keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 312/16.12.2003 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara, pe anul 2004

16.12.2003

Hotararea Consiliului Local 312/16.12.2003
privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara, pe anul 2004


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC200- 21561/08.12.2003 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, turism, sport şi culte, Comisiei pentru sănătate, muncă şi protecţie socială, ecologie şi protecţia mediului din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr. 11352/12.12.2003 a Consiliului Judeţean Timiş;
Având în vedere Adresa nr. 123459/04.12.2003 a Ministerului Finanţelor Publice;
În conformitate cu Legea nr. 507/2003 - privind bugetul de stat pe anul 2004;
Având în vedere prevederile art. 15, alin. 1 din Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(d) şi art. 68 lit (e) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2004, conform Anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică, Direcţia Edilitară, Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic ;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Audi Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Timiş;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
PETRU BUJOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Buget_2004.pdf

JUDETUL TIMIS Unitatea administrativ-teritoriala: Municipiul Timisoara Formular: 126/01

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI SI ARTICOLE DE CHELTUIELI SI SUBCAPITOLE

pe anul 2004

-mii lei- cod clasificare Denumire indicatori Cod rand suma

0001 VENITURI TOTALE 1 3.158.458.598 Din care:

4802 VENITURI PROPRII 2 1.835.577.358 0002 I. VENITURI CURENTE 3 799.769.736

Din care: 0003 A. VENITURI FISCALE 4 620.533.476 0004 A1. IMPOZITE DIRECTE 5 467.363.536 01.02. Impozitul pe profit 6 59.391.118 0302 IMPOZITE SI TAXE DE LA POPULATIE 7 175.930.318 03.02.01 Impozitul pe veniturile liber profesionistilor 8 463.492 03.02.02 Impozitul pe cladiri persoane fizice 9 128.906.287 03.02.03 Taxa asupra mijloacelor de transport pers.fizice 10 16.609.507 03.02.04 Impozitul pe veniturile din inchirieri subinchirieri 11 1.154.400 03.02.05 Impozit din venituri pt dreptul de autor 12 0 03.02.07 Impozit din veniturile obtinute din premi si castig. 13 0 03.02.08 Impozitul pe veniturile pers. fizice nesalariate 14 0 03.02.09 Impozitul pe teren persoane fizice 15 21.423.231 03.02.30 Alte impozite si taxe 16 7.373.401 04.02. TAXA PE TEREN 17 4.105.820 05.02. IMPOZITUL PE CLADIRI SI TERENURI DE LA PERSOANE JURIDICE 18 176.623.200 05.02.01 Impozit pe cladiri de la persoane juridice 19 162.770.400 05.02.02 Impozit pe terenuri de la persoane juridice 20 13.852.800 08.02 ALTE IMPOZITE DIRECTE 21 51.313.080 080205 Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice 22 12.063.480 080206 Impozitul pe terenul agricol 23 0 08.02.30 Alte incasari din impozite directe 24 39.249.600 1300 A2. IMPOZITE INDIRECTE 25 153.169.940 15.02. IMPOZITUL PE SPECTACOLE 26 692.640 17.02. ALTE IMPOZITE INDIRECTE 27 152.477.300 17.02.03 Taxe si tarife pt.elib.de licente si autoriz.de funct. 28 91.867 17,02,10 Taxe judiciare de timbru 29 40.440.080 17,02,12 Taxe de timbru pt activitatea notariala 30 96.000.896 17.02.13 Taxe extrajudiciare de timbru 31 10.518.777 17.02.30 Alte incasari din impozite indirecte 32 5.425.680 20.00 B. VENITURI NEFISCALE 33 179.236.260 20.02 VARSAMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR 34 26.692.576 21.02 VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE PUBLICE 35 21.300.526 21.02.06 Alte venituri privind circulatia pe drumurile publice 36 19.377.758 21.02.07 Venit din incas lucr.de combat.daunatori sect.vegetal 37 0 21.02.08 Veniturile punctelor de insamantari artificiale 38 105.050 21.02.09 Veniturile circumscriptiilor sanitar-veterinare 39 78.730

21,02,11 Contributia lunara a parintilor sau sustinatorilor legali pt.intretinerea copiilor in crese 40 0 21.02.12 Varsaminte din disp. Instit,publice si act.autofin. 41 0 21.02.14 Contrib.de la pers.benef.de cantina aj.social 42 572.467 21,02,15 Taxe din activitati cadastrale si agricultura 43 0 21.02.20 Venituri din prestari de servicii 21.02.30 Alte venituri de la institutiile publice 44 1.166.521 22.02 DIVERSE VENITURI 45 131.243.158 22.02.02 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata 46 98.355 22.02.03 Venituri din amenzi si alte sanct.potrivit disp.legale 47 4.167.961 22.02.05 Restituiri de fd. din finant. bug locala anilor preced. 48 11.792.181

220206 Impozit pe venitul din concesionarea bunurilor societatilor comerciale sau companiilor nationale la care statul este actionar majoritar, precum si regiilor autonome 49 0

22.02.07 Venituri din concesiuni si inchirieri 50 95.501.448

220208 Penalitati pt. Nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe 51 6.464.640

22.02.12 Incasari din valorificarea bunurilor confiscate.(agr) 52 0 22.02.17 Venituri realiz din adm.si valorif bunurilor fostelor CAP 53 0 22.02.19 Venituri din dividende 54 0 22.02.30 Incasari din alte surse 55 13.218.573

30.00 II. VENITURI DIN CAPITAL 56 381.073.921 30.02 VENIT. DIN VALORIF.UNOR BUNURI ALE STATULUI 57 381.073.921 30.02.01 Venituri din valorif unor bunuri ale instit. Publice 58 2.308.800 30.02.03 Venit din vanzarea locuintelor constr.din fd.statului 59 6.118.320 30.02.04 Venituri din privatizare 60 0 30.02.10 Venituri din valorif unor bunuri apartinand domeniului privat 61 372.646.801

31.00 III.PRELEVARI DIN BUGETUL DE STAT 62 1.763.561.133 31.02 COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPZITUL PE VENIT 63 746.792.535 31.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit 64 610.195.446 31.02.02 Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locle 65 93.790.434 31.02.03 Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale 66 42.806.655 32.02 COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE SALARII 67 1.731.600 33.02 SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA 68 1.015.036.998

33.02.01 Sume defalcate din TVA pt. Institutiile de invatamant preuniversitar de stat, crese si centre jud si locale de consultanta agricola 69 536.773.998

33.02.02 Sume defalcate din TVA pt. Subventionarea energiei termice 70 478.263.000

37.00 IV. SUBVENTII 71 212.530.000 37.02 SUBVENTII PRIMITE DIN BUGETUL DE STAT 72 212.530.000

37.02.02 Subventii primite de BL pt.retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare 73 0

37.02.03 Subv.primite de BL pt.investitii finantate partial din imprumuturi externe 74 212.530.000 37.02.05 Subv.primite de BL pt. Finantarea stud.de fezab.afer.proiectelor SAPARD 37.02.07 Subv.primite de BL pt.dezvoltarea sistemului energetic 75 0

37.02.08 Subv.primite de BL pt.drumuri jud.,comun.,si pt. Strazile ce se vor amenajain perim.destin.constr.de cvartalede locuinte noiin localitari rurale si urbane

37.02.09 Subv.primite de BL pt.finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 76 0

37.02.11 Subventii primite de BL pt.finantarea elab.si/sau actualizarii PUG si a regulamentelor locale de urbanism 77 0

37.02.12 Subv.primite de BL pt.aeroporturi de interes local 78 0 37.02.13 Subv.primite de BL din Fondul de interventie 79 0 37.02.14 Subv.primite de BL pt.finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale 80 0

37.02.15 Subv. primite de BL pt.finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilorexistente cu destinatie de locuinta 81 0

37.02.16 Subventii primite de BL pt. Lucrarile de cadastru imobiliar 82 0 39.02 SUBVENTII PRIMITE DE LA ALTE BUGETE 83 0

39.02.02 Subventii peimite de la bugetul asigurarilor pt.somaj pt. Finantarea programelor pt. ocuparea temporara a fortei de munca 84 0

39.02.04 Subventii primite de la alte bugete locale pentru sustinerea sistemului de protectie a drepturilor copilului 85 0

40.02 V. DONATII SI SPONZORIZARI 86 1.523.808 40.02.01 Donatii si sponzorizari 87 1.523.808

42.00 VI. INCASARI DIN RAMB. IMPR. ACORDATE 88 0 42.02 INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE 89 0 42.02.13 Incas.din ramb.impr.pt.inf.inst.si sv.publ.de interes loc. 90 0

42.02.17 Incasari din rambursarea microcreditelor, acordate de agentiile guvernamentale si administrate prin agentii de credit 91 0

IX. IMPRUMUTURI 45.02 IMPRUMUTURI TEMPORARE 45.02.02 Imprumuturi temporare din trezoreria statului

46.02 SUME DIN FONDUL DE RULMENT PENTU ACOPERIREA GOLURILOR TEMPORARE DE CASA

5002 CHELTUIELI TOTAL 92 3.158.458.598 01 A.CHELTUILI CURENTE 93 2.323.486.914 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 94 702.854.083 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 95 762.002.751 34 SUBVENTII 96 717.485.160 35 Subventii 97 717.485.160 35.01 Subventii de la buget pt. Institutiile publice 98 0 35.03 Subventii pt.acop.dif.de pret si tarif 99 717.485.160 38 TRANSFERURI 100 82.530.520 39 Transferuri consolidabile 101 2.334.165 39.21 Transferuri din BL catre Bug.CJ pt.sust sist.prot.copii 102 2.334.165 40 Transferuri neconsolidabile 103 80.196.355 40.02 Burse 104 1.870.020 40.08 Ajutoare sociale 105 9.834.335 40.09 Alte ajutoare , alocatii si indemnizatii 106 0 40.10 Transferuri catre caminele pentru persoane vartnice 107 0

40.12 Contributii ale Adm.Publ.Locale la realiz.unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere 108 0

40.21 Plati efectuate in cadrul programelor de dezvoltare 109 0 40.27 Transferuri aferente Fondului Roman de Dezvoltare Sociala 110 0 40.41 Asociatii si fundatii 111 0 40.55 Programe cu finantare rambursabila 112 0 40.60 Transferuri pt. Actiuni de sanatate 113 0 40.61 Sustinerea cultelor 114 0 40.67 Drepturile asist.pers.pt.copii si adulti cu handicap grav 115 46.084.971 40.72 Contributii la salarizarea personalului neclerical 116 0 40.80 Alte transferuri 117 0 40.90 Ajutor pentru incalzirea locuintei 118 22.407.029 40.94 Programe cu finantare nerambursabila 119 0

40.97 Alocatii si indemnizatii pt persoanelor cu handicap 120 0 49 DOBANZI 121 58.614.400 50 Dobanzi aferente datoriei publice locale 122 58.614.400 50.01 Dobanzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei publice locale interne 123 20.000.000 50.02 Dobanzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei publice locale externe 124 38.614.400 50.03 Cheltuieli ocazion.de emisiunea si plasarea titlurilor de val. 125 0 50.04 Diferente de curs aferente datoriei publice locale externe 126 0 50.05 Dobanda datorata trezoreriei statului in cadr,plan de redres. 127 0

69 B. CHELTUILI DE CAPITAL 128 729.543.790 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 129 729.543.790 72 Investitii ale institutiilor publice 130 285.943.850

73 Investitii ale regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale si societatilor comerciale 131 443.599.940

77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 132 0

78 C. OPERATIUNI FINANCIARE 133 91.308.000 79 IMPRUMUTURI ACORDATE 134 0 80 Imprumuturi 135 0 80.09 Imprum.temp.pt.infiint.unor instit.si sv.publ.locale 136 0

80.12 Imprumuturi acordate de agentiile guvernamentale si administrate prin agentii de credit 137 0

84 RAMBURSARI DE CREDITE , PLATI DOBANZI-COMIS. 138 0 86 Ramb.de credite ext.,plati dob-comis.aferente acestora 139 0 86.01 Ramb.de credite ext.,plati dob-comis.din fd.garantare 140 0 86.02 Plati de dobanzi si comisioane din fondul de garantare 141 0 86.03 Rambursari de credite externe contractate de stat 142 0 86.04 Plati de dobanzi si comisioane la credite externe contractate de stat 143 0 87 Rambursari de imprumuturi 144 91.308.000 87.02 Rambursari de imprumuturi acord. din trezoreria statului 145 0 87.04 Rambursari de imprumuturi interne pt.investitii 146 66.000.000 87.05 Rambursari de imprumuturi externe pt.investitii 147 25.308.000 89 D. REZERVE 148 119.894 90 REZERVE 149 119.894 91 Rezerve 150 119.894 51.00 I. SERVICII PUBLICE GENERALE - TOTAL 151 161.676.645 51,02 AUTORITATI PUBLICE 152 161.676.645 01 CHELTUIELI CURENTE 153 137.545.645 02 - cheltuieli de personal 154 80.862.339 20 - cheltuilei materiale si servicii 155 56.683.306 34 SUBVENTII 156 0 35 Subventii 157 0 3501 Subventii de la buget pentru institutiile publice 158 0 69 CHELTUIELI DE CAPITAL 159 24.131.000 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 160 24.131.000 72 Investitii ale institutiilor publice 161 24.131.000 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 162 0 510205 Autoritati executive 163 161.676.645 57.00 III CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE - TOTAL 164 1.013.689.582 01 A.CHELTUILI CURENTE 165 955.193.969 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 166 606.372.182 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 167 268.625.432 34 SUBVENTII 168 0 35 Subventii 169 0 35.01 Subventii de la buget pentru institutiile publice 170 0 38 TRANSFERURI 171 80.196.355 40 Transferuri neconsolidabile 172 80.196.355 40.02 Burse 173 1.870.020 40.08 Ajutoare sociale 174 9.834.335 40.09 Alte ajutoare , alocatii si indemnizatii 175 0 40.10 Transferuri catre caminele pentru persoane vartnice 176 0 40.41 Asociatii si fundatii 177 0 40.55 Programe cu finantare rambursabila 178 0 40.60 Transferuri pt. Actiuni de sanatate 179 0 40.61 Sustinerea cultelor 180 0 40.67 Drepturile asist.pers.pt.copii si adulti cu handicap grav 181 46.084.971 40.72 Contributii la salarizarea personalului neclerical 182 0 40.80 Alte transferuri 183 0 40.90 Ajutor pentru incalzirea locuintei 184 22.407.029 40.94 Programe cu finantare nerambursabila 185 0 40.97 Alocatii si indemnizatii pt persoanelor cu handicap 186 0 69 CHELTUIELI DE CAPITAL 187 58.495.613 70 B. CHELTUILI DE CAPITAL 188 58.495.613 72 Investitii ale institutiilor publice 189 58.495.613 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 190 0 57,02 INVATAMANT 191 713.418.310

01 CHELTUIELI CURENTE 192 688.418.310 02 - cheltuieli de personal 193 526.743.978 20 - cheltuilei materiale si servicii 194 159.804.312 34 SUBVENTII 195 0 35 Subventii 196 0

35,01 Subventii de la buget pentru institutiile publice 197 0 38 TRANSFERURI 198 1.870.020 40 Transferuri neconsolidabile 199 1.870.020 40.02 Burse 200 1.870.020 4041 Asociatii si fundatii 201 0 4080 Alte transferuri 202 0 69 B. CHELTUILI DE CAPITAL 203 25.000.000 70 CHELTUILI DE CAPITAL 204 25.000.000 72 Investitii ale institutiilor publice 205 25.000.000 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 206 0 57.02.02 Invatamant prescolar 207 93.526.115

-cheltuieli materiale si servicii 31.688.191 -cheltuieli de personal 51.937.924 -cheltuieli de capital 9.900.000 -transferuri 0

57.02.03 Invatamant primar si gimnazial 208 329.806.994 -cheltuieli materiale si servicii 58.470.674 -cheltuieli de personal 258.496.357 -cheltuieli de capital 11.700.000 -transferuri 1.139.963

57.02.04 Invatamant liceal 209 232.457.232 -cheltuieli materiale si servicii 63.224.621 -cheltuieli de personal 165.243.021 -cheltuieli de capital 3.400.000 -transferuri 589.590

57.02.05 Invatamant profesional 210 55.133.685 -cheltuieli materiale si servicii 5.656.341 -cheltuieli de personal 49.341.622 -cheltuieli de capital 0 -transferuri 135.722

57.02.06 Invatamant postliceal 211 0 -cheltuieli materiale si servicii 0 -cheltuieli de personal 0 -cheltuieli de capital 0 -transferuri 0

57.02.08 Invatamant special 212 2.494.284 -cheltuieli materiale si servicii 764.485 -cheltuieli de personal 1.725.054 -cheltuieli de capital 0 -transferuri 4.745

57.02.14 Internate , camine si cantine pt. Elevi 213 0 -cheltuieli materiale si servicii 0 -cheltuieli de personal 0 -cheltuieli de capital 0

58,02 SANATATE 214 43.579.724

01 CHELTUIELI CURENTE 215 32.579.724 02 - cheltuieli de personal 216 5.912.000 20 - cheltuilei materiale si servicii 217 26.667.724 38 TRANSFERURI 218 0 40 Transferuri neconsolidabile 219 0 40.60 Transferuri pt. Actiuni de sanatate 220 0 69 CHELTUILI DE CAPITAL 221 11.000.000 70 CHELTUILI DE CAPITAL 222 11.000.000 72 Investitii ale institutiilor publice 223 11.000.000 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 224 0 58.02.03 Spitale 225 29.000.000

- cheltuilei materiale si servicii 19.000.000 - cheltuieli de personal 0 - cheltuieli de capital 10.000.000

58.02.05 Crese 226 7.748.894 - cheltuilei materiale si servicii 1.836.894 - cheltuieli de personal 5.912.000 - cheltuieli de capital 0

58.02.50 Alte institutii si actiuni sanitare 227 6.830.830 - cheltuilei materiale si servicii 5.830.830 - cheltuieli de personal 0 - cheltuieli de capital 1.000.000

59,02 CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI SPORTIVE 228 67.282.422 01 CHELTUIELI CURENTE 229 59.982.422 02 - cheltuieli de personal 230 38.386.600 20 - cheltuilei materiale si servicii 231 21.595.822 34 SUBVENTII 232 0 35 Subventii 233 0 35,01 Subventii de la buget pt. Institutiile publice 234 0 38 TRANSFERURI 235 0 40 Transferuri neconsolidabile 236 0 4041 Asociatii si fundatii 237 0 4061 Sustinerea cultelor 238 0 4072 Contributii la salarizarea personalului neclerical 239 0 4080 Alte transferuri 240 0 69 CHELTUILI DE CAPITAL 241 7.300.000 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 242 7.300.000

72 Investitii ale institutiilor publice 243 7.300.000 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 244 0 590203 Biblioteci publice comunale, orasenesti,municipale si judetene 245 0 590204 Muzee 246 0 590205 Teatre si institutii profesioniste de spectacole si concerte 247 41.850.000

- cheltuieli de personal 36.100.000 - cheltuilei materiale si servicii 5.050.000 - cheltuieli de capital 700.000

590206 Scoli populare de arta 248 0 590207 Casa de cultura 249 10.513.035

- cheltuieli de personal 2.286.600 - cheltuilei materiale si servicii 2.226.435 - cheltuieli de capital 6.000.000

590208 Camine culturale 250 0 590210 Centre de conservare si promovarea culturii traditionale 251 0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 252 0 Centre culturale 253 0

500215 Culte religioase 254 0 590220 Activitatea sportiva 255 10.000.000 590221 Activitatea de tineret 256 600.000 59.02.50 Alte actiuni culturale ( materiale si servicii ; agenda) 257 4.319.387 60,02 ASISTENTA SOCIALA 258 189.409.126

01 CHELTUIELI CURENTE 259 174.213.513 02 - cheltuieli de personal 260 35.329.604 20 - cheltuilei materiale si servicii 261 60.557.574 34 SUBVENTII 262 0 35 Subventii 263 0 35,01 Subventii de la buget pt. Institutiile publice 264 0 38 TRANSFERURI 265 78.326.335 40 Transferuri neconsolidabile 266 78.326.335 40.08 Ajutoare sociale 267 9.834.335 40.09 Alte ajutoare , alocatii si indemnizatii 268 0 4010 Transferuri catre caminele pentru persoane vartnice 269 0 4041 Asociatii si fundatii 270 0 4055 Programe realizate cu finantare rambursabila 271 0 40,67 Drepturile asist.pers.pt.copii si adulti cu handicap grav 272 46.084.971 4080 Alte transferuri 273 0 4090 Ajutor pentru incalzirea locuintei 274 22.407.029

Praograme cu finantare nerambursabila 275 0 Alocatii si indemnizatii pt.persoanele cu handicap 276 0

69 CHELTUILI DE CAPITAL 277 15.195.613 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 278 15.195.613 72 Investitii ale institutiilor publice 279 15.195.613 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 280 0 60.02.02 Centre de ingrijire si asistenta (Serv Maltez) 281 1.692.084

-cheltuieli materiale si servicii 1.692.084 -cheltuieli de personal 0 -cheltuieli de capital 0

60.02.03 Centre-pilot de recuperare si reabilitare pt minori cu handicap 282 0 60.02.04 Centre de recuperare si reabilitare pentru minori cu handicap 283 8.312.338

-cheltuieli materiale si servicii 1.875.500 -cheltuieli de personal 4.436.838 -cheltuieli de capital 2.000.000

60.02.05 Centre de integrare prin terapie ocupationala 284 0 -cheltuieli materiale si servicii 0 -cheltuieli de personal 0 -cheltuieli de capital 0

60.02.06 Centre de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica (CRISPPAH) 285 9.535.652 -cheltuieli materiale si servicii 4.368.287 -cheltuieli de personal 4.867.365 -cheltuieli de capital 300.000

60.02.07 Cantina de ajutor social 286 22.571.549 -cheltuieli materiale si servicii 14.864.643 -cheltuieli de personal 1.716.906 -cheltuieli de capital 5.990.000

60.02.09 Ajutor social 287 9.834.335 60.02.10 Asistenta sociala in caz de invaliditati 288 0 60.02.13 Sustinerea sistemului de protectie a dreptului copilului 289 0 60.02.16 Unitati de asistenta medico-sociala ( Casa Faenza) 290 1.993.237

-cheltuieli materiale si servicii 691.200 -cheltuieli de personal 1.302.037 -cheltuieli de capital 0

60.02.36 Servicii publice de asistenta sociala 291 17.315.623 -cheltuieli materiale si servicii 4.467.000 -cheltuieli de personal 11.588.623 -cheltuieli de capital 1.260.000

60.02.41 Serviciul public specializat pt. Protectia copilului (Centr.min SF Nicolae) 292 8.944.695 -cheltuieli materiale si servicii 1.041.305 -cheltuieli de personal 4.077.777 -cheltuieli de capital 3.825.613

60.02.42 Camine pentru persoane varstnice 293 14.587.000 -cheltuieli materiale si servicii 8.857.000

-cheltuieli de personal 4.230.000 -cheltuieli de capital 1.500.000

60.02.47 Drepturile asistentului personal pt copii si adulti cu handicap grav (Serv publ asist speciala) 294 72.215.584 -cheltuieli materiale si servicii 22.700.555 -cheltuieli de personal 3.110.058 -cheltuieli de capital 320.000 -Drepturile asist.pers.pt.copii si adulti cu handicap grav 46.084.971

60.02.50 Alte actiuni privind asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii 295 22.407.029 -cheltuieli materiale si servicii 0 -cheltuieli de personal 0 -transf din bug stat pt plata ajutorului social cf L416 22.407.029 -cheltuieli de capital 0

63.00 IV. SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 296 1.412.519.027 63,02 SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE 297 1.412.519.027 01 CHELTUIELI CURENTE 298 1.095.951.790 02 - cheltuieli de personal 299 11.674.644 20 - cheltuilei materiale si servicii 300 433.103.386 34 SUBVENTII 301 651.173.760 35 Subventii 302 651.173.760 35,01 Subventii de la buget pt.institutiile publice 303 0 35,03 Subventii pt.acop.dif.de pret si tarif 304 651.173.760 38 TRANSFERURI 305 0 40 Transferuri neconsolidabile 306 0

4012 Contributii ale Adm.Publ.Locale la realiz.unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere 307 0

4080 Alte transferuri 308 0 69 CHELTUILI DE CAPITAL 309 316.567.237 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 310 316.567.237 72 Investitii ale institutiilor publice 311 199.867.237 73 Investitii ale regiilor autonome 312 116.700.000 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 313 0 63.02.03 Iluminat 315 82.958.110

- cheltuieli curente 76.258.110 - cheltuieli de capital 6.700.000

63.02.04 Salubritate 316 61.589.571 - cheltuieli curente 61.589.571 - cheltuieli de capital 0

63.02.05 Intretinere gradini parcuri si zone verzi,baze sportivre si de agrement 317 58.969.236 - cheltuieli curente 58.869.236 - cheltuieli de capital 100.000

63.02.08 Locuinte 318 50.715.470 - cheltuieli de personal 11.674.644 - cheltuieli curente 19.540.826 - cheltuieli de capital 19.500.000

63.02.09 Alimentari cu apa, statii de epurare pentru ape uzate, colectoare, statii pompare 319 107.932.685 - Fond rezerva MRD ( inclusiv contrib.ISPA) 22.351.515 - Investitii BERD 0 - cheltuieli curente 11.281.170 - cheltuieli de capital 74.300.000

63.02.10 Retele , centrale si puncte termice 320 693.573.760 - subventii buget local 172.910.760 - subventii buget de stat 478.263.000 - cheltuieli de capital 42.400.000

63.02.11 Canalizare 321 2.286.600 - cheltuieli curente 2.286.600 - cheltuieli de capital 0

63.02.12 Amenajari hidrotehnice de interes local 322 0 - cheltuieli curente 0 - cheltuieli de capital 0

63.02.13 Introducere de gaze naturale in localitati 323 11.400.000 - cheltuieli curente 0 - cheltuieli de capital 11.400.000

63.02.14 Electrificari rurale 324 0 63.02.50 Alte actiuni de dezvoltare publica si locuinte 325 61.167.237

- cheltuieli de personal 0 - cheltuieli curente 13.000.000 - cheltuieli de capital 48.167.237

66 V. ACTIUNI ECONOMICE 326 398.115.487 01 A.CHELTUILI CURENTE 327 71.215.547 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 328 3.944.918 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 329 959.229 34 SUBVENTII 330 66.311.400 35 Subventii 331 66.311.400 35.01 Subventiitii de la buget pt.institutiile publice 332 0 35.03 Subventii pt.acop.dif.de pret si tarif 333 66.311.400 38 TRANSFERURI 334 0 40 Transferuri neconsolidabile 335 0

40.12 Contributii ale administratiei publice locale la realizareaunor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere 336 0

40.21 Plati efectuate in cadrul programelor de dezvoltare 337 0

40.80 Alte transferuri 338 0 69 CHELTUIELI DE CAPITAL 339 326.899.940 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 340 326.899.940 72 Investitii ale institutiilor publice 341 0 73 Investitii ale regiilor autonome 342 326.899.940 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 343 0 67,02 AGRICULTURA SI SILVICULTURA 344 4.904.147

01 CHELTUIELI CURENTE 345 4.904.147 02 - cheltuieli de personal 346 3.944.918 20 - cheltuilei materiale si servicii 347 959.229 69 CHELTUIELI DE CAPITAL 348 0 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 349 0 72 Investitii ale institutiilor publice 350 0 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 351 0 670204 Combaterea daunatorilor si bolilor in sectorul vegetal 352 0

- cheltuieli de personal 0 - cheltuilei materiale si servicii 0 - cheltuieli de capital 0

670205 Puncte de insamantari artificiale 353 0 670212 Circumscriptii sanitar - veterinare (exclusiv epizootii) 354 2.255.992

- cheltuieli de personal 1.696.918 - cheltuilei materiale si servicii 559.074 - cheltuieli de capital 0

670213 Centre judetene si locale de consultanta agricola 355 2.648.155 - cheltuieli de personal 2.248.000 - cheltuilei materiale si servicii 400.155 - cheltuieli de capital 0

68,02 TRANSPORTURI - COMUNICATII 356 393.211.340 01 CHELTUIELI CURENTE 357 66.311.400 02 - cheltuieli de personal 358 0 20 - cheltuilei materiale si servicii 359 0 34 SUBVENTII 360 66.311.400 35 Subventii 361 66.311.400 35.01 Subnentii de la buget pentru institutiile publice 362 0 35.03 Subventii pt.acop.dif.de pret si tarif 363 66.311.400 38 TRANSFERURI 364 0 40 Transferuri neconsolidabile 365 0

40.12 Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere 366 0

40.80 Alte transferuri 367 0 69 CHELTUIELI DE CAPITAL 368 326.899.940 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 369 326.899.940 72 Investitii ale institutiilor publice 370 0 73 Investitii ale regiilor autonome 371 326.899.940 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 372 0 68.02.02 Aviatie civila 373 0 68.02.05 Drumuri si poduri 374 0 68.02.07 Transport in comun 375 393.211.340 68.02.12 Strazi

- cheltuieli curente - cheltuieli de capital

68.02.50 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor si com. 376 0 69,02 ALTE ACTIUNI ECONOMICE 377 0 01 CHELTUIELI CURENTE 378 0 20 - cheltuilei materiale si servicii 379 0 38 TRANSFERURI 380 0 40 Transferuri neconsolidabile 381 0 40.21 Plati efectuate in cadrul programelor de dezvoltare 382 0 40.80 Alte transferuri 383 0 69 CHELTUIELI DE CAPITAL 384 0 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 385 0 72 Investitii ale institutiilor publice 386 0 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 387 0 69.02.03 Prevenire si combatere inundatii si gheturi 388 0 69.02.19 Sustinerea programelor de dezvoltare regionala 389 0 69.02.50 Alte cheltuieli pt.actini econmice 390 0

VI. ALTE ACTIUNI 391 20.081.398 72,02 ALTE ACTIUNI 392 20.081.398 01 CHELTUIELI CURENTE 393 2.631.398 02 - cheltuieli de personal 394 0 20 - cheltuilei materiale si servicii 395 2.631.398 38 TRANSFERURI 396 0 40 Transferuri neconsolidabile 397 0 40,27 Trans.aferente Fondului Roman de Dezv.Sociala 398 0 40.80 Alte transferuri 399 0 69 CHELTUIELI DE CAPITAL 400 3.450.000 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 401 3.450.000 72 Investitii ale institutiilor publice 402 3.450.000 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 403 0 72.02.02 Comandamente militare 404 0

- cheltuieli curente 0 - cheltuieli de capital 0

72.02.07 Protectie civila 405 3.318.949 - cheltuieli curente 1.318.949 - cheltuieli de capital 2.000.000

72.02.20 Fondul Roman de Dezvoltare Sociala 406 0 72.02.50 Alte cheltuieli 407 16.762.449

- cheltuieli curente 15.312.449 - cheltuieli de capital 1.450.000

76.00 VII. FONDURI DE GARANTARE SI REDISTRIBUIRE 408 0 76.02 FOND PENTRU GARANTAREA IMPR.EXTERNE 409 0 78 OPERATIUNI FINANCIARE 410 0

84 RAMBURSARI DE CREDITE,PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE GARANTATE SAU CONTRACTATE DE STAT 411 0

86 Ramb.credite, plati de dobanzi si comisioane aferente acestora 412 0 86.01 Rambursari de credite externe din fondul de garantare 413 0 86.02 Plati de dobanzi si comisioane din fondul de garantare 414 0

Rambursari de credite externe contractate de stat 415 0 Plati de dobanzi si comisioane la credite externe contractate de stat 416 0

76.02.01 Fond pentru garantarea impr. externe dobanzi si comisioane aferente contracte garantate de stat 417 0

76.02.02 Rambursari de credite , plati de dobanzi si comisioane la credite externe contractate de stat 418 0

84.00 VIII . TRANSFERURI 419 2.334.165 84,02 TRANSFERURI CATRE ALTE BUGETE 420 2.334.165 01 CHELTUIELI CURENTE 421 2.334.165 38 TRANSFERURI 422 2.334.165 39 Transferuri consolidabile 423 2.334.165 39,21 Transferuri din BL catre Bug.CJ pt.sust sist.prot.copii 424 2.334.165 84.02.04 Transferuri din BL catre Bug.CJ pt.sust sist.prot.copii 425 2.334.165 86.00 IX. IMPRUMUTUIRI ACORDATE 426 0 86,02 IMPRUMUTURI 427 0 78 OPERATIUNI FINANCIARE 428 0 79 IMPRUMUTURI ACORDATE 429 0 80 IMPRUMUTURI 430 0 80,09 Imprum.temp.pt.infiint.unor instit.si sv.publ.locale 431 0 80,12 Imprumuturi acordate de agentiile guvern. si administrate prin agentii de credit 432 0 86.02.09 Imprum.temp.pt.infiint.unor instit.si sv.publ.locale 433 0 86.02.13 Imprumuturi acordate de agentiile guvern. si administrate prin agentii de credit 434 0 88.00 X. PLATI DE DOBANZI SI ALTE CHELTUIELI 435 58.614.400 88,02 DOBANZI AFERENTE DATOR.PUBL.LOCALE SI ALTE CHELTUIELI 436 58.614.400 01 CHELTUIELI CURENTE 437 58.614.400 49 DOBANZI 438 58.614.400 50 Dobanzi aferente datoriei publice locale 439 58.614.400 50.01 Dobanzi comisioane si alte costuri aferente datoriei publice interne 440 20.000.000 50.02 Dobanzi comisioane si alte costuri aferente datoriei publice externe 441 38.614.400 50.03 Chelt.ocaz.de emis.si plas.titl.de val.in cond.legii 442 0 50.04 Diferente de curs afer.datoriei publice locale 443 0 50.05 Dobanda datorata trezoreriei statului in cadrul planului de redresare 444 0 88.02.01 Dobanzi comisioane si alte costuri aferente datoriei publice interne 445 20.000.000 88.02.02 Dobanzi comisioane si alte costuri aferente datoriei publice externe 446 38.614.400 88.02.03 Chelt.ocaz.de emis.si plas.titl.de val.in cond.legii 447 0 88.02.04 Diferente de curs afer.datoriei publice locale 448 0 88.02.05 Dobanda datorata trezoreriei statului in cadrul planului de redresare 449 0 89.00 PLATI DE DOBANZI 89.02.01 Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur 90.00 XI. RAMBURSARI DE IMPRUMUTURI 450 91.308.000 90.02 RAMBURSARI IMPRUMUTURI ACORDATE 451 91.308.000 78 OPERATIUNI FINANCIARE 452 91.308.000 87 Rambursari de imprumuturi 453 91.308.000 87.01 Rambursarea imprumuturilor acordate din fondul de tezaur 87,02 Rambursare impr.acordate din trezoreria statului 454 0 87,04 Rambursarea impr.interne pt. Investitii 455 66.000.000 87,05 Rambursarea impr.externe pt. Investitii 456 25.308.000 90.02.01 Rambursarea imprumuturilor acordate din fondul de tezaur 90.02.02 Rambursare impr.acordate din trezoreria statului 457 0 90.02.03 Rambursarea impr.interne pt. Investitii 458 66.000.000 90.02.04 Rambursarea impr.externe pt. Investitii 459 25.308.000 95.00 XII. FONDURI DE REZERVA 460 119.894 95.02 FONDURI DE REZERVA 461 119.894 89 REZERVE 462 119.894 90 REZERVE 463 119.894 91 Rezerve 464 119.894 95.02.05 Fond rez.bugetara la disp.consiliilor locale si judetene 465 119.894

EXCEDENT ( DEFICIT) 466 0 90 - Excedent / Deficit 467 0 98.02 - Excedent 468 0 92 - Excedent 469 0

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Dr.Ing. Gheorghe Ciuhandu

DIRECTOR ECONOMIC SEF SEVICIU BUGET INVESTITII

ec.Adrian Bodo ec.Smaranda Haracicu