keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 333/25.10.2011 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2011

25.10.2011

Hotararea Consiliului Local 333/25.10.2011
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2011


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC2011 - 23552/20.10.2011 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr.286 / 2010;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art. 45 Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2011 conform Anexei nr. 1 - Bugetul Local pe anul 2011, Anexei nr.2 - Buget venituri proprii şi subvenţii pe anul 2011, Anexei nr.3 - Programul de dezvoltare pe anul 2011.

Art. 2: La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se modifica in mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local. nr.298/27.09.2011 privind rectificarea bugetului local pe anul 2011.
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Patrimoniu, Instituţia Arhitectului Şef, Direcţia Comunicare, Direcţia Dezvoltare, Direcţia de Mediu, Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Instituţiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judeţului Timiş;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

1

Procedură de urgenţă!! MUNICIPIULUI TIMISOARA APROBAT

DIRECTIA ECONOMICĂ P R I M A R SERVICIUL BUGET Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

Nr. SC2011 – ________ / 20.10.2011

REFERAT privind rectificarea bugetului local

al municipiului Timisoara pe anul 2011

Având în vedere: Adresa nr.011595/10.10.2011 a Direcţiei Fiscale privind suplimentarea cheltuielilor

de personal şi materiale;

Adresa nr.SC2011–22302/07.10.2011 a Direcţiei Patrimoniu privind suplimentarea

cheltuielilor materiale;

Adresa nr.101/18.10.2011 a LADO privind redistribuirea sumelor alocate pentru

cheltuieli materiale;

Adresa nr. 1225/07.10.2011 a Direcţiei Economice privind diminuarea cheltuielilor

reprezentând dobânzi;

Adresa nr.SC2011-22301/06.10.2011 a Direcţiei de Mediu privind redistribuirea unos

sume;

Adresa nr. 3769/05.10.2011 a Teatrului German privind suplimentarea cheltuielilor

de personal;

Adresa nr.293/10.10.2011 a Casei de Cultura privind suplimentarea cheltuielilor

materiale;

Adresa nr.2166/19.10.2011 a Filarmonicii Banatul privind suplimentarea cheltuielilor

de personal în cadrul bugetului de venituri proprii;

2

Adresa Direcţiei de Asistenţă Socială nr.3135/10.10.2011 privind suplimentare

cheltuielilor de personal şi a cheltuielilor cu asistenţa socială;

Adresa Fundaţiei Timişoara 89 nr.1832/19.10.2011 privind suplimentarea

cheltuielilor de personal;

Adresa nr.1136/19.10.2011 a Federaţiei Caritas privind suplimentarea cheltuielilor de

personal;

Adresa nr.791/19.10.2011 a Fundaţiei Chosen privind suplimentarea cheltuielilor de

personal;

Adresa nr.554/12.10.2011 a Asociaţiei Casa Faenza privind suplimentarea

cheltuielilor materiale;

Adresa nr.SC2011-22302/07.10.2011 a Direcţiei Tehnice privind suplimentarea

cheltuielilor materiale şi a subvenţiilor;

Adresa nr.SC2011-22460/10.10.2011 a Direcţiei de Mediu privind suplimentarea

cheltuielilor materiale;

Adresa nr.IF2011-011595/10.10.2011 a Direcţiei Fiscale privind suplimentarea

încasării veniturilor la bugetul local pe anul 2011;

În urma analizei plăţilor şi execuţiei programului de dezvoltare şi a încasărilor

conform execuţiei de casă la data de 18.10.2011 s-au constatat încasări suplimentare a

veniturilor faţă de prevederi astfel, Serviciul Buget propune rectificarea bugetului

local după cum urmează:

3

Mii lei

Nr.crt. Capitol Denumire indicatori Buget iniţial Buget

rectificat Influenţe

TOTAL VENITURI, din care: 654.217,69 667.720,99 13.503,30

1 00.03 Venituri fiscale 509.802,08 516.902,08 7.100,00

2 00.12

Venituri nefiscale 42.008,36 47.608,36 5.600,00

3 00.15

Venituri din capital 3.144,70 3.455,00 310,30

4 42.02

Subvenţii de la bugetul de stat

19.022,40 19.515,40 493,00

TOTAL CHELTUIELI, din care: 658.930,56 672.333,86 13.403,30

6 51.02 Autorităţi publice executive 40.106,28 44.473,24 4.366,96

7 55.02

Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 23.830,75 18.830,75 -5.000,00

8 61.02 Ordine publică şi siguranţă naţională 14.146,81 14.146,81 0,00

9 65.02 Învăţământ 149.899,11 150.231,91 332,80 10 66.02 Sănătate 19.296,55 18.954,35 -342,20 11 67.02

Cultura, recreere si religie 61.280,07 60.983,73 -296,34

12 68.02 Asigurări şi asistenţă socială 41.177,47 42.447,34 1.269,87

13 70.02 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 94.830,43 97.058,97 2.228,54

14 74.02 Protectia mediului 19.722,64 21.222,64 1.500,00 15 81.02

Combustibili şi energie 88.530,20 90.894,93 2.364,73

16 84,02 Transporturi 100.174,55 107.253,49 7.078,94

Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr.286/2010; în conformitate cu Legea

nr. 273/2006 privind finanţele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1 si art. 20 alin.1 si

Legea 215/2001 privind administraţia publică locală art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4 lit. a, art. 45, alin.2,

lit. a, art.63 alin.1, lit. c şi alin. 4, lit. b, Serviciul Buget propune modificarea la:

4

Anexa nr. 1 – Bugetul Local pe anul 2011;

Anexa nr.2 - Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii si subvenţii pe anul

2011;

Anexa nr.3 – Program de dezvoltare 2011.

DIRECTOR ECONOMIC SEF SERVICIU BUGET

EC. SMARANDA HARACICU EC. STELIANA STANCIU

SERVICIUL JURIDIC,

Cod FP 53 – 01, Ver. 1

Atasament: Anexa_1a.pdf

ROMÂNIA Anexa la JUDEŢUL TIMIŞ APROBAT, MUNICIPIUL TIMIŞOARA /PRIMAR A f SC2011- Dr. Ing. cf NU | EA PROGRAM DEZVOLTARE 2011 V Î RL RECTIFICARE 4 VI mii lei | | SURSE DE FINANTARE DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL ALTE EXCEDENT | SURSE BUGET , 2011 SURSE 2010 PROPRII EU+STAT | CREDITE LOCAL | 9 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL GENERAL 170.540,33, 2.170,92| 4.712,87| 4.317,84 77.876,61| 19.194,90| 62.267,19 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 42776,39| 486,46| 4.312,87 0,00 2.755,66 696,03| 34.525,37 LUCRĂRI NOI -B 107.347,26| 1.684,46| 200,00 573,20| 74.720,95| 18.498,87| 11.669,78 DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV. - C 20.416,68 0,00| 200,00| 3.744,64 400,00 0,00| 15.072,04 [din care pe capitole Capitolul 51.02 Autorităţi Executive şi |. 92864 0,00 : 0.00 0,00 0,00 : 0:00 928,64, Actiuni Externe a i EEE : : 51.02.01.03' Autorităţi. executive 928,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 928,64 A.Lucrări în continuare 106,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,92 Amenajare spații PMT (corp II si sediu Banc Post), HCL 103/2007,HCL 335/2008 106,92 0,00 106,92 C. Dotări independente şi alte investiții 821,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 821,72 Dotări independente 225,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225,72 Dotări Primărie 138,34 0,00 138,34 Dotari directia Fiscala 87,38 87,38 Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, 596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 596,00 a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii Sistem infogeografic de administrare a PMT 596,00 596,00 Cheltuieli de expertiza , proiectare si executie privind consolidari si interventii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PT Reparatii capitale corp clădire V.Alecsandri nr.1 0,00 0,00 0,00 PT Reabilitare imobil P-ta Libertatii nr. 1FICL 464/2009 0,00 DI 0,00 COD S4-02/Alte servicii publice 2.794,35 000| 000| 316,50| 000|. 000| 247,85 pe 02.10 Servicii publice comunitare de 279435| 000| | 000| 316,50 400|... 000| 2.477,85 evidentă'a populatiei : : : : în continuare 2.477,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 2.477,85 Casa casatoriilor si directia de evidenta a persoanelor, HCL 597/2006 2.477,85 0,00 2.477,85 C. Dotări independente si alte investiții 316,50 0,00 0,00| 316,50 0,00 0,00 Dotări independente 316,50 0,00 0,00| 316,50 0,00 0,00 Dotări 316,50 316,50 0,00 Capitolul 61.02. Ordine publică' şi. BI i : E II siquranta națională: : 186,00[::: 0,00 0,00 0,00 0,00) 0,00 186,00 61.02.03.Ordine publică 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00|: 186,00 61.02.03:04Poliţie-comunitară “26,00 0,00 0,00 0,90 0;00 0,00 26,00 C. Dotări independente şi alte investiții 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00 Dotări independente 26,00 0.00 0,00 0,00 0,00 26,00 Dotari 26,00 26,00

SURSE DE FINANTARE 0,00 0:00 SURSE BUGET 2011 SURSE o pRopRii | | PREDITE | LOCAL 0 1 2 3 4 5 6 7 61.02.05; Protecţie Civilă 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 C. Dotări independente şi alte investiții 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 Dotări îndependente 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 160,00 Dotări 160,00 0,00 1.151,65 Capitolul 65.02: Învățământ, 65.02.0 1, Învățământ preşcolar 1.511,35 1.511,35 A. Lucrări în continuare 1.458,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1.458,25 Extindere Gradinita PP 26 1.458,25 1.458,25 C.Dotări independente şi alte investiții 53,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,10 Dotări independente 53,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,10 Achizitie si montare CT la GR. PP 12 20,10 20,10 Dotari gradinita PP 26 0,00 0,00 (Dotari gradinita PP 24 23,00 23,00 Achizitie imobil gradinita PP16 10,00 10,00 65.02.03.02 Învățământ primar 36,75 0,00 0,00 36,75 0,00 0,00 0,00 C.Dotări independente şi alte investiții 36,75 0,00 0.00 36,75 0,00 0,00 0,00 Dotări independente 36,75 0,00 0,00 36,75 0,00 0,00 0,00 Dotari 36,75 36,75 0,00 650204 undar 87791), m EI 65.02.04.02 Învățământ securidar superior 877,97 0,00 0,00[- 637,67 0,00 0,00|.' 240,30 C. Dotări independente şi alte investiții 877.97 0,00 0.00 637,67 0,00 0,00 240,30 Dotări independente 729,67 0,00 000| 637,67 0,00 0,00 92,00 Dotari 637,67 637,57 0,00 Dotari Liceul Teoretic Nikolaus Lenau 92,00 92,00 Studii şi proiecte 148,30 0,00 0,00 0,00 0,00 148,30 DALi+ PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului Teoretic Nikolaus Lenau Timisoara 148,30 148,30 Capitolul 66.02 Sănătate 14,332,83 0,00; :656,04|: 3.284,92|.-::8.153,11 0,00[.-2:238,76 66.02.06 Spitale 14,332,83 0,00[ 656,04) 3.284,92|- 8.153,11 0,00] 2.238,75 A. Lucrări în continuare 3.832,42 0,00; 456,04 0,00 2.523,42 0,00 852,96 Reabilitarea,modernizarea, dezvoltarea si echiparea ambulatoriului spitalului Clinic de Boli Infectioase Dr.Victor Babes + Lucrari conexe HCL 409/2010, HCL 145/2011 3.832,42 456,04 2.523,42 852,96 B. Lucrări noi 6.800,09 0,00 0,00 573,20 5.629,69 0,00 597,20 Reabilitarea,modernizarea si echiparea ambulatoriului Clinicii de Chirurgie Cranio- Maxilo - Faciala din cadrul Spitalului Clinic Municipal, HCL 410/2010 3.205,82 2.608,62 597,20 Screeningul bolilor metabolice la nou- nascut si diagnosticul molecular ai bolilor cu transmitere ereditara: realizarea infrastructurii si colaborarii euro- regionale.Cross-border cooperation- Hungary-Romania (2007-2013 Code HURO 0802/0038 AF) 3.089,07 0,00 68,00 3.021,07 0,00 Spitalul Louis Turcanu - pediatrie- montaj ascensor 505,20 0.00 505,20 0,00

SURSE DE FINANTARE TAL ALTE [EXCEDENT] SURSE BUGET | DENCMIREA OBIECTIVELE "it suRSE | 2010 | pRopgui | | SREDITE| LOCAL o 1 2 3 4 5 5 7 C. Dotări independente şi alte investiții 3.700,32 000| 20000| 2.711,72 0,00 0,00 788,60 Dotari independente 3.431,00 0,00) 200,00) 2.711,72 0,00 0.00 519,28 Aparat computer tomograf pentru Spitalul Municipal 1.600,00 1.800,00 0,00 DOTARI Spitalu! Clinic de Urgenta pentru copii 'Louis Turcanu" 151,28 128,00 23,28 Spitalul Clinic Municipal- Ecocardiograf 496,00 496,00; Echipamente medicale dotare banca de esuturi umane si celule/compartiment de transplant medular, pentru reacreditare - 675,00 675,00 0,00 Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu” Timisoara Achizitie Statie de monitorizare hemodinamica la UMF "V.Babes", HG 200,00 200,00 0,00 1168/2010 Achizitie imobil str Mugurilor nr.1 colt cu Bv. _ Viteazu- SCM 9,00 000 [Achizitie imobil Policlinica nr.3 0,00 000| Dotari Spitalut Clinic Boli Infectioase si Pneumoftiiziologie Victor Babes 108,72 108,72 0,00 Studii şi proiecte 50,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,80 DALI-Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de Centre Medicale de Excelenta pentru imbunatatirea 40,80 diagnosticului antenatal al malformatiilor etale in aria Timisoara-Varșet 40,80 PT Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii "Louis Turcanu' - extindere corp B 10,00 0,00 10,00 Cheltuieli de expertiza , proiectare si 218,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 218,52 executie privind consolidari si interventii DALI +PT Reabilitare anexa Spital 7852 Dermato Vengrice Str.Marasesti nr.5 7 78,52 ET (inclusiv refeveu) +Studiu geo + DALI - Cresterea calitatii serviciilor medicale in 140.00 cadrul Spitalului de Boli Infectioase si Pneumottiziologie "Victor Babes" 140,00 E Cultură, recreere si | 12372,82| 000|, 20000| 42,00) 243340| 0,00| 9.697,12 67.02.03.04 Instituții publice de 609.00[. E 0,00 0,00 42,00 0,00 0,00 567,00 spectacole şi concerte C. Dotări independente şi alte investiții 609,00 0.00 0,00 42,00 0,00 0,00 567,00 Dotări independente 609,00 0,00 0,00 42,00 0,00 0,00 567,00 Dotări Teatrul German 10,00 10,00 0,00 Dotari Filarmonica 599,00 32,00 567,00 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement: 11.763,52 9,00|* 200,00 0,00 2.433,40 0,00|: 9.130,12 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri |. TI a E zone verzi, baze sportive şi de agrement | 11.763,52| 0,00[ 200,00 0,00), 243340): 000, 9.130,12 A. Lucrări în continuare 2.193,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 2.193,63 Reamenajare Parcul Poporului, HCL 499/2006, HCL. 123/2008 0,00 0,00 Modernizare Scuar Arcidava, HCL 490/2007 157,38 157,38

SURSE DE FINANTARE | TOTAL ALTE | SURSE BUGET PENSIE OBIECTIVE 2011 suRSE | zoo | popi | FYISTAT | CREDITE] LOCAL 0 1 2 3 4 5 6 7 Modernizare Scuar Paun Pincio( Sf. Nicolae) HCL. 486/2007 3,38 3,38 Modernizare Parcul Carmen Sylva (Doina), HCL 553/2008 2.032,87 2.032,87 ÎB- Lucrări noi 8.846,50 0,00 200,00 0,00) 2.433,40 0,00; 6.213,10 Cladire educationala multifunctionala la Gradina Zoologica Timisoara, HCL 383/2007, HCL 354/2009, HCL 27/2011 10,00 0,00 0,00 10,00 Biodiversitatea si protectia mediului - o abordare responsabila a problemelor de mediu a doua orase infratite - BOTOWNS HURQ/0901/128/1.3.4 180,00 176,40 3,60 O abordare inclusa de la egal la egal, a conurbatiilor si aglomerarii urbane largi, pentru participarea la Conventia Primarilor - CONURBANT, CIP -IEE - 2010, nr.271380 40,00 30,00 10,00 Modernizarea Parcului Rozelor, HCL 180/2007 2.816,50 2.227,00 589,50 Reamenajare Parcul Lotusului conform HG 1168/22.11.2010 200,00 0,00| 200,00 0,00 Amenajare parcare ecologica str. Circumvalatiunii nr. 37 200,00 200,00) Reamenajare si modernizare Parcul Copiilor lon Creanga HCL 305/2009 5.400,00 0,00 5.400,00 C. Dotări independente şi alte investiții 723,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 723,39 Dotări independente 123,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123,40 DALI +PT Reabilitare fatada, intrari, sonorizare, climatizare si extindere sala C.Jude 123,40 123,40 Î Studii şi proiecte 599,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599,99 DALI +PT Modernizare Parcul Lidia (Pădurice Giroc) 38,32 38,32 SF+PT Reconstrucția ecologică a bălții de pe strada Lămăiței 105,00 105,00 SF+PT Amenajare parcare ecologica Intrarea Castanilor nr. 1 - 2 si Harniciei nr. 3 0,00 0,00 SF+PT Amenajare parcare ecologica str. Circumvalatiunii nr. 37 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 SF+PT Amenajare parcare ecologica str. Intrarea Sabinei nr 1, 2, 3 si Str, Muzicescu 0,00 0,00 SF+PT Amenajare parcare ecologica sir. Zarand nr.3, 5, 7,9 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 SF+PT Amenajare parcare ecologica b-dul Dambovita nr. 80 0,00 0,00 SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita Calea Buziasului 0,50 0,00 0,00 0,00 0.50 SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita str. Qrion 0,50 0,50 SF + PT Amenajare loc de joaca intrarea Doinei 0,00 000| 000 0,00 0.00 SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita str.Mures 0,50 0,50 Î Amenajament silvic 22,59 22,59 DALI + PT Reamenajarea Parcului Rozelor 102,92 0,00 0,00 0,00 102,92 DALI + PT Modernizarea Parcului Justitiei 102,92 0,00 102,92

TOTAL SURSE DE FINANTARE EXCEDEI E DENUMIREA OBIECTIVULUI Sa SURSE EXCEDENT Pi EU+STAT | CREDITE 0 1 3 7 PT Reamenajare si modernizare Parcul Copiilor 1. Creanga 123,82 0,00 123,82 DALI+ PT Modernizarea Parcului Alpinet 102,92 0,00 102,92 Gapitolil 68.02 Asigurări și Asistența 725.82 000 : 0.00 “540,00 0.00 185.62 Socială e 58.02.06 Asistenta sociala pentru familie - 2877 0,00 0,00 0,00 0,00 28,77 si copii C. Dotări independente şi alte investiții 2877 0,00 0,00 28,77 Cheltuieli de expertiza , proiectare si 28,77 0,00 0,00 0,00 28,77 executie privind consolidari si interventii DALI+PT Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii Serviciului pentru Protectia Copilului si Familiei (str. Platanilor 28,77 28,77 [68.02.1501 Centrii comunitar 110,17 0,00 0,99 0,00 0,00; 110,17 C. Dotări independente şi alte investiții 110,17 0,00 0.00 0,00 0,00 110,17 Dotări independente 28,35 0,00 0,00 0,00 0,00 28,35 Dotări 28,35 28,35 Studii şi proiecte 81,82 0,00 0,00 0,00 0,00 81,82 DALI+PT Reabilitarea Centrului de zi pentru copii cu dizabilitati Podul Lung 56,26 56,26 DALI+PT Reabilitare cladire pentru persoane in dificultate (str.Plavosin nr.21) 25,56 25,56 68.02.15.02 Cantine de ajutor social 35,98 0,00 0,00 0,00 0,00 35,98 C Dotări independente şi alte investiții 35,98 0,00 0,00 0,00 35,98 Studii și proiecte 35,98 0,00 0,00 0,00 35,98 DALI + PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Cantinei de Ajutor Social pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost, situat in Timisoara, str Telegrafului nr.8 35,98 35,98 68.06.15.50 Alte cheltuieli in domeniul : 550,70 0,00 0,90 540,00 10,70 prevenirii. excluderii sociale B. Lucrări noi 550,70 0,00 0,00 540,00 10,70 BARRABARRIPEN 550,70 540,00 10,70 Capitolul 70.02 Locuinte, serviciisi 516,46| 2.170,92 700,81) 19540.96 dezvoltare publica | 10.02 80341 70.02-03.01 Dezvoltarea sistemului de - 3.673,64): 2.120,92 0,00 0,00; 1.552,72 locuinţe A.Lucrări în continuare 1.251,44| 486,46 0,00 0,00 764,98 Reabilitare termică Piaţa Mărăşti nr. 1-2 258,36) 102,39 155,97 Reabilitare termică Calea Al. loan Cuza, nr.8 453 4,53 0,00 Reabilitare termică Bv. 16 Decembrie 1989, nr.47 333,03 10,00 323,03 Reabilitare termică str.A.lpătescu,nr.16- Fructelor, nr.8 9,25 0,00 Reabilitare termică Intrarea Zenit, nr. 8 4,17 0,00 Reabilitare termică str.Dinu Lipatti, nr. 2 37,15 37,15 0,00

SURSE DE FINANTARE TOTAL ALTE EXCEDENT | SURSE BUGET PENE OBIECT 2011 SURSE | 210 | pRopii | | CREDITE! LOCAL 0 1 2 3 4 5 6 7 Reabilitare termică str. Ana Ipătescu, nr. 9 254,84 178,38 76,45 Reabilitare termică str. lon Stavici, bl.18 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică sir. Cutezătorilor, nr. 2, Sc A+B 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Corneliu Coposu, nr.32, sc AB 318,24) 222,76 95,48 Reabilitare termică P-ţa Bihor, nr.14 250,16| 175,11 75,05 C. Dotări independente şi alte investiții 87,25 0,00 0.00 0.00 0,00 87,25 Studii şi proiecte 87,25 0,00 0,00 0,00 0,00 87,25 Asistenta tehnica la 72 imobile 87,25 0,00 87,25 70.02.0330 Alte servicii in domeniul 250,69 0,00 0,00 0.00 0,00 0:00 250,69 locuintelor. C. Dotari independente si alte investitii 250,69 9.00 9,00 0,00 0,00 0,00 250.69 Dotari 250,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 250,69 Dotari Sala Olimpia, Complex Bega 250,69 20, Hi tă ă en STEI hidrotehnic 258,28 70.02.05.01 Alimentări cu apă 5.959,09 0,00 0,00 0,90 0,00) 700,81] 5.258,28 A. Lucrări în continuare 5.724,09 0,00 0,00 0,00 000| 696,03) 5.028,06 Extindere retele apa cartier Kuntz, HCL 239/2008 306,27 0,00 306,27 Alimentari cu apa industriala fantani ornamentale si zone verzi HCL 280/2008 636,54 0,00 76,54 560,00 Extindere retele apa-canal Ronat ( zona Comoarei) HCL 281/2008 1.176,71 0,00 1.176,71 Extindere retele apa-canal zona Blascovici 513/2008 88,94 88,94 Extindere retele apa-canal Plopi-zona Repin 514/2008 656,29 856,29 Extindere retele canai Plopi- zona Parang 509/2008 291,27 291,27 Extindere retele apa-canal Plopi-zona Martir lon Tanase 511/2008 671,75 671,75 Extindere retele apa cartier Plopi HCL 222/2009 1.180,26 550,22| 630,04 Extindere retele canal Fratelia zona Cercului 557/2008 151,76 151,76 Extindere retele apa-cartier Ghiroda 558/2008 99,22 69,27 29,95 Extindere retele apa-canal Mehala - zona Mesteacanul 512/2008 465,08 465,08 B. Lucrări noi 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,78 8,22 Executie canalizare menajera Calea Sagului etapa I HCL 139/2009 4,78 0,00 0,00 0,00 4,78 0,00 Extindere retele canal Ciarda Rosie - zona Matei Millo 510/2008 8,22. 8,22 C., Dotări independente şi alte investiții 222.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 222.00 Studii şi proiecte 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000| 222,00 Sistem major canal - cartier Ciarda Rosie et.lll, HCL 487/2010 71,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,00 Intregiri retele apa-canat Municipiul Timisoara HCL 486/2010 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 Reabilitare conducta apa si bransamente zona Fabric, HCL 73/2011 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00

SURSE DE FINANTARE TOTAL ALTE | EXCEDENT, SURSE BUGET OBIECTIVULUI 2011 SURSE 2010 | pRopRil | | CREDITE] LOCAL o 1 2 3 4 5 5 7 Reabilitare termică str. Constantin Stere nr. 10, bl. 18 6,25 6,25 0,00 Reabilitare termică str, Hotinului nr. 1 4,96 4,96 0,00 Reabilitare termică str. Învățătorului nr. 5 27,70 27,70 0,00 Reabilitare termică Aleea Scurtă, nr.2, bl. 94 40,29 24,88 15,41 Reabilitare termică str. Perlei, nr. 10 25,80 25,60 0,00 Reabilitare termică str Mareşal Averescu, nr.35, bl. 98 53,82 27,50 26,32 Reabilitare termică str. Lidia, nr,104, sc.B+C 12,05 12,05 0,00 Reabilitare termică Calea Martirilor, nr.37, sc A+B 1,34 1,34 0,00 Reabilitare termică str. Cosminului nr. 31, sc. ATB 2,00 2,00 0,00 Reabilitare termică Bv. Liviu Rebreanu nr. 132, sc. 3,49 3,49 0,00 Reabilitare termică str. Martir D-tru Jugănaru, nr. 25 16,72 16,72 0,00 Reabilitare termică str. Aron Cotruş, nr. 2. bi.D 9/6 21,91 21,91 0,00 Reabilitare termică str. Martir D-tru Jugănaru, nr. 27 4,00 4,00 0,00 Reabilitare termică str. Meziad, nr.2 1,10 1,10 0,00 Reabilitare termică str. Gavril Musicescu nr. 1A,bl. 15/2 24,28 24,28 0,00 Reabilitare termică str. Cornel Grofşoreanu nr. 14, sc.B 121,81 0,00 121,81 Reabilitare termică str. Cornel Grofşoreanu nr. 14, sc. A 133,04 10,60 122,44 Reabilitare termică str. Zarand nr. 3-5-7-9 5,22 5,22 0,00 Reabilitare termică str. Virgil Birou, nr.3 0,90 0,90 0,00 Reabilitare termică str. Mioriţa, nr.2, bl.3 1,71 1,71 0,00 Reabilitare termică str. Burebista, nr. 1 53,72 53,72 0,00 Reabilitare termică str. Burebista, nr. 3 43,04 43,04 0,00 B. Lucrări noi 2.334,95) 1.634,46 0,00 0,00 0,00 700,49 Reabilitare termică str. Piatra Craiului, nr.1 0.00 0.00 0,00 Reabilitare termică str. Coriolan Brediceanu, nr.13-15 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică Calea Circumvalațiunii, nr.26 790,77 553,54 237,23 Reabilitare termică str. Stelelor, nr.6 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică Aleea Cristalului, nr.1, bl.74 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. lancu Flondor, bl. E17 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Bucovinei nr. 40 290,83) 203,58 87,25 Reabilitare termică str. Dropiei nr. 7 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică Calea Torontalului nr. 14,bl. 7B, sc. A+B 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Uranus, nr. 27, bl. 87 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Azuga, nr.1, Bl. 17 430,11 301,08 128,03 Reabilitare termică Bv. Dâmboviţa, nr. 22A 0,00 0,00 0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI ALTE EXCEDENT SURSE DE FINANTARE SURSE CREDITE | 2011 | suRsE | 200 | pRopRu | FUSTAT o 1 2 3 4 5 & 7 Reabilitare conducta apa strada Uzinei, HCL 74/2011 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 SF+PT Reabilitare retea de apa zona Ronat triaj si canal Calea Ghirodei 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 SF Intregiri retele apa - canal Municipiul Timisoara et. Il 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Studiu privind capacitatea de transport a retelei de canalizare din zonele cu risc de 75.00 0,00 0,00 0,00 inundabilitate din Municipiul Timisoara b ică 0,00 7.901,64 sud, HCL 136/2005 A. Lucrări în continuare 7.901,84 0,00 0,00 0,00 Extindere rețele iluminat public zona de nord, HCL 136/2005 4.471,64 0,00 0,00 4.471,64 Extindere rețele iluminat public zona de 3.430,00 0,00 3.430,00 e A. Lucrări în continuare 2.386,10 0,00| 1.500,00 0,00 232,24 0,00 653,86 Reabilitare P-ța losefin , HCL 414/2002HCL 350/2009 1.932,26 1.500,00 432,26 PIMMS ŢRANSFER 238,32 232,24 5,08 Reabilitarea şi revitalizarea fortificației Cetății Timişoara - Bastionul Therezia, HCL 158/2007 215,52 0,00 215,52 ÎB. Lucrări noi 17.870,57 50,009 0,00 0,00j 16.971,53 0,00) 849,04 Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timisoara, HCL 5.544,00 0,00 5.494,00 50,90 Reabilitare spatii publice din centrul istoric al orasului Timisoara (CETATE ), HCL 355/2010 8.315,00 0.00 8.265,00 50,00 Sistem agro-logistic regional integrat, HCL 242/2010 2.026,57 1.927,53 99,04 Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor in Comuna Dumbravita-lncubator de afaceri, HCL 302/2010 635,00 50,00 535,00 50,00 infrastructura regionala de afaceri si inovare in sectorul TIC, HCL 425/2010 1.350,00 750,00 600,00 C. Dotări independente şi alte investiții 3.474,73 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00| 3.074,73 Dotări independente 501,05 0,00 0,00 0,00 400,00 000| 101,05 Asociatia pentru Management Energetic - aport capital 1,00 1,00 Sistem de informare si comunicare facil pentru cetateni - panouri informative, HCL. 500,00 400,00 100,00 Aport capital Asociatia Cluster regiona! TIC- Regiunea Vest Romania 0,05 0,05 Studii şi proiecte 2.973,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 2.973,68 Consultanta + Studii si proiecte pentru accesare fonduri europene 10,80 0,00 10,80 Studiu de oportunitate si Cerere finantare pt."Sistem de informare si comunicare facil pentru cetateni - panouri informative”, HCL 60,00 60,00 Studiu de oportunitate si cerere de finantare pt. Sistemul de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea |eriminalitatii in municipiul Timisoara 62,42 62,42

SURSE DE FINANTARE E E E DENUMIREA OBIECTIVULUI e SURSE EXCEDENT POPI EU+STAT | CREDITE 0 1 2 3 4 5 6 SF+PT Infrastructura regionala de afaceri si inovare in sectorul TIC, HCL 425/2010 620,98 SF+PT Trafic management si supraveghere video 178,00 CF+ Documentatie pentru modernizarea statiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Crestere Timisoara 86,30 86,30 SF+PT Reabilitarea infrastructurii publice urbane. a malurilor Canalului Bega Timisoara, HCL 352/2010 521,23 0,00 521,23 Actualizare SF + PT, Reabilitare spatii publice din centrul istoric al orasului Timisoara (CETATE) 571,59 0,00 571,59 SF+PT Centru Regional de Competente si Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive 170,00 170,00 Studiu privind reducerea nivelului de zgomot folosind asfalt cauciucat 37,82 37,82 PUG Municipiul Timisoara 500,00 500,00 Consultanta pentru verificarea si modificarea conceptului general de dezvoltare urbana a municipiului Timisoara 79,10 79,10 PUZ- Complexul Studentesc 0,00 0,00 PUZ Piata 700 10,00 10,00 DALI + PT Reabilitare imobil Regele Carol! 55,43 0,00 0,00 0,00 0,00 55,43 SF + PT Spatiu depozitare arhiva si utilitati la Parc Industrial Freidorf (inclusiv enerator curent) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SF-Net City 10,00 10,00 Papitolul 81.02 Combustibili si energie | 64 396,37). 000|. 000|; -0,00|. 43.920,76| 17. 72244[. 2.7537 81.02.06 Energie termică 64,396,37 0,00 0,00 0,00|; 43.920,76| 17.722,44|. 2.153,17 A. Lucrări în continuare 2.753,17 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00) 2.753,17 Retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemului centralizat de producere si distributie a energiei termice În municipiul Timisoara 2.753,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 2.753,17 Retehnalogizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice CT BUZIAS HCL 556/2006 783,16 783,16 Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice- CT Dunarea HCL. 556/2008 465,08 465,08 Reabilitare RTS Zona Soarelui HCL 288/2008 39,21 39,21 Reabilitare RTS Cartierul GiroculuiHCl. 289/2008 57,73 57,73 Reabilitare RTS Campus Universitar HCL 290/2008 50,77 50,77 Reabilitare RTS Zona Calea Aradului, HCL 92/2004 50,40 50,40 Reabilitare RTS ZONA Circumvalațiunii, HCL 275/2006 53,63 53,63

SURSE DE FINANTARE BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI Ta SUREE EXCEDENT PROPRII EU+STAT | CREDITE | LOGAL a 1 2 3 4 5 s 7 Reabilitare RTS ZONA Lipovei, HCL 278/2006 155,61 155,61 Reabilitare RES ZONA Lunei HCL 291/2008 68,39 68,39 Reabilitare retele primare de termoficare din municipiul Timisoara , HCL 166/2004 879,87 879,87 Reabilitare modernizare retele termice secundare in municipiul Timisoara, HCL 149,32 148,32 B. Lucrări noi 61,643,20 0,00 0,00 0,00| 43.920,76| 17.722,44 0,00 Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecția 61.643,20 43.920,76| 17722.44 0.00 mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - HCL 347/29.09.2008 Capitolul 84.02 Transporturi - 30.861.417 0,00, 2.356,83 5.225,57 22.507,42 84.02 a ţi 2.356,83 5.225,51, 507,42 84.02.03.02- Transportul în comun 859,47 0,00[_ 0,00 0,00 859,47 A. Lucrări în continuare 5,00 0,00 0,00 0,00 5.00 Sistem integrat pentru eficientizarea incasarilor si cheltuielilor la RATT 5,00 5,00 C. Dotări independente şi alte investiții 854,47 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 854,47 Î Dotări independente 537,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 537,55 Maşini, echipamente si mijoace de 537,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 537,55 Autobuze articulate (30 buc.) + Autocar 525,55 0,00 0,00 0,00 0,00 525,55| ÎTramvaie folosite 2,00 0,00 0,00 0,00 0.00 2,00 |Achiziiii tramvaie noi 10,00 10,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Achizitii refugii calatori 0,00 0,00 Studii şi proiecte 316,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316,92 Studii si proiecte Primarie 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 SF+PT Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe str Slavici-str Polona din Municipiul Timişoara (traseul 9) 0,00 0.00 SF+PT Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe str Stefan cel Mare din Municipiul Timişoara (traseul 1) 150,00 150,00 Studii si proiecte RATT 166,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 166,92 SF + PT Statie intermodala Dambovita 200 2,00 SF+PF Extindere retea troleibuz Dumbrăviţa (accesabilitatea zonei prin extinderea retelei de troleibuz Timisoara-Dumbrăvița) 50,00 50,00 SF+ PT Extindere retea troleibuz Ghiroda (accesabilitatea zonei prin extinderea retelei de troleibuz Timisoara-Ghiroda) 50,00 50,00 Studiu privind valorificarea potentialului de trafic naval pe Canalul Bega 53,32 53,32 SF + PT Extindere linie cale tramvai Mosnita (Accesibilizarea zonei prin extinderea liniei de tramvai Timisoara- Albina) 11,60 0,00 11,60 84.02.03.01 Drumuri si poduri 2.625,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 2.625,83 A. Lucrări în continuare 1,730,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00) 1.730,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL ALTE SURSE DE FINANTARE EXCEDENT SURSE CREDITE BUGET 2011 SURSE 2010 PROPRII EU+STAT LOCAL o 1 2 3 4 5 6 7 Consolidare pasaj Cal. SŞagului, HCL ZII a 1.730,00 0,00 1.130,00 B. Lucrări noi 80,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,63 PT + Consolidare Pod Uzina de Apa, HCL 22/2005;HCL 396/2009 80,63 80,63 C. Dotări independente şi alte investiții 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 815,00 Studii şi proiecte 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 815,00 Expertiza Podul Stefan cel Mare 13,84 13,84 Expertiza Podul Muncii 16,15 16,1 A Expertiza Podul Tinereţii 13,84 13,84 S.F.+ PT Amenajare Complex rutier zona Michelangelo 757,33 757,33 Expertiza Podul Eroilor 13,84 0,00 13,84 II Străzi 20.606,37 0,00,2.356,83 0,00)... 5.225,57... T71,85[..12.252,32 A. Lucrări în continuare 10.955,88 0,00|2.356,83 0,00 0,00 0,00 8.599,05] Amenajare str. Busuioc, HCL 274/2006 331,63 0,00 331 63| Amenajare str. Pius Brânzeu, HCL 403/2006 0,10 0,00 0,10 [Amenajare str Berzei, HCL 405/2008 3,00 0.00 3,00| Amenajare str Gr Alexandrescu, HCL 417/2006 6,97 0,00 6,97 Amenajare str Vânătorilor, HCL 413/2006 181,32 0,00 181,32 Amenajare str. Bârzava, HCL 416/2006 2,20 0,00 2,20 Amenajare str, Liege, HCL 158/2008 7,58 7,58) Amenajare zona Polona HCL 466/2009 1.967,19 | 1.967,19 Amenajare strada Moise. Dobosan( Calimanesti) HCL 160/2008 2.129,61 2.129,61 Modernizare Calea Torontalului si extindere HCL 247/2008;HCL 467/2009 6.326,28 2.356,83 3.969,45 B. Lucrări noi 9.207,62 0,00 0,00 0,00) 5.225,57, 77165| 3.210,40 Modernizare str.Closca si extindere la 4 benzi pe sectorul Bv.Cetatii-str Ovidiu 1.650,00 1.600,00 50,00 PT + Amenajare str. Muzicescu HCL 395/2008 271,38 271,38 PT + Amenajare strada Steaua HCL 906,08 906,08 Reabilitare Str. Vacarescu - pe tronsonul cuprins intre B-dul Regele Carol si bd, 16 Decembrie HCL 304/2010 5.803,13 3.625,57| _771,65| 1.405,91 Amenajare str. Neculce HCL 25/2010 567,03 567,03 Amenajare str. Anul 1848 10,90 10,00 C. Dotări independente şi alte investiții 442,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 442,87 Studii şi proiecte 442,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 442,87 SF+PT Amenajare str. Brazilor 6,16 6,16 SF+PT Amenajare str. Cronicar Neculce 13,64 13,64 SF+PT Amenajare str. Gladiolelor 17,40 17,40 SF+PT Amenajare Zona Campului 72,43 7243 SF+PT Amenajare zona Petuniei -Magnoliei 37,59 37,59 SF+PT Amenajare zona Weismuller- Laurenţiu Nicoară 47,17 ATAT SF+PT Amenajare str. Anul 1848 47,70 47,7 SF+PT Reamenajare geometrie intersectie P-ta Balcescu 36,46 16,46 SF+PT Amenajare str . Gh. Cotoşman 30,38 30,38 SF+PT Amenajare legătură între str. Torac; şi Calea Stan Vidrighin 30,00 30,00

SURSE DE FINANTARE DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL ALTE [ExcepEnTj SURSE 2011 SURSE 2010 PROPRII EU+STAT | CREDITE LOCAL | 9 1 2 3 4 5 6 7 |SF+PT Amenajare Calea Martirilor 0,00 0,00 Modernizare str.Closca si extindere la 4 benzi pe sectorul Bv.Cetatii-str Ovidiu Balea, HCL 439/2010 103,94 103,94 0402.50 Alte, ; cheltuieli; în domeniul. 6.770,00 0,00| 0,00 0,00 0,00 0,00] 6.770,00 transporturilor C.Dotari independente si alte investitii 6.770,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00| 6.770,00 Dotari îndependente 6.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.770,00| Achizitii mijloace de transport HCL 47/2004 LL 6.770,00 0,00 6770.00| i DIRECTOR DIRECȚIA ECONO MICĂ DIRECTOR DIRI CȚIA DEZVOLTARE Smaranda 1 Cu tn IUNIE Verificat SEF SERVICIUL vest N, m care | TI Ulf

ROMÂNIA Anexa 1a/1 JUDEŢUL TIMIŞ APROBAT MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRI AR) V 2 SC2011- Dr. Ing. CT N INVESTITII 2011 RECTIFICARE 4 mii lei SURSE DE FINANTARE ratata DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL | ALTE |EXCEDENT| sunsE | EU+ST 2011 SURSE 2010 PROPRII AT CREDITE |BUGET LOCAL 0 1 2 3 4 5 5 5 TOTAL GENERAL 69.073,46| 2.120,92| 4.256,83) 4.249,84 0,00| 700,81 57.745,06 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 38.658,51 486,46| 3.856,83 0,00 0,00) 696,03 33.619,19 LUCRĂRI NOI -B 10.498,27| 1.634,46| _200,00| 505,20 0,00 4,78 8.153,83 DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV. -C 20 din care pe capitole Capitolul 51.02 Autorităţi Executive și 928,64 : 0,00 0,00 0.00 0,00, 0,00 928,64 Actiuni Externe. i i 51.02.01.03; Autorităţi executive 928,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 928,64 A.Lucrări în continuare 106,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,92 Amenajare spații PMT (corp ll si sediu Banc Post), HCL 103/2007,HCL 335/2008 106,92 0,00 106,92 C. Dotări independente şi alte investiții 821,72 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 821,72 Dotări independente 225,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225,72 Dotări Primărie 138,34 0,00 138,34 Dotari directia Fiscala 87,38 87,38 Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, e 596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 596,00 a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii Sistem infogeografic de administrare a PMT 596,00 596,00 Cheltuieli de expertiza , proiectare si executie privind consolidari si interventii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PT Reparatii capitale corp clădire V.Alecsandri nr.1 0,00 0,00 0,00 PT Reabilitare imobil P-ta Libertatii nr.1HCL 464/2009 0,00 0,00 0,00 Capitolul 54.02 Alte servicii publice - : 279435 000| 000|. 31650) 000| 000| ZATT85 54.02.10 Servici publice comunitare de | 000|. 0,00 2.477,85 evidentă a populației A.Lucrări în continuare 2.477,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.477,85 Casa casatoriilor si directia de evidenta a persoanelor, HCL 597/2006 2.477,85 0,00 2.477,85 C. Dotări independente si alte investiții 316,50 0,00 0,00; 316,50 0,00 0,00 Dotări independente 316,50 0,00 0,00, 316,50 0,00 0.00( Dotări 316,50 316,50 0,00 Capitolul 61.02. Ordine şi e E SL : | siguranta națională 0,00 0,00 0,00[. 0,00, 000|... 186,00 61.02.03.Ordins publică 186,00 0,00 0,09[ 0,00 0,00j 0,00 186,00 61.02:03:04: Poliție: comunitară 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00 C. Dotări independente şi alte investiții 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00 Dotări independente 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00 (Dotari 26,00 26,00

SURSE DE FINANTARE DENUMIREA OBIECTIVULUI EXCEDENT] sunsg | EU+ST 010 PROPRII AT CREDITE BUGET LOCAL 0 2 3 4 5 5 6 61.02.05. Protectie Civilă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 Dotări 160,00 i 91. 674,4 0,00[ 0,00 1751 65.02.03-01, Învăţământ preşcolar 1.511,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.511,35 A. Lucrări în continuare 1.458,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 1.458,25 Extindere Gradinita PP 26 1.458,25 : 1.458,25 C.Dotări independente şi alte investiții 53,10 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 53,10 Dotări independente 53,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,10 Achizitie si montare CT la GR. PP 12 20,10 20,10 Dotari gradinita PP26 0,00 0.00 Dotari gradinita PP 24 23,00 23,00 Achizitie imobil gradinita PP16 10,00 10,00 65.02.0302 Învățământ primar 36,75 0,00 0,00 36,75 0,00 C.Dotări independente şi alte investiții 36,75 0,00 0,00 36,75 0,00 Dotări independente 36,75 0,00 0,00 36,75 0,00 36,75 0,00 | 63767 240,30 superior. : 0,00 0,00; 637,67 0,00 0,00 240,30 C. Dotări independente şi alte investiţii 877,97 0,00 0,00; 637,67 0,00 0,00 240,30 Dotări independente 729,67 0,00 0,00| 637,67 0,00 0,00 92,00 Dotari 837,67 637,67 0,00 Dotari Liceul Teoretic Nikolaus Lenau 92,00 | 92,00 Studii şi proiecte 148,30 9,00 0,00 0,00 0,00 148,30 DALI+PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului Teoretic Nikolaus Lenau Timisoara 148,30 148,30 Capitolul 66:02 Sănătate 4.373,90 0,00[::: 0,00 0;00 956,98 66.02.06: Spitale 4.373,90 0,00|:: 200,00/ 3.216,92 0,00 0,00 956,98 A. Lucrări în continuare 168,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,38 Reabilitarea,modernizarea, dezvoltarea si echiparea ambulatoriului spitalului Clinic de Boli Infectioase Dr.Victor Babes - Lucrari conexe HCL 145/2011 168,38 0,00 168,38 B. Lucrări noi 505,20 0,00 0,00) 505,20 0,00 0,00 0,00 Spitalul Louis Turcanu - pediatrie- montaj ascensor 505,20 0,00) 505,20 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 3.700,32 000| 200.00 2.711,72 0,00 0,00 788,60 Dotari independente 3.431,00 0,00 200,00) 2.711,72 0,00 0,00 519,28 Aparat computer tomograf pentru Spitalul Municipal 1.800,00 1.800,00 0,00 DOTARI Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii "Louis Turcanu" 151,28 128,00 23,28 Spitalul Clinic Municipal- Ecocardiograf 9 496.00 196,00 Echipamente medicale dotare banca de tesuturi umane si celule/compartiment de transplant medular, pentru reacreditare - 675,00 0,00 Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" Timisoara 675,00

_ SURSE DE FINANTARE pa DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL | ALTE |EXCEDENT| suRse | EU+ST 2011 SURSE 2010 PROPRII AT CREDITE [BUGET LOCAL 0 1 2 3 4 5 5 6 Achizitie Statie de monitorizare hemodinamica la UMF "V.Babes", HG 1168/2010 200,00 200,00 0,00 Achizitie imobil str Mugurilor nr.1 colt cu Bv. M. Viteazu- SCM 0,00 0,00 Achiziţie imobil Policlinica nr.3 0,00 0,00 Dotari Spitalul Clinic Boli Infectioase si Pneumottiziologie Victor Babes 108,72 108,72 0,00 Studii şi proiecte 50,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,80 DALI-Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de Centre Medicale de Excelenta pentru imbunatatirea diagnosticului antenatal al malformatiilor 40,80 40,80 PT Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii Louis Turcanu' - extindere corp B 10,00 10.00 Cheltuieli de expertiza , proiectare si 218,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218,52 executie privind consolidari si interventii DALI +PT Reabilitare anexa Spital 7852 Dermato Venerice Str.Marasesti nr.5 ! 78,52 ET (inclusiv releveu) +Studiu geo + DALI - Cresterea calitatii serviciilor medicale in 140.00 cadrul Spitalului de Boli Infectioase si ' Pneumoftiziologie "Victor Babes” 140,00 PAI n Cultură, recreere și 9336,02| 0,00| 200,00|. 420| 000| 0,00 9.094,02 Instituții publice de 732,40[ 000|. 0,00| ' 42,00|. 000|: 0,00 690,40 spectacole şi concerte: C. Dotări independente şi alte investiții 732,40 0.00 0,00 42.00 0,00 0,00 690,40 Dotări independente 609,00 0,00 0,00 42,00 0,00 0,00 567,00 Dotări Teatrul German 10,00 10,00 0,00 Dotari Filarmonica - pian 599,00 32,00 567,00 Studii şi proiecte 123,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123,40 DAL +PT Reabilitare fatada, intrari, sonorizare, climatizare si extindere sala C.Jude 123,40 123,40 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi; baze sportive şi de agrement | 8.603,62 0,00|.- 200,00 0,00 0,00 9,00 8.403,62 67.02.05.03 Întreți ere grădini îi PT II E II II zone verzi, baze sportive şi de agrement | 8.603,62] 0,00). 200.00 000| 000|. 000|. 8.403,62 A. Lucrări în continuare 2.193,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 2.193,63) Reamenajare Parcul Poporului, HCL 499/2006, HCL 123/2008 0,00 0,00 Modernizare Scuar Arcidava, HCl. 490/2007 157,38 157,38 Modernizare Scuar Paun Pincio( Sf. Nicolae) HCL 486/2007 3,38 3,38 Modernizare Parcul Carmen Sylva (Doina), HCL 553/2008 2.032,87 2.032,87 B. Lucrări noi 5.810,00 0,00; 200,00 0,00 0,00 0,00 5.610,00 Cladire educationala multifunctionala la Gradina Zoologica Timisoara, HCL 383/2007, HCL 354/2009, HCL 27/2011 10,00 0,00 10,00

SURSE DE FINANTARE ] pa DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL | ALTE |EXCEDENT| sunset | EU+ST 2011 SURSE 2010 PROPRII AT CREDITE |BUGET LOCAL 0 2 3 4 5 5 6 Reamenajare Parcul Lotusului conform HG 1168/22.11.2010 200,00 0,00] 200,00 0,00 Amenajare parcare ecologica str. Circumvalațiunii nr. 37 200,00 200,00 Reamenajare si modernizare Parcul (Copiilor lon Creanga HCL 305/2009 5.400,00 0,00 5.400,00 C. Dotări independente şi alte investiții 599,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599,99 Studii şi proiecte 599,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599,99 DALI +PT Modernizare Parcul Lidia (Pădurice Giroc) 38,32 38,32 SF+PT Reconstrucția ecologică a bălții de pe strada Lămâiței 105,00 105,00 SF+PT Amenajare parcare ecologica Intrarea Castanilor nr. 1 - 2 si Harniciei nr. 3 0,00 0,00 SF+PT Amenajare parcare ecologica str. Circumvalatiunii Ar. 37 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 SF+PT Amenajare parcare ecologica str. Intrarea Sabinei nr 1, 2, 3 si Str. Muzicescu 0,00 0,00 SF+PT Amenajare parcare ecologica str. Zarand nr.3, 5, 7,9 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 SF+PT Amenajare parcare ecologica b-dul Dambovita nr. 80 0,00 o SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita Calea Buziasului 0,50 000| 000| 0,00 0,50 SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita str. Orion 0,50 0,50 SF + PT Amenajare foc de joaca intrarea Doinei 0,00 0.00 9,00 9,00 0,00 SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita str.Mures 0,50 0,50 Amenajameni silvic 22,59 22,59 DALI + PT Reamenajarea Parcului Rozelor 102,92 0,00 0,00 0,00 102,92 DALI + PT Modernizarea Parcului Justitiei 102.92 0,00 102,92 PT Reamenajare si modernizare Parcul Copiilor 1. Creanga 123,82 0,00 123,82 DALI+ PT Modernizarea Parcului Alpinet 102,92 0,00 102,92 SORA 02 Asigurări şi Asistenţa | 17492|. 000| 000| 000| 000) 000 174,82 68 EEE Asistenta sociala pentru familie 28,77 0.00 0:00 0.00 0,00 0.00 2877 C. Dotări independente şi alte investiții 28,77 0,00 0,00 0.00 0,00 28,77 Cheltuieli de expertiza , proiectare si 28,77 0,00 0,00 0,00 0,00 28,77 executie privind consolidari si interventii [DALI+PT Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii Serviciului pentru Protectia Copilului și Familiei (str. Platanitor 28,77 28,77 Centru comunitar 110,17 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 110,17) C. Dotări independente şi alte investiții 110,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,17 Dotări independente 28,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,35

SURSE DE FINANTARE DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL ALTE |EXCEDENT| suRse | EU+ST | 201% SURSE 2010 PROPRII AT CREDITE |BUGET LOCAL 0 1 2 3 4 5 5 6 Dotări 28,35 28,35 Studii şi proiecte 81,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,82 DALI+PT Reabilitarea Centrului de zi pentru copii cu dizabilitati Podul Lung 56,26 36,26 DALI+PT Reabilitare cladire pentru persoane in dificultate (str.Plavosin nr.21) 25,56 23,56 68.02:15.02 Cantine de ajutor social 35,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,98 C Dotări independente şi alte investiții 35,98 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 35,98 Studii şi proiecte 35,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,98 DALI + PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Cantinei de Ajutor Social pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost, situat in Timisoara, str Telegrafului nr.8 35,98 35,98 Capitolul 004 „servicii si 22:692,05| 2.120,92| 1.500,00| 0.00| 0,00| 700,81 18.370,32 dezvoltare publ : : : 10.02.03 Locuint 392433) 2.120,92). 0, ji 1.803,41 OTE Dezvoltarea sistemului de... | 4 573 64| 0,00 000|: 0,00 1.552,72 A.Lucrări în continuare 1.251,44) 486,46 0,00 0,00 0,00 0,00 764,98 Reabilitare termică Piaţa Mărăşti nr. 1-2 258,36) 102,39 155,97 Reabilitare termică Calea Al. loan Cuza, nr.8 4,53 4,53 0.00 Reabilitare termică Bv. 16 Decembrie 1989, nr.47 333,03 10,00 323,03 Reabilitare termică str.A.lpătescu,nr.16- Fructelor, nr.8 9,25 9,25 0,00 Reabilitare termică Intrarea Zenit, nr. 8 4,17 4,17 0,00 Reabilitare termică str.Dinu Lipatti, nr. 2 37,15 37,15 0,00 Reabilitare termică str. Constantin Stere nr. 10, bl. 18 5,25 6,25 0,00 Reabilitare termică str. Hotinului nr. 1 4,96 4,96 0,00 Reabilitare termică str. invățătorului nr. 5 27,70 27,70 0,00 Reabilitare termică Aleea Scurtă, nr.2, bl. 94 40,29 24,88 15,41 Reabilitare termică str. Perlei, nr. 10 25,60 25,60 0,00 Reabilitare termică str Mareşal Averescu, nr.35, bl. 99 53,82 27,50 26,32 Reabilitare termică str. Lidia, nr.104, sc.B+C 12,05 12,05 0,00 Reabilitare termică Calea Martirilor, nr.37, sc A+B 134) 1,34 0,00 Reabilitare termică str, Cosminului nr. 31, sc. A+B 2,00 2,00 9,00 Reabilitare termică Bv. Liviu Rebreanu nr. 132, sc. A+B 3,49 3,49 0,00 Reabilitare termică str. Martir D-tru Jugănaru, nr. 25 16,72 16,72 0,00 Reabilitare termică sir. Aron Cotruş, nr. 2. bi.D 9/6 21,91 21,91 0,00 Reabilitare termică str, Martir D-tru Jugănaru, nr. 27 4,00 4,00 0,00 Reabilitare termică str. Meziad, nr.2 1,10 1,10 0,00

SURSE DE FINANTARE fana DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL ALTE |Ex EU+ST 2011 | SURSE | 210. | propri | ap | BUGET LOCAL 0 1 2 3 4 5 5 Reabilitare termică str, Gavril Musicescu nr. 1A, bl. 152 24,28 24,28 Reabilitare termică str. Cornel Grofşoreanu nr. 14, sc.B 121,81 0,00 Reabilitare termică str. Cornel Grofşoreanu nr. 14, sc. A 133,04 10,80 Reabilitare termică str. Zarand nr. 3-5-7-9 5,22 5,22 0,00 Reabilitare termică str. Virgil Birou, nr.3 0,90 0,90 0,00 Reabilitare termică str. Mioriţa, nr.2, bl.3 1,71 1,71 0,00 Reabilitare termică sir. Burebista, nr. 1 53,72 53,72 0,00 Reabilitare termică str. Burebista, nr. 3 43,04 43,04 0,00 B. Lucrări noi 2.334,95! 1.634,46 0,00 0,00 0,00 700,49 Reabilitare termică str. Piatra Craiului, nr.1 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Coriolan Brediceanu, nr.13-15 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică Calea Circumvalațiunii, nr.26 790,77| 553,54 237,23 Reabilitare termică str. Stelelor, nr.8 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică Aleea Cristalului, nr.1, bl. 74 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. lancu Flondor, bl. E17 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Bucovinei nr. 40 290,83| 203,58 87,25 Reabilitare termică str. Dropiei nr. 7 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică Calea Tarontalului nr. 14,bl. 7B, sc. ATB 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Uranus, nr. 27, bl. 87 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Azuga, nr.1, Bl. 17 430,11 301,08 129,03 Reabilitare termică Bv. Dâmbovița, nr. 22A 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Ana Ipătescu, nr. 9 25484| 178,39 76,45 Reabilitare termică str. lon Slavici, bl.18 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Cutezătorilor, nr. 2, Sc A+B 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Corneliu Coposu, nr.32, sc A+B 318,24| 222,76 95,48 Reabilitare termică P-ţa Bihor, nr.14 250,16 175,11 75,05 C. Dotări independente şi alte investiții 87,25 0,00 0,00 0,00 0,00 8725 Studii şi proiecte 87,25 0,00 0,00 0,00 0,00 87,25 Asistenta tehnica la 72 imobile 87,25 0,00 87,25 10.02.0330 Alte servicii in domeniul 250,69 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 250,69 locuintelor : : C. Dotari independente si alte investitii 250,69 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,69 (Dotari 250,69 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 250,69 250,69 hidrotehnice : E E 70.02.05.01 Alimentări cu apă 5.959,09 0,00 : 9,00 0,00 700,81 5.258,28 A. kucrări în continuare 5.724,09 0,00 0,00 0,00 0,00| 696,03 5.028,06 Extindere retele apa cartier Kuntz, HCL 306,27 0,00 306,27 Alimentari cu apa industriala fantani ornamentale si zone verzi HCL 280/2008 636,54 0,00 76,54 560,90

SURSE DE FINANTARE DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL ALTE |EXCEDENT| sunse | EU+ST 2011 SURSE 2010 PROPRII AT CREDITE |BUGET LOCAL o 1 2 3 4 5 5 6 Extindere retele apa-canal Ronat ( zona Comoarei) HCL 281/2008 1.176,71 0,00 1.176,71 Extindere retele apa-canal zona Blascovici 513/2008 88,94 88,94 Extindere retele apa-canal Plopi-zona Repin 514/2008 656,29 656,29 Extindere retele canal Plopi- zona Parang 509/2008 291,27 291,27 Extindere retele apa-canal Plopi-zona Martir lon Tanase 511/2008 671,75 671,75 Extindere retele apa cartier Plopi FICL. 222/2009 1.180,26 550,22 630,04 Extindere retele canal Fratelia zona Cercului 557/2008 151,76 151,76 Extindere retele apa-cartier Ghiroda 558/2008 99,22 68,27 29,95 Extindere retele apa-canal Mehala - zona Mesteacanul 512/2008 465,08 465,08 B. Lucrări noi 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,78 8,22 Executie canalizare menajera Calea Sagului etapa | HCL 139/2009 4,78 0,00 0,00 0,00 4,78 0,00 Extindere retele canal Ciarda Rosie - zona Matei Millo 510/2008 8,22 8,22 C. Dotări independente şi alte investiții 22200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222,00 Studii şi proiecte 222.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222,00 Sistem major canal - cartier Ciarda Rosie HCL 467/2010 71,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,00 intregiri retele apa-canai Municipiul Timisoara et.l, HCL 466/2010 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 Reabilitare conducta apa si bransamente T zona Fabric, HCL 73/2011 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.00 Reabilitare conducta apa strada Uzinei, HCL 74/2011 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 SF+PT Reabilitare retea de apa zona Ronat triaj si canal Calea Ghirodei 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 SF Intregiri retele apa - canal Municipiul Timisoara et. Il 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Studiu privind capacitatea de transport a retelei de canalizare din zonele cu risc de 0,00 75,00 6 0 00| 000. 01,64 A. Lucrări în continuare 7.901,64 0,00 0,00 0,00 7.901,64 Extindere rețele iluminat public zona de nord, HCL 136/2005 4.471,64 0,00 0,00 4.471,64 Extindere rețele iluminat public zona de sud, HCL 138/2005 3.430,00 0,00 3.430,00 A. Lucrări în continuare 1,932,26 0,00] 1.500,00 0,00 0,00 0,00 432,26 Reabilitare P-ța losefin , HCL 414/2002HCL 350/2009 1.932,26 1.500,00 432,26 C. Dotări independente şi alte investiții 2.974,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.974,73 Dotări independente 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05

SURSE DE FINANTARE DENUMIREA OBIECTIVULUI ALTE IEXCEDENT| suRsu | EU+ST SURSE 2010 PROPRII AT CREDITE JBUGET LOCAL o 1 2 3 4 5 5 6 Asociatia pentru Managernent Energetic - aport capital 1,00 1,00 |Aport capital Asociatia Cluster Regional TIC Regiunea Vest Romania 0,05 0,05 Studii şi proiecte 2.973,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.973,68 Consultanta + Studii si proiecte pentru accesare fonduri europene 10,80 0,00 10,80 Studiu de oportunitate si Cerere finantare pt. "Sistem de informare si comunicare facil pentru cetateni - panouri informative", HCL 60,00 60,00 Studiu de oportunitate si cerere de finantare pt. Sistemul de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in municipiul Timisoara 62,42 62,42 SF+PT infrastructura regionala de afaceri si inovare in sectorul TIC, HCL 425/2010 620,99 520,99 SF+PT Trafic management si supraveghere video 178,00 178.00 CF+ Documentatie pentru modernizarea statiilor de transport public intermodal fa nivelui Polului de Crestere Timisoara 86,30 86,30 SF+PT Reabilitarea infrastructurii publice urbane. a malurilor Canalului Bega Timisoara 521,23 0,00 521,23 Actualizare SF + PT, Reabilitare spatii publice din centrul istoric al orasului Timisoara (CETATE), HCL 355/2010 571,59 0,00 571,59 SF+PT Centru Regional de Competente si Dezvoltare a Furmizorilor in Sectorul Automotive 170,00 170,00 Studiu privind reducerea nivelului de zgomot folosind asfalt cauciucat 37,82 37,82 PUG Municipiul Timisoara 500,00 500,00 Consultanta pentru verificarea si modificarea conceptului general de dezvoltare urbana a municipiului Timisoara 79,10 79,10 PUZ- Complexul Studentesc 0.00 0,00 PUZ Piata 700 10,00 10,00 DALI + PT Reabilitare imobil Regele Caral | 55,43 0,00 0,00 0,00 0,00 55 43 SF + PT Spatiu depozitare arhiva si utilitati la Parc Industrial Freidorf (inclusiv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SF-Net City 10,00 10,00. Capitolul 81-02 Combustibili si energie | 2753,17| 000|. 000| 000| 000| 000 2.753,17 81.02.06 Energie termică 2.753,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.753,17 A, Lucrări în continuare 2.753,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.153,17 Retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemului centralizat de producere si distributie a energiei termice în municipiul Timișoara 2.753,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.753,17 Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termiceCT BUZIAS HCL 556/2008 783,16 783,16

__ SURSE DE FINANTARE DENUMIREA OBIECTIVULUI EXCEDENT| sunse | EU+ST 2010 PROPRII AT CREDITE |BUGET LOCAL 0 1 2 3 4 5 5 6 | Retehnologizarea centralelor termice de cartier CT Dunarea prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice- CT Dunarea HCL 556/2006 465,08 465,08 Reabilitare RTS Zona Soarelui HCL 288/2008 39,21 39,21 Reabilitare RTS Cartierul GiroculuiHCL 289/2008 57,13 57,73 Reabilitare RTS Campus Universitar HCL 290/2008 509,77 50,77 Reabilitare RTS Zona Calea Aradului, HCL 92/2004 50,40 50,40 Reabilitare RTS ZONA Circumvalațiunii, HCL 275/2006 53,63 53,63 Reabilitare RTS ZONA Lipovei, HCL 276/2005 155,61 155,61 Reabilitare RTS ZONA Lunei HCL 291/2008 68,39 68,39 Reabilitare retele primare de termoficare din municipiul Timisoara , FICL 1688/2004 879,87 879,87 Reabilitare modernizare retele termice secundare în municipiul Timisoara, HCL 149,32 149,32 RI 84, 02. Transporturi, : 23.408,34 _.0,00| 2.356,83 0,00 0,00 21.051,51 02.03 fran 2320834. 0, EEE [05 84.02: 03. 02. Transportul în comun 859,47 0, 00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.09 Sistem integrat pentru eficientizarea incasarilor si cheltuielilor la RATT 5,00 5,00 C. Dotări independente şi alte investiții 854,47 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 854,47 Dotări independente 537,55 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 537,55) Maşini, echipamente si mijloace de 537,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 537,55 transport Autobuze articulate (30 buc.) + Autocar 525,55 0,00 0,00 0,00 0,00 525,55 Tramvaie folosite 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Achizitii tramvaie noi 10,00 10,00 Studii şi proiecte 316,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316,92 Studii si proiecte Primarie 150,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 150,00 SF+PT Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe str Slavici-str Polona din Municipiul Timişoara (traseul 9) 0,00 0,00 SF+PT Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe str Stefan cel Mare din Municipiul Timişoara (traseul 1) 150,00 150,00 Studii si proiecte RATT 166,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166,92 SF + PT Statie intermodala Dambovita 2,00 2 SF+PT Extindere retea troleibuz Dumbrăviţa (accesabilitatea zonei prin extinderea retelei de troleibuz Timisoara-Dumbrăvița) 50,00 50,00 SF+ PT Extindere retea troleibuz Ghiroda (accesabilitatea zonei prin extinderea retelei de troleibuz Timisoara-Ghiroda) 50,00 50,00 Studiu privind valorificarea potentialului de trafic naval pe Canalul Bega 53,32 53,32

_SURSE DE FINANTARE DENUMIREA OBIECTIVULUI ALTE |EXCEDENT| suRse | EU+ST SURSE 2010 PROPRII AT CREDITE |BUGET LOCAL 0 2 3 4 5 5 6 SF + PT Extindere linie cale tramvai Mosnita (Accesibilizarea zonei prin extinderea liniei de tramvai Timisoara- Albina) 11,60 0,00 11,60 84.02.03.01 Drumuri si poduri 2.625,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.625,63 [A. Lucrări în continuare 1.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.730,00 Consolidare pasaj Cal. Sagului, HCL 94/2007 1.730,00 0,00 1.730,00 B. Lucrări noi 80,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,63 PT + Consolidare Pod Uzina de Apa, HCL 22/2005; HCl. 396/2009 80,63 80,63 C. Dotări independente şi alte investiții 815.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 815,00 Studii şi proiecte 815,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 815,00 Expertiza Podul Stefan cel Mare 13,84 13,84 Expertiza Podul Muncii 16,15 16,15 Expertiza Podul Tinereţii 13,84 13,84 S.F.+ PT Amenajare Complex rutier zona Michelangelo 157,33 757,33 Expertiza Podul Eroilor 13,84 0,00 13,84 84.02.03.03 Străzi 13.153,24 0,00| 2.356,83 0,00 0,00 0,00 10.796,41 A. Lucrări în continuare 10.955,88 0,00| 2.356,83 0,00 0,00 0,00 8.599,05 Amenajare str. Busuioc, HCL 274/2006 331,63 0,00 331,63 Amenajare str. Pius Brânzeu, HCL 403/2006 0,10 0,00 0,10 Amenajare str Berzei, HCL 405/2006 3,00 0,00 3,00 Amenajare str Gr Alexandrescu, HCL 417/2006 6,97 0,06 6,97 Amenajare str Vânătorilor, HCL. 413/2006 181,32 0,00 181,32 Amenajare str. Bârzava, HCL 418/2008 2,20 0,00 2,20 Amenajare str. Liege, HCL 158/2008 7,58 7.58 Amenajare zona Potona HCL 466/2009 1.967,19 1.967,19 Amenajare strada Moise. Dobosan( Calimanesti) HCL 160/2008 2.129,61 2.129,61 Modernizare Calea Torontalului si extindere HCL 247/2008;HCL 467/2009 6.326,28 2.356,83 3.969,45 B. Lucrări noi 1.754,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.754,48 PT + Amenajare sir. Muzicescu HCL 395/2009 271,38 271,38 (PT + Amenajare strada Steaua HCL, 906,08 906,08 Amenajare str. Neculce HCL 25/2010 567,03 567,03 Amenajare str. Anul 1848 10,00 10,00 C. Dotări independente şi alte investiții 442,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 442,87 Studii şi proiecte 442,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 442,87 SF+PT Amenajare str. Brazilor 6,16 5,16 SF+PT Amenajare str. Cronicar Neculce 13,64 13,64 SF+PT Amenajare str. Gladiolelor 17,40 17,40 SF+PT Amenajare Zona Campului 72,43 1243 SF+PT Amenajare zona Petuniei -Magnoliei 37,59 37,59 SF+PT Amenajare zona Weismuller- 4717 Laurenţiu Nicoară 47,17 SF+PT Amenajare str. Anul 1848 47,70 47,7 SF+PT Reamenajare geometrie intersectie 36.46 P-ta Balcescu 36,46 , |SF+PT Amenajare str . Gh. Cotoşman 30,38 30,38

SURSE DE FINANTARE V 6 ( DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL ALTE |EXCEDENT| suRse |EU+ST | 2011 SURSE 2010 PROPRII AT CREDITE |BUGET LOCAL 0 1 2 3 4 5 5 6 SF+PT Amenajare legătură între str. Torac şi Calea Stan Vidrighin 30,00 30,00 SF+PT Amenajare Calea Martirilor 0,00 0,00 Studiu de impact, Actualizare SF+PT Modernizare str.Closca si extindere la 4 103.94 103,94 benzi pe sectorul Bv.Cetatii-str Ovidiu Balea, HCL 439/2010 84.02.50 Alte cheltuieli in: domeniul 6.770,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 6.770,00 transporturilor C.Dotari independente si alte investitii 6.770,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 6.770,00 Dotari independente 6.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.770,00 Achizitii mijloace de transport HCL 47/2004 6.770,00 0.00 5.770,00 _ Ţ DIRECTOR DIRECȚIA cea DIRECTOR DIRECŢIA DEZVOLTARE Smaranda HARACICU VL În 1 urelia JUNIE UL UE 7 ) Verificat SEF SERVICIUE INVESTIT INTOQMI 1 Gabriela e CN TOMA

ALTE | DENUMIREA OBIECTIVULUI ea URS | | EUISTAT | CREDITE | LocAL 0 1 2 2 4 3 4 5 Sistem agro-logistic regional integrat, HCL 242/2010 2.026,57 1.927,53 99,04 PIMMS TRANSFER 238,32 0,00 232,24 6,08 Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor in Comuna Dumbravita-Incubator de afaceri, HCL 302/2010 635,00] 50,00 535,00 50,00 Infrastructura regionala de afaceri si inovare in sectorul TIC, HCL 425/2010 1.350,00 750,00 600,00 C. Dotări independente şi alte investiții 500,00| 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 100,00 Dotări independente 500,00; 0,00 000| 0,00 400,00 0,00) 100,00 Sistem de informare si comunicare faci! pentru cetateni - panouri informative, HCL 303/2010 500,00 400,00 100,00 Capitolul 81.02 Combustibili si energie. 0,00] 43.920,76| 17:72244 0,00 81.02.06 Energie termică 61.643,20|. 0,00 0,00| * 0,00| 17.722,44 0,00 Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecția mediului 61643.20 43.920,76| 17.722,44 0.00 privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - HCL 347/29.09.2009 Capitolul 84.02 Transporturi 1.453,13| 0,00 0;00)::::0,00[: 5:225,57 1.455,91 84.02.03 Transport rut 745313) 000) 000) 000| 522557] 711,65 145591 84.02.03.03 Străzi 7.453,13). 0,00 0,00[.:: 0,00|.: 5.225,57)" 1,65) 1.455,91 Modernizare str.Closca si extindere la 4 benzi pe sectorul Bv.Cetatii-str Ovidiu Balea, HCL 1.650,00 1.600,00 50,00 Reabilitare Str. Vacarescu - pe tronsonul cuprins între B-dul Regele Carol si bd. 16 Decembrie HCL 304/2010 5.803,13 3.625,57 771,65| 1.405,91 DIRECTOR DIRECȚIA scofoucă Smaranda HARA 7 / Verificat SEF serul, INVESTITII Gabriela "m E E îi 1 DIRECTOR DIREC| CE Aurelia IA DEZVOLTARE RU INTO CI MA Ea

Atasament: Anexa_2.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA TIMIS SERVICIUL BUGET Buget venituri proprii si subventii 2011 Anexa nr.2 lei DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial din care credite influenta Program rectificat rand bugetare destinate stingerii platilor restante TOTAL VENITURI 1100.01 237.293,54 000|. 129282) 236.000,72 VENITURI CURENTE 2 00.02 222.237,50 0,00 -1.854,10 220.383,40 C, VENITURI NEFISCALE 3 00.07 222.237,50 0,00 -1.854,10 220.383,40 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 4 00.08 1.513,43 0,08 0,00 1,51 = Venituri din proprietate 5 30.10 1.513,43 0,00 0,00 1.513,43 Venituri din concesiuni si inchirieri 6 30.10.05 1.428,00 0,00 0,00 Pa Alte ve proprietate 7 30.10.50 85,43 0,00 0,00 85,43 CZ. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 8 00.09 220.724,07 0,00 -1.854,10 21 Venitu n prestari de servicii si alte activita 9 33.10 218.643,48 0,00 -1.854,10 216.789,38 Taxe si alte venituri in invatamant 10 33.10.05 2.324,25 0,00 0,00 2.324,25 Venituri din prestari de servcii 11 33.10.08 2.340,09 0,00 0,00 2.340,09 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 12 33.10.14 8.832,00 0,00 0,00 8.832,00 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie 13 33.10.16 1,02 0,00 0,00 1,02 sau anexa Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie 14 33.10.17 5,81 0,00 0,00 5,81 profesionala, specializare si perfectionare Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, 15 [33.10.19 216,00 0,00 0,00 216,00 artistice si sportive Venituri din cercetare 16 33.10.20 563,02 0,00 0,00 63,02 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de 17 33.10.21 179.318,11 0,00 -1.854,10 177.462,01 sanatate Pagina 1/6

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial din care credite Influenta Program rectificat bugetare destinate stingerii platilor restante Venituri din confractele incheiate cu directiile de sanatate publica 33.10.30 1842100| 000 II 18421,00 din sume alocate de la bugetul de stat Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 19 |33.10.50 6.124,18 0,00 0,00 6.124,18 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 20 34.10 1.800,00 0,00 0,00 1.600,00 Alte venituri taxe administrative, eliberari de permise 21 34.10.50 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 Diverse venituri 22 36.10 440,00 0,00 0,00 440,00 Alte venituri 23 36.10.50 440,00 0,00 0,00 440.00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 24 37.10 40,59 0,00 0,00 40,59 Donatii si sponsorizari 25 37.10.01 40,58 0,00 0,00 40,59 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii 26 37.10.03 -4.106,97 0,00 0,00 -4.106,97 de dezvoltare a bugetului local Varsaminte din sectiunea de functionare 27 37.10:04 4.106,97 0,00 0,00 4.106,97) IV. SUBVENT 28 [00.12 15.056,04 0,00 561,28 15.617,32 Bear de la bugetul de stat 29 42.10 1.181,80 0,00 0,00 1.181,80 Subventii de la bugetul de stat catre institutiile publice finantate 30 |42.10.39 1.181,80 0,00 0,00 1.181,80 partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte Subventii de la alte administrații 31 43.10 6.401,00 0,00 561,28 6.962,28 Subventii pentru institutii publice 32 43.10.09 3.182,00 0,00 0,00 3.182,00 Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de 33 43.10.14 2.578,00 0,00 561,28 3.139,28 capital din domeniul santa bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea 34 43.10.16 641,00 0,00 0,00 641,00 lor in sanatate Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea 35 43.10.18.01 541,00 0,00 0,00 641,00 aparaturii medicale si echipamentelor de comu urgenta in sanatate Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 36 |45.10 7.413,24 0,00 0,00 7.413,24 Fondul European de Dezvoltare regionala 37 45.10.01 7.473,24 0,00 0,00 7.473,24 Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent 38 |45.1001.01 4.384,17 0,00 0,00 4.384,17 Sume primite în contul platilor efectuate in anii anteriori 39 45.10.01.02 3.089,07 0,00 0,00 3.089,07 Pagina 2/6

rm mmm rr rare DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial din care credite influenta Program rectificat rand bugetare destinate stingerii platilor restante TOTAL CHELTUIELI TTTŢTa [ao 237.203 54| 3.808,47 1.292,82 236.000,72 CHELTUIELI CURENTE 41 [01 229.417,77 3.771,72 -1.854,10 227.563,67 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 42 (10 109.127,50 0,00 -1.814,10 107.313,40 EEE H BUNURI SI SERVICII 43 |20 111.853,57 3.771,72 -40,00 111.813,57 Titlul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 44 56 8.106,24 0,00 0,00 8.106,24 NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 45 |57 318,80 0,00 0,00 ras TITLUL XALTE CHELTUIELI 46 |59 11,66 0,00 0,00 11,66 CHELTUIELI DE CAPITAL 47 (70 7.874,77 36,75 561,28 8.436,05 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 48 (71 787477 36,75 561,28 8.436,05 | XV IMPRUMUTURI 49 |80 1,00 0,00 0,00 1,00 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 50 |50.10 4.634,03 0,00 0,00 4.634,03 Alte servicii publice generale 51 54.10 4.634,03 0,00 0,00 4.634,03 CHELTUIELI CURENTE 52 01 4.317,53 0,00 0,00 4.317,53 TITLUL ICHELTUIELI DE PERSONAL 53 (10 1.923,00 0,00 0,00 1.923,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 54 |20 2.394,53 0,00 0,00 2.394,53 CHELTUIELI DE CAPITAL 55 70 316,50 0,00 0,00 316,50 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 568 j71 316,50 0,00 0,00 316,50 n fotai capital Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 57 54.10.10 4.634,03 0,00 0,00 4.634,03 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 58 |64.10 230.488,59 3.808,47 -1.292,82 229.195,77 Invatamant 58 65.10 15.217,26 36,75 0,00 18.217,26 CHELTUIELI CURENTE 60 01 14.541,84 0,00 0,00 14.541,84 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 61 10 1.319,28 0,00 0,00 1.319,28 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 62 |20 13.203,10 0,00 0,00 13.203,10 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 63 |57 7,80 0,00 0,00 7,80 TITLUL XALTE CHELTUIELI 64 |59 11,66 0,00 0,00 11,66 Pagina 3/6

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial din care credite Influenta Program rectificat bugetare destinate stingerii platilor restante CHELTUIELI DE CAPITAL 65 (70 674,42 36,75 0,00 674,42 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 66 71 674,42 36,75 0,00 874,42 _ XV IMPRUMUTURI 67 |80 1,00 0,00 0,00 1,00 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 68 65.10.03 5.906,46 36,75 0,00 5.906,46 invatamant prescolar 63 65.10.03.01 5.300,60 0,00 0,00 5.300,60 Invatamant primar 70 65.10.03.02 605,865 36,75 0.00 605,86 Invatamant secundar 71 65.10.04 5.117,60 0,00 0.00 5.117,60 Invatamant secundar inferior 72 65.10.04.01 53,80 0,00 0.00 53,80 int superior 73 65.10.04.02 4435.80 0,00 0.00 4435.80 invatamant profesional 74 |65.10.04.03 628,00 0,00 0.00 528,00 [EI 75 65.10.05 981,50 0,00 0,00 991,50 Servicii auxiliare pentru educatie 76 65.10.11 3.201,70 0,00 0,00 3.201,70) internate si cantine pentru elevi 7 65.10.11.03 3.201,70 0,00 0,00 3.201,70 Alte servicii auxiliare 78 |65.10.11.30 0,00 0,00 0,00 E Sanatate 79 66.10 212.782,38 3.735,44 -1.329,82 211.452,56 CHELTUIELI CURENTE 80 |01 208.109,45 3.735,44 -1.849,10 206.260,35 TITLUL 1CHELTUIELI DE PERSONAL 81 10 105.623,77 0,00 -1.848,10 103.774,67 TITLUL IF BUNURI SI SERVICII 82 (20 94.379,44 3.735,44 0,00 94.379,44 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 83 |56 8.106,24 0,00 0,00 8.106,24 NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL 84 |70 4.672,93 0,00 518,28 5.192,21 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 85 71 4.672,93 0,00 519,28 5.192,21 Din total capitol | Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 86 66.10.06 212.782,38 3.735,44 -1.329,82 211.452,56 Spitale generale 87 66.10.06.01 212.782,38 3.735,44 -1.329,82 ES Cultura, recreere sirei 88 67.10 1.567,00 38,28 37,00 1.604,00 Pagina 4/6

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial din care credite Influenta Program rectificat rand bugetare destinate stingerii platilor restante CHELTUIELI CURENTE 89 [01 1.527,00 38,28 -5,00 1.522,00 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 90 [10 261,45 0,00 35,00 296,45 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 91 20 1.265,55 36,28 -40,00 1.225,55 CHELTUIELI DE CAPITAL 92 |70 40,00 0,00 42,00 82,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 93 [71 40,00 0,00 42,00 82,00 Din tota! capitol | Servicii culturale 94 |67.10.03 1.567,00 36,28 37,00 1.604,00| institutii publice de speciacole si concerte 95 67.10.03.04 957,00 36,28 37,00 994,00 Case de cultura 96 67.10.03.06 610,00 0,00 0.00 610,00 Asigurari si asistenta sociala 37 68.10 921,95 0,00 0,00 921,95 CHELTUIELI CURENTE 98 01 921,95 0,00 0,00 921,95 TITLUL IF BUNURI SI SERVICII 98 |20 610,95 0,00 0,00 610,95 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 100 |57 311,00 0,00 0,00 311,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 101 |70 0,00 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 102 16810.05 610,95 0.00 0,00 610,95 Asistenta sociala in caz de invaliditate 103 ,68.10.05.02 610,95 0,00 0,00 610,95| Asigurari si asistenta sociala 104 |68.10.06 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte cheliuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 105 68.10.50 311,00 0,00 0,00 311,00 Rezerva de stat 106 |68.10.50.01 311,00 0,00 0,00 311,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, 107 [69.10 2.170,92 0,00 09,00 2.170,92 LOCUINTE, MEDIU SI APE Locuinte, servicii si dezvoltare publica 108 [70.10 2.170,92 0,00 0,00 2.170,92 CHELTUIELI CURENTE 109 [01 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 110 [70 2.170,92 0,00 0,00 2.170,92 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 111 [71 2.170,92 0,00 0,00 2.170,92 Din iotai capitol Pagina 5/6

DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator Program initial din care credite influenta Program rectificat bugetare destinate stingerii platilor restante Locuinte 70.10.03 2.170,92 0,00 Dezvoltarea sistemului de locuinte 70.10.0301 2.170,92 0,00 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 114 |96.10 0,00 0,00 09,00 0,00 REZERVE 115 97.10 0,00 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 116 DEFICIT 117 Primar Dr.ing. Gheorghe Ciuhandu Director Economic Sef Serviciu Buget Ec.Smaranda Haracicu Ec.Steliana Stanciu Pagina 6/6

MUNICIPIUL TIMISOARA TIMIS SERVICIUL BUGET Buget venituri proprii si subventii 2011 Anexa nr.2 lei DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initiat din care credite Influenta Program rectificat rand bugetare destinate stingerii platilor restante TOTAL VENITURI TI 23725354] 0,00 1.292,82 236.000,72 1. VENITURI CURENTE 2 00.02 222.237 ,50 0,00 -1.854,10 220.383,40 C. VENITURI NEFISCALE 3 00.07 222.237,50 0,00 -1.854,10 220.383,40 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 4 00.08 1.513,43 0,00 0,00 1.513,43 Venituri din proprietate 5 30.10 1.513,43 0,00 0,00 1.513,43 Venituri din concesiuni si inchirieri 6 30.10.05 1.428,00 0,00 0,00 1.428,00. Alte venituri din proprietate 7 30.10.50 85,43 0.00 0,00 85,43 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 3 00.09 220.724,07 0,00 -1.854,10 218.869,97 Venituri din prestari de servicii He activita s 33.10 218.643,48 0,00 -1.854,10 216.789,38 [Taxe si alte venituri în invatamant 10 33.10.05 2.324,25 0,00 0,00 2.324,25 | Venituri din prestari de servicii 11 33.10.08 2.340,09 0,00 0,00 2.340,09 |Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine| 12 33.10.14 8.832,00 0,00 0,00 8.832,00 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie 13 33.10.16 1,02 0,00 0,00 1,02 sau anexa Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie 14 33.10.17 5,81 0,00 0,00 581 profesionala, specializare si perfectionare Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, 15 33.10.19 216,00 0,00 0,00 216,00 artistice si sportive Venituri din cercetare 16 33.10.20 63,02 0,00 0,00 63,02 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de 17 33.10.21 179.316,11 0,00 -1.854,10 177.462,01 sanatate Pagina 1/6

DENUMIREA INDICATORILOR Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat Cod Cod indicator 33.10.30 Program initial 19.421,00 din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante 0,00 Influenta Program rectificat 19.421,00 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 19 33.10.50 8.124,18 0,00 0,00 6.124,18 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 20 34.10 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 21 [34.10.50 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 Diverse venituri 22 36.10 440,00 0,00 0,00 440,00 Alte venituri 23 [36.10.50 440,00 0,00 0,00 440,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 24 37.10 40,59 0,00 0,00 40,59 Donatii si sponsorizari 25 37.10.01 40,59 0,00 0,00 40,59 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii, 26 37.10.03 -4.106,97 0,00 0,00 -4.106,97 de dezvoltare a bugetului local Varsaminte din sectiunea de functionare 27 37.10.04 4.106,97 0,00 0,00 4.106,97 V. SUBVENTII 28 |00.12 15.056,04 0,00 561,28 15.617,32 Subventii de la bugetul de stat 29 [42.10 1.181,80 0,00 0,00 1.181,80 Subventii de la bugetul de stat catre institutiile publice finantate 30 42.10.39 1.181,80 0,00 0,00 1.181,80 partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte Subventii de la alte administra 31 43.10 6.401,00 0,00 561,28 6.962,28 Subventii pentru institutii publice 32 43.10.08 3.182,00 0,00 0,00 EEE) Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de 33 43.10.14 2.578,00 0,00 561,28 3.139,28 capital din domeniul santatii bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea 34 43.10.16 641,00 0,00 0,00 541 sanatate Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea 35 43.10.1601 541,00 0,00 0,00 841,00 aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta in sanatate Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 36 |45.10 1.473,24 0,00 0,00 Fondul European de Dezvoltare regionala 37 45.10.01 7.413,24 0,00 0,00 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 38 45.10.01.01 4.384,17 0,00 0,00 Sume primite În contul platilor efectuate in anii anteriori 38 45.10.01.02 3.089,07 0,00 0,00 Pagina 2/6

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial din care credite influenta Program rectificat rand bugetare destinate stingerii platilor restante TOTAL CHELTUIELI 40 [49.10 237.293,54 3.808,47 1.292,82 236.000,72 CHELTUIELI CURENTE 41 01 229.417,77 3.771,72 -1.854,10 227.563,67| TITLUL ICHELTUIELI DE PERSONAL 42 10 109.127,50 0,00 -1.814,10 107.313,40)| TITLUL II BUNURI SI SERVICII 43 20 111.853,57 3.771,72 -40,00 111.813,57 Tittul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 44156 8.106,24 0,08 0,00 8.106,24| NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 45 57 318,80 0,00 0.00 318,80 TITLUL XALTE CHELTUIELI 46 58 11,66 0,00 0,00 11,66 CHELTUIELI DE CAPITAL 47 70 7.874,17 36,75 561,28 8.436,05 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 48 71 7.874,77 36,75 561,28 8.436,05 TITLUL XV IMPRUMUTURI 49 80 1,00 0,00 0,00 1,00 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 50 50.10 4.634,03 0,00 0,90 4.634,03 Alte servicii publice generale 51 54.10 4.634,03 0,00 0,00 4.634,03 CHELTUIELI CURENTE 52 01 4.317,53 0,00 0,00 4.317,53 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 53 10 1.923,00 0,00 0,00 1.923,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 54 20 2.394,53 0,00 0,00 2.394,53 CHELTUIELI DE CAPITAL 55 70 316,50 0,00 0,00 316,50 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 56 7" 316,50 0,00 0,00 316,50 Din total capitol Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 57 54.10.10 4.634,03 0.00 0,00 4.634,03 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 58 [64.10 230.488,59 3.808,47 -1.292,82 229.195,77 invatamant 59 65.10 15.217,26 36,75 0,00 15.217,26 CHELTUIELI CURENTE 60 01 14541,84 0,00 0,00 14.541,84 TITLUL DE PERSONAL 61 10 1.318,28 0,00 0,00 1.319,28 TITLUL H BUNURI SI SERVICII 82 20 13.203,10 0,00 0,00 13.203,10 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 63 57 7,80 0,00 0,00 7,80 TITLUL XALTE CHELTUIELI 64 58 11,66 0,00 0,00 11,66 rm rr EET i rr a, Pagina 3/6

DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator Program initial din care credite influenta Program rectificat bugetare destinate stingerii platilor restante CHELTUIELI DE CAPITAL 70 674,42 36,75 0,00 674,42 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 68 [71 674,42 36,75 0,00 674,42 TITLUL XVIMPRUMUTURI 67 |80 1,00 0,00 0,00 1,00 Din total capitol invatamant prescolar si 68 65.10.03 5.906,46 36,75 0,00 5.906,46 invatamant prescolar 58 65.10.03.01 5.300,60 0,00 0.00 5.300,60 invatamant primar 70 |65.10.03.02 605.86 36,75 0.00 605,86 Invatamant secundar 71 65.10.04 5.117,60 0,00 0.00 5.117,60 secundar inferior 72 65.10.04.01 53,80 0,00 0.00 53,80| invatamant secundar superior 73 65.10.04.02 4435,80 0,00 0.00 4.435,80 Invatamant profesional 74 63.10.04.03 628,00 0,00 0.00 628,001 invatamant postliceal 75 |65.10.08 991,50 0,00 0.00 991,50 Servicii auxiliare pentru educatie 76 65.10.11 3.201,70 0,00 0,00 Ea internate si cantine pentru elevi 7” 65,.10.11.03 3.201,70 0,00 0,00 3.201,70 Alte servicii auxiliare 78 |65.1011.30 0,00 0,00 0,00 0,00| Sanatate 79 [66.10 212.782,38 3.73544 -1.329,82 211.452,56 CHELTUIELI CURENTE 80 [01 208.108,45 3.735,44 -1.849,10 206.260,35 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 81 10 105.623,77 0,00 -1.849,10 ar TITLUL II BUNURI SI SERVICI 82 |20 94.379,44 3.735,44 0,00 94378,44 Titlul MII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 83 |56 8.106,24 0,00 0,00 8.106,24 NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL 84 |70 4.672,93 0,00| 519,28 = TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 85 [71 4672,93 0,00 518,28 5.192,21 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 86 66.10.06 212.782,38 3.735,44 -1.328,82 211.452,56 Spitale generale 57 |66.10.06.01 212.782,38 3.735,44 -1.329,82 211.452,56 Cultura, recreere si religie 88 67.10 1.567,00 36,28 37,00 1.604,00 orar ra Pagina 4/6

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial din care credite Influenta Program reciificat rand bugetare destinate stingerii platilor restante CHELTUIELI CURENTE 89 01 1.527,00 36,28 1.522,00 TITLUL ICHELTUIELI DE PERSONAL 90 10 261,45 0,00 35,00 296,45 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 91 [20 1.265,55 36,28 -40,00 1.225,55 CHELTUIELI DE CAPITAL 92 |70 40,00 0,00 42,00 82,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 93 |71 40,00 0,00 42.00 8200 Din total capitol Servicii culturale 94 |67.10.03 1.567,00 36.28 37.00 1.604.00 institutii publice de spectacole si concerte 95 67.10.0304 957,00 36,28 37,00 994.00 Case de cultura 95 67.10.03.06 610,00 0,00 0.00 610,00 Asigurari si asistenta sociala 97 68.10 921,95 0,00 0,00 921,95 CHELTUIELI CURENTE 98 |01 921,95 0,00 0,00 921,95 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 99 j20 610,95 0,00 0,00 610,95 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 100 [57 311,00 0,00 0,00 311,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 101 [70 0,00 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 102 68.10.05 610,95 0,00 0,00 610,95 Asistenta sociala în caz de invaliditate 103 |68.10.05.02 610,95 0,00 0,00 510,95 Asigurari si asistenta sociala 104 68.10.06 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor si asistentei sociale 105 ,68.10.50 311,00 0,00 0,00 311.00| Rezerva de siat 106 |68.10.50.01 311,00 0,00 0,00 311,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, 107 [69.10 2.170,92 0,00 0,00 2.170,92 LOCUINTE, MEDIU SI APE Locuinte, servicii si dezvoltare publica 108 [70.10 2.170,92 0,00 0,00 2.170,92 CHELTUIELI CURENTE 109 |01 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 110 |70 2.170,92 0,00 0,00 2.170,92 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 111 [71 2.170,92 0,00 0,00 2.170,92 Din total capitol Pagina 5/6

Director Economic Ec.Smaranda Hâracicu Sef Serviciu Buget Ec.Steliana Stanciu a DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial din care credite influenta Program rectificat rand bugetare destinate stingerii platilor restante Locuinie 112 |70.10.03 2.170,92 0,00 0,00 2.170,92 Dezvoltarea sistemului de locuinte 113 (70.10.0301 2.170,92 0,00 0,00 2.170,92 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 114 |96.10 0,00 0,00 0,00 9,00 REZERVE 115 (97.10 0,00 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 116 98.10 0,00 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 117 199.10 0,00 0,00 0,00 0,00 Pagina 6/6

Atasament: Anexa_nr_1.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA TIMIS SERVICIUL BUGET BUGET LOCAL 2011 Anexa AT... ţ - cu amendamente HCL 333/25.10.2011 lei DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial din care credite Influenta Program reciificat rand bugetare destinate stingerii platilor restante TOTAL VENITURI 1 100.01 55421769) 000| 13503,30| 667.720,99 VENITURI PROPRII 2 48.02 435.890,14 0,00 13.010,30 148.900,44i i. VENITURI CURENTE 3 00.02 551.810,44 0,00 12.700,00 564.510,44 A. VENITURI FISCALE 4 00.03 509.802,08 0,00 7.100,00 516.902,08 Ai. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 5 00.04 271.790,88 0,00 0,00 271.790,88 A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA 5 00.05 8.426,60 0,00 0,00 8.426,60 PERSOANE JURIDICE Impozit pe profit 7 01.02 1.876,28 0,00 0,00 1.876,28 Impozit pe profit de la agentii economici 8 01.02.01 1.876,28 0,00 0,00 1.876,28 Impozit pe venit $ 03.02 6.550,32 5,00 0,00 6.550,32 impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din 10 03.02.18 6.550,32 0,00 0,00 TELL patrimoniul personal A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DELA) 11 [00.06 262.475,20 0,00 0,09 262.475,20| PERSOANE FIZICE Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 12 04.02 262.475,20 0,00 0,00 Cote defalcate din impozitul pe venit 13 [04.02.01 261.579,20 0,00 0.00 261.578,20 Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor 14 04.02.04 895,00 0,00 0,00 896,00 locale A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL| 15 [00.07 889,08 0,00 0,90 889,08 Alte impazite pe venit, profit si castiguri din capital 18 05.02 889,08 0,00 0,00 889,08 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 17 05.02.50 889,08 0,00 0,00 889,08 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 18 00.09 85.647,25 0,00 7.100,00 92.747,25 Pagina 1 / 12

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicatar Program initial din care credite influenta Program rectificat rand bugetare destinate stingerii platilor restante impozite si taxe pe proprietate 07.02 85.647,25 7.100,00 92.747,25 impozit pe cladiri 20 [07.02.01 71.646,08 0,00 7.100,00 75.746,08| impozit pe cladiri - PF 21 07.02.01.01 17.867,52 0,00 2.050,00 1991752) impozit pe cladiri - PJ 22 |07.02.01.02 53.778,56 0,00 5.050,00 58.828,56 Impozit pe terenu 23 (07.02.02 8.049,53 0,00 0,00 8.049,53 Impozit pe terenuri - PF 24 |07.020201 3.524,49 0,00 0,00 3.524,49 impozit pe terenuri - PJ 25 07.02.02.02 4.287,28 0,00 0,00 4.287,28| Impozit pe terenurile extravilane 26 07.02.02.03 237,76 0,00 0,00 237,76| Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala 27 07.02.03 5.802,84 0,00 0,00 5.802,84 si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori = Alte impozite si taxe de proprietate 28 (07.02.50 148,80 0,00 0,00 148,80) A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICI 29 (00.10 151.718,58 0,00 0,00 151.718,58 Sume defalcate din TVA 30 [11.02 118.774,00 0,00 0,00 118.774,00 Sume defalcate din TVA pt finantarea cheltuielilor descentralizate la 31 11.02.02 117.625,00 0,00 0,00 117.625,00 nivelul comunelor, oraselor, mun. si sectoarele mun, Bucuresti Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 32 11.02.08 1.149,00 0,00 0,00 1.149,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 33 12.02 1.033,05 0,00 0,00 1.033,05 Taxe hoteliere 34 12.02.07 1.033,05 0,00 0,00 1.033,05 Taxe pe servicii specifice 35 15.02 528,72 0,00 0,00 528,72 impozitpe spectacole 36 15.02.01 188,05 0,00 0,00 188,05 Alte taxe pe servicii specifice 37 15.02.50 340,87 0,00 0,00 340,67 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe 38 16.02 31.382,81 0,00 0,00 31.382,81 desfasurarea de activitati Taxa asupra mijloacelor de transport 39 16.02.02 24.714,33 0,00 0,00 24.714,33 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 40 16.02.02.01 11.853,34 0,00 0,00 1 1.853,34 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 41 16.02.02.02 12.860,99 0,00 0,00 12.860,99| Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de 42 18.02.03 111,97 0,00 0,00 111,97 functionare Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarit bunurilor sau 43 16.02.50 5.556,51 0,00 0,00 5.556,51 pe desfasurare de activitati d mmm EEE Pagina 2/ 12

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial din care credite influenta Program reciificat rand bugetare destinate stingerii platilor restante A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 44 |00.11 645,37 0,00 645,37 Alte impozite si taxe fiscale 45 18.02 645,37 0,00 0,00 645,37 Alte impozite si taxe 46 [18.02.50 645,37 0,00 0,00 645,37 C. VENITURI NEFISCALE 47 |00.12 42.008,36 0,00 5.600,00 47.608,36 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 48 |00.13 19.718,25 0,00 0,00 19.718,25 Venituri din proprietate 49 |30.02 19.685,41 0,00 0,00 19.685,41 Venituri din concesiuni si inc 50 [30.02.05 19.685,41 0,00 0,00 19.685,41 Chirie de la sala 51 (30.02.0501 19.685,41 0,00 0,00 19.685,41 Venituri din dobanzi 52 [31.02 32,84 0,00 0,00 32,84 [Alte venituri din dobanzi 53 [31.02.03 32,84 0,00 0,00 32,84 [ez. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 54 |00.14 22.290,11 0,00 5.600,00 27.890,11 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 55 33.02 435,40 0,00 0,00 435,40 Venituri din prestari de servicii 56 |33.02.08 0,20 0,00 0,00 0,20 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 57 33.02.12 435,05 0,00 0,00 435,05 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si 58 33.02.28 0,15 0,00 0,00 0,15) despagubiri | Venitu n taxe administrative, eliberari de permise 59 34.02 4.039,82 0,00 0,00 4.039,82 Taxe extrajudiciare de timbru 60 |34.02.02 4.039,82 0,00 0,00 4.039,82 Amenzi, penalitati si confiscari st 35.02 12.523,44 0,00 5.600,00 18.123,44 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor 62 35.02.01 12.502,20 0,00 5.600,00 18.102,20 legale Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a 63 35.02.02 0,20 0,00 0,00 a declaratiei de împozite si taxe Alte amenzi, penalitati si confiscari 64 35.02.50 21,04 0,00 0,00 21,04 Diverse venituri 65 36.02 5.000,45 0,00 0,00 5.000,45 Alte venituri 66 [36.02.50 5.000,45 0,00 0,00 5.000,45 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 57 37.02 291,00 6,00 9,00 291,00 Donatii si sponsorizari 68 37.02.01 291,00 0,00 0,00 291,00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii 69 37.02.03 -63.019,28 0,00 6.322,54 -56.696,74 de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) Pagina 3/ 12

DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator Program initial din care credite Influenta Program rectificat rand bugetare destinate stingerii platilor restante Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04 63.019,28 0,00 5.322,54 Il. VENITURI DIN CAPITAL 71 |00.15 3.144,70 0,00 310,30 Venituri din valorificarea unor bunuri 12 39.02 3.144,70 0,00 310,30 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 73 39.02.01 1,00 0,00 0,00 1,00) Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 74 39.02.03 641,00 0,00 120,00 761,00 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 75 39.02.07 2.301,00 0,00 170,00 2.471,00 Depozite speciale pentru constructii de construinte 78 38.02.10 201,70 0,00 20,30 222,00 IV. SUBVENTII 7” [00.17 99.262,55 0,00 493,00 99.755,55 SUBVENTII DELA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 78 [00.18 99.262,55 0,00 493,00 99.755,55 Subventii de la bugetul de stat 75 42.02 19.022,40 0,00 493,00 19.515,20| A. De capital 80 3.715,40 0,00 493,00 4.208,40 Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare 81 42.02.01 800,00 0,00 0,00 800,00 Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit 82 42.02.12 1.181,80 0,00 0,00 1,181,80 Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru 83 42.02.16 641,00 0,60 0,00 641,00 finantarea investitiilor in sanatate Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru 84 |42.02.16.01 641,00 0,00 0,00 641,00 nantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta în sanatate Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare 85 |42.02.20 1.092,60 0,00 493,00 1.585,60 sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare B. Curente 86 15.307,00 0,00 0,00 15.307,00 Subventii pentru compensarea cresterilor nepre vizionate ale 87 42.02.32 11.123,00 0,00 0,00 11.123,00| preturilor la combustibi Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combusti 88 |42.0234 124,00 0,00 0,00 124,00 petrolier Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 89 42.02.41 4.060,00 0,00 0,00 4.060,00 [Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 90 45.02 80.240,15 0,00 0,00 0.240,15) Fondul European de Dezvoltare regionala 91 45.02.01 30.720,82 0,00 0,00 30.720,82| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 92 45.02.01.01 30.720,82 0,00 0,00 30.720,82| Fondul Social European 93 45.02.02 2.841,70 0,00 0,00 2.841,70 Pagina 4/ 12

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial din care credite influenta Program rectificat rand bugetare destinate stingerii platilor restante 'Sume primite in corul platilor efectuate în anul curent | 94 [45020201 2.841,70 0.00 0,00 Fondul de Coeziune 95 45.02.03 43.920,76 0,00 0,00 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 96 45.02.03.01 43.920,78 0,00 0,00 43.920,76 Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare 97 45.02.07 107,30 0,00 0,00 107,30 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 98 45.02.07.01 107,30 0,00 0,00 107,30 Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 93 45.02.15 2.649,57 0,00 0,00 2.649,57 Sume primite in contul platilar efectuate in anul curent 100 |45.02.15.01 2.649,57 0,00 0,00 2.849,57 TOTAL CHELTUIELI 101 |50.02 658.930,56 37.278,99 13.503,30 672.433,86 CHELTUIELI CURENTE 102 [01 569.688,19 37.191,61 18.209,54 587.897,73 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 103 (10 167.715,50 78,85 1.814,10 169.529,60 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 104 120 196.001,20 35.608,98 14.158,23 210.159.45| TITLUL III DOBANZI 105 (30 23.830,75 0,00 -5.000,00 18.830,75i TITLUL IV SUBVENTII 106 40 69.521,00 0,00 7.248,24 TITLUL MI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 107 [51 6.506,28 0,00 -598,00 5.908,28 PUBLICE TITEUL VII ALTE TRANSFERURI 108 [55 1.181,80 0,00 0,00 1.181,80 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 108 [56 83.032,71 0,00 -215,00 82.817,71 NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 110 |57 18.534,95 1.504,00 951,97 19.486,92 TITLUL XALTE CHELTUIELI 111 (59 3.364,00 0,00 -150,00 3.214,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 112 (70 56.982,61 87,38 -4 706,24 62275,37 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 113 171 68.982,61 87,38 -4.708,24 62.276,37 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 114 |81 22.259,7& 0,00 0,00 22.259,76 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 115 50.02 59.643,63 87,88 833,04 69.010,5$ Autoritati publice si actiuni externe 118 [51.02 40.106,28 87,38 4.366,96 44473,24 CHELTUIELI CURENTE 117 [01 39.130,64 0,00 4.413,96 43.544,60| TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 118 [10 22.134,96 0,00 1.375,10 23.510,08 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 119 20 16.050,68 0,00 3.038,86 19.089,54 Pagina 5 / 12

E rm rr rr E E DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cad indicator Program initial din care credite Influenta Program rectificat rand bugetare destinate stingerii platilor restante TITLUL XALTE CHELTUIELI 120 E 84500) 0,06 0,00 525.00 CHELTUIELI DE CAPITAL 121 |70 975,64 87,38 -47,00 928,64 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 122 |71 975,64 87,38 -47,00 928,64 Din total capitol Autoritati executive si legislative 123 151.0201 40.106.28 87,38 4.366,96 4447324 Autoritati executive 124 |51.02.01.03 40.106,28 87,38 4.366,96 44473.24| Alte servicii publice generale 128 (54.02 5.706,60 0,50 0,00 5.708,60 CHELTUIELI CURENTE 126 (01 3.188,25 0,50 0,00 3.188,25 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 127 |20 317,25 0,50 0,00 317,25 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 128 [51 2.871,00 0,00 0,00 2.871,00 PUBLICE" . CHELTUIELI DE CAPITAL 129 [70 2.477,85 0,00 0.00 2.477,85 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 130 (71 2.477,85 0,00 0,00 2.477,85 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 131 (81 40,50 0,00 0,00 40,50 Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate) 132 |54.02.07 40,50 0,00 0.00 40,50 de administratiile publice locale Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 133 |54.02.10 5.348,85 0,00 0,00 5.348,85 Alte servicii publice generale 134 |54.02.50 317,25 0.50 0,00 317,23 Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi 135 55.02 23.830,75 0,00 -5.000,00 18.830,75 [CHELTUIE CURENTE 138 [01 23.830,75 0,00 -5.000,00 18.830,75 TITLUL Ill DOBANZI 137 130 23.830,75 0,00 -5.000,00 18.830,75| CHELTUIELI DE CAPITAL 138 (70 0,00 0,00 0,00 0.00] Din totai capitol Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA 139 |59.02 14.146,81 0,00 0,00 14.146,81 NATIONALA Ordine publica si siguranta nationala 140 14.146,81 14.146,81 Pagina 8/ 12

rm ran rr rr EET DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial din care credite Influenta Program rectificat rand bugetare destinate stingerii platilor restante CHELTUIELI CURENTE TOTI 000| 0.00 13560,81 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 142 [10 8.152,00 0,00 0,00 8.152,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 143 |20 4.604,81 0,00 150,00 4.154,81 TITLUL XALTE CHELTUIELI 144 [59 1.204,00 0,00 -150,00 1 .054,00| CHELTUIELI DE CAPITAL 145 |70 186,00 0,00 0,00 186,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 146 [71 186,00 0,00 0,00 186,00] Din total capitol | Ordine publica 147 |61.02.03 12.428,12 0,00 0.00 12.428,12| Politie comunitara 148 |61.02.03.04 12.428,12 0,00 0,00 12.428.12 Protectie civila si protectia contra incendiilor 149 61.02.05 1.718,69 0.00 0.00 1.718,69 Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 150 [63.02 271.653,20 18.080,55 1.209,13 272.862,33 invatamant 151 |65.02 149.899,11 9.140,99 332,80 150.231,91 CHELTUIELI CURENTE 182 |01 148.180,26 9.140,99 300,00 148.480,26 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 153 (10 1086.604,00 0,00 0,00 106.604,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 154 [20 36.857,26 9.140,99 300,00 37.157,26 [Titlul Vii PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 155 [56 2.754,00 0,00 0,00 2.754,00 NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 156 [57 750,00 0,00 0,00 750,00 TITLUL XALTE CHELTUIELI 157 |58 1.215,00 0,00 0,00 1.215,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 158 [70 1.718,85 0,00 32,80 1.751,65 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 159 |71 1.718,85 0,00 32,80 1.751,85 Din total capitol | invatamant prescolar si primar 160 65.02.03 61.411,55 3.468,69 -115,50 61.296,05| Invatamant prescolar 161 |65.02.03.01 22.905,65 896.16 -115,50 22.790.15 invatamant primar 162 |65.02.03.02 38.505,90 2.573,53 0,00 38.505.90| Invatamant secundar 163 |65.02.04 88.002,82 5.671,30 448.30 88451,12 invatamant secundar inferior 164 65.02.0401 5.824,48 0,00 0,00 5.824,48 invatamant secundar superior 165 |65.02.04.02 73.975,28 5.671,30 448,30 74.423,58 Pagina 7 / 12

mmm rm mr DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial din care credite influenta Program rectificat rand bugetare destinate stingerii platilor restante învatamant profesional ITS losozozos | 820308 000| 0,00| 58203.06 invatamant postliceal 167 |65.0205 484,74 0,00 0,00 484,74 Sanatate 188 |66.02 19.296,55 0,00 -297,20 18.999,35 CHELTUIELI CURENTE 189 [01 18.414,65 0,00 -98,00 18.316,85 TITLUL ICHELTUIELI DE PERSONAL 170 [10 4.060,00 0,00 0,00 4.060,00 TITLUL BUNURI SI SERVICII 171 (20 3.849,51 0,00 500,00 4.349,51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 172 |51 3.635,28 0,00 -598,00 3.037,28 PUBLICE Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 173 (56 5.869,86 0,00 0,00 6.869,86 NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL 174 |70 881,90 0,00 -198,20 682,70 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 175 |71 881,90 0,00 -199,20 682,70) Din total capitol | Servicii medicaie in unitati sanitare cu paturi 176 |66.02.06 14.405,45 0,00 -497.20 13.908,25| Spitale generale 177 |66.02.06.01 14.405,45 0,00 497,20 13.908,25| Servicii de sanatate publica 178 |66.02.08 4.891,10 0,00 200,00 5.091,10) | Cultura, recreere si religie 179 |67.02 61.280,07 7.045,62 -96,34 61.183,73 CHELTUIELI CURENTE 180 [01 51.248,34 7.045,62 514,37 51.862,71 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 181 [10 11.286,55 6,65 155,00 11.441,55 [TITLUL IIBUNURI SI SERVICII 182 [20 36.925,29 7.038,97 459,37 37.384,66 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 183 |56 3.038,50 0,00 0,00 3.036,50 NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL 184 |70 10.031,73 0,00 -710,71 SETE [TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 185 [71 10.031,73 0,00 -710,71 9.321,02; [Din fotal capitol | Servicii culturale 186 67.02.03 18.215.48 256,57 -77,40 18 138.08) îii publice de spectacole si concerie 187 |67.0203.04 14.725,50 72,57 -177,40 14.548,10| Case ce culiura 188 |67.0203.06 3.489,98 184,00 100,00 3.589,981 Pagina 8/ 12

DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator Program initial din care credite bugetare destinate stingerii platilor Influenta Program rectificat restante Servicii recreative si sportive 67.02.05 42.604,68 6.789,05 -1894 NE Sport 190 |67.0205.01 5.379,41 3.327,26 208,00 5.579,41 Tineret 191 |67.02.05.02 0,00 0,00 0,00 0,00 ÎIntreiinere gradini publice, parcuri, zane verzi, baze sportive si de 192 |67.02.05.03 37.225,28 3.461,78 -218,94 37.006,34 agrement Servicii religioase 193 67.02.06 0,00 0,00 0,00 0,00 PE servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 194 [67.02.50 459,90 0,00 0.00 459,90 Asigurari si asistenta sociala 195 [68.02 41.177,47 1.893,34 1.289,87 42.447 ,34 CHELTUIELI CURENTE 198 (01 41.013,45 1.893,94 1.258,97 42.272,42 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 197 [10 15.327,99 72,00 284,00 15.611,99 JTITLUL BUNURI SI SERMCII 198 (20 7.154,81 317,94 23,00 7.177,81 Tiflul VIE PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 199 |56 745,70 0,00 0,00 745,70 NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 200 (57 17.784,95 1.504,00 951,97 18.736,92 CHELTUIELI DE CAPITAL 201 170 164,02 0,00 10,80 174,92 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 202 |71 184,02 0,00 10,80 174,92 Din total capitol | Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 203 |68.02.05 6.734,29 0,00 1.066,00 7.800.29| Asistenta sociala in caz de invaliditate 204 |68.02.05.02 6.734,29 0,00 1.066,00 7.800,29| Asistenia sociala pentru familie si copii 205 |68.02.06 3.450,82 0,00 58,00 3.508.82| Crese 206 [68.02.11 1.320,98 0.00 0,00 1.320.98 Prevenirea excluderii sociale 207 [68.02.15 22.828,85 1.893,94 145,87 22.974,72 Ajutor sacial 208 |68.02.15.01 20.455,17 171313| 145,87 20.601,04 Cantine de ajutor social 209 |68.02.15.02 2.373,68 180,81 0,00 2.373,68 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 210 [68.02.50 6.842,53 0,00 0,00 6.842,53 Partea a IV-a SERVICII Si DEZVOLTARE PUBLICA, 211 |69.02 114.553,07 9.575,17 3.483,54 118.036,61 LOCUINTE, MEDIU SI APE Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.02 94.830,43 6.274,17 1.383,54 36.813,97 Pagina 9/ 12

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial din care credite Influenta Program rectificat E rand bugetare destinate stingerii platilor restante CHELTUIELI CURENTE [213 [01 51.569,39 8.274,17 3.185,00 54.754.389, TITLUL IHBUNURI SI SERVICII 214 |20 31.363,18 6.274,17 3.400,00 34763,18| TITLUL MI ALTE TRANSFERURI 215 |55 1.181,80 0,00 0,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 216 56 19.024,41 0,00 -215,00 18.809,41 NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL 217 (70 21.041,78 0,00 -1.201,46 19.840,32 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 218 |71 21.041,78 0,00 -1.201,46 19.840,32 TITLUL XV RAMBURSARI DE CREDITE 219 |81 22.219,26 0,00 0,00 22.219,26| Din toial capitoi | Locuinie 220 70.02.03 3.040,21 0,00 -55.00 2.985,21 Dezvoltarea sistemului de locuinte 221 |70.02.03.01 2.789,52 0,00 -55,00 2.734,52 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 222 |70.02.03.30 250,69 0,00 0.00 250.69 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 223 (70.02.05 20.616,73 3.351,47 580,00 21.295.73 Alimentare cu apa 224 |70.02.05.01 20.615,73 3.351,47 680,00 21.296,73 Huminat public si electrificari rurale 225 [70.02.06 15.062,68 1.290,47 1.919,00 16.981,68| Alimentare cu gaze naturale în localitati 225 |70.02.07 0,00 0,00 0,00 0.00) Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dez voltarii 227 (70.02.50 56.110,81 1.632,23 -560,48 55.550.35| comunale Protectia mediului 228 |74.02 19.722,84 3.301,00 1.500,00 21.222,64 CHELTUIELI CURENTE 229 |01 18.722,64 3.301,00 1.500,00 21 222,64| TITLUL II BUNURI SI SERVCII 230 |20 19.722,64 3.301,00 1.500,00 21 222,64| CHELTUIELI DE CAPITAL 231 |70 0,00 0,00 0,00 0,00] Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 232 |74.02.05 19.722,64 3.301,00 1.500,00 21.222.64 Salubritate 233 |74.02.05.01 11.728,89 2.441,48 1.500,00 13.229,89 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 234 |74.02.05.02 7.992,75 859,51 0,00 7.592,75) Canalizarea si tratarea apelor reziduale 235 |74.02.06 0,00 0,00 0,00 0,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 236 79.02 188.933,85 9.535,39 9.443,67 198.377,52 Pagina 10/ 12

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial din care credite influenta Program reciificat rand bugetare destinate stingerii platilor restante Combustibili si energie 237 TI 88530,20 0,00 7.364,73 90.894,93 CHELTUIELI CURENTE 238 |01 84.141,76 0,00 3.248,24 87.390,00 TITLUL IVSUBVENTII 239 |40 40.221,00 0,00 3.248,24 43.469,24 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 240 |56 43.920,76 0,00 0,00 43.920,76| NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | CHELTUIELI DE CAPITAL 241 |70 4.388,44 0,00 -883,51 3.504,93, TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 242 |71 4.388,44 0,00 -883,51 3.504,93 Din toial capitol Energie termica 243 [81.02.06 88530.20 0,00 2.364,73 90.834,93 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 244 [83.02 229,10 0,00 0,08 229,10 CHELTUIELI CURENTE 245 (01 229,10 0,00 0,00 228,10 TITLUL 1CHELTUIELI DE PERSONAL 246 10 150,00 0,00 0,00 150,00| TITLUL H BUNURI SI SERVICII 247 20 79,10 0,00 0,00 79,10 CHELTUIELI DE CAPITAL 248 70 0,00 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Agricultura 249 [83.02.03 229,10 0,00 0,00 229,10 [Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 250 183.02.03.30 228,10 0,00 0,00 229,10 aaa 251 [84.02 100.174,55 9.535,39 7.078,34 107.253,49 CHELTUIELI CURENTE 252 01 75.058,15 9.535,39 8.787,00 83.545,15| TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 253 120 39.076,67 9.535,39 4.787,00 13.863,67| TITLUL IV SUBVENTII 254 |40 29.300,00 0,00 4.000,00 33.300,00| Titlul VIE PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 255 [56 6.681,48 0,00 0,00 6.681,48 NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL 256 |70 25.116,40 0,00 -1.708,06 23.408,34 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 257 |71 25.116,40 0,00 -1.708,06 23.408,34 Din total capitol Transportrutier 258 [8402.03 93.174,55 9.535.398 7.308,94 100.483,49 Drumuri si poduri 259 |84.02.03.01 2.296,22 0,00 329,41 2.625,63 Pagina 11 / 12

| DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program in din care credite nfluenta Program rectificat rand bugetare destinate stingerii platilor restante Transportin comun 260 |84.02.03.02 30.654,47 0,00 3.505.00 34.159,47| Strazi 261 |84.02.03.03 60.223,86 9.535,39 347453 3.698,39, Alte cheltuieli în domeniul îransporturilor 262 84.02.50 7.000.00 0,00 -230.00 6.770,00 Partea a VIl-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 263 |96.02 0,00 0,00 0,00 0,00 REZERVE 264 97.02 0,00 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 265 98.02 0,00 0,00 0,00 0,00| DEFICIT 266 [99.02 4712.87 Director Economig icu Primar") A Dr.ing. ad) d Vi Bel Sef Serviciu Buget e Fe Steliapa Stanciu Pagina 12/ 12

Atasament: Anexa_nr_3.pdf

ROMÂNIA e __ Anexa la JUDEȚUL TIMIŞ “APROBAT, “7 MUNICIPIUL TIMIŞOARA : „MAR 4 sc2011- 25 250 200 Dr. Ing; jap PROGRAN DEZVOLTARE 2011 RECTIFICARE 4 cu amendament mii lei E TOTAL ALTE EXCEDENT] SURSE dei | BUGET 2011 | suRsE | 2010 | pRopgi | FUSTA | CREDITE | LOCAL 0 1 2 3 4 5 6 7 [TOTAL GENERAL 171.319,09| 2.170,92| 4.712,87| 4.317,84| 77.876,61| 19.194,90| 63.045,95 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 43.498,15 486,46| 4.312,87 0,00 2.755,66 696,03| 35.247,13 LUCRĂRI NOI -B 107.332,26, 1.684,46 200,00 573,20 74.720,95| 18.498,87| 11.654,78 DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV. - C 20.488,68 0,00 200,00 3.744,64 400,00 0,00) 16.144,04 IOF GENERAI Ş 145,95| |din care pe capitole Capitolul 51:02 Autorităţi Executive şi 928,64 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 928,64 Actiuni Externe 51.02.01.03: Autorităţi executive 928,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 928,64 A.Lucrări în continuare 106,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,92 Amenajare spații PMT (corp II si sediu Banc Post), HCL 103/2007, HCL 335/2008 106,92 0,00 106,92 C. Dotări independente şi alte investiții 821,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 821,72 Dotări independente 225,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 225,72 Dotări Primărie 138,34 0,00 138,34 Dotari directia Fiscala 87,38 87,38 Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, 596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 596,00 a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii Sistem infogeografic de administrare a PMT 396,00 596,00 Cheltuieli de expertiza , proiectare si executie privind consolidari si interventii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PT Reparatii capitate corp clădire V.Alecsandri nr.1 0,00 0,00 0,00 PT Reabilitare imobil P-ta Libertatii nr. 1HCL 464/2009 0,00 0,00 0,00 Sapitolul 54.02 Alte servicii publice 279435| 000|. 000| 316,50 00| 000| 2477.85 generale : 5402-19 Servicii publice cominitare de. | 00 0,00| "316,50 500|: 0,00|: 2.477,85 evidență a populației A.Lucrări în continuare 2.477,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00; 2.477,85 Casa casatoriilor si directia de evidenta a persoanelor, HCL 597/2006 2.477,85 0,00 2.477,85 C. Dotări independente si alte investiții 316,50 0,00 0,00 316,50 0,00 0,00 Dotări îndependente 316,50 0,00 0,00 316,50 0,00 0,00 Dotări 316,50 316,50 0,00 [run 61.02; Ordine publică şi siguranta nafională 186,00 0,00 0,60 0,00 0,00 186,00 61.02.03.Ordine publică 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186,00 61.02.03:04: Politie comunitară 26,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 26,00 C. Dotări independente şi alte investiții 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00 Dotări independente 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00 Dotari 26,00 26.00

SURSE DE FINANTARE E TOTAL ALTE |EXCEDENT| SURSE - BUGET o 1 2 3 4 5 6 7 (61.02.05. Protecţie Civilă 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) . 160,00 a Dotări independente şi alte investiții 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 Dotări independente 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 Dotări 160,00 160,00 Capitolul 65.02: Învățământ 2.426,07 0,00 0,00[::::674,42 0,00 9,00[-1:751,65 55.02.03 prescolar SI Primar | 000|. 000| 3675 000| 000| 151135 65.02.0301: Învățământ preşcolar 1,511,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.511,35 A. Lucrări în continuare 1.458,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 1.458,25 Extindere Gradinita PP 26 1.458,25 1.458,25 C.Dotări independente şi alte investiții 53,10 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 53,10 Dotări independente 53,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,10 Achizitie si montare CT la GR. PP 12 20,10 20,10 Dotari gradinita PP 26 0,00 0,00 Dotari gradinita PP 24 23,00 23,00 Achizitie imobil gradinita PP16 10,00 10,00 65.02.03.02 Învătământ primar 36,75 0,00 0,00 36,75 0,00 0,00 0,00 iC.Dotări independente şi alte investiții 36,75 0,00 0,00 36,75 0,00 0,00 0,00 Dotări independente 36,75 0,00 0,00 36,75 0,00 0,00 0,00 Dotari 36,75 36,75 0,00 65.02.04 Învățământ secundar 871.97, 000| 000| 63767 . 000| 000| 24030 65.02.04.02 Învățământ secundar | superior 877,57 0,00 0,00) 637,67 0,00 0,00|. 240,30 C. Dotări independente şi alte investiții 877,97 0,00 0,00 637,67 0.00 0,00 240,30 Dotări independente 729,67 0,00 0,00) 637,67 0,00 0,00 92,00 Dotari 637,67 637,67 0,00 Dotari Liceul Teoretic Nikolaus Lenau 92,00 92,00 Studii şi proiecte 148,30 0,00 0,00 0,00 0,00 148,30 DALI+ PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului Teoretic Nikolaus Lenau Timisoara 148,30 148,30 Capitolul 66.02 Sănătate 14.377,83 0,00|;:656,04[:3.284,92| 8.153,11 0,00[::2.283,76 66.02.06: Spitale 14.377,83 0,00|' 656,04) 3.284,92: 8.153,11 0,00[: 2.283,76 A. Lucrări în continuare 3.832,42 0,00| 456,04 0,00| 2.523,42 0,00) 852,96 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea ambulatoriului spitalului Clinic de Boli Infectioase Dr.Victor Babes + Lucrari conexe HCL 409/2010, HCL 145/2011 3.832,42 456,04 2.523,42 852,96 B. Lucrări noi 6.800,09 0,00 0,00 573,20| 5.629,69 0,00) 597,20 Reabilitarea,modernizarea si echiparea ambulatoriului Clinicii de Chirurgie Cranio- Maxilo - Faciala din cadrui Spitalului Clinic Municipal, HCL 410/2010 3.205,82 2.608,62 597,20 Screeningul bolilor metabolice la nou- nascut si diagnosticul molecular al bolilor cu transimitere ereditara: realizarea infrastructurii si colaborarii euro- regionale.Cross-border cooperation- Hungary-Romania (2007-2013 Code HURO 0802/008 AF) 3.089,07 0,00 68,00| 3.021,07 0,00 Spitalul Louis Turcanu - pediatrie- montaj ascensor 505,20 0,00 505,20 0,00

SURSE DE FINANTARE | ALTE |EXCEDENT] SURSE EU+STAT | CREDITE BUGET TOTAL DENUMIREA OBIECTIVULUI 2011 | SURSE 2010 PROPRII LOCAL 0 1 2 3 4 5 6 7 C. Dotări independente şi alte investiții 3.745,32 000| 20000| 2.711,72 0,00 0,00 833,60 Dotari independente 3.431,00 0,00| 200,00) 2.711,72 0,00 0,00 519,28 Aparat computer tomograf pentru Spitalul 180000 000 Municipal 1.800,00 a ! DOTARI Spitalul Clinic de Urgenta pentru 128,00 23,28 copii 'Louis Turcanu' 151,28 80 Spitalul Clinic Municipal- Ecocardiograf 496,00 496,00 Echipamente medicale dotare banca de tesuturi umane si celule/compartiment de transplant medular, pentru reacreditare - 675,00 675,00 0,00 Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" Timisoara Achizitie Statie de monitorizare hemodinamica la UMF "V.Babes”, HG 200,00 200,00 0,00 1168/2010 Achizitie imobil str Mugurilor nr.1 colt cu Bv. M. Viteazu- SCM 080 0.80 Achizitie imobil Policlinica nr.3 0,00 0,00 Dotari Spitalul Clinic Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes 108,72 108,72 0,00 Studii şi proiecte 95,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,80 DALI Dezvoltarea unui sitem regional transfrontalier de telemedicina pentru diagnosticul si tratamentul cancerului 415,00 genital in aria Timisoara- Szeged 45,00 DALI-Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de Centre Medicale de Excelenta pentru imbunatatirea 40,80 diagnosticului antenatal al malformatiilor fetale in aria Timisoara-Varset 40,80 PT Spitalul Ciinic de Urgenta pentru copii "Louis Turcanu' - extindere corp B 10,00 0,00 10,00 Cheltuieli de expertiza , proiectare si 218,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218,52 executie privind consolidari si interventii DALI +PT Reabilitare anexa Spital 7852 Dermato Venerice Str.Marasesti nr.5 78,52 ET (inclusiv releveu) +Studiu geo + DALI - Cresterea calitatii serviciilor medicale in 140.00 cadrul Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes" 140,00 FII Cultură, recreere și 12399,52| 0,00), 20000| 4200| 243340|. 000| 972412 67.02.03.04 Instituții publice de 609,00 0,00 0,00 42,00 0,00 0,00 567,00 spectacole şi concerte : C. Dotări independente şi alte investiții 609,00 0.00 0,00 42,00 0,00 0,00 567,00 Dotări independente 609,00 0,00 0,00 42,00 0,00 0,00 567,00 Dotări Teatrul German 10,00 10,00 0,00 Dotari Filarmonica 599,00 32,00 567,00 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement | 11.790,52 0,00 200,00 0,00 2.433,40 0,00| 9.157,12 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri : : : : zone verzi, baze sportive şi de agrement 11:790,52 0,00, 200,00 0,00[: 2.433,40 0,00[. 9.157,12 A

SURSE DE FINANTARE TOTAL ALTE | SURSE BUGET OBIECTIVOLUI 2011 SURSE | 2010 | pRopRii | | CREDITE | LOGAL 0 1 2 3 4 5 6 7 A. Lucrări în continuare 2.193,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 2.193,63 Reamenajare Parcul Poporului, HCL 499/2006, HCL 123/2008 0,00 0,00 Modernizare Scuar Arcidava, HCL 490/2007 157,38 157,38 Modernizare Scuar Paun Pincio( Sf. Nicolae) HCL 486/2007 3,37 337 Modernizare Parcul Carmen Syiva (Doina), HCL 553/2008 2.032,88 2.032,88 B. Lucrări noi 8.846,50 0,00| 200,00 0,00 2.433,40 0,00| 6.213,10 Cladire educationala multifunctionala la Gradina Zoologica Timisoara, HCL 383/2007, HCL 354/2009, HCL 27/2011 10,00 0,00 0,00 10,00 Biodiversitatea si protectia mediului - o abordare responsabila a problemelor de mediu a doua orase infratite - BOTOWNS HURO/0901/128/1.3.4 180,00 176,40 3,60 O abordare inclusa de la egal la egal, a conurbatiilor si aglomerarii urbane largi, pentru participarea la Conventia Primarilor - [CONURBANT, CIP -IEE - 2010, nr.271380 40,00 30,00 10,00 Modernizarea Parcului Rozelor, HCL [oz 2.816,50 2.227,00 589,50 eamenajare Parcul Lotusului conform HG 1168/22.11.2010 200,00 0,00) 200,00 0,00 Amenajare parcare ecologica str. Circumvalatiunii nr, 37 200,00 200,00 Reamenajare si modernizare Parcul Copiilor lon Creanga HCL 305/2009 5.400,00 0,00 5.400,00 C. Dotări independente şi alte investiții 750,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 750,39 Dotări independente 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 Dotari Gradina Zoologica Timisoara 27.00 27.00 Studii şi proiecte 723,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 723,39 DALI +PT Reabilitare fatada, intrari, sonorizare, climatizare si extindere sala C.Jude 123,40 123,40 IDALI +PT Modernizare Parcul Lidia Pădurice Giroc) 38,32 38,32 SF+PT Reconstrucția ecologică a bălții de pe strada Lămâiței 105,00 105,00 SF+PT Amenajare parcare ecologica Intrarea Castanilor nr. 1 - 2 si Harniciei nr. 3 0,00 0,00 SF+PT Amenajare parcare ecologica str. Circumvalatiunii nr. 37 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 SF+PT Amenajare parcare ecologica str. Intrarea Sabinei nr 1, 2, 3 si Str. Muzicescu 0,00 0,00 SF+PT Amenajare parcare ecologica str. Zarand nr.3, 5, 7,9 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 SF+PT Amenajare parcare ecologica b-dul Dambovita nr. 80 0,00 0,00 SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita Calea Buziasului 0,50 9,00 0,00 0.00 0,50 SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita str. Orion 0,50 0,50 SF + PT Amenajare loc de joaca intrarea 0,00 0,00 0.00 Doinei 0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL SURSE DE FINANTARE E N SURSE BUGET 2011 SURSE o | | SREDITE| LocAL o 1 2 3 4 5 5 7 SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita str.Mures 0,50 0,50 Amenajament silvic 22,59 22,59 DALI + PT Reamenajarea Parcului Rozelor 102,92 0.00 0,00 0,00 102,92 DALI + PT Modernizarea Parcului Justitiei 102,92 0,00 102,92 PT Reamenajare si modernizare Parcul Copiilor |. Creanga 123,82 0,00 123,82 DALI+ PT Modernizarea Parcului Alpinet 102,92 0,00 102,92 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţ 000|. 0.00 000|. 54000]. 000|. 18565 sociala pentru familie | 725.02) 0.00. 000, 40, 00|, 165,62 68.02.06 Asistenta sociala pentru familie 2877 0:00 000 0.00 000 000 28,77 si copii C, Dotări independente şi alte investiții 28,77 0,00 0,00 0.00 0,00 28,77 Cheltuieli de expertiza , proiectare si 28,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,77 executie privind consolidari si interventii DALI+PT Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii Serviciului pentru Protectia Copilului si Familiei (str. Platanilor 28,77 68.02.15.01 Centru comunitar 0,00 0,00 0,90 0,90 0,00): 110,17 C. Dotări independente şi alte investiții 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,17 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,35 Dotări 28,35 Studii şi proiecte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,82 DALI+PT Reabilitarea Cenirului de zi pentru copii cu dizabilitati Podul Lung 56,26 36,26 DALI+PT Reabilitare cladire pentru persoane in dificultate (str.Plavosin nr.21) 25,56 68.02.15.02 Cantine de ajutor social 09,00 9,00 0,00 0,00 0,00 35,98 C Dotări independente şi alte investiții 35.98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,98 Studii şi proiecte 35,98 0.00] 0,00 0.00 0.00 0,00 35,58 DALI + PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Cantinei de Ajutor "Social pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenta pentru Persoane fara Adaposi, situat in Timisoara, str Telegrafului nr.8 35,98 35,98 68.06.15.50 Alte cheltuieli in domeniul _ 550,78 0,00 0,00 9,00 540,00 10,70 prevenirii excluderii sociale B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 540,00 10,70 BARRABARRIPEN 540,00 10,70 Papitolul 70-02 Locuinte, servicii si 2.170,9211.500.00| 0,00) 17-603,77| 700,81|, 19495.96 dezvoltare publica : : 70.02.03 Locuinte 7 2120,92|_ 000, 000 000| 000| 180341 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de 2.120,92 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.552,72 locuinte A.Lucrări în continuare 486,46 0,00 0,00 0,00 0,00 764,98 Reabilitare termică Piața Mărăşti nr. 1-2 102,39 155,97, Reabilitare termică Calea Al. loan Cuza, nr.8 4,53 4,53 0,00

m SURSE DE FINANTARE DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL ALTE EXCEDENT | SURSE BUGET 2011 SURSE 2010 PROPRII EU+STAT | CREDITE LOCAL o 1 2 3 4 5 6 7 Reabilitare termică Bv. 16 Decembrie 1989, nr.47 10,00 323,03 Reabilitare termică str.A.Ipătescu,nr.16- Fructelor, nr.8 9,25 0,00 Reabilitare termică Intrarea Zenit, nr. 8 4,17 0,00 Reabilitare termică str.Dinu Lipatti, nr. 2 37,15 37,15 0,00 Reabilitare termică str. Constantin Stere nr. 19, bl. 18 6,25 6,25 0,00 Reabilitare termică str, Hotinului nr. 1 4,96 4,96 0,00 Reabilitare termică str. Învățătorului nr. 5 27,70 27,70 0,00 Reabilitare termică Aleea Scurtă, nr.2, Dl. 94 40,29 24,88 15,41 Reabilitare termică str. Perlei, nr. 10 25,60 25,60 0,00 Reabilitare termică str Mareşal Averescu, | nr.35, bl. 99 27,50 26,32 Reabilitare termică str. Lidia, nr.104, sc.B+C 12,05 12,05 0,00 Reabilitare termică Calea Martirilor, nr.37, TU sc A+B 1,34 1,34 0,00 Reabilitare termică str. Cosminului nr. 31, sc. A+B 2,00 0,00 [Rezi itare termică Bv. Liviu Rebreanu nr. 132, sc. A+B 3,49 0,00 Reabilitare termică” str. Martir D-tru Jugănaru, nr. 25 16,72 0,00 Reabilitare termică str. Aron Cotruş, nr. 2, bi.D 9/6 21,91 21,91 0,00 Reabilitare termică str. Martir D-fru Jugănaru, nr. 27 4,00 4,00 0,00 Reabilitare termică str. Meziad, nr.2 1,10 1,10 0,00 Reabilitare termică str. Gavril Musicescu nr, 1A, bi. 15/2 24,28 0.00 Reabilitare termică str. Cornel Grofşoreanu nr. 14, sc.B 0,00 121,81 Reabilitare termică str. Cornel Grofşoreanu nr. 14, sc. A 10,60 122,44 "Reabilitare termică str. Zarand nr. 3-5-7-9 5,22 0,00 Reabilitare termică str. Virgil Birou, nr.3 0,90 0,00 Reabilitare termică str. Miorița, nr.2, bl.3 1,71 0,00 Reabilitare termică str. Burebista, nr. 1 53,72 0,00 Reabilitare termică str. Burebista, nr. 3 43,04 0,00 B. Lucrări noi 1.634,46 0,00 0,00 0,00 700,49 Reabilitare termică str. Piatra Craiului, nr.1 0.00 0.00 0,00 Reabilitare termică str. Coriolan Brediceanu, nr.13-15 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică Calea Circumvalațiunii, m nr.26 790,77 553,54 237,23 Reabilitare termică str. Stelelor, nr.6 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică Aleea Cristalului, nr.1, bl.74 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică sir. lancu Flondor, bf. | E17 0,00 Reabilitare termică str. Bucovinei nr. 40 203,58 Reabilitare termică str. Dropiei nr. 7 0,00

SURSE DE FINANTARE E E TOTAL ALTE |ExcepenT| SURSE BUGET OBIECTIVULUI 2011 SURSE | 2019 | pRoPRii | FUTSTAT | CREDITE | LOGAL 0 1 2 3 4 5 6 7 Reabilitare termică Calea Torontalului nr. 14,bl. 7B, sc. A+B 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str, Uranus, nr. 27, bF 87 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Azuga, nr.1, Bl. 17 301,08 129,03 Reabilitare termică Bv. Dâmbovița, nr. 22A 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Ana lpătescu, nr. 9 178,39 76,45 Reabilitare termică str. lon Slavici, bl.18 0,00 Reabilitare termică str. Cutezătorilor, nr. 2, Sc A+B 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Corneliu Coposu, nr.32, sc A+B 222,76 95,48 Reabilitare termică P-ța Bihor, nr.14 175,11 75,05 C. Dotări independente şi alte investiții 0,00 0.00 0,00 0,00 87 25| Studii şi proiecte 0,00 0,00 0,00 0,00 87,25 Asistenta tehnica la 72 imobile 0,00 87,25 70.02.03.50 Alte servicii în domeniul 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,69 ocuintelor C. Dotari independente si alte investitii 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 250,69 Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,69 Dotari Sala Olimpia, Complex Bega 250,69 10.02.05 Alimentări cu apă si amenajări. 000| 000| 000| 000| 70081| 5.258,28 hidrotehnice. IL , : m 70.02.05.01 Alimentări cu apă 0,00 0,00 0,00 0,00|. 700,81) 5.258,28 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 000| 696,03| 5.028,06 Extindere retele apa cartier Kuntz, HCL 239/2008 306,27 0,00 306,27 Alimentari cu apa industriala fantani ornamentale și zone verzi HCL 280/2008 636,54 | 0,00 76,54 560,00 Extindere retele apa-canal Ronat ( zona Comoarei) HCL 281/2008 1.17 0,00 1.176,71 Extindere retele apa-canal zona Blascovici 513/2008 88,94 Extindere retele apa-canal Plopi-zona Repin: 514/2008 656,29 ““tindere retele canal Plopi- zona Parang 509/2008 291,27 Extindere retele apa-canal Plopi-zona Martir lon Tanase 511/2008 671,75 Extindere retele apa cartier Plopi HCL 222/2009 550,22 630,04 Extindere retele cana! Fratelia zona Cercului 557/2008 151,76 Extindere retele apa-cartier Ghiroda 558/2008 69,27 29,95 Extindere retele apa-canal Mehala - zona Mesteacanul 512/2008 465,08 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 478 8,22 Executie canalizare menajera Calea |Sagului etapa | HCL 139/2009 0,00 0,00 0,00 4,78 0,00 Extindere retele canal Ciarda Rosie - zona Matei Millo 510/2008 8,22 C. Dotări independente şi alte investiții 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 222,00 Studii şi proiecte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SURSE DE FINANTARE E ALTE |EXCEDENT] SURSE BUGET DENISE OBIECTIVE 2011 SURSE | zoo | pRopri | FU*STAT | CREDITE] LOCAL o 1 2 3 4 5 6 7 Sistem major canal - cartier Ciarda Rosie | et.lll, HCL 467/2010 7,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 71,00 Intregiri retele apa-canal Municipiul Timisoara et.l, HCL 466/2010 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 Reabilitare conducta apa si bransamente zona Fabric, HCL 73/2011 190, 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 Reabilitare conducta apa strada Uzinei, HCL 74/2011 00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 SF+PT Reabilitare retea de apa zona Ronat m triaj si canal Calea Ghirodei 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 SF Intregiri retele apa - canal Municipiul Timisoara et. Il 500| 000| 0,00 0,00 0,00 5,00 Studiu privind capacitatea de transport a retelei de canalizare din zonele cu risc de inundabilitate din Municipiul Timisoara 75,00 0,00 0,00 0,00 TE . 2.06; luminat public şi electrificări 7.901,54 6:00, : 000. n 0,09[. rurale. DI rai LL II A. Lucrări în continuare 7.90% 54 0,00 0,00 0,00 7.901,64 Extindere rețele iluminat public zona de nord, HCL 136/2005 4.471,64 0,00 0,00 4.471,64 Extindere rețele iluminat public zona de sud, HCL 136/2005 | 0,00 3.430,00 în. domeniile 19.02.50 Alle servicii 3.430,00 locuintelor, iciilor si dezvoltării! 23.69 150000 | comunale n E II A. Lucrări în continuare 0,00| 1.500,00 0,00 Reabilitare P-ța losefin , HCL 414/2002HCL 350/2009 1.500,00 402,26 PIMMS TRANSFER 232,24 5,08 Reabilitarea şi revitalizarea fortificației| Cetății Timişoara - Bastionul Therezia, HCL 136/2007 0,00 215,52 B. Lucrări noi a, 50,00 0,00 0,00| 16.971,53 0,00 834,04 Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timisoara, HCL 352/2010 0,00 5.494,00 50,00 Reabilitare spatii publice din centru! istoric al, orasului Timisoara (CETATE ), HCL 355/2010 0,00 8.265,00 50,00 Sistem agro-logistic regional integrat, HCL 242/2010 1.927,53 99,04 Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor in Comuna Dumbravita-lncubator de afaceri, HCL 302/2010 50,00 535,00 35,00 Infrastructura regionala de afaceri si inovare in sectorul TIC, HCL 425/2010 | 750,00 600,00 C. Dotări independente şi alte învostiții | 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00| 3.074,73 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 101,05 Asociatia pentru Management Energetic - aport capital 1,00 Sistem de informare si comunicare facil peniru cetateni - panouri informative, HCL 400,00 100,00 Aport capital Asociatia Cluster regional TIC- Regiunea Vest Romania 0,05 Studii şi proiecte | 0,00 0,00 0,00 0,00 09,00) 2.973,68 Consultanta + Studii si proiecte pentru] accesare fonduri europene 1, 0,00 10,80

SURSE DE FINANTARE | TOTAL ALTE EXCEDENT; SURSE BUGET PENIS OBIECTIVE 2011 SURSE | zoo | pRopgii | | CREDITE LOCAL 0 1 2 3 4 5 6 7 Studiu de oportunitate si Cerere finantare pt."Sistem de informare si comunicare facil pentru cetateni - panouri informative", HCL 60,00 Studiu de oportunitate si cerere de finantare pt. Sistemul de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii în municipiul Timisoara 62,121 62,42 SF+PT Infrastructura regionala de afaceri si inovare in sectorul TIC, HCL 425/2010 Mn 15 620,58 SF+PT Trafic management si supraveghere video 173,00 178,00 CF+ Documentatie pentru modernizarea statiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Crestere Timisoara 86,30 SF+PT Reabilitarea infrastructurii publice urbane. a malurilor Canalului Bega (Timisoara, HCL 352/2010 521,23 0,00 521,23 Actualizare SF + PT, Reabilitare spatii; ) publice din centrul istorie al orasului | Timisoara (CETATE ) 3 0,00 571,59 SF+PT Centru Regional de Competente si Dezvoltare a Fumnizorilor in Sectorul Automotive 170,00 170,00 Studiu privind reducerea nivelului de | “ zgomot folosind asfalt cauciuicat RE 37,82 PUG Municipiul Timisoara 500,00 Consultanta pentru verificarea si modificarea conceptului general de dezvoltare urbana a municipiului Timisoara 79,10 PUZ- Complexul Studentesc 0,00 PUZ Piata 700 10,00 DALI + PT Reabilitare imobil Regele Carol! 0,00 0,00 0,00 0,00 55,43 SF + PT Spatiu depozitare arhiva si utilitati la Parc Industrial Freidorf (inclusiv |generator curent) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 “SF-Net City | 10,00 Capitolul B1.02 Combustibili sienirgie | 5:00 0,00 0,00|. 43.920,76| 17.724). 3.504,93 81.02.06 Energie termică 55.1 | 0,90 0,00 09,00[':43.920,76|17:722:44['*:3.504,93 A. Lucrări în continuare 3.5 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00) 3.504,93 Retehnologizarea, modernizarea siţ dezvoltarea sistemului centralizat de) producere si distributie a energiei termice în municipiul Timisoara |. 3504.53] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 3.504,93 Retehnologizarea centralelor termice de | cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice CT BUZIAS HCL 556/2006 TOI ÎI 1.000,00 Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice- CT | Dunarea HCL 556/2006 — | 1,06, 1.000,00 Reabilitare RTS Zona Soarelui HCL| 288/2008 39,51

_ e SURSE DE FINANTARE. DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL ALTE | ExcEDENT| SURSE BUGET 2011 SURSE 2010 PROPRII EU+STAT | CREDITE LOCAL o 1 2 3 4 5 6 7 Reabilitare RTS Cartierul GiroculuiHCL 289/2008 57,73 57,73 Reabilitare RTS Campus Universitar HCL 290/2008 50,77 30,77 Reabilitare RTS Zona Calea Aradului, HCL 92/2004 50,40 50,40 Reabilitare RTS ZONA Circumvalaţiunii, HCL 275/2006 53,63 53,63 Reabilitare RTS ZONA Lipovei, HCL 276/2006 155,61 155,61 Reabilitare RTS ZONA Lunei HCL 291/2008 68,39 68,39 Reabilitare retele primare de termoficare din municipiul Timisoara , HCL 166/2004 879,87 879,87 Reabilitare modernizare retele termice secundare in municipiul Timisoara, HCL 149,32 149,32 B. Lucrări noi 61.643,20 0,00 0,00 0,00| 43.920,76, 17.722,44 0,00 " *ehnologizarea sistemului centralizat de ermoficare din municipiul Timişoara în formării | i vederea con ormării a normele de Protecţia 61643.20 43.920,76| 17.72.44 0.00 mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - HCL 347/29.09.2009 Capitolul 84.02 Transporturi 30.861,47 0,00| 2.356,83 0,00| 5.225,57, 771,65| 22.507,42 84.02.03 Transport rutier 30.861,47 0,00) 2.356,83 0,00[:.':5.225,57| ' 771,65) 22.507,42 84.02.03.02 Transportul în comun 859,47 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 859,47 A. Lucrări în continuare 5,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 5,00 Sistem integrat pentru eficientizarea incasarilor si cheltuielilor la RATT 5,00 5,00 C. Dotări independente şi alte investiții 85447 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 854,47 Dotări independente 537,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 537,55 Maşini, echipamente si mijloace de 537,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 537,55 Autobuze articulate (30 buc.) + Autocar 525,55 0,00 0,00 0,00 0,00 525,55 Tmvaie folosite 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Achizitii tramvaie noi 10,00 10,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Achizitii refugii calatori 0,00 0,00 Studii şi proiecte 316,92 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 316,92 Studii si proiecte Primarie 150,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 150,00 SF+PT Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe str Slavici-str Polona din Municipiul Timişoara (traseul 9) 0,00 0,00 SF+PT Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe str Stefan cel Mare din Municipiul Timişoara (traseul 1) 150,00 150,00 Studii si proiecte RATT 166,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166,92 SF + PT Statie intermodala Dambovita 2,00 2,00 SF+PT Extindere retea troleibuz Dumbrăvița (accesabilitalea zonei prin extinderea retelei de troleibuz Timisoara-Dumbrăvița) 50,00 SF+ PT Extindere retea troleibuz Ghiroda (accesabilitatea zonei prin extinderea retelei de troleibuz Timisoara-Ghiroda) 50,00

SURSE DE FINANTARE E [ALTE | | BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI So SURSE EXCEDENT PROPRII EU+STAT | CREDITE | LOCAL o 1 2 3 4 5 6 7 Studiu privind valorificarea potentialului de trafic naval pe Canalul Bega 53,32 53,32 SF + PT Extindere linie cale tramvai Mosnita (Accesibilizarea zonei prin extinderea liniei de tramvai Timisoara-Albina) 11,60 0,00 11,60 84.02.03.01 Drumuri si poduri 2.625,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 2.625,63 A. Lucrări în continuare 1.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00; 1.730,00 Consolidare asaj Cal. agului, HCL 94/2007 PE a 1.730,00 0,00 1.730,00 Lucrări noi 80,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,63 PT + Consolidare Pod Uzina de Apa, HCL 22/2005;HCL 396/2009 80,63 80,63 C. Dotări independente şi alte investiții 815.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 815.00 Studii şi proiecte 815,00 0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00 815,00 Expertiza Podul Stefan cel Mare 13,84 13,84| F ertiza Podul Muncii 16,15 16,15 Podul Tinereţii 13,84 13,84 S.F.+ PT Amenajare Complex rutier zona Michelangelo 157,33 757,33 Expertiza Podul Eroilor 13,84 0,00 13,84 84.02.03.03 Străzi 20.606,37 0,00| 2.356,83 0,00| 5.225,57, 771,85| 12.252,32 A. Lucrări în continuare 10.955,88 0,00| 2.356,83 0,00 0,00 0,00| 8.599,05 Amenajare str. Busuioc, HCL 274/2006 331,63 0,00 331,63 Amenajare str. Pius Brânzeu, HCL 403/2006 0,10 0,00 0,10 Amenajare str Berzei, HCL 405/2008 3,00 0,00 3,00 Amenajare str Gr Alexandrescu, HCL 417/2008 6,97 0,00 6,97 Amenajare str Vânătorilor, HCL 413/2006 181,32 0,00 181,32 Amenajare str. Bârzava, HCL 416/2006 2,20 0,00 2,20 Amenajare str. Liege, HCL 158/2008 7,58 7,58 Amenajare zona Polona HCL 466/2009 1.987,19 1.967,19 , snajare. strada Moise. Dobosan( Calimanesti) HCL 160/2008 2.129,61 2.129,61 Modernizare Calea Torontalului si extindere HCL 247/2008;HCL 467/2009 6.326,28 2.356,83 3.969,45 B. Lucrări noi 9.207,62 0,00 0,00 0,00 5.225,57 771,65| 3.210,40 Modernizare str.Closca si extindere la 4 benzi pe sectorul Bv.Cetatii-str Ovidiu Balea,| 1.650,00 1.600,00 50,00 PT + Amenajare str. Muzicescu HCL 395/2009 271,38 271,38 PT + Amenajare strada Steaua HCL 906,08 908,08 Reabilitare Str. Vacarescu - pe tronsonul cuprins intre B-dul Regele Carol si bd. 16 Decembrie HCL 304/2010 5.803,13 3.625,57 771,65| 1.405,91 pre str. Neculce HCL 25/2010 567,03 567,03 Amenajare str. Anul 1848 10,00 10,00 C. Dotări independente şi alte investiții 442,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 442,87 Studii şi proiecte 442,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 442,87 SF+PT Amenajare str. Brazilor 6,16 SF+PT Amenajare str. Cronicar Neculce 13,64 [SF+PT Amenajare str. Gladiolelor 17,40 |SF+PT Amenajare Zona Campului 72,43 |SF+PT Amenajare zona Petuniei -Magnoliei 37,59

SURSE DE FINANTARE DENUMIREA OBIECTIVULUI EXCEDENT | SURSE ' 2010 PROPRII EU+STAT | CREDITE 9 1 3 4 5 6 SF+PT Amenajare zona Weismuller- 4717 Laurenţiu Nicoară 47,17 Ea SF+PT Amenajare str. Anul 1848 47,10 477| SF+PT Reamenajare geometrie intersectie 36 46 P-ta Balcescu 36,46 SF+PT Amenajare str. Gh. Cotoşman 30,38 30,38 SF+PT Amenajare legătură între str. Torac şi Calea Stan Vidrighin 30,00 30,00 SF+PT Amenajare Calea Martirilor 0,00 0,00 Modernizare str.Closca si extindere la 4 benzi pe sectorul Bv.Cetatii-str Ovidiu Balea, HCL 439/2010 103,94 103,94 84.02.50 Alte cheltuieli in domeniul 5.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 6.770,00 transporturilor C.Dotari independente si alte investitii 6.770,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00| 6.770,00 Dotari independente 6.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 6.770,00 „tzitii mijloace de transport HCL 47/2004 6.770,00 0.00 5.770,00 DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR DIRECŢIA DEZVOLTARE Smaranda HARACICU. //f / ia i (FI ana HIT | N Verificat SEF SERVICIUL INTOGMITI | Ti Gabriela pici Curiniţa TOMA gre —

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA sc2011- 0 INVESTITII 2011 RECTIFICARE 4 cu amendamneni APROBAT, PRIMAR Dr. Ing. Georgiei f Anexa 1a/1 DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL ALTE SURSE 2011 | SURSE propui | AT BUGET LOCAL 9 1 | 2 4 TOTAL GENERAL 69.867,22| 2.120,92 4256,83| 4.249,84) 0,00 700,81 58.538,82 LUCRARI ÎN CONTINUARE -A 39.380,27 486,46 3.856,83 0,00 0,00 696,03 34.340,95 LUCRĂRI NOI -B 10438,27| 1,634,46| 200,00) 505,20 0,00 4,78 8.153,83 DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV. - C | 19.988,68 0,00 200,00) 3.744,64 0,00 0,00 16.044,04 TOTAL GENERAL | 69.867,22| 2.120,92 4,256,83| _4:249,84 0,00 700,81 58.538,82, din care ps capitole + Capitolul 51,02 Autorităţi Executive şi 928,64 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00) 82554 Actiuni Externe , "3201.03 Autorităţi executive 928,64 0,00 0,90 0,00 0,00] 0,00 928,64 A.Lucrări în continuare 106,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00; 106,92 Amenajare spații PMT icorp || si sediu Banc Post), HCL 103/2007.HCL 335/2008 i 106,921 0,00] 106,92 C. Dotări independente şi alte investiții 821.72) 0.00| 0,00 0,00 0,00 000| 82172 Dotări independente 225,72 0,00! 0,00] 0,00 0,00 0,00 23572 Dotări Primărie 138,34 0,001 | ) 138,34 Dotari directia Fiscala 87,38 87,38 Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, | N 596,00 0,00 0,00) 000| 000 0,00 596,00 a proiectelor si a alțor studii aferente i i i obiectivelor de investitii [Sistern infogeografic de administrare a PMT 596,00] 596,00 Cheltuieli de expertiza , proiectare si p=ecutie privind consolidari si interventii | 0,00 0,001 0,001 0,00 0,00| 0,06 . , Reparatii capitale corp clădire | |V.Alecsandri nr.1 0,00! | 0.0a| 0.00 PT Reabilitare imobil P-ta Libertaiii nr 1HCL i 464/2009 | 0,00| 0,09] 0,00 Capitolul 54.02 Alte servicii publice 2.794,35 0,00 0,00) 316,50) 0,00 0,00) 2.477,85 54.02.10 Servicii publice comunitare de | evidentă a populatiei 2.794,35 0,00: 0,00 316,50 0,00 9,00 2.477,85 [A Lucrări în continuare 2.477,85 0.00 0,001 0,00 0,00 0,00 2.477,85 Casa casatoriiior si directia de evidenta a | 71 persoanelor. HCL 597/2005 2.477,85 0.00 | 2.477,85 C_ Dotări independente si alte investiții | i 315,50| 0,00] 0,00 318,50 0,00 0,00 Dotări independente 316,50 0,00 0,00 318,50 0,00 0,00 Dotări 316,50; 316,50! 0,00 Capitolul 61,02, Ordine publică şi | | | [ siguranta natională 186,00 0,00 0,00! 0,00 0,00 0,00 185,00] 61.02.03.Ordine publică 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00; 186,00 81.02.03.04 Poliţie comunitară 25,001 0,00; 0,00] 0,00| 0,00 0,00; 26,00 C, Dotări independente şi alte investiții | | | | 26.00| 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotări independente i 26.00 0,00, 0,00) 0,00| 0,00 [Dotari i 26,00

a tra DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL ALTE [EXCEDENT] suRsg | EU+ST 2011 SURSE 2010 PROPRII AT CREDITE |BUGET LOCAL | 0 1 2 3 4 5 5 6 61.02.05. Protecție Civilă 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 Dotări independente 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 Dotări 160,00 160,00 Capitolul 65.02 Învățământ 2.426,07 0,00 0,00| 67442) 0,00 0,00 1.751,65 55.02.03 Învățământ preşcolar şi primar. 1 000| 0,00 36,75| 0,00) 0,00 1.511,35 65.02.03.0t. Învățământ preşcolar 1.511,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.511,35 A. Lucrări în continuare 1.458,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.458,25 Extindere Gradinita PP 26 1.458,25 1.458,25 C.Dotări independente şi alte investiții 53,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,10 Dotări independente 53,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,10 Achizitie si montare CT la GR. PP 12 20,10 20,10 Dotari gradinita PP26 0,09 0,00 Dotari gradinita PP 24 23,00 23,00 |Achizitie imobil gradinita PP16 10,00 10,00 "02.03.02 Învățământ primar 36,75 0,00 0,00 36,75 0,00 0,00 0,00 independente şi alte investiții 36,75 0.00 36,75 0.00 0.00 0.00 | Dotări independente 36,75 0,00 0,00 36,75 0,00 0,00 0,00 (Dotari 36,75 36,75 0,00 65.02.04 Învățământ securidar 877,97 0,00 0,00[: 637,67 0,00 0,00 240,30 65.02.04.02 Învățământ secundar superior 877,97 0,00 0,00) 637,67 0,00 0,00 240,30 C. Dotări independente şi alte investiții 877.97 0.00 000| 637,67 0,00 0,00 240.30 Dotări independente 729,67 0,00 0,00j 637,67 0,00 0,00 92,00 Dotari 637,67 637,67 0,00 Dotari Liceul Teoretic Nikolaus Lenau 92,00 92,00 Studii şi proiecte 148,30 0,00 0,00 0,00 0,00 148,30 DALI+PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului Teoretic Nikolaus Lenau Timisoara 148,30 148,30 Capitolul 66.02 Sănătate 4.418,90 0,00| 200,00| 3.216,92) 0,00 0,00 1.001,98 [602.06 Spitale 4.418,90 0,00| _200,00| 3.216,92 0,00 0,00 1.001,98 » Lucrări în continuare 168,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,38 Reabilitarea,modernizarea, dezvoltarea si echiparea ambulatoriului spitalului Clinic de Boli Infectioase Dr.Victor Babes - Lucrari conexe HCL 145/2011 188,38 0,00 168,38 B. Lucrări noi 505,20 0,00 0,00) 505,20 0,00 0,00 0,00 Spitalul Louis Turcanu - pediatrie- montaj ascensor 505,20 0,00, 505,20 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 3.745,32 000| 20000| 271172 0,00 0,00 833,60 Dotari independente 3.431,00 0,00| 200,00| 2.711,72 0,00 0,00 519,28 Aparat computer tomograf pentru Spitalul Municipal 1.800,00 1.800,00 0.00 DOTARI Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii 'Louis Turcanu' 151,28 128,00 23,28 Spitalul Clinic Municipal- Ecocardiograf 496,00 496,00 Echipamente medicale dotare banca de tesuturi umane si celule/compartiment de transplant medular, pentru reacreditare - 675,00 Spitatul Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu” Timisoara 675,00

SURSE DE FINANTARE DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL ALTE JEXCEDENT| sunse | EU+ST 2011 SURSE 2010 PROPRII AT CREDITE |BUGET LOCAL 0 4 5 Achizitie Statie de monitorizare hemodinamica la UMF "V Babes", HG 1168/2010 200,00 200,00 Achizitie imobil str Mugurilor nr.1 colt cu Bv. M. Viteazu- SCM 0,00 Achizitie imobil Policlinica nr.3 0,00 Dotari Spitalul Clinic Boli Infectioase si Pneumottiziologie Victor Babes 108,72 108,72 0,00 Studii şi proiecte 95,80 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 95,80 DALI Dezvoltarea unui sitem regional transfrontalier de telemedicina pentru diagnosticul si tratamentul cancerului genital 45,00 in aria Timisoara- Szeged 45,00 DALI-Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de Centre Medicale de -elenta pentru imbunatatirea diagnosticului antenatal al malformatiilor fetale in aria Timisoara-Varset 40,80 40,80 PT Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii "Louis Turcanu' - extindere corp B 10,00 10,00 Cheltuieli de expertiza , proiectare si 218,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218,52 executie privind consalidari si interventii DALI +PT Reabilitare anexa Spital 7852 [ Dermato Venerice Str.Marasesti nr.5 7 78,52 ET (inclusiv releveu) +Studiu geo + DALI - Cresterea calitatii serviciilor medicale in 140.00 cadrul Spitalului de Boli Infectioase si , Pneumortiziologie "Victor Babes" 140,00 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 9.363,02 0,00| 200,00 42,00 0,00 0,00 9.121,02 67.02.03.04 Instituții publice de 609,00 ooo| 000| 4200| 000| 0,00 567,00 +ctacole şi concerte C. Dotări independente şi alte investiții 609,00 0,00 0,00 42.00 0.00 0,00 567,00 Dotări independente 609,00 0,00 0,00 42,00 0,00 0,00 567,00 Dotări Teatrul German 10,00 10,00 0,00 Dotari Filarmonica - pian 599,00 32,00 567,00 Studii şi proiecte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 8.754,02 0,00| 200,00 0,00 0,00 0,00 8.554,02 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement. 8.754,02 0,00|:::: 200,00 0,00 0,00 0,00 8.554,02 A. Lucrări în continuare 2.193,63 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 2.193,63 Reamenajare Parcul Poporului, HCL 499/2006, HCl. 123/2008 0,00 0,00 Modernizare Scuar Arcidava, HCL 490/2007 157,38 Modernizare Scuar Paun Pincio( Sf. Nicolae) HCL 486/2007 3,37 Modernizare Parcul Carmen Sylva (Doina), HCL 553/2008 2.032,88 B. Lucrări noi 5.810,00 0,00j 200,00 0,00 0,00 0,00

SURSE DE FINANTARE DENUMIREA OBIECTIVULUI ALTE |EXCEDENT| suse | EU+ST - SURSE 2010 PROPRII AT CREDITE [BUGET LOCAL o 2 3 4 5 5 Ciadire educationala multifunctionala la Gradina Zoologica Timisoara, HCL 383/2007, HCL 354/2009, HCL 27/2011 10,00 0,00 10,00 Reamenajare Parcul Lotusului conform HG 1168/22.11.2010 200,00 0,00) 200,00 0,00 Amenajare parcare ecologica str. Circumvalatiunii nr. 37 200,00 200,00 Reamenajare si modernizare Parcul Copiilor lon Creanga HCL 305/2009 5.400,00 0,00 5.400,00 C. Dotări independente şi alte investiții 750,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,39 Dotări independente 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 Dotari Gradina Zoologica Timisoara 27,00 27,00 Studii şi proiecte 723,39 0,00 0,00 0,00, 0,00 0.00 723,38 DALI +PT Reabilitare fatada, intrari, ,arizare, climatizare si extindere sala L.Jude 123,40 123,40 DALI +PT Modernizare Parcul Scudier (Central) 0,00 0,00 DALI +PT Modernizare Parcul Cetății (Centrul Civic) 0,00 0,00 DALI +PT Modernizare Parcul Lidia (Pădurice Giroc) 38,32 38,32 SF+PT Reconstrucția ecologică a bălții de pe strada Lămăiței 105,00 105,00 SF+PT Amenajare parcare ecologica Intrarea Castanilor nr. 1 - 2 si Harniciei nr. 3 0,00 0,00 SF+PT Amenajare parcare ecologica str. Circumvalatiunii nr. 37 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 SF+PT Amenajare parcare ecologica str. Intrarea Sabinei nr 1, 2, 3 si Str. Muzicescu 0,00 0,00 SF+PT Amenajare parcare ecologica str. 7“rand nr.3, 5, 7, 9 0,00 000| 000| 0,00 0,00 - +PT Amenajare parcare ecologica b-dul Dambovita nr. 80 0,00 0 SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita Calea Buziasului 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50 SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita str. Orion 0,50 0,50 SF + PT Amenajare loc de joaca intrarea Doinei 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita str.Mures 0,50 0,50 | Amenajament silvic 22,59 22,59 [DALI + PT Reamenajarea Parcului Rozelor 102,92 0,00 0,00 0,00 102,92 DALI + PT Modernizarea Parcului Justitiei 102,92 0,00 102,92 PT Reamenajare si modernizare Parcul Copiilor |. Creanga 123,82 0,00 DALI+ PT Modernizarea Parcului Alpinet 102,92 0,00 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa 174,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 Socială pi Asistenta sociala pentru familie 174,92 000 000 000l 000 000

SURSE DE FINANTARE DENUMIREA OBIECTIVULUI EXCEDENT] SURSE 2010 PROPRII CREDITE |BUGET LOCAL 0 3 si copii, Asistenta sociala pentru familie 28,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2877 C. Dotări independente şi alte investiții 28,77 0,00 0,00 0.00 0,00 28,77 Cheltuieli de expertiza , proiectare si 28,77 0,00 0,00 0,00 0,00 28,77 executie privind consolidari si interventii DALI+PT Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii Serviciului pentru Protectia Copilului si Familiei (str. Platanilor 28,77 28,77 68.02.15.01 Centru comunitar 110,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,17 C, Dotări independente şi alte investiții 110,17 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 110,17 Dotări independente 28,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,35 Dotări 28,35 28,35 Studii şi proiecte 81,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,82 ”LI+PT Reabilitarea Centrului de zi pentru copii cu dizabilitati Podul Lung 56,26 56,26 DALI+PT Reabilitare cladire pentru persoane in dificultate (sir. Plavosin nr.21) 25,56 25,56 68.02.15.02 Cantine de ajutor social 35,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,98 C Dotări independente şi alte investiții 35,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 35,98 Studii şi proiecte 35,98 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 35,98 DALI + PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Cantinei de Ajutor Social pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost, situat in Timisoara, str Telegrafului nr.8 35,98 35,98 Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si 22.662,05| 2.120,92| 1.500,00) 0,00) 0,00) 700,81 18.340,32 dezvoltare publica 70.02.03 Locuinte 2.120,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1.803,41 o Dezvoltarea sistemului de | 3673 64| 2.120,92| 0,00) 000| 000| 0,00 1.552,72 mUCTĂări în continuare 1.251,44) 486,46 0,00 0,00 0,90 0,00 764,98 Reabilitare termică Piata Mărăşti nr. 1-2 258,36 102,39 155,97 Reabilitare termică Calea Al. loan Cuza, nr.8 4,53 4,53 0,00 Reabilitare termică Bv. 16 Decembrie 1989, nr.47 333,03 10,00 323.03 Reabilitare termică str.A.Ipătescu,nr.18- Fructelor, nr.8 9,25 9,25 0,00 Reabilitare termică Intrarea Zenit, nr. 8 4,7 4,17 0,00 Reabilitare termică str.Dinu Lipatti, nr. 2 37,15 37,15 0,00 Reabilitare termică str. Constantin Stere nr. 10, bl. 18 6,25 6,25 0,00 Reabilitare termică str. Hotinului nr. 1 4,96 4,96 0,00 Reabilitare termică str. Învățătorului nr. 5 27,70 27,70 0,00 Reabilitare termică Aleea Scurtă, nr.2, bl. 94 40,29 24,88 15,41 Reabilitare termică str. Perlei, nr. 10 25,60 25,60 0,00 Reabilitare termică str Mareşal Averescu, nr.35, bl. 99 53,82 27,50 Reabilitare termică str. Lidia, nr.104, sc.B+C 12,05 12,05

pr rr SURSE DE FINANTARE DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL | ALTE [EXCEDENT| suRse | EU+ST suRsE | 2010 | Romi | ap | OREDITE [BUGET LOCAL o 2 3 4 5 5 6 Reabilitare termică Calea Martirilor, nr.37, sc A+B 1,34 1,34 0,00 Reabilitare termică str. Cosminului nr. 31, sc. A+B 2,00 2,00 0,00 Reabilitare termică Bv. Liviu Rebreanu nr. 132, sc. A+B 3,49 3,49 0,00 Reabilitare termică str. Martir D-tru Jugănaru, nr. 25 16,72 186,72 0,00 Reabilitare termică str. Aron Cotruş, nr. 2. bi.D 9/6 21,91 21,91 0,00 Reabilitare termică str. Martir D-tru Jugănaru, nr. 27 4,00 4,00 0,00 Reabilitare termică str. Meziad, nr.2 1,10 1,10 0,00 Reabilitare termică str. Gavril Musicescu nr. TA, bl. 15/2 24,28 24,28 0,00 Raabilitare termică str. Cornel Grofşoreanu 14, sc.B 121,81 0,00 121,81 Reabilitare termică str. Cornel Grofşoreanu nr. 14, sc. A 133,04 10,60 122,44 ru a 5,22 Reabilitare termică str. Zarand nr. 3-5-7-9 5,22 0,00 Reabilitare termică str. Virgil Birou, nr.3 0,90 0,90 0,00 Reabilitare termică str. Mioriţa, nr.2, bl.3 1,71 1,71 0,00 Reabilitare termică str. Burebista, nr. 1 53,72 53,72 0,00 Reabilitare termică str. Burebista, nr. 3 43,04 43,04 0,00 B. Lucrări noi 2.334,95) 1.634,46 0,00 0,00 0,00 700,49 Reabilitare termică str. Piatra Craiului, nr.1 0,00], 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Coriolan Brediceanu, nr.13-15 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică Calea Circumvalațiunii, nr.26 790,77) 553,54 237,23 Reabilitare termică str. Stelelor, nr.6 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică Aleea Cristalului, nr.1, "TA 0,00 0,00 0,00 keabilitare termică str. lancu Flondor, bl. E17 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Bucovinei nr. 40 290,83) 203,58 87,25 Reabilitare termică sfr. Dropiei nr. 7 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică Calea Torontalului nr. 14, bl. 7B, sc. A+B 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Uranus, nr. 27, bl. 87 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Azuga, nr.1, Bl. 17 430,11 301,08 129,03 Reabilitare termică Bv. Dâmboviţa, nr. 22A 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Ana Ipătescu, nr. 9 254,84 178,39 76,45 Reabilitare termică str. lon Slavici, bl.18 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Cutezătorilor, nr, 2, Sc A+B 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Corneliu Coposu, nr.32, sc A+B 318,24 222,76 itare termică P-ţa Bihor, nr.14 250,16 175,11 C. Dotări independente şi alte investiții 87,25 0,00 0,00 0.00 0.00 Studii şi proiecte 87,25 0,00 0,00 0,00 0,00 Asistenta tehnica la 72 imobile 87,25 0,00

SURSE DE FINANTARE DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL ALTE EU+ST 2011 | suRSE | zoo | | ap | [BUGET LOCAL 0 1 2 3 4 5 5 6 70.02.03.30 Alte servicii in domeniul 250,69 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 250,69 locuintelor C. Dotari independente si alte investitii 250,69 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 250,69 Dotari 250,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,69 Dotari Sala Olimpia, Complex Bega 250,69 250,69 70.02.05 Alimentări cu apă şi amenajări - | = q59,09 0,00 0,00 0,00[.- 000| 700,81 5.258,28 hidrotehnice 70.02.05.01 Alimentări cu apă 5.959,09 0,00 0,00 0,00 0,00| 700,81 5.258,28 A. Lucrări în continuare 5.724,09 0,00 0,00 0,00 0,00) 696,03 5.028,06 Extindere retele apa cartier Kuntz, HCL 306,27 0,00 306,27 Alimentari cu apa industriala fantani ornamentale si zone verzi HCL 280/2008 636,54 0,00 76,54 560,00 Extindere retele apa-canal Ronat ( zona Comoarei) HCL 281/2008 1.176,71 0,00 1.176,71 Extindere retele apa-canal zona Blascovici | "/2008 88,94 88,94 Extindere retele apa-canal Plopi-zona Repin 514/2008 656,29 656,29 Extindere retele canal Plopi- zona Parang 509/2008 291,27 291,27 Extindere retele apa-canal Plopi-zona Martir lon Tanase 511/2008 671,75 671,75 Extindere retele apa cartier Plopi HCL 222/2009 1.180,26 350,22 630,04 Extindere retele canal Fratelia zona Cercului 557/2008 151,76 151,76 Extindere retele apa-cartier Ghiroda 558/2008 99,22 69,27 29,95 Extindere retele apa-canal Mehala - zona Mesteacanul 512/2008 465,08 465,08 B. Lucrări noi 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,78 8,22 Executie canalizare menajera Calea Sagului etapa | HCL 139/2009 4,78 0,00 0,00 0,00 4,78 0,00 F-tindere retele canal Ciarda Rosie - zona „tei Millo 510/2008 8,22 8,22 C. Dotări independente şi alte investiții 222.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222,00 Studii şi proiecte 222,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 222,00 Sistem major canal - cartier Ciarda Rosie et.lll, HCL 467/2010 71,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,00 Intregiri retele apa-canal Municipiul Timisoara et.l, HCL 466/2010 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 Reabilitare conducta apa si bransamente zona Fabric, HCL 73/2011 7.00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 Reabilitare conducta apa strada Uzinei, HCL 74/2011 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 SF+PT Reabilitare retea de apa zona Ronat triaj si canal Calea Ghirodei 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 SF Intregiri retele apa - canal Municipiul Timisoara et. Il 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.90 Studiu privind capacitatea de transport a retelei de canalizare din zonele cu risc de inundabilitate din Municipiul Timisoara 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 70.02.06. luminat public şi electrificări 7.901,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7001,64 A. Lucrări în continuare 7.901,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.304)

SURSE DE FINANTARE DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL ALTE EXCEDENT SURSE FT CREDITE |BUGET LOCAL 0 1 3 4 5 5 6 Extindere rețele iluminat public zona de nord, HCL 138/2005 4.471,64 0,00 0,00 4.471,64 Extindere rețele iluminat public zona de sud, HCL 136/2005 3.430,00 0,00 3.430,00 70.02.50: Alte, servicii în: domeniile locuințelor, : serviciilor şi dezvoltării 4.876,99 9,001 1.500,00 0,00 0,00 0,00 3.376,99 A. Lucrări în continuare 1.902,26 0,00| 1.500,00 0,00 0,00 0,00 402,26 Reabilitare P-ţa losefin , HCL 414/2002HCL 350/2009 1.902,26 1.500,00 402,26 C. Dotări independente şi alte investiții 2.974,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.974,73 Dotări independente 1,05 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 1,05 Asociatia pentru Management Energetic - aport capital 1,00 1,00 Aport capital Asociatia Cluster Regional TIC- Regiunea Vesi Romania 0,05 0,05 Studii si proiecte 2.973,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.973,68 Consultanta + Studii si proiecte pentru accesare fonduri europene 10,80 0,00 10,80 Studiu de oportunitate si Cerere finantare pt."Sistem de informare si comunicare facil pentru cetateni - panouri informative”, HCL 60,00 60,00 Studiu de oportunitate si cerere de finantare pt. Sistemul de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in municipiul Timisoara 62,42 62,42 SF+PT Infrastructura regionala de afaceri si inovare in sectorul TIC, HCL 425/2010 620,58 520,58 SF+PT Trafic management si supraveghere video 178,00 178,00 CF+ Documentatie pentru modernizarea statiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Crestere Timisoara 86,30 86,30 Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timisoara 521,23 0,00 521,23 Actualizare SF + PT, Reabilitare spatii publice din centrul istoric al orasului Timisoara (CETATE), HCL 355/2010 571,59 0,00 571,59 SF+PT Centru Regional de Competente si Dezvoltare a Furnizorilor in Sectorul Automotive 170,00 170,00 Studiu privind reducerea nivelului de zgomot folosind asfalt cauciucat 37,82 37,82 PUG Municipiul Timisoara 500,00 500.00 Consultanta pentru verificarea si modificarea conceptului general de dezvoltare urbana a municipiului Timisoara 79,10 79,10 PUZ- Complexul Studentesc 0,00 0,00 PUZ Piata 700 10,00 10,00 DALI + PT Reabilitare imobil Regele Carol | 55,43 0,00 0,0 0,00 0,00 55,43 SF + PT Spatiu depozitare arhiva si utilitati la Parc Industrial Freidorf (inclusiv generator 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 SF-Nei City 10,00

SURSE DE FINANTARE DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL [ALTE |oxcepEnT] sunse | EU+ST | 5011 SURSE 2010 PROPRII AT CREDITE [BUGET LOCAL rr 0 1 2 3 4 5 5 6 Capitolul 81.02 Combustibili si energie 3.504,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.504,93 81.02.06 Energie termică 3.504,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.504,93 A. Lucrări în continuare 3.504,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.504,93 Retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemului centralizat de producere si distributie a energiei termice in municipiul Timisoara 3.504,93 0,00 0,00 0,00) 0,00 0,00 3.504,93 Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termiceCT BUZIAS HCL 556/2006 1.000,00 1.000,00 Retennologizarea centralelor termice de cartier CT Dunarea prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice- "Dunarea HCL 556/2006 1.000,00 1.000,00 keabilitare RTS Zona Soarelui HCL 288/2008 39,21 39,21 Reabilitare RTS Cartierul GiroculuiHCL 289/2008 57,73 57,73 Reabilitare RTS Campus Universitar HCL 290/2008 50,77 50,77 Reabilitare RTS Zona Calea Aradului, HCL 92/2004 50,40 50,40 Reabilitare RTS ZONA Circumvalaţiunii, HCL 275/2006 53,63 53,63 Reabilitare RTS ZONA Lipovei, HCL 276/2006 155,61 155,61 Reabilitare RTS ZONA Lunei HCL 291/2008 68,39 58,39 Reabilitare retele primare de termoficare din municipiul Timisoara , HCL 166/2004 879,87 879,87 Reabilitare modernizare retele termice secundare in municipiul Timisoara, HCL 149,32 149,32 84.02 Transporturi 23-408,34 0,00, 2.356,83 0,90 0,06 0,00 21.051,51 84.02.03: Transport rutier 23.408,34 0,00; 2.356,83 0,90 0,00 0,00 21.051,51 84.02.03.02 Transportul în comun 859,47 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 859,47 A, Lucrări în continuare 5,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 5,00 Sistem integrat pentru eficientizarea incasarilor și cheltuielilor la RATT 5,00 5,90 C. Dotări independente şi alte investiții 854,47 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 854,47 Dotări independente 537,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 537,55 Maşini, echipamente si mijloace de 537,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 537,55 transport Autobuze articulate (30 buc.) + Autocar 525,55 0,00 0,00 0,00 0,00 525,55 Tramvaie folosite 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Achizitii tramvaie noi 10,00 10,00 Studii şi proiecte 316,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316,92 Studii si proiecte Primarie 150,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 150,00 SF+PT Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe str Slavici-str Polona din Municipiul Timişoara (traseul 9) 0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI 0 SURSE DE FINANTARE EXCEDENT] 2010 SURSE PROPRII CREDITE BUGET LOCAL SF+PT Reabilitare linii tramvai şi modernizare lrame stradale pe str Slefan cel Mare din Municipiul Timişoara (traseul 1) 150,00 150,00 Studii si proiecte RATT 166,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166,92 SF + PT Statie intermodala Dambovita 2,00 2 SF+PT Extindere retea troleibuz Dumbrăvița (accesabilitatea zonei prin extinderea retelei de troleibuz Timisoara-Dumbrăviţa) 50,00 50,00 SF+ PT Extindere retea troleibuz Ghiroda (accesabilitatea zonei prin extinderea retelei de troleibuz Timisoara-Ghiroda) 50,00 50,001 Studiu privind valorificarea potentialului de trafic naval pe Canalul Bega 53,32 53,32 SF + PT Extindere linie cale tramvai Mosnita f* -cesibilizarea zonei prin extinderea liniei de tramvai Timisoara-Albina) 11,60 0,00 11,60 84.02.03.01 Drumuri si poduri 2.625,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.625,63| A. Lucrări în continuare 1.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.730.00| Consolidare pasaj Cal. Şagului, HCL 94/2007 1.730,00 0.00 ! E B. Lucrări noi 80,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,63 PT + Consolidare Pod Uzina de Apa, HCL 22/2005;HCL 396/2009 80,63 80,63 C. Dotări independente şi alte investiții 815.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 815,00 Studii şi proiecte 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 815,00 Expertiza Podul Stefan cel Mare 13,84 13,84 Expertiza Podul Muncii 18,15 18,15 Expertiza Podu! Tinereţii 13,84 13,84 S.F.+PT Amenajare Complex rutier zona Michelangelo 757,33 757,33 Expertiza Podul Eroilor 13,84 0,00 13,84 "02.03.03 Străzi 13.153,24 0,00) 2.356,83 0,00 0,00 0,00 10.796,41 n. Lucrări în continuare 10.955,88 0,00! 2.356,83 0,00 0,00 0,00 8.599,05 Amenajare str. Busuioc, HCL 274/2006 331,63 ] 0,00 331,63 Amenajare str. Pius Brânzeu, HCL 403/2006 0,10 0,00 0,10 Amenajare str Berzei, HCL 405/2006 3,00 0,00 3,00 Amenajare str Gr Alexandrescu, HCL 417/2006 6,97 0,00 6,97 Amenajare str Vânătorilor, HCL 413/2006 181,32 0,00 181,32 Amenajare str. Bârzava, HCL 416/2006 2,20 0,00 2,20 Amenajare str. Liege, HCL 158/2008 17,58 7,58 |Amenajare zona Polona HCL 466/2009 1.967,19 1.967,19 Amenajare strada Moise. Dobosan( Calimanesti) HCL 160/2008 2.129,61 2.129,61 Modernizare Calea Torontalului si extindere HCL 247/2008;HCL 467/2009 6.326,28 2.356,83 3.969,45 B. Lucrări noi 1.754,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.754,49 PT + Amenajare str. Muzicescu HCL 395/2009 271,38 271,38 PŢ + Amenajare strada Steaua HCL 906,08 Amenajare str. Neculce HCL 25/2010 367,03 Amenajare str. Anul 1848 10,00

“SURSE DE FINANTARE DIRECTOR DIRECȚIA ECON A ICĂ Smaranda HARACICUI| d Verificat SEF INVESTITII | G Pr NTOCMIT| crt TOMA tute DENUMIREA OBIECTIVULUI ALTE EXCEDENT] suRse | EU+ST 2011 | SURSE | 2010 | pRopa | pp | [BUGET LOCAL o 1 2 3 4 5 5 5 C. Dotări independente şi alte investiții 442,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 442,87 Studii şi proiecte 442,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 442,87 SF+PT Amenajare str. Brazilor 6,16 6,16 SF+PT Amenajare str. Cronicar Neculce 13,64 13,64 SF+PT Amenajare str. Gladiolelor 17,40 17,40 SF+PT Amenajare Zona Campului 12,43 12,43 SF-+PT Amenajare zona Petuniei -Magnoliei 37,59 37,59 SF+PT Amenajare. zona Weismuller- 4717 Laurenţiu Nicoară 47,17 SF+PT Amenajare str. Anul 1848 47,70 47,7 SF+PT Reamenajare geometrie intersectie 36 46 P-ta Balcescu 36,46 SF+PT Amenajare str. Gh. Cotoşman 30,38 30,38i SF+PT Amenajare legătură între str. Torac |si Calea Stan Vidrighin 30,00 30,00 S+PT Amenajare Calea Martirilor 0,00 0,00 Studiu de impact, Actualizare SF+PT Modernizare sir.Closca si extindere la 4 103.94 103.94 benzi pe sectorul Bv_Cetatii-str Ovidiu Balea, HCL 439/2010 84.02.50 Alte cheltuieli in domeniul 6.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.770,00 transporturilor C.Dotari independente si alte investitii 6.770,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 6.770,00 Dotari independente 6.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.770,00 Achizitii mijloace de transport HCL 47/2004 5.770,00 0,00 5.770,00

Anexa ta/2 ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ APROBAT,.. MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR sc2011- 2355 Dr. Ing. ancora ke. PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POST ADERARE 4 cu arnendameni rr ALTE E) DENUMIREA OBIECTIVULUI SURS -BUGET LOCAL 0 | 1 2 2) 4 3 5 FT TOTAL GENERAL | 101.451,87) 50,00, 456,04 68,00) 77.876,61| 18.494,09| 4.507,13 Capitolul 86.02 Sănătate | 6.958,02) 0,00) 456,04) 68,00) 8.153,11 0.00| 1.281,78 0,00[ 1.281,78 66.02.06 Spitale 3.958,93, 0,00] 456,04| 68,00) 8.153,11 Reabilitarea modernizarea, dezvoltarea si | echiparea ambuiatoriului spitalului Clinic de Boli | | | i i Infectioase Dr. Victor Babes, HCL 409/2019 | 3.664,04 456,04 2.523,42| Reabilitarea,modernizarea si echiparea | arbulatoriului Clinicii de Chirurgie Cranio- Maxilo - | i Faciala din cadrul Spitalului Clinic Municipal, HCL | | | 410/2010 3.205,82) | reeningul bolilor metabolice la nou- nascui si | diagnosticul molecular ai bolilor cu transmitere ) | ereditara: realizarea Infrastruciurii si colaborarii | euro-regia Cross-border cooperation- Hungary | | Romania [2007-2013 Code HURO 0802/008 AF) | 3.089,07) 0,00 58,00| 3.021,07) | 0,00 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie | 3.036,50] 0,00) 0,00) 0,00) 2.433,40 0,00| 603,10 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone ) ] verzi, baze sportive si de agrement 3.036,50) 0,00) 0,00 0,00) 2.433,40 0,00 603,10 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi. baze sportive și de agrement 3.036,50| 0,00 0,00 0,00) 2.433,40 0,00 603,10 Biodiversiiaiea si proiectia mediului - o abordare | ] | | | | ] , responsabila e problemelor de mediu a doua orase | infraiite - BIOTOYWNS HURO/0901/128/1. 3.4 180,00 176,40 3,60 O abordare inclusa de la egal la egal, a conurbatiilor si aglomerarii urbane iargi, pentru | participarea la Conveniia Primarilor - | "ONURBANT, CIP - IEE - 2010, nr.271380 | 40,00 i i 30.09| 10,00 wiodernizarea Parcului Rozelor, HCL 180/2007 2.816,50) 2.227.00 585.50 i 8.02 Asi ări şi i ială | i ) i Capitolul 6 sigurări şi Asistenţa Socială 550.70| 000| 0.00 000| 540.00 0.00 1070 ai Asistenta sociala pentru familie si 550.70| 0.00 0,00 0.00 540.00 0.00 1070 06.15.50 A ieli i i 68.06 18 50 Ite cheituieli in domeniul 550,70| 0,00 000| 0,00 540,00 1070 prevenirii excluderii sociale , | SARRABARRIPEN 550,70 i 540,00 10,70 i 0.02 Locui icii si | | Capa 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare | 13 000| 0,00 17.503,77 0,00) 1.155,84 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, | 18.809,41| 50,00| 0,00 0,00 17.803,77| 0,00) 1.155,64 viciilor şi dezvoltării comunale | | | ea şi revitalizarea fortificației Cetăţii | i Bastionul Therezia, HCL 156/2007 215,22 0,00| | 21532 infrastructurii publice urbane a | | iar Canalului Bega Timisoara, HCL 352/2010 5.544,00 0,00| | 5.494.090] | Şi publice din centrul istoric al orasului | | | | E ), HCL 355/2016 8.315,00 ] 0,00 8.265,90, si

UTE E | BUGET | DENUMIREA OBIECTIVULUI e SURS | DESE | EUISTAT | CREDITE | LOCAL 0 1 2 2 4 3 4 5 [pa agro-logistic regional integrat, HCL 242/2010 2.026,57 1.927,53 99,04 PIMMS TRANSFER 238,32 0,00 232,24 6,08 Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor in Comuna Dumbravita-lncubator de afaceri, HCL 302/2010 620,00| 50,00 535,00 35,00 infrastructura regionala de afaceri si inovare in sectorul TIC, HCL 425/2010 1.350,00 750,00 600,00 C. Dotări independente şi alte investiții 500,00] 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 100,00 Dotări independente 500,00| 0,00 0,0 0,00 400,00 0,00 100,00 Sistem de informare si comunicare facil pentru cetateni - panouri informative, HCL 303/2010 200,00 400,00 100,00 BI 81.02 Combustibili si energie 61.643,20| 0,00 0,00 0,00) 43.920,76| 17.722,44 0,00 81.02.06 Energie termică 61.643,20| 0,00] 0,00) _0,00| 43.920,76| 17.722,44 0,00 Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării „la normele de protecția mediului 61.643,20 43.920,76| 1772244 0.00 privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea "sienței în alimentarea cu căldură urbană - HCL 347/29.09.2009 84.02 Transporturi 7.453,13, 0,00 0,00 0,00, 5.225,57 771,65) 1.455,91 [84.02.03 Transport rutier 7.453,13|0,00 0,00 0,00); 5.225,57 771,65| 1.455,91 84.02.03.03 Străzi 7.453,13) 0,00 0,00 0,00, 5.225,57 771,65| 1.455,91 Modernizare str.Closca si extindere la 4 benzi pe sectorul Bv.Cetatii-str Ovidiu Balea, HCL. 439/2010 1.650,00 1.600,00 50,00 Reabilitare Str. Vacarescu - pe tronsonul cuprins intre B-dul Regele Carol si bd. 16 Decembrie HCL 304/2010 5.803,13 3.625,57 771,65) 1.405,91 DIRECTOR DIRECŢIA ECO OMICĂ DIRECTOR DIRECȚIA DEZVOLTARE | JUNIE —- N NL 4 Î Sa 1 | Verificat SEF SERVIQIUL INVESTITII INTOG ate Lup e TOMA / mt