keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 24/20.07.2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Teatrul German de Stat.

20.07.2004

Hotararea Consiliului Local 24/20.07.2004
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Teatrul German de Stat.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2004 -805/04.05.2004 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi a Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor Anexei nr. 9 din Legea nr. 507/2003 a bugetului de stat pe anul 2004;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.44 2/1994 privind finanţarea instituţiilor publice de cultură şi artă de importanţă judeţeană şi a celor de sub autoritatea consiliilor locale;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 312/2003 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2004;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 4/27.01.2004 privind trecerea Teatrului German de Stat din Timişoara sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (e) şi lit.(i) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare pentru Teatrul German de Stat cu sediul în strada Mărăşeşti nr. 2 conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Consiliul Artistic se va numi de către Consiliul de Administraţie în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data numirii acestuia.
Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroului Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Teatrului German de Stat;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
GHEORGHE DAVID
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat_T._German.pdf

Red 3 ex. A.B.

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA BIROUL RELAŢII PUBLICE SC 2004 – 805 / 04.05.2004

Se aprobă Primar Gheorghe CIUHANDU

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 256 204886, e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

Referat

Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Teatrul German de Stat aflat în subordinea Consiliului Local Timişoara.

Ca urmare a preluării de către Consiliul Local Timişoara a Teatrul German de Stat prin HCL nr. 4 / 27.01.2004, pentru buna funcţionare a activităţii acestuia este necesară aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a componenţei consiliului de administraţie.

Anexat alăturăm regulamentul de organizare şi funcţionare şi o propunere pentru

componenţa Consiliului de administraţie.

Adrian Bragea Şef birou

Avizat Şef Birou Juridic

Sorin Chira

Avizat Şef Birou Resurse Umane

Rodica Driha