keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 310/31.07.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire hale depozitare cu corp administrativ" - parcela cu nr. cadastral A 1299/2/6, DN 59 - Calea Şagului, km 8 dreapta, intravilan extins Timişoara

31.07.2007

Hotararea Consiliului Local 310/31.07.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire hale depozitare cu corp administrativ" - parcela cu nr. cadastral A 1299/2/6, DN 59 - Calea Şagului, km 8 dreapta, intravilan extins Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.U92007-004885/20.07.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Raportat la prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi actualizată;
Conform art. 25 alin. 1 si Anexa I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, actualizată;
Potrivit reglementarilor art. 36 alin.(2) lit. c) si alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Construire hale depozitare cu corp administrativ" - parcela cu nr. cadastral A 1299/2/6, DN 59 - Calea Şagului, km 8 dreapta, intravilan extins Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. BANU CONSTRUCT S.R.L. Timişoara, întocmit conform Proiectului nr. 51/2007, realizat de S.C. ARHITECT TRÎMBIŢAŞ S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime maxim de P+1E pentru hale şi D+P+3E pentru corpurile administrative, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 60%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 1, spaţii verzi de 20% din suprafaţa totală a parcelei.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani. Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 137174 Timişoara, având nr. cadastral A 1299/2/6, în suprafaţă de 35.100 mp., fiind proprietatea S.C. BANU CONSTRUCT S.R.L..

Art. 4: Autorizarea construcţiilor se va face după ce suprafeţele ocupate de drumurile propuse vor deveni domeniu public al Municipiului Timişoara. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal şi a Regulamentului Local de Urbanism. Se vor respecta toate prevederile din cadrul avizelor furnizorilor de utilităţi şi ale organismelor abilitate.

Art. 5: Suprafaţa studiată prin prezentul Plan Urbanistic Zonal se va introduce în intravilanul municipiului Timişoara după scoaterea din circuitul agricol a terenului, care se va face pe cheltuiala beneficiarului acestei documentaţii. După introducerea în intravilanul municipiului Timişoara întreaga suprafaţă de teren de 35.100 mp va trece în zona D de impozitare.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Beneficiarilor : S.C. BANU CONSTRUCT S.R.L.
-Proiectantului: S.C. ARHITECT TRÎMBIŢAŞ S.R.L.
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_PUZ_Sagului_km_8.pdf

ROMANIA SE APROBA, JUDETULTIMIS P R I M A R MUNICIPIUL TIMISOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU CONSILIUL LOCAL U92007-004885/20.07.2007

REFERAT pentru avizarea Planului Urbanistic Zonal: „Construire hale depozitare

cu corp administrativ” – parcela cu nr. cadastral A 1229/2/6, D.N.59 - Calea Sagului, km 8 dreapta, intravilan extins Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere documentaţia înregistrată cu nr. U92007-004885/17.07.2007, prin care se solicită avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic Zonal „Construire hale depozitare cu corp administrativ” – parcela cu nr. cadastral A 1229/2/6, D.N.59 - Calea Sagului, km 8 dreapta, intravilan extins Timişoara.

Având în vedere cerinţele Certificatului de Urbanism nr. 7012 din 24.11.2006 Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Planului Urbanistic Zonal „Construire hale depozitare cu corp administrativ” – parcela cu nr. cadastral A 1229/2/6, D.N.59 - Calea Sagului, km 8 dreapta, intravilan extins Timişoara.

Documentaţia este iniţiată de beneficiarul S.C. BANU CONSTRUCT S.R.L. şi elaborată de S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.R.L., Timişoara, proiect nr. 51/2007.

Terenul studiat, arabil in intravilanul extins al municipiului Timisoara, este situat în extremitatea de sud-vest a municipiului Timişoara, pe platforma industriala din Calea Sagului, in vecinatatea centrului comercial Metro. Terenul este delimitat la nord-vest de DE 1205/3-4m şi de estacada ce apartine C.E.T.-ului, la nord-est de hala FINIMM şi alte parcele proprietate privată, iar la sud-vest de HCn 1228/2.

Terenul aflat în proprietatea S.C. BANU CONSTRUCT S.R.L. este identificat prin C.F. nr. 137174 Timisoara, nr. cadastral A 1229/2/6 in suprafaţă de 35.100 mp. Acesta are o formă neregulată.

Soluţia propune parcelarea terenului, astfel încât să rezulte un număr de 4 loturi destinate construirii de hale pentru depozitare cu corp administrativ aferent. Parcelele vor avea suprafete cuprinse intre 5.847 si 13.005 mp.

Se vor asigura accese carosabile pentru fiecare parcelă în parte, precum şi parcările aferente, dimensionate corespunzător. Se va urmări generarea de spaţii verzi în procent de minim 20% din totalul suprafeţei pentru fiecare parcela in parte.

Proiectul propune si solutii pentru echiparea edilitara a terenului. Accesul la obiectivele proiectate se face prin drumul prevăzut a se realiza paralel cu

reţeaua conductelor CET. Acest drum va avea un prospect stradal de 12,0 m lăţime şi este racordat la D.N. 59 ca o intersecţie cu relaţia dreapta (intrare şi ieşire), in prima etapa. Zona de racord la D.N. 59 urmează a fi amenajată ca giraţie odată cu darea in functiune a centrelor comerciale Real 2 şi Practiker 2 (septembrie 2007). Intersecţia care se realizează, asigură legătura zonei proiectate cu toate direcţiile. Aceasta giratie asigura legatura DE 1025/3 cu DN 59, pe toate directiile (intrare si iesire). Prin intermediul DE 1025/3 ce urmeaza a se amenaja la un profil transversal de 12, se va ajunge la zona studiata.

In prezent este in curs de elaborare un P.U.Z. pentru amplasarea unui centru comercial la vest de DN 59, in zona intersectiei cu DE 1025/3. In cadrul acestui studiu, DE 1025/3 va deveni un drum cu 4 benzi de circulatie, avand in zona mediana conductele CET, care se pastreaza. Sensul de mers spre DN 59, reprezinta traseul actual al DE 1025/3 si va avea un prospect stradal de 12,0 m. prevazut a se realiza cu pista pentru biciclisti.

Acest prospect va fi respectat si in dreptul obiectivului studiat, obiect al documentatiei de fata.

Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U aferentă P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr.TH2007-003151/05.07.2007.

Autorizaţia de Construire se va emite doar după ce suprafaţele de teren afectate de drumuri vor deveni domeniul public.

Indicii propuşi prin documentaţie sunt: POT max = 60 % CUT max = 1 Regim de inaltime max. – D+P+3E pentru corpurile administrative La realizarea investiţiei se vor respecta condiţiile impuse prin avizele eliberate de

deţinătorii de reţele şi utilităţi publice. Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile cerute prin Certificatul de

Urbanism, in conformitate cu legislatia in vigoare si Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic Zonal „Construire hale depozitare cu corp administrativ” – parcela cu nr. cadastral A 1229/2/6, D.N. 59 – Calea Sagului, km 8 dreapta, intravilan extins Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani.

VICEPRIMAR, DIRECTOR, Ing. Dorel BORZA Arh. Sef Emilian Sorin CIURARIU

Pt. ŞEF BIROU CONSILIER, Arh. Loredana PĂLĂLĂU Ing. Gabriela POPA

AVIZAT JURIDIC, Jr. Mirela LASUSCHEVICI

Red./Dact. P.L.

Atasament: Mobilare_-_PUZ_Sagului_km_8.pdf

N

6,0 0

6,004,00

17 ,00

17 ,00

17 ,00

17 ,00

4,00

6,0 0

4,0 0

6,00

12,00

6,0 0

2,0 0

6,006,00 4,00

2,00

2,00

2,00

2,0 0

2,0 0

2,00

2,00

2,0 0

(CANAL D ALAT)

(C A

N A

L P

A M

IN T)

P+2 P P P PP

BC SNH

R SPF

202600

47 42 00

47 42 00

202400

47 44 00

202400

3

4

8

9 10

Hala "Finimm"D e

12 05

/3

SNH

SNH

BC

BC SNH

Legenda:

limita zonei studiate limita teren limita parcele propuse interdictie de construire - zona protectie canal aliniament constructii drumuri existente drumuri propuse circulatii in interiorul parcelei constructii propuse constructii existente zone verzi parcaj - dale inierbate bazin compensatie separator namol - hidrocarburi foraj rezervor incendiu

De 1205/3

R SP

BC

SNH

F

1 2 3 4

H al

a fa

za 1

P ar

te r

H al

a fa

za 2

P ar

te r

Hala

HC n 1

228 /2

S Teren = 5847 mpS Teren = 6950 mpS Teren = 6346 mpS Teren = 13005 mp

Hala

Hala

86 .5

1

86 .67

86 .62

86 .7

7

86 .7

6

86 .75

86 .4

8

86 .69

86 .52

86 .65

86 .65

86 .82

86 .55

86 .71

86 .6

0

86 .97

86 .96

86 .96

86 .9

9

86 .96

87 .0

1

86 .9

1

86 .99

86 .9

1

86 .76

87 .0

1 86

.62

86 .8

5

86 .7

6

86 .8

0

86 .90

86 .8

3 86

.9 1

86 .78

86 .78

86 .88

86 .78

86 .82 86

.8 6

86 .6

8

86 .62

86 .7

2

86 .52

86 .63

86 .6

4

86 .5

9

86 .6

0

86 .59

86 .7

0

86 .55

86 .4

5 86 .6

9

86 .57

86 .78

86 .85

86 .89

86 .72

86 .8

9

85 .3

0 85

.4 0

86 .6586

.7 7

86 .7

7

86 .79

87 .6

8 86

.7 8

86 .6

3

86 .5

8 86

.63

86 .5

2

86 .55

85 .8

0 85

.58 85

.49 85 .68

85 .77

85 .5

6

85 .9

1 85 .48

84 .08

85 .5

1

85 .15

84 .6

1 84

.4 6

84 .7

1

85 .31

83 .89

84 .7

9

84 .6

5

84 .3

8

83 .3

1

84 .43

84 .49

83 .6

9

85 .00

83 .44

85 .51

86 .13

83 .80 86

.18

83 .8

6

86 .10

86 .12

86 .1

4 8 6.

13 84

.22

86 .0

3 86

.49 84

.29

86 .2

6

86 .34

86 .26

86 .18

86 .03

84 .72

84 .7

8

84 .91

84 .90

86 .26

86 .15

85 .85

86 .09

86 .44

85 .59

85 .99

85 .7

4

86 .1

3

86 .2

7

86 .43 8

6. 32

86 .22

86 .42

86 .51

85 .02

C or

p ad

m in

is tra

tiv P

+3 A 1 29

9/2 /6

S= 3,5

1 h a

CF nr

13 71

74

BILANT TERITORIAL

S Teren : 35100 mp 100,00% Drumuri publice: 2952 mp 8,41% Parcele zona depozitare: 32148 mp 91,59% 100,00%

Zona verde: minim 6430 mp 18,31% ( 20,00% din rest ) Edilitare: 406 mp 1,16% ( 1,26% din rest )

PTT 1

PTT 3

PT T

2

Beneficiar :

S.C. BANU CONSTRUCT S.R.L.

Denumire proiect:

PLAN URBANISTIC ZONAL - “Construire Hale Depozitare Cu Corp Administrativ CALEA •AGULUI, D.N. 59,KM 8 DR. ,TIMI•OARA

Scara:

Denumire plansa:

Proiectant :

Verificator /Expert tennic:

Verificator /Expert tennic:

ing. ......

arh. ......

Proiectat:

Sef proiect:

Desenat:

arh. Georgeta Trimbitas

arh. Georgeta TrimbitasVerificator intern:

Nr. pr.:S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.R.L. R7951780

Timisoara, tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212

arh. Camil Milincu

arh. Camil Milincu

1:1000

Referat /Expertiza tehnica . nr.........................din data de .2007

Referat /Expertiza tehnica . nr.........................din data de .2007

51/2007

Calitate

Calitate

Nr.pl. 51A04.Posibilitati de mobilare

P.U.Z. Faza:

iulie '07

Posibilitati de mobilare Plan Urbanistic Zonal

Hale depozitare cu corp administrativ

12,00

12,00

BC

Atasament: Reglementari_-_PUZ_Sagului_km_8.pdf

N

12,00

4,0 0

17 ,00

4,0 0

17 ,00

2,0 0

3,00

2,0 0

2,0 0 2,00

2,00

2,00

3,003,00

4,0 0

17 ,00

4,0 0

17 ,00

1,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50

17,00

1,00 3,50 3,50 1,50 1,00 1,50 12,00

1,00 1,50 3,50 3,50 1,50 1,00

12,00

PTT 1 (CANAL D

ALAT)

HC n 1

228 /2

(C A

N A

L P

A M

IN T)

BC SNH

R SPF

202600

47 42 00

47 42 00

202400

47 44 00

202400

3

4

8

9 10

Hala "Finimm"D e

12 05

/3

SNH

SNH

BC

BC SNH

1 2 3 4

Legenda:

limita zonei studiate limita teren limita parcele propuse interdictie de construire - zona protectie canal aliniament constructii zona implantare constructii drumuri existente drumuri propuse zona constructii depozitare propusa bazin compensatie separator namol - hidrocarburi foraj rezervor incendiu

De 1205/3

R SP

BC

SNH F

86 .51

86 .6

7

86 .62

86 .7

7

86 .7

6

86 .75

86 .48

86 .6

9

86 .52

86 .65

86 .6

5

86 .82

86 .5

5

86 .71

86 .60

86 .97

86 .9

6

86 .96

86 .9

9

86 .9

6

87 .0

1

86 .9

1

86 .99

86 .91

86 .7

6

87 .0

1

86 .6

2

86 .8

5

86 .7

6

86 .80

86 .9

0

86 .83

86 .9

1

86 .7

8

86 .7

8

86 .8

8

86 .7

8

86 .8

2 86 .86

86 .6

8

86 .62

86 .7

2

86 .52

86 .6

3

86 .6

4

86 .5

9

86 .60

86 .5

9

86 .7

0

86 .55

86 .45

86 .69

86 .5

7

86 .78

86 .8

5

86 .8

9

86 .72

86 .8

9

85 .3

0 85

.40

86 .6

586 .7

7

86 .7

7

86 .7

9 87

.68 86

.7 8

86 .6

3

86 .5

8 86

.63

86 .5286

.5 5

85 .8

0 85

.5 8

85 .4

9

85 .68

85 .7

7

85 .5

6

85 .9

1 85 .48

84 .08

85 .5

1

85 .15

84 .61

84 .46

84 .71

85 .3

1

83 .8

9

84 .7

9

84 .65

84 .38

83 .3

1

84 .43

84 .49

83 .6

9

85 .0

0

83 .4

4

85 .51

86 .1

3 83

.8 0 86

.1 8

83 .8

6

86 .1

0 8 6.

12

86 .1

4

86 .1

3 84

.2 2

86 .0

3

86 .49

84 .2

9

86 .26

86 .34

86 .2

6 86

.1 8

86 .0

3

84 .7

2

84 .7

8

84 .91

84 .9

0

86 .2

6

86 .1

5

85 .85

86 .09

86 .4

4

85 .5

9

85 .99

85 .74

86 .1

3

86 .2

7

86 .43

86 .32 86 .22

86 .4

2

86 .51

85 .02

S Teren = 13005 mp S Teren = 6346 mp S Teren = 6950 mp S Teren = 5847 mp

A 1 29

9/2 /6

S= 3,5

1 h a

CF nr

13 71

74

Regim de inaltime maxim P+3

Spatii verzi minim 20 %

P.O.T. maxim 60% C.U.T. maxim 0,8

PTT 3

BILANT TERITORIAL

S Teren : 35100 mp 100,00% Drumuri publice: 2952 mp 8,41% Parcele zona depozitare: 32148 mp 91,59% 100,00%

Zona verde: minim 6430 mp 18,31% ( 20,00% din rest ) Edilitare: 406 mp 1,16% ( 1,26% din rest )

PT T

2

trotuar

PTT 2

carosabil carosabil trotuar

scara 1:200

scara 1:200

zona verde

zona verde carosabil

PTT 1 pista ciclisti trotuar

scara 1:200

zona verde

PTT 3 carosabil zonaverde trotuartrotuar

Beneficiar :

S.C. BANU CONSTRUCT S.R.L.

Denumire proiect:

PLAN URBANISTIC ZONAL - “Construire Hale Depozitare Cu Corp Administrativ CALEA •AGULUI, D.N. 59,KM 8 DR. ,TIMI•OARA

Scara:

Denumire plansa:

Proiectant :

Verificator /Expert tennic:

Verificator /Expert tennic:

ing. ......

arh. ......

Proiectat:

Sef proiect:

Desenat:

arh. Georgeta Trimbitas

arh. Georgeta TrimbitasVerificator intern:

Nr. pr.:S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.R.L. R7951780

Timisoara, tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212

arh. Camil Milincu

arh. Camil Milincu

1:1000

Referat /Expertiza tehnica . nr.........................din data de .2007

Referat /Expertiza tehnica . nr.........................din data de .2007

51/2007

Calitate

Calitate

P.U.Z. Faza:

iulie '07 Reglementari urbanistice Nr.pl. 51A02.

Reglementari urbanistice Plan Urbanistic Zonal

Hale depozitare cu corp administrativ

3,0012,00

4,0 0

telefonie

electrice

canal

telefonie

electrice

canal apa

gaz

gazapa

electrice

telefonie

BC