keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 125/29.03.2005 privind rectificarea bugetului local si aprobarea contului de executie al Municipiului Timisoara pe anul 2004

29.03.2005

Hotararea Consiliului Local 125/29.03.2005
privind rectificarea bugetului local si aprobarea contului de executie al Municipiului Timisoara pe anul 2004


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr. SC2005-4725/17.03.2005 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara ;
Avand in vedere Adresa nr.123097/25.11.2004 a Ministerului Finantelor Publice şi Adresele nr.12824/14.12.2004 si nr.13133/21.12.2004 ale Consiliului Judetean Timis;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr.312/16.12.2003 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2004;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr.105/30.11.2004 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2004;
In conformitate cu prevederile Legii nr.507/2003 privind bugetul de stat pe anul 2004 ;
In baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.45/2003 - privind finantele publice locale;
In conformitate cu prevederile art.38 lit.d si art.68 lit.e si f din Legea 215/2001 privind administratia publica locala;
In temeiul art. 46 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala.


HOTARASTE

Art.1. Se aproba rectificarea bugetului local si contul de executie al Municipiului Timisoara pe anul 2004 , conform Anexei nr.1-"Bugetul Local Detaliat la Venituri pe Capitole si Subcapitole si la Cheltuieli pe Capitole,Titluri si Articole de Cheltuieli si Subcapitole" si Anexei nr.2-"Program de Investitii pe anul 2004" , care fac parte din prezenta hotarare;

Art.2. La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se modifica in mod corespunzator Hotărârea Consiliului Local nr.105/30.11.2004 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2004.
Art.3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica, Directia Edilitare, Directia Patrimoniu, Directia Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art.4. Prezenta hotarare se comunica:
-Prefecturii Judetului Timis;
-Primarului Municipiului Timisoara ;
-Secretarului Municipiului Timisoara ;
-Serviciului Juridic;
-Directiei Economice;
-Directiei Patrimoniu;
-Directiei Edilitare;
-Directiei de Urbanism;
-Serviciului Centrul de Informare pentru Cetateni;
-Serviciului Audit Public Intern;
-Administratiei Financiare a Municipiului Timisoara;
-Directiei Generale a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judetului Timis;
-Mass media locale.Presedinte de sedinta
ADRIAN PĂŞCUŢĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA APROBAT P R I M A R DIRECTIA ECONOMICA Dr.Ing. GHEORGHE CIUHANDU - BIROU BUGET - Nr.________________________

R E F E R A T privind rectificarea bugetului local al Primariei Municipiului Timisoara

si aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2004

Avand in vedere : - adresa nr.123097/25.11.2004 a Ministerului Finantelor Publice privind transferurile de la

bugetul de stat catre bugetele locale pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe pe anul 2004 prin care se diminueaza bugetul cu suma de 43.400.000 mii lei; adresa 12361/30.11.2004 a Consiliului Judetean Timis privind rectificarea bugetului pe anul 2004 cu sume defalcate din taxa pe valoare adaugata prin suplimentarea cu suma de 7.907.000 mii lei pentru cheltuieli personal

- adresa nr. 12824/14.12.2004 a Consiliului Judetean Timis prin care se suplimenteaza bugetul cu sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei cu suma de 2.620.000 mii lei si sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale cu suma de 82.000 mii lei

- adresa nr. 13133/21.12.2004 a Consiliului Judetean Timis – suplimentare cheltuieli de personal pentru invatamant preuniversitar de stat de 15.098.000 mii lei precum si adresa FN/07.02.2005 prin care sunt comunicate limitele finale pentru impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (cod 31.02.02) respectiv pentru :

- protectie sociala = 48.492.000 (mii lei) - pentru echilibrarea bugetelor locale = 0 - sume defalcate din TVA (cod 33.02.01)

Total = 603.327.363 mii lei din care pentru :

- invatamant (chelt.personal ) = 593.275.343 mii lei - burse = 1.870.020 mii lei - consultanta agricola = 2.270.000 mii lei - crese = 5.912.000 mii lei

- Sume defalcate din TVA (cod 33.02.02) - pentru energie electrica = 480.883.000 mii lei

Tinand cont de : Ordonanta nr. 45/19.06.2003 art.15, alin.2, art.53, alin.1 si alin.2, alin.4; Legea nr. 215/2001, art.38 l,f,d privind administratia publica locala; Biroul buget propune rectificarea bugetului local pe anul 2004 conform anexa nr.1 si aprobarea contului de executie pe anul 2004 conform anexa nr.2.

DIRECTOR ECONOMIC SEF SERV.BUGET-INVESTITII ADRIAN BODO SMARANDA HARACICU AVIZAT JURIDIC,

  Atasament: Buget_detaliat_2004.pdf

  JUDETUL TIMIS Unitatea administrativ-teritoriala: Municipiul Timisoara Formular: 126/01

  BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI SI ARTICOLE DE CHELTUIELI SI SUBCAPITOLE

  pe anul 2004

  cod clasificare Denumire indicatori Cod rand Rectificat Dec. 2004 Final 2004 diferente

  0001 VENITURI TOTALE 1 3.286.152.906,00 3.230.941.132,00 -55.211.774 Din care:

  4802 VENITURI PROPRII 2 1.954.683.296,00 1.947.004.542,00 -7.678.754 0002 I. VENITURI CURENTE 3 833.312.751,00 900.240.072,00 66.927.321

  Din care: 0003 A. VENITURI FISCALE 4 636.517.872,00 688.886.654,00 52.368.782 0004 A1. IMPOZITE DIRECTE 5 480.866.709,00 525.665.588,00 44.798.879 01.02. Impozitul pe profit 6 59.391.118,00 59.692.612,00 301.494 0302 IMPOZITE SI TAXE DE LA POPULATIE 7 175.930.318,00 173.169.349,00 -2.760.969 03.02.01 Impozitul pe veniturile liber profesionistilor 8 463.492,00 358.030,00 -105.462 03.02.02 Impozitul pe cladiri persoane fizice 9 128.906.287,00 128.254.117,00 -652.170 03.02.03 Taxa asupra mijloacelor de transport pers.fizice 10 16.609.507,00 16.894.485,00 284.978 03.02.04 Impozitul pe veniturile din inchirieri subinchirieri 11 1.154.400,00 220.396,00 -934.004 03.02.05 Impozit din venituri pt dreptul de autor 12 0,00 4.912,00 4.912 03.02.07 Impozit din veniturile obtinute din premi si castig. 13 0,00 0,00 0 03.02.08 Impozitul pe veniturile pers. fizice nesalariate 14 0,00 0,00 0 03.02.09 Impozitul pe teren persoane fizice 15 21.423.231,00 22.528.317,00 1.105.086 03.02.30 Alte impozite si taxe 16 7.373.401,00 4.909.092,00 -2.464.309 04.02. TAXA PE TEREN 17 1.500.000,00 1.162.573,00 -337.427 05.02. IMPOZITUL PE CLADIRI SI TERENURI DE LA PERSOANE JURIDICE 18 190.732.193,00 232.758.371,00 42.026.178 05.02.01 Impozit pe cladiri de la persoane juridice 19 174.732.193,00 210.280.415,00 35.548.222 05.02.02 Impozit pe terenuri de la persoane juridice 20 16.000.000,00 22.477.956,00 6.477.956 08.02 ALTE IMPOZITE DIRECTE 21 53.313.080,00 58.882.683,00 5.569.603 080205 Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice 22 14.063.480,00 13.732.923,00 -330.557 080206 Impozitul pe terenul agricol 23 0,00 0,00 0 08.02.30 Alte incasari din impozite directe 24 39.249.600,00 45.149.760,00 5.900.160 1300 A2. IMPOZITE INDIRECTE 25 155.651.163,00 163.221.066,00 7.569.903 15.02. IMPOZITUL PE SPECTACOLE 26 1.092.640,00 960.944,00 -131.696 17.02. ALTE IMPOZITE INDIRECTE 27 154.558.523,00 162.260.122,00 7.701.599 17.02.03 Taxe si tarife pt.elib.de licente si autoriz.de funct. 28 91.867,00 63.405,00 -28.462 17,02,10 Taxe judiciare de timbru 29 40.440.080,00 38.713.836,00 -1.726.244 17,02,12 Taxe de timbru pt activitatea notariala 30 96.000.896,00 103.600.980,00 7.600.084 17.02.13 Taxe extrajudiciare de timbru 31 12.600.000,00 12.901.266,00 301.266 17.02.30 Alte incasari din impozite indirecte 32 5.425.680,00 6.980.635,00 1.554.955 20.00 B. VENITURI NEFISCALE 33 196.794.879,00 211.353.418,00 14.558.539 20.02 VARSAMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR 34 42.466.662,00 45.879.427,00 3.412.765

  21.02 VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE PUBLICE 35 21.300.526,00 18.452.903,00 -2.847.623 21.02.06 Alte venituri privind circulatia pe drumurile publice 36 19.377.758,00 16.476.756,00 -2.901.002 21.02.07 Venit din incas lucr.de combat.daunatori sect.vegetal 37 0,00 0,00 0 21.02.08 Veniturile punctelor de insamantari artificiale 38 105.050,00 0,00 -105.050 21.02.09 Veniturile circumscriptiilor sanitar-veterinare 39 78.730,00 70.488,00 -8.242

  21,02,11 Contributia lunara a parintilor sau sustinatorilor legali pt.intretinerea copiilor in crese 40 0,00 0,00 0

  21.02.12 Varsaminte din disp. Instit,publice si act.autofin. 41 0,00 0,00 0 21.02.14 Contrib.de la pers.benef.de cantina aj.social 42 572.467,00 579.513,00 7.046 21,02,15 Taxe din activitati cadastrale si agricultura 43 0,00 0,00 0 21.02.20 Venituri din prestari de servicii 0,00 0,00 0 21.02.30 Alte venituri de la institutiile publice 44 1.166.521,00 1.326.146,00 159.625 22.02 DIVERSE VENITURI 45 133.027.691,00 147.021.088,00 13.993.397 22.02.02 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata 46 98.355,00 69.129,00 -29.226 22.02.03 Venituri din amenzi si alte sanct.potrivit disp.legale 47 6.667.961,00 6.963.024,00 295.063 22.02.05 Restituiri de fd. din finant. bug locala anilor preced. 48 22.516.714,00 46.319.202,00 23.802.488

  220206

  Impozit pe venitul din concesionarea bunurilor societatilor comerciale sau companiilor nationale la care statul este actionar majoritar, precum si regiilor autonome 49 60.000,00 0,00 -60.000

  22.02.07 Venituri din concesiuni si inchirieri 50 95.501.448,00 86.229.216,00 -9.272.232

  220208 Penalitati pt. Nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe 51 964.640,00 772.156,00 -192.484

  22.02.12 Incasari din valorificarea bunurilor confiscate.(agr) 52 0,00 240,00 240 22.02.17 Venituri realiz din adm.si valorif bunurilor fostelor CAP 53 0,00 0,00 0 22.02.19 Venituri din dividende 54 0,00 0,00 0 22.02.30 Incasari din alte surse 55 7.218.573,00 6.668.121,00 -550.452

  0 30.00 II. VENITURI DIN CAPITAL 56 260.822.508,00 167.943.518,00 -92.878.990 30.02 VENIT. DIN VALORIF.UNOR BUNURI ALE STATULUI 57 260.822.508,00 167.943.518,00 -92.878.990 30.02.01 Venituri din valorif unor bunuri ale instit. Publice 58 2.308.800,00 2.308.800,00 0 30.02.03 Venit din vanzarea locuintelor constr.din fd.statului 59 6.118.320,00 6.118.320,00 0 30.02.04 Venituri din privatizare 60 0,00 0,00 0 30.02.10 Venituri din valorif unor bunuri apartinand domeniului privat 61 252.395.388,00 159.516.398,00 -92.878.990

  31.00 III.PRELEVARI DIN BUGETUL DE STAT 62 1.994.723.839,00 2.011.523.315,00 16.799.476 31.02 COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPZITUL PE VENIT 63 934.406.871,00 926.727.952,00 -7.678.919 31.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit 64 833.518.003,00 835.347.297,00 1.829.294 31.02.02 Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locle 65 75.590.434,00 48.492.000,00 -27.098.434 31.02.03 Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale 66 25.298.434,00 42.888.655,00 17.590.221 32.02 COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE SALARII 67 1.731.600,00 585.000,00 -1.146.600 33.02 SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA 68 1.058.585.368,00 1.084.210.363,00 25.624.995

  33.02.01 Sume defalcate din TVA pt. Institutiile de invatamant preuniversitar de stat, crese si centre jud si locale de consultanta agricola 69 580.322.368,00 603.327.363,00 23.004.995

  33.02.02 Sume defalcate din TVA pt. Subventionarea energiei termice 70 478.263.000,00 480.883.000,00 2.620.000 0

  37.00 IV. SUBVENTII 71 194.270.000,00 150.470.000,00 -43.800.000 37.02 SUBVENTII PRIMITE DIN BUGETUL DE STAT 72 194.270.000,00 150.470.000,00 -43.800.000

  37.02.02 Subventii primite de BL pt.retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare 73 4.870.000,00 0,00 -4.870.000

  37.02.03 Subv.primite de BL pt.investitii finantate partial din imprumuturi externe 74 189.000.000,00 145.600.000,00 -43.400.000 37.02.05 Subv.primite de BL pt. Finantarea stud.de fezab.afer.proiectelor SAPARD 0,00 0,00 0 37.02.07 Subv.primite de BL pt.dezvoltarea sistemului energetic 75 0,00 4.870.000,00 4.870.000

  37.02.08 Subv.primite de BL pt.drumuri jud.,comun.,si pt. Strazile ce se vor amenajain perim.destin.constr.de cvartalede locuinte noiin localitari rurale si urbane 0,00 0,00 0

  37.02.09 Subv.primite de BL pt.finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 76 0,00 0,00 0

  37.02.11 Subventii primite de BL pt.finantarea elab.si/sau actualizarii PUG si a regulamentelor locale de urbanism 77 400.000,00 0,00 -400.000

  37.02.12 Subv.primite de BL pt.aeroporturi de interes local 78 0,00 0,00 0 37.02.13 Subv.primite de BL din Fondul de interventie 79 0,00 0,00 0 37.02.14 Subv.primite de BL pt.finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale 80 0,00 0,00 0

  37.02.15 Subv. primite de BL pt.finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilorexistente cu destinatie de locuinta 81 0,00 0,00 0

  37.02.16 Subventii primite de BL pt. Lucrarile de cadastru imobiliar 82 0,00 0,00 0 39.02 SUBVENTII PRIMITE DE LA ALTE BUGETE 83 0,00 0,00 0

  39.02.02 Subventii peimite de la bugetul asigurarilor pt.somaj pt. Finantarea programelor pt. ocuparea temporara a fortei de munca 84 0,00 0,00 0

  39.02.04 Subventii primite de la alte bugete locale pentru sustinerea sistemului de protectie a drepturilor copilului 85 0,00 0,00 0

  0 40.02 V. DONATII SI SPONZORIZARI 86 3.023.808,00 764.227,00 -2.259.581 40.02.01 Donatii si sponzorizari 87 3.023.808,00 764.227,00 -2.259.581

  0 42.00 VI. INCASARI DIN RAMB. IMPR. ACORDATE 88 0,00 0,00 0 42.02 INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE 89 0,00 0,00 0 42.02.13 Incas.din ramb.impr.pt.inf.inst.si sv.publ.de interes loc. 90 0,00 0,00 0

  42.02.17 Incasari din rambursarea microcreditelor, acordate de agentiile guvernamentale si administrate prin agentii de credit 91 0,00 0,00 0

  IX. IMPRUMUTURI 0,00 0,00 0 45.02 IMPRUMUTURI TEMPORARE 0,00 0,00 0 45.02.02 Imprumuturi temporare din trezoreria statului 0,00 0,00 0

  0

  46.02 SUME DIN FONDUL DE RULMENT PENTU ACOPERIREA GOLURILOR TEMPORARE DE CASA 0,00 0,00 0

  5002 CHELTUIELI TOTAL 92 3.286.152.906,00 3.230.941.132,00 -55.211.774 01 A.CHELTUILI CURENTE 93 2.489.696.845,00 2.619.167.025,00 129.470.180 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 94 809.609.462,00 808.602.817,00 -1.006.645 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 95 857.550.586,00 812.562.017,00 -44.988.569 34 SUBVENTII 96 744.248.848,00 926.437.290,00 182.188.442 35 Subventii 97 744.248.848,00 926.437.290,00 182.188.442 35.01 Subventii de la buget pt. Institutiile publice 98 0,00 0,00 0 35.03 Subventii pt.acop.dif.de pret si tarif 99 744.248.848,00 926.437.290,00 182.188.442 38 TRANSFERURI 100 37.445.549,00 31.540.704,00 -5.904.845 39 Transferuri consolidabile 101 2.334.165,00 2.334.165,00 0 39.21 Transferuri din BL catre Bug.CJ pt.sust sist.prot.copii 102 2.334.165,00 2.334.165,00 0 40 Transferuri neconsolidabile 103 35.111.384,00 29.206.539,00 -5.904.845 40.02 Burse 104 1.870.020,00 1.322.227,00 -547.793 40.08 Ajutoare sociale 105 8.103.987,00 7.259.930,00 -844.057 40.09 Alte ajutoare , alocatii si indemnizatii 106 2.730.348,00 757.090,00 -1.973.258 40.10 Transferuri catre caminele pentru persoane vartnice 107 0,00 0,00 0

  40.12 Contributii ale Adm.Publ.Locale la realiz.unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere 108 0,00 0,00 0

  40.21 Plati efectuate in cadrul programelor de dezvoltare 109 0,00 0,00 0 40.27 Transferuri aferente Fondului Roman de Dezvoltare Sociala 110 0,00 0,00 0 40.41 Asociatii si fundatii 111 0,00 0,00 0 40.55 Programe cu finantare rambursabila 112 0,00 0,00 0 40.60 Transferuri pt. Actiuni de sanatate 113 0,00 0,00 0 40.61 Sustinerea cultelor 114 0,00 0,00 0

  40.67 Drepturile asist.pers.pt.copii si adulti cu handicap grav 115 0,00 0,00 0 40.72 Contributii la salarizarea personalului neclerical 116 0,00 0,00 0 40.80 Alte transferuri 117 0,00 0,00 0 40.90 Ajutor pentru incalzirea locuintei 118 22.407.029,00 19.867.292,00 -2.539.737 40.94 Programe cu finantare nerambursabila 119 0,00 0,00 0 40.97 Alocatii si indemnizatii pt persoanelor cu handicap 120 0,00 0,00 0 49 DOBANZI 121 40.842.400,00 40.024.197,00 -818.203 50 Dobanzi aferente datoriei publice locale 122 40.842.400,00 40.024.197,00 -818.203 50.01 Dobanzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei publice locale interne 123 16.042.400,00 15.915.631,00 -126.769 50.02 Dobanzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei publice locale externe 124 24.800.000,00 24.108.566,00 -691.434 50.03 Cheltuieli ocazion.de emisiunea si plasarea titlurilor de val. 125 0,00 0,00 0 50.04 Diferente de curs aferente datoriei publice locale externe 126 0,00 0,00 0 50.05 Dobanda datorata trezoreriei statului in cadr,plan de redres. 127 0,00 0,00 0

  0 69 B. CHELTUILI DE CAPITAL 128 669.538.347,00 505.120.875,00 -164.417.472 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 129 669.538.347,00 505.120.875,00 -164.417.472 72 Investitii ale institutiilor publice 130 262.615.941,00 189.178.339,00 -73.437.602

  73 Investitii ale regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale si societatilor comerciale 131 406.922.406,00 315.942.536,00 -90.979.870

  77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 132 0,00 0,00 0 0

  78 C. OPERATIUNI FINANCIARE 133 102.348.000,00 90.931.544,00 -11.416.456 79 IMPRUMUTURI ACORDATE 134 0,00 0,00 0 80 Imprumuturi 135 0,00 0,00 0 80.09 Imprum.temp.pt.infiint.unor instit.si sv.publ.locale 136 0,00 0,00 0

  80.12 Imprumuturi acordate de agentiile guvernamentale si administrate prin agentii de credit 137 0,00 0,00 0

  84 RAMBURSARI DE CREDITE , PLATI DOBANZI-COMIS. 138 0,00 0,00 0 86 Ramb.de credite ext.,plati dob-comis.aferente acestora 139 0,00 0,00 0 86.01 Ramb.de credite ext.,plati dob-comis.din fd.garantare 140 0,00 0,00 0 86.02 Plati de dobanzi si comisioane din fondul de garantare 141 0,00 0,00 0 86.03 Rambursari de credite externe contractate de stat 142 0,00 0,00 0 86.04 Plati de dobanzi si comisioane la credite externe contractate de stat 143 0,00 0,00 0 87 Rambursari de imprumuturi 144 102.348.000,00 90.931.544,00 -11.416.456 87.02 Rambursari de imprumuturi acord. din trezoreria statului 145 0,00 0,00 0 87.04 Rambursari de imprumuturi interne pt.investitii 146 66.000.000,00 66.000.000,00 0 87.05 Rambursari de imprumuturi externe pt.investitii 147 36.348.000,00 24.931.544,00 -11.416.456 89 D. REZERVE 148 119.894,00 119.894,00 0 90 REZERVE 149 119.894,00 119.894,00 0 91 Rezerve 150 119.894,00 119.894,00 0 51.00 I. SERVICII PUBLICE GENERALE - TOTAL 151 169.874.522,00 158.773.079,00 -11.101.443 51,02 AUTORITATI PUBLICE 152 169.874.522,00 158.773.079,00 -11.101.443 01 CHELTUIELI CURENTE 153 139.025.645,00 127.865.700,00 -11.159.945 02 - cheltuieli de personal 154 85.612.339,00 77.151.641,00 -8.460.698 20 - cheltuilei materiale si servicii 155 53.413.306,00 50.714.059,00 -2.699.247 34 SUBVENTII 156 0,00 0,00 0 35 Subventii 157 0,00 0,00 0 3501 Subventii de la buget pentru institutiile publice 158 0,00 0,00 0 69 CHELTUIELI DE CAPITAL 159 30.848.877,00 30.907.379,00 58.502 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 160 30.848.877,00 30.907.379,00 58.502 72 Investitii ale institutiilor publice 161 30.848.877,00 30.907.379,00 58.502 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 162 0,00 0,00 0 510205 Autoritati executive 163 169.874.522,00 158.773.079,00 -11.101.443 57.00 III CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE - TOTAL 164 1.091.377.260,00 1.051.150.097,00 -40.227.163 01 A.CHELTUILI CURENTE 165 1.040.242.532,00 1.014.374.878,00 -25.867.654

  02 CHELTUIELI DE PERSONAL 166 708.233.561,00 716.419.703,00 8.186.142 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 167 296.897.587,00 268.748.636,00 -28.148.951 34 SUBVENTII 168 0,00 0,00 0 35 Subventii 169 0,00 0,00 0 35.01 Subventii de la buget pentru institutiile publice 170 0,00 0,00 0 38 TRANSFERURI 171 35.111.384,00 29.206.539,00 -5.904.845 40 Transferuri neconsolidabile 172 35.111.384,00 29.206.539,00 -5.904.845 40.02 Burse 173 1.870.020,00 1.322.227,00 -547.793 40.08 Ajutoare sociale 174 8.103.987,00 7.259.930,00 -844.057 40.09 Alte ajutoare , alocatii si indemnizatii 175 2.730.348,00 757.090,00 -1.973.258 40.10 Transferuri catre caminele pentru persoane vartnice 176 0,00 0,00 0 40.41 Asociatii si fundatii 177 0,00 0,00 0 40.55 Programe cu finantare rambursabila 178 0,00 0,00 0 40.60 Transferuri pt. Actiuni de sanatate 179 0,00 0,00 0 40.61 Sustinerea cultelor 180 0,00 0,00 0 40.67 Drepturile asist.pers.pt.copii si adulti cu handicap grav 181 0,00 0,00 0 40.72 Contributii la salarizarea personalului neclerical 182 0,00 0,00 0 40.80 Alte transferuri 183 0,00 0,00 0 40.90 Ajutor pentru incalzirea locuintei 184 22.407.029,00 19.867.292,00 -2.539.737 40.94 Programe cu finantare nerambursabila 185 0,00 0,00 0 40.97 Alocatii si indemnizatii pt persoanelor cu handicap 186 0,00 0,00 0 69 CHELTUIELI DE CAPITAL 187 51.134.728,00 36.775.219,00 -14.359.509 70 B. CHELTUILI DE CAPITAL 188 51.134.728,00 36.775.219,00 -14.359.509 72 Investitii ale institutiilor publice 189 51.134.728,00 36.775.219,00 -14.359.509 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 190 0,00 0,00 0 57,02 INVATAMANT 191 790.217.080,00 801.107.647,00 10.890.567

  0 01 CHELTUIELI CURENTE 192 773.536.680,00 790.756.069,00 17.219.389 02 - cheltuieli de personal 193 570.270.348,00 598.289.699,00 28.019.351 20 - cheltuilei materiale si servicii 194 201.396.312,00 191.144.143,00 -10.252.169 34 SUBVENTII 195 0,00 0,00 0 35 Subventii 196 0,00 0,00 0 35,01 Subventii de la buget pentru institutiile publice 197 0,00 0,00 0 38 TRANSFERURI 198 1.870.020,00 1.322.227,00 -547.793 40 Transferuri neconsolidabile 199 1.870.020,00 1.322.227,00 -547.793 40.02 Burse 200 1.870.020,00 1.322.227,00 -547.793 4041 Asociatii si fundatii 201 0,00 0,00 0 4080 Alte transferuri 202 0,00 0,00 0 69 B. CHELTUILI DE CAPITAL 203 16.680.400,00 10.351.578,00 -6.328.822 70 CHELTUILI DE CAPITAL 204 16.680.400,00 10.351.578,00 -6.328.822 72 Investitii ale institutiilor publice 205 16.680.400,00 10.351.578,00 -6.328.822 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 206 0,00 0,00 0 57.02.02 Invatamant prescolar 207 136.063.299,00 126.465.839,00 -9.597.460 57.02.03 Invatamant primar si gimnazial 208 302.924.635,00 292.046.546,00 -10.878.089 57.02.04 Invatamant liceal 209 281.879.858,00 303.045.843,00 21.165.985 57.02.05 Invatamant profesional 210 66.855.004,00 74.168.263,00 7.313.259 57.02.06 Invatamant postliceal 211 0,00 0,00 0 57.02.08 Invatamant special 212 2.494.284,00 5.381.156,00 2.886.872 57.02.14 Internate , camine si cantine pt. Elevi 213 0,00 0,00 0 58,02 SANATATE 214 37.979.724,00 27.430.548,00 -10.549.176

  0 01 CHELTUIELI CURENTE 215 25.419.724,00 19.785.123,00 -5.634.601 02 - cheltuieli de personal 216 5.912.000,00 6.197.142,00 285.142 20 - cheltuilei materiale si servicii 217 19.507.724,00 13.587.981,00 -5.919.743 38 TRANSFERURI 218 0,00 0,00 0

  40 Transferuri neconsolidabile 219 0,00 0,00 0 40.60 Transferuri pt. Actiuni de sanatate 220 0,00 0,00 0 69 CHELTUILI DE CAPITAL 221 12.560.000,00 7.645.425,00 -4.914.575 70 CHELTUILI DE CAPITAL 222 12.560.000,00 7.645.425,00 -4.914.575 72 Investitii ale institutiilor publice 223 12.560.000,00 7.645.425,00 -4.914.575 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 224 0,00 0,00 0 58.02.03 Spitale 225 24.400.000,00 13.244.908,00 -11.155.092 58.02.05 Crese 226 7.748.894,00 8.083.640,00 334.746 58.02.50 Alte institutii si actiuni sanitare 227 5.830.830,00 6.102.000,00 271.170 59,02 CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI SPORTIVE 228 82.345.386,00 79.332.465,00 -3.012.921 01 CHELTUIELI CURENTE 229 74.045.386,00 71.156.191,00 -2.889.195 02 - cheltuieli de personal 230 45.092.388,00 43.123.429,00 -1.968.959 20 - cheltuilei materiale si servicii 231 28.952.998,00 28.032.762,00 -920.236 34 SUBVENTII 232 0,00 0,00 0 35 Subventii 233 0,00 0,00 0 35,01 Subventii de la buget pt. Institutiile publice 234 0,00 0,00 0 38 TRANSFERURI 235 0,00 0,00 0 40 Transferuri neconsolidabile 236 0,00 0,00 0 4041 Asociatii si fundatii 237 0,00 0,00 0 4061 Sustinerea cultelor 238 0,00 0,00 0 4072 Contributii la salarizarea personalului neclerical 239 0,00 0,00 0 4080 Alte transferuri 240 0,00 0,00 0 69 CHELTUILI DE CAPITAL 241 8.300.000,00 8.176.274,00 -123.726 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 242 8.300.000,00 8.176.274,00 -123.726 72 Investitii ale institutiilor publice 243 8.300.000,00 8.176.274,00 -123.726 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 244 0,00 0,00 0 590203 Biblioteci publice comunale, orasenesti,municipale si judetene 245 0,00 0,00 0 590204 Muzee 246 0,00 0,00 0 590205 Teatre si institutii profesioniste de spectacole si concerte 247 50.210.000,00 48.326.359,00 -1.883.641 590206 Scoli populare de arta 248 0,00 0,00 0 590207 Casa de cultura 249 15.318.823,00 15.722.462,00 403.639

  - cheltuieli de personal 3.992.388,00 3.431.841,00 -560.547 - cheltuilei materiale si servicii 4.826.435,00 5.802.983,00 976.548 - cheltuieli de capital 6.500.000,00 6.487.638,00 -12.362

  590208 Camine culturale 250 0,00 0,00 0 590210 Centre de conservare si promovarea culturii traditionale 251 0,00 0,00 0 500215 Culte religioase 254 1.000.000,00 1.000.000,00 0 590220 Activitatea sportiva 255 10.000.000,00 9.977.106,00 -22.894 590221 Activitatea de tineret 256 600.000,00 520.000,00 -80.000 59.02.50 Alte actiuni culturale ( materiale si servicii ; agenda) 257 5.216.563,00 3.786.538,00 -1.430.025 60,02 ASISTENTA SOCIALA 258 180.835.070,00 143.279.437,00 -37.555.633

  0 01 CHELTUIELI CURENTE 259 167.240.742,00 132.677.495,00 -34.563.247 02 - cheltuieli de personal 260 86.958.825,00 68.809.433,00 -18.149.392 20 - cheltuilei materiale si servicii 261 47.040.553,00 35.983.750,00 -11.056.803 34 SUBVENTII 262 0,00 0,00 0 35 Subventii 263 0,00 0,00 0 35,01 Subventii de la buget pt. Institutiile publice 264 0,00 0,00 0 38 TRANSFERURI 265 33.241.364,00 27.884.312,00 -5.357.052 40 Transferuri neconsolidabile 266 33.241.364,00 27.884.312,00 -5.357.052 40.08 Ajutoare sociale 267 8.103.987,00 7.259.930,00 -844.057 40.09 Alte ajutoare , alocatii si indemnizatii 268 2.730.348,00 757.090,00 -1.973.258 4010 Transferuri catre caminele pentru persoane vartnice 269 0,00 0,00 0 4041 Asociatii si fundatii 270 0,00 0,00 0 4055 Programe realizate cu finantare rambursabila 271 0,00 0,00 0

  40,67 Drepturile asist.pers.pt.copii si adulti cu handicap grav 272 0,00 0,00 0 4080 Alte transferuri 273 0,00 0,00 0 4090 Ajutor pentru incalzirea locuintei 274 22.407.029,00 19.867.292,00 -2.539.737

  Praograme cu finantare nerambursabila 275 0,00 0,00 0 Alocatii si indemnizatii pt.persoanele cu handicap 276 0,00 0,00 0

  69 CHELTUILI DE CAPITAL 277 13.594.328,00 10.601.942,00 -2.992.386 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 278 13.594.328,00 10.601.942,00 -2.992.386 72 Investitii ale institutiilor publice 279 13.594.328,00 10.601.942,00 -2.992.386 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 280 0,00 0,00 0 60.02.02 Centre de ingrijire si asistenta (Serv Maltez) 281 1.692.084,00 1.693.188,00 1.104 60.02.03 Centre-pilot de recuperare si reabilitare pt minori cu handicap 282 0,00 0,00 0 60.02.04 Centre de recuperare si reabilitare pentru minori cu handicap 283 8.462.671,00 7.221.555,00 -1.241.116 60.02.05 Centre de integrare prin terapie ocupationala 284 0,00 0,00 0 60.02.06 Centre de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica (CRISPPAH) 285 9.535.652,00 9.551.829,00 16.177 60.02.07 Cantina de ajutor social 286 18.730.413,00 10.109.985,00 -8.620.428 60.02.09 Ajutor social 287 2.729.423,00 2.729.423,00 0 60.02.10 Asistenta sociala in caz de invaliditati 288 0,00 0,00 0 60.02.13 Sustinerea sistemului de protectie a dreptului copilului 289 0,00 0,00 0 60.02.16 Unitati de asistenta medico-sociala ( Casa Faenza) 290 2.141.237,00 2.115.971,00 -25.266 60.02.36 Servicii publice de asistenta sociala 291 23.835.535,00 15.567.807,00 -8.267.728

  60.02.41 Serviciul public specializat pt. Protectia copilului (Centr.min SF Nicolae) 292 8.498.442,00 3.032.503,00 -5.465.939 60.02.42 Camine pentru persoane varstnice 293 14.587.000,00 9.905.680,00 -4.681.320

  60.02.47 Drepturile asistentului personal pt copii si adulti cu handicap grav (Serv publ asist speciala) 294 68.215.584,00 54.162.120,00 -14.053.464

  60.02.50 Alte actiuni privind asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii 295 22.407.029,00 27.189.376,00 4.782.347 0

  63.00 IV. SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 296 1.140.340.923,00 1.274.675.949,00 134.335.026 63,02 SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE 297 1.140.340.923,00 1.274.675.949,00 134.335.026 01 CHELTUIELI CURENTE 298 1.002.704.606,00 1.170.329.723,00 167.625.117 02 - cheltuieli de personal 299 11.674.644,00 11.674.644,00 0 20 - cheltuilei materiale si servicii 300 325.557.708,00 310.994.383,00 -14.563.325 34 SUBVENTII 301 665.472.254,00 847.660.696,00 182.188.442 35 Subventii 302 665.472.254,00 847.660.696,00 182.188.442 35,01 Subventii de la buget pt.institutiile publice 303 0,00 0,00 0 35,03 Subventii pt.acop.dif.de pret si tarif 304 665.472.254,00 847.660.696,00 182.188.442 38 TRANSFERURI 305 0,00 0,00 0 40 Transferuri neconsolidabile 306 0,00 0,00 0

  4012 Contributii ale Adm.Publ.Locale la realiz.unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere 307 0,00 0,00 0

  4080 Alte transferuri 308 0,00 0,00 0 69 CHELTUILI DE CAPITAL 309 137.636.317,00 104.065.089,00 -33.571.228 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 310 137.636.317,00 104.065.089,00 -33.571.228 72 Investitii ale institutiilor publice 311 24.132.317,00 5.142.283,00 -18.990.034 73 Investitii ale regiilor autonome 312 113.504.000,00 98.922.806,00 -14.581.194 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 313 0,00 0,00 0 63.02.03 Iluminat 315 85.508.110,00 71.598.588,00 -13.909.522 63.02.04 Salubritate 316 63.589.571,00 63.560.571,00 -29.000 63.02.05 Intretinere gradini parcuri si zone verzi,baze sportivre si de agrement 317 67.069.236,00 76.379.298,00 9.310.062 63.02.08 Locuinte 318 55.627.183,00 31.965.517,00 -23.661.666

  63.02.09 Alimentari cu apa, statii de epurare pentru ape uzate, colectoare, statii pompare 319 127.347.365,00 120.306.206,00 -7.041.159 63.02.10 Retele , centrale si puncte termice 320 712.742.254,00 890.423.204,00 177.680.950 63.02.11 Canalizare 321 3.086.600,00 0,00 -3.086.600

  63.02.12 Amenajari hidrotehnice de interes local 322 0,00 0,00 0 63.02.13 Introducere de gaze naturale in localitati 323 2.883.367,00 191.036,00 -2.692.331 63.02.14 Electrificari rurale 324 0,00 0,00 0 63.02.50 Alte actiuni de dezvoltare publica si locuinte 325 22.487.237,00 20.251.529,00 -2.235.708 66 V. ACTIUNI ECONOMICE 326 708.303.524,00 593.610.240,00 -114.693.284 01 A.CHELTUILI CURENTE 327 261.916.099,00 261.606.964,00 -309.135 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 328 4.088.918,00 3.356.829,00 -732.089 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 329 179.050.587,00 179.473.541,00 422.954 34 SUBVENTII 330 78.776.594,00 78.776.594,00 0 35 Subventii 331 78.776.594,00 78.776.594,00 0 35.01 Subventiitii de la buget pt.institutiile publice 332 0,00 0,00 0 35.03 Subventii pt.acop.dif.de pret si tarif 333 78.776.594,00 78.776.594,00 0 38 TRANSFERURI 334 0,00 0,00 0 40 Transferuri neconsolidabile 335 0,00 0,00 0

  40.12 Contributii ale administratiei publice locale la realizareaunor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere 336 0,00 0,00 0

  40.21 Plati efectuate in cadrul programelor de dezvoltare 337 0,00 0,00 0 40.80 Alte transferuri 338 0,00 0,00 0 69 CHELTUIELI DE CAPITAL 339 446.387.425,00 332.003.276,00 -114.384.149 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 340 446.387.425,00 332.003.276,00 -114.384.149 72 Investitii ale institutiilor publice 341 152.969.019,00 114.983.546,00 -37.985.473 73 Investitii ale regiilor autonome 342 293.418.406,00 217.019.730,00 -76.398.676 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 343 0,00 0,00 0 67,02 AGRICULTURA SI SILVICULTURA 344 5.163.147,00 4.525.984,00 -637.163

  0 01 CHELTUIELI CURENTE 345 5.163.147,00 4.525.984,00 -637.163 02 - cheltuieli de personal 346 4.088.918,00 3.356.829,00 -732.089 20 - cheltuilei materiale si servicii 347 1.074.229,00 1.169.155,00 94.926 69 CHELTUIELI DE CAPITAL 348 0,00 0,00 0 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 349 0,00 0,00 0 72 Investitii ale institutiilor publice 350 0,00 0,00 0 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 351 0,00 0,00 0 670204 Combaterea daunatorilor si bolilor in sectorul vegetal 352 0,00 0,00 0 670205 Puncte de insamantari artificiale 353 0,00 0,00 0 670212 Circumscriptii sanitar - veterinare (exclusiv epizootii) 354 2.255.992,00 1.739.000,00 -516.992 670213 Centre judetene si locale de consultanta agricola 355 2.907.155,00 2.786.984,00 -120.171

  0 68,02 TRANSPORTURI - COMUNICATII 356 703.140.377,00 589.084.256,00 -114.056.121 01 CHELTUIELI CURENTE 357 256.752.952,00 257.080.980,00 328.028 02 - cheltuieli de personal 358 0,00 0,00 0 20 - cheltuilei materiale si servicii 359 177.976.358,00 178.304.386,00 328.028 34 SUBVENTII 360 78.776.594,00 78.776.594,00 0 35 Subventii 361 78.776.594,00 78.776.594,00 0 35.01 Subnentii de la buget pentru institutiile publice 362 0,00 0,00 0 35.03 Subventii pt.acop.dif.de pret si tarif 363 78.776.594,00 78.776.594,00 0 38 TRANSFERURI 364 0,00 0,00 0 40 Transferuri neconsolidabile 365 0,00 0,00 0

  40.12 Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere 366 0,00 0,00 0

  40.80 Alte transferuri 367 0,00 0,00 0 69 CHELTUIELI DE CAPITAL 368 446.387.425,00 332.003.276,00 -114.384.149 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 369 446.387.425,00 332.003.276,00 -114.384.149 72 Investitii ale institutiilor publice 370 152.969.019,00 114.983.546,00 -37.985.473

  73 Investitii ale regiilor autonome 371 293.418.406,00 217.019.730,00 -76.398.676 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 372 0,00 0,00 0 68.02.02 Aviatie civila 373 0,00 0,00 0 68.02.05 Drumuri si poduri 374 0,00 0,00 0 68.02.07 Transport in comun 375 372.195.000,00 299.500.056,00 -72.694.944 68.02.12 Strazi 330.945.377,00 289.584.200,00 -41.361.177 68.02.50 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor si com. 376 0,00 0,00 0 69,02 ALTE ACTIUNI ECONOMICE 377 0,00 0,00 0 01 CHELTUIELI CURENTE 378 0,00 0,00 0 20 - cheltuilei materiale si servicii 379 0,00 0,00 0 38 TRANSFERURI 380 0,00 0,00 0 40 Transferuri neconsolidabile 381 0,00 0,00 0 40.21 Plati efectuate in cadrul programelor de dezvoltare 382 0,00 0,00 0 40.80 Alte transferuri 383 0,00 0,00 0 69 CHELTUIELI DE CAPITAL 384 0,00 0,00 0 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 385 0,00 0,00 0 72 Investitii ale institutiilor publice 386 0,00 0,00 0 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 387 0,00 0,00 0 69.02.03 Prevenire si combatere inundatii si gheturi 388 0,00 0,00 0 69.02.19 Sustinerea programelor de dezvoltare regionala 389 0,00 0,00 0 69.02.50 Alte cheltuieli pt.actini econmice 390 0,00 0,00 0

  VI. ALTE ACTIUNI 391 20.092.898,00 9.476.187,00 -10.616.711 72,02 ALTE ACTIUNI 392 20.092.898,00 9.476.187,00 -10.616.711 01 CHELTUIELI CURENTE 393 2.631.398,00 2.631.398,00 0 02 - cheltuieli de personal 394 0,00 0,00 0 20 - cheltuilei materiale si servicii 395 2.631.398,00 2.631.398,00 0 38 TRANSFERURI 396 0,00 0,00 0 40 Transferuri neconsolidabile 397 0,00 0,00 0 40,27 Trans.aferente Fondului Roman de Dezv.Sociala 398 0,00 0,00 0 40.80 Alte transferuri 399 0,00 0,00 0 69 CHELTUIELI DE CAPITAL 400 3.531.000,00 1.369.912,00 -2.161.088 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 401 3.531.000,00 1.369.912,00 -2.161.088 72 Investitii ale institutiilor publice 402 3.531.000,00 1.369.912,00 -2.161.088 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 403 0,00 0,00 0 72.02.02 Comandamente militare 404 0,00 0,00 0 72.02.07 Protectie civila 405 3.319.449,00 1.102.596,00 -2.216.853 72.02.20 Fondul Roman de Dezvoltare Sociala 406 0,00 0,00 0 72.02.50 Alte cheltuieli 407 16.773.449,00 8.373.591,00 -8.399.858 76.00 VII. FONDURI DE GARANTARE SI REDISTRIBUIRE 408 10.519.320,00 9.965.674,00 -553.646 76.02 FOND PENTRU GARANTAREA IMPR.EXTERNE 409 10.519.320,00 9.965.674,00 -553.646 78 OPERATIUNI FINANCIARE 410 0,00 0,00 0

  84 RAMBURSARI DE CREDITE,PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE GARANTATE SAU CONTRACTATE DE STAT 411 0,00 0,00 0

  86 Ramb.credite, plati de dobanzi si comisioane aferente acestora 412 0,00 0,00 0 86.01 Rambursari de credite externe din fondul de garantare 413 0,00 0,00 0 86.02 Plati de dobanzi si comisioane din fondul de garantare 414 0,00 0,00 0

  Rambursari de credite externe contractate de stat 415 0,00 0,00 0 Plati de dobanzi si comisioane la credite externe contractate de stat 416 0,00 0,00 0

  76.02.01 Fond pentru garantarea impr. externe dobanzi si comisioane aferente contracte garantate de stat 417 10.519.320,00 9.965.674,00 -553.646

  76.02.02 Rambursari de credite , plati de dobanzi si comisioane la credite externe contractate de stat 418 0,00 0,00 0

  84.00 VIII . TRANSFERURI 419 2.334.165,00 2.334.165,00 0 84,02 TRANSFERURI CATRE ALTE BUGETE 420 2.334.165,00 2.334.165,00 0 01 CHELTUIELI CURENTE 421 2.334.165,00 2.334.165,00 0

  38 TRANSFERURI 422 2.334.165,00 2.334.165,00 0 39 Transferuri consolidabile 423 2.334.165,00 2.334.165,00 0 39,21 Transferuri din BL catre Bug.CJ pt.sust sist.prot.copii 424 2.334.165,00 2.334.165,00 0 84.02.04 Transferuri din BL catre Bug.CJ pt.sust sist.prot.copii 425 2.334.165,00 2.334.165,00 0 86.00 IX. IMPRUMUTUIRI ACORDATE 426 0,00 0,00 0 86,02 IMPRUMUTURI 427 0,00 0,00 0 78 OPERATIUNI FINANCIARE 428 0,00 0,00 0 79 IMPRUMUTURI ACORDATE 429 0,00 0,00 0 80 IMPRUMUTURI 430 0,00 0,00 0 80,09 Imprum.temp.pt.infiint.unor instit.si sv.publ.locale 431 0,00 0,00 0 80,12 Imprumuturi acordate de agentiile guvern. si administrate prin agentii de credit 432 0,00 0,00 0 86.02.09 Imprum.temp.pt.infiint.unor instit.si sv.publ.locale 433 0,00 0,00 0 86.02.13 Imprumuturi acordate de agentiile guvern. si administrate prin agentii de credit 434 0,00 0,00 0 88.00 X. PLATI DE DOBANZI SI ALTE CHELTUIELI 435 40.842.400,00 40.024.197,00 -818.203 88,02 DOBANZI AFERENTE DATOR.PUBL.LOCALE SI ALTE CHELTUIELI 436 40.842.400,00 40.024.197,00 -818.203 01 CHELTUIELI CURENTE 437 40.842.400,00 40.024.197,00 -818.203 49 DOBANZI 438 40.842.400,00 40.024.197,00 -818.203 50 Dobanzi aferente datoriei publice locale 439 40.842.400,00 40.024.197,00 -818.203 50.01 Dobanzi comisioane si alte costuri aferente datoriei publice interne 440 16.042.400,00 15.915.631,00 -126.769 50.02 Dobanzi comisioane si alte costuri aferente datoriei publice externe 441 24.800.000,00 24.108.566,00 -691.434 50.03 Chelt.ocaz.de emis.si plas.titl.de val.in cond.legii 442 0,00 0,00 0 50.04 Diferente de curs afer.datoriei publice locale 443 0,00 0,00 0 50.05 Dobanda datorata trezoreriei statului in cadrul planului de redresare 444 0,00 0,00 0 88.02.01 Dobanzi comisioane si alte costuri aferente datoriei publice interne 445 16.042.400,00 15.915.631,00 -126.769 88.02.02 Dobanzi comisioane si alte costuri aferente datoriei publice externe 446 24.800.000,00 24.108.566,00 -691.434 88.02.03 Chelt.ocaz.de emis.si plas.titl.de val.in cond.legii 447 0,00 0,00 0 88.02.04 Diferente de curs afer.datoriei publice locale 448 0,00 0,00 0 88.02.05 Dobanda datorata trezoreriei statului in cadrul planului de redresare 449 0,00 0,00 0 89.00 PLATI DE DOBANZI 0,00 0,00 0 89.02.01 Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur 0,00 0,00 0 90.00 XI. RAMBURSARI DE IMPRUMUTURI 450 102.348.000,00 90.931.544,00 -11.416.456 90.02 RAMBURSARI IMPRUMUTURI ACORDATE 451 102.348.000,00 90.931.544,00 -11.416.456 78 OPERATIUNI FINANCIARE 452 102.348.000,00 90.931.544,00 -11.416.456 87 Rambursari de imprumuturi 453 102.348.000,00 90.931.544,00 -11.416.456 87.01 Rambursarea imprumuturilor acordate din fondul de tezaur 0 87,02 Rambursare impr.acordate din trezoreria statului 454 0,00 0,00 0 87,04 Rambursarea impr.interne pt. Investitii 455 66.000.000,00 66.000.000,00 0 87,05 Rambursarea impr.externe pt. Investitii 456 36.348.000,00 24.931.544,00 -11.416.456 90.02.01 Rambursarea imprumuturilor acordate din fondul de tezaur 0,00 0,00 0 90.02.02 Rambursare impr.acordate din trezoreria statului 457 0,00 0,00 0 90.02.03 Rambursarea impr.interne pt. Investitii 458 66.000.000,00 66.000.000,00 0 90.02.04 Rambursarea impr.externe pt. Investitii 459 36.348.000,00 24.931.544,00 -11.416.456 95.00 XII. FONDURI DE REZERVA 460 119.894,00 0,00 -119.894 95.02 FONDURI DE REZERVA 461 119.894,00 0,00 -119.894 89 REZERVE 462 119.894,00 119.894,00 0 90 REZERVE 463 119.894,00 119.894,00 0 91 Rezerve 464 119.894,00 119.894,00 0 95.02.05 Fond rez.bugetara la disp.consiliilor locale si judetene 465 119.894,00 0,00 -119.894

  EXCEDENT ( DEFICIT) 466 0,00 0,00 0 90 - Excedent / Deficit 467 -0,00 0,00 0 98.02 - Excedent 468 -0,00 0,00 0 92 - Excedent 469 -0,00 0,00 0

  ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

  Dr.Ing. Gheorghe Ciuhandu

  DIRECTOR ECONOMIC SEF SEVICIU BUGET INVESTITII

  ec.Adrian Bodo ec.Smaranda Haracicu

  Atasament: Lista_investitii_2004.pdf

  ROMANIA JUDETUL TIMIS PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA NR SC2005-4725/17.03.2005

  PROGRAM DE INVESTITII PE ANUL 2004

  mii lei Denumirea obiectivului PREVEDERI 2004 Data inceperii executiei Total Surse Credite Credite Alte Alocatii Nr.si data acord M.F. col.5 Proprii Bancare Bancare Surse Buget Nr.si data act aprobare la Interne Externe Local

  Col.9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

  TOTAL 485.545.941 144.161.545 341.384.396 din care : A. Lucrari in continuare 374.171.015 144.161.545 230.009.470 B. Lucrari noi 48.613.041 0 0 0 0 48.613.041 C. Dotari Independente si alte investitii 62.761.885 0 0 0 0 62.761.885

  Capitolul 51.02 Autoritati Executive 15.414.506 15.414.506 TOTAL din care : 51.02.05 Autoritati executive 15.414.506 15.414.506 A.Lucrari in continuare 0 0 B. Lucrari noi 1.144.916 1.144.916 Lift pentru persoane cu handicap 1.144.916 1.144.916 C. Dotari independente si alte investitii 14.269.590 14.269.590 Dotari independente 10.869.590 10.869.590 Studii si proiecte 3.400.000 3.400.000 Sistem info-geografic de administrare al PMT 3.400.000 3.400.000

  Capitolul 57.02 Invatamant 8.120.959 8.120.959 TOTAL

  din care : 57.02.02.Invatamant prescolar 4.311.395 4.311.395 A. Lucrari in continuare 2.415.219 2.415.219 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PN 17 298.504 298.504 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PP3 1.622.381 1.622.381 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PN6 240.621 240.621 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad.PS1 253.713 253.713 B. Lucrari noi 1.654.830 1.654.830 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PP24 1.571.315 1.571.315 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PP20 83.515 83.515 C.Dotari independente si alte investitii 241.346 241.346 Dotari independente 241.346 241.346 Studii si proiecte 0 0

  57.02.03 Imvatamant primar si gimnazial 3.748.470 3.748.470 A.Lucrari in continuare 3.748.470 3.748.470 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica SC GEN.4 194.059 194.059 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica SC GEN 9 731.317 731.317 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica SC GEN 20 22.777 22.777 Bazin inot SC GEN 30 2.800.317 2.800.317 B. Lucrari noi 0 0 C.Dotari independente si alte investitii 0 0 Dotari independante 0 0 Studii si proiecte 0 0

  57.02.04 Invatamant liceal 61.094 61.094 A. Lucrari in continuare 11.094 11.094 Instalatie interioara gaz metan centrala termica Lic Electrotimis 11.094 11.094 B. Lucrari noi 0 0 C. Dotari independente si alte investitii 50.000 50.000 Dotari independente 50.000 50.000 Studii si proiecte 0 0

  Capitolul 58.02 Sanatate 7.645.425 7.645.425

  58.02.03 Spitale 7.645.425 7.645.425

  A. Lucrari in continuare 0 0 B. Lucrari noi 7.068.275 7.068.275 Bransament gaz+centrala termica Clinicile Noi 4.394.872 4.394.872 Bransament gaz+centrala termica spitalul V.Babes 2.673.403 2.673.403 C. Dotari independente si alte investitii 577.150 577.150 Dotari independente 0 0 Studii si proiecte 577.150 577.150

  Capitolul 59.02 Cultura 7.656.274 7.656.274 TOTAL din care : 59.02.05 Teatre si institutii profesioniste de spectacole si con 1.168.636 1.168.636

  A. Lucrari in continuare 0 0 B. Lucrari noi 0 0 C. Dotari independente si alte investitii 1.168.636 1.168.636 Dotari independente 1.168.636 1.168.636 Studii si proiecte

  59.02.07 Casa de cultura 6.487.638 6.487.638

  A. Lucrari in continuare 0 0 B. Lucrari noi 5.073.639 5.073.639 Amenajare scena Parcul rozelor 5073639 5073639 C. Dotari independente si alte investitii 1.413.999 1.413.999 Dotari independente 1.413.999 1.413.999 Studii si proiecte

  Capitolul 60.02 Asistenta Sociala 9.270.500 0 9.270.500 TOTAL din care :

  60.02.04Centre de recuperare si reabilitare pentru minori cu 1.756.710 1.756.710

  A. Lucrari in continuare 0 0

  B. Lucrari noi 0 0 C. Dotari independente si alte investitii 1.756.710 1.756.710 Dotari independente 1.756.710 1.756.710 Studii si proiecte

  60.02.06 Centre de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica 299.863 299.863

  A. Lucrari in continuare 0 0 B. Lucrari noi 0 0 C. Dotari independente si alte investitii 299.863 299.863 Dotari independente 299.863 299.863 Studii si proiecte

  60.02.07 Cantina de ajutor social 4.740.235 4.740.235

  A. Lucrari in continuare 0 0 B. Lucrari noi 4.186.817 0 4.186.817 Amenajare cantina sociala 4.186.817 4.186.817 C. Dotari independente si alte investitii 553.418 0 553.418 Dotari independente 553.418 553.418 Studii si proiecte 0 0

  60.02.36 Servicii publice de asistenta sociala 252.584 252.584

  A. Lucrari in continuare 0 0 B. Lucrari noi 0 0 C. Dotari independente si alte investitii 252.584 252.584 Dotari independente 252.584 252.584 Studii si proiecte

  60.02.41 Serv. Publ. Spec. pt. Prot. Copilului(centr min_ 2.221.108 0 2.221.108

  A. Lucrari in continuare 0 0 B. Lucrari noi 2.217.108 0 2.217.108 Amenajare centru de tranzit pentru minori 2.217.108 2.217.108 C. Dotari independente si alte investitii 4.000 0 4.000

  Dotari independente 0 0 Studii si proiecte 4.000 4.000

  Capitolul 63.02 Gospodarie comunala si locuinte 104.065.089 104.065.089 TOTAL din care :

  63.02.03 Iluminat 39.493 39.493

  A.Lucrari in continuare 0 0 B. Lucrari noi 39.493 39.493 Extindere retele iluminat public-str Eduard Benes 10.588 10.588 Extindere retele iluminat public- str.Polona-OttoRudolf-Wilhelm Tell 18.036 18.036 Extindere retele iluminat public-zona Felix 3.984 3.984 Extindere iluminat public zona Polona 6.885 6.885 C. Dotari independente si alte investitii 0 0 Dotari independente 0 0 studii si proiecte 0 0

  63.02.05 Gradini parcuri zone verzi 291.550 291.550

  A. Lucrari in continuare 0 0 B. Lucrari noi 291.550 291.550 Modernizare parc Zoo 291.550 291.550 C. Dotari independente si alte investitii 0 0 Dotari independente 0 0 Studii si proiecte 0 0 Alte studii si proiecte 0 0

  63.02.08.Locuinte 4.132.967 4.132.967

  A. Lucrari in continuare 3.007.391 3.007.391 Consolid mansard imobil str. Stefan cel Mare nr.2-P-ta Romanilor 1 33.907 33.907 Amenajari exterioare zona Steaua III 1.593.764 1.593.764 Reabilitare camin str. Ialomita nr. 61 B 11.713 11.713 Amenajari exterioare zona Polona 1.368.007 1.368.007

  B. Lucrari noi 0 0 C. Dotari independente si alte investitii 1.125.576 1.125.576 Dotari independente 863.776 863.776 Studii si proiecte 261.800 261.800 alte studii-urbanism 261.800 261.800 studii si proiecte 0 0

  63.02.09 Alimentari cu apa 56.160.298 56.160.298

  A. Lucrari in continuare 37.886.029 37.886.029 Extindere retea apa - canal cu contrib cetatenilor str.Felix 1.639.794 1.639.794 Extindere retea canal cu contrib cetatenilor str.V.Vasia 3.002.990 3.002.990 Extindere retea apa - canal cu contrib cetatenilor str.Canal Laker 710.299 710.299 Realizare sistem major de canalizare Parc Industrial Freidorf 3.582.858 3.582.858 Extindere retea apa cu contrib cetatenilor zona V.Vasia 1.551.741 1.551.741 Reabilitare fantana ornamentala Parc Central 7.003.839 7.003.839 Reabilitare fantana ornamentala Sala Olimpia 4.411.219 4.411.219 Reabilitare fantana ornamentala Dacia 3.744.821 3.744.821 Alimentari cu apa.Forare fantani publice 1.928.638 1.928.638 Extindere retea -canal cu contrib cetatenilor str.Armoniei 7.593.995 7.593.995 Extindere retea apa-canal cu contrib cetatenilor str.Jose Silva 161.845 161.845 Viabilizare teren pt. Constructii loc.ANL Miloia III 1.128.558 1.128.558 Viabilizare teren pt. Constructii loc.ANL str. Campului 1.425.432 1.425.432 B. Lucrari noi 15.262.260 15.262.260 Extindere retea canal cu contrib cetatenilor strAl Lapusneanu 420.720 420.720 Extindere retea apa - canal cu contrib cetatenilor str.Belgrad 1.166.674 1.166.674 Forare fantani publice 3.269.596 3.269.596 Extindere retea apa cu contrib cetatenilor str.Virgilius 727.675 727.675 Extindere retea apa - canal cu contrib cetatenilor Zona Aida-Mures-N.Ivan 3.318.128 3.318.128 Extindere retea apa - canal cu contrib cetatenilor str.Brigadierilor 489.165 489.165 Reabilitare canal Calea Martirilor-Muzicescu 359.000 359.000 Extindere retea apa-canal Zona Marginii 547.400 547.400 Extindere retea apa-canal str.Horia Creanga 1.458.242 1.458.242 Extindere retea canal str.Weismuller 717.958 717.958 Extindere retea canal str.Talangii 797.432 797.432 Extindere retea apa str.Gospodarilor 799.349 799.349

  Extindere retea apa str.Veac Nou 578.476 578.476 Extindere retea canal str.Zorilor 423.830 423.830 Realizare sistem major de canalizare -cartier Ghiroda 188.615 188.615 C. Dotari independente si alte investitii 3.012.009 3.012.009 Dotari independente 0 0 Studii si proiecte 3.012.009 3.012.009 alte studii 2.476.509 2.476.509 SF Sistem major de canalizare cartier Kunz si Plopi 535.500 535.500

  63.02.10 Retele, centrale si puncte termice 42.762.508 42.762.508

  A. Lucrari in continuare 13.891.763 13.891.763 reabilitare CT si RTS zona Polona. 2.592.508 2.592.508 reabilitare RTS, P.T56. 1.898.278 1.898.278 reabilitare RTS P.T. 32 1.799.845 1.799.845 reabilitare RTS P.T. 87 2.498.868 2.498.868 reabilitare RTS zona Lidia. 2.599.577 2.599.577 modernizare RT SI RTS Aeroport 2.502.687 2.502.687 B. Lucrari noi 4.870.000 4.870.000 Reabilitare CAF tip4-100Gcal/h (HCL8/2002) 4.870.000 4.870.000 C. Dotari independente si alte investitii 24.000.745 24.000.745 Dotari independente 24.000.745 24.000.745 Contorizare energie termica 24.000.745 24.000.745

  63.02.13 Introduceri gaze in localitati 191.036 191.036

  A. Lucrari in continuare 188.700 188.700 Dezv. Retele gaze nat zona Centru -Asanesti- M.Eminescu 82.200 82.200 Dezv. Retele gaze nat Zona Abrud-Detunata 106.500 106.500 B. Lucrari noi 2.336 2.336 Intregiri retele gaze naturale 2.336 2.336 C. Dotari independente si alte investitii 0 0 Dotari independente 0 Studii si proiecte 0 0

  63.02.50 Alte cheltuieli privind dezvoltarea publica 487.237 487.237

  A. Lucrari in continuare 0 0 B. Lucrari noi 0 0 C. Dotari independente si alte investitii 487.237 487.237 Dotari independente 487.237 487.237 Achizitii teren Simion Barnutiu nr.50 487.237 487.237 Studii si proiecte 0

  Capitolul 68.02 Transporturi si Comunicatii 332.003.276 144.161.545 187.841.731 TOTAL din care : 68.02.12 Intretinerea si repararea strazilor 111.279.815 111.279.815

  A. Lucrari in continuare 96.433.720 96.433.720 Modernizare str. Mihalache 12.773.308 12.773.308 Modernizare str. Dorobantilor, Saguna 16.767.322 16.767.322 Modernizare bv.Dambovita bucla Preyer 10.485.469 10.485.469 Modernizare str. Kogalniceanu 28.661.310 28.661.310 Amenajare str.Amurgului 86.576 86.576 Amenajare str.Ariadna 1.099.159 1.099.159 Semigiratie Calea Aradului 7.060.576 7.060.576 Modernizare str.Dacilor 19.500.000 19.500.000 B. Lucrari noi 6.796.817 6.796.817 Modernizare str.Vacarescu 743.750 743.750 amenajare intersectie Gh.Lazar-Circumvalatiunii 725.900 725.900 Amenajare str. Mangalia 4.680.637 4.680.637 Modernizare Herastrau 543.595 543.595 Amenajare Calea Bogdanestilor 102.935 102.935

  C. Dotari independente si alte investitii 8.049.278 8.049.278 Dotari independente 0 0 Studii si proiecte 8.049.278 8.049.278 Reactualizare studiu circulatie 2.346.426 2.346.426 ExpertizaPod Michelangelo 198.605 198.605 ExpertizaPod Sterfan cel Mare 192.946 192.946 ExpertizaPod Muncii 213.452 213.452

  ExpertizaPasaj-Slavici-Polona 199.389 199.389 Expertiza Pasaj 16 Decembtie 173.541 173.541 SF Amenajare blv.Revolutiei , Bogdanestilor, Brediceanu 1.285.721 1.285.721 SF Amenajare str.Nemoianu-Ferdinand 843.841 843.841 SF Amenajare blv Dambovita 1.033.409 1.033.409 SFModernizare str.Horea Creanga 59.500 59.500 SFModernizare str.Ulpia Traiana 79.730 79.730 SF Amenajare acces Intrarea Lupuluisi intr.Ursului 83.300 83.300 SF Amenajare drum si intersectie GH.Lazar- P-ta 700 149.940 149.940 SF Modernizare str.Independentei-Drubeta 93.339 93.339 SF Inele de circulatie in mun Timisoara 483.000 483.000 Studii si proiecte Drumuri 613.139 613.139

  68.02.07 Transport in comun 220.723.461 144.161.545 76.561.916

  A. Lucrari in continuare 216.588.629 144.161.545 72.427.084 Modern. infrast. retea transp. in comun cu tOG102/99,HG702/99 216.588.629 144.161.545 72.427.084 B. Lucrari noi 0 0 C. Dotari independente si alte investitii 4.134.832 4.134.832 Dotari independente 1.705.327 1.705.327 achizitii refugii calatori 1.705.327 1.705.327 Studii si proiecte 2.429.505 2.429.505 studiu privind fluidizarea circulatiei- sensuri unice 757.824 757.824 studiu privind prioritizarea transportului in comun 439.288 439.288 optimizarea traficului rutier prin reproiectarea timpilor de semaforizare 483.544 483.544 studiu privind fluidizarea traficului- unda verde 317.749 317.749 reglementari retele electrice stradale afectate T.5,7,9,15 431.100 431.100

  Capitolul 72.02 Alte Actiuni 1.369.912 1.369.912 TOTAL din care :

  72.02.07 Protectie civila 268.813 268.813 Inspectorat Municipal de Protectie Civila A. Lucrari in continuare 0 0

  B. Lucrari noi 0 0 Modernizare sistem de alarmare si instiintare 0 0 C. Dotari independente si alte investitii 268.813 268.813 Dotari independente 268.813 268.813 Studii si proiecte 0 0

  72,02,50Alte actiuni privind dezvoltarea publica 1.101.099 1.101.099

  A. Lucrari in continuare 0 0 B. Lucrari noi 5.000 5.000 Parc Tehnologic 5000 5000 C. Dotari independente si alte investitii 1.096.099 1.096.099 Dotari independente 1.096.099 1.096.099 Incubator de afaceri si centru de transfer tehnologic Software Timisoara 980.099 980.099 Dotari LADO 116.000 116.000

  ,

  PRIMAR, dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU

  VICEPRIMAR, VICEPRIMAR, DOREL BORZA ADRIAN ORZA

  DIRECTOR ECONOMIC, DIRECTOR DIR. EDILITARA, DIRECTOR URBANISM, DIRECTOR PATRIMONIU, ADRIAN BODO ROMULUS KOMOZ RADU RADOSLAV NICUSOR C-TIN MIUT

  SERVICIUL BUGET INVESTITII, SMARANDA HARACICU VERONICA SZATTLER