keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 331/14.06.2019 privind aprobarea participării la Proiectul transfrontalier Interreg V-A "Cross-border joint trainig centers" (eMS ROHU-374) - proiect de reabilitare a taberei din localitatea Zolt, comuna Fârdea, jud. Timiş, în vederea înfiinţării unui centru de formare - proiect aprobat spre finanţare în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Interreg - V-A RO-HU, în care Liceul Teoretic " Bartók Béla" din Timisoara este leader beneficiar

14.06.2019

Hotararea Consiliului Local 331/14.06.2019
privind aprobarea participării la Proiectul transfrontalier Interreg V-A "Cross-border joint trainig centers" (eMS ROHU-374) - proiect de reabilitare a taberei din localitatea Zolt, comuna Fârdea, jud. Timiş, în vederea înfiinţării unui centru de formare - proiect aprobat spre finanţare în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Interreg - V-A RO-HU, în care Liceul Teoretic " Bartók Béla" din Timisoara este leader beneficiar


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. 9772/ 22.04.2019 a Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC 2019 -9772/24.04.2019 al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 31.05.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2019 - 9772/22.04.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comert, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Conform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011;
Luând în considerare adresa de la Liceul Teoretic " Bartók Béla" din Timişoara, nr. 1925/17.04.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2019-9772/18.04.2019 cu completarea adusă în 19.04.2019;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin.(2) lit. b) şi alin. (4) lit. a) şi alin. 6 lit. (a) pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă participarea Liceului Teoretic " Bartók Béla" din Timişoara, în calitate de beneficiar principal, la Proiectul "transfrontalier Interreg V-A "Cross-border joint trainig centers" (eMS ROHU-374) - proiect de reabilitare a taberei din localitatea Zolt, comuna Fârdea, jud. Timiş, în vederea înfiinţării unui centru de formare", în valoare totală de 581.625,83 Euro (2.768.020,00 lei, conform curs valutar infoeuro din luna aprilie 2019), cu finanţare prin ERDF.

Art.2: (1) Se aprobă alocarea din bugetul local al Municipiului Timişoara a sumei de 14.750,00 lei, pentru Liceul Teoretic " Bartók Béla" din Timişoara, pentru anul 2019, conform bugetului estimativ din Anexă.
(2) Suma de 626.540,00 lei, constituie avans rambursabil pe anul 2019 şi se va recupera de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Serviciului Şcoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Liceului Teoretic " Bartók Béla " din Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Anexa_Proiect.pdf

Anexa la Proiect de HCL pentru Proiect Lic. Béla Bartók

Proiect Bartók Béla ‐ Interreg V‐A Romania ‐ Ungaria 

nr. crt.  Sursa de   finanțare  Anul 2019 Anul 2020 Anul 2021  total

      (lei)  (mii  lei) (lei) (mii lei) (lei) 

(mii  lei) lei

1. 

Contribuția  proprie / BL  (2 %)  14.750,00  14,75 38.740,00 38,74 1.880,00  1,88 55.370,00

2. 

Finanțare EU  ‐ERDF   (85 %)  626.540,00  626,54 1.646.620,00 1.646,62 79.650,00  79,65 2.352.810,00

3. 

Buget  Național  (13 %)  95.820,00  95,82 251.840,00 251,84 12.180,00  12,18 359.840,00

   Total 737.110,00  737,11 1.937.200,00 1.937,20 93.710,00  93,71 2.768.020,00

Director Economic, Steliana STANCIU

Șef Birou Finanțare Școli, Ramona ROSENBLUM

Consilier, Mihaela Jurca

Atasament: Expunere_motive.pdf

Cod FO 53-03, ver.1

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR NR. 9772/24.04.2019

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea participării la Proiectul transfrontalier Interreg V–A “Cross-border joint trainig centers”, eMS ROHU-374, proiect aprobat spre finanțare în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Interreg V-A RO-HU, în care Liceul Teoretic “ Bartók Béla” din Timişoara este leader de proiect

Proiect de hotărâre privind

aprobarea participării la Proiectul transfrontalier Interreg V–A “Cross-border joint trainig centers”, eMS ROHU-374, proiect aprobat spre finanțare în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Interreg V-A RO-HU, în care Liceul Teoretic “ Bartók Béla” din Timişoara este leader de proiect

Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere: - Solicitarea Liceului Teoretic “ Bartók Béla” din Timişoara, în vederea demarării Proiectului

transfrontalier Interreg V–A “Cross-border joint trainig centers”, eMS ROHU-374 - Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011; - În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin.(2) lit. b) şi alin. (4) lit. a) şi a alin. 6 lit. (a) pct. 1

din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; - În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi

modificată;

Ținând cont de cele enumerate mai sus, apreciez ca fiind oportună promovarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea participării la Proiectul transfrontalier Interreg V–A “Cross-border joint trainig centers”, eMS ROHU-374, proiect aprobat spre finanțare în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Interreg - V-A RO-HU, în care Liceul Teoretic “Bartók Béla” din Timişoara este Leader de proiect și supun dezbaterii Consiliului Local documentația aferentă.

PRIMAR, NICOLAE ROBU

DIRECTOR ECONOMIC, STELIANA STANCIU

Atasament: Raport_specialitate.pdf

 

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMĂRIA SC2019 – 9772/24.04.2019 BFȘ ‐819 /18.04.2019

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea participării la Proiectul transfrontalier Interreg V–A “Cross-border joint trainig centers” (eMS ROHU-374) - proiect de reabilitare a taberei din localitatea Zolt, comuna Fârdea, jud. Timiș, în vederea înființării unui centru de formare – proiect aprobat spre finanțare în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Interreg V-A RO-HU, în care Liceul Teoretic “ Bartók Béla” din Timişoara este leader beneficiar

Liceul Teoretic “Bartók Béla” din Timişoara, în parteneriat cu KatHáz Catholic House Public Benefit Nonprofit Ltd. din Szeged, Ungaria și Fundația Diaspora din Timișoara, România, au depus în anul 2018, un proiect transfrontalier ROHU cu titlul TwinS Cross-border joint trainig centers (eMS ROHU-374) și au câștigat punctajul necesar pentru a fi finanțat.

Proiectul are ca obiectiv reabilitarea taberei din localitatea Zolt, comuna Fârdea, jud. Timiș, în vederea înființării unui centru de formare.

În vederea realizării acestui proiect Liceul Teoretic “Bartók Béla” din Timişoara, prin adresa cu nr. ieşire 1925/17.04.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2019-9772 din 18.04.2019, a solicitat hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara din care să rezulte acordul pentru cofinanţarea proiectului din Bugetul Local, întrucât Primarul Municipiului Timişoara este ordonatorul principal de credite.

În Legea educaţiei naţionale, nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, se specifică modalităţile de finanţare a activităţilor din cadrul unităţilor de învăţământ. “Art. 103 (2) Consiliile locale şi consiliul judeţean, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti pot contribui din bugetele proprii la finanţarea de bază şi complementară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat. Art. 105 (1) Finanţarea complementară asigură cheltuieli de capital, cheltuieli sociale şi alte cheltuieli asociate procesului de învăţământ preuniversitar de stat. (2) Finanţarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar, din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată, pentru următoarele categorii de cheltuieli:...lit. k) cheltuieli pentru participarea în proiecte europene de cooperare în domeniul educaţiei şi formării profesionale.”

Prin acest proiect investițional se propune reabilitarea taberei din localitatea Zolt, comuna Fârdea, tabără care are o suprafață de 8.633 mp, compusă din clădire, curte și grădină, aria construită fiind de 821,43 mp. Această clădire a funcționat ca și tabără de vară în perioada anilor 1970-1990 în folosința Liceului Teoretic “Bartók Béla” din Timişoara, după care a urmat o perioadă de aproape două decenii în care tabăra nu a mai putut fi utilizată din cauza situației incerte a proprietății. În prezent imobilul se află în proprietatea Consiliului Local Fârdea iar dreptul de administrare pentru 30 de ani a fost atribuit Liceului Teoretic “Bartók Béla” din Timişoara, prin Hotărârea Consiliului local al Comunei Fârdea nr. 37 din 24 iulie 2014, conform extras CF, anexate prezentului raport.

Conform HCL al comunei Fîrdea, nr. 68 din 20 decembrie 2018, privind aprobarea realizării lucrărilor de reamenajare și extindere a imobilului ”Casa, curte și grădină” înscris în CF nr. vechi 142, nr. top 76/a situat în comuna Fîrdea, localitatea Zolt, nr. 70, anexat prezentului raport, lucrările de reamenajare

 

și extindere vor fi realizate de către Liceul Teoretic “Bartók Béla” din Timişoara, conform D.A.L.I. nr. 543/1/01-2018 întocmit de SC Pro-Arh srl., în cadrul proiectului ”Centre de formare transfrontaliere” RO-HU – 374, depus în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Interreg România-Ungaria.

Proiectul Cross-border joint trainig centers (eMS ROHU-374) se va derula pe parcursul a 30 de luni, activitățile au în vedere înființarea unui Centru de Formare Transfrontalier, în vederea sprijinirii dezvoltării și întăririi relațiilor de cooperare transfrontaliere din regiune și a facilitării accesului pe piața muncii a locuitorilor din regiune. În acest centru se vor desfășura două tipuri de cursuri de formare și anume un Curs de orientare în Carieră, pentru grupele de vârstă 15-25 ani și un Curs de Formare a Competențelor Antreprenoriale, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 16-65 ani.

Prin reabilitarea imobilului se are în vedere extinderea construcției la o capacitate de 32 de locuri de cazare și a grupurilor sanitare necesare, amenajarea și dotarea unei bucătării proprii și dependințelor aferente, precum și a două săli de cursuri și a locurilor de relaxare importante din punct de vedere al întăririi relațiilor profesionale și personale. La nivel de proiectare s-au mai luat în calcul și dotările cu echipamente IT ale sălilor de curs, care cuprind, pe lângă echipament modular pentru cursanți și formatori, următoarele tipuri de echipamente: videoproiectoare, laptopuri, echipament multifuncțional pentru scanare, multiplicare și imprimare a materialeor necesare pe parcursul cursurilor de formare, instrumente vizuale pentru facilitarea prezentărilor și mobilier pentru păstrarea acestora. Camerele de cazare sunt dotate cu paturi, dulapuri, birouri, jaluzele. Pentru dotarea bucătăriei și a dependințelor s-au prevăzut dotări profesionale specifice. Locurile de relaxare, atât cele din interiorul construcției cât și din exterior sunt dotate cu canapele, mese, scaune, etc. Pe lângă acestea, este luată în vedere și amenajarea curții.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este 1.269.162,83 Euro (finanțare nerambursabilă și contribuția beneficiarilor), din care:

- 1.078.788,40 Euro, finanțare ERDF; - 146.226,69 Euro, co-finanțare Buget de Stat; - 44.147.74 Euro, contribuția proprie a beneficiarilor.

Cheltuielile ne-eligibile vor fi suportate de către Leaderul de Proiect- Liceul Teoretic “Bartók Béla” din Timişoara și de către Beneficiarii Proiectului, separat față de bugetul aprobat.

Valoarea totală a părții acestui proiect aferente Liceului Teoretic “Bartók Béla” din Timişoara, este 581.625,83 Euro, din care:

- contribuția ERDF este de 494.381,95 Euro (85% din valoarea bugetului destinat școlii); - contribuția statului este de 87.243,88 Euro, din care 75.611,36 Euro (86,67 %) din cofinanțarea

națională), iar - contribuția Liceului Teoretic “Bartók Béla” din Timişoara (finanțat din Bugetul Local) este de

11.632,52 Euro (13,33 % din cofinanțarea națională), după cum rezultă din bugetul proiectului și referat de necesitate, anexat.

Date fiind cele prezentate, având în vedere faptul că Liceul Teoretic “Bartók Béla” din

Timişoara din Timişoara este ordonator terțiar de credite, iar ordonatorul principal de credite este Primarul Municipiului Timişoara, Liceul Teoretic “Bartók Béla” Timişoara solicită, prin adresa cu nr. de ieşire 1925/17.04.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC 2019- 9772/18.04.2019, efectuarea demersurilor legale pentru aprobarea participării la proiect şi includerea în bugetul local 2019, 2020, 2021, a sumei de 506.014,47 Euro, reprezentând bugetul cu finanțarea ERDF (85% din valoarea proiectului), respectiv contribuția proprie de 2% a Liceului Teoretic “Bartók Béla” în acest proiect, echivalentul în lei a sumei de care este nevoie pentru derularea proiectului fiind de 2.408.180 lei.

Valoarea în lei este calculată după cursul valutar infoeuro din luna aprilie 2019 care este de 1 Euro=4,7591 lei.

 

Suma de 626.540 lei, constituie avans rambursabil pe anul 2019 și se va recupera de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Suma de 14.750 lei, reprezintă 2% contribuția proprie aferentă anului 2019 (finanțată de la Bugetul Local) și nu este rambursabilă.

Liceul Teoretic “Bartók Béla” din Timişoara solicită aprobarea alocării sumei de 641.290 lei în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 și a sumei de 1.658.360 lei pentru anul 2020, respectiv a sumei de 81.530 lei pentru anul 2021 aşa cum rezultă din tabelul cu cheltuieli eligibile estimate, pe surse de finanţare și pe ani, prezentat mai jos.

Proiect Bartók Béla ‐ Interreg V‐A Romania ‐ Ungaria 

nr. crt.  Sursa de   finanțare  Anul 2019  Anul 2020  Anul 2021  total 

      (lei)  (mii lei)  (lei)  (mii lei)  (lei)  (mii lei)  lei 

1. 

Contribuția  proprie / BL  (2 %)  14.750,00  14,75 38.740,00 38,74 1.880,00  1,88 55.370,00

2. 

Finanțare EU  ‐ ERDF   (85 %)  626.540,00  626,54 1.646.620,00 1.646,62 79.650,00  79,65 2.352.810,00

3. 

Buget  Național  (13 %)  95.820,00  95,82 251.840,00 251,84 12.180,00  12,18 359.840,00

   Total  737.110,00  737,11 1.937.200,00 1.937,20 93.710,00  93,71 2.768.020,00

Având în vedere cele mai sus menţionate, propunem înaintarea spre aprobare a participării la

Proiectul transfrontalier Interreg V–A “Cross-border joint trainig centers”, eMS ROHU-374, care are ca obiectiv reabilitarea taberei din localitatea Zolt, comuna Fârdea, în valoare totală de 1.269.162,83 Euro, câştigat de Liceul Teoretic “Bartók Béla” din Timişoara şi finanţat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Interreg V-A RO-HU, precum și aprobarea alocării in Bugetul Local al Municipiului Timişoara a echivalentului în Lei a sumei de 11.632,52 Euro, reprezentând contribuţia proprie a Liceului Teoretic “Bartók Béla” în proiect.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport apreciem că Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării la Proiectul transfrontalier Interreg V–A “Cross-border joint trainig centers”, eMS ROHU-374, proiect aprobat spre finanțare în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Interreg V-A RO-HU și care are ca obiectiv reabilitarea taberei din localitatea Zolt, comuna Fârdea, jud. Timiș, în vederea înființării unui centru de formare, în care Liceul Teoretic “Bartók Béla” din Timişoara este Leader de proiect, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

Director Direcția Economică, Avizat: Director Direcția Dezvoltare, Steliana STANCIU Magdalena NICOARĂ Șef Birou Finanțare Școli, Ramona ROSENBLUM

Consilier, Mihaela Jurca