keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 354/29.07.2008 privind atribuirea de nume la paisprezece străzi fără nume din Municipiul Timişoara

29.07.2008

Hotararea Consiliului Local 354/29.07.2008
privind atribuirea de nume la paisprezece străzi fără nume din Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2008-4437/06.06.2008 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români;
Luând în considerare Ordonanţa Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată prin Legea nr.48/2003;
În temeiul Hotărârii nr.8/2008 a Comisiei Judeţene privind atribuirea sau schimbarea de deniumiri;
Având în vedere propunerile Comisiei constituită cu Dispoziţia Primarului nr.1777/2006;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se atribuie denumiri la 14 străzi fără nume din Municipiul Timişoara, din Zona Ghiroda (tr.1 şi tr.2), Zona Calea Buziaşului (tr.3- tr.10), Zona Calea Sever Bocu (tr.11), Zona Freidorf (tr.12), Zona Gr.Alexandrescu ( tr.13 şi 14), conform Anexei nr.1 ( lista cu denumirile străzilor) şi Anexei nr.2 (planurile de situaţie) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei de Mediu;
-Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
BÂRLEA ROMEO
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMANIA SE APROBĂ JUDETUL TIMIS PRIMAR MUNICIPIUL TIMISOARA GHEORGHE CIUHANDU PRIMĂRIA DIRECŢIA URBANISM SERVICIUL BANCA DE DATE URBANE SC2008-4437/06.06.2008 REFERAT

Privind atribuirea de nume la paisprezece străzi fără nume din Muncipiul Timişoara Se propune spre analiză Comisiilor nr.II, III şi IV din cadrul Consiliului Local

al Municipiului Timişoara, materialul întocmit de Direcţia Urbanism, Serviciul Banca de date Urbane şi comisia de denumiri constituită cu Dispoziţia Primarului nr.1777/2006, care propune atribuirea de denumiri unor străzi fără nume din Municipiul Timişoara şi anume din Zona Ghiroda, Zona Calea Buziaşului, Zona Calea Sever Bocu, Zona Freidorf şi Zona Grigore Alexandrescu, conform listei cu propunerile de denumiri, semnată de membrii comisiei, listă care face parte integrantă din prezenta hotărâre(anexa nr.1) şi planurile se situaţie aferente(anexa nr.2). Propunerea de denumiri la străzile din zonele menţionate a fost transmisă la Comisia de denumiri constituită cu Ordinul Prefectului nr.817/2007, cu adresa nr.SC2008-4437/08.04.2008, iar în data de 15.05.2008, cu nr.SC2008-10321, ni s- a transmis Hotărârea nr.8/05.05.2008 a Comisiei Judeţene. În zona Freidorf, cu HCL nr.151/2001, s-a atribuit străzii fără nume perpendiculară pe str.A.Bacalbaşa între nr. 16 şi 18A, denumirea de str.Alma Cornea Ionescu.Din eroare, s-a pozat plăcuţa cu denumirea stradală pe altă stradă, perpendiculară pe str.A.Bacalbaşa între nr.50-52.Din acest motiv s-au atribuit autorizaţii de construire şi acte de identitate conform situaţiei din teren. Se va atribui străzii perpendiculare pe str.A.Bacalbaşa nr.16-18A numele de Mircea Popa.Menţionăm că pe această ultimă stradă nu s-au eliberat nici un fel de acte de către Primăria Timişoara.

Strada paralelă cu Calea Sever Bocu( fostă Calea Lipovei) cu acces din str.Martir Silviu Motohon între nr.3 şi nr.5, se numeşte impropriu str.Speranţei, dar conform notaţiilor din CF nr.47996 Timişoara cu nr.topo 28828, Aleea Speranţei este situată în Calea Aradului Est.În CF nr.47996 cu nr.topo 30233,din Calea Sever Bocu, care reprezintă terenul aferent “str.Speranţei” este înscris ca teren de acces, fără nume.Pentru evitarea oricăror confuzii şi deoarece strada respectivă nu are denumire ( deşi impropriu i s-a spus str.Speranţei), propunem să i se atribuie numele de Gheorghe Leahu. Consiliul Judeţean Timiş solicită cu adresa nr.SC2008-4437/04.03.2008, atribuirea numelui de Gheorghe Bogoevici, Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş situat în Timişoara, pe str.E.Ungureanu nr.1.Comisia judeţeană privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, propune ca denumirea Centrului de Cultură şi Artă a judeţului să poarte ca denumire numele unei personalităţi recunoscută pe lan naţional, urmând ca denumirea să se stabilească ulterior.

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Timiş, solicită schimbarea denumirii str.Brăila în str.Saşa Disici-sublocotenent post mortem.Menţionăm însă, că denumirea străzii Brăila a fost schimbată cu HCJ nr.23/1993 în str.Academician Dimitrie Gusti.Conform adresei cu nr.SC2008-321/15.05.2008, s-a respins propunerea IPJ Timiş. VICEPRIMAR DIRECTOR URBANISM ING.DOREL BORZA ARH.EMILIAN SORIN CIURARIU SEF SERVICIU B.D.U. CONSILIER ING.DAN ROBESCU ING.LIGIA BĂLĂNESCU

AVIZAT JURIDIC JR.MIRELA LASUSCHEVICI

Red.Dact.L.B./2EX. FP 53-01, Ver.1

ANEXA NR.1 LA HCL nr.

LISTA CU PROPUNERILE DE DENUMIRI STRADALE

PENTRU PAISPREZECE STRĂZI FĂRĂ NUME DIN MUNICIPIUL TIMIŞOARA

În şedinţa din data de 01.04.2008 cu completările din data de 08.04.2008 s-a propus ca denumirile străzilor fără nume din Municipiul Timişoara, să fie următoarele: ZONA GHIRODA TRONSONUL 1 STR. PETRU SFETCA

Stradă nouă perpendiculară pe str.Ionel Teodoreanu în dreptul nr.12 şi nr.14 TRONSONUL 2 STR.MARIUS MUNTEANU Stradă perpendiculară pe str.Ghirodei ( fosta str.I) ZONA C.BUZIAŞULUI

TRONSONUL 3 STR. SÂNZIENELOR Stradă nouă aflată în prelungirea străzii cu acelaşi nume

TRONSONUL 4 STR. DAFINULUI Stradă aflată în prelungirea străzii cu acelaşi nume

TRONSONUL 5 STR.ANEMONELOR Stradă nouă, paralelă cu str.Crăiţelor situată la aprox.128 m faţă de aceasta

TRONSONUL 6 STR.VIOLETELOR Stradă nouă, paralelă cu tr.5, situată la 198 m de str.Crăiţelor.Denumirea se va atribui doar părţii drepte a străzii, respectiv partea cu numere pare TRONSONUL 7 STR. AZALEELOR

Stradă nouă, paralelă cu tr.6, situată la 68 m de str.Crăiţelor.Denumirea se va atribui doar părţii de stradă cu numere impare TRONSONUL 8 STR.ZAMBILELOR

Stradă nouă perpendiculară pe str.Dafinului TRONSONUL 9 STR.MARGARETELOR

Stradă paralelă cu str.Magnoliei şi se intersectează cu str.Petuniei TRONSONUL 10 STR.ROZMARINULUI Stradă nouă perpendiculară pe C.Buziaşului între nr.132 şi nr.134 ZONA CALEA SEVER BOCU

TRONSONUL 11 STR.GHEORGHE LEAHU Stradă paralelă cu Calea Sever Bocu( fostă Calea Lipovei) cu acces din str.Martir Silviu Motohon între nr.3 şi nr.5.

Se naşte în 1923 la Mărăşeşti Vrancea , iar în 1944 şi-a susţinut examenul de diplomă la Făget în Timiş.A fost directorul Teatrului din Timişoara din oct. 1956 până în 1977 şi obţine în 1981, titulatura de Teatru Naţional pt Timişoara.

ZONA FREIDORF TRONSONUL 12 STR.MIRCEA POPA

stradă perpendiculară pe str.A.Bacalbaşa între nr.16-18A. ZONA GR.ALEXANDRESCU

TRONSONUL 13 INTR. CINCINAT PAVELESCU Stradă nou creată perpendiculară pe TR.14, în zona str.Gr.Alexandrescu N. 1872 Bucureşti-1934, magistrat de profesie, epigramist spontan şi incisiv, madrigaluri şi romanţe, Pemiul Naţional în 1927, preşedinte al Spocietăţii Scriitorilor Români între 1908-1909 TRONSONUL 14 STR. PETRU VINTILĂ Stradă perpendiculară pe TR.13-se atribuie denumire numai pe partea stângă respectiv partea cu numere poştale fără soţ.

CONSILIER ING.LIGIA BĂLĂNESCU RED.DACTL.B./2EX.