keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 4/27.01.2004 privind trecerea Teatrului German de Stat Timişoara sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timişoara

27.01.2004

Hotararea Consiliului Local 4/27.01.2004
privind trecerea Teatrului German de Stat Timişoara sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2004 -795/19.01.2004 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, turism, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr. SC2003 - 21197/02.12.2003 a Consiliului Judeţean Timiş;
Având în vedere Adresa nr. SC2004 -617/14.01.2004 a Teatrului German;
În baza prevederilor Anexei nr. 9 din Legea nr. 507/2003 a bugetului de stat pe anul 2004;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr. 82/11.12.2003 privind aprobarea propunerii de trecere a unor instituţii de cultură şi artă de sub autoritatea Consiliului Judeţean Timiş, sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.422/1994 privind finanţarea instituţiilor publice de cultură şi artă de importanţă judeţeană şi a celor de sub autoritatea consiliilor locale;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 312/2003 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2004;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (f) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă trecerea de la Consiliul Judeţean Timiş la Consiliul Local al Municipiului Timişoara, a Teatrului German de Stat Timişoara cu sediul în strada Mărăşeşti nr.2, începând cu data de 01.01.2004 .

Art.2: Organigrama, statul de funcţii şi patrimoniul Teatrului German de Stat Timişoara vor fi aprobate printr-o hotărâre ulterioară.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Teatrului German de Stat;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PAUL SANDU COSTIN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI