keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 84/26.10.2004 privind numirea membrilor Consiliului de administraţie la Teatrul de Stat "Csiky Gergely"

26.10.2004

Hotararea Consiliului Local 84/26.10.2004
privind numirea membrilor Consiliului de administraţie la Teatrul de Stat "Csiky Gergely"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2004 - 16440/ 20.09.2004 al Primarului Municipiului Timişoara , domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi a Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor Anexei nr. 9 din Legea nr. 507/2003 a bugetului de stat pe anul 2004;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.442/1994 privind finanţarea instituţiilor publice de cultură şi artă de importanţă judeţeană şi a celor de sub autoritatea consiliilor locale;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 312/2003 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2004;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 2/ 27.01.2004 privind trecerea sub autoritatea Consiliului Local Timişoara a Teatrului de Stat "Csiky Gergely";
În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr 25/ 20.07.2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Teatrul de Stat "Csiky Gergely";
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (e) şi lit.(i) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se numeşte Consiliul de administraţie la Teatrul de Stat "Csiky Gergely" cu sediul în strada Mărăşeşti nr. 2, în următoarea componenţă:
- Demeter Andras Istvan
- Radu Ţoancă
- Gheorghe David
- Ildiko Meszaros
- Bogathy Zoltan

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art.3 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Teatrului de Stat "Csiky Gergely" din Timişoara;
- Mass - media locale


Presedinte de sedinta
HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_C.A._Teatrul_Maghiar.pdf

Red.2 ex. L.P.

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA BIROUL RELAŢII PUBLICE SC 2004 -16440/ 20.09.2004

Se aprobă Primar Gheorghe CIUHANDU

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 256 204886, e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

Referat Privind numirea membrilor Consiliului de administraţie la

Teatrul de Stat „Csiky Gergely”

Ca urmare a preluării de către Consiliul Local Timişoara a Teatrului de Stat „Csiky Gergely”, prin HCL nr. 2/27.01.2004 şi a HCL nr. 25/20.07.2004, prin care a fost aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare, propunem spre aprobare componenţa Consiliului de administraţie.

În conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare art.7 alin.(2) Consiliul de Administraţie este format din cinci membrii, dintre care directorul instituţiei, 2 consilieri locali, 2 personalităţi din viaţa culturală locală.

Comisia pentru Cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în şedinţa din data de 14.09.2004, a nominalizat pentru a face parte din Consiliul de Administraţie al Teatrului German de Stat 2 consilieri din cadrul Comisiei: dl. Radu Ţoancă şi dl. Gheorghe David.

Conducerea Teatrului a propus 2 personalităţi culturale locale: d-na Ildiko Meszaros şi prof.dr. Victor Neumann. Consiliul Civil al Organizaţiilor Nonguvernamentale Maghiare din Jud. Timiş, reprezentând comunitatea maghiară, a propus 2 personalităţi culturale locale: d-na Ildiko Meszaros şi prof.dr.Bogathy Zoltan.

În şedinţa din 21.09.2004, Comisia pentru Cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara a aprobat următoarele propuneri pentru personalităţi culturale: d-na Ildiko Meszaros şi prof.dr. Victor Neumann.

Având în vedere toate cele mai sus menţionate propunem numirea Consiliului de administraţie la Teatrul de Stat „Csiky Gergely” în următoarea componenţă:

- Demeter Andras Istvan - Radu Ţoancă - Gheorghe David - Ildiko Meszaros - Victor Neumann

Adrian Bragea Şef birou

Lavinia Popescu, Inspector

Avizat Şef Birou Juridic

Mirela Lasuschevici

Red.2 ex. L.P.