keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 326/14.06.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul „Creşterea eficienţei energetice prin reabilitare termică constructii şi instalaţii la COLEGIUL TEHNIC „HENRI COANDĂ""

14.06.2019

Hotararea Consiliului Local 326/14.06.2019
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul „Creşterea eficienţei energetice prin reabilitare termică constructii şi instalaţii la COLEGIUL TEHNIC „HENRI COANDĂ""


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre nr. SC 2019-13605/03.06.2019 a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-13605/03.06.2019 al Direcţiei Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul nr. SC2019-13605/05.06.2019 al Serviciului Juridic - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2019 - 13605/03.06.2019;
Având în vedere Avizul Direcţiei Economice - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019 - 13605/03.06.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 193/10.05.2016, privind aprobarea "Strategiei Integrate de Dezvoltare 2014-2020 a Polului de Creştere Timişoara";
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. b) şi d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă documentaţia tehnico - economică elaborată la faza D.A.L.I., pentru investiţia: "Creşterea eficienţei energetice prin reabilitare termică constructii şi instalaţii la COLEGIUL TEHNIC "HENRI COANDĂ"", în vederea finanţării, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea B - Clădiri Publice.

Art. 2: Se aprobă indicatorii tehnico - economici ai investiţiei: "Creşterea eficienţei energetice prin reabilitare termică constructii şi instalaţii la COLEGIUL TEHNIC "HENRI COANDĂ""conform Anexei 1, în vederea finanţării, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea B - Clădiri Publice.

Art. 3: Se aprobă Anexa 2, privind descrierea sumară a investiţiei: "Creşterea eficienţei energetice prin reabilitare termică constructii şi instalaţii la COLEGIUL TEHNIC "HENRI COANDĂ"", propusă a fi realizată prin proiect.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Şcoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: anexa_2_la_hcl_326.pdf

Anexa 2 la HCL nr. 526 /(4-26,20/9 DESCRIEREA INVESTIŢIEI DENUMIRE PROIECT: CRESTEREA EFICENTEI ENERGETICE PRIN REABILITARE TERMICA CONSTRUCTII SI INSTALATII LA COLEGIUL TEHNIC “HENRI COANDA” =DALI AMPLASAMENT: Municipiul TIMISOARA, judeţul TIMIS str. C.Brediceanu, nr.37 BENEFICIAR: Municipiul Timişoara PROIECTANT GENERAL SC BAU PROIECT SRL Timişoara Str. Iosif Nemoianu nr. 6a FAZA DE PROIECTARE DALI. PROIECT NR. 2613/2017 DATA ELABORĂRII PROIECTULUI 18.12.2018 CONTRACT NR. 107/11.07.2017 1. Situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiţii Documentatia se elaboreaza in vederea accesarii finantarii nerambursabile din fonduri structurale in cadrul Programul Operational Regional 2014-2020 — Axa prioritara 3 — „Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea B-Cladiri publice”. In acest sens, in elaborarea documentatiei, se vor respecta cerintele Ghidului Solicitantului aferent Axei Prioritare 3., operatiunea B — Cladiri publice si cerintele ghidului general POR 2014-2020, precum si toate anexele Ghidului. Obiectivul specific al axei este cresterea eficentei energetice in cladirile rezidentiale, cladirile publice, indeosebi a celor care inregistreaza consumuri energetice mari. Astfel Municipiul 1

Timisoara doreste depunerea Cererilor de Finantare, respectiv semnarea Contractelor de finantare, in vederea accesarii fondurilor nerambursabile in cadrul POR 2014-2020 si realizarii obiectivelor propuse, in cel mai scurt timp posibil. Prin proiect se vizează Reducerea consumului de energie pentru incalzirea cladirilor publice are ca efecte reducerea costurilor de intretinere cu incalzirea, diminuarea efectelor schimbarilor climatice, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, cresterea independentei energetice, prin reducerea consumului de combustibil utilizat la prepararea agentului termic. Il. Descrierea investiţiei Realizarea lucrarilor de interventie are drept scop scaderea consumului anual de energie finala in cladirile publice, prin cresterea performantei energetice a imobilelor, respectiv reducerea consumurilor energetice in conditiile imbunatatirii izolatiei termice a anvelopei imobilelor, utilizarea surselor de energie regenerabila, pentru asigurarea necesarului de energie a cladirilor. Cladirile studiate au urmatoarele destinatii: - Cladire colegiu — cladire destinata pentru invatamant, sali de clasa si partea administrativa a liceului. Alipit de aceasta cladire se afla Cladire laboratoare — cladire destinata pentru invatamant, sali de laboratoare pentru elevi - Cladire internat nr.1 — cladire destinata pentru cazare, camere cu 2, 3 si 4 paturi - Cladire sala de sport — cladire destinata pentru activitati sportive a elevilor - Cladire atelier scoala — cladire destinata pentru activitati diverse legate de scoala - Cladire cantina — cladire destinata elevilor din camine pentru luarea meselor. Din punct de vedere juridic, parcela apartine Domeniului Public al Municipiului Timisoara, conform CF 445460, nr.cad. 445460, in suprafata de 19.042 mp. Constructiile studiate nu sunt monumente istorice, nu avem de-a face cu situri arheologice, sau arii naturale protejate. Conform extraselor CF, terenul este liber de sarcini. Cladirea este racordata la toate utilitatile tehnico-edilitare, canalizare, apa calda menajera, apa rece menajera, electricitate, energie termica pentru incalzire. Construcţia proiectată se încadrează la CATEGORIA “C” DE IMPORTANȚĂ (conform HGR nr. 766/1997) şi la CLASA "III" DE IMPORTANȚĂ (conform Normativului P100/2013). Caracteristici tehnice si parametrii specifici Nr. Regi , | , r. IMOBIL, Regim de Supraf. Svproli desf, Clasa Categ Val crt. inaltime constr. de imp. | de imp. Invent. adi Cladire 27.691.395,42 lei “ iu si SptP+3E 59 Th 1 Colegiu si Sp+P+3E 1453.59mp | 4771.13mp II C 2.507.404.69 lei laboratoare Cladire ar , & ; 2. Sp+P+4E 709.79mp | 4259.79mp | Cc 3.532.391,80 lei Internat nr.1 | An exec.

ire Sal a, | Cladire Sala P 594.7împ | 594.77mp II C | 1.012577,01 lei | 1972 de sport 4 Sp+P+1E | 1049.83mp | 2012.52m I C | 3918.610,86 lei | 1972 "|Atelier Scoala "7? “PSM AMP aa Ă Îi 5. | Sp+P 559.36mp | 559.36mp m C | 186732820 lei | 1973 Cantina I.1. Arhitectura Interventiile propuse la cele 5 cladiri sunt lucrari destinate cresterii eficentei energetice ale cladirilor. Astfel lucrarile nu cuprind interventii functionale. Lucrarile se refera la realizarea reabilitarii termice ale cladirilor si o analiza a instalatiilor. In ultimii 5 ani s-au executat reparatii la hidroizolatie cantina si internat, si lucrari de igienizare nivel 3 internat, conform contract 338/30.12.2014. Cladirea existenta a scolii se conformeaza Normativului privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap — Indicativ NP-051/2012, in mai multe privinte, astfel: e Rampa de acces cladire e Usa de acces si platforma de acces cladire e Mobilier adaptat in salile de curs pentru elevi cu mobilitate redusa. Astfel se vor realiza lucrari de termosistem la toate cladirile, se vor reface izolatiile termice si hidrofuge la acoperisul cladirilor. Solutiile pentru realizarea termosistemelor trebuie sa respecte cerintele ETICS (External Insulation Composite Systems with rendering) conform standardului SR EN 13499 :2004 sau conform ghidului european ETAG 004, aflat sub Directiva Europeana 89/106 — Directiva produselor pentru constructii. Antreprenorul va prezenta spre aprobare Proiectantului detaliile de execuţie ale firmei furnizoare. Totodata se vor prezenta certificatele de calitate şi agrementele tehnice. Toate materialele acestui sistem trebuie sa provină de la un singur producător. Interventiile propuse la cele 5 cladiri sunt lucrari destinate cresterii eficentei energetice ale cladirilor. Astfel lucrarile nu cuprind interventii functionale. Cladirea existenta a scolii se conformeaza Normativului privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap — Indicativ NP-051/2012, in mai multe privinte, astfel: e Rampa de acces cladire e Usa de acces si platforma de acces cladire e Mobilier adaptat in salile de curs pentru elevi cu mobilitate redusa. Lucrarile se refera la realizarea reabilitarii termice ale cladirilor si modernizarea instalatiilor. Astfel se vor realiza lucrari de termosistem la toate cladirile, se vor reface izolatiile termice si hidrofuge la acoperisul cladirilor.

Solutiile pentru realizarea termosistemelor trebuie sa respecte cerintele ETICS (External Insulation Composite Systems with rendering) conform standardului SR EN 13499 :2004 sau conform ghidului european ETAG 004, aflat sub Directiva Europeana 89/106 — Directiva produselor pentru constructii. Antreprenorul va prezenta spre aprobare proiectantului detaliile de execuţie ale firmei furnizoare. Totodata se vor prezenta certificatele de calitate şi agrementele tehnice. Toate materialele acestui sistem trebuie sa provină de la un singur producător. 11.2 Soluţii constructive şi de finisaj 1. Cladire Colegiu si laboratoare Lucrarile propuse Inlaturarea tencuielii exterioare existente de pe intraga suprafata Inlaturarea placajelor de caramida aparenta de pe fatada Realizare termosistem pe toate fatadele conform prevederilor auditului energetic Realizarea izolarii termice si hidrofuge a placii peste etajul II si respectiv peste etaj II Schimbarea tamplariei existente cu tamplarie PVC cu geam termopan Se inlocuiesc instalatiile sanitare si termice. Se inlocuiesc instalatiile electrice. Se inlocuieste streasina din scandura. Se inlocuiesc burlanele si jgeaburile. Se repara trotuarul din beton asigurand panta spre exteriori. Se sistematizeaza terenul din jur pentru evitarea stationarii apelor de suprafata, Interventiile propuse implica si lucrari structurale, astfel: Se inlocuieste sarpanta din lemn cu una noua Nu sunt necesare lucrari de consolidare ale elementelor de fatada. TERMOSISTEM Termosistemul se va realiza cu polistiren expandat, clasa P1 Montarea sistemului termoizolant nu va începe înainte de: indepartarea tencuielii si a placajelor existente îndepărtarea foliilor de protecţie a tocurilor de la ferestre şi uşi toate suprafeţele ce nu vor fi acoperite de finisaj, cum sunt sticla, lemnul, aluminiul, solbancuri, trotuare, vor fi protejate cu folii corespunzătoare toate suprafeţele orizontale cum ar fi aticele, coronamentele zidurilor, cornişele etc. vor fi acoperite cu elemente de protecţie, astfel încât să împiedice infiltrarea apei în spatele sistemului termoizolant în timpul şi ulterior execuţiei 4

e toate tocurile de ferestre şi uşi vor fi montate, precum şi toate elementele ce penetrează sistemul cum sunt conducte, suporţi etc. e străpungerile sistemului termoizolant să fie proiectate şi executate astfel încât să asigure etanşarea corespunzătoare e verificarea eliminării umidității ascensionale, a sărurilor etc. Sistemul de izolare termica si finisare a fatadelor trebuie ales ca sa corespunda din punct de vedere al protectiei termice, acustice, incendii si la intemperii. Executarea lucrarilor de izolare termica se face respectandu-se prevederile cuprinse in normele tehnice de folosire specifice fiecarui material termoizolant (standard de produs, agremente tehnice, norme tehnice de produs, marci de fabricatie, etc.). La punerea in opera a materialelor termoizolante se vor avea in vedere masurile de transport, manipulare si depozitare prevazute in normele tehnice ale produselor respective, precum si recomandarile producatorului pentru evitarea degradarii acestora. La realizarea stratului termoizolant se interzice utilizarea materialelor degradate (cu sparturi, grosime necorespunzatoare si neuniforme, etc.) sau cu caracteristici fizicomecanice inferioare celor prevazute in normele tehnice specifice. LUCRARI LA PLANSEUL PESTE ULTIMUL NIVEL Reabilitarea planseelor tip terasă se concepe pentru întreaga alcătuire termo-hidroizolantă conform reglementărilor tehnice specifice. Cladirea este acoperita cu sarpanta de lemn cu invelitoare din tigla, dar termoizolatia se va realiza la nivelul planscului de beton, peste ultimul nivel. Se va inlatura straturile de finisaj de peste placa de beton. Realizarea termoizolarii se va realiza cu vata bazaltica rigida. Se propun urmatoarele straturi: o placa de beton existenta e sapa de egalizare propusa e bariera de vapori — folie polietilena e termoizolatie vata bazaltica rigida e hidroizolatie, membrana difuzanta e podina lemn pe o fasie de 1,0m La sarpanta de lemn existenta se fac urmatoarele interventii: e Se inlocuieste sarpanta din lemn cu una noua o Se va prevedea izolatie termica la pod din placi rigide de vata bazaltica de minim 15 cm grosime. e Se prevede bariera de vapori sub izolatia termica. o Se prevede folie anticondens deasupra izolatiei termice. e Se inlocuieste invelitoarea din tigla (cu tigla ceramica profilata) inclusiv sipcile din lemn. e Se prevede sub invelitoare o astereala din scandura continua (montata pe capriori).

Peste astereala din scanduri se prevede o folie anticondens. Peste folie se prevad sipci in lungul capriorilor si apoi perpendicular pe capriori se dispun sipcile suport pentru invelitoare. Se inlocuieste streasina din scandura. Se inlocuiesc burlanele si jgeaburile. Se protejeaza antiseptic si ignifug elementele sarpantei din lemn. Se prevede o podina de circulatie la pod. TAMPLARIE Conform auditului energetic este necesar folosirea tamplariei PVC tripla cu trei foi de geam termoizolant. Operatiile necesare executarii lucrarii de inlocuire a tamplariei, sunt urmatoarele: Demontarea tamplariei existente, evacuarea acesteia si montarea tamplariei PVC; Montarea pervazelor de interior PVC; Montarea pervazelor exterior Al vopsit electrostatic; Reparatii glafuri interior. Usile si ferestrele exterioare vor fi executate din profile de PVC cu geam termoizolant. Grosimea profilului tamplariei de PVC este cea rezultata din calcul pe baza desenelor de executie astfel incat sa reziste la incarcarile date de vint, miscarea seismica a structurii de rezistenta a constructiei, variatiilor de temperatura si dilatare si altor incarcari date de conditiile normale de exploatare ale cladirii. Profilele sunt prevazute cu un sistem de garnituri elastice ce permit preluarea eforturilor bidimensionale. Sistem propriu de drenare, prin dirijarea controlata a condensului si a apei catre exteriorul constructiei; 2. Cladire Internat nr.1 Lucrarile propuse Inlaturarea tencuielii existente Realizare termosistern pe toate fatadele Realizarea izolarii termice si hidrofuge a placii peste etajul IV Schimbarea tamplariei existente cu tamplarie PVC cu geam termopan Se va asana igrasia de la subsol. Se vor etansa rosturile verticale si orizontale ale imbinarii prefabricatelor utilizand mortare adecvate (tip Sika sau similar). Se curata armaturile dezvelite la planscul peste subsol in zonele strapunse de coloanele instalatiilor termice si sanitare. Se vor deschide ferestrele astupate ale subsolului. Se inlocuieste invelitoarea din tigla si sipcile suport. Se inlocuieste streasina din lemn cu streasina noua.

e Se inlocuiesc jgeaburile si burlanele din tabla. e Sereface trotuarul din jurul cladirii. Noul trotuar va fi etans si cu panta spre exterior. o Se refac treptele exterioare. e Se sistematizeaza terenul din jur pentru evitarea stationarii apelor de suprafata. Interventiile propuse implica si lucrari structurale minore, astfel: e Se inlocuieste sarpanta din lemn cu una noua Nu sunt necesare lucrari de consolidare ale elementelor de fatada. TERMOSISTEM Termosistemul se va realiza cu polistiren expandat, clasa P1 Montarea sistemului termoizolant nu va începe înainte de : e indepartarea tencuielii si a placajelor existente e îndepărtarea foliilor de protecţie a tocurilor de la ferestre şi uşi e toate suprafeţele ce nu vor fi acoperite de finisaj, cum sunt sticla, lemnul, aluminiul, solbancuri, trotuare, vor fi protejate cu folii corespunzătoare e toate suprafeţele orizontale cum ar fi aticele, coronamentele zidurilor, cornişele etc, vor fi acoperite cu elemente de protecţie, astfel încât să împiedice infiltrarea apei în spatele sistemului termoizolant în timpul şi ulterior execuţiei o toate tocurile de ferestre şi uşi vor fi montate, precum şi toate elementele ce penetrează sistemul cum sunt conducte, suporţi etc. e străpungerile sistemului termoizolant să fie proiectate şi executate astfel încât să asigure etanşarea corespunzătoare e verificarea eliminării umidității ascensionale, a sărurilor etc. Sistemul de izolare termica si finisare a fatadelor trebuie ales ca sa corespunda din punct de vedere al protectiei termice, acustice, incendii si la intemperii. Executarea lucrarilor de izolare termica se face respectandu-se prevederile cuprinse in normele tehnice de folosire specifice fiecarui material termoizolant (standard de produs, agremente tehnice, norme tehnice de produs, marci de fabricatie, etc.). La punerea in opera a materialelor termoizolante se vor avea in vedere masurile de transport, manipulare si depozitare prevazute in normele tehnice ale produselor respective, precum si recomandarile producatorului pentru evitarea degradarii acestora. La realizarea stratului termoizolant se interzice utilizarea materialelor degradate (cu sparturi, grosime necorespunzatoare si neuniforme, etc.) sau cu caracteristici fizicomecanice inferioare celor prevazute in normele tehnice specifice. LUCRARI LA PLANSEUL PESTE ULTIMUL NIVEL Reabilitarea planseelor tip terasă se concepe pentru întreaga alcătuire termo-hidroizolantă conform reglementărilor tehnice specifice. Cladirea este acoperita cu sarpanta de lemn cu invelitoare din tigla, dar termoizolatia se va realiza la nivelul planscului de beton, peste ultimul nivel.

Se va inlatura straturile de finisaj de peste placa de beton. Realizarea termoizolarii se va realiza cu vata bazaltica rigida. Se propun urmatoarele straturi placa de beton existenta sapa de egalizare propusa bariera de vapori — folie polietilena termoizolatie vata bazaltica rigida hidroizolatie, membrana difuzanta podina lemn pe o fasie de 1,0m La sarpanta de lemn existenta se fac urmatoareie interventii: Se inlocuieste sarpanta din lemn cu una noua Se va prevedea izolatie termica la pod din placi rigide de vata bazaltica de minim 15 cm grosime. Se prevede bariera de vapori sub izolatia termica. e Se prevede folie anticondens deasupra izolatiei termice. » Se inlocuieste invelitoarea din tigla (cu tigla ceramica profilata) inclusiv sipcile din lemn. e Se prevede sub invelitoare o astereala din scandura continua (rnontata pe capriori). e Peste astereala din scanduri se prevede o folie anticondens. e Peste folie se prevad sipci in lungul capriorilor si apoi perpendicular pe capriori se dispun sipcile suport pentru invelitoare. e Se inlocuieste streasina din scandura. e Se inlocuiesc burlanele si jgeaburile. e Se protejeaza antiseptic si ignifug elementele sarpantei din lemn. e Se prevede o podina de circulatie la pod. TAMPLARIE Conform auditului energetic este necesar folosirea tamplariei PVC tripla cu trei foi de geam termoizolant. Operatiile necesare executarii lucrarii de inlocuire a tamplariei, sunt urmatoarele: Demontarea tamplariei existente, evacuarea acesteia si rnontarea tamplariei PVC; Montarea pervazelor de interior PVC; Montarea pervazelor exterior Al vopsit electrostatic; Reparatii glafuri interior . Usile si ferestrele exterioare vor fi executate din profile de PVC cu geam termoizolant. Grosimea profilului tamplariei de PVC este cea rezultata din calcul pe baza desenelor de executie astfel incat sa reziste la incarcarile date de vint, miscarea seismica a structurii de rezistenta a constructiei, variatiilor de temperatura si dilatare si altor incarcari date de conditiile normale de exploatare ale cladirii. Profilele sunt prevazute cu un sistem de garnituri elastice ce permit preluarea eforturilor bidimensionale.

Sistem propriu de drenare, prin dirijarea controlata a condensului si a apei catre exteriorul constructiei; 3. Cladire Sala de sport Lucrarile propuse Se reface zidul din caramida cuprins intre axele A<B in exteriorul axului 1. Se reface spaletul din axul 1 exterior axului C. Se reface local zidaria din caramida in zonele cu crapaturi. Se injecteaza crapaturile, fisurile orizontale si verticale la zidul din sirul „ A”. Inlaturarea tencuielii existente Realizare termosistem pe toate fatadele Se reface trotuarul in jurul cladirii. Trotuarul va fi etans si cu panta spre exterior. Realizarea izolarii termice si hidrofuge a placii peste sala Schimbarea tamplariei existente cu tamplarie PVC cu geam termopan Nu sunt necesare lucrari de consolidare ale elementelor de fatada. TERMOSISTEM Termosistemul se va realiza cu polistiren expandat, clasa P1 Montarea sistemului termoizolant nu va începe înainte de : indepartarea tencuielii si a placajelor existente îndepărtarea foliilor de protecţie a tocurilor de la ferestre şi uşi toate suprafeţele ce nu vor fi acoperite de finisaj, cum sunt sticla, lemnul, aluminiul, solbancuri, trotuare, vor fi protejate cu folii corespunzătoare toate suprafeţele orizontale cum ar fi aticele, coronamentele zidurilor, cornişele etc. vor fi acoperite cu elemente de protecție, astfel încât să împiedice infiltrarea apei în spatele sisternului termoizolant în timpul şi ulterior execuţiei toate tocurile de ferestre şi uşi vor fi montate, precum şi toate elementele ce penetrează sistemul cum sunt conducte, suporţi etc. străpungerile sistemului termoizolant să fie proiectate şi executate astfel încât să asigure etanşarea corespunzătoare verificarea eliminării umidității ascensionale, a sărurilor etc. Sistemul de izolare termica si finisare a fatadelor trebuie ales ca sa corespunda din punct de vedere al protectiei termice, acustice, incendii si la intemperii. Executarea lucrarilor de izolare termica se face respectandu-se prevederile cuprinse in normele tehnice de folosire specifice fiecarui material termoizolant (standard de produs, agremente tehnice, norme tehnice de produs, marci de fabricatie, etc.). La punerea in opera a materialelor termoizolante se vor avea in vedere masurile de transport, manipulare si depozitare prevazute in normele tehnice ale produselor respective, precum si recomandarile producatorului pentru evitarea degradarii acestora.

La realizarea stratului termoizolant se interzice utilizarea materialelor degradate (cu sparturi, grosime necorespunzatoare si neuniforme, etc.) sau cu caracteristici fizicomecanice inferioare celor prevazute in normele tehnice specifice. LUCRARI LA PLANSEUL PESTE ULTIMUL NIVEL Reabilitarea planseelor tip terasă se concepe pentru întreaga alcătuire termo-hidroizolantă conform reglementărilor tehnice specifice. Se va inlatura straturile de finisaj existente peste placa de beton. Realizarea termoizolarii se va realiza cu vata bazaltica rigida. Se propun urmatoarele straturi e placa de beton existenta e beton de banta 5-l12cm e bariera de vapori — folie polietilena e termoizolatie vata bazaltica rigida e hidroizolatie, membrana cauciucata TAMPLARIE Contorm auditului energetic este necesar folosirea tamplariei PVC tripla cu trei foi de geam termoizolant. Operatiile necesare executarii lucrarii de inlocuire a tamplariei, sunt urmatoarele: e Demontarea tamplariei existente, evacuarea acesteia si montarea tamplariei PVC; e Montarea pervazelor de interior PVC; e Montarea pervazelor exterior Al vopsit electrostatic; e Reparatii glafuri interior . Usile si ferestrele exterioare vor fi executate din profile de PVC cu geam termoizolant. Grosimea profilului tamplariei de PVC este cea rezultata din calcul pe baza desenelor de executie astfel incat sa reziste la incarcarile date de vint, miscarea seismica a structurii de rezistenta a constructiei, variatiilor de temperatura si dilatare si altor incarcari date de conditiile normale de exploatare ale cladirii. Profilele sunt prevazute cu un sistem de garnituri elastice ce permit preluarea eforturilor bidimensionale. Sistem propriu de drenare, prin dirijarea controlata a condensului si a apei catre exteriorul constructiei; 4. Cladire Atelier scoala Lucrarile propuse e Refacerea spaletilor fatadelor din dreptul stalpilor din beton. e Suplimentarea prinderiior de structura a panourilor de fatada si atic. e Etansarea rosturilor dintre panourile prefabricate cu mortare adecvate (tip Sika sau similar) e Asanarea igrasiei la peretii subsolului. e ÎInlaturarea tencuielii existente 10

e Realizare termosistem pe toate fatadele e Se va reface trotuarul in jurul cladirii. Trotuarul va fi etans si cu panta spre exterior. e Se vor reface treptele exterioare. o Se va sistematiza terenul in jurul cladirii pentru a evita stationarea apelor de suprafata. e Realizarea izolarii termice si hidrofuge a placii peste etajul I e Schimbarea tamplariei existente cu tamplarie PVC cu geam termopan Nu sunt necesare lucrari de consolidare ale elementelor de fatada. TERMOSISTEM Termosistemul se va realiza cu polistiren expandat, clasa P1 Montarea sistemului termoizolant nu va începe înainte de : e indepartarea tencuielii si a placajelor existente e îndepărtarea foliilor de protecţie a tocurilor de la ferestre şi uşi o toate suprafețele ce nu vor fi acoperite de finisaj, cum sunt sticla, lemnul, aluminiul, solbancuri, trotuare, vor fi protejate cu folii corespunzătoare e toate suprafeţele orizontale cum ar fi aticele, coronamentele zidurilor, cornişele etc. vor fi acoperite cu elemente de protecţie, astfel încât să împiedice infiltrarea apei în spatele sistemului termoizolant în timpul şi ulterior execuţiei e toate tocurile de ferestre şi uşi vor fi montate, precum şi toate elementele ce penetrează sistemul cum sunt conducte, suporţi etc. e străpungerile sistemului termoizolant să fie proiectate şi executate astfel încât să asigure etanşarea corespunzătoare e verificarea eliminării umidității ascensionale, a sărurilor etc. Sistemul de izolare termica si finisare a fatadelor trebuie ales ca sa corespunda din punct de vedere al protectiei termice, acustice, incendii si la intemperii. Executarea lucrarilor de izolare termica se face respectandu-se prevederile cuprinse in normele tehnice de folosire specifice fiecarui material termoizolant (standard de produs, agremente tehnice, norme tehnice de produs, marci de fabricatie, etc.). La punerea in opera a materialelor termoizolante se vor avea in vedere masurile de transport, manipulare si depozitare prevazute in normele tehnice ale produselor respective, precum si recomandarile producatorului pentru evitarea degradarii acestora. La realizarea stratului termoizolant se interzice utilizarea materialelor degradate (cu sparturi, grosime necorespunzatoare si neuniforme, etc.) sau cu caracteristici fizicomecanice inferioare celor prevazute in normele tehnice specifice. LUCRARI LA PLANSEUL PESTE ULTIMUL NIVEL Reabilitarea planseelor tip terasă se concepe pentru întreaga alcătuire termo-hidroizolantă conform reglementărilor tehnice specifice. Se va inlatura straturile de finisaj existente peste placa de beton. Realizarea termoizolarii se va realiza cu vata bazaltica rigida. Se propun urmatoarele straturi 11

e placa de beton existenta e beton de banta S-l2cm e bariera de vapori — folie polietilena e termoizolatie vata bazaltica rigida e hidroizolatie, membrana cauciucata TAMPLARIE Contorm auditului energetic este necesar folosirea tamplariei PVC tripla cu trei foi de geam termoizolant. Operatiile necesare executarii lucrarii de inlocuire a tamplariei, sunt urmatoarele: e Demontarea tamplariei existente, evacuarea acesteia si montarea tamplariei PVC; e Montarea pervazelor de interior PVC; e Montarea pervazelor exterior Al vopsit electrostatic; e Reparatii glafuri interior . Usile si ferestrele exterioare vor fi executate din profile de PVC cu geam termoizolant. Grosimea profilului tamplariei de PVC este cea rezultata din calcul pe baza desenelor de executie astfel incat sa reziste la incarcarile date de vint, miscarea seismica a structurii de rezistenta a constructiei, variatiilor de temperatura si dilatare si altor incarcari date de conditiile normale de exploatare ale cladirii. Profilele sunt prevazute cu un sistem de garnituri elastice ce permit preluarea eforturilor bidimensionale. Sistem propriu de drenare, prin dirijarea controlata a condensului si a apei catre exteriorul constructiei; 5. Cladire Cantina Lucrarile propuse e Injectarea fisurilor cu pasta de ciment e Curăţarea de rugina a armaturilor dezvelite de la copertina si plangeul peste subsol e Protejarea armaturilor curățite cu mortar tip sika e Deschiderea golurilor de ferestre de la subsol e Desfacerea tencuielilor interioare la pereţii subsolului e Desfacerea tencuielilor interioare la tavanul de la subsol e Refacerea zidăriei la pereţii de la subsol in zonele traversării conductelor e Asanarea igrasiei la pereţii subsolului prin tencuieli sintetice respirante e Înlocuirea burlanelor e Refacerea izolaţiei hidrofuge la copertina, curăţarea de rugina a structurii metalice de susţinere a acoperişului, peste curţile de lumina si vopsirea in trei straturi e Înlocuirea învelitorii din tabla de la curţile de lumina » Prevederea de jgheaburi si burlane la acoperişurile de la curțile de lumina » Inlaturarea tencuielii exterioare existente e Realizare termosistem pe toate fatadele 12

e Refacerea trotuarelor. Noile trotuare vor fi etanşe si cu panta spre exterior o Sistematizarea terenului din jurul clădirii pentru a evita staționarea apelor de suprafața o Realizarea izolarii termice si hidrofuge a placii peste parter e Înlocuirea paziei din tabla la atic cu pazie noua din tabla vopsita sau zincata de 0.5mm e Schimbarea tamplariei existente cu tamplarie PVC cu geam termopan Nu sunt necesare lucrari de consolidare ale elementelor de fatada. TERMOSISTEM Termosistemul se va realiza cu polistiren expandat, clasa P1 Montarea sistemului termoizolant nu va începe înainte de : e indepartarea tencuielii si a placajelor existente e îndepărtarea foliilor de protecţie a tocurilor de la ferestre şi uşi o toate suprafeţele ce nu vor fi acoperite de finisaj, cum sunt sticla, lemnul, aluminiul, solbancuri, trotuare, vor fi protejate cu folii corespunzătoare » toate suprafețele orizontale cum ar fi aticele, coronamentele zidurilor, cornişele etc. vor fi acoperite cu elemente de protecţie, astfel încât să împiedice infiltrarea apei în spatele sistemului termoizolant în timpul şi ulterior execuţiei » toate tocurile de ferestre şi uşi vor fi montate, precum şi toate elementele ce penetrează sistemul cum sunt conducte, suporţi etc. e străpungerile sistemului termoizolant să fie proiectate și executate astfel încât să asigure etanşarea corespunzătoare o verificarea eliminării umidității ascensionale, a sărurilor etc. Sistemul de izolare termica si finisare a fatadelor trebuie ales ca sa corespunda din punct de vedere al protectiei termice, acustice, incendii si la intemperii. Executarea lucrarilor de izolare termica se face respectandu-se prevederile cuprinse in normele tehnice de folosire specifice fiecarui material termoizolant (standard de produs, agremente tehnice, norme tehnice de produs, marci de fabricatie, etc.). La punerea in opera a materialelor termoizolante se vor avea in vedere masurile de transport, manipulare si depozitare prevazute in normele tehnice ale produselor respective, precum si recomandarile producatorului pentru evitarea degradarii acestora. La realizarea stratului termoizolant se interzice utilizarea materialelor degradate (cu sparturi, grosime necorespunzatoare si neuniforme, etc.) sau cu caracteristici fizicomecanice inferioare celor prevazute in normele tehnice specifice. LUCRARI LA PLANSEUL PESTE ULTIMUL NIVEL Reabilitarea planseelor tip terasă se concepe pentru întreaga alcătuire termo-hidroizolantă conform reglementărilor tehnice specifice. Se va inlatura straturile de finisaj existente peste placa de beton. Realizarea termoizolarii se va realiza cu vata bazaltica rigida. Se propun urmatoarele straturi 13

e placa de beton existenta e beton de banta 5-12cm e bariera de vapori — folie polietilena e termoizolatie vata bazaltica rigida e hidroizolatie, membrana cauciucata TAMPLARIE Conform auditului energetic este necesar folosirea tamplariei PVC tripla cu trei foi de geam termoizolant. Operatiile necesare executarii lucrarii de inlocuire a tamplariei, sunt urmatoarele: + Demontarea tamplariei existente, evacuarea acesteia si montarea tamplariei PVC; o Montarea pervazelor de interior PVC; Montarea pervazelor exterior Al vopsit electrostatic; Reparatii glaturi interior . Usile si ferestrele exterioare vor fi executate din profile de PVC cu geam termoizolant. Grosimea profilului tamplariei de PVC este cea rezultata din calcul pe baza desenelor de executie astfel incat sa reziste la incarcarile date de vint, miscarea seismica a structurii de rezistenta a constructiei, variatiilor de temperatura si dilatare si altor incarcari date de conditiile normale de exploatare ale cladirii. Profilele sunt prevazute cu un sistem de garnituri elastice ce permit preluarea eforturilor bidimensionale. Sistem propriu de drenare, prin dirijarea controlata a condensului si a apei catre exteriorul constructiei; 11.3. Instalații INSTALATII SANITARE SI TERMICE LA TOATE CORPURILE A. RETEA TERMICA INCINTA Al.Situatia existenta: In prezent conductele cu agent termic care pleaca din punctul termic din incinta imobilului mai sus mentionat si alimenteaza corpurile existente din incinta : ].Cladire Colegiu P+2 E si Cladire Laboratoare S+P+3E ,2.Cladire Internat S+P+4E , 3.Cladire Sala de Sport P, 4.Cladire Atelier Scoala Sp+P+1E, 5.Cladire Cantina S+P sunt in stare avansata de degradare. Al. Situatia propusa: Se va propune proiectarea unui punct termic care sa deserveasca toate cladirile aferente imobilului mai sus mentionat . Agentul primar se va asigure de la regia de termoficare a orasului . Mentionam ca agentul primar trece prin incinta colegiului . Punctul termic va fi echipat cu: - Schimbator de caldura Q = 2250 Kw pentru preparare agent termic incalzire 14

- Schimbator de caldura Q = 550 Kw pentru preparare agent termica apa calda menajera - Pompe circulatie agent termic incalzire Q= 110 mch , H=65 mca —2 buc - Pompe circulatie agent termic preparare acm Q= 30 mch , H=55 mca —2 buc - Panouri solare plane pentru preparea acm 40 buc avand dimensiunea unui panou de 1,2 m x 1 m. (echipate complet) - Chit pompare panouri solare echipat complet avand Q = 15 mc/h ,H = 7 mca. - Stocatoare apa V= 3500 1-2 buc - Automatizare aferenta punct termic - Materiale: tevi , vane , fitinguri etc. B.INSTALATII TERMICE INTERIOARE Bl.Situatia existenta: In prezent distributia interioara si corpurile statice (radiatoare) aferente imobilului mai sus mentionat: 1.Cladire Colegiu P+2 E, si Cladire Laboratoare S+P+3E, 2.Cladire Internat S+P+4E, 3.Cladire Sala de Sport P, 4.Cladire Atelier Scoala Sp+P+1E, S.Cladire Cantina S+P sunt in stare avansata de degradare. B2. Situatia propusa Se va realiza schimbarea in totalitate a corpurilor statice ( radiatoare ) si se va schimba toata distributia de alimentare a corpurilor statice pentru: 1.Cladire Colegiu P+2 E si Cladire Laboratoare S+P+3E ,2.Cladire Internat S+P+4E , 3.Cladire Sala de Sport P, 4.Cladire Atelier Scoala Sp+P+I1E, 5.Cladire Cantina S+P C.iNSTALATII SANITARE INTERIOARE Cl.Situatia existenta: In prezent conductaele de apa rece , apa calda cat si canalizarea aferente 1.Cladire Colegiu P+2 E, si Cladire Laboratoare S+P+3E, 2.Cladire Internat S+P+4E, 3 Cladire Sala de Sport P, 4.Cladire Atelier Scoala Sp+P+1E, 5.Cladire Cantina S+P sunt in stare de degradare . C2. Situatia propusa Se va realiza schimbarea in totalitate a obiectelor sanitare cat si distribuita de alimentare cu apa rece — calda cat si canalizarea aferenta pentru: 1.Cladire Colegiu P+2 E si Cladire Laboratoare S+P+3E ,2.Cladire Internat S+P+4E , 3.Cladire Sala de Sport P, 4.Cladire Atelier Scoala Sp+P+IE, 5.Cladire Cantina S+P , Exceptand Sala de sport si Cantina, pe fiecare corp de cladire enumerat mai sus se va prevedea sistem de hidranti interiori avand debit de Q=2,1 Vs. Sistemul de hidranti este compus din statie de pompare aferenta compusa din: grup pompare incendiu Q=2.11/s , H= 45 mCA,rezervor V=15001, tevi, fitinguri armaturi ete si hidranti interiori + distributia de alimentare cu apa aferenta 15

INSTALATII HIDRANTI INTERIORI Situatia existenta La ora actuala exista o instalatie de hidranti interiori la urmatoarele cladiri : 1.Cladire Colegiu P+2 E,2 „Cladire Laboratoare S+P+3E ,2.Cladire Internat S+P+4E , 3.Cladire Atelier Scoala Sp+P+1E Cladirile Sala de Sport P si Cladire Cantina S+P nu dispun de hidranti interiori. Situatia propusa Se mentine si se revizuieste instalatia de hidranti interiori la cladirile mentionate mai sus.Pentru cladirile Sala de Sport P si Cladire Cantina S+P nu se vor prevedea hidranti interiori intrucat conform normativului P118/2/12013 atat la Sala de sport cat si la Cladire Cantina aria construita este mai mica de 600mp, respectiv numarul utilizatorilor este sub 200 persoane. Asigurarea apei necesare pentru hidrantii interiori ( 2,51/s timp de 10”) este rezolvata prin amplasarea la parterul fiecarei cladiri dotate cu o astfel de instalatie, a unui rezervor de apa cu capacitatea de 15001 si a unei statii de pompare pentru asigurarea presiunii. INSTALATII ELECTRICE Documentatia ce urmeaza trateaza: - Alimentarea cu energie electrica; - Sisteme de pozare a cablurilor; - Instalatii de iluminat normal; - Instalatii de iluminat de siguranta; - Instalatii de prize si racorduri; - Instalatii de forta; - Instalatii de legare la pamant; - Instalatii de protectie impotriva trasnetelor; - Instalatii de protectie impotriva supratensiunilor; Documentatia elaborata in continuare are la baza solicitarile tehnico-economice primite ca tema de proiectare din partea biroului de arhitectura, in concordanta cu solicitarile beneficiarului. 1. Alimentarea de baza cu energie electrica Alimentarea cu energie electrica pentru fiecare corp de cladire se va face din tabloul general TDRI propus, aferent postului de transformare. Pentru fiecare obiectiv, datele de consum sunt urmatoarele : 1, Atelier : Putere instalata (Pi) 90kW; Putere simultan absorbita (Psa) 58.5kW; Coeficient de simultaneitate (Cs) 0.65; Curent maxim absorbit (Ima) 93.83A; 16

a Internat : Putere instalata (Pi) 157.5kW; Putere simultan absorbita (Psa) 78.75kW; Coeficient de simultaneitate (Cs) 0.5; Curent maxim absorbit (Ima) 126.29A; 3, Sala de sport : Putere instalata (Pi) 60.82kW,; Putere simultan absorbita (Psa) 36.49kW,; Coeficient de simultaneitate (Cs) 0.6; Curent maxim absorbit (Ima) 58.53A; 4. Scoala : Putere instalata (Pi) 323.48kW, Putere simultan absorbita (Psa) 161.74kW; Coeficient de simultaneitate (Cs) 0.5; Curent maxim absorbit (Ima) 58.53A; Datele energetice generale, la nivelul postului de transformare sunt urmatoarele : Putere instalata (Pi) 631.80kW, Putere simultan absorbita (Psa) 268.39kW; Coeficient de simultaneitate (Cs) 0.8; Curent maxim absorbit (Ima) 430.43A; Din blocul de masura si protectie se va alimenta tabloul general de distributie prinir-o coloana formata din cablu de energie electrica, cu intarziere marita la propagarea focului, de tip NYY-J, pozat pe sistemul de jgheaburi metalice. Sectiunea cablului este indicata in schema desfasurata a tabloului electric. Sistemul de tratare a neutrului va fi de tip TN-S, separarea neutrului de lucru fata de cel de protectie facandu-se in tabloul general de distributie. Beneficiarul are obligatia de a obtine avizul de amplasament favorabil din partea distribuitorului local de energie electrica si a tuturor avizelor cerute din partea distribuitorilor de utilitati. 2. Alimentare statie de pompe incendiu Fiecare tablou al statiei de pompe incendiu prevazut in cladirile dotate cu instalatie de hidranti interiori, se va alimenta din tabloul electric general TDRI, inainte de intrerupatorul general, cu cablu rezistent la foc 90 min, pozat pe plafon, prin piese prefabricare rezistente la foc, cu aceeasi rezistenta ca si a cablului. Incaperea in care este amplatat tabloul electric general este prevazuta cu pereti pereti de Al, A2 - sldo, cu rezistenta la foc REVEI 180 si plansee REI 90, precum si usa rezistenta la foc E90. 17

Golul din planseu si trecerile prin peretii camera tabloului general vor fi rezistente la foc 90 min. 3. Tablouri electrice Tablourile electrice se refera la tabloul general de distributie, tablourile secundare de distributie si tablourile de automatizare. Tabloul general de distributie — TDRI - SDS se va executa conform schemelor electrice desfasurate sau monofilare si specificatiilor tehnice. TDRI - SDS va fi prevazut cu un intrerupator general format dintr-un separator de putere cu camera de stingere cu declansator electronic reglabil Ir=(0.6-1)In. In tabloul general se va monta un descarcator de supratensiuni 3P+N, clasa 1+2 (B+C) de protectie, avand nivelul de protectie Up=1.5kV. Descarcatorul se va lega la o bara de PE in tablou separata de cea a circuitelor electrice. Sectiunea minima de legare a descarcatorului la bara de PE este de l6mmp. Tablourile electrice secundare se vor prevedea cu descarcatoare de protectie medie, clasa 2 (C), montate in tabloul electric secundar. Se va cere furnizorilor de echipamente (UPS-uri, chiller, centrala telefonica, centrala de alarma-antiefractie, centrala de detectie incendiu, etc) sa echipeze cutiile de distributie cu descarcatoare de supratensiuni cu protectie fina (clasa D). Tabloul electric general de distributie se va echipa cu set de bare de distributie de cupru, pentru alimentarea intrerupatoarelor de putere secundare. Barele de Cu vor fi etichetate (L1,L2,L3,N,PE). Circuitele electrice prevazute in proiect se vor proteja cu intreruptoare magnetotermice, cu protectie diferentiala Id=30mA, conform schemei desfasurate a tabloului electric. Tablourile electrice se vor executa in cofrete metalice sau de policarbonat avand grade de protectie indicate in specificatiile tehnice regasite in anexele acestui proiect. Toate tablourile electrice trebuie livrate cu scheme monofilare sau desfasurate si cu buletinele de verificare si de testare, conform SR EN 60439-1. Toate circuitele electrice se vor proteja prin protectii magnetotermice calibrate la o valoare de (0.6-0.8)ÎIn al cablului electric al fiecarui circuit. Toate materialele folosite in executia tablourilor trebuie sa fie de inalta calitate pentru care furnizorul va prezenta certificate de conformitate si de garantie. Pentru deconectarea de urgenta a alimentarii cu energie electrica se va prevedea un buton tip ciuperca, prevazut cu cheie, montat pe fatada la intrarea in cladire. 4. Sisteme de pozare a cablurilor Cablurile folosite in instalatia electrica sunt de cupru, cu intarziere marita la propagarea focului, cu izolatie si manta de PVC de de tip CYY-F, FROR, NYYI, pozate in tuburi PVC de protectie sau pozate pe sistemele de jgheaburi metalice. Cablurile pozate pe elementele combustibile se vor poza in tuburi sau plinte metalice de protectie si este interzis ca acestea sa intre in contact direct cu materialul combustibil. Jgheaburile metalice se vor monta suspendat de tavan sau prinse de perete prin elemente de prindere prefabricate, dimensionate conform specificatiilor producatorului de jgheab metalic si a coeficientului de incarcare indicat. 18

Este interzisa executarea de legaturi pe patul metalic de cablu sau in interiorul tuburilor de protectie a cablurilor. Legaturile electrice se vor executa numai in doze de conexiuni, montate ingropat in peretii de tencuiala sau de rigips sau montate pe placute metalice speciale pe jgheabul metalic. . Jgheaburile metalice se vor lega la centurile de impamantare sau la barele de echipotentializare prin conductor galben-verde cu sectiunea minima de 16mmp. Prinderile, imbinarile si distantele minime care trebuie respectate fata de celelate instalatii in constructii se regasesc in normativul 17-2011. Traseele instalatiilor electrice se vor executa numai orizontal si vertical paralel cu liniile arhitectonice iar cele orizontale ingropate se vor executa la 30cm fata de cota tavanului, paralel cu acesta. Dozele de conexiuni se vor ingropa in pereti deasemenea la cca 30 cm fata de cota tavanului. 3. Instalatii luminotehnice Instalatia de iluminat se refera la iluminatul normal, iluminatul de securitate la evacuare, iluminatul de securitate pentru marcarea hidrantilor interiori, iluminatul de securitate antipanica si iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului. Intreaga instalatie de iluminat s-a proiectat conform normativelor: NP 061-2002 — Normativ pentru proiectarea şt execuţia sistemelor de iluminat artificial in cladiri; NP062-2002 — Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier si pietonal; 17-2011 — Normativ pentru proiectarea, executia, si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor. Sistemele de sustinere a corpurilor de iluminat sunt formate din dibluri, tije metalice, lant metalic, etc. Sistemele de sustinere trebuie alese astfel incat sa poata sustine de minim de 5 ori greutatea corpului de iluminat, dar nu mai putin de 10kg. Nivelurile de iluminat au fost calculate pentru un factor de mentinere a lampii de 0.8, la nivelul planului de lucru, adica la 0.8m fata de cota pardoselii. 3.1. Iluminat de baza Iluminatul normal se refera la totalitatea corpurilor de iluminat si a elementelor de comanda folosite. Iluminatul holurilor se va realiza prin corpuri echipat cu surse LED, putere absorbita 37W, 3800 Im, indice de redare a culorilor 80, temperatura de culoare 4000K, UGR <I9, grad de protectie IP20MP40, dimensiuni 597x597mm, montat incastrat in tavanul fals. Comanda se face cu intrerupatoare cap de scara si intrerupatoare cu revenire ST, IP20, montate aparent pe peretii de rigips sau tencuiala si senzori de prezenta PT, IP44, montaj aparent, conform planselor. Iluminatul salilor de clasa, se va realiza prin corpuri de iluminat pentru tavan casetat, echipate cu surse LED, putere absorbita 37W, 3800 Im, indice de redare a culorilor 80, temperatura de culoare 4000K, UGR <19, grad de protectie IP20P40, dimensiuni 597x597mm, montat aparent sau suspendat de tavanul. Comanda iluminatului se realizeaza cu intrerupatoare simple ST, 1P20, montate aparent pe peretii de rigips sau tencuiala. Pentru iluminatul local la nivelul tablelor din salile de clasa, se vor folosi corpuri de iluminat echipate cu surse LED de putere 1x40W, cu indice de radre a culorii 80, temperatura de culoare 19

4000K, de tip wallwasher, cu reflector asimetric, grad de protectie IP20, montate suspendat de tavan la cota +3.20 fata de cota finita a pardoselii. Comanda se realizeaza cu intrerupatoare simple ST, IP20, montate aparent pe peretii de rigips sau tencuiala. Spatiul tehnic, vestiarele se vor ilumina prin corpuri de iluminat cu grad ridicat de protectie, echipat cu surse LED, putere 1x52W, 6600lm, L=1600mm, cu indice de redare a culorii 80, temperatura de culoare 4000K, distributie larga, dispersor de policarbonat, grad de protectie IP65, montat aparent pe tavan. Comanda se face cu intrerupatoare simple PT, IP44, montate aparent pe peretii de rigips sau tencuiala. In grupurile sanitare. se vor monta corpuri de tip plafoniera, echipate cu surse LED, putere 1x10W, 1x1058lm, indice redare a culorii 80, temperatura de culoare 3000K, IP44, montate aparent pe tavan si corpuri de tip bagheta luminoasa, echipate cu surse LED, putere 1x15W, IP44, montate aparent pe perete, deasupra oglinzilor. Comanda iluminatului se realizeaza prin senzori de prezenta, unghi de detectie si 360, montati aparent pe tavan. Montarea corpurilor de iluminat in bai se va face tinand seama de zonele de protectie din normativul 17-2011, capitolul TJe Pe casele de scara iluminatul este format din corpuri de iluminat, echipat cu surse LED, putere absorbita 37W, 3800 Im, indice de redare a culorilor 80, temperatura de culoare 4000K, UGR <19, grad de protectie IP20MP40, dimensiuni 597x597mm, montat incastrat in tavanul fals. Comanda se va realiza cu intrerupatoare cap de scara si intrerupatoare cu revenire ST, IP20, montate incastrat in peretii de rigips sau tencuiala. 3.2. Instalatii de ilurninat de siguranta Instalatiile de iluminat de siguranta se refera la iluminatul pentru continuarea lucrului si la iluminatul de securitate, care se compune din: - iluminat de securitate pentru interventii în zonele de risc; - iluminat de securitate pentru evacuarea din cladire; - iluminat de securitate pentru circulatie; - iluminat de securitate împotriva panicii; - iluminat de securitate pentru veghe; - iluminat de securitate pentru marcarea hidrantilor interiori de incendiu; - iluminat de securitate de siguranta portabil. 5.2.1. Instalatii de iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului Iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului este alcatuit din corpuri de iluminat integrate in iluminatul normal. Punerea in functiune a iluminatului de siguranta pentru continuarea lucrului se face in 0.5- Ss de la intreruperea sursei principale de tensiune conform tabelului 7.23.1. din 17/2011. In camera destinata tabloului electic general si camera centralei de incendiu sunt prevazute cu corpuri de iluminat cu grad ridicat de protectie, echipat cu surse LED, putere 1x52W, 6600lm, L=1600mm, cu indice de redare a culorii 80, temperatura de culoare 4000K, distributie larga, dispersor de policarbonat, grad de protectie IP65, montat aparent pe tavan, echipate cu aparataj pentru iluminatul de siguranta, autonomie 180 minute in sarcina maxima, buton de autotest si semnalizare avarie.

Alimentarea corpurilor de iluminat de siguranta se va realiza prin cablu cu intarziere marita la propagarea focului, de sectiune 4x___mmp, avand o faza neintreruptibila pentru alimentarea aparatajului de siguranta, indiferent de comanda locala. 5.2.2. Instalatii de iluminat de securitate 5.2.2.1. Instalatii de iluminat de securitate pentru interventie in zonele de risc Iluminatul de securitate pentru interventie este alcatuit din corpuri de iluminat integrate in iluminatul normal. Punerea in functiune a iluminatului de securitate pentru interventie se face in 0.5-5s de la intreruperea sursei principale de tensiune conform tabelului 7.23.1. din 17/2011. In camera destinata tabloului electic general si camera centralei de incendiu sunt prevazute cu corpuri de iluminat cu grad ridicat de protectie, echipat cu surse LED, putere 1x52W, 6600lm, L=1600mm, cu indice de redare a culorii 80, temperatura de culoare 4000K, distributie larga, dispersor de policarbonat, grad de protectie IP65, montat aparent pe tavan, echipate cu aparataj pentru iluminatul de siguranta, autonomie 180 minute in sarcina maxima, buton de autotest si semnalizare avarie. Alimentarea corpurilor de iluminat de siguranta se va realiza prin cablu cu intarziere marita la propagarea focului, de sectiune 4x__mmp, avand o faza neintreruptibila pentru alimentarea aparatajului de siguranta, indiferent de comanda locala. 5.2.2.2. Înstalatii de iluminat de securitate pentru evacuare Iluminatul de securitate la evacuare este format din corpuri echipate cu surse LED, putere 1x4W, distanta vizualizare 16m, de tip permanent , cu pictograma indicata pe plansa, montat la 100mm suspendat fata de tavan, autonomie minim 120 minute, grad de protectie IP40, montate conform planselor, pentru dirijarea sensului de evacuare. Corpurile de iluminat de siguranta se vor alimenta OBLIGATORIU din circuite separate fata de cele pentru iluminatul normal, pozate in tuburi PVC de protectie separate fara de circuitele normale. Corpurile de iluminat pentru securitate la evacuare se vor monta deasupra usilor de evacuare, pe holurile de evacuare suspendat de tavan. Luminoblocurile se echipeaza cu pictograme pentru dirijarea sensului de evacuare, conform planselor acestui proiect. Pe holuri de circulatie si pe casele de scara, iluminatul iluminatul de securitate pentru evacuare este format din corpuri de iluminat, echipate cu surse LED, putere 1x6.6W, 348lm, D=85mm, de tip permanent, autonomie minim 2h, grad de protectie IP20, montat incastrat in tavanul fals. Nivelul de iluminare minim pe caile de evacuare va fi de 1 lx. Proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice se vor baza pe prevederile Normativului de proiectare şi executare a instalaţiilor electrice aferente clădirilor, indicativ 17/2011. Se va realiza: uminatul pentru evacuare din clădire, conform 17/2011, art. 7.23.7.2 va avea următoarele caracteristici: Corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie amplasate astfel încât să se asigure un nivel de iluminare adecvat (conform reglementărilor specifice referitoare la proiectarea şi executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri) lângă fiecare uşă de ieşire şi în locurile unde este necesar să fie semnalizat un pericol potențial sau amplasamentul unui echipament de siguranţă, după cum urmează:

e la fiecare uşă de ieşire destinată a fi folosită în caz de urgenţă; e la fiecare schimbare de direcţie; e lângă fiecare echipament de intervenție împotriva incendiului (stingătoare). Timpul de punere în funcțiune 5 sec, durata de funcţionare de 2 ore, conform art. 7.23.1 din Normativul 17/2011 Corpurile de iluminat vor fi echipate cu buton de test si LED pentru semnalizarea starii de functionare sau avarie. Beneficiarul are obligatia de a verifica lunar functionarea si autonomia luminoblocurilor pentru iluminatul de securitate la evacuare. 5.2.2.3. Instalatii de iluminat de securitate pentru circulatie Nueste cazul 5.2.2.4. Instalatii de iluminat de securitate impotriva panicii Iluminatul de securitate impotriva panicii este format din corpuri de iluminat integrate in iluminatul normal. Punerea in functiune a iluminatului de securitate antipanica se va realiza in Ss de la intreruperea sursei principale de tensiune, conform conform tabelului 7.23.1. din I7/2011. In incaperile cu suprafata mai mare de 60mp au fost prevazute corpuri de iluminat cu grad ridicat de protectie, echipate cu surse LED, putere 1x44W, 6180lm, L=1600mm, cu indice de redare a culorii 80, temperatura de culoare 4000K, distributie larga, dispersor de policarbonat, grad de protectie [P65, montat aparent pe tavan, echipate cu aparataj pentru iluminatul de siguranta, autonomie 60 minute in sarcina maxima, buton de autotest si semnalizare avarie. Alimentarea corpurilor de iluminat de securitate pentru circulatie se va realiza prin cablu cu intarziere marita la propagarea focului, de sectiune 4x__mmp, avand o faza neintreruptibila pentru alimentarea aparatajului de siguranta, indiferent de comanda locala. 5.2.2.5. Instalatii de iluminat de securitate pentru veghe Nueste cazul. 5.2.2.6. Instalatii de iluminat de securitate pentru marcarea hidrantilor interiori de incendiu Iluminatul de securitate pentru marcarea hidrantilor interiori de incendiu este destinat indentificarii hidrantilor in lipsa iluminatului normal. Punerea in functiune a iluminatului pentru marcarea hidrantilor interiori se face in Ss de la intreruperea sursei principale de tensiune conform tabelului 7.23.1. din 17/2011. Iluminatul de securitate pentru marcarea hidrantilor este format din corpuri de iluminat cu acumulatori, cu autonomie minim 1h. Corpurile de iluminat pentru marcarea hidrantilor vor fi echipate cu pictograma pentru semnalizarea hidrantilor si sunt amplasate in locurile indicate pe planse, deasupra fiecarui hidrant interior la maximum 2m fata de acestia. Beneficiarul are obligatia de a verifica lunar functionarea si autonomia luminoblocurilor pentru iluminatul de securitate pentru marcarea hidrantilor. 6. Instalatii de forta si prize 22

Instalatiile de prize si racorduri se refera la distributia energiei electrice pentru diferiti consumatori, conform pozitionarii lor in plansele acestui proiect. S-au prevazut prize monofazice si trifazice pentru toti consumatorii prezenti in tema de proiectare. In cazul in care pe parcursul executiei apar consumatori noi, solutia de alimentare cu energie electrica se va stabili impreuna cu proiectantul. In bai s-au prevazut circuite separate pentru alimentarea uscatoarelor de maini. Pozitionarea circuitelor se face tinand seama de prevederile normativului 17-2011, capitolul 7.1. Toate prizele vor fi prevazute OBLIGATORIU cu contact de protectie si cu elemente de protectie mecanica. Racordurile de forta vor fi prevazute cu conductor de legare la pamant OBLIGATORIU - L+N-+PE pentru circuitele monofazice, respectiv 3L+N-+PE pentru circuitele trifazice. Cablurile se vor poza in tuburi PVC de protectie, respectiv in canale metalice sau de PVC pentru cabluri, conform descrierilor din proiect. Instalatia de prize in salile de clasa este formata din prize duble, ST, IP20, 2P+PE, 16A, standard german, cu protectie mecanica, montate incastrat in peretii de rigips sau tencuiala, la cota recomandata de +2.05m fata de cota finita a pardoseli. Pe holuri si in apropierea accesului in incaperi au fost prevazute prize simple ST, IP20, 2P+PE, 16A, standard german, montate incastrat la cotele indicate, pentru curatenie. Se va acorda o atentie sporita in zonele cu umezeala ridicata (bai, centrala termica, exterior). Se vor respecta la montaj prevederile normativului 172011, cu privire la volumele permise pentru montarea prizelor si dozelor. 7. Instalatii de protectie Instalatiile de protectie se refera la instalatiile de legare la pamant — priza principala de pamant, instalatiile exterioare de protectie impotriva trasnetelor si legaturile de echipotentializare intre partile metalice ale constructiei si instalatia principala de legare la pamant. 71. Instalatii de legare la pamant Pentru protectia personalului aferent cladirii si a echipamentelor electrice s-a prevazut o instalatie principala de legare la pamant formata din platbanda de otel zincat de 40x4mm, cu grad de zincare minim de 70um, pozata perimetral cladirii, ingropata in pamant la cota de -0.8m fata de cota finita a ternului sistematizat. Centura de impamantare se va poza la 1m fata de cota fundatiilor. Perimetral cladirii se vor prevedea rezerve de platbanda, conform planelor, pentru racordul diferitelor elemente la priza de pamant — coborari paratrasnet, grup electrogen, posturi de transformare, etc. Perimetral cladirii se vor prevedea rezerve de conductor rotund, conform planelor, pentru racordul diferitelor elemente la instalatia de legare la pamant — coborari paratrasnet, grup electrogen, posturi de transformare, etc. Instalatia de legare la pamant se va lega impreuna cu instalatia de legare la pamant pentru punctul de conexiune, pentru a nu exista diferente de potential. Instalatiile de legare la pamant pentru fiecare corp de cladire se vor interconecta pentru a nu exista diferente de potential. 23

Tabloul general de distributie se va lega la centura principala de legare la pamant printr-o bara de egalizare a potentialelor, prin conductor flexibil, de sectiune indicata in schema desfasurata a tabloului electric. Instalatia de legare la pamant se va masura si trebuie sa aibe o valoare impusa de maxim 10. In cazul in care valoarea impusa nu este obtinuta se va consulta proiectantul pentru stabilirea solutiilor tehnice pentru imbunatatirea instalatiei. 7. Instalatii de protectie impotriva trasnetelor Pentru instalatia exterioara de protectie impotriva trasnetelor aferenta fiecarui corp de cladire, se va prevedea o instalatie de protectie impotriva trasnetelor de tip “cusca Faraday”, formata din conductor rotund de otel zincat, diametru de l0mm, montat aparent pe acoperis, pozat pe elemente prefabricate de PVC, umplute cu beton antiinghet, pozat aparent pe invelitoare. Elementele de sustinere ale conductorului rotund se vor poza la o distanta de lm si se vor suplimenta la schimbarile de directie si la intersectiile intre conductoare. Nivelul de protectie calculat este Intarit Il. Reteaua de captare va fi formata din ochiuri de conductor rotund de 10xl0m. avand coborari la instalatia de legare la pamant formate din conductor de otel zincat de diametru 10mm, cu distanta medie intre coborari de 10m, pozat aparent pe fatada cladirii prins cu cleme izolatoare cu o distanta de 1m intre prinderi. Fiecare coborare a paratrasnetului se va racorda la instalatia principala de legare la pamant prin piese de separatie, semnalizate corespunzator. Protectia aticului se va face prin conductor rotund de otel zincat prins de atic prin cleme de egalizare a potentialelor. Conductorul se va poza peste atic |m peste cota finita a aticului. Conductorul de otel zincat va fi prevazut cu piese de dilatare, montate la o distanta maxima de 20m, format din conductor de aluminiu, in forma de S. Pentru protectia echipamentelor montate pe acoperis (centrale de tratare aer, ventilatoare, chillere, luminatoare, etc.) se vor prevedea tije de aluminiu, montate pe suporti de beton antiinghet, de lungime indicata in planse. Tijele de protectie trebuie sa depaseasca cu minim 2m echipamentul protejat. Tijele de protectie vor fi sustinute de elementele protejate prin elemente izolatoare, montate conform indicatiilor producatorului. 1.3. Instalatii de echipotentializare Instalatiile de echipotentializare se refera la legaturile suplimentare la instalatiile de legare la pamant a tuturor maselor metalice care nu sunt sub tensiune, dar pot ajunge accidental sub tensiune. Jgheaburile metalice se vor racorda la barele de egalizare a potentialelor montate in tavanele false sau in doze de echipotentalizare, prin conductor MYF galben-verde, cu sectiune de 16mmp, pozate in tuburi PVC rigile si flexibile de protectie. Intre bucatile de jgheab metalic se vor executa legaturi formata din conductor si papuci pentru asigurarea continuitatii intre bucatile de jgheab metalic. In camerele centralei termice si a statiei pompe incendiu se vor prevedea bare de cupru pentru egalizarea potentialelor, la care se vor racorda prin conductor flexibil galben-verde MYF, avand sectiunea de 16mmp toate circuitele de incalzire si racire, distributie apa calda, vase de expansiune, centrale termice, carcasele metalice ale pompelor, robineti, etc. Legarea la instalatiile 24

de echipotentializare se face prin coliere metalice de legare la pamant dupa indepartarea vopselii elementelor metalice si verificarea asigurarii continuitatii intre legaturi si elementele metalice. Se vor lega la pamant prin bare secundare de echipotentializare tevile metalice ale instalatiei de hidranti interiori, usile metalice ale incaperilor, baretele de echipotentializare ale rack-urilor, precum si toate masele metalice care pot ajunge accidental sub tensiune. 8. Instalatii de voce-date Conexiunea cu furnizorii de servicii se va realiza printr-un traseu de fibra optica, single mode, pozat ingropat in pamant protejat in tub gofrat de protectie pana la limita de proprietate. Distributia retelelor de voce-date se va face in cladire prin cabluri de date ecranate, cat. 6, 500MHL, de tip S/FTP, pozate pe jgheaburi metalice sau in tuburi PVC de protectie. Prizele de conexiuni vor fi ecranate si se vor monta incastrat in peretii de tencuiala sau de rigips sau in plinte PVC. Elementele de conectica vor fi ecranate, cat. 6, minim S00MHz. Rack-urile de conexiuni se vor echipa conform specificatiilor tehnice si se vor echipa cu barete de alimentare, cu protectie la supratensiuni de clasa D si cu barete de echipotentializare verticale pentru conexiunile la bara de echipotentializare ale echipamentelor pasive si active. Rack-urile de conexiuni se vor echipa cu patch-paneluri de 24p, separate pentru prizele LAN si prizele de telefonie, cu elemente de conexiune cat. 6, S00MHz, montate orizontal. Cofretele se vor echipa cu organizere verticale pe fiecare latura si organizere orizontale. Alimentarea cu energie electrica a rack-urilor de echipamente se va realiza din plecari distincte din tablourile de distributie cele mai apropiate, prin cablu cu intarziere marita la propagarea focului, de tip NYY-J, pozat in tuburi PVC de protectie sau pe jgheaburi metalice. Intregul sistem e proiectat astfel incat sa asigure intre fiecare punct de distributie si priza RJ45 o lungime maxima de 90m. Executantul are obligatia de a testa si certifica reteaua in conformitate de legislatia in vigoare si solicitarile departamentului IT al beneficiarului. Infrastructura de date s-a proiectat si se va executa astfel incat de asigure o rezerva de minim 20% din intregul sistem. Echipamentele active (switch-uri, routere, centrale telefonice, acces-pointuri wireless, servere, etc.) nu fac obiectul acestui proiect si se vor achizitiona de catre beneficiar. Pentru climatizare se va instala o unitate de climatizare in camera tehnica unde este montat rack ul de curenti slabi. 9. Instalatii de detectie si semnalizare incendiu Conform prevederilor Normativului P118/3-2015 este obligatorie prevederea unei instalaţii automate de semnalizare a incendiilor. Tipul instalaţiei de detectare semnalizare incendiu, conform articol 3.3.2. din P118/3-2015 va fi cu acoperire totală. Instalatia de detectie si semnalizare incendiu este de tip adresabil, formata dintr-o centrala de detectie incendiu, butoane adresabile de alarmare, detectoare optice de fum montate pe tavan si in tavanul fals, detectoare optice-termice cu functie SI/SAU, elemente optice si acustice pentru semnalizarea incendiului. Functiile de baza ale sistemului: - Detectia, semnalizarea si alarmarea in caz de incendiu; 25

- Confirmare/infirmare stari de alarma; - Configurare elemente de detectie; - Pornire/oprire manuala elemente semnalizare; - Testare manuala si autotestare; - Detectare a dublarii de adrese; - Afisarea starilor tuturor elementelor; - Autocompensare elemente datorita incarcarii cu praf; - Panou repetor montat la receptie; - Iesiri pe releu pentru comanda diferite elemente; - Memorie 4000 evenimente. Pentru detectia incendiului sau a unui inceput de incendiu se vor folosi detectoare optice de fum, montate aparent pe tavan si in tavanul fals, adresabile si detectoare optice de fum montate in tavanul fals, cu indicatoare cu LED pentru semnalizarea starii de functionare si alarma si detectoare optice-termice cu functie SI/SAU, montate aparent pe tavan. Semnalizarea incendiului se va face prin declansatoare manuale, adresabile si sirene interioare adresabile, cablate in bucla de detectie si o sirena exterioara convetionala, cablata individual pe iesirea dedicata pentru sirena. Pe caile de evacuare se vor monta declansatoare rosii pentru semnalizarea incendiilor, la cotele indicate pe planse, amplasate astfel incat distanta dintre orice punct din cladire si un declansator sa nu depaseasca 30m. Butoanele de alarmare in caz de incendiu vor fi prevazute cu elemente de izolare a buclei, pentru a nu afecta intreaga bucla in caz de defect. Pentru centralizarea si programarea sistemului de detectie si semnalizare incendiu se va folosi o centrala adresabila 6 bucle, expandabila la minim 10 bucle, 128 adrese pe bucla, afisaj grafic TFT, color, afisaj zone 20 pana la 40 LED-uri, 4 iesiri supervizate de sirena/pompieri, 2 iesiri supervizate si 2 nesupervizate dedicate pentru alarma si defeci, 3 interfete USB pentru programare PC, imprimanta si salvare configuratie, o interfata TCPIP pentru monitorizare IP, spatiu pentru 2 acumulatori de 12V/17Ah. Alegerea detectoarelor si declansatoarelor manual de alarmare s-a realizat tinandu-se cont de articolul 3.6 si tabelul 3.2. Inaltimea tavanului este sub 6m pentru salile de clasa si restul incaperilor, iar detectoarele alese sunt detectoarele optice de'fum. Aria maxima de detectare a unui detector de fum s-a ales tinand cont de tabelul 3.3: - suprafata mai mica de 80mp, inaltimea mai mica de 6m, unghiul de inclinatie al tavanului a<20*, rezulta aria maxima protejata de 80mp. Inaltimea tavanului este peste Om pentru sala de sport, iar detectoarele alese sunt detectoarele optice de fum. - suprafata mai mare de 80mp, inaltimea mai mare de 6m, unghiul de inclinatie al tavanului a>20', rezulta aria maxima protejata de 80mp; Distribuirea numatului de detectoare pe suprafata salii de sport s-a realizat formand diviziuni egale ale suprafetei astfel: - cu lungimea de 5.8m si latimea de S.8m; 26

Pentru a stabili distanta maxima orizontala (DH) de la un punct al tavanului la cel mai apropiat detector de fum punctual (SR EN 54-7) s-a calculate cu formula: Dy =+2.9* +2.9* = [16.82 = 4.1m Analizand tabelul 3.4, pentru aria maxima de 80mp supravegheata de un detector de fum, la unghiul 0>20", distanta maxim orizonatala DH este de 8.2m. Camera in care se monteaza centrala de incendiu se va prevedea cu iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului, conform I7-2011, pereti si usa rezistenta la foc conform P118/3 din 2015. Cablarea sistemului de detectie incendiu se va realiza cu cablu antifoc de tip JE-H(S)H 2x2x0.8mm, E30, conductoare masive de cupru, manta cu intarziere la propagarea flacarii si fara eliberare de halogen, culoare portocaliu. Cablurile se vor poza pe jgheab metallic sau aparent pe tavan, protejate mecanic in tuburi PVC de protectie, rigide. Alimentarea cu energie electrica este realizata dintr-un circuit separat, cu o protectie magnetotermica P+N, 16A, cu modul diferential. Pentru asigurarea alimentarii in caz de lipsa tensiune este prevazut un acumulator in centrala de incendiu de 12V/17Ah si un acumulator de 24V/4Ah in cofretul sirenei exterioare, care vor asigura autonomia de operare de 48h in functie de stand-by si 1h in functie de alarma. Sistemul de detectie la incendiu nu se refera la sisteme de detectie si stingere cu gaze inerte pentru salile serverelor si arhive. Aceste sisteme se vor proiecta separat si nu fac obiectul acestui proiect. Starile si alarmele se vor prelua in sistemul adresabil de detectie si semnalizare incendiu. 10. Instalatii de televiziune in circuit inchis (CCTV) Pentru inregistrarea evenimentelor se va prevedea un sistem de supraveghere video in ciruit inchis, centralizat in RACK-ul de curenti slabi. Instalaţia contine camere de inalta rezolutie de exterior, IP, rezoluţie megapixel, switch-uri „inregistrator video digital tip NAS (Network attached storage) si statie de lucru cu monitor pentru supraveghere. Cablarea sistemului se va face dupa cum urmează: - Toate camerele vor fi conectate cu cablu SFTP Cat.7, alimentarea se va face prin acelasi cablu prin PoE; - cablu 3Xx2,5 mm2 , pentru alimentarea rackului şi a UPSului; - cablurile vor fi pozate pe jgheaburi metalice (cu separator faţă de cele de curenți tari) sau în tuburi PVC rigide fixate cu bride metalice; - elementele sistemului vor fi etichetate, informaţiile de pe etichetă permiţând identificarea Alimentarea cu energie electrica se va realiza dintr-un circuit separat din tabloul electric, cu o protectie magnetoterniica 2P, 16A, cu modul diferential. Pentru alimentarea de rezerva se va prevedea o sursa neintreruptibila de tensiune — UPS, rack-abil, cu o autonomie minima de 15 minute. 27

In camera portarului si in camera de security se va monta un calculator complet echipat pentru a monitoriza intreg sistemul. Acest lucru se va rezolva in grija beneficiarului. III. Costuri estimative ale investiţiei Costul total pentru toate cladirile studiate este de 16.035.024,18 lei, fara TVA, respectiv 19.053.471,02 lei cu TVA, din care constructii + montaj reprezinta 13.132.895,46 lei, fara TVA, respectiv 15.628.145,60 lei cu TVA. IV. Durata estimată de execuție a lucrărilor: 24 de luni rojgctant SC BA OIECT SRL SCBAU PROIECT SF STR.IOSIF NEMOIANU. | ţ NB Ba. | 28

Atasament: anexa_1_la_hcl_326.pdf

Anexa 1 la HCL nr. 326/f4.06.2049 INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI - FAZA D.A.L.I. DENUMIRE PROIECT CRESTEREA EFICENTEI ENERGETICE PRIN REABILITARE TERMICA CONSTRUCTII SI INSTALATII LACOLEGIUL TEHNIC “HENRI COANDA” AMPLASAMENT Municipiul TIMISOARA, județul TIMIS, str. C.Brediceanu, nr.37 TITULARUL INVESTIŢIEI Municipiul Timişoara, B-dul. C.D. Loga, nr. 1, Timișoara BENEFICIARUL INVESTIŢIEI Municipiul Timişoara, B-dul. C.D. Loga, nr. 1, Timișoara NUMĂR PROIECT 2613/2017 DATE TEHNICE Clădire Colegiu si laboratoare, regim de înălțime: Sp+P+3E, suprafațadesfăşurată existenta 4771,13 mp, suprafațadesfăşurată propusa 4771,13 mp Clădire internat nr.l, regim de înălțime:Sp+P+4E, suprafațadesfăşurată existenta 4259.79 mp, suprafațadesfăşurată propusa 4259.79 mp Clădire sala de sport, regim de înălțime: P, suprafațadesfăşurată existenta 594,77 mp, suprafațadesfăşurată propusa 594,77 mp. Clădire atelier scoală, regim de înălțime S+P+IE, suprafațadesfăşurată existenta 2012,52 mp, suprafațadesfăşurată propusa 2012,52 mp Clădire cantina, regim de înălțime:Sp+P, suprafațadesfăşurată existenta 559,36 mp, suprafațadesfăşurată propusa 559,36 mp NUMĂRUL CLĂDIRILOR CARE BENEFICIAZĂ DE MĂSURI DE CRESTERE A EFICIENTEI ENERGETICE: 5 clădiri INDICATORI MAXIMAL: Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 19.053.471,02 lei din care C+M: 13.628.145,60 lei

INDICATORI MINIMALI - la finalul implementării proiectului este atins un nivel de min.10, 41% din consumul total de energie primara care este realizat din surse regenerabile de energie (la nivel de proiect) - indicatori de proiect: CLADIRE LICEU SI LABORATOR , Cladire Cladire Reducerea Indicator Su _- 5 nereabilitata reabilitata consumului Consumul anual specific de energie pentru 180,84 86,21 94, incalzire [KWh/mp*an] s Consumul anual specific de energie pentru 10,80 10,80 0.00 preparare apa calda menajera [KWh/mp*an] Consumul anual specific pentru iluminat [KWh/mp*an] 5,69 5,59 0,10 Energie regenerabila [XWh/mp*an] 0,00 3,233 - Energie neregenerabila [K Wh/mp*an] 197,33 99,37 97,96 Consumul anual de energie primara 19122 10441 8681 [KWh/mp*an] _ Emisii C02 [kg/mp*an] 46,51 23,44 23,07 CLADIRE CANTINA , Cladire Cladire Reducerea Indicator Sas i. i nereabilitata reabilitata consumului Consumul anual specific de energie pentru 7 7,55 incalzire [KWh/mp*an] 168 67,5 „2 Consumul anual specificate energie pentru 83.05 42.78 40.27 preparare apa calda menajera [XWh/mp*an|] Consumul anual specific pentru iluminat = 3 T5 2 [KWh/mp*an] ui > 028 Energie regenerabila [XWh/mp*an] 0,00 14,14 - Energie neregenerabila [K Wh/mp*an] 165,95 101,94 64,01 Consumul anual de energie primara 183.16 11843 6473 [KWh/mp*an] ? Emisii C02 [kg/mp*an] 44,20 24,19 20,01 CLADIRE INTERNAT Cladire Cladire Reducerea Indicator vs sti i nereabilitata reabilitata consumului Consumul anual specific de pentru 142.73 4321 99,52 incalzire [KWh/mp*an] Consumul anual de sapte penru 55,69 55.69 0.00 preparare apa calda menajera [KWh/mp*an]

Consumul anual specific pentru iluminat [KWh/mp*an] 5,61 5,48 0,13 Energie regenerabila [A Wh/mp*an] 0,00 13,16 - Energie neregenerabila [KWh/mp*an] 204,03 91,22 112,81 Consumul anual de energie primara 197,24 [KWh/mp*an] 97, 106,73 90,51 Emisii C02 [kg/mp*an] "3 21,77 26,36 CLADIRE SALA DE SPORT , Cladire Cladire Reducerea Indicator i ae : nereabilitata reabilitata consumului Consumul anual specific de energie pentru 248,61 100.20 14841 incalzire [KWh/mp*an] Consumul anual specific de energie pentru 6.78 6.58 0.20 preparare apa calda menajera [<Wi/mp*an] Consumul anual specific pentru iluminat 6,19 „87 0,32 [KWh/mp*an] Sa ? Energie regenerabila 0,00 4,36 - Energie neregenerabila [KWh/mp*an| 261,58 108,29 153,29 Consumul anual de energie primara E 251,17 114,80 136,37 [KWh/mp*an] Emisii C02 [kg/mp*an] 61,85 25,57 36,28 CLADIRE ATELIER Cladire Cladire Reducerea Indicator a îi : nereabilitata reabilitata consumului Consumul anual specific de energie pentru 21 1 118,4 incalzire [XWh/mp*an] i su Sa Consumul anual specific de energie pentru 3.48 482 134 preparare apa calda menajera [<Wh/mp*an] Consumul anual specific pentru iluminat 5,65 5,58 0,07 [KWh/mp*an] Energie regenerabila 0,00 2,58 - Energie neregenerabila [KWh/mp*an|] 222,72 102,97 119,75 Consumul anual de energie primara 1451 106.93 10758 [KWh/mp*an] ulii Emisii C02 [kg/mp 24,14 28,47 PROIECTANT | SC S.R.L. | EEE i “SAU PROIEC GT NE LE E NI MOIANU | WEB Ra

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Nr. SC 2019-13.605/03.06.2019

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico- economici şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul

"Creşterea eficienţei energetice prin reabilitare termică construcţii şi instalaţii la COLEGIUL TEHNIC ”HENRI COANDĂ”"

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situatiei actuale

În prezent clădirile din incinta Colegiului Tehnic „Henri Coandă“ sunt clădiri cu consumuri mari de energie ţinând seama de activitatea desfăşurată şi de anul construcţiei al acestora. Pentru a putea realiza creşterea performanţelor energetice a acestor clădiri publice în concordanţă cu prevederile legislaţiei actuale, la redeschiderea apelulului de proiecte şi în vederea depunerii proiectului spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei cãtre o economie cu emisii scãzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionãrii inteligente a energiei şi a utilizãrii energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clãdirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B - Clădiri Publice, este necesară aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei.

2. Schimbari preconizate şi rezultate aşteptate Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice a unui numar de cinci

clădiri din cadrul Colegiului Tehnic „Henri Coandă“ din Timisoara, prin realizarea unor lucrări de intervenţie care determină diminuarea consumurilor energetice şi lucrări conexe care contribuie la implementarea proiectului.

Reducerea consumului de energie pentru încălzirea clădirilor publice are ca efecte reducerea costurilor de intreţinere cu încălzirea, diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, creşterea independenţei energetice prin reducerea consumului de combustibil utilizat la prepararea agentului termic.

Indicatorii de proiect care fac obiectul monitorizării implementării şi performanţei investiţiei propuse prin proiect sunt: scăderea consumului anual de energie finală în clădirile publice, scăderea consumului anual specific de energie primară, numărul clădirilor care beneficiază de măsuri de creştere a eficienţei energetice.

3. Concluzii Urmare a celor prezentate mai sus, consider necesară şi oportună aprobarea documentaţiei tehnico- economice - faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Creşterea eficienţei energetice prin reabilitare termică construcţii şi instalaţii la COLEGIUL TEHNIC ”HENRI COANDĂ”", în vederea pregătirii documentaţiei pentru eventualitatea redeschiderii axei sau a unei alte oportunităţi de finanţare pentru creşterea eficienţei energetice pentru clădirile publice.  

PRIMAR DIRECTOR DIRECŢIA DEZVOLTARE NICOLAE ROBU MAGDALENA NICOARĂ

Cod FO53-03,Ver.1

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA NR. SC 2019 – 13.605/03.06.2019

RAPORT DE SPECIALITATE Privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico- economici şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Creşterea

eficienţei energetice prin reabilitare termică construcţii şi instalaţii la COLEGIUL TEHNIC ”HENRI COANDĂ”"

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019 -13.605/03.06.2019 a Primarului

Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind obiectivul de investiții "Creşterea eficienţei energetice prin reabilitare termică constructii şi instalaţii la COLEGIUL TEHNIC ”HENRI COANDĂ”", prin care se propune aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico - economici şi a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul "Creşterea eficienţei energetice prin reabilitare termică constructii şi instalaţii la COLEGIUL TEHNIC ”HENRI COANDĂ”" Facem următoarele precizări:

În conformitate cu condițiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei cãtre o economie cu emisii scãzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionãrii inteligente a energiei şi a utilizãrii energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clãdirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B - Clădiri Publice, una dintre anexele obligatorii la depunerea cererii de finanțare este Hotărârea Consiliului Local de aprobare documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată prin proiect.

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă creșterea eficienței energetice la cele trei corpuri de clădire amplasate în incinta Colegiul Tehnic „Henri Coandă“. Lucrările de intervenţie cuprinse în proiect care determină diminuarea consumurilor energetice și lucrările conexe care contribuie la implementarea proiectului cuprind: reabilitarea termică a elementelor de anvelopă a clădirilor, reabilitarea termică a sistemului de încălzire și a sistemului de furnizare a apei calde de consum, înlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri de iluminat de eficienţă energetică ridicată şi durată mare de viaţă, utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de energie a clădirii precum și lucrări conexe care contribuie la implementarea proiectului.

Documentaţia pentru avizarea lucrărilor a fost contractată cu respectarea prevederilor H.G. nr. 907/29.11.2016 –actualizată privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice și a Ghidului specific pentru POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea B - Clădiri Publice prin contractul de prestare de servicii nr. 107/11.07.2017 și a fost avizată favorabil conform Fișei tehnice nr. 62/27.11.2018 emisă de Comisia Tehnico-Economică.

Precizăm că emiterea proiectului de hotărâre are la bază documentația tehnico - economică nr. 2613/2017, faza D.A.L.I., elaborată în baza H.G. nr. 907/29.11.2016 - actualizată, de către prestatorul serviciilor de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului - SC Bau Proiect SRL.

În concluzie, prin Proiectul nr. 2613/2017 s-au stabilit următoarele: - valoarea totală estimată a investiţiei conform devizului general, ca fiind de 19.053.471,02

lei (inclusiv TVA), din care C+M are valoarea de 15.628.145,60 lei (inclusiv TVA); - indicatorii tehnico - economici rezultați în urma elaborării Proiectului tehnic, faza

D.A.L.I., conform Anexei 1 la prezentul Raport de specialitate;

- Descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată prin proiect, conform Anexei 2 la prezentul Raport de specialitate. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, respectiv H.G. nr. 907/29.11.2016 -actualizată și Ghidul specific pentru POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea 3.1, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico - economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul "Creşterea eficienţei energetice prin reabilitare termică constructii şi instalaţii la COLEGIUL TEHNIC ”HENRI COANDĂ”", îndeplinește condițiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Local. Director Direcţia Dezvoltare Magdalena Nicoară Consilier,

Ioan Dominteanu

Cod FO53-01,Ver.1