keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 23/25.01.2011 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 308/29.07.2010 privind aprobarea Regulamentului privind utilizarea celor 50 de audioghiduri achiziţionate de Municipiul Timişoara în cadrul proiectului "Dezvoltarea serviciilor de informare şi promovare turistică din Timişoara în context regional" realizat în cadrul Programului de vecinătate România - Serbia, Phare 2004-2006

25.01.2011

Hotararea Consiliului Local 23/25.01.2011
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 308/29.07.2010 privind aprobarea Regulamentului privind utilizarea celor 50 de audioghiduri achiziţionate de Municipiul Timişoara în cadrul proiectului "Dezvoltarea serviciilor de informare şi promovare turistică din Timişoara în context regional" realizat în cadrul Programului de vecinătate România - Serbia, Phare 2004-2006


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011 - 617/11.01.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.510/18.12.2007 privind aprobarea participării Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi cofinanţării proiectului "Dezvoltarea serviciilor de informare şi promovare turistică din Timişoara în context regional" realizat în cadrul Programului de vecinătate România - Serbia, Phare 2004-2006;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 308/29.07.2010 privind aprobarea Regulamentului privind utilizarea celor 50 de audioghiduri achiziţionate de Municipiul Timişoara în cadrul proiectului "Dezvoltarea serviciilor de informare şi promovare turistică din Timişoara în context regional" realizat în cadrul Programului de vecinătate România - Serbia, Phare 2004-2006;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara 330/03.08.2010 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresele de la Serviciul Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara cu nr. 19761/24.08.2010 şi nr. 19761/25.08.2010;
În baza Adresei cu nr. SC2010-19761/17.09.2010 de la Cabinet Secretar;
În baza Adresei cu nr. SC2010 -19761/21.10.2010 de la Biroul Aparatului permanent de lucru al Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36, lit. (d), alin. (6) lit. a), pct. 4 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificarea Regulamentului privind utilizarea celor 50 de audioghiduri achiziţionate de Municipiul Timişoara în cadrul proiectului "Dezvoltarea serviciilor de informare şi promovare turistică din Timişoara în context regional" realizat în cadrul Programului de vecinătate România - Serbia, Phare 2004-2006, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 308/29.07.2010, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă contractul- cadru privind utilizarea celor 50 de audioghiduri achiziţionate de Municipiul Timişoara în cadrul proiectului "Dezvoltarea serviciilor de informare şi promovare turistică din Timişoara în context regional" realizat în cadrul Programului de vecinătate România - Serbia, Phare 2004-2006, prevăzut în Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare, prin Compartimentul Infocentru Turistic, şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Compartimentului Infocentru Turistic;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_1.pdf

1

Anexa 1 la HCL nr. ……………………………...

Regulament

privind utilizarea celor 50 de audioghiduri achiziţionate de Municipiul Timişoara în cadrul proiectului "Dezvoltarea serviciilor de informare şi promovare turistică din Timişoara în context regional" realizat în cadrul Programului de vecinătate România - Serbia, Phare 2004-2006 Preambul Prezentul regulament a fost elaborat în vederea stabilirii modului de utilizare a unui număr de 50 de audioghiduri, care au fost achiziţionate de Municipiul Timişoara în cadrul proiectului "Dezvoltarea serviciilor de informare şi promovare turistică din Timişoara în context regional", realizat în cadrul Programului de vecinătate România - Serbia, Phare 2004-2006, şi pe care Municipiul le pune la dispoziţia potenţialilor vizitatori ai oraşului Timişoara, prin Compartimentul Infocentru Turistic aflat pe str. Alba Iulia nr. 2 din Timişoara. Art. 1. Definiţii: a) audioghid = un aparat similar unui telefon mobil, cu butoane pentru selectarea prin numere a obiectivelor de pe harta însoţitoare, care are incorporat un card de memorie SD, ce conţine descrieri auditive a 65 de obiective turistice din Timişoara în 6 limbi, respectiv în limba română, engleză, germană, sârbă, franceză şi italiană. Audioghidul este de tip AV Comm -Tec Happy Guide şi are următoarele accesorii: cardul de memorie SD şi 1 pereche de căşti; b) vizitator = persoană fizică aflată în scop turistic în Municipiul Timişoara/persoană fizică interesată de obiectivele turistice ale Municipiului Timişoara. Art. 2. Audioghidurile vor putea fi utilizate de vizitatori, pentru o durată de maxim 3 ore şi pe baza procesului verbal de predare-primire, anexat la prezentul regulament, care se va semna de către vizitator şi de către un angajat al Compartimentului Infocentru Turistic. Art. 3. Vizitatorul va returna audioghidul împreună cu accesoriile menţionate în procesul verbal, la sediul Compartimentului Infocentru Turistic Timişoara, până la ora stabilită în procesul-verbal. Art. 4. În momentul predării către vizitator de către reprezentantul Infocentrului Turistic a audioghidului, împreună cu accesoriile menţionate în procesul verbal, se va semna un contract, se va reţine de la vizitator o garanţie în bani, în cuantum de 15 euro (plătibil în lei calculat la cursul de referinţă BNR din ziua plăţii) şi o copie a actului de identitate. Art. 5. În situaţia în care ora restituirii audioghidului este depăşită cu mai mult de o oră, dar nu mai mult de sfârşitul programului de lucru al Compartimentului Infocentru Turistic din ziua respectivă (afişat pe uşa Compartimentului Infocentru Turistic şi care se va aduce la cunoştinţa vizitatorului), se vor percepe penalităţi în cuantum de 8 lei/oră. Art. 6. (1) În situaţia în care audioghidul şi accesoriile sunt returnate în ziua lucrătoare următoare, se vor percepe penalităţi de 10 lei pe ziua respectivă. Pentru fiecare zi suplimentară de întârziere, dar nu mai mult de 3 zile, se vor percepe penalităţi de 10 lei/zi. (2) Dacă după trecerea a 3 zile de la data predării audioghidului, conform procesului-verbal de predare-primire, vizitatorul semnatar al contractului nu returnează Compartimentului Infocentru Turistic audioghidul împreună cu accesoriile, va trebui să achite contravaloarea audioghidului şi a accesoriilor + TVA, adică 315 euro, sumă din care se scade garanţia.

2

Art. 7. (1) Nu se vor percepe penalităţi în situaţia în care vizitatorul, în cadrul zilei în care a preluat audioghidul şi înainte de expirarea celor 3 ore, anunţă telefonic personalul Compartimentului Infocentru Turistic (la numărul de telefon 0256-437973) faptul că întârzie şi stabileşte de comun acord cu personalul infocentrului/specifică ora la care va restitui echipamentul preluat. (2) În orice caz, întârzierea nu poate depăşi programul de lucru al Compartimentului Infocentru Turistic din ziua respectivă şi nu poate fi solicitată în cazul în care expirarea celor 3 ore coincide cu sfârşitul programului de lucru. Art. 8. Penalităţile se vor reţine de la vizitator din banii reţinuţi ca garanţie. Art. 9. (1) Deteriorarea parţială a audioghidului sau a cardului SD este penalizată cu suma totală depusă ca şi garanţie; (2) În cazul pierderii sau deteriorării totale a audioghidului vizitatorul va trebui să achite contravaloarea acestuia şi a accesoriilor + TVA, adică 315 euro, sumă din care se scade garanţia; (3) Vizitatorul va putea fi acţionat în instanţă pentru recuperarea sumelor ce depăşesc garanţia depusă. Pentru formularea acţiunii de chemare în judecată Municipiul Timişoara va putea folosi datele de identitate ale vizitatorului conform contractului, a procesului verbal de predare-primire şi a copiei actului de identitate. Art. 10. Deteriorarea sau pierderea unei perechi de căşti se va penaliza cu 25 lei. Art. 11. (1) Obligaţiile vizitatorului: a) să preia şi să predea audioghidul şi accesoriile acestuia personal, la sediul Compartimentului Infocentru Turistic din Timişoara, str. Alba Iulia nr.2; b) să foloseasca audioghidul şi accesoriile acestuia numai conform destinaţiei sale; c) să exploateze audioghidul şi accesoriile acestuia ca un bun proprietar, evitând distrugerea, degradarea sau deteriorarea acestuia; d) să restituie proprietarului audioghidul şi accesoriile acestuia împrumutate la termenul stabilit în procesul verbal de predare-primire şi în bună stare de funcţionare, aşa cum au fost preluate. (2) Obligaţiile angajatului Compartimentului Infocentru Turistic: a) să predea vizitatorului audioghidul şi accesoriile acestuia în condiţii generale bune; b) să verifice audioghidul şi şi accesoriile acestuia la predare şi la primire; c) să întocmească procesul verbal de predare-primire; d) să returneze, conform procesului verbal de predare-preluare, suma depusă ca şi garanţie, în cazul în care audioghidul şi accesoriile sale s-au predat în bună stare; e) să perceapă penalităţile de întârziere sau deteriorare prevăzute, dacă e cazul, la predarea audioghidului şi accesoriilor acestuia. Prezentul Regulament va fi tradus şi în limba engleză, prevalând varianta în limba română.

3

Anexa la Regulamentul aprobat prin HCL nr. ........................

PROCES VERBAL CADRU DE PREDARE-PRIMIRE Nr. .............. data.....................................

Se va completa de către vizitator:

Subsemnatul ................................................................................. având actul de

identitate/paşaport, seria..................., nr...................................., cu domiciliul în ţara ..................., localitatea

....................., str. ........................, nr. ............ .

Am primit 1 buc. audioghid AV Comm-Tec Happy Guide, seria ............................................., în stare bună de

funcţionare, echipat cu următoarele accesorii:

– 1 pereche casti audio  - 1 card SD  La ridicarea aparatului am lăsat ca garanţie la Compartimentul Infocentru Turistic Timişoara suma de

................................. lei, echivalentul a 15 Euro (echivalentul în lei calculat la cursul de referinţă BNR din ziua

plăţii).

Mă oblig să returnez aparatul+accesoriile menţionate mai sus până cel târziu la ora ……………….

Prin semnarea prezentului proces-verbal de predare-primire mă oblig să respect prevederile Regulamentului anexă

la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. ............................., pe care l-am primit, l-am citit şi

înţeles.

Ora predării audioghidului+accesoriilor vizitatorului: ..............

Semnătură vizitator Semnătură angajat Compartiment Infocentru Turistic Timişoara

………………………………… ……………………………

Se va completa de angajatul Infocentrului Turistic:

Subsemnata ……………………………………………., angajată a Compartimentului Infocentru Turistic Timişoara, am primit de la ………………………………………………………… 1 buc. audioghid AV Comm-Tec Happy Guide, seria……………………………………………………………. în stare bună de funcţionare, echipat cu următoarele accesorii:

– 1 pereche casti audio  - 1 card SD  Din cauza (motivul) ............................................................................... s-au perceput penalităţi de .........................................

S-a restituit vizitatorului garanţia:

 da, în cuantum de ................................. echivalentul a 15 Euro ( echivalentul în lei calculat la cursul de referinţă BNR din ziua plăţii).

 nu, reţinându-se suma de ..................................... reprezentând .................................... . Ora restituirii audioghiului + accesoriilor de către vizitator : ..............

Semnătură vizitator Semnătură angajat Compartiment Infocentru Turistic Timişoara ………………………………… ……………………………

Atasament: Referat.pdf

FP 53-01, Ver. 1

ROMÂNIA SE APROBĂ JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA DEZVOLTARE Compartiment Infocentru Turistic Dr. ing.Gheorghe Ciuhandu Nr. SC 2011- 617/11.01.2011

REFERAT privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 308/29.07.2010 privind aprobarea Regulamentului privind utilizarea celor 50 de audioghiduri achiziţionate de Municipiul Timişoara în cadrul proiectului "Dezvoltarea serviciilor de informare şi promovare turistică din Timişoara în context regional" realizat în cadrul Programului de vecinătate România - Serbia, Phare 2004-2006 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 308/29.07.2010 s-a aprobat Regulamentul privind utilizarea celor 50 de audioghiduri achiziţionate de Municipiul Timişoara în cadrul proiectului "Dezvoltarea serviciilor de informare şi promovare turistică din Timişoara în context regional" realizat în cadrul Programului de vecinătate România - Serbia, Phare 2004- 2006. Cu aducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 308/29.07.2010 a fost desemnată Direcţia Dezvoltare, prin Biroul Infocentru Turistic, şi Direcţia Economică. Faţă de varianta proiectului de hotărâre promovată de Direcţia Dezvoltare, în plenul Consiliului Local din data de 29.07.2010 s-a propus şi aprobat un amendament, prin care articolul 4 din Regulament a fost modificat astfel: Forma articolului 4 din Proiectul de hotărâre: „Art. 4. (1) În momentul predării către vizitator de către reprezentantul Infocentrului Turistic a audioghidului, împreună cu accesoriile menţionate în procesul verbal, se va reţine de la vizitator o garanţie în bani în cuantum de 315 Euro, plătibilă în lei, la cursul BNR din ziua semnării procesului-verbal de predare-primire. (2) Suma de 315 euro reprezintă valoarea de achiziţie a unui audioghid, echipat cu card de memorie şi cu căşti audio. Forma articolului 4 din HCL nr. 308/29.07.2010: „Art. 4. În momentul predării către vizitator de către reprezentantul Infocentrului Turistic a audioghidului, împreună cu accesoriile menţionate în procesul verbal, se va semna un contract, se va realiza o copie a cărţii de credit şi se va reţine de la vizitator o garanţie în bani în cuantum de 15 euro şi o copie a actului de identitate.” Drept urmare, în vederea aducerii la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 308/29.07.2010, Direcţia Dezvoltare a întocmit un contract - cadru privind utilizarea audioghidurilor, conform prevederilor HCL nr. 308/29.07.2010. În vederea utilizării acestui contract, prin Adresa cu nr. SC2010-19761/18.08.2010, Direcţia Dezvoltare a înaintat contractul - cadru Serviciului Juridic şi Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, în vederea verificării acestuia d.p.d.v. juridic şi d.p.d.v. economic. Prin adresa cu nr. SC2010-19761/24.08.2010 Serviciul Juridic ne-a comunicat faptul că acest contract - cadru întocmit conform H.C.L. nr. 308/29.07.2010 trebuie modificat d.p.d.v. juridic, conform amendamentelor formulate de acesta. De asemenea, Direcţia Economică a formulat anumite obiecţiuni d.p.d.v. economic la contractul - cadru întocmit conform H.C.L. nr. 308/29.07.2010. Drept urmare, Serviciul Juridic a considerat că se impune modificarea Hotărârii nr. 308/29.07.2010, prin modificarea Regulamentului anexă la aceasta, precum şi aprobarea contractului - cadru (astfel cum a fost modificat) printr-o hotărâre de consiliu local.

FP 53-01, Ver. 1

Prin adresa cu nr. SC2010-19761/17.09.2010 de la Cabinet Secretar (ataşată prezentului referat) s-a comunicat necesitatea iniţierii unui proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 308/29.07.2010, care să respecte observaţiile formulate de Serviciul Juridic în Adresa nr. SC2010-19761/24.08.2010. În comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara, reunite în data de 07.09.2010, s-a propus „să se întocmească un nou proiect de hotărâre, care să fie avizat juridic” (Comisia nr. 2, conform avizului anexat prezentului referat). Conform articolului 29 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Timişoara, aprobat prin HCL nr. 377/2010, „Proiectele de hotărâri vor fi redactate de către cei care le propun, în conformitate cu normele de tehnică legislativă. În acest scop, secretarul municipiului şi personalul de specialitate din aparatul propriu al consiliului vor acorda sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate la solicitarea autorului proiectului de hotărâre”. În această situaţie, proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 308/29.07.2010 trebuia iniţiat de cei care l-au propus, în speţă de Consiliul Local al Municipiului Timişoara. Direcţia Dezvoltare a venit în întâmpinarea acestei propuneri, manifestându-şi întreaga disponibilitate în acest sens şi redactând Contractul şi Regulamentul privind utilizarea celor 50 de audioghiduri achiziţionate de Municipiul Timişoara în cadrul proiectului "Dezvoltarea serviciilor de informare şi promovare turistică din Timişoara în context regional" realizat în cadrul Programului de vecinătate România - Serbia, Phare 2004-2006, conform observaţiilor transmise de Serviciul Juridic prin Adresa cu nr. SC2010-19761/24.08.2010 şi de către Direcţia Economică prin adresa cu nr. SC2010-19761/18.08.2010, conform noii organigrame a aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara, aprobate prin HCL nr. 330/2010, prin care Biroul Infocentru Turistic s-a transformat în Compartimentul Infocentru Turistic, documente pe care le-a transmis Aparatului de permanent lucru al Consiliului Local al Municipiului Timişoara. Ca urmare a acestor demersuri efectuate de Direcţia Dezvoltare, în comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara, reunite în data de 19.10.2010, s-a propus „să se treacă la procedurile legale pentru promovarea unui proiect de hotărâre, cu prezentarea referatului de specialitate care să însoţească documentaţia” (Comisia nr. 2, conform avizului anexat prezentului referat). Având în vedere cele menţionate mai sus, necesitatea deblocării acestei situaţii care stagnează din luna august 2010, dat fiind interesul manifestat al vizitatorilor de a utiliza aceste audioghiduri, precum şi posibilitatea municipalităţii de promovare a oraşului prin aceste audioghiduri,

Propunem spre aprobare următoarele: 1. Modificarea Regulamentului privind utilizarea celor 50 de audioghiduri achiziţionate de Municipiul Timişoara în cadrul proiectului "Dezvoltarea serviciilor de informare şi promovare turistică din Timişoara în context regional" realizat în cadrul Programului de vecinătate România - Serbia, Phare 2004-2006, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 308/29.07.2010, conform Anexei 1.

FP 53-01, Ver. 1

2. Aprobarea contractului - cadru privind utilizarea celor 50 de audioghiduri achiziţionate de Municipiul Timişoara în cadrul proiectului "Dezvoltarea serviciilor de informare şi promovare turistică din Timişoara în context regional" realizat în cadrul Programului de vecinătate România - Serbia, Phare 2004-2006, prevăzut în Anexa 2”. Director executiv Direcţia Dezvoltare Director executiv Direcţia Economică Arh. Aurelia Junie Ec. Smaranda Haracicu Compartiment Infocentru Turistic Insp. Lucia Solomon

Avizat juridic Cons. Juridic Mirela Lasuschevici