keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 316/15.06.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza P.T., a indicatorilor tehnico-economici şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la faţade şi extindere pe orizontală cu corpuri construcţie D şi E în regim D+P+2E la Şcoala Gimnazială nr. 30 din Timişoara "

15.06.2018

Hotararea Consiliului Local 316/15.06.2018
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza P.T., a indicatorilor tehnico-economici şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la faţade şi extindere pe orizontală cu corpuri construcţie D şi E în regim D+P+2E la Şcoala Gimnazială nr. 30 din Timişoara "


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-12201/23.05.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-12201/23.05.2018, al Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul nr.SC2018 - 12201/24.05.2018 al Serviciului Juridic - Anexa la Raportul de specialitate nr.Sc2018 - 12201/23.05.2018;
Având în vedere contractul de prestare de servicii nr. 229/21.07.2015 încheiat între Municipiul Timişoara şi SC Atelierul ARHITEXT SRL;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.193/10.05.2016, privind aprobarea "Strategiei Integrate de Dezvoltare 2014-2020 a Polului de Creştere Timişoara";
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2), lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă documentaţia tehnico-economică elaborată la faza P.T., pentru investiţia: "Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la faţade şi extindere pe orizontală cu corpuri construcţie D şi E în regim D+P+2E la Şcoala Gimnazială nr. 30 din Timişoara", în vederea finanţării în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Prioritatea de investiţii 10.1.

Art.2: Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiţiei: "Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la faţade şi extindere pe orizontală cu corpuri construcţie D şi E în regim D+P+2E la Şcoala Gimnazială nr. 30 din Timişoara", conform Anexei 1, şi "Descrierea investiţiei", conform Anexei 2, în vederea finanţării în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Prioritatea de investiţii 10.1.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism şi Dezvoltare Urbană şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site -ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş:
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: hcl_316_rap.spec+exp.motive.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA NR. SC2018- |? 2ol[ 43.97. Fi RAPORT DE SPECIALITATE Privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza P.T., a indicatorilor tehnico-economici şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la faţade şi extindere pe orizontală cu corpuri construcţie D şi E în regim D+P+2E la Şcoala Gimnazială nr. 30 din Timişoara” Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind obiectivul de investiții „Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la faţade şi extindere pe orizontală cu corpuri construcţie D şi E în regim D+P+2E la Şcoala Gimnazială nr. 30 din Timişoara”, prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice - faza P.T., a indicatorilor tehnico - economici şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul de mai sus, Facem următoarele precizări: În conformitate cu condițiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 - Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, Prioritatea de investiții 10.1 - Investiţiile în educaţie, şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe şi învățare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie și formare, Obiectiv Specific 10.1 - Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, una dintre anexele obligatorii la depunerea cererii de finanţare este Hotărârea consiliului local de aprobare documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată prin proiect. Proiectul tehnic a fost contractat cu respectarea prevederilor H.G. nr. 28/09.01.2008 privind etapele de elaborare şi conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice prin contractul de prestare de servicii nr. 229/21.07.2015 încheiat între Municipiul Timişoara şi SC Atelierul ARHITEXT SRL. Precizăm că emiterea proiectului de hotărâre are la bază documentaţia tehnico - economică, inclusiv devizul general actualizat, faza P.T., elaborată în baza H.G. nr. 28/09.01.2008, de către prestatorul serviciilor de proiectare - SC Atelierul ARHITEXT SRL. În concluzie, prin documentația de mai sus au fost stabilite următoarele: - Valoarea totală estimată a investiţiei conform devizului general, ca fiind de 19.908,593 mii lei (inclusiv TVA), din care C+M are valoarea de 16.682,502 mii lei (inclusiv TVA); - indicatorii tehnico - economici rezultați în urma elaborării Proiectului tehnic, faza P.T, conform Anexei 1 la prezentul Raport de specialitate; - Descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată prin proiect, conform Anexei 2 la prezentul Raport de specialitate. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, respectiv H.G. nr. 28/09.01.2008 şi Ghidul specific pentru POR 2014-2020, Axa prioritară 10, Prioritatea 10.1, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza P.T,, a indicatorilor tehnico - economici şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul ” Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la faţade şi extindere pe orizontală cu corpuri construcţie D şi E în regim D+P+2E la Şcoala Gimnazială nr. 30 din Timişoara”, îndeplineşte condițiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local. ŞEF SERVICIU, MAGDALENA 7 — ŞEF BIROU, 8 reiecte Diverse DANIELA GHINEA RIEL POPA Cod FO53-01,Ver.1 | | | | |

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Nr. ?ol 1 asr EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNIȚATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza P.T., a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la faţade şi extindere pe orizontală cu corpuri construcţie D şi E în regim D+P+2E la Şcoala Gimnazială nr. 30 din Timişoara " 1. Descrierea situaţiei actuale În vederea depunerii proiectelor finanţate în cadrul Programului Operaţional Regional 2014- 2020, Axa prioritară 10 - Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, Prioritatea de investiţii 10.1 - Investiţiile în educație, şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educație şi formare, Obiectiv Specific 10.1 - Creşterea gradului de participare la nivelul educației timpurii şi învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, este necesară aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate Prin intermediul acestei operaţiuni vor fi sprijinite activități specifice realizării de investiții în vederea construirii, reabilitării, modernizării şi dotării instituţiilor de învâţământ, pentru realizarea condițiilor necesare pentru o educație de calitate şi creşterea gradului de participare a populației în învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial. Principalul indicator de proiect care fac obiectul monitorizării implementării și performanței investiţiei propuse prin proiect este creşterea gradului de participare la învăţământul obligatoriu, primar şi gimnazial. 3. Concluzii Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm oportună aprobarea documentaţiei tehnico- economice - faza P.T., a indicatorilor tehnico-economici - faza P.T. și a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la faţade şi extindere pe orizontală cu corpuri construcţie D şi E în regim D+P+2E la Şcoala Gimnazială nr. 30 din Timişoara”. PRIMAR, NICOLAE ROB ȘEF SERVICIU, MAGDALENA NICOA Cod FO53-03,Ver.1

Atasament: hcl_316_anexe.pdf

Anexa | la HCL nr. 1/6 1(5.06,2048 INDICATORI TEHNICO — ECONOMICI — FAZA PT. DENUMIRE PROIECT: Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la faţade şi extindere pe orizontală cu corpuri construcţie D şi E în regim D+P+2E la Şcoala Gimnazială nr. 30 din Timişoara AMPLASAMENT: Municipiul Timişoara, Str. Aştrilor nr. 13 TITULARUL INVESTIŢIEI: Primăria Municipiului Timişoara, Bdul. C.D.Loga, nr.1 BENEFICIARUL INVESTIŢIEI: Şcoala Gimnazială nr, 30 din Timişoara NUMĂR PROIECT: 167/2015 DATE TEHNICE , Regim de înălțime: D+P+2E Suprafața construită la sol: 3.915,61 mp Suprafaţa construită desfăşurată: 12.431,00 mp INDICATORI VALORICI: Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T,V.A.: 19.908,593 mii lei Din care C+M: 16.682,502 mii lei PROIECTANT SC Atelierul ARHITEXT SRL

Anexa 2 la HCL ur.5/6 / (506? DESCRIEREA INVESTIŢIEI Il. DATE GENERALE DENUMIRE PROIECT: Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la faţade și extindere pe orizontală cu corpuri construcție D şi E în regim D+P+2E la * Școala Gimnazială nr. 30 din Timişoara AMPLASAMENT: Municipiul Timişoara, Str. Aştrilor nr. 13 TIFULARUL INVESTIŢIEI: Primăria Municipiului Timişoara, Bvd. C.D.Loga, nr.1 BENEFICIARUL INVESTIŢIEI: Şcoala Gimnazială nr. 30 din Timişoara 2. DATE TEHNICE Regim de înălțime: D+P+2E Suprafața construită la sol: 3.915,61 mp Suprafaţa construită desfăşurată: 12.431,00 mp 3. INDICATORI VALORICI: Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 19.908,593 mii lei Din care C+M: 16.682,502 mii lei 4. DESCRIEREA INVESTIŢIEI Prin proiect se propune realizarea următoarelor lucrări: modernizarea teraselor circulabile la corpurile existente: A, B şi C, montarea termosistemului la fațadele existente la corpurile A, B şi C şi extinderea pe orizontală cu corpurile D şi E în regim de înalțime D+P+2E, Conceptul proiectului propus constă în repartizarea spaţial-volumetrică a construcţiilor în două corpuri, respectiv D şi E, compuse în jurul corpurilor A, B şi C existente şi asigurarea unor spaţii pentru activităţile de recreaţie, cu Vizibilitate din şi spre spaţiile publice exterioare, asigurarea unei zone verzi compacte, cu caracteristici peisagere de excepție şi cu imagini arhitecturale deosebite. Accesul principal se păstrează prin corpul A concomitent cu crearea unor accese suplimentare din exterior în corpurile D şi E iar circulaţiile orizontale au fost conformate de tip inelar astfel ca atât corpurile existente A, B şi C cât și cele propuse D şi E să fie cât mai riguros legate funcţional între ele. Ansamblul construit existent este împrejmuit cu trotuar pe străzile aleea Azurului, strada Orion și strada Martir Nagy Eugen iar pe latura vest accesul pietonilor este asigurat prin trotuar şi piaţeta adiacentă cu fântână. Dinspre străzile Martir Nagy Eugen şi Aleea Azurului este asigurat accesul pentru autovehiculele de intervenție şi evacuarea deşeurilor. Închiderile perimetrale sunt alcătuite în principat din pereţi de zidărie de blocuri ceramice cu goluri de grosime 25 cm sau 30 cm, iar spre exterior s-a prevăzut termosistem din polistiren expandat grafitat şi extrudat de grosime 10 cm care include şi placaje în bosaje orizontale din foi de aluminiu compozit. În situaţiile în care pereţii de Închidere | |

perimetrali sunt diafragme din beton armat de grosime 25 cm s-a prevazut de asemnea termosistem cu produse polistiren expandat grafitat 10 cm şi polistiren extrudat 10 cm la soclu. Închiderile vitrate sunt din tâmplării cu profile de aluminiu cu bariera termică compuse din structura principală şi structura secundară cu suprafeţe mobile în conformitate cu specificul spaţiului interior. Compartimentările interioare se vor realiza din pereţi din zidarie cu blocuri ceramice grosime 25 cm din condiţii de izolare fonică şi de rezistenţă la foc, finisați cu tencuială compusă din grund, tinci şi glet şi vopsele lavabile de interior antibacteriene şi împotriva acumulării electrostatice a prafurilor. Parţial pereţii sunt placați cu tratamente acustice din plăci perforate compozite. De asemenea, parţial, pereţii sunt tapetaţi cu covor PVC gr 1,5 mm aplicat prin lipire în sala multufuncțională, grup sanitar şi vestiare, Pardoselile pentru sălile de clasă din parchet lamelar multistratificat gr 2 cm , pentru holuri, laboratoare, cabinete, vestiare şi gruprui sanitare din covor PVC gr 4 mm şi pardoseli din plăci de granit antiderapant gr 1,5 cm în casele de scară şi holul de la parter din corpul D. Soluţiile tehnice de realizare a acoperişlurilor propuse pentru corpurile D şi E prevăd că acestea vor fi de tipul terasă circulabile iar pe terasele circulabile de la corpurile A, D şi E se vor monta panouri solare şi panouri fotovoltaice, Spațiile verzi vor fi refăcute în sensul următoarelor activităţi: - la spaţiile verzi adiacente corpului A se va îndepărta în suprafață de 1265 mp surplusul de pământ vegetal până la cota bordurii trotuarului perimetral rezultand un volum de pământ de aprox. 600 mc. Zona verde dintre corpul A şi piaţetă, respectiv trotuar se va amenaja peisager prin demolarea scării de acces transversale pe corpul A şi realizarea a două scări de acces longitudinale corpului A separate cu un zid de sprijin adiacent trotuarului existent, Rarapele de acces prevăzute sunt inegale, rampa din stanga cu trepte de 30 cm lăţime, iar scara din dreapta cu trepte alungite pe o lungime de 16,20 m. Copacii existenti atât în zona din stânga cât şi în zona din dreapta vor fi păstraţi în totalitate, urmând a fi defrişați doar arbuştii parazitari nedecorativi. Parţial copacii existenţi vor fi delimitați de rampa de acces conform planurilor anexate. - zona cuprinsă între corpul D corpul A corpul E şi trotuarele perimetrale existente s-a prevăzut amenajată unitar cu zone verzi, pavaje din placi de granit antiderapant utilizate şi la pardoseala piaţetei, banchete cu locuri de şedere, jardiniere pentru flori şi un loc de joacă pentru copii preşcolari; - zona de contact urbanistic între şcoală şi piaţetă s-a propus a fi amenajată cu drapele şi perete decorativ care au ca rol marcarea prezenței piațetei şi o comunicare spaţial volumetrică de colaborare între şcoală şi piaţetă sprijinită şi de panoul de afișare cu leduri de mari dimensiuni care s-a prevăzut a fi amplasat pe corpul A înspre strada Martir Nagy Eugen. Din punct de vedere al împrejmuirilor amplasamentul este adiacent la trei străzi carosabile prevazute cu trotuare şi O piaţetă deschisă cu fântână decorativă. Sunt necesare împrejmuire: - sud spre strada Martir Nagy Eugen —se reface împrejmuirea; - est spre strada Orion — se reface împrejmuirea; - nord spre Aleea Azurului — se reface împrejmuirea având în vedere că în fața corpului D spre strada s-a proiectat un spațiu public în vederea funcţionalizării activităţii la bazinul de înot, Corpul D are la demisol o sală multifuncţională şi grupuri sanitare fete şi baieţi, la parter grupuri sanitare pentru fete şi baieți, la etajul 1-3 săli de clasă, şi la etajul 2 incă 3 Săli de clasă, Corpul E la demisol există stația de pompare, spaţii de depozitare şi bazin de rezervă pentru stingerea incediilor, la parter se găsesc casele de scară, la etajul 1-5 Săli de clasă iar la etajul 2-5 Săli de clasă. Situaţia propusă a personalului din școală este următoarea: 79 cadre didactice, 6 cadre didactice auxiliare, 12 personal nedidactic, 2.013 elevi repartizati în corp A - 592 elevi, în corp B - 881 elevi, în Corp D- 240 elevi, în Corp E- 300 elev

Pentru corpul C numărul de locuri este urmatorul, care sunt folosite alternativ de elevii din corpurile A şi B: bazinul de înot, 70 la sala de sport, 200 la sala multifuncţională. Elaborat: SC Atelierul ARHITEXT SRL, proiectant RIL astia A EM 50 la