keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 149/20.03.2015 privind însuşirea nomenclatorului stradal al Municipiului Timişoara, actualizarea denumirilor unor străzi, atribuirea de denumiri la şapte străzi respectiv două intrări şi schimbarea denumirilor la o stradă respectiv cinci tronsoane de străzi din Municipiul Timişoara

20.03.2015

Hotararea Consiliului Local 149/20.03.2015
privind însuşirea nomenclatorului stradal al Municipiului Timişoara, actualizarea denumirilor unor străzi, atribuirea de denumiri la şapte străzi respectiv două intrări şi schimbarea denumirilor la o stradă respectiv cinci tronsoane de străzi din Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014 - 16676 / 23.02.2015 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului cu nr.97/2005, privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor români;
Luand in considerare Ordonanta Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările aduse de Legea nr.48/2003, Legea nr.76/2007 şi Legea nr.279/2007;
Ţinând seama de art.5 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului României nr.63 din 29 august 2002 actualizată;
In temeiul Hotărârilor nr.36 din data 28.01.2015, nr.28 din data 06.09.2012 respectiv nr.29 din data 12.11.2012 ale Comisiei Judeţene pentru atribuirea sau schimbarea de denumiri;
Avand in vedere propunerile Comisiei de atribuire sau schimbare de denumiri la strazi, parcuri, piete, etc., constituită prin Dispozitia Primarului nr.2626/26.11.2008 si actualizată prin Dispozitiile nr.1389/20.07.2010, nr.66/12.01.2012, nr.1095/24.09.2012, nr.628/22.02.2013, respectiv nr.1518/01.10.2013;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) respectiv alin. (5) lit. d), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se atribuie denumiri la şapte străzi respectiv două intrari şi se schimbă denumirile la o stradă respectiv cinci tronsoane de străzi din Municipiul Timişoara în ZONA BĂLCESCU, ZONA CALEA BUZIAŞULUI - CALEA STAN VIDRIGHIN, ZONA PLOPI, ZONA STR. GAVRIL MUSICESCU - STR. MUREŞ, ZONA CALEA DOROBANŢILOR - CALEA GHIRODEI, ZONA CALEA ARADULUI, ZONA CALEA MARTIRILOR 1989 - STR. GAVRIL MUSICESCU, ZONA CALEA TORONTALULUI - STAŢIA C.F.R. RONAŢ TRIAJ, ZONA STR. RUDOLF WALTER - STR. ION CRISTOREANU, ZONA CALEA URSENI - STR. MUSICESCU, conform Anexei nr.1 - Tabelul privind atribuirea respectiv schimbarea de denumiri - si Anexei nr.2 - Planurile de situaţie, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se actualizează denumirile inexacte ale unor străzi din Municipiul Timişoara conform Anexei nr.3 -Tabelul cu denumiri de străzi propuse spre a fi corectate şi se însuşeşte Nomenclatorul Stradal al Municipiului Timişoara, conform Anexei nr.4 - Nomenclatorul Stradal al Municipiului Timişoara.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Banca de Date Urbană şi Cadastru din cadrul Direcţiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Serviciului Banca de Date Urbană şi Cadastru;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei de Evidenţa a Persoanelor Timişoara;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA NICOLAE ROBU DIRECŢIA URBANISM SERVICIUL BANCA DE DATE URBANĂ ŞI CADASTRU NR. SC2014 - 16676 / 23.02.2015

REFERAT

Cu privire la însuşirea nomenclatorului stradal al Municipiului Timişoara,

actualizarea denumirilor unor străzi, atribuirea de denumiri la şapte străzi respectiv două intrări şi schimbarea denumirilor la o stradă respectiv cinci tronsoane de străzi

din Municipiul Timişoara Se propune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara, materialul întocmit de Direcţia Urbanism, Serviciul Banca de Date Urbană şi Cadastru şi Comisia de Atribuire sau Schimbare de Denumiri la Strazi, Parcuri, Piete, etc., constituită prin Dispozitia Primarului nr.2626/26.11.2008 şi actualizată prin Dispozitiile nr.1389/20.07.2010, nr.66/12.01.2012, nr.1095/24.09.2012, nr.628/22.02.2013, respectiv nr.1518/01.10.2013, comisie care propune însuşirea nomenclatorului stradal al Municipiului Timişoara, actualizarea denumirilor unor străzi, atribuirea de denumiri la şapte străzi respectiv două intrări şi schimbarea denumirilor la o stradă respectiv cinci tronsoane de străzi din Municipiul Timişoara, conform listelor cu propunerile de denumiri, de însuşire nomenclator stradal respectiv corectarea denumirilor unor străzi, transmise prin adresele nr.SC2014-16676/04.12.2014, SC2012-15138/25.06.2012 respectiv SC2012- 21631/17.10.2012 către comisia judeţeană de denumiri constituită în baza Ordinelor Prefectului nr.293/28.05.2012 şi nr.817/24.07.2006, liste aprobate de către comisia municipală de denumiri prin Procesele Verbale de Şedinţă din 21.11.2014, din 19.06.2012, din 09.10.2012 respectiv 13.12.2012, semnate de membri comisiei, cu modificările stabilite de comisia judeţeană de denumiri, în sensul neaprobării denumirii Strada ,,Horia Rusu” respectiv înlocuirii denumirii propuse Strada ,,Szeged” cu Strada ,,Vasile Zbegan”.

În şedinţa din data de 21.11.2014, s-au propus, de către Comisia de Denumiri a Primăriei Municipiului Timişoara, următoarele: - Va fi iniţiat un proiect de hotărâre de consiliu local privind aprobarea Nomenclatorului Stradal al Municipiului Timişoara, document care va include denumirile actualizate ale străzilor cu denumiri inexacte; Tabelul cu denumiri de străzi propuse spre a fi corectate cuprinde un număr de 55 străzi din municipiul Timişoara care figurează în Nomenclatorul Stradal cu denumiri inexacte, care au suferit de-a lungul timpului modificări, abateri de la denumirile iniţiale, autentice, ale personalităţilor pe care le reprezintă; Dintre străzile cu denumiri inexacte 17 străzi au denumire aprobată prin HCJ 23/1993, 4 străzi prin HCJ 5/2000, 2 străzi prin HCL 150/2001, 1 stradă prin HCL 151/2001, 1 stradă prin HCL 57/2002, 1 stradă prin HCL 53/2006, 1 stradă prin HCL 498/2006, 1 stradă prin HCL 182/2007, 1 stradă prin HCL 355/2008, iar pentru un număr de 26 străzi nu avem în evidenţă actul şi anul atribuirii denumirii de stradă; -Strada cu denumirea „IZVORULUI”, din ZONA BĂLCESCU, tronsonul 1, perpendiculară pe strada Ghirlandei şi paralelă cu Strada 1 Decembrie (fostă strada Wilhelm Mühle), conform planului de situaţie anexat, să îşi schimbe denumirea în STRADA „WILHELM MÜHLE” la solicitarea domnului Novac Traian Constantin de pe str. G.

2

Ranetti nr.2B ap.14, adresată Primăriei Municipiului Timişoara prin intermediul publicaţiei „Monitorul Primăriei”, cu menţiunea că până în anul 1948 actuala stradă 1 Decembrie, între Piaţa Bălcescu şi Piaţa Crucii, purta numele celebrului grădinar; WILHELM MÜHLE (n.1844 în Boemia, la Kulm – d. 1908 Timişoara), Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara post – mortem, florarul Curţii Imperiale, stabilit în 1866 la Timişoara, a devenit grădinarul – şef al lui Niemetz, cel mai mare cultivator de flori din oraş din acea vreme care exporta flori şi pomi fructiferi în intregul Imperiu Austro – Ungar, de la care a preluat afacerea în 1876, fiind căsătorit cu fiica acestuia. În 1891, a fost remarcat de împăratul Franz Josef la expoziţia Agricolă de la Timişoara, Wilhelm Mühle amenajând cu această ocazie un parc, în care a expus în jur de 300 varietăţi de trandafiri, impresionându-l pe împărat astfel încât acesta i-a propus să devină florarul Curţii Imperiale. Wilhelm Mühle a fost decorat cu ordinul ,,Crucea de aur cu coroană” şi a primit titlul de furnizor de flori al Curţii Imperiale de la Viena şi al celei Regale de la Budapesta. Fiul lui Wilhelm Mühle, Arpad Mühle a proiectat Parcul Rozelor, familia contribuind în 1928 la realizarea Rozariului din Timişoara (cu peste 1400 de soiuri de trandafiri), cunoscut astăzi ca Parcul Rozelor;

- Strada nouă din ZONA CALEA BUZIAŞULUI - CALEA STAN VIDRIGHIN, tronsonul 2, situată în prelungirea străzii Prof. Dr. Aurel Păunescu - Podeanu, la est de Calea Stan Vidrighin, între Calea Stan Vidrighin şi str. Torac, conform planului de situaţie anexat, să poarte denumirea STRADA „HENRI COURSAGET” la propunerea domnului viceprimar Dan Diaconu; HENRI COURSAGET (n.27 aprilie 1924 – d.21 martie 2011, Confolens, Franţa), Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara post – mortem, a fost personalitate culturală care a avut un rol important în promovarea diversităţii culturale pe scena internaţională, a fost preşenintele Festivalului Artelor Folk Mondiale din Confolens timp de 49 de ani, a fondat în anul 1970 Consiliul Internaţional al Organizaţiilor de Festivaluri Folclorice şi Artă Populară, CIOFF, 2 ONG-uri patronate de UNESCO, în 1990, pe scena Teatrului de Vară din Parcul Rozelor a făcut publică înscrierea României în cadrul CIOFF (Comitetul Internaţional al Organizaţiei Festivalurilor de Folclor) fiind preşedinte de onoare al acestuia, iar festivalul Inimilor a fost trecut de domnia sa în Agenda anuală a UNESCO a evenimentelor culurale; - Tronsonul de ramificaţie al străzii ,,ALBĂSTRELELOR”, din ZONA PLOPI, tronsonul 3, situat între imobilul de la nr.95 de pe str. Albăstrelelor şi str. Mărghitaş, conform planului de situaţie anexat, să îşi schimbe denumirea în STRADA „OSCAR SZUHANEK” la propunerea domnului viceprimar Dan Diaconu; OSCAR SZUHANEK (n.1887, Tomeşti– d.5 mai 1972, Timişoara), a fost un pictor român din Banat, care s-a numărat printre fondatorii Filialei din Timişoara a Uniunii Artiştilor Plastici din România, artist plastic căruia i s-a acordat titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara post – mortem; - Intrarea nouă, din ZONA STR. GAVRIL MUSICESCU – STR. MUREŞ, tronsonul 4, perpendiculară pe strada Gavril Musicescu între imobilul situat la nr. 105-107A şi strada Oedip, conform planului de situaţie anexat, să poarte denumirea INTRAREA „PAUL NEAGU”, la propunerea domnului viceprimar Dan Diaconu; PAUL NEAGU (n.1938, Bucureşti – d.2004, Londra), a fost un artist plastic, pictor, desenator, grafician, sculptor, pedagog, eseist, poet, profesor de artă român – englez, numit deseori cel mai important artist plastic român de la Constantin Brâncuşi încoace şi-a petrecut copilăria şi efectuat studiile liceale la Timişoara, în 1969 s-a stabilit în marea Britanie, revenind periodic în România după 1989, i-a fost acordat titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara post – mortem;

3

- Tronsonul de ramificaţie al căii ,,DOROBANŢILOR” din ZONA CALEA DOROBANŢILOR – CALEA GHIRODEI, tronsonul 5, care face legătura între Calea Dorobanţilor şi Strada Mătăsarilor, în dreptul căii Ghirodei, conform planului de situaţie anexat, să îşi schimbe denumirea în STRADA „HORIA RUSU” la propunerea domnului viceprimar Dan Diaconu; HORIA RUSU (n.18 septembrie 1952, Timişoara – d.29 ianuarie 2001, Sibiu), a fost un politician român liberal, deputat de Timiş din 1990-1996 ales din partea PNL respectiv PNL-AT, a devenit vicepreşedinte al PNL după unificarea liberalilor în 1998, a fost ales deputat de Sibiu în anul 2000, i-a fost acordat titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara post – mortem; Prin Hotărârea nr.36 din data 28.01.2015, cu anexa 1, Comisia Judeţeană de denumiri a respins denumirea „HORIA RUSU”, propusă pentru tronsonul respectiv, cu precizarea „se amână cu menţiunea de a se propune o altă denumire în concordanţă cu specificul străzilor din zonă”. - Tronsonul de ramificaţie al străzii Carei, din ZONA CALEA ARADULUI, tronsonul 6, perpendicular pe tronsonul principal al străzii Carei la nord de imobilul situat pe str. Carei nr. 18, paralel cu strada ANS, conform planului de situaţie anexat, să îşi schimbe denumirea în STRADA „BLAJ”, la propunerea Serviciului Banca de Date Urbana si Cadastru şi comisiei municipale de denumiri; - Tronsonul de ramificaţie al străzii Carei, din ZONA CALEA ARADULUI, tronsonul 7, situat între Calea Aradului şi tronsonul principal al străzii Carei fiind paralel cu acesta din urmă, perpendicular pe strada ANS, conform planului de situaţie anexat, să îşi schimbe denumirea în STRADA „SIGHET”, la propunerea Serviciului Banca de Date Urbana si Cadastru şi comisiei municipale de denumiri; - Intrarea nouă din ZONA CALEA MARTIRILOR 1989 – STR. GAVRIL MUSICESCU, tronsonul 8, perpendiculară pe strada Gospodarilor între imobilele cu numerele 18 şi 19, conform planului de situaţie anexat, să poarte denumirea INTRAREA „ELISABETA RIZEA”, la propunerea Serviciului Banca de Date Urbana si Cadastru; ELISABETA RIZEA (n. 28. iunie 1912, Domneşti, jud Argeş – d. Octombrie 2003) – eroină a luptei anticomuniste din România, arestată şi torturată de autorităţile comuniste în 1952 şi 1961, a exectuat 12 ani de închisoare, nepoată a liderului ţărănist Gheorghe Şuţa ucis de comunişti în 1948; - Strada nouă, din ZONA CALEA TORONTALULUI – STAŢIA C.F.R. RONAŢ TRIAJ, tronsonul 9, care include De 692, paralelă cu strada Corneliu Ursu, conform planului de situaţie anexat, să poarte denumirea STRADA „GRAZ”, la propunerea Serviciului Banca de Date Urbana si Cadastru şi comisiei municipale de denumiri; GRAZ - oraş din Austria înfrăţit cu Municipiul Timişoara; - Strada nouă, din ZONA CALEA TORONTALULUI – STAŢIA C.F.R. RONAŢ TRIAJ, tronsonul 10, perpendiculară pe strada Graz, situată între strada Graz şi calea ferată, conform planului de situaţie anexat, să poarte denumirea STRADA „MULHOUSE”, la propunerea Serviciului Banca de Date Urbana si Cadastru şi comisiei municipale de denumiri; MULHOUSE - oraş din Franţa înfrăţit cu Municipiul Timişoara; - Strada nouă, din ZONA CALEA TORONTALULUI – STAŢIA C.F.R. RONAŢ TRIAJ, tronsonul 11, perpendiculară pe strada Graz, situată la nord – vest de strada Mulhouse, între strada Graz şi calea ferată, conform planului de situaţie anexat, să poarte denumirea STRADA „GERA”, la propunerea Serviciului Banca de Date Urbana si

4

Cadastru şi comisiei municipale de denumiri; GERA - oraş din Germania înfrăţit cu Municipiul Timişoara; - Strada nouă, din ZONA CALEA TORONTALULUI – STAŢIA C.F.R. RONAŢ TRIAJ, tronsonul 12, perpendiculară pe strada Graz, situată la nord – vest de strada Gera, între strada Graz şi calea ferată, conform planului de situaţie anexat, să poarte denumirea STRADA „TREVISO”, la propunerea Serviciului Banca de Date Urbana si Cadastru şi comisiei municipale de denumiri; TREVISO - oraş din Italia înfrăţit cu Municipiul Timişoara; - Strada nouă, din ZONA CALEA TORONTALULUI – STAŢIA C.F.R. RONAŢ TRIAJ, tronsonul 13, perpendiculară pe strada Graz, situată la nord – vest de strada Treviso, între strada Graz şi calea ferată, conform planului de situaţie anexat, să poarte denumirea STRADA „NOTTINGHAM”, la propunerea Serviciului Banca de Date Urbana si Cadastru şi comisiei municipale de denumiri; NOTTINGHAM - oraş din Marea Britanie înfrăţit cu Municipiul Timişoara. Prin adresa nr.SC2015-002471/30.01.2015 Instituţia Prefectului ne-a transmis Hotărârea nr.36 din data 28.01.2015 cu Anexa 1, a Comisiei Judeţene privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, prin care a aprobat în parte lista cu propunerile transmise de noi prin adresa nr.SC2014-16676/04.12.2014 şi a respins denumirea „HORIA RUSU”, cu precizarea „se amână cu menţiunea de a se propune o altă denumire în concordanţă cu specificul străzilor din zonă”, însă avizul Comisiei Judeţene privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, are caracter consultativ, conform art.5 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului României nr.63 din 29 august 2002 actualizată.

În şedinţa din data de 19.06.2012, s-au propus, de către Comisia de Denumiri a Primăriei Municipiului Timişoara, următoarele:

- Strada nouă din ZONA STR. RUDOLF WALTER – STR. ION CRISTOREANU, tronsonul 14, situată între str. Rudolf Walter si str. Efta Botoca, la est de str. Câmpului respectiv la nord de str. Efta Botoca, conform planului de situaţie anexat, să poarte denumirea STRADA „FRANZ FERCH”, la propunerea doamnei consilier Wolf Elena; FRANZ FERCH (n. 04 septembrie 1900 în Knićanin – Banat, d.20 noiembrie 1981 în Freiburg), a fost pictor şi grafician aparţinând minorităţii şvăbeşti din Banat, a locuit în Periam, jud. Timiş, a studiat arhitectura interioară la Dresda şi artele la München, a primit în anul 1939 premiul Prinţului Eugeniu de Savoia “Johann Wolfgang von Goethe” acordat de Universitatea din Viena; Printre tablourile sale care se află în posesia Muzeului Banatului, se numără unul expus la Liceul Lenau respectiv portretul Adam Müller - Guttenbrunn expus la casa cu acelaşi nume; După planurile realizate de Franz Ferch a fost executată poarta de intrare din fier forjat de la Muzeul Banatului. Prin adresa nr.UR2012-017221/26.09.2012 Instituţia Prefectului ne-a transmis Hotărârea nr.28 din data 06.09.2012 cu Anexa 1, a Comisiei Judeţene privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, prin care a aprobat în lista cu propunerile transmise de noi prin adresa nr.SC2012-15138/25.06.2012. În şedinţa din data de 13.12.2012 Comisia de Denumiri a Primăriei Municipiului Timişoara a aprobat denumirea „VASILE ZBEGAN”, propusă de Comisia Judeţeană de Denumiri şi astfel se propune:

5

- Tronsonul de ramificaţie al căii ,,URSENI” din ZONA CALEA URSENI – STR. MUSICESCU, tronsonul 15, care începe de la intersecţia Căii Urseni cu Str. Gavril Musicescu şi se continuă spre sud - vest, pe lângă Uzina de Apă, înspre str. Dr. Louis Ţurcanu, conform planului de situaţie anexat, să îşi schimbe denumirea în „STRADA „VASILE ZBEGAN”, la propunerea Comisiei Judeţene de Denumiri; Vasile Zbegan (1892-1973) – conducător al Uzinei de Apă din Timişoara (până în 1954, succedându-i în funcţie lui Stan Vidrighin). Prin adresa nr.UR2012-021347/03.12.2012 Instituţia Prefectului ne-a transmis Hotărârea nr.29 din data 12.11.2012 cu Anexa 1, a Comisiei Judeţene privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, prin care a aprobat în parte lista cu propunerile de denumiri transmise prin adresa nr.SC2012-21631/17.10.2012, denumiri aprobate de către comisia municipală de denumiri în şedinţa din data de 09.10.2012 (listă conform căreia iniţial pentru tronsonul respectiv a fost înaintată denumirea STRADA „SZEGED” la propunerea comisiei municipale de denumiri, SZEGED fiind oraş din Ungaria înfrăţit cu Municipiul Timişoara) şi a respins denumirea „SZEGED”, cu precizarea „Comisia propune denumirea „Vasile Zbegan” – conducător al regiei de apă în trecut. Denumirea „Szeged” va fi utilizată în zona de vest a oraşului”. In anexa nr.1 sunt prezentate Tabelul privind atribuirea şi schimbarea de denumiri, Procesele Verbale de Şedinţă ale Comisiei Municipale din 21.11.2014, din 19.06.2012, din 09.10.2012 respectiv din 13.12.2012 şi Hotărârile Comisiei Judeţene privind atribuirea sau schimbarea de denumiri nr.36 din data 28.01.2015 cu Anexa 1, nr.28 din data 06.09.2012 cu Anexa 1 respectiv nr.29 din data 12.11.2012 cu Anexa 1, în anexa nr.2 sunt prezentate planurile de situaţie, în anexa nr.3 este prezentat Tabelul cu denumiri de străzi propuse spre a fi corectate, iar în Anexa 4 este prezentat Nomenclatorul Stradal al Municipiului Timişoara. SECRETAR ADMINISTRATOR PUBLIC IOAN COJOCARI SORIN DRĂGOI ARHITECT ŞEF ŞEF SERVICIU B.D.U.C. CIPRIAN SILVIU CĂDARIU DAN ROBESCU CONSILIER ŞEF BIROU CONSULTANŢĂ JURIDICĂ MIRON FRĂŢILĂ DANIEL VĂCĂRESCU

Red./Dact. MF. Expl.2 Cod FO 53-01, Ver.2

Atasament: pv_21.11.2014.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA CONSILIUL LOCAL COMISIA DE ATRIBUIRE SAU SCHIMBARE DE DENUMIRI LA STRAZI, PARCURI, PIETE, ETC PROCES VERBAL DE ŞEDINŢĂ din data 21.11.2014 Comisia de Atribuire sau Schimbare de Denumiri la Strazi, Parcuri, Piete, etc., constituită prin Dispozitia Primarului nr.2626/26.11.2008 și actualizată prin Dispozitiile nr.1389/20.07.2010, nr.66/12.01.2012, nr.1095/24.09.2012, nr.628/ 22.02.2013, respectiv nr.1518/ 01.10.2013, Întrunită în data de 21.11.2014 ora 12.00, pentru a dezbate propunerile și, solicitările cetățenilor si instituțiilor de atribuire sau schimbare de denumiri la străzi, parcuri, piețe, etc., înscrise pe ordinea de zi, a adoptat următoarele hotărâri: 1. Adresa nr. SC2013-9217/02.04.2013 a doamnei DANIELA APOSTOLESCU domiciliată pe B-dul Mihai Eminescu nr.5 ap.3 prin care semnalează faptul că denumirea afişată pe plăcuţele care s-au pus, relativ recent, la mai multe poduri din Timişoara nu are legătură cu zona respectivă şi solicită corectarea acestei probleme de interes civic, întrucât plăcuțele pot crea confuzii și derută în orientarea din oraș. SE AMÂNĂ dezbaterea adresei nr. SC2013-9217/02.04.2013 a doamnei DANIELA APOSTOLESCU privind schimbarea denumirilor podurilor peste Bega din Municipiul Timişoara. 2. Adresa nr. SC2014 -16676/27.06.2014 a Serviciului Banca de Date Urbana si Cadastru către comisia municipală de denumiri înaintată domnilor viceprimari Dan Diaconu şi Traian Soia la 30.06.2014, adresă prin care au fost transmise, în vederea promovării unei hotărâri de consiliu local privind însuşirea Nomenclatorului Stradal al Municipiului Timişoara, următoarele documente: - Tabelul cu denumiri de străzi propuse spre a fi corectate - - Breviarul denumirilor străzilor din Municipiul Timişoara - Nomenclatorul Stradal Timişoara în vigoare. VA FI INIŢIAT UN PROIECT DE HOTĂRÂRE DE CONSILIU LOCAL PRIVIND APROBAREA NOMENCLATORULUI STRADAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA — document care va include denumirile de străzi propuse spre a fi corectate Documentul cu denumirea propusă de „Breviar” se va numi „DICȚIONARUL” străzilor din Municipiul Timişoara 3. Referatul domnului consilier local Flavius Boncea prin care acesta supune atenției comisiei inițierea unei Hotărâri de Consiliu Local privind schimbarea denumirii Bulevardului Republicii în Bulevardul Regele Mihai I al României.

SE AMÂNĂ dezbaterea Referatului domnului consilier municipal Flavius Boncea cu privire la schimbarea denumirii bulevardului Republicii în Bulevardul Regele Mihai I al României. 4. Adresa Direcţiei Comunicare cu nr. SC2013 — 22733 / 08.08.2013 prin care aceasta ne supune atenţiei spre rezolvare propunerea domnului Novac Traian Constantin de pe str. G. Ranetti nr.2B ap.14, adresată Primăriei Municipiului Timișoara prin intermediul publicației „Monitorul Primăriei” ca: - denumirea străzii Izvorului să fie schimbată în Wilhelm Miihle, cu mențiunea că până în anul 1948 actuala stradă 1 Decembrie, între Piaţa Bălcescu şi Piaţa Crucii, purta numele celebrului grădinar. ZONA BĂLCESCU SE SCHIMBĂ denumirea în STRADA „WILHELM MUHLE” — strada cu denumirea „IZVORULUI, care îşi schimbă denumirea, perpendiculară pe strada Ghirlandei și paralelă cu Strada 1 Decembrie (fostă strada Wilhelm Miihle), WILHELM MUHLE (n.1844 în Boemia, la Kulm — d. 1908 Timișoara), Cetăţean de Onoare al Municipiului Timișoara post — mortem, florarul Curţii Imperiale, stabilit în 1866 la Timişoara, a devenit grădinarul — şef al lui Niemetz, cel mai mare cultivator de flori din oraş din acea vreme care exporta flori şi pomi fructiferi în intregul Imperiu Austro — Ungar, de la care a preluat afacerea în 1876, fiind căsătorit cu fiica acestuia. În 1891, a fost remarcat de împăratul Franz Josef la expoziția Agricolă de la Timişoara, Wilhelm Mihle amenajând cu această ocazie un parc, în care a expus în jur de 300 varietăți de trandafiri, impresionându-l pe împărat astfel încât acesta i-a propus să devină florarul Curţii Imperiale. Wilhelm Miihle a fost decorat cu ordinul „Crucea de aur cu coroană” şi a primit titlul de furnizor de flori al Curţii Imperiale de la Viena şi al celei Regale de la Budapesta. Fiul lui Wilhelm Miihle, Arpad Mihle a proiectat Parcul Rozelor, familia contribuind în 1928 la realizarea Rozariului din Timişoara (cu peste 1400 de soiuri de trandafiri), cunoscut astăzi ca Parcul Rozelor. 5. Propunerea Serviciului Banca de Date Urbana si Cadastru de atribuire denumire tronsonului de stradă nouă situat în prelungirea străzii cu același nume, la est de Calea Stan Vidrighin, între Calea Stan Vidrighin și Strada Torac, având în vedere că tronsonul respectiv a fost asfaltat și deschis circulației publice. ZONA CALEA BUZIAŞULUI - CALEA STAN VIDRIGHIN SE ATRIBUIE denumirea STRADA „HENRI COURSAGET” - tronsonul de stradă nouă situat în prelungirea străzii Prof. Dr. Aurel Păunescu - Podeanu, la est de Calea Stan Vidrighin, între Calea Stan Vidrighin şi str. Torac. HENRI COURSAGET (n.27 aprilie 1924 — d.21 martie 2011, Confolens, Franţa), Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara post — mortem, a fost personalitate culturală care a avut un rol important în promovarea diversității culturale pe scena internațională, a fost preşenintele Festivalului Artelor Folk Mondiale din Confolens timp de 49 de ani, a fondat în anul 1970 Consiliul Internaţional al Organizaţiilor de Festivaluri Folclorice şi Artă Populară, CIOFF, 2 ONG-uri patronate de UNESCO, în 1990, pe scena Teatrului de Vară 2

din Parcul Rozelor a făcut publică înscrierea României în cadrul CIOFF (Comitetul Internaţional al Organizației Festivalurilor de Folclor) fiind președinte de onoare al acestuia, iar festivalul Inimilor a fost trecut de domnia sa în Agenda anuală a UNESCO a evenimentelor culurale. 6. Propunerea domnului viceprimar Dan Diaconu de schimbare a denumirii Calea Moşniţei, propunere prezentată comisiei în cadrul ședinței din data de 04.12.2013 și amănată pentru următoarea ședință. Propunerea domnului viceprimar Dan Diaconu de schimbare a denumirii Calea Moşniţei va fi dezbătută în următoarea şedinţă a comisiei municipale de denumiri. 7. Propunerea domnului viceprimar Dan Diaconu de schimbare a denumirii tronsonului de ramificație a străzii Albăstrelelor situat între imobilul de la nr.95 de pe str. Albăstrelelor şi str. Mărghitaş, propunere prezentată comisiei în cadrul şedinţei din data de 04.12.2013. ZONA PLOPI SE SCHIMBĂ denumirea în STRADA „OSCAR SZUHANEK” - tronsonul de ramificație de stradă cu denumirea „„Albăstrelelor”, situat între imobilul de la nr.95 de pe str. Albăstrelelor şi str. Mărghitaş. OSCAR SZUHANEK (n.1887, Tomești— d.5 mai 1972, Timişoara), a fost un pictor român din Banat, care s-a numărat printre fondatorii Filialei din Timişoara a Uniunii Artiștilor Plastic România, artist plastic căruia i s-a acordat titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului işoara post — mortem. 8. Propunerea Serviciului Banca de Date Urbana si Cadastru de schimbare a denumirii BULEVRDULUI CONSTRUCTORILOR situat în Zona Calea Buziaşului, perpendicular pe Calea Stan Vidrighin, având în vedere faptul că mai există o stradă în Timișoara cu aceeaşi denumire şi anume STRADA CONSTRUCTORILOR, situată în zona Calea Sever Bocu. Propunerea Serviciului Banca de Date Urbana si Cadastru de schimbare a denumirii BULEVRDULUI CONSTRUCTORILOR situat în ZONA CALEA BUZIAŞULUI - CALEA STAN VIDRIGHIN va fi dezbătută în următoarea şedinţă a comisiei municipale de denumiri. 9. Solicitarea domnului primar Nicolae Robu, ca denumirea „FRANCESCO ILLY” să fie atribuită unei străzi situată în zona centrală din mun. Timișoara şi nu bulevardului cu denumirea „CONSTRUCTORILOR”, din ZONA CALEA BUZIAȘULUI - CALEA STAN VIDRIGHIN aşa cum s-a propus de către comisiile municipală respectiv județeană de Propunerea domnului primar Nicolae Robu, ca denumirea „FRANCESCO ILLY” să fie atribuită unei străzi situată în zona centrală din mun. Timişoara va fi dezbătută în următoarea şedinţă a comisiei municipale de denumiri.

10. Propunerea Serviciului Banca de Date Urbana si Cadastru de atribuire denumire tronsonului de intrare nouă perpendicular pe strada Gavril Musicescu între imobilul situat la nr. 105-107A şi strada Oedip. ZONA STR. GAVRIL MUSICESCU — STR. MURE; SE ARTIBUIE denumirea INTRAREA „PAUL NEAGU” - intrare nouă perpendiculară pe strada Gavril Musicescu între imobilul situat la nr. 105-107A şi strada Oedip. PAUL NEAGU (n.1938, Bucureşti — d.2004, Londra), a fost un artist plastic, pictor, desenator, grafician, sculptor, pedagog, eseist, poet, profesor de artă român — englez, numit deseori cel mai important artist plastic român de la Constantin Brâncuşi încoace şi-a petrecut copilăria şi efectuat studiile liceale la Timişoara, în 1969 s-a stabilit în marea Britani revenind periodic în România după 1989, i-a fost acordat titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara post — mortem. 11. Propunerea Serviciului Banca de Date Urbana si Cadastru de atribuire denumire tronsonului de stradă cu denumirea Dorobanţilor cere face legătura între Calea Dorobanţilor și Strada Mătăsarilor, în dreptul căii Ghirodei. ZONA CALEA DOROBANŢILOR — CALEA GHIRODEI SE SCHIMBĂ denumirea în STRADA „HORIA RUSU” - tronsonul de stradă cu denumirea Dorobanţilor care face legătura între Calea Dorobanţilor și Strada Mătăsarilor, în dreptul căii Ghirodei. HORIA RUSU (n.18 septembrie 1952, Timișoara — d.29 ianuarie 2001, Sibiu), a fost un politician român liberal, deputat de Timiş din 1990-1996 ales din partea PNL respectiv PNL-AT, a devenit vicepreşedinte al PNL după unificarea liberalilor în 1998, a fost ales deputat de Sibiu în anul 2000, i-a fost acordat titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara post — mortem. 12. Adresa nr.UR2014-003665/11.04.2014 a d-lui LELEA GHEORGHE domiciliat pe str. Pelicanului nr.33 prin care acesta solicită comisiei să analizeze situația străzii cu denumirea actuală Pelicanului întrucât în anul 1978 strada a trecut în acte de la comuna Ghiroda la Primăria Timișoara cu denumirea Pelican, denumire care este şi în Cartea Funciară şi dorește să rămână aşa, solicitare la care anexează „Tabel nominal cu proprietarii locuinţelor din strada Pelican”. Comisia a mai avut în dezbatere pe ordinea de zi din 06.08.2013, o altă solicitare depusă de domnul LELEA GHEORGHE cu nr. UR2013 —9974/ 13.06.2013. Conform Procesului Verbal de Şedinţă din 06.08.2013, semnat de membri comisiei, solicitarea a fost respinsă. Conform Nomenclatorului Stradal Timişoara denumirea actuală a arterei este „Strada Pelicanului”, acesta fiind și denumirea veche, nu avem în evidență o eventuală schimbare a unei denumiri anterioare, strada fiind situată în Municipiul Timişoara, cartierul Ghiroda Nouă.

SE RESPINGE solicitarea nr. UR2014-005665/11.04.2014 a d-lui LELEA GHEORGHE de schimbare a denumirii străzii „PELICANULUI” în „PELICAN”, 13. Adresa nr.UR2014 — 9805 / 25.06.2014 a ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI BLOCURI AEROPORT TIMIȘOARA prin administrator IRIMIA COSTICĂ prin care se solicită „să intervenim la factorii în drept pentru revenirea la vechiul sistem de adresare a cartierului Aeroport, Timișoara cu denumirea de Str. Aeroport” menționându - se că „noul sistem de străzi, cu numele și numerotarea lor și a blocurilor, pentru noi nu au nici o logică, noul sistem nefiind implementat în nici un sistem informațional”. Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.53 din data de 28.02.2006 au fost atribuite denumiri la cinci străzi fără nume din Zona Aeroport şi anume: Str. Teodor Gârneţ, Intr. loan Grosu, Intr. Eugen T. Marinescu, Intr. Ovidiu Cionca, Str. Alexandru Șerbănescu. După intrarea în vigoare a HCL nr.53/28.02.2006 aceasta a fost comunicată spre a fi pusă în aplicare tuturor direcțiilor din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara și INSTITUȚIILOR STATULUI cu atribuții în acest sens, inclusiv, evidența populației, finanțe publice, poliție, poştă. Arterele mai sus menționate au fost incluse în Nomenclatorul Stradal al Municipiului Timişoara, în baza de date informatizată, pe planul de situație al municipiului, hărţi ale Municipiului Timișoara, ghiduri turistice, etc. În sensul punerii în aplicare a HCL nr.53/28.02.2006 Serviciul Banca de Date Urbană și Cadastru a eliberat adeverințe de nomenclator stradal pentru a fi depuse la OCPI. Timiş, Serviciul de Carte Funciară, în vederea operării modificărilor de adresă în cartea funciară, a eliberat confirmări de adresă pentru a servi la INSTITUȚII, a eliberat planuri de situaţie care fac parte din documentaţia necesară emiterii certificatelor de urbanism respectiv autorizaţiilor de construire. SE RESPINGE solicitarea nr. UR2014 — 9805 / 25.06.2014 a ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI BLOCURI AEROPORT TIMIȘOARA prin administrator IRIMIA COSTICĂ de revenire la vechiul sistem de adresare a cartierului Aeroport, Timişoara cu denumirea de Str. Aeroport. 14. Adresa nr. WW2014 — 1736 / 10.09.2014 a d-lui MORCOV GHEORGHE domiciliat pe b-dul 16 Decembrie 1989 nr.47 bl.88 sc.A ap.22 prin care acesta propune şi justifică „necesitatea de a denumi aleile dintre blocurile situate pe Bul. 16 Dec. 1989 la nr.47” menţionând că „4 blocuri, sunt arondate aceleiaşi adrese Bul. 16 Decembrie 1989 nr.47”. În evidențele Serviciului Banca de Date Urbana si Cadastru, pe Bulevardul 16 Decembrie 1989 există numere poştale atibuite imobilelor după cum urmează: -nr.47 —bl 88 sc.A şi sc.B; - nr.47A —bloc cu 2 scări, sc.A şi sc.B; - nr.47B — bloc cu una scară; - nr.47C —bloc cu 2 scări, sc.A şi sc.B. Serviciul nostru propune comisiei spre analiză și dezbatere oportunitatea atribui denumiri pentru cele 2 alei pe care sunt situate cele 3 blocuri de locuințe şi anume:

- Aleea pe care este situat blocul cu adresa pe Bulevardul 16 Decembrie 1989 nr.47A. - Aleea pe care sunt situate blocurile cu adresele Bulevardul 16 Decembrie 1989 nr.47B şi nr.47C. SE AMÂNĂ luarea unei decizii cu privire la solicitarea nr. WW2014 — 1736 / 10.09.2014 a d-lui MORCOV GHEORGHE de a denumi aleile dintre blocurile situate e Bul. 16 Dec. 1989 la nr.47” întrucât solicitantul va fi înștiințat să depună tabel cu acordul tuturor proprietarilor apartamentelor situate în blocurile de pe B-dul 16 Decembrie 1989 cu numerele poştale 47A, 47B şi 4TC. 15. Propunerile Serviciului Banca de Date Urbana si Cadastru introduse ca urmare a adresei nr. UR2014 — 6524 / 28.04.2014 a d-lui GORDAN MARIUS — VIRGIL domiciliat pe str. Carei nr.1A prin care se solicită schimbarea nr. de adresă întrucât este poziționat cu imobilul pe strada Carei între imobilele nr.18 şi nr.20 pe o ramificație a străzii Carei, fiindu-i periclitată activitatea economică de pensiune datorită faptului că nu este găsit de clienți şi de curieri. ZONA CALEA ARADULUI SE SCHIMBĂ denumirea în STRADA „BLAJ” — tronsonul de ramificație al străzii Carei perpendicular pe tronsonul principal al străzii Carei la nord de imobilul situat pe str. Carei nr. 18, paralel cu strada ANS. ZONA CALEA ARADULUI SE SCHIMBĂ denumirea în STRADA „SIGHET” — tronsonul de ramificație al străzii Carei situat între Calea Aradului şi tronsonul principal al străzii Carei fiind paralel cu acesta din urmă, perpendicular pe strada ANS. 16. Adresa nr. CCM2014 — 81 / 10.10.2014 a d-lui Doctor LUPU CONSTANTIN în care acesta menționează „că viețuirea lui Emil Racoviță în Timişoara merită să fie cunoscută și prezentă în viața oraşului” și propune să acordăm unei străzi sau piețe centrale, numele celui mai mare savant român care a locuit în Timișoara. În evidențele noastre există denumirea „Emil Racoviță” atribuită unei străzi din Municipiul Timişoara situată în cartierul Ciarda Roşie. SE AMÂNĂ dezbaterea adresei nr. CCM2014 — 81 / 10.10.2014 a d-lui Doctor LUPU CONSTANTIN prin care acesta propune să acordăm unei străzi sau piețe centrale, numele celui mai mare savant român care a locuit în Timişoara, EMIL RACOVIȚĂ. 17. Propunerea Serviciului Banca de Date Urbana si Cadastru de atribuire denumire tronsonului de intrare nouă perpendicular pe strada Gospodarilor între imobilele cu numerele 18 şi 19. ZONA CALEA MARTIRILOR 1989 — STR. GAVRIL MUSICESCU SE ARTIBUIE denumirea INTRAREA „ELISABETA RIZEA” - intrare nouă perpendiculară pe strada Gospodarilor între imobilele cu numerele 18 și 19. 6

ELISABETA RIZEA (n. 28. iunie 1912, Domnești, jud Argeş — d. Octombrie 2003) — eroină a luptei anticomuniste din România, arestată şi torturată de autorităţile comuniste în 1952 și 1961, a exectuat 12 ani de închisoare, nepoată a liderului țărănist Gheorghe Șuţa ucis de comunişti în 1948. 18. Propunerea Serviciului Banca de Date Urbana si Cadastru de atribuire denumire la 5 străzi din zona Torontalului - Tri ZONA CALEA TORONTALULUI - STAŢIA C.F.R. RONAȚ TRIAJ SE ARTIBUIE denumirea STRADA „GRAZ” - stradă nouă care include De 692, paralelă cu strada Corneliu Ursu. GRAZ - oraş din Austria înfrățit cu Municipiul Timişoara ZONA CALEA TORONTALULUI — STAȚIA C.F.R. RONA TRIAJ SE ARTIBUIE denumirea STRADA „MULHOUSE” - stradă nouă perpendiculară pe strada Graz, situată între strada Graz şi calea ferată. MULHOUSE - oraş din Franța înfrățit cu Municipiul Timişoara ZONA CALEA TORONTALULUI — STAȚIA C.F.R. RONAŢ TRIAJ SE ARTIBUIE denumirea STRADA „GERA” - stradă nouă perpendiculară pe strada Graz, situată la nord — vest de strada Mulhouse, între strada Graz şi calea ferată. GERA - oraş din Germania înfrățit cu Municipiul Timișoara ZONA CALEA TORONTALULUI — STAȚIA C.F.R. RONAȚ TRIAJ SE ARTIBUIE denumirea STRADA „TREVISO” - stradă nouă perpendiculară pe strada Graz, situată la nord — vest de strada Gera, între strada Graz şi calea ferată. TREVISO - oraş din Italia înfrățit cu Municipiul Timişoara ZONA CALEA TORONTALULUI — STAŢIA C.F.R. RONAŢ TRIAJ SE ARTIBUIE denumirea STRADA „NOTTINGHAM” - stradă nouă perpendiculară pe strada Graz, situată la nord — vest de strada Treviso, între strada Graz şi calea ferată. NOTTINGHAM - oraş din Marea Britanie înfrățit cu Municipiul Timişoara Comisia de Atribuire sau Schimbare de Denumiri la Strazi, Parcuri, Piete, etc., Preşedinte: Diaconu Dan - viceprimar al Mun Membri: Stoia Traian - viceprimar al Muni Emilian Sorin Ciurariu - director executiv al Direcţiei Urbanism Flavius Boncea - consilier municipal Grigore Grigoroiu - consilier municipal Wolf Elena Secretar: Miron Frăţilă Red/Dact. MF. Expl. 2
 • PV 21.11.2014 pag.1
 • PV 21.11.2014 pag.2
 • PV 21.11.2014 pag.3
 • PV 21.11.2014 pag.4
 • PV 21.11.2014 pag.5
 • PV 21.11 2014 pag.6
 • PV 21.11.2014 pag.7

Atasament: pv_19.06.2012.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA CONSILIUL LOCAL COMISIA DE ATRIBUIRE SAU SCHIMBARE DE DENUMIRI LA STRAZI, PARCURI, PIETE, ETC PROCES VERBAL DE ȘEDINȚĂ din data 19.06.2012 Comisia de Atribuire sau Schimbare de Denumiri la Strazi, Parcuri, Piete, etc., constituita cu Dispozitia Primarului nr.2626/26.11.2008 si actualizata prin Dispozitiile nr.1389/20.07.2010 respectiv nr. 66 /12.01.2012, Întrunită în data de 19.06.2012 ora 10.00, cu privire la solicitarile cetățenilor si instituțiilor de atribuire sau schimbare de denumiri la strazi inscrise pe ordinea de zi, a adoptat următoarele hotărâri: 1, Propunerea domnul PÎRVULESCU AMEDEU din Timisoara cu adresa de e-mail am3_d3uEyahoo.com prin care solicită schimbarea numelui Pieței Aron Cotruş în Piaţa Felix. Denumirea Pieței Aron Cotruș NU SE SCHIMBĂ. 2. Propunerea doamnei ZAMFIR FLORICA, domiciliată pe str. Aurel Pop nr.156 - adresă provizorie, de atribuire denumire stradă pentru tronsonul perpendicular pe str. Aurel Pop, paralel cu str. Marius Moga, situat la sud de aceasta. Se propune ca acestui tronson să i se atribuie denumirea str. ION HOBANA (n.25 ianuareie 1931, Sânnicolaul Mare, județul Timiş — d.22 februarie 2011), fost scriitor, critic literar, teoretician al literaturii de anticipație, autor de literatură ştiinţifică fantastică român contemporan, fost membru al Uniunii Scriitorilor din România, Soci&t€ Europâenne de Culture, H.G. Wells Society, Centre International Jules Verne, Associazione Internazionale per gli Studi sulle Utopie . I-a fost decernat Marele premiu al ministerului Culturii şi Artei din Polonia (1973), Premiul special Aripile de aur ale fanteziei (1980) şi premiul World SF (Brighton, 1984). Ion Hobana este pseudonim literar, scriiorul se numea Aurelian Manta Roşie. SE ATRIBUIE denumirea STR. ION HOBANA tronsonului de stradă perpendicular pe str. Aurel Pop, paralel cu str. Marius Moga, situat la sud de aceasta. 3. Propunerea doamnei ZAMFIR FLORICA, domiciliată pe str. Aurel Pop nr.156 - adresă provizorie, de atribuire denumire stradă pentru tronsonul de drum paralel cu str Aurel Pop, perpendicular pe str. Marius Moga, situat între str. Marius Moga şi tronsonul de stradă propus la punctul 2 din prezentul Proces — Verbal de Şedinţă (paralel cu str. Marius Moga, situat la sud de str. Marius Moga şi perpendicular pe str. Aurel Pop). Se propune ca acestui tronson să i se atribuie denumirea str. AUREL CONTREA (N. 16 octombrie 1895, Comloşu Mare, județul Timiş — d.12 aprilie 1968), fost profesor, om de ştiinţă, publicist, poet şi traducător, fost secretar general în Societatea Academică “Dacia Traiana” a studenților şi oamenilor de cultură români din Roma. A tradus in limba română din limbile italiană şi maghiară, libretul operei “Aida” de Giuseppe Verdi. SE ATRIBUIE denumirea STR. AUREL CONTREA tronsonului de stradă paralel cu str Aurel Pop, perpendicular pe str. Marius Moga, situat între str. Marius

Moga și tronsonul de stradă propus la punctul 2 din prezentul Proces — Verbal de Şedinţă (paralel cu str. Marius Moga, situat la sud de str. Marius Moga şi perpendicular pe str. Aurel Pop). 4. Propunerea Serviciului Banca de Date Urbana si Cadastru de schimbare a denumirii tronsonului aleii Plutaşilor, fostă Aleea Rachetei, situat în prelungirea aleii Martir Andrei Istvan, între B-dul Sudului şi Intrarea Arenei, în Aleea Martir Andrei Istvan. Denumirea tronsonului aleii Plutașilor, fostă Aleea Rachetei, situat in prelungirea aleii Martir Andrei Istvan, intre B-dul Sudului și Intrarea Arenei, SE SCHIMBĂ în ALEEA MARTIR ANDREI ISTVAN. 5. Propunerea Serviciului Banca de Date Urbana si Cadastru de atribuire a denumirii str. Neajlov tronsonului de stradă situat în prelungirea străzii Neajlov, care începe de la str. Pavel Stoica şi se continuă înspre sud-est. SE ATRIBUIE denumirea str. NEAJLOV tronsonului de stradă situat în prelungirea străzii Neajlov, care începe de la str. Pavel Stoica şi se continuă înspre sud- est fiind paralel cu tronsoanele de prelungiri ale străzilor Nicolae Stoica de Hațeg și Dimitrie Dinicu. 6. Propunerea doamnei consilier municipal Elena Wolf de atribuire a denumirii str. FRANZ FERCH tronsonului de stradă situat între str. Rudolf Walter si str. Efta Botoca, în prelungirea străzii Ion Cristoreanu la nord de str. Efta Botoca. FRANZ FERCH (n. 04 septembrie 1900 în Knicanin — Banat, d.20 noiembrie 1981 în Freiburg), a fost pictor şi grafician aparținând minorității şvăbeşti din Banat, a locuit în Periam, jud. Timiș, a studiat arhitectura interioară la Dresda şi artele la Miinchen, a primit în anul 1939 premiul Prințului Eugeniu de Savoia “Johann Wolfgang von Goethe” acordat de Universitatea din Viena. Printre tablourile sale care se află în posesia Muzeului Banatului, se număra unul expus la Liceul Lenau respectiv portretul Adam Miller - Guttenbrunn expus la casa cu acelaşi nume. După planurile realizate de Franz Ferch a fost executată poarta de intrare din fier forjat de la Muzeul Banatului. SE ATRIBUIE denumirea strada FRANZ FERCH, tronsonului de stradă situat între str. Rudolf Walter si str. Efta Botoca, în prelungirea străzii Ion Cristoreanu la nord de str. Efta Botoca. 7. Propunerea Serviciului Banca de Date Urbana si Cadastru de schimbare a denumirii tronsonului de intrare Intrarea Gheorghe Ranetti, perpendicular pe str. Gavril Musicescu între numerele 21 şi 23, situat la nord de str. Gavril Musicescu între străzile str.Viitorului şi str.Gheorghe Ranetti, paralel cu acestea, în Intr. Aurel Turcuş. Aurel Turcuş (n. 03 august 1943, la Ucuriş, jud. Bihor, d. 26 martie 2012) a fost poet, prozator, etnograf, jurnalist şi istoric, promotor al tradițiilor culturale româneşti din Banat, a fost muzeograf la Muzeul Banatului (1969-1975), redactor la revista “Orizont” (1975-1990), redactor la ziarul “Renaşterea Bănăţeană” (1991-2002), fiind distins cu numeroase premii culturale, între care Premiul pentru poezie al Uniunii Scriitorilor, Filiala Timişoara (2003), Premiul Societății Literar — Artistice din Uzdin, Serbia (2003), Premiul Festivalului Internaţional de poezie “Mihai Eminescu”, Drobeta Turnu - Severin(2007). Denumirea tronsonului de intrare INTRAREA GHEORGHE RANEFTTI, perpendicular pe str. Gavril Musicescu între numerele 21 și 23, situat la nord de str. Gavril Musicescu între străzile str.Viitorului şi str.Gheorghe Ranetti, paralel cu acestea, SE SCHIMBĂ în INTRAREA AUREL TURCUȘ.

8. Propunerea Serviciului Banca de Date Urbana si Cadastru de atribuire a denumirii str. Lt. Ovidiu Balea tronsonului de stradă situat în prelungirea străzii Lt. Ovidiu Balea, care începe de la viaductul peste Calea Ferată Timişoara -Arad și se continuă înspre vest pâna la limita teritoriului administrativ al Municipiului Timişoara. SE ATRIBUIE denumirea str. LT. OVIDIU BALEA tronsonului de stradă situat în prelungirea străzii străzii Lt. Ovidiu Balea, care începe de la viaductul peste Calea Ferată Timişoara -Arad și se continuă înspre vest pâna la limita teritoriului administrativ al Municipiului Timişoara. Comisia de Atribuire sau Schimbare de Denumiri la Strazi, Parcuri, Piete, etc. Preşedinte: Grindeanu Sorin - viceprimar al Municipiului Timişoara Membri: Ciprian Silviu Cădariu - arhitect sef - Institutia Arhitectului Sef Silviu Sarafolean - consilier municipal Bogdan Ciprian - consilier citi a Wolf Elena - consilier municipal Stoia Traian - consilier municipal d Red/Dact. MF. Expl. 2
 • PV 19.06.2012 pag.1
 • PV 19.06.2012 pag.2
 • PV 19.06.2012 pag.3

Atasament: pv_13.12.2015.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIŞOARA CONSILIUL LOCAL COMISIA DE ATRIBUIRE SAU SCHIMBARE DE DENUMIRI LA STRAZI, PARCURI, PIETE, ETC PROCES VERBAL DE ȘEDINȚĂ din data 13.12.2012 Comisia de Atribuire sau Schimbare de Denumiri la Strazi, Parcuri, Piete, etc., constituită prin Dispozitia Primarului nr.2626/26.11.2008 si actualizată prin Dispozitiile nr.1389/20.07.2010, nr.66/12.01.2012 respectiv nr.1095/24.09.2012, Întrunită în data de 13.12.2012 ora 15.00, pentru a dezbate propunerile și, solicitările cetățenilor si instituțiilor de atribuire sau schimbare de denumiri la străzi, parcuri, piețe, etc., înscrise pe ordinea de zi, a adoptat următoarele hotărâri: 1. În şedinţa din 19.06.2012, la propunerea Serviciului Banca de Date Urbana si Cadastru s-a hotărât atribuirea denumirii STRADA „LT. OVIDIU BALEA” tronsonului de stradă situat în prelungirea străzii străzii Lt. Ovidiu Balea. În şedinţa din 09.10.2012 s-a aprobat modificarea de către Comisia Judeţeană de Denumiri a denumirii aprobată conform Procesului Verbal de Şedinţă din 19.06.2012 de către comisia municipală de denumiri, din STR. „LT. OVIDIU BALEA” în CALEA „JIMBOLIEI”. A fost înregistrată adresa Primăriei Municipiului Timişoara nr.SC2012-15138/ 29.11.2012 în care se menționează că materialul a fost retras de Primarul Municipiului Timişoara din Propunerea ordine de zi a şedinţei ordinare din data de 23.11.2012 și se face precizarea că_nu se vor mai da denumiri stradale diferite aflate în prelungire. ntru tronsoane de străzi Avizul Comisiei Județene privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, are caracter consultativ, conform art.5 alin.(1) din Ordonanța Guvernului României nr.63 din 29 august 2002 actualizată. ZONA MEHALA - LIMITA DE VEST A TERITORIULUI ADMINISTRATIV SE ATRIBUIE denumirea STRADA „LT. OVIDIU BALEA” Tronson de stradă nouă situat în prelungirea străzii Lt. Ovidiu Balea, între viaductul peste Calea Ferată Timişoara - Arad şi limita de vest a teritori administrativ al Municipiului Timişoara. 2. Hotărârea nr.29 din data 12.11.2012, cu anexa 1, a Comisiei Județene privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, prin care Comisia Judeţeană de Denumiri a respins denumirea STRADA ,„SZEGED”, aprobată de către comisia municipală de denumiri în conformitate cu Procesul Verbal de Şedinţă din 09.10.2012 şi a propus denumirea STRADA „VASILE ZBEGAN”. ZONA CALEA URSENI - MUSICESCU SE SCHIMBĂ denumirea în STRADA „VASILE ZBEGAN”.

Tronsonul se ramificație a căii „URSENI” care îşi schimbă denumirea în str. „STRADA „VASILE ZBEGAN”, situat la sud de str. Gavril Musicescu, care începe de la intersecția Căii Urseni cu Str. Gavril Musicescu şi se continuă spre sud- vest, pe lângă Uzina de Apă, înspre str. Dr. Louis Țurcanu. Vasile Zbegan (1892-1973) — conducător al Uzinei de Apă din Timişoara (până în 1954, succedându-i în funcție lui Stan Vidrighin). Denumirea STRADA „VASILE ZBEGAN”, se atribuie la propunerea Comisiei Judeţene de Denumiri. 3. Modificarea amplasamentului tronsonului Aleea Studenților, cuprins între Căminul 12 C şi str. Aurelianus, conform Avizului Comisiei de Circulaţie nr.SC2012- 25463/26.10.2012, prin mutarea aleii pe un amplasament situat la nord față de vechiul amplasament. ZONA COMPLEX STUDENȚESC SE MODIFICĂ amplasamentul tronsonului „ALEEA STUDENȚILOR”, cuprins între Căminul 12 C şi Strada Aurelianus, conform Avizului Comisiei de Circulaţie nr.SC2012-25463/26.10.2012, prin mutarea aleii pe un amplasament situat la nord față de vechiul amplasament. 4. Propunerea Serviciului Banca de Date Urbana şi Cadastru de schimbare a denumirii tronsonului STRADA „CENTURA” situat între Calea Aradului şi Calea Sever Bocu, în prelungirea Străzii Grigore Alexandrescu, în STRADA „GRIGORE ALEXANDRESCU”. ZONA CALEA ARADULUI - CALEA SEVER BOCU SE SCHIMBĂ denumirea în STRADA „GRIGORE ALEXANDRESCU”. Tronsonul situat între Calea Aradului şi Calea Sever Bocu, în prleungirea Străzii Grigore Alexandrescu, care îşi schimbă denumirea din STRADA „CENTURA” în STRADA „GRIGORE ALEXANDRESCU”. Denumirea se schimbă la propunerea Serviciului Banca de Date Urbana și Cadastru. 5. Adresa nr.RE2012-3894/02.11.2012 şi adresa nr. SC2012-25898/31.10.2012 transmisă de către Direcţia de Mediu, depuse de Parohia Greco — Catolică „Sf. Maria Regina Păcii” prin Preot Ioan Chişărău prin care se solicită să schimbarea denumirii parcului „Carmen Sylva” în Parcul “Sf. Maria Regina Păcii”. PARC- INTERSECŢIA STRĂZILOR GHEORGHE DOJA ŞI ROMULUS SE SCHIMBĂ denumirea în PARCUL „SF. MARIA REGINA PĂCII” Parcul — spațiul verde situat la intersecţia străzilor Gheorghe Doja şi Romulus, care îşi schimbă denumirea din „CARMEN SYLVA”, în PARCUL „SF. MARIA REGINA PĂCII”. Atribuirea denumirii „PARCUL CARMEN SYLVA”, a fost aprobată prin HCL nr.493/1812.2007 la solicitarea Serviciului Administrare Mediu Urban prin adresa nr. SC2006-1868/01.02.2006.

6. Propunerea domnului Viceprimar Sorin Grindeanu de atribuire ca denumire unei străzi din municipiul Timişoara numele jurnalistului Mile Cărpenişan. ZONA CALEA ŞAGULUI - STR.OVIDIU COTRUŞ — CET SUD SE ATRIBUIE denumirea STRADA „MILE CĂRPENIŞAN”. Stradă nouă, perpendiculară pe str. Ovidiu Cotruş, situată la nord de aceasta, alăturată la est Stației de Sortare S.C. RETIM Ecologic Service S.A. Mile Cărpenişan (n. 23 august 1975 — d22 martie 2010) a fost jurnalist de război, corespondent din Yugoslavia, Irak și zonele afectate de tsunami-ul asiatic, care a debutat în presa scrisă, apoi a fost corespondent mai bine de 10 ani al posturilor de televiziune Antena 1 şi Antena 3. Denumirea „MILE CÂRPENIŞAN” se atribuie la propunerea comi de denumiri. municipale 7. Adresa nr. SC2012-23790/05.10.2012 a Organizației Studenților Basarabeni din Timişoara cu sediul pe Aleea Ripensia Cămin Cl6 parter prin care ne adresează rugămintea de a redenumi o stradă din Timişoara în ,, D.I. Aldea - Teodorovici” întrucât anul acesta se împlinesc 20 de ani de la moartea soților Doina şi lon Aldea — Teodorovici - români din Basarabia — care au militat pentru unirea Basarabiei cu România şi pentru introducerea limbii române în Basarabia. SE VA ATRIBUI denumirea „D. I. ALDEA - TEODOROVICI” unei strazi din Municipiul Timişoara, în momentul identificării unei străzi fără nume, nou proiectată ca urmare a elaborării si aprobării unui Plan Urbanistic Zonal. 8. Hotărârea nr.29 din data 12.11.2012, cu anexa 1, a Comisiei Județene privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, prin care Comisia Judeţeană de Denumiri a amâmat luarea unei hotărâri cu privire la TRONSONUL STRADA „MUZEUL REVOLUȚIEI ROMÂNE DIN 1989”. Comisia municipală ia act de concluzia Comisiei Județene privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, prin care a amâmat luarea unei hotărâri cu privire la TRONSONUL - STRADA „MUZEUL REVOLUȚIEI ROMÂNE DIN 1989” -, urmând a fi completată documentația cu un act doveditor/adresă oficială din partea instituției privind denumirea oficială şi cu acordul Universității de Vest, întrucât tronsonul de stradă respectiv este situat pe terenul Universității de Vest. Comisia de Atribuire sau Schimbare de Denumiri la Strazi, Parcuri, Piete, etc., constituită prin Dispozitia Primarului nr.2626/26.11.2008 si actualizata prin Dispozitiile nr.1389/20.07.2010, nr.66/12.01.2012 respectiv E Președinte: Grindeanu Sorin - viceprimar al Municipiului Timişoara Membri: Emilian Sorin Ciurariu - arhitect șef - director irecției Urbanism Flavius Boncea - consilier municipal, Bogdan Ciprian Wolf Elena Stoia Traian unicipiului rin Red/Dact. MF. Expl. 2 Secretar: Miron Frăţilă - consilier la Primăria 3
 • PV 13.12.2012 pag.1
 • PV 13.12.2012 pag.2
 • PV 13.12.2012 pag.3

Atasament: pv_09.12.2012.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA CONSILIUL LOCAL COMISIA DE ATRIBUIRE SAU SCHIMBARE DE DENUMIRI LA STRAZI, PARCURI, PIETE, ETC PROCES VERBAL DE ȘEDINȚĂ din data 09.10.2012 Comisia de Atribuire sau Schimbare de Denumiri la Strazi, Parcuri, Piete, etc., constituită prin Dispozitia Primarului nr.2626/26.11.2008 si actualizată prin Dispozitiile nr.1389/20.07.2010, nr.66/12.01.2012 respectiv nr.1095/24.09.2012, solicitările cetăţenilor si instituţiilor de atribuire sau schimbare de denumiri la străzi, parcuri, piețe, etc., înscrise pe ordinea de zi, a adoptat următoarele hotărâri: 1. Moditicarea de către Comisia Judeţeană de Denumiri a denumirii aprobată de către comisia municipală de denumiri, în conformitate cu Procesul Verbal de Şedinţă din 19.06.2012, din STR. „LT. OVIDIU BALEA” în CALEA „JIMBOLIEI”. ZONA MEHALA - LIMITA DE VEST A TERITORIULUI ADMINISTRATIV SE ATRIBUIE denumirea CALEA „JIMBOLIEI”. Cale nouă situată în prelungirea străzii străzii Lt. Ovidiu Balea, între viaductul peste Calea Ferată Timişoara - Arad şi limita de vest a teritoriului administrativ al Municipiului Timişoara. 2. Solicitarea domnului NISTOR EMANUEL din Timisoara domiciliat pe str. Crişan nr.73 de atribuire denumire pentru tronsonul de stradă nouă, perpendiculară pe prelungirea străzii Emo Kallai situată la sud — vest de aceasta, în vederea obţinerii autorizaţiei de construire pe terenul deținut în proprietate. ZONA CALEA TORONTALULUI - AEROPORT UTILITAR CIOCA SE ATRIBUIE denumirea STRADA „IOAN ISAC”. Stradă nouă perpendiculară pe prelungirea străzii Erno Kallai situată la sud — vest de aceasta. Denumirea „IOAN ISAC” se atribuie la propunerea comisiei județene de denumiri. IOAN ISAC (n. 2 apr. 1885, Ciclova, județul Caraş - Severin — d. 1950), fost pictor bănățean. membru în Uniunea Artiştilor Plastici din România, remarcabil peisagist şi impresionist. A studiat Artele Plastice la Budapesta, Ungaria. 3. Propunerea ASOCIAȚIEI MEMORIALUL REVOLUȚIEI 16-22 DECEMBRIE 1989 TIMIȘOARA cu sediul pe str. Popa Șapcă nr.3-5 de atribuire a denumirii STRADA „MUZEUL REVOLUȚIEI ROMÂNE DIN 1989” căii de access înspre Muzeul Revoluției şi înspre asociație, ținând cont de faptul că “în prezent, prin bunăvoința și acceptul Universității, intrarea se face de pe strada Oituz”.

ZONA CETATE SE ATRIBUIE denumirea STRADA „MUZEUL REVOLUȚIEI ROMÂNE DIN 1989”. Stradă nouă, perpendiculară pe str. Oituz, situată la nord de aceasta. 4. Adresa doamnei PASCAR GEORGETA domiciliată în Zona Podul Modoş nr.7. adresă provizorie, prin care solicită atribuire denumire stradală pentru imobilul nr.top.25913/2/2, situat în zona Podul Modoș. ZONA PODUL MODOŞ — FERMA FACULTĂŢII DE AGRONOMIE SE ATRIBUIE denumirea STRADA ,,PRUNULUI”. Stradă nouă identificată cu nr. top. 25913/2/2, situată între str. Caisului şi str. Denumirea „PRUNULUI” se atribuie la propunerea comisiei municipale de denumiri. 5. Adresa doamnei PASCAR GEORGETA domiciliată în Zona Podul Modoş nr.7, adresă provizorie, prin care solicită atribuire denumire stradală pentru imobilul nr.top.25912, situat în zona Podul Modoş. ZONA PODUL MODOŞ — FERMA FACULTĂȚII DE AGRONOMIE SE ATRIBUIE denumirea STRADA „CAISULUI”. al ia Stradă nouă, identificată cu nr. top. 25912, situată la nord de str. Prunului. Denumirea „CAISULUI” se atribuie la propunerea comisiei municipale de denumiri. 6. Adresa doamnei PASCAR GEORGETA domiciliată în Zona Podul Modoş nr.7, adresă provizorie, prin care solicită atribuire denumire stradală pentru imobilul nr.top.25918, situat în zona Podul Modoş. ZONA PODUL MODOŞ - FERMA FACULTĂȚII DE AGRONOMIE SE ATRIBUIE denumirea STRADA ,,CARPENULUI”. Stradă nouă, identificată cu nr. top. 25918, nr. top.17751/1, nr. top. 17750, situată la vest de Calea Ferată Timişoara — Cruceni, în prelungirea peste calea ferată a Splaiului Nicolae Titulescu, între Stația Epurare Ape şi Ferma Facultății de Agronomie. Denumirea „CARPENULUT” se atribuie la propunerea comisiei municipale de denumiri. 7. Propunerea Serviciului Banca de Date Urbana si Cadastru, la solicitarea unor cetățeni cu domiciliul în bl.C34 din Zona Bucovinei, de atribuire a unei denumiri tronsonului de stradă situat în ZONA BUCOVINEI - MEHALA la nord de str. Martir Cernăianu între str. Bucovinei și str. Munteniei. ZONA BUCOVINEI - MEHALA SE ATRIBUIE denumirea STRADA „FAENZA”. 2

Stradă nouă situată la nord de str. Martir Cernăianu între str. Bucovinei şi str. Munteniei. Denumirea „FAENZA”' se atribuie la propunerea comisiei municipale de denumiri. 8. Propunerea Serviciului Banca de Date Urbana şi Cadastru de SCHIMBARE A denumirii tronsonului de stradă CALEA URSENI situat în ZONA CALEA URSENI - MUSICESCU între str. Gavril Musicescu și str.Dr. Louis Țurcanu. ZONA CALEA URSENI - MUSICESCU SE SCHIMBĂ denumirea în STRADA „SZEGED. Tronsonul căii „URSENI” situat între str. Gavril Musicescu şi str. Dr. Louis Denumirea ,,SZEGED” se atribuie la propunerea comisiei municipale de denumiri. SZEGED este oraș din Ungaria, unul din cele 13 oraşe înfrățite cu Timişoara. 9. Solicitarea domnului VĂRZARIU DANIEL — NORBERT, prin S.C. INSTAL 5F CONSTRUCT SRL cu sediul în Timişoara str. Munteniei nr.28A, de atribuire denumire pentru tronsonul de stradă nouă, perpendicular pe str. Gr. T. Popa între nr.20 şi nr.22, format de imobilele înscrise în C.F. nr. 432542 Timişoara, nr. cad. 432542 respectiv C.F. nr. 432449 Timişoara, nr. cad. 432449. Solicitarea —nr--UR2012-17641/03-10.2012 —a doamnei —VÎLCEANU ILEANA — domiciliată pe str. Salcâmilor nr.50 bl.73A sc.B ap.4 de atribuire denumire a unei străzi numele soțului dânsei decedat erou „MARTIR CONSTANTIN VÎLCEANU”: În conformitate cu Certificatul nr.524 din 05 august 1991, emis de Comisia pentru aplicarea legii nr.42/1990 şi cu Brevetul nr.110/1991 emis de Preşedintele României, depuse în copie, CONSTANTIN VÎLCEANU are calitatea de Erou Martir al Revoluției Române de itemi TIT rr ra Prin H.C.L. nr.298/14.12.1999 Consiliul Local al Municipiului Timişoara a acordat post mortem Titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara lui Valceanu Constantin. Locul Morţii eroului martir CONSTANTIN VÎLCEANU a fost în Calea Lipovei la punctul de control de lângă Unitatea Militară. ZONA CALEA SEVER BOCU - GRIGORE. T. POPA SE ATRIBUIE denumirea STRADA „MARTIR CONSTANTIN VÎLCEANU” Stradă nouă, perpendiculară pe str. Gr. T. Popa între nr.20 şi nr.22, situată în Zona Calea Sever Bocu (fostă Calea Lipovei) 10. Adresa nr. SC2012-021631, DP2012-5829/03.10.2012 a Dircţiei Patrimoniu prin care aceaasta ne transmite adresele nr.SC2012-021631/11.09.2012 respectiv nr.DP2012- 005829/20.09.2012 ale Grupului Şcolar Agricol „IULIAN DRĂCEA” cu sediul pe Calea Aradului nr.56 prin care se solicită SCHIMBAREA DENUMIRII din GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL „IULIAN DRĂCEA” în LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL „, PETRU BOTIŞ”. SE SCHIMBĂ denumirea din GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL „IULIAN DRĂCEA” în 3

„LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL „PETRU BOTIS”” conform Anexei 1 la Procedura de atribuire a denumirilor unităților de învăţământ din sistemul național de învățământ Preuniversitar, aprobată prin Ordinul nr.6564 din 13 decembrie 2011 al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului şi Sportului, actualizat. — Unitatea de învățământ LICEUL TEHNOLOGIC pentru nivelul secundar superior sau liceal Numele (nume de persona- | AGRICOL „PETRU BOTIȘ” lități ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură) / nr. ... Localitatea TIMIŞOARA 1velul LICTEAT PROF Adresa Calea Aradului nr.56 Tel./fax/e-mail Tel. 0256306441 | | Fax 0356800138 — E-mail: agrotm Eyahoo.com Consiliul de administrație al şcolii a aprobat schimbarea denumirii conform Procesului — Verbal din data 22 martie 2012. Inspectoratul Scolar Judeţean Timiş a avizat pozitiv cu nr.9238 din 19.09.2012 schimbarea denumirii. _ E F Ci E _PETRU BOTIŞ (n. 27.06.1918, Valea Neagră de Criş, jud.Bihor — d. 2008), a fost fondatorul şcolii cu denumirea actuală Grupul Şcolar Agricol „IULIAN DRĂCEA” şi personalitate în domeniul învăţământului agricol, profesor emerit și directorul instituției. A absolvit Facultatea de Agronomie Cluj — Timişoara obținând diploma de inginer agronom, apreciată cu distincția „cum laude”, a fost membru în Consiliul Superior al Învățământului Tehnic și Profesional, Comisia Învăţământ Agricol din cadrul Ministerului Învăţământului. a elaborat două manuale şcolare destinate liceelor agricole, a elaborat şi a scris scenariul pentru un film documentar Din trecutul învăţământului agricol, care s-a realizat la studiourile de filmare din Buftea. 11. Adresa domnului NUȚĂ GHEORGHE domiciliat pe Calea Sever Bocu nr.16 prin care acesta îşi exprimă nemulțumirea față de schimbarea denumirii străzii Calea Lipovei în Calea Sever Bocu și solicită revenirea de urgență la vechea denumire a strazii Calea Lipovei. În conformitate cu Nomenclatorului Stradal Timişoara poz.1029, denumirea căii “Lipovei” a fost schimbată în Calea "Sever Bocu” prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.23/1993, Denumirea Căii "Sever Bocu” NU SE SCHIMBĂ. 12. Adresa doamnei CIURESCU SORINA domiciliată pe Calea Ghirodei nr.15 prin care aceasta solicită să se revină la vechea denumire a str. Luminii. În conformitate cu Nomenclatorului Stradal Timişoara poz.745, denumirea străzii “Luminii” a fost schimbată în str."Martir Vasile Balmuş” prin Hotărârea Consiliului Județean nr.23/1993. Denumirea străzii "Martir Vasile Balmuş” NU SE SCHIMBĂ,

13. Propunerea comisiei județene de denumiri de atribuire a denumirii STRADA „CRISTEA SANDU TIMOC” unei străzi din Municipiul Timişoara. Având in vedere faptul că, în conformitate cu Nomenclatorului Stradal Timişoara paz 109. există denumirea sir. TIMOCULUI. în vederea evitării apariției unor confuzii Comisia consideră inoportună atribuirea denumirii str.„„CRISTEA SANDU TIMOC”. CRISTEA SANDU TIMOC (n. 8 septembrie 1916, Zlocutea, Serbia — d. 7 august 2012), fost prozator, poet, istoric şi folclorist, a fost luptător activ pentru susținerea cauzei românilor timoceni, pentru păstrarea identității culturale a românilor de pretutindeni şi pentru conservarea şi promovarea tradițiilor şi identității culturale a Banatului istoric, absolvent al Facultății de Drept a Universităţii din Bucureşti, al Academiei de Studii Comerciale și Industriale, secția pedagogică. cercetător la Institutul de Studii și Cercetări la Facultatea de Agronomie din Timişoara. consilier juridic la Uniunea Judeţeană a Cooperativelor de Consum din Banat, unul dintre fondatori iar ulterior secretar general —___ —__coordonator—al-asociației_Astra-Română_pentru_Banat, Porţile _de_Fier_și Românii de Pretutindeni. A lucrat, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, la Ambasada României din Belgrad, trimis de Mareșalul Antonescu, la recomandarea lui Iuliu Maniu. 14. Propunerea comisiei județene de denumiri de atribuire a denumirii STRADA „MIRCEA ȘERBĂNESCU” unei străzi din Municipiul Timişoara. IEEE —Având-in-vedere-faptul-că -în-conformitate cu Nomenclatorului Stradal Timişoara, — poz 39, prin HCL nr.53/2006 a fost atribuită denumirea STR. „ALEXANDRU “ȘERBĂNESCU” îmei străzi din Zona Aeroport. în vederea evitării apariției unor confuzii, Comisia consideră inoportună atribuirea denumirii str, MIRCEA ŞERBĂNESCU”. MIRCEA ȘERBĂNESCU (n. — d-iulie-2012),-a-fost—— prozator, autorul unui număr impresionant de volume de proză pentru copii şi tineret şi romane, a fost redactor la ziarele timișorene ,, Românul”, „Făclia” şi „Drapelul Roşu” şi secretar al Filialei Timişoara a Uniunii Scriitorilor timp de 28 de ani. Comisia de Atribuire sau Schimbare de Denumiri la Strazi, Parcuri, Piete, etc., constituită prin Dispozitia Primarului nr.2626/26.11.2008 si actualizata prin Dispozitiile nr.1389/20.07.2010, nr.66/12.01.2012 respectiv E Președinte: Grindeanu Sorin - viceprimar al Municipiului Ţiinişoara Membri: Emilian Sorin Ciurariu - arhitect şef - director al Dă ei Urbanism Flavius Boncea - consilier municipal > Bogdan Ciprian - consilier municipal Wolf Elena - consilier municipal Stoia Traian - consilier municipal Secretar: Miron Frăţilă - consilier la Primăria Municipiului Timişoara a Red/Dact MF Expl 2 un
 • PV 09.10.2012 pag.1
 • PV 09.10.2012 pag.2
 • PV 09.10.2012 pag.3
 • PV 09.10.2012 pag.4
 • PV 09.10.2012 pag.5

Atasament: Anexa_Hot.29.pdf

l Anexa n la Hotărârea nr. 29 din data de 12.11.29 TABEL Privind atribuirea unor denumiri pentru străzi 1. Zona Calea Torontalului — Aeroport Utilitar Cioca Tronsonul 1 — Strada „Ioan Isac” — se aprobă 2. Zona Cetate Tronsonul 2 — „Muzeul Revoluției Române din 1989” — se amână, fiind necesară completarea documentației cu un act doveditor/adresă oficială din partea instituției privind denumirea oficială. De asemenea, aleea de acces fiind pe terenul Universității de Vest, se impune completarea documentației cu acordul Universității de Vest. 3. Zona Podul Modoș - Ferma Facultăţii de Agronomie Tronsonul 3 — Strada „Prunului” — se aprobă 4. Zona Podul Modoș - Ferma Facultății de Agronomie Tronsonul 4 — Strada „Caisului” — se aprobă 5. Zona Podul Modoș - Ferma Facultății de Agronomie Tronsonul 5 — Strada „Carpenului” — se aprobă 6. Zona Bucovinei - Mehala Tronsonul 6 — Strada „Faenza” — se aprobă 7. Zona Calea Urseni - Musicescu 8. Zona Calea Sever Bocu — Grigore T. Popa Tronsonul 8 — Strada „Martir Constantin Vilceanu” — se aprobă 9. Grupul Școlar Agricol "Iulian Drăcea” — Calea Aradului nr. 56 — se aprobă schimbarea denumirii în Liceul Tehnologic Agricol "Petru Botiș” 10. Comisia Județeană ia act de concluziile Comisiei de Atribuire sau Schimbare de Denumi din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara privind propunerile de denumiri de străzi „Cristea Sandu Timoc” și „Mircea Șerbănescu”, urmând ca acestea să fie utilizate în viitor pentru scuaruri, piațete, etc. Timișoara, 12.11.2012

Atasament: Anexa_Hot._28.pdf

Anexa nr.1 la Hotărârea nr. 28 din data de 06.09.2012 TABEL Privind atribuirea unor denumiri pentru străzi Zona Torontalului — Rubinstein — Aurel Pop 1. Tronsonul 1 — Str. Ion Hobana Zona Torontalului — Rubinstein — Aurel Pop 2. Tronsonul 2 — Str. Aurel Contrea Zona Soarelui — B-dul Sudului 3. Tronsonul 3 — Aleea Martir Andrei Istvan Zona Ciarda Roșie 4, Tronsonul 4 — Str. Neajlov Zona Rudolf Walter — Ion Cristoreanu iii Zona Gavril Musicescu — Gheorghe Ranetti 6. Tronsonul 6 — Intrarea Aurel Turcuș Zona Mehala 7. Tronsonul 7 — Calea Jimboliei Timișoara, 06.09.2012

Atasament: Anexa_Hot_36.pdf

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 36 din data de 28.01.2015 TABEL Privind atribuirea unor denumiri pentru străzi ZONA BĂLCESCU TRONSONULi STRADA "WILHELM MUHLE" - se aprobă; ZONA CALEA BUZIAȘULUI-CALEA STAN VIDRIGHIN TRONSONUL 2 STRADA "HENRI COURSAGET" - se aprobă; ZONA PLOPI TRONSONUL 3 STRADA "OSCAR SZUHANEK" - se aprobă; ZONA STR. GAVRIL MUSICESCU - STR. MUREŞ TRONSONUL 4 INTRAREA "PAUL NEAGU” - se aprobă; ZONA CALEA DOROBANȚILOR-CALEA GHIRODEI TRONSONUL 5 STRADA "HORIA RUSU” — se amână cu mențiunea de a se propune o altă denumire în concordanță cu specificul străzilor din zonă; ZONA CALEA ARADULUI TRONSONUL 6 STRADA "BLAJ" - se aprobă; ZONA CALEA ARADULUI TRONSONUL 7 STRADA "SIGHET" - se aprobă;

e ZONA CALEA MARTIRILOR 1989-STR. GAVRIL MUSICESCU TRONSONUL 8 INTRAREA “ELISABETA RIZEA” - se aprobă; e ZONA CALEA TORONTALULUI-STAȚIA CFR RONAȚ TRIAJ TRONSONUL 9 STRADA "GRAZ" - se aprobă; e ZONA CALEA TORONTALULUI-STAȚIA CFR RONAȚ TRIAJ TRONSONUL 10 STRADA "MULHOUSE” - se aprobă; e ZONA CALEA TORONTALULUI-STAȚIA CFR RONAȚ TRIAJ TRONSONUL 11 STRADA "GERA" - se aprobă; e ZONA CALEA TORONTALULUI-STAȚIA CFR RONAȚ TRIAJ TRONSONUL 12 STRADA "TREVISO” - se aprobă; e ZONA CALEA TORONTALULUI-STAȚIA CFR RONAȚ TRIAJ TRONSONUL 13 STRADA "NOTTINGHAM" - se aprobă; e ZONA MUREȘ-MUSICESCU TRONSONUL 1 INTRAREA "JOSEF KLAPKA” - se menține Hotărârea nr. 33/10.07.2014 a Comisiei Județene pentru atribuirea sau schimbarea de denumiri; e ZONA CETATE TRONSONUL 2 STRADA "PETRE ȚUȚEA" - se menține Hotărârea nr. 33/10.07.2014 a Comisiei Judeţene pentru atribuirea sau schimbarea de denumiri; Timișoara, 28.01.2015
 • Anexa Hot.36 pag.1
 • Anexa Hot.36 pag.2

Atasament: Hot.36.pdf

ROMÂNIA INSTITUȚIA PREFECTULUI — JUDEŢUL TIMIȘ Comisia Judeţeană privind atribuirea sau schimbarea de denumiri HOTĂRÂREA NR. 36 a Comisiei Judeţene pentru atribuirea sau schimbarea de denumiri Analizând în ședința sa din data de 28.01.2015 propunerea Direcției de Urbanism-Serviciul Banca de Date Urbană și Cadastru, materializată prin adresa nr. SC2014-16676/04.12.2014, înregistrată la Instituţia Prefectului — Județul Timiș sub nr. 13492/18.12.2014; Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 63/29.08.2002 cu modificările aduse de: Legea nr. 48/21.01.2003, Legea nr. 76/26.03.2007 și Legea nr. 279/17.10.2007; HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă propunerile de atribuire de denumiri de străzi din municipiul Timișoara, conform anexei nr. 1, parte inte; antă din prezenta hotărâre. Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică: e Instituţiei Prefectului — Județul Timiș e Consiliului Județean Timiș e Primăriei municipiului Timișoara Comisia constituită în baza Ordinului Prefectului nr. 293/28.05.2012 și nr. 817/24.07.2006. Președinte — Dan Leopold Ciobotaru Vicepreședinte — Ioan Szekernyes__— Membru — Ioan Hațegan Membru — Cornel Ungureanu Membru — Petru Urdea Timișoara, 28.01.2015

Atasament: Hot.28.pdf

ROMÂNIA INSTITUȚIA PREFECTULUI — JUDEȚUL TIMIȘ Comisia județeană privind atribuirea sau schimbarea de denumiri HOTĂRÂREA NR. 28 a Comisiei județene pentru atribuirea sau schimbarea de denumiri Analizând în ședința sa din data de 06.09.2012 propunerile Instituţiei Arhitectului Șef — Serviciul Banca de Date Urbană și Cadastru, materializate prin adresa nr. SC2012 — 15138/25.06.2012, înregistrată la Instituţia Prefectului — Județul Timiș sub nr. 6873/06.07.2012; Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 63/29.08.2002 cu modificările aduse de: Legea nr. 48/21.01.2003, Legea nr. 76/26.03.2007 și Legea nr. 279/17.10.2007; HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă propunerile de atribuire de denumiri de străzi din municipiul Timișoara împreună cu amendamentele stabilite, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică: e Instituţiei Prefectului — Județul Timiș lui Judeţean Timiș e Primăriei Municipiului Timișoara Comisia constituită în baza Ordinului Prefectului nr. 293/28.05.2012 și nr. 817/24.07.2006. Președinte — Dan Leopold Ciobotaru Vicepreștedinte — Ioan Szekernyes Membru — Ioan Hațegan Membru — Cornel Ungureanu | N MEA | / Membru — Petru Urdea (E Timișoara, 06.09.2012

Atasament: Hot.29.pdf

ROMÂNIA INSTITUȚIA PREFECTULUI — JUDEŢUL TIMIȘ Comisia judeţeană privind atribuirea sau schimbarea de denumiri HOTĂRÂREA NR. 29 a Comisiei județene pentru atribuirea sau schimbarea de denumiri Analizând în ședința sa din data de 12.11.2012 propunerile Direcţiei Urbanism — Serviciul Banca de Date Urbană și Cadastru, materializate prin adresa egistrată la Instituția Prefectului — Judeţul Timiș sub nr. 10323/23.10.2012; Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 63/29.08.2002 cu modificările aduse de: Legea nr. 48/21.01.2003, Legea nr. 76/26.03.2007 și Legea nr. 279/17.10.2007; HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă propunerile de. atribuire de denumiri de străzi din municipiul Timișoara împreună cu amendamentele stabilite, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică: e -Instituţiei-Prefectului — Judeţul Timiș e Consiliului Județean Timiș e Primăriei Municipiului Timișoara Comisia constituită în baza Ordinului Prefectului nr. 293/28.05.2012 și nr. 817/24.07.2006. (fs Președinte — Dan Leopold Ciobotar Vicepreștedinte — Ioan Szekernyes Membru — Ioan Haţegan Membru — Cornel Ungureanu Membru — Petru Urdea = Timișoara, 12.11.2012

Atasament: ANEXA_1_HCL_149.pdf

ANEXA nr.1 la HCL nr……………… TABEL

privind atribuirea de denumiri la şapte străzi respectiv două intrari şi schimbarea

denumirilor la o stradă respectiv cinci tronsoane de străzi din Municipiul Timişoara

1. ZONA BĂLCESCU TRONSONUL 1 STRADA „WILHELM MÜHLE” Strada cu denumirea „IZVORULUI” care îşi schimbă denumirea, perpendiculară pe strada Ghirlandei şi paralelă cu Strada 1 Decembrie (fostă strada Wilhelm Mühle).

WILHELM MÜHLE (n.1844 în Boemia, la Kulm – d. 1908 Timişoara), Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara post – mortem, a fost florarul Curţii Imperiale, stabilit în 1866 la Timişoara, a devenit grădinarul – şef al lui Niemetz, cel mai mare cultivator de flori din oraş din acea vreme care exporta flori şi pomi fructiferi în intregul Imperiu Austro – Ungar, de la care a preluat afacerea în 1876, fiind căsătorit cu fiica acestuia. În 1891, a fost remarcat de împăratul Franz Josef la expoziţia Agricolă de la Timişoara, Wilhelm Mühle amenajând cu această ocazie un parc, în care a expus în jur de 300 varietăţi de trandafiri, impresionându-l pe împărat astfel încât acesta i-a propus să devină florarul Curţii Imperiale. Wilhelm Mühle a fost decorat cu ordinul ,,Crucea de aur cu coroană” şi a primit titlul de furnizor de flori al Curţii Imperiale de la Viena şi al celei Regale de la Budapesta. Fiul lui Wilhelm Mühle, Arpad Mühle a proiectat Parcul Rozelor, familia contribuind în 1928 la realizarea Rozariului din Timişoara (cu peste 1400 de soiuri de trandafiri), cunoscut astăzi ca Parcul Rozelor.

2. ZONA CALEA BUZIAŞULUI - CALEA STAN VIDRIGHIN TRONSONUL 2 STRADA „HENRI COURSAGET” Stradă nouă situată în prelungirea străzii Prof. Dr. Aurel Păunescu - Podeanu, la est de Calea Stan Vidrighin, între Calea Stan Vidrighin şi str. Torac. HENRI COURSAGET (n.27 aprilie 1924 – d.21 martie 2011, Confolens, Franţa), Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara post – mortem, a fost personalitate culturală care a avut un rol important în promovarea diversităţii culturale pe scena internaţională, a fost preşenintele Festivalului Artelor Folk Mondiale din Confolens timp de 49 de ani, a fondat în anul 1970 Consiliul Internaţional al Organizaţiilor de Festivaluri Folclorice şi Artă Populară, CIOFF, 2 ONG-uri patronate de UNESCO, în 1990, pe scena Teatrului de Vară din Parcul Rozelor a făcut publică înscrierea României în cadrul CIOFF (Comitetul Internaţional al Organizaţiei Festivalurilor de Folclor) fiind preşedinte de onoare al acestuia, iar festivalul Inimilor a fost trecut de domnia sa în Agenda anuală a UNESCO a evenimentelor culurale. 3. ZONA PLOPI TRONSONUL 3 STRADA „OSCAR SZUHANEK” Tronsonul de ramificaţie al străzii ,,ALBĂSTRELELOR” care îşi schimbă denumirea, situat între imobilul de la nr.95 de pe str. Albăstrelelor şi str. Mărghitaş. OSCAR SZUHANEK (n.1887, Tomeşti– d.5 mai 1972, Timişoara), a fost un pictor român din Banat, care s-a numărat printre fondatorii Filialei din Timişoara a Uniunii Artiştilor Plastici din România, artist plastic căruia i s-a acordat titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara post – mortem;

2

4. ZONA STR. GAVRIL MUSICESCU – STR. MUREŞ TRONSONUL 4 INTRAREA „PAUL NEAGU” Intrare nouă, perpendiculară pe strada Gavril Musicescu între imobilul situat la nr. 105-107A şi strada Oedip. PAUL NEAGU (n.1938, Bucureşti – d.2004, Londra), a fost un artist plastic, pictor, desenator, grafician, sculptor, pedagog, eseist, poet, profesor de artă român – englez, numit deseori cel mai important artist plastic român de la Constantin Brâncuşi încoace şi-a petrecut copilăria şi efectuat studiile liceale la Timişoara, în 1969 s-a stabilit în marea Britanie, revenind periodic în România după 1989, i-a fost acordat titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara post – mortem. 5. ZONA CALEA DOROBANŢILOR – CALEA GHIRODEI TRONSONUL 5 STRADA „HORIA RUSU” Tronsonul de ramificaţie al căii ,,DOROBANŢILOR” care îşi schimbă denumirea, tronson care face legătura între Calea Dorobanţilor şi Strada Mătăsarilor în dreptul căii Ghirodei. HORIA RUSU (n.18 septembrie 1952, Timişoara – d.29 ianuarie 2001, Sibiu), a fost un politician român liberal, deputat de Timiş din 1990-1996 ales din partea PNL respectiv PNL-AT, a devenit vicepreşedinte al PNL după unificarea liberalilor în 1998, a fost ales deputat de Sibiu în anul 2000, i-a fost acordat titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara post – mortem. 6. ZONA CALEA ARADULUI TRONSONUL 6 STRADA „BLAJ” Tronsonul de ramificaţie al străzii Carei care îşi schimbă denumirea, perpendicular pe tronsonul principal al străzii Carei la nord de imobilul situat pe str. Carei nr. 18, paralel cu strada ANS. 7. ZONA CALEA ARADULUI TRONSONUL 7 STRADA „SIGHET” Tronsonul de ramificaţie al străzii Carei care îşi schimbă denumirea, situat între Calea Aradului şi tronsonul principal al străzii Carei fiind paralel cu acesta din urmă, perpendicular pe strada ANS. 8. ZONA CALEA MARTIRILOR 1989 – STR. GAVRIL MUSICESCU TRONSONUL 8 INTRAREA „ELISABETA RIZEA” Intrare nouă perpendiculară pe strada Gospodarilor între imobilele cu numerele 18 şi 19. ELISABETA RIZEA (n. 28 iunie 1912, Domneşti, jud.Argeş – d.Octombrie 2003)– eroină a luptei anticomuniste din România, arestată şi torturată de autorităţile comuniste în 1952 şi 1961, a exectuat 12 ani de închisoare, nepoată a liderului ţărănist Gheorghe Şuţa ucis de comunişti în 1948. 9. ZONA CALEA TORONTALULUI – STAŢIA C.F.R. RONAŢ TRIAJ

3

TRONSONUL 9 STRADA „GRAZ” Stradă nouă, care include De 692, paralelă cu strada Corneliu Ursu. GRAZ - oraş din Austria înfrăţit cu Municipiul Timişoara. 10. ZONA CALEA TORONTALULUI – STAŢIA C.F.R. RONAŢ TRIAJ TRONSONUL 10 STRADA „MULHOUSE” Stradă nouă, perpendiculară pe strada Graz, situată între strada Graz şi calea ferată. MULHOUSE - oraş din Franţa înfrăţit cu Municipiul Timişoara. 11. ZONA CALEA TORONTALULUI – STAŢIA C.F.R. RONAŢ TRIAJ TRONSONUL 11 STRADA „GERA” Stradă nouă, perpendiculară pe strada Graz, situată la nord – vest de strada Mulhouse, între strada Graz şi calea ferată. GERA - oraş din Germania înfrăţit cu Municipiul Timişoara. 12. ZONA CALEA TORONTALULUI – STAŢIA C.F.R. RONAŢ TRIAJ TRONSONUL 12 STRADA „TREVISO” Stradă nouă, perpendiculară pe strada Graz, situată la nord – vest de strada Gera, între strada Graz şi calea ferată. TREVISO - oraş din Italia înfrăţit cu Municipiul Timişoara. 13. ZONA CALEA TORONTALULUI – STAŢIA C.F.R. RONAŢ TRIAJ TRONSONUL 13 STRADA „NOTTINGHAM” Stradă nouă, perpendiculară pe strada Graz, situată la nord – vest de strada Treviso, între strada Graz şi calea ferată. NOTTINGHAM - oraş din Marea Britanie înfrăţit cu Municipiul Timişoara. 14. ZONA STR. RUDOLF WALTER – STR. ION CRISTOREANU TRONSONUL 14 STRADA „FRANZ FERCH” Stradă nouă, situată între str. Rudolf Walter si str. Efta Botoca, la est de str. Câmpului respectiv la nord de str. Efta Botoca. FRANZ FERCH (n. 04 septembrie 1900 în Knićanin – Banat, d.20 noiembrie 1981 în Freiburg), a fost pictor şi grafician aparţinând minorităţii şvăbeşti din Banat, a locuit în Periam, jud. Timiş, a studiat arhitectura interioară la Dresda şi artele la München, a primit în anul 1939 premiul Prinţului Eugeniu de Savoia “Johann Wolfgang von Goethe” acordat de Universitatea din Viena; Printre tablourile sale care se află în posesia Muzeului Banatului, se numără unul expus la Liceul Lenau respectiv portretul Adam Müller - Guttenbrunn expus la casa cu acelaşi nume; După planurile realizate de Franz Ferch a fost executată poarta de intrare din fier forjat de la Muzeul Banatului. 15. ZONA CALEA URSENI – STR. MUSICESCU TRONSONUL 15 „STRADA „VASILE ZBEGAN”

4

Tronsonul de ramificaţie al căii ,,URSENI” care începe de la intersecţia Căii Urseni cu Str. Gavril Musicescu şi se continuă spre sud - vest, pe lângă Uzina de Apă, înspre str. Dr. Louis Ţurcanu. VASILE ZBEGAN (1892-1973) – conducător al Uzinei de Apă din Timişoara (până în 1954, succedându-i în funcţie lui Stan Vidrighin).

Comisia de Atribuire sau Schimbare de Denumiri la Strazi, Parcuri, Piete, etc., constituită prin Dispozitia Primarului nr.2626/26.11.2008 şi actualizată prin

Dispozitiile nr.1389/20.07.2010, nr.66/12.01.2012, nr.1095/24.09.2012, nr.628/22.02.2013, respectiv nr.1518/ 01.10.2013

Secretar: Miron Frăţilă - consilier la Primăria Municipiului Timişoara

Atasament: ANEXA_2_HCL_149.pdf

DRAGOMIR LEEA cs STR PROTOPOP BOR

ÎS 1 f UI a e sf Ya LE ILIE T ŞI ÎI Sf R = ZI : Pa ki £ ÎI o Ss a o 3 m a BL II Pie E 1 | [SSE E LI VI Vi tre . [i fi Lie PI = La e TE FI fa

 • Anexa 2 Poz.1
 • Anexa 2 Poz.2
 • Anexa 2 Poz.3
 • Anexa 2 Poz.4
 • Anexa 2 Poz.5
 • Anexa 2 Poz.6 si 7
 • Anexa 2 Poz.8
 • Anexa 2 Poz. 9, 10, 11, 12, 13
 • Anexa 2 Poz.14
 • Anexa 2 Poz.15

Atasament: ANEXA_4_HCL149.pdf

NOMENCATORUL STRADAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA ANEXA NR. 4 LA HCL NR. .............

Nr. crt.

Denumire actuală Denumire veche Tip arteră

Act/an Cartier Careu ghid

Denumire an 1956 Denumire an 1946 Denumire an 1936 Denumire Sarmeş 1940

1 1 DECEMBRIE 1 DECEMBRIE STR. P-ŢA CRUCII,STAD,PL.IND.BUZ D6,D7, E6,F6

Muhle Wilhelm Muhle Wilhelm Muhle Wilhelm 1 Decembrie

2 16 DECEMBRIE 1989 MARTIE ŞASE BV. DECIZIA260/199 0

IOSEFIN, ELISABET,ODOBESCU B6,B7,C5, C

Şase Martie Şase Martie Şase Martie

3 20 DECEMBRIE 1989 SĂVINEŞTI STR. HCJ 23/1993 CETATE D4, D5 Wilson Wilson 4 3 AUGUST 1919 APRILIE 12 1961 BV. DEC.505/1990 FABRIC E4, F3, F4 August 3 1919 August 3 1919 August 3 1919 5 9 MAI 9 MAI STR. CETATE D4 Eminescu Mihai 10 Mai 10 Mai 9 Mai 6 ABRUD ABRUD STR. FABRIC E3, F3 Abrud Abrud 7 ACA DE BARBU PORTIŢEI INTR. HCJ 23/1993 LIPOVEI VIILOR E II 8 ACAD. ALEXANDRU BORZA TRANDAFIRILOR STR. HCJ 23/1993 LOGA E4,E5,D5 Gheorghiu Ştefan Carp Petru Carp Petru 9 ACAD. AUREL BĂRGLĂZAN între Taborului şi Semicerc STR. HCL 169/2004 BOGDĂNEŞTILOR

10 ACAD. CORNELIU MICLOŞI MIRCEŞTI PIAŢĂ HCJ 23/1993 FABRIC E3, F3 Miron Românul Miron Românul Miron Românul Miron 11 ACAD. DIMITRIE GUSTI BRĂILA (din Bd.Take Ionescu) STR. HCJ 23/1993 MEDICINEI E 3 Fonagy Fonagy Fonagy 12 ACAD. PETRE P. NEGULESCU BĂNCII STR. HCJ 23/1993 VIILOR E1, F1 13 ACAD. REMUS RĂDULEŢ BOEMIA STR. HCJ 23/1993 ARADULUI EST D 1 Boemia 14 ACAD. SEXTIL PUŞCARIU fosta Popa Laurenţiu nr.9 şi 11 STR. HCJ 23/1993 CIRCUMV. I C3, D3 Popa Laurenţiu Pilatus Pilatus Pilatus 15 ACTORILOR ACTORILOR ALEE DÂMBOVIŢA B8, B9 16 ADAM ANAVI str. Nouă STR. HCL 477/2009 FREIDORF 17 ADAM MICKIEWICZ MICKIEWICZ ADAM

ADAM MICKIEWICS-actualizat prin HCL

STR. RONAŢ Z4, Z5 Mitchevici Apollo Apollo Apollo

18 ADAM MULLER GUTTENBRUNN OSTROVSCHI A. N. STR. DEC 260/1990 RONAŢ Z4, Z5 19 ADY ENDRE NOIEMBRIE ŞAPTE STR. DECIZIA 260/90 IOSEFIN C5 Bonnaz Bonnaz 20 AGRICULTORILOR AGRICULTORILOR STR. RONAŢ A3, A4 Agricultorilor Agricultorilor 21 AGRONOMIEI AGRONOMIEI STR. ANDREESCU Z8, Z9 Agronomiei 22 AIDA str. nouă STR. HCL151/2001 MUREŞ- MUZICESCU 23 ALBA IULIA ALBA IULIA STR. CETATE D4 Alba Iulia Alba Iulia 24 ALBĂSTRELELOR ALBĂSTRELELOR STR. PLOPI I4, I5 P. EDUARD 25 ALBINELOR ALBINELOR STR. I.I. DE LA BRAD E1, E2, F1 Albinelor Albinelor 26 ALECU RUSSO RUSSO ALECU STR. BLAŞCOVICI A4 Russo Alecu Russo Alecu Russo Alecu Russo Alecu 27 ALEXANDRA INDRIEŞ str. nouă STR. HCJ 5/2000 LUNEI G4, G5 28 ALEXANDRU DONICI DONICI ALEXANDRU STR. RONAŢ Y3, Z3 Donici Alexandru Donici Alexandru Donici Alexandru 29 ALEXANDRU GOLESCU GOLESCU ALEXANDRU STR. TIPOGRAFILOR E2, E3 Mars Mars Mars 30 ALEXANDRU IOAN CUZA ARADULUI(Mărăşti-Cons Europei) CALE HCJ 23/1993 ZONA ANTENELOR D 3 Aradului Aradului 31 ALEXANDRU JEBELEANU str. Nouă STR. HCL 477/2009 TORONTAL după Aeroportul Utilitar 32 ALEXANDRU LĂPUŞNEANU LĂPUŞNEANU ALEXANDRU STR. BLAŞCOVICI A3, A4 Lăpuşneanu

Alexandru Lăpuşneanu Alexandru Lăpuşneanu Alexandru

33 ALEXANDRU MACEDONSKI MACEDONSKI ALEXANDRU STR. RUSU ŞIREANU, C 7, C8 Macedonschi Alex. Hold Hold Hold 34 ALEXANDRU MILETICI str. nouă STR. HCJ 5/2000 DOROBANŢILOR G2 35 ALEXANDRU MOCIONI FURTUNĂ ŞTEFAN PIAŢĂ HCJ 23/1993 IOSEFIN-ELISABETIN C6 MocsonyAlexandru Mocsony Alaxandru Asăneşti 36 ALEXANDRU ODOBESCU ODOBESCU ALEXANDRU STR. ODOBESCU-ELISABETIN C6, C7,D7 Odobescu Alexandru Odobescu Alexandru Odobescu Alexandru Odobescu Alexandru 37 ALEXANDRU ROGOJAN str. nouă STR. HCJ 5/2000 URSENI-MUREŞ F10 38 ALEXANDRU ŞERBĂNESCU str. nouă STR. HCL 53/2006 AEROPORT 39 ALEXANDRU VAIDA-VOIEVOD TRUBADUR STR. HCJ 23/1993 CAMPUS UNIV. E5, F5 Trubadur Trubadur Trubadur Trubadur 40 ALEXANDRU VLAHUŢĂ VLAHUŢĂ ALEXANDRU STR. IOSEFIN A6, B6 Vlahuţa Alexandru Vlahuţa Alexandru Vlahuţa Alexandru Vlahuţa Alexandru 41 ALEXANDRU XENOPOL XENOPOL ALEXANDRU STR. RONAŢ Z4 42 ALMA CORNEA IONESCU str. nouă;

se mută între nr. 50-52 din str. A.

Bacalbaşa

INTR. HCL 151/2001;

HCL 355/2008

FREIDORF-STEAUA A11, B11

43 ALPINIŞTILOR ALPINIŞTILOR STR. MODERN- FILTY H1, H2 Ardelean Gheorghe Ardelean Gheorghe Ardelean Gheorghe 44 ALSACIA ALSACIA STR. KOGĂLNICEANU F1, F2 Kalinin Alsacia 45 ALUNIŞ ALUNIŞ STR. MILOIA- GIROCULUI-FRATELIA C10, D10, E1Kalinin 46 ALVA THOMAS EDISON EDISON THOMAS ALVA STR. LIPOVEI E I Edison T Alva Edison T Alva Edison T Alva 47 AMFOREI AMFOREI STR. CIRCUMVALAŢIUNII II-IV C2, C3 48 AMICIŢIEI AMICIŢIEI ALEE ARADULUI EST D1 49 AMURGULUI AMURGULUI STR. ARADULUI EST C1, D1 Mormintelor Mormintelor 50 AMZEI AMZEI STR. BALTA VERDE A4 Amzei Amzei Amzei 51 ANA IPĂTESCU IPĂTESCU ANA STR. DÂMBOVIŢA B9 Ipătescu Ana 52 ANA LUGOJANA str. nouă STR. HCL 53/2006 MUREŞ-MUZICESCU 53 ANDREI MOCIONI BOTNĂRAŞ EMIL STR. DEC. 260/1990 FABRIC TIPOGR. E3,E4 Martirii de la Ribniţa Marghiloman Marghiloman Marghiloman 54 ANDREI MUREŞEANU MUREŞEANU ANDREI STR. IOSEFIN C5 Mureşanu Andrei Mureşanu Andrei Mureşanu Andrei Mureşanu Andrei 55 ANDREI ŞAGUNA ŞAGUNA ANDREI STR. TIMOCULUI,TIGRULUI G3 Vitorian Belinschi Şaguna Andrei Şaguna Andrei Şaguna Andrei

1

NOMENCATORUL STRADAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA ANEXA NR. 4 LA HCL NR. .............

56 ANEMONELOR str. nouă STR. HCL 354/2008 BUZIAŞULUI

57 ANGHEL SALIGNY SALIGNY ANGHEL STR. STADION E6, F6 Saligni Anghel Sarcul Sarcul 58 ANINA ANINA STR. VENUS G9, G10 Anina 59 ANIŞOARA ODEANU str nouă STR. HCL 150/2001 LIDIA-MUREŞ-MUZICESCU G10 60 ANS fost tronson Liege, între c.Aradului

şi str.Carei STR. HCL143/2012 CALEA ARADULUI-LIEGE

61 ANTENEI ANTENEI BV CALEA LIPOVEI 62 ANTON BACALBAŞA BACALBAŞA ANTON STR. FREIDORF-ANDREESCU Z9, Z10, Y10 63 ANTON GOLOPENŢIA str. nouă STR. HCL 93/2004 URENI-LEGUMICULTURII 64 ANTON PANN PANN ANTON STR. FABRIC F3, F4 Pann Anton Pann Anton Pann Anton Pann Anton 65 ANTON PAVLOVICI CEHOV CEHOV ANTON PAVLOVICI STR. C.MARTRILOR, FRATELIA D10, E10 Cehov Pavlovici Anton 66 ANTON SEILER SEILLER ANTON

ANTON SEILLER-actualizat prin HCL

STR. GARĂ C5, C6 Seiler Anton Seiler Anton Seiler Anton Seiler Anton

67 ANUL 1848 ANUL 1848 STR. FRATELIA, C.MARTIRILOR D9, D10 Anul 1848 68 ANVERS ANVERS STR. RONAŢ Z3, Z4, Y4 Anvers Anvers Anvers 69 APATEU APATEU STR. LUNEI G5 Apateu Apateu Apateu 70 APELOR APELOR STR. C.MARTIRILOR D8, E8 71 APICULTORILOR APICULTORILOR STR. C.MARTIRILOR E 10 72 APRODUL MOVILĂ MOVILĂ APRODUL STR. BLAŞCOVICI B IV, C F39IVMovilă Aprodul 73 ARADULUI ARADULUI CALE ARADULUI VEST, EST D1, C1, C2, 74 ARCAŞILOR ARCAŞILOR ALEE LIPOVEI D1, E1 75 ARCIDAVA ARCIDAVA STR. MILOIA- GIROCULUI-FRATELIA D9 Arcidava 76 ARCULUI ARCULUI STR. TIMOCULUI 77 ARDEALULUI ARDEALULUI STR. ANDREESCU-SLAVICI Y8, Y9, Z7,9Str.Victoriei 78 ARENEI ARENEI INTR. SPITAL F7, F8 79 ARGEŞ ARGEŞ STR. PIAŢA CRUCII E6 Argeş Argeş Argeş 80 ARHIMANDRIT TEOFIL PĂRĂIAN Gen. GHEORGHE STAVRESCU STR. HCL 143/2012 CALEA MARTIRILOR 81 ARH. CORNEL LIUBA str. nouă INTR. HCL 200/2002 CIARDA ROŞIE 82 ARH. DUILIU MARCU str. nouă STR. HCJ 23/1993 STEAUA B10 83 ARH. ION MINCU MINCU IOAN ARH.

ARH. IOAN MINCU-actualizat prin HCL

STR. LIPOVEI VIILOR E1, E I Mincu Ioan Arh.

84 ARH. LASZLO SZEKELY ZOE STR. HCJ 23/1993 ELISABETIN D6 Zoe Zoe Zoe Zoe 85 ARH. VICTOR VLAD str. nouă STR. HCJ 23/1993 STEAUA B10 86 ARIADNA ARIADNA STR. MILOIA C8, C9 Ariadna Ariadna Ariadna 87 ARIEŞ ARIEŞ STR. PIŢA CRUCII, STADION E6 Arieş Arieş Arieş 88 ARINULUI str nouă STR. HCL 195/2005 URSENI-LEGUMICULTURII G8, G9 str nouă 89 ARISTIDE BRIAND str nouă STR. HCL 68/2003 MUREŞ-MUZICESCU 90 ARISTIDE DEMETRIADE DEMETRIADE ARISTIDE STR. ANTENE, VIILOR,I.I.BRAD D2,D3,E2,FDemetriade Aristide Demetriade Aristide Demetriade Aristide 91 ARMONIEI ARMONIEI STR. ARADULUI EST C11, D11, E11Armoniei Ruschil Contemporană 92 ARON COTRUŞ VIDRARU PIAŢĂ HCJ 23/1993 C.MARTIRILOR D8 93 ARON PUMNUL PUMNUL ARON STR. PIAŢA CRUCII D7 Pumnul Aron Pumnul Aron Pumnul Aron Pumnul Aron 94 ARSENIE BOCA IRENE MOKKA STR. HCL 143/2012 RUDOLF-WALTER, BISTREI, CIARDA

ROŞIE 95 ARTHUR RUBINSTEIN str. nouă STR. HCL 200/2002 TORONTAL D1,D2 96 AŞTRILOR AŞTRILOR STR. SOARELUI F7, F8 97 ATANASIE DEMIAN str. nouă STR. HCL 200/2002 TORONTAL D2 98 ATANASIE MARIAN MARIENESCU fost tronson str. RECOLTEI, paralel

cu Matei Millo STR. HCL 143/2012 CALEA BUZIAŞULUI-RECOLTEI

99 ATENA ATENA PIAŢĂ VIILOR E1 Atena Atena Atena 100 ATOMULUI prelung.str.Atomului STR. HCL 200/2002 VENUS I9, I10 101 ATOMULUI ATOMULUI STR. VENUS G8 102 AUGUSTIN COMAN str. nouă STR. HCL 57/2002 TORONTAL D1 103 AUREL BUTEANU str. nouă STR. HCL 185/2009 ANDREESCU 104 AUREL CIUPE (perpend. pe Holdelor) ALEE HCJ 5/2000 VIILOR-I.I. DE LA BRAD E1 105 AUREL CONTREA stradă nouă STR. HCL 53/2013 Torontalului-Rubinstein-Aurel Pop 106 AUREL COSMA POSTĂVARUL STR. HCJ 23/1993 PIAŢA 700 C4,C5,D5 Toma Toma Toma 107 AUREL PETEANU în cont. Str. Repin STR. HCL 169/2004 PLOPI 108 AUREL POP str.nouă STR. HCL 200/2002 TORONTAL D1, D2 109 AUREL POPOVICI POPOVICI AUREL STR. TIPOGRAFILOR E3 Popovici Aurel Popovici Aurel Popovici Aurel Popovici Aurel 110 AUREL TURCUŞ GHEORGHE RANETTI INTR. HCL 53/2013 GAVRIL MUSICESCU-GH.RANETTI 111 AUREL VERNICHESCU str. nouă STR. HCL 498/2006 PLOPI SUD 112 AUREL VLAICU VLAICU AUREL PIAŢĂ FABRIC F4 Vlaicu Aurel Vlaicu Aurel Vlaicu Aurel Vlaicu Aurel

2

NOMENCATORUL STRADAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA ANEXA NR. 4 LA HCL NR. .............

113 AURELIA FĂTU RĂDUŢU str. nouă STR. HCJ 5/2000 CÂMPULUI H4

114 AURELIANUS AURELIANUS STR. CAMPUS UNIVERSITAR E5 Aurelianus Aurelianus Aurelianus 115 AURORA AURORA STR. ARADULUI EST D II, D III Aurora Aurora Aurora 116 AVIATORILOR AVIATORILOR STR. KUNCZ G5, G6 Aviatorilor Verde Verde 117 AVRAM IANCU AVRAM IANCU PIAŢĂ MEHALA I B2 Avram Iancu Avram Iancu Avram Iancu 118 AVRAM IMBROANE ALEEA CFR STR. HCL 106/2001 GARA DE EST G3, H2, I 2, I1Aleea CFR Octavian Goga Imbroane Sofia 119 AXENTE SEVER AXENTE SEVER PIAŢĂ PIAŢA CRUCII D7 Axente Sever Axente Sever Axente Sever 120 AZALEELOR str. nouă, doar partea cu nr. Impare STR. HCL 354/2008 BUZIAŞULUI

121 AZUGA AZUGA STR. C.MARTIRILOR E8, E9 122 AZURULUI AZURULUI ALEE SOARELUI F8, F9 123 BABA DOCHIA BABA DOCHIA STR. FABRIC-LUNEI F4, G4 Baba Dochia Baba Dochia 124 BABA NOVAC Armata Roşie STR. ANDREESCU Z7 Armata Roşie 125 BABADAG BABADAG STR. PLATF.IND. UMT G1 126 BACĂU ( nu mai există ) BACĂU ( nu mai există ) STR. BALTA VERDE A4 Wolf Fr. Bicas 127 BACHUS BACHUS STR. RONAŢ Z4 s-a reactiv. Veterani 128 BACHUS prelung. Str.Bachus STR. HCL 68/2003 RONAŢ z4 129 BADEA CÂRŢAN BADEA CÂRŢAN PIAŢĂ DOROBANŢILOR F2, F3 Cârţan Badea Cârţan Badea Cârţan Badea 130 BAGHETEI BAGHETEI ALEE LIPOVEI E11 131 BAIA BAIA STR. KUNCZ H5 Baia Baia Baia 132 BALCIC LĂUTEI ALEE HCJ 23/1993 LIPOVEI E I 133 BALTA VERDE BALTA VERDE STR. MIRCEA CEL BĂTRÂN B3 Balta Verde Balta Verde Balta Verde 134 BANATUL BANATUL STR. IOZEFIN-DÂMBOVIŢA A7, A8 Banatul Banatul Banatul 135 BANUL MĂRĂCINE BANUL MĂRĂCINE STR. BLAŞCOVICI B3,B4 Banul Mărăcine Banul Mărăcine Banul Mărăcine 136 BANUL SEVERINULUI BANUL SEVERINULUI STR. RONAŢ Z4 Banul Severinului Banul Severinului Banul Severinului 137 BANUL UDREA BANUL UDREA STR. RONAŢ Y5, Z5 Udrea Udrea Udrea 138 BARBU ISCOVESCU ISCOVESCU BARBU STR. CAMPUS UNIVERSITAR E4, E5 139 BARBU LĂUTARU BARBU LĂUTARU STR. STEAUA B 11 Barbu Lăutaru 140 BARBU ŞTEFĂNESCU DELAVRANCEA DELAVRANCEA BARBU ŞT. STR. TIMOCULUI G3 B.Şt.Delavrancea B.Şt.Delavrancea B.Şt.Delavrancea 141 BARIERA RONAŢ nu exista STR. RONAŢ 142 BARIEREI BARIEREI STR. RONAŢ Z4 Barierei Barierei Barierei 143 BÂRSEI BÂRSEI STR. STEAUA B10, B11 Bartok Bela 144 BÂRZAVA BÂRZAVA STR. BALTA VERDE-BLAŞCOVICI A3, A4 Bârzava Bârzava Bârzava Bârzava 145 BASARABIA PLUGARILOR STR. HCJ 23/1993 MEHALA I A1,A2,B2 Basarabiei Basarabiei Basarabiei 146 BASEL BASTILIA STR. HCJ 23/1993 KOGĂLNICEANU F2 ALSACIA ALSACIA Alsacia Alsacia 147 BASMULUI BASMULUI INTR. C.MARTIRILOR E8, E9 148 BATANIA BATANIA STR. LUNEI G4,G5 Batania Batania Batania 149 BĂLŢI BAGHETEI (între str.Baghetei şi

str.Constantin Cel Mare) ALEE HCJ 23/1993 LIPOVEI E11

150 BEHELEI BEHELEI STR. DOROBANŢILOR G2, G3 Behela Behela Behela 151 BELA BARTOK TUŞNAD STR. HCJ 23/1993 CAMPUS UNIV. E5, E6 Maxim Gorki Nistrul Nistrul 152 BELA KAMOCSA str. nouă STR. HCL 256/2010 STEAUA-FRATELIA 153 BELA LUGOSI str. nouă STR. HCL 182/2007 FREIDORF-ŞAGULUI-BACALBAŞA 154 BELGRAD BELGRAD STR. RONAŢ Z4 Belgrad Belgrad Belgrad 155 BERZEI BERZEI STR. C.MARTIRILOR D9 Scorobişte 156 BISERICII EFORIE PIAŢĂ HCJ 23/1993 P-ŢA CRUCII D6 Bisericii Bisericii Bisericii 157 BISTREI BISTREI STR. CÂMPULUI H4, I 4, I 5 Bistrei 158 BISTRIŢA BISTRIŢA STR. RONAŢ Z3, A3 Bistriţa Bistriţa Bistriţa 159 BITOLIA BITOLIA STR. LUNEI G5 Bitolea Bitolea Bitolea 160 BOBÂLNA BOBÂLNA STR. GHIRODA I 3 Bobâlna 161 BOEMA str. nouă STR. HCL53/2006 MUREŞ-MUZICESCU 162 BOGDAN CATUL DROPIEI Bl.7 şi Bl.9 INTR. HCJ 23/1993 CIRCUMV.II-IV B2, C2 Dropiei 163 BOGDAN PETRICEICU HAŞDEU HAŞDEU BOGDAN PETRICEICU BV. BLAŞCOVICI B4 Haşdeu B.P. Haşdeu B.P. Haşdeu B.P. 164 BOGDĂNEŞTILOR ANTONESCU ION CALE HCL 265/2003 BASCOVICI -BALTA VERDE Z4,Z5,A3,A4Bogdăneştilor Bogdăneştilor Bogdăneştilor 165 BORSEC BORSEC STR. PIATA 700 C3, D3 166 BRADUL BRADUL STR. STADION F6 167 BRAN BRAN STR. DÂMBOVITA B8 168 BRÂNDUŞEI BRÂNDUŞEI STR. CIRCUMVALAŢIUNII II,VI C2 169 BRAŞOV BRAŞOV STR. ELISABETIN C5, D5 Pavel Elena Meţianu Mitropolit Meţianu Mitropolit 170 BRAZILOR BRAZILOR STR. LIPOVEI EI Marconi Marconi Marconi 171 BRIGADIERILOR BRIGADIERILOR STR. LUNEI G5 - - - 172 BRUMĂRELE BRUMĂRELE STR. GHIRODA I3 Brumărele 173 BRUTUS HANEŞ str. nouă STR. HCL53/2006 ARADULUI EST 174 BRUXELLES BRUXELLES STR. RONAŢ Z3, Z4 Bruxelles Bruxelles Bruxelles

3

NOMENCATORUL STRADAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA ANEXA NR. 4 LA HCL NR. .............

175 BUCEGI BUCEGI STR. STADION F6 Bucegi Bucegi Bucegi

176 BUCOVINEI BUCOVINEI STR. BUCOVINA B1, B2, C1 Bucovinei Bucovinei Bucovinei 177 BUCUREŞTI BUCUREŞTI STR. TIPOGRAFILOR E2, E3 Bucureşti Bucureşti Bucureşti 178 BUDAI DELEANU BUDAI DELEANU STR. IOSEFIN DÂMBOVIŢA B7 I.Budai Deleanu I.Budai Deleanu I.Budai Deleanu 179 BUDAI DELEANU BUDAI DELEANU + fost tronson

str.Prahova între Crizantemelor şi Căpitan Damşescu

STR. HCL 143/2012 IOSEFIN DÂMBOVIŢA B7 I.Budai Deleanu I.Budai Deleanu I.Budai Deleanu

180 BUJORILOR BUJORILOR STR. STEAUA-FRATELIA B9, B10, B11Bem General 181 BUREBISTA ZBORULUI STR. HCJ 23/1993 CIRCUMV.II-IV C2 182 BUSUIOC BUSUIOC STR. MEHALA II A3 Busuioc Busuioc Busuioc 183 BUZIAŞULUI BUZIAŞULUI CALE VENUS, CIARDA G8,H8, H9,I9Buziaşului Buziaşului Buziaşului 184 CAISULUI str. nouă STR. HCL 304/2012 ZONA PODUL MODOŞ 185 CALISTRAT HOGAŞ HOGAŞ CALISTRAT STR. PLOPI I5,J4,J5 Hogaş Calistrat 186 CAMELIEI CAMELIEI STR. MELAHA II A3 Cameliei Independenţei Independenţei 187 CAMIL PETRESCU ORADEA STR. HCJ 23/1993 LOGA E4,E5,F4,F5Oradea Oradea Oradea 188 CANALUL BEGA CANALUL BEGA STR. PLOPI H4,I4,J4 Canalul Bega 189 CAPREI CAPREI STR. GHIRODA I2 190 CARAŞ CARAŞ STR. CAMPUS UNIVERSITAR E5 Caraş Caraş Caraş 191 CAREI CAREI STR. ARADULUI VEST C1, CI 192 CARPENULUI str. nouă STR. HCL 304/2012 ZONA PODUL MODOŞ 193 CAROL DAVILLA DAVILLA CAROL STR. VIILOR E1, E2, EI Davila Carol Davila Carol Davila Carol 194 CAROL ROBERT DE ANJOU str. nouă STR. HCL 185/2009 CETATE 195 CAROL TELBISZ BOCŞA STR. HCJ 23/1993 CETATE D4 196 C. A. ROSETTI ROSETTI C.A. STR. HCL 139/2004 RONAŢ Z4, Z5 Rosetti Rosetti Rosetti Rosetti 197 CARPAŢI CARPAŢI STR. STADION E6,F5,F6 Carpaţi Carpaţi Carpaţi 198 CARULUI CARULUI INTR. CRIŞAN G2, G3 199 CASCADEI CASCADEI ALEE CIRCUMVALAŢIUNII I B3, C3 200 CASSIAN MUNTEANU MUNTEANU CASSIAN STR. RONAŢ Z5 Munteanu Cassian Munteanu Cassian Munteanu Cassian Munteanu Cassian 201 CASTANILOR CASTANILOR INTR. C.ŞAGULUI B9 202 CĂLAN CĂLAN STR. ARADULUI VEST C1 203 CĂLĂTORILOR CĂLĂTORILOR STR. C.MARTIRILOR D9, E9 204 CĂLIN ION CĂLIN ION STR. DEZAFECTATĂ GARĂ B5, C5 Vespasian Vespasian Vespasian Vespasian 205 CĂLIN NEMEŞ perpendiculară pe Grofşoreanu INTR. HCJ 23/1993 ODOBESCU C6 206 CĂPITAN DAMŞESCU DAMŞESCU CĂPITAN STR. IOSEFIN A6, A7, B7 Damşescu Cpt. Damşescu Cpt. Filomelei 207 CĂPRIOAREI CĂPRIOAREI STR. TIGRULUI G4,G5 Dionisie Dionisie Dionisie 208 CĂRĂBUŞULUI CĂRĂBUŞULUI STR. GHIRODA I2,I3 209 CĂRTURARILOR CĂRTURARILOR STR. STADION F6 210 CÂMPULUI CÂMPULUI STR. CÂMPULUI, KUNCZ, LUNEI, TIGR. G3,G4,G5,G6Câmpului Verde Verde 211 CEFERIŞTILOR CEFERIŞTILOR STR. STEAUA A10,A11,B10Ceferiştilor 212 CERCEILOR CERCEILOR INTR. DÂMBOVITA A8 213 CERCULUI CERCULUI STR. FRATELIA C10, C11 Cercului 214 CERNA CERNA STR. STADION-PLATF.IND.BUZIAŞ. F5, F6 215 CERNĂUŢI În prelungirea lui I. Flondor-str.

Muntenia STR. HCJ 23/1993 BUCOVINA B1, B2

216 CETATEA ALBĂ VISTULA STR. HCJ 23/1993 MEHALA I A1 Vistula Vistula Vistula 217 CETĂŢII CETĂŢII BV. CIRCUMV.BUCOV.MEHALA B2,B3,C1,C2Cetăţii Cetăţii Cetăţii 218 CETINEI CETINEI ALEE DÂMBOVITA B7 219 CEZAR BOLLIAC BOLLIAC CEZAR STR. TIGRULUI G3,G4 Bolliac Cezar Bolliac Cezar Bolliac Cezar 220 CHARLES DARWIN DARWIN CHARLES STR. CAMPUS UNIVERSITAR E4, E5 Prota georgevici Prota georgevici Prota georgevici 221 CHEVEREŞULUI CHEVEREŞULUI STR. PLATF.IND.C. BUZIAŞULUI I9 222 CHIMIŞTILOR CHIMIŞTILOR STR. PLATF.IND.C. BUZIAŞULUI G6 223 CHIŞINĂU NEDEIA STR. HCJ 23/1993 BLAŞCOVICI C4 Despotovici Chişineu Chişineu 224 CHIŞODEI CHIŞODEI STR. FRATELIA B9,B10, C10Chişodei 225 CINCINAT PAVELESCU intr. nouă INTR. HCL 354/2008 GR. ALEXANDRESCU 226 CIOBANULUI CIOBANULUI STR. BLAŞCOVICI A4 227 CIOCÂRLIEI CIOCÂRLIEI STR. RONAŢ Z2, Z3, Z4 Ciocârliei Ciocârliei Ciocârliei 228 CIPRIAN PORUMBESCU PORUMBESCU CIPRIAN STR. ODOBESCU-KIRIAC-ŞIREANU B7,C7,D6,D7Porumbescu Ciprian Porumbescu Ciprian Porumbescu Ciprian Porumbescu Ciprian 229 CIRCUMVALAŢIUNII CIRCUMVALAŢIUNII CALE CIRCUMVALAŢIUNII I-IV,BLAŞC. C2,C3,C4,D4Circumvalaţiunii Circumvalaţiunii Circumvalaţiunii 230 CIREŞULUI CIREŞULUI STR. RONAŢ Z4, Z5 Magdi Magdi Magdi 231 CITADELEI CITADELEI ALEE DÂMBOVITA A7, A8 232 CLAUDE DEBUSSY str. nouă STR. HCL 68/2003 MUREŞ MUZICESCU 233 CLĂBUCET CLĂBUCET STR. DÂMBOVITA B7,B8 234 CLOPOTULUI CLOPOTULUI INTR. DÂMBOVITA B8 235 CLOŞCA CLOŞCA STR. MEHALA, MIRCEA CEL BĂTRÂN A2, B2, B3 Cloşca Cloşca Cloşca

4

NOMENCATORUL STRADAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA ANEXA NR. 4 LA HCL NR. .............

236 CLUJ CLUJ STR. CAMPUS, P-ŢA CRUCII, STAD. E5,E6 Cluj Cluj Cluj

237 COCORILOR COCORILOR STR. PLOPI J5 Kisselef Pavel 238 COCOSTÂRCULUI COCOSTĂRCULUI STR. GHIRODA I2 239 COCOŞULUI COCOŞULUI INTR. VIILOR E1, F1 240 COLONEL ENESCU ENESCU COLONEL STR. CENTRU C4, D4 Turin Turin Turin 241 COLONIA RADIO COLONIA RADIO STR. CÂMPULUI H3, H4 242 COLONIA SLAVIC STR. CÂMPULUI 243 COMĂNEŞTI COMĂNEŞTI STR. FABRIC F4 Pipoş Pipoş Pipoş 244 COMETEI COMETEI STR. CRIŞAN H2,H3 Cometei Cometei Cometei 245 COMOAREI COMOAREI STR. RONAŢ Y4, Y5 246 CONSILIUL EUROPEI denumire nouă PIAŢĂ HCL 58/1999 ARAD-CIRC.-LIPOVEI D2 247 CONSTANTIN BRÂNCOVEANU BRÂNCOVEANU CONSTANTIN BV. ODOBESCU-ŞIREANU C6, C9 Brâncoveanu C-tin Brâncoveanu C-tin Brâncoveanu C-tin 248 CONSTANTIN BRÂNCUŞI CĂRVUNARILOR STR. HCJ 23/1993 TIPOGRAFILOR D3, E3 Goliat 249 CONSTANTIN BRĂILOIU STEGARILOR STR. HCJ 23/1993 C.MARTIRILOR E7, E8 250 CONSTANTIN CEL MARE CONSTANTIN CEL MARE STR. LIPOVEI D1, E1, EI Constantin cel Mare Constantin cel Mare Constantin cel Mare 251 CONSTANTIN DANIEL DANIEL CONSTANTIN STR. ANDREESCU Z9 252 CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA VICTORIEI BV. Dec.260/90 CETATE D5, E4, E5 Beloianis Nicos C.D. Loga Loga C.D. C.D. Loga 253 CONSTANTIN DIAMANDY str. nouă

DIAMANDI CONSTANTIN-actualizat prin HCL

STR. HCL53/2006 TORONTAL

254 CONSTANTIN DOBROGEANU GHEREA RĂDĂCEANU LOTHAR STR. HCJ 23/1993 MILOIA C9, C10 Rădăceanu Lothar 255 CONSTANTIN IOTZU str. nouă STR. HCJ 5/2000 LIPOVEI E11 256 CONSTANTIN MIU-LERCA str. nouă STR. HCL 150/2001 fosta PIAŢA ISTRIA 257 CONSTANTIN NOICA perp pe Grofşoreanu STR. HCJ 23/1993 ODOBESCU C6 258 CONSTANTIN NOTTARA NOTTARA CONSTANTIN STR. SLAVICI Y10 259 CONSTANTIN OLĂNESCU OLĂNESCU CONSTANTIN STR. GARĂ A6 Olănescu Olănescu Olănescu Olănescu 260 CONSTANTIN RĂDULESCU MOTRU RADIO STR. HCJ 23/1993 LIPOVEI VIILOR E I, E1 Radio Radio Radio Radio 261 CONSTANTIN SILVESTRI GRUIA DUMITRU STR. SLAVICI Y8 Gruia Dumitru 262 CONSTANTIN STERE VIDU ION STR. HCJ 23/1993 BUCOVINA C1 Vidu Ion 263 CONSTANTIN TITEL PETRESCU NECULUŢĂ THEODOR D-TRU STR. HCJ 23/1993 FABRIC F3, F4 Neculuţă Cantacuzino Cantacuzino Cantacuzino 264 CONSTANŢA CONSTANŢA STR. STADION E6 Constanţa Constanţa Constanţa 265 CONSTRUCTORILOR CONSTRUCTORILOR BV. BUZIAŞULUI 266 CONSTRUCTORILOR CONSTRUCTORILOR STR. LIPOVEI EII, FII 267 CONTEMPORANUL CONTEMPORANUL STR. SLAVICI X 10 Contemporanului 268 COOPERAŢIEI COOPERAŢIEI STR. LIPOVEI E I, E1 Simens 269 CORBULUI CORBULUI STR. ODOBESCU C6, C7 Corbului Corbului Corbului 270 CORINA IRINEU IRINEU CORINA STR. BOGDĂNEŞTILOR 271 CORIOLAN BĂRAN GIURGIU STR. HCJ 23/1993 ELISABETIN D6, C6 Giurgiu Giurgiu Giurgiu 272 CORIOLAN BREDICEANU BREDICEANU CORIOLAN STR. PIAŢA 700 C4, D4 Brediceanu Coriolan Brediceanu Coriolan Brediceanu Coriolan 273 CORNEL GROFŞOREANU str. nouă STR. HCJ 23/1993 ODOBESCU (Romulus-Odob.) C6 Rădulescu Ion HeliadeRădulescu Ion Heliade Rădulescu Ion Heliade 274 CORNEL LAZĂR str. nouă STR. HCJ 5/2000 DOROBANŢILOR G2, G3 275 CORNELIA SĂLCEANU FAGULUI STR. HCL188/1997 CAMPUS UNIVERSITAR E4, F4 Fagul Fagul Fagul 276 CORNELIU BABA REV DIN OCTOMBRIE 1917 STR. ANDREESCU Z8, Z9 Rev. Din oct.1917 Rev. Din oct.1917 277 CORNELIU COPOSU PÂRVAN VASILE BV. HCJ 25/1995 CAMPUS UNIVERSITAR E4, E5 278 CORNELIU URSU str. nouă STR. HCL 477/2009 TORONTAL după Aeroportul Utilitar 279 CORNELIUS NEPOS NEPOS CORNELIU

CORNELIU NEPOS-actualizat prin HCL

STR. RONAŢ Z 5 Nepos Nepos Nepos Nepos

280 COSMINULUI COSMINULUI STR. P-ŢA CRUCII-C.MARTIRILOR D7, E7, E8 Cosminului Cosminului Cosminului 281 COSMONAUŢILOR COSMONAUŢILOR STR. BLAŞCOVICI A4 282 COSTACHE NEGRUZZI COSMONAUŢILOR STR. FABRIC-TIMOCULUI F3,G3 Negrizzi Negrizzi Negrizzi Negrizzi 283 COSTINEŞTI COSTINEŞTI STR. BLAŞCOVICI B4 Cartago Cartago Cartago 284 COŞARILOR COŞARILOR INTR. MEHALA I A1 285 COZIA COZIA STR. P-ŢA CRUCII D7, E7, E6 Vasîi Ion Vasîi Ion Vasîi Ion 286 CRAIOVA CRAIOVA STR. STADION E6 Craiova Craiova Craiova 287 CRÂNGULUI CRÂNGULUI INTR. SPITAL E7 288 CRĂIŢELOR paralelă cu str.Magnoliei STR. HCL53/2006 CALEA BUZIAŞULUI 289 CREMONA str. nouă STR. HCL53/2006 C.ŞAGULUI -DN59km7 290 CRINULUI CRINULUI STR. MODERN H2 Crinul Crinul Crinul 291 CRISTALULUI CRISTALULUI ALEE SOARELUI F8 292 CRIŞAN CRIŞAN STR. MEHALA I A2, B2 Crişan Crişan Crişan 293 CRIŞUL CRIŞUL STR. STADION F5, F6 Crişul Crişul Crişul 294 CRIVAIA CRIVAIA STR. C.MARTIRILOR E8, E9 295 CRIZANTEMELOR CRIZANTEMELOR STR. IOSEFIN A6, A7, B7 Cap. A. Donici

5

NOMENCATORUL STRADAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA ANEXA NR. 4 LA HCL NR. .............

296 CRUCII CRUCII PIAŢĂ CRUCII D6 Crucii Crucii Crucii

297 CUCULUI CUCULUI INTR. DÂMBOVIŢA B8, B9 298 CUGIR CUGIR STR. ARADULUI VEST CI 299 CURCUBEULUI CURCUBEULUI INTR. DÂMBOVIŢA B 6 300 CUTEZĂTORILOR CUTEZĂTORILOR ALEE DÂMBOVIŢA A8, B8 301 CUVIN CUVIN STR. CAMPUS UNIVERSITAR F4 Cuvin Cuvin Kevin 302 D. I. ALDEA-TEODOROVICI str nouă STR. HCL513/2013 C.Aradului-Sere 303 D. MENDELEEV MENDELEEV D. STR. CIRCUMVALAŢIUNII I B3,C3,C4 Mendeleev Mendeleev Mendeleev Mendeleev 304 DACILOR DACILOR STR. FABRIC F3, G3 Dacilor Dacilor Dacilor 305 DAFINULUI str nouă STR. HCL 57/2004 CALEA BUZIAŞULUI 306 DAFINULUI prelungire str. Dafinului STR. HCL 354/2008 CALEA BUZIAŞULUI 307 DALIEI DALIEI STR. CAMPUS UNIVERSITAR E5, F5 Pop Nicolae Nero Nero 308 DAMASCHIN BOJINCĂ BOJINCA DAMASCHIN STR. Z.ODOBESCU C7 Bojincă Damaschin Bojincă Damaschin Bojincă Damaschin 309 DÂMBOVIŢA DÂMBOVIŢA BV. DÂMBOVIŢA A7, A8 Cristea Nicolae Clemenceau Clemenceau 310 DAN CĂPITAN DAN CĂPITAN STR. BLAŞCOVICI A3,A4,B3,B4Dan Căpitan Dan Căpitan Dan Căpitan 311 DEJ DEJ STR. ARADULUI VEST CI Dej 312 DELFINULUI DELFINULUI STR. CAMPUS UNIVERSITAR E5, F5 Delfinului Delfinului Delfinului 313 DELIBLATA DELIBLATA STR. STADION F5, F6 Deliblata Deliblata Deliblata 314 DELINEŞTI DELINEŞTI STR. PLOPI I4 Mosze 315 DELINEŞTI BISTREI STR. HCL 182/2007 PLOPI-R.WALTER,CÂMPULUI 316 DELIU PETROIU str. nouă STR. HCL 256/2010 STEAUA-FRATELIA 317 DEPORTAŢII DIN BĂRĂGAN din P.Domăşn.-M.cel Bătrân STR. HCJ 23/1993 MIRCEA CEL BĂTRÂN B3 str. nouă 318 DETA DETA STR. PLOPI I4 Deta 319 DIACONUL CORESI De la Martir L.Csimarik până la

C.Martirilor STR. fosta Cazane-C Martirilor D7,E6 Coresi Diaconul Coresi Diaconul Coresi Diaconul

320 DIANA DIANA STR. STADION E6 Diana Diana Diana 321 DIMINEŢII DIMINEŢII STR. FRATELIA C10, D10 Dimineţii 322 DIMITRIE BOLINTINEANU BOLINTINEANU DIMITRIE STR. IOSEFIN B5 Bolintineanu Dimitrie Bolintineanu Dimitrie Bolintineanu Dimitrie 323 DIMITRIE CANTEMIR CANTEMIR DIMITRIE STR. CETATE E 8 Dimitrie Cantemir Dimitrie Cantemir Dimitrie Cantemir 324 DIMITRIE DINICU DINICU DIMITRIE STR. CIARDA ROŞIE H10, C10 Dinicu Dimitrie 325 DIMITRIE DINICU str. nouă în prelungirea str D.

Dinicu STR. HCL53/2006 CIARDA ROŞIE I9

326 DIMITRIE DINICU str. nouă STR. HCL 57/2002 URSENI-LEGUMICULTURII I10 327 DIMITRIE PACIUREA PACIUREA DIMITRIE STR. MEDICINEI E3, E4 Crinul Prefect Buteanu Crinul Prefect Buteanu 328 DIMITRIE STAN str. nouă STR. HCL 355/2008 FREIDORF 329 DIMITRIE ŢICHINDEAL ŢICHINDEAL D.

DUMITRU ŢICHINDEAL-actualizat prin HCL

STR. BLAŞCOVICI B4 Ţichindeal Dumitru Ţichindeal Dumitru Ţichindeal Dumitru Ţichindeal Dumitru

330 DINU LIPATTI POPA LAURENŢIU STR. HCJ 23/1993 CIRCUMV. I B3, C3 Popa Laurenţiu Pilatus Pilatus Pilatus 331 DIPLICH HANS intr. nouă INTR. HCL 182/2007 PLOPI-R.WALTER,CÂMPULUI 332 DIVIZIA 9 CAVALERIE IALOMIŢA STR. ANTENA,LIPOV.VIILOR D1,E1,E2 Jandarmilor Jandarmilor Jandarmilor 333 DOAMNA CHIAJNA DOAMNA CHIAJNA STR. BLAŞCOVICI C4 Doamna Chiajna Doamna Chiajna Doamna Chiajna 334 DOBROGEA DOBROGEA STR. PLATF.IND.UMT G10 335 DOINEI DOINEI INTR. OITUZ D3 336 DOMOGLED intr. nouă INTR. HCL 355/2008 FREIDORF 337 DORIN TEODORESCU str. nouă STR. HCL 185/2009 GHIRODA 338 DORNEI DORNEI STR. CIRCUMVALAŢIUNII I C3, C4 339 DOROBANŢILOR DOROBANŢILOR CALE MODERN G1, G2, H1 C.Dorobanţilor C.Dorobanţilor C.Dorobanţilor 340 DOSITEJ OBRADOVICI LEBEDEI STR. HCJ 23/1993 C.MARTIRILOR D8 341 DR. ALEXANDRU MARTA ODOBEŞTI

DR. ALEXANDRU MARTHA- actualizat prin HCL

STR. HCJ 23/1993 MEDICINEI E3 Odobeşti Odobeşti Odobeşti Odobeşti

342 DR. AUREL CÂNDEA TRIUMFULUI STR. HCJ 23/1993 PIAŢA CRUCII D6 Triumfului Triumfului Triumfului 343 DR. ERNEST NEUMANN str. nouă STR. HCL53/2006 TORONTAL 344 DR. GHEORGHE MARINESCU MARINESCU GHEORGHE DR. STR. FABRIC F3, F4 Marinescu Gh. Dr. Cozma Aurel Dr. Cozma Aurel Dr. Cozma Aurel Dr. 345 DR. GRIGORE T. POPA CÂMPINA STR. HCJ 23/1993 ARADULUI EST CII, DII, DI Câmpina Câmpina Câmpina 346 DR. IOAN BONTILĂ BUŞTENI STR. HCJ 23/1993 TIGRULUI G3, G4 Balaş Balaş Balaş 347 DR. IOAN MUREŞAN STÂNCĂ ŞTEFAN DR. STR. HCJ 23/1993 PIAŢA CRUCII-C.MARTILOR D8, E7,E8 Ştefan Stâncă Martini Cavaler Martini Cavaler Martini Cavaler 348 DR. IOSIF NEMOIANU FEBRUARIE ŞAISPREZECE 1933 STR. HCJ 23/1993 CETATE C4 16 Februarie Divizia 9 Cavalerie Milano Divizia 9 Cavalerie 349 DR. LIVIU CIGĂREANU str. nouă STR. HCL 143/2012 IOAN SLAVICI-BACALBAŞA 350 DR. LIVIU GABOR APRILIE 7 1929 STR. HCJ 23/1993 CETATE C4, D4 Şapte Aprilie 1929 Galaţi Galaţi 351 DR. LOUIS ŢURCANU str. nouă STR. HCJ 5/2000 URSENI-MUREŞ G10 352 DR. LUCIAN GEORGEVICI str. nouă STR. HCJ 5/2000 VIILOR E1 353 DR. NICOLAE PAULESCU MĂCEŞILOR STR. HCJ 23/1993 CETATE D4 Endre Ady Vertes Dr. D.C.Attlee

6

NOMENCATORUL STRADAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA ANEXA NR. 4 LA HCL NR. .............

354 DR. PAVEL VASICI UNGUREANU PRISLOP STR. HCJ 23/1993 ODOBESCU-KIRIAC B7, C7 Vasici Vasici Vasici Vasici

355 DR. PIUS BRÂNZEU str. nouă STR. HCL 68/2003 MUREŞ MUZICESCU 356 DR. ROBERT KOCH KOCH ROBERT DR. STR. VIILOR E1, E2 Koch Robert Dr. Koch Robert Dr. Koch Robert Dr. 357 DRAGOŞ VODĂ DRAGOŞ VODĂ STR. MEHALA II A2, B2 Dragoş Vodă Dragoş Vodă Dragoş Vodă 358 DRĂGĂŞANI DRĂGĂŞANI STR. KOGĂLNICEANU F2 Drăgăşani Drăgăşani Drăgăşani 359 DREPTATEA DREPTATEA STR. DÂMBOVIŢA A7, A8 Dreptatea Dreptatea Dreptatea 360 DROPIEI DROPIEI STR. CIRCUMVALAŢIUNII II-IV B2,C2,C3 361 DRUBETA DRUBETA STR. RUSU ŞIREANU, P-ŢA CRUCII D7, D8, D9 Ciordaş Martir Ciordaş Martir Ciordaş Martir 362 DUILIU ZAMFIRESCU perp. pe str. A Golopenţia STR. HCL53/2006 URENI-LEGUMICULTURII 363 DUMBRAVA ROŞIE DUMBRAVA ROŞIE STR. LUNEI G5, G8 Cons. David Cercel Vodă Cercel Vodă 364 DUMITRU BAGDASAR BAGDASAR DUMITRU STR. SLAVICI Y10, X10 365 DUMITRU KIRIAC KIRIAC DUMITRU STR. KIRIAC B8, C8 Chiriac Dumitru Chiriac Dumitru Chiriac Dumitru 366 DUNĂREA DUNĂREA STR. BALTA VERDE, BLAŞCOVICI Z5, A5, A4,BDunărea Dunărea Dunărea 367 ECATERINA TEODOROIU TEODOROIU ECATERINA STR. FABRIC-TIMOCULUI F3 Teodoroiu Ecaterina 368 ECOULUI ECOULUI STR. LIPOVEI E I 369 EDGAR QUINET str. nouă STR. HCL 68/2003 MUREŞ-MUZICESCU 370 EDUARD PAMFIL în continuarea str Uranus STR. HCL 169/2004 LIDIA-MUREŞ 371 EDVARD BENEŞ str. nouă

EDUARD BENEŞ-actualizat prin HCL

STR. HCJ 5/2000 LIDIA F9

372 EFTA BOTOCA str. nouă STR. HCJ 5/2000 CÂMPULUI KUNCZ H4 373 EFTIMIE MURGU AUGUST DOUĂZECIŞITREI PIAŢĂ DEC. 260/1990 MEDICINEI Murgu Eftimie Murgu Eftimie Murgu Eftimie Murgu Eftimie 374 ELECTRONICII ELECTRONICII STR. VENUS G8 375 EMANOIL GOJDU GOJDU EMANOIL STR. IOSEFIN C5, C6 Gojdu E Gojdu E Gojdu E 376 EMANUIL UNGUREANU UNGUREANU EMANOIL

EMANOIL UNGUREANU-actualizat prin HCL

STR. CETATE D3, D4 Ungureanu Emanoil Ungureanu Emanoil Ungureanu Emanoil Ungureanu Emanoil

377 EMIL CIORAN str nouă STR. HCL 57/2004 MUREŞ-MUZICESCU 378 EMIL GÂRLEANU GÂRLEANU EMIL STR. PLOPI I5, J5 Gârleanu Emil 379 EMIL RACOVIŢĂ RACOVIŢĂ EMIL STR. VENUS-CIARDA ROŞIE G9, H9 380 EMILE ZOLA ZOLA EMILE STR. STEAUA, FRATELIA,MILOIA B10,B11,C9Zola Emile 381 EMILIA LUNGU PUHALLO str. nouă STR. HCJ 5/2000 BABA DOCHIA I5, I6 382 EMILIA LUNGU PUHALLO str nouă între Şt.O.Iosif şi Tigru. STR. HCJ 25/2000 LUNEI G4 383 EMMANUEL DE MARTONNE str nouă STR. HCJ 5/2000 LIDIA E9 384 ENEAS ENEAS STR. KIRIAC B8, C8 Eneas Eneas Eneas 385 ENERGIEI ENERGIEI STR. KUNCZ G5, H5 Energiei 386 ENRIC BAADER BAADER ENRIC STR. T. IONESCU- KOGĂLNICEANU E2, F2, F3 Baader Enric Baader Enric Baader Enric 387 ENRICO CARUSO CARUSSO ENRICO

ENRICO CARUSSO-actualizat prin HCL

STR. CETATE D4 Carusso Enrico Carusso Enrico Carusso Enrico

388 EPISCOP ALEXANDRU BONNAZ DEVA STR. HCJ 23/1993 FABRIC F4 Deva 389 EPISCOP AUGUSTIN PACHA RODNEI STR. HCJ 23/1993 CETATE D4 Voltaire Trumann Trumann 390 EPISCOP IOSEPH LONOVICI De la Str .3 Aug.1919 până la str. J.

Nischbach STR. HCJ 23/1993 FABRIC F4

391 EPISCOP JOSEF NISCHBACH COLONIEI EPISCOP JOSEPH NISCHBACH- actualizat prin HCL

STR. HCJ 23/1993 FABRIC F4 Kunz Splai Kunz Splai Kunz Splai

392 ERNO KALLAI str. nouă STR. HCL 477/2009 TORONTAL după Aeroportul Utilitar 393 EROII DE LA PĂULIŞ PĂULIŞ STR. HCJ 23/1993 MEHALA II A3, B3 Ion Gorun Ion Gorun Ion Gorun 394 EROILOR DE LA TISA EROILOR BV. HCJ 23/1993 CAMPUS UNIV. STADION E5, E6, F5 Eroilor de la Tisa Eroilor de la Tisa Eroilor de la Tisa 395 ETERNITĂŢII ETERNITĂŢII STR. STEAUA A10,B10,B11 396 EUGEN COŞERIU str nouă STR. HCL 57/2004 C.ARADULUI-SERE 397 EUGEN CUTEANU VĂLIUG(nr.9-15, nr.6-26) STR. HCJ 23/1993 ANDREESCU Y9, Z9 Kossuth Lajos 398 EUGEN POP str. nouă STR. HCJ 5/2000 DOROBANŢILOR G2, G3 399 EUGEN T. MARINESCU intr. nouă INTR. HCL 53/2006 AEROPORT 400 EUGEN TODORAN între C.Bogdăneştilor şi C.Irineu STR. HCL 169/2004 BOGDĂNEŞTILOR 401 EUGENIU DE SAVOYA CEAHLĂU STR. DEC.C.J.505/90 CETATE D4 Dimitrov Eugeniu de Savoya Eugeniu de Savoya 402 EURIPIDE EURIPIDE STR. CIRDA ROŞIE H9, H10 Euripide 403 EVLIYA CELEBI PĂLTINIŞ

EVLIA CELEBI-actualizat prin HCL STR. HCJ 23/1993 PIAŢA CRUCII D6 Oleg Cosevo Popescu Martirul Popescu Martirul

404 F. C. RIPENSIA SPORTIVILOR ALEE HCJ 23/1993 STADION E5, E6 Seleus 405 FAENZA str.nouă STR. HCL 304/2012 BUCOVINEI - MEHALA 406 FĂGĂRAŞ FĂGĂRAŞ STR. BLAŞCOVICI C4 Făgăraş Făgăraş Făgăraş 407 FEDRA str. nouă STR. HCL 151/2001 LIDIA-MUZICESCU-MUREŞ F10

7

NOMENCATORUL STRADAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA ANEXA NR. 4 LA HCL NR. .............

408 FELDIOARA FELDIOARA STR. PIAŢA CRUCII D7 Feldioara Feldioara Feldioara

409 FELEACUL FELEACUL STR. STADION E6 410 FELIX FELIX STR. ARADULUI VEST C I 411 FERMITĂŢII FERMITĂŢII STR. LUNEI G5 412 FILARET BARBU PESCARILOR STR. DEC.369/1991 ELISABETIN D5, D6 Puskin Moşoiu Gen. Moşoiu Gen. 413 FILATELIEI FILATELIEI STR. DÂMBOVIŢA B9 414 FILATELIEI Se prelungeşte str. Filateliei STR. HCL 355/2008 FREIDORF 415 FLACĂRA FLACĂRA STR. GHIRODA I3, I4 Flacăra 416 FLORILOR FLORILOR STR. STEAUA A10, B10 Florilor 417 FLORIMUND MERCY ENGELS STR. DEC. 260/1990 CETATE D3, D4 Engels Engels Engels Mercy 418 FLORIN MEDELEŢ str.nouă STR. HCL 182/2007 MUREŞ-MUZICESCU 419 FOIŞOR FOIŞOR STR. VIILOR F1 Rusia Rusia Rusia 420 FORTĂREŢEI FORTĂREŢEI INTR. KOGĂLNICEANU F2 421 FORUL EUGENIU CARADA BUMBEŞTI PIAŢĂ HCJ 23/1993 CETATE-LOGA D4, E4 422 FRAGILOR FRAGILOR STR. FREIDORF Z9 423 FRANCESCO GRISELINI GRISELINI FRANCESCO STR. CETATE D4 Griselini Francesco Griselini Francesco Griselini Francesco 424 FRANYO ZOLTAN SMETANA FREDERIC STR. HCJ 23/1993 BLAŞCOVICI B4, C4 Iustinteanu Iustinianu Iustinianu 425 FRANZ LIEBHARD str nouă ALEE HCJ 5/2000 VIILOR-I.I. DE LA BRAD E1 426 FRANZ LISZT ONEŞTI STR. HCJ 23/1993 PIAŢA 700 D3 Brutus Brutus Brutus Oneşti 427 FRANZ SCHMITZ str nouă

FRANTZ SCHMITS-actualizat prin HCL

STR. HCL 57/2002 C.ARADULUI-TORONTAL E1

428 FRATELIA FRATELIA STR. FRATELIA B9, B10 Fratelia 429 FRATERNITĂŢII FRATERNITĂŢII STR. DÂMBOVIŢA B9 430 FRAŢII BUZEŞTI HERĂSTRĂU STR. HCJ 23/1993 BLAŞCOVICI B4 Buteanu Nicolae Fraţii Buzeşti Fr.Buzeşti(V.Gurelean) 431 FREDERIC CHOPIN CHOPIN FREDERIC STR. TGRULUI G3 Prota A. Munteanu Prota A. Munteanu Mirceac Mare 432 FREDERIC MISTRAL MISTRAL FREDERIC STR. CRIŞAN G3, H3 Mistral Frederic Mistral Frederic Mistral Frederic Mistral Frederic 433 FRIGULUI FRIGULUI STR. VIILOR-I.I.BRAD F1 Siberia Siberia Siberia 434 FRUCTELOR FRUCTELOR STR. DÂMBOVIŢA B9 Fructelor 435 FRUNZEI FRUNZEI STR. DÂMBOVIŢA B8, B9 Frunzei 436 FUIORULUI FUIORULUI STR. GHIRODA I2 437 FURNICII FURNICII STR. GHIRODA I3, I4 438 GALILEO GALILEI GALILEI GALILEO STR. FRATELIA C10 439 GARABET IBRĂILEANU str. nouă STR. HCL 68/2003 PLOPI 440 GAROFIŢEI GAROFIŢEI STR. CRIŞAN H2, H3 Frata Constantin Frata Constantin Frata Constantin 441 GAVRIL MUSICESCU MUSICESCU GAVRIL STR. ŞAG-MILOIA-MARTIRILOR B9,C9,D9,E9Musicescu Gavril Musicescu Gavril Musicescu Gavril Musicescu Gavril 442 GĂRÂNA str. nouă STR. HCL53/2006 PLOPI 443 GĂRII GĂRII STR. GARĂ, SOLVENTUL Z5, A5, B5 Gării Gării Gării 444 GELU GELU STR. GARĂ A5,A6 Gelu Gelu Gelu 445 GENERAL EREMIA GRIGORESCU GRIGORESCU EREMIA GEN. STR. CETATE D3 Grigorescu Eremia Grigorescu Eremia Grigorescu Eremia 446 GENERAL GEORGE POMUŢ str. nouă STR. HCJ 5/2000 LIDIA E9 447 GENERAL GHEORGHE DOMĂŞNEAN CALEA BUZIAŞULUI ÎN GIRATORIU PIAŢĂ HCJ 23/1993 SOARELUI-VENUS-BUZIAŞULUI G8 448 GENERAL HENRI BERTHELOT CARAIMAN STR. HCJ 23/1993 ELISABETIN C5 Dr.Iosif Gal Dr.Iosif Gal 449 GENERAL ION DRAGALINA DECEMBRIE TREISPREZECE BV. DECIZIA 260/90 GARĂ, IOSEFIN C5,C6,B5,B6 Ion Bratianu 450 GENERAL MAGHERU MAGHERU GEN. STR. PLOPI I 4, I 5 Mageru General 451 GENERAL PRAPORGESCU PRAPORGESCU GEN. STR. CETATE D4 Praporgescu Gen. 452 GENERAL TRAIAN DODA ŢARCULUI STR. HCJ 23/1993 CETATE D4 Doda General 453 GENERAL VIRGIL ECONOMU denumire nouă PIAŢĂ HCJ 23/1993 DOROBANŢILOR-MODERN G2 454 GENEVA GENEVA STR. KOGĂLNICEANU F1, F2 Geneva Geneva Geneva 455 GENEZEI GENEZEI INTR. C.ŞAGULUI B9 456 GEORG HAENDEL intr. nouă INTR. HCL 68/2003 MUREŞ-MUZICESCU 457 GEORGE ARDELEAN str. Nouă STR. HCL 477/2009 TORONTAL 458 GEORGE BACOVIA BACOVIA GEORGE STR. DOROBANŢILOR G2, G3 Bacovia George Rotariu Pavel Pavel Rotariu 459 GEORGE COŞBUC COŞBUC GEORGE STR. CETATE D3 George Coşbuc George Coşbuc George Coşbuc 460 GEORGE ENESCU DOBROGEANU GHEREA C-TIN STR. HCJ 8/1997 LOGA D5 461 GEORGE GEORGESCU VARGA ECATERINA STR. HCJ 23/1993 ANDREESCU Z8, Z9 Varga Ecaterina 462 GEORGE POP DE BĂSEŞTI POP DE BĂSEŞTI GHEORGHE

GHEORGHE POP DE BĂSEŞTI- actualizat prin HCL

STR. GARĂ B5, B6 Pop de Băseşti Gh. Pop de Băseşti Gh. Pop de Băseşti Gh. Pop de Băseşti Gh.

463 GEORGE RANETTI RANETTI GHEORGHE GHEORGHE RANETTI-actualizat prin HCL

STR. C.ŞAGULUI C8, C9 Ranetti Gheorghe Ranetti Gheorghe Ranetti Gheorghe Ranetti Gheorghe

464 GEORGE STEPHENSON SPHENSON GEORGE STR. RONAŢ Z3 Stephenson George Stephenson George Stephenson George Stephenson George

8

NOMENCATORUL STRADAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA ANEXA NR. 4 LA HCL NR. .............

465 GEORGE TOPÎRCEANU TOPÂRCEANU GEORGE GEORGE TOPÂRCEANU-actualizat prin HCL

STR. PLOPI J4, J5 Topârceanu

466 GEORGES BIZET intr. nouă INTR. HCL 68/2003 MUREŞ MUZICESCU 467 GEORGES CLEMENCEAU denumire nouă (BRAYTIM)

GEORGE CLEMENCEAU-actualizat prin HCL

PIAŢĂ HCJ 5/2000 LIDIA E9

468 GHEORGHE ADAM SPITALUL NOU STR. HCJ 23/1993 UMT TELEGR. MODERN G1, G2 Spitalul nou Spitalul nou Spitalul nou Spitalul nou 469 GHEORGHE ANDRAŞIU PRIVIGHETORILOR STR. HCJ 23/1993 CENTRU D4, D5 Scipio Scipio Scipio 470 GHEORGHE ASACHI ASACHI GHEORGHE STR. LUNEI G4, F4, F5 471 GHEORGHE BARIŢIU BARIŢIU GHEORGHE STR. GARĂ A5, A6 Bariţiu Gheorghe Bariţiu Gh. Bariţiu Gh. 472 GHEORGHE COTOŞMAN între Hebe şi Letea STR. HCL 169/2004 FRATELIA 473 GHEORGHE CUCU CUCU GHEORGHE STR. CIRCUMV. I C3, C4 Obagianu Andrei(Sarm) 474 GHEORGHE DIMA DIMA GHEORGHE STR. CETATE-PIAŢA 700 D3 Dima Gh. 475 GHEORGHE DOJA DOJA GHEORGHE STR. ELISABETIN C5, C6, D6 Gh.Doja General Domoşneanu Gen Domoşneanu 476 GHEORGHE IVĂNESCU str. nouă STR. HCL53/2006 ARADULUI EST 477 GHEORGHE LAZĂR LAZĂR GHEORGHE STR. CIRC.I, CIRCUMV.II-IV,P 700 B3,C3,D3 Lazăr Gh Lazăr Gh Lazăr Gh 478 GHEORGHE LEAHU str. nouă STR. HCL 354/2008 LIPOVEI 479 GHEORGHE POLIZU POLIZU GHEORGHE STR. dezavectată PIAŢA 700 C3, D3 Polizu Gh Polit Mihail Polit Mihail Polizu Mihail 480 GHEORGHE POPOVICI str. nouă STR. HCL 498/2006 PLOPI SUD 481 GHEORGHE SÂRBU str. nouă INTR. HCL 151/2001 FREIDORF (SLAVICI ) A9, A10 482 GHEORGHE ŞINCAI ŞINCAI GHEORGHE STR. IOSEFIN A7 Şincai Gheorghe Şincai Gheorghe Şincai Gheorghe Şincai Gheorghe 483 GHEORGHE ŢIŢEICA ŢIŢEICA GHEORGHE STR. GHIRODA I3, I4 Ţiţeica Gheorghe 484 GHIOCEILOR GHIOCEILOR STR. BLAŞCOVICI B4 Ghioceilor Crăciunescu Crăciunescu 485 GHIRLANDEI GHIRLANDEI STR. PIAŢA CRUCII D6, D7 Ghirlandei Mihai Gaşpar Mihai Gaşpar 486 GHIRODEI GHIRODEI CALE MODERN, UMT, GHIRODA G2,H2, I 2 Ghirodei Ghirodei Ghirodei 487 GIORGIO OSTROGOVICH SITARULUI

GHEORGHE OSTROGOVICH- actualizat prin HCL

STR. HCJ 23/1993 ARADULUI EST D1, D I

488 GIUSEPPE VERDI VERDI GIUSEPPE STR. DÂMBOVIŢA B8 Verdi 489 GLAD GLAD STR. KIRIAC, R.ŞIREANU B8,C7,C8,DGlad Glad Glad 490 GLADIOLELOR GLADIOLELOR STR. STADION E6 J.Bela Catona Catona 491 GLORIEI GLORIEI STR. CAMPUS UNIVERSITAR F4, F5 Gloriei Gloriei Gloriei 492 GORNIŞTILOR GORNIŞTILOR ALEE DÂMBOVIŢA B8 493 GORUNULUI GORUNULUI ALEE DÂMBOVIŢA B7 494 GOSPODARILOR GOSPODARILOR STR. LIDIA E10 495 GRĂDINARILOR GRĂDINARILOR STR. PLOPI I4, I5 496 GRĂDINII GRĂDINII STR. DÂMBOVIŢA B9 497 GRIGORE ALEXANDRESCU ALEXANDRESCU GRIGORE STR. MEHALA, RONAŢ A1, A4 498 GRIGORE ALEXANDRESCU prelungire între C.Torontalului şi

str.Pelbartus(de Timişoara) STR. HCL 498/2006 TORONTAL-GRIGORE

ALEXANDRESCU 499 GRIGORE ALEXANDRESCU prelungire între C.Aradului şi

C.Sever Bocu (fosta str. Centura)

STR. HCL513/2013 C. Aradului-C. Sever Bocu

500 GRIGORE ANTIPA ANTIPA GRIGORE STR. CIARDA ROŞIE I 9, I 10 Antipa Grigore 501 GRIGORE POPIŢI str. nouă STR. HCL 150/2001 fosta PIAŢA ISTRIA I6 502 GRIGORE URECHE URECHE GRIGORE STR. RONAŢ Y4, Z4 Ureche Grigore Ureche Grigore Ureche Grigore Ureche Grigore 503 GRIVIŢA GRIVIŢA SPLAI DOROBANŢILOR G3 Griviţa Griviţa Griviţa 504 HAGA HAGA STR. ARADULUI EST DI Haga Haga Haga 505 HĂRNICIEI HĂRNICIEI STR. C.ŞAGULUI B9 506 HEBE HEBE STR. KIRIAC,C.ŞAG., MILOIA C7,C9 Hebe Hebe Hebe 507 HECTOR HECTOR STR. CETATE E3, E4 Hector Hector Hector 508 HEINRICH HEINE HEINE HEIRICH STR. MEDICINEI E3 Prota Popovici Prota Popovici Prota Popovici 509 HENRI COANDĂ TULNICULUI STR. HCJ 23/1993 MEDICINEI E4 Palipa Pavel General Palipa Pavel General Palipa Pavel General 510 HENRIETA DELAVRANCEA - GIBORY stradă nouă HENRIETTE

DELAVRANCEA-GIBONY-actualizat prin HCL

STR. HCJ 5/2000 LIPOVEI E11

511 HERCULANE HERCULANE STR. FRATELIA B9,B10,C10 512 HERODOT HERODOT STR. LUNEI G5 Herodot Herodot Herodot 513 HERŢA BRATEŞ STR. HCJ 23/1993 MEHALAII-MIRCEA CEL BĂTRÂN A2, A3 Cernescu Lazăr Rotariu I. Rotariu I 514 HOLDELOR HOLDELOR STR. LIPOVEI, I.I.BRAD E I Holdelor Suchan Suchan 515 HOMOROD HOMOROD STR. RONAŢ Z4, Y4 Popescu Nicolae Popescu Nicolae Popescu Nicolae 516 HORIA HORIA STR. MEHALA II, MIRCEA CEL BĂTRÂN A2, B2, B3 Horia Horia Horia 517 HORIA CREANGĂ str. nouă STR. HCJ 5/2000 LIPOVEI E11 518 HORIA HULUBEI str nouă STR. HCL 57/2004 C.ARADULUI-SERE

9

NOMENCATORUL STRADAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA ANEXA NR. 4 LA HCL NR. .............

519 HORIA MĂCELLARIU PADEŞULUI HORIA MĂCELARIU-actualizat prin HCL

STR. HCJ 23/1993 LIPOVEI VIILOR E I, E II

520 HOTINULUI RUBINULUI ALEE HCJ 23/1993 BUCOVINA C1 521 IANCU BREZEANU BREZEANU IANCU STR. MIRCEA CEL BĂTRÂN B3 Brănuţiu Brănuţiu Brănuţiu 522 IANCU FLONDOR MEHEDINŢI STR. HCJ 23/1993 BUCOVINA B1,B2,C2 Sas Andrei Leucuţa martir Leucuţa martir Leucuţa martir 523 IANCU HUNIADE HUNIADE IANCU PIAŢĂ CETATE, LOGA D4 Huniade Iancu 524 IANCU VĂCĂRESCU VĂCĂRESCU IANCU STR. IOSEFIN B6, B7 Văcărescu Iancu Văcărescu Iancu Văcărescu Iancu Văcărescu Iancu 525 IASOMIEI IASOMIEI INTR. LIPOVEI, I.I.BRAD E I 526 ICAR ICAR ALEE SOARELUI F7 527 IEDEREI IEDEREI INTR. C.ŞAGULUI B9 528 IEPURELUI IEPURELUI STR. FABRIC F4 Epure Epure Epure 529 ILIA REPIN REPIN ILIA STR. PLOPI J5 Repin Ilia 530 ILIE GROPŞIAN str. nouă

ILIE GROPŞEANU-actualizat prin HCL

STR. HCL 150/2001 FREIDORF-CANAL LAKER B9, C9

531 INDEPENDENŢEI INDEPENDENŢEI STR. RUSU ŞIREANU,P-ŢA CRUCII D7 Coroana de Oţel Coroana de Oţel Coroana de Oţel 532 INDUSTRIEI INDUSTRIEI BV. PLAF.IND. C.BUZIAŞULUI H6,H7 533 INULUI INULUI ALEE C.ŞAGULUI B8, B9 534 IOACHIM MILOIA MILOIA IOACHIM STR. MILOIA C8,C9,D8 Miloia I Miloia I 535 IOAN ALEXANDRU str. nouă STR. HCL 143/2012 CÂMPULUI -EFTA BOTOCA 536 IOAN CUREA STADION STR. HCJ 23/1993 CAMPUS UNIV. D6 537 IOAN DIMITRIE SUCIU DETUNATA STR. HCJ 23/1993 FABRIC F3, G3 Detunata Detunata Detunata 538 IOAN GROSU intr. nouă INTR. HCL 53/2006 AEROPORT 539 IOAN INOCENŢIU MICU KLEIN MICU IOAN INOCENŢIU KLEIN STR. TIGRULUI G4 540 IOAN ISAC str.nouă STR. HCL 304/2012 TORONTALULUI-AEROPORT CIOCA 541 IOAN LOTREANU den. nouă STR. HCJ 5/2000 LUNEI G4 542 IOAN PLAVOŞIN ŞTEFU POMPILIU STR. HCJ 23/1993 MEHALA I, MIRCEA CEL BĂTR B2, B3 Pompiliu Ştefu Plavoşin Ioan Plavoşin Ioan Plavoşin Ioan 543 IOAN RAŢIU RAŢIU ION

ION RAŢIU-actualizat prin HCL STR. MEHALA II A3,A4 Raţiu Ion Raţiu Ion Raţiu Ion

544 IOAN SÂRBU MIGDALULUI ION SÂRBU-actualiat prin HCL

STR. HCJ 23/1993 MILOIA D8, D9 Sârbu Ioan Dr. Sârbu Ioan Dr. Sârbu Ioan Dr.

545 IOAN SLAVICI SLAVICI IOAN STR. SLAVICI-FREIDORF Y9, Y10 Slavici Ioan 546 IOAN VĂSII str. nouă INTR. HCL 151/2001 SIMION BĂRNUŢIU H3 547 IOAN ZAICU ZAICU ION ION

ZAICU-actualizat prin HCL STR. ARADULUI-PIAŢA 700 C3, D3 Zaicu Ion Zaicu Ion Zaicu Ion Zaicu Ion

548 ION BARAC BARAC ION STR. IOZEFIN A7 Barac Ion Barac Ion Barac Ion 549 ION BARBU str. nouă STR. HCL 169/2004 LIPOVEI-ARMONIEI 550 ION C. BRĂTIANU De la str. Eug.Corada la P-ţa Iancu

de Hunedoara BV. HCJ 23/1993 CETATE D3

551 ION CREANGĂ CREANGĂ ION STR. TIMOCULUI F3, G3 Creangă Ion Creangă Ion Creangă Ion 552 ION CRISTOREANU str. nouă STR. HCJ 5/2000 CÂMPULUI H4 553 ION GHICA GHICA ION STR. IOSEFIN B5, C5, C6 Ghica Ion Ghica Ion Ghica Ion 554 ION HELIADE RĂDULESCU RĂDULESCU ION HELIADE STR. ODOBESCU-T.LAUREAN C6 Rădulescu Ion HeliadeRădulescu Ion Heliade Rădulescu Ion Heliade Rădulescu Ion Heliade 555 ION HOBANA stradă nouă STR. HCL 53/2013 Torontalului-Rubinstein-Aurel Pop 556 ION INCULEŢ DIRIJORULUI STR. HCJ 23/1993 BUCOVINA C1 557 ION IONESCU DE LA BRAD IONESCU ION DE LA BRAD STR. LIPOVEI, I.I.BRAD E I, EII,F1 I.Ionescu de la Brad Kimel Bresel Maier 558 ION LUCA BĂNĂŢEANU str. nouă STR. HCJ 5/2000 CÂMPULUI H4 559 ION LUCA CARAGIALE CARAGIALE ION LUCA STR. FABRIC F4 Caragiale Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale Ion Luca 560 ION MIHALACHE BICAZ STR. HCJ 23/1993 TIMOCULUI F3, G3 Joffre Mareşal Joffre Mareşal Joffre Mareşal 561 ION MINULESCU pralelă cu I.Teodoreanu STR. HCL 169/2004 GHIRODEI-BOBÂLNA 562 ION MONORAN str. nouă STR. HCJ 5/2000 LIDIA-MUREŞ E9 563 ION NECULCE NECULCE ION STR. LUNEI F4, F5,G4 Cronicarul Neculcea Cronicarul Neculcea Cronicarul Neculcea Cronicarul Neculcea 564 ION NEGULICI NEGULICI IOAN

IOAN NEGULICI-actualizat prin HCL STR. BLAŞCOVICI A4, B4 Negulici Oraţiu Oraţiu Negulici

565 ION NISTOR a doua str paralelă cu M.Basarab IOAN NISTOR-actualizat prin HCL

STR. HCJ 23/1993 BUCOVINA B2, C1

566 ION POP RETEGANUL POP RETEGANUL ION STR. BLAŞCOVICI B4 Pop Reteganul Pop Reteganul Pop Reteganul Pop Reteganul 567 ION POPOVICI BĂNĂŢEANU POPOVICI BĂNĂŢEANU ION STR. MEHALA I A1, B1 Popovici Bănăţeanu IonPopovici Bănăţeanu Ion Popovici Bănăţeanu Ion Popovici Bănăţeanu Ion 568 ION ROATĂ ROATĂ ION STR. VIILOR E I, E1 569 ION ROMÂNU VEAC NOU STR. HCJ 23/1993 ANREESCU Z7, Z8 Veac Nou

10

NOMENCATORUL STRADAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA ANEXA NR. 4 LA HCL NR. .............

570 ION STOIA UDREA str. nouă IOAN STOIA UDREA-actualizat prin HCL

STR. HCL 150/2001 LIDIA-MUREŞ-MUZICESCU H10, I10

571 ION VIDU SIRET STR. HCJ 23/1993 CAMPUS UNIV. D6, E6 Siret Siretul 572 IONEL DRÎMBĂ str. nouă

IONEL DRÂMBĂ-actualizat prin HCL INTR. HCL 355/2008 MUREŞ- MUZICESCU

573 IONEL I. C. BRĂTIANU RUSSEL N. DR. PIAŢĂ HCJ 23/1993 CETATE D3 Russel N. Dr. 574 IONEL PERLEA CREAŢIEI ALEE HCJ 23/1993 CIRCUMV.II-IV C2, C3 575 IONEL TEODOREANU str. nouă STR. HCL 68/2003 BOBÂLNA 576 IORGOVANULUI IORGOVANULUI INTR. DÂMBOVIŢA A8 577 IOSEPH GABRIEL COMUNA DIN PARIS STR. HCJ 23/1993 ANDREESCU Z7 Comuna din Paris 578 IOSIF COSTINAŞ fost tronson Cocorilor şi tronson

Grădinarilor STR. HCL 143/2012 PLOPI

579 IOSIF SÂRBU str. nouă STR. HCL 477/2009 MUREŞ-MUSICESCU 580 IOSIF VELCEANU VELCEANU IOSIF STR. VIILOR E1, F1 Velceanu 581 IOSIF VULCAN VULCAN IOSIF STR. TIGRULUI G3 Vulcan Iosif Vulcan Iosif Vulcan Iosif Vulcan Iosif 582 IRIS IRIS STR. C.ŞAGULUI B8,C8 Iris Iris Iris 583 ISMAIL ŢEPEŞ VODĂ STR. HCJ 23/1993 GHIRODA I3 Ţepeş Vodă 584 ISTRIA PIAŢĂ LUNEI 585 IULIA SIMU str. nouă INTR. HCL 151/2001 FREIDORF (SLAVICI ) A10, B10 586 IULIAN GROZESCU GROZESCU IULIU

IULIU GROZESCU-actualizat prin HCL

STR. TIMOCULUI G3 Grozescu Iuliu Grozescu Iuliu Fortunei

587 IULIU MANIU REŞIŢA BV. HCJ 23/1993 IOSEFIN B6, B7 Frobl Frobl Frobl 588 IULIU MANIU GIRATORIU C.ŞAG.B.DELEANU PIAŢĂ HCJ 23/1993 IOSEFIN B6, B7 589 IULIU PODLIPNY PETRILA STR. HGJ 23/1993 CIARDA ROŞIE H10 Petrila 590 IVAN PETROVICI PAVLOV PAVLOV IVAN PETROVICI STR. FRATELIA, MILOIA, C.MART. D9, D10 591 IZLAZ IZLAZ STR. STEAUA A10, B10 Izlaz 592 IZVORULUI IZVORULUI STR. PIAŢA CRUCII D6 593 ÎNFRĂŢIRII ÎNFRĂŢIRII STR. TIPOGR.,KOGĂLNICEANU E2,E3,F2 Făclie Alexandru Saturn Saturn 594 ÎNVĂŢĂTORULUI ÎNVĂŢĂTORULUI STR. BUCOVINA C10 595 J. H. PESTALOZZI PESTALOZZI I. M. STR. FABRIC-CAMPUS UNIV. E4, F4 Pestalozzi Pestalozzi Pestalozzi Pestalozzi 596 JÁNOS BOLYAI PIETROSUL

IANOS BOLYAI-actualizat prin HCL STR. HCJ 23/1993 CETATE D4 Pietrosu Stroiescu Stroiescu

597 JEAN MONNET str. nouă INTR. HCJ 5/2000 CALEA MARTIRILOR E9 598 JEAN PAUL MARAT MARAT JEAN PAUL STR. STEAUA B 11 Marat Jean Paul 599 JECZA PETER str. Nouă STR. HCL 477/2009 TORONTAL după Aeroportul Utilitar 600 JIUL JIUL STR. PARCUL CENTR., GARĂ C5 Jiul Jiul Jiul 601 JOHANN JAKOB EHRLER str.nouă între C.Urseni şi Magnoliei STR. HCL 498/2006 URSENI-C. BUZIAŞULUI

602 JOHANN NEPOMUK PREYER PREYER IOSZEF STR. HCL477/2009 IOSEFIN A6,A7,B6 Rangheţ Iosif Preyer Preyer Preyer 603 JOHANN SCHWICKER SCHWICKER IOHANN IOHANN

SCHWICKER-actualizat prin HCL STR. RONAŢ A3, A4 Aronceanu Teodoric Teodoric Schwicker

604 JOHANN SEBASTIAN BACH HAMLET STR. HCJ 23/1993 CIRCUMV. I B3, C3 Hamlet Hamlet 605 JOHANN WOLF str. Nouă STR. HCL 477/2009 TORONTAL 606 JOHANN WOLFGANG VON GOETHE GOETHE JOHANN W. STR. LOGA D4 Endre Ady Endre Ady Endre Ady 607 JOHANNES GUTENBERG GUTTENBERG JOHANN JOHANN

GUTTENBERG-actualizat prin HCL STR. STADION-C.BUZIAŞULUI F5 Guttenberg Johann Guttenberg Johann Guttenberg Johann

608 JOHNNY WEISSMULLER str. nouă STR. HCJ 5/2000 DÂMBOVIŢA-FREIDORF+E142 A8 609 JOKAI MOR COMSOMOLULUI STR. DEC. 260/1990 PLOPI I 5 Comsomolului 610 JORGE AMADO AMADO JORGE STR. GHIRODA I 4 611 JOSE SILVA str. nouă STR. HCL 68/2003 MUREŞ-MUZICESCU 612 JOSEF KLAPKA intr. nouă INTR. HCL 602/2014 613 JOSEPH HAYDN intr. nouă INTR. HCL 68/2003 MUREŞ-MUZICESCU 614 JOSEPH STRAUSS str. nouă STR. HCL 200/2002 URSENI LEGUMICULTURII I10 615 JOVAN STERIJA POPOVIĆ COLABORĂRII

IOVAN STERJA POPOVICI- actualizat prin HCL

STR. HCJ 23/1993 C.MARTIRILOR E8 ---

11

NOMENCATORUL STRADAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA ANEXA NR. 4 LA HCL NR. .............

616 JÓZSEF ATTILA DUZILOR JOSZEF ATTILA-actualizat prin HCL

STR. HCJ 23/1993 C.MARTIRILOR D8

617 JULES MICHELET str nouă STR. HCJ 5/2000 LIDIA E9 618 JULES VERNE VERNE JULES STR. PLOPI I 4, I 5 Verne Jules 619 JUPITER perpendiculară pe Legumiculturii STR. HCL 169/2004 URSENI-LEGUMICULT 620 KARL BROCKY str. nouă STR. HCL 182/2007 FREIDORF-ŞAGULUI-BACALBAŞA 621 KARL KERENYI str. nouă STR. HCL 182/2007 FREIDORF-ŞAGULUI-BACALBAŞA 622 KARLSRUHE SFÂNTUL IOSIF CEL NOU PIAŢĂ HCL143/2012 1 DECEMBRIE-Fosta PIAŢĂ BIHOR Bihor 623 KAROLY KOS str. nouă STR. HCL 477/2009 TORONTAL 624 LABIRINT LABIRINT STR. CIRCUMV.II-IV B2,B3,C2,C3 625 LACULUI LACULUI STR. DÂMBOVIŢA A8, A9 626 LALELELOR LALELELOR STR. CRIŞAN, DOROBANŢILOR G2,G3,H3 Breiner Bela Trăilă Prota Trăilă Prota 627 LASCĂR CATARGIU LAZĂR ALEXANDRU STR. HCJ 23/1993 CAMPUS UNIVERSITAR E5, F5 Catargiu Barbu Catargiu Barbu Catargiu Barbu Barbu Lăutaru 628 LAURENŢIU NICOARĂ între P.Constantinescu şi Lacului STR. HCL 169/2004 ŞAGULUI-LACULUI 629 LAURENŢIU NICOARĂ prelungire STR. HCL 164/2006 VASIA VASILESCU-LACULUI 630 LAURIAN AUGUST TREBONIU LAURIAN AUGUST TREBONIU STR. ELISABETIN C5, C6 Laurean August TreboniuLaurean August TreboniuLaurean August TreboniuLaurean August Treboniu 631 LĂMÂIŢEI LĂMÂIŢEI STR. ADREESCU,FREIDORF Z8, Z9 632 LĂPTARILOR LĂPTARILOR STR. GHIRODA I 2,I 3 633 LĂUTARILOR LĂUTARILOR STR. CAMPUS UNIVERSITAR F5 Lăutarilor Lăutarilor Lăutarilor 634 LEANDRULUI LEANDRULUI STR. ARADULUI EST D I 635 LEGUMICULTURII LEGUMICULTURII STR. VENUS G8,G9 636 LEMNARI LEMNARI STR. GHIRODA I 2 637 LEONARDO DA VINCI În giratoriu la Bv.Pârvan cu axul

str. Michelangelo-Cluj PIAŢĂ HCJ 23/1993 CAMPUS UNIVERSITAR E5 Petofi Gheorghe Mârzescu

638 LETEA LETEA STR. MILOIA C8, C9 Letea Letea Letea 639 LEULUI LEULUI STR. CAMPUS UNIVERSITAR F5 Leului Leului Leului 640 LEV TOLSTOI TOLSTOI LEV STR. KIRIAC C8 Tolstoi Tolstoi Tolstoi Tolstoi 641 LEVĂNŢICA LEVĂNŢICA STR. LUNEI, TIGRULUI G4 Finteus Finteus Finteus Tirteus 642 LIBELULEI LIBELULEI ALEE CIRCUMV. II-IV C2 643 LIBERTĂŢII LIBERTĂŢII PIAŢĂ CETATE D4 Libertăţii Libertăţii Libertăţii 644 LIEGE LIEGE-între str.Carei şi calea

Torontalului STR. HCL 143/2012 ARADULUI VEST C1, C I Liege Liege Liege

645 LILIACULUI LILIACULUI STR. RONAŢ Y4 Liciu 646 LIMAN LIMAN STR. RONAŢ Y5,Z5 Liman Liciu Liciu Liciu 647 LINIŞTEI LINIŞTEI STR. ARADULUI EST C I, D I Liniştei Liniştei Liniştei Liniştei 648 LIREI LIREI ALEE ARADULUI EST D I 649 LISABONA LISABONA STR. BLAŞCOVICI A4 Lisabona Lisabona Lisabona 650 LIVEZILOR LIVEZILOR STR. RONAŢ Z3, Z4 Livezilor Livezilor Livezilor Livezilor 651 LIVIU REBREANU L. Rebreanu de la C.Martirilor 1989

la C.Şagului BV. DEC.260/1990 SPITAL, C.MARTIRILOR C8,D7,D8,EPlăvăţ Ştefan Regent Buzdugan Regent Buzdugan Regent Buzdugan

652 LIVIU REBREANU DR. IOSIF BULBUCA (HCJ 23/1993) BV. HCL 602/2014 SPITAL, SOARELUI BUZIAŞ E7, F7, G7

653 LIVIU TEMPEA str. nouă STR. HCL 182/2007 PLOPI-R.WALTER,CÂMPULUI 654 LORENA LORENA STR. KOGĂL.TELEGRAF.MODERN F2,G1,G2 Lorena Lorena Lorena Lorena 655 LOUIS PASTEUR PASTEUR LOUIS STR. LIPOVEI VIILOR E1 Pasteur Louis Pasteur Louis Pasteur Louis Radio 656 LT. OVIDIU BALEA BALEA OVIDIU LT STR. RONAŢ A2, Z2, Y2 Balea Ovidiu Lt. Balea Ovidiu Lt. Calea Săcălaz 657 LT. OVIDIU BALEA prelungire BALEA OVIDIU LT STR. HCL 53/2013 MEHALA 658 LUCEAFĂRUL LUCEAFĂRUL STR. C.ŞAGULUI B8, B9 659 LUCERNA LUCERNA STR. I.I.DE LA BRAD F I, F1 Lucerna Lucerna Lucerna Lucerna 660 LUCIAN BLAGA MARX KARL STR. DECIZIA260/90 CETATE D4 661 LUDUŞ LUDUŞ STR. PLOPI I4 662 LUDWIG VAN BEETHOVEN BEETHOVEN LUDWIG VAN STR. LOGA E4 Beethoven Ludwig vonBeethoven Ludwig von Beethoven Ludwig von 663 LUDWIG VON YBL MINOTAURULUI STR. HCJ 23/1993 C.MARTIRILOR D9 Minotaurului Milov Milov 664 LUGOJULUI LUGOJULUI STR. TELEGRAFULUI F2,G2 665 LUIGI GALVANI GALVANI LUIGI STR. VIILOR E1, E2, EI 666 LUMINIŢA BOŢOC o parte din str.PADEŞULUI STR. HCJ 23/1993 LIPOVEI E1 667 LUNCANI LUNCANI STR. GHIRODA I 3, I 4 Pravda 668 LUNCII LUNCII STR. GHIRODA I 2, I3 669 LUNEI LUNEI STR. LUNEI G4 Lunei Lunei Lunei Lunei 670 LUNGĂ LUNGĂ INTR. IOSEFIN B6 671 LUPENI LUPENI STR. BLAŞCOVICI A4 Lupeni Mina Haiducească Mina Haiducească Lupeni 672 LUŢĂ IOVIŢĂ LUŢĂ IOVIŢĂ STR. CIARDA ROŞIE H9,H10 Luţă Ioviţă 673 LUŢĂ IOVIŢĂ prelungire LUŢĂ IOVIŢĂ STR. HCL21/2014 Paralel cu Neajlov, perpend. Stoica

12

NOMENCATORUL STRADAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA ANEXA NR. 4 LA HCL NR. .............

674 MACARIE MACARIE STR. ANDREESCU Y8 Macarie

675 MACILOR MACILOR STR. MEHALA II, M.CEL BĂTRÂN B2, B3 Roza de Luxemburg Istim Istim Istin 676 MADONA MADONA STR. RONAŢ,BALTA VERDE Z4, A4 Madona Madona Madona 677 MADRID MADRID STR. CIRCUMVALAŢIUNII I B3 Madrid Madrid Madrid Madrid 678 MAGNOLIEI str nouă STR. HCL 57/2004 CALEA BUZIAŞULUI 679 MAGNOLIEI prelung. str. Magnoliei STR. HCL53/2006 CALEA BUZIAŞULUI 680 MAIOR TITUS MUREŞAN CIOCANULUI STR. HCJ 23/1993 STEAUA B11 681 MANGALIA MANGALIA STR. IOSEFIN B6, B7 Crosnev Gheorghe Sturdza Dimitrie Sturdza Dimitrie Sturdza Dimitrie 682 MANOLE MANOLE STR. RONAŢ Z4 I.Raţiu Manole Manole Manole 683 MARAMUREŞ MARAMUREŞ STR. ANDREESCU Z7, A7 Zorilor 684 MARCEL IANCU str. nouă paralelă cu Tristan Tzara STR. HCL 143/2012 ARADULUI-SERE 685 MAREŞAL ALEXANDRU AVERESCU LIDIA nr.2-100, nr.1a-63 STR. HCJ 23/1993 MILOIA, MARTIRILOR C8,D8,E8 686 MAREŞAL CONSTANTIN PREZAN LIDIA nr.102-144 nr.,65-139 STR. HCJ 23/1993 LIDIA, URSENI E8, F8 de la C.Mart la Venus 687 MAREŞAL FERDINAND FOCH P-ţa făra nume în spate mag.Bega PIAŢĂ HCJ 23/1993 CETATE D4

688 MARGARETELOR str. nouă paralelă cu str. Magnoliei

şi se intersectează cu str. Petuniei

STR. HCL 354/2008 BUZIAŞULUI

689 MARGINII MARGINII STR. ARADULUI EST C II, C III Marginei Krolik Kralik 690 MARIA DOGARU str. nouă STR. HCL 477/2009 TORONTAL după Aeroportul Utilitar 691 MARIA TĂNASE OBOIULUI STR. HCJ 23/1993 BUCOVINA C1, B1 692 MARIANA DRĂGHICESCU str. nouă STR. HCJ 5/2000 CÂMPULUI H4, H5 693 MARIUS MOGA str. nouă STR. HCL 68/2003 TORONTAL 694 MARIUS MUNTEANU str.nouă perp. pe calea Ghirodei STR. HCL 354/2008 GHIRODA 695 MARTIN GEMEINHARDT str. nouă STR. HCL 477/2009 TORONTAL 696 MARTIN LUTHER POPA ŞAPCĂ-prima parte STR. HCJ 23/1993 CETATE D4 Popa Şapcă Winston Churchil Lenau 697 MARTIR ALEXANDRU CHOROSI Între Holdelor şi V.Rădulescu STR. HCJ 23/1993 LIPOVEI E1 698 MARTIR ALEXANDRU FERKEL-ŞUTEU CHEIA STR. HCJ 23/1993 C. MARTIRILOR E8, E9 699 MARTIR ALEXANDRU GRAMA str. nouă STR. HCJ 23/1993 I.I. DE LA BRAD E1 700 MARTIR ANDREI ISTVAN RACHETEI ALEE HCJ 23/1993 SPITAL F8 701 MARTIR ANDREI ISTVAN PLUTAŞILOR ALEE HCL 53/2013 SOARELUI-BV.SUDULUI 702 MARTIR ANGELA SAVA PEŞTERII INTR. HCJ 23/1993 SPITAL E8 703 MARTIR ANTON FLORIAN în cont str I.Nistor spre Cernăianu INTR. HCJ 23/1993 BUCOVINA B2 704 MARTIR CERNĂIANU ALMAJULUI STR. HCJ 23/1993 MEHALA BUCOVINA B2 Preotul Negru Cernăianu Martir Cernăianu Martir 705 MARTIR CLAUDIU VÂRCUŞ POEZIEI STR. HCJ 23/1993 SPITAL E7 706 MARTIR COLONEL IOAN UŢĂ MURGU EFTIMIE STR. HCJ 23/1993 BLAŞCOVICI B3,B4 707 MARTIR CONCIATU(1918) STRUGURILOR STR. HCJ 23/1993 I.I.DE LA BRAD F I Marinescu Conciatu Martir Conciatul Martir 708 MARTIR CONSTANTIN GÎRJOABĂ URSULUI STR. HCJ 23/1993 C.MARTIRILOR E7 709 MARTIR CONSTANTIN RADU HUMULEŞTI STR. HCJ 23/1993 CIARDA ROŞIE H9, H10 Burca Constantin 710 MARTIR CONSTANTIN VÎLCEANU str. nouă STR. HCL 304/2012 ZONA CALEA SEVER BOCU 711 MARTIR CONSTANTIN ZĂBULICĂ (Const.Cel Mare-HOLD) STR. HCJ 23/1993 LIPOVEI E11 712 MARTIR CORNEL LUCUŢA OPREGULUI STR. HCJ 23/1993 MEHALA I A 1 Leocuţa Martir Leocuţa Martir 713 MARTIR CORNEL POPESCU (1918) TIMIRIAZEV K.A. STR. HCJ 23/1993 PLOPI I4,I5,J5 Timiriazev 714 MARTIR CRISTINA LUNGU CULTURII STR. HCJ 23/1993 STADION E6 715 MARTIR DAN CARPIN TEXTILIŞTILOR STR. HCJ 23/1993 ARADULUI EST C I, DI 716 MARTIR DUMITRU JUGĂNARU ALBAC STR. HCJ 23/1993 CALEA MARTIRILOR D8, E8 717 MARTIR DUMITRU OSMAN BOLTEI INTR. HCJ 23/1993 ARADULUI EST D1 718 MARTIR ELENA NICOARĂ CÂNTULUI STR. HCJ 23/1993 SPITAL E8 719 MARTIR EUGEN NAGY FARULUI ALEE HCJ 23/1993 SOARELUI F8 720 MARTIR GABRIELA TAKO ( Godeanu I.P.R.O.T.I.M ) STR. HCJ 23/1993 I.I. DE LA BRAD E1, F1 721 MARTIR GHEORGHE CRUCERU MĂTĂSII ALEE HCJ 23/1993 C.ŞAGULUI C8 722 MARTIR GHEORGHE IOSUB AFIRMĂRII ALEE HCJ 23/1993 ARADULUI EST D1 723 MARTIR GHEORGHE NUŢU IOŢCOVICI str. nouă STR. HCJ 23/1993 I.I. DE LA BRAD E1 724 MARTIR GOGU OPRE VASLUI STR. HCJ 23/1993 ANDEESCU Z8 Simo-Donca 725 MARTIR HERMAN SPORER între str.Arh V.Vlad şi str. Izlaz STR. HCJ 23/1993 STEAUA B10 poz.243 I.I.Brad 726 MARTIR IANOŞ PARIS VĂLENII DE MUNTE INTR. HCJ 23/1993 PIAŢA CRUCII D8 Vălenii de Munte Vălenii de Munte Vălenii de Munte Vălenii de Munte 727 MARTIR IOAN BUTEANU AIDA STR. HCJ 23/1993 KOGĂLNICEANU F2 728 MARTIR IOAN CIORDAŞ (1918 ) AVÂNTULUI STR. HCJ 23/1993 C.MARTIRILOR-FRATELIA D9, D10 729 MARTIR IOAN MARIUŢAC în prel. Str. Volta STR. HCJ 23/1993 LIPOVEI E1 730 MARTIR IOAN STANCIU NATURII STR. HCJ 23/1993 C.MARTIRILOR E8 Naturii 731 MARTIR IOAN TĂNASE(1949) CERBULUI STR. HCJ 23/1993 PLOPI I4, I5 Vişinischi 732 MARTIR IOAN V. AVRAM MERIŞOR ALEE HCJ 23/1993 CIRCUMVALAŢIUNII II- IV C2 733 MARTIR ION MIRON SCĂRIŞOARA STR. HCJ 23/1993 ARADULUI EST D I Aronceanu Teodoric Teodoric Teodoric

13

NOMENCATORUL STRADAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA ANEXA NR. 4 LA HCL NR. .............

734 MARTIR LADISLAU CSIMARIK CAZANE STR. HCJ 23/1993 PIAŢA CRUCII D7 Tempea Iosif Tempea Iosif Cazane

735 MARTIR LEONTINA BÎNCIU NARCISELOR STR. HCJ 23/1993 CETATE D4 Ocsko Terezia Homer Homer 736 MARTIR MARIA ANDREI str. înfundată din str. Stuparilor STR. HCJ 23/1993 I.I. DE LA BRAD F1 Aleea Frăţiei 737 MARTIR MARIUS CIOPEC BALANŢEI STR. HCJ 23/1993 SPITAL E7, E8 738 MARTIR MARIUS NEMŢOC METALURGIEI STR. HCJ 23/1993 VENUS G8,G9 739 MARTIR MIHAI APRO CODRULUI INTR. HCJ 23/1993 C.MARTIRILOR E8 - 740 MARTIR MIROSLAV TODOROV IAŞI STR. HCJ 23/1993 TIPOGRAFILOR E3 Iaşi Iaşi Iaşi 741 MARTIR NICOLAE LĂCĂTUŞ MEDIAŞ STR. HCJ 23/1993 PLOPI I 4, I 5 Imber Vera 742 MARTIR OCTAVIAN TINTARU CÂNEPEI INTR. HCJ 23/1993 C. ŞAGULUI C9 743 MARTIR OVIDIU MUNTEANU str. nouă STR. HCJ 23/1993 BUCOVINA B2 744 MARTIR PETRE MUTAŞCU prima la dr din P.Domăşneanu INTR. HCJ 23/1993 MIRCEA CEL BĂTRÂN B3 745 MARTIR PETRU DOMĂŞNEANU din Macilor până în Cetăţii STR. HCJ 23/1993 MIRCEA CEL BĂTRÂN B3 746 MARTIR PETRU HAŢEGANU COMARNIC STR. HCJ 23/1993 FRATELIA B11, C11 Attila 747 MARTIR RADIAN BELICI Scuarul din faţa Clinicii de Oftalmo. SCUAR HCJ 23/1993 PIAŢA 700-Clinica Oftalmologie) D4 748 MARTIR REMUS TĂSALĂ FRASINULUI STR. HCJ 23/1993 CIRCUMV. I B3, C3 749 MARTIR SEBASTIAN IORDAN OLIMPIADEI STR. HCJ 23/1993 TIPOGRAFILOR D3, E3 Iacob Ion Olimp Olimp Olimp 750 MARTIR SILVIU MOTOHON IRLANDA STR. HCJ 23/1993 C.LIPOVEI D1,DI,EI Irlanda 751 MARTIR SLOBODANCA EWINGER LUPULUI INTR. HCJ 23/1993 C.MARTIRILOR E8 752 MARTIR SORINEL LEIA ARTIŞTILOR STR. HCJ 23/1993 PIAŢA CRUCII D7 Artiştlor Moldovan canonicul Moldovan canonicul 753 MARTIR SPIRU BLĂNARU arteră din str. P.Domăşneanu până

la str. Mircea cel Bătrân STR. HCJ 23/1993 MIRCEA CEL BĂTRÂN B3

754 MARTIR ŞTEFAN MARIŞ ELEVULUI STR. HCJ 23/1993 C.MARTIRILOR E8 755 MARTIR VALENTIN APARASCHIVEI PANDURILOR INTR. HCJ 23/1993 C.MARTIRILOR E8 756 MARTIR VASILE BALMUŞ LUMINII STR. HCJ 23/1993 SOARELUI F8, F9 757 MARTIRII DE LA FÂNTÂNA ALBĂ din str Bălţi până la str.Muntenia STR. HCJ 23/1993 BUCOVINA B1 758 MARTIRILOR 1989 GIROCULUI CALE DEC. 260/1990 SPITAL, LIDIA E7,E8,E9 Girocului Girocului Girocului Girocului 759 MATEI BASARAB BASARAB MATEI STR. BUCOVINA B1, C1, C2 Basarab Matei Basarab Matei Basarab Matei 760 MATEI BASARAB prelungire STR. HCJ 5/2000 BUCOVINA B1, C1, C2 761 MATEI CORVIN CORVIN MATEI STR. CETATE D3 Corvin Matei 762 MATEI MILLO MILLO MATEI STR. VENUS-CIARDA ROŞIE G9, G10,H8Millo Matei 763 MAXIMILIAN FREMAUT str. nouă (BRAYTIM) MAXIMILIAN

FREMONT-actualizat prin HCL STR. HCJ 5/2000 LIDIA E9

764 MAXIMILIEN DE ROBESPIERRE ROBESPIERRE MAXIMILIAN MAXIMILIAN ROBESPIERRE- actualizat prin HCL

STR. HCJ 23/1993 CETATE D4 Robespier Iacobici Cavaler Iacobici Cavaler Iacobici Cavaler

765 MĂCIN MĂCIN STR. PLATF.IND.UMT G I 766 MĂGURA MĂGURA STR. C.MARTIRILOR E9 767 MĂRĂŞEŞTI MĂRĂŞEŞTI STR. CETATE D 3, 4 Mărăşeşti Mărăşeşti Mărăşeşti Mărăşeşti 768 MĂRĂŞTI MĂRĂŞTI PIAŢĂ CETATE-OITUZ D3 Mărăşti Mărăşti Mărăşti Mărăşti 769 MĂRGĂRITARILOR MĂRGĂRITARILOR STR. FRATELIA C10, C11 Tahălman Ernest 770 MĂRGHITAŞ str. nouă STR. HCL53/2006 PLOPI 771 MĂRGINENILOR MĂRGINENILOR STR. RONAŢ Z5 Mărginenilor Mărginenilor Mărginenilor Mărginenilor 772 MĂSLINULUI MĂSLINULUI STR. BLAŞCOVICI A3, A4 Bolocan Nicolae Bolocan Nicolae Bolocan Nicolae Bolocan Nicolae 773 MĂTĂSARILOR MĂTĂSARILOR STR. CRIŞAN, MODERN G2, G3 Mătăsarilor Mătăsarilor Mătăsarilor Mătăsarilor 774 MĂTRĂGUNEI MĂTRĂGUNEI STR. GHIRODA I 2 775 MEDICINEI MEDICINEI STR. MEDICINĂ E3, E4 Medicinei Românilor Şvabilor Românilor(P. Gheorghe) 776 MEHADIA MEHADIA STR. CAMPUS UNIVERSITAR E4,E5,F4,F5Lungu Dascăl Lungu Dascăl Lungu Dascăl Lungu Dascăl 777 MELODIEI MELODIEI STR. LUNEI G4 Melodiae Melodiei Melodiei Melodiei 778 MELODIEI prelungire STR. HCL 150/2001 fosta PIAŢA ISTRIA I5, I6 779 MEMORANDULUI MEMORANDULUI STR. PIAŢA CRUCII D7,E6, E7 Memorandului Memorandului Memorandului Memorandului(Cernăuţi) 780 MESERIAŞILOR MESERIAŞILOR INTR. VENUS G8,G9 781 MESTEACĂNULUI MESTEACĂNULUI STR. RONAŢ Z2,Z3,A2 Petrovaselo Petrovaselo Petrovaselo Petrovaselo 782 MEZIAD MEZIAD STR. C.MARTIRILOR D8, D9 783 MICHELANGELO MICHELANGELO STR. CETATE D4,D5,E4,E5Michelangelo Grigore Episcopul Grigore Episcopul Grigore Episcopul 784 MICŞUNELELOR MICŞUNELELOR STR. CRIŞAN H2 Ioanovici Dascăl Ioanovici Dascăl Ioanovici Dascăl Ioanovici Dascăl 785 MIERLEI MIERLEI INTR. C.ŞAGULUI B9 786 MIHAI BĂNĂRESCU intr. nouă INTR. HCJ 5/2000 URSENI-MUREŞ F10 787 MIHAI EMINESCU LENIN BV. DEC.C.J.260/90 LOGA D 4 Silva Carmen 788 MIHAI VITEAZU MIHAI VITEAZU BV. CENTRU-BĂLCESCU D5, D6 Mihai Viteazu Mihai Viteazu Mihai Viteazu 789 MIHAIL IVANOVICI GLINKA GLINKA MIHAIL I. STR. MODERN G1, H1 Balint Popa Balint Popa Balint Popa 790 MIHAIL JORA PETOFI STR. HCJ 23/1993 CAMPUS UNIVERSITAR E5, E6 791 MIHAIL KOGĂLNICEANU KOGĂLNICEANU MIHAIL STR. KOGĂLNICEANU F2 Kogălniceanu Mihai Kogălniceanu Mihai Kogălniceanu Mihai 792 MIHAIL SADOVEANU str. nouă STR. HCL 68/2003 MUREŞ-MUZICESCU

14

NOMENCATORUL STRADAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA ANEXA NR. 4 LA HCL NR. .............

793 MILANO str. nouă STR. HCL53/2006 C.ŞAGULUI -DN59km7

794 MILCOV MILCOV STR. CAMPUS UNIVERSITAR F5 Milcov Milcov Milcov Milcov 795 MILE CĂRPENIŞAN str. nouă STR. HCL513/2013 C.Şagului-Ovidiu Cotruş-CET Sud

796 MILOŞ CRNJANSKI CĂLĂRAŞI MILOŞ CIRNEANSKI-actualizat prin HCL

STR. HCJ 23/1993 MEHALAI A1 Câmpiei Cătăceanu L. Cătăceanu L.

797 MINERVA MINERVA STR. STADION E6 Minerva Minerva 798 MINIŞ MINIŞ ALEE CAPUS UNIVERSITAR E5 799 MIORIŢA MIORIŢA STR. CAMPUS UNIVERSITAR F5 Sf. Pavel Mamkovschi 800 MIRCEA CEL BĂTRÂN MIRCEA CEL BĂTRÂN STR. MEHALAII, RONAŢ Z3,A3, B3 Mircea cel Bătrân Mircea cel Bătrân Mircea cel Bătrân Mircea cel Bătrân 801 MIRCEA ELIADE piaţă in faţa hotelului Timişoara PIAŢA HCJ 23/1993 CETATE D4 802 MIRCEA HOINIC VĂLIUG STR. HCJ 23/1993 ANDREESCU Y9 803 MIRCEA POPA ENESCU GEORGE STR. HCJ 23/1993 ANDREESCU Z8 Geoge Enescu 804 MIRESEI MIRESEI STR. ARADULUI VEST C1 Miresei Miresei Miresei Miresei 805 MIRON COSTIN COSTIN MIRON STR. IOSEFIN C5 Costin Miron Costin Miron Costin Miron 806 MITROPOLIT ALEXANDRU STERCA-SULUŢIU VÂRFUL CU DOR PIAŢĂ HCJ 23/1993 FABRIC F4 Cernăşevchi Suluţiu Mitropolit Suluţiu Mitropolit Suluţiu Mitropolit 807 MITROPOLIT DR. VASILE LĂZĂRESCU între C Arad şi C.S.Bocu(cimitir) STR. HCL 166/2005 ARADULUI ANTENE D1 808 MITROPOLIT VARLAAM IULIUS FUCSIK STR. HCJ 23/1993 PIAŢA CRUCII D6, E6 Varlaam Mitropolit Varlaam Mitropolitului 809 MOGOŞOAIA MOGOŞOAIA STR. GHIRODA I 4, I 5 Makarenco 810 MOISE DOBOŞAN CĂLIMĂNEŞTI STR. HCJ 23/1993 MEHALAII, RONAŢ Y3, Z3, A3 Seţio Aurel Moise Doboşan Moise Doboşan 811 MOISE NICOARĂ NICOARĂ MOISE STR. TIGRULUI G3, G4 Nicoară Moise Nicoară Moise Nicoară Moise Nicoară Moise 812 MOLDOVEI MOLDOVEI STR. CRIŞAN H2 Moldovei Moldovei Moldovei Moldovei 813 MOLIDULUI MOLIDULUI STR. VIILOR E1, F1 Atena Atena Atena Atena Teofil 814 MORARILOR MORARILOR SPLAI TIMOCULUI F3, G3 Morarilor Morarilor Morarilor Morarilor 815 MOŞNIŢEI MOŞNIŢEI CALE PLATF.IND.C.BUZIAŞULUI H6,I6,G6 Moşniţei Moşniţei Moşniţei 816 MOŢILOR MOŢILOR STR. ELISABETIN C5, C6 Moţilor Moţilor Moţilor Moţilor 817 MUNCII MUNCII STR. ANDREESCU Z8, A8 Muncii 818 MUNCITORILOR MUNCITORILOR STR. FRATELIA, C.MARTIRILOR D10 Muncitorilor 819 MUNTELE MIC MUNTELE MIC STR. KUNCZ H5 Muntele Mic Muntele Mic Muntele Mic Muntele Mic 820 MUNTENIEI MUNTENIEI STR. MEHALA I-BUCOVINA B1, B2 Munteniei Munteniei Munteniei Munteniei 821 MUNŢILOR MUNŢILOR INTR. C.ŞAGULUI C8 822 MUREŞ MUREŞ STR. ŞAG-MILOIA-MARTIRILOR B9,C9,D9,E9Mureş Mureş Mureş Mureş 823 MUZICII MUZICII ALEE DÂMBOVIŢA A8 824 NAPOLI str. nouă STR. HCL53/2006 C.ŞAGULUI -DN59km7 825 NEAJLOV NEAJLOV STR. CIARDA ROŞIE H9, H10 Herbak Ianoş 826 NEAJLOV prelungirea str. NEAJLOV STR. HCL 53/2013 CIARDA ROŞIE 827 NEDELCU ZUGRAV ZUGRAV NEDELCU STR. IOSEFIN C 5 828 NEPTUN SIDERURGIEI INTR. HCJ 23/1993 VENUS G8 829 NERA NERA STR. BLAŞCOVICI B4, C4 Dunărea Veche Dunărea Veche 830 NICCOLÓ PAGANINI PAGANINI NICOLA

NICOLA PAGANINI-actualizat prin HCL

STR. FREIDORF Z10 Paganini Nicolo Chistnevschi

831 NICHITA STĂNESCU str nouă STR. HCL 57/2004 MUREŞ-MUZICESCU 832 NICOLAE ANDREESCU ANDREESCU NICOLAE STR. ANDREESCU A8, Z8, Z9 833 NICOLAE BĂLCESCU BĂLCESCU NICOLAE PIAŢĂ ELISABETIN-P-ŢA CRUCII D6, D7 Lahovari Lahovari Lahovari 834 NICOLAE BOBOC între str. arh. Duiliu Marcu şi str.

arh. Victor Vlad ALEE HCJ 5/2000 STEAUA B10

835 NICOLAE D. COCEA COCEA NICOLAE D. STR. VENUS, CIARDA G9, H9 Cocea Nicolae D. 836 NICOLAE FILIMON NICOLAE FILIMON STR. FREIDORF, ANDREESCU Z9, Z10 Filimon Nicolae 837 NICOLAE GHIMBOAŞE str. nouă STR. HCL 498/2006 PLOPI SUD 838 NICOLAE GRIVU str. nouă STR. HCJ 5/2000 VIILOR E1 839 NICOLAE ILIEŞU ADOLESCENŢEI STR. HCJ 23/1993 CALEA MARTIRILOR E8 840 NICOLAE IORGA IORGA NICOLAE STR. MEDICINEI E4 Iorga Nicolae Iorga Nicolae Iorga Nicolae 841 NICOLAE IVAN str. nouă STR. HCL 150/2001 LIDIA-MUREŞ-MUZICESCU G9, G10 842 NICOLAE LABIŞ ZONA ODOBESCU STR. ODOBESCU C6 843 NICOLAE LEONARD LEONARD NICOLAE STR. DÂMBOVIŢA B8 Leonard Friedel Friedel 844 NICOLAE STOICA de HAŢEG HAŢEG IOAN STR. HCJ 23/1993 CIADA ROŞIE H10 Haţeg Ioan 845 NICOLAE STOICA de HAŢEG str. nouă în prelung. str Nicolae

Stoica de Haţeg STR. HCL53/2006 CIARDA ROŞIE

846 NICOLAE TABLE str. nouă STR. HCL 57/2002 C.ARADULUI-TORONTAL E1 847 NICOLAE TINCU VELEA CĂCIULATA STR. HCJ 23/1993 PLOPI I4,I5,J4 Vavilov 848 NICOLAE TITULESCU TITULESCU NICOLAE SPLAI GARĂ-SOLVENTUL A6,B5,B6,C6 849 NICOLAE URSU URSU NICOLAE STR. GHIRODA I3 Scînteia

15

NOMENCATORUL STRADAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA ANEXA NR. 4 LA HCL NR. .............

850 NICOLAUS COPERNIC COPERNIC NICOLAUS STR. I.I. DE LA BRAD FI, E1 Livonia Livonia Livonia

851 NICOLINŢ NICOLINŢ STR. CAMPUS UNIVERSITAR F5 Nicolinţ Nicolinţ Nicolinţ Nicolinţ 852 NICOREŞTI NICOREŞTI ALEE STEAUA B11, B12 853 NICU FILIPESCU FILIPESCU LEONTE STR. HCJ 23/1993 MEDICINEI E3, E4 Barthou Luis Barthou Luis Barthou Luis 854 NIKOLAI NEKRASOV NEKRASOV NICOLAI AL.

ALEXANDRU NICOLAI NEKRASOV- actualizat prin HCL

STR. RONAŢ Z5 Necrasov Menelau Menelau Menelaus

855 NIKOLAUS BERWANGER str. nouă STR. HCL 185/2009 PIAŢA 700 TIMIŞOARA 856 NIKOLAUS LENAU LENAU NICOLAUS

NICOLAUS LENAU-actualizat prin HCL

STR. CETATE D 4 Lenau Nicolaus Baron Vest Baron Vest

857 NISTRULUI GALAŢI SPLAI HCJ 23/1993 FABRIC E3, E4, F3 Gogol Nicolai VasilieviciDrăghici Alexandru 858 NORMA str. nouă STR. HCL151/2001 MUREŞ-MUZICESCU H10 859 NOUĂ NOUĂ STR. LUNEI 860 NOUĂ prelungirea celei existente STR. HCL 150/2001 PIAŢA ISTRIA I6 861 NOUĂ CASE NOUĂ CASE STR. DEZAFECTATĂ KUNCZ H5 862 NUFĂR NUFĂR STR. GARĂ-SOLVENTUL A5, A6 Nufăr Nicolae Bălcescu 863 OBREJA OBREJA STR. GHIRODA I 4 Maretzkaia 864 OCTAV BĂNCILĂ BĂNCILĂ OCTAV STR. ANDREESCU Z8 865 OCTAVIAN GOGA GOGA OCTAVIAN STR. ODOBESCU C6 866 OCTAVIAN PALER str. nouă STR. HCL 355/2008 PLOPI-RUDOLF WALTER 867 OEDIP str. nouă STR. HCL 151/2001 LIDIA-MUREŞ-MUZICESCU F10, G10 868 OFCEA OFCEA STR. CAMPUS-TRUBADUR E4,E5,F4,F5Ofcea Ofcea Ofcea Ofcea 869 OGLINZILOR OGLINZILOR STR. SOARELUI F8 870 OITUZ OITUZ STR. OITUZ-CETATE D3 Oituz Oituz Oituz Oituz 871 OLANDA OLANDA STR. VIILOR E1 Olanda Olanda Olanda Olanda 872 OLARILOR OLARILOR STR. CIARDA ROŞIE H8, H9 873 ONOAREI ONOAREI INTR. C.ŞAGULUI B9 874 ORAVIŢA ORAVIŢA STR. VIILOR-I.I. DE LA BRAD F1 875 ORĂŞTIE ORĂŞTIE STR. MODERN G2, H2 Roşu Mihai Roşu Mihai Roşu Mihai Roşu Mihai 876 ORHEI GRUNBERG LAZĂR STR. HCJ 23/1993 BLAŞCOVICI A4, B4 Grunbrg Lazăr Comşa Spătaru Comşa Spătaru Comşa Spătaru 877 ORHIDEELOR între str. Magnoliei şi str. Crăiţelor STR. HCL53/2006 CALEA BUZIAŞULUI 878 ORION ORION STR. SOARELUI G8,G9 879 ORIZONT ORIZONT INTR. C.MARTIRILOR D8, D9 880 ORMOS ZSIGMOND str. nouă INTR. HCJ 23/1993 LOGA D4 881 ORŞOVA ORŞOVA STR. ARADULUI VEST C1, C I 882 OVIDIU OVIDIU STR. DOROBANŢILOR G2,G3 Ovidiu Ovidiu Ovidiu Ovidiu 883 OVIDIU CIONCA intr. nouă INTR. HCL 53/2006 AEROPORT 884 OVIDIU COTRUŞ str. nouă (ŞAGULUI-SLAVICI) STR. HCJ 5/2000 FREIDORF Z10, Z11 885 PALANCA PALANCA STR. CETATE D3, D4 Palanca Palanca Palanca Palanca 886 PALERMO str. nouă STR. HCL53/2006 C.ŞAGULUI -DN59km7 887 PALMIERILOR PALMIERILOR STR. MODERN G2, H2 Tincu Velea Tincu Velea Tincu Velea Tincu Velea 888 PANAIT ISTRATI BRAILA ( fost sediu COMTIM) STR. PIATA 700 C4 889 PANSELELOR PANSELELOR STR. MILOIA C8, C9 Arh.Marinescu Penelope Penelope Penelope 890 PANTELIMON HALIPPA paralelă cu M.Basarab şi I.Flondor

PAN HALIPA-actualizat prin HCL STR. HCJ 23/1993 BUCOVINA C2

891 PARÂNG PARÂNG STR. PLOPI I4, I5 Nadejda Constantinovici 892 PARCULUI PARCULUI STR. PLOPI J5 Parcului 893 PARIS PARIS STR. PIAŢA 700 D4 Paris Paris Paris Paris 894 PARMA str. nouă STR. HCL53/2006 C.ŞAGULUI -DN59km7 895 PARTIZANUL PARTIZANUL STR. DEZAFECTATĂ CAMPUS UNIVERSITAR E5 Dodona 896 PATRIARH MIRON CRISTEA ASĂNEŞTI STR. HCJ 23/1993 LOGA D4, D5 Asăneşti Asăneşti Lonar 897 PAUL CHINEZU PAUL CHINEZU STR. HCJ 23/1993 CETATE D3 Paul Chinezul Paul Chinezul Paul Chinezul Paul Chinezul 898 PAUL CONSTANTINESCU VASILESCU VASIA STR. HCJ 23/1993 DÂMBOVIŢA A8, A9 Vasilescu Vasia 899 PAUL CONSTANTINESCU Se prelungeşte str. Paul

Constantinescu STR. HCL 355/2008 FREIDORF

900 PAUL IORGOVICI IORGOVICI PAUL STR. TIMOCULUI G3 Iorgovici N. Iorgovici N Iorgovici N 901 PAUL MORAND str. nouă STR. HCL 68/2003 FREIDORF 902 PAVEL DAN PROLETARUL STR. DEC.C.J.260/90 ANDREESCU Z8 903 PAVEL JUMANCA denum. nouă între str. Lacului şi

str. Grădinii STR. HCL 355/2008 FREIDORF

904 PAVEL ROTARIU POPA LAURENŢIU bloc 7 INTR. HCJ 23/1993 CIRCUMVALAŢIUNII I C3, D3 Popa Laurenţiu Pilatus Pilatus Pilatus 905 PAVEL STOICA STOICA PAVEL STR. CIARDA ROŞIE H10 Stoica Pavel

16

NOMENCATORUL STRADAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA ANEXA NR. 4 LA HCL NR. .............

906 PĂCII PĂCII STR. ANDREESCU Z8, A8

907 PĂDURARILOR PĂDURARILOR STR. STADION E6, F6 908 PĂDUREA VERDE PĂDUREA VERDE ALEE PLATF. IND.UMT G1, H I, H1 909 PĂSTORILOR PĂSTORILOR STR. RONAŢ Y5 Păstorilor 910 PELBARTUS str. nouă perp. pe str. A. Coman

(ţine de Timişoara) STR. HCL 498/2006 TORONTAL-

911 PELICANULUI PELICANULUI STR. GHIRODA I 3 912 PELINULUI PELINULUI STR. RONAŢ Z3 913 PENEŞ CURCANUL PENEŞ CURCANUL SPLAI DOROBANŢILOR F3 Peneş Curcanul Peneş Curcanul Peneş Curcanul Peneş Curcanul 914 PEPINIEREI PEPINIEREI STR. SPITAL E8 915 PERLEI PERLEI STR. LIPOVEI VIILOR E I, D I 916 PERU intr. nouă INTR. HCL 256/2010 STEAUA-FRATELIA 917 PETALELOR PETALELOR INTR. DÂMBOVIŢA A8 918 PETOFI SANDOR ELIBERĂRII PIAŢĂ HCJ 23/1993 ANDREESCU, FREID ,SLAVICI Y9, Z9 919

PETRE ISPIRESCU ISPIRESCU PETRE STR. FABRIC, TIMOCULUI F3, E3 Ispirescu Petre Ispirescu Petre Ispirescu Petre 920 PETRE ISPIRESCU prelungire PETRE ISPIRESCU STR. HCL21/2014 Între Timocului şi malul canalului

Bega 921 PETRE OLARIU str. nouă STR. HCJ 5/2000 VIILOR E1 922 PETRE RÂMNEANŢU OLTUL (de la Babeş la Varlaam) STR. HCJ 23/1993 CAMPUS UNIV.-PIAŢA CRUCII D5, D6 Oltul Oltul Oltul Oltul 923 PETRE STOICA str. nouă STR. HCL 477/2009 FREIDORF 924 PETRE ŢUŢEA str. nouă STR. HCL 602/2014 CETATE 925 PETRU BANDU str. nouă STR. HCL 477/2009 TORONTAL după Aeroportul Utilitar 926 PETRU CERMENA CERMENA PETRU STR. LUNEI F5,6 Cermena Petru Cermena Petru Cermena Petru 927 PETRU MAIOR MAIOR PETRU PIAŢĂ DOROBANŢILOR,CRIŞAN G3

928 PETRU PĂCURARIU intr. nouă PETRE PĂCURARIU-actualizat prin HCL

INTR. HCL 182/2007 MEHALA *

929 PETRU PUŞCHIŢĂ intr. nouă PETRE PUŞCHIŢĂ-actualizat prin HCL

INTR. HCL 498/2006 PLOPI SUD

930 PETRU RAREŞ RAREŞ PETRU PIAŢĂ FABRIC F3 Rareş Petru Rareş Petru Rareş Petru Rareş Petru 931 PETRU SFETCA VIDRA STR. HCJ 23/1993 FABRIC F3 Vidra Vidra Vidra Vidra 932 PETRU VINTILĂ str. nouă pentru partea cu nr.

Impare STR. HCL 354/2008 GR. ALEXANDRESCU

933 PETUNIEI str. nouă STR. HCL 57/2004 CALEA BUZIAŞULUI 934 PIATRA CRAIULUI VINCENŢIU BABEŞ STR. HCJ 5/2000 CETATE D4 Babeş Vincenţiu Veneţia Babeş Vincenţiu 935 PINDULUI PINDULUI STR. LUNEI G5 Pindului Pindului Pindului Pindului 936 PINDULUI prelungirea celei existente STR. HCL 151/2001 fosta PIAŢA ISTRIA I6 937 PISA PISA STR. I.I.DE LA BRAD F I Pisa Pisa Pisa Pisa 938 PLANTELOR PLANTELOR INTR. DÂMBOVIŢA B9 939 PLATANILOR PLATANILOR STR. IOSEFIN B6, B7 940 PLAUTIUS ANDRONESCU TÂRNAVA STR. HCJ 23/1993 CAMPUS UNIV. D5, E5 Târnava Târnava 941 PLEVNEI PLEVNEI PIAŢĂ ELISABETIN C5 Plevnei Plevnei Plevnei 942 PLOPULUI PLOPULUI STR. PLOPI I 5, J 5 Panova Vera 943 PODGORIEI PODGORIEI STR. FREIDORF Y10, Z10 Popov A. 944 POGONICI POGONICI INTR. DÂMBOVIŢA B7 945 POIANA MĂRULUI POIANA MĂRULUI STR. KUNCZ H5 Poiana Mărului 946 POIANA RUSCĂ POIANA RUSCĂI-actualizat prin

HCL ALEE DÂMBOVIŢA B8

947 POIENIŢEI POIENIŢEI ALEE DÂMBOVIŢA B8 948 POLONĂ POLONĂ STR. FREIDORF X10 Polonă 949 POMICULTURII POMICULTURII STR. LIPOVEI VIILOR D1, E1 Pomiculturii Pummer Pummer Pummer 950 PONEASCA PONEASCA STR. MEHALA II A3, B3 Nicolaevici Ion Nicolaevici Ion Nicolaevici Ion Nicolaevici Ion 951 POPA ANCA str. nouă STR. HCL 256/2010 CRIŞAN 952 POPA ŞAPCĂ POPA ŞAPCĂ STR. TIPOGRAFILOR-OITUZ D3 Popa Şapcă Churchil Winston Lenau Lenau 953 POSADA POSADA STR. DÂMBOVIŢA, IOSEFIN A7 Clisici Iosif Mihnea Vodă Mihnea Vodă Mihnea Vodă 954 PRAHOVA PRAHOVA STR. DÂMBOVIŢA-între str.Banatul şi

Transilvania A7, B7 955 PREDEAL PREDEAL INTR. MEDICINEI E3, E4 Novac Aurel 956 PREOT ALEXANDRU BĂLAŞ str. nouă STR. HCL 182/2007 MUREŞ-MUZICESCU 957 PREPELIŢEI PREPELIŢEI STR. nu mai există ANDREESCU Z7, Z8

17

NOMENCATORUL STRADAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA ANEXA NR. 4 LA HCL NR. .............

958 PRIETENIEI PRIETENIEI STR. GIRODA J2, J3

959 PRIMĂVERII PRIMĂVERII STR. DOROBANŢILOR G3 Primăverii Primăverii Primăverii Primăverii 960 PROCLAMAŢIA DE LA TIMIŞOARA EMINESCU MIHAI STR. HCJ 23/1993 CETATE D4 961 PROF. ALEXANDRU CIŞMAN prel. Str. Madona( HCL 68/03) STR. HCL 195/2005 RONAŢ,BALTA VERDE Z4, A4 str nouă 962 PROF. ANTON KATHREIN intr. nouă INTR. HCJ 5/2000 C.ŞAGULUI-MORAVIŢA Z11 963 PROF. DR. AUREL PĂUNESCU-PODEANU D.Coresi de la C.Martirilor până la

Cal. Stan Vidrighin STR. HCL 195/2005 STADION, C.BUZIAŞULUI F6, G6 Coresi Diaconul Coresi Diaconul Coresi Diaconul

964 PROF. GHEORGHE LONGINESCU LONGINESCI GHEORGHE PROF STR. CRIŞAN G3 Longinescu Gh. Prof. Şuboni Şuboni Şuboni 965 PROF. MIRCEA NEAMŢU str nouă STR. HCL 200/2002 MUREŞ-MUZICESCU H10 966 PROFESOR DIONISIE LINŢIA LINŢIA DIONISIE PROF. STR. FABRIC E3, E4 Kuncz Kuncz Kuncz 967 PROFESOR DR. VALERIU ALACI SOMNULUI STR. HCL 166/2005 ARADULUI EST C1, D I 968 PROGRESUL PROGRESUL STR. FRATELIA MILOIA C9,C10,D9 Progresul 969 PROTOPOP GEORGE DRAGOMIR TURGHENIEV STR. HCJ 23/1993 PIAŢA CRUCII D6 Prota Dragomir Prota Dragomir Prota Dragomir 970 PROTOPOP GEORGE POPOVICI FEUERBACH LUDWIG STR. HCJ 23/1993 PIAŢA CRUCII D6 Hermes Hermes Hermes 971 PROTOPOP MELEŢIE DRĂGHICI INDUSTRIA LÂNII SPLAI HCJ 23/1993 TIPOGRAFILOR,MEDICINEI E3, F3 Industria Lânii Industria Lânii Industria Lânii 972 PRUNULUI str. nouă STR. HCL 304/2012 ZONA PODUL MODOŞ 973 PRUTUL PRUTUL STR. C.MARTIRILOR D9, D10 Prutul Prutul Prutul Prutului 974 PUTNA PUTNA STR. CAMPUS UNIV.-PIAŢA CRUCII E6, F6 975 RADU DE LA AFUMAŢI RADU DE LA AFUMAŢI STR. RONAŢ Z4, Y4 Radu de la Afumaţi Radu de la Afumaţi Radu de la Afumaţi Radu de la Afumaţi 976 RADU NEGRU STR. HCJ 23/1993 CETATE D3 977 RADU TUDORAN perp. pe cal. Ghirodei STR. HCL53/2006 GHIRODA 978 RAHOVEI RAHOVEI STR. DÂMBOVIŢA, IOSEFIN A7, Z7 Rahovei Rahovei 979 RÂNDUNELELOR RÂNDUNELELOR STR. KOGĂLNICEANU F2 Bancic Olga Estonia Estonia Bancic şi Estonia 980 RAPSODIEI str. nouă STR. HCL 151/2001 LIDIA-MUREŞ-MUZICESCU H10 981 RARĂU RARĂU STR. RONAŢ Y3, Z3 982 RÂULUI RÂULUI INTR. C.ŞAGULUI C9 983 RĂCHITEI RĂCHITEI STR. ANDREESCU Z7, Z8 Saratov 984 RĂSĂRITULUI RĂSĂRITULUI STR. ARADULUI EST D1, C I, C1 985 RĂSCOALA DIN 1907 RĂSCOALA DIN 1907 STR. SLAVICI X10, Y10 Răscoala din 1907 986 RĂZBOIENI RĂZBOIENI STR. RONAŢ Z5 Războieni Războieni Războieni 987 RECOLTEI RECOLTEI STR. VENUS G9, H9 988 REGELE CAROL I TINEREŢII BV HCJ 23/1993 IOSEFIN C6,B6 Talbuchin Mareşal P-

ţa, B-dul Jdonov, B- dul 6 Martie

Talbuchin Mareşal P-ţa, B-dul Jdonov, B-dul 6 Martie

Talbuchin Mareşal P-ţa, B-dul Jdonov, B-dul 6 Martie

P-ţa Gen. Dragalina şi b-dul Berthelot

989 REGELE FERDINAND I POLITEHNICII BV. HCJ 23/1993 CENTRU C4,C5,D5 Politehnicii Napoleon Principele Nicolae 990 REGIMENTUL 13 CĂLĂRAŞI REGIMENTUL 13 CĂLĂRAŞI STR. MEDICINEI E3, E4 Regimentul 13 CălăraşiRegimentul 13 Călăraşi Hohberg General Reg. 13 Călăraşi 991 REGIMENTUL 5 VÂNĂTORI GOLDIŞ VASILE STR. HCJ 23/1993 CRETATE D3 Iunie unsprezece Carol Petru Carol Petru Carol Petri 992 REGIMENTUL 6 ARTILERIE GREA stradă nouă STR. MIRCEA CEL BĂTRÂN B3 993 REGINA MARIA HORAŢIU PIAŢĂ HCJ 23/1993 CETATE C4 Horaţiu Horaţiu Horaţiu Horaţiu 994 REMUS REMUS STR. ELISABETIN C5, C6 Remus Remus Remus Remus 995 RENAŞTERII RENAŞTERII STR. KOGĂLLNICEANU,TELEGRAF. F1, G2 Renaşterii Renaşterii Renaşterii Renaşterii 996 RENE BRASEY TÂMPA STR. HCJ 23/1993 LOGA E4 Tâmpa Tâmpa Tâmpa Tâmpa 997 REPUBLICII REPUBLICII BV. CENTRU-GARĂ B5,C4-5,D4Republicii Regele Mihai I I.C.Duca Regele Mihai I 998 RETEZAT RETEZAT STR. STADION E6, F6 Retezat Retezat Retezat Retezat 999 REVOLUŢIEI DIN 1989 AUGUST DOUĂZECIŞITREI BV. DEC.260/1990 CETRU-MEDICINEI D4, E4 August douăzecişitrei Regina Maria Regina Maria Regina Maria

1000 REZISTENŢA BĂNĂŢEANĂ str. nouă STR. HCL 498/2006 PLOPI SUD 1001 RICHARD WALDEMAR OSCHANITZKY str nouă STR. HCJ 5/2000 VIILOR E1 1002 RIGOLETTO str. nouă STR. HCL 151/2001 LIDIA-MUREŞ-MUZICESCU H10 1003 ROMA ROMA INTR. CAMPUS UNIV. E4, E5 Roma Roma Roma Roma 1004 ROMANILOR ROMANILOR PIAŢĂ FABRIC F3, F4 Rooswelt Franclin Rooswelt Franclin Rooswelt Franclin Rooswelt Franclin 1005 ROMANIŢEI ROMANIŢEI STR. SLAVICI X10, Y10 1006 ROMUL LADEA LADEA ROMUL STR. CRIŞAN H2, H3 Tânăra Gardă Fortunei Fortunei 1007 ROMULUS ROMULUS STR. ODOBESCU-ELISABETIN C6,C7,D6 Romulus Romulus Romulus Romulus 1008 ROMULUS MARITESCU intr. nouă paralelă cu

str.MĂRGHITAŞ INTR. HCL 498/2006 PLOPI SUD

1009 ROŞIORI ROŞIORI STR. RONAŢ Z5 Roşiorilor Roşiorilor Roşiorilor Roşiorilor 1010 ROTUNDĂ ROTUNDĂ STR. PLOPI J5 1011 ROVINE ROVINE STR. TIMOCULUI G3 1012 ROZELOR ROZELOR CRIŞAN H3 Rozelor Rozelor Rozelor Rozelor 1013 ROZMARINULUI str. nouă perp.C.Buziaşului între

nr.132-134. STR. HCL 354/2008 BUZIAŞULUI

1014 RUDĂRIA RUDĂRIA STR. RONAŢ Z2, Z3 Rudărie Rudărie Rudărie Rudărie 1015 RUDOLF OTTO str. nouă STR. HCL 151/2001 FABRICA DE ZAHĂR

18

NOMENCATORUL STRADAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA ANEXA NR. 4 LA HCL NR. .............

1016 RUDOLF WALTER str. MIRIŞTEI + o parte din str.BISTREI

STR. HCL 106/2001 CÂMPULUI

1017 RUSSU ŞIRIANU RUSU ŞIRIANU-actualizat prin HCL STR. KIRIAC-RUSU ŞIRIANU B7,B8,C7 Rusu Şireanu Rusu Şirianu Rusu Şirianu Rusu Şirianu

1018 SABIN DRĂGOI CUZA VODĂ STR. HCJ 23/1993 BLAŞCOVICI B4 Cuză Vodă Cuza Vodă Cuza Vodă 1019 SABIN EVUŢIANU str. nouă STR. HCL 57/2002 TORONTAL D1 1020 SABIN MĂNUILĂ str. nouă STR. HCL 93/2004 URSENI-LEGUMICULTURII 1021 SABINEI SABINEI INTR. C.ŞAGULUI B9 1022 SACULUI SACULUI STR. RONAŢ Z5 Sacului Sacului Sacului Sacului 1023 SALCÂMILOR SALCÂMILOR STR. PIAŢA CRUCII,C.MARTIRILOR D7, D8 Scorobişte 1024 SALCIEI SALCIEI STR. CIRCUMV. I B3, C3 1025 SAMUIL MICU MICU SAMUIL STR. KOGĂL.TELEGRAFULUI F1, F3 Micu Samuil Micu Samuil Micu Samuil Micu Samuil 1026 SAMUIL ŞAGOVICI BĂRĂGAN STR. MEHALA I A2, B2 Miciurin Sagovici Samuil Sagovici Samuil Sagovici Samuil 1027 SÂNZIENELOR str.nouă perp. pe str. Crăiţelor şi

Orhideelor STR. HCL 498/2006 URSENI-C. BUZIAŞULUI

1028 SÂNZIENELOR prelungire str. Sânzienelor STR. HCL 354/2008 BUZIAŞULUI 1029 SARMIZEGETUSA SARMISEGETUSA-actualizat prin

HCL PIAŢĂ TOMOC. TIGRULUI G3 Sarmisegetusa Sarmisegetusa Sarmisegetusa Sarmisegetusa

1030 SATU MARE SATU MARE STR. LUNEI H5,H6 Satu Mare 1031 SATU NOU SATU NOU STR. STADION F5 Satul Nou Satul Nou Satul Nou Satul Nou 1032 SATURN TEHNICII INTR. HCJ 23/1993 VENUS G8 1033 SAVA PETROVICI PETROVICI ZUBKO STR. HCJ 23/1993 PIAŢA CRUCII D6, E6 Petrovici Zubco Popa Anca Popa Anca Popa Anca 1034 SĂGEŢII SĂGEŢII ALEE C.ŞAGULUI C8, C9 1035 SĂLAJ SĂLAJ STR. KUNCZ H5,H6 1036 SĂNĂTĂŢII SĂNĂTĂŢII ALEE SPITAL E8,F7,F8 1037 SCURTĂ SCURTĂ ALEE ARADULUI EST C I 1038 SEBEŞ str. nouă STR. HCL 355/2008 PLOPI-RUDOLF WALTER 1039 SECERII SECERII STR. STEAUA B10, B11 Secerii 1040 SEMENIC SEMENIC STR. MEDICINEI E3 Semenic Semenic Semenic Semenic 1041 SEMICERC SEMICERC STR. BALTA VERDE A4, A5 Semicerc 1042 SEPIA SEPIA INTR. C.MARTIRILOR E7 1043 SERGENT CONSTANTIN MUŞAT MUŞAT CONSTANTIN SERG. STR. HCL 139/2004 CETATE D3 Muşat Muşat Sergent 1044 SEVER BOCU LIPOVEI CALE HCJ 23/1993 ARADULUI EST, LIPOVEI EII,BI,D1,D2Lipovei Lipovei Lipovei 1045 SEVERIN SEVERIN STR. PIAŢA CRUCII E6, F6 Severin Severin Severin Severin 1046 SF. APOSTOLI PETRU SI PAVEL BORZESTI STR. HCJ 23/1993 LIPOVEI-I.I.DE LA BRAD DI, EI, FI, F1 Molier Breselmaier Breselmaier Biserica Romane 1047 SFÂNTA MARIA MARIA PIAŢĂ HCJ 23/1993 IOSEFIN ELISABETIN C5 1048 SFÂNTA ROSALIA MUGURILOR

SFÂNTA ROZALIA-actualizat prin HCL

STR. HCJ 23/1993 ELISABETIN D6 Rozalia Rozalia Rozalia

1049 SFÂNTUL GHEORGHE SFÂNTUL GHEORGHE PIAŢĂ CETATE D4 Foch General Foch General Foch General Roaită Vasile P-ţa 1050 SFÂNTUL IOAN 1 Mai STR. HCJ 23/1993 CETATE, PIAŢA 700 D4 Mai unu( 1 mai) 1051 SFÂNTUL IOSIF CEL NOU DE LA PARTOŞ Intr. nouă INTR. HCL143/2012 COMPLEX STUDENŢESC 1052 SFÂNTUL NICOLAE PĂUN PINCIO ION PIAŢĂ HCJ 23/1993 BLAŞCOVICI B4 Pincio Păun Sfântul Nicolae Sfântul Nicolae Păun Pincio 1053 SIBIU SIBIU STR. BLAŞCOVICI C4 Sibiu Sibiu Sibiu Sibiu 1054 SIEMENS str. nouă STR. HCL 422/2006 C. BUZIAŞULUI 1055 SILISTRA LOTUSULUI STR. HCJ 23/1993 I.I.DE LA BRAD E I 1056 SILVIU BEJAN uneşte Loga cu Trandafirilor STR. HCJ 23/1993 LOGA D5 1057 SIMEON MANGIUCA MANGIUCA SIMION SIMION

MANGIUCA-actulaizat prin HCL STR. MILOIA D8 Mangiuca Simion Mangiuca Simion Mangiuca Simion Mangiuca Simion

1058 SIMION BĂRNUŢIU BĂRNUŢIU SIMION BV. KOGĂLNICEANU-DOROB. F2, G2 Simion Bărnuţiu Simion Bărnuţiu Simion Bărnuţiu 1059 SINAIA SINAIA STR. BLAŞCOVICI C4 Sinaia Sinaia Sinaia Ginca 1060 SIRIUS SIRIUS STR. SPITAL-SOARELUI F7, F8 1061 SMEURIŞULUI SMEURIŞULUI ALEE DÂMBOVIŢA B7 1062 SNAGOV SNGOV STR. KIRIAC C7, C8 Frimu Ioan Frimu Ioan Frimu Ioan Frimu Ioan 1063 SOARELUI SOARELUI STR. LUNEI F4, G4,G5 Soarelui Soarelui Soarelui Soarelui 1064 SOCRATE SOCRATE STR. CAMPUS UNIV. E5 Socrates Socrates Socrates Socrates 1065 SOFOCLE SOFOCLE SPLAI PARC IND.ANDREESCU Y7,Y8,Z7,A Sofocle 1066 SOMEŞ SOMEŞ STR. STADION F5,F6 Someş Someş Someş Someşul 1067 SORIN TITEL LENINGRAD STR. DEC.505/1990 PIAŢA CRUCII D6 Leningrad Bădescu Vlădica Bădescu Vlădica 1068 SOROCA OPERETEI STR. HCJ 23/1993 BUCOVINEI C 1 1069 SOVATA SOVATA STR. KUNCZ H5,H6 Sovata Sovata Sovata Sovata 1070 SPARTACUS SPARTACHIADEI STR. HCJ 23/1993 GHIRODA I 2 1071 SPĂTARUL MILESCU SPĂTARUL MILESCU STR. CIARDA ROŞIE H9 Milescu Spătarul

19

NOMENCATORUL STRADAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA ANEXA NR. 4 LA HCL NR. .............

1072 SPERANŢEI SPERANŢEI ALEE ARADULUI D1

1073 SPIRU HARET SPIRU HARET SPLAI CETATE C5, D5 Spiru Haret-splai 1074 STAN VIDRIGHIN BUZIAŞULUI (NR.2-16,NR. 1-9A) CALE HCJ 23/1993 PLATF.IND.C. BUZIAŞULUI G5, G8 1075 STEAUA STEAUA STR. STEAUA B10, B11 1076 STEJARUL STEJARUL STR. STADION F6 Stejarul Stejarul Stejarul Stejari 1077 STELELOR STELELOR STR. CIRCUMV.II-IV C2 1078 STOROJINEŢ din str.Cernăuţi-Matei Basarab STR. HCJ 23/1993 BUCOVINA B1

1079 STUDENŢILOR STUDENŢILOR ALEE HCL513/2013 modificare amplasament

CAMPUS UNIV. E5

1080 STUPARILOR STUPARILOR STR. VIILOR E1, F1 Konig Konig Konig Honig 1081 SUBULEASA SUBULEASA STR. KUNCZ G5, H5 Subuleasa 1082 SUCEAVA SUCEAVA STR. BLAŞCOVICI B3, B4 Megyeri Ştefan Molovişte Molovişte Molovişte 1083 SUCULUI SUCULUI STR. LUNEI G5 Sucului 1084 SUDULUI SUDULUI BV SPITAL SOARELUI F7, F8 1085 SULINA SULINA STR. DÂMBOVIŢA-ANDREESCU A10, Z9 1086 SUNETULUI SUNETULUI INTR. LIPOVEI E I 1087 SURDUC SURDUC INTR. CAMPUS UNIV. E5 1088 SURORILE MARTIR CACEU NEGOIU STR. HCJ 23/1993 STADION E6, F6 Negoi Negoi 1089 ŞAGULUI ŞAGULUI CALE C.ŞAGULUI,DÂMBOVIŢA B8,B10,A10Şagului Şagului Şagului Şagului 1090 ŞCOLII ŞCOLII STR. FABRIC F4 Şcolii Şcolii Şcolii Şcolii 1091 ŞTEFAN CEL MARE ŞTEFAN CEL MARE STR. FABRIC,LUNEI,CAMP.UNIV F3, F5 Ştefan cel Mare Ştefan cel Mare Ştefan cel Mare Ştefan cel Mare 1092 ŞTEFAN CICIO POP ENCSEL MAURICIU STR. DCJ 505/1990 LOGA E4 Mesteacănul 1093 ŞTEFAN NĂDĂŞAN paralelă cu C.Bogdăneştilor STR. HCL 169/2004 BOGDĂNEŞTILOR 1094 ŞTEFAN OCTAVIAN IOSIF IOSIF ŞTEFAN OCTAVIAN STR. LUNEI, FABRIC F4 Iosif Şt. Octavian 1095 ŞTEFAN PROCOPIU str. nouă STR. HCL 57/2004 C.ARADULUI-SERE 1096 ŞTEFAN SZONYI str. nouă STR. HCL 200/2002 URSENI-LEGUMICULTURII I10 1097 ŞTIINŢEI ŞTIINŢEI STR. DÂMBOVIŢA A8 1098 ŞTRANDULUI ŞTRANDULUI STR. MODERN H 1-2 Zetrin Clara Voniga Voniga Voniga 1099 TABORULUI TABORULUI STR. BALTA VERDE Z5 Taborului Taborului Taborului Taborului 1100 TABORULUI prelung. str.Taborului-

Cosmonauţilor STR. HCL 68/2003 BALTA VERDE Z5

1101 TACIT TACIT STR. RONAŢ-BALTA VERDE Z 4, A 4 Tacit Tacit Tacit Tacit 1102 TAKE IONESCU SĂLĂJAN LEONTIN BV. DEC.260/1990 TIPOGR. MEDICINEI F3, E3 Eroilor de la StalingradTake Ionescu Take Ionescu 1103 TALĂNGII TALĂNGII INTR. DÂMBOVIŢA A 8 1104 TAPIA TAPIA STR. TIPOGRAFILOR E3 Tapia Tapia Tapia Neptun 1105 TÂRGU MUREŞ TÂRGU MUREŞ STR. KUNCZ H6 Târgu Mureş Târgu Mureş 1106 TATA OANCEA SOVEJA (Dr. P. Groza 1980) STR. HCJ 23/1993 PLOPI I5 1107 TAZLĂU TAZLĂU STR. RONAŢ Y3, Z3 Săvulescu Săvulescu Săvulescu Săvulescu 1108 TEATRULUI TEATRULUI STR. DÂMBOVIŢA A8 1109 TEIULUI TEIULUI STR. CIRCUMV.II-IV C2, C3 1110 TELEGRAFULUI TELEGRAFULUI STR. KOGĂLN.-TELEGRAFULUI F2, G2 1111 TEODOR BUCURESCU str. nouă STR. HCL 53/2006 URSENI-LEGUMICULTURII 1112 TEODOR GÂRNEŢ str. nouă STR. HCL 53/2006 AEROPORT 1113 TEODOR UNGUREANU intr. nouă INTR. HCL 498/2006 PLOPI SUD 1114 TEODOR V. PĂCĂŢIAN ECHITĂŢII

TEODOR V. PĂCĂŢEAN-actualizat prin HCL

STR. HCJ 23/1993 C.MARTIRILOR E8, E9

1115 THEODOR AMAN AMAN THEODOR STR. RONAŢ Z3, Z4 Aman Theodor Aman Theodor 1116 THEODOR MIHALI MIHALY TEODOR TEODOR

MIHALY-actualizat prin HCL ALEE TIPOGRAFILOR E3, E4 Mihaly Teodor Mihaly Teodor Mihaly Teodor Mihaly Teodor

1117 THEODOR PALLADY PALLADY THEODOR STR. CIRDA ROŞIE H9, H10 Palady 1118 TIBERIU BREDICEANU perpendiculară pe str.arh.V.Vlad şi

pe str. arh.D.Marcu ALEE HCJ 5/2000 STEAUA B10

1119 TIBERIU TIMIŞAN POP str.nouă INTR. HCL 151/2001 BABA DOCHIA I4 1120 TIBISCUM TIBISCUM STR. TELEGRAFULUI G2 1121 TIBRULUI TIBRULUI STR. RONAŢ Z3, Z4 Tibrului Tibrului Tibrului Tibrului 1122 TIGRULUI TIGRULUI STR. LUNEI G4, G5 Tigrului Tigrului Tigrului Bontilă Preot 1123 TIMIŞ TIMIŞ STR. CIRCUMV.II-IV C2, C3 1124 TIMOCULUI TIMOCULUI STR. FABRIC, TIMOCULUI F3 Timocului Timocului Timocului Timocului 1125 TIMOTEI CIPARIU CIPARIU TIMOTEI STR. ELISABETIN C5 Cipariu Timotei Cipariu Timotei Cipariu Timotei

20

NOMENCATORUL STRADAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA ANEXA NR. 4 LA HCL NR. .............

1126 TIMOTEI POPOVICI str. nouă INTR. HCJ 5/2000 STEAUA B 10

1127 TINERETULUI CEAIKOVSKI P.I. PIAŢĂ HCJ 23/1993 STADION E6 Ceaikovski Dimitrie Sfânt Dimitrie Sfânt 1128 TITAN TITAN STR. TIPOGRAFILOR E2, E3 Titan Titan Ztitan Titan 1129 TITU MAIORESCU MUSSORGSKI MODEST PERT. STR. HCJ 23/1993 FABRIC F4, G4 Mussorgski Modest

Petrovici Maiorescu Titu Maiorescu Titu Maiorescu Titu

1130 TITUS LIVIUS NOU PROIECTATĂ STR. HCL143/2012 RONAŢ Z4,A4 1131 TOPLIŢA TOPLIŢA STR. BLAŞCOVICI C4 Nagy Peleş Peleş Topliţa 1132 TOPOLOGULUI TOPOLOGULUI INTR. DOROBANŢILOR G2

1133 TOPORAŞILOR str.nouă între str.Petuniei şi Dafinului

STR. HCL 498/2006 URSENI-C. BUZIAŞULUI

1134 TORAC TORAC STR. LUNEI G5, G6 Torac Torac Torac 1135 TORINO str. nouă STR. HCL53/2006 C.ŞAGULUI -DN59km7 1136 TORONTALULUI TORONTALULUI CALE CIRC-BUCOV-ARAD-ALEX. BI,CI,C1,

C2 Torontalului Torontalului Torontalului Torontalului

1137 TOSCA str. nouă STR. HCL 151/2001 LIDIA-MUREŞ-MUZICESCU H9, H10 Traian 1138 TRAIAN TRAIAN PIAŢĂ FABRIC F3 Traian Traian Traian 1139 TRAIAN DEMETRESCU DEMETRESCU TRAIAN STR. PLOPI I5, I6 Demetrescu 1140 TRAIAN GROZĂVESCU GROZĂVESCU TRAIAN STR. LOGA E4, F4 Grozăvescu Traian Grozăvescu Traian Grozăvescu Traian 1141 TRAIAN LALESCU LALESCU TRAIAN STR. CAMPUS UNIVERSITAR D5, D6 Lalescu Traian Lalescu Traian Lalescu Traian 1142 TRAIAN NOVAC TIPOGRAFILOR STR. HCJ 23/1993 CIRCUMV.II-IV C2, C3 1143 TRAIAN SIMU SIMU IOAN STR. HCJ 23/1993 CIARDA ROŞIE H9 Simu Ioan 1144 TRAIAN VUIA VUIA TRAIAN STR. RUSU ŞIREANU D7, D8 Vuia Traian Scudier Ormoş Ormoş, Scudier 1145 TRANSILVANIA TRANSILVANIA STR. DÂMBOVIŢA B7, B8 Transilvania Transilvania Transilvania Transilvania 1146 TRAVIATA str. nouă STR. HCL 151/2001 LIDIA-MUREŞ-MUZICESCU G9, G10 1147 TRIFOIULUI TRIFOIULUI STR. RONAŢ Z5 Trifoiului 1148 TRISTAN TZARA str. nouă STR. HCL 57/2004 C.ARADULUI-SERE 1149 TRISTAN TZARA Se prelungeşte str. Tristan Tzara STR. HCL 355/2008 C.ARADULUI-SERE 1150 TUDOR ARGHEZI perpendiculară pe Armoniei 2-4 STR. HCL 169/2004 LIPOVEI-ARMONIEI 1151 TUDOR VLADIMIRESCU VLADIMIRESCU TUDOR SPLAI ELISABETIN-IOSEFIN D5, C5, B5,Vladimirescu Tudor Vladimirescu Tudor Vladimirescu Tudor Vladimirescu Tudor 1152 TULCEA TULCEA STR. MEHALA II A2,B1,B2 Gruin Arcadie Gruin Arcadie Pictorul Grigorescu Arcadie Gruin 1153 TURDA TURDA STR. MODERN H1, H2 Scortean Scortean Scortean Sepeţean 1154 TURNU ROŞU TURNU ROŞU STR. MEHALA II A3 1155 ŢEBEA ŢEBEA STR. BLAŞCOVICI A4, B4 1156 ŢEPEŞ VODĂ DOICEŞTI PIAŢĂ HCJ 23/1993 CETATE D3, D4 Ţepeş Vodă Ţepeş Vodă 1157 ŢIBLEŞULUI ŢIBLEŞULUI STR. LUNEI G4, G5 Hohănescu Nicolae Cimitirului(Dionisie) Cimitirului(Dionisie) Cimitirului(Dionisie) 1158 ULMULUI ULMULUI STR. CIRCUMV.II-IV C2 1159 ULPIA TRAIANA ULPIA TRAIANA STR. RUSU ŞIREANU,MILOIA D7, D9 Ulpia Traiana Ulpia Traiana Ulpia Traiana Ulpia Traiana 1160 UMBREI UMBREI STR. RONAŢ Z4 Umbrei Umbrei Umbrei Umbrei 1161 UMBROASĂ UMBROASĂ INTR. CIRCUMV.II-IV C2,C3 1162 UNIRII UNIRII PIAŢĂ CRETATE D3 Unirii Unirii Unirii Unirii 1163 URANUS URANUS STR. SPITAL F7, F8 1164 URSENI URSENI CALE URSENI VENUS CIARDA R. G8,G9,G10 Urseni 1165 UZINEI UZINEI STR. CRIŞAN G3 Uzinei Uzinei Uzinei Uzinei 1166 VADUL CĂLUGĂRENI VADUL CĂLUGĂRENI STR. RUSU ŞIREANU,MILOIA C7 Vadul Călugăreni Vadul Călugăreni Vadul Călugăreni Vadul Călugăreni 1167 VADUL CRIŞULUI VADUL CRIŞULUI STR. RONAŢ Z3, Z4 Vadul Crişului Vadul Crişului Vadul Crişului Vadul Crişului 1168 VÂLCEA VÂLCEA STR. STADION E6 Medea Medea Medea Medea 1169 VALERIU BRANIŞTE BRANIŞTE VALERIU STR. MEDICINEI E3 Branişte Valeriu Branişte Valeriu Branişte Valeriu 1170 VÂNĂTORILOR VÂNĂTORILOR STR. FRATELIA, MILOIA D9, D10 1171 VÂNTULUI VÂNTULUI INTR. C.MARTIRILOR E8 1172 VASILE ADAMACHI HUNEDOARA PIAŢĂ HCJ 23/1993 PIAŢA CRUCII D7 1173 VASILE ALECSANDRI ALECSANDRI VASILE STR. CETATE D4 Alecsandri Vasile Alecsandri Vasile 1174 VASILE CÂRLOVA CÂRLOVA VASILE STR. TIGRULUI G4 Cârlova Vasile Cârlova Vasile Cârlova Vasile 1175 VASILE CREŢU str. nouă STR. HCJ 5/2000 CÂMPULUI H4 1176 VASILE GEORGEVICI str. nouă STR. HCL 185/2009 FREIDORF 1177 VASILE GOLDIŞ BUFTEA STR. HCJ 23/1993 MEDICINEI E3, E4 Butoarca Butoarca Butoarca 1178 VASILE LOICHIŢĂ str. nouă STR. HCL 182/2007 TORONTAL-GRIGORE

ALEXANDRESCU 1179 VASILE LUCACIU LUCACI VASILE

VASILE LUCACI-actualizat prin HCL STR. TIPOGRAFILOR E2, E3 Lucaci Vasile Lucaci Vasile Lucaci Vasile Lucaci Vasile şi parţial P-

ţa Solon

1180 VASILE LUPU LUPU VASILE STR. IOSEFIN A7, B7 Lupu Vasile Lupu Vasile Lupu Vasile Lupu Vasile 1181 VASILE MIOC str. nouă STR. HCJ 5/2000 URSENI - MUREŞ G10 1182 VASILE NICOLESCU str. nouă STR. HCL 182/2007 FREIDORF-ŞAGULUI-BACALBAŞA

21

NOMENCATORUL STRADAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA ANEXA NR. 4 LA HCL NR. .............

1183 VASILE PÂRVAN PÂRVAN VASILE BV. CAMPUS UNIVERSITAR D5, E5 Leonte Filipescu Leonte Filipescu Leonte Filipescu Leonte Filipescu

1184 VASILE VOICULESCU STR. nouă STR. HCL 68/2003 MUREŞ MUZICESCU 1185 VĂLIŞOARA VĂLIŞOARA STR. GHIRODA I4,I5,J5 Vălişoara 1186 VĂLIUG VĂLIUG STR. Andreescu Y9 Kossuth Lajos 1187 VĂLIUG Se prelungeşte str. Văliug până în

str. Podgoriei STR. HCL 355/2008 FREIDORF

1188 VĂRĂDIA VĂRĂDIA STR. CAMPUS UNIV. F5 Lăptarilor Lăptarilor Lăptarilor Lăptarilor 1189 VEGA VEGA INTR. SPITAL F8 1190 VEGETAŢIEI VEGETAŢIEI STR. DÂMBOVIŢA B8 1191 VENUS PETROLIŞTILOR INTR. HCJ 23/1993 VENUS G8 1192 VENUS VENUS STR. VENUS-SOARELUI G8 1193 VERDE VERDE STR. VIILOR E I, E1 Verde 1194 VERONICA MICLE MICLE VERONICA STR. BLAŞCOVICI A4 Micle Veronica Micle Veronica Micle Veronica Micle Veronica 1195 VERSULUI VERSULUI STR. SPITAL E 8 1196 VEVERIŢEI VEVERIŢEI ALEE DÂMBOVIŢA A8 1197 VICTOR BABEŞ BABEŞ VICTOR BV. CAMPUS UNIV.-PIAŢA CRUCII D6, E6 Babeş Victor 1198 VICTOR GAGA între str.Mureş şi str.Mareşal C-tin

Prezan nr.120 şi 120A STR. HCL 498/2006 LIDIA-MUREŞ

1199 VICTOR HUGO HUGO VICTOR STR. FRAT.C.ŞAG.MILOIA B9,C9,C10 Hugo Victor 1200 VICTOR VÂLCOVICI ZAHARINA STR. HCJ 23/1993 MILOIA D9, D10 Zaharina Zaharina Zaharina Zaharina 1201 VICTOR VLAD DELAMARINA VLAD DELAMARINA VICTOR STR. CETATE D4 1202 VICTORIEI 30 DECEMBRIE, BULEVARD PIAŢĂ DEC.260/1990 CENTRU D4, D5 B-dul Regele Ferdinand 1203 VIDIN VIDIN STR. BLAŞCOVICI A4, B4 Vidin Vidin Vidin Vidin 1204 VIFORULUI VIFORULUI INTR. DEZAFECTATĂ DÂMBOVIŢA A9 1205 VIILOR VIILOR ALEE MEHALA I, GR. ALEXANDR. A I, A1, B1 Viilor, alee 1206 VIITORULUI VIITORULUI STR. DÂMBOVIŢA B9 Chiriac 1207 VIOLETELOR str. nouă, doar partea cu nr. pare STR. HCL 354/2008 BUZIAŞULUI 1208 VIORELELOR VIORELELOR STR. DOROBANŢILOR G2, G3 Viorelelor Viorelelor Viorelelor Viorelelor 1209 VIRGIL BIROU BIROU VIRGIL(I.Pintilie în1980) STR. CAMPUS UNIVERSITAR E5 Speranţei Speranţei Speranţei 1210 VIRGIL MADGEARU GRIVIŢA ROŞIE STR. DEC.505/1990 ELISABETIN C6, D5, D6 Griviţa Roşie Bălaşa Domniţa Bălaşa Domniţa 1211 VIRGIL ONIŢIU ŞOIMOŞ STR. HCJ 23/1993 ELISABETIN C6,D6 Şoimoş Oniţiu Virgil Oniţiu Virgil Oniţiu Virgil 1212 VIRGIL SIMONESCU intr. nouă

VIRGIL SIMIONESCU-actualizat prin HCL

INTR. HCL 151/2001 FREIDORF (SLAVICI ) A10, B10

1213 VIRGILIU VIRGILIU STR. LUNEI G5, G6 Virgiliu Virgiliu Virgiliu Virgiliu 1214 VIRTUŢII VIRTUŢII STR. KOGĂLNICEANU F2 Virtuţii Virtuţii Virtuţii Virtuţii 1215 VIŞINULUI VIŞINULUI INTR. C.MARTIRILOR D7, E7 1216 VLAD BĂNĂŢEANU str. nouă STR. HCL 200/2002 TORONTAL D1 1217 VLĂDEASA VLĂDEASA STR. PIAŢA CRUCII D8 1218 VLĂSIEI VLĂSIEI STR. DÂMBOVIŢA B7, B8 1219 VOLTA VOLTA STR. LIPOVEI E1, F1 Volta Volta Volta Volta 1220 VRANCEA VRANCEA STR. MEHALA II A3, B3 Grigorescu Grigorescu Grigorescu Grigorescu 1221 VUK ST. KARADŽIĆ PAROŞENI VUC

ST. KARADJIC-actualizat prin HCL STR. HCJ 23/1993 MEHALA I A2,B1,B2 Sârbu Filimon Bandu Bandu Bandu

1222 VULTURILOR VULTURILOR STR. DÂMBOVIŢA A6,A8,B8 Popovici Borceanu Popovici Borceanu Popovici Borceanu Popovici Borceanu 1223 WILHELM CONRAD RÖNTGEN RONTGEN WILIAM KONRAD

WILIAM KONRAD RONTGEN- actualzat prin HCL

STR. STADION F6 Roentgen W.Konrad Roentgen W.Konrad Roentgen W.Konrad Roentgen W.Konrad

1224 WILHELM TELL str. nouă STR. HCJ 5/2000 FREIDORF C10 1225 WILLIAM SHAKESPEARE SHAKESPEARE W. STR. FRATELIA -MILOIA D9, D10 1226 ZALĂU ZALĂU STR. BLAŞCOVICI B3, B4 Zalău Zalău Zalău 1227 ZAMBILELOR str. nouă perp. pe str. Dafinului STR. HCL 354/2008 BUZIAŞULUI 1228 ZÂNELOR ZÂNELOR INTR. CIRCUMV.II-IV C2 1229 ZARAND ZARAND STR. C.ŞAGULUI B9, C9 Bernat Andrei Kaltnecker Kaltnecker Kaltnecker, Bernat

Andrei 1230 ZĂNOAGA ZĂNOAGA STR. RONAŢ Z5 Marimescu dr. Marinescu dr. Marinescu dr. 1231 ZĂVOI ZĂVOI STR. Fabric F3 Pannet ing. Mercur Mercur Mercur 1232 ZEFIRULUI ZEFIRULUI STR. KUNCZ H5 1233 ZENIT ZENIT INTR. CIRCUMV. I C3, D3 1234 ZIDULUI ZIDULUI INTR. C.ŞAGULUI B9, C9 1235 ZIMBRULUI ZIMBRULUI STR. TIPOGRAFILOR E2, E3 Roşu Ion Neptun Neptun 1236 ZIMNICEA ZIMNICEA STR. CRIŞAN G2,H2,H3 Ioanovici Dascăl Ioanovici Dascăl Ioanovici Dascăl Ioanovici Dascăl 1237 ZLATNA ZLATNA STR. FABRIC F3 Zlatna Zlatna Zlatna Zlatna

22

NOMENCATORUL STRADAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA ANEXA NR. 4 LA HCL NR. .............

1238 ZOLTAN KODALY GOZNA INTR. HCJ 23/1993 DOROBANŢILOR G2

1239 ZORILE ZORILE STR. BLAŞCOVICI A4, B4 Zorile Zorile Zorile Zorile 1240 ZURICH ZURICH STR. KOGĂLNICEANU F1, F2 Zurich Zurich Zurich Zurich 1241 ZUROBARA ZUROBARA STR. TIPOGRAFILOR E3 Zurobara Zurobara Zurobara Zurobara

23

Atasament: ANEXA_3_HCL_149.pdf

Nr. crt

DENUMIRE ACTUALĂ DENUMIRE CORECTĂ Tip

arteră Act/an Cartier

Careu ghid

Denumire an 1956 Denumire an 1946 Denumire an 1936 Denumire Sarmeş 1940

1 ADAM MICKIEWICS ADAM MICKIEWICZ STR. RONAŢ Z4, Z5 Mitchevici Apollo Apollo Apollo 2 ALEXANDRU NICOLAI NEKRASOV NIKOLAI NEKRASOV STR. RONAŢ Z5 Necrasov Menelau Menelau Menelaus 3 ANTON SEILLER ANTON SEILER STR. GARĂ C5, C6 Seiler Anton Seiler Anton Seiler Anton Seiler Anton 4 ARH. IOAN MINCU ARH. ION MINCU STR. LIPOVEI VIILOR E1, E I Mincu Ioan Arh. 5 CORNELIU NEPOS CORNELIUS NEPOS STR. RONAŢ Z 5 Nepos Nepos Nepos Nepos 6 DIAMANDI CONSTANTIN DIAMANDY CONSTANTIN STR. HCL53/2006 TORONTAL 7 DR. ALEXANDRU MARTHA DR. ALEXANDRU MARTA STR. HCJ 23/1993 MEDICINEI E3 Odobeşti Odobeşti Odobeşti Odobeşti 8 DUMITRU ŢICHINDEAL DIMITRIE ŢICHINDEAL STR. BLAŞCOVICI B4 Ţichindeal Dumitru Ţichindeal Dumitru Ţichindeal Dumitru Ţichindeal Dumitru 9 EDUARD BENES EDVARD BENEŞ STR. HCJ 5/2000 LIDIA F9

10 EMANOIL UNGUREANU EMANUIL UNGUREANU STR. CETATE D3, D4 Ungureanu Emanoil Ungureanu Emanoil Ungureanu Emanoil Ungureanu Emanoil 11 ENRICO CARUSSO ENRICO CARUSO STR. CETATE D4 Carusso Enrico Carusso Enrico Carusso Enrico 12 EPISCOP JOSEPH NISCHBACH EPISCOP JOSEF NISCHBACH STR. HCJ 23/1993 FABRIC F4 Kunz Splai Kunz Splai Kunz Splai 13 EVLIA CELEBI EVLIYA CELEBI STR. HCJ 23/1993 PIAŢA CRUCII D6 Oleg Cosevo Popescu Martirul Popescu Martirul 14 FRANTZ SCHMITS FRANZ SCHMITZ STR. HCL 57/2002 C.ARADULUI-TORONTAL E1 15 GEORGE CLEMENCEAU GEORGES CLEMENCEAU PIAŢĂ HCJ 5/2000 LIDIA E9 16 GEORGE TOPÂRCEANU GEORGE TOPÎRCEANU STR. PLOPI J4, J5 Topârceanu 17 GHEORGHE RANETTI GEORGE RANETTI STR. C.ŞAGULUI C8, C9 Ranetti Gheorghe Ranetti Gheorghe Ranetti Gheorghe Ranetti Gheorghe 18 GHEORGHE OSTROGOVICH GIORGIO OSTROGOVICH STR. HCJ 23/1993 ARADULUI EST D1, D I 19 GHEORGHE POP DE BĂSEŞTI GEORGE POP DE BĂSEŞTI STR. GARĂ B5, B6 Pop de Băseşti Gh. Pop de Băseşti Gh. Pop de Băseşti Gh. Pop de Băseşti Gh. 20 HENRIETTE DELAVRANCEA - GIBONY HENRIETA DELAVRANCEA - GIBORY STR. HCJ 5/2000 LIPOVEI E11 21 HORIA MĂCELARIU HORIA MĂCELLARIU STR. HCJ 23/1993 LIPOVEI VIILOR E I, E II 22 IANOS BOLYAI JÁNOS BOLYAI STR. HCJ 23/1993 CETATE D4 Pietrosu Stroiescu Stroiescu 23 ILIE GROPŞEANU ILIE GROPŞIAN STR. HCL 150/2001 FREIDORF-CANAL LAKER B9, C9 24 IOAN NEGULICI ION NEGULICI STR. BLAŞCOVICI A4, B4 Negulici Oraţiu Oraţiu Negulici 25 IOAN NISTOR ION NISTOR STR. HCJ 23/1993 BUCOVINA B2, C1 26 IOAN STOIA UDREA ION STOIA UDREA STR. HCL 150/2001 LIDIA-MUREŞ-MUZICESCU H10, I10 27 IOHANN SCHWICKER JOHANN SCHWICKER STR. RONAŢ A3, A4 Aronceanu Teodoric Teodoric Schwicker 28 ION RAŢIU IOAN RAŢIU STR. MEHALA II A3,A4 Raţiu Ion Raţiu Ion Raţiu Ion 29 ION SÂRBU IOAN SÂRBU STR. HCJ 23/1993 MILOIA D8, D9 Sârbu Ioan Dr. Sârbu Ioan Dr. Sârbu Ioan Dr. 30 ION ZAICU IOAN ZAICU STR. ARADULUI-PIAŢA 700 C3, D3 Zaicu Ion Zaicu Ion Zaicu Ion Zaicu Ion 31 IONEL DRÂMBĂ IONEL DRÎMBĂ INTR. HCL 355/2008 MUREŞ- MUZICESCU 32 IOVAN STERJA POPOVICI JOVAN STERIJA POPOVIĆ STR. HCJ 23/1993 C.MARTIRILOR E8 --- 33 IULIU GROZESCU IULIAN GROZESCU STR. TIMOCULUI G3 Grozescu Iuliu Grozescu Iuliu Fortunei 34 JOHANN GUTTENBERG JOHANNES GUTENBERG STR. STADION-C.BUZIAŞULUI F5 Guttenberg Johann Guttenberg Johann Guttenberg Johann 35 JOSZEF ATTILA JÓZSEF ATTILA STR. HCJ 23/1993 C.MARTIRILOR D8 36 MAXIMILIAN FREMONT MAXIMILIAN FREMAUT STR. HCJ 5/2000 LIDIA E9 37 MAXIMILIAN ROBESPIERRE MAXIMILIEN DE ROBESPIERRE STR. HCJ 23/1993 CETATE D4 Robespier Iacobici Cavaler Iacobici Cavaler Iacobici Cavaler 38 MILOŞ CIRNEANSKI MILOŞ CRNJANSKI STR. HCJ 23/1993 MEHALAI A1 Câmpiei Cătăceanu L. Cătăceanu L. 39 NICOLA PAGANINI NICCOLÒ PAGANINI STR. FREIDORF Z10 Paganini Nicolo Chistnevschi 40 NICOLAUS LENAU NIKOLAUS LENAU STR. CETATE D 4 Lenau Nicolaus Baron Vest Baron Vest 41 PAN HALIPA PANTELIMON HALIPPA STR. HCJ 23/1993 BUCOVINA C2 42 PETRE PĂCURARIU PETRU PĂCURARIU INTR. HCL 182/2007 MEHALA * 43 PETRE PUŞCHIŢĂ PETRU PUŞCHIŢĂ INTR. HCL 498/2006 PLOPI SUD 44 POIANA RUSCĂI POIANA RUSCĂ ALEE DÂMBOVIŢA B8 45 RUSU ŞIRIANU RUSSU ŞIRIANU STR. KIRIAC-RUSU ŞIRIANU B7,B8,C7 Rusu Şireanu Rusu Şirianu Rusu Şirianu Rusu Şirianu 46 SARMISEGETUSA SARMIZEGETUSA PIAŢĂ TOMOC. TIGRULUI G3 Sarmisegetusa Sarmisegetusa Sarmisegetusa Sarmisegetusa 47 SFÂNTA ROZALIA SFÂNTA ROSALIA STR. HCJ 23/1993 ELISABETIN D6 Rozalia Rozalia Rozalia 48 SIMION MANGIUCA SIMEON MANGIUCA STR. MILOIA D8 Mangiuca Simion Mangiuca Simion Mangiuca Simion Mangiuca Simion 49 TEODOR MIHALY THEODOR MIHALI ALEE TIPOGRAFILOR E3, E4 Mihaly Teodor Mihaly Teodor Mihaly Teodor Mihaly Teodor 50 TEODOR V. PĂCĂŢEAN TEODOR V. PĂCĂŢIAN STR. HCJ 23/1993 C.MARTIRILOR E8, E9 51 VASILE LUCACI VASILE LUCACIU STR. TIPOGRAFILOR E2, E3 Lucaci Vasile Lucaci Vasile Lucaci Vasile Lucaci Vasile şi parţial P-

ţa Solon52 VIRGIL SIMIONESCU VIRGIL SIMONESCU INTR. HCL 151/2001 FREIDORF (SLAVICI ) A10, B10 53 VUC ST. KARADJIC VUK ST. KARADŽIĆ STR. HCJ 23/1993 MEHALA I A2,B1,B2 Sârbu Filimon Bandu Bandu Bandu 54 WILIAM KONRAD RONTGEN WILHELM CONRAD RÖNTGEN STR. STADION F6 Roentgen W.Konrad Roentgen W.Konrad Roentgen W.Konrad Roentgen W.Konrad

TABEL CU DENUMIRI DE STRAZI PROPUSE SPRE A FI CORECTATE ANEXA NR. 3 LA HCL……….