keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 383/26.10.2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Formaţiunii de Intervenţie Rapidă pe bază de Voluntariat "SALVO" a Compartimentului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a Municipiului Timişoara

26.10.2010

Hotararea Consiliului Local 383/26.10.2010
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Formaţiunii de Intervenţie Rapidă pe bază de Voluntariat "SALVO" a Compartimentului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2010-23584/05.10.2010 al Compartimentului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă aprobat de Primarul Municipiului Timişoara domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, bugert, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 481/2004 privind Protecţia Civilă;
Având în vedere Ordinul nr. 718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă modificat prin Ordinul nr. 195/2007;
Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare;
Având în vedere Legea nr. 195/2001 privind Legea voluntariatului;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 330/03.08.2010 privind modificarea şi aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) şi d), alin. (3) lit. b) şi alin. (6) lit. a) pct. 8 şi 15 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Formaţiunii de Intervenţie Rapidă pe bază de Voluntariat "SALVO" a Compartimentului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Timişoara conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 303/12.11.2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Formaţiunii de Intervenţie Rapidă pe bază de Voluntariat din cadrul Inspectoratului Municipal de Protecţie Civilă Timişoara.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Compartimentului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA COMPARTIMENTUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Nr. SC2010-23584/5.10.2010

APROBAT

PRIMAR Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

În conformitate cu HCL nr.330/03.08.2010 privind modificarea şi aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara, Legea 481/2004 privind Protecţia Civilă, Ordinul 718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă modificat prin Ordinul 195/2007, Hotărârea nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare şi Legea 195/2001 Legea voluntariatului;

Având în vedere faptul că din anul 2002 au avut loc unele modificări în ceea ce priveşte Regulamentul de organizare şi funcţionare a Formaţiunii de Intervenţie Rapidă pe bază de Voluntariat „SALVO”, modificări care constau în: schimbarea denumirii din „inspectoratul municipal de protecţie civilă” în „compartimentul voluntar pentru situaţii de urgenţă”, modificarea „Criteriilor privind încadrarea cu personal”, a capacităţii de intervenţie şi a sectorului de competenţă, precum şi modificarea organigramei Formaţiunii „SALVO” şi actualizarea contractelor de voluntariat;

Ţinând seama de toate cele mai sus menţionate propunem modificarea şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Formaţiunii de Intervenţie Rapidă pe bază de Voluntariat „SALVO” a Compartimentului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Timişoara, prin Hotărâre a Consiliului Local.

Compartimentul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă

Iulian Găurean Întocmit insp.spec. Loredana Gavrilovici Avizat juridic Şef Serviciul Juridic Mirela Lasuschevici FP53-01,ver1

  • REFERAT

Atasament: Anexa_2.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA Anexa nr.2 COMPARTIMENTUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

CONTRACT DE VOLUNTARIAT

Nr._________________, încheiat astăzi _______________

1. PĂRŢILE CONTRACTULUI 1.1 Beneficiarul contractului: Municipiul Timişoara, cu sediul în Timişoara, reprezentat prin domnul Gheorghe Ciuhandu, în calitate de Preşedinte al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă . 1.2. Voluntar: Domnul/Doamna ___________________________________________ fiul/fiica lui

_________________ şi al/a ____________________, născut/născută în anul ________,

luna______, ziua____, în comuna/oraşul _______________ judeţul ________________,

domiciliat/domiciliată în str. ___________________ nr. ______, bl.______, sc._______, et. ____,

ap. _____, localitatea ____________________, judeţul _________________, posesor/posesoare al/a

buletinului/cărţii de identitate seria _________ nr. ___________________, eliberat/eliberată de

___________________ la data de ________________, cod numeric personal

________________________, absolvent al/absolventă a __________________________________,

de profesie_____________________, cu o vechime de ___________________, angajat/angajată la

_____________________________________________.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI Prestarea de activităţi în domeniul situaţiilor de urgenţă, conform Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare.

3. DURATA CONTRACTULUI Prezentul contract se încheie pentru o perioadă de probă de 6 luni, cu posibilitatea prelungirii pe o perioadă de 5 ani, în condiţiile Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare; Dacă nici una dintre părţi nu îşi exprimă în scris intenţia de denunţare a contractului cu 15 zile înainte de expirarea termenului pe care a fost încheiat, contractul de voluntariat se reînnoieşte tacit.

4. ZONA DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢII În zona de competenţă a compartimentului voluntar pentru situaţii de urgenţă; Pe teritoriul localităţilor învecinate, în baza contractelor de intervenţie încheiate între consiliile locale.

5. ATRIBUŢIILE POSTULUI Cele menţionate în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Compartimentului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Timişoara, aferente echipei specializate de intervenţie din care face parte.

6. CONDIŢII DE ACTIVITATE Activitatea se desfăşoară în conformitate cu legislaţia în vigoare, conform condiţiilor specifice.

7. DURATA ACTIVITĂŢII: Activitatea este nenormată.

FP74-18, ver2

1

8. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR PRIVIND SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ

a) asigurarea în caz de accident şi de boală, ce poate interveni în timpul activităţilor desfăşurate, încheiată de consiliul local beneficiar al voluntariatului, în condiţiile legii; b) echipament individual de protecţie şi de intervenţie; c) asigurarea de către beneficiarul voluntariatului a desfăşurării activităţilor în condiţiile legale de protecţie a muncii, în funcţie de natura şi de caracteristicile activităţii respective; d) asigurarea, de către beneficiarul voluntariatului, în condiţiile legii, împotriva riscurilor de accident şi de boală ce decurg din natura activităţii, cu plata primelor de asigurare de către beneficiarul voluntariatului; în lipsa asigurării sau în cazul neplăţii primelor de asigurare, costul prestaţiilor medicale se suportă integral de către beneficiarul voluntariatului; e) control medical anual, asigurat gratuit de beneficiarul contractului; f) alte drepturi;

9. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII GENERALE ALE PĂRŢILOR 9.1. Voluntarul 9.1.1. Drepturi: a) să participe activ la elaborarea şi derularea programelor în domeniul situaţiilor de urgenţă; b) să fie repartizat într-o echipă de intervenţie specializată conform pregătirii voluntarului; c) să beneficieze de măsuri de securitate şi sănătate a muncii; d) să beneficieze de formare profesională; e) să beneficieze de compensaţii sub diferite forme pentru intervenţiile la care au participat; f) să beneficieze de gratuităţi pe mijloacele de transport în comun din localitate, aparţinând unităţilor din subordinea consiliului local; g) eliberarea la solicitarea voluntarului, de către beneficiarul voluntariatului a unui certificat nominal care să ateste calitatea de voluntar în serviciul de urgenţă voluntar; h) drepturi de deplasare, cazare şi diurnă pe timpul cât se află la cursuri de pregătire şi concursuri profesionale organizate în afara localităţii în care funcţionează serviciul de urgenţă voluntar, acordate de beneficiarul voluntariatului, conform legii; i) păstrarea locului de muncă şi a drepturilor salariale la instituţia/ operatorul economic la care este angajat, pe perioada la care este angajat, pe perioada în care participă la intervenţii, cursuri de pregătire sau concursuri profesionale; k) alte drepturi în conformitate cu prevederile legale; 9.1.2. Obligaţii: a)îndeplinirea atribuţiilor conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Compartimentului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Timişoara. b) să fie disciplinat şi să dovedească probitate profesională şi morală în întreaga activitate; c) să participe la orele de pregătire (4 h/lună) constând în antrenamente şi aplicaţii; d) respectarea măsurilor de securitate şi sănătate a muncii; e) păstrarea secretului de serviciu; f) portul în mod corespunzător al uniformei şi utilizarea, potrivit prescripţiilor tehnice specifice, a tehnicii de intervenţie, a echipamentului de protecţie, a aparaturii şi mijloacelor de înştiinţare; g) participarea la cursurile de pregătire şi specializare profesionale; h) să respecte cu stricteţe clauzele contractului de voluntariat; i) să respecte timpul de prezentare în caz de alertă la locul stabilit de beneficiarul voluntariatului; k) să returneze documentele şi echipamentele asigurate de către beneficiar la încetarea contractului; l) alte obligaţii;

FP74-18, ver2

2

9.2. Beneficiarul voluntariatului 9. 2.1. Drepturi: a) sa dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru voluntar; b) sa exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu; c) alte drepturi; 9.2.2. Obligaţii: a) sa acorde voluntarului toate drepturile ce decurg din contractul de voluntariat; b) sa asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice pentru desfăşurarea activităţilor specifice; c) sa informeze voluntarul asupra condiţiilor şi relaţiilor de muncă ce privesc desfăşurarea activităţilor specifice; d) să elibereze, la cerere, documente care atestă calitatea voluntarului; e) sa asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale voluntarului; f) beneficiarul voluntariatului are obligaţia să finalizeze prin teste şi verificări practice perioada de probă a contractului de voluntariat. g) alte obligaţii;

10. CLAUZE Prezentul contract încetează în următoarele situaţii: a) la expirarea termenului pentru care este încheiat; b) prin acordul părţilor; c) denunţarea unilaterală a contractului de voluntariat are loc din iniţiativa voluntarului sau a beneficiarului voluntariatului, cu un preaviz de 15 zile, cu obligaţia prezentării motivelor; d) contractul cu persoanele care nu promovează testele şi verificările practice se reziliază de plin drept; e) neîndeplinirea obligaţiilor ce decurg din neprezentarea repetată la exerciţii, aplicaţii şi intervenţii fără motive întemeiate, atrage după sine anularea prezentului contract. 11. DISPOZIŢII FINALE Prevederile prezentului contract de voluntariat se completează cu dispoziţiile Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare. În executarea contractului de voluntariat, voluntarul se subordonează conducerii beneficiarului voluntariatului cu care a încheiat contractul. Modificarea contractului de voluntariat se poate face la cererea scrisă a uneia dintre părţi, formulată în termen de 15 zile de la data la care a intervenit situaţia de natură a duce la modificările contractuale. Prezentul contract individual de voluntariat s-a încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. BENEFICIARUL VOLUNTARIATULUI, VOLUNTAR,

PRIMAR

GHEORGHE CIUHANDU

FP74-18, ver2

3

Atasament: Anexa_1.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA Anexa nr. 1 COMPARTIMENTUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

ORGANIGRAMA* FORMAŢIUNEA DE INTERVENŢIE RAPIDĂ PE BAZĂ DE VOLUNTARIAT

“SALVO”

Şef echipă Cercetare-salvare pe cursuri de apă

(voluntar)

Echipă de intervenţie Cercetare-salvare pe cursuri de apă

(voluntari)

Echipă de intervenţie

Tehnică logistică

(voluntari)

Echipă de intervenţie

Cercetare canină

(voluntari)

Echipă de intervenţie

Salvări din medii periculoase

(voluntari)

Şef echipă Salvări din

medii periculoase (voluntar)

Şef echipă Cercetare

canină (voluntar)

Şef echipă Tehnică logistică

(voluntar)

Echipă de intervenţie

Asistenţă medicală

(voluntari)

Şef echipă Asistenţă medicală

(voluntar)

Şef formaţiune

(voluntar)

COMPARTIMENT VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

(personal angajat)

* Serviciu de categoria a I a

Atasament: ROF.pdf

APROBAT prin Hotărârea Consiliului Local nr.______din __________

R E G U L A M E N T U L

de organizare şi funcţionare a

Formaţiunii de Intervenţie Rapidă pe bază de Voluntariat al

Compartimentului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă

„SALVO”

2

REGULAMENTUL

de organizare şi funcţionare a Formaţiunii de Intervenţie Rapidă pe bază de Voluntariat „SALVO”

Cap. 1. Dispoziţii generale

Art.1 Prin prezentul «Regulament» se stabileşte organizarea, modul de funcţionare, condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile, precum şi dotarea Formaţiunii de Intervenţie Rapidă pe bază de Voluntariat „SALVO” a Compartimentului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Timişoara; Formaţiunea de Intervenţie Rapidă pe bază de Voluntariat are ca siglă “SALVO”, este o formaţie mobilă alcătuită exclusiv din voluntari cu o dotare şi o structură specifică, destinată să desfăşoare acţiuni de ajutor şi salvare a populaţiei şi a bunurilor materiale ale acestora în situaţii de urgenţă civilă, calamităţi sau dezastre, in conformitate cu Legea 481/2004 privind Protecţia Civilă, Ordinul 718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă modificat prin Ordinul 195/2007, Hotărârea nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare şi Legea 195/2001 Legea voluntariatului.

Art.2 (1) Formaţiunea de Intervenţie Rapidă pe bază de Voluntariat este o formaţie mobilă alcătuită exclusiv din voluntari cu o dotare şi o structură specifică, destinată să desfăşoare acţiuni de ajutor şi salvare a populaţiei şi a bunurilor materiale ale acestora în situaţii de urgenţă civilă, calamităţi sau dezastre. (2) Prin voluntariat se înţelege activitatea de interes public desfăşurată benevol de persoane fizice în serviciile publice de urgenţă voluntare, în cadrul unor raporturi juridice, altele decât raportul juridic de muncă. (3) Beneficiarul voluntariatului este comunitatea în folosul căruia se desfăşoară activitatea de voluntariat, reprezentată de consiliul local care a constituit, potrivit legii, compartimentul voluntar pentru situaţii de urgenţă. (4) Compartimentul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a Municipiului Timişoara în subordinea căruia funcţionează Formaţiunea de Intervenţie Rapidă pe bază de Voluntariat „SALVO”, încheie contracte de voluntariat cu fiecare persoană selecţionată, în condiţiile legilor în vigoare. Cap. 2. Scopul şi destinaţia Art.3 Principiile care stau la baza exercitării voluntariatului sunt:

a) implicarea activă a voluntarului în viaţa comunităţii; b) selecţionarea voluntarilor, fără discriminări, pe baza egalităţii de şanse; c) încadrarea şi promovarea voluntarului conform pregătirii.

Art. 4 Formaţiunea asigură suport echipelor profesioniste şi preia activităţi de logistică şi

tehnice în timpul situaţiilor de urgenţă, a dezastrelor, atunci când sunt necesare efective mai mari de forţe în teren, având în componenţă specialişti cu diverse competenţe în domeniul protecţiei civile.

3

Formaţiunea va avea în componenţă două grupuri de voluntari dupa cum urmează:

a) Echipe de bază – care au în componenţă specialişti grupaţi pe specialităţi şi care formează nucleul de intervenţie rapidă;

b) Echipe adiacente – care participă la acţiuni cu caracter major, unde este necesar un număr

mare de voluntari în zona de intervenţie.

Art.5 În baza organigramei (anexa nr. 1) - stabilite în funcţie de specificul intervenţiilor serviciu de categoria I, echipele formaţiunii pot îndeplini următoarele misiuni: - salvări în plan vertical din spaţii periculoase, medii industriale, salvări din peşteri, etc; - cercetare-salvare pe cursuri de apă, operaţiuni subacvatice; - cercetare canină – acoperă orice tip de acţiune unde este necesară prezenţa câinilor de salvare; - asigură logistica în teren pe timpul desfăşurării intervenţiilor pentru membrii echipelor care intervin şi pentru sinistraţi; - asigură baza materială tehnică pentru buna desfăşurare a intervenţiilor şi execută operaţiuni cu caracter tehnic în timpul acţiunii; - asigură asistentă medicală de urgenţă echipelor de intervenţie şi sinistraţilor, precum şi asistenţă psihologică; - asigură asistenţă veterinară de urgenţă, înlăturând pericolele provocate de animale, insecte, în spaţii publice şi în zonele de intervenţie; - asigură activităţi de prevenire şi sensibilizare a populaţiei asupra pericolelor şi comportamentului în situaţii de urgenţă, calamităţi naturale, dezastre, având ca obiectiv activităţi de informare în şcoli şi instituţii, dar şi sesizare asupra diverşilor factori de risc, de mediu şi ecologic; - asigură activităţi de patrulare, monitorizare, asigurare perimetru, degajare circulaţie, în cazul situaţiilor de urgenţă.

Art. 6 Acţiunile de intervenţie sunt coordonate de Compartimentul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a Municipiului Timişoara şi se desfăşoară pe baza următoarelor principii: - desfăşurarea acţiunilor de intervenţie într-un timp scurt, cu eficienţă şi un ridicat profesionalism; - salvarea cu prioritate a vieţii oamenilor; - cooperarea şi complementaritatea cu celelalte forţe implicate în intervenţie, voluntare sau profesioniste. Echipele de intervenţie ale formaţiunii “SALVO” pot acţiona independent, sau în cooperare cu alte formaţiuni de intervenţie ce aparţin structurilor M.A.I., M.Ap.N., sau civile. Formaţiunea de Intervenţie Rapidă pe bază de Voluntariat „SALVO” este o formaţiune destinată să desfăşoare acţiuni de intervenţie, în principal în folosul cetăţenilor municipiului Timişoara, însă poate acţiona şi la alte solicitări din judeţ sau judeţe limitrofe, adresate în scris (fax), sau verbal (telefonic) de urgenţă, de către primăriile sau instituţiile pe raza căreia s-a produs evenimentul, direct Primăriei Timişoara - personalului Compartimentului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă. În asemenea situaţii, beneficiarului intervenţiei îi revine obligaţia de a achita contravaloarea consumului de combustibil al autovehiculului folosit pentru deplasarea formaţiunii la locul intervenţiei, iar dacă durata intervenţiei depăşeşte 8 ore, să suporte cheltuielile de cazare şi masă, corespunzător timpului efectuat.

4

Cap. 3. Constituirea, încadrarea şi pregătirea personalului

Art. 7 Formaţiunea de Intervenţie Rapidă pe bază de Voluntariat „SALVO” este o formaţiune alcătuită exclusiv din voluntari, bărbaţi sau femei, cu vârsta cuprinsă între 18 – 50 ani, având domiciliul în municipiul Timişoara, apte de muncă, sănătoase, având reale calităţi profesionale, fizice şi morale individuale şi pentru lucrul în echipă.

Art. 8 Personalul „SALVO” va fi selectat şi verificat de către personalul de specialitate al

Compartimentului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a Municipiului Timişoara.

În vederea selecţionării, acesta este obligat să prezinte documente oficiale prin care să ateste pregătirea sa de specialitate şi adeverinţă privind starea de sănătate.

Art. 9 Membrii cooptanţi vor avea în primele 6 luni calitatea de membri simpatizanţi şi vor face parte din echipe, pe specialitatea aleasă, timp în care vor fi evaluaţi de către şeful formaţiunii, şeful de echipă, urmând ca după cele 6 luni să semneze contractul de voluntariat ( anexa nr.2 ).

Art. 10 Pregătirea voluntarilor se desfăşoară pe baza unei tematici elaborate de către

Compartimentul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a Municipiului Timişoara şi a unei planificări întocmite de acesta. Şeful formaţiunii conduce şi răspunde de nivelul de pregătire al personalului formaţiei.

La activităţi de pregătire pot participa cadre militare de specialitate sau specialişti din diverse domenii, asiguraţi prin grija Compartimentului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a Municipiului Timişoara Pregătirea se execută lunar pe parcursul a minim 4 ore, de regulă sâmbăta, sau în alte zile stabilite de comun acord cu personalul formaţiei.

Art. 11 În primele 2 luni de la încadrare personalul formaţiei execută o tematică de pregătire de bază după care va fi verificat şi atestat în vederea participării la acţiuni de intervenţie prin Compartimentul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă şi în conformitate cu normativele în vigoare cerute de U.E. După atestare pregătirea va avea un caracter de specialitate pentru calificarea pe anumite funcţii. Pregătirea poate fi completată prin participarea la cursuri organizate de servicii publice de specialitate din ţară sau străinătate.

Art. 12 Personalul cooptat în compartiment se obligă să participe la toate activităţile de pregătire.

Cap. 4. Dotarea şi asigurarea logistică

Art. 13 Asigurarea cu materiale, aparatură, tehnică şi carburanţi se face prin Compartimentul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă pe baza normativului aprobat prin Decizia nr. 57 / 1998 a Primului Ministru privind organizarea şi dotarea comisiilor şi formaţiunilor de protecţie civilă.

Art. 14 Tehnica şi mijloacele pentru intervenţie din dotarea Formaţiunii de Intervenţie

Rapidă pe bază de Voluntariat „SALVO” se asigură de către Consiliul Local Timişoara, anual, prin fila de buget a “Compartimentului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă” cuprins în planul de

5

buget al Municipiului Timişoara precum şi cea provenită din donaţii, sponzorizări interne sau internaţionale.

Art. 15 Compartimentul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă răspunde de asigurarea tehnico

- materială a formaţiei, răspunde de modul de depozitare şi folosire, controlează periodic starea de operativitate şi stabileşte înlocuirea sau completarea sa prin personalul propriu de specialitate.

Art. 16 (1) Asigură înlocuirea materialelor de intervenţie, conform legislaţiei în vigoare şi

garanţiilor oferite de producător. Înlocuirea materialelor se va face în timp util pentru a păstra operativ serviciul de intervenţie. (2) Logistica serviciului cuprinde aprovizionarea cu tehnică, bunuri materiale de intervenţie, asigurarea stării tehnice şi de întreţinere, asigurarea financiară.

a) Logistica acţiunilor de intervenţie cuprinde ansamblul măsurilor şi activităţilor pentru asigurarea desfăşurării continue a acţiunilor de intervenţie şi cuprinde: asigurarea cu tehnică şi echipamente de intervenţie, asigurarea cu carburanţi – lubrifianţi, asigurarea cazării şi hrănirii personalului, asigurarea cu echipament în funcţie de anotimp şi starea vremii precum şi cu echipament de protecţie adecvat intervenţiei, asigurarea transportului pentru apovizionare, asigurarea medicală şi pentru accidente a personalului formaţiei.

b) Asigurarea logistică a Formaţiunii de Intervenţie Rapidă pe bază de Voluntariat „SALVO” se asigură de către personalul de specialitate al Compartimentului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă . Logistica acţiunilor de intervenţie se planifică de şeful formaţiunii pe baza stocurilor de materiale existente în depozit şi a normelor de consum prevăzute de normative şi se aprobă de responsabilul compartimentului. Cererile de aprovizionare pentru desfăşurarea acţiunilor de intervenţie se înaintează Compartimentului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă şi se asigură prin grija personalului acestuia. c) Cazarea, hrănirea şi odihna pentru perioadele mai mari de intervenţie se planifică de către şeful formaţiunii împreună cu responsabilul compartimentului şi se asigură fie prin eforturi proprii ale beneficiarului intervenţiei, fie prin intermediul altor forţe care intervin, cu decontarea ulteriorară a cheltuielilor. d) Asigurarea medicală a personalului formaţiei se asigură de către medicul acesteia. Cap.5. Starea de operativitate a acţiunilor de intervenţie

Art. 17 Formaţiunea de Intervenţie Rapidă pe bază de Voluntariat „SALVO” asigură în permanenţă, 24 din 24 de ore, o stare operativă de intervenţie ce presupune:

- alarmarea în timp scurt a membrilor formaţiei; - nivelul ridicat de pregătire al personalului acesteia pentru orice situaţie de intervenţie; - gradul corespunzător de dotare şi starea bună a tehnicii, a mijloacelor şi materialelor de

intervenţie; - funcţionarea sistemului de conducere şi comunicaţii în permanenţă. Răspunderea pentru asigurarea capacităţii operative de intervenţie revine şefului formaţiunii,

aceasta fiind periodic verificată de către responsabilul Compartimentului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă sau persoanele de specialitate delegate de acesta.

Art. 18 Alarmarea formaţiunii în scopul desfăşurării acţiunilor de intervenţie se face de

către responsabilul Compartimentului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă sau înlocuitorul legal al acestuia.

6

Evidenţa prezentării personalului şi a participării la intervenţie se face de către şeful formaţiunii sau de către locţiitorul acestuia. Misiunea de intervenţie se primeşte în scris de la responsabilul compartimentului sau de la înlocuitorul legal al acestuia. În cazul alarmării pentru intervenţie cu excepţia anumitor situaţii se consideră că s-a realizat capacitatea de intervenţie a formaţiei când s-au prezentat: şeful formaţiunii sau un şef de echipă, un şofer şi 4 membrii.

Art. 19 Acţiunile de intervenţie al „SALVO”se desfăşoară având la bază principiile prevăzute la art. 6 din prezentul regulament. Pe parcursul intervenţiilor, a aplicaţiilor şi a exerciţiilor atât şeful de formaţiune cât şi şefii de echipe au dreptul să utilizeze autovehiculul de intervenţie din dotarea Compartimentului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă.

Art. 20 În cazul intervenţiei personalul formaţiunii se subordoneză şefului acestuia. Şeful formaţiunii coordonează echipele aflate în teren, prin şefii de echipă, care au sub

comandă echipele în zona de intervenţie (conform organigramă). În cazul intervenţiilor comune unde participă mai multe echipe din cadrul formaţiunii, şeful

„SALVO” stabileşte un coordonator în teren, pe unul din şefii de echipă, în funcţie de specialitatea necesară în intervenţie, toate celelalte echipe subordonându-se acestuia. Dacă situaţia impune pe timpul intervenţiei acesta poate reorganiza structura ierarhică şi responsabilităţile pentru rezolvarea problemelor apărute.

Art. 21 La primirea misiunii şeful formaţiunii trebuie să reţină: - date despre situaţia de urgenţă civilă produsă: natura acestuia, cauze, urmări, particularităţi ale zonei în care urmează să intervină - itinerariul de deplasare; - asigurarea legăturilor, modul de transmitere a datelor şi informaţiilor; - servicii şi formaţiuni implicate în intervenţie şi cine asigură conducerea intervenţiei; - locul de prezentare şi persoana de contact; - operaţiunile ce trebuie să le desfăşoare; - asigurarea logistică a intervenţiei. Art. 22 Desfăşurarea intervenţiei cuprinde: - deplasarea la locul intervenţiei; - organizarea cercetării; - organizarea zonei de intervenţie; - stabilirea metodelor şi formelor de intervenţie; - planificarea şi desfăşurarea intervenţiei . După fiecare intervenţie şefii de echipe verifică gradul de disponibilitate a tehnicii şi

materialelor pentru noi acţiuni de intervenţie consemnând despre aceasta Compartimentului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă.

Art. 23 La terminarea acţiunilor de intervenţie se va redacta un raport al intervenţiei de către

şeful formaţiunii care se va înainta responsabilului compartimentului. Cap. 6. Dispoziţii finale

Art. 24 Denumirea generică a Formaţiunii de Intervenţie Rapidă pe bază de Voluntariat.

este „SALVO” nume prin care se idintifică orice acţiune internă sau internaţională a formaţiei. Pe parcursul intervenţiilor se va purta echipamentul de intervenţie.

7

Art. 25 În funcţie de nevoile formaţiei, pe măsura împlinirii a unei perioade de minim 6 luni

în cadrul acesteia, a experienţei acumulate la intervenţii, cu acordul personalului formaţiei, membrii acesteia pot fi promovaţi în următoarele funcţii:

- şef echipă - şef formaţiune „SALVO”

Art. 26 Şeful formaţiunii şi şefii de echipe răspund şi efectuează instructajul lunar pentru

protecţia muncii, activitate ce se consemnează în fişe special destinate acestui scop. Art. 27 Pentru activitatea desfăşurată şi în mod deosebit pentru fapte de curaj, sacrificiu sau

eroism, personalul formaţiei poate fi recompensat cu diplome, distincţii sau sume de bani provenite din fonduri special constituite, din donaţii sau sponzorizări aprobate de Consiliul Local.

Art. 28 Formaţiunea de Intervenţie Rapidă pe bază de Voluntariat „SALVO” organizează

activităţi cu caracter educativ în domeniul protecţiei civile în instituţii de învăţămînt şi pregăteşte echipe de voluntari juniori sub suprevegherea şi conducerea şefilor de echipă desemnaţi de şeful formaţiunii, aceste activităţi având un caracter educativ şi civic. Preşedintele Comitetului Local Compartimentul Voluntar pentru

pentru Situaţii de Urgenţă Situaţii de Urgenţă

PRIMAR Inspector de specialitate

dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU Iulian Găurean Întocmit insp.spec. Loredana Gavrilovici

  • R E G U L A M E N T U L
  • REGULAMENTUL
    • Cap. 1. Dispoziţii generale
    • Cap. 3. Constituirea, încadrarea şi pregătirea personalului