keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 419/16.10.2015 privind aprobarea Regulamentului referitor la condiţiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a Municipiului Timişoara în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum şi măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice în subteran

16.10.2015

Hotararea Consiliului Local 419/16.10.2015
privind aprobarea Regulamentului referitor la condiţiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a Municipiului Timişoara în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum şi măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice în subteran


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2015- 26781/09.10.2015 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor:
- Legii nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice;
- Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr.111/2011 privind comunicaţiile electronice aprobată cu modificari şi completări prin Legea nr. 140/2012;
- Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificarile şi completarile ulterioare;
- Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare;
- Hotărarii Guvernului nr.525/1996 privind aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- Art.51, alin 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor,;
- Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală , rupublicată şi actualizată;
- Adresa nr. 33685/25591/1481/10.08.2015 a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (2), lit. c) şi alin. 5, lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Regulamentul referitor la condiţiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a Municipiului Timişoara în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum şi măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice în subteran, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă încheierea în formă autentică a contractelor privind constituirea dreptului de servitute cu furnizorii de reţele de comunicaţii electronice.

Art. 3:Se aprobă modelul de contract privind constituirea dreptului de servitute conform Anexei nr.2.

Art. 4:Se aprobă tarifele pentru acordarea dreptului de acces pe proprietatea publică/ privată a municipiului Timişoara furnizorilor de retele publice de comunicaţii electronice, după cum urmează:
a) Pentru reţelele amplasate aerian pe stâlpi - 3 lei/m/an/cablu, iar pentru al doilea cablu deţinut de acelaşi operator, se percepe un tarif de 5 lei/m/an,
b) Pentru canalizaţii sau reţele subterane deţinute de persoane fizice sau juridice pe domeniul public al Municipiului Timisoara - 0,106 lei/100cm/an;
c)Pentru cămine executate de persoane juridice pe domeniul public/privat al Municipiului Timisoara - de 2,5 lei /m/an;
d) Antene montate pe imobile: 50 lei /mp/an;
(Tarifele sunt scutite de TVA).

Art. 5:Se imputerniceşte Primarul municipiului Timişoara in vederea constituirii comisiei tehnice care va analiza indeplinirea de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice a condiţiilor de acces pe proprietatea publică sau privată a municipiului Timişoara, comisie care va aproba sau respinge motivat accesul acestora.

Art. 6: Se imputerniceşte Primarul municipiului Timişoara să semneze contractele de acces pe proprietatea publică sau privată a municipiului Timişoara ce se vor incheia in formă autentică cu furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice precum şi orice alt act adiţional ce se consideră a fi necesar sau impus de legislaţie.

Art. 7: Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice care deţin la data intrarii in vigoare a prezentei hotărari reţele publice de comunicaţii electronice au obligaţia de a prezenta o declaraţie pe propria răspundere cu privire la lungimea şi dimensiunile tuburilor/canalelor/galeriilor, nr. şi dimensiunile căminelor pentru reţele subterane, lungimea reţelelor supraterane, funcţionale sau nu, precum şi date concrete cu privire la echipamentele tehnice aferente acestora care se afla pe domeniul public sau privat al municipiului Timişoara, in termen de maxim 6 luni de la data intrării in vigoare a hotărarii.

Art. 8 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Cladiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara.

Art. 9 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţia Fiscală;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă a al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA APROBAT DIRECTIA DEZVOLTARE PRIMAR, SC 2015- NICOLAE ROBU

REFERAT Privind aprobarea Regulamentului referitor la condiţiile în care se realizează accesul pe

proprietatea publică sau privată a municipiului Timişoara în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură

necesare susţinerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum şi măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice în subteran

Legea nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii în comunicaţii stabileşte condiţiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii ori mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum şi unele măsuri privind construirea de reţele de comunicaţii electronice. Conform art. 4 din lege, „Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice beneficiază de dreptul de acces pe proprietăţi pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică, inclusiv pe drumuri, poduri, tuneluri, galerii tehnico-edilitare, pasaje şi viaducte, stâlpi şi piloni, păduri şi terenuri agricole, în condiţiile prezentei legi, dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii: a) exerciţiul acestui drept nu contravine uzului sau interesului public căruia îi sunt destinate imobilele în cauză; b) efectuarea lucrărilor în cauză nu este de natură să contravină cerinţelor specifice de urbanism, de amenajare a teritoriului sau privind calitatea în construcţii ori celor privind protecţia mediului, a sănătăţii, apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, pe care trebuie să le respecte activităţile ce se desfăşoară pe, deasupra, în sau sub imobilele în cauză. Titularii dreptului de acces, îşi pot exercita dreptul de acces numai după încheierea unui contract, în formă autentică, cu titularul dreptului de administrare, după caz, prin care se stabilesc condiţiile de exercitare a acestui drept. (art. 13 alin. (1)) Contractul încheiat în condiţiile prezentului articol trebuie să prevadă cel puţin: a) zonele în care este permis accesul, metodele de lucru ce urmează a fi utilizate şi condiţiile efective, inclusiv termenul, în care titularul dreptului de acces poate realiza lucrări de instalare, întreţinere, înlocuire sau mutare a reţelelor de comunicaţii electronice ori a elementelor de infrastructură, inclusiv lucrări de reparaţii cu caracter de urgenţă; b) condiţiile în care proprietarul sau deţinătorul imobilului poate efectua lucrări ce ar afecta accesul la reţelele de comunicaţii electronice ori la elementele de infrastructură necesare susţinerii acestora sau buna lor întreţinere ori care ar necesita mutarea lor; c) modalităţile şi termenele de informare între părţi cu privire la realizarea unor lucrări pe imobilul proprietate publică sau privată pe care se exercită dreptul de acces; d) tariful datorat pentru exercitarea dreptului de acces, reprezentând contravaloarea folosinţei şi despăgubirea pentru prejudiciile cauzate prin efectuarea lucrărilor.

Conform art. 37 alin. (1), în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii, titularii dreptului de administrare, de concesiune, de închiriere sau de folosinţă cu titlu gratuit, după caz, asupra unor imobile proprietate publică, au obligaţia de a publica condiţiile, inclusiv tarifele, în care se realizează exercitarea dreptului de acces. Pentru punerea în aplicare a legii trebuie elaborat un regulament referitor la condiţiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a Municipiului Timişoara, în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii ori mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum şi unele măsuri privind construirea de reţele de comunicaţii electronice. Prin Dispoziţia Primarului nr. 1301/04.12.2014 fost numită comisia pentru elaborarea regulamentului şi a modelului de contract privind constituirea dreptului de servitute dintre Municipiul Timişoara şi furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice. Tarifele datorate pentru exercitarea dreptului de acces, care este un drept de servitute, intra sub incidenta scutirii de TVA prevazuta la art. 141 alin.(2) lit. e) din Codul Fiscal, conform adresei nr. 33685/25591/1481/10.08.2015 a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Luând în considerare cele expuse mai sus:

P R O P U N E M :

1. Aprobarea Regulamentului referitor la condiţiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a municipiului Timişoara în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum şi măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice în subteran, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre; 2. Aprobarea încheierii în formă autentică a contractelor privind constituirea dreptului de servitute cu furnizorii de reţele de comunicaţii electronice; 3. Aprobarea modelului de contract privind constituirea dreptului de servitute conform Anexei nr.2; 4. Aprobarea tarifelor pentru acordarea dreptului de acces pe proprietatea publică/ privată a municipiului Timişoara furnizorilor de retele publice de comunicaţii electronice, după cum urmează: a) Pentru reţelele amplasate aerian pe stâlpi – 3 lei/m/an/cablu, iar pentru al doilea cablu deţinut de acelaşi operator, se percepe un tarif de 5 lei/m/an, b) Pentru canalizaţii sau reţele subterane deţinute de persoane fizice sau juridice pe domeniul public al Municipiului Timisoara – 0,24 lei/100cm³/an; c)Pentru cămine executate de persoane juridice pe domeniul public/privat al Municipiului Timisoara - de 2,5 lei /m³/an; d) Antene montate pe imobile: 50 lei /mp/an; (Tarifele sunt scutite de TVA)

5. Împuternicirea Primarului municipiului Timişoara in vederea constituirii comisiei tehnice care va analiza indeplinirea de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice a condiţiilor de acces pe proprietatea publică sau privată a municipiului Timişoara, comisie care va aproba sau respinge motivat accesul acestora. 6. Împuternicirea Primarului municipiului Timişoara să semneze contractele de acces pe proprietatea publică sau privată a municipiului Timişoara ce se vor incheia in formă autentică cu furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice precum şi orice alt act adiţional ce se consideră a fi necesar sau impus de legislaţie. 7. Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice care deţin la data intrarii in vigoare a prezentei hotărari reţele publice de comunicaţii electronice au obligaţia de a prezenta o declaraţie pe propria răspundere cu privire la lungimea şi dimensiunile tuburilor/canalelor/galeriilor, nr. şi dimensiunile căminelor pentru reţele subterane, lungimea reţelelor supraterane, funcţionale sau nu, precum şi date concrete cu privire la echipamentele tehnice aferente acestora care se afla pe domeniul public sau privat al municipiului Timişoara, in termen de maxim 6 luni de la data intrării in vigoare a hotărarii. Viceprimar Pt.Secretar Dan Diaconu Simona dragoi Director Directia Dezvoltare Director Directia Fiscala Aurelia Junie Adrian Bodo Director Directia Economica Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse Smaranda Haracicu Laura Koszegi

Intocmit Marinela Topor

AVIZAT JURIDIC, Daniela Ştefan

Atasament: Contract_model.pdf

1/14

Anexa nr.2 la HCL nr. _____________

Model contract

Contract nr______din_________________

de constituire a dreptului de servitute pentru realizarea accesului

pe proprietatea publica/privată în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau

mutării reţelelor publice de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora

1. Părţile contractante

Între:

MUNICIPIUL TIMISOARA, cu sediul social in Timisoara, B-dul C.D. Loga nr.1, judetul Timis, cod postal 300030, Romania, telefon 0256/408.300, cod de inregistrare fiscala nr. 14756536, reprezentat de domnul Nicolae Robu, avand functia de Primar, în calitate de titular al dreptului de proprietate sau de administrare asupra imobilelelor mentionate in Anexa nr.1, care face parte integranta din prezentul contract , denumit(ă) în continuare ”PROPRIETAR/ADMINISTRATOR”

şi

...........................................................…........., cu sediul social în (localitatea) …................................. str. …........................... nr. ......., bloc ......., scara ......., etaj …...., apartament …, judeţ/sector …............. stat ........................, telefon ...................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. …...., din …...................... cod fiscal nr. ….............. din …..........., e-mail......................, cont bancar nr. ........................ deschis la Banca............................, reprezentată legal de …............................. avand funcţia de ….................................., în calitate de furnizor autorizat de reţele publice de comunicaţii electronice, în condiţiile legislaţiei din domeniul comunicaţiilor electronice, denumit(ă) în continuare “OPERATOR”,

Având în vedere că:

- OPERATORUL este titular al Certificatului-Tip de furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice nr. …............................................ din data de …................., ce îi conferă dreptul de a negocia şi încheia contracte de acces pe proprietatea privată/publica în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor publice de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora,

şi că

- PROPRIETARUL/ADMINISTRATORUL face dovada calităţii sale de titular al dreptului de proprietate/de administrare asupra imobilului prin următoarele documente doveditoare:

 extras de carte funciara  contract, dupa caz

- PROPRIETARUL/ADMINISTRATORUL este de acord cu încheierea prezentului Contract, prin care se stabilesc condiţiile de exercitare a dreptului de acces asupra imobilului prevăzut la art. 3.1.

2/14

Părţile au convenit de comun acord asupra termenilor şi condiţiilor Contractului.

Contractul este încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, ale Codului Civil,ale H.C.L Timisoara nr.........../.....................privind aprobarea Regulamentului referitor la conditiile in care se realizeaza accesul pe proprietatea publica sau privata a municipiului Timisoara in vederea instalarii, intretinerii, inlocuirii sau mutarii retelelor de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora, modul de utilizare partajata a elementelor de infrastructura, precum si masurile privind construirea de retele de comunicatii electronice in subteran, precum şi ale oricăror altor acte normative care sunt incidente în materie.

2. – Definiţii

2.1. Acces pe proprietatea privată/publica reprezintă accesul pe, deasupra, în sau sub imobile aflate în proprietate privată, în scopul instalării, întreţinerii, înlocuirii şi mutării reţelelor publice de comunicaţii electronice sau elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora.

2.2. Infrastructură reprezintă construcţiile amplasate pe, deasupra, în sau sub terenuri, clădiri sau alte structuri aflate pe proprietate privată/publica, care pot fi utilizate pentru instalarea reţelelor de comunicaţii electronice, inclusiv canalele, conductele, stâlpii sau pilonii.

2.3. Reţea de comunicaţii electronice reprezintă sistemele de transmisie şi, acolo unde este cazul, echipamentele de comutare sau rutare şi alte resurse, inclusiv elementele de reţea care nu sunt active, care permit transportul semnalelor prin cablu, prin unde radio, prin mijloace optice ori alte mijloace electromagnetice, incluzând reţelele de comunicaţii electronice prin satelit, reţelele terestre fixe, cu comutare de circuite şi cu comutare de pachete, inclusiv internet, şi mobile, reţelele electrice, în măsura în care sunt utilizate pentru transmiterea de semnale de comunicaţii electronice, reţelele utilizate pentru transmisia serviciilor de programe audiovizuale şi reţelele de televiziune prin cablu, indiferent de tipul de informaţie transmisă.

2.4. Reţea publică de comunicaţii electronice reprezintă o reţea de comunicaţii electronice care este utilizată, în întregime sau în principal, pentru furnizarea de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului.

2.5. Serviciu de comunicaţii electronice destinate publicului reprezintă un serviciu de comunicaţii electronice furnizat, de regulă, cu titlu oneros, exclusiv sau în principal, unor terţe persoane.

2.6. Furnizor de reţele de comunicaţii electronice reprezintă o persoană a cărei activitate constă, în tot sau în parte, în furnizarea unei reţele de comunicaţii electronice în condiţiile regimului de autorizare generală.

3. – Obiectul Contractului

3.1. PROPRIETARUL/ADMINISTRATORUL constituie cu titlu oneros dreptul de acces asupra imobilului aflat în proprietatea/administrarea sa situat în municipiul Timisoara, asupra imobilelelor mentionate in Anexa 1 ,care face parte integranta din prezentul contract,în favoarea OPERATORULUI, în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării următoarelor elemente de reţea publică de comunicaţii electronice sau elemente de infrastructură necesare susţinerii acesteia:

 …

3/14

 …  …

3.2. Dreptul de acces prevăzut la art. 3.1. este un drept de servitute, care se exercită în condiţiile legii, cu respectarea principiului minimei atingeri aduse proprietăţii.

3.3. Accesul se acordă începând cu data de …..............................., pe toată durata Contractului.

3.4. Suprafeţele de teren/construcţie asupra cărora se exercită dreptul de acces sunt următoarele:

3.4.1 Pentru retelele amplasate aerian pe stalpi lungimea aprobata pentru amplasarea a ........metrii liniari de retea;

3.4.2 Pentru retelele subterane volumul aprobat pentru amplasarea a.........100cm³de retea;

3.4.3 Pentru camine volumul de.....................m³ aprobat pentru amplasarea a ..............camine;

3.4.4 Pentru antene montate pe imobile suprafata pentru amplasarea a ........metrii patrati aprobata pentru .......... antene

3.5. Dreptul de acces, în înţelesul prezentului Contract, include posibilitatea de a avea liber acces şi la facilităţile imobilului, inclusiv orice drepturi accesorii, precum dreptul de servitute de trecere şi/sau dreptul de instalare a liniei subterane şi/sau aeriene de alimentare cu energie electrică, precum şi dreptul de a obţine toate avizele şi autorizaţiile necesare, în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării elementelor de reţele publice de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, prevăzute la art 3.1., în conformitate cu interesele OPERATORULUI.

3.6. Instalarea, întreţinerea, înlocuirea sau mutarea elementelor de reţele publice de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora se va realiza după cum urmează:

3.6.1. Pe terenurile aflate în proprietatea publică/privată a municipiului Timişoara, s-au stabilit condiţii în care se realizează montarea reţelelor de comunicaţii electronice prin canale de cabluri special amenajate sau prin galerii de cabluri, dimensionate ţinand cont de reţeaua de distribuţie cat şi de interconectarea cu celelate zone. Infrastructura ce se va realiza va avea in componenţă camine şi racorduri. Este necesară stabilirea unor reţele magistrale inelare de reţele de comunicaţii Ampasarea retelelor si stabilirea dimensiunilor canalizatiilor si a cablurilor vor fi stabilite in baza unor proiecte intocmite de proiectanti autorizati.

3.6.2. Se interzice amplasarea de reţele noi de cabluri pe suporturi aeriene. 3.6.3. Extinderile de reţele de comunicaţii electronice, modernizarea celor existente, aeriene, se

vor realiza prin amplasarea/ relocarea în subteran. 3.6.4. În cazul clădirilor, montarea echipamentelor tehnice se execută în varianta de montare

subterană, ori, după caz, în incinte sau în nişele construcţiilor şi fără afectarea circulaţiei publice; Se interzice amplasarea reţelelor de comunicaţii pe elementele de faţadă dinspre strada a imobilelor ori pe alte elemente /structuri de această natură;

3.6.5.Se interzice amplasarea reţelelor de comunicaţii pe elementele de faţadă dinspre strada a imobilelor ori pe alte elemente /structuri de această natură;

3.6.6. Pe traseele reţelelor de comunicaţii amplasate subteran se prevăd obligatoriu sisteme de identificare nedistructive, respectiv markeri, pentru reperarea operativă a poziţiei reţelelor, în scopul executării lucrărilor de intervenţie la acestea;

3.6.7. Lucrările de construcţii pentru realizarea de reţele de comunicaţii se execută, anterior sau concomitent cu lucrările de realizare/extindere/modernizare/reabilitare a reţelei stradale, în conformitate cu programele anuale/multianuale ale autorităţilor administraţiei publice, aprobate în condiţiile legii;

3.6.8. Autorizarea construirii de noi elemente de infrastructură subterană va fi permisă doar după 2 ani de la realizarea lucrărilor de extindere/modernizare/reabilitare a reţelei stradale, deoarece există o perioadă de garanţie a lucrării. Orice modificare a lucrării se va face cu acordul expres al municipiului

4/14

Timişoara în cadrul unui Consorţiu, Comisie tehnica în care să fie avizate toate retelele şi extinderile de reţele; 3.6.9. In vederea protecţiei mediului (protecţia solului), pentru evitarea aglomerării terenului cu elemente de infrastructura subterana, în zona în care se realizează amplasarea de reţele de comunicaţii electronice subterane, furnizorii de reţele publice de comunicaţii trebuie să opteze pentru realizarea coordonată a lucrărilor de acces pe proprietatea publica a municipiului. În acest sens se vor stabili numărul de furnizori de reţele de comunicaţii şi reţele electronice de pe o stradă şi distanţele minime de amplasare faţă de reţelele existente;

3.6.10. În cazul în care pentru aceiaşi zonă se solicită accesul de către mai mulţi furnizori de reţele de comunicaţii electronice, aceştia se pot asocia pentru realizarea în comun a unei canalizaţii subterane. Caracteristicile tehnice ale acestei canalizaţii vor fi stabilite de către departamentul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, răspunzător de această activitate în conformitate cu normele tehnice de aplicare a Legii nr. 154/2012;

3.6.11. In cazul in care Municipiul Timisoara doreste sa realizeze o investitie intr-o zona afectata de retele de comunicatii electronice, investiţiile vor fi planificate /prevăzute din timp sau se va face o deviere a reţelei în conditii tehnice identice cu respectarea urmatoarelor aspecte: - Aducerea lucrărilor la starea iniţială a elementelor afectate; - Se stabilesc distanţele minime de amplasare faţă de alte reţele existente; - Se stabilesc numărul de furnizori pe o stradă - parteneriate între societăţi; - Se solicită Avizul Unic.

3.6.12. In cazul reţelelor publice de comunicaţii electronice amplasate pe stalpi este interzisă extinderea acestora. Pentru aceste reţele există obligativitatea dezafectării la punerea in funcţiune a reţelei subterane, in termen de 60 de zile de la data efectuării recepţiei la terminarea lucrărilor pentru reţeaua executată in subteran, cu obligaţia furnizorului de a informa Direcţia Urbanism şi Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse la expirarea acestui termen in vederea constatării in teren a dezafectării reţelelor.

3.6.13. Fiecare furnizor de reţele de comunicaţii va avea dreptul de a deţine pe un stalp maxim doua cabluri; 3.6.14. In scopul identificării proprietarului reţelelor şi al evitarii amplasarii ilegale a reţelelor de comunicaţii electronice, fiecare dintre tronsoanele de reţea existente intre stalpi va fi marcat prin aplicarea unui marker diferenţiat ca şi culoare funcţie de operator. Acesta se va aplica la o distanţă de aproximativ 1 metru liniar de stalpul care susţine reţeaua, de o parte şi de alta a acetuia (două markere pe fiecare tronson de reţea situat intre doi stalpi). Stabilirea culorilor pentru fiecare operator se va face aleatoriu de reprezentanţii Primăriei Municipiului Timişoara. Marcarea se va face de catre detinatorul retelei de comunicatii in termen de 6 luni de la adoptarea prezentei hotărari pentru reţelele existente amplasate suprateran şi in momentul realizării lor pentru reţelele ce se vor amplasa in subteran. 3.7. Durata estimativă a executării lucrărilor de instalare, întreţinere, înlocuire sau mutare a elementelor de reţele publice de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora va fi de …........................de la data notificării începerii lucrărilor, în conformitate cu prevederile art. 3.6.

3.8. Metodele de lucru ce urmează a fi utilizate pentru realizarea lucrărilor de acces pe proprietate, condiţiile efective, precum şi utilajele folosite sunt:

 …;  …;  …

3.9. În vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării elementelor de reţea publică de comunicaţii electronice sau elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, OPERATORUL va efectua următoarele lucrări:

5/14

a) conform planificării OPERATORULUI, lucrările de instalare, înlocuire sau mutare a elementelor de reţele publice de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora:

 …;  …;  …

b) periodic, lucrări de întreţinere şi reparaţii a elementelor de reţele publice de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora:

 …;  …;  …

c) în caz de necesitate, lucrări de reparaţii cu caracter de urgenţă:

 …;  …;  …

4. Drepturile şi obligaţiile Părţilor

4.1.PROPRIETARUL/ADMINISTRATORUL are următoarele drepturi:

a) să încaseze tariful datorat pentru exercitarea de către OPERATOR a dreptului de acces şi despăgubirea aferentă în măsura în care se produc prejudicii prin efectuarea lucrărilor

b) să beneficieze de repunerea în starea iniţială a imobilului afectat de realizarea lucrărilor de acces si sau de compensarea cheltuielilor determinate de aducerea în starea iniţială a respectivului imobil;

c) să fie notificat prin intermediul persoanei care exercită dreptul de folosinţă asupra imobilului sau, în lipsa acesteia, personal, cu cel puţin două zile lucrătoare în avans cu privire la accesul persoanelor împuternicite de OPERATOR pentru efectuarea lucrărilor prevăzute la art. 3.9. sau pentru desfăşurarea unor activităţi de studiu ori de proiectare în vederea efectuării acestor lucrări, cu excepţia cazului în care este necesară efectuarea unor lucrări de reparaţii cu caracter de urgenţă;

d) să fie notificat, prin intermediul persoanei care exercită dreptul de folosinţă asupra imobilului sau, în lipsa acesteia, personal, cu privire la accesul persoanelor împuternicite de OPERATOR pentru efectuarea unor lucrări de întreţinere sau de reparaţii cu caracter de urgenţă pentru prevenirea sau înlăturarea consecinţelor generate de producerea unei calamităţi naturale ori a unui sinistru deosebit de grav sau a unor lucrări de întreţinere ori de reparaţii impuse de asigurarea continuităţii furnizării reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice;

e) să îi fie afectat într-o măsură nesemnificativă dreptul de folosinta asupra imobilului care face obiectul dreptului de acces;

f) să solicite mutarea în cadrul aceleiaşi proprietăţi a elementelor de reţea de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acesteia, în măsura în care aceasta este necesară pentru executarea unor lucrări sau edificarea unor construcţii;

g) la încetarea prezentului contract să obţină dreptul de proprietate/folosinţă asupra eventualelor îmbunătăţiri aduse terenului de către OPERATOR în perioada de derulare a prezentului contract şi care conduc la creşterea calităţii agricole şi/sau la consolidarea terenului.

h) poate să solicite operatorului efectuarea de verificări cu privire la reţeaua amplasată. In acest sens se vor efectua monitorizări comune ale reţelelor amplasate suprateran şi intervenţii prin efectuarea de sapături in scopul constatării numărului de reţele aflate in subteran;

6/14

4.2.PROPRIETARUL /ADMINISTRATORUL are următoarele obligaţii:

a) să asigure accesul la termenele convenite de Părţi şi în zonele stabilite la art. 3.4., inclusiv prin eliminarea acelor împrejurări care ar putea împiedica exercitarea dreptului de acces în bune condiţii, astfel:

i. să garanteze liberul acces la imobil, în maxim 2 zile lucrătoare de la primirea unei notificări din partea OPERATORULUI, pentru persoanele desemnate de OPERATOR în vederea efectuării măsurătorilor pentru întocmirea proiectului de lucrări;

ii. să garanteze liberul acces, în maxim 2 zile lucrătoare de la primirea unei notificări din partea OPERATORULUI, pentru persoanele desemnate de OPERATOR şi pentru toate materialele, utilajele şi instalaţiile necesare atât la executarea lucrărilor de construcţii şi amenajări, cât şi a lucrărilor de asamblare, instalare, modificare, operare, întreţinere şi reparare a reţelelor publice de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, aşa cum au fost descrise la art. 3.1.;

iii. să pună la dispoziţia OPERATORULUI toate informaţiile necesare legate de existenţa unor eventuale restricţii asupra utilizării imobilului, impuse de un terţ, în cazul în care acestea există.

b) să asigure, într-o manieră care să afecteze cât mai puţin aspectul exterior al proprietăţii şi mediul înconjurător, la solicitarea în scris a OPERATORULUI, pe cheltuiala OPERATORULUI şi cu acordarea unei despăgubiri conform art. 6.2., în situaţia în care nu există o soluţie alternativă, defrisarea (dupa achitarea contravalorii acestora, calculata de catre reprezentantii Directiei de Mediu prin H.C.L 349/2013 privind aprobarea masurilor de protectie a materialului dendro-floricol de pe domeniul public al Municipiului Timisoara) cu respectarea prevederilor legale din domeniul protectiei mediului si a spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, a arborilor sau arbustilor, precum si a ramurilor ori radacinilor care îngreunează sau ar îngreuna efectuarea lucrărilor de acces ;

c) să semneze Procesul verbal de începere a lucrărilor în ziua începerii lucrărilor; în cadrul Procesului verbal se vor menţiona starea fizică a imobilului, dotările şi utilităţile de care acesta beneficiază în momentul începerii lucrărilor;

d) să efectueze reparaţiile necesare asupra imobilului pe toată durata Contractului, cu excepţia celor cauzate de exercitarea dreptului de acces;

e) să se abţină de la orice fapt personal, care ar avea drept consecinţă împiedicarea sau limitarea exercitării de către OPERATOR a dreptului de acces care constituie obiectul prezentului Contract;

f) să nu instaleze în incinta imobilului ori pe, deasupra sau sub imobilul respectiv echipamente tehnice care ar putea să afecteze buna funcţionare a reţelei OPERATORULUI, fără acordul scris al acestuia;

g) să răspundă pentru evicţiunea totală sau parţială şi pentru viciile ascunse ale imobilului care împiedică exercitarea în bune condiţii a dreptului de acces;

h) să nu pretindă şi să nu primească niciun drept în legătură cu activitatea de afaceri a OPERATORULUI, altul decât dreptul de a primi plăţile prevăzute în prezentul Contract;

i) să despăgubească OPERATORUL în cazul în care, în exploatarea elementelor de reţele publice de comunicaţii electronice sau de infrastructură amplasate pe, deasupra, în sau sub imobil, apar defecţiuni tehnice din culpa PROPRIETARULUI/ADMINISTRATORULUI;

j) să permită în cel mai scurt timp accesul persoanelor împuternicite de OPERATOR, pe baza unei notificări comunicate telefonic persoanei care exercită dreptul de folosinţă asupra imobilului sau, în lipsa acesteia, PROPRIETARULUI/ADMINISTRATORULUI, în cazul în care se impune

7/14

efectuarea unor lucrări de întreţinere sau de reparaţii cu caracter de urgenţă pentru prevenirea sau înlăturarea consecinţelor generate de producerea unei calamităţi naturale ori a unui sinistru deosebit de grav sau a unor lucrări de întreţinere sau de reparaţii impuse de asigurarea continuităţii furnizării reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice;

k) să pună la dispoziţia OPERATORULUI toate documentele necesare pentru înscrierea dreptului constituit prin prezentul contract în cartea funciară a imobilului şi pentru obţinerea avizelor/autorizaţiilor necesare pentru efectuarea lucrărilor;

l) în situaţii justificate de necesitatea efectuării unor lucrări asupra imobilului ce ar afecta reţelele de comunicaţii electronice sau elementele de infrastructură necesare susţinerii acestora, sau buna lor întreţinere ori care ar necesita mutarea lor să notifice, în scris, OPERATORULUI această intenţie, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data planificată a începerii lucrărilor; părţile, de comun acord vor lua o decizie cu privire la noul amplasament;

m) să asigure exercitarea dreptului de acces în condiţii la fel de comode pentru OPERATOR în cazul în care, în vederea construcţiei de clădiri sau realizării de lucrări, solicită reaşezarea reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, notificând în acest sens OPERATORUL conform lit. m);

n) să permită ca lucrările efectuate în zona de protecţie a reţelei Operatorului să se realizeze în prezenţa reprezentanţilor acestuia.

4.3. OPERATORUL are următoarele drepturi:

a) să beneficieze de dreptul de acces pe terenul/construcţia prevăzută la art. 3.1., în condiţiile Legii nr. 154/2012, a H.C.L.M.T. nr......../...........................”privind aprobarea Regulamentului referitor la conditiile in care se realizeaza accesul pe proprietatea publica sau privata a municipiului Timisoara in vederea instalarii, intretinerii, inlocuirii sau mutarii retelelor de comunicatii electronice sau e elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora, modul de utilizare partajata a elementelor de infrastructura, precum si masurile privind construirea de retele de comunicatii electronice in subteran” şi ale prezentului contract;

b) să împuternicească persoane care să efectueze lucrări de acces, inclusiv cele cu caracter de urgenţă, sau să desfăşoare activităţi de studiu ori de proiectare în vederea efectuării acestor lucrări; aceste persoane au dreptul de acces numai în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, pe baza unei împuterniciri scrise din partea OPERATORULUI şi cu acordul persoanei care exercită dreptul de folosinţă asupra imobilului sau, în lipsa acesteia, cu acordul PROPRIETARULUI/ADMINISTRATORULUI; exercitarea dreptului de acces se realizează cu respectarea clauzelor privind notificarea, prevăzute la art. 9.

c) să realizeze, după transmiterea unei notificări cu cel puţin două zile lucrătoare în avans, operaţiunile prevăzute la art. 4.2. lit. b), dacă în termen de 45 de zile de la primirea solicitării din partea OPERATORULUI, PROPRIETARUL/ADMINISTRATORUL nu efectuează aceste operaţiuni. Operaţiunile se vor realiza într-o manieră care să afecteze cât mai puţin aspectul exterior al proprietăţii şi mediul înconjurător.

d) să încheie acorduri de utilizare partajată a infrastructurii (instalate conform prezentului Contract) cu alţi furnizori autorizaţi de reţele publice de comunicaţii electronice;

e) să solicite ca lucrările efectuate în zona de protecţie a reţelei sale să se realizeze în prezenţa reprezentanţilor săi;

f) să beneficieze de garanţia împotriva oricărei evicţiuni totale sau parţiale;

g) să fie notificat despre intenţia PROPRIETARULUI/ADMINISTRATORULUI de a efectua lucrări asupra imobilului ce ar afecta reţelele de comunicaţii electronice sau elementele de infrastructură

8/14

necesare susţinerii acestora, sau buna lor întreţinere ori care ar necesita mutarea lor, cu cel puţin 2 zile lucrătoare înainte de data planificată pentru începerea lucrărilor.

4.4. OPERATORUL are următoarele obligaţii:

a) poartă răspunderea pentru toate pagubele produse imobilului, din culpa sa, pe întreaga perioadă contractuală;

b) să notifice persoanei care exercită dreptul de folosinţă asupra imobilului sau, în lipsa acesteia, PROPRIETARULUI/ADMINISTRATORULUI, cu cel puţin două zile lucrătoare în avans, cu privire la exercitarea dreptului de acces de către persoanele împuternicite de OPERATOR, cu excepţia cazului în care este necesară efectuarea unor lucrări de reparaţii cu caracter de urgenţă, caz în care notificarea se va face telefonic în condiţiile stabilite prin prezentul contract;

c) să semneze Procesul verbal de începere a lucrărilor în ziua începerii lucrărilor;

d) să obţină avizele/autorizaţiile necesare pentru realizarea lucrărilor;

e) să efectueze lucrările de acces pe, deasupra, în sau sub imobilul ce face obiectul prezentului Contract cu respectarea cerinţelor specifice de urbanism, de amenajare a teritoriului sau privind calitatea în construcţii ori a celor privind protecţia mediului, a igienei şi sănătăţii publice, a muncii, a ordinii publice şi siguranţei naţionale;

f) să suporte în întregime cheltuielile legate de îndeplinirea formalităţilor necesare pentru înscrierea dreptului constituit prin prezentul contract în cartea funciară a imobilului;

g) să suporte în întregime cheltuielile cu privire la instalarea, modificarea, operarea, întreţinerea şi repararea reţelelor publice de comunicaţii electronice sau elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, aşa cum au fost descrise mai sus;

h) să plătească suma reprezentând contravaloarea dreptului de acces în condiţiile stabilite prin prezentul Contract si despagubirea aferenta in măsura în care se produc prejudicii prin efectuarea lucrărilor;

i) să reaşeze elementele reţelelor de comunicaţii electronice sau elementele de infrastructură necesare susţinerii acestora, în cadrul aceleiaşi proprietăţi, pe cheltuiala proprie, când această reaşezare este solicitată de PROPRIETAR/ADMINISTRATOR pentru construcţia de clădiri sau pentru efectuarea de lucrări, în condiţiile convenite prin prezentul Contract. Când reaşezarea elementelor reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură destinate susţinerii acestora este necesară pentru efectuarea unor lucrări de către alte persoane decât PROPRIETARUL/ADMINISTRATORUL, cheltuielile vor fi suportate de acestea;

j) să pună la dispoziţia persoanelor care efectuează lucrări în zona de protecţie a propriei reţele toate informaţiile necesare, astfel încât să se evite producerea unor daune reţelei de comunicaţii electronice;

k) să respecte normele şi standardele tehnice aplicabile echipamentelor instalate pe, deasupra, în sau sub imobilul ce face obiectul prezentului Contract;

l) să nu afecteze, decât cel mult într-o măsură nesemnificativă, dreptul de folosinţă asupra imobilului în cauză prin efectuarea lucrărilor de acces sau, în cazul în care au fost deja efectuate lucrări de acces asupra aceluiaşi imobil de către un alt furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice, să nu afecteze în mod permanent dreptul de folosinţă asupra imobilului, printr-o restrângere suplimentară determinată de efectuarea unor noi asemenea lucrări;

m) prin exercitarea dreptului de acces prevăzut la art. 3.1., OPERATORUL nu va cauza schimbarea destinaţiei imobilului;

n) de a readuce în starea iniţială proprietatea afectată de realizarea lucrărilor de acces pe proprietăţi sau, prin acordul Părţilor, de a compensa PROPRIETARULUI/ADMINISTRATORULUI cheltuielile determinate de aducerea în starea iniţială a proprietăţii afectate;

9/14

o) să folosească suprafeţele de teren/construcţiile afectate de exercitarea dreptului de servitute în scopul pentru care s-a încheiat prezentul contract;

p) să restituie suprafaţa de teren/construcţie la sfârşitul perioadei prevăzute în prezentul Contract.

r) sa respecte intocmai prevederile inscrise in Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr............./............................”privind aprobarea Regulamentului referitor la conditiile in care se realizeaza accesul pe proprietatea publica sau privata a municipiului Timisoara in vederea instalarii, intretinerii, inlocuirii sau mutarii retelelor de comunicatii electronice sau e elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora, modul de utilizare partajata a elementelor de infrastructura, precum si masurile privind construirea de retele de comunicatii electronice in subteran” precum si a oricaror prevederi legislative ulterioare in legatura cu aceasta.

5. Intrarea în vigoare. Durata.

5.1. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării de către părţi.

5.2. Lucrările prevăzute la art. 3.9 se execută de la data semnării de către părţi a Procesului verbal de începere a lucrărilor.

5.3. Dreptul de servitute care face obiectul prezentului Contract se instituie pe o perioadă de :

- 2 ani pentru retelele publice de comunicatii electronice existente suprateran, cu obligatia furnizorului de retele publice de comunicatii electronice ca in aceasta perioada sa depuna toate diligentele si sa obtina toate aprobarile necesare in vederea amplasarii retelei care face obiectul contractului in subteranul municipiului Timisoara si sa demareze lucrarile in acest sens

- 10 ani pentru retelele publice de comunicatii electronice amplasate subteran cu posibilitatea prelungirii pentru inca 10 ani

6. Modificarea şi încetarea Contractului

6.1. Părţile convin ca modificările în Contract să se facă doar în urma unui acord scris, printr-un Act adiţional la prezentul Contract.

6.2. Contractul inceteaza:

- prin ajungere la termen, la expirarea perioadei prevazute la art. 5.3 daca partile nu convin prelungirea/incheierea unui nou contract

- prin acordul de vointa al partilor - prin disparitia imobilului - in cazul neplatii tarifului de acces timp de 90 zile - ca urmare a rezilierii unilaterale de plin drept de catre proprietar/administrator pentru

neexecutarea obligatiilor de catre operator daca acesta nu remediaza obligatiile incalcate in termen de 15 zile lucratoare de la primirea notificarii primite in acest sens de la proprietar/administrator

- ca urmare a rezilierii unilaterale de catre operator pentru neexecutarea obligatiilor de catre proprietar/administrator daca acesta nu remediaza obligatiile in termen de 15 zile de la primirii notificarii in acest sens de la operator

- contractul se reziliaza de plin drept de catre proprietar/administrator fara a mai fi necesara punerea in intarziere a operatorului, prin simpla notificare a acestuia si fara interventia instantei de judecata in cazul in care operatorul se gaseste in vreuna din urmatoarele situatii:

a. nu si-a indeplinit obligatiile de plata, a penalitatilor aferente b. nu a constituit garantia c. nu a obtinut Autorizatia de Construire in termenul prevazut

10/14

d. nu a inceput edificarea retelelor in termen de.......

6.3. OPERATORUL poate solicita încetarea Contractului, prin transmiterea către PROPRIETAR/ /ADMINISTRATOR a unei notificări cu cel puţin 2 luni înainte, într-una din situaţiile următoare:

a) utilizarea elementelor de reţea sau de infrastructură instalate devine imposibilă, oneroasă sau mai puţin performantă decât a fost prevăzut iniţial;

b) se modifică arhitectura reţelei publice de comunicaţii electronice a OPERATORULUI, iar elementele de reţea instalate nu mai corespund noii arhitecturi;

c) autorizaţiile necesare desfăşurării activităţii OPERATORULUI nu pot fi obţinute

6. Tarifare, termenul si modalitatile de plata

6.1. Părţile au convenit ca OPERATORUL să plătească suma de ................, reprezentând contravaloarea dreptului de acces stabilit conform art. 3.1. si anume:

6.1.1. Acestei valori i se va aplica o actualizare o data la 5 ani, reprezentand rata inflatiei, conform datelor furnizate de catre Institutul National de Statistica 6.1. 2 Tarifele valabile la semnarea contractului au fost stabilite prin H.C.L. nr…….din………………..

6.2. În situaţia în care, cu ocazia efectuării lucrărilor prevăzute la art. 3.9. se produc pagube materiale PROPRIETARULUI/ ADMINISTRATORULUI, OPERATORUL va plăti acestuia o despăgubire calculată având în vedere următoarele criterii:

- categoria de folosinţă şi suprafaţa de teren afectată cu ocazia efectuării lucrărilor;

- tipurile de culturi si plantaţii afectate de lucrări;

- categoria construcţiei (construcţii de clădiri sau construcţii inginereşti) şi suprafaţa construită afectată cu ocazia efectuării lucrărilor;

- activităţile restrânse cu ocazia efectuării lucrărilor;

- gradul de uzură al imobilului.

6.3. Plata sumei prevăzute la art. 6.1. se datorează de la:

a) data intrarii in vigoare a prezentului Contract, pentru retelele existente la data incheierii contractului

b) data semnării de către părţi a Procesului verbal de începere a lucrărilor, pentru retelele executate dupa data incheierii contractului

6.4. Plata se va face in doua rate anuale în contul PROPRIETARULUI/ADMINISTRATORULUI nr. …......................................., deschis la Trezoreria Municipiului Timisoara sau prin casieria Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara.

6.4.1 Termenul scadent pentru plata primei rate este 31 martie aferent lunilor ianuarie-iunie, respectiv 30 septembrie, aferent lunilor iulie-decembrie.

6.4.1.1 In situatia in care contractul urmeaza a se executa dupa data primei scadente, adica 31 martie sau cu cel mult 30 de zile inainte de implinirea acestuia, termenul de plata scadent al primei rate este 30 septembrie a aceluiasi an.

6.4.1.2 In situatia in care contractul urmeaza a se executa dupa data celei de a doua scadente, adica 30 septembrie, sau cu cel mult 30 de zile inainte de implinrea acestuia, termenul de plata scadent al primei rate este 15 decembrie a aceluiasi an.

6.4.2 Plata se va efectua in baza unei facturi emisa de catre PROPRIETAR/ADMINISTRATOR in forma electronica, in format pdf.

6.4.2.1 Factura se va comunica OPERATORULUI prin mijloace electronice -email-,

11/14

de pe adresa de email [email protected] pe adresa de email valida, securizata si comunicata in mod oficial de catre OPERATOR. Comunicarea facturii prin modalitate electronica se va efectua cu cel putin 20 de zile inainte de implinirea termenului scadent.

6.4.2.2 Partile au obligatia sa intretina functionarea continua a adreselor de e-mail pe toata durata executarii contractului.

6.4.2.3 Orice modificare sau nefunctionare a adresei de e-mail se va comunica celeilalte parti in cel mult 24 de ore de la data modificarii sau deficientei, in acest ultim caz, cu indicarea timpului pentru remediere.

6.4.2.4 OPERATORUL va confirma, prin mijloace electronice la adresa de e-mail [email protected] primirea facturii, in 5 cinci zile de la data comunicarii.

6.4.2.5 In cazul neprimirii facturii in termenul prevazut la art 6.4.2.1, OPERATORUL va informa PROPRIETARUL/ADMINISTRATORUL despre acest aspect in termen de 5 zile lucratoare de la data la care a expirat termenul mentionat.

6.4.2.6 In cazul in care comunicarea facturii nu este confirmata de catre OPERATOR in termenul prevazut la art. 6.4.2.4, factura va fi considerata comunicata si acceptata.

6.4.2.7 Pe cale de exceptie, daca factura nu poate fi comunicata in format electronic, deoarece OPERATORUL fie nu detine adresa de e-mail, fie aceasta nu este functionala temporar, OPERATORUL se obliga sa se prezinte la sediul PROPRIETARULUI/ADMINISTRATORULUI in vederea remiterii facturii pe suport de hartie, in termen de 5 zile de la data expirarii termenului prevazut la art. 6.4.2.1. In acest caz, comunicarea se considera indeplinita la data la care OPERATORULUI i-a fost inmanata sub semnatura factura emisa pe suport de hartie.

6.4.2.8 In caz de neindeplinire de catre OPERATOR a obligatiei prevazuta la art. 6.4.2.7, factura se considera comunicata in termen de 5 zile de la data expirarii termenului prevazut la art. 6.4.2.1, cu toate consecintele ce decurg din acest fapt.

6.4.3. Pentru buna executare a prezentului contract, OPERATORUL va constitui în termen de cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare de la data semnării contractului, garanţia de bună execuţie a contractului.

6.4.3.1 Valoarea garanţiei de bună execuţie reprezinta suma corespunzatoare platii contractului pentru 6 luni, respectiv de__________ lei.

6.4.3.2 Garantia se va achita in contul RO75TREZ6215059XXX017211 al Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara, cod unic de inregistrare 2166630 deschis la Trezoreria Municipiului Timisoara sau la caseria Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara

6.4.3.3 PROPRIETARUL/ADMINISTRATORUL are dreptul de a executa garantia de bună execuţie ori de câte ori OPERATORUL nu îşi îndeplineşte obligaţia de plata in termen de maxim 90 de zile de la data scadentei.

6.4.3.4 In termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data executarii de catre PROPRIETAR/ADMINISTRATOR a garantiei de buna executie, OPERATORUL, sub sanctiunea rezilierii de drept a prezentului contract in conditiile art. 6.2 din Contract, este obligat sa constituie o noua garantie de buna executie sau suplineasca diferenta, dupa caz, pana la nivelul prevazut la art. 6.4.3.1 6.5. În cazul în care OPERATORUL nu achită sumele datorate în temeiul prezentului contract la termenele prevăzute la art. 6.4., acesta datorează PROPRIETARULUI/ADMINISTRATORULUI penalităţi în cuantum de 2 % aplicat la suma neachitata pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data achitarii integrale a sumei

6.6. OPERATORUL nu poate fi obligat să plătească taxele şi impozitele legale aferente imobilului ce face obiectul prezentului contract.

6.7. Modificarile ce intervin in raporturile contractuale, sub aspectul intinderii suprafetelor grevate de dreptul de acces, atrag dupa sine si modificarea cuantumului garantiei si a sumei reprezentand

12/14

contravaloarea dreptului de acces, de la data acceptarii in scris a acestora prin Act Aditional incheiat in forma autentica.

7. Cesiunea dreptului

7.1. OPERATORUL poate ceda dreptul de acces prevăzut la art. 3.1. unui alt furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice, autorizat în condiţiile legislaţiei din domeniul comunicaţiilor electronice, cu condiţia notificării PROPRIETARULUI/ADMINISTRATORULUI şi a efectuării înscrierii în cartea funciară.

7.2.OPERATORUL rămâne dator faţă de PROPRIETAR/ ADMINISTRATOR numai pentru obligaţiile născute înainte de cesiune. Până la notificarea cesiunii, OPERATORUL şi cesionarul răspund solidar pentru îndeplinirea tuturor obligaţiilor faţă de PROPRIETAR/ADMINISTRATOR.

8. Forţa majoră

8.1. Niciuna dintre Părţi nu răspunde de neexecutarea la termen şi/sau executarea în mod necorespunzător - totală sau parţială - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului Contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră aşa cum este definită de lege.

8.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte Părţi în termen de 2 zile lucrătoare producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui. Această notificare va fi confirmată ulterior, sub sancţiunea neluării în considerare, prin dovada eliberată de Camera de Comerţ şi Industrie sau de alt organism abilitat.

8.3. Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 30 de zile lucrătoare, fiecare parte poate renunţa la executarea contractului pe mai departe, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune- interese.

9. Notificări

9.1. În accepţiunea Părţilor, orice notificare în scris adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa prevăzută de prezentul articol.

9.2. În cazul în care notificarea se transmite prin poştă, se va utiliza un serviciu poştal cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată pe formularul tipizat de confirmare de primire.

9.3. În cazul în care se impune efectuarea unor lucrări de întreţinere sau de reparaţii cu caracter de urgenţă, notificarea telefonică va fi confirmată ulterior în maxim două zile lucrătoare prin e-mail, fax sau poştă.

9.4. Dacă se trimite prin fax, notificarea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

9.5. Comunicările de rutină se pot efectua şi prin e-mail.

9.6. Detaliile privind punctele de contact ale ambelor Părţi, necesare în derularea acestui Contract sunt prevăzute mai jos. În cazul modificării acestor informaţii, Partea în cauză este obligată să notifice cealaltă Parte cât mai curând posibil, sub sancţiunea considerării valabile a comunicării transmise la vechiul punct de contact.

13/14

Pentru PROPRIETAR/ADMINISTRATOR Persoană de contact: …………………………………. Telefon: ……………………………………………………. Fax: …………………………………………………… ……. E-mail: …………………………………………………… …

Pentru OPERATOR Persoană de contact: …………………………………. Telefon: ……………………………………………………. Fax: …………………………………………………… ……. E-mail: …………………………………………………… …

10. Litigii

În cazul în care rezolvarea neînţelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori desfiinţarea lui, se va soluţiona de către instanţele judecătoreşti competente.

11. Clauze finale

11.1. Contractul se va înscrie de către OPERATOR în cartea funciară a imobilului asupra căruia se exercită dreptul de acces şi este opozabil oricărui titular al unui drept real asupra imobilului respectiv, deţinătorului cu orice alt titlu, precum şi dobânditorilor imobilului.

11.2. În cazul în care Părţile îşi încalcă obligaţiile ce le revin potrivit prezentului contract, neexercitarea de Partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.

11.3. Prezentul contract, împreună cu anexele sale, care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii sale.

Prezentul Contract a fost încheiat în formă autentică, într-un număr de … exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, astăzi ….

SEMNĂTURI

PROPRIETAR/ADMINISTRATOR OPERATOR

14/14

Anexe la Contract

Anexa 1 - Actul doveditor al calităţii de PROPRIETAR/ADMINISTRATOR asupra/al imobilului (în cazul ADMINISTRATORULUI trebuie menţionată expres posiblitatea acestora de a încheia acte juridice de natura celor care fac obiectul dreptului de acces)

Anexa 2 - Certificatul-Tip nr. … / … al OPERATORULUI

Anexa 3 - Schiţa de amplasare a elementelor de reţea de comunicaţii electronice şi a elementelor de infrastructură asociate acestora

Anexa 4 - Planul cadastral al imobilului

Anexa 5 - Extrasul de Carte Funciară eliberat de … sub nr. …

Anexa 6 - Certificatul fiscal nr. … din data …, emis de Circumscripţia Financiară a …

Atasament: Anexa_1.pdf

Anexa nr.1 la HCL nr. 1/6 18 2915 REGULAMENT referitor la condițiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a municipiului Timişoara în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum şi măsurile privind construirea de rețele de comunicații electronice în subteran Având în vedere prevederile Legii nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice, furnizorii de rețele de comunicații electronice autorizați în condițiile legislației comunicațiilor electronice au dreptul de acces pe proprietatea publică/privată a Municipiului Timişoara cu respectarea următoarelor condiţii: CAPITOLUL | DISPOZIŢII GENERALE Art. 1 (1) Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice, autorizați în condițiile legislației din domeniul comunicațiilor electronice, au dreptul de acces pe proprietatea publica sau privata a municipiului Timişoara în condițiile legii nr.154/2012 şi a prezentului Regulament. (2) Persoanele care furnizează exclusiv pentru nevoi proprii rețele de comunicații electronice, cu respectarea condițiilor prevăzute de legislaţia din domeniul comunicațiilor electronice, au dreptul de acces pe proprietatea publică/privată a municipiului Timişoara, în condițiile legii nr.154/2012 şi a prezentului Regulament. (3) Dreptul de acces pe proprietăți prevăzut la alin, (1) şi (2) asupra unor imobile proprietate publică sau privată este un drept de servitute, care se exercită în condițiile legii, cu respectarea principiului minimei atingeri aduse proprietății. La acordarea dreptului de servitute, se va avea in vedere: Dreptul de servitute conferit în beneficiul operatorului nu poate fi cedat către un alt operator decât cu acordul Primăriei Municipiului Timişoara; - Radierea dreptului de servitude în cazul în care reteaua se dezafectează sau nu se mai plăteşte tarif de servitute Municipiului Timşoara. Art. 2 (1) Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice beneficiază de dreptul de acces pe proprietăți sub imobilele proprietate publică/privată a municipiului, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: a) dreptul de folosință asupra imobilelor în cauză nu ar fi afectat sau ar fi afectat într-o măsură nesemnificativă prin efectuarea acestor lucrări. b) dacă un alt furnizor de reţele de comunicații electronice, autorizat în condițiile legislației din domeniul comunicațiilor electronice, a efectuat deja lucrări de acces pe proprietăți pe, deasupra, în sau sub imobilele în cauză, dreptul de folosință asupra imobilelor nu ar fi afectat în mod permanent de o restrângere suplimentară prin efectuarea unor noi asemenea lucrări; c) efectuarea lucrărilor de acces pe proprietăți nu este de natură să contravină cerințelor specifice de urbanism, de amenajare a teritoriului sau privind calitatea în construcții ori celor privind protecţia mediului, a sănătății sau a ordinii publice, pe care trebuie să le respecte activitățile ce se desfăşoară pe, deasupra, în sau sub imobilele în cauză; d) să existe acordul titularului dreptului de proprietate privată asupra imobilului afectat de a încheia un contract, prin care să se stabilească condițiile de exercitare a dreptului de acces pe proprietatea sa privată sau, în cazul refuzului, să existe o Hotărâre Judecătorească irevocabilă, care să țină loc de contract între părți. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul dreptului de acces în spațiile aflate în proprietate indiviză din clădirile cu mai multe locuințe, inclusiv, elementele de infrastructură necesare susţinerii acestora pe ziduri ori terasele acestora - adica pe console nu vor fi realizate pe fațada dinspre stradă a construcției. Acesul rețelelor de comunicații şi reţelelor electronice este permis doar prin curti, intrari uscate etc. sau subteran; CAPITOLUL II CONDIȚIILE ÎN CARE SE REALIZEAZĂ ACCESUL

Art.3 (1) Pe terenurile aflate în proprietatea publică/privată a municipiului Timişoara, s-au stabilit condiţii în care se realizează montarea rețelelor de comunicaţii electronice prin canale de cabluri special amenajate sau prin galerii de cabluri, dimensionate ținand cont de rețeaua de distribuție cat şi de interconectarea cu celelate zone. Infrastructura ce se va realiza va avea in componență camine şi racorduri. Este necesară stabilirea unor rețele magistrale inelare de rețele de comunicații. Ampasarea retelelor si stabilirea dimensiunilor canalizatiilor si a cablurilor vor fi stabilite in baza unor proiecte intocmite de proiectanti autorizati. (2) Se interzice amplasarea de rețele noi de cabluri pe suporturi aeriene. (3) Extinderile de rețele de comunicații electronice, modernizarea celor existente, aeriene, se vor realiza prin amplasarea/ relocarea în subteran. (4) În cazul clădirilor, montarea echipamentelor tehnice se execută în varianta de montare subterană, ori, după caz, în incinte sau în nişele construcțiilor şi fără afectarea circulaţiei publice; (5) Se interzice amplasarea reţelelor de comunicații pe elementele de fațadă dinspre strada a imobilelor ori pe alte elemente /structuri de această natură; (6) Pe traseele rețelelor de comunicații amplasate subteran se prevăd obligatoriu sisteme de identificare nedistructive, respectiv markeri, pentru reperarea operativă a poziției rețelelor, în scopul executării lucrărilor de intervenție la acestea; (7) Lucrările de construcții pentru realizarea de rețele de comunicații se execută, anterior sau concomitent cu lucrările de realizare/extindere/modernizare/reabilitare a rețelei stradale, în conformitate cu programele anuale/multianuale ale autorităților administrației publice, aprobate în condițiile legii; (8) Autorizarea construirii de noi elemente de infrastructură subterană va fi permisă doar după 2 ani de la realizarea lucrărilor de extindere/modernizare/reabilitare a rețelei stradale, deoarece există o perioadă de garanție a lucrării. Orice modificare a lucrării se va face cu acordul expres al municipiului Timişoara în cadrul unui Consorțiu, Comisie tehnica în care să fie avizate toate retelele şi extinderile de rețele; (9) In vederea protecției mediului (protecția solului), pentru evitarea aglomerării terenului cu elemente de infrastructura subterana, în zona în care se realizează amplasarea de rețele de comunicații electronice subterane, furnizorii de rețele publice de comunicații trebuie să opteze pentru realizarea coordonată a lucrărilor de acces pe proprietatea publica a municipiului. În acest sens se vor stabili numărul de furnizori de rețele de comunicații şi rețele electronice de pe o stradă şi distanțele minime de amplasare față de rețelele existente; (10) În cazul în care pentru aceiaşi zonă se solicită accesul de către mai mulți furnizori de rețele de comunicații electronice, aceştia se pot asocia pentru realizarea în comun a unei canalizații subterane. Caracteristicile tehnice ale acestei canalizații vor fi stabilite de către departamentul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, răspunzător de această activitate în conformitate cu normele tehnice de aplicare a Legii nr. 154/2012; (11) In cazul in care Municipiul Timisoara doreste sa realizeze o investitie intr-o zona afectata de retele de comunicatii electronice, investițiile vor fi planificate /prevăzute din timp sau se va face o deviere a rețelei în conditii tehnice identice cu respectarea urmatoarelor aspecte: - Aducerea lucrărilor la starea inițială a elementelor afectate; - Se stabilesc distanțele minime de amplasare față de alte rețele existente; - Se stabilesc numărul de furnizori pe o stradă - parteneriate între societăți; - Se solicită Avizul Unic. (12) In cazul rețelelor publice de comunicații electronice amplasate pe stalpi este interzisă extinderea acestora. Pentru aceste rețele există obligativitatea dezafectării la punerea in funcțiune a rețelei subterane, in termen de 60 de zile de la data efectuării recepției la terminarea lucrărilor pentru rețeaua executată in subteran, cu obligația furnizorului de a informa Direcţia Urbanism şi Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse la expirarea acestui termen in vederea constatării in teren a dezafectării rețelelor. (13) Fiecare furnizor de rețele de comunicații va avea dreptul de a deţine pe un stalp maxim doua cabluri; (14)In scopul identificării proprietarului rețelelor şi al evitarii amplasarii ilegale a rețelelor de comunicații electronice, fiecare dintre tronsoanele de rețea existente intre stalpi va fi marcat prin aplicarea unui marker diferențiat ca şi culoare funcţie de operator. Acesta se va aplica la o distanță de aproximativ 1 metru liniar de stalpul care susține rețeaua, de o parte şi de alta a acetuia (două markere pe fiecare tronson de rețea situat intre doi stalpi), Stabilirea culorilor pentru fiecare 2

operator se va face aleatoriu de reprezentanţii Primăriei Municipiului Timişoara. Marcarea se va face de catre detinatorul retelei de comunicatii in termen de 6 luni de la adoptarea prezentei hotărari pentru reţelele existente amplasate suprateran şi in momentul realizării lor pentru rețelele ce se vor amplasa in subteran. (15) Furnizorul va raspunde material, civil sau penal funcţie de situaţie, pentru eventualele accidente sau pagube produse de instalarea sau funcţionarea reţelelor de comunicaţii electronice, indiferent de locul in care sunt amplasate acestea; (16) Municipiul Timişoara prin reprezentanţii săi poate să solicite operatorului efectuarea de verificări cu privire la reţeaua amplasată. În acest sens se vor efectua monitorizări comune ale rețelelor amplasate suprateran şi intervenţii prin efectuarea de sapături in scopul constatării numărului de reţele aflate in subteran. CAPITOLUL Il! DREPTUL DE ACCES PE PROPRIETATEA PUBLICĂPRIVATĂ A MUNICIPIULUI Art. 4 (1) Administraţia publică locală care exercită dreptul de administrare asupra imobilelor proprietate publică/privată a municipiului va publica, pe pagina proprie de internet, şi prin afişarea în locuri vizibile, la sediul Primăriei, în termen de 30 de zile de la data primirii primei cereri în vederea exercitării dreptului de acces la un anumit imobil proprietate publică/privată, condiţiile în care se realizează dreptul de acces la acest imobil şi documentele pe care solicitantul urmează să le prezinte. (2) Publicaţia prevăzută la alin. (1) va cuprinde cel puţin: a) Consiliul Local al Municipiului Timişoara - administrator al proprietăţii publice a municipiului Timişoara, prin Primăria Municipiului Timişoara, cu sediul în Timişoara, B-dul. C.D. Loga nr. 1, tel: 0256/408.300, primeşte cererile de acces pentru amplasarea de către furnizori a rețelelor de comunicaţii electronice ia sediu, camera 12, Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii, ghişeul nr. până la data de b) caracteristicile imobilului (titlul asupra terenului) pe care se exercită dreptul de acces şi zonele în care se poate realiza dreptul de acces; c) tarifele pentru exercitarea dreptului de acces în funcţie de elementele reţelelor de. comunicaţii electronice şi de elementele de infrastructură care fac obiectul lucrărilor. d) limitările tehnice cu privire la exercitarea dreptului de acces, care rezultă din caracteristicile de uz sau interes public ale imobilului: e) procedura detaliată ce trebuie îndeplinită de către solicitantul dreptului de acces; (3) Tarifele pentru exercitarea dreptului de acces pe proprietatea publica/ privata a Municipiului Timisoara sunt urmatoarele: a) Pentru reţelele amplasate aerian pe stâlpi — 3 lei/m/an/cablu, iar pentru al doilea cablu deţinut de acelaşi operator, se percepe un tarif de 5 lei/m/an, b) Pentru canalizaţii sau reţele subterane deţinute de persoane fizice sau juridice pe domeniul public al Municipiului Timisoara — 0,106 lei/100cm/an; c)Pentru cămine executate de persoane juridice pe domeniul public/privat al Municipiului Timisoara- de 2,5 lei/mc/an; d) Antene montate pe imobile: 50 lei /mp/an; (Tarifele sunt scutite de TVA) Tarifele au fost stabilite cu respectarea următoarelor principii: a) să fie justificate şi proporţionale cu afectarea imobilului- stâlpi, imobile, canalizaţii şi spaţiul subteran al municipiului; b) să acopere doar prejudiciile directe şi certe cauzate prin efectuarea lucrărilor, precum şi prin existenţa şi funcţionarea elementelor de infrastructură ale rețelelor de comunicaţii electronice care fac obiectul acestor lucrări; c) să aibă în vedere, atunci când este cazul, plusul de valoare adus imobilului respectiv, prin instalarea reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora. e) In vederea tinerii evidentei retelor existente pe raza municipiul Timisoara se va intocmi un registru pentru retelele de comunicatii electronice in baza inventarelor declarate de catre detinatorii acestora, care apoi va fi intretinut de municipalitate in baza autorizatiilor de construire si al proceselor verbale incheiate la finalizarea lucrarilor. (4) Termenul de depunere a declaratiilor prevazute mai sus este de 6 luni de la data adoptarii prezentei hotarari a Consiliului Local al Municipiului Timisoara. 3

(5) Sumele incasate se vor face venituri la bugetul local. (6) Exercitarea dreptului de acces conform art.2 şi art.3, se va face numai după încheierea unui contract, în formă autentică, cu titularul dreptului de administrare - Consiliul Local municipiul Timişoara reprezentat prin Primar şi după obținerea Autorizaţiei de Construire. Contractul încheiat, va urma modelul contractului - cadru stabilit de Autoritatea Națională pentru Administrare si Reglementare in Comunicaţii. (7) Costurile privind avizarea, autorizarea si executarea lucrărilor de rețele de comunicații electronice, vor fi suportate integral de furnizorul de servicii de comunicații electronice. (8) În cazul imobilelor proprietate publică/privată a municipiului Timişoara date în concesiune, închiriate sau date în folosință cu titlu gratuit, după caz, condițiile, inclusiv tarifele, în care se exercită dreptul de acces vor fi stabilite şi publicate, în conformitate cu prevederile alin. (1)-(3), de către titularii dreptului de administrare, de către titularii dreptului de concesiune, de închiriere sau de folosință cu titlu gratuit, numai atunci când se prevede această posibilitate în mod expres, prin actele prin care li s-a acordat dreptul de concesiune, de închiriere ori de folosință cu titlu gratuit. (9) Autorităţi publice centrale sau locale, precum şi orice alte entități, nu pot stabili impozite, taxe, tarife sau alte sume suplimentare față de sumele ce rezultă din contractele încheiate de către părți în condițiile prezentului regulament, pentru ocuparea şi folosinţa imobilelor proprietate publică/privată a municipiului, de către furnizorii de rețele de comunicații electronice. Sumele se actualizează conform datelor obținute de la institutul Naţional de Statistică odată la 5 ani. (10) Condiţiile stabilite în vederea exercitării dreptului de acces potrivit prezentului regulament respecta principiul transparenţei şi obiectivității şi vor fi nediscriminatorii față de toţi furnizorii de rețele de comunicații electronice. (11) Furnizorii de rețele de comunicaţii electronice care instalează rețele pe elemente de infrastructură aflate pe proprietate publică/privată, inclusiv pe drumuri, în condițiile prezentului Regulament datorează tarife doar administratorului care deţine ori controlează elementele de infrastructură, ceea ce presupune şi aducerea lucrărilor la starea inițială a elementelor afectate; (12) O copie a publicaţiei cuprinzând condițiile de acces stabilite în conformitate cu prevederile prezentului regulament, precum şi a oricăror modificări sau completări ale acestor condiții va fi transmisă Autorității Naționale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, denumită în continuare ANCOM, de către Primăria Municipiului Timişoara. CAPITOLUL IV PROCEDURA PENTRU ACORDAREA DREPTULUI DE ACCES PE PROPRIETATEA PUBLICĂ/PRIVATĂ A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Art. 5 (1) În vederea exercitării dreptului de acces pe proprietatea publică/privată a municipiului Timişoara, solicitantul va trimite o cerere la titularul dreptului de administrare asupra imobilului respectiv - Consiliul Local al municipiului Timişoara, însoțită de toate documentele solicitate, arătând îndeplinirea condițiilor de acces. Consiliul Local prin departamentul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului va reține cererea spre soluționare. (2) Cererea de acces va conține informaţii cu privire la: a) datele de identificare şi de contact ale furnizorului de rețele de comunicații electronice care intenționează să realizeze lucrările de acces pe proprietatea publica a municipiului si autorizația de furnizor de servicii de comunicații electronice emisă de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare in Comunicaţii; b) zona în care se intenționează să se realizeze dreptul de acces pe proprietatea publica/privată a municipiului ( Plan de situatie) c) lucrările ce urmează a fi efectuate (montări de rețele în canalizații existente, construcţii de canalizaţii, etc) (Memoriu de prezentare); d) scopul solicitării dreptului de acces în zona respectivă (scris în Memoriu de prezentare şi în cerere/adresa de solicitare a accesului pe proprietatea publică) e) durata estimativă a realizării lucrărilor, cu durata menținerii rețelelor (Durata estimativă a lucrărilor şi durata menținerii lucrărilor/instalațiilor pe proprietatea publică/privată - va fi scrisă în Memoriu de prezentare şi în cererea /adresa de solicitare a acordului de acces pe proprietatea publică). 1) dimensiuni ale canalizațiilor şi ale căminelor, ale cablurilor şi aparatajelor existente sau proiectate, după caz (Memoriu de prezentare), g) grafic de execuție a lucrărilor, după caz, (reparații zone verzi, drumuri, piste biciclete - se vor stabili termenele în care se vor efectua reparațiile);

(3) a) Titularul dreptului de administrare - Consiliul Local al Municipiului prin Direcţia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, Biroul Valorificare Spatii Cu Alta Destinatie, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului va centraliza cererile de exercitare a dreptului de acces şi le va transmite, insoțite de documentațiile necesare: - Biroului Evidenta Patrimoniu — in vederea identificării şi prezentării istoricului patrimonial - Biroului Cladiri, Terenuri - in vederea stabilirii apartenenței la domeniul public sau privat al municipiului sau al cetaţeanului şi prezentarii situației cadastrale pentru terenul pentru care se solicită accesul. - Serviciul Juridic - in vederea analizării şi verificării din punct de vedere al eventualelor litigii şi notificări in baza Legii nr.10/2001; - Direcţiei Urbanism - in vederea analizării din punct de vedere urbanistic - Direcţiei Tehnice - in vederea analizării şi luării la cunostință. - Directiei de Mediu - in vederea analizării şi luării la cunostință. b) Comisia tehnică constituită in baza dispoziției primarului va fi formată din cate un reprezentant al Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, Direcţiei Urbanism, Serviciului Juridic, Directiei Tehnice, Directiei de Mediu şi un secretar din partea Biroului Valorificare Spatii Cu Alta Destinatie şi va fi imputernicită cu verificarea şi analizarea indeplinirii de catre furnizorii de rețele publice de comunicaţii electronice a condițiilor de acces pe proprietatea publica sau privată a municipiului Timisoara , in conformitate cu condițiile prevazute la Art.4 şi va aproba sau respinge motivat, dupa caz, solicitările depuse de catre furnizorii de rețele publice de comunicații electronice. c) Procesul Verbal de şedinţă in care este inscrisă hotărarea comisiei va fi comunicat Direcţiei Cladiri, Terenuri Si Dotari Diverse inclusiv Direcţiilor ai căror reprezentanți au făcut parte din comisie. d) Direcţia Cladiri, Terenuri Si Dotari Diverse — Biroul Valorificare Spatii cu Alta Destinatie va comunica furnizorilor de retele publice de comunicații electronice soluția motivată, in termen de cel mult 30 de zile de la data inregistrării cererii şi a documentelor care atesta indeplinirea condițiilor de acces sub condiția ca soluţia motivată să fie comunicată acestei direcţii de către comisia tehnică. 4)Prima cerere transmisă titularului dreptului de administrare - Consiliul Local al municipiului Timişoara, în vederea exercitării accesului pe proprietatea publica/privată a municipiului, se analizează de către Comisia tehnica în termen de 30 de zile de la data publicării condițiilor de acces, în conformitate cu prevederile art, 4 alin.(1) - (3), fără a depăşi 60 de zile de la data transmiterii cererii inițiale. (5) Cererea va conține cel puțin elementele prevăzute la alin.(2). 6) Cererile transmise titularului dreptului de administrare - Consiliului Local al municipiului Timişoara, în vederea exercitării dreptului de acces pe proprietatea publică/privată a municipiului, se analizează de către Comisia tehnica pe baza principiilor transparenţei, obiectivității, proporționalității şi nediscriminării, (7) În cazul transmiterii unei cereri incomplete, se va solicita completarea acesteia în cel mult 10 zile de la primirea cererii, termenul prevăzut la alin. (3) sau (4) prelungindu-se în mod corespunzător cu intervalul de timp în care solicitantul va completa cererea. (8) Acordarea dreptului de acces poate fi refuzată doar în cazuri obiective şi temeinic justificate. Motivele care au determinat respingerea cererii se comunică solicitantului. (9) Refuzul acordării dreptului de acces poate fi atacat de către solicitant direct la instanța competentă, în condițiile art. 10. Art. 6 (1) În zonele în care există anumite restricții, stabilite conform prevederilor unor acte normative (vezi PUG şi RLU sau zona de siguranța DN-urilor, CFR, LEA sau alte reglementări legale), cu privire la executarea lucrărilor de acces pe proprietatea publică/privată a municipiului, astfel încât alte elemente ale rețelelor de comunicații electronice sau alte elemente de infrastructură necesare susţinerii acestora nu mai pot fi instalate, elementele de infrastructură deja instalate, indiferent dacă sunt asociate sau nu unei rețele de comunicații electronice, vor fi utilizate în mod partajat, în conformitate cu prevederile art. 16-17, (2) În măsura în care condițiile stabilite conform prevederilor art.3 nu sunt îndeplinite, iar în zona respectivă sunt instalate alte elemente de infrastructură, titularul dreptului de administrare - Consiliul Local al Municipiului Timişoara prin aparatul de specialitate al primarului, îl va informa pe solicitant, în vederea utilizării partajate a elementelor de infrastructură. (3) Solicitantul se poate adresa persoanei care deține sau controlează aceste elemente şi, dacă este cazul, ANCOM, în conformitate cu prevederile art. 16-17, 5

(4) Titularul dreptului de administrare - Consiliul Local al Municipiului Timişoara, asupra imobilelor proprietate publică/privată a municipiului poate solicita furnizorilor de rețele de comunicații electronice includerea în contracte a unor clauze care limitează exercitarea dreptului de acces în anumite zone, astfel încât să nu fie afectată realizarea altor proiecte de utilitate publică. (5) Clauzele stabilite în conformitate cu prevederile alin. (4) nu vor afecta funcţionalitatea elementelor de infrastructură şi a rețelelor de comunicații electronice şi vor fi obiective, nediscriminatorii, proporționale şi justificate. Art. 7 (1) Atunci când sunt îndeplinite condițiile de acces, Municipiul Timişoara, prin Primar, va închela cu solicitantul un contract prin care se stabilesc condiţiile de exercitare a acestui drept, în termen de maxim 30 zile. (2) Contractul încheiat, va urma modelul contractului - cadru stabilit de Autoritatea Națională pentru Administrare si Reglementare în Comunicaţii. (3) Condițiile stabilite prin contractul încheiat trebuie să fie nediscriminatorii față de toți furnizorii de rețele de comunicaţii electronice. (4) Dacă în urma negocierii într-un contract se oferă condiții mai favorabile unui furnizor de rețele de comunicații electronice, inclusiv în ceea ce priveşte tariful, decât cele prevăzute în condițiile publicate în conformitate cu dispozițiile art.4 sau prevăzute în contractele încheiate cu alți furnizori de rețele de comunicații electronice, atunci aceste condiții vor fi oferite tuturor celorlalți furnizori, pe baze nediscriminatorii, (5) Contractul încheiat în condițiile prezentului Regulament trebuie să prevadă cel puţin: a) zonele în care este permis accesul, metodele de lucru ce urmează a fi utilizate şi condițiile efective, inclusiv termenul, în care titularul dreptului de acces poate realiza lucrări de instalare, întreținere, înlocuire sau mutare a reţelelor de comunicații electronice ori a elementelor de infrastructură, inclusiv lucrări de reparații cu caracter de urgență; b) condițiile în care deţinătorul imobilului poate efectua lucrări ce ar afecta accesul la reţelele de comunicații electronice ori la elementele de infrastructură necesare susținerii acestora sau buna lor întreținere ori care ar necesita mutarea lor; c) modalitățile şi termenele de informare între părți cu privire la realizarea unor lucrări pe imobilul proprietate publică sau privată pe care se exercită dreptul de acces; d) tariful datorat pentru exercitarea dreptului de acces, reprezentând contravaloarea folosinţei şi despăgubirea pentru prejudiciile cauzate prin efectuarea lucrărilor. (6) Contractul încheiat în condiţiile prezentului Regulament, înscris în cartea funciară a imobilului pe care se exercită dreptul de acces, este opozabil oricărui titular al unui drept real asupra imobilului respectiv, deținătorului cu orice alt titlu, precum şi dobânditorilor imobilului. (7) Clauzele incluse în contracte ce interzic utilizarea partajată a infrastructurii sau prevăd drepturi exclusive ori speciale cu privire la instalarea sau furnizarea de rețele de comunicaţii electronice pe un imobil proprietate publică ori proprietate privată a municipiului sunt nule de drept. (8) Contractul de acces pe proprietatea publica/privată a municipiului în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării rețelelor publice de comunicații electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora este anexa la Regulament si face parte din acesta. (9) În termen de 15 zile de la data încheierii contractului în vederea exercitării dreptului de acces pe proprietatea publică/privată a municipiului Timişoara, titularul dreptului de administrare - Consiliul Local al municipiului Timişoara prin aparatul de specialitate al primarului, după caz, are obligația de a publica acest contract pe pagina sa de internet. (10) Furnizorii de rețele de comunicații electronice care exercită dreptul de acces pe proprietatea publică/privată a Municipiului Timişoara au obligația de a transmite o copie de pe aceste contracte ANCOM, care are obligația de a o pune la dispoziția oricărei persoane interesate. Art. 8 (1) Este interzisă acordarea sau menținerea unor drepturi speciale ori exclusive în ceea ce priveşte instalarea sau furnizarea de reţele de comunicaţii electronice, inclusiv cu privire la instalarea unor elemente de infrastructură asociată rețelelor de comunicații electronice. (2) În cazul proiectelor de instalare de infrastructură realizate cu participarea sau sprijinul autorităților administrației publice locale - Consiliul Local al municipiului Timişoara, sau finanțate, total ori parțial, din fonduri publice, furnizorii de rețele de comunicații electronice beneficiază de acces deschis la această infrastructură pentru o perioadă de cel puțin 7 ani, cu respectarea principiilor nediscriminării, proporționalității şi obiectivității. (3) Condițiile tehnice şi economice în care se realizează accesul la infrastructură al furnizorilor de rețele de comunicații electronice în cazul prevăzut la alin. (2) se stabilesc cu avizul conform ai ANCOM. 6

(4) instituirea unor drepturi speciale sau exclusive în ceea ce priveşte instalarea ori furnizarea de rețele de comunicații electronice sau implementarea unor proiecte de instalare de infrastructură, în condițiile alin. (2), în lipsa avizului conform al ANCOM prevăzut la alin. (3), poate fi atacată de orice persoană interesată la instanţa de contencios administrativ competentă. Art. 9 Dacă Autoritatea Publică Locală, prevăzută la art.4 alin. (1) exercită dreptul de proprietate exclusivă sau controlul asupra unor furnizori de rețele publice de comunicații electronice ori de servicii de comunicații electronice destinate publicului, aceasta are obligația de a realiza o separare structurală a activităților asociate cu exercitarea drepturilor de proprietate sau control de activitățile asociate cu acordarea dreptului de acces pe proprietate publica, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Art. 10 (1) În situația în care contractul prevăzut in anexa la prezentul Regulament nu se poate încheia în termen de două luni de la data primirii solicitării de încheiere a contractului de acces pe proprietatea publica/privată a municipiului, potrivit prevederilor art. 7, oricare dintre părți se poate adresa instanţei competente. (2) În cazul în care cererea este găsită întemeiată, instanța poate pronunța o hotărâre care ține loc de contract între părți. (3) Judecarea litigiilor se face de urgenţă şi cu precădere. (4) Hotărârea judecătorească pronunțată de instanță ca urmare a unei cereri înaintate în condițiile prevederilor alin, (1) poate fi atacată cu recurs. (5) În cazul în care dreptul de acces se exercită asupra unui imobil proprietate publică, în termen de 15 zile de ia data rămânerii irevocabile a hotărârii, titularul dreptului de administrare asupra imobilului - Consiliul Local al municipiului Timişoara prin departamentul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului are obligaţia de a o face publică pe pagina sa de internet. (6) Furnizorii de rețele de comunicaţii electronice care exercită dreptul de acces pe proprietatea publică au obligația de a transmite o copie de pe aceasta hotărâre ANCOM, cu obligația acesteia de a o pune la dispoziția oricărei persoane interesate. (7) Hotărârii judecătoreşti care ține loc de contract între părți, în conformitate cu prevederile alin. (2), îi sunt aplicabile în mod corespunzător prevederile art, 7 alin. (6). CAPITOLUL V EXERCITAREA DREPTULUI DE ACCES Art. 11 (1) Exercitarea dreptului de acces conform art.2, se va face numai după încheierea unui contract, în formă autentică, cu titularul dreptului de administrare - Consiliul Local Municipiul Timişoara reprezentat prin Primar. (2) Persoanele împuternicite de furnizorii de rețele de comunicații electronice să efectueze lucrări de acces pe proprietăți sau să desfăşoare activități de studiu ori de proiectare în vederea efectuării acestor lucrări au dreptul de acces numai în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, pe baza unei împuterniciri scrise din partea furnizorilor în cauză, cu acordul titularului dreptului de administrare - Consiliul Local al municipiului Timişoara, prin Primar. (3) Exercitarea dreptului prevăzut la alin. (1) se poate realiza numai după transmiterea unei notificări cu cel puțin două zile lucrătoare în avans, titularului dreptului de administrare, asupra imobilului respectiv - Consiliul Local al Municipiului Timişoara, cu excepția cazului în care este necesară efectuarea unor lucrări de reparații cu caracter de urgență. Caracterul de urgență al unei lucrări de reparații se va stabili printr-un act emis de către Primăria municipiului Timişoara. (4) Titularul dreptului de folosință şi titularul dreptului de administrare - Consiliul Local al municipiului Timişoara nu au dreptul de a refuza accesul persoanelor prevăzute la alin. (2) în cazul în care acesta se realizează în condițiile stabilite printr-un contract încheiat potrivit prevederilor art. 7 sau prin Hotărârea Judecătorească pronunțată în condițiile art. 10. (5) În cazul în care se impune efectuarea unor lucrări de întreţinere sau de reparații cu caracter de urgență pentru prevenirea sau înlăturarea consecințelor generate de producerea unei calamități naturale ori a unui sinistru deosebit de grav sau a unor lucrări de întreținere ori de reparații impuse de asigurarea continuității furnizării rețelelor şi serviciilor de comunicații electronice, persoanele împuternicite potrivit prevederilor alin. (2) au drept de acces pe baza unei notificări comunicate titularului dreptului de folosinţă Primăriei municipiului Timişoara sau, în lipsa acestuia, titularului dreptului de administrare Consiliul Local al municipiului Timişoara, asupra imobilului respectiv. Modalitățile de transmitere a notificări sunt stabilite prin contractul prevăzut la art. 7.

Art. 12 (1) Dreptul instituit în condițiile art. 7 nu afectează existența dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale asupra imobilului respectiv ori asupra infrastructurii utilizate partajat sau asupra rețelelor de comunicaţii electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora. (2) Exercitarea dreptului instituit în condițiile art, 7 nu va cauza schimbarea destinaţiei imobilului respectiv şi va afecta cât mai puţin utilizarea acestuia de către titularul dreptului de folosință. (3) Furnizorul de rețele de comunicații electronice are obligația de a readuce în starea inițială proprietatea afectată de realizarea lucrărilor de acces pe proprietăți conform Hotărârii Cconsiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 13/2009 privind lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public, actualizat, iar Comisia va verifica lucrarea înainte şi după astuparea, acoperirea retelei pe baza unui Proces verbal. Art. 13 În cazul în care anumite lucrări efectuate în exercitarea dreptului de acces pe proprietăți sunt afectate de lucrări de interes național sau de interes local de utilitate publică se va aplica procedura de expropriere, în condițiile Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată. Art. 14 Titularul dreptului instituit în condițiile art. 7 sau 10 poate solicita titularului dreptului de administrare, Consiliul Local al Municipiului Timişoara, doar în situația în care nu există o soluție alternativă, defrișarea (după achitarea contravalorii acestora, calculată de către reprezentanții Direcţiei de Mediu prin H.C.L.. 349/2013 privind aprobarea măsurilor de protecție a materialului dendro-floricol de pe domeniul public al Municipiului Timişoara) cu respectarea prevederilor legale din domeniul protecției mediului şi a spațiilor verzi din intravilanul localităților, a arborilor sau arbuştilor, precum şi a ramurilor ori rădăcinilor care îngreunează efectuarea lucrărilor de acces pe proprietăți. Aceste operațiuni se vor realiza pe cheltuiala solicitantului, dar acest aspect trebuie cunoscut la obţinerea Autorizaţiei de Construire — arborii trebuie să fie inventariați şi autorizați pentu defrişare, toaletare, etc. Art. 15 (1) Titularul dreptului instituit în condițiile art. 7 sau 10 are obligația să reaşeze elementele rețelelor de comunicații electronice ori elementele de infrastructură necesare susținerii acestora, în cadrul aceleiaşi proprietăți, pe cheltuială proprie, când această reaşezare este necesară pentru construcția de clădiri sau pentru efectuarea de lucrări de către titularul dreptului de administrare Consiliul Local al municipiului Timişoara sau de folosință Primăria municipiului Timişoara, după caz, în condițiile convenite prin contractul încheiat potrivit prevederilor art. 7 sau prin Hotărârea Judecătorească pronunțată în condițiile art. 10. (2) Când reaşezarea elementelor rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora este necesară pentru efectuarea unor lucrări de către alte persoane decât titularul dreptului de administrare - Consiliul Local al Municipiului Timişoara sau de folosință - Primăria municipiului Timişoara, după caz, cheltuielile vor fi suportate de către acestea, dacă prin contractul prevăzut la art. 7 ori prin hotărârea judecătorească prevăzută la art. 10 nu s-a stabilit altfel. CAPITOLUL VI UTILIZAREA PARTAJATĂ A INFRASTRUCTURII Art. 16 (1) Furnizorii de rețele de comunicații electronice au dreptul de a negocia cu persoanele care deţin sau controlează elemente de infrastructură acorduri de utilizare partajată a infrastructurii. (2) În cazul în care nu se ajunge la un acord în termen de două luni de la data primirii unei solicitări ferme de negociere sau în cazul refuzului de negociere, oricare dintre părți se poate adresa ANCOM. Art. 17 (1) În cazul prevăzut la art. 16 alin. (2), ANCOM, cu respectarea principiului proporționalității, poate impune unei persoane care deține sau controlează elemente de infrastructură obligația de a permite unui furnizor de rețele de comunicații electronice utilizarea acestor elemente, inclusiv clădiri ori intrări în clădiri, cablaje din clădiri, piloni, antene, turnuri şi alte construcții de susținere, canale, conducte, camere de vizitare şi cabinete, precum şi elemente de rețea pasive, în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice, acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic şi fezabil economic. (2) Obligația de utilizare partajată a infrastructurii prevăzută la alin. (1) poate fi impusă atunci când este necesar în vederea protecției mediului, a igienei şi a sănătății publice sau a ordinii publice ori atunci când este necesar pentru îndeplinirea unor cerințe specifice de urbanism sau de amenajare a teritoriului.

(3) În cazul în care impune unei persoane care deține sau controlează elemente ale infrastructurii obligația prevăzută la alin. (1), ANCOM stabileşte şi condițiile în care se realizează utilizarea partajată a infrastructurii, inclusiv criteriile de partajare a costurilor. (4) Instituirea unor coduri de culori pentru fiecare tip de rețea în parte pentru o mai uşoară identificare a acestora şi afişarea unor plăcuțe de identificare a rețelelor pe imobile pe care să fie notate distanțele fata de repere fixe. CAPITOLUL VII DISPOZIȚII PRIVIND AUTORIZAREA CONSTRUIRII REŢELELOR DE COMUNICAŢII ELECTRONICE Art, 18 (1) La realizarea planurilor de amenajare a teritoriului, a lucrărilor de construire, reparare, modernizare, reabilitare sau extindere a drumurilor ori a rețelelor de utilități publice se va avea în vedere necesitatea instalării de rețele de comunicații electronice. (2) În cazul realizării lucrărilor prevăzute la alin. (1) asupra unor imobile proprietate publică sau privată, autoritatea administrației publice locale care eliberează autorizații de construire ori care coordonează realizarea respectivelor lucrări - Primăria Municipiului Timişoara va publica anunțuri privind înregistrarea unei cereri de eliberare a autorizaţiei de construire pentru lucrările prevăzute la alin. (1) sau privind realizarea altor categorii de lucrări, în termen de 10 zile de la data înregistrării cererii ori de la data la care autoritate administrației publice locale - Primăria Municipiului Timişoara, cunoaşte despre realizarea respectivelor lucrări, astfel încât să existe posibilitatea realizării coordonate a unor lucrări de instalare, întreținere, înlocuire sau mutare a rețelelor de comunicații electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, în condițiile prezentului Regulament. (3) Anunţul va fi publicat pe pagina de internet a autorității administrației publice - Consiliul Local al municipiului Timişoara si/sau Primaria municipiului Timişoara, de catre aparatul de specialitate al primarului, va fi afişat, în locuri vizibile, la sediul Primariei şi va cuprinde informații cu privire la zona în care urmează a fi realizate lucrările prevăzute la alin. (1), precum şi data estimativă a începerii lucrărilor. (4) După realizarea lucrărilor prevăzute la alin (1) nu se vor acorda autorizații de construire pentru reţele de comunicații electronice, în zonele respective timp de 2 ani. Art. 19 (1) În cuprinsul proiectelor pentru autorizarea şi realizarea lucrărilor de construcții se vor prevedea trasee sistematizate pentru instalarea de rețele de comunicații electronice. (2)Autorizaţia de construire a lucrărilor de infrastructură a reţelelor publice de comunicații electronice, inclusiv emiterea avizului coordonator pentru astfel de lucrări, respectiv proiectarea şi realizarea traseelor sistematizate ale rețelelor de comunicații electronice se vor face pe baza normelor tehnice specifice, (3) Normele tehnice prevăzute la alin. (2) au in vedere propunerile asociatiilor profesionale legal constituite ale furnizorilor de comunicatii electronice, precum si ale altor asociatii legal constituite si ale autoritatilor publice interesate; (4) Normele tehnice prevazute la alin. (2) cuprind şi stabilesc caracteristicile constructive, capacitatea minimă necesar a fi asigurată de traseele corespunzătoare diferitelor categorii de lucrări de construcții, zonele de protecție pentru anumite elemente ale rețelelor de comunicații electronice sau elemente ale infrastructurii necesare susținerii acestora, procedura de emitere a avizului tehnic care atestă conformitatea cu aceste norme, aviz necesar în vederea emiterii autorizaţiei de construire, precum şi categoriile de avize şi acorduri solicitate pentru autorizarea lucrărilor de infrastructură a rețelelor publice de comunicații electronice. Art. 20 (1) Lucrările de acces pe proprietăți se pot efectua numai cu respectarea prevederilor legate referitoare la: a) amplasarea, proiectarea, autorizarea executării, executarea, utilizarea şi postutilizarea construcțiilor; b) proiectarea şi amplasarea construcțiilor şi a instalațiilor în zona drumurilor şi în zona infrastructurii feroviare, pe poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri rutiere, precum şi în zonele de protecție aeroportuară şi de protecție a navigaţiei; c) condiţiile de amplasare a lucrărilor tehnico-edilitare şi a stâlpilor pentru instalații în zona drumurilor şi în zona infrastructurii feroviare; d) calitatea în construcții; e) protecția igienei şi a sănătății publice; î) protecția mediului; g) protecția muncii;

h) protejarea monumentelor istorice. (2) În măsura în care în anumite zone s-a instituit un regim de protecție prin planurile de amenajare a teritoriului şi prin documentațiile de urbanism în ceea ce priveşte realizarea unor lucrări de acces pe proprietăți, precum şi în cazul zonelor supuse unui regim special, conform prevederilor legale, exercitarea dreptului de acces nu se poate realiza decât după obținerea acordului organismelor competente. (3) Obținerea avizelor sau a autorizaţiilor necesare incumbă persoanei care solicită exercitarea dreptului de acces sau utilizarea partajată a infrastructurii, după caz. Art. 21 (1) În zona drumurilor nu pot fi realizate lucrări de acces pe proprietăți care: a) restrâng ampriza drumurilor, după efectuarea lucrărilor; b) stânjenesc circulația autovehiculelor; c) periclitează siguranța circulației, inclusiv prin reducerea vizibilității. (2) Rețelele de comunicații electronice subterane vor fi instalate prin canale de cabluri special amenajate sau prin galerii de cabluri. (8) Furnizorul de rețele de comunicații electronice va pune la dispoziția persoanelor care efectuează lucrări în zona de protecție toate informațiile necesare, astfel încât să se evite producerea unor daune rețelei de comunicații electronice. (4) Furnizorul de rețele de comunicaţii electronice poate solicita ca lucrările efectuate în zona de protecție a rețelei să se realizeze în prezența reprezentanților săi. Art.22 (1) Instalarea elementelor de rețea pe zidurile interioare şi exterioare ale clădirilor se va realiza prin utilizarea unor trasee sistematizate. (2) Costurile ocazionate de sistematizarea elementelor de rețea vor fi suportate în comun de furnizorii de rețele de comunicații electronice care instalează aceste elemente. (3) În termen de 2 ani de la data aprobării prezentului regulament, furnizorii de rețele de comunicații electronice vor efectua lucrările necesare în vederea respectării prevederilor alin. (1) şi vor reinstala rețelele aeriene desfăşurate pe raza municipiului Timişoara în canalizații subterane. (4) La expirarea termenului prevăzut la alin. (3), reţelele aeriene de comunicații vor fi desființate pe cheltuiala furnizorului de rețele de comunicații electronice. Art.23 Construcțiile noi cu destinaţie de locuință ori cu funcție de învăţământ, financiar-bancară, cu destinație de birouri sau hoteluri, pentru care se eliberează autorizație de construire după aprobarea prezentului regulament, vor fi prevăzute cu infrastructura de acces care să permită furnizarea de servicii de comunicații electronice în bandă largă. Art.24 Se va întocmi unui registru de evidență a rețelelor de comunicații şi a rețelelor electronice în care să fie inventariate toate rețelele şi detinatorii acestora, iar întreținerea acestuia să cadă în sarcina municipalității dar actualizarea, întreținerea sistemului sa fie realizată cu contribuția tuturor parților semnatare a Convenției de Parteneriat. Convenția de Parteneriat cu deținătorii de rețele edilitare existentă ar putea fi extinsă sau făcută alta convenție nouă. Această Convenție de Parteneriat va reglementa şi modul de emitere a Acordului Unic pentru rețele de comunicații electronice. (2) Pentru a deține poziția exactă a rețelelor de comunicatii electronice se va înființa o comisie de receptie a acestor lucrări care sa verifice: a) Executarea lucrării conform Autorizaţiei de Construcție a proiectului; b) Regularizarea taxei la Autorizaţia de Construcție; c) Dispoziţiile de şantier în cazul devierii lucrării; d) Verificarea prin măsuratori topografice în sistem de proiectie Stereo 70 cu cote de nivel, înainte de acoperirea rețelei dacă traseul a suferit modificări față de traseul autorizat; e) Obligativitatea înscrierii dreptului de servitute a acestor rețele într-un registru şi declararea rețelelor deja existente; f) Predarea în format digital a acestor rețele, în coordonate stereo 70 conform HCL. 137/2008, profilul transversal, adâncimea de pozare a cablurilor, cu dimensiuni, tip de rețea, etc.. g) Poze h) Verificarea codurilor de culori, placuțele de identificare cu distanțe față de repere fixe pentru fiecare tip de rețea, proprietar; i) Verificarea reparațiilor şi garanția lucrărilor executate. CAP. VIII Obligații 10

Art.25. Incepand cu data intrării in vigoare a prezentului regulament furnizorii de rețele publice de comunicații electronice au urmatoarele obligații: (1) Sa prezinte in termenul prevazut la art. 4 alin. (4) inventarul retelelor detinute pe raza municipiul Timisoara; (2) să solicite incheierea contractului de acces pentru retelele de comunicatii electronice detinute pe proprietațea publica/privata a Municipiului Timisoara; (3) sa prevadă sisteme de identificare nedistructivă, respectiv markeri, pentru reperarea operativă a rețelei şi a poziției acestora; (4) să nu amplaseze pe stalpi, cu titlu provizoriu sau definitiv, role de cabluri rezultate ca surplus al rețelelor de comunicații electronice sau a diverselor echipamente care nu contribuie efectiv la funcționarea rețelei; (5) să desființeze surplusurile prevazute la alin.(4) in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentului regulament. CAPITOLUL IX SANCTIUNI Art.26 (1) Încălcarea dispozițiilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz. Art.27 (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei următoarele fapte: a) nerespectarea dispoziţiilor art. 3 alin. (1)-(6),(12)- (14) b) nerespectarea dispozitiilor art. 4 alin. (4). c) nerespectarea dispozițiilor art. 12 alin. (3) d) nerespectarea dispozițiilor art. 19 alin. (2) e) nerespectarea dispozițiilor art. 22 alin. (1) şi (3) î) nerespectarea dispozițiilor art. 25 alin. (1)-(5) Art.28 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale se face de către persoanele care au atribuții în acest sens din cadrul aparatului de specialitate al primarului. (2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului -verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii pentru contravenția săvârşită şi prevăzută în prezentul Regulament, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal. (3) Plata amenzii contravenţionale se face la casieriile Direcţiei Fiscale din cadrut Municipiului Timişoara. (4) Împotriva procesului — verbal de constatare a contravenției şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea însoțită de copia de pe procesul-verbal de constatare a contravenției se depune la organul din care face parte agentul constatator, acesta fiind obligat să o primească şi să înmâneze depunătorului o dovadă în acest sens. Plângerea împreună cu dosarul cauzei se trimit de îndată judecătoriei în a cărei circumscripție a fost săvârşită contravenția. (5) Procesul — verbal, neatacat în termen de 15 zile de la înmânare sau de la comunicare, precum şi hotărârea judecătorească irevocabilă prin care s-a soluționat plângerea constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate, Art.29 Prevederile privind contravențiile se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Art. 30 În cazul neplatii tarifului de acces timp de 90 de zile contractul în vederea exercitării dreptului de acces pe proprietatea publică/privata a Municipiului Timisoara inceteaza. CAPITOLUL IX DISPOZITII FINALE Art. 31 (1) Prevederile prezentului regulament vor fi actualizate în funcţie de modificările de natură tehnică, tehnologică şi legislativă. (2) Prezentul regulament s-a elaborat şi adaptat în funcție de particularitățile locale şi de interesele actuale şi de perspectivă ale comunității locale, ținând cont de prevederile legale în domeniu şi în conformitate cu dispozițiile art.37 alin. (1) din Legea nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice. (3) Prezentul regulament se completează cu prevederile Legii nr. 154/2012, privind regimul infrastucturii rețelelor de comunicații electronice, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 11

111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012 ale Codului Civil, precum şi cu celelalte reglementări legale în vigoare, în domeniu la data aplicării acestuia. (4) Prezentul Regulament intră în vigoare în termen de 30 de zile de la aprobare. Art. 32 (1) Prevederile prezentei hotarari, nu se aplica reţelelor de comunicatii electronice deținute sau administrate de către instituțiile ori autoritățile publice din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică şi siguranța naţională. (2) În termen de maxim 6 luni de la data publicării condițiilor şi tarifelor de acces pe proprietate, titularul dreptului de administrare — Municipiul Timisoara, va încheia contracte - în vederea exercitării dreptului de acces pe proprietatea publică/privata, şi cu operatorii care au realizat lucrări de acces pe proprietatea publică sau privată a Municipiului Timisoara înaintea publicării condițiilor şi tarifelor de acces pe proprietate, respectând prezentul regulament şi legislația în vigoare. (3) Contractele încheiate conform prevederilor alin. (2) pentru rețele de comunicații electronice aeriene se încheie cu o durată de maxim 2 ani. (4) Pentru neplata tarifelor la termenele prevăzute in contract, furnizorul de comunicații electronice datorează penalitati in cuantum de 2% pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, incepand cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi pană la data stingerii sumei datorate inclusiv. (5) In cazul atragerii răspunderii contraventionale conform dispozitiilor art. 27 lit. b din prezentul regulament, pentru nedeclararea rețelelor de comunicații electronice in termen de 6 luni de aprobarea regulamentului, daca furnizorul nu indeplineste nici in termen de 90 de zile de la expirarea termenului de declarare această obligație, atunci Primăria Timişoara va proceda la desfiintarea retelei nedeclarate pe cheltuiala furnizorului. (6) In cazul rețelelor nedeclarate al căror proprietar nu a putut fi identificat după 90 de zile de la expirarea termenului de declarare conform art. 4 alin. 4, acestea vor fi desfiinţate de către Primăria Timişoara. Arhitect Sgf Ciprian Cadarf Director Directia Dezvoltare Director Directia Fiscala Aurelia Junie Adrian Bodo Directia de Mediu Adrian Berg Semeredi Director Directia Econ Smaranda Haracicu 12