentarea cu gaze naturale Eventualele extinderi ale re•elelor de gaze naturale existente se vor face •inând

seama de solicit• rile beneficiarilor • i în urma ob•inerii cotei de gaze naturale de la DISTRIGAZ-NORD Timi• oara.

• Gospod• rie comunal•

15

Colectarea • i depozitarea de• eurilor menajere se va face pe fiecare parcel• , controlat, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de c• tre o firm• specializat• , în baza unui contract • i transportate la deponeul municipiului Timi• oara.

3.7.PROTEC• IA MEDIULUI Dezvoltarea durabil• a a• ez• rilor umane oblig• la o reconsiderare a mediului

natural sub toate aspectele sale : economice, ecologice, estetice • i accentueaz• caracterul de globalitate a problematicii mediului .

Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabil• • i contribiue la dezvoltarea celui din urm• .

Aplicarea m• surilor de reabilitare, protec•ie • i conservare a mediului va determina men•inerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluan•i ce afecteaz• s• n• tatea • i creeaz• disconfort • i va permite valorificarea poten•ialului natural • i a sitului construit.

• Prin regulamentul de urbanism se prevede plantarea a cel pu•in a unui arbore la o suprafa•• de 150 mp de parcel• construibil• .

• De asemena spa•iul plantat pe fiecare parcel• nu va fi mai mic de 25% din suprafa•a lotului

• Odat• cu realizarea urbaniz• rii zonei propuse a fost necesar• asigurarea utilit• •ilor aferente acestora, respectiv alimentarea cu ap• • i canalizarea.

TRATAREA CRITERIILOR PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE POTEN• IALE ASUPRA MEDIULUI (conform HOT• RÂRII 1076 din 08/07/2004) 1. Caracteristicile planurilor • i programelor cu privire în special la : 1.a. Solu•iile de urbanism propuse creeaz• suportul pentru activit• •i viitoare. Fiind

P.U.Z. pentru zon• de locuin•e, locuitorii vor avea nevoie de servicii, func•iuni complementare aferente noilor dezvolt• ri reziden•iale.

1.b. Se încadreaz• în P.U.Z. director 1.c. Actualmente terenul are categoria de folosin•• teren arabil, dar nu este un

teren valoros pentru culturi, calitatea acestuia nefiind mul•umitoare. Se vor consulta • i rezultatele studiului O.S.P.A. privind clasa de fertilitate a terenului, factor ce va fi luat în calcul • i în ipoteza scoaterii terenului din circuitul agricol.

1.d. Propunerile documenta•iei de urbanism de extindere a zonei reziden•iale nu afecteaz• mediul, fiind P.U.Z. pentru locuin•e. În zona respectiv• nu se desf• • oar• activit• •i industriale • i nu se utilizeaz• substan•e poluante care s• afecteze mediul.

1.e. Prin canalizare • i alimentare cu ap• în sistem centralizat, solu•ia ce se propune este conform• cu normelor europene actuale.

2. Caracteristicile efectelor • i ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special la :

2.a. Propunerile promovate prin documenta•ia de fa•• produc ni• te efecte ireversibile. Terenul agricol dispare dar schimbarea se produce în sens pozitiv. Se creaza locuri de munc• prin serviciile create,se realizeaz• locuin•e noi, spa•ii verzi aferente, locuri de joac• pentru copii, extinderea zonei reziden•iale a localit• •ii.

2.b. Nu e cazul.

16

2.c. Nu se produc efecte transfrontaliere. 2.d. Nu e cazul. 2.e. Nu exist• riscuri pentru s• n• tatea uman• . 2.f. Nu e cazul.

2.f.i. – nu sunt zone naturale speciale • i nici patrimoniu natural care s• fie afectat.

2.f.ii - nu e cazul. Nu se dep• • esc standardele • i valorile limit• de calitate a mediului .

2.f.iii - nu e cazul. 2.g. Nu e cazul.

4.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLIC• Pentru toate lucr• rile rutiere propuse • i care urm• resc realizarea unor noi trasee

de str• zi sau l• rgirea profilului transversal - în zonele unde profilul stradal nu este asigurat - se impune rezervarea suprafe•elor de teren necesare.

Eliberarea autoriza•iilor de construc•ie se va face cu impunerea m• surilor necesare de asigurare a condi•iilor juridice pentru finalizarea m• surilor de modernizare a circula•iei.

5. Concluzii – m• suri în continuare • Înscrierea amenaj• rii • i dezvolt• rii urbanistice propuse a zonei în prevederile

PUG. Arealul studiat, nu este inclus într-un plan urbanistic. Conform inten•iilor deja

conturate în propunerile con•inute în Planul Urbanistic General al municipiului Timisoara, zona studiat• se înscrie din punct de vedere al zonific• rii func•ionale în zon• de locuire cu func•iuni complementare • i servicii.

• Categorii principale de interven•ii care s• sus•in• materializarea programului de dezvoltare Principalele categorii de interven•ie vor fi cele legate de modernizarea circula•iei • i

extinderea infrastructurii tehnico - edilitare. • Aprecieri ale elaboratorului PUZ asupra propunerilor avansate

• inându-se cont de tendin•ele de dezvoltare a zonelor reziden•iale cu functiuni complementare în extravilanul municipiului Timisoara, trebuie asigurat• atât infrastructura necesar• , cât si posibilit• •ile de cooperare • i corelare a terenurilor din zon• , în vederea gener• rii unor solu•ii armonioase, cu o dotare corespunz• toare din punct de vedere al echip• rilor si serviciilor necesare func•ion• rii.

Întocmit, arhitect GEORGETA TRÎMBI• A•

Atasament: reglementari_final.pdf

N

L. E. A .

Ho ta

r D UM

BR AV

IT A

38

Ter. Adm. Timisoara

1

S=0.79ha A 493/1

DE 494

D E

49 1

D E

47 6

L. E

. A .1

10 kV

11 0k

V

S=1.07ha A 490/1

483 750

206250

206750 483 750

206500 484 000

206500 483 750

206500

206250 484 000

25

IN TR

. C .V

. 1 66

T IM

IS O

AR A

100

A 43

0/ 1

A 46

7/ 1/

1

10 9

21

19

131 4

Sistem de COTE Marea Baltica Sistem de proiectie STEREO70

De -4m

Bazin retentieapa pluviala

S p re

D U

M B

R A

V IT

A

483 500

Bazin retentieapa pluviala

483 500

11 0k

V Bazin retentieapa pluviala

Hc n

91 -6

/1 .5

m Hotar DUMBRAVITA

Ho ta

r D UM

BR AV

IT A

52

51

484 200

206200

C anexa

SOPRON

50

6

15

A 4 64/

1

S=4 .18

ha

301

1009 2.5

88

299

1009 4.1

01

298

1009 2.5

05 297

1009 2.4

90

296

1009 3.9

08

1009 2.3

81

294

1009 2.5

18

292

1009 3.6

73

290

1009 2.0

75

284

1009 4.0

92

278

1009 4.1

38

276

1009 4.0

88

275

1009 2.4

77

274

1009 3.8

60

273

1009 3.0

21

272

1009 2.5

30

271

1009 2.7

66

270

1009 2.2

53

269

1009 2.4

71 268

1009 2.2

58

267

1009 2.6

60

266

1009 0.8

39

265

1009 2.5

24

264

1009 0.8

19

263

1009 2.4

16

262

1009 2.3

19

260

1009 2.3

02

259

1009 2.3

95

258

1009 0.7

76

257

1009 2.2

08

256

1009 2.4

44 255

1009 2.1

44

254

1992 .82

1

253

1009 1.2

38

252

1009 2.5

15

251

1009 1.9

13

250

1009 2.2

44

249

1009 2.2

39

248

1009 2.3

68 247

1009 2.1

93

246

1009 1.8

93

245

1009 2.2

222 44

1009 1.7

92

243

1009 2.0

09

241

1009 2.0

33

240

1009 1.6

97

239

1009 1.9

20

238

1009 1.8

00

237

1009 1.8

18

236

1009 1.8

25 233

1009 2.1

35

232

1009 1.7

60

231

1009 2.0

11

230

1009 1.8

95

229

1009 2.0

17

228

1009 2.0

88

227

1009 2.0

64

226

1009 2.1

21 22 5

1009 2.1

66

224

1009 1.9

26 223

1009 3.7

71

222

1009 1.7

81

221

1009 2.0

55

220

1009 1.9

32 219

1009 2.2

09

218

1009 1.8

05

217

1009 1.9

26

216

1009 1.7

99

215

1009 1.8

71

214

1009 1.9

09

213

1009 1.8

99 212

1009 2.3

82

210

92. 499

205

92. 575

203

1009 2.3

56

202

1009 2.2

60 201

92. 496

200

1009 2.1

17

300 0

94. 712

181

1009 2.3

42

180

1009 2.3

97

179

1009 2.0

10

178

1009 2.0

01

177

1009 1.8

46

176

1009 1.9

61

175

1009 1.6

43

174

1009 2.0

91

173

1009 1.8

57

172

1009 2.1

46

171

1009 1.9

66

158

1009 2.1

32

157

1009 2.3

10

1009 2.2

72

155

1009 2.4

83

154

1009 2.2

82

153

1009 2.5

06

152

1009 2.3

28

151

1009 2.5

62

150

1009 2.7

33

149

1009 2.6

45

148

1009 2.5

51 14 7

1009 2.4

25

146

1009 2.4

70 145

1009 2.4

31

144

1009 2.4

25

143

1009 2.4

31

142

1009 1.9

28

141

1009 2.3

25

140

1009 2.5

23 139

1009 2.3

15 138

1009 2.2

16137

1009 2.4

04

136

1009 2.1

44

135

1009 2.2

47

134

1009 2.2

19

133

1009 2.3

66

132

1009 2.3

21

131

1009 2.4

92 130

1009 2.3

94

129

1009 2.5

76 128

1009 2.4

82

127

1009 2.4

00

126

1009 2.2

25

125

1009 2.2

14

124

1009 2.1

19

123

1009 1.9

95

122

1009 1.9

34

121

1009 1.9

45

120

1009 1.9

21

119

692 .44

3

118

1009 1.7

71 117

1009 1.2

86

116

1009 1.3

21 115

1009 1.2

8211 4

1009 2.0

34 113

1009 2.0

45

112

1009 1.7

45 111

1009 1.9

04

110

91. 963

109

1009 2.0

57

108

1009 2.0

44

107

1009 2.0

07

106

1009 2.1

66 105

1009 2.0

97

104

1009 1.9

87

103

1009 1.9

96

102

1009 1.9

66

101

1009 1.9

70

100

1009 1.8

44

99

691 .97

8

98

492 .11

3

97

1009 1.8

68

96

1009 1.3

96 95

591 .95

0

94

1009 1.7

68

93

591 .86

1

92

1009 1.8

79

91

1009 1.8

92

90

1009 1.3

988 9

491 .94

9

88

1009 1.8

78

87

491 .83

08 6

1009 1.3

28

85

1009 2.0

29 84

691 .95

7

83

1009 1.9

70

82

1009 1.8

85 81

1009 2.0

32 80

1009 2.2

37

79

1009 2.0

18

78

1009 2.1

61

77

1009 2.0

91

76

1009 2.1

42

75

1009 1.8

61 74

1009 2.0

08

73

1009 1.8

56

72

1009 1.9

64

71

1009 1.7

90

70

1009 1.8

30

69

1009 1.6

44 68

1009 1.7

83

67

1009 1.6

58 66

1009 1.7

69

65

1009 1.9

35

64

1009 2.1

14

63

1009 1.9

44 62

1009 2.1

36

61

1009 1.9

80

60

1009 2.1

04

59

1009 2.1

33 58

1009 2.3

48

57

1009 2.2

13

56

1009 2.4

80

55

1009 2.1

95

54

1009 2.4

87

53

1009 2.3

27

52

1009 2.4

52

51

1009 2.1

89

50

1009 2.2

03

49

1009 2.0

40

48

692 .13

4 47

692 .12

8

46

1009 2.1

29

45

1009 2.2

75

44

1009 2.2

57

43

1009 2.2

81

42

1009 2.4

02 41

1009 2.0

96

40

1009 2.4

28 39

1009 2.4

66

38

1009 2.3

55

37

1009 2.1

20

36

1009 2.2

22

35

1009 1.9

72

34

1009 2.1

61

33

1009 1.9

51

32

1009 2.0

83

31

1009 1.9

33

30

1009 2.1

09

192 .14

8

21

1009 1.6

46

20

1009 1.6

66

19

1009 1.5

64

18

1009 1.8

54

17

1009 2.0

35

16

1009 1.9

33

15

1009 2.0

42

14

1009 2.1

39

13

1009 2.1

94

12

1009 1.9

16

11

1009 2.2

15

10

1009 1.8

57

9

1009 2.0

11

8

1009 1.7

28

7

1009 1.8

86

6

1009 1.6

16

5

1009 1.6

68

4

1009 1.6

93

3

1009 1.7

37 2

1009 1.9

14

1

1009 1.9

24

200 0

92. 074

6

5

24

22 23 31

29

30

27

28

26

12 11

8

7

P.U.Z. aprobat cu Hotararea Consiliului Local Timisoara, nr. 187 din 29.07.2003

17

46 45

Sp re

T im

is oa

ra -

Se lg

ro s

18

2

3

4

21 20

21 20

A11 4/2

/2/1

S= 4,0

7ha

21 20

21 20

A11 4/2

/2/1

S= 4,0

7ha

Hc n

91

Ter. Adm. Dumbravita

206500

25

IN TR

. C .V

. 1 66

T IM

IS O

AR A

100

A 487

131 4

Hotar DUMBRAVITA

15 16

A 4 64/

1

S=4 .18

ha

305

1009 1.8

78

304

1009 2.1

48

303

1009 1.8

95

302

1009 1.6

07

301

1009 2.5

88

300

1009 2.3

24

299

1009 4.1

01

298

1009 2.5

05 297

1009 2.4

90

296

1009 3.9

08

295

1009 2.3

81

294

1009 2.5

18

293

1009 2.1

50

292

1009 3.6

73

291

1009 2.0

00

290

1009 2.0

75

289

1009 1.8

32

288

1009 1.9

75

1009 1.9

26

286

1009 1.8

752 85

1009 2.1

27

284

1009 4.0

92

283

1009 4.5

08

282

1009 2.4

99

281

1009 2.6

45

280

1009 4.1

54

279

1009 2.3

12

278

1009 4.1

38

277

1009 2.4

19

276

1009 4.0

88

275

1009 2.4

77

274

1009 3.8

60

273

1009 3.0

21

272

1009 2.5

30

271

1009 2.7

66

270

1009 2.2

53

269

1009 2.4

71 268

1009 2.2

58

267

1009 2.6

60

266

1009 0.8

39

265

1009 2.5

24

264

1009 0.8

19

263

1009 2.4

16

262

1009 2.3

19

261

1009 2.3

28

260

1009 2.3

02

259

1009 2.3

95

258

1009 0.7

76

257

1009 2.2

08

256

1009 2.4

44 255

1009 2.1

44

254

1992 .82

1

253

1009 1.2

38

252

1009 2.5

15

251

1009 1.9

13

250

1009 2.2

44

249

1009 2.2

39

248

1009 2.3

68 247

1009 2.1

93

246

1009 1.8

93

245

1009 2.2

222 44

1009 1.7

92

243

1009 2.0

09

242

1009 1.7

41

241

1009 2.0

33

240

1009 1.6

97

239

1009 1.9

20

238

1009 1.8

00

237

1009 1.8

18

236

1009 1.8

25

235

1009 1.8

82

234

1009 1.9

90

233

1009 2.1

35

232

1009 1.7

60

231

1009 2.0

11

230

1009 1.8

95

229

1009 2.0

17

228

1009 2.0

88

227

1009 2.0

64

226

1009 2.1

21 22 5

1009 2.1

66

224

1009 1.9

26 223

1009 3.7

71

222

1009 1.7

81

221

1009 2.0

55

220

1009 1.9

32 219

1009 2.2

09

218

1009 1.8

05

217

1009 1.9

26

216

1009 1.7

99

215

1009 1.8

71

214

1009 1.9

09

213

1009 1.8

99 212

1009 2.3

82

211

1009 1.9

09

210

1009 2.4

99

209

1009 2.0

58

208

1009 2.2

41

207

1009 2.0

61

206

1009 2.3

33 205

1009 2.5

75

204

1009 2.1

16

203

1009 2.3

56

202

1009 2.2

60 201

1009 2.4

96

200

1009 2.1

17

300 0

94. 712

181

1009 2.3

42

180

1009 2.3

97

179

1009 2.0

10

178

1009 2.0

01

177

1009 1.8

46

176

1009 1.9

61

175

1009 1.6

43

174

1009 2.0

91

173

1009 1.8

57

172

1009 2.1

46

171

1009 1.9

66

170

1009 0.9

17

169

1009 0.4

63

168

1009 1.0

70

167

1009 1.0

04

166

1009 1.1

88

165

1009 1.1

97

164

1009 1.7

44

163

1009 1.5

77

162

1009 1.8

98

161

1009 1.8

95

160

1009 2.0

88

159

1009 2.2

20

158

1009 2.1

32

157

1009 2.3

10

156

1009 2.2

72

155

1009 2.4

83

154

1009 2.2

82

153

1009 2.5

06

152

1009 2.3

28

151

1009 2.5

62

150

1009 2.7

33

149

1009 2.6

45

148

1009 2.5

51 14 7

1009 2.4

25

146

1009 2.4

70 145

1009 2.4

31

144

1009 2.4

25

143

1009 2.4

31

142

1009 1.9

28

141

1009 2.3

25

140

1009 2.5

23 139

1009 2.3

15 138

1009 2.2

16137

1009 2.4

04

136

1009 2.1

44

135

1009 2.2

47

134

1009 2.2

19

133

1009 2.3

66

132

1009 2.3

21

131

1009 2.4

92 130

1009 2.3

94

129

1009 2.5

76 128

1009 2.4

82

127

1009 2.4

00

126

1009 2.2

25

125

1009 2.2

14

124

1009 2.1

19

123

1009 1.9

95

122

1009 1.9

34

121

1009 1.9

45

120

1009 1.9

21

119

692 .44

3

118

1009 1.7

71 117

1009 1.2

86

116

1009 1.3

21 115

1009 1.2

8211 4

1009 2.0

34 113

1009 2.0

45

112

1009 1.7

45 111

1009 1.9

04

110

1009 1.9

63

109

1009 2.0

57

108

1009 2.0

44

107

1009 2.0

07

106

1009 2.1

66 105

1009 2.0

97

104

1009 1.9

87

103

1009 1.9

96

102

1009 1.9

66

101

1009 1.9

70

100

1009 1.8

44

99

691 .97

8

98

492 .11

3

97

1009 1.8

68

96

1009 1.3

96 95

591 .95

0

94

1009 1.7

68

93

591 .86

1

92

1009 1.8

79

91

1009 1.8

92

90

1009 1.3

988 9

491 .94

9

88

1009 1.8

78

87

491 .83

08 6

1009 1.3

28

85

1009 2.0

29 84

691 .95

7

83

1009 1.9

70

82

1009 1.8

85 81

1009 2.0

32 80

1009 2.2

37

79

1009 2.0

18

78

1009 2.1

61

77

1009 2.0

91

76

1009 2.1

42

75

1009 1.8

61 74

1009 2.0

08

73

1009 1.8

56

72

1009 1.9

64

71

1009 1.7

90

70

1009 1.8

30

69

1009 1.6

44 68

1009 1.7

83

67

1009 1.6

58 66

1009 1.7

69

65

1009 1.9

35

64

1009 2.1

14

63

1009 1.9

44 62

1009 2.1

36

61

1009 1.9

80

60

1009 2.1

04

59

1009 2.1

33 58

1009 2.3

48

57

1009 2.2

13

56

1009 2.4

80

55

1009 2.1

95

54

1009 2.4

87

53

1009 2.3

27

52

1009 2.4

52

51

1009 2.1

89

50

1009 2.2

03

49

1009 2.0

40

48

692 .13

4 47

692 .12

8

46

1009 2.1

29

45

1009 2.2

75

44

1009 2.2

57

43

1009 2.2

81

42

1009 2.4

02 41

1009 2.0

96

40

1009 2.4

28 39

1009 2.4

66

38

1009 2.3

55

37

1009 2.1

20

36

1009 2.2

22

35

1009 1.9

72

34

1009 2.1

61

33

1009 1.9

51

32

1009 2.0

83

31

1009 1.9

33

30

1009 2.1

09

29

1009 2.0

27

28

1009 1.8

70

27

1009 1.8

61

26

192 .14

8

25

691 .96

4

24

1009 1.6

30

23

1009 1.7

18

22

1009 1.6

28

21

1009 1.6

46

20

1009 1.6

66

19

1009 1.5

64

18

1009 1.8

54

17

1009 2.0

35

16

1009 1.9

33

15

1009 2.0

42

14

1009 2.1

39

13

1009 2.1

94

12

1009 1.9

16

11

1009 2.2

15

10

1009 1.8

57

9

1009 2.0

11

8

1009 1.7

28

7

1009 1.8

86

6

1009 1.6

16

5

1009 1.6

68

4

1009 1.6

93

3

1009 1.7

37 2

1009 1.9

14

1

1009 1.9

24

200 0

92. 074

6

5

22 23 31

29

30

27

28

26

7

3

4

1

Ho ta

r D UM

BR AV

IT A

24

8

A 464/1

18

2

S=4.18 ha

N

19

21

17

20

16,91

50 ,65

18,01

18,00

6,0 0

5,00

51 ,10

35 ,11

34 ,92

34 ,73

5,0 0

6,0 0

35 ,67

35 ,48

35 ,30

36 ,05

35 ,86

16,30 16,36

17,30 17,30

17,30 17,31

17,30 17,30

17,30 17,30

17,30 17,27

17,34

22,14 16,30

16,36 17,30

17,30 17,30

17,30 17,30

17,30 17,30

17,30 17,30

17,26 17,34

36 ,97

1,90

36 ,79

12,77

36 ,61

36 ,42

36 ,24

36 ,06

5,00

28,79

36 ,08

34 ,54

17,26 17,26

17,26 17,26

32,98 16,21

1,90

18,01 18,01 18,01

18,01 18,01 12,35

18,00 18,00

18,00 18,00

18,00 18,10

36 ,05

16 ,76

16 ,68

15 ,51

36 ,01

36 ,04

6,0 0

1,90

36 ,44

36 ,08

23,94 17,26

17,26 17,26

17,26 33,32

12,58

6,0 0

36,00

6,00

16 ,68

16 ,40

12,00

3,57

32 ,96

38 ,27

51 ,55

52 ,00

52 ,45

52 ,87

53 ,26

30 ,00

24,22

19,02

12,00 6,00

33,62

10 ,88

30,02

12,00

13 ,20

12 ,00

18,98

29,21

25,11 22,72

40 ,06

44 ,04

1,77 29,584,16

84 ,10

15 ,64

18 ,83

17 ,00

30,28

34,65

54 ,58

37,71

17,05

5,0 0

6,0 0

33,64

33,28

64 ,40

66,73

57,74

12,66

62 ,28

76,77

81,63

78 ,26

15,98

86,40

4,13

64 ,09

32 ,81

31 ,00

18,50 18,50

12 ,00

26,00

26,00

18,50 18,50

18,50 18,50

18,50 18,50

6,0 0

5,0 0

1,90

5,0 0

5,0 0

5,0 0

6,2 2

5,0 0

5,0 0

5,00

25,21

9,09

5,00

6,00

5,0 0

1,9 0

1,9 0

1,90 1,90

7,76 6,00

5,0 0

3,71

4,32

10 ,70

42,21

42,0023,01

19,00

19,00

23,21

6,0 016,91 6,00

37 ,20

40 ,75

17,17

20,13

4,6 2

6,0 0

4,0 0

5,00

4,0 0

5,00

12 ,00

68 ,68

1,9 0

1,9 0

6,0 0

12 ,00

12,00

14 ,33

22 ,86

R 20,00

R 3 5,00

A:600,48 m2 A:940,13 m 2

A:932,03 m2 A:923,95 m2

A:915,81 m2

A:601,24 m2 A:605,72 m2

A:612,20 m2 A:615,45 m2

A:618,71 m2 A:622,15 m2

A:6.801 m2

A:601,26 m2 A:600,38 m2 A:631,78 m2

A:628,56 m2 A:625,23 m2

A:608,94 m2

A: 95

1,5 0 m

2

A: 62

2,4 7 m

2

A: 62

2,4 7 m

2

A: 62

2,2 3 m

2

A: 62

2,0 0 m

2

A: 1.1

94 ,23

m 2

A:642,63 m 2

A: 1.2

25 ,88

m 2

A: 76

2,4 1 m

2

A:896,83 m2 A:955,98 m2

A:948,24 m2

A:674,51 m2 A:684,61 m 2

A:4.501,41 m2

A:672,30 m 2

A:600,16 m 2

A:600,33 m2

A:631,52 m 2

A: 80

1,0 1 m

2A:562,57 m2

A:846,49 m2 A:657,89 m2

A:301,60 m2

A:2.090,60 m2

L. E. A .110kV

S=0.79ha A 493/1

34 36

DE 494

D E

49 1

D E

47 6

17

20

39

22

10

42 43

18

5 6

40

30

35

4

24

38

33

23

37

41

3

26 27

25

28

32

7

8

9

15

16

14

31

19

S=1.07ha A 490/1

29

Bazin retentieapa pluviala

S p re

D U

M B

R A

V IT

A

483 500

Bazin retentieapa pluviala

11 0k

V Bazin retentieapa pluviala

21

100 0

Hc n

11

13 12

DE 431

Bilant teritorial zona locuire: Suprafata teren A 464/1 - Arabil extravilan 41 800 mp

Locuire: 27947 mp 66,87% Circulatii: 9633 mp 23,04% Zona verde: 2090 mp 5 % Dotari: 2090 mp 5 % Utilitati (Bazine retentie) 40 mp 0,09 % S.Teren: 41800 mp 100 %

2

PTTA

PT TA

PTTB

PTTB

PT TA

PT TA

BR

BR

483 500

15,04 20,32

15,12

A;4.832 m2

10 9

38 A:625,23 m2

12 11

44

46 45

A 487

Denumire proiect:

Pop Maria, Someᗰan Dorin, Burza Aurora, Rusan Otilia, Ilie Rodica

PUZ Extindere zonူ rezidenᘰialူ, funcᘰiuni complementare ᗰi servicii zona Calea Aradului Sere Beneficiar:

Reglementူri urbanistice

arh. Georgeta Trimbitas

Faza: P.U.Z.

Nr. pr.:

Denumire plansa:Scara:

Nr. pl.:

arh. Georgeta Trimbitas

Timisoara, tel. +4-0744698012 tel./fax: +4 (0256) 432212

Proiectant:

Verificat:

Desenat:

Proiectat:

Sef proiect:

S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.R.L.

arh. Georgeta Trimbitas

Data: aug.'06

arh. Camil Milincu 1:1000

47/2005

Reglementူri urbanistice

Plan Urbanistic Zonal

Legenda: limita zonei studiate limita teren drumuri de exploatare existente drumuri noi propuse LEA 110 kv zona interdictie de construire numar parcela ; suprafata zona locuire propusa zona servicii propusa zona verde propusa zona implantare constructii aliniament stradal zona pentru care se vor elabora PUD-uri ulterioare

Bilant teritorial zona servicii: Suprafata teren A 490/1 - Arabil extravilan 10 700 mp Suprafata teren A 493/1 - Arabil extravilan 7 900 mp Total : 18 600 mp

Circulatii: 2466 mp 13,25 % Servicii: 16134 mp 86,75 % din care zona verde 3227 mp 20,00 % S.Teren: 18600 mp 100 %

47 A02

EXTINDERE ZONA REZIDENTIALA cu FUNCTIUNI COMPLEMENTARE si SERVICII

Zona Locuire: POT Max locuire: 35% CUT Max locuire: 1,2 POT Max dotari: 40% CUT Max dotari: 1,5 Zona Servicii: POT Max 50% CUT Max se va stabili prin PUD

12 ,00

26,00

26,00

12,00

75 ,57

R 20,00

A: 62

4,1 3 m

2

A: 62

4,1 3 m

2

1

De 426/1-4m

D E

43 1

L. E

. A .1

10 kV

L. E

. A .1

10 kV

20

De 426/1-4m

DE 426/1

e f NA
PTTA - Profil transversal 12.00 m STRADA SECUNDARA (2 benzi) carosabil Te 7,00 12,00 domeniu public domeniu privat retrageri de 5m domeniu privat retrageri de 5m PTTB- Profil transversal 26.00 m STRADA PRINCIPALA (4 benzi) carosabil carosabil LL 1 _ | 5.00 , , , , , , , 5,00 domeniu privat 26,00 domeniu privat retrageri de 5m domeniu public retrageri de 5m

Atasament: principii_urb_final.pdf

S =

60 0 ,

13 m

p

S =

60 0 ,

13 m

p

DE 426/1

Ter. Adm. Timisoara

11 0kV

110 kV

Sistem de COTE Marea Baltica

Sistem de proiectie STEREO70

Hcn 91-6

/1.5m

6

2

ST R.

SU PE

RB A

NN

N

672,20 m 2

1123

1124

1122

Fn 104 S= 0.78 ha

S= 1.38 ha

A 102/1/3

A 102/1/2

A 102/1/1

S= 4.39 ha

S=6.90 ha

132

133

134

135

136

138

139

H C

N 7

8

DE 57

52.63m

De 83-4m

S= 2

.60 h

a

A 10

8/1 /13

S

=2 .24

ha

A 10

8/1 /16

/1

S =1

.72 50

ha

21.14m

S= 0

.2 0

ha A 88

/1 /1

4

62.86m

34.27m

93 .3

8m

3

4

5

6

7

8

Drum 112-4m

345

sonda

106

125

parcele PUZ

parcele PUZ

limita gard

Dr um

pro

pu s

120

121

124

126

127

129

131

132

133

136

138

226

st ra

da Tu

do r V

lad im

ire sc

u

83

82

81

80

79

78

77

74

73

76

75

72

71 70

69 68

67

66

65

50

49

61

52

51

53

59

57

56

55

48

47

46

43 42

41

40

39

6. 00

m

65.26m

64.95m

64.65m

65.57m

65.87m

66.18m

66.48m

50.01m

50.01m

25.70m

24.30m

16.78m

17.48m

19.30m

14.08m 16 .75

m

11 .15

m

39 .73

m

40 .15

m

34 .97

m

29 .52

m

14 .60

m

14 .40

m

14 .60

m

14 .20

m

14 .40

m

14 .40

m

14 .40

m

14 .40

m

52.30m

25. 59m

15.99m

34

33

C

C 13

C 77

32

31

75

C 65

30

29

28

27

26

24

25

23

22

21

20

19

18

17

16

15

221/a/1/2;221/a/2/a/1/3/3/2/21

221/a/1/2;221/a/2/a/1/3/3/2/20

221/a/1/2;221/a/2/a/1/3/3/2/19

221/a/1/2;221/a/2/a/1/3/3/2/18

221/a/1/2;221/a/2/a/1/3/3/2/17

221/a/1/2;221/a/2/a/1/3/3/2/16

221/a/1/2;221/a/2/a/1/3/3/2/15

:/18

:/27

:/26

:/25

:/24

:/23

:/22

S= 68

6 m p

S=780 mp

S= 839 mp

S=730 mp

S=720 mp

S=973 mp

S=942 mp

S=951 mp

S=946 mp

S=942 mp

S=938 mp

S=933 mp

42.92m

5.50m

:/17

:/16

:/15

:/14

S= 70

5 m p

S= 72

1 mp

S=759 mp

S=759 mp

S=759 mp

20 .30

m

20 .30

m

38 .83

m

38 .27

m

32 .84

m

13.84m

18.71m

18.70m

18.70m

37.40m

20 .30

m

20 .30

m

20 .30

m

Hc n 9

1

A 88

/1/ 16

S= 1

.3 4h

a

64

63

62

60

58

246/a/1/2;246/a/2/2/9;246/b/1/2;246/b/1/2/2;246/b/2/2;246/a/1/2;246/a/2/2/1;246/b/1/1/2;etc;246/a/2/2/2;

246/b/1/1/2;246/b/1/2/2;246/b/2/2;246/a/1/2;246/a/2/2/4;246/b/1/1/2;etc;246/a/2/2/5;246/b/1/1/2;246/b/1/2/2;246/b/2/2;

246/b/1/1/2;etc;246/a/2/2/6;246/b/1/1/2;246/b/1/2/2;246/b/2/2;246/a/1/2;246/a/2/2/7;246/b/1/1/2;etc;246/a/2/2/8;

:/57

103

44

24

S=770mp

S=750mp

32.42m

S=833 mp

36.37m

65

64

:/66

21 .91

m

20 .64

m

S=708mp

S=710mp

S=711mp

S=709mp

S=669mp

S=669mp

S=669mp

S=669mp

S=721mp

S=721mp

22 .24

m

22 .24

m

:/66

:/66

:/66

:/66

:/66

:/66

:/65

:/64

:/63

:/62

:/61

:/60

:/59

:/58

:/38

:/39

:/37

:/40

:/36

:/41 :/35

:/42

:/34

:/43

:/33

:/44

:/32

:/45

:/31

:/46

: /30

:/47

:/29

:/48

:/28

:/49

:/27

:/50

:/51

:/24

:/13

:/14 :/12

:/15

:/11

:/16

:/10

:/17

:/9

:/18

:/8

:/19

:/7

:/20

:/6

:/21

:/5

:/22

:/23

:/4

:/3

:/1

:/2

9.35m

145

144

143

142

141

140

139

138

137

136

135

134

133

132

131

130

129

128

127

126

125

124

123

122

121

120

119

118

117

116

115

114

113

112

111

110

109

108

105

104

100

99

98

97

95

94

93

92

91

90

89

88

87

86

85

84

83

82 81

80

79

78

77

76

75

74

73

72

71

70

69

68

67

66

63

62

61

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20 19

18

17

16

15

14

13

2

1

66

66

84.88m

65

64

63

62

61

60

59

38

39 37

40 36

41 35

42

34

43

33

44 32

45

31

46

30

47

29

48

28

49

50

51

13

14

12

15

11

16

10

17

9

18

8

19

7

20

6

21

22

5

4

23

3

2

1

69.73m

S=742mp

S=566mp S=1063mp

S=1063mp

S=1063mp

S=1063mp

S= 1063mp

S=1063mp

S=1063mp

S= 1063mp

S=1063mp

S=1063mp

S=1063mp

S=1063mp

S=1063mp

S=1063mp

S=1063mp

S= 1063mp

S=1063mp

S=1063mp

S= 14

38 m

p

S= 14

38 m

p

S= 13

92 m

p

27 .10

m

27 .10

m

27 .10

m

27 .10

m

27 .10

m

27 .10

m

27 .10

m

27 .10

m

27 .10

m

27 .10

m

27 .10

m

27 .10

m

27 .10

m

27 .10

m

27 .10

m

27 .10

m

27 .10

m

27 .10

m

18 .76

m

7. 93m

19 .08

m

24.92m

6.66m

39.23m

39.23m

39.22m

39.23m

39.22m

39.23m

39.22m

39.23m

39.22m

39.23m

39.22m

39.23m

39.22m

39.23m

39.22m

39.23m

39.22m

39.23m

39.22m

55 .00

m

26.15m

26.15m

26.15m

55 .00

m

55 .00

m

38 .95

m

17. 05m

26.15m

26.15m

20.47m

21 .50

m

9.00m

S=693mp

S= 701mp

S=760mp

S=770mp

S=770mp

S=770mp

S=770mp

S=770mp

S=770mp

S=770mp

S=770mp

S=770mp

S=750mp

S=770mp

21 .85

m

20 .64

m

21 .24

m

23 .76

m

23 .76

m

23 .76

m

23 .76

m

21 .91

m

21 .85

m

20 .64

m

20 .64

m

21 .75

m

23 .76

m

23 .76

m

23 .76

m

23 .76

m

23 .76

m

23 .76

m

23 .14

m

23 .13

m

32.42m

32.43m 32.42m

32.43m

32.42m

32.43m

32.42m

32.43m

32.42m

32.43m

32.42m

32.43m

32.42m

32.42m

32.42m

32.42m

32.42m

32.42m

32.42m

32.42m

32.42m

32.42m

32.42m

32.42m

32.42m

9.17m

S=833 mp

S=833 mp

S= 833 mp

S=833 mp

S=823 mp

S=832 mp

36.37m

36.37m

36.37m

36.37m

36.37m

36.37m

36.37m

S=847 mp

22 .90

m

22 .90

m

22 .90

m

22 .90

m

22 .90

m

23 .30

m

23 .30

m

20. 17m

HCn 105

NMS 80/2

A 80/1/10

S=1.07 ha

A 80/1/9

S=0.37ha

246/b/1/1/2;etc;246/a/2/2/3

: /56

:/55

:/54

:/52

:/26

:/25

107

106

102

101

96 43

42

41

40

39

38

37

36

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

58

57

56

55

54

53

27

26

25

113

S=750mp

S=750mp

23 .76

m

23 .76

m

23 .14

m

23 .13

m

75.62m

32.42m

32.42m

32.42m

32.42m

4.00m

S=833 mp

S=833 mp

18.19m

18.18m

36.37m

36.37m

36.37m

S= 833 mp

S=837mp

23 .00

m

22 .90

m

22 .90

m

22 .90

m

22 .90

m

22 .90

m

22 1/

a/ 2/

a/ 1/

3/ 2/

18

S= 76

1 m p

41 .92

m

S= 75

7 m p

36.37m

18.19m

41 .63

m

52

:/53

41 .77

m

18.18m

113

De 89

DUMBRAVITA

intravilan

G

sup ra

fat a=

5.0 0 h

a

2

S= 77

0 m p

55 .00

m

49. 32

1

S= 93

9 m p

S= 87

6 m p

1

3

4

5

6

16

A 1 14

/1/ 5/1

A 1 14

/1/ 5/2

A 1 14

/1/ 5/3

A 114/1/5/4

S=900 mp

52.42m

15.62

19.04

17.76

15.62

19.04

17.76

49. 32

17. 17

17. 17

17 .1

7

17 .1

7

17. 17

17. 17

17 .1

7

17 .1

7A 114/1/5/5

S=900 mp

A 114/1/5/6

S=900 mp

S=900 mp

A 1 14

/1 /5

/1 6

S= 21

58 m

p

5.50

4.00

80. 74

91.17m

34 .6

4m

34 .6

4m

34.64m

S=1272mp

18 .00

m

15.32m

15.32m

A 80/1/8

A 80/1/7

A 80/1/6

A 80/1/5

A 80/1/4

A 80/1/3

A 80/1/2 S=5.53ha

S=3.25ha

S=3.00ha

S=4.00ha

S=3.25ha

S=2.29ha

S=6.00ha

A 80

/1/ 11

S =1

.73 ha

A 80

/1/ 12

S =0

.50 ha

A 80

/1/ 13

S =1

.22 ha

A 80

/1/ 14

S =1

.44 ha

A 80

/1/ 15

S =1

.15 ha

A 80

/1/ 16

S =3

.00 ha

A 80

/1/ 17

S= 2.5

9h a

A 80

/1/ 18

S =1

.40 ha

A 80

/1/ 19

S =3

.00 haA 80

/1/ 20

S =0

.60 ha

A 80

/1/ 21

S =0

.50 ha

A 80

/1/ 22

S= 1.0

0h a

A 10

8/1 /1

S

=4 .40

ha

A 10

8/1 /2

S

=5 .00

ha

A 10

8/1 /3

S=

2.5 0 h

a

A 10

8/1 /4

S

=2 .00

ha A

10 8/1

/5/ 1

S

=0 .18

ha

A 10

8/1 /5/

2

S= 0.2

96 1 h

a

A 10

8/1 /6

S

=1 .50

ha A 10

8/1 /7

S

=0 .50

ha

A 10

8/1 /8

S=

1.0 0 h

a

A 10

8/1 /9

S

=2 .51

ha

A 10

8/1 /10

S

=3 .00

ha A

10 8/1

/11

S =0

.50 ha

A 10

8/1 /12

S

=0 .50

ha

A 10

8/1 /14

/1

S= 0.8

2 h a

A 10

8/1 /15

S

=2 .88

ha

A 10

8/1 /17

S

=2 .90

ha

A 10

8/1 /14

/2

S= 0.7

5 h a

A 10

8/1 /16

/2

S =1

.72 50

ha

78.94

78.94

37 9.

76

37 9.

86

A 88

/1/ 48

S =5

.00 ha

A 88

/1/ 47

S=

4.0 0h

a

A 88

/1/ 46

S =6

.00 ha

A 88

/1/ 45

S=

1.7 1h

a

A 88

/1/ 43

S =4

.03 ha

A 88

/1/ 40

S=

4.8 3h

a

A 88

/1/ 39

S=

2.6 0h

a

A 88

/1/ 41

A 88

/1/ 42

A 8 8/

1/ 44

A 1 14

/1 /2

/1

S= 99

7 m p

1

A 1 14

/1 /2

/2

2

A 1 14

/1 /2

/3

3

A 1 14

/1 /2

/4

4

A 11

4/1 /2/

5

A 1 14

/1 /2

/6

6

A 1 14

/1 /2

/7

7

A 11

4/1 /2/

8

8

5

A 114/1/2/9

S=1049 mp

9

S= 99

8 m p

S= 48

9 m p

S= 27

3 m p

S= 27

9 m p

S= 52

4 m p

S= 52

4 m p

S= 52

4 m p

11

A 114/1/2/11

10

A 114/1/2/10

37

36

A 114/1/2/36

35

A 114/1/2/35

S=595 mp

A 114/1/2/12

12

A 114/1/2/33

33

32

34

De 114/1/2/34

S= 595 mp

A 11

4/1 /2/6

0S =4

89 m

p

57

58

59

60

61

drum

29.21

29.22

15 .5

4

32.20

32.20

32.20

32.20

18 .0

1

18 .0

1

18 .0

1

18 .0

1

18 .0

1

18 .0

1

18 .5

2

18 .5

2

15 .5

4

32.21

32.21

32.21

32.21

18 .0

4

18 .0

4

18 .0

4

18 .0

4

18 .0

4

18 .0

4

32.21

32.21

32.21

19.00

19.00

18.60

52 .5

7

26 .2

8

26 .2

8

18.60

26 .2

9

26 .3

4

18.60

19.00

19.00

52 .4

7

52 .5

2

15.02

15.62

18 .00

m

16.53

16.53

16.53

16.53

16.53

16.53

31 .6

7

31 .6

7

31 .6

7

31 .6

749.60

49.60

21 .0

8

21 .2

1

4.00

4.00

A 114/1/2/57

A 114/1/2/58

A 114/1/2/59

S=580 mp

S=580 mp

S=580 mp

S=597 mp

S=597 mp

S= 581 mp

S=581 mp

S=581 mp

H C

N 7

8

145

144

127

126

125

124

123

123.15m

75.00m

108.83m

Suprafata 5.00ha

A 77/1/4

A 77/1/6

Suprafata 3.85ha

Su pr

afa ta

1.0 0h

a

A 77

/1/ 5

A 77

/1/ 7

Su pr

afa ta

1.0 0h

a

A 77

/1/ 8

Su pr

afa ta

0.3 4h

a Su

pr afa

ta 0.2

1h a

A 77

/1/9

134.42m

27 .0

0m

1 03.75m

26 .9

5m

9. 17

m

5. 69

m

5. 66

m

9. 17

m

26 .9

5m

103.75m

27 .0

0m

134.43m

De 7

6

Suprafata 5.96ha

A 74/1/5

A 74/1/6

Suprafata 3.2ha

DE 57

92.47m

156.78m

38 2.0

5m

37 9.

76 m

34 8.

31 m

139.29m

49.27m

70.99m

21 .6

0m

14 .4

9m

14 .4

9m

36 9.

90 m

36 7.4

2m

36 7.

33 m

36 7.

00 m

36 6.9

2m 36

6. 89

m

13 .1

5m

15 .7

8m

26 .3

1m

36.84m

68.15m

78.94

30.26

37.89

22.30

26 .3

1m

13 .1

5m

15 .7

8m

3 6.84m

68.15m

78.94

3 0.26

37.89

37.92

14 .7

0m

88.87m

76 .2

4

33 7.

40

35 6.

64

38 0.1

9

38 0.

14

38 0.

10

38 0.0

0

37 9.

91

37 9.

77 37

9. 72

276/b/2/1/1

276/b/2/1/2

276/b/2/1/3

276/b/2/1/4

1

2

3

4

De 9

4 - 4

m

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

S=669 mp

S= 570 mp

S=570 mp

S=570 mp

S=570 mp

S=570 mp

S=570 mp

S=570 mp

S=570 mp

S=570 mp

S=570 mp

S=570 mp

S=570 mp

S=570 mp

S=570 mp

S=570 mp

S=570 mp

S=570 mp

S= 570 mp

24 .0

0

20 .4

2

24 .0

0

20 .4

2

20 .4

2

20 .4

2 2 0.

42

20 .4

2

20 .4

2

20 .4

2

20 .4

2

20 .4

2

20 .4

2

20 .4

2

20 .4

2

20 .4

2

20 .4

2

20 .4

2 20 .4

2

20 .4

2

20 .4

2

20 .4

2

20 .4

2

20 .4

2

20 .4

2

20 .4

2

20 .4

2

20 .4

2

20 .4

2

20 .4

2

20 .4

2

20 .4

2

20 .4

2

20 .4

2

20 .4

2

20 .4

2

20 .4

2

20 .4

2

27.90

12

teava

De 80

/3

Hc n 9

1

De

24 .2

6

A7 0/1

/11

A7 0/1

/10

A7 0/1

/9

A7 0/1

/8

A7 0/1

/7

A7 0/1

/6

A7 0/1

/5

A7 0/1

/4

A7 0/1

/3

A7 0/1

/2

A7 0/1

/1

16 8.

11 68

.5

28 .1

4

95 .5

5

16 6.

9

16 8.

6

74 .6

1

63 .4

1

35 .4

8

17 0.

2

29 .3

2

17 1.

4

29 .1

1

17 2.

7

17 3.

5

18 .9

2

9. 97

1

10 1.

3

71 .6

7

17 3.

5

28 .8

3

17 3.

5

28 .8

3

17 3.

5

23 .0

6

17 3.

5

HCn

Cc

Teava

str.CRISAN

De 61

-4 m

A59

HCn 78/1

De 76

-4 m

HC n6

5

Cc

De64

HCn

HCn70/4

23.06

17 3.

5

17 3.

5

28.83

28.83

28.83

17 3.

5

28.83

102.5

70.47

17 3.

5

71 .67

101.3

28.87

17 3.

5

29.07

17 2.

7

29.11

29.28

17 1.

4

29.32

35.43

35.48

63.41

74.61

137.9

95.55

95.55

28.14

16 8.

5

28.91

16 8.

1

A7 0/1

/1

A7 0/1

/6

A70/1/7-8/:

A70/1/9

A70/1/10

A70/1/11

6. 35

S= 2,8

8 h a

63.87

A7 0/2

/1/ 1-

2

S= 0,2

1 h a

A7 0/2

/1/ 3/1

A7 0/2

/4

32 9.

64

33 6.

41

6. 52

90.49

25 .2

8

22.11

73 .6

8

18

A7 0/2

/1/ 3/2

484200

20 60

00

2

1

4

5

16

17

40

15

19

21

20 14

13

12

11

10

22

23

24

25

8

9

7

6

26

27

28

29

30

31

3

256.97

28 6.

08

39

38

37

36

35

34

33

32

474.62

215.02

:/1

:/2

:/3

:/4 :/5

: /6

:/7

:/8

: /9

:/10

:/11

:/12

:/13

:/14

:/15

:/16

:/17

:/18

:/19 :/20

:/21

:/22

:/23

:/24

:/25

:/26

:/27

:/28

:/29

:/30

:/31

:/32

:/33

:/34

:/35:/36

:/36

PA

PA

1.0

6.0

8.0

6.0

De

HCn65

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

25. 23

18.66

5.64

S = 802mp

S = 801mp

S =789mp

S =788mp

S =789mp

S = 780mp

S = 779mp

S = 780mp

S = 779mp

S = 780mp 43.32

43.32

43.32

43.32

43.32

18 .0

18 .0

18 .0

18 .0

18 .0

43.32

43.32

43.32

18 .5

18 .5

43.32

43.32

18 .2

18 .2

18 .2

S =789mp

S =788mp

S =788mp

S =789mp

S =789mp

S =788mp

S =788mp

S =789mp

S =789mp

S =788mp

17. 75

S = 779mp

S = 779mp

S = 780mp

43.32

43.32

43.32

S = 779mp

S = 780mp 43.32

43.32

18 .0

18 .0

18 .0

18 .0

18 .0

S = 763mp

S = 780mp 43.32

43.32

43.32

S =747mp

S =789mp

S =788mp

15 .28

43.32

43.32

18 .0

17 .6

18 .2

18 .2

41.82

17. 23

43.32

43.32

43.32

18 .2

18 .2

43.32

43.3218 .2

18 .2

18 .2

43.32

43.32

43.32

18 .2

18 .2

43.32

43.32

18 .2

18 .2

41.83

2. 55

20.20

32 .56

S =

69 3mp

29 .52

43.32

24 .42

S = 58

4mp

22.25

22.25

33. 93

S = 779mp

18 .0

S = 79

0mp

S = 67

3m p

6.0

S = 67

9m p

18.0

37 .64

37. 62

37. 60

18.0

18.0

18.0

18.0

18.0

37. 58

18.0

18.0

37 .56

18.0

18.0

37 .54

18.0

18.0

33.82

33.82

33.82

37. 75

18.0

18.0

37 .87

38 .0

38. 11

18.0

18.0

18.0

18.0

S = 68

5m p

S = 68

3m p

S = 68

0m p

S = 67

7m p

S = 67

7m p

S = 67

7m p

S = 67

6m p

S = 67

6m p

19 .0

14 .5

29.86

19 .0

19 .05

18 .6

14 .56

18. 34

18.0

18.0

18.0

18.0

18.0

18.0

18.0

18.0

18.0

37. 71

37 .64

37. 78

37. 85

S = 67

8m p

S = 67

9m p

S = 68

1m p

S = 68

2m p

37 .92

38 .0S =

68 3m

p

S = 68

4m p

38. 06

S = 68

6m p

S = 68

7m p

38 .13

38 .2

38 .27S

= 68

8mp

18.0

18.0

18.0

18.0

18.0

18.0

18.0

18.0

S =621mp

S =643mp

S =643mp

S =618mp

1

18.0

18.0

18.0

18.0

18.0

18.0

18.0

18.0

18.0

S =663mp

S =664mp

29.82

S =666mp

S =659mp

33.82

33.82

33.82

19. 62

19. 62

19. 78

15 .9

29.82

19. 75

19. 69

19. 76

29.82

15. 75

18.0

S =7

08 mp

S = 70

7m p

S = 70

6m p

S = 70

5m p

S = 70

5m p

S = 70

3m p

S = 70

3m p

S = 70

1m p

S = 70

0m p

S = 70

3m p

S = 70

5m p

S = 70

7m p

S = 71

0m p

S = 71

1m p

S = 71

0m p

S = 71

1m p

S = 71

0m p

S = 71

0m p

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

44

45

46

47

48

49

50

51

52

8

:/1

:/2

:/3

:/4

:/5

:/6

:/7

:/8 :/9

:/10

:/11

:/12

:/13

:/14

:/15

:/16

:/17

:/18

:/19

:/20

:/21

:/22

:/23

:/24

:/25

:/26

:/27

:/28

:/29

:/30

:/31

:/32

:/33

:/34

:/35

:/36

:/37

:/38

:/39

:/40

:/41

:/42

:/43

:/44

5

6

7

A70/1/2-5/:

18.5

18.5

18.5

165.08

40 .8

0

164.52

69.93

53.47

17.67

21 6.8

0

22 2.3

7

22 9.9

2

:/1 /8

A 77

/1/ 7

A 77

/1/ 6/1

A 77

/1/ 5

A7 4/1

/5

18.5

37. 05

37. 14

18.5

36. 94

36. 29

35. 64

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

20.69

18.5

35. 00

34. 35

33 .7

33. 05

32. 48

32. 88

33. 28

33. 67

34. 07

34 .4

6

34 .8

6

35. 25

35. 65

36 .0

9

36. 69

36 .7

6

36. 82

36. 88

36 .9

4

37 .0

37 .0

37 .1

2

37. 18

37 .2

4

37 .3

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

37 .3

6

37. 42

37 .4

8

37. 54

37 .6

37. 66

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

37. 42

37. 37

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

20.69

20.69

20.69

20.69

18.53

18.53

:/1

18.53

18.53

18.53

18.53

17.07

1.45

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

20.69

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

36. 72

36. 77

36 .8

2

36 .8

6

36 .9

1

36. 96

37 .0

37 .0

9

37 .1

4

37. 19

37. 23

12 .0

37. 28

37. 32

37. 42

37. 37

37. 32

37. 28

37. 23

37 .1

9

37. 05

37 .0

37 .0

9

36 .9

6

36 .9

1

36. 86

36. 77

36 .8

2

36 .7

2

:/2

:/3

:/4

:/5

:/6

:/7

:/8

:/9

:/10

:/11

:/12

:/13

:/14

:/15

:/16

:/17

:/18

:/19

:/20

:/21

:/22

:/23

:/24

:/25

:/26

:/27

:/28

:/29

:/30

:/31

:/32

:/33

:/34

:/35

:/36

:/37

:/38

:/39

:/40

:/41

:/42

:/43

:/44

:/45

:/46

:/47

:/48

:/49

:/50

:/51

:/52

:/53

:/54

:/55

:/56

:/57

:/58

:/59

:/60

:/61

:/62

:/64

:/63

:/65

12.0

S =630mp

635.00

S =630mp

735.00

S =630mp

8 35.00

S =630mp

935.00

S =630mp

10 35.00

S =630mp

1135.00

S =630mp

1235.00

S =630mp

1335.00

S =630mp

1435.00

S =630mp

1535.00

S =630mp

1635.00

S =630mp

17

4.0

18 .0

0

1 8 . 0

0

18 .0

0

18 .0

0

18 .0

0

18 .0

0

18 .0

0

18 .0

0

1 8 . 0

0

18 .0

0

18 .0

0

18 .0

0

18 .0

0

1 8 . 0

0

18 .0

0

1 8 . 0

0

18 .0

0

18 .0

0

18 .0

0

18 .0

0

18 .0

0

1 8 . 0

0

18 .0

0

1 8 . 0

0

1 8 . 0

0

1 8 . 0

0

18 .0

0

18 .0

0

18 .0

0

18 .0

0

18 .0

0

18 .0

0

18 .0

0

18 .0

0

18 .0

0

18 .0

0

1 8 . 0

0

4 . 0

12.0

6.0

18

18 .0

0

S =630mp

18 .0

0

S = 73

8m p

S = 72

6m p

19

S = 70

7m p

20

22

S = 67

9m p

21

S =630mp

35.00

35.00

35.00

35.00

S =630mp

23

35.00

S =630mp

24

35.00

S =630mp

25

35.00

S =630mp

26

35.00

S =630mp

27

35.00

S =630mp

28

35.00

S =630mp

29

35.00

S =630mp

30

35.00

S =630mp

31

35.00

S =630mp

32

35.00

S =630mp

33

35.00

S =630mp

34

35.00

S =630mp

35

36

35.45

35.05

35.28

35.52

35.73

35.75

36.01

36.30

35.99

36.58

36.22

36.46

36.87

36.88

37.15

S =636mp

43

S =641mp

S =646mp

44

45

S =651mp

S =656mp

46

S =661mp

47

48

S =666mp

S =671mp

37.44

36.93

37.16

37.72

49

S =677mp

S =682mp

50

51

S =687mp

S =692mp

52

S = 75

7m p

S = 73

8m p

53

S =697mp

S =702mp

54

38.01

38.29

38.86

38.58

55

S =707mp

18 .0

0

17 .0

0

39.15

39.43

S =673mp

56

57

58

34 .8

8

3 8 . 3

1

3 6

. 2 8

16.03

20.32

19.70

59

S = 69

4m p

S = 62

4m p

60

39 .1

9

13.53

43 .0

7

17.50

17.54

41 .9

3

17.54

39 .8

0

17.50

3 4 . 6

8

13.53 S =696mp

61

S =707mp

62

63

S =701mp

38.77

39.10

39.42

33 .3

7

16.37

2 0 . 2 0 2 5.

92

20.00

18 .1

6

18 .0

0

18 .0

0

18 .0

0

38.44

38.11

37.78

18 .0

0

S =695mp

64

S =689mp

65

S =683mp

66

S =677mp

67

18 .0

0

18 .0

0

18 .0

0

1 8

. 0 0

S =671mp

68

S =665mp

S =659mp

69

S =654mp

70

S =650mp

71

S =646mp

72

18 .0

0

18 .0

0

S =641mp

73

S =637mp

74

S =633mp

75 18 .0

0

18 .0

0

18 .0

0

S =629mp

76

18 .0

0

77

De57-4m

A7 4/1

/5/ :

:/5

:/6

:/7

:/8

:/9

:/10

:/11

:/12

:/13

:/14

:/15

:/16

:/17

:/18

:/19

:/20

:/21

:/22

:/23

:/24

:/25

:/26

:/27

:/28

:/29

:/30

:/31

:/32

:/33

:/34

:/35

:/36

:/37

:/38

:/39

:/40:/46

:/47

:/48

:/49

:/50

:/51

:/52

:/53

:/54

:/55

:/56

:/57

:/58

:/59

:/60

:/61

:/62

:/63

:/64

:/65

:/66

:/67

:/68

:/69

:/70

:/71

:/72

:/73

:/74

:/75

:/76

78

De 61

-4 m

A59

De57-4m

A7 4/1

/6

A 56

/1/ 8

S =6

88 m

p

S =6

88 m

p

S =6

87 m

p

S =6

86 m

p

S =6

85 m

p

S =6

84 m

p

S =6

83 m

p

S =6

82 m

p

S =6

81 m

p

S =6

80 m

p

S =6

88 m

p

S =7

60 m

p

S =7

42 m

p

S =6

56 m

p

S =6

81 m

p

S =6

82 m

p

S =6

49 m

p

S =6

41 m

p

S =6

34 m

p

S =6

83 m

p

S =6

84 m

p

S =6

85 m

p

S =6

27 m

p

S =6

19 m

p

S =6

86 m

p

S =6

87 m

p

S =6

88 m

p S

=6 12

m p

S =6

05 m

p

S =6

06 m

p

S =6

17 m

p

S =6

90 m

p

S =6

91 m

p

S =6

29 m

p

S =6

92 m

p

S =6

41 m

p

S =6

93 m

p

S =6

94 m

p

S =6

53 m

p

S =6

65 m

p

S =6

77 m

p

S =6

95 m

p

S =6

96 m

p

S =6

92 m

p

S =6

91 m

p

S =6

92 m

p

S =6

91 m

p

S =6

90 m

p

S =6

90 m

p S

=6 89

m p

S =6

89 m

p

S =6

88 m

p

S =6

84 m

p

S =6

83 m

p

S =6

82 m

p

S =6

82 m

p

S =6

82 m

p

S =6

81 m

p

S =6

80 m

p S

=7 59

m p

S =7

59 m

p

S =6

85 m

p

S =6

86 m

p

S =6

87 m

p

:/1 /9

26 .7

6

27 .0

3

S =730mp

16 .5

44.27

S =730mp

16 .5

19

22.27

22.00

44.27

16 .5

44.27

44.27

17 .0

0

17 .0

0

4. 0

6.0

20

18

17

16

15

S = 58

5m p

S = 59

2m p

S =731mp

S =753mp

S =752mp

De57-4m

De 61

-4 m

:/67

:/67

:/47

:/47

:/47

:/46

:/45

:/44

:/43

:/42

:/41

:/40

:/39

19.03

24.10

:/38

:/37

:/36

:/35

:/34

:/33

:/32

:/31

:/30

:/29

:/28

:/27

:/26

:/25

:/24

:/23

:/22

:/21

:/21

:/16

:/20

:/19

:/18

:/17

:/15

:/14

:/13

:/12

:/11

:/10

:/9

:/8

:/7

:/5

:/5

:/4

:/3

:/2

:/1

A7 0/

2/ 3/

1- 3/

:

:/67

:/66

:/65

:/64

:/63

:/62

:/61

:/60

:/59

:/58

:/57

:/56

:/55

:/54

:/53

:/52

:/51

:/50

:/49

:/39

:/48

:/47

:/46

:/45

:/44

:/43

:/42

:/41

:/40

:/38

:/37

:/36

:/35

:/34

:/33

:/32

:/31

:/30

:/29

:/28

:/27

:/26

:/25

:/24

:/23

:/22

:/20

:/19

:/18

:/17

16 .8

7

23.00

23.00

30 .5

3

23 .4

9

28 .1

5

23.87

20.64

15.48

21.01

33 .1

5

28 .9

3

33.07

32.59

34.05

33.56

34.54

35.02

35.51

36.00

36.46

21.33

33 .1

1

20 .4

8

32.22

32.22

32.22

32.22

32.22

32.22

32.22

32.22

32.22

32.22

32.22

32.22

32.22

32.22

32.22

32.22

19.55

23.30

21.58

16 .43

21 .04

18.15

32.09

21.13

20.23

28 .4

1

30 .4

9

28 .55

21.80

24 .7

1

1 8 . 0

1 8 . 0

1 8 . 0

1 8 . 0

1 8 . 0

18 .0

1 8 . 0

1 8 . 0

1 8 . 0

1 8 . 0

1 8 . 0

18 .0

1 8 . 0

18 .0

1 8 . 0

1 8 . 0

1 8 . 0

1 8 . 0

1 8 . 0

1 8 . 0

13 .4

1

31.08

31.69

32.29

18 .9

6

32.89

33.49

34.09

34.69

35.29

35.89

18 . 0

1 8 . 0

36.47

18 . 0

18 .0

1 8 . 0

1 8 . 0

1 8 . 0

1 8 . 0

1 8 . 0

1 8 . 0

1 8 . 0

18 .0

:/16

:/15

:/14

:/13

:/12

:/11

:/10

:/9

:/3

:/8

:/7

:/6

:/5

:/4

:/2

:/1

20 .63

17 .28

16 .8

7

19 .0

0

19 .0

0

1 5

. 3 0

14 .23

15 . 0

8

19 . 5

0

17 . 2

0

29.51

36 . 8

7

38 .14

35 .61

34 .36

33 .11

26 .95

31 .86

32 .43

34 .39

3 6 . 3

7

40 .33

38 .35

42 .29

44 .28

18.54

2 6 . 3

9

31 .9

0

33 .2

1

19 .2

1

1 9 . 8

5

19 .0

0

19 .5

0

1 6 . 2

2

39 .3

8

40 .6

2

15 .2

7

16 .3

7

19 .0

0

1 9 . 0

0

38 .0

38 .0

38 .0

38 .0

38 .0

38 .0

38 .0

38 .0

38 .0

38 .0

38 .0

38 .0

38 .0

38 .0

38 .0

38 .0

32 .5

0

29 .9

1

33 .2

1

37 .0

7

37 .6

3

38 .2

2

34 .1

9

34 .5

7

34 .9

8

35 .4

1

36 .2

2

33 .1

7

33 .1

6

18.0

18.8

36 .6

0

3 6

. 6 0

3 6

. 6 0

3 6

. 6 0

36 .6

0

3 6

. 6 0

36 .6

0

36 .6

0

36 .6

0

1 6

. 4 4

19 .3

5

33.78

29.57

34.02

18.03

35.37

15.67

18.45

18.0

18.0

18.0

18.0

13.0

18.0

18.0

24.23

20.02

40.95

36.44

35.14

28 .26

35.6

37.45

36.25

35.04

30.28

16.61

19.0

18.0

34.83

18.0

18.0

18.0

18.0

18.0

18.0

36.54

35.21

33.88

17.88

18 .07

18 .07

18.07

18.07

18.07

18.07

23.9

18.0

18.0

18.04

18.0

18.0

18.0

18.0

18.0

1 7 . 7 5

34.44

18 .0

18.0

18.0

18.0

18.0

36.12

S = 68

4m p

18.0

S = 68

4m p

18.0

S = 68

4m p

18.0

S = 68

4m p

18.0

S = 68

4m p

18.0

S = 68

4m p

18.0

S = 68

4m p

18.0

S =686mp

18.0

S = 68

4m p

18.0

S = 68

4m p

18.0

S = 68

4m p

18.0

S = 68

4m p

18.0

S = 68

4m p

18.0

S = 68

4m p

18.0

S =695mp

S =692mp

S = 721

mp

S = 673

mp

S = 673

mp

S = 652

mp

S = 765

mp

S =580mp

S =580mp

S =581mp

S =581mp

S =581mp

S =581mp

S =580mp

S =580mp

S =581mp

S =581mp

S =581mp

S =580mp

S =580mp

S =580mp

S =580mp

S =630mp

S =644mp

S =635mp

S =626mp

S =617mp

S =625mp

S = 694

mp

S = 643

mp

S =741mp

S = 811

mp

S = 77

8m p

S = 74

2m p

S = 70

6m p

S = 671

mp

S = 636

mp

S = 594

mp

S =694mp

S = 71

7m p

S = 69

7m p

S = 67

4m p

S = 65

2m p

S = 63

0m p

S =6

07 mp

S = 58

0m p

S =688mp

S =691mp

S =641mp

S =656mp

S =682mp

S =677mp

S =700mp

S =677mp

S = 68

4m p

18.0

S = 63

6m p

S = 64

8m p

S = 64

1m p

S = 63

4m p

S = 62

6m p

S =6

19 mp

S = 65

1m p

S =68

3m p

S = 67

3m p

S = 68

7m p

S = 55

3m p

S = 62

1m p

S = 65

8m p

S = 61

3m p

S = 59

1m p

18.0

S =681mp

S = 69

5m p

S = 65

9m p

S = 65

9m p

S = 65

9m p

S = 65

8m p

S = 65

9m p

S = 65

9m p

S = 65

9m p

S =671mp

S =686mp

S =631mp

S =640mp

S =608mp

S =630mp

S =619mp

S =608mp

S =597mp

S =587mp

S =576mp

S =580mp

S =600mp

S =591mp

S =597mp

71.80

210.55

24 .6

2

29 .99

31 .34

28 .14

S = 64

8m p

17 .53

21 .54

17.03

S = 66

1m p

S = 63

5m p

18 .0

S =581mp

22 9.9

2

21 6.8

0

23 9.8

0

31.68

54. 91

18 .0

215.02

De 70

/2 /1

/5

S= 0 ,

50 h

a

A7 0/2

/3/ 3

A7 0/2

/3/ 2

S= 1,2

0 h a

A7 0/2

/3/ 1

S= 1,6

3 ha

A7 0/2

/1/ 4

S= 5,5

7 ha

HCn7 0/3

De64-4m De

61 -4

m

De 70/3 -4m

A 77

/1/ 3

A 77

/1/ 2

1 7 . 0

26.52

9.1

7. 76

50.87

26.45

132.92

37 4.5

7

37 4.5

0

29 .56

26.44

48 50

00

206100

48 50

00

206000

126.15

75.52

133.13

110.6

206100

48 49

00

206000

48 40

00

Sd2

Sd1

37 3.5

9

A 77

/1/ 6/2

/1

50 .89

37 4.0

4

21.92

A 77

/1/ 6/2

/2

S =1

9. 20

0m p

S =8

.2 00

m p

S = 11

.1 00

m p

S =1

0. 00

0m p

21.92

29.56

37 3.8

5

S = 39

.2 16

m p

:/66

:/67

1 7 . 5

0

13 .5

0

41.42

:/1

:/1

:/34

:/32

:/14

:/60

:/27

:/26

:/61

:/62

:/25

:/24

:/23

:/22

:/21

:/20

:/59

:/28

:/58

:/29 :/19

:/30

:/57

:/18

:/17

:/31

:/56

:/55

:/54

:/53

:/33

:/16

:/15

:/13

:/35

:/52

:/51

:/36

:/12

:/11

:/37

:/50

:/49

:/38

:/10

:/9

:/39

:/48

:/43

:/44

:/45

:/42

:/41

:/46

:/47

:/40

:/8

:/7

:/6

:/5

:/4

:/3

:/2

:/1

5.68

5.66

5.65

S =786mp

S =793mp

S =792mp

S =791mp

S =790mp

S =789mp

S =788mp

S =787mp

S =786mp

S =785mp

S =783mp

S =783mp

S =782mp

S =782mp

S =780mp

S =780mp

S =778mp

S =778mp

S =776mp

S =776mp

S =807mp

S =607mp

S =623mp

S =621mp

S =620mp

S =636mp

S =635mp

S =634mp

S =632mp

S =631mp

S =630mp

S =628mp

S =627mp

S =616mp

S =625mp

S =624mp

S =624mp

S =642mp

S =642mp

S =642mp

S =642mp

S =641mp

S =642mp

S =642mp

S =642mp

S =642mp

S =626mp

S =624mp

S =623mp

S =622mp

S =621mp

S =641mp

S =642mp

S =642mp

S =642mpS =619mp

S =618mp

S =609mp

S =642mp

S =641mp

S =634mp

De 79 -4m

37 4.5

7

Hc n

78 /1

A 77

/1/ 4/:

45.20

45.09

45.15

44.97

44.92

44.86

44.80

44.69

44.47

44.52

44.58

44.36

40.24

44.30

45.14

44.41

44.75

44.64

5.63

45.25

45.31

45.37

30.69

33.38

33.45

33.52

33.59

33.66

33.72

33.79

33.86

33.93

34.0

34.07

34.14

34.21

34.28

34.35

34.42

34.49

34.56

30.69

30.69

34.63

34.69

34.69

34.69

34.69

34.69

34.69

34.69

34.69

34.69

34.69

34.69

34.69

34.69

34.69

34.69

34.69

34.69

34.69

34.69

14 .2

17 .5

17 .5

17 .5

17 .5

17 .5

17 .5

17 .5

17 .5

17 .5

17 .5

17 .5

17 .5

17 .5

17 .5

17 .5

17 .5

17 .5

17 .5

17 .5

14 .5

6.0

6.0

14. 11

13 .6

2

18 .0

18 .0

18 .0

18 .5

18 .5

18 .5

18 .5

18 .5

18 .5

18 .5

18 .5

18 .5

18 .0

18 .0

18 .5

18 .0

18 .5

18 .5

18 .5

18 .5

18 .5

18 .5

18 .5

18 .5

18 .5

18 .5

18 .5

18 .5

18 .5

18 .5

18 .5

18 .5

18 .5

18 .5

18 .5

12.0

12.0

7.50

29.31

14 .5

18 .5

7.50

206300

48 49

00

206300

48 47

00

:/10

:/51

Cc 69 (T. D. .S. )

20 58

00

484200

4844002 06

00 0

4844002 06

20 0

20 60

00

484000

48 51

00

19.65

19.0

19.0

S = 73

7m p

S = 76

0m p

S = 73

6m p

S = 73

8m p

19.0

19.0

19.65

7.06

19.0

19.0

S =72

9m p

S = 72

8m p

7.06

19.0

19.65

36.31

39.62

39.94

40.26

40.59

40.91

41.23

41.55

41.88

4.0

42.2

42.52

42.85

43.17

43.51

43.85

44.19

44.53

44.87

45.21

45.55

22.63

34 .3

8

3 4

. 2 9

S = 41

9m p

S = 31

5m p

S = 41

8m p

S = 41

8m p

S = 75

5m p

S = 75

6m p

S = 75

9m p

S = 73

9m p

S = 72

5m p

S = 72

8m p

19.65

19.0

11.06

:/17

:/17

:/16

:/15

:/14

:/13

:/12

:/11

:/10

:/9

:/8

:/7

:/6

:/5

:/4

:/3

:/2

:/1

:/2 2

:/21

:/20

:/19

:/18

:/17

:/16

:/15

:/14

:/13

:/12

:/11

:/10

:/9

:/8

:/7

:/6

:/5

:/4

:/3

:/1

13 .3

6

1 7 . 5

17 .5

S =658mp

S =696mp

S =702mp

S =707mp

S =713mp

S =719mp

S =724mp

S =730mp

1 7 . 5

1 7 . 5

17 .5

1 7 . 5

1 7 . 5

17 .5

1 7 . 5

17 .5

1 7 . 5

1 7 . 5

1 7 . 5

1 7 . 5

1 7 . 5

1 7 . 5

1 7 . 5

S =736mp

S =741mp

S =747mp

S =753mp

S =759mp

S =764mp

S =770mp

S =776mp

S =782mp

S =788mp

S =794mp

S = 79

2m p

S = 79

2m p

A70/1/9-11/:

A 77

/1 /7

-9 /:

1 7 . 5

S =0.5ha

17.5

1 9

. 4 5

A 4 64

/1

:/10

:/19

S= 33

0m p

S = 61

3mp

22.5 9

S = 805mp

A4 67

/1/ 2

Hcn 91-6/

1.5m

91

90

89 88

87

86

85

84

83

82

81

80

79

78

77

76

75

74

73

72

71

70

69

68

67

66

65

64

63

62

61

60

59

58

57

56

55

54 53

52

51

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

9

8

7

6

5

4

3

2

1

S =

61 3mp

17.5

S = 61

3mp

17.5

S = 61

3m p

17.5

17.5

S = 61

3mp

S = 61

3mp

17.5

17.5

17.5

S =

61 3mp

S = 61

3m p

S = 61

3m p

S= 34

1m p

S= 34

0m p

S= 34

0m p

S= 34

1m p

S= 34

0m p

S= 34

0m p

S= 34

0m p

17.5

17.5

17.5

17.5

17.5

17.5

19 .4

5

19 .4

5

19 .4

5

19 .4

5

19 .4

5

19 .4

5

19 .4

5

19 .4

5

19 .4

5

17 .5

1 8 . 5 18

.7 8

68 0m

p

3 7

. 7 8

3 7

. 7 8

68 0m

p

68 0m

p

37 .7

8

37 .7

8

68 0m

p

68 0m

p

37 .7

8

37 .7

8

68 0m

p

68 0m

p

37 .7

8

37 .7

8

68 0m

p 37 .7

8 S

= 66

1mp

37 .7

8 S =

66 1m

p

37 .7

8

37 .7

8

3 7

. 7 8

37 .7

8

68 0m

p

37 .7

8

De 426/1-4m

De -4m

De 467/2-4m

4

3

2

1

17.54

15 8.5

1

15 8.3

6

S= 5.0

haA4 67

/1/ 2

19.74

S3000

S1000

S2000

:/29

:/24:/23

:/22

:/21

:/20

:/19

:/18

:/17

:/16

:/15

:/14

:/13

:/12

:/11

:/9

:/8

:/7

:/6

:/5

:/4

:/3

:/1

:/2

:/28

:/27

:/26

:/25

:/24

:/23

:/22

:/21

:/20 :/10

:/9

:/8

:/7

:/6

:/5

:/4

:/3

:/2

:/1

14.51

9

8

7

6

5

4

3

2

19.36

35 .0

2

35 .0

2

35 .0

2

35 .0

2

35 .0

2

3 5

. 0 2

3 5

. 0 2

35 .0

2

35 .0

2

17.0

17.5

17.5

1

S =

67 4mp

S= 36

1m p

S= 34

0m p

S= 34

1m p

1 4 . 5

18 .7

8

S =609mp

S =609mp

S =598mp

S =611mp

14 .7

8

27.63

28.13

32.5

32.26

32.28

19 .2

8

1 8 . 5

1 9 . 0

21.1 3

21.6 120

.2 8

16.88

33.87

29.13

1 9

. 7 8

18 .0

40.04

S = 684mp

18.0

18.0

18.0

18.0

18.0

18.0

18.0

18.0

18.0

18.0

18.0

S =556mp

S = 692mpS = 66

1mp

S = 66

1m p

S = 68

0mp

17.5

17.5

68 0m

p

17.5

17.5

20 62

00

484000

4842002 06

20 0

12

11

10

9

8

7

1

S =1.0ha

S =1.0ha

S =1.95ha

S =0.5ha

S =1.15ha

7.1 4

18.9

57.0

16.75

24.5 7

126.27

36 .1

146.19

69 .9

1

Hcn 91-6

/1.5m

dru m p

am ant

A 4 30

/1

DE 43

1-4 m

A 46

7/1 /1

S= 0.2

9 h a

S= 1.

03 ha

HC n 6

5 - 3/1

.5m

Hc n

67 -3

m

De 6

6 -7

m

C anexa

sera

PU NC

T CO

NT RO

L

ba rie

ra

1.8

Ds

HC n6

5

A 68/3

A 68/4

A 68/5

A 68/6

A 68/2

A 68/1

C

SOPRON

loc C

277.08

36 .9

7

259.61

246.58

20 .0

88 .8

1

190.31

56.8 7

50

49

48

47

46

23

22

21

20

19

18 17

16

15

14

13

12

11

10

17.5

S =

59 6mp

:/18

:/17

:/16

:/15

:/14

:/13

:/12

:/11

33.92

25.56

14

13

12

11

10

17.0

17.0

19. 72

39. 66

35 .5

2

19 .7

35 .0

2

1 9

. 4 5

35 .0

2

1 9

. 4 5

35 .0

2

11.77

17.0

17.0

S= 33

1m p

S= 35

6m p

S= 34

0m p

S = 96

5m p

S =

79 7mp

S = 59

5m p

1 7 . 1 3

47.0

6

2

dr um pamant

cul oa

r ina lta t

en siu

ne

Ag

Ag

A4 67

/1/ 3

A4 67

/1/ 4

DE 47

6

De 426/1-4m

S= 2.2

2 h a

S= 0.4

2 h a

S= 5.0

ha

30, 14

10 ,8 3

23.8 2

48.2 4

1000

3000

4000

2000

A 77

/1/ 6/1

S =1

9. 20

0m p

S =8

.2 00

m p

S =1

0. 00

0m p

S =618mp

S =618mp

S =618mp

S =618mp

S =618mp

18 .5

18 .5

18 .5

18 .5

18 .5

S =619mp

S =618mp

S =618mp

S =619mp

18 .5

18 .5

18 .5

S =610mp

S =610mp

1 7 . 5

1 7 . 5

1 7 . 5

S =796mp

S =796mp

S =799mp

14 .2

4

A 77

/1/ 5

A 77

/1/ 6/2

/1A 77

/1/ 6/2

/2

S = 11

.1 00

m p

S =567mp

S =601mp

S =602mp

S =601mp

S =574mp

S =601mp

S =601mp

18 .0

18 .0

18 .0

18 .0

18 .0

18 .0

S =602mp

S =618mp

S =618mp

S =618mp

S =618mp

S =618mp

S =618mp

S =618mp

S =618mp

S =618mp

S =618mp

18 .5

18 .5

18 .5

18 .5

18 .5

18 .5

18 .5

18 .5

18 .5

18 .5

S =618mp

S =618mp

S =619mp

S =618mp

S =618mp

S =619mp

S =618mp

S =618mp

S =619mp

S =618mp

S =618mp

18 .5

18 .5

18 .5

18 .5

18 .5

18 .5

18 .5

18 .5

18 .5

18 .5

18 .5

18 .5

1 7 . 5

1 7 . 5

1 7 . 5

1 7 . 5

1 7 . 5

1 7 . 5

1 7 . 5

1 7 . 5

1 7 . 5

13 .5

4

13. 10

S =796mp

S =796mp

S =796mp

S =796mp

S =796mp

S =796mp

S =796mp

S =796mp

1 7 . 5

1 7 . 5

1 7 . 5

1 7 . 5

1 7 . 5

S =796mp

S =796mp

S =796mp

S =796mp

S =796mp

S =796mp

S =796mp

S =796mp

S = 71

0m p

20.76

S = 82

7m p

20.72

29 .7

A 68/3

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

60

61

62

63

184.0

19.5

19.5

19.5

19.5

19.5

19.5

19.5

19.5

19.5

37.0

37.161 8.5

18 .5

20. 32

31

25

31

19

S= 47

0 m p

S= 47

0 m p

S= 47

0 m p

S= 47

0 m p

S= 47

0 m p

S= 47

0 m p

S= 47

0 m p

S= 47

0 m p

S= 47

0 m p

S= 47

0 m p

S= 47

0 m p

S= 54

5 m

p

S= 54

5 m

p

S= 54

5 m

p

S= 54

5 m

p

S= 54

5 m

p

S= 54

5 m

p

S= 54

5 m

p

S= 54

5 m

p

S= 54

5 m

p

S= 54

5 m

p

S= 47

0 m p

S= 47

0 m p

S= 47

0 m p

S= 47

0 m p

S= 47

0 m p

S= 47

0 m p

S= 47

0 m p

S= 47

0 m p

S= 47

0 m p

S= 47

0 m p

133

105

49.29

31

82

39

24

23

22

21

20

14

13

208

122

S= 54

5 m

p

S= 47

0 m p

38

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

21

22

23

24

247/1/2,247/2/1/1/2/11-45/9

247/1 /2 ,247/2 /1 /1 /2 /11-45/25

247/1/2,247/2/1/1/2/11-45/13

247/1/2,247/2/1/1/2/11-45/26

247/1 /2 ,247/2 /1 /1 /2 /11-45/15

247/1/2,247/2/1/1/2/11-45/14

247/1 /2 ,247/2 /1 /1 /2 /11-45/12

247/1/2,247/2/1/1/2/11-45/11

247/1/2,247/2/1/1/2/11-45/10

247/1/2,247/2/1/1/2/11-45/24

247/1 /2 ,247/2 /1 /1 /2 /11-45/23

247/1/2,247/2/1/1/2/11-45/20

247/1/2,247/2/1/1/2/11-45/19

247/1 /2 ,247/2 /1 /1 /2 /11-45/18

247/1/2,247/2/1/1/2/11-45/21

247/1/2,247/2/1/1/2/11-45/22

247/1/2,247/2/1/1/2/11-45/3

247/1/2,247/2/1/1/2/11-45/4

247/1 /2 ,247/2 /1 /1 /2 /11-45/28

247/1/2,247/2/1/1/2/11-45/27

247/1 /2 ,247/2 /1 /1 /2 /11-45/29

247/1/2,247/2/1/1/2/11-45/5

S=525 mp

Identic cu nr cad A102/1/3/8

247/1/2,247/2/1/1/2/11-45/8

247/1/2,247/2/1/1/2/11-45/6

247/1/2,247/2/1/1/2/11-45/7

247/1/2,247/2/1/1/2/11-45/34

247/1/2,247/2/1/1/2/11-45/17

247/1/2,247/2/1/1/2/11-45/16

247/1/2,247/2/1/1/2/11-45/2

247/1/2,247/2/1/1/2/11-45/1

:/2 8

:/2 9

:/4 1

:/11

:/30

:/3 1

:/10

:/3 2

:/33

:/9

:/8

:/3 4

:/7

:/35

:/6

:/36

:/37

:/5

:/4

:/3 8

:/3

:/2

:/3 9

:/40

:/1

8. 5

S =1858.0mp

S =816.0mp

S =816.0mp

S =816.0mp

S =816.0mp

S =816.0mp

S =816.0mp

S =816.0mp

S =816.0mp

S =816.0mp

S =816.0mp

S =816.0mp

S =816.0mp

S =816.0mp

S =816.0mp

S =816.0mp

S =816.0mp

S =816.0mp

S =816.0mp

S =816.0mp

S =816.0mp

S =816.0mp

S =816.0mp

17 .50

17 .50

17 .5

0

17 .50

S =1858.0mp

20 72

00

485000

De 93 -4m

4850002 07

50 0

485000

20 74

00

484900

20 74

00

4849002 07

30 0

8.5

5.66

46.63

46.63

46.63

46.63

36 .00

46.63

42.63

46.63

46.63

46.63

46.63

46.63

46.63

46.63

46.63

46.63

46.63

46.63

46.63

46.63

46.63

46.63

46.63

46.63

46.63

46.63

17 .5

0

17 .50

17 .50

17 .50

17 .5

0

17 .5

0

17 .50

17 .50

17 .5

0

17 .5

0

17 .5

0

17 .5

0

17 .5

0

17 .5

0

17 .5

0

17 .5

0

17 .5

0

17 .5

0

17 .5

0

42.63

5.66

A8 8/

1/ 47

3032

3031

3002

3001

1000

HC n7

8

DE57-4m

A80/1

A108/1

DE 80

/3- 4m

(re tra

sa t)

A8 0/

1/ 4

A8 0/

1/3

S= 5.

53 ha

A8 0/

1/ 22

S=

1. 00

ha

A8 0/

1/2 1

S =0

.5 0h

a

A8 0/

1/ 20

S=

0. 60

ha

A8 0/

1/ 19

S=

3. 00

ha

A8 0/

1/ 18

S =1

.4 0h

a

A8 0/

1/ 17

S =2

.5 9h

a

A8 0/

1/ 16

S =3

.0 0h

a

A8 0/

1/ 15

S =1

.1 5h

a A8

0/ 1/

14

A8 0/

1/ 13

S=

1. 40

ha A8

0/ 1/

12 S

=0 .5

0h a

A8 0/

1/ 11

S= 1.

73 ha

HC n9

1

S= 1.

44 ha

S= 623 mp

S= 625mp

S= 625mp

S= 625mp

S= 625mp

S= 625mp

S= 625mp

S= 625mp

S= 620mp

S= 620mp

S= 625mp

S= 625mp

S= 625mp

S= 625mp

S= 625mp

S= 625mp

S= 663mp

0001

00020003

0016

0020

0021

DE-4m

~ ~

DE112-4m

A1 08

/1 /1

S =4

.4 0h

a

F

Pd T

0031

0030

0029

0028

0027

0026

0025

0024

0023

0022

0021

0020

0019

0018

0017

0016 0015

0014

0013

0012 0011

0010 0009 0008

S= 625mp

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

1 1

1 2

1 3

1 4

1 5

1 6

1 7

1 8

2.00

97.50

97.74

97.50

98.00

97.77

97.89

97.72

97.83

98.20

97.68

97.91

97.77

98.08

98.17

98.07

97.99

97.90

97.95

97.56

97.81

97.71

97.70

98.00

97.66

97.88

97.96

97.89

98.04

97.66

97.94

97.85

97.75

98.00

97.90

97.96

97.64

97.87

97.61

97.76

97.85

97.83

97.77

97.75

97.56

97.65

97.55

97.61

97.66

97.96

97.45

97.54

97.42

97.30

97.50

97.36

97.51

97.47

97.17

97.32

97.35

97.60

97.06

97.01

97.29

96.95

97.31

96.79

97.24

97.35

96.65

97.50

97.55

97.33

97.40

97.1097.32

97.13

96.87

97.04

96.40

96.72

97.06

97.31

96.53

97.36

TEREN CU DESTINATIE SPECIALA

DE 80

/3- 4m

(re tra

sa t)

A8 0/

1/6

S= 4.

00 haA

80 /1

/5 S

=3 .0

0h aA8

0/ 1/4

S=

3. 25

ha

157.72

0032

A 77

/1 /4

PU Z

in cu

rs d

e av

iza re

spre Dumbravita

bazin deretentie

D

160.58

160.32

160.23

160.05

159.91

159.85

159.73

159.83

159.86

159.70

159.73

159.65

159.55

159.42

159.26

159.18

159.07

158.93

158.61

158.41

158.22

158.16

158.15

158.11

158.32

158.62

158.84

159.02

159.14

159.26

159.40

159.54

159.61

159.61

159.69

159.82

159.84

159.83

159.86

159.94

160.04

160.16

160.46

160.51

160.56

160.41

160.20

160.07

159.98

159.90

159.89

159.87

159.73

159.70

159.71

159.68

159.64

159.57

159.43

159.50

159.25

159.16

158.98

158.87

158.70

158.53

158.26

158.05

158.08 157.85

157.99

158.30

158.48

158.66

158.80

158.93

159.06

159.21

159.30

159.37

159.45

159.56

159.59

159.66

159.65

159.70

159.89

159.93

159.99

160.06

160.08

160.09

160.39

160.44

160.24

160.25

160.24

160.16

160.03

159.92

159.79

159.64

159.65

159.55

159.54

159.42

159.29

159.28

159.10

158.71

158.53

158.52

158.33

158.06

157.86

157.84

157.96

158.17

158.38

158.46

158.59

158.73

158.95

159.07

159.05

159.24

159.17

159.33

159.32

159.44

159.47

159.57

159.60

159.63

159.78

159.88

160.05

160.15

160.25

160.31

160.39

160.43

160.50

161.16

160.28

160.79

160.83

160.82

161.06

161.27

161.42

161.52

161.55

161.63

161.68

161.75

161.83

161.92

162.02

162.07

162.07

162.10

162.18

162.19

162.17

162.17

162.16

162.17

162.22

162.29

162.37

162.37

162.41

162.29

162.24

162.20

162.04

162.01

161.85

161.65

161.24

161.05

160.89

160.58

160.14

159.89

159.64

159.31

159.02

158.95

158.74

158.40 158.33

158.42

158.70

158.58

158.33

158.31

158.19

158.22

158.78

158.86

158.97

159.15

159.38

159.77

160.28

160.26

160.51

160.89

161.07

161.35

161.57

161.72

161.83

161.99

162.16

162.27

162.24

162.37

162.28

162.25

162.26

162.30

162.28

162.24

162.29

162.21

162.15

162.03

162.02

161.90

161.82

161.78

161.69

161.43

161.23

161.08

160.91

160.72

160.53

160.68

160.70

160.83

160.52

160.48

160.57

160.82

161.04

161.25

161.50

161.70

161.77

161.77

161.91

161.97

162.00

162.05

162.18

162.26

162.31

162.30

162.31

162.30

162.30

162.32

162.32

162.28

162.17

162.04

161.95

161.66

161.58

161.47

161.25

161.00

160.78

160.53

160.13

159.76

159.54

159.02

158.91

158.74

158.23

158.38

158.26

158.35

158.42

158.52

158.29

158.53

158.33

158.21

158.30

158.23

158.36

158.26

158.39

158.68

158.73

158.73

158.91

159.18

159.54

159.94

160.35

160.68

160.97

161.39

161.59

161.73

161.86

162.06

162.21

162.26

162.31

162.29

162.38

162.41

162.35

162.26

162.27

162.24

162.19

162.16

162.10

161.91

161.72

161.59

161.43

161.24

161.01

160.79

160.70

160.82

160.97

160.70

160.85

160.83

161.04

161.18

161.33

161.36

161.44

161.56

161.59

161.59

161.71

161.79

161.96

162.03

161.94

161.92

161.91

161.91

161.78

161.95

161.85

162.04

161.99

162.03

162.19

162.43

162.43

162.38

162.41

162.37

162.29

162.12

162.03

161.96

161.69

161.42

161.32

161.00

160.66

160.48

160.16

159.82

159.56

159.21

158.98

158.89

158.72

158.55

158.54

158.73

158.43

158.27

158.80

158.82

158.97

159.30

159.63

159.86

160.25

160.74

160.92

160.77

161.02

161.38

161.64

161.86

161.96

162.07

162.22

162.32

162.45

162.48

162.44

162.41

162.27

162.25

162.29

162.31

162.32

162.30

162.28

162.18

162.11

162.01

162.00

161.88

161.82

161.73

161.59

161.52

161.36

161.19

161.01

160.78

160.71

160.78

160.85

160.64

160.65

160.65

161.05

161.21

161.37

161.60

161.82

161.95

162.04

162.05

162.17

162.23

162.31

162.45

162.39

162.37

162.47

162.43

162.47

162.46

162.45

162.38

162.30

162.10

161.94

161.71

161.55

161.39

161.11

160.78

160.52

160.23

159.88

159.47

159.23

159.05

158.78

158.60

158.46

158.30

158.27

158.96

158.97

159.34

159.61

160.04

160.35

160.70

161.01

161.28

161.59

161.74

161.80

162.00

162.18

162.27

162.30

162.34

162.29

162.29

162.34

162.27

162.25

162.27

162.13

162.09

161.97

161.92

161.86

161.64

161.40

161.27

161.07

160.89

160.69

160.54

160.71

160.78

DMUM

DE83-4m

DE -4

m

HC n91

A108/1

DE97-4m

NMS80/2

0.21ha

A8 0/

1/ 7

S =3

.5 5h

a

A8 0/

1/ 8

S =2

.2 9h

a

A8 0/

1/9

S= 6.

00 ha

A8 0/

1/1 0

S= 1.0

7h a

A1 08

/1 /8

S=

1. 00

ha

A1 08

/1 /7

S =0

.5 0h

a

A1 08

/1 /6

S =1

.5 0h

a

A1 08

/1 /5

/1

S= 0.

18 ha

A1 08

/1 /4

S=

2. 00

haA1 08

/1 /2

S =5

.0 0h

a

A1 08

/1 /9

S =2

.5 1h

a

A1 08

/1 /5

/2

S= 0.

29 61

ha

S= 0.0

9h a

DE

F

PdT

CC

CC

CC

pomi

HCn105

HC n

A: 1719 mp

A: 674mp

F104

A103

A: 621 mp

A: 621 mp

A: 621 mp

A: 621 mp

A: 621 mp

A: 621 mp

A: 621 mp

A: 621 mp

A: 621 mp

A: 690 mp

A: 690 mp

A: 690 mp

A: 690 mp

A: 865 mp

A: 865 mp

A: 865 mp

A: 951 mp

A: 951 mp

A: 951 mp

A: 1250 mp

A: 889 mp

A: 889 mp

A: 889 mp

A: 889 mp

A: 889 mp

A: 889 mp

A: 889 mp

A: 889 mp

A: 621 mp

A: 671mp

A: 621 mp

A: 621 mp

A: 621 mp

A: 621 mp

A: 621 mp

A: 621 mp

A: 621 mp

nr ca

da str

al : A

10 8/

1/ 3

S =2

.5 0h

a

nr to

p: 2

45 /2

, 25

4/ 2

A: 1241 mp

A: 660mp

Foraj de adincime +Hidrofor

F

A: 983 mp

A: 988 mp

A: 988 mp

A: 983 mp

A: 966mp

A: 958mp

PUZ avizat cu Avizul nr.49/07.09.2004 al Consiliului Judetean Timis si H.C.L. nr. 20/9.09.2004 al Consiliului Local Dumbravita

A77/1

A80/1

DE83

A59

A70/1

CC69

CC113

DE57

DE 61

HC n6

5

HC n7

8/ 1

DE57

:/5

:/6

:/1 :/2

:/3

:/4

:/5

:/6

:/7

:/9

:/8

:/1 0

:/1 1

DE70/3

Ngl

Pdt

Pdt

Pdt

Pdt

NMS

80/2

:/4

:/5

:/6

:/7

:/8

:/7

:/8

:/9

:/1 0

:/2

:/3

:/4

:/5

:/2 2

:/2 1

:/2 0

:/1 9

:/1 8

:/1 7

:/1 6

:/1 5

:/1 4

:/1 3

:/1 2

:/1 1

:/4 6

:/4 9

:/4 7

A103

A8 0/

1/ 6

S= 4.

00 ha

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

254

255

256 257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

280

281

45.217

45.634

45.39

45.245

44.95

44.796

44.52

44.379

44.38

44.325

43.959

43.39

43.12

43.072

43.172

43.365

43.505

43.781

44.412

44.408

44.596

44.79

44.963

45.185

45.378

45.462

45.712

45.87

45.277

3

4

6

485000

20 66

00

484800

20 64 00

L

L

L

m p

S= 64

8 m

p

S= 78

6, 55

m p

S= 78

6, 55

mp

S= 64 9,

87 mp S=

78 6,

55 m

p

S= 78

6, 55

m p

S= 78

6, 55

m p

S= 78

6, 55

m p

S= 78

6, 55

m p

S= 78

6, 55

m p

S= 78

6 , 55

mp

S= 78

6, 55

m p

S= 78

6, 55

mp

A

A

49

50

42

41

40

56

55

54

45

44

43

53

52

51

m p

34

S= 64

8

mp

S= 64

8

mp

S= 64

8

mp

S= 78

6, 55

mp

S= 78

6, 55

m p

S= 64 9,

87 mp

S= 64 9,

87 mp S=

78 6,

55 m

p

S= 78

6, 55

mp S=

78 6,

55 m

p

S= 78

6, 55

m p

S= 78

6, 55

m p

S= 78

6, 55

m p

S= 78

6, 55

m p

S= 78

6, 55

m p

S= 78

6, 55

mp

S= 78

6, 55

m p

A

A

63

64

65

66

67

59

58

57

73

72

71

62

61

60

70

69

68

S= 64

8 mp

S= 64

8

mp

S= 64

8 m

p

S= 78

6, 55

m p

S= 78

6, 55

m p

S= 64

9, 87

mp

S= 64 9,

87 m

p

S= 78

6, 55

m p

S= 78

6, 55

m p

S= 78

6 , 55

m p

S= 78

6, 55

m p

S= 78

6, 55

m p

S= 78

6 , 55

m p

S= 78

6, 55

m p

S= 78

6 , 55

mp S=

78 6,

55 m

p

S= 78

6, 55

m p

A

A

80

81

82

83

84

76

75

74

90

89

88

79

78

77

87

86

85

mp

S= 74 0,

80

S= 74 0,

80 mp

16

mp

15

mp

14

S= 74 0,

80

S= 74 0,

80

S= 74 0,

80 mp

13

mp

12

mp

11

S= 74

0, 80

S= 74 0,

80

6

7

8

9

10

mp

S= 77 3,

20

mp

S= 77 3,

20

mp

S= 77 3,

20

m p

S= 77

3, 20

m p

S= 77 3,

20

m p

S= 77

3, 20

m p

91

S= 74 0,

80

IS

DE83

32 S=791mp

S=792mp

S=627mp

S=627mp

S=627mp

S=726mp

S=603mp

S=614mp

S=726mp

S=726mp

S=729mp

S=729mp

S=699mp

S=707mp

S=712mp

S=703mp

S=600mp

S=632mp

S=632mp

S=620mp

1

2

3

4

6

7

10

8

9

11

12

13

16 14

15

21

20

19

18

17

22

23

24

26

28

27

30

29

31

33

34

35

36

37

S=632mp

5

39

38

40

41

42

43

44

S=792mp

S=792mp

S=792mp

S=792mp

S=792mp

S=792mp

S=792mp

S=792mp

S=792mp

S=792mp

S=792mp

S=792mp

S=792mp

S=791mp

S=791mp

S=791mp

S=791mp

S=791mp

S=791mp

S=791mp

S=792mp

S=729mp

A8 0/

1/ 6

45.217

45.634

45.39

45.245

44.95

44.796

44.52

44.379

44.38

44.325

43.959

43.39

43.12

43.072

43.172

43.365

43.505

43.781

44.056

44.191

44.412

44.408

44.596

44.79

44.963

45.185

45.378

45.462

45.712

45.87

45.277

SPATIU VERDE

AMPLASAMENT DEFINITIV

1000

175 174

173

172

171

170

169

168

167

166

165

164

163

162

161

160

159

158

157

156

155

154

153

152

151

150

149

148

147

138

137

136

135

134

133

132

131

130

129

128

127

126

125

124

123

122

121

120

119

118

117

116

115

114

113112

111

110

109

108

107

106

105

104

103

102

101

100

99

98

97

96

95

94

93

92

91

90

89

88

87

86

85

84

83

82

81

80

79

7877

76

75

74

73

72

71

67

66

65

64

63

62

61

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

44

4342

41

40

39

38

37

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

24

23

22

21

20

34

33

19

18

12

13

14

17

5

3

2

1

32

31

30

29

28

15

16

17

13

12

11

10

8

7

6

5

4

3

2

1

68

67

66

65

64

63

62

61

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

16

15

14

13

12

11

9

9

8

7

6

5

4

3

2

1

10

C

56

C

31

C

C 47

44

C 54

C 53

51

C

C 42

C 35

33

C 29

3

Scara 1:2000

Plan de situatie

98.711 98.670

98.591

98.587

98.433

98.101

97.769

97.684

97.849

97.651 98.076

98.122 98.049

97.807 98.066

98.343 98.342

98.32

98.356

98.337

98.419

98.4

98.425

98.4

98.428

98.122

98.525

98.691

98.516

98.567

98.54

97.642

97.663

98.123

98.109

97.941

97.579

97.727

Ter. Adm. Timisoara

De 11

5

A 133/2

5000

Hcn

can al

C

CALEA ARADULUI DN-59

N

Arad

Tim isoara

panou publicitar

asfalt

parcare

borna km -nr3

MONUMENT

L. E . A

.

L. E . A

.

Ter. Adm. Timisoara

Ter. Adm. Timisoara

A 11

4/2 /1

S= 87

8m p

A1 14

/2/ 2/2

S= 0,0

7h a

STR.ARINULUI

10

168.37

1

20 65

00

484000

48350020 65

00

Bazin retentie

apa pluviala

LE A

11 0K

W

Turn publicitar

174.00

B A N A

T U L U

I T I

M I S O

A R A

S T A T

I U N E

A D I

D A C T

I C A

E X P E

R I M

E N T A

L A A

U N I V

E R S I

T A T I

I D E

S T I I

N T E

A G R I

C O L E

A

v

v

v

T

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

MONUMENT

v

v

v

v

v

C

T

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

T

Cabina poarta

S p r e

D U M

B R A V

I T A

C.T.

P.T.

H A L A - C

E N T R

U C

OM E

R C

I A L

C alea A

radului

spre T im

isoara

spre Arad

S=719mp

S=719mp

S=719mp

S=719mp

S=719mp

S=757mp

:/33

S=749mp

:/32

S=757mp

:/31

S=757mp

:/30

S=757mp

:/29

S=757mp

:/28

S=757mp

:/27

S=757mp

:/26

S=758mp

:/25

S=761mp

:/24

S=757mp

:/23

S=757mp

:/22

S=757mp

:/21

S=757mp

:/20

S=757mp

:/19

S=757mp

:/18

S=749mp

:/17

S=1152mp

:/16

S=679mp

:/15

S=679mp

:/14

S=687mp

:/13

S=717mp

:/12

S=719mp

:/11

S=749mp

:/10

S=757mp

:/9

S=749mp

:/8

:/7

:/6

:/5

:/4

:/3

S=719mp

:/2

S=1010mp

:/1

82

81

80

79

78

77

76

75

74

73

72

71

70

69

68

67

66

65

64

63

62

61

60

59

58

57

56

55 54

53

52

51

50

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13 12

S=10430mp

A80/1/7/34

6

A8 0/1

/11

A8 0/1

/6

A8 0/1

/8

DE80 /3-4m

(retras at) HCn91

DE83-4m

5 4

3

2

1

82

81

80

79

78

77

76

75

74

73

72

71

70

69

68

67

66

65

64

63

62

61

60

59

58

57

56

55 54

53

52

51

50

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13 12

A8 0/1

/11

A8 0/1

/6

A8 0/1

/8

DE80 /3-4m

(retras at) HCn91

DE83-4m

3. 71

6.1 1

Drum 112-4m

345

sonda

106 G

11

12

17. 17

17. 17

39 .4

9

17. 48

17. 48

17 .4

8

17 .4

8

17 .4

8

A 114/1/5/10

S=2070 mp

A 114/1/5/11

S= 916 mp

A 114/1/5/12

S=916 mp

A 114/1/5/13

S=916 mp

sup ra

fat a=

2.7 1 h

a

su pr

afa ta=

2.4 ha

80. 74

34 .6

4m

34 .6

4m

34.64m

S=1272mp

18 .00

m

15.32m

15.32m

dr um

12.00

12 .00

A 1 14

/1 /2

/1

S= 99

7 m p

1

A 1 14

/1 /2

/2

2

A 1 14

/1 /2

/3

3

A 1 14

/1 /2

/4

4

A 11

4/1 /2/

5

A 1 14

/1 /2

/6

6

A 1 14

/1 /2

/7

7

A 11

4/1 /2/

8

8

5

A 114/1/2/9

S=1049 mp

9

S= 99

8 m p

S= 48

9 m p

S= 27

3 m p

S= 27

9 m p

S= 52

4 m p

S= 52

4 m p

S= 52

4 m p

11

A 114/1/2/11

10

A 114/1/2/10

47

A 114/1/2/47

S=577 mp

46

A 114/1/2/46

45

A 114/1/2/45

44

A 114/1/2/44

43

A 114/1/2/43

42

A 114/1/2/42

41

A 114/1/2/41

40

A 114/1/2/40

39

A 114/1/2/39

38

A 114/1/2/38

37

A 114/1/2/37

36

A 114/1/2/36

35

A 114/1/2/35

S=595 mp

A 114/1/2/12

12

A 114/1/2/13

13

A 114/1/2/15

15

A 114/1/2/14

14

A 114/1/2/16

16

A 114/1/2/17

17

A 114/1/2/19

19

A 114/1/2/18

18

A 114/1/2/20

A 114/1/2/21

A 114/1/2/23

23

A 114/1/2/22

A 114/1/2/24

24

A 114/1/2/25

25

A 114/1/2/27

27

A 114/1/2/26

26

A 114/1/2/28

28

A 114/1/2/29

29

A 114/1/2/31

31

A 114/1/2/30

30

A 114/1/2/33

33

A 114/1/2/32

32

34

S= 85

70 m

p De

11

4/1 /2/

61

De 114/1/2/34

S= 595 mp

S=578 mp

S=595 mp

S=597 mpS= 598 mp

S=597 mp

48

A 11

4/1 /2/6

0S =4

89 m

p

20

21

22

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

61

61

De

11 4/1

/2/ 61S=

85 70

m p

dr um

drum

drum

29.21

29.22

29.21

29.22

15 .5

4

32.20

32.20

32.20

32.20

32.20

32.20

32.20

32.20

32.20

32.20

32.20

32.20

32.20

18 .0

1

18 .0

1

18 .0

1

18 .0

1

18 .0

1

18 .0

1

18 .0

1

18 .0

1

18 .0

1

18 .0

1

18 .0

1

18 .0

1

18 .0

1

18 .0

1

18 .0

1

18 .0

1

18 .0

1

18 .0

1

18 .0

1

18 .0

1

18 .0

1

18 .0

1

18 .0

1

18 .0

1

15 .6

2

15 .5

4

29.15

15 .0

1

18 .5

2

18 .5

2

15 .5

4

18 .5

2

18 .5

2

18 .5

2

18 .5

2

18 .5

2

18 .5

2

18 .5

2

18 .5

2

18 .5

2

18 .5

2

18 .5

2

18 .5

2

18 .5

2

18 .5

2

18 .5

2

18 .5

2

18 .5

2

18 .5

2

32.21

32.21

32.21

32.21

32.21

32.21

32.21

32.21

32.21

32.21

32.21

32.21

32.21

32.21

32.21

32.21

32.21

32.21

32.21

32.21

32.21

32.21

18 .0

3

29.26

14 .9

9

32.21

18 .0

4

18 .0

4

18 .0

4

18 .0

4

18 .0

4

18 .0

4

18 .0

4

18 .0

4

18 .0

4

18 .0

4

18 .0

4

18 .0

4

18 .0

4

18 .0

4

18 .0

4

18 .0

4

18 .0

4

18 .0

4

18 .0

4

18 .0

4

18 .0

4

18 .0

4

18 .0

4

18 .0

4

32.21

32.21

32.21

32.21

32.21

32.21

32.21

32.21

32.21

32.21

32.21

32.21

19.00

19.00

18.60

52 .5

7

26 .2

8

26 .2

8

18.60

26 .2

9

26 .3

4

18.60

19.00

19.00

52 .4

7

52 .5

2

15.02

15.62

18 .00

m

16.53

16.53

16.53

16.53

16.53

16.53

31 .6

7

31 .6

7

31 .6

7

31 .6

749.60

49.60

21 .0

8

21 .2

1

4.00

4.00

A 114/1/2/48

S=581 mp

A 114/1/2/49

A 114/1/2/50

A 114/1/2/51

A 114/1/2/52

A 114/1/2/53

A 114/1/2/54

A 114/1/2/55

A 114/1/2/56

A 114/1/2/57

A 114/1/2/58

A 114/1/2/59

S=580 mp

S=580 mp

S=580 mp

S=580 mp

S=580 mp

S=580 mp

S=580 mp

S=580 mp

S=580 mp

S=580 mp

S=580 mp

S=580 mp

18 .5

8

S=597 mp

S=597 mp

S=597 mp

S=597 mp

S=597 mp

S= 597 mp

S=597 mp

S=597 mp

S=597 mp

S= 597 mp

S=597 mp

S= 597 mp

S= 597 mp

S=597 mp

S=597 mp

S= 597 mp

S=597 mp

S=597 mp

S=581 mp

S=581 mp

S=581 mp

S=581 mp

S=581 mp

S=581 mp

S=581 mp

S=581 mp

S= 581 mp

S=581 mp

S=581 mp

A1 14

/1/ 1

32

ST R.

GR AN

IC ER

I

59 .40

m

5001

cc503

cc505

0525

0526 22

magazie

305,68m

44 ,2

8m

14 ,4

31 ,2

4m

29 ,9

5m

41 ,1

6m

S=9659mp

A133/1/10/1

A133/1/10/2

A133/1/10/3

A133/1/10/6

/1

A133/1/11

1

A133/1/10/4

A133/1/10/5

17 ,6

9

14 ,4

7,01m

5

6

3,57m

hot

hot

93.7710011hot

93.84100100

94.0310008hot

94.06

6004

52

5 1

10

14

13

12

11

33

29

particular

110

Drum

su pr

afa ta

4.3 8

ha

S=5198mp

237.56m

S=0.37ha

15.60m

237.35m

S=0.50ha

237.06m

21.09m

21.09m

42 .26

m

42 .2

6m

S=1.00ha

236.47m

235.93m

42 .36

m

42 .36

m

S=5.01ha

21 5.7

2m

21 1.

42 m

233.41m

46 .3

0m

46 .3

0m

112.33m

112.27m

Se re

T im

iso ar

a

77.48m

13 0.5

2m

34 8.7

5m

47 9.

40 m

D rum

Dr um

13 3/3

A 133/1/19

A 133/1/17

A 133/1/16

A 133/1/15

CONSTR.

CONSTR.

A 133/1/20

18.88m

S=

68 6.1

1m

A 13

3/1 /18

/1

36 .3

6m

18.88m

36 .3

6m

18.88m

S= 68

6. 11

m

A 13

3/1 /18

/2

36 .3

6m

18.88m

A 13

3/1 /18

/3

S= 68

6. 11

m

18.88m

18.88m

36 .3

6m

A 13

3/1 /18

/4

S= 68

6. 11

m

18.88m

18.88m

36 .3

6m

A 13

3/1 /18

/5

S= 68

6. 11

m

18.88m 36 .3

6m

18.88m

A 1 33

/1 /1

8/ 6

18.88m

S= 68

6. 11

m 36

.3 6m

18.88m

A 1 33

/1 /1

8/ 7

18.88m

S= 68

6. 11

m 36

.3 6m

18.88m

A 1 33

/1 /1

8/ 8

18.88m

S= 68

6. 11

m 36

.3 6m

18.88m

18.88m

A 1 33

/1 /1

8/ 9

S= 68

6. 11

m 36

.3 6m

18.88m

A 1 33

/1 /1

8/ 10

18.88m

S=

68 6.1

1m

36 .3

6m

18.88m

A 1 33

/1 /1

8/ 11

S=

68 6.1

1m

18.88m

36 .3

6m

18.88m

A 1 33

/1 /1

8/ 12

S= 67

4. 19

m

18.79m

6. 00

m 36

.3 6m

18.32m

6.00m

4. 00

m

16.00m

16.00m

16.00m

S=388 mp

S=500 mp

274/c/1/2/2/1/1/12

274/d; 11

12

23.19m

23.18m

21 .57

m

21 .57

m

16 .74

m

13

1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

S=901 mp

S=902 mp

S=901 mp

S=902 mp

276/b/2/1/2

276/b/2/1/3

4

6

7

8

9

10

A 133/1/19/45

S= 686.11m

6.00m

4.0 0m

4.0 0m

6.00m

12

15

16

17

18

14

19

20

21

ST R.

SE RE

LO R

ST R.

SU PE

RB A

48

48

48

1

2

2

3

5

16

15

42 .36

m

29

8

1

52

2 1

1 9

18

1 6

15

14

13

9

113

22

6004

94.06

hot1000894.03

01001093.84

6

5

1

22 5260

5250

5001

20

114

CONSTR.

Dru m

13 3/3

2 0

19

11

12

13

14

1 5

hot1001193.77

hot

S=646 mp

1 S=767 mp

2 S=643 mp

S=638 mp

3

4 S=633 mp

S=627 mp

5

6 S=625 mp

S=617 mp

7

8 S=612mp

S=608mp

9

10 S=603 mp

S=688 mp

11

1 2 S=688 mp

S=700 mp

13

14 S=688 mp

S=612 mp

1 5

S=612 mp

16

S=612 mp

17

S=612 mp

1 8

S=612 mp

19

S=612 mp

2 0

S=612 mp

21

S=612 mp

22

S=612 mp

23

S=800 mp

25

24 S=785 mp

S=612 mp

37

38

S=612 mp

3 9 S=612 mp

40 S=612 mp

41 S=612 mp

42 S=612 mp

43

S=612 mp

4 4 S=612 mp

4 5 S=612 mp

36 S=612 mp

S=612 mp

35

S=612 mp

34

S=612 mp

33

3 2 S=612 mp

S= 612 mp

31

S=612 mp

30

S=612 mp

29

S=612 mp

28

26 S=600 mp

S=618 mp

27

47

S=633 mp

46 S=629 mp

S=2686 mp

50

S=688 mp

48

49 S=706 mp

S=646 mp

51

S=646 mp

52

S=646 mp

5 3

S=646 mp

5 4

S=646 mp

55

S= 646 mp

56

S=646 mp

57

S=646 mp

58 S=679 mp

60

S=677 mp

59

12.00

7.00

7. 00

18 .0

0

18 .0

0

18 .0

0

12 .0

0

36 .0

0

36 .0

0

36 .0

0

36 .0

0

36 .0

0

36 .0

0

36 .0

0

36 .0

0

17.00

17.00

17.00

17.00

17.00

17 .00

17.00

17.00

17 .00

17.00

17.00

17.00

36 .0

0

36 .0

0

36 .0

0

36 .0

0

36 .0

0

36 .0

0

17.00 34.04

34.63

35 .23

12 .0

0

7. 00

12 .0

0

7. 00

12 .0

0

18 .0

0

17.00

17.00

17.00

17.00

17.00

17.00

17.00

17.00

36 .0

0

36 .0

0

36 .0

0

36 .0

0

36 .0

0

36 .0

0

36 .0

0

36 .0

0

36 .0

017.00

35.86

6 199.011

1006

98.599

1005

98.689

1004

98.79

1003

98.43

1002

1001

98.512

98.95

1021

1022

98.912

98.890

1008

1007

98.788

98.998

1019

1020

98.87

98.654

1010

1009

98.478

98.809

1012

1011

98.499

99.002

1017

1018

99.12

98.712

1014

1013

98.602

98.552

1015

1016

98.88

99.211

1030

1029

99.067

99.03

1028

1027

98.99

98.787

1026

1025

98.881

98.875

1024

1023

98.790

99.345

1031

1032

99.443

99.202

1033

1034

98.91

99.367

1035

1036

98.83

98.65

1037

1038

98.889

98.712

1040

1039

98.667

98.765

1055

1056

98.71

98.76

1042

1041

98.987

98.912

1054

1053

98.899

98.702

1044

1043

98.888

99.489

1046

1045

99.521

99.443

1047

1048

99.544

98.880

1049

1050

98.881

98.815

1051

1052

98.93

98.771

1058

1057

98.678

98.565

1059

1060

98.665

98.812

1061

98.88

1062

1063

98.93

1064

99.176

99.655

1065

1066

98.402

1067

99.45

1076

98.80

99.815

1068

99.75

1069

99.452

1070

99.255

1071

99.11

1072

98.99

1073

98.98

1074

1075

98.77

4

235.93m

2

483600

483500

48340020 72

00

3

21 5.7

2m

1000

175174

173

172

171

170

169

168

167

166

165

164

163

162

161

160

159

158

157

156

155

154

153

152

151

150

149

148

147

138

137

136

135

134

133

132

131

130

129

128

127

126

125

124

123

122

121

120

119

118

117

116

115

114

113112

111

110

109

108

107

106

105

104

103

102

101

100

99

98

97

96

95

94

93

92

91

90

89

88

87

86

85

84

83

82

81

80

79

7877

76

75

74

73

72

71

67

66

65

64

63

62

61

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

44

4342

41

40

39

38

37

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7 6

5

4

3

2

1

24

23

22

21

20

34

33

19

18

12

13

14

17

5

3

2

1

32

31

30

29

28

15

16

17

13

12

11

10

8

7

6

5

4

3

2

1

68

67

66

65

64

63

62

61

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

16

15

14

13

12

11

9

9

8

7

6

5

4

3

2

1

10

C5

C4

C57

C56

C55

C31

C30

C49

C47

C46

C45

C44

C54

C53

C52

C51

C50

C48

C43

C42

C41

C40

C39

C38C 37

C36

C35

C34

C33

C32

C29

C3

20 62

50

483750

20 65

00

484000

48350020 65

00

De 1

15

5000

Hcn

can al

C

CA LEA ARADULUI DN-59N

Arad

Tim isoara

panou publicitar

asfalt

parcare

borna km -nr3

M ONUM

ENT

L. E.

A .

L. E.

A .

Ter. Adm. Timisoara

A 11

4/2 /1

S= 87

8m p

A114/2/2/2 S=0,07ha

Bazin retentie

apa pluviala

LE A

11 0K

W

Turn publicitar

174.00

BA NA

TU LU

I T IM

IS OA

RA

ST AT

IU NE

A DI

DA CT

IC A

EX PE

RI ME

NT AL

A A

UN IV

ER SI

TA TII

D E

ST IIN

TE A

GR IC

OL E

A

v

v

v

v

v

T

v

v

v

v

v

vv

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

M ONUM

ENT

T

v

v

v

v

v

v

v

v

v

C

T

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

T

Cab in a p oarta

Sp re

D UM

BR AV

IT A

C.T.P.T.

H A LA

- C E N TR

U C

O M

E R C IA

L

C alea A

radului

spre T im

isoara

spre Arad

Drum

77.48m

13 0.

52 m

34 8.

75 m

Dr um

ST R.

SU PE

RB A

Sistem de proiectie STEREO70 Sistem de COTE Marea Baltica

C 64

C

C 61

C 60

59

58

C 28

74 C 73

72

71

C 70

97.550

97.714

97.611

97.586

97.358

97.677

97.447

97.611

97.836

97.647

97.552

97.625

97.611

97.566

97.917

97.75

98.026

97.904

98.116

97.89298.09

97.577

97.659

97.713

97.683

97.677

97.38

97.436

97.885

97.626

97.908

97.77997.909

97.758

Stotal = 21,63 ha

A 114/2/3

A114/2/2/1

4837502 06

75 0

C

C77

C76 75

C67

C65

C64

C63

C61

C60

C59

C58

C28

C74 C 73

C72

C71

C70

C69

Hotar DUMBRAVITA

48375020 67

50

A114/2/2/1

S=

77 4,

84 m

p

S=

74 0,

45 m

p

S =

60 0 ,

13 m

p

S =

60 0 ,

13

m p

S =

60 0 ,

13

m p

S=

61 3,

77 m

p

S=

74 0,

45 m

p

S=

74 0,

45 m

p

S=

74 0,

45 m

p

S=

75 6,

85 m

p

S =

78 6 ,

08 m

p

S =

2 5 6 3

, 7 7

m p

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

20

20 68

00

484000 2 07

00 0

484000

20 68

00

484200

S=

60 0,

13

S=

60 0,

13

m p

m

p

S=

60 0,

13

m p

S =

60 0 ,

13 m

p

S =

60 0 ,

13 m

p

20 70

00

484200

S =

60 0 ,

13 m

p

S=

60 0,

13

m p

10

S =

61 3 ,

77 m

p

1 3

S=

61 3,

77 m

p

14

S=

61 3,

77 m

p

15

S =

61 3 ,

77 m

p

16

S =

61 3 ,

77 mp

1 7

S=

61 3,

77 m

p

18

S =

77 4 ,

84 m

p

19

21

22

2 3

2 4

25

26

20 65

00

484000

L. E.

A .

De-4m St=7900mp

POT 60%=4740mp Parcari=48

DE 47

6

De 426-4m

L. E.

A .

P.U.Z. aprobat cu Hotararea Consiliului Local Timisoara, nr. 187 din 29.07.2003

1001

1000

208

207

206

205

204

203

202

201

200

199

198

197

196

195

194

193

192

191

190

189

188

187

186

185

184

183

182

181180

179

178

177

176

175174

173

172

171

170

169

168

167

166

165

164

163

162

161

160

159

158

157

156

155

154

153

152

151

150

149

148

147

146

145

144 143

142

141

140

139

138

137

136

135

134

133

132

131

130

129

128

127

126

125

124

123

122

121

120

119

118

117

116

115

114

113112

111

110

109

108

107

106

105

104

103

102

101

100

99

98

97

96

95

94

93

92

91

90

89

88

87

86

85

84

83

82

81

80

79

7877

76

75

74

73

72

71

70

69

68

67

66

65

64

63

62

61

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

44

4342

41

40

39

38

37

36

3534

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7 6

5

4

3

2

1

26 25

24

23

22

21

20

34

33

19

18

11

12

13

14

17

10 9

8

7

6

5

4

3

2

1

32

31

30

29

28

27

15

16

17

13

12

11

10

8

7

6

5

4

3

2

1

68

67

66

65

64

63

62

61

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

16

15

14

13

12

11

9

9

8

7

6

5

4

3

2

1

10

C

C81

C80

C79

C78

C77

C76

C11

C9

75

C12

C10

C8

C6

C5

C4

C67

C65

C64

C63

C62

C61

C60

C59

C58

C57

C56

C55

C31

C30

C28

C49

C47

C46

C45

C44

C54

C53

C52

C51

C50

C48

C43

C42

C41

C40

C39

C38C 37

C36

C35

C34

C33

C32

C74 C 73

C72

C71

C70

C69

C68

C66

C29

C27

C26

C25

C24

C23

C22

C21

C20

C19

C18

C17

C16

C15

C14

C3

1

15

16 17

18

A 4 67

/1/ 1

A 4 30/

1

48400020 62

50 20

62 50

483750

2

3

14

48375020 65

00

4

5

6

8

9

10

11

12

13

Hotar DUMBRAVITA

48375020 67

50

9.52

7

19

23 22

DE 49

1

DE 494

DE 426/1

31

30 29

27

26

28

A 487

DE426/1

24

21

20

25

48350020 65

00

5000

Hcn

can al

C

CA LEA ARADULUI DN-59N

Arad

Tim isoara

panou publicitar

asfalt

parcare

Ag

borna km -nr3

Ter. Adm. Timisoara

A 11

4/2 /1

S= 87

8m p

De 426-4m

C alea A

radului

spre T im

isoara

spre Arad

Drum

77.48m

13 0.

52 m

ST R.

SU PE

RB A

Sp re

Tim iso

ara - S

elg ros

90 121

105 106

141

127

Sistem de proiectie STEREO70 Sistem de COTE Marea Baltica

110 kV

11 0kV

110 kV

110 kV

11 0kV

11 0kV

110 kV

3

1

2

DE 426/1

Ter. Adm. Timisoara

Ter. Adm. Dumbravita

LE A 1

10 KW

BA NA

TU LU

I TI MIS

OA RA

ST AT

IUN EA

DI DA

CT ICA

EX PE

RIM EN

TA LA

A

UN IVE

RS ITA

TII DE

ST IIN

TE AG

RIC OL

E A

C

HALA - CENTRU COMERCIAL

Bazin retentie

apa pluviala

Turn publicitar

174.00

v

v

v

v

v

T

v

v

v

v

v

vv

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

M ONUM

ENT

T

v

v

v

v

v

v

v

v

v

C

T

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

T

Cab in a p oarta

C.T.P.T.

G

AAAA 1111

parc

A: 611,35mp

A: 507,80mp

A: 758,72mp

A: 585,72mp

A: 593,72mp

A: 593,72mp

A: 1.193,43mp

A: 918,94mp

A: 606,02mp

A: 599,51mp

A: 959,84mp A: 951,35mp

A: 619,05mp

A: 602,77mp

A: 628,83mp

A: 609,28mp

A: 625,57mp

A: 903,52mp

A: 943,25mp

A: 615,80 mp

A: 622,31mp

A: 612,54mp

A: 927,04mp

A: 935,15mp

A: 632,08mp

A: 635,34mp

A: 638,60mp

A: 603,00mp

A: 582,86mp

A: 321,60mp

A: 1185,55mp

A: 879,49 mp

A: 682,57 mp

A: 632,53mp

A: 598,10mp

A: 654,10mp

A: 653,91mp

A: 602,62mp

A: 591,02mp

A: 612mp

A: 612mp

A: 612mp

34 8.

75 m

De 1

15 Dr

um

97.550

97.714

97.792

98.588

97.998

98.503

98.069

98.711 98.670

98.591

98.587

98.433

98.101

97.769

97.611

97.586

97.358

97.677

97.447

97.611

97.836

97.647

97.552

97.625

97.684

98.286

98.452

98.32

98.282

98.13

98.181

97.792

98.364 97.925

98.23 98.369

98.339

98.138

97.822

97.611

97.566

97.917

97.75

98.026

97.904

98.116

97.89298.09

97.849

97.651 98.076

98.122 98.049

97.807 98.066

98.343 98.342

98.32

98.356

98.337

98.419

98.4

98.425

98.4

98.428

98.122

98.525

98.691

98.516

98.567

98.54

97.577

97.642

97.663

98.123 98.109

97.941

97.659

97.713

97.683

97.677

97.38

97.436

97.885

97.626

97.908

97.579

97.727

98.003

98.175

97.692

97.696

97.61

97.573

97.61

97.77997.909

97.758

97.495

97.601

97.59

97.702

A114/2/2/2 S=0,07ha

A114/2/2/1

S=4,07ha

S=4.18 ha

A 464/1

110kVL. E. A .

DE112-4m - Str. FERVENTIA

DE 431

38 A:625,23 m2

Plan Urbanistic Zonal Principii de urbanizare zona

arh. Georgeta Trimbitas

Faza: P.U.Z.

Nr. pr.:

Denumire plansa:Scara:

Nr. pl.:

arh. Georgeta Trimbitas

Timisoara, tel. +4-0744698012 tel./fax: +4 (0256) 432212

Proiectant:

Verificat:

Desenat:

Proiectat: Sef proiect:

S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.R.L.

arh. Georgeta Trimbitas

Data: aug.'06

arh. Camil Milincu

Denumire proiect:

Pop Maria, Someᗰan Dorin, Burza Aurora, Rusan Otilia, Ilie Rodica

47/2005

47 A01

PUZ Extindere zonူ rezidenᘰialူ, funcᘰiuni complementare ᗰi servicii zona Calea Aradului Sere Beneficiar:

Principii de urbanizare zona1:5000

Legenda: limita zonei studiate

limita teren

drumuri de exploatare existente

drumuri noi propuse

drumuri noi propuse inafara zonei studiate

LEA 110 kv

zona interdictie de construire

numar parcela propusa; suprafata

limita parcele PUZ-uri aprobate

limita parcele propuse inafara zonei studiate

zona locuire propusa

zona servicii propusa

zona verde propusa

zona implantare constructii

EXTINDERE ZONA REZIDENTIALA cu FUNCTIUNI COMPLEMENTARE si SERVICII

16,30

16,36

17 ,30

17 ,3 0

17,30

17 ,3 1

17 ,3 0

17,30

17 ,3 0

17,30

17 ,3 0

17 ,2 7

22 ,1 4

16,30

16,36

17 ,3 0

17,30

17,30

17,30

17 ,30

17 ,3 0

17 ,3 0

17 ,3 0

17 ,3 0

17 ,2 6

36, 06

5,0 0

28,79

36, 08

17 ,2 6

17 ,2 6

17,26

17 ,2 6

32 ,9 8 16,21

1, 90 18,01

18,01

18,01

18,01

18,01

12,35

18 ,0 0

18 ,0 0

18 ,0 0

18 ,0 0

18 ,0 0

18 ,10

36, 05

16,7 6

16,6 8

15, 51

36 ,01

36, 04

6, 00

5,00

36,4 4

36, 08

23 ,9 4

17 ,2 6

17,26

17 ,2 6

17,26

33,32

12 ,5 8

6,00

36,00 6, 00

16,6 8

16,4 0

12,00

3,5 7

32,9 6

16,99

51, 55

52, 00

52, 45

52, 87

53, 26

30, 00

24 ,22

6,0019,02

12,00 6,00

33 ,6 2

10,8 8

30,02

19,00

19,00

29,23

4,09

12,00

13, 20

12, 00

18,98

29,21

25,11

22,72

40, 06

44 ,04

14 ,6 3

20,81

15 ,0 4

1,77

29 ,5 8

4,16

84, 10

15,6 4

18,8 3

17,0 0

30,28

17,16

20,55

34,65

14 ,86

22, 86

41, 28

37 ,72

37,71

54,0 5

17,05

75 ,57

5,0 0

6, 00

68 ,77

5,0 0

6,0 0

36, 97 6,0 0

36, 79

36, 61

36, 42

36, 24

36, 05

35, 86

35, 67

35, 48

35, 30

35,1 1

34, 92

34, 73

6,0 0

5,0 0

51, 10

R 20,00

A:1.185,55 m 2

A:2. 090

,00 m

2

A:601,24 m2

A:582,57 m2

A:321,60 m 2

A:642,63 m 2

A:9 51,

50 m

2

A:600,16 m 2A:600,33 m 2A:631,52 m 2

A:1 .19

4,2 3 m

2

A:8 78,

60 m

2

A:6 22,

00 m

2A: 622

,23 m

2

A:6 22,

47 m2A

:62 2,4

7 m 2

A:6 24,

13 m2

A:672,30 m 2

A:6 66,

93 m

2

A:684,61 m 2

A:6 24,1

3 m 2

A:9 60,1

4 m 2

A:60 4,6

1 m 2

A:932,03 m 2

A:622,15 m 2

A:940,13 m 2

A:612,20 m2

A:615,45 m 2

A:628,56 m2

A:923,95 m2

A:600,48 m2

A:915,81 m2

A:618,71 m 2

A:625,23 m2

A:605,72 m2

A:608,94 m 2

A:631,78 m 2

A:600,38 m 2

A:601,26 m 2

A:674,51 m 2

A:4.501,41 m 2

A;4.831,52 m 2

A:6.836,34 m 2

A:948,24 m 2

A:955,98 m 2 A:896,83 m 2

1

S=0.79ha

A 493/1

34

36

DE 494

DE 49

1

DE 47

6

DE 426/1

17

20

39

22 10

21

42

43

18

11

5

6

40

30

35

4 24

38

33

23

37

41

3

2

1

26

27

25

28

32

7

8

9

15 S=4.18 ha

A 464/1

16

14

31

29

12

13

19

S=1.07ha

A 490/1

De 426/1-4m

25

IN TR

. C .V.

16 6 T

IM ISO

AR A

100

A 487

10 9

21

20

19

13

14

Hot ar D

UM BRA

VIT A

De 426/1-4m

Hotar DUMBRAVITA

Ho tar

DU MB

RA VIT

A

10

9

8 7

1000

15

16

A 464/1 S=4.18 ha

301

100 92.588

299

100 94.101

298

100 92.505

297

100 92.490

296

100 93.908

295

100 92.381

294

100 92.518

293

100 92.150

292

100 93.673

290

100 92.075

288

100 91.975

286

100 91.875

285

100 92.127

284

100 94.092

283

100 94.508282

100 92.499

281

100 92.645

280

100 94.154

279

100 92.312

278

100 94.138

277

100 92.419 276

100 94.088

275

100 92.477

274

100 93.860

273

100 93.021

272

100 92.530

271

100 92.766

270

100 92.253

269

100 92.471

268

100 92.258

267

100 92.660266

100 90.839

265

100 92.524

264

100 90.819

263

100 92.416

262

100 92.319

261

100 92.328

260

100 92.302

259

100 92.395

258

100 90.776

257

100 92.208

256

100 92.444

255

100 92.144

254

19 92.821253

100 91.238

252

100 92.515

251

100 91.913

250

100 92.244

249

100 92.239 248

100 92.368

247

100 92.193246

100 91.893

245

100 92.222

244

100 91.792

243

100 92.009

242

100 91.741

241

100 92.033

240

100 91.697

239

100 91.920

238

100 91.800

237

100 91.818

236

100 91.825

235

100 91.882

234

100 91.990

233

100 92.135

232

100 91.760

231

100 92.011

230

100 91.895

229

100 92.017

228

100 92.088

227

100 92.064

226

100 92.121

225

100 92.166

224

100 91.926

223

100 93.771

222

100 91.781

221

100 92.055

220

100 91.932

219

100 92.209

218

100 91.805

217

100 91.926

216

100 91.799

215

100 91.871

214

100 91.909

213

100 91.899

212

100 92.382

211

100 91.909

210

100 92.499

209

100 92.058

208

100 92.241

207

100 92.061 206

100 92.333

205

100 92.575

204

100 92.116

203

100 92.356

202

100 92.260

201

100 92.496

200

100 92.117

3000 94.712

181

100 92.342

180

100 92.397

179

100 92.010178

100 92.001

177

100 91.846

176

100 91.961

175

100 91.643

174

100 92.091

173

100 91.857

172

100 92.146

171

100 91.966

170

100 90.917

169

100 90.463

168

100 91.070

167

100 91.004 166

100 91.188

165

100 91.197

164

100 91.744

163

100 91.577 162

100 91.898

161

100 91.895

160

100 92.088

159

100 92.220

158

100 92.132

157

100 92.310

156

100 92.272

155

100 92.483

154

100 92.282

153

100 92.506

152

100 92.328

151

100 92.562

150

100 92.733

149

100 92.645

148

100 92.551

147

100 92.425

146

100 92.470

145

100 92.431

144

100 92.425

143

100 92.431

142

100 91.928

141

100 92.325

140

100 92.523

139

100 92.315

138

100 92.216

137

100 92.404

136

100 92.144

135

100 92.247

134

100 92.219

133

100 92.366

132

100 92.321

131

100 92.492

130

100 92.394

129

100 92.576

128

100 92.482

127

100 92.400

126

100 92.225

125

100 92.214

124

100 92.119

123

100 91.995

122

100 91.934

121

100 91.945

120

100 91.921

119

6 92.443

118

100 91.771

117

100 91.286

116

100 91.321

115

100 91.282

114

100 92.034

113

100 92.045

112

100 91.745

111

100 91.904

110

100 91.963

109

100 92.057108

100 92.044

107

100 92.007

106

100 92.166

105

100 92.097

104

100 91.987

103

100 91.996

102

100 91.966

101

100 91.970

100

100 91.844

99

6 91.978

98

4 92.113

97

100 91.868

96

100 91.396 95

5 91.950

94

100 91.768

93

5 91.861 92

100 91.879

91

100 91.892

90

100 91.398

89

4 91.949

88

100 91.878

87

4 91.830

86

100 91.328 85

100 92.029

84

6 91.957

83

100 91.970

82

100 91.885

81

100 92.032

80

100 92.23779

100 92.018

78

100 92.16177

100 92.091

76

100 92.142

75

100 91.861

74

100 92.008

73

100 91.856

72

100 91.964

71

100 91.790

70

100 91.83069

100 91.644

68

100 91.78367

100 91.658

66

100 91.769

65

100 91.935

64

100 92.114

63

100 91.944

62

100 92.136

61

100 91.980

60

100 92.104

59

100 92.133

58

100 92.348

57

100 92.213

56

100 92.480

55

100 92.195

54

100 92.487

53

100 92.327

52

100 92.452

51

100 92.189

50

100 92.203

49

100 92.040

48

6 92.134

47

6 92.128

46

100 92.129

45

100 92.275

44

100 92.257

43

100 92.281

42

100 92.402

41

100 92.096

40

100 92.428

39

100 92.466

38

100 92.355

37

100 92.12036

100 92.222

35

100 91.972

34

100 92.161

33

100 91.95132

100 92.083

31

100 91.933

30

100 92.109

29

100 92.027

28

100 91.870

27

100 91.861

26

1 92.148

25

6 91.964

24

100 91.630

23

100 91.718

22

100 91.62821

100 91.646

20

100 91.666

19

100 91.564

18

100 91.854

17

100 92.035

16

100 91.933

15

100 92.042

14

100 92.139

13

100 92.194

12

100 91.916

11

100 92.215

10

100 91.857

9

100 92.011

8

100 91.728

7

100 91.8866

100 91.616

5

100 91.668

4

100 91.693

3

100 91.737

2

100 91.914

1

100 91.924

2000 92.074

6

5

24

22 23

31

29 30 27

28

26

12

11

8

7

17

44

46

45

18

DE 43

1

2

3

4

C

A: 2090mp

A 490/1 S=1.07ha

A 493/1 S=0.79ha