keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 292/29.07.2010 privind aprobarea Programului de reorganizare şi restructurare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Regulamentului de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Organigramei şi Statului de funcţii precum şi desfiinţarea efectivă a unui număr de 409 posturi din cadrul regiei

29.07.2010

Hotararea Consiliului Local 292/29.07.2010
privind aprobarea Programului de reorganizare şi restructurare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Regulamentului de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Organigramei şi Statului de funcţii precum şi desfiinţarea efectivă a unui număr de 409 posturi din cadrul regiei


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2010-17061/15.07.2010 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa Regiei Autonome de Transport Timişoara, înregistrată cu nr. RE2010-004582/15.07.2010;
Având în vedere Hotărârea nr. 80/13.07.2010 a Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 334/29.09.2009 privind obiectivele şi criteriile de performanţă precum şi criteriile şi procedura de selecţie a directorului general la Regia Autonomă de Transport Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 420/24.11.2009 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.334/2009 privind obiectivele şi criteriile de performanţă precum şi criteriile şi procedura de selecţie a directorului general la Regia Autonomă de Transport Timişoara;;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit. (a) şi alin.(3) lit. b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Programul de reorganizare şi restructurare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Regulamentul de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Organigrama şi Statul de funcţii precum şi desfiinţarea efectivă a unui număr de 409 posturi din cadrul regiei, conform Anexei 1, Anexei 2, Anexei 3 şi Anexei 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: La data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 92/30.03.2010 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome de Transport Timişoara.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Regia Autonomă de Transport Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_1.pdf

Anoo. 4 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI | TIMIŞOARA / PREŞEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE DR.ING. IOAN GOIA | PROGRAM DE REORGANIZARE ŞI RESTRUCTURARE REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT TIMIŞOARA TIMIȘOARA - 2010

Sediu central: B-dul. Take Ionescu nr. 56, cod 300074, Timişoara, central. jud. Timiş. Vedere asupra sediului

3 ri ă e autoutilitare aflate în dotarea Regiei Autonome de Transport Timişoara

CUPRINS Cap. 1. Prezentare generală 1.1 Date de identificare 1.2 Scurt istoric Cap.2. Organizarea R.A.T.Timişoara 2.1. Structura organizatorică a regiei 2.2. Reţeaua de transport public de persoane Cap. 3. Analiza diagnostic tehnico — economico - financiară la R.A.T.Timişoara 3.1. Informații cu privire la sistemul de management integrat 32. Evoluția tarifelor 3.3. Situaţia financiară 34. Activitatea de investiții 3.3. Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009-2010 şi indicatori de performanță 3.6. Analiza resurselor umane 3.7. Analiza SWOT Cap. 4. Măsuri de reorganizare şi restructurare a activității R.4.T. Timişoara 4.1. Măsuri privind eficientizarea activității, reorganizarea şi testructurarea la RAT. Timişoara 4.2. Analiza cheltuielilor şi a veniturilor 4.3. Obiectivele strategiei actuale ale activității R.A.T.Timişoara 4.4. Reorganizarea şi restructurarea regiei prin proiectarea structurii organizaționale şi implementarea noii organigrame 4.5. Măsuri concrete de îmbunătăţire a activității R.A.T.Timişoara şi reducerea cheltuielilor CAP.5. Concluzii ANEXE Pag.l Pag.l Pag.1 Pag.2 Pag.2 Pag.2 Pag.3 Pag.3 Pag.4 Pag.4 Pag.& Pag.10 Pag. 14 Pag.17 Pag.26 Pag.20 Pag.22 Pag.24 Pag.26 Pag.28 Pag.34

CAPITOLUL I. PREZENTARE GENERALĂ 1.1. DATE DE IDENTIFICARE Temeiul juridic de constituire: Decizia nr. 99/29.01.1991 a Primăriei Municipiului Timişoara Denumirea: Consiliul Local Timişoara Regia Autonomă de Transport Timişoara Forma juridică: regie autonomă Nr. de ordine în Registrul Comertului: J35/3 034/19.01.2004 Cod Unic de Înregistrare 2490570 Adresa: 300092 Timisoara, B-dul Take Ionescu nr. 56, e-mail: relatii(Bratt.ro, website: www.ratt.ro Sediul social: R.A.T. Timişoara este situată în municipiul Timisoara şi are următoarele date de contact: telefon: +40 256 277700; fax: 140 256 433354 Patrimoniul regiei — 1.355.577 lei Sectorul de activitate: Cod CAEN 4931 — transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători, 1.2. SCURT ISTORIC 1) Exploatarea şi circulația tramvaielor În conformitate cu actul ministerial de concesionare, la data de 27 septembrie 1868 s-au elaborat statutele societății pe acţiuni, statute care au fost aprobate de către Ministerul de Interne la 27 noiembrie 1868 cu actul nr. 13131. Societatea pe acțiuni a fost înregistrată la Tribunal sub denumirea de: „Societatea de Iramvai cu cale ferată din Timişoara”. În baza actului de concesiune, societatea urma să se dizolve în anul 1909, termenul de expirare a concesiunii. Între timp însă, electrificându-se liniile, s-a acordat societății o nouă concesiune eliberată de către Ministerul de Comerţ cu nr. 29.009 din 5 iulie 1897 prin care s-a prelungit durata contractului societății până la 31 decembrie 1959. Potrivit acestui contract, la data de 21 iulie 1897, societatea îşi elaborează statute noi, care au fost aprobate de către ministerul de Finanțe la data de ] decembrie cu actul nr. 69.063. Societatea în forma ei nouă a fost înregistrată la Tribunal cu denumirea: „Tramvaiele Comunale Electrice din Timişoara”, societate pe acţiuni. În i iarwarie 1904 tramvaiele trec în proprieiatea oraşului cu întreaga avere activă şi pasivă şi se întocmeşte un regulament pentru administrarea în continuare a întreprinderii. În conformitate cu acest regulament aprobai în şedinţa adunării municipale din 29 decembrie 1904, întreprinderea tramvaielor înregistrată la tribunal cu denumirea „Tramvaiele Comunale Timişoara”, se administrează de către Consiliul Comunal ca o întreprindere de sine stătătoare, independent de alte bunuri comunale și în baza legilor comunale. 2) Exploatarea şi circulația troleibuzelor Introducerea troleibuzului (firobuzului, cum era numit în acea vreme) în orașul Timişoara este strâns legată de numele aceluia care a fost academicianul dr.ing. Corneliu Mikloși. Timişoara a fost primul oraș din România care a introdus în circulație acest mijloc modern de transport în comun: TROLEIBUZUL. 3) Exploatarea şi circulația autobuzelor Autobuzele au fost introduse în transportul în comun cu mult timp în urma tramvaielor deoarece motoarele cu explozie nu erau destul de perfecționate, iar şoselele pe care urma să circule erau construite din macadam sau piatră brută de munte. Tramvaiele Comunale Timişoara fac prima încercare de a introduce autobuzul în transportul public în anul 1926. Preţul autobuzelor din import era mare şi din acest motiv a fost construit în atelierele proprii ale întreprinderii un autobuz utilizându-se şasiul unui autocamion vechi. Acest autobuz având o capacitate de 20 locuri s-a pus în circulație în data de 20 iunie 1926 pe traseul Gara Fabric (Est) — Pădurea Verde, În anul 1934 au fost procurate două autobuze la Mâna a doua: unul marca „Laffz” cu o capacitate de 28 de locuri și altul marca „Chevrolet” cu o capacitate de 24 locuri, Acestea au fost începuturile introducerii autobuzelor în transportul în comun în orașul Timişoara. Pag:1/34

CAPITOLUL 2. ORGANIZAREA R.A,T. TIMIȘOARA 2.1. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A REGIEI E rr SA E AA OURICA A REGIEI ANEXA 1 CLM. TIMISOARA APROBAT. Valabilă de la: 01.05.2010 | PRIMARIA TIMISOARA | Preşedinte Consiliu de Administrație dr.ing. Ioan GOIA Consilial de Admitistratie RATT LCD ITS E GRETA Formare Profesional DIRECTOR TEHNIC SESIUNI ESTI) m oii Tibi | [tău | peri 1 | Tools lnforaația| [ispita] | | | Price TI TE EREI dl Îi CI ZE Biroul Anii și Tarile iSpeeurat CB 2.2. RETEAUA DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSOANE troleibuze şi 83 autobuze. E E ălători medie zi ni Unităţi planificate zilnic | KM PARCURSI ZILNIC Călători medie zi me Tip | Număr | Lungime transpotati mijloc | trasee rețea Ti — i a “| Sâmbata | Duminica = | Sâmbăta | Duminica | Sâmbăta | Duminic Vineri Vineri Vineri LL tramvai 10 116,7 46 31 10| 10.884 | 7644| 7.626 | 280.055 | 122.805 | 95251 troleibuz 71| 46 38 22 20| 7024| 4675| 4387) 126.845 | 54.799] 4D19c | autobuz 17| 2131 52 28 27| 11.053 | 7244 | 7.025 | 125.033 | 63 502| 47403 | oc | 34| 344| 136 BI 71| 28.561 | 19.563 | 19.038 | 531033 241.506 | 184.830 e m, — Pag:2/34

CAPITOLUL 3. ANALIZA DIAGNOSTIC TEHNICO — ECONOMICO - FINANCIARA LA R.A.T.TIMIȘOARA 3.1. INFORMATII CU PRIVIRE LA SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT Sistemul de Management Integrat Calitate - Mediu - Sănătate şi Securitate în Muncă - Responsabilitate Socială, proiectat şi implementat la Regia Autonomă de Transport Timişoara, în conformitate cu standardele SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, SR OHSAS 18001:2008 şi SA 8000:2008, are ca punct de plecare: + Dorinţa de a demonstra abilitatea R.A.T.T, de a furniza consecvent produse şi servicii care să satisfacă cerințele clientului, cerințele legale și reglementate aplicabile; e Dorinţa exprimată de managementul organizației de a mări satisfacția clientului, prin aplicarea eficace a Sistemul de Management Integrat Calitate - Mediu - Sănătate şi Securitate în Muncă - Responsabilitate Socială, inclusiv a proceselor de îmbunătățire continuă a sistemului şi prin asigurarea conformităţii cu cerințele clientului, cerințele legale şi reglementate aplicabile; » Preocuparea managementului organizației de a acorda importanță impactului real şi potențial al activităților şi serviciilor noastre asupra mediului, în scopul îmbunătățirii controlului poluării, asigurării dezvoltării durabile și creşterii satisfacției părților interesate; o Preocuparea managementului organizației de a elimina sau minimiza riscurile privind sănătatea şi securitatea în muncă a lucrătorilor și a altor părți interesate care pot fi expuse la riscuri de sănătate şi securitate asociate activităților noastre; e Preocuparea managementului organizației de a realiza şi menţine un mediu şi relații de muncă adecvate, bazate pe drepturile internaționale ale omului și pe dreptul muncii la nivel naţional. drepturi recunoscute pentru tot personalul R.A.T.T. cât şi pentru furnizorii săi; » Conformitatea cu cerințele de responsabilitate socială va permite organizaţiei noastre: o Să dezvolte, să mențină şi să întărească politici si proceduri pentru gestionarea acelor probleme asupra cărora exercită influență sau control; Să demonstreze părților interesate că politica, procedurile și practicile existente sunt în conforinitate cu prevederile SA 8000:2008; e Preocuparea organizației de a se asigura de conformitatea cu politica de calitate, mediu, sănătate şi securitate, responsabilitate socială, declarată; « Cerinţa de a demonstra această conformitate şi altora, de a satisface cerințele referențialelor amintite şi de a obține certificarea Sistemul de Management Integrat Calitate - Mediu - Sănătate şi Securitate în Muncă, Responsabilitate Socială, de către un organism de certificare. În conformitate cu declarațiile de politică şi a obiectivelor de management, angajamente ale conducerii pentru cele trei domenii, organizația se preocupă de îmbunătățirea continuă a eficacității sistemului integrat implementat, având ca fundament satisfacerea cerințelor clienţilor, a cerințelor legale şi reglementate aplicabile, a angajaților şi a celorlalte părți interesate. Managementul de vârf al organizației a stabilit următoarele obiective ale managementului: Respectarea indicatorilor de performanță, conform HCl, Timişoara. Fluidizarea traficului. Îmbunătăţirea continuă a calității serviciilor furnizate clienţilor. Îmbunătăţirea şi eficientizarea activității. Menţinerea unui SMI care să creeze cadrul pentru îmbunătățirea continuă, Retehnologizarea întregii activități desfăşurate de R.A.T.T, prin modernizări, achiziții de utilaje performante şi realizarea unei infrastructuri adecvate. Prevenirea poluării mediului. Asigurarea unei întrețineri corespunzătoare a infrastructurii. Reciclarea deşeurilor, Întărirea capacității de intervenție în cazul unor poluări accidentale. VYyYY a Pag:3/34

Protejarea sănătății lucrătorilor și evitarea poluării solului. a Întărirea imaginii R.A.T.T. prin asigurarea şi menţinerea conformităţii cu reglementările în domeniu. Respectarea dispoziţiilor legale în privința păstrării şi securității gestiunilor și gestionarilor, decontare, circuitul documentelor. Întărirea imaginii R.A.T.T, prin respectarea documentelor internaționale, naţionale şi a interpretării lor, privind responsabilitatea socială. Îmbunătăţirea condițiilor de muncă ale personalului angajat, fidelizarea angajaților. Analiza periodică a politicii, obiectivelor şi PMI și stabilirea gradului de adecvare. Realizarea unei culturi a calității și a unei mentalități proactive a personalului R.A.T.T. şi a celor ce lucrează în numele nostru, în ceea ce priveşte protecția mediului înconjurător, responsabilitatea socială şi securitatea în muncă V V YY 3.2. EVOLUŢIA TARIFELOR Evoluţia tarifelor la titlurile de călătorie este prezentată în Anexa 1. 3.3. SITUAȚIA FINANCIARĂ Situația economico-financiară a regiei, pe baza balanțelor de verificare, se prezintă după cum urmează: Situaţia veniturilor şi cheltuielilor Veniturile totale înregistrate pe primele 5 luni ale anului 2010, au fost de 51.670.770 lei din care: venituri din exploatare 49.426.191 lei și venituri financiare 2.244.579 lei. În veniturile din exploatare pe primele 3 luni ale anului 2010, se includ: veniturile din încasări care au fost de 15.554.617 lei, veniturile din subvenții de exploatare au fost 28.683.431 lei și alte venituri în suma de 5.188.143 lei , În ceca ce priveşte cheltuielile totale înregistrate acestea au fost în sumă de 39.773.464 lei şi anume 37.374, 782 tei cheliuieli din activitatea de exploatare și 2.198.682 lei cheltuieli financiare . Ceea mai mare pondere îin cheltuielile de exploatare o reprezintă cheltuielile cu personalul, care pe primele 5 luni au fost de 78.851.868 lei . Din situaţia analitică a cheltuielilor, pe primele 5 luni 2010, rezultă următoarea pondere a principalelor cheltuieli în totalul cheltuielilor de exploatare: - Cheltuieli cu personalul -— 50,5% - Cheltuieli cu amortizarea — 10,8% - Cheltuieli energie „apa, gaz — 8,2% - Cheltuieli cu combustibilul - 63% - Cheltuieli materiale -—- 10,5% - Alte cheltuieli -13,7% În această perioadă a anului 2010, structura cheltuielilor a fost influențată de casarea de piese de schimb fără mişcare în valoare de aproxim. 3,08 milioane lei, achiziționate în perioada 2001-2004. Cheltuielile cu personalul au avut ponderea principală în structura cheltuielilor de exploatare şi au reprezentat aproximativ 60% din totalul acestora în anul 2009 În anul 2009, cheltuielile totale cu personalul au fost de 49.207.092 lei (59,48% din totalul cheltuielilor de exploatare), media lunara a cheltuielilor cu personalul fiind de 4.100.591 lei, ceea ce reprezentă o cheltuială cu fiecare angajat de aproximativ 2.728 lei. Pag:4/ 34

În anul 2010, prin măsurile luate de reducere a cheltuielilor, inclusiv şomajul tehnic, media lunara cheltuielilor cu personalul a scăzut la 3.766.374 lei, ceea ce înseamană aprox. 2.457 lei cheltuiali lunară cu fiecare angajat. Cu toate măsurile luate, atât de creştere a veniturilor din încasări cât şi de reducere a cheltuielilor cu personalul, veniturile realizate din încasări în 2009 şi în primele 5 luni ale anului 2010, nu acoperă cheltuielile cu personalul înregistrate în perioada analizată. lei, diferența, față de media lunară a cheltuielilor cu personalul, care este de 3,77 milioane lei, fiind de aproximativ 655 mii lei, În concluzie, pentru acoperirea cheltuielilor cu personalul din veniturile din încasări este necesară reducerea numarului de angajați, ca ultimă măsura de reducere a acestor cheltuieli, cu aproximativ 400 posturi , Situația creantelor şi datoriilor Datoriile şi creanțele Regiei la finele anului 2009 şi la data de 31.05.2010, se prezintă după cum : 31.12.2009 31.05.2010 Creante total din care: 19.703.582 lei 11.915.268 lei - Creanţe comerciale 2.492.064 lei 1.639.985 lei - Alte creanţe 17.211.518 lei 76.275.283 lei Datorii total din care : 102.967.707 lei 146.412.723 lei - Datorii comerciale 12.752.369 lei 10.400.567 lei - Sume datorate instit.credit 74.093.759 lei 68.050.166 lei - Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte 16.121.579 lei 67.961.992 lei datorii pentru asigurările sociale Sume datorate instituțiilor de credit, reprezintă sumele datorate aferente creditelor: Banca TU - BRD - Destinaţie - Capital de lucru - Valoare credit - Maxim 1.000.000 lei - Rata dobânzii - ROBOR IM+3% - Soldul la 31 decembrie 2009 999.091,52 lei - Sold la 31.05.2010 - 928.094 lei Pag: 5 / 34

- Sume restante la 31 decembris 2009 - o - Scadenţa - 20.12.2010 - Banca - RAIFFEISEN BANK SA - Destinaţie - Achizitii imobilizari -troleibuze Valoare credit - 17.975.000 Euro Rata dobânzii - BURIBOR 1M+2% - Soldul la 31 decembrie 2009 - 17.012.128Euro/71.930.679.78 lei - Sold la 31.05.2010 - 16.029.049.20,2euro /66.988.602 lei - Sume restante la 31 decembrie 2009 - 382.041,85 euro / 1.615.349,35 lei - Sume restante la 31.05.2010 - 332.860.99 euro/1.391.092.65,55 lei - Scadenţa - 31.05.2017 Pentru garantarea îndeplinirii la termen şi integral a obligaţiei de plată asumate prin Contractul de facilitate de credit nr. 3720/2008, cu actele adiționale ulterioare, încheiat cu BRD -GROUPE SOCIETE GENERALE SA, RATT a constituit în favoarea creditorului o ipotecă asupra imobilelor înscris în CF. 16778 cu nr. cadastral 407468 din Timişoara, str. Renaşterii nr.28. Pentru garantarea creditul pe termen lung Contract 28/13.04.2006-cu actele adiţionale ulterioare, regia a constituit în favoarea RAIFFEISEN NANK SA, garanții afât asupra echipamentelor şi asupra mijloacelor de transport care fac obiectul finanțării, cât şi cesionarea creanţelor reprezentând subvențiile primite anua! de la Primaria Municipiului Timisoara De asemenea Consiliul Local a garantat suma suplimentară a facilității de credit în valoare de 7,3 milioane euro. Din situația prezentată rezultă că datoriile sxigibile depăşesc cu aproximativ 1.5 milioane lei creanțele de încasa. Subveniii RAT. Timişoara pentru desfăşurarea activității sale, beneficiază de urmatoarele tipuri de subventii de la bugetul local > subvenţii pentru acoperirea diferențelor de tarif și pratuităţi acordate diferitelor categorii de persoane, conform HCL, 531/16.12.2008 şi HCL 452/15.12.2009 pentru anul 2010; > subvenție de 30% la cheltuiala de transport realizată, acordată în baza H.C.L. 232/2005. În anul 2009 au fost înregistrate ca venituri din subvenţii, pe cele 2 tipuri de subvenții acordate, astfel: e Venituri din subvenții pentru reduceri şi gratuități 23.768.013 lei e Venituri din subvenții -30% la cheltuieli de transport 22.122.551 lei Total venituri din subvenții 45.890.564 lei Situaţia subvenţiilor de încasat, pe perioada 208-2010, se prezintă după cum urmează : 2008 Sold subvenţii de încasat la 01.01.2008 852.511 lei Subvenţii calculate an 2008 40.015.936 lei Subvenţii încasate an 2008 40.645.120 lei Sold subvenții de încasat la 31.12.2008 223.327 lei Pag:46 / 34

2009 Sold subvenții de încasat la 01.01.2009 223.327 lei Subvenţii calculate an 2009 50.406.489 lei Subvenţii încasate an 200 34.186.000 lei Sold subvenții de încasat la 31.12.2009 16.443.816 lei 2010- 5 luni Sold subvenții de încasat la 01.01.2010 16.443.816 lei Subvenţii calculate an 2010 32.505.064 lei Subvenţii încasate an 2010 13.950.000 lei Sold subvenții de încasat la 31.05.2010 34.998.880 lei De menționat că la 31.12.2009, subvențiile de încasat de la bugetul local au fost de 16.443.816 lei, reprezentând deconturi depuse pentru reduceri şi gratuități acordate şi deconturile privind subvenția de 30 % la cheltuieli de transport calculate, în baza H.C.M emise și a conform protocolului de colaborare cu PMT şi neîncasate până la Sfârşitul exerciţiului , La data de 30.04.2010, soldul subvenţiilor de încasat a ajuns la suma de 30.353.930 lei, reprezentând facilități acordate conform Protocolului de colaborare cu PMT şi subvenții la cheltuieli de transport din care suma de de 25.760.114 lei aferente anului 2010 şi suma 4.593.816 lei de subvenții restante aferente anului 2009, iar la 31.05.2010 un sold de 34.998.880 lei. Se constată că pe perioada 2008-2010 procentul de încasare al subvenţiilor a scăzut de la 100 % în 2008, la 68 % în 2009 și la 43 % în 2010 pe primele 3 luni, Neîneasarea creanţelor şi în principal a subvenţiilor de la bugetul local au condus ja înregistrarea de obligații fiscale restante şi întârzieri la plata cu aproximativ 8 luni şi întârzieri la plata datoriilor către furnizori şi bănci, întârzieri care au generat la rândul lor majorări de întârziere şi care au dus la executări silite asupra bunurilor şi instituirii de popririi pe conturile regiei, Pentru obiigațiile fiscale restante. care la data de 50.04.2010 erau în valoare de 19.083.802 lei (nu sunt incluse obligațiile stabilite prin Decizia 69/2010 în valoare de 40.477.092 lei) Ministerul finanțelor — ANAF- prin actul administrativ 34/25.11.2009, şi-a intabulat dreptul de ipoteca asupra celor 2 imobile aflate in proprietatea regiei şi a procedat la instituirea popririlor pe conturile regiei în sumă de 7.894.062 lei (Adresa nr. 1048914/09.03. 2010 suma de 1.342.122 lei, Adresa nr. 1052732/31.05.2010 pentru suma de 6.551.940 lei). De asemenea, ANAF a procedat la Înstituirea unor măsuri asiguratorii prin instituirea sechestrului pe bunurile imobile aflate în proprietatea RATT şi sechestru pentru bunurile mobile ale R.A.T.T, pentru obligațiile de plata stabilite prin Decizia 69/2010, stabilite în urma controlului fiscal din perioada noiembrie 2009-ianuarie 2010. Atât decizia de impunere cât şi sechestru au fost contestate și respectiv a fost înaintată acțiune în instanță pentru desfințarea şi anularea acestora. Pag:7/34

3.4 ACTIVITATEA DE INVESTITII Cu privire la Planul de investiții pe anul 2009, acesta a fost realizat în proporție de doar 30%, nerealizarea acestuia datorându-se lipsei surselor, atât pentru finanțarea obiectivelor din “Lista obiectivelor cu finanțare de la bugetul local” cât şi a celor din “Lista obiectivelor de investiții din surse proprii”. În cadrul obiectivelor de investiţii din alocaţii bugetare, prin bugetul local (rectificarea 4) a fost prevăzută suma de aprox.3,9 mil. lei, suma efectiv primită pentru realizarea obiectivelor propuse a fost de 935 mii lei , reprezentând cca 24% din sumele aprobate prin bugetul local. Din situația privind realizările la investiții cu finanțare din alocații bugetare, rezultă că valoarea realizărilor acestora a fost de 1.149 mii lei. Sumele alocate din alocații bugetare în 2009 au fost utilizate în principal pentru finanţarea următoarelor obiective: - la capitolul Lucrări noi - au fost alocate aprox. 37.500 lei pentru plăţi parţiale proiecte la obiectivele: “Al doilea sens de circulație linie de troleibuz pe BV. Parvan“ şi “Linie de troleibuz pe str. Lidia “ - la cap. Dotări independente şi alte investiții — a fost alocată suma de 450.000 lei pentru achiziţionarea de tramvaie folosite ; - la cap. Studii şi proiecte - a fost alocată suma de 445.604 lei pentru următoarele proiecte: “Modernizare platformă de garare, căi de acces, ateliere de întreţinere autobuze și utilități aferente Bv. Dâmboviţa nr. 1-3 şi extindere substație de redresare nr. 1 — Staţie intermodală pentru transport public de persoane” — suma de 64,636 lei; şi pentru obiectivul “Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale” —suma de 380.969 lei; Celelalte obiective cuprinse în listă nu au fost realizate din lipsa surselor de finanțare. În ceea ce priveşte Lisia obiectivelor de investiții din surse proprii aprobate pentru anul 2009, din suma prevazută prin buget de 6.822 mii lei, efectiv a fost alocată pentru acestea doar suma de 2.29% mii lei, ceea ce reprezintă aproximativ 34 % Lipsa resurselor a făcut ca în anul 2009, să fie făcute, în cea mai mare parte, cheltuieli pentru investițiile efeciuate în anul 2008 şi recepționate și anume pentru : - “Modernizare centrală termică , Bv. Dâmbovişa nr.1-3” —suma de 361.656 lei, "Punct termic şi modernizare instalație energie termica Bv. Take Ionescu nr.83” -suma de 621.314 lei; "Modernizare centrală termică, instalații de încălzire şi instalații de gaz metan, Bv. Take Ionescu nr. 56”- suma de 937.965 lei și pentru capitolul “Dotări independente” — suma de 253.769 lei. - Amortizarea ca sursă de finanțare a investiţiilor proprii a acoperit rambursarea creditului pentru achiziția de troleibuze, a cărui plată de capital a început din luna mai 2009 şi plata leasingurilor în derulare. În primele 4 luni ale anului 2010, realizările la investiții au fost de 363.851.64 lei, din care cea mai mare sumă reprezintă achiziția de tramvaie folosite şi în această perioada au fost efectuate plăţi restante către furnizorii de imobilizări în valoare de 2.068.324 lei, din care alocații bugetare suma de 400.000 lei. Se constată că lipsa resurselor a făcut ca în perioada 2009-2010, să se renunțe la cea mai mare parte a investițiilor prevăzute prin planul de investiții. Una din prioritățile RATT şi ale Primăriei municipiului Timişoara a fost și este îmbunătățirea infrastructurii reţelei de tramvaie şi dotării cu mijloace de transport pentru a putea oferi călătorilor în municipiul Timişoara un serviciu de transport public mai performant din punct de vedere calitativ şi mai sigur, precum şi pentru a asigura o mai bună exploatare şi întreţinere a parcului de vehicule justificat de investițiile făcute în perioadele anterioare şi cele care vor urma şi anume : Pag:8/34

- modernizarea infrastructura la transportul în comun cu tramvaiul în municipiul Timişoara, proiectul în valoare de 49 milioane euro realizat în perioada 1999-2008 cu finanțare BEI ; - punerea în funcţiune la începutul anului 2009 a obiectivului: „Sistem integrat de eficientizare a încasărilor şi cheltuielilor la RATT”, cu cele 2 subsisteme: a) Sistemul automat de taxare, ale căror obiective sunt următoarele: = Protecţia şi creșterea încasărilor, prin reducerea fraudei. » Îmbunătăţirea managementului companiei, prin informații obiective şi complete referitoare la toate componentele sarcinii de transport. = Relevarea precisă şi obiectivă a utilizării titlurilor de transport cu subvenționare parțială sau totală. = Îmbunătăţirea procedurilor comerciale interne. = Îmbunătăţirea ofertei tarifare şi creșterea calității serviciilor comerciale oferite călătorilor. b) Sistemul de monitorizare a vehiculelor, cu următoarele obiective: » Eficientizarea utilizării parcului de vehicule, prin planificarea și monitorizarea în timp real capacității de transport. = Reducerea cheltuielilor operaţionale legate de salarii, combustibili şi energie electrică. » Îmbunătăţirea gradului de îndeplinire a pro gramelor de circulație. = Îmbunătăţirea informării călătorilor în stații. - achiziționarea în cursul anului 2008, a unui număr de 50 de troleibuze noi Skoda, având ca sursă de finanțare un credit contractat de la Raiffeisen Bank în valoare de 17.975.000 euro, având maturitatea în anul 2017. - demararea unui nou proiect de modemizare a infrastructurii pentru restul nemodernizat în cadrul Proiectului cu finanțare de Banca Europeană de Investiții, care a fost finalizat în cursul anului 2008, care a fost împăriit pe 9 trasee cu finanțare din fonduri de la buget local și fonduri structurale.; - finalizarea ocedurii de achiziție și încheierea contractul de achiziție în sistem de leasing financiar de către Primăria Municipiului Timișoara cu câştigătorul licitației pentru 38 de autobuze noi articulate , EURO 5 şi un autocar nou-EURO 5 destinate transportului pe trasee comunitare, care vor fi date în exploatarea RATT. - sistemul de telecomandă şi telemăsură de date implementat în cadrul atelierului de linie cale contact şi substaţii de redresare. Beneficiile realizate prin punerea în funcțiune, a obiectivelor realizate şi a celor care vor fi realizate, trebuie să se reflecte în rezultate, lucru care până în prezent nu a fost îndeplinit, deoarece nu au fost luate măsurile de reducere a cheltuielilor cu forța de muncă care se impuneau. Costul acestor investitii trebuie să fie acoperit în parte din reducerea altor cheltuieli printre care cele mai importante sunt consumurile energetice şi de combustibili, precum şi cheltuielile cu personalul. Concluzie: Reorganizarea şi restructurarea regiei ca urmare a efortului investiţional sustinut de către municipalitate nu a fost concretizată rin măsuri de reducere a cheltuielilor cu mentenanta în special cheliuaiala cu personalul, ca element de cost principal în structura cheltuielilor totale ale regiei. Eficienţa în transporturile publice locale de călători presupune un echilibru între numărul de personal de mentenanţă, inclusiv personalul TESA şi personalul de bord care asigură serviciul. Un optim pentru eficientizarea regiei ar fi un raport de 1 la 1. Pag:? / 34

3.5. BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009-2010 ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ -Lei- NR. | PREVEDERI | REALIZAT | PREVEDERE INDICATORI CRT| 2009 2009 2010 0 1 2 3,00 4,00 I. VENITURI TOTALE, din care: | , | gg.456.622,00 | 85.502.065,00 | 92.295.500,00 (rd. 02 +rd13) 1, Venituri din exploatare, din care: 2 88.296.622,00 | 85.480.567,20 | 92.275.500,00 a) Venituri din activitatea de bază — 704 | 3 | 36.942.000,00 | 33.830.606,32 | 36.220.000,00 (exclusiv subvenții) b) Venituri din alte activități — 703, 706, 707, 708, 711,722 4 3.500.000,00 | 2.534.323,12 2.600.000,00 c) Venituri din surse bugetare, din care: 5 44.354.622,00 | 45.890.564,00 | 52.395.500,00 Subvenţii pentru acoperirea chelt de 6 0,00 | 22.122.551,00 | 21.600.000,00 transport Subvenţii pentru acoperirea diferențelor 7 44354.622.00 | 23.768.013.00 | 30.795.500.00 de preţ şi de tarif (exclusiv TVA) — 741 m EROII ERIN Transferuri 8 0,00 0,00 0,00 Prime acordate de la bugetul statului 9 0,00 0,00 0,00 Alte sume primite de la bugetul statului 10 0,00 0,00 0,00 d) Venituri din fonduri speciale | 0,00 0,00 0,00 ——— za | | e venituri din exploatare — 74 | 12 |. 3.500.000,00 | 3.225.073,76 | 1.060.000,00 | 3. Venituri financiare (ct.764, ct.765, | ct.166 ct. 768) 13 160.000,00 21.497,80 20.000,00 „li CHELTUIELI TOTALE, din | 14 | | 90.092.983,95 | 90.002.872,00 ; eare: (rd. 15+ ră, 37) | i m ge _ _— ta TI + | i pentru cxploatare total, | 15 | 85.005.780,00 | 82.705.804,82 | 85.803.225,00 | 4) Cheltuieli materiale 16 | 17.800.000,00 14.707.268,58 18.385.000,00 b) Cheltuieli cu personalul, din care: 17 | 49.554.780,00 | 49.439.959,25 | _49.406.225,00 Salarii brute — 641 18 | 34.800.000,00 | 35.534.420,00 | 34.350.000,00 | Colaboratori — 621 19 0,00 0,00 0,00 Contribuţie la asigurările sociale de stat 20 7429.800.00 | 7.780.903.00 7 522.650.00 — 64351 (20,5% + 0,85% ) MIRI MIRI ? IERI Ajutor de şomaj — 6452 (1% + 0,25%) 21 435.000,00 186.531,00 429.375,00 | Contribuţie la asigurările sociale de sănătate, conform L95/2006 şi 22 1.914.000,00 | 2.239.023,00 1.889.250,00 L388/2007 — 6453 (5,5%) Alte cheltuieli cu personalul, din care: 23 4.975.980,00 | 3.699.082,25 5214.950.00 | Fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap, conform 24 173.415,00 170.637,00 171.750,00 OUG nr. 102/1999 — 635 4 | Fond iniţial pentru funcționarea sistemului de asigurări pentru accidente | 25 | 296.205,00| 109.811,00 103.050,00 de muncă şi boli profesionale conf. HG 2269/2004 — 6456- 0,799% L | Alte cheltuieli privind asigurările şi 26 2.242,579,00 2.164.050,00 protecția socială - 6458, 6456 1.906.360,00 Pag: 10/34

Tichete de masă — 642 27 2.600.000,00 | 1.176.055,25 2.776.100,00 c) Cheltuieli de exploatare privind 28 | 8.800.000,00 | 10.213.13426 | 9.000.000,00 amortizarea şi provizioanele — 681 | d) Cheltuieli cu sponsorizarea 29 200.000,00 240.182,48 200.000,00 e) Cheltuieli cu tichetele cadou 30 __450.000,00 496.046,48 50.000,00 J) Cheltuieli prevăzute în Codul Muncii | 3, | 500.000,00| 361.789,10| 500.000,00 (actiuni social — culturale), din care: | Transferuri sau subvenții 32 0,00 0,00 g) Cheltuieli de protocol — 623 33 1.000,00 19.219,89 10.000,00 h) Cheltuieli reclamă şi publicitate 34 20.000,00 28.944,58 63.000,00 i) Alte cheltuieli, din care: 35 5.730.000,00 | 4.411.355,45 4.289.000,00 cheltuieli cu asigurarile (613) 36 1.680.000,00 | 1.519.861,00 1.270.200,00 cheltuieli cu impozite si taxe (635) 37 450.000,00 380.401,24 382.800,00 alte cheltuieli cu serviciile prestate de terti (611,612,624,625,626,621,628) 38 3.600.000,00 2.511.093,21 2.636.000,00 i) Comisioane şi onorarii — 622 39 650.000,00 683.984,46 700.000,00 a cheltuieli de exploatare — 658, | 40 | 1.300.000,00 | 2.103.92029| 3.200.000,00 2. Cheltuieli financiare— 665,666,668 41 3.400.000,00 | 7.387.179,13 4.199.647,00 ILREZULTATUL BRUT profit | 4 50.842,00 | | 2.292.628,00 | (pierdere) IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE CONFORM LEGII, din 43 0,00 0,00 0,00 care: | | - Fond de rezervă 44 0,00 0,00 0,00 | V, ACOPERIREA PIERDERILOR = | DIN ANII PRECEDENȚI IUN 45 17.603.726,00 22.223.051,73 2-292.628,00 VI. IMPOZIT PE PROFIT 46 8.134,72 14.667,00 22.000,00 | VIE PROFITUL DE | REPARTIZAT (potrivit 0G 7 42707.28 | 0,00; 2.270.628,00 | nr.64/2091 ), din care: IE | 2 Rezerve legale 48 0,00 0,00 0,00 b) Acoperirea pierderilor contabile din 49 42707.28 0,00 2.210.628,00 anii precedenţi c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv 50 0,00 0,00 0,00 aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit , : d) Alte repartizări prevăzute de lege 31 0,00 0,00 0,00 e) Până la 10% pentru participarea salariaților la profit NE 32 0,00 0,00 0,00 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților 53 0,00 0,00 0,00 naţionale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau | majoritar de stat 8) Profitul nerepartizat pe destinațiile S4 0,00 0.00 0,00 prevăzute la lit. a-f a — | VI SURSE DE FINANȚARE A 55 | 19.784.000,00 | 7.246.323,65 | 17.612.895,00 INVESTIŢIILOR, din care: Pag:11 /34

1. Surse proprii, din care: 56 | 8.870.000,00 | 6311 593,08 | 10.676.800,00 O Amortizare 57 8.870.000,00 | 6.311,593,08 8.400.000,00 | O Fond de dezvoltare 38. 0,00 0,00 0,00 O Fonduri proprii 59 0.00 0,00 2.276.800,00 2. Alocaţii de la bugetul de stat şi local 60 | 10.914.000,00 934.730,57 6.936.095,00 3, Credite bancare (credit furnizor) 61 0,00 0,00 0,00 - Interne 62 0,00 0,00 0,00 - Externe 03 0,00 0,00 0,00 | 4, Alte surse 64 0,00 0,00 0,00 INVESTIȚII din care: 65 | 19.784.000,00| 7.246.323,65 | 17.612.895,00 alesi inclusiv investiții în curs la | 56 | 13,529.000,00 | 3.124.887,82| 7.386.095,00 2. Rambursări de rate aferente creditelor | 57 | 6255.000,00| 4.121.435,83 | 10.226.800,00 pentru investiţii - Interne 68 6.255.000,00 | 4.121.435,83 10.226.800,00 - Externe 69 0,00 0,00 0,00 X. REZERVE, din care: 70 0,00 | 1.557.580,27 271.155,00 [L Rezerve legale 71 0,00 271.155,00 271.155,00 IL Rezerve statutare 12 0,00 0,00 0,00 III. Alte rezerve 73 0,00 | 1.286.425,27 0,00 | IX DATE DE FUNDAMENTARE 74 1. Venituri totale 7S | 88.456.622,00 | 85.502.065,00 92.295.500,00 2. Costuri aferente volumului de! 76 | 88.405.780,00 | 90.092.983,95 | 90.002.872,00 | activitate 1 j 3.Număr prognozat de personal la finele 77 1.400,00 1.530,00 1.532,00 | j anului, din care: | Activitate de bază _ 75 1.400,00 1.400,00 1.532,00 | , Alte activități — 7”, - - - - | 4. Număr mediu personal total, din care: 80 | 1.450,00 1.515,00 1.520,00 | | Activitatea de bază 8 1.450,00 1.515,00 1.520,00 | Alte activităţi _ 82 - - - S. Fond salarii brut, din care: 83 | 34.800.000,00 | 35.534.420,00| 34.350.000,00 | ajFond de salarii aferent posturilor R4 0,00 0,00 0,00 blocate b)Fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit 0UG nr.| 85 65.688,00 53.409,00 61.200,00 79/2008, din care: 1 Sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială, potrivit O0UG| 86 0,00 0,00 0,00 79/2008 N Premiul anual, potrivit 0UG 79/2008 87 | 0,00 0,00 0,00 | e)Fond de salarii aferent personalului 88 | 34.800.000,00 | 35.534.420,00 | 34.350.000,00 angajat pe bază de contract de muncă 1 |6.Câştigul mediu brut pe salariat 89 24.000,00 23.455,06 22.555,60 | 7, Productivitatea muncii pe total personal (lei/persoană) (1d.75/rd.80) — în | 90 61.004,57 54.376,00 60.720,72 prețuri curente 2 8.Productivitatea muncii pe total persona! mediu (lei/persoană) 91 64.054,80 57.094,80 63.756,76 (rd75/rd.80) — în preţuri comparabile J Pag: 12/34

(9. muncii pe total personal mediu (unități fizice/număr 92 | 58.876.884,00 69.672.691,09 54,741.855,27 personal) 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli totale/venituri totale x 93 999,43 1.053,69 975,16 1000 11. Plăţi restante — total 94 7.000.000,00 | 22.827.482,00 11.500.000,00 Preţuri curente 95 7.000.000,00 | 22.827.482,00 11.500.000,00 Preţuri comparabile (rd 86 x indicele de 96 7.500.000,00 | 23.968.856,10 | 12.075.000,00 creştere a preţurilor prognozat) 12. Creante restante — total 97 3.000.000,00 | 14.340.973,00 8.000.000,00 Preţuri curente 98 3.000.000,00 | 14.340.973,00 8.000.000,00 Preţuri comparabile (rd 86 x îndicele de creştere a prețurilor prognozat) La finele anului 2009, Regia Autonomă de Transport Timişoara, înregistrează o pierdere de 4.605.586 lei, pierdere care provine din activitatea financiară, care anulează profitul rezultat din exploatare şi se datorează în principal următoarelor: - cheltuielilor cu diferenţe de curs în sumă totală de 4.472.450 lei, rezultate din evaluarea la sfârşitul exerciţiului a soldului creditului pe termen lung de rambursat, contractat pentru achiziționarea celor 50 de troleibuze SKODA şi diferențe nefavorabile de curs aferente contractelor de leasing în valută ; - cheltuielilor cu dobânzile plătite pentru creditul în sumă totală de 2.914.711 lei(—689.350 euro); - cheltuielilor înregistrate cu amortizarea troleibuzele nou achiziționate de 549.367,54 lei pe luna; - cheltuielilor de asigurare a tuturor mijloacelor de transport, inclusiv a troleibuzelor şi a liniei de tramvai modernizată în cadrul proiectului cu co-finanţare de la BEI în sumă totală de 1.519.860 lei, 99 3.100.000,00 | 15.058.021,65 8.400.000,00 La fundamentarea bugetului pe anul 2010, au fost luate în considerare urmatoarele : se În cheltuielile cu salariile pe anul 2010 s-a cuprins suma de 4.284 lei, reprezentând indemnizaţia membrilor de Consiliu de Adminisirație. m Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiei membrilor Consiliului de Administrație și a conducătorului unității. se fistimarea veniturilor din subvenții de la Bugetul Local, s-a făcut pe baza Hotărârilor Consiliului Local ar. 452 / 15.12.2009 şi 232 24.05.2005, în vigoare, pentru cele două categorii de subvenții, şi luându-se în considerare modificarea politicii tarifare, prin introducerea abonamentului social pentru pensionarii cu domiciliul în Timişoara, începând cu luna mai 2010. me În ceea ce priveşte previzionarea pentru categoria Alte venituri din exploatare, nu au fost luate în calcul veniturile din subvențiile pentru investiţii (cota parte a amortizării mijloacelor fixe care se reia pe venituri). Cheltuielile cu Tichetele de masa sunt estimate conform prevederilor Contractul Colectiv de Muncă negociat şi anume prin estimarea cheltuielilor cu aceste pentru 7 luni restante pe anul 2009 şi 3 luni în 2010. sp În categoria Cheltuieli financiare au fost estimate cheltuielile cu diferențele de curs prin previzionarea unui curs de 4,50 lei pentru | euro, la sfârşitul exerciţiului, pentru valoarea rămasă a creditului; nu au fost estimate veniturile şi cheltuielile cu diferenţele de curs valutar înregistrate lunar, în cursul anului 2010, În ceea ce priveşte Criteriile și Obiectivele de performanță aprobate prin Hotărâre de Consiliu Local pentru anul 2009-2010, menționăm nercalizarea următorilor indicatori: s» cheltuieli la 1000 lei venituri: 94,56% grad de realizare ; s» achitarea obligațiilor la bugete şi fonduri speciale în termenele legale: 94,01% grad de realizare; sd indicele de creştere a veniturilor raportate la cheltuieli : 95,00% grad de realizare; Pag:13/34

3.6. ANALIZA RESURSELOR. UMANE 319. AMI A E rm amr RE Analiza resurselor umane la R.A.T.T. cuprinde următoarele aspecte, considerate semnificative: Analiza coeficientului intrărilor pentru perioada 2002-2009 m» Analiza coeficientului ieşirilor pentru perioada 2002-2009 m Analiza resurselor umane din punct de vedere a structurii de personal. w Analiza resurselor umane referitoare la vechimea în cadrul regiei pe categorii de personal. Analiza coeficientului intrărilor pentru perioada 2002-2009 0.12 - tr —_ 91 0.08 0.06 0.04 0.02 i 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Analiza a fost efectuată pentru perioada 2002-2009, perioadă în care la RAT. au fost înregistrate mai mulie schimbări atât organizatorice şi structurale dar şi tehnice şi tehologice, prin achiziționare unor noi mijloace de transport: autobuze în 2005 şi troleibuze în 2008, precum şi prin introducerea sistemului intergrat die eficientizare a cheimunelilor. De asemenea, anul 2002 este definitoriu prin lucrările de mare anvergură la nivelul infrastructurii linie de tramvai. Coeficientul intrărilor în perioada 2007 — 2009 a fosi cuprins între 4% și 8%, față de 10% procent recomandat. Anul 2008 a ieşit din tipar, coeficientul intrărilor fiind dublu față de 2007. Pe fondul crizei economice şi a creşterii numărului de salariați disponibili pe piața forţei de muncă, în condiţiile în care la R.A.T.T. cra înregistrat un deficit de personal pentru anumite categorii (conducători tramvai, conducători troleibuz, conducători autobuz), au putut fi efectuate angajări astfel încât numărul locurilor vacante a scăzut semnificativ. În 2009 s-a reuşit asigurarea necesarului de personal de bord, dar pentru celelalte categorii de personal a început o perioadă dificilă, eu “somaj tehnic”, diminuarea sporurilor şi eliminarea orelor suplimentare. În 2010 se încearcă o reconversie profesională la nivel de regie, astfel încât necesarul de persona! de bord să fie asigurat din interior, încercând astfel să se reducă numărul de angajați care, inevitabil, va trebui disponibilizat, atât datorită dificultăților economice şi financiare, dar şi datorită investițiilor care au fost realizate. În această perioadă nu se mai pune problema angajării de personal, cu alte calificări decât cele de conducători mijloace de transport. Pag.14/ 34

| Analiza coeficientului ieşirilor pentru perioada 2002-2009 EI Graficul2 Coeficientulieşirilor 0:894- 0.077 n 0.09 - | | 0.061 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 În 2009 şi în 2010 principala cauză a ieşirilor este pensionarea, în toate formele ei: pensie limită de vârstă, pensie limită de vârstă anticipată și pensie de invaliditate. Structura de personal la R.A.T.Timişoara Numărul de posturi în conformitate cu organigrama R.A.T.T., aprobată în Consiliul Local Timişoara este de 1533, Nr. Funcţia Număr posturi | Î. Personal TESA_ | 145 | (2 Personal operativ 174 | 3. | Personal de exploatare | 560 i 4, F Personal muncitor 654 i | [TOTAL 1533 L Personal TESA: 145 din care: - funcţii de conducere: 48 _. funcții de execuție:97 STRUCTURA DE PERSONAL d Pag:15/34 TESA functii de TESA | Tumetii de conducere 3% executie 5%

Se poate constata o diferență semnificativă faţă de optimul unei structuri de personal specifică societăților de transport public de persoane. Dacă până la investițiile efectuate în cadrul regiei, acest tip de structură pulea fi justificată, odată cu aceste investiții structura de personal de la R.A.T.T. trebuie regândită, în sensul că ponderea personalului de exploatare, respectiv, conducători tramvai, conducători troleibuz, conducători autobuz şi conducători auto, va predomina în total personal. Structura personalului funcție de vechimea în RA.TT, În cadrul analizei realizate la Regia Autonomă de Transport Timişoara, datorită vechimii firmei şi a particularității domeniului de activitate, pentru determinarea coeficient de stabilitate al personalului s-au considerat semnificative mai multe tranșe de vechime, respectiv: 0-5 ani, 5-10 ani; 10-20 ani; 20-30 ani şi mai mult de 30 de ani. Vechimea în RATT - personal operativ 1*a Vechimea în RATT - muncitori Vechimea în RATT - personal de bord ANI d mai | zi i BAN 18 6% | | 20-25 ANI | Ro i 15% -E | î1% l 1U-IZANT & 12% S*o Pag:16&/34

Vechimea în RATT - conducători troleibuz Vechimen în RATT - conducători autobuz % £-16ANT 22% | 20-15 ANI. PESTE ANI | |PESTE2S ANI | 1% + 6“ | 20-28 ANI ţ | 7% 10-15 ANI i | 6% | 1£-20ANI | FI 16% | V-EANI | | 5-10 ANI T sa | 19% a i 10-18ANI | Situaţia la nivelul personalului de explogiare: procentul celor cu vechime peste 10 ani în regie este de 41%. Doar 4% dintre aceștia au o vechime mai mare de 25 de ani, datorită condiţiilor speciale de pensionare avute ( grupa a II a de muncă) dar şi datorită condițiilor de muncă în care aceştia îşi desfăşoară activitatea: program de lucru, condiţii de trafic aglomerat, factori de stres legaţi de contactul permanent cu publicul călător). Majoritatea dintre aceşti după vârsta de 54-55 de ani nu mai sunt apți din punct de vedere medical pentru siguranța circulației şi se încearcă redistribuirea acestora pe posturi vacante, în funcție de calificarea profesională avută sau părăsesc regia prin pensie de boală. Procentul cel mai mare se înregistrează la categoria 0-5 ani, fluctuația personalului la nivelul regiei datorîndu-se în special acestei categorii profesionale. Foarte mulți din cei care sunt şcolarizați de regie pentru meseria de conducător tramvai — conducător troleibuz nu se acomodează, iar după expirarea perioadei obligatorii de desfăşurare a activității în cadrul regiei, perioadă prevăzută în actul adiţional la contractul individual de muncă, cu clauză de formare profesională (deci după 3 ani) părăsesc regia. 3.1. ANALIZA SWOT S-a efectuat o analiză diagnostic prin care s-au identificat şi inventariat principalele probleme care derivă din activitatea de bază a Regiei Autonome de Transport Timişoara. Prineli probleme generează, Transport Timisoara suni următoarele: > probleme de organizare generală datorate complexității factorilor care intervin în asigurarea unui serviciu de transport public de persoane eficient; > lipsesc studiile şi proiectele necesare modernizării și reproiectării structurii organizaționale a Regiei Autonome de Transport Timişoara; > starea de uzură fizică şi morală ridicată a mijloacelor de transport public de persoane, excepție făcând cele 55 de autobuze achiziţionate în anul 2005 respectiv 50 de troleibuze achiziţionate în anul 2008; > existența unor posibile amenințări, care pot apărea mai ales datorită creşterii accelerate a traficului urban, care va perturba puternic circulația mijloacelor de transport public de persoane în situația în care nu se Vor asigura benzi de circulație rezervate exclusiv acestora; > creşterea circulației urbane şi blocajele de trafic, care se produc deja în prezent în special în zona centrală a orașului; > revizuirea și armonizarea structurii organizaționale cu structurile practicate în țările Uniunii Europene pentru companiile de transport public de persoane. În acest sens se propune reconfigurarea structurii organizaționale în funcție de stadiul de dezvoltare al Regiei Autonome de Transport Timişoara şi strategia sa de dezvoltare, în activitatea Regiei Autonome de Problemele referitoare la calitatea transportul public de persoane şi nemulțumirile populației, rezultate din sondajele proprii ale Regiei Autonome de Transport Timişoara se referă la: sd confortul asigurat pe durata deplasărilor; m» frecvența cu care sosesc mijloacele de transport; Pag:17/ 34

traseele alese pentru liniile de transport în comun; starea vehiculelor și întreținerea acestora; amabilitatea personalului cu care călătorii intră în contact, începând cu obținerea informațiilor privind transportul public de persoane şi până la efectuarea deplasării; informațiile disponibile în stații de transport public; punctualitatea sosirii în stații a mijloacelor de transport, prețul biletelor şi al abonamentelor; emisiile poluante generate de mijloacele de transport. 3338 333 Organizarea circulației în oraşul Timişoara nu este realizată astfel încât să se poată acorda prioritatea transportului public. În acest sens se menționează faptul că majoritatea liniilor de tramvai sunt în zonă carosabilă amplasată de regulă pe axul arterei (în mijloc), pe care circulă și poliţia, pompierii şi salvarea. PUNCTE TARI 7 tradiție şi profesionalism; Y resurse umane majoritar competente; 7 infrastructura de tramvai în curs de modernizare; 7 pare modern de autobuze şi troleibuze; Y relații de cooperare cu orașe înfrățite (Germania, Franța, Ungaria, Italia și altele); Y program de investiții important susţinut de Primăria Municipiului T imişoara; Y deschiderea conducerii pentru modernizare şi eficientizare; Y management activ, orientat pe obiective prioritare şi dezvoltare, încrederea managementului din cadrul RA.T.Timişoara că este posibil să fie demnarate şi încheiate cu succes programe de eficientizare şi modernizare a activității; disponibilitate cu privire la dezvoltarea viitoare a transportului în comun în corelare cu apariția Aglomerării Urbane Timişoara (conform studiului realizat de către Direcţia de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; “relații bune de colaborare, active şi profesioniste, cu Primăria Municipiului Timişoara şi alte organizații implicate în modernizarea şi organizarea corespunzătoare a transportului în comun. există un sistem modem de urmărire și monitorizarea circulației mijloacelor de transport; 7 sistemul de informare a călătorilor în stațiilor și în mijloacele de transport în curs de implementare; / există un sistem de tiketing modern prin care să se poată urmări numărul de călători transportați care este implementat A PUNCTE SLABE Situaţia resurselor financiare: 7 RATT are datorii importante; 7 grad redus de incasare a creantelor ; acces dificil la credite deoarece RATT nu are cu ce garanta (mijloacele fixe de tip clădiri şi terenuri sunt proprietate publică) ; / lipsa unei baze de date relaționale, respectiv a unui sistera informatic integrat (de tip BRP- Enterprise Ressource Planning) aduce mari dificultăți şi prejudicii întregului sistem financiar contabil şi de comercializare; n Y utilizarea incompletă a capacităților și tehnologia învechită determină cheltuieli ridicate ŞI În final pierderi la secţiile piese de schimb, întreținere și reparații; Starea mijloacelor de transport: Y parte din parcul de autobuzele sunt într-o stare avansată de uzură; / tramvaiele aduse din Germania au fost fabricate în perioada 1965-1970, prezintă un grad mare de uzură fizică şi morală şi un număr de mare de tipuri, 5 tipuri, care necesită o varietate mare de piese de schimb ; Pag:18/ 34

Probleme de organizare generală: necesitatea unei strategii cu privire la dezvoltarea viitoare a transportului în comun în corelare cu apariția Aglomerării Urbane Timişoara şi a conceptului Fraunhofer; 7 organigrama are multe nivele ierarhice, fapt ce face, ca uneori, departamentele să fie rupte unele de altele iar colaborarea şi comunicarea se fac cu dificultate; 7 se întâmpină greutăți în selectarea şi formarea de personal competent pentru activitatea de TC; Y/ personal nemulţumit/nemotivat datorita salariilor mici; 7 înformatizarea este slabă, se mai lucrează cu tot felul de registre şi evidențe scrise cu mâna; Contorizarea consumurilor: 7 nu există un sistem de contorizare pe centre cost (consum) a energiei electrice, carburanţilor şi utilităţilor OPORTUNITĂŢI 7 atitudine favorabilă a cetăţenilor pentru utilizarea transportului în comun, față de automobile datorită creşterii dificultăților de circulație tot mai frecvente ca urmare a creşterii continue a traficului; Y implicarea conducerii Primăriei pentru modernizarea transportului în comun şi asigurarea resurselor financiare pentru investiții şi pentru compensarea reducerilor sociale și gratuităților; Y posibilitatea extinderii colaborărilor internaționale în domeniul TC cu Germania, Ungaria și alții care facilitează transferul de know-how și tehnologie; Y posibilitatea obținerii unor donaţii pe linia asistenței şi cooperării internaționale Y concurența redusă datorită inexistenței unor soluții alternative de TC; 7 nivelul mare de încredere al cetățenilor în siguranța călătoriilor cu transportul în comun (peste 40 % din locuitorii oraşului călătoresc cu mijloace TC); existența studiului privind Aglomerarea Urbană Timişoara care are în vedere extinderea transportului în comun în periurban; “posibilități de extindere locală și regională a rețelei TC, i VULNERABILITĂ posibilități de utilizarea la scară tot mai largă a sistemelor digitale de tehnologia informațiilor și comunicațiilor. flucruaț:a mare de personal pentru personalui de bord: dezvoltarsa concurenței, inclusiv din țările UE incepand cu 2007, constrângerile din punctul de vedere al reglementărilor Uniunii Europene atât la achiziții de mijloace de transport, cât şi la trafic şi taxare; dificultăți de conformitate în calitatea serviciilor TC şi la cerințele de mediu, față de standardele europene; creşterea continuă a traficului urban care va perturba puternic TC, dacă nu se asigură din timp sisteme moderne de planificare tehnică şi monitorizare on-line a traficului, asistate de echipamente digitale şi măsuri de organizare şi coordonare a traficului TC pe căi rezervate şi cu priorități de circulaţie; creşterea volumului de date şi informații care nu se pot prelucra cu sistemul informatic actual. Pag:17/34

CAP. 4. MĂSURI DE REORGANIZARE ŞI RESTRUCTURARE A ACTIVITĂȚII R.A.T.TIMIŞOARA Misiunea regiei şi activitățile realizate sunt redate în cadrul a două documente, anume: M.S.MI. - Manualul Sistemului de Management Integrat şi ROF. - Regulamentul de Organizare Şi Funcţionare. Referiri la misiunea şi activităţile RAT Timişoara, așa cum sunt ele definite prin M.S.M.I. şi R.O.F, se prezintă în cele ce urmează: Directorul General al Regiei Autonome de Transport Timişoara stabileşte (conform celor specificate în cadrul MSMI ca politică de calitate pentru întregul personal al regiei următoarea: transportul călătorilor în condiţii de confort siguranță şi deplină încredere în serviciul efectuat de regie. Politica de calitate, mediu, sănătate şi securitate, responsabilitate socială, declarată de managementul de vârf, se mentine „se imbunatateste si cerintele acesteia sunt auditate de catre compartimentul din cadrul Serviciului Planificare si analiza economica. Baza implementării şi certificării sistemului de management integrat a constituit-o necesitatea de a se îmbunătăți aspectele activității regiei. Dorința CĂLĂTORULUI precum şi urgenţa de acțiune pentru îmbunătățirea unor aspecte ale activității se pot constata şi prin sondajele de opinie realizate la nivelul populației municipiului. Sondajele de opinie stabilesc direcţiile prioritare de acţiune şi de asemenea modul în care și-au atins scopul măsurile luate anterior. Atingerea obiectivelor stabilite se face prin implementarea şi difuzarea de proceduri documentate ale SMI. Procedurile se stabilesc de către toți cei implicați în desfăşurarea activități, la toate nivelurile de activitate. Elaborarea dacumentelor SMI se realizeaza de catre proprietarii de proces, cu respectarea cerintelor legale in vigoare, fiind verificate din punct de vedere al standardelor internationale de catre compartimentul din cadrul Serviciului Planificare si analiza economica Față de obiectul de activitate înscris în ROF al RATT, se consideră că toate activitățile secundare si auxiliare ale regiei reprezinta suport pentru desfasurarea activitatii principale si anume “transporturi urbane. suburbane si metropolitan de calatori” responsabilitățiie personalului din cadrui regie], pentru fiecare nive: butiunilor stabilire prin ROF. Sit stabile nform atri 41. Măsuri privind eficientizarea activițății, reor anizarea si restructurarea R.A.T,Timişoara Principiile de lucru care stau la baza măsurilor Măsurile privind eficientizarea, reorganizarea şi restructurarea activității regiei au în vedere următoarele aspecte: reducerea cheltuielilor; creşterea veniturilor, atragerea de călători de la alte tipuri de transport; asigurarea unui raport optim între numărul de călători transportați şi parcursul mijloaceloi de transport, adică: o maximizarea numărului de călători transportați şi o minimizarea parcursului mijloacelor de transport. EVIT Plan de măsuri şi acțiuni pentru creșterea eficienței energetic Reducerea pierderilor de energie în cadrul R.A.T. Timişoara se poate concretiza prin alocarea de fonduri de investiții pentru lucrări de modernizare respectiv de reabilitare a unor părți din instalații acesta în corelația cu programul de dezvoltare al regiei. În vederea creşterii eficienței energetice și a reducerii consumurilor energetice la R.A.T.T. se pot considera următoarele aspecte: Pag:20 / 34

Măsuri fără investiții > Introducerea, pe regie, a unui sistem de programare a lucrărilor de întreținere a utilajelor energetice, având în vedere cerințele din cărţile tehnice. Formarea unei echipe specializate pentru curățirea (spălarea) schimbătoarelor de căldură. Stabilirea unui program de perfecţionare -extins- privind eficientizarea producerii şi utilizării energiei termice. Verificarea tehnică şi analiza eficienței energetice a instalațiilor de încălzire interioare. Punerea la punct a unor sisteme de închideri a ușilor a geamurilor și verificarea etanşeității acestora. Introducerea unor evidențe primare a parametrilor de exploatare a instalațiilor energetice şi implementarea unui sistem de urmărire a valorilor acestora pentru a se asigura o exploatare economic (producere, consum). Reducerea zonelor încălzite în afara orelor de lucru. Livrarea apei calde de consum la temperatura constantă şi după un program prestabilit. YY vV vYY YY Măsuri generale cu investiții mici Refacerea și completarea tuturor instalațiilor cu aparatele de măsură a temperaturii și presiunii. Contorizarea consumului de apă şi energie termică a plecărilor spre consumatorii interni Refacerea sau complectarea izolațiilor termice pe conducte şi pe utilaje Introducerea unui sistem de reglare a sarcinii termice şi circulației agentului termic la consumator în funcție de temperatură exterioară. Întroducerea treptată de variatoare de turație în circuitul motoarelor de acţionare a pompelor Montarea treptată de robineţi termostați pe radiatoarele termice. 7YYY Yi Măsuri specifice cu investiții mari Pentru îmbunătățirea alimentării cu energie a cosumatorilor termici la costuri reduse şi cu încadrarea în valorile ă iență energetică reglementată sunt necesare: e ari de soluție rennică privind producerea agentului termic Jtilizarsa de energi: regenerabile respectiv a energiei solare. Pentru stabilirea unor soluţii optime recomandate s-au avui în vedere: > Păstrarea integrală a instalațiilor de încălzire existente la consumatori termici. » Propunerea de soluții tehnice cu cheltuieli reduse. > Utilizarea utilitățiilor existente în zonă. Se impune o explicitare a precizărilor făcute: > Pentru amplasamentele B-dul Take Ionescu 56 s-a propus soluția de producere a agentului termic prin înlocuirea cazanului existent cu un cazan modern ce funcţionează cu ne > 91 %, răspunzând cerințelor reglementate a randamentului de funcţonare a cazanelor de apă fierbinte Pentru amplasamentul B-dul Take Ionescu 83 s-a propus soluția de înfiinţare punct termic. Pentru amplasamentul Dâmboviţa s-a pastrat soluția de producere a agentului termic prin înlocuirea cazanului existent cu un cazan modern ce funcționează cu m 2 91 %, răspunzând cerințelor reglementate a randamentului de funcțanare a cazanelor de apă fierbinte. > Pentru a reduce cheltuielile în alimentarea cu căldură a Minihotelului din str.Renaşterii s-a optat la soluţia montarii unui cazan de apa caldă utilizând gazul natural pentru încălzire și energie solară pentru preparare a.c.c. În acest caz s-a avut În vedere existența unei conducte de distribuție a gazului natura! la cca 25m distanță față de consumator. E Yw Concluziile sunt prezentate sintetic în „PROGRAM DE MĂSURI ŞI ACȚIUNI STRATEGICE”. Se propune ca obiectivele strategice, în domeniul dezvoltării transportului public de persoane în zona Timişoara, să aibă în vedere următoarele aspecte: > extinderea liniilor de tramvaie pe direcțiile cu fluxuri mari de călători; Pag:21 / 34

> menţinerea liniilor de troleibuze în zona centrală a oraşului şi pe cât posibil pe trasee fără mult viraje, în special viraje la stânga; E : > asigurarea accesibilității la serviciile transport în comun, într-o primă etapă pentru toat zonele din municipiul Timişoara, iar apoi și în Aglomerarea Urbană Timişoara. Activitatea în cadrul RATT este apreciată în funcție de realizarea unor indicatori precum: kilometri transport urban (km); ture transport urban (ture) ore circulaţie (ore) număr de revizii tehnice grad 1 „R.T.1, RTP” (număr) număr de revizii tehnice grad 2 „R.T.2” (număr) C.U.P.- Coeficient de utilizare a parcului (%) P.M.Z.- Parcurs Mediu Zilnic (km) TM.C.—- Timp Mediu de Circulaţie (ore) V.M.C. — Viteză Medie de Circulaţie (km/oră) U.MZ. — Unități Medii Zilnice (unități/zi) Parc inventar (unit) Vehicule zile inventar (unit) Vehicule zile active (unit) Călători transportați (călători) Călători pe kilometru urban (calatori/km),etc. 4.2. Analiza cheltuielilor şi a veniturilor Reducerea cheltuielilor, de principiu, poate fi concepută numai acolo unde există rezerve în acest sens. Teoretic în orice cntitate există asemenea rezerve, determinate de progresul factorilor de producție, de punere în aplicare a rezultatelor cercetării ştiinţifice, de mai buna organizare şi gestionare a resurselor. Conducerea prin costuri implică stabilirea unor costuri normale, care constituie criteriul permanent de comparație a comportamentului diferitelor categorii de cheltuieli. Teoria și practica mondială consideră ardele de cheiiuieh stabilite pe baza tehnologiilor de fabricație care asigură obținerea produselor sau serviciilor la parametrii proiectați; nivelu: cel mai scăzut de cheltuieli înregistrate în ramura de activitate respectivă; costurile care asigură un profit net anual echivalent dobânzii aferente capitalului propriu. Este important ca la nivelul fiecărui agent economic să existe un plan al costurilor care să fie în permanență adaptat condițiilor concrete ale momentului, constituind baza de raportare pentru realizările fiecărei perioade. Realizarea unui venit şi respectiv, profit implică efectuarea de cheltuieli. În contabilitatea financiară, cheltuielile se înregistrează pe feluri de cheltuieli (după natura lor) şi se grupează în: > cheltuieli de exploatare — care cuprind categorii de consumuri pentru realizarea obiectului de activitate şi cele aferente acestora; » cheltuieli financiare — care includ pierderile legate de creanţe de participații, vânzarea titlurilor de plasament, dobânzi, diferențe de curs valutar, etc.; >» cheltuieli extraordinare — care nu suni legate de activitatea curentă, normală sunt relativ restrânse şi se produc foarte rar în activitatea unei entități (pierderi din calamități, cataclisme ete.) Veniturile unei entități reprezintă sumele încasate sau de încasat şi se grupează în: = > venituri din exploatare — în care se includ veniturile realizate din operațiile care formează obiectul de activitate, la care se adaugă veniturile din producţia stocată şi imobilizată, precum şi alte venituri legate de exploatare. Pag:22/ 34

> venituri financiare — în care se includ venituri din participații, din alte imobilizări, din titluri plasament, din diferențe de curs valutar, > venituri extraordinare — despăgubiri din calamități naturale, etc. Propunerile privind eficientizarea activității regiei au în vedere următoarele aspecte: reducerea cheltuielilor; creşterea veniturilor; mărirea substanţială a numărului de călători atraşi de la alte mijloace de transport; asigurarea unui raport optim între numărul de călători transportați şi parcursul mijloacelor - transport, adică: o maximizarea numărului de călători transportați și o minimizarea parcursului mijloacelor de transport; externalizarea unor activități de producție şi servicii, care nu pot fi rentabilizate; sporirea competenţei resurselor umane; restructurarea organizaţională; realizarea unui program de investiții pentru modernizarea transportului în comun, în armonizare cerințele călătorilor și cu reglementările europene. Concluziile analizei economico financiare arată că unii indicatori au valori care se încadrează în catepor rezultatelor bune (rata de solvabilitate, lichiditatea generală, rata de finanțare a fondului de rulment), i: alți indicatori se încadrează în categoria „pericol”, „riscant” sau „atenţie” (viteza de rotație a stocurilo durata medie de stocare, rentabilitatea, rentabilitatea economică, rata rentabilității economice, soliditate financiara). Măsuri de reducere a cheltuielilor 1. Reducerea consumurilor de energie electrică la tramvaie şi troleibuze, inclusiv în depouri, precum şi în arelierele de piese de schimb şi de întreţinere prin următoarele măsuri tehnico- economice: > o manieră de conducere economicoasă a mijloacelor de transport electrice, fapt pentru care se propune o instruire specială a conducătorilor de vehicule şi apoi o monitorizare susținută a rezultaielor obținute în practică; > contorizarea consumurilor de energie electrică la ieşirea din substații şi monitorizarea efectelor obținute: = montarea intrerupioare (chopers) şi ae contoare pe tramvale și troleibuze, pentru reducerea ia maximum a pizrderilor de energie clecirică. 2. Reducerea consumurilor de combustibili la autobuzele destinate transportului în comun prin următoarele măsuri tehnico-economice: > o manieră de conducere economicoasă a autobuzelor, fapt pentru care se propune o instruire specială a conducătorilor de vehicule şi apoi o monitorizare susținută a rezultatelor obținute în practică; 3. Reducerea altor cheltuieli materiale în special a celor aferente atelierelor de piese e schimb, service şi întreținere, într-o primă etapă până la externalizarea acestor activităţi, printr-o mai bună evidență şi urmărire a consumurilor de utilităţi (energie electrică şi termică, gaze, apă ş.a) şi urmărirea utilizării mai complete a capacităților de producție disponibile. Măsuri de creștere a veniturilor Scăderea numărului de călători reprezintă un factor care a influențat semnificativ nivelul veniturilor, oprirea acestui fapt social devine un obiectiv strategie pentru conducerea R.A.T.Timişoara. Pentru atingerea acestui obiectiv se propun următoarele măsuri: > schimbarea actualului sistem de tarifare cu un altul folosind sistemul modern de tiketing, care asigură cuantificarea corectă a călătorilor și reducerea fraudelor; > îmbunătățirea sistemului de informare a călătorilor prin sisteme de afişaj digital în vehicule și în stații, precum și prin diverse postere și pliante, care să permită cunoașterea și vizualizarea rapidă a traseelor si a graficelor orare; > pentru asigurarea succesului unor astfel de măsuri este strict necesar utilizarea sistemului de monitorizare a încărcării mijloacelor de transport cat mai eficient pe baza datelor puse la dispozitie; Pag:23/34

> în vederea descongestionării circulației din zonele cu trafic auto intens din centrul orașului, se recomandă limitarea pătrunderii autobuzelor şi troleibuzelor în aceste zone în favoarea tramvaielor; > promovarea și extinderea sistemului de reglementare a circulației pe căi rezervate pentru mijloacele de transport public de persoane şi în special pentru tramvaie, pe măsura punerii în funcțiune a noilor linii, corelat şi cu un sistem integrat de acordarea priorității la semafoare pentru tramvaie, troleibuze şi autobuze; > creşterea vitezei medii de circulație prin măsurile prevăzute mai sus, dar şi prin creșterea numărului de linii expres paralele cu traseele normale, care să funcționeze în perioadele de vârf ale traficului sau în zonele aglomerate pe tot parcursul zilei; > sporirea confortului în vehicule şi asigurarea condițiilor comode de urcare şi coborâre, inclusiv pentru bolnavi şi persoane cu handicap, măsură prevăzută în normele europene pentru transportul în comun. Programul de măsuri şi acțiuni strategice cuprinde: măsurile/acţiunile care trebuie realizate; obiectivele urmărite prin acţiunile respective; rezultatele scontate; resursele necesare pentru realizarea acțiunilor; responsabilii care au sarcina să realizeze acţiunile; termenele în care se propune ca acţiunile să fie realizate. vyYyyYYYY Programul este structurat pe trei tipuri de acțiuni şi anume: > acţiuni pentru reducerea costurilor; > acţiuni pentru creşterea veniturilor; > studii şi proiecte pentru modernizarea structurii organizaționale şi a dimensiunii digitale a tehnologiei informației şi a comunicaţiilor. Prin realizarea acțiunilor propuse, se estimează că transportul public de persoane din municipiul Timişoara, care şi în prezent este recunoscut printre cele mai bune din România, va deveni eficient din punct de vedere economic şi se va alinia la standardele europene, regia devenind un operator regional în domenii 4.3 Obiectivele strategiei actuale ale activității R.A.T.Timişoaraă > Menţinerea şi îmbunătățirea unui Sistem de Management Integrat Calitate — Mediu - Sănătate şi Securitate. Creşterea eficienței transportului public de călători, printr-un grad de realizare a graficelor de peste 98%. Creşterea indicatorului de satisfacție client cu 2% pe an. Realizarea de minim de 10 ore/an instruire și autoinstruire a fiecărui angajat. Întărirea imaginii regiei prin asigurarea și menţinerea conformităţii cu reglementările în domeniu. Menţinerea pe piața orașului Timişoara cu extindere ca operator regional. Asigurarea unui parc bun de exploatare de mijloace de transport în comun prin realizarea unei mentenanțe conform cerințelor tehnice, urmărind realizarea unui coeficient de stare tehnică a parcului (CST) de minim70%. > Investiţii în retehnologizare şi infrastructură. > Preluarea în totalitate a obiectivelor şi criteriilor de performanță stabilite de către Primăria Municipiului Timişoara prin hotărâri ale Consiliului Local Timisoara si realizarea acestora la nivel maxim. > Îmbunătăţirea continuă a calității serviciilor furnizate clienților prin reînoirea parcului de troleibuze prin achiziția de troleibuze noi în continuare şi a parcului de autobuze prin achiziția de 30 autobuze articulate noi, respective achiziția de tramvaie noi. > Reciclarea deşeurilor. > Prevenirea poluării mediului şi solului. Pag: 24 / 34

> Analiza periodică a politicii, obiectivelor și programului de management și stabilirea gradului adecvare. > Realizarea unei culturi a calității și a unei mentalități proactive a personalului regiei şi a celor lucrează în numele nostru, în ceea ce priveşte protecția mediului înconjurător şi securitatea muncă. > Îmbunătăţirea condițiilor de muncă ale personalului angajat, fidelizarea angajaților. > Dezvoltarea acțiunilor cultural sociale la complexul de agrement propriu al regiei pentru tc angajaţi prin programe lunare de recuperare a potențialului de muncă, împreună cu sindicatele leg constituite Extras din politica în domeniul calității, mediului, sănătății şi securității în muncă: „ Regia Autonomă de Transport Timişoara doreşte să-şi îmbunătăţească continuu performanţele i domeniul „transportului în comun al călătorilor. În acest scop, este de dorit să asigurăm următoarele: > Să asigurăm satisfacerea continuă a cerințelor şi aşteptărilor clienţilor noştri printr-o înal calitate a transportului în comun prin menţinerea și îmbunătăţirea unui Sistem de Managemei Întegrat Calitate, Mediu, Sănătate şi Securitate în Muncă. În viziunea noastră transportul publi de persoane de calitate, este transportul pentru care un client care a plătit, este mulţumit că n a pierdut timp, nu a făcut eforturi fizice, nu a avut evenimente neplăcute, nu a avut riscut pentru sănătaiea sau bunurile sale, a ajuns unde a dorit iar transportul s-a făcut fără a polu mediul înconjurător şi a contribuit la aspectul civilizat al oraşului. > Să îmbunătăţim continuu eficacitatea Sistemului de Management Integrat al Calităţii, Mediul Sănătății şi Securității în Muncă. Să protejăm mediul înconjurător prin: retehnologizare, acolo unde este posibil; prevenirea și controlul poluării; gestionarea resurselor, materialelor şi deşeurilor, în spiritul dezvoltării durabile; încurajarea şi conştientizarea întregului personal pentru a-şi aduce aportul la protecțic mediului înconjurător Să respectăm prevederile legale în vigoare şi alte cerințe legale şi de reglementare aplicabile domeniului nostru de activitate. = Să asigurăm securitatea și sănătatea la toate iocurile de muncă prin minimizarea sa iminarea riscurilor = Să evaluăm şi să analizăm periodic politica, obiectivele şi programul de management, făcând corecţiiie necesare ori de câte ori este cazul pentru adecvarea lor continuă. > Să ne asigurăm că politica noastră este documentată, implementată, menţinută, înțeleasă şi comunicată întregului personal precum şi disponibilă pentru toate părţile interesate. > Să ne sprijinim proprii angajați, prin instruire, în vederea dezvoltării profesionale şi a cunoaşterii obligaţiilor individuale în domeniul calităţii, protecției mediului, securităţii şi sănătății în muncă. ” E ET Pentru respectarea acestor angajamente, conducerea Regiei Autonome de Transport Timişoara a implementat şi certificat un Sistem de Management Integrat Calitate-Mediu-Sânătate și Securitate în Muncă, adecvat domeniului de activitate şi scopului organizației. Sistemul de Management Integrat a fost astfel conceput încât să corespundă cu natura şi dimensiunile impactului activităților regie asupra mediului înconjurător, dar și cu natura şi nivelul riscurilor de securitate şi sănătate în muncă, pentru viitor, s-a decis menținerea şi îmbunătățirea continuă a acestuia. Documentele Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu-Sănătate şi Securitate în Muncă sunt astfel concepute încât să susțină această politică şi să fie în conformitale cu prevederile standardelor ISO 9001:2000, 1SO 14001:2004 şi cu specificația OHSAS 18001:1999, Promovarea conceptelor moderne de management reprezintă una din prioritățile organizației şi este un factor determinant pentru o dezvoltare durabilă, Pag: 25/34

4.4 Reorganizarea şi restructurarea regiei prin proiectarea structurii organizationale şi implementarea noii organiprame Analiza structurii organizaționale actuale şi a documentelor relevă necesitatea revizuirii acestora ş armonizarea lor cu structurile practicate în țările Uniunii Europene pentru companiile de transpor public de persoane. Se va ține cont de următoarele aspecte: > necesitatea reconfigurării structurii organizaționale în funcție de stadiul de dezvoltare a companiei şi strategia sa de dezvoltare; > crearea sau reorientarea compartimentelor de strategie, dezvoltare şi planificare tehnică, dar și £ celor de marketing și vânzări către proiecte de modernizare, cu promovarea echipamentelor ș tehnologiilor digitale; > introducerea unor sisteme integrate de management, asistate de produse informatice moderne de tip ERP (Enterprise Ressource Planning), care să asigure baze de date relaționale şi să permită, atât optimizarea rețelei TP, cât şi soluții viabile de organizare a transportului cu tramvaie, troleibuze şi autobuze, în variante flexibile în funcție de cerințele călătorilor, dar și eficiente din punct de vedere financiar. > înfiinţarea unor compartimente şi activități noi, legate pe de o parte de noile tehnologii digitale pentru monitorizare trafic, tiketing şi prioritizarea circulației mijloacelor de TP și pe de altă parte asigurarea efciarei prin aplicarea metodelor moderne de controlling şi bugetare a activităților pe Centre de Costuri/Profit. Principii pentru proiectarea structurii noii organigrame a regiei Cele mai semnificative aplicabile regiei sunt următoarele: > Definirea obiectivelor strategice ca punct de plecare în reproiectarea structurilor organizaționale; > Asigurarea condițiilor pentru proiectarea unui management participativ şi performant la toate nivelurile structurii organizaționale. Acest principiu se materializează în proiectarea une: structuri manageriale echilibrate şi finaliste prin cuantificarea rezultatelor, asistată de un sistem TIC (Tehnologia informației şi comunicații) modern și adecvat. > Apropierea structurii manageriale de cea operațională prin reducerea numărului de niveluri ierarhice şi compartimente administrative/funcționale. care să permită transmiterea rapidă şi fluentă A deciziilor si a informațiilor privind realizarea acestora. Acest principiu se materializează prin apla“1zarea structurii organizaționale şi prin utilizarea eficientă a sistemelor moderne de TIC. Unitatea dinire decizie și implementarea acesteia în structura operațională, Acest principiu se materializează prin asigurarea încă de la proiectarea structurii organizaționale că la nivelul unui posi cu atribuții, competențe şi responsabilități definite, decizia se transmite de la un singur manager şi rapoartele se întorc, în primă instanță, tot la acesta pentru evaluare. > Limitarea la maxim posibil a interferențelor organizatorice în structură, astfel încât să se evite paralelismul în acțiune şi suprapunerile în controlul şi monitorizarea realizării sarcinilor, Acest principiu se materializează în analiza atribuțiilor pe posturi şi definirea sarcinilor, competențelor şi responsabilităților cu evitarea paralelismelor şi redundanțelor. În acest fel se obține o definire armonizată a posturilor şi funcțiilor. > Acest principiu reprezintă în practică o provocare pentru cei care proiectează structuri în sensul găsirii unor compartimentări coerente şi eficiente, care să asigure un echilibru cât mai bun între criteriul frecvenței de legături și cel al competenţei profesionale pe domeniul managerului. Această componentă a reproiectării structurii organizaționale necesită o atentă analiză şi utilizarea unor metode de proiectare specifice. > Eficacitatea şi eficiența sistemului organizatoric este un principiu care cumulează cerințele de bază ale unei structuri organizaționale performante şi anume flexibilitatea structurilor organizaționale, economia de personal şi economia de informaţii şi comunicaţii. Acest principiu se regăsește în practică prin posibilitatea de a face adaptări şi armonizări compartimentale şi de personal, în funcţie de necesitatea creării de noi compartimente pentru integrarea de noi activități, comasarea altora în cazul restrângerii unor alte activități şi chiar modificarea unor compartimente. > Modificările structurale realizate la timpul oportun și într-o abordare prospectivă, conferă 7 Pag: 26 / 34

atributul de flexibilitate al acestora, care măreşte capacitatea companiilor de a reacționa pozitiv] schimbările din mediul economic şi de afaceri. Urmare a acestei analize, s-a proiectat varianta de structură — cadru îmbunătățită, care este prezentată îi organigrama ce se va implementa în cadrul regiei. Proiectarea variantei optime de sistem organizatori şi structură organizaţională, reprezintă o cerință esențială în managementul modern. Prin aplicare; acestui principiu s-a realizat organigrama care corespunde noilor cerințe ale strategiei regiei. Îi această organigramă au fost evidențiate compartimentele şi/sau activitățile, ca urmare a cerințelo impuse sistemului informațional integrat al regiei. Măsuri de reducere a cheltuielilor cu resursa umană Urmare firească a restructurării tehnice şi tehnologice la nivelul regiei este restructurarea organizatorică. Structura organizaţională, adaptată la noile cerințe tehnice şi tehnologice, este mult mai flexibilă, bazată pe cele două mari centre de costuri: Direcţia Transport Electric și Direcţia Transport Auto, celelalte departamente asigurându-le suportul necesar bunei funcționări. Prin reducerea numărului de nivele ierarhice se realizează un flux al inflormației rapid şi eficient, evitându-se dubla comandă şi suprapunerea de responsabilități. Diminuându-se numărul de funcţii de conducere, prin comasarea unor activităţi asemănătoare se realizează o managerizare a activității coerentă, fără sincope, astfel încât mesajul board-ului să rămână intact şi de asemenea se realizează o reducere a cheltuielilor salariale. Pentru reducerea cheltuielilor salariale, începând cu luna ianuarie 2009 au fost realizate studii privind ponderea și necesitatea acordării sporurilor salariale, altele decât cele acordate conform Legii 53 (Codul Muncii) pentru fiecare categorie de salariați şi pentru fiecare loc de muncă, În urma acestor analize a fost redus numărul de personal care beneficiază de sporuri. De asemenea. au fost reduse semnificativ numărul orele suplimentare pentru personalul de bord și au fosi eliminate orele suplimentare la restul personalului. Au fost luate măsuri de optimizare a timpului de lucru, de reducere a timpului nelucrat, astfel încât a scăzut numărul de zile de concediu de incapacitate de muncă şi numărul de învoiri. Cu toate aceste măsuri, pe fondul blocării angajărilor, cu excepția personalului de exploatare, fondul de salarii s-a menmmur ia o valoare ridicată în condițiile economice actuale În anul 200%, “+ urma negocierilor cu sindicatele reprezentative, s-a luat măsura eliminării sau dimunării unor facilități din Contractul Colectiv de Muncă şi anume: mb Acordarea contravalorii a 50% din valoarea biletelor de tratament şi odihnă recuperatorie, inclusiv a valorii transportului m Acordarea Primei de Ziua Transportatorului. s Dinimuarea valorii Primelor de Crăciun. În martie 2009, odată cu apariția 0.0.G. 28/2005, privind unele măsuri de protecție socială, prin care se acordă facilități atât angajatorului cât și angajatului (ncimpozitarea venitului şi neachitarea contribuţiilor de asigurări la sănătate, pensie şi şomaj), pe fondul reducerii graficelor de circulație pentru perioada de vară soluţia „șomajului tehnic”' a fost luată în considerare şi la R.A.T. Timişoara. Unui număr de 200 de salariați li s-a suspendat contractul individual de muncă pentru două luni De asemenea, în perioada 15.12.2009-15.01.2010 un număr de 200 salariați au avut contactul individual de muncă suspendat, fără a mai beneficia de facilitățile O.U.G. 28/2009. Tot în această perioadă la inițiativa angajaților dar şi a sindicatelor fiecare angajat al regiei, cu excepția celor care au avul contractual individual de muncă suspendat a solicitat concediu fără plată pentru 3 zile. În anul 2010 începând cu 01.04.2010, pentru o perioadă de 90 de zile, cu aplicarea prevederilor O.U.G. 4/2010, contractele individuale de muncă pentru un număr de 275 de salariați au fost suspendate pe baza reducerii de activitate în anumite sectoare. Pag:27/ 34

Din 01.04.2010, prin semnarea noului Contract Colectiv de Muncă la nivelul regiei, în afara măsurile precizate mai sus au mai fost adoptate următoarele măsuri de reducere a cheltuielilor: Suspendarea până în data de 01.04.2011 a acordării tichetelor de masă, & Acordarea primelor pentru anumite evenimente (Paşti, Crăciun) se va face funcție de posibilității financiare ale regiei de la momentul respective, Eliminarea acordării unor sporuri pentru anumite categorii de personal (ex. sporul de gestiune) Având în vedere faptul că rezultatul preconizat al “Programului de reducerea temporară a activități regiei” nu a fost suficient pentru redresarea economico-financiară a regiei și ținând cont de faptul că îr perioada de vară (concedii şi vacanțe şcolare) programul de transport se reduce cu aproximativ 20% conducerea regiei a luat decizia prelungirii “șomajului tehnic” până în 15.09.2010. Previziunile sunt pesimiste, iar „șomajul tehnic” este doar un TĂgaz, „o gură de aer”, care nu va rezolva problema de fond iar următorul pas va fi recurgerea la concedierea colectivă. În vederea realizării concedierii colective conducerea regiei a inițiat o serie de consultări cu sindicatele reprezentative, acestea înțelegând perioada dificilă dar şi necesitatea imperativă de găsire a celor mai bune soluţii pentru a o traversa. 4.5 Măsuri concrete de îmbunătățire a activității R.A.T.Timişoara şi reducerea cheltuielilor Economie RIN Take Ionescu nr.83 1.3. | Economii la carburanți i 1 Obiective Denumire lucrare [UM/an] | [lei/an] 1,1, | Economii la energia electrică Contorizare la fiecare utilizator, inclusiv vehicul 1.000 MWh 350.000 | | + Recuperare energie la frânări prin reutilizarea de | 300 MWh 100.000 i |_catre alte vehicule (troleibuze) | i i | Înnoire parc mijloace de transport. in mod special 600 MWh | 200.000 i ; | parcul de tramvaie | | Organizarea licitatiei de achizitie a energiei - 550.000 | electrice de pe piata libera | | z onomii la energia termică i contorizare pe fiecare centru de cost și | 100 Gcal | 26.000 | ( = „modernizare instatații termice i i j ; Modernizare puncte termice în Calea Buziaşului şi | 100 Gcai 26.000 | i a. Economii la gaze | Modernizarea centralelor pe gaz din cadrul regiei: 1.000 mii Nmc 1.000.000 naturale Take Ionescu nr. 56 şi Bulevardul Dambovita | b. Economii la "| Reaşezarea normelor de consum şi contorizare 150.000 500.000 motorină consum pe vehicule (autobuze) 14, | Optimizare linii şi grafice Măsuri de eficientizarea programelor de circulație 10% km. efectuat 9.700.000 Sistem de tiketing Monitorizare circulaţie mijloace de TC 12.452.000 1,5, | Desftinţarea dispeceratelor implementarea sistemului de urmarire şi dirijare a de pe traseele mijloacelor de | circulației (GPS). transport în comun 2 Sporire venituri Extindere linii (reţea) de TP Studiere nevoi de transport, înclusiv de tip metropolitan aglomerația urbană 22. | Atragere de călători noi | Promovare TP de câtre compartimentul de 7 marketing Extindere servicii de TP în periurban Contractarea de curse „convenție” Externalizarea activităților 31, Reducerea costurilor cu Aprovizionarea tehnico-materială la nivel de regie aprovizionarea _.| sau prin bursa de marfuri NI 32. | Externalizarea activității de | Realizarea de contracte cu ferfii turnătorie 3.3. Control titluri de călătorie | Contractare cu terți sau colaborare cu poliția Pag: 28 / 34 7

comunitară, Desființarea activității de controlor titluri de călătorie din cadrul serviciului vânzări și predarea acestei în totalitate poliției comunitare sau unor firme specializate. Sporirea competenţei resurselor umane Selecţie şi angajare Perfecţionarea activităţii serviciului de resurse umane. Colaborare cu firme de specialitate Formarea personalului Perfecţionarea activității Şcolii de Formare Profesională. Colaborare cu firme de specialitate Sistem de recompense şi sancţiuni restructurare pe centre de cost sau profit Reorganizare şi restructurare Reducere niveluri ierarhice şi Delegare de competențe şi responsabilizare a personalului din toate compartimentele Încheierea de contracte de management cu directorii executivi privind realizarea criteriilor și obiectivelor de performanță la nivelul centrului de contractul de management încheiat cu autoritatea publică locală. Organigramă nouă şi stat de funcții care se va implementa în cadrul regiei făcând parte integrantă din contractul de management — contractul de mandat, răspunderea implementării fiind a managerului. Evaluarea întregului personal a regiei printr-o firmă de specialitate în resurse umane şi declanşarea concedirii colective pentru implementarea noi organigrame, cost în condiţiile şi la nivelul cerințelor prevăzute în 52. Extindere sistem informatic Sistem informatic integrat parte a sistemului de tip SAP. Sistem de asistare la luarea deciziilor parte a sistemului de tip SAP. | Management orientat spre Î performanță Utilizare corespunzătoare a spațiilor Realizarea de investiții pent Reducerea birocrației prin asumarea de responsabilități (reducerea numărului de semnături | de pe acte prin noua organigramă care reduce în mod obligatoriu nivele ierarhice şi elimină structurile paralele). | Achiziţionarea unui nou program de contabilitate la nivel de regiei care sa fie compatibil cu sistemul de biletărie şi urmărire și dirijarea circulației deja existent in regie Înființarea unui serviciu de control propriu intern și consiliere Asistenţă juridică asigurată prin avocat- contract de asistență şi consultanță juridică. Redistribuirea spaţiilor conform cu necesitățile, demolarea clădirilor şi spațiilor de producție excedentare Concentrarea activității regiei în două puncte diametral opuse pe raza municipiului — Bulevardul Dâmbovița şi Calea Buziaşului. Înființarea muzeului de transport public ca o nouă sursă de venit și promovarea transportului public de persoane în Timişoara. Înfiinţarea arhivei regiei în locaţia din Take Ionescu nr, 56, respectiv a bibliotecii tehnice. ru modernizarea TP Măsuri care nu depindă de Constituirea Autorităţii de Transport pentru zona metropolitană — concept Fraunhofer Timişoara 6.1. Înnoire parc mijloace de Investiții privind achiziția de tramvaie „autobuze, __.) transport _..| Achiziţa de autovehicule noi, 62. Extindere linii de tramvai Investiții conform viziunii de dezvoltarea 2030 aprobată în CLTimişoara RATT Colaborare cu autoritățile publice locale periurban Pag:29 / 34 12. | Colaborare cu ONG-uri Colaborare cu autoritățile publice locale și pentru promovarea TP | organizațiile non profit 73. | Extindere activitate în Colaborare cu autoritățile publice locale

În concordanță cu cele mai sus arătate a fost elaborat noul Regulament de Organizare şi Funcţionare ş noua organigramă a R.A.T.Timişoara, documente prezentate în Anexa 2 şi în Anexa 3. Ținând cont de aceste documente și după o analiză referitoare la noile sarcini, atribuții şi responsabilităț specifice fiecărui loc de muncă, analiză realizată la nivelul fiecărui compartiment de lucru din cadru regiei, se propune acest program de reorganizare şi restructurare, program care va fi notificat sidicateloi reprezentative, Inspectoratului Teritorial de Muncă şi A.J.0.F.M, Compartiment de lucru Număr de posturi Tipologia posturilor desfiinţate şi motivația desființate Cabinet Director general 1 | Desființarea efectivă a unui post referent relații comunicare. Serviciul Resurse Umane l | Desființarea efectivă a unui post de consilier juridic. m Biroul relații publice 1 | Desființarea activității de relații publice internaționale. 7 Serviciul Intern de 2 | Desființarea a două posturi personal operativ. 7 m Prevenire şi Protecţie NOII Biroul planificare, raportare 2 | Desființarea biroului şi desființarea efectivă a postului de şef și analiză economică birou şi a postului de economist analiză economică, Biroul audit administrativ şi 6 | Desființarea biroului cu desființarea efectivă a posturilor de şef patrimoniu birou, curier, legătoreasă, inginer şi două posturi de muncitor |. __ | necalificat. Serviciul energetic 41 | Se vor desființa efectiv toate posturile pentru că există o structură în cadrul Secției Reparații paralelă cu activitatea desfăşurată de către Serviciul Energetic pe parte de întreținere și reparații mașini, utilaje, clădiri și instalaţii aferente. Lucrările de modernizare a clădirilor şi instalațiilor vor fi externatizate. Serviciul monitorizare şi 5 | Se vor desființa efectiv posturile de dispeceri traseu pentru că a siguranța circulației | fost desființată activitatea de urmărire și dirijare a circulaţiei în | i | puncte fixe pe traseele mijloacelor de transport ca urmare a | | implementării sistemului de urmărire şi dirijare a circulației care | | presupune un singur dispecerat central de monitorizare a întregii i i activități de exploatare a mijloacelor de transport (tramvai, i i ______| troleibuz, autobuz). Biroul Siguranța Circulației | | | Desființarea efectivă a postul de inginer inspecții tehnice IRU | periodice. = vor desființa efectiv posturile din activitatea de reparații şi | înteţinere autobuze si troleibuze din cadrul Secţiei Reparații în locația B-dul. Dâmboviţa nr.2-3, deoarece exista structuri parale organizate şi autorizate confom prescripților R.A.R. pentru activitatea de mentenanţă astfel: : - se desființează efectiv posturile corepunzătoare activității de mentenanţă pentru autobuze deoarece parcul de autobuze se va repara şi întreţine în locația Calea Buziaşului nr. 2-3 unde activitatea este autorizată d.p.d.v. al funcționării de către R.A.R., cu personalul existent în cadrul Direcţiei Transport Auto, ca centru de cost. - se desființează efectiv posturile corepunzătoare activităţii de mentenanţă pentru troleibuze deoarece parcul de troleibuze se va repara şi întreţine în locaţia din Str. Banatul nr. 4 unde activitatea este autorizată d.p.dv. al funcționării de către R.A.R., cu personalul existent în cadrul Atelierului Troleibuze. Serviciul Achiziţii Publice și Aprovizionare Se desfiinţează depozitul de materiale din locaţia Str. Gării, o dată cu închiderea punctului de lucru al regie în această locaţie şi se desființează astfel postul de șef depozit, Desființarea efectivă a unui post de economist si un post de inginer. Biroul tehnologie proiectare Desființarea biraul și desfiinţarea efectivă a tuturor posturilor din cadrul biroului ca urmare a externatizării activității de proiectare | către firme specializate în proiectare şi elaborare de tehnologii. Muzeul de Transport Public „Corneliu Miklosi” Se va desființa un post de personal operativ Secţia transport electric Se restructurează direcția transport electric prin eliminarea unui nivel ierarhic cu desființarea efectivă a postului de șef secţie şi a postului de inginer secție. Pag: 30/34

Atelier tram 45 Desființarea efectivă a posturilor din locaţia Take lonescu nr. 8: se impune ca urmare a reducerilor operate în programele de circulație și desființării unor linii de transport cu tramvaiul (linia 6, linia 3) inclusiv a restrângerii activității de transport pe liniile existente prin scurțarea acestora. Atelier troleibuze 15 Se vor desființa efectiv 15 posturi deoarece au fost achiziționat un număr de 50 de troleibuze noi, reducându-se astfel activitate de mentenanţă şi s-a externalizat către firme specializat activitatea de reparații și revizii periodice, pe bază de contract: impuse de furnizorul de troleibuze în termenul de garanție. Atelier linia cale, contact şi substații 60 Se vor desființa efectiv posturile din echipele de mentenanţă cart se ocupau cu construirea şi modernizarea linia cale, linia contact şi cablurile de alimentare, deoarece a fost modernizată 40 km. de linie cale din cei apoximativ 80 km, de linie cale aflați pe teritoriul municipiului Timişoara ceea ce impune reducerea corspunzătoare a cheltuielilor cu mentenanța. Se închide punctul de lucru din locaţia Str. Gării, RATT renunțând la titlu de administrare asupra terenului în favoarea municipalității. Biroul monitorizare şi siguranța circulației Se vor desființa efectiv posturile de şef birou și şef formație prin desființarea biroului datorată existenţei unei structuri paralele a activității de monitorizare şi siguranța circulației în cadrul Serviciului monitorizare şi Siguranța circulației (dispeceratul central), Secția transport auto Se restructurează direcţia transport auto prin eliminarea unui nivel ierarhic cu desființarea efectiva a postului de şef secţie și a postului de inginer secţie Se vor desființa efectiv 10 posturi deoarece au fost achiziționate un număr de 55 de autobuze noi, reducându-se astfel activitatea de mentenanţă Atelier parc În | Biraui monitorizare şi siguranța circulației Serviciul Fi Contabilitate Se vor desființa efectiv posturile specifice activității de mentenanţă prin externalizarea acesteia către reprezentanțe ale mărcilor de autovehicule achiziționate în sistem leasing. Se vor desființa efectiv posturile de șef birou şi şef formație prin desfiinţarea birouiui datorată existenței unei structuri paralele a activității de monitorizare și siguranța circulaţiei în cadrul Serviciului monitorizare și siguranța circulației (dispeceratu! central). | Datorită descentralizării activității pe centre de cost (DTA şi | DTE), se vor desființa efectiv 4 posturi de operator calculator și un post de casier, Serviciul vânzări Desființarea unor puncte de lucru pentru desfacere pentru vânzarea biletelor şi abonamentelor. Externalizarea vânzării de bilete către agenții economici pe bază de contract. Implementarea sistemului de ticheting care prin eliberarea cardurilor pentru cetățenii Timişoarei, reduce cheltuielile de operare în sistem trecându-se de la abonamente pe suport de hârtie la abonamente tip card contact less care dispun pe lângă abonament reîncărcabil şi de portofel electronic reîncărcabil cu bilete Activitatea de control bilete şi abonamente se externatizează către poliția comunitară, în totalitate, RATT asigurând doar asistenţa tehnică în utilizarea echipamentelor de verificare a cardurilor şi biletelor ca urmare a implementării sistemului de ticheting la regie, ceea ce va conduce la desființarea efectivă a | posturilor de inginer, operator calculator şi muncitor necalificat. titluri de călătorie ml Se vor desființa efectiv 20 de posturi de vânzător bilete și 6 posturi de operator calculator deoarece: - Se desființează puncte de lucru pentru desfacere pentru vânzare a biletelor și abonamentelor. - Se externalizează vânzarea de bilete către agenții economici pe bază de contract, - S-a implementat sistemului de ticheting, care prin eliberarea cardurilor pentru cetățenii Timișoarei, a redus cheltuielile de operare în sistem trecându-se de la abonamente pe suport de hârtie la abonamente tip card contact less care dispun pe lângă

abonament reîncârcabil şi de portofel electronic reîncărcabil cu bilete. Biroul analiză economică şi tarife Se va desființa efectiv un post de operator calculator datorit? implementării sistemului de ticheting, programul de facturare : clienților regiei (operatori economici) se va putea realiza într-ur singur schimb de 8 ore. Biroul ticheting şi verificare 66 | Desființarea efectivă a posturilor se impună deoarece activitatea titluri de călătorie de control bilete şi abonamente se externatizează către poliţie comunitară sau firme specializate, în totalitate, RA.T.T. asigurând doar asistența tehnică în utilizarea echipamentelor de verificare a cardurilor și biletelor ca urmare a implementării sistemului de ticheting la regie TOTAL 400 Alte posturi propuse pentru a fi desființate efectiv (9): Director exploatare, Şef Secţie Tramvaie, Şe F Birou Investiții, Șef Compartiment Grup Control, Administrator, Consilier Juridic în cadrul Corpului Consilierilor Juridici, Înginer Secţia Tramvaie, Contabil Secţia Tramvaie, Inginer Direcţia Proiecte Internaţionale . În urma reorganizării şi restructurării, resursele umane din cadrul regiei vor fi repartizate conform următoarei structuri, modificându-se astfel structura de personal aprobată prin Hotărârea a Consiliului Local Timişoara Funcţia Numărul de posturi Numărul de posturi Număr de posturi a conform HCL efectiv desființate Personal TESA 118 | 145 27 L Ba | Personai operativ 130 174 44 1 i Personaj de exploatare i 560 560 0 URR PERRIN _ OMENIRE _ Personal muncitor | 325 | 654 329 | III 15357 400 i STRUCTURA DE PERSONAL ţ Analizând cele două structuri de personal se observă o reducere a creşterea ponderii personalului reprezinte 50% din total personal ln Anexe sunt supuse aprobării: Funcţii (Anexa 4). Pag: 32 / 34 de exploatare Regulamentul TESA functii de conducere 3% TESA functii de executie 7% Personal operativ 11 | i personalului cu 400 de posturi, în total personal, acest tip de personal ajungând să de Organizare şi Funcționare, Organigrama şi Statul de

Măsuri avute în vedere pentru limitarea numărului concedierilor Tinând cont că în cadrul regiei există un deficit de resursă umană de natura personalului de bord (conducători tramvai, conducători troleibuz, conducători autobuz) a fost oferită posibilitatea obținerii acestor calificări, prin demararea înscrierilor la cursul de calificare în meseria de conducător tarmvai / conducător troleibuz doar pentru salariaţii regiei. Pentru angajații regiei care au calificării corespunzătoare, respectiv permis de conducere categoria Tv, Tb sau D au fost aprobate transferuri pe aceste posturi. Astfel, din cadrul controlorilor titluri de călătorie, un număr de 4 salariați au solicitat schimbarea locului de muncă ca şi conducători autobuz (2) şi conducători tramvai (2), de asemenea de la Atelierul Autobuze, doi muncitori care aveau calificarea corespunzătoare au fost transferați la Atelierul Troleibuze, ca şi conducători troleibuz. Măsuri pentru atenuarea consecințelor concedierii În art. 71, alin. (1) din C.C.M. la nivel de regie sunt prevăzute următoarele salarii compensatorii: (1) La aplicarea efectivă a reducerii de personal, prin concedieri colective sau individuale, din motive care nu ţin de persoana angajatului, regia va acorda salarii compensatorii, după cum urmează: a) Salariaţii cu o vechime în R.A.Transport Timișoara între 0-10 ani vor beneficia de 5 salarii medii brute. b) Salariaţii cu o vechime în R.A.Transport Timişoara între 10-15 ani vor beneficia de 7 salarii medii brute. c) La peste 15 ani vechime în R.A Transport Timişoara salariaţii vor beneficia de 9 salarii medii brute, Salariul mediu brut va fi cel stabilit în CCM la data desfacerii contractului individual de muncă. Sinteza măsurilor prezeniate . 1) Măsurile tehnico-economice prevăzute în prezentul capitol vor determina reducerea cheltuielilor pe an în valoare de cca. 12.452.000 lei cuantificați, iar implementarea sistemului integrat de eficientizarea încasărilor și cheltuielilor (SIEIC), va genera venituri suplimentare, ca urmare a politicii tarifare. a i tirluriior de călătorie, respectiv a reducerii fraude: Externalizarea activității de călătorie către Poliţia Comunitară va influenţa pozitiv rigurozitatea şi eficiența controi verificarilor. 2) Investiţiile noi în domeniul modernizării infrastructurii pentru tramvai şi troleibuz, achiziționarea de mijloace de transport noi, de autobuze şi tramvaie, restrângerea locaţiilor în care îşi desfăşoară activitatea RATT, construirea stației intermodale de pe platforma Bv. Dâmboviţa şi a depoului de tramvaie din Calea Buziaşului vor duce la reducerea cheltuielilor de mentenanţă, a cheltuielilor directe cu energia electrică şi combustibil şi respectiv reducerea cheltuielilor cu utilităţile. 3) Creşterea veniturilor şi atragerea de noi categorii de călători care utilizeaza TP este prognozată prin aplicarea următoarelor măsuri : - introducerea prin oferirea unor pachete de tifluri de călătorie atractive în politica tarifara, care să aducă noi beneficiari ai serviciului de transport public de persoane; - implementarea SIEIC şi utilizarea sistemelor inteligente în transporturi în vederea asigurării confortului, siguranței şi a satisfacerii cerințelor de transpori, prioritizării şi realizării de benzi speciale pentru TP, - dezvoltarea activităților secundare activității de bază, cum ar fi; închirieri de spații, utilaje, autovehicule, închirieri spații publicitare, inspecții tehnice periodice, şcoala de conducători auto, muzeul de transpori,etc. Pag:33 / 34

4) Renunțarea la externalizarea activităților de pază, spălare și igienizare a mijloacelor de transport precum şi diminuarea unor drepturi şi facilități prevazute în CCM, începând cu luna aprilie 2010. 5) Reorganizarea şi restructuarea regiei prin promovarea unei noi structuri organizatorice (Organigramă, ROF, Stat de funcţii) va avea drept rezultat desființarea unui numar de 409 posturi, ceea ce reprezintă cca. 12 mil /an cheltuieli cu personalul. Demersurile desființărilor efective de posturi se vor iniţia în maxim 180 zile de la data aprobării programului în Consiliul Local al Municipiului Timişoara. 6) În cazul redresării economico-financiare a regiei şi promovării de lucrări de investiții din surse proprii sau alte surse bugetare, RAT, va apela, cu prioritate, la angajaţii concediați ținând cont de competența profesională a acestora în domeniul transportului și în afara termenului impus de legislaţia în vigoare. CAP.5 CONCLUZII Programul de reorganizare şi restructurare a regiei prezentat, are scop final redresarea financiară a regiei şi transformarea acesteia într-un operator de transport eficient prin atingerea unui raport optim între personalul de bord şi total personal, astfel încât activitatea de prestator de servicii de transport public de persoane să se desfăşoare cu un nivel cât mai scăzut al subvenţiilor de la bugetul local. Raportul optim între personalul de bord și rest de personal al unui operator de transport eficient este de | la 1. Menţionăm că la nivelul regiei, cheltuielile cu personalul au ponderea principală în structura cheltuielilor de exploatare şi reprezintă aproximativ 60% din totalul acestora. Propunerile de reorganizare şi restructurare a activității, cu desființarea efectivă a unui număr de 409 de posturi se vor concretiza prin modificările organizatorice prevăzute în organigramă, R.O.F. şi statul de funcţii. Propunem Consiliului Local al Municipiului Timişoara aprobarea desființării efective a unui număr de 409 de posturi din structura regici, a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, a Organigramei şi Statului de funcții, începând cu data de 15.08.2010. DirectonGengral, / Şef Serviciu R.U., dr.ing. loan Goia ec, Felicia Lăscuţ ing. Criştina Stana j <—_"" Pag:34/ 34

Evolutie tarife '+1-2010 a 17 a ANEXAŞ rr Tarif [Tarif Tant [Tamf | Tort [Tar | Tarif [Tarif Tari | fani | Tari) Tari | Tant | Tant | Tadf | Tadf | Tecf | Tanf [Tant | Tari [Tom | Tant [Tan Tar propus | aprobat [propus | aprobat |propus aprobat propus |aprobat |propus | aprabal | propus | apro | propus | aprobat | propus | cale. BT | aprobat | propus | aprobat [prapus | aprobat |propus propus | aprobat RATT RATT RATT RATT RATT RAT? | bat | RATT RATT RATT RATT RATT RATT _ md Tarif Tarif aprobat Tip imprimat Data întră m vigoare: | 2610.00] 01.01.01] 31.05.01] 20.07.01] 03.09.01) 25.09.01 29.11.01] 01.01.02) 27.03.02 01.0502| 020802) ___ | 18.01.03] 15203) 1205.03 | 12.08.08 | 12.08.05 | 30.06.04, 01.08.04) 18.04.05| 24.05.05| 0307.06 uL-10 „BILETE LL a 1 caz od as0j 050| 055| 055| 080| 070| 075 E. 80|) 080| 077| 090| 100| 100| 120| 120| 130| 130] 1,80] Teo| zf 200 i 090 090| 100| 100| 110) 130) 140 180| 157| 170] 190| 200| 20| 230) 250| 25 2căitori_ 0,63) | = , 250| 300| 300| 350| 450 " portotei 1 călătorie 1. II SS 200| 200|, expres 1 câl asc) 070| om) 085| 085| 100| 1,10) 110) 104) 120) 140) 1,50) 150) 150) 180f 160] zoo) 200| 250) 2.50 | 050| 080) , portofel 1 căl expres - 250| 2,50 II. Legitimatii o zi 120| 140| 180) 180| 200| 200) 220| 250| 280 330) 385| 380| 40| 450| 5,50 sapat sac| _7,50| 750| 100| 10.00 45,09.06| 28.05.09| 15.07.09 | 11.05.10 HI. Abonarnente ie n L. a) integrale 2040| 18,50) 25,10| 24,90 1200] _10,80| 13,20; 13,01 7,00 5,40 7,10 6,78 8,10 8,00| 11,00 11,00) 11,90; 11,80| 13,10) 15,10 20,00 4,10 460) 6,00 600| 660| 660| 7,60) 880| 11,50 2,15 245| 350 350| 400| 400| 450| 520| 6,20 32,70) 32,70) _40,00| _40.00| 430| 4300| 530| 5300| 5300| 53,00 17,70 1770] 2200) 22.00] _2400| 24,00| 30.00| 30.00) 30,00] s0,00l' 9,50 950| 1200) 12,00j 13,00 13,00) 16,00f 16,00 16,00 15,00) 430) 5,66 FACE 170) 000| 900| 1000) 1000] 1300] 13.00] 13,00 120| 3300) 30,70) 39.30) 40,74 43,50| 43,50) 55.00| 550| 60.00] 600| 7400| 7400 7400) 74,00 20,40; 18,50 25,104 2490| 20, co) 32,70) 32, 70| _40,00| 40,00 43,00 43,00 53,00, 53,00, 53,00 12,50 11,30 17,70| 22.00) 22.00 2400). 24,00 30,00 30,00! 30,00 1220) 1500| 15.00j 16,00 18,00 20,00 20,00 20,00, 51,.00| _70,00| 70,00| 76,00 76,00| 93,00| 93,00 93,00 93,00 36,70] _5000| 5000| 5400| 54,00 56,00| 65,00 66,00 65,00 25,50| 31,00| 31,00] 34,00| 34,00) 42.00| 42,00, 1200, 42,00 17,70| 22,00 2200] 2400 2400| 30,00) 3000| 30,00 23,20 23,30) 23,30| 24,00) 24,00| 24,90) 25,00| 25,00 3250) 29,50| 29,50 28,20 29.50[ 36,70) _38,00| 50,00) _50,00f 5400] 5400| 66,00) 66,00 66,00 66,00 12,30) _12,30| 1270) _12,70|__ 13,90] 13,90) 14,00] 14,40) 14,50 18,70) 17,00] 17,20) 28,65 17,00) 21,10 2410| 26,00) 28.00) 26.00| 35,00) scol 3500| 35,00 650| 650| 750| 750| 830| 830| 850| 860| 8.50 120| 10,10| 10,10) 1852) 10,50| 1250) 1250f 1400] 400| 1500| 1500| 1900| 190| 19.00) 16.0 7,40 are) 700| 8.0 aso) ocol 100| 11.00] 11,00] 14.00] 1400] 1400] 14.00 31,30 36,90 679| 29.20) 30.00) 30,00| 30.00] 30.00) sef 40.00| 93,00) 9300| 93,00) 93,00) tarif social pensionari - 50,00 50,00; b) agenți economici d Lt 12,70| 14,40) 17,00: 17,00) 18,80) 19,80| 21,80| 25,19) 31,90 5,60 740) 9,00 9.00; 11,90| 1190f 31,10| 15,10| 20,00 3,50 3,90 5,00 5,00, 5,60 5.60 8,00 9,20) 11,50: 16,B0j 19,00] 22,00| 2200) 2390| 23,90) 25,10) 30,10| 3890) 31,30| 35,00 40,70 9,00) 10,00] 12.00 12,00| 1580] 15,80| 17,40j 20,10] 25,40) 20,90) 26,50 27.20j 24,60 4,80 540| 5,50. 650| 900| 900| 10,90] 12,50| 15,70) _1300| 16.00 16,90i 15,30 - general. - expres1linie - nominalizate gen. 2720) 3080) 3600) 3600) 5040| 5040| 55,20) 5040| 6580| 5240) 54,80 68,10| 6150| 77.40 71,30) _85,60| _85.60| 106,60 11600) 11600 142.00) 142.00] 142.00) 142.00[ 2200| 22.00] 2600) 26.00) 35,10| 35,10] 38,50) 38,50| 45,90| 400| 45,30 52,00] _47,10| _54,10| 7130) 4980| 59.80| 59.80 + 740| _81,00| 81,00) 99,00) s9,00| s9,00) - nominalizate 2 95,00 71,00| 71,00 8800) 88,00 94,90) __86,00| 103,30 _49,79| _95,10| 114,10) 114,10| 135.60] 135,60) 147,00| 147,00| 180,00| 180.00 180,00|__180,00 Ţ 55,00| 8110f _0506| 7470| 8970| 8970) 106.60| 106.60[ 116,00 1500) 142.00|_142,00| 142,00] 142,00 | NENE IN 107,00) 107,00 Lo 13200) 132,00 - nominalizate 1 linie a nominalizate expres - nenominalizate generale] 40,00) _45,00| 5250) 52,50| 6420| 64,20) _70,30| 70,30) 84.00) 7300 - nenominalizate 2 înii - 1 - nenominalizate expres

Atasament: Anexa_2.pdf

"BsJuued 94so nu (njnueyaț1do.d je BIR EeJEZIINN 'L'L'V'U E ajse JuBuINDOP 1s89y 3SUVNOILINNI IS 3NVZINVDNO 3d LN3WYVIN933 JUYVNOILINNJA IS 3NVZINYDHO 3A LNIWYIND3IU TVXINY

TR js nu [e [NpJODB BIR) BSIEZIINN E ajsa juswndop Jsaoy SUVNOLLOINNJ IS IUVZINVDUO Id LNIWVINDIU 3d YWONOLNY VID3IUY | || a | | | = | 18 3 ar a |

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR / MODIFICĂRILOR TITLU CAPITOL Revizie nr. /Data Descriere revizie / modificare COPERTA Ed.2, rev.0/09.07.2009 FOAIE DE GARDĂ Ed.2, rev.0/09.07.2009 LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR / MODIFICĂRILOR Ed.2, rev.0/09.07.2009 CUPRINS Ed.2, rev.0/09.07.2009 ORGANIZAREA ŞI FUNCȚIONAREA REGIEI Ed.2, rev.0/09.07.2009 ATRIBUŢIILE ŞI SARCINILE COMPARTIMENTELOR DIN SUBORDINEA DIRECTORULUI GENERAL Ed.2, rev.0/09.07.2009 Introducere atribuții conform Sistemului Integrat de Eficientizare a Încasărilor şi Cheltuielilor ( SIEIC) pentru Biroul Organizare, Planificare Transport Public de Persoane. ATRIBUŢIILE ŞI SARCINILE COMPARTIMENTELOR ŞI SECȚIILOR DIN SUBORDINEA DIRECTORULUI TEHNIC ATRIBUŢIILE ŞI SARCINILE COMPARTIMENTELOR ŞI DIRECȚIILOR DIN SUBORDINEA DIRECTORULUI ADJUNCT Ed.2, rev.0/09.07.2009 Ed.2, rev.0/09.07.2009 Introducere atribuții conform Sistemului Integrat de Eficientizare a Încasărilor şi Cheltuielilor ( SIEIC) pentru Biroul Aprovizionare Depozite. Introducere atribuții conform Sistemului Integrat de Eficientizare a Încasărilor şi Cheltuielilor ( SIEIC) pentru Direcţia Transport Electric, Direcţia Transport Auto şi Serviciul Exploatare. Ed.2 rev.1/01.01.2010 Organizează, îndrumă şi controlează activitatea de curățenie şi dezinfecţie a mijloacelor de transport din dotare, cu personalul din subordine, atunci când este nevoie. Organizează, îndrumă şi controlează activitatea de control titluri de călătorie, cu personalul din subordine, atunci când este nevaie. ATRIBUŢIILE ȘI SARCINILE COMPARTIMENTELOR DIN SUBORDINEA CONTABILULUI SEF ATRIBUŢIILE ŞI SARCINILE COMPARTIMENTELOR DIN SUBORDINEA DIRECTORULUI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI Ed2, rev.0/09.07.2009 Ed.2, rev.0/09.07.2009 introducere atribuții conform Sistemului Integrat de Eficientizare a Încasărilor şi Cheltuielilor ( SIEIC) pentru Serviciul Vânzări. Introducere atribuții conform Sistemului integrat de Eficientizare a Încasărilor şi Cheltuielilor ( SIEIC). Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE d mn Bă 4 din 69 Ed. 3rev0Q Eliminare capitol din ROF conform HCL. CONDUCEREA REGIEI ŞI PATRIMONIUL Ed.2, rev.0/09.07.2009 DISPOZIŢII FINALE Ed.2, rev.0/09.07.2009 TOT ROF Ed2, rev.0/09.07.2009 Ed. 3rev0 Modificarea ROF după organigrama valabilă din 09.07.2009 şi introducere atribuții conform Sistemului Integrat de Eficientizare a Încasărilor şi Cheltuielilor (SIEIC) Modificarea ROF, conform aprobării Consiliului Local Timişoara Ed. 4rev0 Modificarea ROF, conform aprobării Consiliului Local Timişoara Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

8)se nu [e suos |np1ode BIRj '"L'LVU e sjsa uBwndop Js8Iy T1VNI4 ILLIZOASIA : Z "de 131934 MINOWIYLVA 89 43 79 OLMY WOLI3UIA. '99 IHLI313 LNOdSNYYUL '59 LONMAV 9 DINHIL €9 TVYU3N39 79 3A Lo MNINONIULYVĂ IS 131934 VIHIINMNOID : 9 des HYZNYA 26 HVIONVNI4 TNIDIANIS. LS 438 IN1NII8VLNOI NIA I$ 's "des OLMY LUOdSNYUYL viLo3yra ct DIHLII IA LHOdSNYUYL VILOZUIA Lt 1INNFAV ININYOLI3UIA NIQ NOTIINIWILUVAWOD INNIDUVS 18 :p 'des „ISOTHIN NT3NHODI“ ITBNd LYOdSNYUL 3A INIZAW. sS'E 18 39NMand ILLIZIHIV te VIDOTONHIL €E DINHIL IMIDIAUIS. ZE vIL03S ve DINHAL ININHOLIZUA VINIGHOANS NIA HOTILI3S IS NOTIALNIWILUVAWOD IS :c “des YNITdIDSId 3 VISINOD '6Z 3I9Y3N3 3HVZIMOLINOW 87 LIANY - 3HVZINVDHO 77 BL VÎNVANDIS IS 3NVZIHOLINOW 927 NY3INI TONLNOI TNIDIAYIS. 57 31 I8 3HINIA3YHA 3A NU3INITNIDIAYIS. tz JINand iv €Z INVAN 3SUNSIU 72 LINIBVI Liz ININYUOLI3UIA VANIMHOBNS HOI3LNIWILUVAWNOI INNIDUVS I$ :Z 'des [31934 V VUNLONULS. ZI ILIZOASIA LL 131934 IS :L "ded / JQIIIZIASI E |0J)UOID Sp BIS ap a[eoy :0 "des SNRIdIQD JNYNOILINNJ4 18 3

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Capitolul 1: ORGANIZAREA ŞI FUNCȚIONAREA REGIEI 1.1 Dispoziţii generale Art 1. Regia Autonomă de Transport Timişoara este înființată ca urmare a deciziei Primăriei Municipiului Timişoara cu nr. 99/29.01.1991 cu începere de la 1 ianuarie 1991. Activitatea principală a Regiei Autonome de Transport Timişoara, conform codificării CAEN (ordin 337/2007 ), este: 4931 —Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători. Art.2. Activitățile secundare, conform codificării CAEN ( ordin 337/2007 ) sunt: 1610 — tăierea şi rindeluirea lemnului 2433 — producția de profile obținute la rece 2511 — fabricarea de construcții metalice şi părți componente ale structurilor metalice 2562 — operațiuni de mecanică generală 2573 — fabricarea uneltelor 2593 — fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri 2594 — fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate, fabricarea de nituri şi şaibe 2599 — fabricarea altor articole din metal n.c.a. 2711 — fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice 2790 — fabricarea altor echipamente electrice 2815 — fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de transmisie 2823 fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice) 2849 — fabricarea altor maşini — unelte n.c.a. 2910 — fabricarea autovehiculelor de transport rutier 3101 — fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine 3311 — repararea articolelor fabricate din metal 3312 — repararea maşinilor 3513 — distribuția energiei electrice 4120 - lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale şi nerezidențiale 4211 — lucrări de construcții a drumurilor şi autostrăzilor 4212 — lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață şi subterane 4213 — construcţia de poduri şi tuneluri 4221 — lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide 4222 - lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicații 4299 - lucrări de construcții a altor proiecte inginereşti n.c.a. 4311 — lucrări de demolare a construcțiilor 4312 — lucrări de pregătire a terenului 4313 — lucrări de foraj şi sondaj pentru construcții 4391 — lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcții 4399 -— alte lucrări speciale de construcții n.c.a. 4520 — întreţinerea şi repararea autovehiculelor 4531 — comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule 4532 — comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule 4672 — comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice 4673 — comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcții şi echipamentelor sanitare 4677 — comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor 4690 — comerț cu ridicata nespecializat 4724 — comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate 4725 — comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate 4726 — comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate 4932 — transporturi cu taxiuri 4939 — alte transporturi terestre de călători n.c.a. 5030 - transportul de pasageri pe căi navigabile interioare 5040 - transportul de marfă pe căi navigabile interioare Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE 5221 — activități de servicii anexe pentru transporturi terestre 5520 - facilități de cazare pentru vacante şi perioade de scurtă durată 5590 — alte servicii de cazare 5610 — restaurante 5829 — alte activități de alimentație n.c.a. 5630 — baruri şi alte activități de servire a băuturilor 6399 — alte activități de servicii informaţionale n.c.a. 6820 — închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 7120 — activități de testări şi analize tehnice 7410 — activități de design specializat 7490 — alte activități profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a. 7711 — activități de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare 7712 — activități de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele 7739 — activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile n.c.a. 7810 — activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă 7820 — activități de contractare, pe baze temporare, a personalului 7830 — servicii de furnizare şi management a forței de muncă 7911 — activități ale agenţiilor turistice 7912 — activități ale tur-operatorilor 7990 — alte servicii de rezervare şi asistență turistică 8230 — activități de organizare a expozițiilor, târgurilor şi congreselor 8299 — alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. 8559 — alte forme de învățământ n.c.a. 8621 — activități de asistență medicală generală 8622 — activități de asistență medicală specializată 8623 — activităţi de asistență stomatologică 9002 — activități suport pentru interpretare artistică (spectacole) 9004 — activități de gestionare a sălilor de spectacole 9311 — activități ale bazelor sportive 9329 — alte activități recreative şi distractive n.c.a. Art.3. Regia este organizată în conformitate cu organigrama aprobată şi funcţionează în baza regulamentului propriu, cu gestiune economică şi autonomie financiară, are personalitate juridică, încheie bilanţ, are cont la bancă, beneficiază de credite bancare, are relații economice cu alte unități, se înzestrează cu fonduri fixe şi se dotează cu mijloace circulante proprii necesare desfăşurării activității sale. Din veniturile realizate regia constituie fondul de rezervă şi fondul de dezvoltare, asigură sumele necesare satisfacerii unor necesități social culturale şi sportive, ori de perfecționare-recalificare a personalului angajat, precum şi pentru premierea acestuia. Consiliul de Administraţie al Regiei poate hotărî şi crearea altor fonduri în afara celor menționate mai sus. Din profitul net al regiei, în condițiile legii se constituie fondul de participare a angajaților la profit. Pentru acoperirea eventualelor deficite regia poate beneficia, în condițiile legii, de subvenții de la bugetul de stat sau de la bugetele locale. Regia Autonomă poate concesiona, în condițiile legii, activități economice, servicii publice, unități de producţie şi terenuri pe bază de licitaţie publică. Regia poate închiria bunuri la şi de la orice persoană fizică sau juridică română sau străină. Regia poate încheia cu persoane fizice sau juridice române sau străine contracte de locație a gestiunii secțiilor şi a altor subunități economice din subordinea lor. Art4. Sediul R.A. Transport Timişoara este în municipiul Timişoara, B-dul Take lonescu, nr.56. 1.2 Structura organizatorică a Regiei Art5. Pentru îndeplinirea funcţiilor ce-i revin conform obiectului său de activitate precum şi organigramei aprobate, regia are următoarele funcții de conducere şi compartimente funcționale: Funcţii de conducere: - Director general. Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE | - Directori de resort: Tehnic, Adjunct, Director Transport Electric, Director Transport E Auto, Contabil Şef. - Şefi de compartimente funcţionale, Compartimente de lucru: - Cabinet Director General (CDG) - Serviciul Resurse Umane (SRU) - Şcoala Formare Profesională (SFP) - Biroul Relații Publice (BRP) - Serviciul intern de Prevenire şi Protecţie (SIPP) - Biroul Servicii Situaţii de Urgență (BSSU) - Serviciul Control Intern (SCI) - Serviciul Monitorizare şi Siguranţa Circulației (SMSC): - Biroul Siguranța Circulației (BSC) - Biroul Monitorizare Circulaţie (BMC) - Serviciul Planificare, Organizare — Audit Intern (SPOAI): - Serviciul Monitorizare Energie (SME) ! - Serviciul Tehnic (ST) - Serviciul Tehnologia Informaţiei (STI) - Serviciul Achiziţii Publice şi Depozite (SAPD) - Serviciul Financiar — Contabil (SFC) - Serviciul Vânzări (SV): - Biroul Titluri de Călătorie (BTC) - Biroul Marketing şi Tarife (BMT) - Biroul Ticheting şi Verificare Titluri de Călătorie (BTVTC) - Comisia de disciplină, înființată în baza Legii 571/2004 (CD) Art6. Regia are în subordine următoarele subunități fără personalitate juridică, care nu întocmesc bilanţ contabil, cu gestiune economică şi cu limită de autonomie, în conformitate cu atribuțiile secţiei ce vor fi tratate la capitolul respectiv: - Direcţia Transport Electric (OTE) - Direcţia Transport Auto (DTA) - Secţia Reparații (SR) Art.7. Directorul General este preşedintele Consiliului de Administrație al regiei, conform OG nr. 15/09.08.1993. Directorul General al R.A.T. Timişoara are în subordine directă: - Director Tehnic (DT) - Director Adjunct (DA) - Contabil Şef (CS) - Cabinet Director General (CDG) | - Serviciul Resurse Umane (SRU) - Biroul Relații Publice (BRP) - Serviciul Intern de Prevenire şi Protecţie (SIPP) - Serviciul Control Intern (SCI) ! - Serviciul Monitorizare şi Siguranța Circulației (SMSC) - Serviciul Planificare, Organizare — Audit Intern (SPOAI) - Serviciul Monitorizare Energie (SME) Art.8. Directorul Tehnic este subordonat ierarhic directorului general şi are în subordine directă: - Secţia Reparații: - Serviciul Tehnic - Serviciul Tehnologia Informaţiei - Serviciul Achiziţii Publice şi Depozite - Muzeul Transport Public „Corneliu Mikloşi” Art.9. Directorul Adjunct este subordonat ierarhic directorului general şi are în subordine directă: 1) Direcţia Transport Electric formată din: - Atelier Tramvaie Acest dacument este proprietate a R.A.T.T, Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE - Atelier Linie Cale, Contact şi Substații - Atelier Troleibuze - Contabil Şef Direcţie 2) Direcţia Transport Auto formată din: - Atelier Autobuze - Atelier Parc Intern - Contabil Şef Direcţie Art.10 . Contabilul Şef este subordonat ierarhic directorului general şi are în subordine directă: - Serviciul Financiar Contabil - Serviciul Vânzări: - Biroul Titluri de Călătorie - Biroul Marketing şi Tarife - Biroul Ticheting şi Verificare Titluri de Călătorie Art.11 Organul prin care se exercită conducerea regiei este Consiliul de Administrație al R.A.T. Timişoara. Acesta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul său regulament de organizare şi funcţionare şi hotărăşte în toate problemele privind activitatea regiei, cu excepția celor care, potrivit legii, sunt de competența altor organe. Capitolul 2: ATRIBUŢIILE ŞI SARCINILE COMPARTIMENTELOR DIN SUBORDINEA DIRECTORULUI GENERAL Art.1. Față de responsabilitățile cuprinse în prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare, lucrătorii regiei, desemnați urmăritori de contract, pentru contractele aflate în derulare, au ca sarcină de serviciu verificarea modului de soluționare a închiderii contractelor, aceasta presupunând inclusiv urmărirea încasării creanţelor şi întocmirea către Asistenţa Juridică (din cadrul RATT) a documentației necesare acționării în instanță, în cazul neîncasării în termenii contractuali, deasemenea calcularea penalităților pentru neîncasarea în termen. 2.1 Cabinet Director General Art.2. Compartimentul are atribuţii şi răspunderi în următoarele domenii : a) activitatea de secretariat b) monitorizare rapoarte şi statistici c) activitatea de registratură d) activitatea de agrement ATRIBUȚII Art.3. Pe domeniile în care îşi desfăşoară activitatea, compartimentul are următoarele atribuții şi răspunderi: - elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni; - participă la menţinerea şi îmbunătățirea SMI; - respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI; - răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în cadrul cabinetului. a) Activitatea de secretariat - stabileşte şi urmăreşte agenda de lucru a directorului general; - urmăreşte realizarea sarcinilor din programele şi măsurile la nivelul regiei, la termenele stabilite; - răspunde de întocmirea documentelor protocolare; - pregătirea călătoriilor de serviciu ale directorului general, rezervarea de bilete, a camerei de hotel, obținerea vizei (dacă este cazul), pregătirea documentelor necesare pentru întâlnirile de lucru, Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE contactarea persoanelor cu care trebuie să se întâlnească directorul general şi stabilirea ! programului; - rezolvă corespondența internațională; - asigură activitatea de traduceri şi translatări; - informează directorul general cu privire la actele legislative de interes pentru regie apărute; - participă la audiențele susținute de directorul general, distribuie celor abilitaţi spre rezolvare problemele ridicate de către salariați, urmăreşte şi informează modul de soluţionare a acestora; - triază corespondența în funcţie de importanța şi urgenţa lor şi asigură repartizarea documentelor pe domenii; - transmite publicaţii, prospecte şi oferte obişnuite de prețuri direct la direcțiile executive de resort, dirijează corespondența între direcţii executive, care nu angajează valori materiale, financiare sau de personal direct la destinație, fără viza directorului general; - exercită rolul unui prim filtru a corespondenței, informându-l pe directorul general asupra conținutului unor documente cărora, în opinia sa, ar trebui să li se acorde o atenţie deosebită; - preia şi difuzează fax-urile adresate directorului general; - evidența necesarului de consumabile şi evidența de personal (secretara întocmeşte referatul cu i necesarul de rechizite pentru compartimentul secretariat, ține evidența orelor suplimentare, concediilor, evidența delegațiilor, a deplasărilor şi a evenimentelor profesionale); - asigură directorului general legăturile telefonice exterioare; - preluarea de la şefii de compartimente (prin delegare de autoritate) a unor sarcini pe care secretara (asistenta manager) le poate rezolva sau chiar secretara poate delega o serie de responsabilități persoanelor din subordine; - organizează intrarea personalului regiei şi a persoanelor din afara instituției la directorul general, în funcție de programul acestuia, de importanța şi urgenţa problemelor; - asigură directorului general condiții optime de muncă şi de luare a deciziilor; - repartizarea sarcinilor, pe compartimente şi lucrători, după caz; - coordonează secretariatele şi circulația documentelor la direcţiile executive. b) Monitorizare rapoarte şi statistici - solicită şi centralizează rapoartele specifice activității de bază şi conexe ale regiei; - urmăreşte realizarea sarcinilor din programele şi măsurile la nivelul regiei, la termenele stabilite; - monitorizează evidențele statistice ale regiei; - reprezintă regia în relațiile cu organizațiile de transport naționale şi internaționale; - întocmeşte rapoarte de informare managementului de vârf în baza datelor primite. c) Activitatea de registratură - asigură activitatea de primire, înregistrare, repartizare şi predare a corespondenței precum şi expedierea acesteia la destinatari; - înregistrează şi asigură multiplicarea şi difuzarea documentelor la compartimentele de lucru; - urmăreşte şi verifică lunar fondurile utilizate pentru cheltuiei poştale efectuate la transmiterea corespondenței prin oficiul poştal. d) Activitatea de agrement | Această activitate se desfăşoară, cu respectarea cerințelor legale, în următoarele domenii: 1) Cultural Il) Mini — hotel, restaurant, bar III) Planificare, salarizare, normare IV) Personal, învăţământ, administrare V) Sănătate şi securitate în muncă, protecția mediului, PSI VI) Aprovizionare, depozitare, mecano - energetic VII) Contabilitate, financiar 1) Cultural - se ocupă de activitatea de gestionare a mini-hotelului, a ştrandului, a terenurilor sportive şi a tuturor spațiilor pentru recreație; - organizează evenimente în spațiile proprii ; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

|| REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI | | FUNCȚIONARE ID M face publicitate pentru atragerea clientelei; asigură funcționarea ştrandului în perioada de vară, în condiții de igienă; ia măsuri pentru funcționarea tuturor utilităţilor: duşuri, saună, garderobe, grupuri sanitare; urmăreşte şi ține evidența funcționării utilităţilor şi instalaţiilor ce deservesc activitatea de agrement. ini — hotel, restaurant, bar asigură exploatarea la capacitate a spațiilor de cazare, astfel încât activitatea să fie eficientă; asigură prepararea mâncării pentru servirea clienților la restaurant şi pentru microcantinele care funcţionează în cadrul RATT, asigură funcționarea barului; face publicitate pentru atragerea clienților; asigură condiții de igienă la prepararea hranei şi servirea clienților, asigură condiții de confort în limita clasării ini — hotelului, menține integritatea mobilierului şi a altor dotări; urmăreşte asigurarea cu vesela necesară, ia măsuri de păstrare a acesteia în condiții de igienă; se ocupă de aprovizionarea cu alimente şi băuturi necesare pentru restaurant şi bar, ia măsuri pentru achiziționarea materialelor consumabile în activitatea mini — hotelului; face propuneri de tarife pentru serviciile oferite; face propuneri de casare şi declasare a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar uzate; scoate din uz cele aprobate la casare; propune înlocuirea celor scoase din uz cu altele noi; face recepţia mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar achiziționate. ID) Planificarea, salarizarea, normarea IV) P V) Să întocmeşte necesarul de forță de muncă calificată pe meserii, pentru perioada curentă şi de perspectivă; stabileşte drepturile de concedii de odihnă suplimentare pentru condiții deosebite de muncă cuvenite personalului; elaborează propunerile de premiere pentru realizări deosebite ale personalului; întocmeşte lucrările de informare conform metodologiei şi la termenele stabilite pentru toate activitățile. ersonal, administrativ întocmeşte graficul concediilor de odihnă pentru personalul ; gestionează bunurile de inventar asigurând inventarierea periodică şi evidența mişcării acestora; întocmeşte necesarul de rechizite şi asigură distribuirea acestora; ține evidența imprimatelor cu regim special folosite; asigură ordinea, curăţenia şi buna gospodărire a utilităţilor, apă, energie, încălzire, eic; organizează, îndrumă şi controlează activitatea de pază generală şi P.S, urmăreşte procurarea mijloacelor şi echipamentelor necesare precum şi instruirea personalului aferent acestor activități ; se îngrijeşte şi asigură condiții corespunzătoare de muncă şi de viață pentru personalul aferent acestor activități; urmăreşte modul de respectare a disciplinei şi a regulamentelor de către personal, propune măsuri de sancţionare pentru cazurile de abateri; stabileşte necesarul de salariaţi, propune probe de lucru, supraveghează executarea acestora, avizează cererile de angajare. nătate şi securitate în muncă, protecţia mediului, SU organizează activitatea de sănătate şi securitate în muncă, protecție a mediului şi SU, asigură aplicarea măsurilor stabilite împreună cu organele de specialitate din compartimentele regiei; participă la stabilirea locurilor de muncă cu condiții deosebite; urmăreşte şi asigură realizarea propagandei vizuale şi a instructajelor corespunzătoare pe linie de sănătate şi securitate în muncă, SU, prelucrează cu tot personalul cazurile şi evenimentele de indisciplină; participă la întocmirea dosarelor de cercetare a accidentelor de muncă; organizează instruire pe linie de sănătate şi securitate în muncă a întregului personal; ține evidența nominală a echipamentului de lucru şi de protecție, a duratei lui de folosire a uniformelor de serviciu; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă,

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE asigură procurarea şi distribuirea materialelor igienico-sanitare prevăzute în normativele în vigoare; foloseşte mijloace de propagandă vizuală pentru popularizarea normelor şi instrucțiunilor de tehnică a securității muncii; asigură aplicarea şi respectarea de către personal a regulilor şi măsurilor privind sănătatea şi securitatea în muncă, protecția mediului şi paza contra incendiilor. VI) Mecano - energetic, aprovizionare VIM Art4, asigură utilizarea corespunzătoare, întreţinerea şi repararea la timp a utilităţilor şi instalațiilor, în colaborare cu formațiile de mecano-energetic, asigurând instruirea personalului în legătură cu exploatarea şi utilizarea corectă a acestora; răspunde de funcţionarea instalațiilor şi aparaturii de măsurare şi monitorizare la parametrii proiectați, verificarea şi certificarea funcţionării acestora în limitele de precizie stabilite ; efectuează operații de supraveghere şi întreținere a aparaturii de măsurare şi monitorizare; răspunde de verificările periodice ale aparaturii de măsurare şi monitorizare, conform cerințelor legale; întocmeşte necesarele de materiale, rechizite, imprimate necesare activității în conformitate cu consumurile stabilite; asigură depozitarea, păstrarea şi conservarea în condiții de siguranță a materialelor, precum şi recepționarea acestora; organizează şi asigură colectarea deşeurilor şi evacuarea lor, conform instrucțiunilor; urmăreşte încadrarea strictă în normele de consum la toate materialele; urmăreşte aprovizionarea cu materiale, în care scop face calcule proprii de fundamentare a necesarului de aprovizionare pe baza normelor de consum aprobate, luând măsuri pentru corelarea strictă a aprovizionării cu necesitățile; îşi asigură stocuri de materii prime şi materiale la nivelul optim permis de fonduri; răspunde de primirea, gospodărirea şi restituirea ambalajului. Contabilitate - financiar răspunde de întreaga activitate economică şi financiar-contabilă; primeşte indicatorii economici şi financiari, ia măsuri pentru îndeplinirea indicatorilor planificați; organizează şi asigură evidența financiar-contabilă a activității de agrement conform reglementărilor; face verificarea periodică a gestiunilor, participă la inventarierea bunurilor anual sau ori de câte ori este nevoie; ia măsuri în limita competenţei pentru prevenirea şi lichidarea pagubelor; exercită atribuțiile de control financiar preventiv; urmăreşte şi analizează lunar rezultatele financiare şi face propuneri după caz; întocmeşte şi depune formele de decontare pentru prestații efectuate de secție, face propuneri de tarife; urmăreşte încadrarea în plafonul de cheltuieli, stabilit şi transmis de către regie, precum şi în fondul de salarii; efectuează operații contabile analitice conform metodologiei în vigoare; ține evidența valorică a materialelor consumate pentru activitatea de bază şi nevoile gospodăreşti; participă la analiza periodică a rezultatelor financiare a activității de agrement şi întocmeşte lucrările de informare în termenele stabilite; întocmeşte situaţiile lunare privind realizarea prețului de cost pe articole de calculație, justificând cazurile de depăşire a admisibilului planificat pe comenzi sau mijloace de transport; ține evidența mijloacelor fixe şi a mişcării acestora, precum şi a obiectelor de inventar. 2.2 Serviciul Resurse Umane Serviciul Resurse Umane are atribuții şi răspunderi în următoarele domenii: a) personal, învăţământ, salarizare b) şcoală formare profesională c) activitatea de arhivare d) structura de psihologie ATRIBUȚII Acest document este proprietate a R.A.T.T, Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE a) Personal, Învățământ, Salarizare răspunde de întreaga activitate de personal, pe care o organizează, îndrumă şi controlează; coordonează întreaga activitate de recrutare, selectare, încadrare, pregătire şi dezvoltare profesională, evaluare şi motivare a personalului; răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în cadrul serviciului; asigură necesarul de personal pe meserii, funcții şi specialităţi; urmăreşte utilizarea judicioasă a personalului, pregătirea şi perfecționarea profesională a acestuia; îndrumă conducerile secţiilor în aplicarea şi respectarea dispozițiilor legale cu privire la încadrarea si promovarea personalului; organizează alegerea de către lucrători, a reprezentanților lucrătorilor în domeniul securității şi sănătății în muncă pentru Comitetul de Securitate şi Sănătate în Muncă (CSSM), în baza unui Regulament întocmit de Serviciul Intern de Prevenire şi Protecţie cu sprijinul şefilor de compartimente implicate, regulament aprobat de către Directorul General; alegerile se organizează ori de câte ori locul (locurile) din CSSM destinat (destinate) reprezentanților lucrătorilor devine (devin) vacant (vacante); primeşte zilnic raportările cu privire la prezența la serviciu a personalului, centralizează şi informează conducerea; urmăreşte respectarea cu strictețe a disciplinei în muncă a întregului personal, propune măsuri pentru îmbunătățirea stării disciplinare, pentru respectarea Regulamentului Intern; în funcție de structura organizatorică întocmeşte statele de funcțiuni; menţine la zi fişele de post actualizate, asigură înmânarea acesteia titularului şi o ataşează ca anexă la contractul individual de muncă precum şi fişele de expunere la riscuri profesionale; întocmeşte şi ține la zi statul de personal al tuturor salariaților; propune împreună cu organele abiliate sănatatea şi securitatea în muncă, locurile de muncă vătămătoare sau periculoase la care se acordă sporuri; ține registrul de evidență a personalului ( inclusiv în format electronic), mişcarea acestuia în cadrul regiei, precum şi dosarele personale ale salariaților; prezintă directorului general situația drepturilor ce decurg din lege şi din contractul colectiv de muncă în vederea dimensionării cheltuielilor cu salariile; ia măsuri de încadrare corespunzătoare a salariaților în conformitate cu salarizarea din R.A.T.T.; răspunde de plata drepturilor salariale a angajaților regiei în baza pontajelor făcute sau a foilor de parcurs; asigură şi răspunde de aplicarea strictă a prevederilor legale privind sistemul de salarizare a muncii şi ia măsuri pentru difuzarea tuturor instrucţiunilor în probleme de salarizare; asigură aplicarea corecta a sistemului de salarizare pentru întregul personal în concordanță cu structura organizatorică şi numărul de posturi aprobate; calculează drepturile băneşti cuvenite salariaților pe baza contractelor individuale, actelor adiționale, deciziilor şi fişelor de prezență primite, în vederea achitării acestora la datele stabilite în Regulamentul Intern întocmeşte fişele fiscale, pe baza calculului deducerilor personale cuvenite şi le transmite, în termenul legal, atât unității fiscale, cât şi personalului; ține evidența deducerilor suplimentare ale salariaților în baza reglemetărilor legale în vigoare; coordonează documentația pentru aprobarea plății orelor suplimentare pentru personal; urmăreşte aplicarea corectă a sporurilor pentru conducerea formațiilor de lucru; întocmeşte statele de plată a salariilor; colectează şi introduce datele necesare calculării salariilor; ține evidența concediilor de odihnă, a concediilor de boală şi a concediilor fără salar; stabileşte sistemul de colectare a datelor necesare calculului salariilor, formulare şi termene de înaintare; urmăreşte încadrarea în fondul planificat de salarii; ține la zi şi operează în programul de personal tranşele de vechime în muncă a salariaților pe baza cărora se acordă sporul de vechime; eliberează, la cererea salariaților, adeverințe de salariu; eliberează, la cerere foştilor angajați adeverințe cu sporuri, drepturi salariale, grupe de muncă; întocmeşte dosarele de pensie; vizează cererile salariaților privind acordarea ajutoarelor prevăzute în contractul colectiv de muncă în vigoare; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE ar ji 14-din 68: b) Şc asigură completarea legală, păstrarea şi evidența carnetelor de muncă, în conformitate cu prevederile legale; asigură securitatea păstrării carnetelor de muncă şi inventarierea periodică a acestora; întocmeşte notele de lichidare pentru salariaţii care îşi încetează activitatea; participă la elaborarea şi negocierea contractului colectiv de muncă şi asigură înregistrarea acestuia; întocmeşte raportările statistice către Institutul Naţional de Statistică privind categoriile de salariați, numărul şi natura posturilor vacante; participă la comisia desemnată cu efectuarea cercetării disciplinare în cazul săvârşirii de abateri de la Regulamentul Intern; participă la menținerea şi îmbunătățirea SMI; respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SM; elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni. oală Formate Profesională primeşte şi centralizează necesarul de instruire de la servicii / direcții şi întocmeşte “Planul de instruire anual”, conform procedurilor de sistem; operează modificări în "Plan de instruire anual” în cazul în care apar schimbări legate de participarea la cursurile de formare profesională; organizează şi coordonează în condițiile legii activitatea de formare profesională şi perfecționare a personalului propriu; organizează şi coordonează activitatea "Şcolii de şoferi R.A.T.T.”, în conformitate cu legislaţia în vigoare; ține evidența salariaților prin centralizatorul cursurilor de formare profesională, în scopul respectării legislației în vigoare; întocmeşte actele adiționale cu clauze de formare profesională la contractul individual de muncă, urmăreşte semnarea acestora de către cele 2 părți (angajat şi angajator); ține evidența concediilor de studii; urmăreşte actualizarea cunoştinţelor şi deprinderilor specifice fiecărui post şi ioc de muncă şi perfecționarea profesională pentru ocupațiile de bază; ține evidența şi informează conducerea asupra ofertelor şi a invitaţilor venite de la furnizorii de formare profesională, a cererilor înaintate de salariați şi a referatelor înaintate de compartimente privitoare la cursurile de formare profesională; vizează notele de lichidare şi cererile privind încetarea contractelor de muncă ale salariaților, confirmând dacă aceştia au beneficiat de cursuri de formare profesională şi dacă au restituit contravaloarea cursului; primeşte cereri, îndrumă şi acordă informațiile necesare elevilor, studenților care solicită efectuarea stagiului de practică profesională, precum şi instituțiilor de învăţământ cu care regia are relații de colaborare în vederea efectuării practicii profesionale; urmăreşte integrarea (inducția) în activitate a personalului nou angajat; elaborează şi propune spre aprobare conducerii sistemul de evaluare a performanțelor profesionale ale salariaților; centralizează calificativele obținute în baza fişelor de evaluare a performanțelor profesionale; propune şi inițiază proceduri şi instrucțiuni de lucru referitoare la instruirea personalului pe categorii de meserii, evaluarea în vederea promovării şi examinarea personalului de bord referitoare la siguranța circulație, în conformitate cu prevederile legale. c) Activitatea de arhivare răspunde de evidența, inventarierea, selecționarea, păstratrea şi folosirea documentelor şi înregistrărilor din cadrul RAT Timişoara conform prevederilor Legii nr.16/1996 actualizată a Arhivelor Naţionale; răspunde de întocmirea nomenclatorului dosarelor arhivate, centralizând proiectele de nomenclator ale fiecărui compartiment. d) Structura de psihologie În domeniul său de activitate, Structura de Psihologie a RATT are următoarele atribuții de bază: Acest document este proprietate a RA.T.T, Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE 1) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) evaluarea psihologică a funcțiilor reglementate prin legislaţia în vigoare, în vederea asigurării cu personal corespunzător (apt) pentru desfăşurarea activității în domeniul siguranței circulaţiei rutiere: persoana desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport şilsau persoana cu atribuții specifice de siguranța circulației (şef secție, şef atelier exploatare, şef coloană, profesor legislație); conducător auto transport persoane în interes public; conducător auto transport intern marfă; conducător auto transport internațional persoane şi marfă; conducător auto transporturi speciale interne şi internaționale (mărfuri periculoase, transport agabaritic, transport valori); instructor conducere auto. evaluarea psihologică a funcţiilor reglementate prin legislația în vigoare, în vederea asigurării cu personal corespunzător (apt) pentru desfăşurarea activității: personal cu funcții de decizie (funcționar public-director general, director adjunct din instituţii publice); muncă la înălțime; muncă de noapte; muncă în rețele electrice de înaltă tensiune; muncă în rețele electrice de joasă şi medie tensiune; personal care conduce utilaje, vehicule de transport intrauzinal şi/sau maşina firmei; personal care lucrează în condiții de izolare; manipulare substanțe chimice (acid cianhidric, benzen, toluen, xilen, naftalină). evaluarea psihologică a altor categorii de personal la solicitarea conducerii regiei: controlori bilete; încasatori bilete. evaluarea psihologică a personalului menționat se realizează în următoarele situații: la şcolarizare în funcția de conducător Tramvai, Troleibuz; la angajare într-o funcţie din domeniul siguranței circulației; la schimbarea funcţiei sau a tipului de transport; pentru menținerea în funcție (siguranța circulației), la sesizarea de către conducerea unității sau a şefului direct, în cazul în care se constată că, din cauza unor deficiențe psihofiziologice sau de comportament la locul de muncă, personalul nu ar mai corespunde solicitărilor funcției exercitate; în urma implicării în evenimente de circulație; expertiză psihologică la solicitarea organelor de poliție, justiție, procuratură; reexaminare psihologică la solicitarea persoanelor declarate inapte la prima examinare, în termen de 30 de zile de la data luării la cunoştinţă a avizului. Organizează activitatea Structurii de Psihologie, efectuează evidența personalului asistat, asigură asistența psihologică propriu-zisă. Urmăreşte adaptarea/integrarea cursanților începători la/in specificul meseriei de conducător Tramvai-Troleibuz. Emite avize psihologice şi propune, în cazul constatării unor aspecte psihopatologice, trimiterea de către medicul de medicina muncii al RATT, a persoanei în cauză, la examen de specialitate psihologic-psihiatric pentru precizare de diagnostic clinic, sau recomandă efectuarea unui control oftalmologic, acolo unde este cazul; propune, în urma examenului psihologic efectuat menținerea sau schimbarea din funcție a personalului examinat, Efectuează consiliere psihologică gratuită angajaților RATT care se află la un moment dat în dificultate sau care doresc să se perfecţioneze, să dezvolte un aspect sau mai multe din viața personală, familială sau profesională. Se preocupă de dezvoltarea metodologică (achiziționarea de tehnici, tehnologii şi procedee noi, cu licență) a Structurii de Psihologie. Desfăşoară activitate ştiinţifică în vederea acumulării creditelor solicitate de Colegiul Psihologilor din Romănia (efectuează studii şi cercetări, prelucrări statistice, privind diferite aspecte, fenomene psihologice în legătură cu activitate adesfăşurată, rezultatele fiind valorificate în cadrul conferințelor naționale şi internaționale de psihologie, sau în publicații de specialitate). Întreţine corespondență cu compartimentele Regiei, privind: caracterizări profesionale, avize psihologice, programări la examenul psihologic. Menţine relații intra-interdisciplinare: Acest document este proprietate a RA.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE a) relații profesionale intradisciplinare cu Colegiul Psihologilor din România, alte cabinete şi structuri de psihologie, universități, centre de studii psihologice, asociaţii profesionale din țară şi străinătate. b) relaţii interdisciplinare, cu Ministerul Transporturilor, diverse instituții publice, medicul de medicina muncii, cu alte servicii, unități ale Regiei. 13) Se preocupă de cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare, în legătură cu activitatea de evaluare psihologică a personalului Regiei, 14) Elaborează proceduri operaţionale, instrucţiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucţiuni. 15) Participă la menţinerea şi îmbunătățirea SMI, 16) Respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI. 2.3 Biroul Relaţii Publice Art.5. În domeniul său de activitate are următoarele atribuții şi răspunderi pe domeniile următoare: ! a) Informarea interinstituțională b) Informarea directă a persoanelor c) Informarea presei şi relații cu presa d) informarea internă a personalului ATRIBUŢII - elaborează proceduri operaționale, instrucţiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni; - participă la menţinerea şi îmbunătățirea SMI; - respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI; - răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în cadrul serviciului, dacă este cazul. a) Informarea interinstituţională - comunică din oficiu informațiile de interes public, acte normative care reglementează activitatea RATT, structura organizatorică, atribuțiile compartimentelor, programul de audiențe, numele şi prenumele persoanelor din conducerea regiei şi a responsabilului cu relațiile publice, coordonatele de contact ale regiei, surse financiare, bugetul şi bilanțul contabil, programe şi strategii proprii, lista documentelor de interes public şi lista cuprinzând categoriile de documente produse, potrivit legii; - asigură difuzarea unui raport periodic de activitate al regiei. b) Informarea directă a persoanelor - organizează asigurarea accesului persoanelor la informații de interes public; - precizează condițiile în care persoanele au acces la informații; - asigură cu formulare tipizate legale activitatea; - asigură rezolvarea în termen a petițiilor, ține evidența petițiilor adresate directorului general, a termenelor scadente şi a modului de rezolvare, distribuie petițiile spre rezolvare compartimentelor regiei; - formulează răspunsurile oficiale la petiții, în baza documentelor de analiză primite de la cei în cauză, respectând cerințele legale în domeniu; - organizează şi asigură funcționarea unui punct de informare-documentare. c) Informarea presei şi relaţii cu presa - coordonează şi execută activitatea de "Purtător de cuvânt al RATT”; - informează în timp util ziariştii despre acţiunile şi activitățile de interes public ale regiei; - difuzează comunicate şi informări de presă, convoacă conferințe de presă; ! - difuzează ziariştilor dosare de presă legate de evenimente sau activități ale RATT, - rezolvă probleme legate de acreditarea ziariştilor; - Stabileşte şi execută strategia de promovare a imaginii RATT prin mijloace mass-media; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE realizează campanii publicitare pentru promovarea unor activități noi din cadrul RATT. d) Informarea internă a personalului instituie un sistem de informare la toate nivelele regiei privind activitatea regiei; instruieşte angajații asupra obligațiilor şi termenelor de rezolvare a petițiilor, pentru aplicarea legii. 2.4 Serviciul Intern de Prevenire şi Protecţie Art.6. Serviciul are în subordine directă Biroul Servicii Situaţii de Urgență, având următoarele atribuţii şi răspunderi: a) Prevenire şi protecție în domeniul securității şi sănătății în muncă b) Medicina muncii c) Situaţii de urgență (prevenirea şi stingerea incendiilor, protecția civilă) şi pază generală ATRIBUŢII a) Prevenire şi protecție în domeniul securității şi sănătăţii în muncă Art.7. Serviciul intern de prevenire şi protecție funcționează ca şi compartiment distinct aflat în subordinea directă a Directorul General. Art.8. Activitățile de prevenire şi protecţie, desfăşurate prin modalitățile prevăzute de legislația în vigoare, coordonate direct de Directorul General, în cadrul regiei sunt următoarele: identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru; elaborarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecție; elaborarea de instrucțiuni proprii, pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă ținând seama de particularitățile activităților şi ale unităţii/întreprinderii, precum şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru; propunerea atribuțiilor şi răspunderilor în domeniul securității şi sănătății în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcțiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu aprobarea angajatorului; verificarea cunoaşterii şi aplicării, de către toți lucrătorii, a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecție, precum şi a atribuțiilor şi responsabilităților ce le revin în domeniul securității şi sănătăţii în muncă, stabilite prin fişa postului; întocmirea unui necesar de documentații cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securității şi sănătății în muncă; elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicității adecvate pentru fiecare loc de muncă, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securității şi sănătății în muncă, şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a informațiilor primite; elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii şi/ sau unității; asigurarea întocmirii planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent, conform prevederilor legale şi asigurarea ca toți lucrătorii să fie instruiți pentru aplicarea lui; evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific conform legii; stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar, şi amplasarea conform prevederilor privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă; evidența meseriilor şi a profesiilor, prevăzute de legislația specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor; evidența posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare; evidența posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic; monitorizarea funcționării sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură şi control, precum şi a instalațiilor de ventilare sau a altor instalații pentru controlul noxelor în mediul de muncă; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă,

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgență, precum şi a sistemelor de siguranță; face demersuri pentru efectuarea determinărilor de noxe fizice, chimice sau biologice din zonele de muncă, a dinamicii acestora şi a duratei de expunere a salariaților în condițiile respective; informarea angajatorului, în scris, asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de muncă şi propunerea de măsuri de prevenire şi protecție; întocmirea rapoartelor şi/sau a listelor prevăzute de hotărârile Guvernului emise conform legi, inclusiv cele referitoare la azbest, vibrații, zgomot şi şantiere temporare şi mobile; evidența echipamentelor de muncă şi urmărirea ca verificările periodice şi, dacă este cazul, încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor referitoare la asigurarea securității şi sănătății lucrătorilor care utilizează la locul de muncă echipamente de muncă; identificarea echipamentelor individuale de protecție necesare pentru posturile de lucru din regie şi întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecție conform prevederilor referitoare la cerințele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă; urmărirea întreținerii, manipulării şi depozitării adecvate a echipamentelor individuale de protecție şi a înlocuirii lor la termenele stabilite, precum şi în celelalte situații referitoare la cerințele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă; participarea la cercetarea evenimentelor conform competențelor prevăzute de lege; întocmirea evidențelor conform competențelor prevăzute de lege; elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din regie, în conformitate cu prevederile din lege; urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor; colaborarea cu lucrătorii şi/sau reprezentanții lucrătorilor, serviciile externe de prevenire şi protecție, medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecție; colaborarea cu lucrătorii desemnați/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situația în care mai mulți angajatori îşi desfăşoară activitatea în acelaşi loc de muncă; urmărirea actualizări planului de avertizare, planului de prevenire şi protecţie, şi al planului de evacuare; propunerea de sancţiuni şi stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii atribuțiilor în domeniul securității şi sănătății în muncă; propunerea de clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări servicii cu alți angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini; participă pe post de secretar în comisiile de cercetare a accidentelor de muncă, ținând evidența acestora conform legislaţiei în vigoare; organizează şi participă pe post de secretar la şedinţele Comitetului de sănătate şi securitate în muncă. Art.9. Alte atribuții coordonate direct de şeful Serviciului I.P.P. în conformitate cu cerințele legale, impuse de b) Medicina munci SMI şi regulamentele interne în vigoare ale regiei: elaborează proceduri operaţionale, instrucțiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni; participă la dezvoltarea, menținerea şi îmbunătățirea SMI; respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI; colaborează cu organele sindicale, Inspectoratul teritorial de muncă, analizează sesizările lucrătorilor pe această direcţie; răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în cadrul serviciului, dacă este cazul; colaborează cu reprezentanții lucrătorilor cu atribuții pentru securitatea şi sănătatea în muncă, cu persoanele juridice sau fizice abilitate angajate pentru a presta servicii în domeniu şi cu reprezentanții sindicatelor pentru realizarea programelor privind îmbunătățirea condițiilor de muncă incluse în contractele colective; stabileşte reguli privind instruirea şi însoțirea persoanelor aflate în regie cu permisiunea angajatorului sau a reprezentaților acestuia. Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Art.10. Activitatea revine în mod direct medicului de medicina muncii, funcţionează distinct, conform prevederilopr legale, din punct de vedere administrativ fiind în componența Serviciului Intern de Prevenire şi Protecţie. Art.11. Activitatea de medicina muncii este coordonată şi condusă de către medicul de medicina muncii. Medicul de medicina muncii este subordonat angajatorului pe linie administrativă, iar activitatea sa este în concordanță cu principiile de etică şi deontologie medicală. De asemenea medicul de medicina a muncii apără interesele regiei, ale angajaților săi şi nu i se poate cere să folosească concluziile medicale în scopuri care prejudiciază angajatul. ATRIBUŢII organizează supravegherea medicală a condițiilor de muncă în relație cu starea de sănătate a salariaţilor, depistarea bolilor profesionale, cunoaşterea şi dispensarizarea bolilor legate de profesiune şi acordarea ajutorului medical în caz de accidente în timpul desfăşurării activității, urmăreşte realizarea contractului colectiv de muncă; asigură funcționarea cabinetului de medicină a muncii şi accesul salariaților la serviciul medical de medicina muncii ; ține legătura cu organele sanitare şi medicale coordonatoare; monitorizează condițiile de muncă şi procesele tehnologice din regie în relație cu starea de sănătate a salariaților pentru depistarea condiţiilor de mediu şi de lucru, recomandă măsurile profilactice de organizare a proceselor de muncă şi după caz, schimbarea locului de muncă, recomanda acordarea materialelor igienico sanitare pentru prevenirea bolilor profesionale; organizează şi controlează aplicarea măsurilor pentru gestionarea deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală stabileşte locurile de muncă unde se acordă alimentație de protecție, depistează şi semnalează cazurile de îmbolnăviri profesionale, în conformitate cu legislația în vigoare; analizează periodic şi ține evidența morbidității; ia in evidenta certificatele de concediu medical potrivit reglementărilor în vigoare si efectueaza controlul medical la reluarea activitatii cand este necesar, efectueaza examenul medical la angajare, efectueaza controlul medical periodic al lucratorilor conform legislaţiei; elaborează proceduri operaționale, instrucţiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni; participă la dezvoltarea, implementarea, menținerea şi îmbunătățirea SMI; respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI. c) Biroul Servicii Situaţii de Urgenţă Art.12. Biroul are atribuții şi răspunderi în următoarele domenii : I) Activitatea de protecție civilă II) Activitatea de prevenire si stingere a incendiilor Il) Paza generală Art.13. În domeniile în care îşi desfăşoară activitatea biroul are următoarele atribuții: elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni; participă la menţinerea şi îmbunătățirea SMI; respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI. ]) Activitatea de Protecţie civilă Art.14. Activitatea revine în mod direct Biroului Servicii Situaţii de Urgenţă care organizează şi conduce activitatea celulei de urgență pentru îndeplinirea misiunilor şi sarcinilor ce-i revin potrivit actelor normative în vigoare. ATRIBUŢII prevăd, anual, în bugetul propriu, fonduri pentru cheltuieli necesare desfăşurării activităților de protecție civilă; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE - organizează instruirea şi pregătirea personalului încadrat în muncă privind protecția civilă; - asigură alarmarea salariaților şi populaţiei din zona de risc creată ca urmare a activităților proprii desfăşurate; - participa la exercitii şi aplicații de protecție civilă şi conduc nemijlocit acțiunile de alarmare, evacuare, intervenție, limitare şi inlaturare a urmărilor situațiilor de urgenta desfăşurate de regie sau formatiunile proprii; - înştiinţează persoanele şi organismele competente asupra factorilor de risc şi le semnalează, de îndată, cu privire la iminența producerii sau producerea unei situaţii de protecție civilă la nivelul regiei; - încheie contracte, convenții sau protocoale de cooperare cu alte servicii de urgență profesioniste sau voluntare; - menţin în stare de funcționare mijloacele de transmisiuni-alarmare, spațiile de adăpostire şi mijloacele tehnice proprii, destinate adăpostirii sau intervenției, țin evidența acestora şi le verifică periodic; - îndeplinesc alte obligații şi măsuri stabilite, potrivit legii, de către organismele şi organele abilitate. - conduce activitățile pentru întocmirea şi actualizarea planului de protecție civilă al R.A.T.Timişoara; - îndrumă şi răspunde de pregătirea de protecție civilă a celulei de urgență, a şefilor şi comandanților formațiunilor de protecţie civilă proprii, a personalului încadrat în formațiunile de protecție civilă şi a salariaților potrivit programelor elaborate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgență „Banaf” al județului Timiş; - urmăreşte şi controlează aplicarea măsurilor prevăzute în actele normative privind avizarea proiectelor construcțiilor noi, execuția adăposturilor de protecție civilă în subsolul noilor construcții şi amenajarea unor lucrări subterane ca adăposturi de protecție civilă; - ţine evidența şi controlează întreținerea, conservarea şi modul de folosire în timp de pace, a fondului de adăpostire; - prezintă propuneri Directorului General pentru completarea necesarului de adăpostire; - are şi alte atribuții stabilite de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgență „Banat” al județului Timiş fără a diminua capacitatea de organizare şi îndrumare a activităților de protecție civilă din cadrul regiei; - ține evidența militară a angajaților şi agenților prin Centrul Militar Zonal Timis; - ţine evidența mijloacelor auto necesare la mobilizarea generală sau parțială; - participă la întocmirea lucrării de mobilizare a regiei prin SMEPTA de pe lângă Prefectura Judetului Timiş. II) Prevenirea şi stingerea incendiilor Art.15, Activitatea revine în mod direct Biroului Servicii Situaţii de Urgență care organizează şi răspunde de modul în care se asigură activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor. ATRIBUȚII - desfăşoară activități de informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi a măsurilor de apărare impotriva incendiilor sau în alte situații de urgență; - întocmeşte actele de autoritate: decizii, dispoziții, hotărâri şi altele asemenea, prin care se stabilesc raspunderi pe linia apărării impotriva incendiilor, precum şi documentele şi evidentele specifice; - întocmeşte/actualizează instrucţiunile de prevenire şi stingere a incendiilor pentru locurile de munca stabilite, obligatoriu pentru toate locurile cu risc de incendiu şi stabileste atribuțiile ce revin Salariaților; - organizează salvarea salariaților şi evacuarea bunurilor, prin întocmirea şi afişarea planurilor de protecție specifice şi prin menținerea condițiilor de evacuare pe traseele stabilite; - asigură intervenţia pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor şi protecţia persoanelor, a animalelor şi a bunurilor periclitate de incendii sau în alte situații de urgență; - elaborează documentele specifice de instruire la locul de muncă, desfăşurarea propriu-zisă şi verificarea efectuării acesteia; - organizează apărarea împotriva incendiilor la locurile de muncă; - planifică şi execută controale proprii periodice, în scopul depistării, cunoaşterii şi înlăturării oricăror stări de pericol care pot favoriza iniţierea sau dezvoltarea incendiilor şi propune remedierea deficienţelor constatate; - asigură funcționarea la parametrii proiectați a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE reglementează raporturile privind apărarea impotriva incendiilor în relațiile generate de contracte/convenții; propune includerea în bugetele proprii a fondurilor necesare organizării activității de apărare impotriva incendiilor, dotării cu mijloace tehnice pentru apărarea impotriva incendiilor şi echipamente de protecţie specifice; prezintă periodic conducerii analize privind activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor; verifică întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de luptă împotriva incendiilor, asigură încărcarea stingătoarelor,; colaborează cu organele Ministerului Administrației şi Internelor pe linia prevenirii incendiilor. acorda sprijin şi asistenta tehnica de specialitate centrelor operative pentru situaţii de urgenta în îndeplinirea atribuțiilor. întocmeşte documentele de organizare, desfăşurare şi conducere a activității serviciului privat pentru situații de urgență; asigură pregătirea şi antrenarea serviciului de urgență privat pentru intervenție, precum şi de participarea acestuia la concursurile profesionale. III) Paza generală Art.16. Activitatea revine în mod direct Biroului Servicii Situaţii de Urgență care prezintă conducerii propuneri de reguli precise de acces şi circulație în incintă, răspunde de aplicarea strictă a acestor reguli, numeşte persoanele responsabile cu aceasta pe incintă. ATRIBUŢII elaborează planurile de paza a obiectivelor şi bunurilor, modul de efectuare a acesteia, necesarul de amenajări, instalații şi mijloace tehnice de pază şi alarmare; ia măsuri şi răspunde de efectuarea amenajărilor, instalațiilor şi a mijloacelor tehnice de pază şi alarmare prevăzute în plan; cercetează evenimentele semnalate pe linie de pază, informează conducerea asupra acestora şi propune măsuri necesare; întocmeşte documentele pentru informarea organelor de poliție cu privire la evenimentele produse pe linie de pază; ține legătura cu prestatorii de servicii de pază, vizează documentele de plată a pazei, controlează efectuarea pazei, dacă este cazul. d) Activitate stomatologică asigură funcționarea cabinetului stomatologic şi evidența specifică din cadrul acestuia. 2.5 Serviciul Control Intern Art.17. Serviciul Control Intern are atribuții în domeniul verificării dispozițiilor legale în vigoare privitoare la gestionarea şi gospodărirea mijloacelor materiale şi băneşti aflate la dispozitia regiei şi supraveghează întreaga activitate a regiei privind conformitatea şi respectarea prevederilor documentațiilor interne şi externe în vigoare. ATRIBUŢII Art.18. În domeniul său de activitate Serviciul Control Intern, are următoarele atribuții şi răspunderi: efectuează controlul gestionar de fond la toate subunitățile şi gestiunile; organizează desfăşurarea şi valorificarea potrivit normelor legale a acţiunilor de control: urmăreşte aplicarea sancţiunilor disciplinare, convenționale sau penale, după caz, împotriva celor vinovați, stabileşte dimensiunile pagubelor; verifică existența, integritatea şi paza bunurilor şi valorilor de orice fel şi deținute cu orice titlu; verifică utilizarea valorilor materiale de orice fel, declasarea şi casarea de bunuri; verifică efectuarea prin numerar sau prin cont a încasărilor şi plăţilor în lei şi valută, inclusiv a salariilor şi reținerilor sau altor obligații; verifică întocmirea şi circulaţia documentelor primare, documentelor tehnic-operative şi contabile; Acest document este proprietate a RA.T.T, Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

m REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE efectuează verificări tematice pe orice problemă economică care poate produce pagube; întocmeşte proiectul planului de control semestrial şi îl supune aprobării directorului general; participă la menținerea şi îmbunătățirea SMI; respectă toate atribuţiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI; planificarea şi realizarea inspecțiilor în baza documentației SMI, a rapoartelor de audit intern şi a dispoziţiilor managementului de vărf; supraveghează întreaga activitate a regiei privind conformitatea şi respectarea prevederilor documentației Sistemului de Management Integrat; efectuează inspecții neplanificate pe baza sesizărilor sau la solicitarea managementului de vărf, elaborarea instrucţiunilor de verificare; identificarea şi înregistrarea neconformităților şi prevenirea utilizării neintenționate a produselor neconforme; participă la anchetele de cercetare a evenimentelor precum şi verificări pe traseu; în baza rezultatelor de analiză a inspecțiilor efectuate propune în rapoartele de inspecții sancţiuni şi măsuri de îmbunătățire a activității controlate; elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucţiuni; urmăreşte şi analizează defecțiunile din teren; urmăreşte respectarea obligațiilor cu termenele de garanție a reviziilor şi reparațiilor, întocmeşte petiții la furnizori împreună cu Serviciul A.P A, la solicitarea acestuia; controlează calitatea transportului în comun, respectarea regulilor stabilite, comportarea personalului de bord, analizează reclamațiile cu privire la calitatea transportului în comun; face parte din comisia de evaluare a pagubelor materiale produse în urma unor deranjamente sau accidente; participă la analizele organizate cu executanții şi beneficiarii privind calitatea produselor şi reparațiilor executate; face analize de fiabilitate a ansamblelor şi subansamblelor principale la autovehicule; - verifică respectarea proceselor tehnologice în activitatea de revizii şi reparații, procese cuprinse în procedurile şi instrucțiunile proprii compartimentelor, sesizând încălcarea acestora. 2.6 Serviciul Monitorizare şi Siguranţa Circulației Art.19. Compartimentul are în subordine: a) Biroul Siguranța Circulației b) Biroul Monitorizare Circulaţie ATRIBUȚII Art.20. În domeniul său de activitate Serviciul Monitorizare şi Siguranța Circulației are următoarele atribuții şi răspunderi : elaborează proceduri operaţionale, instrucţiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucţiuni; participă menținerea şi îmbunătățirea SMI; respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI; controlează modul în care sunt asigurate condiții corespunzătoare de transport pentru publicul călător: ordinea, confortul şi starea de curățenie, propune măsuri de îmbunătățire; analizează cererile de înființare de noi trasee sau de modificare a celor existente propunând soluţii; urmăreşte respectarea graficelor de circulație de către secții inclusiv orele de intrare în traseu, orele de ieşire din traseu, orele de trecere şi acoperirea traseelor cu mijloace de transport, conform programelor stabilite; ține legătura cu instituţiile care administrează drumurile, Poliția rutieră, Primăria; răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în acest serviciu, dacă este cazul; verifică pe trasee disciplina personalului precum şi respectarea măsurilor privind siguranța circulației; urmăreşte modul cum se face depanarea în traseu a mijloacelor de transport, se ocupă de întocmirea asigurărilor pentru parcul de vehicule transmis de DTE şi DTA; ține evidența şi urmăreşte recuperarea pagubelor aduse regiei de la personalul propriu, terțe persoane, societăți de asigurări împreună cu compartimentul juridic şi serviciul financiar-contabil; ține legătura cu societățile de asigurări; urmăreşte conducerea preventivă şi respectarea restricțiilor; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă. 1

n 1 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE colectează sesizările conducătorilor de vehicule privind starea liniei cale, contact sau drumuri şi informează pe cei în cauză pentru remediere; verifică existența şi amplasarea corectă a indicatoarelor de traseu de pe vehicule; controlează şi ţine evidența îndeplinirii planului de exploatare; urmăreşte modul cum sunt dirijate în trasee mijloacele de transport de către dispeceri, înregistrează şi evidențiază întreruperile de circulație; analizează cauzele şi frecvența accidentelor de circulație, întocmeşte periodic informări privind evenimentele rutiere în care sunt implicate mijloacele de transport ale regiei, organizează şi urmăreşte îndeplinirea sarcinilor stabilite în planurile de măsuri, pe linie de siguranța circulației; participă la cercetarea accidentelor grave de circulație în care au fost implicate vehicule ale regiei; ia măsuri pentru înregistrarea şi evidența evenimentelor de circulație la nivel de regie; propune măsuri tehnice şi organizatorice pentru prevenirea evenimentelor de circulație, pentru întărirea disciplinei, pentru sancţionarea abaterilor pe linie de siguranța circulației; difuzează şi urmăreşte utilizarea de mijloace de propagandă şi instruire pe linie de siguranța circulației; verifică cu ocazia controalelor periodice modul cum în secţii se realizează instruirea lunară a personalului, prelucrarea evenimentelor produse; ține evidența stațiilor pentru călători şi sesizează organele competente pentru ca acestea să îndeplinescă condiţiile de siguranța circulaţiei; dispecerul central reprezintă Directorul General în zilele lucrătoare pe intervalul orar 15" -07”, sâmbăta, duminica şi în sărbătorile legale, atâta timp cât coordonarea Regiei nu este asigurată de alte persoane desemnate din cadrul conducerii executive ale acesteia; dispecerul central are în subordine dispecerii din cadrul dispeceratelor de direcţii şi dispeceratului energetic din cadrul Direcţiei Transport Electric, în zilele lucrătoare pe intervalul orar 15-07”, sâmbăta, duminica şi în sărbătorile legale; monitorizează respectarea graficelor, rotirea şi refrecvențarea mijloacelor de transport în caz de abateri serninificative față de graficele planificate; informează conducătorii de vehicule privind orice modificare apărută în schimbarea graficelor de circulație sau a vehiculelor alocate, urmare a unor necesități apărute în funcție de diverse situații impuse, prin utilizarea mijloacelor de comunicații specifice SIEIC; comunică cu conducătorii de vehicule, ori de cate ori situația impune, prin mesaje scrise predefinite sau particulare şi prin voce. Prioritară va fi comunicaţia prin mesaje scrise; respectă orice alte sarcini cu privire a SIEIC, rezultate prin procedurile şi regulamentele proprii fiecărui compartiment şi loc de muncă; urmăreşte în permanență modul cum sunt respectate programele de circulație colaborând cu dispecerii de la direcții/secţii şi şefii de coloană. la decizii de deviere a mijloacelor de transport pe alte trasee atunci când se impune acest lucru. Când este cazul solicită sprijinul şefilor de ateliere sau conducătorilor urmăreşte permanent prin Sistemul de Monitorizare Vehicule (SMV) respectarea graficele de circulație, intervenind prin modificarea graficelor de circulaţie când situația o impune solicitând în acest sens şi intervenția dispecerilor direcțiilor/secției, controlorilor de trafic; ține evidența zilnică a tuturor mijloacelor de transport din exploatare, înregistrând toate întârzierile la ieşirea în exploatare față de graficul de circulație, intrările în depouri a unităților pe cauze; în cazul evenimentelor de circulație, (tamponări, accidente de persoană, deraieri, deranjamente în rețeaua de contact, începuturi de incendiu, blocări de circulație, intemperii atmosferice deosebite, etc.) ia măsurile ce se impun, mobilizând echipele de intervenție din cadrul Direcţiei Transport Electric şi Direcţiei Transport Auto, solicitând (dacă este cazul ) şi sprijinul altor organe cu putere de decizie (Poliția Rutieră, Poliția Comunitară, Primărie, etc.) evidențiind în registrul de evenimente cauzele, vinovații, modul de rezolvare; monitorizează debranşările şi branşările sectoarelor, la cererea echipelor de intervenție şi revizii, se fac prin personalul de serviciu de la substații (TM 3); dacă debranşarea sectorului respectiv durează mai mult de 10 minute, se vor lua măsurile necesare pentru desfăşurarea circulației în condiţii acceptabile; în urma evenimentelor de circulație sau din alte cauze, sprijină acțiunea de readucere în depouri a mijloacelor de transport. În cazuri deosebite va lua măsuri pentru asigurarea pazei în traseu, întocmind raport dacă se constată nereguli; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE - colaborează cu direcțiile şi secțiile Regiei privind folosirea maşinilor şi utilajelor de intervenţie din dotarea acestora numai la intervențiile făcute la evenimentele ce au legătură cu activitatea R.A.T.T. (intervenții unde sunt implicate mijloace de transport R.A.T.T. sau când este blocată circulaţia pe liniile R.A.T.T.); - în cazul accidentelor de muncă produse în intervalul 15:00 — 24:00 — 7:00 informează imediat lucrătorul desmnat din cadrul serviciului IPP, şeful compartimentului implicat precum şi conducerea RA.T.T,, luând măsurile de prim ajutor, precum şi apelarea la serviciul de specialitate "112"; - în timpul serviciului, primeşte note telefonice, telegrame, alte înştiințări, având obligația să le transmită sigur şi în timp util persoanelor în drept, acestea fiind înregistrate într-un registru de evidență; - în timpul serviciului, în relația cu mass media precum şi la solicitările persoanelor străine indiferent în ce calitate s-au prezentat, este autorizat să dea relații referitoare la realizarea programelor de circulație, modificări apărute pe durate scurte sau mai lungi şi măsurile luate. Biroul Siguranţa Circulației coordonează şi activitatea de inspecţie tehnică periodică, având următoarele responsabilități: - răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în cadrul stației ITP; - efectuează inspecții tehnice periodice la parcul propriu de vehicule al regiei şi verificări la ieşirea din reparație a acestora; - efectuează inspecții tehnice periodice contra cost, pentru terţi; - asigură întreținerea aparaturii din dotare în parametrii prin efectuarea reviziilor la societăți acreditate de R.A.R. - răspunde de funcționarea instalațiilor şi aparaturii de măsurare şi monitorizare la parametrii proiectați, verificarea şi certificarea funcționării acestora în limitele de precizie stabilite ; - efectuează operații de supraveghere şi întreținere a aparaturii de măsurare şi monitorizare; - răspunde de verificările periodice ale aparaturii de măsurare şi monitorizare, conform cerințelor legale. 2.7 Serviciul Planificare, Organizare — Audit Intern Art.21. Serviciul Planificare şi Analiză Economică, are următoarele activități: a) Normarea muncii b) Organizare c) Planificarea activității de transport public de persoane d) Analiză economică e) Managementul responsabilității sociale — calității — mediului — sănătății şi securității în muncă ATRIBUȚII Art.22. Pe domeniile în care îşi desfăşoară activitatea, compartimentul are următoarele atribuții şi răspunderi: - elaborează proceduri operaționale, instrucţiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucţiuni; - participă la menținerea şi îmbunătățirea SMI; - respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI; - răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în cadrul serviciului, dacă este cazul. a) Normarea muncii Art.23. Serviciul asigură normarea proceselor tehnologice din cadrul atelierelor în care se lucrează în acord. În această activitate, serviciul are următoarele atribuții: - asigură aplicarea normării la toate activitățile şi categoriile de personal în acord, controlează modul de aplicare şi face propuneri conducerii pentru modificarea normelor; - efectuează fotografieri ale locurilor de muncă, analizând gradul de încărcare al acestora la solicitarea managementului de vârf; - elaborează şi reexaminează normele de muncă locale folosite în locuri de muncă; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă. E

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE organizează şi urmăreşte aplicarea experimentală a normelor de muncă, analizează rezultatele şi propune măsuri; difuzează subunităților normele cu caracter unificat aprobate pentru munca în acord şi normativele de personal pentru cele care lucrează în regie, urmărind aplicarea lor; verifică modul de aplicare ale normelor şi normativelor, înregistrarea corectă în evidență a datelor privind munca depusă, făcând propuneri corespunzătoare; răspunde de corelarea normelor de muncă cu condițiile de producție create la locurile de muncă. b) Organizare editează organigrama regiei, în urma deciziilor de reorganizare luate şi o supune spre aprobare Consiliului de Administraţie; editează, în baza propunerilor de la compartimente, şi supune aprobării Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (ROF) respectiv Statul de Funcțiuni al regiei şi răspunde de difuzarea ROF în vederea cunoaşterii şi aplicării întocmai. c) Planificarea activității de transport public de persoane evaluează periodic fluxurile de călători în vederea determinării capacității de transport oferite necesare; stabileşte şi supune aprobării programele de transport public local de persoane prin curse regulate , precum şi capacitățile de transport necesare; stabileşte şi supune aprobării programele de transport public local de persoane prin curse regulate speciale şi capacitățile de transport necesare, în baza solicitărilor beneficiarilor; întocmeşte documentația tehnică necesară specifică activității de planificare a activității de transport public de persoane; urmăreşte realizarea indicatorilor de exploatare şi prezintă conducerii rapoarte cu evoluția şi nivelul de realizare al acestora; colaborează cu alte instituții de specialitate la coordonarea şi desfăşurarea studiilor privind calitatea serviciilor de transport; efectuează calculul realizării criteriilor şi obiectivelor de performantă, conform legislației în vigoare; calculează indicele productivității muncii, lunar şi cumulat de la începutul anului comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent; planifică transportul pe teritoriul membrilor Asociaţiei „Societatea Metropolitană de Transport Timişoara”, la solicitarea acestora, conform statutului de înfiinţare al Asociației; planifică transportul de pasageri şi de marfă pe căi navigabile interioare. d) Analiză economică întocmeşte analize economice privind activitatea de bază a regiei; calculează lunar realizarea criteriilor şi obiectivelor de performanță stabilite prin HCL, pe care le transmite spre aprobare Consiliului de Administrație al regiei; raportează realizarea indicatorilor de performanță Primăriei municipilui Timişoara; calculează şi transmite celor interesați indicele de productivitatea muncii; colectează date de la celelalte compartimente ale regiei în vederea calculării şi evidenţei principalilor indicatori tehnico-economici ai organizației; completează şi transmite documentații, repartizate biroului, solicitate de alte instituții referitoare la indicatorii regiei. e) Managementul responsabilității sociale — calității — mediului — sănătăţii şi securităţii în muncă Art.25. Pe domeniile în care îşi desfăşoară activitatea, compartimentul are următoarele atribuții şi răspunderi: elaborează proceduri de sistem şi operaționale, instrucţiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni; participă la menţinerea şi îmbunătățirea SMI; respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI. Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Art.27, organizează, coordonează şi conduce activitatea în domeniul calitate — mediu — securitate şi sănătate în muncă — responsabilitate socială, în vederea menținerii şi îmbunătățirii sistemului de management integrat; gestionează sistemul de management integrat calitate — mediu — securitate şi sănătate în muncă; menține şi îmbunătăţeşte sistemul de management integrat calitate — mediu — securitate şi sănătate în muncă în conformitate cu condițiile ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000 şi cu politica în domeniul calitate— mediu — securitate şi sănătate în muncă - responsabilitate socială a R.A.T. Timişoara; elaborează, modifică, difuzează, actualizează şi păstrează documentele sistemului de management integrat calitate — mediu — securitate şi sănătate în muncă - responsabilitate socială; organizează şi conduce activitatea de audit intern şi de secundă parte; identifică şi înregistrează neconformitățile şi previne utilizarea neintenţionată a produselor ! neconforme; întocmeşte şi controlează înregistrările sistemului de management integrat calitate — mediu — securitate şi sănătate în muncă - responsabilitate socială aferente auditelor; asigură analiza proiectelor sau reviziilor procedurilor de sistem, operaționale şi instrucțiunilor de lucru întocmite de alte compartimente ale regiei pentru încadrarea lor în cerințele sistemului de management integrat calitate — mediu — securitate şi sănătate în muncă — responsabilitate socială; organizează şi conduce activitatea de audit social, din momentul certificării Sistemului de Management al Responsabilității Sociale. Atribuţiuni specifice privind respectarea cerințelor SIEIC: definirea şi desenarea traseelor de transport în comun pentru monitorizare; verificarea, updatarea şi corectarea traseelor pentru monitorizare corectă, respectiv obținerea de rapoarte corecte; optimizarea graficelor de circulaţie pe baza datelor provenite din back office-ul Sistemului de Monitorizare Vehicule (SMV), respectiv din Sistemul Automat de Taxare (SAT); propagarea în SMV a graficelor de circulaţie funcţie de zi sau perioada calendaristică; în vederea optimizării programelor de circulație, solicită direcțiilor de exploatare programarea vehiculelor echipate cu senzori de numărare călători, pe liniile investigate pentru perioada de analiză, evidențierea şi calculul efectelor economice ale optimizărilor aplicate; cooperarea cu toate compartimentele RATT implicate în utilizarea şi gestionare SIEIC pentru îmbunătățirea soluțiilor de monitorizare şi optimizare a activității de transport de persoane. 2.8. Serviciul Monitorizare Energie ATRIBUŢII Serviciul Monitorizare Energie are ca atribuţiuni următoarele: elaborează şi implementează programul de eficiență energetică; urmăreşte consumurile energetice precum şi folosirea rațională a energiei; răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în cadrul serviciului; răspunde de întocmirea evidenţei primare pentru salarizarea personalului secției (condică de prezență, foaie de prezenţă colectivă, pontaj, notă de chemare la ore suplimentare, notă de concediu de odihnă) reprezintă interesele regiei în relațiile contractuale cu furnizorii de utilități; reprezintă interesele regiei în relația cu A.R.C.E. (Agenția Română pentru Conservarea Energiei); participă la menținerea şi îmbunătățirea SMI; gestionează şi răspunde de patrimoniul şi activitatea Complexului de Agrement al Regiei | elaborează proceduri operaționale, instrucţiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucţiuni. Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Art.28. 2.9. Comisia de disciplină Comisia, organ de cercetare disciplinară la nivelul regiei, înființată prin Decizia nr. 278/23.09.2008, conform Legii 571/2004 privind protecţia personalului din autoritățile publice, instituţiile publice şi alte unități care semnalează încălcări ale legii, va putea fi sesizată cu privire la săvârşirea următoarelor fapte: infracţiuni de corupție, infracţiuni asimilate infracțiunilor de corupție, infracţiuni în legătură directă cu infracțiunile de corupție, infracțiunile de fals şi infracțiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul; infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene; practici sau tratamente preferențiale ori discriminatorii în exercitarea atribuțiilor regiei; încălcarea prevederilor privind incompatibilitățile şi conflictele de interese; folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane; partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului, cu excepţia persoanelor alese sau numite politic; încălcări ale legii în privinţa accesului la informații şi a transparenţei decizionale; încălcarea prevederilor legale privind achizițiile publice şi finanțările nerambursabile; incompetența sau neglijența în serviciu; evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare şi eliberare din funcție; încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii; emiterea de acte administrative sau de altă natură care servesc interese de grup sau clientelare; m) administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public şi privat al regiei; încălcarea altor dispoziții legale care impun respectarea principiului bunei administrări şi cel al ocrotirii interesului public. Semnalarea unor astfel de încălcări ale legii, prevăzute ca fiind abateri disciplinare, contravenţii sau infracțiuni, de către persoane cu funcţii de conducere sau de execuție constituie avertizare în interes public. Capitolul 3: ATRIBUŢIILE ŞI SARCINILE COMPARTIMENTELOR ŞI Art.1. Art.2. SECŢIILOR DIN SUBORDINEA DIRECTORULUI TEHNIC Față de responsabilitățile cuprinse în prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare, lucrătorii regiei, desemnați urmăritori de contract, pentru contractele aflate în derulare, au ca sarcină de serviciu verificarea modului de soluționare a închiderii contractelor, aceasta presupunând inclusiv urmărirea încasării creanţelor şi întocmirea către Asistenţa Juridică (din cadrul RATT) a documentației necesare acționării în instanță, în cazul neîncasării în termenii contractuali, deasemenea calcularea penalităților pentru neîncasarea în termen. 3.1 Secţia Reparații Secţia este gestionara bunurilor încredințate în administrare şi îşi desfăşoară activitatea în următoarele domenii: a) reparații planificate şi accidentale mijloace de transport respectiv ale agregatelor acestora, confecţii şi recondiționări piese schimb, execuţie SDV-uri şi reparații utilaje de producție; măsurători tehnice, merceologie; planificare, salarizare, normare; personal, învăţământ, administrare; sănătate şi securitate în muncă, protecția mediului, SU; aprovizionare, mecanico — energetic; contabilitate, financiar; DTZ Zr Acest document este proprietate a R.A.T.T, Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă. li

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE ATRIBUȚII Art.3. Secţia are următoarele atribuțiuni pe domenii: elaborează proceduri operaţionale, instrucţiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni; participă la menținerea şi îmbunătăţirea SMI; respectă toate atribuţiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI; răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în cadrul serviciului, dacă este cazul. a) Reparații planificate şi accidentale mijloace de transport respectiv ale agregatelor acestora, confecții şi recondiționări piese de schimb, execuţie SDV-uri şi reparații utilaje de producție primeşte indicatorii planificați pentru activitatea secției, ia măsuri de realizarea lor, de repartizare pe formații de lucru; răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în cadrul secției; primeşte programarea reparațiilor curente, capitale şi accidentale necesare a se realiza, ia măsuri de realizare integrală a acestor programe, precum şi programele de cooperare între secții; organizează activitatea pe formații de lucru şi persoane; dimensionează sarcinile pe formații de lucru şi pe oameni în vederea realizării acestora; execută reparațiile planificate la mijloace de transport, conform planificării şi normativelor de exploatare; execută piese de schimb pentru mijloace de transport, linii de cale, linii contact, conform planificării primite; execută reparații accidentale de complexitate mare la mijloace de transport; execută recondiționări de piese de schimb şi subansamble de la mijloace de transport, conform planificării primite şi în limita dotării tehnice; execută comenzi pentru terți în limita capacității, pe bază de comandă; execută lucrări de autodotare şi modificări constructive la mijloacele de transport; execută lucrări de pregătire şi prelucrare la piese de schimb executate de alte secții; execută în limita dotării tehnice piese de schimb pentru repararea utilajelor şi instalațiilor din dotarea secţiilor; execută lucrări de autodotare şi modificări constructive la mijloacele de transport, utilaje şi instalații; execută scule, dispozitive verificatoare pentru dotarea formațiilor de lucru; ţine evidența zilnic şi cumulat de realizare a sarcinilor de reparații, recondiționări de piese şi subansamble; urmăreşte şi ține evidența funcţionării utilajelor şi instalaţiilor din dotarea secţiei; ernite note de comandă pentru lucrările planificate; analizează constatările compartimentelor de control şi ale secțiilor de exploatare privind calitatea reparațiilor, ia măsuri de înlăturare a deficienţelor constatate sau stabileşte vinovăția unor persoane responsabile de unele deficiențe; asigură respectarea proceselor tehnologice stabilite, în vederea asigurării calității lucrărilor. b) Măsurători tehnice, metrologie efectuează controale interfazice şi măsurători la punctele cheie care asigură calitatea reparațiilor; urmăreşte respectarea obligațiilor cu termenele de garanție a reviziilor şi reparațiilor, întocmeşte reclamații la furnizori împreună cu S.A.P.A., dacă este cazul, verifică şi răspunde de calitatea pieselor de schimb confecţionate şi a subansamblelor recondiționate sau reparate în cadrul secției; organizează probele de traseu ale vehiculelor ieşite din reparație; atestă calitatea lucrărilor de reparații efectuate precum şi faptul că s-au efectuat toate lucrările necesare; controlează calitatea materiilor prime, materialelor, pieselor de schimb folosite în procesul de producție cu ocazia recepționării lor în magazie; întocmeşte necesarul de dotare cu aparate de măsurare şi monitorizare precum şi cu standuri de probă; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă. i

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE răspunde de funcţionarea instalațiilor şi aparaturii de măsurare şi monitorizare la parametrii proiectați, verificarea şi certificarea funcţionării acestora în limitele de precizie stabilite organizează verificări periodice a aparaturii de măsurare şi monitorizare conform cerințelor legale; asigură dotarea personalului propriu cu aparate de măsurare şi monitorizare conform necesarului. c) Planificarea, salarizarea, normarea primeşte, analizează, repartizează indicatorii de plan stabiliți ; verifică modul de aplicare a tuturor normelor, normativelor, propune regiei îmbunătățiri ale acestora; întocmeşte necesarul de forță de muncă calificată pe meserii, pentru perioada curentă şi de perspectivă, propunerile pentru planul de şcolarizare; răspunde de întocmirea evidenţei primare pentru salarizarea personalului secţiei (condică de prezență, foaie de prezență colectivă, pontaj, notă de chemare la ore suplimentare, notă de concediu de odihnă) elaborează propunerile de premiere pentru realizări deosebite ale personalului secției; întocmeşte lucrările de informare conform metodologiei şi la termenele stabilite pentru toate activitățile; ține la zi evidența operativă privind activitatea personalului; participă la stabilirea volumului de prestații ce se repartizează secției, luând măsuri pentru realizarea acestuia; ține la zi evidența formațiilor de lucru privind îndeplinirea sarcinilor personalului din secție; raportează în termen realizarea sarcinilor planificate, ține evidențele necesare. d) Personal, învăţământ, administrativ urmăreşte prezența şi întocmeşte evidența personalului secţiei; întocmeşte graficul concediilor de odihnă pentru personalul secției; gestionează bunurile de inventar ale secției asigurând inventarierea periodică şi evidența mişcării acestora; întocmeşte necesarul de rechizite şi asigură distribuirea acestora; ține evidența imprimatelor cu regim special folosite în secţie; asigură în incinta secției ordinea, curăţenia şi buna gospodărire a utilităţilor, apă, energie, încălzire, etc; organizează, îndrumă şi controlează activitatea de pază generală şi P.S.l. a secţiei, urmăreşte procurarea mijloacelor şi echipamentelor necesare precum şi instruirea personalului afectat acestor activități din cadrul secției; se îngrijeşte şi asigură pentru personalul secției condiții corespunzătoare de muncă şi de viață; urmăreşte modul de respectare a disciplinei şi a regulamentelor de către personalul secţiei, propune măsuri de sancționare pentru cazurile de abateri; stabileşte necesarul de muncitori, propune probe de lucru, supraveghează executarea acestora, avizează cererile de angajare. întocmeşte tabelul cu persoanele din secție care beneficiază de sporuri, îl supune aprobării. e) Sănătate şi securitate în muncă, protecţia mediului, SU organizează activitatea de sănătate şi securitate în muncă, protecție a mediului şi SU în secție, asigură aplicarea măsurilor stabilite împreună cu organele de specialitate din compartimentele regiei; participă la stabilirea locurilor de muncă cu condiții deosebite; urmăreşte şi asigură în colaborare cu conducătorii formațiilor de lucru şi a personalului tehnic realizarea propagandei vizuale şi a instructajelor corespunzătoare pe linie de siguranța circulaţiei, sănătate şi securitate în muncă, protecția mediului, SU, prelucrează cu tot personalul cazurile şi evenimentele de indisciplină; participă la întocmirea dosarelor de cercetare a accidentelor, organizează instruire pe linie de sănătate şi securitate în muncă a întregului personal al secției; ţine evidența nominală a echipamentului de lucru şi de protecție, a duratei lui de folosire; asigură procurarea şi distribuirea alimentației de protecție şi a materialelor igienico-sanitare prevăzute în normativele în vigoare; organizează şi urmăreşte prezentarea la examinarea periodică a personalului tehnic şi administrativ pe probleme de sănătate şi securitate în muncă; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris at proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI foloseşte mijloace de propagandă vizuală pentru popularizarea normelor şi instrucțiunilor de tehnică a securităţii muncii; asigură aplicarea şi respectarea de către personalul secţiei a regulilor şi măsurilor privind sănătatea şi securitatea în muncă, protecția mediului şi paza contra incendiilor. f) Mecano - energetic, aprovizionare asigură utilizarea corespunzătoare, întreținerea şi repararea la timp a utilajelor, instalațiilor energetice, respectiv instruirea personalului în legătură cu exploatarea şi utilizarea corectă a acestora; întocmeşte necesarele de materiale, piese de schimb, carburanți, lubrifianți, rechizite, imprimate necesare activității în conformitate cu consumurile stabilite; organizează şi asigură colectarea uleiurilor uzate, a deşeurilor feroase, piese şi agregate uzate recondiționabile, deşeurilor de hârtie, conform instrucţiunilor; urmăreşte încadrarea strictă în normele de consum la toate materialele şi piesele; urmăreşte aprovizionarea cu materiale şi subansamble necesare tuturor locurilor de muncă, în care scop face calcule proprii de fundamentare a necesarului de aprovizionare pe baza normelor de consum aprobate, luând măsuri pentru corelarea strictă a aprovizionării cu necesitățile acestora; răspunde de primirea, gospodărirea şi restituirea ambalajului; răspunde de gospodărirea judicioasă şi depozitarea corespunzătoare a materiilor prime şi materialelor folosite în producție; asigură utilizarea deşeurilor şi a altor resurse secundare şi readucerea în circuitul economic a materialelor, pieselor de schimb şi subansamblurilor uzate, valorificarea acestora. asigură întreținerea clădirilor din dotarea regiei precum şi a instalațiilor de utilități aferente; întreține şi repară chioşcurile şi încăperile în care se desfăşoară activități ale regiei; asigură utilizarea eficientă a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar precum şi a echipamentului de lucru şi protecție din dotarea serviciului; răspunde de funcționarea instalațiilor şi aparaturii de măsurare şi monitorizare la parametrii proiectați, verificarea şi certificarea funcționării acestora în limitele de precizie stabilite ; efectuează operații de supraveghere şi întreținere a aparaturii de măsurare şi monitorizare; răspunde de verificările periodice ale aparaturii de măsurare şi monitorizare, conform cerințelor legale; g) Contabilitate - financiar răspunde de întreaga activitate economică şi financiar-contabilă a secţiei; colectează, administrează şi arhivează date economice referitoare secţiei, necesare pir. evaluarea activității; efectuează periodic calcule de costuri ale producţiei din secţie, pe termen scurt şi lung; întocmeşte analize şi sinteze economice referitoare activității secției; primeşte indicatorii economici şi financiari ai secţiei, ia măsuri pentru îndeplinirea indicatorilor planificați; organizează şi asigură evidența financiar-contabilă a secției conform reglementărilor; face verificarea periodică a gestiunilor din secţie, pariicipă la inventarierea bunurilor, anual sau cu ocazia schimbării gestionarului; ia masuri în limita competenţei pentru prevenirea şi lichidarea pagubelor, exercită atribuțiile de control financiar preventiv la secţie; urmăreşte şi analizează lunar rezultatele financiare şi face propuneri după caz; întocmeşte şi depune formele de decontare pentru prestații efectuate de secție; urmăreşte încadrarea în plafonul de cheltuieli ale secţiei, stabilit şi transmis de către regie, precum şi în fondul de salarii; efectuează operații contabile analitice conform metodologiei în vigoare; ţine evidența valorică a pieselor şi materialelor consumate pentru producție şi nevoile gospodăreşti, participă la analiza periodică a rezultatelor financiare ale secției şi întocmeşte lucrările de informare în termenele stabilite; întocmeşte situațiile lunare privind realizarea preţului de cost pe articole de calculație, justificând cazurile de depăşire a admisibilului planificat pe comenzi sau mijloace de transport, ține evidenţa mijloacelor fixe ale secţiei şi a mişcării acestora, precum şi obiectelor de inventar, întocmeşte note contabile privind activitatea secției. Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE 3.2. Serviciul Tehnic Art.4. Serviciul are atribuții şi răspunderi în următoarele domenii de activitate: a) planificarea, programarea şi urmărirea producției b) cercetarea şi normarea consumurilor c) rezolvarea problemelor tehnice ale mijloacelor de transport şi utilaje d) investiții e) protecția mediului f) proiectare şi asimilare piese de schimb g) elaborare specificații tehnice pentru reparare material rulant h) gestionare colecţie de standarde RATT i) patrimoniu şi administrativ ATRIBUȚII Art.5. În domeniul său de activitate Serviciul Tehnic are următoarele atribuții şi răspunderi: elaborează proceduri operaționale, instrucţiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucţiuni; participă la menținerea şi îmbunătățirea SMI; respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI; răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în cadrul serviciului, dacă este cazul. a) Planificarea , programarea şi urmărirea producției întocmeşte planurile de perspectivă privind repararea mijloacelor de transport la SR, a rețelelor de linie cale, contact; defalcă sarcinile lunare de plan pentru secții; urmăreşte şi prezintă conducerii modul de realizare a programelor de producție; planifică reparații accidentale în funcție de capacitățile disponibile; planifică reparațiile curente la clădiri şi instalații; planifică şi urmăreşte reviziile tehnice a mijloacelor de transport în comun; propune lista de reparații clădiri şi instalații, în baza propunerilor sectoarelor şi secțiilor din regie, în ordinea priorităților şi a analizei oportunității şi economicității, răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în cadrul serviciului. b) Cercetarea şi normarea consumurilor întocmeşte norme de consum pentru combustibili, lubrifianți, anvelope şi alte materiale; analizează periodic depăşirile consumurilor stabilite propunând măsuri corespunzătoare de încadrare; efectuează determinări experimentale la tipurile noi de vehicule intrate în dotarea unității precum şi la cele la care s-au efectuat modificări constructive privind consumurile; verifică şi instruieşte personalul însărcinat cu probleme de normare şi urmărire a consumurilor din subunități; participă la acţiuni de control şi îndrumare a unităților din subordine privind încadrarea în consumurile normate; se preocupă în mod permanent de creşterea productivității muncii, stabileşte căi şi soluții corecte de creştere a acesteia; urmăreşte reducerea efortului fizic al muncitorilor prin măsuri de mecanizare a proceselor de producție; întocmeşte Caiete de Sarcini pentru achiziții de materiale, piese schimb, utilaje, servicii, diverse lucrări, etc. c) Rezolvarea problemelor tehnice ale mijloacelor de transport şi utilaje asigură documentația necesară şi răspunde de înscrierea în circulație a tramvaielor şi troleibuzelor; participă la constatarea defecţiunilor la introducerea în reparație a mijloacelor de transport; urmăreşte termenele scadente, privind introducerea mijloacelor de transport şi a celor din parcul intern la revizii, la terţi ( reprezentanțele firmelor producătoare); Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE verifică şi avizează devizele antecalcul şi facturile peste prețurile ferme la reparații capitale; participă la recepţia vehiculelor la ieşirea din reparație; stabileşte tehnologii pentru obiective de autodotare, scule şi dispozitive, îmbunătățiri constructive proiectate, alte lucrări ocazionale sau pentru terți; face comenzi către terţi şi urmăreşte derularea lor, pentru piese de schimb sau operații tehnologice care nu se pot executa în atelierele proprii; urmăreşte elaborarea tematicilor de perfecţionare a cunoştinţelor profesionale şi a celor pentru diverse concursuri; răspunde de aplicarea strictă a dispozițiilor privind instalațiile sub presiune şi instalațiile de ridicat (ISCIR); analizează dosarele de casare cu privire la starea tehnică a mijloacelor fixe care îndeplinesc condițiile de casare şi face propuneri de menținere în exploatare respectiv de aprobare a casării; asigură executarea documentațiilor de casare, urmăreşte dezmembrarea şi scoaterea din evidența contabilă a mijloacelor fixe, obiecte de inventar şi echipament de protecţie aprobate la casare; urmărente valorificarea materialelor rezultate din procesul de producţie sau din casări; urmăreşte fişele utilajelor; asigură asistența tehnică la toate lucrările de construcții care nu sunt investiții; planifică lucrările de întreținere şi reparații ale utilajelor tehnologice din dotarea regiei; conduce şi organizează recepţia lucrărilor de reparații instalații şi utilaje; verifică existenţa şi aplicarea instrucţiunilor privind instalațiile de ridicat şi a celor sub presiune, la locurile de muncă; face controale periodice pe linie ISCIR, propune măsurile ce se impun conform reglementărilor legale; asigură trimiterea de utilaje în reparație la terți, ține evidența contractelor de reparare, participă la recepție; dă avize pentru lucrări ale terţilor în zonele aferente instalaţiilor regiei. d) Investiţii 1) investiții II) atragerea de fonduri internaţionale şi credite externe Art.6. În domeniul activității de investiții, Serviciul Tehnic are următoarele atribuții şi răspunderi : 1) Investiții propune promovarea de noi investiții privind dezvoltarea regiei; propune lista de investiții în funcţie de fondurile alocate de la conducerea regiei, în urma analizei urgenței şi oportunității lucrării; propune lista de dotări cu mijloace de transport, în baza necesarului întocmit de către Directorul Adjunct, în ordinea priorităților şi în limita fondurilor alocate; propune lista de achiziții utilaje independente, în baza necesarelor întocmite de sectoarele interesate, în urma analizei priorităților şi în limita fondurilor alocate; asigură deschiderea finanțării la lucrările de investiții aprobate; asigură aprobarea realizării obiectivelor de investiții de către forurile competente; prevede în propunerile de investiții, fondurile şi sursele de plată ale acestora; urmăreşte plata proiectelor şi a lucrărilor de construcţii montaj şi evidențiază realizarea acestora; raportează periodic conducerii realizările fizice şi valorice din graficul de realizare aprobat; întocmeşte raportarea operativă în darea de seamă statistică privind activitatea de investiţii, întocmeşte documentele de decontare în baza situațiilor de plată confirmate; participă la alcătuirea propunerilor de investiţii, modernizări, extinderi, dotări cu utilaje, autodotări; întocmeşte caiete de sarcini la investiții de construcții - montaj şi proiectare în construcții, solicitând în acest scop sprijin din partea beneficiarilor şi a specialiştilor din regie; participă la încheierea de contracte de antrepriză, pe bază de licitaţie, cu unităţile de construcţii; raportează periodic conducerii realizările fizice şi valorice din graficul de realizare aprobat, la toate lucrările de investiții; răspunde de realizarea, recepţia şi punerea în funcțiune la termen a investițiilor precum şi atingerea parametrilor proiectaţi; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE urmăreşte la furnizori livrarea utilajelor tehnologice din cadrul devizului general de investiţie la termenele stabilite în contracte; urmăreşte efectuarea probelor tehnologice şi atingerea parametrilor de funcționare proiectați; organizează şi realizează supravegherea tehnică în realizarea obiectivelor de investiții, întocmeşte formele pentru recepționarea şi decontarea acestora în conformitate cu legislaţia în vigoare; organizează efectuarea în regie proprie a investițiilor pentru care s-a aprobat această metodă; întocmeşte caiete de sarcini pentru lansarea contractelor de proiectare, participă la încheierea contractelor de proiectare; urmăreşte derularea contractelor de proiectare; urmăreşte întocmirea documentației pentru obținerea amplasamentului investiţiei şi a tuturor avizelor care vor sta la baza întocmirii proiectului de execuție de către proiectant; verifică documentațiile de proiectare şi le acceptă dacă corespund caietelor de sarcini; asigură condițiile tehnice necesare desfăşurării lucrărilor de investiții; supraveghează realizarea corectă a lucrărilor pe faze, în conformitate cu proiectele şi semnalează proiectantului abaterile constatate, asigură recepţia pe faze a lucrărilor şi recepţia la terminarea lucrărilor precum şi recepţia finală a acestora; răspunde de achitarea numai a lucrărilor de calitate corespunzătoare; asigură avizarea documentațiilor care stau la baza investițiilor, N) Atragerea de fonduri internaționale şi credite externe întocmeşte documentații pentru atragerea de finanţări la proiecte de dezvoltare ale regiei; urmăreşte piața de capital şi sesizează ierarhic ofertele avantajoase sau interesante; sondează finanțatorii posibili asupra şanselor de obţinere a unor fonduri internaționale la necesitățile regiei; caută finanțare sau creditare externă pentru lucrări de investiţii fără finanțare asigurată; asigură documentația de ofertă a proiectelor regiei , traducerea, prezentarea, negocierea condițiilor de acordare, parcurgerea tuturor etapelor preliminare finanțării sau creditării proiectelor; - solicită sprijin în obținerea de fonduri internaționale de la organele administrației locale sau centrale, stabileşte legături durabile cu organizații specializate la nivel local sau central. e) Protecţia mediului Art.7. Activitatea de protecţia mediului revine în primul rând responsabilului de protecția mediului din cadrul serviciului. ATRIBUȚII participă la stabilirea locurilor de muncă cu condiții deosebite (noxe), face propuneri de măsuri pentru înlăturarea noxelor ; ține legătura şi asigură asistenţa de specialitate în relațiile cu instituțiile de specialitate; va întreprinde toate demersurile necesare pentru obținerea/actualizarea autorizaţiilor de mediu. controlează la toate locurile de muncă aplicarea normelor privind protecția mediului ; participă la recepţia locurilor de muncă nou înfiinţate din punct de vedere al protecției mediului, urmăreşte obținerea autorizaţiilor de funcţionare privind protecția mediului; întocmeşte împreună cu compartimentele şi secţiile de producţie proiectul planului de măsuri şi propunerile privind fondurile necesare pentru protecția mediului, urmăreşte şi raportează realizarea măsurilor prevăzute şi a eficienței acestora ; întocmeşte analizele privind activitatea de protecția mediului pentru conducere, întocmeşte date statistice şi rapoarte anuale, trimestriale, lunare solicitate de autoritatea teritorială de mediu ; avizează instrucţiunile proprii de protecția mediului elaborate de alte compartimente de muncă si face propuneri de modificare sau complectare a normelor interne de protecţie a mediului; informează operativ conducerea asupra rezultatelor obținute în urma controalelor efectuate în cadrul secţiilor regiei şi propune măsuri de protecţia mediului care să fie incluse în contractele colective de muncă, urmăreşte realizarea lor ; urmăreşte realizarea măsurilor stabilite cu ocazia cercetării şi controlării secțiilor ; sesizează conducerea asupra necesitații opririi activității la locurile de muncă ce prezintă pericol iminent de poluare a mediului ; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE - urmăreşte dotarea cu instalații, utilaje si dispozitive de protecție a mediului şi folosirea lor la toate secțiile făcând controale şi propunînd masuri operative de remediere a deficienţelor ; - colaborează cu Autoritatea teritorială de protecție a mediului ; - asigură în cadrul diferitelor forme de perfecționare a personalului informarea/instruirea acestuia privind normele de protecția mediului ; - se ocupă de achiziționarea mijloacelor de propagandă privind protecția mediului în colaborare cu instituțiile abilitate. [) Proiectare şi asimilare piese de schimb Art.8 În domeniul activității de proiectare şi asimilare piese de schimb, Serviciul Tehnic are următoarele atribuţii şi răspunderi : - întocmeşte proiecte de execuție pentru piese de schimb executate în atelierele de reparații ale RATT, - răspunde de lansarea documentației de execuție către secția executantă; - răspunde de validarea internă a proiectelor de execuție realizate; - răspunde de omologarea internă a pieselor de schimb asimilate; - răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în cadrul biroului, dacă este cazul; - propune comisia de validare proiecte; - propune comisia de omologare interna piese de schimb; - modifică, actualizează, păstrează şi difuzează documentația de execuție pentru piese de schimb executate in atelierele de reparație; - întocmeşte caiete de sarcini pentru achiziţia de piese de schimb şi materiale necesare pentru repararea mijloacelor de transport; - participă, în urma numirii prin decizie, la şedinţele de licitație pentru selecţia de oferte organizate la sediul RATT, - participă, în urma numirii prin decizie, la comisiile de evaluare a ofertelor depuse pentru achiziția de piese de schimb şi materiale, analizează ofertele tehnice în vederea stabilirii ofertei câştigătoare. g) Elaborare specificații tehnice pentru reparare material rulant Art.9 În domeniul activității de elaborare specificații tehnice pentru reparare material rulant, Serviciul Tehnic are următoarele atribuții şi răspunderi - elaborează specificații tehnice pentru serviciile de întreținere şi reparare tramvaie; - elaborează documentele necesare pentru obținerea agrementului tehnic feroviar şi a autorizaţiei de furnizor feroviar, pentru serviciile de întreținere şi reparare material rulant şi a infrastructurii de transport cu tramvaiul, de la Autoritatea Feroviară Română - AFER; - modifică, actualizează, difuzează şi păstrează documentele pentru obţinerea şi menţinerea agrementului tehnic feroviar şi a autorizaţiei de furnizor feroviar. h) Gestionare colecţie de standarde RATT Art.10 În domeniul activității de gestionare colecție de standarde R.A.T.T, Serviciul Tehnic are următoarele atribuții şi răspunderi : - ţine evidența colecției de standarde a RATT, face propuneri şi inițiază demersurile necesare pentru actualizarea ei; - reprezintă regia în colaborarea cu Asociaţia de Standardizare din România; face demersurile necesare pentru achitarea cotizației de membru ASRO i) Activitate patrimoniu-administrativ Art.11 În domeniul activității de patrimoniu-administrativ, Serviciul Tehnic are următoarele atribuții şi răspunderi : - răspunde de patrimoniul regiei, în acest sens ține evidența, terenurilor, construcțiilor şi a situaţiei juridice a acestora, răspunde de buna gospodărire a tuturor imobilelor din administrarea regiei; - urmăreşte realizarea planului de investiții şi reparații capitale pentru imobile, instalații aferente şi pentru mijloacele fixe necesare activității de administrație, participă la recepționarea lor, întocmeşte propunerile de reparații curente şi accidentale; - asigură necesarul regiei cu extrase CF pentru imobilele şi terenurile din patrimoniul regiei; - urmăreşte plata taxelor pe clădirile, terenul şi mijloacele de transport din RAT Timişoara; - ține evidența locuințelor de serviciu - contracte de închiriere cu Primăria Municipiului Timişoara; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE efectuează împreună cu Serviciul Financiar — Contabil inventarieri periodice ale mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar administrativ gospodăresc, organizează evidența acestora; controlează modul cum sunt întreținute şi reparate maşinile, utilajele, instalațiile şi celelalte fonduri fixe, de natură administrativă; ține evidența inventarelor personale cu mijloace fixe, obiecte de inventar, echipamente individuale de protecție şi de lucru; ia măsuri pentru gospodărirea rechizitelor şi a altor materiale cu caracter administrativ gospodăresc, răspunde de distribuirea rechizitelor de birou; participă la stabilirea planului financiar privind cheltuielile administrativ - gospodăreşti; elaborează necesarul de aprovizionare cu materiale de întreținere, piese de schimb, şi rechizite de birou pentru administrație; răspunde de evacuarea, depozitarea şi predarea spre valorificare a deşeurilor rezultate din activitatea administrativă; răspunde de completarea bonurilor de consum pentru compartimentele din sectorul administrativ; coordonează activitatea de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecție a regiei; întocmeşte bonuri de consum pentru acordarea tichetelor de masă, pentru toate compatimentele din regie; urmăreşte contractele administrative date spre urmărire serviciului. 3.3. Serviciul Tehnologia Informaţiei Art.12 În domeniul său de activitate Serviciul Tehnologia Informaţiei are următoarele atribuții şi răspunderi elaborează proceduri operaționale, instrucţiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni; răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în cadrul serviciului, dacă este cazul; participă la menținerea şi îmbunătățirea SM; - respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI; - răspunde de întocmirea evidenţei primare pentru salarizarea personalului serviciului (condică de prezență, foaie de prezență colectivă, pontaj, notă de chemare la ore suplimentare, notă de concediu de odihnă) gestionarea, întretinerea şi reparația rețelelor de comunicații de date şi voce prin legături fixe şi mobile din cadrul regiei: rețelele de comunicații de date interne şi prin Internet, în cadrul sediului RATT, Depouri, SR, Direcţia Transport Auto, Direcţia Transport Electric, Centru de Taxare şi Monitorizare (CTM), Chioşcuri de bilete şi Staţii de redresare. rețelele de comunicatie prin telefonie fixă în regim intern, în cadrul sediului RATT, Depouri, SR, CTM şi Chioscuri de bilete. * rețelele de comunicație prin telefonie fixă în regim extern pentru toate compartimentele RATT. . comunicația prin telefonie mobilă într-un grup al persoanalului RATT. * comunicația mobilă prin echipamente de radiocomunicații. gestionarea, întreținerea şi reparația harware şi software pentru echipamentele de calcul (servere, stații de lucru). asistenţa şi suportul tehnic pentru exploatarea sistemelor de operare şi a aplicaților specifice din cadrul RATT(aplicațiile din cadrul Sistemului Automat de Taxare, Sistemului de Monitorizare Vehicule, aplicații de personal- salarizare, FAZ, financiar- contabilitate, gestiuni, etc); în cazul defecțiunilor minore, cu personalul specializat pe operaţiuni de service , remediază echipamentele defecte transmise de D.T.E., D.T.A., Serviciul Vânzări etc., conform procedurilor emise; în cazul defecțiunilor care se încadrează în garanția prevazută de contract, trimite echipamentele defecte furnizorului şi urmăreşte încadrarea oricărei defecţiuni ca termen de remediere în clauzele contractuale; se preocupă de asigurarea consumabilelor utilizate de echipamentele sistemului (referat necesitate, notă justificativă, caiet sarcini, identificare potențiali furnizori), se ocupă de derularea procedurilor privind recuperarea pagubelor în cazul sustragerilor sau distrugerilor de echipamente împreună cu firma asiguratoare; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE urmăreşte efectuarea în timp util a lucrărilor de refacere a branşamentelor electrice precum şi a instalațiilor pentru montarea echipamentelor în condiții de securitate maximă; răspunde de soluționarea operativă a defectelor curente apărute la punctele de vânzare din rețeaua proprie de desfacere a titlurilor de călătorie, dispecerate transport precum şi orice alte locații unde există instalate echipamente; gestionarea, întreținerea imprimantelor şi copiatoarelor, reparația subansamblelor electronice din toate sectoarele de activitate ale regiei (module utilizate pe mijloacele de transport în comun, în echipamente de calcul şi comunicații, elemente de comanda şi acţionarea macazelor, etc), întreţinerea şi reparația instalaţiilor de climatizare ale autovehiculelor precum şi cele montate în încăperile regiei; realizare de aplicații sau implementarea unor aplicații achiziționate pentru realizarea unor nevoi de eficientizare apărute în activitatea regiei; realizarea de caiete de sarcini pentru achiziția de tehnică de calcul şi comunicații. se preocupă de instruirea personalului care utilizează: Sistemul Automat de Taxare (SAT), Sistemul de Monitorizare Vehicule (SMV) şi Sistemul Integrat de Avertizare la Efracție şi Control Acces (ca parte integrantă a SAT), ori de câte ori apar modificări noi sau este solicitat de diverşii utilizatori (Serviciul Vânzări, Direcţia Transport Electric, Direcţia Transport Auto, Serviciul Monitorizare şi Siguranţa Circulaţiei, Birou P.R.A.E. etc); emite instrucțiuni specifice pentru orice modificare intervenită în sistem; asigură asistența tehnică şi comercială când este cazul, pentru toți utilizatorii sistemului, prin personalul propriu specializat, efectuează controale în traseu privind starea echipamentelor îmbarcate (privind aplicația SIEIC); coordonează funcţionalitatea întregului sistem, intervenind prin acţiuni corective în toate compartimentele RATT implicate în utilizarea SIEIC; colaborează cu furnizorii sistemului pentru orice anomalie apărută în funcţionalitatea sistemului; se preocupă de elaborarea de rapoarte de management pentru a reda o imagine cât mai corectă a situației regiei; propune spre analiză datele rezultate din rapoartele de management, contribuind la luarea deciziilor celor mai bune pentru eficientizarea activității, verifică exactitatea datelor din rapoartele SAT şi SMY comparându-le între ele, sau cu datele din realitatea din teren; acolo unde e nevoie intervine la furnizorii sistemului pentru crearea de noi rapoarte, modificarea celor existente sau pentru corectarea unor date inexacte; instruieşte utilizatorii sistemului în folosirea rapoartelor; dă informațiile necesare pentru a înlătura orice disfuncţie pe care o reclamă utilizatorii sistemului, se ocupă de derularea procedurilor privind recuperarea pagubelor în cazul sustragerilor sau distrugerilor de echipamente împreună cu firma asiguratoare; răspunde de soluționarea operativă a defectelor curente apărute la punctele de vânzare din rețeaua proprie de desfacere a titlurilor de călătorie, dispecerate transport precum şi orice alte locații unde există instalate echipamente (privind aplicația SIEIC); autorizează roluri pentru diverşi operatori în cadrul SAT, SMV, Sistem integrat de Avertizare la Efracție şi Control Acces; analizează şi dezvoltă partea de software pentru aplicațiile care rulează în cadrul compartimentelor, întreţine bazele de date ale aplicațiilor sistemului; verifică efectuarea zilnică a backup-ului bazelor de date; configurează parametrii şi caracteristicile sistemului în ceea ce priveşte partea de vânzare şi monitorizare vehicule; verifică realizarea traseelor monitorizate şi existența graficelor de circulație; reconstituie parcursul vehiculelor implicate în evenimente de circulație; analizează cererile utilizatorilor în vederea adaptării aplicațiilor software la necesitățile şi modificările legislative apărute; propune dezvoltarea aplicațiilor funcţie de concluziile rezultate din analize; elaborează, revizuieşte şi transmite spre aprobare şi validare procedurile pentru Sistemul de Management al Calității utilizate în cadrul SIEIC; colaborează cu Serviciul Financiar — Contabil; furnizează, la cerere, rapoarte din cadrul sistemului; propune promovarea de noi proiecte şi investiții privind dezvoltarea regiei; urmăreşte derularea proiectelor până la recepţia lor definitivă; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE propune lista de investiții în funcţie de fondurile alocate de la conducerea regiei, în urma analizei urgenței şi oportunității lucrării, asigură deschiderea finanţării la proiectele şi lucrările de investiții aprobate; asigură aprobarea realizării obiectivelor de investiții de către forurile competente; prevede şi propune proiecte de investiții, fondurile şi sursele de plată ale acestora; urmăreşte plata proiectelor şi a lucrărilor şi evidențiază realizarea acestora. raportează periodic conducerii realizările fizice şi valorice din graficul de realizare aprobat, întocmeşte raportarea operativă în darea de seamă statistică privind activitatea de investiții; întocmeşte documentele de decontare în baza situațiilor de plată confirmate; participă la alcătuirea propunerilor de proiecte noi de investiții, modernizări, extinderi, dotări cu utilaje, autodotări participă la încheierea de contracte, pe bază de licitație; răspunde de realizarea, recepţia şi punerea în funcțiune la termen a investițiilor precum şi atingerea parametrilor proiectați; urmăreşte la furnizori livrarea utilajelor, echipamentelor şi serviciilor din cadrul devizului general de investiție la termenele stabilite în contracte; urmăreşte efectuarea probelor tehnologice şi atingerea parametrilor de funcționare proiectați; organizează şi realizează supravegherea tehnică în realizarea obiectivelor de investiții, întocmeşte formele pentru recepționarea şi decontarea acestora în conformitate cu legislația în vigoare; întocmeşte caiete de sarcini pentru lansarea contractelor de proiectare, participă la încheierea contractelor de proiectare; urmăreşte derularea contractelor de proiectare; urmăreşte întocmirea documentației pentru obţinerea tuturor avizelor care vor sta ia baza întocmirii proiectului de execuție de către proiectant; verifică documentațiile de proiectare şi le acceptă dacă corespund caietelor de sarcini; asigură condițiile tehnice necesare desfăşurării lucrărilor de investiții; supraveghează realizarea corectă a lucrărilor pe faze, în conformitate cu proiectele şi semnalează proiectantului abaterile constatate, asigură recepţia pe faze a lucrărilor, şi recepţia la terminarea lucrărilor precum şi recepţia finală a acestora; răspunde de achitarea numai a lucrărilor de calitate corespunzătoare; asigură avizarea documentațiilor care stau la baza investițiilor; atragerea de fonduri internaționale şi credite externe: » întocmeşte documentații pentru atragerea de finanţări la proiecte de dezvoltare ale regiei; - urmăreşte piața de capital şi sesizează ierarhic ofertele avantajoase sau interesante; e sondează finanțatorii posibili asupra şanselor de obţinere a unor fonduri internaționale la necesitățile regiei; » caută finanțare sau creditare externă pentru lucrări de investiții fără finanţare asigurată; asigură documentația de ofertă a proiectelor regiei, traducerea, prezentarea, negocierea condițiilor de acordare, parcurgerea tuturor etapelor preliminare finanțării sau creditării proiectelor; » solicită sprijin în obținerea de fonduri internaţionale de la organele administrației locale sau centrale, stabileşte legături durabile cu organizații specializate la nivel local sau central. Atribuţii privind activitatea de control titluri de călătorie şi anume: monitorizare validări pe ore, zile, luni, linii, mijloace; întocmire situații şi analize periodice; cunoaşterea „ Manualului de utilizare pentru aplicația EA.CTRL şi dispozitivul „ PSION ,,; cunoaşterea dispozitivului de control PSION şi a modului de lucru, după cum urmează: descrierea dispozitivului; . utilizarea PSION în cadrul Sistemului Automat de Taxare; * utilizare echipament pentru control: = pornirea echipamentului; = configurare echipament; = transfer date; = configurarea schimbului de lucru; = preluarea datelor de control din Validator, = configurarea datelor de control; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE = controlul cardurilor de calatori (Card valid, Card invalid, Card validat propria raspundere, călător contravenient); = închiderea schimbului; = consultare statistică; = transferul informațiilor către Back Office la sfârşitul tuturor sesiunilor de lucru din ziua respectivă. Asiqură formarea profesională a controlorului prin prelucrarea următoarelor atribuţii; - deschiderea sesiunii de control cu ajutorul cardului de controlor activ; - în momentul în care se urcă în vehiculul ce urmeaza a fi controlat, orice membru al echipei de control îşi prezintă cardul de operator la validator pentru evidentierea prezenței, pentru blocarea validatoarelor şi trecerea acestora în modul „Control” în vehiculul verificat. În cardul de operator se înregistreaza informațiile referitoare la linia pe care circulă vehiculul. Cardul poate fi prezentat pentru blocarea validatoarelor la orice validator. Trebuie reținut că pentru controlul la validator, controlorul trebuie să prezinte cardul său la fiecare validator la care doreşte să facă control, alfel activitatea se va reflecta în raportul controlorului care a deschis sesiunea la respectivul validator; - membrul echipei care a trecut validatoarele în starea „Control” prezinta cardul la PSION pentru transferul datelor de control; - membrul echipei care are dispozitivul de control PSION verifică călătorii prin folosirea acestuia; - ceilalți membri ai echipei pot să folosească validatoarele pentru a controla cardurile călătorilor. Aceştia vor prezenta cardurile de călătorie la validatoare şi vor afla dacă posesorul circulă regulamentar; - dacă un controlor care foloseşte validatorul pentru inspecție depistează un călător fraudulos, atunci acesta se va duce la membrul echipei care are aparatul PSION pentru întocmirea formalităţilor, - acest controlor va prezenta cardul său de operator, care va determina selectarea în mod automat în cadrul aplicației de pe PSION, a contului asociat controlorului; - apoi se va prezenta cardul călătorului care a călătorit fraudulos, pentru înregistrarea acestuia în contul controlorului şi se va folosi funcţionalitatea aplicației şi imprimanta pentru a emite bon de amendă pentru contravenient dacă va fi cazul; - în cazul în care contravenientul nu deține un card de călătorie, atunci se va introduce în sistem (prin intermediul PSION) seria notei de constatare întocmite de către controlor; - fiecare card care a fost prezentat la validator va fi înregistrat în contul controlorului care a prezentat cardul său de operator. Fiecare controlor va trebui să execute operația de inspecție la orice validator, - transferul informațiilor către Back Office; - pentru transferarea datelor din PSION care au fost colectate în timpul zilei de echipa de controlori, către Back Office, se va folosi calculatorul; - la întoarcerea echipei de controlori terți, aplicațiile acestora vor fi dezactivate, prin intermediul inscriptorului de carduri de la sectorul de controlori. Datele vor fi transferate în prima instanță din dispozitivele PSION în calculatorul serviciului. Ulterior datele vor fi transferate către Back Office prin intermediul rețelei de comunicații RATT; - la intrarea în depou, validatoarele din vehicule vor transfera datele către aplicația din depou, ce va transmite mai departe către zona de Back Office, informațiile asociate cardurilor de controlori, care au lucrat în ziua respectivă; - din acest moment, după transferul datelor către Back Office, se vor putea obţine rapoartele de activitate ale controlorilor, pe fiecare linie sau vehicul şi ora la care aceştia au realizat controlul. Asigură asistentă tehnică pentru activitatea controlorilor terţi prin: - centralizarea activităţilor controlorilor se face la STI; - rapoartele specifice activității de control vor fi obținute folosind interfaţa de raportare pusă la dispoziţie în cadrul Back Office. Buletinele de activitate ale controlorilor pot fi de asemenea vizualizate din aplicația de gestiune a cardurilor. 3.4 Serviciul Achiziţii Publice şi Depozite Art.13. Compartimentul are următoarele domenii de activitate: a) organizarea de proceduri de achiziţii ) contracte ) import- export d) aprovizionarea tehnico — materială ) depozite Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE ATRIBUŢII Art.14. Compartimentul răspunde de următoarele activități : răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în cadrul serviciului, dacă este cazul; elaborează proceduri operaționale, instrucţiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni, participă la menţinerea şi îmbunătățirea SMI; respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI - răspunde de întocmirea evidenţei primare pentru salarizarea personalului secției (condică de prezență, foaie de prezență colectivă, pontaj, notă de chemare la ore suplimentare, notă de concediu de odihnă) a) Organizarea de proceduri de achiziții publice întocmeşte programul anual de achiziții, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; stabileşte valoarea estimată a achiziției; stabileşte procedura de achiziții, pe baza valorii estimate a achiziției; întocmeşte documentația în funcție de procedura de achiziție stabilită şi de criteriul de atribuire; propune comisia de evaluare a ofertelor, organizează procedura de achiziție, informează cornisia despre prevederile legale; organizează şi asigură publicitatea legală şi evidența documentațiilor de licitaţie; organizează licitații pentru spațiile şi bunurile disponibile ale regiei; asigură secretul ofertelor şi al altor documente considerate a nu fi de interes public; ţine legătura cu ofertanții comunicând rezultatele procedurilor de achiziţie tuturor celor care au participat; informează la solicitare pe cei implicați despre reglementările în vigoare în materie de proceduri de achizitie, obligațiile ce le revin. b) Contracte colaborează cu urmăritorul de contract la întocmirea contractelor la care RATT este parte; păstrează contractele în original în care regia este parte, de asemenea toată corespondența legată de contractele respective; analizează, împreună cu secţia (compartimentul) beneficiară, sau urmăritorul de contract şi juristul, proiectele de contract la care regia este beneficiar, formulează divergente (dacă este cazul) şi le înaintează spre semnare oficiului juridic şi conducerii; urmăreşte contractele pentru care este desemnat ca urmăritor; întocmeşte şi expediază formele de penalități către contractanții care nu îşi onorează obligațiile contractuale la sesizarea urmăritorilor de contracte, prin compartimentul Facturare; solicită partenerului modificarea clauzelor contractuale, în cazul în care regia nu îşi poate îndeplini obligațiile, la sesizarea urmăritorului de contract; urmăreşte expirarea contractelor în derulare şi anunță conducerea regiei cu 90 de zile înainte de expirarea fiecărui contract; informează lunar despre situația lunii precedente în derularea contractelor; întocmeşte lunar informarea către conducere despre nereguli în derularea contractelor, aflate din raportările iunare ale compartimentelor care derulează contracte; răspunde de derularea contractelor de aprovizionare; ține legătura curentă cu toţi furnizorii, în vederea preîntâmpinării încălcărilor clauzelor contractuale; participă la soluționarea neînțelegerilor contractuale cu furnizorii şi informează conducerea regiei asupra obiecțiunilor nesoluționate; urmăreşte corectitudinea derulării contractelor de închiriere stâlpi pentru montare de fibră optică; ține evidența şi urmăreşte derularea contractelor externe. c) Import-export asigură importul de bunuri, materiale şi piese din import, în baza contractelor încheiate, pentru necesitățile regiei; solicită Serviciului Financiar - Contabil deschiderea acreditivului extern, în termenele contractuale, când este cazul; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Art.15. întocmeşte demersurile pentru vămuire, verifică achitarea taxelor vamale, comisionul în vamă, TV.A., asistă la vămuire şi la recepţia mărfurilor. Compartimentul are şi atribuțiuni specifice depozit — formatare, privind respectarea cerințelor SIEIC: cunoaşterea aplicației de formatare - personalizare carduri angajați ( inclusiv membri de familie ) şi carduri de călătorie, conform manualului „Aplicația de Formatare şi Personalizare”; preluarea, filtrarea şi prelucrarea comenzilor introduse în sistem, în funcție de data intrării în sistem şi data scadentă solicitată de beneficiarul acesteia — Serviciul Vânzări prin casierie sistem; trimiterea comenzilor nesalvate în Back Office; cunoaşterea modului de operare a imprimantelor EVOLIS DUALIS (adăugarea de imprimantă nouă, ştergerea unei imprimante, modificarea datelor unei imprimante); cunoaşterea modului de comunicare a centrului de formatarare — persolalizare (CFP) cu Back Office. 1, leşiri Formatare carduri - Angajați — Operatori 1.1 Adăugarea unui document de ieşire spre formatare. 1.2 Deblocarea unui document de ieşire spre formatare. 1.3 Ştergerea unui document de ieşire spre formatare. 2. leşiri - Formatare carduri — Călători 2.1 Adăugarea unui document de ieşire spre formatare. 2.2 Deblocarea unui document de ieşire spre formatare. 2.3 Ştergerea unui document de ieşire spre formatare. d) Aprovizionarea tehnico — materială se ocupă cu aprovizionarea tehnico-materială a regiei, în funcție de solicitările aprobate ale compartimentelor regiei; efectuează achiziții directe, conform reglementărilor legale în vigoare; asigură aprovizionarea cu materiale şi subansamble necesare tuturor secțiilor de producție, pe baza necesarului întocmit de acestea şi aprobat de Directorul Tehnic, luând măsuri pentru corelarea strictă a aprovizionării cu stocurile existente; asigură aprovizionarea cu imprimate de bilete şi abonamente la solicitarea Serviciului Vânzări; urmăreşte şi răspunde de acoperirea cu comenzi a necesarului de aprovizionat şi de realizarea acestora; urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de furnizare produse pentru care este urmăritor; ține legătura curentă cu toți furnizorii, în vederea preîntâmpinării încălcărilor clauzelor contractuale; participă la soluționarea neînțelegerilor contractuale cu furnizorii şi informează conducerea regiei asupra obiecțiunilor nesoluționate; participă la recepţia cantitativă şi calitativă a materiilor prime şi materialelor aprovizionate, constată eventualele neconcordanțe şi le comunică furnizorilor în vederea reglementării; asigură documentele de certificare şi verificare a calității produselor şi materialelor aprovizionate şi le prezintă organelor de recepție a gestiunilor; colaborează cu Serviciul Financiar — Contabil în vederea preîntâmpinării formării şi reintroducerii în circuitul economic a stocurilor supranormative şi materialelor cu mişcare lentă; adoptă măsuri pentru optimizarea transporturilor de aprovizionare ale regiei, şi ține evidența acestora; întocmeşte şi urmăreşte planul de lucru zilnic ai mijloacelor de transport pentru nevoi proprii, pe baza necesităților de aprovizionare, asigurând justa lor folosire; controlează şi avizează zilnic foile de parcurs ale autovehiculelor folosite în activitatea de aprovizionare, în vederea înlăturării abaterilor, repartizării şi folosirii judicioase a acestora; urmăreşte, sesizează şi propune măsuri ce trebuiesc luate de câte ori se constată abateri în ceea ce priveşte nerealizarea planului de transport de aprovizionare, depăşirea consumului de combustibil, etc.; ține evidenta persoanelor cărora li s-au încredințat comenzi, urmăreşte finalizarea sau anularea acestora. Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă. n

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE d e) Depozitare materiale, mijloace fixe, obiecte de inventar, gestionarea titlurilor de călătorie - primeşte, păstrează şi eliberează bunurile materiale aflate în administrarea regiei; - ține evidența tuturor materiilor prime, materialelor aflate în magazie precum şi a echipamentelor de lucru şi de protecţie; - răspunde de funcţionarea instalațiilor şi aparaturii de măsurare şi monitorizare la parametrii proiectați, verificarea şi certificarea funcționării acestora în limitele de precizie stabilite ; - efectuează operații de supraveghere şi întreținere a aparaturii de măsurare şi monitorizare; - răspunde de verificările periodice ale aparaturii de măsurare şi monitorizare, conform cerințelor legale; - face propuneri privind componenţa comisiilor de recepție, convoacă comisiile de recepție şi organizează recepţia cantitativă şi calitativă a bunurilor care intră în gestiune, recepționează bunurile; - receptionează titlurile de călătorie şi alte produse destinate vânzarii prin chioşcuri; - întocmeşte fise de gestiune pentru imprimate cu regim special; - răspunde de gospodărirea judicioasă şi depozitarea corespunzătoare a materialelor, obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe din gestiune; - sesizează şi propune măsuri privind valorificarea materiilor prime, materialelor şi a deşeurilor recuperabile, când este cazul; - păstrează documentele de certificare şi verificare a calității produselor şi materialelor aprovizionate şi le transmite împreună cu marfa utilizatorilor; - eliberează materiale şi bunuri, numai conform repartizărilor primite de la compartimentele regiei, în cazurile în care se impune acest lucru; - urmăreşte nivelul stocurilor existente, ia măsuri pentru a nu se forma stocuri supranormative; - sesizează conducerea regiei cu privire la formarea stocurilor supranormative, cu mişcare lentă sau fără mişcare; - asigură transferuri între gestiuni în funcție de solicitările secţiilor; - răspunde de primirea, gospodărirea şi restituirea ambalajelor; - completează actele cu privire la operațiile din gestiune şi înregistrează în evidența tehnico — operativă a locului de depozitare, operațiile de primire şi cele de eliberare a bunurilor; - actele de primire sau eliberare a bunurilor se trimit compartimentelor de resort la termenele şi în condițiile stabilite prin procedurile în vigoare; - informează compartimentele interesate asupra nivelurilor stocurilor de la depozite; - informează conducerea regiei asupra abaterilor constatate legate de activitatea coordonată. 3.5 Muzeul Transport Public „Corneliu Mikloşi” Art.16. Compartimentul are atribuţii şi răspunderi în următoarele domenii de activitate: - coordonează întreaga activitate de organizare, autorizare şi funcţionare a muzeului, ! - ţine evidența inventarului muzeului şi răspunde de întreținerea şi exploatarea acestuia; - întocmeşte documentația necesară aferentă desfăşurării activităților din cadrul muzeului; - propune măsuri cu privire la conservarea, în condiţii optime, a exponatelor muzeului; - răspunde de respectarea tuturor cerințelor legale privind administrarea şi activitatea muzeului. Capitolul 4: ATRIBUŢIILE ŞI SARCINILE COMPARTIMENTELOR DIN SUBORDINEA DIRECTORULUI ADJUNCT Art.1. Faţă de responsabilitățile cuprinse în prezentul Regulament de Organizare şi Functionare, lucrătorii regiei, desemnați urmăritori de contract, pentru contractele aflate în derulare, au ca sarcină de serviciu verificarea modului de soluţionare a închiderii contractelor, aceasta presupunând inclusiv urmărirea încasării creanţelor şi întocmirea către Asistenţa Juridică (din cadrul RATT) a documentației necesare acționării în instanță, în cazul neîncasării în termenii contractuali, deasemenea calcularea penalităților pentru neîncasarea în termen, 4.1 Direcția Transport Electric Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE , , , Art.2. Direcţia Transport Electric are în componența sa: Atelier Tramvaie, Atelier Linie Cale, Contact şi Substații, Atelierul Troleibuze şi Contabil Şef Direcţie. Direcţia este gestionara bunurilor încredințate în administrare şi îşi desfăşoară activitatea în următoarele domenii: a) exploatarea mijloacelor de transport, siguranța circulației b) întreținerea, repararea, curăţenia şi dezinfecția mijloacelor din dotare c) planificare, salarizare, normare, control titluri de călătorie d) personal, învăţământ, administrare e) sănătatea şi securitatea muncii, protecția mediului, SU f) aprovizionare, mecano-energetic g) contabilitate, financiar n) monitorizare, dispecerat privind transportul public de persoane ! i) exploatarea, întreținerea şi repararea mijloacelor din dotarea Atelierului Linie Cale, Contact şi Substaţii j) dispecerat energetic ATRIBUȚII | Art.3. Direcţia are următoareie atribuțiuni pe domenii: - elaborează proceduri operaționale, instrucţiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucţiuni; - răspunde de întocmirea evidenţei primare pentru salarizarea personalului secţiei (condică de prezență, foaie de prezență colectivă, pontaj, notă de chemare la ore suplimentare, notă de concediu de odihnă) - participă la menţinerea şi îmbunătățirea SMI; - respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI; - răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în direcţia sa. a) Exploatarea mijloacelor de transport, siguranța circulaţiei - primeşte graficele de circulație cu tramvaiul - troleibuzul şi ia măsuri de respectare a acestora, - repartizează mijloacele de transport pe trasee, conform graficelor; - urmăreşte realizarea indicatorilor tehnici şi de exploatare a parcului de tramvaie - troleibuze, propune măsuri de îmbunătățire a acestora; - ține evidența zilnic şi cumulat a realizării sarcinilor de transport, - urmăreşte înregistrarea corectă a rulajului tramvaielor - troleibuzelor; - asigură condiții corespunzătoare de transport pentru publicul călător, confortul şi starea de curățenie, indicatoarele de traseu şi compostoarele; - participă la determinări de flux de călători, sesizează neregulile sau modificările apărute în fluxurile de călători; - face analiza retragerilor de pe traseu, nerealizările de grafice de circulație, stabilind măsuri de remediere a neregulilor şi vinovați; - urmăreşte şi asigură respectarea circuitului foii de parcurs; - asigura salarizarea corectă a personalului de exploatare, face calculul necesarului de personal la modificări de grafice de circulație; - face instruirea personalului de exploatare pe linie profesională şi de siguranța circulației; - verifică şi obligă personalul de bord la efectuarea vizitelor medicale şi psihologice conform legii; - verifică pe trasee disciplina personalului precum şi respectarea măsurilor privind siguranța circulației; - asigura ţinerea fişei personale a conducătorilor de vehicule, întocmeşte ciclograme lunare la personalul din subordine; - propune reexaminarea cunoştinţelor conducătorilor de vehicule care au produs accidente grave sau repetate; - urmăreşte ca toți conducătorii de vehicule care au întrerupt activitatea mai mult de o lună, să fie instruiți şi însoțiți în cursă; - verifică periodic instruirea manevranților, precum şi modul de circulație în depouri şi garaje; - participă la cercetarea accidentelor grave de circulaţie în care au fost implicate vehiculele secției; - organizează îndeplinirea sarcinilor stabilite pe linie de siguranța circulației, execută instruirea personalului de bord, a manevranților şi alt personal de exploatare; - verifică şi supraveghează portul echipamentului de protecţie, a uniformelor de serviciu; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE analizează şi anchetează sesizările privind neregulile în exploatarea mijloacelor de transport, sancţionează vinovații, comunică compartimentelor sau altor secţii nereguli care se datorează acestora; asigură depanarea tramvaielor - troleibuzelor pe trasee, în colaborare cu dispeceratul; întocmeşte sau participă la întocmirea de dosare de cercetare a evenimentelor produse în circulaţia tramvaielor - troleibuzelor; urmăreşte rulajul anvelopelor şi întocmeşte documentația pentru casarea acestora; supraveghează transportul personalului de exploatare la serviciu şi de la serviciu la ore corespunzătoare graficului de circulație, în siguranță; va asigura transportul pe teritoriul membrilor Asociaţiei „Societatea Metropolitană de Transport Timişoara", la solicitarea acestora, conform statutului de înființare a Asociaţiei. b) Întreţinerea, repararea şi igicnizarea mijloacelor din dotare execută întreţinerea parcului de tramvaie - troleibuze repartizat pe trasee, asigură confortul, curăţenia, dotarea tehnică a acestora; organizează, îndrumă, efectuează şi controlează activitatea de curățenie şi dezinfecţie a mijloacelor de transport din dotare, cu personalul din subordine, respectând cerințele legale din domeniu; execută planificarea şi repartizarea, evidența lucrărilor efectuate la reviziile tehnice şi reviziile tehnice sezoniere, încadrarea în parcursurile sau termenele stabilite pentru revizii; urmăreşte termenele scadente, privind introducerea mijloacelor de transport şi a celor din parcul intern la revizii, la terți ( reprezentanțele firmelor producătoare); execută reparații accidentale la tramvaie - troleibuze, în limitele dotării tehnice a secţiei; programează şi execută reparații, confecționări, recondiționări de piese de schimb sau subansamble conform dotării tehnice; verifică modul în care reviziile şi întreţinerea zilnică asigură durata prevăzută de funcţionare a tramvaielor - troleibuzelor până la următoarea intervenţie; urmăreşte calitatea reparațiilor efectuate la alte secţii sau unităţi la tramvaie - troleibuze sau subansamble de tramvai - troleibuz şi modul de comportare în exploatare, reclamând deficiențele constatate; întreţine, înlocuieşte şi verifică compostoarele de pe tramvaie - troleibuze; asigură depanarea tramvaielor - troleibuzelor pe trasee; răspunde de integritatea tramvaielor - troleibuzelor, ține evidența parcului de tramvaie - troleibuze din dotare; organizează colectarea pieselor de schimb uzate şi expedierea lor la unitățile reparatoare; dimensionează sarcinile de lucrări pe formații de lucru, organizează activitatea personalului din subordine în raport cu calificarea acestuia şi cu gradul de complexitate a lucrărilor; organizează şi dimensionează locurile de muncă, folosirea rațională a suprafețelor de producție şi a utilajelor; asigură respectarea strictă a proceselor tehnologice; asigură pe locuri de muncă necesarul de scule, dispozitive, verificatoare, echipamente şi dotări; efectuează operațiuni de dezmembrare a mijloacelor casate, recuperarea pieselor şi subansamblelor care mai pot fi utilizate, înregistrarea şi păstrarea la magazie în vederea folosirii; asigură colectarea şi predarea materialelor refolosibile, valorificarea acestora; urmăreşte încărcarea şi exploatarea utilajelor, ține evidența funcţionării şi a imobilizări acestora. c) Planificarea, salarizarea, normarea, control titluri de călătorie primeşte, analizează, repartizează indicatorii de plan stabiliți; analizează periodic regimul de muncă realizat de personalul de bord luând măsuri de încadrare în limitele normale; verifică modul de aplicare a tuturor normelor, normativelor, propune regiei îmbunătățiri ale acestora; întocmeşte necesarul de forță de muncă calificată pe meserii, pentru perioada curentă şi de perspectivă, propunerile pentru planul de şcolarizare; organizează, îndrumă, efectuează şi conirolează activitatea de control titluri de călătorie, cu personalul din subordine; elaborează propunerile de premiere pentru realizări deosebite ale personalului secției; întocmeşte lucrările de informare conform metodologiei şi la termenele stabilite pentru toate activitățile; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE ține la zi evidenţa operativă privind activitatea personalului şi a parcului de vehicule; participă la stabilirea volumului de prestații ce se repartizează secţiei luând măsuri pentru realizarea acestuia; ține la zi evidența formațiilor de lucru privind îndeplinirea sarcinilor personalului din secţie; raportează în termen realizarea sarcinilor planificate, ține evidențele necesare; - răspunde de întocmirea evidenţei primare pentru salarizarea personalului secţiei (condică de prezență, foaie de prezență colectivă, pontaj, notă de chemare la ore suplimentare, notă de concediu de odihnă) întocmeşte tabele cu personalul care beneficiază de sporuri, le supune spre aprobare. d) Personal, învăţământ, administrativ urmăreşte prezența şi întocmeşte evidența personalului secţiei; - răspunde de întocmirea evidenţei primare pentru salarizarea personalului secţiei (condică de prezență, foaie de prezenţă colectivă, pontaj, notă de chemare la ore suplimentare, notă de concediu de odihnă) întocmeşte graficul concediilor de odihnă pentru personalul secţiei; gestionează bunurile de inventar ale secției asigurând inventarierea periodică şi evidența mişcării acestora; întocmeşte necesarul de rechizite şi asigură distribuirea acestora; ține evidența imprimatelor cu regim special folosite în secţie; asigură în incinta secţiei ordinea, curăţenia şi buna gospodărire a utilităţilor, apă, energie, încălzire, etc; organizează, îndrumă şi controlează activitatea de pază generală şi P.SI. a secției, asigură procurarea mijloacelor şi echipamentelor necesare precum şi instruirea personalului afectat acestor activități din cadrul secţiei; se îngrijeşte şi asigură pentru personalul secției condiții corespunzătoare de muncă şi de viață; urmăreşte modul de respectare a disciplinei şi a regulamentelor de către personalul secției, propune măsuri de sancţionare pentru cazurile de abateri; stabileşte necesarul de muncitori, propune probe de lucru, supraveghează executarea acestora, avizează cererile de angajare. e) Sănătate şi securitate în muncă, protecția mediului, SU organizează activitatea de sănătate şi securitate în muncă, protecţie a mediului, siguranța circulației şi SU în secţie, asigură aplicarea măsurilor stabilite împreună cu organele de specialitate din compartimentele regiei; participa la stabilirea locurilor de munca cu condiții deosebite; primeşte şi difuzează la personalul din subordine reglementările şi dispozițiile pe linie de siguranța circulației; urmăreşte şi asigură în colaborare cu conducătorii formațiilor de lucru şi a personalului tehnic realizarea propagandei vizuale şi a instructajelor corespunzătoare pe linie de siguranța circulaţiei, sănătate şi securitate în muncă, protecţia mediului, SU, prelucrează cu tot personalul cazurile şi evenimentele de indisciplină; participă la întocmirea dosarelor de cercetare a accidentelor; organizează instruire pe linie de sănătate şi securitate în muncă a întregului personal al secției; ţine evidența nominală a echipamentului de lucru şi de protecţie, a duratei lor de folosire, a uniformelor de serviciu; asigura procurarea şi distribuirea alimentației de protecție şi a materialelor igienico-sanitare prevăzute în normativele în vigoare; organizează şi urmăreşte prezentarea la examinarea periodică a personalului tehnic şi administrativ pe probleme de sănătate şi securitate în muncă; foloseşte mijloace de propaganda vizuala pentru popularizarea normelor şi instrucţiunilor de tehnică a securității muncii; asigură aplicarea şi respectarea de către personalul secției a regulilor şi măsurilor privind siguranța circulației, sănătatea şi securitatea în muncă, protecția mediului şi paza contra incendiilor. f) Mecano - energetic, aprovizionare Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE asigură utilizarea corespunzătoare, întreţinerea şi repararea la timp a utilajelor, instalațiilor energetice în colaborare cu formațiile de mecano-energetic, asigurând instruirea personalului în legătură cu exploatarea şi utilizarea corecta a acestora; răspunde de funcționarea instalațiilor şi aparaturii de măsurare şi monitorizare la parametrii proiectați, verificarea şi certificarea funcţionării acestora în limitele de precizie stabilite ; efectuează operații de supraveghere şi întreţinere a aparaturii de măsurare şi monitorizare; răspunde de verificările periodice ale aparaturii de măsurare şi monitorizare, conform cerințelor legale; întocmeşte necesarele de materiale, piese de schimb, carburanți, lubrifianți, rechizite, imprimate necesare activității în conformitate cu consumurile stabilite; organizează şi asigură colectarea uleiurilor uzate, a deşeurilor feroase, piese şi agregate uzate recondiționabile, deşeurilor de hârtie conform instrucțiunilor; urmăreşte încadrarea strictă în normele de consum la toate materialele şi piesele; asigură aprovizionarea cu materiale şi subansamble necesare tuturor locurilor de muncă, în care scop face calcule proprii de fundamentare a necesarului de aprovizionare pe baza normelor de consum aprobate, luând măsuri pentru corelarea strictă a aprovizionării cu necesitățile acestora; răspunde de primirea, gospodărirea şi restituirea ambalajului; răspunde de gospodărirea judicioasa şi depozitarea corespunzătoare a materiilor prime şi materialelor folosite în producție; asigură utilizarea deşeurilor şi a altor resurse secundare şi readucerea în circuitul economic a materialelor, pieselor de schimb şi subansamblurilor uzate, valorificarea acestora. g) Contabilitate - financiar răspunde de întreaga activitate economică şi financiar-contabilă a secției; primeşte indicatorii economici şi financiari ai secţiei, ia măsuri pentru îndeplinirea indicatorilor planificați; organizează şi asigură evidența financiar-contabilă a secției conform reglementărilor; face verificarea periodică a gestiunilor din secție, participă la inventarierea bunurilor anual, sau cu ocazia schimbării gestionarului; ia măsuri în limita competenţei pentru prevenirea şi lichidarea pagubelor; exercită atribuțiile de control financiar preventiv la secție; urmăreşte şi analizează lunar rezultatele financiare şi face propuneri după caz; întocmeşte şi depune formele de decontare pentru prestații efectuate de secție; urmăreşte încadrarea în plafonul de cheltuieli ale secției, stabilit şi transmis de către regie, precum şi în fondul de salarii; efectuează operații contabile analitice conform metodologiei în vigoare; ține evidența valorică a pieselor şi materialelor consumate pentru producție şi nevoile gospodăreşti; participă la analiza periodică a rezultatelor financiare ale secţiei şi întocmeşte lucrările de informare în termenele stabilite; întocmeşte situațiile lunare privind realizarea preţului de cost pe articole de calculație, justificând cazurile de depăşire a admisibilului planificat pe comenzi sau mijloace de transport ; ține evidența mijloacelor fixe ale secției şi a mişcării acestora, precum şi a obiectelor de inventar; întocmeşte note contabile privind activitatea secției. h) Monitorizare, dispecerat privind transportul public de persoane Dispecerii de direcție au următoarele atribuțiuni principale: reprezintă Direcţia în zilele lucrătoare pe intervalul orar 15-07”, sâmbăta, duminica şi în sărbătorile legale, atâta timp cât coordonarea Direcţiei nu este asigurată de alte persoane desemnate de conducerea Regiei/Direcţiei. În această perioadă dispecerul de direcție se subordonează dispecerului central din cadrul Serviciului Monitorizare şi Siguranța Circulaţie; urmăresc şi coordonează activitatea conducătorilor mijloacelor de transport în comun ( tramvaie, troleibuze, ); respectă programul de lucru stabilit pentru postul de dispecerat în care îşi desfăşoară activitatea, informând dispeceratul central : ora sosirii, plecările din post, ora terminării serviciului; participă la şedinţele de instruire privind pregătirea profesională, igienă, securitate şi sănătate în muncă, măsurile pentru prevenirea şi stingerea incendiilor; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE urmăresc în permanență cum se desfăşoară activitatea de transport în comun, consemnând în registru pentru toate unitățile de pe fiecare linie, următoarele: număr tren, număr vagon ( maşină ), numele şi prenumele conducătorului, ora şi minutul intrării în depou, ora şi minutul ieşirii, timpul de staționare din cauza defecţiunilor tehnice ( pe traseu, depouri, garaj ); trebuie să cunoască "Situaţia parcului” (vagoane la dispoziție, vagoane imobilizate, vagoane în circulație), situație pe care o transmite Serviciului Monitorizare şi Siguranța Circulaţiei; trebuie să cunoască planificarea vagoanelor pentru ziua următoare; trebuie să cunoască „Planul de garare (cartonul manevrantului)”, trebuie să cunoască "Planificarea vagoanelor pe oameni”; completează foile de parcurs pentru schimbul de vagoane-maşini (doar pentru intrările neplanificate); urmăreşte şi ia măsurile ce se impun pentru respectarea programelor şi graficelor de circulaţie stabilite pentru transportul personalului, numărul de unităţi programate, anunțând Serviciul Monitorizare şi Siguranța Circulaţiei şi posturile de dispecerat precum şi şeful de coloană sau şeful de atelier; la apariția evenimentelor de circulație, sprijină activitatea de readucere în depouri a mijloacelor de transport; dispune de folosirea maşinilor de intervenţie numai la evenimentele ce au legătură cu activitatea direcţiei şi confirmă foile de parcurs; asigură continuitate în circulație prin înlocuirea la timp a personalului lipsă şi mijloacelor de transport defecte cu ajutorul şefului de garaj; ține legătura permanent cu şeful de garaj în vederea remedieri defecțiunilor în timp util la mijloacele de transport care urmează să iasă în circulație, informând dispecerul central; informează dispecerul central de orice întârziere, intrare şi ieşire din depou; scrie pe foaia de parcurs ora ieşiri ( reală ) în circulație, precum şi ora retragerii sau intrării în depou, semnează foaia de parcurs; atunci când se impune urmărirea unor linii de transport, va nota în fisa de dispecerat ora reală de trecere a vehiculelor urmărite şi va confirma foile de parcurs, este răspunzător de corectitudinea consemnărilor; răspunde de întocmirea corectă a documentelor specifice activității de dispecerat, îndeplineşte corect şi la termen sarcinile suplimentare şi cele dispuse de şeful ierarhic sau conducerea R.A.T.T ; îşi desfăşoară activitatea în orice post de dispecerat din cadrul directiei, orice neregulă constatată în timpul serviciului, va fi raportată în scris şefului de ierarhic; respectă dispozițiile şi indicațiile de parcurs pe liniile de transport, transmise fie automat de sistem fie de şefii ierarhici; prioritate vor avea dispozițiile şefilor ierarhici; alocă mijloacele de transport pe linii pentru asigurarea graficelor planificate, la fiecare ieşire / înlocuire în / din traseu; urmăreste respectarea graficelor, rotirea şi refrecvențarea mijloacelor de transport în caz de abateri seminificative față de graficele planificate; utilizează mijloacele de comunicații doar în scopuri legate de activitatea specifică locului de muncă, informează conducătorii de vehicule pentru orice modificare apărută în schimbarea graficelor de circulație sau a vehiculelor alocate, urmare a unor necesităţi apărute în funcție de diverse situații impuse, prin utilizarea mijloacelor de comunicații specifice Sistemului Integrat de Eficientizare a Încasărilor şi Cheltuielilor (SIEIC); respectă orice alte sarcini cu privire a SIEIC, rezultate prin procedurile şi regulamentele proprii fiecărui compartiment şi loc de muncă. Art.4. Şefii de garaj au următoarele atribuțiuni principale privind respectarea cerințelor SIEIC: instruiesc şi verifică subalternii cu privire la modul de lucru şi a sarcinilor aferente SIEIC în conformitate cu prevederile CCM; instruiesc şi reinstruiesc personalul de exploatare şi cel tehnic cu verificarea practică la bordul vehiculelor conform instrucţiunilor de lucru transmise şi manualele aferente; urmăreşte scoaterea în circulație de vehicule care sunt corespunzătoare din punct de vedere al funcţionalității SIEIC (validatoare şi computere de bord funcţionale); la ieşirea în circulație, vor verifica dacă validatoarele sunt în regim comercial şi au selectate liniile de circulație conform sarcinilor de transport pentru ziua în curs; la gararea mijlocelor de transport, trecerea validatoarelor în regim „garaj” pentru transferul datelor sisternului. Instruiesc şi urmăresc ca fiecare conducător de vehicul să închidă schimbul. Fiecare primitor Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă. ki

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE de vehicule în momentul parcării să verifice dacă s-a efectuat închiderea schimbului şi în cazul în care nu s-a efectuat să procedeze la închiderea lui, raportând situația; asigură fixarea, curățarea şi igienizarea validatoarelor vandalizate; respectă orice alte sarcini cu privire a SIEIC, rezultate prin procedurile şi regulamentele proprii fiecărui compartiment şi loc de muncă. Art.5. Şefii de ateliere au următoarele atribuțiuni principale privind respectarea cerințelor SIEIC: Art.6. instruiesc şi verifică subalterni cu privire la modul de lucru şi a sarcinilor aferente SIEIC în conformitate cu prevederile CCM; instruiesc şi reinstruiesc personalul de exploatare şi cel tehnic cu verificarea practică la bordul vehiculelor conform instrucțiunilor de lucru transmise şi manualele aferente; se vor preocupa de asigurarea stocului tampon de validatoare şi OBC-uri pentru înlocuirea celor defecte şi va efectua operațiunile de înlocuire cu personalul tehnic propriu, asfel încât la ieşirea în circulație să nu mai apară situații de nefuncţionare; informează zilnic Biroul Ticheting şi Verificare Titluri de Călătorie cu privire la situațiile de nefuncționare ale validatoarelor şi OBC-urilor (computer bord); organizează activităţi pentru fixarea, curățarea şi igienizarea validatoarelor vandalizate; urmăreşte integritatea bunurilor şi întreprinde acţiuni de cercetate disciplinară, a personalului de bord, în cazul distrugerii echipamentelor îmbarcate, din vina acestora; din punct de vedere organizatoric, se preocupă de predarea echipamentelor defecte în locaţiile Laboratorului Electric; în caz de accidente care presupun distugeri ale echipamentelor îmbarcate se preocupă de recuperarea prin asigurări a daunelor, unde este posibil; în cazul imobilizărilor în reparații sau în cazul conservării vehiculelor pentru perioade mai lungi de o zi organizează demontarea şi înmagazinarea validatoarelor şi a celorlalte echipamente; respectă orice alte sarcini cu privire a SIEIC, rezultate prin procedurile şi regulamentele proprii fiecărui compartiment şi loc de muncă. Conducători mijloace de transport public de persoane au următoarele atribuţiuni principale privind respectarea cerințelor SIEIC: identificarea conducătorului de vehicul la intrarea/ieşirea în/din schimb prin operaţiunea de autentificare cu ajutorul cardului de operare; trecerea validatoarelor în regim "comercial", cu selectarea liniilor de circulație conform sarcinilor de transport pentru fiecare moment de la computerul de bord (OBC). În cazul în care OBC-ul nu funcționează, operațiunea se va efectua de la oricare din validatoare; trecerea validatoarelor în regim „garaj” pentru transferul datelor sistemului, la gararea mijlocelor de transport. În cazul în care OBC-ul nu funcționează, operațiunea se va efectua de la oricare din Validatoare; respectarea dispozițiilor şi indicațiilor de parcurs pe liniile de transport, transmise fie automat de sistem fie de şefii ierarhici; prioritate vor avea dispozițiile şefilor ierarhici; respectă orice alte sarcini cu privire a SIEIC, rezultate prin procedurile şi regulamentele proprii fiecărui compartiment şi loc de muncă. i) Exploatarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor din dotarea Atelierului Linie Cale, Contact şi Substații primeşte indicatorii planificați pentru activitatea atelierului, ia măsuri de realizare a lor, de repartizare pe formații de lucru; răspunde de exploatarea liniilor de cale, contact, a substaţiilor şi reţelelor de alimentare ale regiei, execută lucrările de întreţinere şi reparații curente la linia cale, linia contact, substații de transformare; execută reparații accidentale la linia cale, contact, substații, reţele de alimentare cu energie; execută lucrari de reparații capitale în termenele prevazute de normative la linia cale, linia contact şi substații; execută intervenții la evenimente legate de linia cale, contact şi substațiile regiei, verifică zilnic aparatele speciale de linie cale şi contact; asigură funcționarea permanentă a substațiilor, anunțând sectoarele de exploatare a mijloacelor de transport electric, din timp, despre avarii sau intreruperi la rețelele de contact, Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE - verifică periodic starea izolației cablurilor de alimentare a rețelei de contact; - colaboreaza cu ENEL în verificarea stării tehnice a părții de înaltă tensiune a rețelelor şi stațiilor; - execută lucrări accidentale la cabluri de alimentare; - execută recondiționări la piese de linie cale şi linie contact; - execută piese de schimb pentru care este dotată tehnic atelierul; - asigură şi răspunde de intervenția promptă la avariile apărute în rețelele de linie cale, contact sau substații; - asigură degajarea liniilor de cale în caz de întreruperi sau evenimente grave; - ţine evidența întregii rețele de linie cale şi contact, urmăreşte realizarea ciclurilor de revizii şi reparații planificate, calitatea reparațiilor; - răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în cadrul atelierului; - organizează activitatea pe formații de lucru şi persoane, dimensionează sarcinile planificate; ! - analizează întreruperile şi avariile pe cauze, luând măsuri de înlăturare a cauzelor, face propuneri de sancţionare a vinovaţilor dacă este cazul. j) Dispecerat energetic - monitorizează în permanență rețelele de contact tramvai şi troleibuz precum şi rețelele de cabluri de alimentare prin sistemul de telecomandă automată; - coordonează şi efectuează manevre pe medie tensiune; - prognozează şi transmite către ELECTRICA S.A. consumul energetic în funcţie de graficele de circulație şi numărul de unități zilnice tramvai şi troleibuz. - primeşte indicatorii planificaţi pentru activitatea atelierului, ia măsuri de realizare a lor, de repartizare pe formații de lucru; - răspunde de exploatarea substațiilor şi rețelelor de alimentare ale regiei; - execută lucrările de întreținere şi reparații curente la substații de transformare; - execută reparații accidentale la substații, rețele de alimentare cu energie; - execută lucrari de reparații capitale în termenele prevazute de normative la substații; - execută intervenții la evenimente legate de substațiile regiei; - verifică zilnic aparatele speciale din substații; - asigură funcționarea permanentă a substațiilor, anunțând sectoarele de exploatare a mijloacelor de transport electric, din timp, despre avarii sau intreruperi la rețelele de contact; - verifică periodic starea izolației cablurilor de alimentare a rețelei de contact; - colaboreaza cu ENEL în verificarea stării tehnice a părții de înaltă tensiune a rețelelor şi stațiilor; - execută lucrări accidentale la cabluri de alimentare; - execută recondiționări la piese de substații, - execută piese de schimb pentru care este dotat tehnic atelierul; - asigură şi răspunde de intervenţia promptă la avariile apărute în rețelele de alimentare sau substații; - asigură degajarea substațiilor în caz de întreruperi sau evenimente grave; - ține evidența întregii rețele de alimentare şi substaţii, urmăreşte realizarea ciclurilor de revizii şi ! reparații planificate, calitatea reparațiilor; - răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în cadrul atelierului; - organizează activitatea pe formații de lucru şi persoane, dimensionează sarcinile planificate; - analizează întreruperile şi avariile pe cauze, luând măsuri de înlăturare a cauzelor, face propuneri de sancționare a vinovaţilor dacă este cazul. 4.2 Direcţia Transport Auto Art.7 . Direcţia Transport Auto are în componența sa Atelier Autobuze, Atelier Parc Intern şi Contabil Şef Direcţie. Direcţia este gestionara bunurilor încredințate în administrare şi îşi desfăşoară activitatea în următoarele domenii: a) Exploatarea mijloacelor de transport, siguranța circulației b) Întreţinerea, repararea, curăţenia şi dezinfecția mijloacelor din dotare c) Planificare, salarizare, normare, control titluri de călătorie d) Personal, învăţământ, administrare e) Sănătate şi securitate în muncă, protecţia mediului, SU Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă,

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE f) Aprovizionare, mecano - energetic g) Contabilitate, financiar h) Monitorizare, dispecerat ATRIBUŢII Art.8. Direcţia Transport Auto are următoarele atribuțiuni pe domenii: elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni; participă la menţinerea şi îmbunătățirea SMI; respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI; răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în direcția sa. a) Exploatarea mijloacelor de transport, siguranța circulaţiei primeşte graficele de circulație cu autobuzul şi ia măsuri de respectare a acestora; repartizează mijloacele de transport pe trasee, conform graficelor, urmăreşte realizarea indicatorilor tehnici şi de exploatare a parcului de autobuze, propune măsuri de îmbunătățire a acestora; ține evidența zilnic şi cumulat a realizării sarcinilor de transport; urmăreşte înregistrarea corectă a rulajului autobuzelor; asigură condiții corespunzătoare de transport pentru publicul călător, confortul şi starea de curățenie, indicatoarele de traseu şi compostoarele; participă la determinări de flux de călători, sesizează neregulile sau modificările apărute în fluxurile de călători; propune reexaminarea cunoştinţelor conducătorilor de vehicule care au produs accidente grave sau repetate; urmăreşte ca toți conducătorii de vehicule care au întrerupt activitatea mai mult de o lună, să fie instruiți şi însoțiți în cursă; verifică periodic instruirea manevranților, precum şi modul de circulație în depouri şi garaje; face analiza retragerilor de pe traseu, nerealizările de grafice de circulație, stabilind măsuri de remediere a neregulilor şi vinovați; urmăreşte şi asigură respectarea circuitului foii de parcurs; verifică şi organizează portul echipamentului de protecție, a uniformelor de serviciu; asigură salarizarea corectă a personalului de exploatare, face calculul necesarului de personal la modificări de grafice de circulație; face instruirea personalului de exploatare pe linie profesională şi de siguranța circulației; verifică şi obligă personalul de bord la efectuarea vizitelor medicale şi psihologice conform legii; verifică pe trasee disciplina personalului precum şi respectarea măsurilor privind siguranța circulaţiei; asigură ținerea fişei personale a conducătorilor de vehicule, întocmeşte ciclograme lunare la personalul din subordine; participă la cercetarea accidentelor grave de circulație în care au fost implicate vehiculele secției; organizează îndeplinirea sarcinilor stabilite pe linie de siguranţa circulației, execută instruirea personalului de bord, a manevranților şi alt personal de exploatare; analizează şi anchetează sesizările privind neregulile în exploatarea mijloacelor de transport, sancţionează vinovaţii, comunică compartimentelor sau altor secţii nereguli care se datorează acestora; asigură depanarea autobuzelor pe trasee, în colaborare cu dispeceratul; întocmeşte sau participă la întocmirea de dosare de cercetare a evenimentelor produse în circulația autobuzelor; supraveghează transportul personalului de exploatare la serviciu şi de la serviciu la ore corespunzătoare graficului de circulație, în siguranță; urmăreşte rulajul anvelopelor şi întocmeşte documentația pentru casarea acestora; repartizează parcul de transport marfă conform solicitării compartimentului; primeşte comenzile pentru curse speciale şi calculează taxarea acestora, închiriază mijloace de transport marfă sau autospeciale la comandă; ține evidența consumurilor de carburanți şi lubrifianți, anvelope; analizează şi face propuneri de înființare de noi trasee; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE arad răspunde de înscrierea în circulație a mijloacelor auto intrate în dotarea direcției; răspunde de radierea mijloacelor auto din dotarea direcţiei; rezolvă problemele ce țin de Registrul Auto Român; va asigura transportul pe teritoriul membrilor Asociaţiei „Societatea Metropolitană de Transport Timişoara”, la solicitarea acestora, conform statutului de înfiinţare a Asociaţiei, asigură transportul pe canale şi fluvii interioare în baza dotării tehnice disponibile. b) Întreţinerea, repararea şi igienizarea mijloacelor din dotare execută întreținerea parcului de autobuze repartizat pe trasee, asigură confortul, curăţenia, dotarea tehnică a acestora; organizează, îndrumă, efectuează şi controlează activitatea de curățenie şi dezinfecție a mijloacelor de transport din dotare, cu personalul din subordine, respectând cerințele legale din domeniu; execută planificarea şi repartizarea, evidența lucrărilor efectuate la reviziile tehnice şi reviziile tehnice sezoniere, încadrarea în parcursurile sau termenele stabilite pentru revizii; urmăreşte termenele scadente, privind introducerea mijloacelor de transport şi a celor din parcul intern la revizii, la terţi ( reprezentanțele firmelor producătoare); execută reparații accidentale la autobuze, în limitele dotării tehnice a secției; programează şi execută reparații, confecționări, recondiționări de piese de schimb sau subansamble, conform dotării tehnice; verifică modul în care reviziile şi întreţinerea zilnică asigură durata prevăzută de funcţionare a autobuzelor până la următoarea intervenție; urmăreşte calitatea reparațiilor efectuate la alte secţii sau unități la autobuze sau subansamble de autobuz şi modul de comportare în exploatare, reclamând deficiențele constatate; răspunde de integritatea autobuzelor, ţine evidența parcului de autobuze din dotare; organizează colectarea pieselor de schimb uzate şi expedierea lor la unitățile reparatoare; dimensionează sarcinile de lucrări pe formații de lucru, organizează activitatea personalului din subordine în raport cu calificarea acestuia şi cu gradul de complexitate al lucrărilor; organizează şi dimensionează locurile de muncă, folosirea rațională a suprafețelor de producție şi a utilajelor; asigură respectarea strictă a proceselor tehnologice; asigură pe locuri de muncă necesarul de scule, dispozitive verificatoare, echipamente şi dotări; efectuează operațiuni de dezmembrare a mijloacelor casate, recuperarea pieselor şi subansamblelor care mai pot fi utilizate, înregistrarea şi păstrarea la magazie în vederea folosirii; asigură colectarea şi predarea materialelor refolosibile, valorificarea acestora; urmăreşte încărcarea şi exploatarea utilajelor, ține evidența funcționării şi a imobilizării acestora; execută reparații capitale la motoare, subansamble, caroserii, conform dotării; execută revizii şi reparații curente sau accidentale la parcul de marfă şi intervenție al regiei, execută comenzi ocazionale de lucrări de întreținere sau reparare auto sau reparații subansamble şi piese, în limita dotării şi a capacităților disponibile. c) Planificarea, salatizarea, normarea, control titluri de călătorie primeşte, analizează, repartizează indicatorii de plan stabiliți, analizează periodic regimul de muncă realizat de personalul de bord luând măsuri de încadrare în limitele normale; verifică modul de aplicare a tuturor normelor, normativelor, propune regiei îmbunătățiri ale acestora; întocmeşte necesarul de forță de muncă calificată pe meserii, pentru perioada curentă şi de perspectivă, propunerile pentru planul de şcolarizare; organizează, îndrumă, efectuează şi controlează activitatea de control titluri de călătorie, cu personalul din subordine; răspunde de întocmirea evidenţei primare pentru salarizarea personalului secţiei (condică de prezență, foale de prezență colectivă, pontaj, notă de chemare la ore suplimentare, notă de concediu de odihnă) elaborează propunerile de premiere pentru realizări deosebite ale personalului secţiei, cotele de participare la beneficiu a personalului; întocmeşte lucrările de informare conform metodologiei şi la termenele stabilite pentru toate activitățile; ține la zi evidenţa operativă privind activitatea personalului şi a parcului de vehicule; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE întocmeşte tabele cu personalul secţiei care beneficiază de sporuri, le supune spre aprobare; participă la stabilirea volumului de prestații ce se repartizează secţiei, luând măsuri pentru realizarea acestuia; ţine la zi evidenţa formațiilor de lucru privind îndeplinirea sarcinilor personalului din secţie; raportează în termen realizarea sarcinilor planificate, ține evidențele necesare. d) Personal, învăţământ, administrativ urmăreşte prezența şi întocmeşte evidența personalului direcţiei; întocmeşte graficul concediilor de odihnă pentru personalul direcţiei; gestionează bunurile de inventar ale direcţiei asigurând inventarierea periodică şi evidența mişcării acestora; întocmeşte necesarul de rechizite şi asigură distribuirea acestora; ține evidența imprimatelor cu regim special folosite în sectie, asigură în incinta secției ordinea, curăţenia şi buna gospodărire a utilităţilor, apă, energie, încălzire, etc; organizează, îndrumă şi controlează activitatea de pază generală şi S.U. a direcției, urmăreşte procurarea mijloacelor şi echipamentelor necesare precum şi instruirea personalului afectat acestor activități din cadrul direcției; se îngrijeşte şi asigură pentru personalul secţiei condiții corespunzătoare de muncă şi de viață; urmăreşte modul de respectare a disciplinei şi a regulamentelor de către personalul direcției, propune măsuri de sancționare pentru cazurile de abateri; stabileşte necesarul de muncitori, propune probe de lucru, supraveghează executarea acestora, avizează cererile de angajare. e) Sănătate şi securitate în muncă, protecția mediului, SU organizează activitatea de sănătate şi securitate în muncă, protecția mediului, siguranța circulaţiei şi SU în secție, asigură aplicarea măsurilor stabilite împreună cu organele de specialitate din compartimentele regiei; participă la stabilirea locurilor de muncă cu condiții deosebite; primeşte şi difuzează la personalul din subordine reglementările şi dispozițiile pe linie de siguranța circulaţiei; urmăreşte şi asigură în colaborare cu conducătorii formațiilor de lucru şi a personalului tehnic realizarea propagandei vizuale şi a instructajelor corespunzătoare pe linie de siguranța circulației, sănătate şi securitate în muncă, protecția mediului, S.U., prelucrează cu tot personalul cazurile şi evenimentele de indisciplină; participă la întocmirea dosarelor de cercetare a accidentelor; organizează instruire pe linie de sănătate şi securitate în muncă a întregului personal al direcției, ține evidența nominală a echipamentului de lucru şi de protecţie, a duratei lui de folosire şi a uniformelor de serviciu; asigură procurarea şi distribuirea alimentației de protecție şi a materialelor igienico-sanitare prevăzute în normativele în vigoare; organizează şi urmăreşte prezentarea la examinarea periodică a personalului tehnic şi administrativ pe probleme de sănătate şi securitate în muncă; foloseşte mijloace de propagandă vizuală pentru popularizarea normelor şi instrucțiunilor de tehnică a securităţii muncii; asigură aplicarea şi respectarea de către personalul direcției a regulilor şi măsurilor privind siguranța circulaţiei, sănătatea şi securitatea în muncă, protecția mediului şi paza contra incendiilor. f) Mecano - energetic, aprovizionare asigură utilizarea corespunzătoare, întreținerea şi repararea la timp a utilajelor, instalațiilor energetice în colaborare cu formațiile de mecano - energetic, asigurând instruirea personalului în legătură cu exploatarea şi utilizarea corectă a acestora; răspunde de funcționarea instalațiilor şi aparaturii de măsurare şi monitorizare la parametrii proiectați, verificarea şi certificarea funcționării acestora în limitele de precizie stabilite ; efectuează operații de supraveghere şi întreținere a aparaturii de măsurare şi monitorizare; răspunde de verificările periodice ale aparaturii de măsurare şi monitorizare, conform cerințelor legale; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI 1 FUNCŢIONARE 52:diri 89: întocmeşte necesarele de materiale, piese de schimb, carburanți, lubrifianți, rechizite, imprimate necesare activității în conformitate cu consumurile stabilite: organizează şi asigură colectarea uleiurilor uzate, a deşeurilor feroase, piese şi agregate uzate recondiționabile, deşeurilor de hârtie, conform instrucțiunilor; urmăreşte încadrarea strictă în normele de consum la toate materialele şi piesele; asigură aprovizionarea cu materiale şi subansamble necesare tuturor locurilor de muncă, în care scop face calcule proprii de fundamentare a necesarului de aprovizionare pe baza normelor de consum aprobate, luând măsuri pentru corelarea strictă a aprovizionării cu necesitățile acestora; răspunde de primirea, gospodărirea si restituirea ambalajului; răspunde de gospodărirea judicioasă şi depozitarea corespunzătoare a materiilor prime şi materialelor folosite în producție; asigură utilizarea deşeurilor şi a altor resurse secundare şi readucerea în circuitul economic a materialelor, pieselor de schimb şi subansamblurilor uzate, valorificarea acestora. g) Contabilitate - financiar face analiza rentabilității activităților şi traseelor, face propuneri de tarife; conduce şi coordonează activitatea de casierie a direcției; răspunde de întreaga activitate economică şi financiar-contabilă a direcției: primeşte indicatorii economici şi financiari ai secției, ia măsuri pentru îndeplinirea indicatorilor planificați; organizează şi asigură evidența financiar-contabilă a secției conform reglementărilor; face verificarea periodică a gestiunilor din secție, participă la inventarierea bunurilor; ia măsuri în limita competenţei pentru prevenirea şi lichidarea pagubelor; exercită atribuțiile de control financiar preventiv la direcției; urmăreşte şi analizează lunar rezultatele financiare şi face propuneri după caz; întocmeşte şi depune formele de decontare pentru prestații efectuate de direcție; urmăreşte încadrarea în plafonul de cheltuieli ale direcţiei, stabilit şi transmis de către regie, precum şi în fondul de salarii; efectuează operații contabile analitice conform metodologiei în vigoare; organizează şi ține evidența fizică şi valorică a consumurilor de carburanți şi tubrifianți; ţine evidența valorică a pieselor şi materialelor consumate pentru producție şi nevoile gospodăreşti; participă la analiza periodică a rezultatelor financiare ale direcției şi întocmeşte lucrările de informare în termenele stabilite; întocmeşte situațiile lunare privind realizarea prețului de cost pe articole de calculație, justificând cazurile de depăşire a admisibilului planificat pe comenzi sau mijloace de transport; ține evidența mijloacelor fixe ale direcției şi a mişcării acestora, precum şi a obiectelor de inventar; întocmeşte note contabile privind activitatea secției. h) Monitorizare, dispecerat Dispecerii de direcție au următoarele atribuţiuni principale: reprezintă Direcţia în zilele lucrătoare pe intervalul orar 15-07”, sâmbăta, duminica şi în sărbătorile legale, atâta timp cât coordonarea Direcţiei nu este asigurată de alte persoane desemnate de conducerea Regiei/Direcţiei. În această perioadă dispecerul de direcție se subordonează dispecerului central din cadrul Serviciului Monitorizare şi Siguranța Circulației; urmăresc şi coordonează activitatea conducătorilor mijloacelor de transport în comun şi intervenție din cadrul direcției, respectă programul de lucru stabilit pentru postul de dispecerat în care îşi desfăşoară activitatea, informând dispeceratul central : ora sosirii, plecările din post, ora terminării serviciului: participă la şedinţele de instruire privind pregătirea profesională, igienă, securitate şi sănătate în muncă, măsurile pentru prevenirea şi stingerea incendiilor; urmăresc în permanență cum se desfăşoară activitatea de transport în comun, consemnând în registru pentru toate unitățile de pe fiecare linie, următoarele: număr înmatriculare, numele şi prenumele conducătorului auto, ora şi minutul intrării în garaj, ora şi minutul ieşirii, timpul de staţionare din cauza defecţiunilor tehnice ( pe traseu, garaj ); trebuie să cunoască "Situaţia parcului” (maşini la dispoziție, imobilizate, în circulație), situație pe care o transmite la Serviciul Monitorizare şi Siguranța Circulației şi la conducerea direcției; trebuie să cunoască planificarea autobuzelor pentru ziua următoare; trebuie să cunoască „Planul de garare a autovehiculelor"; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

MENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE - trebuie să cunoască "Planificarea autobuzelor pe oameni"; - completează foile de parcurs pentru schimbul de vagoane-maşini (doar pentru intrările neplanificate); - urmăreşte şi ia măsurile ce se impun pentru respectarea programelor şi graficelor de circulație stabilite pentru transportul personalului, numărul de unități programate, anunțând dispecerul central şi posturile de dispecerat precum şi şeful de coloană sau şeful de atelier; - la apariția evenimentelor de circulație, sprijină activitatea de readucere în garaj a mijloacelor de transport; - dispune de folosirea maşinilor de intervenție numai la evenimentele ce au legătură cu activitatea direcţiei şi confirmă foile de parcurs; - asigură continuitate în circulație prin înlocuirea la timp a personalului lipsă şi mijloacelor de transport defecte cu ajutorul şefului de garaj; - ține legătura permanent cu şeful de garaj în vederea remedierii defecţiunilor în timp util a mijloacelor de transport care urmează să iasă în circulaţie, informând dispecerul central; - informează dispecerul central de orice întârziere, intrare şi ieşire din garaj; - scrie pe foaia de parcurs ora ieşirii ( reală ) în circulație, precum şi ora retragerii sau intrării în garaj, semnează foaia de parcurs; - atunci când se impune urmărirea unor linii de transport, va nota în fisa de dispecerat ora reală de trecere a vehiculelor urmărite şi va confirma foile de parcurs, este răspunzător de corectitudinea consemnărilor; - răspunde de întocmirea corectă a documentelor specifice activității de dispecerat; - îndeplineşte corect şi la termen sarcinile suplimentare şi cele dispuse de şeful ierarhic sau conducerea R.A.T.T ; - orice neregulă constatată în timpul serviciului, va fi raportată în scris, verbal sau telefonic şefului ierarhic; - respectă dispozițiile şi indicațiile de parcurs pe liniile de transport, transmise fie automat de sistem fie de şefii ierarhici; prioritate vor avea dispozițiile şefilor ierarhici; - alocă mijloacele de transport pe linii pentru asigurarea graficelor planificate, la fiecare ieşire / înlocuire în / din traseu; - urmăreşte respectarea graficelor, rotirea şi refrecvențarea mijloacelor de transport în caz de abateri semnificative față de graficele planificate; - utilizează mijloacele de comunicații doar în scopuri legate de activitatea specifică locului de muncă; - informează conducătorii de vehicule pentru orice modificare apărută în schimbarea graficelor de circulație sau a vehiculelor alocate, urmare a unor necesități apărute în funcție de diverse situații impuse, prin utilizarea mijloacelor de comunicații specifice Sistemului Integrat de Eficientizare a Încasărilor şi Cheltuielilor (SIEIC); - respectă orice alte sarcini cu privire a SIEIC, rezultate prin procedurile şi regulamentele proprii fiecărui compartiment şi loc de muncă. Art.9. Şefii de garaj au următoarele atribuțiuni principale privind respectarea cerințelor SIEIC: - instruiesc şi verifică subalternii cu privire la modul de lucru şi a sarcinilor aferente SIEIC în conformitate cu prevederile CCM; - instruiesc şi reinstruiesc personalul de exploatare şi cel tehnic cu verificarea practică la bordul vehiculelor conform instrucțiunilor de lucru transmise şi manualele aferente; - urmăreşte scoaterea în circulație de vehicule care sunt corespunzătoare din punct de vedere al funcționalității SIEIC (validatoare şi computere de bord funcționale); - la ieşirea în circulație, vor verifica dacă validatoarele sunt în regim comercial şi au selectate liniile de circulație conform sarcinilor de transport pentru ziua în curs; - la gararea mijlocelor de transport, trecerea validatoarelor în regim „garaj” pentru transferul datelor sistemului. Instruiesc şi urmăresc ca fiecare conducător de vehicul să închidă schimbul. Fiecare primitor de vehicule în momentul parcării să verifice dacă s-a efectuat închiderea schimbului şi în cazul în care nu s-a efectuat să procedeze la închiderea lui, raportând situația; - asigură fixarea, curățarea şi igienizarea validatoarelor vandalizate; - respectă orice alte sarcini cu privire a SIEIC, rezultate prin procedurile şi regulamentele proprii fiecărui compartiment şi loc de muncă. Art.10 . Şefii de ateliere au următoarele atribuţiuni principale privind respectarea cerințelor SIEIC: - instruiesc şi verifică subalterni cu privire la modul de lucru şi a sarcinilor aferente SIEIC în conformitate cu prevederile CCM; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE - instruiesc şi reinstruiesc personalul de exploatare şi cel tehnic cu verificarea practică la bordul vehiculelor conform instrucțiunilor de lucru transmise şi manualele aferente; - se vor preocupa de asigurarea stocului tampon de validatoare şi OBC-uri pentru înlocuirea celor defecte şi va efectua operațiunile de înlocuire cu personalul tehnic propriu, asfel încât la ieşirea în circulație să nu mai apară situații de nefuncționare; - informează zilnic Biroul Ticheting şi Verificare Titluri de Călătorie cu privire la situațiile de nefuncţionare ale validatoarelor şi OBC-urilor (computer bord); - organizează activități pentru fixarea, curățarea şi igienizarea validatoarelor vandalizate; - urmăreşte integritatea bunurilor şi întreprinde acţiuni de cercetate disciplinară, a personalului de bord, în cazul distrugerii echipamentelor îmbarcate, din vina acestora; - din punct de vedere organizatoric, se preocupă de predarea echipamentelor defecte în locaţiile Laboratorului Electric; - în caz de accidente care presupun distugeri ale echipamentelor îmbarcate se preocupă de recuperarea prin asigurări a daunelor, unde este posibil; - în cazul imobilizărilor în reparații sau în cazul conservării vehiculelor pentru perioade mai lungi de o zi organizează demontarea şi înmagazinarea validatoarelor şi a celorlalte echipamente; - respectă orice alte sarcini cu privire a SIEIC, rezultate prin procedurile şi regulamentele proprii fiecărui compartiment şi loc de muncă. Art.11. Conducători mijloace de transport public de persoane au următoarele atribuțiuni principale privind respectarea cerințelor SIEIC: - identificarea conducătorului de vehicul la intrarea/ieşirea în/din schimb prin operațiunea de autentificare cu ajutorul cardului de operare; - trecerea validatoarelor în regim "comercial', cu selectarea liniilor de circulație conform sarcinilor de transport pentru fiecare moment de la computerul de bord (OBC). În cazul în care OBC-ul nu funcționează, operațiunea se va efectua de la oricare din validatoare; - trecerea validatoarelor în regim „garaj” pentru transferul datelor sistemului, la gararea mijlocelor de transport. În cazul în care OBC-ul nu funcţionează, operațiunea se va efectua de la oricare din validatoare; - respectarea dispozițiilor şi indicațiilor de parcurs pe liniile de transport, transmise fie automat de sistem fie de şefii ierarhici; prioritate vor avea dispozițiile şefilor ierarhici; - respectă orice alte sarcini cu privire a SIEIC, rezultate prin procedurile şi regulamentele proprii fiecărui compartiment şi loc de muncă. Capitolul 5 : ATRIBUŢIILE ŞI SARCINILE COMPARTIMENTELOR DIN SUBORDINEA CONTABILULUI ŞEF Art.1. Față de responsabilitățile cuprinse în prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare, lucrătorii regiei, desemnați urmăritori de contract, pentru contractele aflate în derulare, au ca sarcină de serviciu verificarea modului de soluționare a închiderii contractelor, aceasta presupunând inclusiv urmărirea încasării creanţelor şi întocmirea către Asistenţa Juridică (din cadrul RATT) a documentației necesare acţionării în instanță, în cazul neîncasării în termenii contractuali, deasemenea calcularea penalităților pentru neîncasarea în termen, 5.1 Serviciul Financiar Contabil Art.2. Serviciul Financiar - Contabil are atribuții şi responsabilități în următoarele domenii de activitate: a) Activitatea de contabilitate: - contabilitatea financiara - contabilitateade gestiune b) Planificarea financiară c) Finanţarea investiţiilor şi contabilitatea acestora d) Evidenţa mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar ATRIBUȚII Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris ai proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE Art.3. În domeniul său de activitate compartimentul financiar are următoarele atribuții: - elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni; - participă la menținerea şi îmbunătățirea SMI; - respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI. a) Activitatea de contabilitate-financiat - răspunde de organizarea contabilităţii astfel încât să asigure măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor precum şi a rezultatelor obținute în conformitate cu reglementările contabile aplicabile; - asigură înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea şi păstrarea informațiilor cu privire la poziția financiară, performanța financiară, fluxurile de trezorerie, atât pentru cerințele interne cât şi pentru clienți, instituții şi alți utilizatori; - pregăteşte şi participă la întocmirea situațiilor financiare anuale (bilanț, cont de profit şi pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de trezorerie, note explicative la situațiile financiare anuale), în conformitate cu reglementările contabile aplicabile; - participă la organizarea şi valorificarea inventarierii anuale a elementelor de activ şi de pasiv potrivit reglementărilor contabile aplicabile; - răspunde de înregistrarea în contabilitate a tuturor operațiunilor economice efectuate; - conduce contabilitatea imobilizărilor pe categorii şi pe fiecare obiect de evidență; - efectuează înregistrarea în contabilitate a notelor contabile ale stocurilor din depozitele regiei şi efectuează concilieri şi verificări ale conturilor sintetice; - ține evidența creanţelor şi datoriilor şi conduce contabilitatea clienților şi furnizorilor pe categorii şi pe fiecare persoană fizică şi juridică; - întocmeşte contabilitatea cheltuielilor pe feluri de cheltuieli, după natura sau destinația lor, după caz; - conduce contabilitatea veniturilor, pe feluri de venituri, după natură sau surse, după caz; - asigură închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli şi stabilirea profitului şi pierderii; - întocmeşte şi păstrează registrele de contabilitate în conformitate cu normele elaborate de Ministerul Economiei şi Finanțelor; - întocmeşte pentru verificarea înregistrării corecte a operațiunilor efectuate, balanța de verificare lunară, atât pentru conturile sintetice şi pentru cele analitice; - întocmeşte dările de seamă statistice specifice; - întocmeşte jurnalele de vânzări şi cumpărări şi decontul de TVA; - efectuarea operațiunilor de încasări şi plăţi cu numerar, avansuri şi deconturi din trezorerie, întocmirea şi evidența documentelor justificative privind operaţiunile cu numerar; - întocmirea şi depunerea deconturilor de subvenţii şi înregistrarea în contabilitate a acestora; - întocmirea registrelor de casă şi gestionarea documentelor cu regim special; - întocmirea notelor contabile privind salariile şi calcului contribuţiilor precum şi virarea reținerilor către beneficiari; - întocmirea şi depunerea declarațiilor fiscale; - colaborează cu alte servicii pentru calculul indicatorilor de performanță şi furnizează informațiile necesare calculului acestor indicatori; - asigură compatibilitatea cu legislaţia fiscală a întocmirii şi evidenţei documentelor primare şi a înregistrării acestora în contabilitatea primară şi financiară; - organizează şi conduce contabilitea de gestiune adaptată la specificul activității şi anume pe destinații şi centre de cost; - întocmeşte diverse rapoarte solicitate de conducere sau alte instituţii; - propuneri de îmbunătățire şi modernizare a activităților regiei pentru o bună desfăşurare a controlului financiar preventiv; - întocmeşte situația principalilor indicatori economico — financiari lunari; - exercită controlul financiar — preventiv, privind legalitatea, necesitatea, oportunitatea şi econamicitatea operațiunilor; - ține evidența documentelor prezentate la viza de control financiar preventiv în cadrul Registrului privind operațiunile prezentate la viza de control financiar preventiv; - întocmeşte Bugetul de venituri şi cheltuieli pe regie şi secţii (lunar şi anual) şi urmăreşte realizarea lui; - informează conducerea asupra tuturor abaterilor constatate legate de activitatea coordonată. Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă,

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE b) Planificarea financiară - întocmeşte situația datoriilor conform legislației în vigoare; - ţine evidența debitelor regiei şi colaborează cu compartimentele în cadrul cărora s-au generat debitele pentru recuperarea lor; -_ ţine evidența clienților şi transmite lunar situația acestora către toate secțiile, sectoarele regiei şi asistență juridică şi, pentru ca urmăritorii de contracte să întocmescă documentația necesară acționării în instanță pentru recuperarea creanţelor; - ține evidența plăţilor cu carnete CEC; -_ ţine evidența garanțiilor pentru gestionarii regiei; urmăreşte permanent utilizarea eficientă a creditelor şi rambursarea acestora; - efectuează plațile către furnizorii de bunuri, utilități, imobilizaii etc, precum şi plata obligațiilor către bugete în funcţie de disponibilitățile regiei; - asigură plata la termen a sumelor care constituie obligațiile către buget şi alte obligații, în funcție de disponibil. c) Finanţarea investiţiilor şi contabilitatea acestora - colaborează cu direcțiile şi compartimentele regiei cu privire la identificarea şi evidenţierea corectă a surselor de finanțare a investițiilor din surse proprii şi alocații bugetare; - asigură înregistrarea corectă a investițiilor şi ține evidența fiecărui obiectiv de investiții, pe surse de finanțare. d) Evidenţa mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar - organizează şi ține evidența contabilă a mijloacelor fixe ale regiei pe fiecare obiect de evidență şi pe secții şi sectoare; - organizează evidența contabilă obiectelor de inventar şi materialelor de protecție ale regiei pe secții şi sectoare, conform organigramei aprobate. 5.2 Serviciul Vânzări Art.4. Compartimentul coordonează activitatea Biroului Titluri de Călătorie, Biroului Marketing şi Tarife şi Biroului Ticheting şi Verificare Titluri de Călătorie. Art.5. Compartimentul răspunde de următoarele activități şi are ca atribuţii: - elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni; - participă la menținerea şi îmbunătățirea SMI; - respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI; - răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în compartimentul său. ATRIBUŢII Art.6. Serviciul Vânzări, are următoarele atribuțiuni generale: - redactare corespondențe cu clienții; - redactare contracte vânzare titluri prin terţi; - Valorificare spații publicitare; - analiză petiții; - coordonarea activităților de vânzări şi verificări titluri de călătorie; - coordonarea activităților de marketing, tarifare şi analiză economică. Art.7. Serviciul Vânzări, are şi atribuțiuni principale privind respectarea cerințelor SIEIC: 1. ATRIBUȚII CALL CENTER - propune soluții pentru petiție adresate serviciului pe probleme de Sistem Automat de Taxare (SAT) din partea încasatoarelor, - preia şi transmite petițiile de la călători conducerii regiei; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE - asigură asistență casierelor de la centrele online în problemele întâmpinate în momentul emiterii şi reîncărcării cardurilor de călătorie, eliberării de titluri clasice de călătorie (vechile abonamente de carton) prin sistemul de taxare; - informează şefii ierarhici în legatură cu problemele apărute în teren; - înregistrează solicitări pentru introducerea sau scoaterea din lista neagră; - desfăşoară toate activitățile ce privesc eliberarea de carduri către călători, informarea călătorilor cu privire la complexitatea noului sistem de taxare, la modul de procurare, utilizare, păstrare, reîncarcare şi modificare a noilor titluri de transport ale regiei; - asigurarea asistenței şi verificarea instruirii casierilor şi controlorilor pentru aplicațiile SAT (aplicații pentru casierie, centre de vânzare on-line, inclusiv centre de personalizare cu poză Centrul de abonamente Intrarea Doinei, controlori); - desfăşurarea tuturor activităților ce privesc eliberarea de carduri către călători, informarea călătorilor - asigurarea punţii de legatură între călători şi conducerea serviciului prin informarea permanentă a acesteia cu privire la solicitările călătorilor, transmise telefonic, prin e-mail sau în scris; - urmărirea, verificarea şi îndrumarea activității desfăşurate prin punctele de desfacere titluri de călătorie şi ținerea permanentă a legăturii cu casierele, informându-le pe acestea imediat, asupra oricăror modificări apărute; - prezentarea propunerilor de îmbunătățire a activității de desfacere a cardurilor Activ cât şi a cardurilor de suprataxă, dacă este cazul; - respectarea prevederilor legale privind sanatatea şi securitatea în muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor; - participarea la instructajele periodice efectuate în sensul aliniatului de mai sus, işi însuşeşte şi respectă informațiile şi reglementările în materie; - în funcție de solicitările primite de la călători, propune soluții pentru problemele ridicate şi le înaintează către conducerea biroului în vederea adaptării activității la cerințele acestora; - centralizează problemele apărute în timpul utilizării noilor echipamente de lucru şi le trasnmite spre soluționare către persoanelele abilitate în acest scop; - preia petițiile depuse de publicul călător referitoare la activitatea casierelor de la punctele de desfacere; - se informează asupra noutăților apărute în domeniul său de activitate şi propune introducerea acestora în activitatea compartimentului; - preia şi distribuie casierilor coordonatori, circularele şi informațiile referitoare la modificările survenite în domeniul de activitate. 2. ATRIBUTII CASIERI SISTEM - cunoaşte aparatura electronică utilizată în procesul de vânzare precum şi aplicațiile în care se operează aceste vânzări; - cunoaşte întrega procedură de vânzare on-line precum şi configurarea echipamentelor SAT; - în cazul constatării de defecte ale echipamentelor SAT (calculator, imprimantă, OMNIKEZ, carduri, programe informatice, etc.) anunţă imediat personalul abilitat; - participă la cursurile de perfecționare pentru SAT; - Stabileşte valoarea zilnică a gestiunilor încasatorilor în funcție de vânzările de la unitățile la care sunt repartizați şi de cantitatea de marfă existentă, Casierii de sistem au atribuții şi pentru fiecare punct/casier/schimb: - configurează pachetele cu marfa necesară vânzării; - scrie pe cardurile casierilor articolele şi cantitățile din pachetele de marfă destinată vânzării, - listează fişa de înzestrare operator; - realizează fizic pachetele de marfă destinate vânzării conform fişei de înzestrare operator, - descarcă cardurile casierilor de la punctele de vânzare; - listează fişele de descărcare operator; - preia marfa rămasă nevândută; - verifică dacă marfa primită este identică cu fişa de descărcare: - pentru situațiile în care apar probleme la punctele de vânzare care împiedică circuitul normal al procesului de vânzare (lipsă curent, echipament defect) — operează documentele de stoc necesare pentru reglarea stocurilor din casierie şi a vânzării; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE verifică şi urmăreşte ca marfa fizică existentă în casierie să coincidă cu stocurile din sistemul de gestiune (SAT). Art.8. Biroul Titluri de Călătorie, are următoarele atribuțiuni generale: vânzarea titlurilor de călătorie şi alte produse la chioşcurile şi centrul de gratuități al regiei prin operatori / încasatori şi ghiseul de call — center; vânzarea titlurilor de călătorie prin merceologi către agenţi economici contra comision şi urmărirea încasării creanţelor; eliberarea titlurilor de călătorie aferente acordării de facilități călătorilor, înregistrate în protocolul încheiat între RATT şi Primăria Municipiului Timişoara; verificarea dreptului şi documentelor justificative de facilitate; gestiunea documentelor justificative de facilitate; gestiunea şi urmărirea contractelor de vânzare prin merceologi; gestiunea şi urmărirea contractelor de vânzare produse de la terți; coordonarea caseriei de titluri a sistemului de tiketing; întocmire şi difuzare situații şi analize periodice; solicită adaptarea aplicațiilor software la necesitățile şi modificările legislative apărute; analizează şi întocmeşte situații privind necesitățile călătorilor apărute în urma implementării noului sistem de taxare şi a punerii în vânzare de carduri de călătorie; transmiterea informațiilor ori de câte ori se impune Serviciului Tehnologia Informației în vederea actualizării site-ului RATT şi portalului specific SAT — www.ratt.ro/taxare. soluţionează sesizările repartizate şi ține evidența acestora. Art.9. Biroul Titluri de Călătorie are şi atribuțiuni principale privind respectarea cerințelor SIEIC: - VERIFICATORI verifică concordanța între documentele justificative scanate pentru eliberarea diverselor tipuri de gratuități şi titlul eliberat la centrul vânzare abonamente şi chioşcuri;, verifică zilnic cardurile vândute să corespundă cu personalizările şi propun corecțiile după caz; verifică raportul memoriilor fiscale ale caselor de marcat; verifică şi analizează raporturile fiscale lunare ale caselor de marcat electronice; stabileşte diferențele raportate în registrele fiscale; analizează diferențele existente între rapoartele de vânzări şi raportul fiscal zilnic al casierilor; verifică zilnic încasările în Sistemul Automat de Taxare pe chioşcuri, centru de abonamente: verifică zilnic bonurile nefiscale şi z-le astfel încât sumele încasate să corespundă cu rapoartele din SAT; anunță încasatoarele să treacă în registrul fiscal diferența de vânzare constatată între bonul nefiscal ŞI Z verifică, lunar rapoartele „z” lunare, cu rapoartele SAT, depistând eventualele erori şi propune reglarea lor; verifică fişele încasatorilor cu documentele ce stau la baza acestora (fişe de înzestrare, descărcare şi bonuri fiscale, vânzarea corectă pe tarife, precum şi stocurile zilnice cu rapoartele de stocuri din cadrul SAT); verifică registrele fiscale de înregistrare a vânzărilor care nu trec prin casa de marcat; verifică rapoartele de vânzare de la centrul vânzare abonamente şi chioşcuri privind corespondența cu bonurile fiscale şi bonurile nefiscale; analizează eliberarea eronată a cardurilor active pentru care s-a emis bon fiscal şi pentru situațiile justificate de restituire a sumelor, va face documentele aferente, iar pentru situațiile din vina încasatorului va face propuneri de recuperare a sumelor de la persoanele vinovate; colaborează cu personalul abilitat în vederea soluționării problemelor ce apar vis-a-vis de stocuri; colaborează cu chioşcurile de bilete (monitorizare, instrucțiuni, consiliere); va completa în registrul de neconformități toate deficiențele constatate urmare a verificărilor efectuate la toate punctele de mai sus. . ÎNCASATORI PUNCTE VÂNZARE cunoaşte toate procedurile de lucru din cadrul SAT şi urmăreşte permanent respectarea lor; cunoaşte toate tipurile de titluri şi legitimații de călătorie cuprinse în oferta tarifară practicată de regie incluse în SAT, Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE - cunoaşte oferta tarifară practicată de regie (tipuri titluri de transport, liniile pe care acestea sunt valabile); - înainte de a efectua vânzarea se asigură că a înteles corect care este produsul solicitat de client; - înainte de emiterea bonului fiscal, verifică corectitudinea datelor tipărite pe card prin butonul « Consultare card »: - oferă informații corecte călătorilor despre noul sistem de taxare, iar în cazul în care nu poate oferi informațiile solicitate, îi îndrumă pe aceştia către punctele abilitate în acest sens (call center); - utilizarea de către casier a cardului de călător doar în scopul efectuării vânzării sau reîncărcării titlului de călătorie; - cunoaşte aparatura electronică utilizată în procesul de vânzare precum şi aplicațiile în care se operează aceste vânzări; - cunoaşte întreaga procedură de vânzare on-line precum şi configurarea echipamentelor SAT ; - în cazul constatării de defecte ale echipamentelor SAT (TATOO, imprimanta fiscală, OMNIKEY, carduri, programe electronice, etc.), anunţă imediat personalul abilitat; - participă la cursurile de perfecționare pentru SAT; - toate produsele stocabile-carduri de călătorie şi consumabile-bilete şi legitimații una zi, se vând numai prin casa de marcat fiscală; - se aprovizionează cu role pentru imprimantele fiscale; - casierul este obligat să ia măsuri pentru a preveni sustragerea, deteriorarea, degradarea produselor şi aparaturii sistemului de taxare; - în cazul în care echipamentele din dotarea centrului nu funcţionează, anunță personalul abilitat cu privire la această disfuncție apărută, iar vânzarea va fi operată în registrul fiscal; - pentru înregistrările înscrise în registrul fiscal fiecare casier va întocmi un borderou cu cantitățile şi tarifele vândute pe care-l va preda la casierie; - în prima zi a fiecărei luni casierul va lista pentru luna anterioară raportul Z comprimat pe care-l va preda la ora schimbului la casierie; - la epuizarea hârtiei din imprimanta fiscala, va preda rola martor la casierie după ce scrie pe aceasta următoarele date : perioada de utilizare, punctul de vânzare, seria fizică şi fiscală a casei de marcat; - în registrul fiscal se înscriu numai produsele vândute atunci când nu funcționează casa de marcat (datorită defectării acesteia sau întreruperilor de curent electric); - închiderea schimbului prin aplicația SAT (Sistem Automat de Taxare) se va face la încheierea programului de lucru (sau cu 3-5 minute mai devreme); ia eliberarea legitimațiilor de călătorie pe suport — card nominal- casierul are următorele obligații: La emitere: - în baza actului de identitate prezentat de client - să completeze corect datele în sistem; - să solicite clientului informații clare cu privire la tipul titlului de călătorie pe care acesta îl doreşte; - să completeze corect celelalte date necesare eliberării unui titlu de călătorie (selectarea corectă a tipului de călător: cetățean Timişoara, elevi, studenti, etc ). La reîncarcare; - să verifice documentele — pentru toate categoriile de utilizatori. Operații efectuate la PUNCTUL DE VÂNZARE - pornirea programului de vânzare; - dublu clic pe iconița aplicației aflată pe Desktop; - se introduce cardul personal de operator în dispozitivul Omnikey, se tastează PIN-ul, apoi se apasă butonul “Autentifică”; - se apasă butonul “Deschidere schimb”; - cardul de operator trebuie să fie în Omnikey pentru a fi citit; - din fereastra "Alege schimb de lucru” se selectează schimbul şi se apasă “Continuă”. După deschiderea schimbului de lucru, ecranul principal al aplicației va afişa toate butoanele portocalii; - la deschiderea schimbului de lucru se face şi transferul gestiunii de pe cardul casierului online pe calculator; - cardul de operator se scoate din Omnikey; - personalizarea unui card de călător; - se verifică imprimanta Tattoo să fie încărcată cu carduri; - se apasă butonul "Personalizare"; - se scrie CNP-ul călătorului şi se apasă Validează; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE - se scriu numele, prenumele, tipul de utilizator, se completează documentele (carte identitate, carnet student, carnet elev), se apasă Salvează Documente; - se apasă Personalizează. Se aşteaptă să iasă cardul din Tattoo. La întrebarea CARD PRINTAT CORECT? se alege răspunsul corespunzător Da / Nu: - se aşează cardul în Omnikey; - se apasă butonul “Vânzare”; - din ecranul vânzare se selectează tipul de abonament care se vinde; - se completează data de la care începe abonamentul şi, după caz, linia sau liniile pe care se emite. Se apasă “Adaugă” pentru a adăuga produsul în lista de achiziție; - se deschide ecranul de personalizare, unde se apasă butonul stânga jos Salvare; - se apasă butonul “Bon Fiscal”; - în ecranul de încasare, se completează suma de bani pe care o dă clientul; - se emite bonul fiscal prin acţionarea butonului “Emite Bon Fiscal”; - bonul şi cardul de călătorie se dau clientului; - închiderea schimbului de lucru şi a aplicației VÂNZARE; - se apasă butonul portocaliu “Închide Schimb"; - se deschide fereastra de bonuri neprintate; dacă este cazul se tipăresc bonurile neprintate; - se apasă butonul Închide (colțul dreapta jos); - aplicația scrie: Prezentați cardul de vânzător; - se aşează cardul de operator în Omnikey şi se apasă OK; - în timpul închiderii schimbului vor ieşi 2 bonuri din imprimanta fiscală: unul nefiscal (are rol de verificare) şi unul fiscal care reprezintă Z-ul casierei pe schimb (se predă în casierie); - aplicația cere să se introducă codul PIN. Se introduce PIN-ul. Se apasă Enter sau Autentifică; „ - se închide aplicația de la butonul portocaliu “Închidere Aplicaţie”. Incasatorului de bilete şi abonamente îi sunt interzise: - utilizarea altor parole, coduri (în afara celor personale) pentru autentificarea în SAT; - utilizarea datelor personale ale călătorilor în alte scopuri în afară de personalizarea, emiterea, încărcarea cardurilor nominale; - accesarea şi utilizarea altor date cu caracter personal, în afara celor necesare îndeplinirii atribuţiunilor de serviciu; - folosirea de programe software care provin din afara R.A.T.T, Art.10. Biroul Marketing şi Tarife, are următoarele responsabilități: - calculare tarife transport urban; - calculare tarife alte activități ale regiei; - propunere structură ofertă tarife de transport; - concepere şi gestionare modele titluri de călătorie sau carduri; - obţinere şi gestionare avize pentru titluri, carduri şi tarifele utilizate; - redactare caiete de sarcini pentru tipărirea de titluri şi achiziția de carduri; - colectare lunar tarife în țară la transport public; - colectare periodic tarife concurență în domeniile de interes şi tarife practicate de mass-media; - monitorizare indici de inflație şi cursul valutar; - coordonarea activității de facturare alte prestații decât vânzarea de titluri; - urmărire contracte de realizare a titlurilor pe suport de hârtie; - întocmire situații şi analize periodice privind evoluția vânzărilor pe tipuri de titluri de călătorie şi propuneri privind politica tarifelor acestora ţinând cont de evoluția vânzărilor; - întocmeşte analize economice cu privire la eficiența activității de transport public de călători în vederea dimensionării corecte a tarifelor; - colaborează şi transmite date celorlalte compartimente ale regiei în vederea eficientizării activității de bază a RATT. - realizează şi dezvoltă sistemul informațional de marketing, în scopul cunoaşterii aprofundate şi în timp util a mediului intern şi a celui extern regiei; - alege, stochează şi prelucrează într-o formă adecvată diverse informații necesare fundamentării, adoptării execuției şi controlului deciziilor de marketing; - realizează, la solicitarea conducerii, studii şi sondaje de opinie privind sistemul comunicaţional dintre beneficiarii de servicii şi regie; - realizează planul de marketing prin care se urmăreşte cunoaşterea mai exactă a nevoilor beneficiarilor, a nivelului lor de satisfacere, imaginea regiei; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE participă la organizarea de seminarii şi simpozioane; propune şi organizează participarea regiei la târguri şi expoziții interne şi internaționale; realizează activități din sfera cercetărilor de marketing, studii privind nevoia consumatorilor şi comportamentul acestora; cercetări pentru fundamentarea politicii de marketing, a strategiei de piață şi a mixului de marketing; organizează reclama comercială a activităților regiei; transmiterea informaţiilor ori de câte ori se impune Serviciului Tehnologia Informaţiei în vederea aciualizării site-ului RATT şi portalului specific SAT — www.ratt.roftaxare. analizează şi întocmeşte situații privind necesitățile călătorilor apărute în urma implementării noului sistem de taxare şi a punerii în vânzare de carduri de călătorie: Biroul are şi atribuţiuni de valorificare a spatiilor publicitare: ține evidența chiriilor, locațiilor, taxe de reclamă şi afişaj propriu şi solicită plata acestora Serviciului Financiar — Contabil; ține evidența spaţiilor pe care se încasează chirie şi a încasării chiriilor; întocmeşte contracte de închiriere pentru spațiile publicitare disponibile, conform tarifelor aprobate; urmăreşte derularea contractelor de asociere în domeniu valorificării spațiilor publicitare disponibile; propune măsuri de îmbunătățire a activității pentru creşterea vânzărilor; întocmeşte lunar situaţia contractelor de publicitate; urmăreşte derularea contractelor de închiriere stălpi pentru montare cablu fibra optică Art.11. Biroul Ticheting şi Verificare Titluri de Călătorie, are următoarele responsabilități: se preocupă de instruirea personalului care utilizează: Sistemul Automat de Taxare (SAT), Sistemul de Monitorizare Vehicule (SMV) şi Sistemul Integrat de Avertizare la Efracție şi Control Acces (ca parte integrantă a SAT), ori de câte ori apar modificări noi sau este solicitat de diverşii utilizatori (Serviciul Vânzări, Direcţia Transport Electric, Direcţia Transport Auto, Serviciul Monitorizare şi Siguranța Circulaţiei, Birou P.R.A.E. etc.); emite instrucțiuni specifice pentru orice modificare intervenită în sistem; asigură asistenţa tehnică şi comercială când este cazul, pentru toți utilizatorii sistemului; prin personalul propriu specializat, efectuează controale în traseu privind starea echipamentelor îmbarcate (privind aplicația SIEIC), coordonează activitatea de supra-control; se preocupă de elaborarea de rapoarte de management pentru a reda o imagine cât mai corectă a situației regiei; propune spre analiză datele rezultate din rapoartele de management, contribuind la luarea deciziilor celor mai bune pentru eficientizarea activității, verifică exactitatea datelor din rapoartele SAT şi SMYV comparându-le între ele, sau cu datele din realitatea din teren; acolo unde e nevoie intervine la furnizorii sistemului pentru crearea de noi rapoarte, modificarea celor existente sau pentru corectarea unor date inexacte; instruieşte utilizatorii sistemului în folosirea rapoartelor; dă informațiile necesare pentru a înlătura orice disfuncție pe care o reclamă utilizatorii sistemului; se ocupă de derularea procedurilor privind recuperarea pagubelor în cazul sustragerilor sau distrugerilor de echipamente împreună cu firma asiguratoare; răspunde de soluționarea operativă a defectelor curente apărute la punctele de vânzare din rețeaua proprie de desfacere a titlurilor de călătorie, dispecerate transport precum şi orice alte locaţii unde există instalate echipamente (privind aplicația SIEIC); propune modificări de amplasamente a punctelor de vânzare în vederea optimizării veniturilor încasate, ca urmare a analizei efectuate rezultate din prelucrarea informațiilor din cadrul rapoartelor sistemului; propune dezvoltarea aplicațiilor funcție de concluziile rezultate din analize; elaborează, revizuieşte şi transmite spre aprobare şi validare procedurile pentru Sistemul de Management al Calității utilizate în cadrul SIEIC; colaborează cu Serviciul Financiar — Contabil; furnizează, la cerere, rapoarte din cadrul sistemului; propune promovarea de noi proiecte şi investiții privind dezvoltarea regiei; urmăreşte derularea proiectelor până la recepţia lor definitivă: propune lista de investiții în funcţie de fondurile alocate de la conducerea regiei, în urma analizei urgenței şi oportunității lucrării; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE - prevede şi propune proiecte de investiții, fondurile şi sursele de plată ale acestora; - participă la alcătuirea propunerilor de proiecte noi de investiții, modernizări, extinderi, dotări cu utilaje, autodotări; - participă la încheierea de contracte, pe bază de licitație; - atragerea de fonduri internaționale şi credite externe: +» întocmeşte documentații pentru atragerea de finanţări la proiecte de dezvoltare ale regiei; * urmăreşte piața de capital şi sesizează ierarhic ofertele avantajoase sau interesante; + sondează finanțatorii posibili asupra şanselor de obținere a unor fonduri internaționale la necesitățile regiei; » caută finanțare sau creditare externă pentru lucrări de investiții fără finanțare asigurată; » asigură documentația de ofertă a proiectelor regiei, traducerea, prezentarea, negocierea condițiilor de acordare, parcurgerea tuturor etapelor preliminare finanțării sau creditării proiectelor; + solicită sprijin în obținerea de fonduri internaționale de la organele administrației locale sau centrale, stabileşte legături durabile cu organizații specializate la nivel local sau central. Biroul Ticheting şi Verificare Titluri de Călătorie, are şi atribuțiuni principale privind activitatea de control titluri de călătorie contractate cu terți şi asigurarea asistenței tehnice pentru aceştia şi anume: - monitorizare validări pe ore, zile, luni, linii, mijloace; - planificare ture, echipe, zone, linii; - efectuarea controlului valabilității titlurilor de călătorie conform reglementărilor specifice; - sancţionarea călătorilor care încalcă prevederile legale; - decontarea încasărilor, după caz; - înregistrarea proceselor — verbale de contravenție, gestionarea şi arhivarea lor: - urmărirea încasării proceselor — verbale de contravenție; - întocmire situaţii şi analize periodice; - cunoaşterea , Manualului de utilizare pentru aplicația EA.CTRL şi dispozitivul „ PSION ,; - cunoaşterea dispozitivului de control PSION şi a modului de lucru, după cum urmează: e descrierea dispozitivului; e utilizarea PSION în cadrul Sistemului Automat de Taxare; utilizare echipament pentru control: " pornirea echipamentului; "configurare echipament; = transfer date; = configurarea schimbului de lucru; " preluarea datelor de controf din Validator; = configurarea datelor de control: " controlul cardurilor de calatori (Card valid, Card invalid, Card validat propria raspundere, călător contravenient) = închiderea schimbului: = consultare statistică; "transferul informațiilor către Back Office la sfârşitul tuturor sesiunilor de lucru din ziua respectivă. Detaliere mod de lucru pentru controlor tert - deschiderea sesiunii de control cu ajutorul cardului de controlor activ; - în momentul în care se urcă în vehiculul ce urmeaza a fi controlat, orice membru al echipei de control îşi prezintă cardul de operator la validator pentru evidentierea prezenței, pentru blocarea validatoarelor şi trecerea acestora în modul „Control” în vehiculul verificat. În cardul de operator se înregistreaza informațiile referitoare la linia pe care circulă vehiculul. Cardul poate fi prezentat pentru blocarea validatoarelor la orice validator. Trebuie reținut că pentru controlul la validator, controlorul trebuie să prezinte cardul său la fiecare validator la care doreşte să facă control, alfel activitatea se va reflecta în raportul controlorului care a deschis sesiunea la respectivul validator; - membrul echipei care a trecut validatoarele în starea „Control" prezinta cardul la PSION pentru transferul datelor de control; - membrul echipei care are dispozitivul de control PSION verifică călătorii prin folosirea acestuia; - ceilalți membri ai echipei pot să folosească validatoarele pentru a controla cardurile călătorilor, Aceştia vor prezenta cardurile de călătorie la validatoare şi vor afla dacă posesarul circulă regulamentar; Acest document este proprietate a R.A.-T.T, Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE - dacă un controlor care foloseşte validatorul pentru inspecție depistează un călător fraudulos, atunci acesta se va duce la membrul echipei care are aparatul PSION pentru întocmirea formalităţilor; - acest controlor va prezenta cardul său de operator, care va determina selectarea în mod automat în cadrul aplicației de pe PSION, a contului asociat controlorului; - apoi se va prezenta cardul călătorului care a călătorit fraudulos, pentru înregistrarea acestuia în contul controlorului şi se va folosi funcţionalitatea aplicației şi imprimanta pentru a emite bon de amendă pentru contravenient dacă va fi cazul; - în cazul în care contravenientul nu deţine un card de călătorie, atunci se va introduce în sistem (prin intermediul PSION) seria notei de constatare întocmite de către controlor; - flecare card care a fost prezentat la validator va fi înregistrat în contul controlorului care a prezentat cardul său de operator. Fiecare controlor va trebui să execute operația de inspecție la orice validator; - transferul informațiilor către Back Office: - pentru transferarea datelor din PSION care au fost colectate în timpul zilei de echipa de controlori, către Back Office, se va folosi calculatorul de la grupul de control; - la întoarcerea echipei de controlori, aplicațiile acestora vor fi dezactivate, prin intermediul inscriptorului de carduri de ia sectorul de controlori. Datele vor fi transferate în prima instanță din dispozitivele PSION în calculatorul de la grupul de controlori. Ulterior datele vor fi transferate către Back Office prin intermediul rețelei de comunicații RATT; - la intrarea în depou, validatoarele din vehicule vor transfera datele către aplicația din depou, ce va transmite mai departe către zona de Back Office, informațiile asociate cardurilor de controlori, care au lucrat în ziua respectivă; - din acest moment, după transferul datelor către Back Office, se vor putea obține rapoartele de activitate ale controlorilor, pe fiecare linie sau vehicul şi ora la care aceştia au realizat controlul. Rapoarte privind activitatea controlorilor terti - centralizarea activităților controlorilor se face în cadrul biroului unde se vor preda procesele verbale; - rapoartele specifice activității de control vor fi obţinute folosind interfața de raportare pusă la dispoziție în cadrul Back Office. Buletinele de activitate ale controlorilor pot fi de asemenea vizualizate din aplicația de gestiune a cardurilor. Capitolul 6: CONDUCEREA REGIEI ŞI PATRIMONIUL Art.1. Conducerea regiei autonome revine Directorului General şi Consiliului de Administraţie, Directorul General fiind preşedintele Consiliului de Administrație. 6.1 Consiliul de Administraţie Art.2. Consiliul de Administraţie este numit prin decizia conducătorului administrației teritoriale locale, pentru o perioadă de 4 ani. Consiliul de Administrație îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul său regulament de organizare şi funcționare şi hotărăşte în toate problemele privind activitatea regiei cu excepția celor care potrivit legii sunt date în competența altor organe. Consiliul de Administraţie are următoarele atribuții de bază : - Stabileşte tactica şi strategia regiei pe anul în curs şi de perspectivă pentru realizarea obiectului de activitate, - Hotărăşte cu privire la investițiile ce urmează a fi realizate, potrivit obiectului său de activitate şi care se finanţează din surse proprii, credite bancare sau alocații de la bugetul statului, ori , după caz, de la bugetele locale. - Aprobă bugetul şi bilantul regiei. - Stabileşte îndatoririle şi împuternicirile personalului regiei, aprobând Regulamentul de Organizare si Funcţionare al regiei. - Aprobă structura organizatorică. 6.2 Director General Art.3. Directorul general al regiei coordonează activitatea următoarelor persoane şi compartimente din R.A.T. Timişoara: - Director Tehnic Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE - Director Adjunct - Contabil Şef - Cabinet Director General - Serviciul Resurse Umane - Biroul Relații Publice - Serviciul Intern de Prevenire şi Protecţie - Serviciul Control Intern - Serviciul Monitorizare şi Siguranța Circulației - Serviciul Planificare, Organizare - Audit Intern Art.4. În domeniul său de activitate are următoarele atribuții principale: asigură managementul la vârf al organizației; aprobă Manualul SMI, Organigrama şi Schema Generală de Procese: stabileşte şi aprobă politica şi obiectivele pentru responsabilitate socială — calitate — mediu - sănătate şi securitate în muncă; numeşte Reprezentantul Managementului; numeşte SBAAP şi îi atribuie autoritatea gestionării SMI; asigură condițiile realizării politicii şi obiectivelor; aprobă documentele SMI; conduce analiza SMI efectuată de management; alocă resursele necesare menținerii şi îmbunătățirii SMI; aprobă programul de instruire a personalului; aprobă planificarea anuală a auditurilor interne; analizează periodic rapoartele de audit şi dispune măsurile necesare pentru a asigura eficiența SMI; respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce-i revin din documentele SMI; angajează prin semnătura sa regia, putând delega cu drept de semnătură împuterniciți legali; încheie contractele regiei şi efectuează rezilierea acestora; prezintă consiliului de administrație raportul cu privire la activitatea regiei, bilanţul şi contul de profit şi pierderi, precum şi proiectul program de activitate al regiei pentru anul următor; aprobă operațiile de plată; revocă din funcție sau desface contractele de muncă ale personalului regiei; Stabileşte strategia de dezvoltare a regiei; aprobă planurile anuale şi lunare; aprobă investițiile; aprobă schema organizatorică şi fişele postului; organizează controlul realizării sarcinilor, negociază contractul colectiv de muncă şi elaborează regulamentul intern; aprobă premierea sau sancţionarea personalului regiei la propunerea şefilor de compartimente; coordonează direct activitatea Directorului Adjunct pentru următoarele domenii de activitate: exploatarea mijloacelor de transport şi starea tehnică a lor, siguranța circulației, dispecerat, întreţinerea şi repararea de linii cale, contact, substații de transformare; coordonează direct activitatea Directorului Tehnic privind următoarele domenii de activitate: activitatea tehnică, activitatea de reparații mijloace de transport, activitatea de reparații clădiri, instalații şi utilaje, activitatea de investiții, activitatea de construcții, activitatea energetică, confecții şi recondiționări piese şi subansamble de schimb, activitatea secțiilor de producție reparatoare de mijloace de transport, activitatea de aprovizionare, depozitare, organizarea recepției cantitative şi calitative, activitatea comercială şi de import-export, organizarea de licitaţii, contracte, protecția mediului, activitatea de administrare rețea, comunicații şi laborator electronic; coordonează direct activitatea Contabilului Şef privind următoarele domenii de activitate: activitatea de contabilitate, planificarea financiară, urmărirea realizării indicatorilor financiari, finanţarea şi contabilitatea investițiilor, activitatea de casierie, activitatea de vânzări titluri de călătorie, activitatea de control titluri de călătorie, activitatea de supracontrol, preţuri şi tarife, activitatea de strategii, programe şi implementare proiecte, activitatea de marketing, valorificare spaţii publicitare şi control financiar preventiv; coordonează direct activitatea Serviciului Resurse Umane privind următoarele domenii de activitate: activitatea structurii psihologice, activitate de personal, activitatea de plată a drepturilor salariale a angajaților regiei în baza pontajelor făcute sau a foilor de parcurs, activitate de recrutare, selectare, încadrare, pregătire şi dezvoltare profesională, evaluare şi motivare a personalului, activitatea de Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE formare profesională şi perfecţionare a personalului propriu, asigură necesarul de personal pe meserii, funcții şi specialități, menţinerea la zi a fişelor de post. - coordonează activitatea Serviciului Planificare, Organizare — Audit Intern privind următoarele domenii de activitate: normarea muncii, organizare, calcularea criteriilor şi obiectivelor de performanță, planificarea transportului public de persoane, analize economice, menţinerea şi îmbunătățirea sistemului de management integrat, activitatea de audit intern, activitatea administrativă, activitatea de arhivă, activitatea de primire, înregistrare, repartizare şi predare a corespondenței precum şi expedierea acesteia la destinatari, răspunde de patrimoniul regiei; - coordonează direct activitatea Serviciului Intern de Prevenire şi Protecţie în conformitate cu legislația în vigoare, activitatea în domeniul situațiilor de urgenţă, activitatea de medicina muncii, activitate stomatologică, activitatea de pază generală; - coordonează activitatea Serviciului Control Intern privind activitatea de control gestionar de fond la toate subunitățile şi gestiunile, aplicarea sancţiunilor disciplinare, convenționale sau penale, după caz, împotriva celor vinovaţi, stabileşte dimensiunile pagubelor, verificare a întocmirii şi circulație documentelor primare, documentelor tehnic-operative şi contabile, planificarea şi realizarea inspecțiilor în baza documentației SMI, a rapoartelor de audit intern şi a dispozițiilor managementului de vărf, supraveghează întreaga activitate a regiei privind conformitatea şi respectarea prevederilor documentației Sistemului de Management Integrat, participă la anchetele de cercetare a evenimentelor precum şi verificări pe traseu, urmăreşte respectarea obiigațiilor cu termenele de garanție a reviziilor şi reparațiilor, întocmeşte petiții la furnizori împreună cu Serviciul A.P.A., la solicitarea acestuia; - coordonează activitatea Cabinetului DG privind următoarele domenii de activitate: activitate de secretariat, centralizează rapoartele specifice activității de bază şi conexe ale regiei, activitatea de agrement, monitorizează evidențele statistice ale regiei, întocmeşte rapoarte de informare managementului de vârf în baza datelor primite, întocmirea documentelor protocolare, activitatea de traduceri şi translatări, intrarea personalului regiei şi a persoanelor din afara instituţiei la directorul general; - coordonează activitatea Biroului Relații Publice privind următoarele domenii de activitate: activitatea de tratare şi soluţionare a petițiilor, asigură informarea interinstituționalizată, informarea persoanelor, informarea presei şi relațiile cu presa, precum şi informarea angajaților regiei; - coordonează activitatea Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă, conform prevederilor legale în vigoare, în calitatea de preşedinte al acestuia; - coordonează aclivitatea Serviciului Monitorizare şi Siguranța Circulaţiei privind următoarele domenii de activitate: siguranța circulației şi monitorizarea transportului public de persoane, activitatea de inspecții tehnice periodice; - coordonează activitatea Serviciului Monitorizare Energiei - asigură funcţionarea Comisiei de Disciplină conform cerințelor legale, 6.3 Director Tehnic Art.5. Directorul Tehnic, prin subordonarea directă pe care o are, răspunde de activitatea următoarelor compartimente din R.A.T. Timişoara: - Secţia Reparații Serviciul Tehnic Serviciul Achiziţii Publice, Aprovizionare Serviciul Tehnologia Informaţiei Muzeul de transport public „Corneliu Mikloşi” Art.6. În domeniul său de activitate are următoarele atribuții de bază: - asigurarea efectuării la timp şi în volum complet a reparațiilor, cu respectarea prescripțiilor stabilite de uzina constructoare şi normativelor în vigoare; - asigură remedierea imobilizărilor din cauze tehnice; - asigură realizarea indicatorilor tehnici la limite superioare, impuse prin planul de muncă; - asigură cheltuieli minime de mijloace financiare, tehnice, umane şi materiale: - creşterea prestigiului regiei prin întărirea disciplinei în direcția pe care o coordonează; - respectă întocrnai legile în vigoare, ROF, RI, C.C.M., răspunzând în fața directorului general pentru aceasta; - respectă întocmai organigrama şi statul de funcțiuni aprobate; Acest document este proprietate a R.A.T.T, Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE colaborează cu ceilalți directori de resort ai regiei pentru rezolvarea în bune condiţii a problemelor din sfera sa de responsabilitate; asigură realizarea de piese şi subansamble de schimb la nivelul necesarului şi conform prescripțiilor; conduce activitatea de planificare tehnică şi urmărirea realizării reparațiilor de calitate, cu cheltuieli minime de materiale şi manoperă; coordonează activitatea tehnică în regie, proiectarea, normarea consumurilor, inovații, evidența mijloacelor de transport, gospodărirea energiei, rezolvarea problemelor tehnice ale regiei; coordonează activitatea de mecano - energetic pe regie; coordonează activitatea de protecția mediului; conduce toată activitatea de investiții şi modernizări din regie; coordonează dezvoltarea regiei în conformitate cu strategia stabilită de directorul general, stabileşte priorităţi de finanțare de la buget, din surse proprii şi din fonduri internaționale; asigură încadrarea în fondurile alocate prin plan; asigură analiza rentabilității activităţilor pe care le coordonează şi dispune măsuri privind eficientizarea acestora; coordonează activitatea de dezvoltare, investiții, modernizări, extinderi; asigură legalitatea executării lucrărilor de reparații şi investiții; coordonează şi răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în direcția sa; asigură realizarea planului de investiţii, modernizări, extinderi aprobat, evidențiază realizările aferente, face plățile şi recepţia lucrărilor de investiții, indiferent de sursa de finanțare; coordonează elaborarea de proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice şi de lucru de către compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni; coordonează activitatea de menținere şi îmbunătățire a Sistemului de Management Integrat Calitate - Mediu — SSM de către personalul din subordine; coordonează activitatea laboratorului electronic; conduce activitatea de tehnică de calcul şi rețele comunicații ale regiei; participă la menținerea şi îmbunătățirea SMI prin compartimentele din subordine; respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce-i revin din documentele SMI; asigură aprovizionarea şi depozitarea cu materiale şi piese de schimb a secțiilor şi atelierelor regiei, răspunde de contractarea şi derularea contractelor privind reclamele comerciale difuzate prin mijloacele de transport în comun; gestionarea, întretinerea şi reparația rețelelor de comunicații de date şi voce prin legături fixe şi mobile din cadrul regiei; răspunde de organizarea licitaţiilor, ținerea evidenţei contractelor; promovarea de noi proiecte şi investiții privind dezvoltarea regiei; derularea proiectelor până la recepţia lor definitivă; coordonarea întocmirea caietelor de sarcini pentru lansarea contractelor de proiectare, participă la încheierea contractelor de proiectare; întocmeşte contracte pentru aprovizionarea tehnico-materială. 6.4 Director Adjunct Art.7. Directorul Adjunct, prin subordonarea directă pe care o are, răspunde de activitatea următoarelor compartimente din R.A.T. Timişoara: - Direcţia Transport Electric - Direcţia Transport Auto Art.8. În domeniul său de activitate are următoarele atribuții de bază: coordonează activitatea de dispecerizare a activității de transport public local de persoane; răspunde de întreaga activitate de transport în comun, pe care o organizează, îndrumă şi controlează, conform organigramei aprobate; cunoaşterea tuturor particularităților şi caracteristicilor transportului în comun pe raza oraşului Timişoara în scopul ridicării nivelului calitativ al serviciului de transport prestat pentru populație, concomitent cu reducerea costurilor de exploatare şi creşterea productivității şi rentabilității; asigură analiza rentabilității activităților pe care le coordonează şi dispune măsuri privind eficientizarea acestora; Acest document este proprietate a R A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE - aplică strategia şi tactica optimizării transportului public local de persoane ținând cont de satisfacerea cererii de transport şi utilizarea eficientă a mijloacelor de transport, precum şi folosirea integrală a capacității parcului; - asigură exploatarea parcului de autovehicule în condițiile utilizării raționale a parcului, realizarea unor indicatori tehnici şi de exploatare la cote superioare şi cu o servire optimă a călătorilor; - asigură efectuarea transportului de călători în condiții de siguranță a circulației sporite; - dispune asigurarea curățeniei mijloacelor de transport la ieşirea în circulație şi la capete de linii; - asigură date de interes, pentru călători, privitoare la programe de circulație, modificări trasee, etc. în stațiile de oprire, dispecerate, chioşcuri, mijloace de transport; - coordonează organizarea rețelei de transport public de persoane în oraşul Timişoara cu tramvaiul, troleibuzul şi autobuzul; - coordonează şi răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în direcția sa; - creşterea prestigiului regiei prin îmbunătăţirea relaţiilor conducătorilor de autovehicule, dispeceri, etc cu călătorii; - respectă întocmai legile în vigoare, ROF, RI, contractul colectiv de muncă, răspunzând în fața directorului general; - respectă întocmai organigrama şi statul de funcțiuni aprobate; - negociază contractele de muncă individuale cu subordonații în condițiile impuse de directorul general al RATT,; - pentru realizarea sarcinilor proprii cooperează cu toate compartimentele regiei; - coordonează elaborarea instrucțiunilor de lucru, tehnice, procedurilor operaționale şi a specificațiilor tehnice din cadrul direcției; - coordonează activitatea de menținere şi îmbunătățire a Sistemului de Management Integrat Calitate - Mediu — SSM de către personalul din subordine; - participă la menținerea şi îmbunătățirea SMI prin compartimentele din subordine; - respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce-i revin din documentele SMI; - coordonează şi asigură efectuarea transportului pe teritoriul membrilor Asociaţiei „Societatea Metropolitană de Transport Timişoara”, la solicitarea acestora, conform statutului de înfiinţare a Asociaţiei; - conduce activitatea de întreținere şi reparare linii cale, contact, substații de transformare; - coordonează şi asigură efectuarea transportului de pasageri şi de marfă pe căi navigabile interioare. 6.5 Contabil Şef Art.9 . Contabilui Şef prin subordonarea directă pe care o are, răspunde de activitatea următoarelor compartimente din R.A.T. Timişoara: - Serviciul Financiar - Contabil - Serviciul Vânzări Art.10 . În domeniul său de activitate are următoarele atribuții de bază: - conduce întreaga activitate financiar - contabilă a regiei, pe care o organizează, îndrumă, controlează şi răspunde pentru activitatea serviciilor din subordine; - întocmeşte Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al regiei, prezintă şi susține acest buget în fața Consiliului de Administrație, urmăreşte realizarea lui; - organizează controlul financiar preventiv; - dispune măsuri pentru realizarea veniturilor şi respectarea strictă a disciplinei financiare; - organizează ținerea evidenţei contabile în toate unitățile regiei, întocmirea balanțelor de verificare, a bilanţului şi a dărilor de seamă contabile; - avizează sub aspect financiar şi tarifar propuneri de modificări în rețeaua de transport sau orice alte activități noi; - urmăreşte gestionarea titlurilor de călătorie; - propune măsuri pentru creşterea rentabilității în toate activitățile regiei; - urmăreşte modul de colectare şi de circulație a numerarului şi gestionarea titlurilor de călătorie; - organizează deservirea publicului călător cu titluri de călătorie, prin organizarea şi dotarea punctelor de vânzare; - analizează realizarea încasărilor şi stabileşte cauzele eventualelor nerealizări, luând măsurile ce se impun; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Art.11 Art.1, Art.2. întocmeşte documentația de fundamentare a preţurilor pentru titluri de călătorie, le negociază şi le supune spre aprobare; coordonează pe linie economică şi financiar — contabilă activitatea de investiții cu finanțare internațională; analizează şi propune măsuri pentru creşterea rentabilității în toate activitățile regiei precum şi pentru reducerea pierderilor la transportul în comun împreună cu directorii de resort; răspunde de realizarea unui circuit informațional eficient în domeniul financiar - contabil şi de raționalizarea şi simplificarea sistemului de evidență; dispune măsuri şi asigură aplicarea celor legate de conservarea, integritatea şi apărarea patrimoniului regiei şi pentru urmărirea recuperării pagubelor produse acestuia; organizează inventarierea patrimoniului; asigură la nivel de regie, în conformitate cu dispozițiile legale, îndeplinirea tuturor obligațiilor către buget, bănci şi terți; verifică şi avizează proiectele de operațiuni care vizează credite, cheltuieli, încasări în numerar, titluri de încasare; verifică şi avizează proiectele de operațiuni care vizează vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau ale regiei; coordonează şi răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în direcția sa, dacă este cazul; angajează regia prin semnătura sa, alături de directorul general al regiei, în toate operațiile patrimoniale; aprobă operațiile de plată; prezintă Consiliului de Administraţie raportul cu privire la situația economică - financiară a regiei, bilanţul şi contul de profit şi pierderi; respectă întocmai legile în vigoare ROF, Rl, C.C.M., răspunzând în fața directorului general pentru aceasta; respectă întocmai organigrama şi statul de funcțiuni aprobat, colaborează cu ceilalți directori de resort ai regiei în domeniile pe care le coordonează; verifică corectitudinea întocmirii devizelor; coordonează activitatea de facturare, tarifare, control titluri de călătorie şi supracontrol; coordonează elaborarea de proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice şi de lucru de către compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni; coordonează activitatea de menținere şi îmbunătăţire a Sistemului de Management Integrat Calitate - Mediu — SSM de către personalul din subordine; participă la menținerea şi îmbunătățirea SMI prin compartimentele din subordine; respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce-i revin din documentele SMI. 6.6 Patrimoniul Regiei - Regia Autonomă este proprietara bunurilor din patrimoniul său. În exercitarea dreptului de proprietate, regia autonomă posedă, foloseşte şi dispune, în mod autonom, de bunurile pe care le are în patrimoniul său, le culege fructele, după caz, în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită. Capitolul 7 : DISPOZIŢII FINALE Personalul permanent, temporar sau detaşat în cadrul regiei este obligat să cunoască şi să aplice prevederile prezentului regulament, în executarea atribuțiilor, îndeplinirea sarcinilor şi desfăşurarea relațiilor. Dispoziţiile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al regiei se aduc la cunoştinţa întregului personal prin grija conducătorilor ierarhici. Atribuţiile stabilite în prezentul regulament se detaliază sub forma de sarcini de serviciu pe fiecare funcție în parte, prin fişele posturilor, Şefii de compartimente vor înmâna fiecărui angajat din statul de Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

rm rr rr n n n n REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Art.3. Art4. Art.5. Art.6. Art.7. Art.8, funcțiuni un exemplar din fişa postului, corespunzătoare funcției ocupate de acesta sub luare de semnătură. Personalul căruia i s-au adus la cunoştinţă sarcinile de serviciu poartă răspunderea pentru exercitarea incompletă sau necorespunzătoare a atribuțiilor ce-i revin. Neîndeplinirea atribuțiilor sau neexecutarea sarcinilor încredințate de şeful ierarhic, atrage după sine răspunderea disciplinară, materială sau penală, după caz, precum şi diminuarea salariului potrivit reglementărilor în vigoare. Transmiterea şi urmărirea sarcinilor se realizează pe cale ierarhică, răspunderea îndeplinirii acestora revenind personalului căruia i-au fost trasate. În cazul că activitatea respectivă necesită îndrumare şi control, răspunderea revine şefului ierarhic direct. Delegările de atribuții se fac prin act scris cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. Prezentul regulament a fost întocmit în conformitate cu organigrama aprobată. Orice modificări şi completări ale prezentului regulament se vor face numai cu aprobarea organului care l-a aprobat. Modificările intervenite în atribuțiile de serviciu ale personalului se vor opera ori de câte ori este cazul, în fişele posturilor respective, de către şefii compartimentelor în cauză, cu aprobarea directorului general al regiei şi se aduc la cunoştinţa celor interesați. Prevederile prezentului regulament se completează şi se corelează cu dispozițiile din Contractul Colectiv de Muncă, sistemul de salarizare ce se aplică în cadrul RAT. şi prevederile Regulamentului Intern al R.A.T. Timişoara. Prezentul Regulament se pune în aplicare prin dispoziția conducătorului regiei şi se pune la dispoziția compartimentelor organizației, în format electronic, de către Serviciul Planificare, Organizare — Audit Intern prin programul LEGIS. Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

Atasament: Anexa_3.pdf

Serviciul Tehnologia Informațiel C.L.M. TIMIŞOARA PRIMĂRIA Consiliul de Administrație RATT inistrație DIRECTOR GENERAL RATT || Serviciul Planificare, Organizare Cabinet Director General i AuditEhtern UE ] | Biroul Servicii Serviciul Titerm de și Taţii de Urgență și Pază Setviciul Resurse Umane $coata Formare Profesională Protecţie Biroul: Siguranta Cirgutatiei Biroul Relații Publice —_— ie Serviciut Monitorizare și Siguranta Circulaţie Piroul Monitorizarea Circulaţiei Servichil Control Înterit Serviciul Monitorizare Ene! DIRECTOR DIRECTOR CONTABIL TEHNIC ADJUNCT ŞEF = 5 e 5 Direcția transport Directia Ep clu Servici ul Ss 5 £ £ electric transportauto Contabil a 455 = ami SS — —= 2 = —Es = > Za = 3 s 2 sssilsil SS [2 s|l s=| 3 «If £ 8 5 SIIEIIS SSI SIA 5e| | îs BE? o a 3 = = a o & = = = S-a LET 2 a = s 2 5 = = 52 SE ES: _ £ s Ea s = = = SF SE _ S = sa = = FE m = T +7 = E si De 5 +. 2 5 ss = a = = = = n s = E £ = 4 5 2 a = = £s E + = rr = £& & x

Atasament: Anexa_4.pdf

ANEXA 4 DIRECTOR GEN E STAT DE FUNCŢII I DIRECTOR GENERAL N 1 1. CABINET DIRECTOR GENERAL Total posturi] Funcţia Personal TESA Șef cabinet : eferent relații Studii superioare jurnalistice | comunicare Specializarea jurnalism, relații internaţionale Consilier consultanță şi |Studii superioare juridice asistenţă juridică [Tginer Studii superioare tehnice Specializarea U.T.LA, [Pers operativ Personal muncitor 2. SERVICIUL RESURSE UMANE Total posturi Funcţia Personal TESA. Şef serviciu Economist salarizare [Studii superioare economice Economist [Studii superioare economice Şef structură psihologică [Studii superioare psihologice Studii postuniversitare psihologia transporturilor [Atestat de liberă practică psihologia transporturilor şi muncii Studii superioare psihologice Atestat de liberă practică psihologia transporturilor şi muncii

Studii superioare tehnice sau juridice profesională Studii postuniversitare managementul resurselor umane Atestat profesor de legislaţie rutieră Referent resurse umane |Studii superioare economice/tehnice/juridice Curs: Inspector resurse umane ersonal operativ Personal muncitor 3. BIROUL RELAŢII PU Total posturi | Funcţia. .- :* BLICE_ _* Cerințele postului. [Personal TESA Şef birou Studii superioare în ştiinţe politice, filozofie şi ştiinţele comunicării Referent relații publice (Studii superioare în ştiinţe politice, filozofie şi științele comunicării Referent relații publice |Studii superioare în sociologie şi psihologie 4. SERVICIUL INTERN DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE Total posturi Funcţia E Cerințele postiilui Personal TESA ! Şef serviciu Şef cabinet medicina muncii Medic stomatolog Studii superioare medicină dentară Personal operatie | TI Person TI Studii superioare medicina Specializare Medicina Muncii TI TITI TRI RT] 5, SERVICI UL CONTROL INTERN al: post! E Funcți Cerințele postului ŢNumăr posturi Șef serviciu Studii superioare economice şi / sau tehnice Studii postuniversitare contabilitate de pestiune şi

controllingul costurilor Economist Studii superioare economice Inginer Studii superioare tehnice în management în producţie şi transporturi Inginer Studii superioare tehnice Specializarea construcţii Total posturi E * Cerințele postului e TESA | Şef serviciu Studii superioare tehnice Studii postuniversitare organizarea transportului urban Referent de specialitate |Studii superioare tehnice/ juridice/ economice asigurări Inginer Studii superioare tehnice in management în producție şi transporturi Personal operativ 6.1. BIROUL MONITORIZAREA CIRCULAȚIEI Total'posturi| “Funcţia: n "+ Cerinţele p = = |Număr posturi. Personal TESA Şef birou Studii superioare tehnice Inginer [Studii superioare tehnice in management în producție şi transporturi Personal operativ 6.2. BIROUL “SIGURANȚĂ CIRCULAȚIEI T tal posturi. : e i - Cerințele postului - Personal TESA Studii superioare tehnice sau juridice Autorizat Inspecţii Tehnice Atestat conducere activități transport rutier Studii superioare tehnice Autorizat Inspecţii Tehnice Şef stație inspecții tehnice periodice Atestat conducere activități transport rutier operat TI IN IN 7)

7. SERVICIUL PLANIFICARE, Total posturi | 8 [Personal TESA. ORGANIZARE — AUDIT INTERN IG ințele postului Număr posturi. Studii superioare economice sau tehnice Studii superioare tehnice sau economice Responsabil normare şi organizare Inginer a superioare tehnice Specializări în Managementul Calităţii şi Auditor intern pentru sistemul de management al calităţii, nginer Inginer Studii superioare tehnice in management în [producție și transporturi 8. SERVICIUL MONITORIZARE ENERGIE "Cerințele postului. pumăr posturi Personal TESA MT] 1 1 1 1 2 1 9. SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMATIEI Şef serviciu Total posturi astia] OI Cerințele postului Număr posturi 21 Ti 1 Economist Personal operativ Personal muncitor II. DIRECTOR TEHNIC 2 Inginer

10. SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE ŞI DEPOZITE ! Total posturi |. ET Cerințele postului. Număr posturi Personal TESA Șef serviciu [Studii superioare economice sau tehnice Consilier juridic Studii superioare juridice Specializare în managementul achizițiilor publice Economist [Studii superioare economice Specializare în managernentul achizițiilor publice Inginer Studii superioare tehnice Personal operativ 11. SECȚIA REPARAȚII Total posturi - Cetințele postului. Număr posturi Personal TESA Şef secţie Studii superioare tehnice Contabil şef secţie [Studii superioare economice Economist Studii superioare economice Inginer [Studii superioare tehnice Specializarea electrotehnică Inginer Studii superioare tehnice Specializarea material rulant Inginer Personal operativ Personal muncitor Cerințele postului: TI TESA TI, Muzeograf Studii superioare filologie istori 13, SERVICIUL TEHN IC ia Cerințele postului Personal operativ Peror TEA Şef serviciu Studii superioare tehnice 11 Inginer Studii superioare tehnice 2 Specializarea material rulant NE SU Inginer Studii superioare tehnice 15

| |Specializarea utilajul si tehnologia sudării Inginer Studii superioare tehnice Specializarea tehnologia construcțiilor de maşini Inginer Inginer Studii superioare Specializarea ingineria şi protecţia mediului Studii superioare tehnice Specializarea construcții civile industriale şi agricole Inginer Studii superioare tehnice Specializarea căi ferate, drumuri şi poduri Inginer Studii superioare tehnice Specializarea electrotehnică Inginer Studii superioare tehnice ISpecializarea automatică Inginer [Studii superioare tehnice in management în producţie şi transporturi Inginer eliberare avize |Studii superioare tehnice de scurtă sau de lungă durată INI. DIRECTOR ADJUNCT 3 DIRECTOR TRANSPORT ELECTRIC 5 14, ATELIER TRAMVAIE Func Cerințele postului Personal TESA Şef atelier Studii superioare tehnice Inginer Studii superioare tehnice Personal operativ Personal muncitor 15. ATELIER TROLEIBUZE "Total-postări.| Personal TESA IStudii superioare tehnice Personal operativ [AI

16. ATELIER LIN Total posturi|: Personal TESA Şef atelier Studii superioare tehnice IA CALE , CONTACT ŞI SUBSTAȚII i i Cerințele postului Inginer Studii superioare tehnice Specializarea maşini hidraulice şi pneumatice Inginer Studii superioare tehnice Specializarea electrotehnică Inginer Studii superioare tehnice Specializarea mecanică Inginer Studii superioare tehnice Specializarea căi ferate, drumuri şi poduri Personal operativ Personal muncitor 17. CONTABIL ŞEF DIRECŢIA TRANSPORT ELECTRIC Totalpastari| Funcţia - Cerințele postului Personal TESA Contabil şef direcţie Studii superioare economice Economist Studii superioare economice Personal operativ DIRECTOR TRANSPORT AUTO 6 18. ATELIER AUTOBUZE “ = | 221 [Personal TESA 3 Şef atelier [Studii superioare tehnice in management în producție şi transporturi sau mecanică ! [Inginer Studii superioare tehnice de scurtă sau lungă durată IE Cerinţele postului 3 1 1 Inginer Studii superioare tehnice in management în 1 producție şi transporturi Personal operativ 16 |

19. ATELIER PARC INTERN 31 TE] Cerințele postului- 20. CONTABIL ŞEF DIRECŢIA TRANSPORT AUTO 1) 1] Economist Studii superioare economice Person operat TI IV. CONTABIL ȘEF 4 21. SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL 12 Funcția. Cerpi Personal TESA Șef serviciu Studii superioare economice Studii postuniversitare în domeniul financiar contabil Certificare expert contabil sau contabil autorizat studii superioare 7) E Studii superioare economice PI 2 1 5] Economist Specializarea finanțe contabilitate Studii superioare economice Specializarea contabilitate şi informatică de gestiune Studii superioare economice 22. SERVICIUL VÂNZĂRI Total posturi |. Economist Economist Personal operativ Cerinţele postului 1 _ Şef serviciu Sfudii superioare tehnice sau economice 8

22.1. BIROUL TITLURI DE CALATORIE Total posturi |. Bf Cerințele postului: : umăr posturi SI Personal TESA 1 Studii superioare economice sau tehnice 1 Personal operativ 10 Personal muncitor 40 . 2 BIROUL MARKETING ȘI TARIFE _ Cerinţele postului RN Număr posturi Decani TESA Șef birou Economist Personal operativ Total Postari “Funcţia OT "Cerințele postului - Personal TESA Şef birou Studii superioare tehnice sau economice Inginer Studii superioare tehnice Personal operativ TOTAL PERSONAL: 1133 DIN CARE: PERSONAL TESA: 118 PERSONAL OPERATIV: 129 MUNCITORI: 886 DIN CARE : PERSONAL DE BORD: 560

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA DRUMURI SI TRNSPORTURI SERVICIUL REGLEMENTĂRI TRANSPORTURI URBANE NR. SC2010-17061/15.07.2010

APROBAT PRIMAR

Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

REFERAT privind aprobarea Programului de reorganizare şi restructurare al Regiei Autonome de

Transport Timişoara, Regulamentului de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Organigramei şi Statului de funcţii precum şi desfiinţarea efectivă a unui

număr de 409 posturi din cadrul regiei

Prin Hotărârea nr. 92/30.03.2010, Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat Organigrama, Statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome de Transport Timişoara.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 334/2009 s-au aprobat obiectivele şi criteriile de performanţă ale Regiei Autonome de Transport Timişoara, iar prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 420/24.11.2009 s-au modificat criteriile şi obiectivele de performanţă aprobate prin hotărârea mai sus menţionată.

Unul dintre obiectivele principale aprobate prin H.C.L. nr. 334/2009 era „Analiza şi evaluarea personalului în cadrul Regiei Autonome de Transport Timişoara în vederea restructurării şi reorganizării”, obiectiv care trebuia realizat în anul 2010.

Astfel, prin adresa înregistrată cu nr. RE2010-004582/15.07.2010 la Primăria Municipiului Timişoara, Regia Autonomă de Transport Timişoara a înaintat „Programul de reorganizare şi restructurare al Regiei Autonome de Transport Timişoara”, program care conţine următoarele anexe:

1. Organigrama R.A.T.T. 2. Statul de funcţii al R.A.T.T. 3. Regulamentul de organizare şi funcţionare al R.A.T.T. Programul de reorganizare şi restructurare al Regiei Autonome de Transport Timişoara

cu anexele aferente, precum şi desfiinţarea efectivă a unui număr de 409 posturi din cadrul regiei, a fost aprobat de către Consiliul de Administraţie al acesteia, în data de 13.07.2010 prin Hotărârea nr. 80.

Potrivit Programului de reorganizare şi restructurare, întocmit de Regia Autonomă de Transport Timişoara măsurile privind eficientizarea, reorganizarea şi restructurarea activităţii regiei au în vedere următoarele aspecte:

reducerea cheltuielilor prin reducerea consumurilor de energie electrică la tramvaie şi troleibuze, reducerea consumurilor de combustibil la autobuzele destinate transportului în comun, reducerea altor cheltuieli materiale, în special a celor aferente atelierelor de piese de schimb, service şi întreţinere;

creşterea veniturilor prin schimbarea actualului sistem de tarifare cu un a l tu l fo los ind sistemul modern de tiketing, care asigură cuantificarea corectă a călătorilor şi reducerea fraudelor, prin îmbunătăţirea sistemului de informare a călătorilor prin sisteme de afişaj digital în vehicule şi în staţii, precum şi prin diverse postere şi pliante, care să permită cunoaşterea şi vizualizarea rapidă a traseelor si a graficelor orare, prin utilizarea sistemului de monitorizare a încărcării mijloacelor de transport cat mai eficient pe baza datelor puse la dispoziţie, prin promovarea şi extinderea sistemului de reglementare a circulaţiei pe căi rezervate pentru mijloacele de transport

Cod FP17-01,Ver.02

Cod FP17-01,Ver.02

public de persoane şi în special pentru tramvaie, pe măsura punerii în funcţiune a noilor linii, corelat şi cu un sistem integrat de acordarea priorităţii la semafoare pentru tramvaie, troleibuze şi autobuze, prin creşterea vitezei medii de circulaţie prin măsurile prevăzute mai sus, dar şi prin creşterea numărului de linii expres paralele cu traseele normale, care să funcţioneze în perioadele de vârf ale traficului sau în zonele aglomerate pe tot parcursul zilei, prin sporirea confortului în vehicule şi asigurarea condiţiilor comode de urcare şi coborâre, inclusiv pentru bolnavi şi persoane cu handicap, măsură prevăzută în normele europene pentru transportul în comun;

atragerea de călători de la alte tipuri de transport; asigurarea unui raport optim între numărul de călători transportaţi şi parcursul

mijloacelor de transport, respectiv maximizarea numărului de călători transportaţi şi minimizarea parcursului mijloacelor de transport.

Obiectivele strategice actuale ale activităţii Regiei Autonome de Transport sunt următoarele:

Menţinerea şi îmbunătăţirea unui Sistem de Management Integrat Calitate – Mediu - Sănătate şi Securitate.

Creşterea eficienţei transportului public de călători, printr-un grad de realizare a graficelor de peste 98%.

Creşterea indicatorului de satisfacţie client cu 2% pe an. Realizarea de minim de 10 ore/an instruire şi autoinstruire a fiecărui angajat. Întărirea imaginii regiei prin asigurarea şi menţinerea conformităţii cu reglementările în

domeniu. Menţinerea pe piaţa oraşului Timişoara cu extindere ca operator regional. Asigurarea unui parc bun de exploatare de mijloace de transport în comun prin realizarea

unei mentenanţe conform cerinţelor tehnice, urmărind realizarea unui coeficient de stare tehnică a parcului (CST) de minim70%.

Investiţii în retehnologizare şi infrastructură. Preluarea în totalitate a obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite de către

Primăria Municipiului Timişoara prin hotărâri ale Consiliului Local Timişoara şi realizarea acestora la nivel maxim.

Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor furnizate clienţilor prin reînoirea parcului de troleibuze prin achiziţia de troleibuze noi în continuare şi a parcului de autobuze prin achiziţia de 30 autobuze articulate noi, respective achiziţia de tramvaie noi.

Reciclarea deşeurilor. Prevenirea poluării mediului şi solului. Analiza periodică a politicii, obiectivelor şi programului de management şi stabilirea

gradului de adecvare. Realizarea unei culturi a calităţii şi a unei mentalităţi proactive a personalului regiei şi a

celor ce lucrează în numele nostru, în ceea ce priveşte protecţia mediului înconjurător şi securitatea în muncă.

Îmbunătăţirea condiţiilor de muncă ale personalului angajat, fidelizarea angajaţilor. Dezvoltarea acţiunilor cultural sociale la complexul de agrement propriu al regiei pentru

toţi angajaţi prin programe lunare de recuperare a potenţialului de muncă, împreună cu sindicatele legal constituite. Analiza structurii organizaţionale actuale şi a documentelor relevă necesitatea revizuirii

acestora şi armonizarea lor cu structurile practicate în ţările Uniunii Europene pentru companiile de transport public de persoane. Astfel, se va ţine cont de următoarele aspecte:

necesitatea reconfigurării structurii organizaţionale în funcţie de stadiul de dezvoltare al companiei şi strategia sa de dezvoltare;

crearea sau reorientarea compartimentelor de strategie, dezvoltare şi planificare tehnică, dar şi a celor de marketing şi vânzări către proiecte de modernizare, cu promovarea echipamentelor şi tehnologiilor digitale;

introducerea unor sisteme integrate de management, asistate de produse informatice

Cod FP17-01,Ver.02

moderne de tip ERP (Enterprise Ressource Planning), care să asigure baze de date relaţionale şi să permită, atât optimizarea reţelei TP, cât şi soluţii viabile de organizare a transportului cu tramvaie, troleibuze şi autobuze, în variante flexibile în funcţie de cerinţele călătorilor, dar şi eficiente din punct de vedere financiar.

înfiinţarea unor compartimente şi activităţi noi, legate pe de o parte de noile tehnologii digitale pentru monitorizare trafic, tiketing şi prioritizarea circulaţiei mijloacelor de transport public şi pe de altă parte asigurarea eficienţei prin aplicarea metodelor moderne de controlling şi bugetare a activităţilor pe Centre de Costuri/Profit.

Proiectarea variantei optime de sistem organizatoric şi structură organizaţională, reprezintă o cerinţă esenţială în managementul modern. Prin aplicarea acestui principiu s-a realizat organigrama care corespunde noilor cerinţe ale strategiei regiei. În această organigramă au fost evidenţiate compartimentele şi/sau activităţile, ca urmare a cerinţelor impuse sistemului informaţional integrat al regiei.

Urmare firească a restructurării tehnice şi tehnologice la nivelul regiei este restructurarea organizatorică. Structura organizaţională, adaptată la noile cerinţe tehnice şi tehnologice, este mult mai flexibilă, bazată pe cele două mari centre de costuri: Direcţia Transport Electric şi Direcţia Transport Auto, celelalte departamente asigurându-le suportul necesar bunei funcţionări. Prin reducerea numărului de nivele ierarhice se realizează un flux al informaţiei rapid şi eficient, evitându-se dubla comandă şi suprapunerea de responsabilităţi. Diminuându-se numărul de funcţii de conducere, prin comasarea unor activităţi asemănătoare se realizează o managerizare a activităţii coerentă, fără sincope, astfel încât mesajul board- ului să rămână intact şi de asemenea se realizează o reducere a cheltuielilor salariale.

Programul de reorganizare şi restructurare a regiei prezentat, are scop final redresarea financiară a regiei şi transformarea acesteia într-un operator de transport eficient prin atingerea unui raport optim între personalul de bord şi total personal, astfel încât activitatea de prestator de servicii de transport public de persoane să se desfăşoare cu un nivel cât mai scăzut al subvenţiilor de la bugetul local. Raportul optim între personalul de bord şi rest de personal al unui operator de transport eficient este de 1 la 1. Menţionăm că la nivelul regiei, cheltuielile cu personalul au ponderea principală în structura cheltuielilor de exploatare şi reprezintă aproximativ 60% din totalul acestora.

Propunerile de reorganizare şi restructurare a activităţii, cu desfiinţarea efectivă a unui număr de 409 de posturi se vor concretiza prin modificările organizatorice prevăzute în organigramă, R.O.F. şi statul de funcţii.

Având în vedere cele prezentate propunem spre aprobare Programul de reorganizare şi restructurare al Regiei Autonome de Transport Timişoara (Anexa 1), Regulamentul de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome de Transport Timişoara (Anexa 2), Organigrama (Anexa 3) şi Statul de funcţii (Anexa 4), precum şi desfiinţarea efectivă a unui număr de 409 posturi din cadrul regiei.

DIRECTOR, ŞEF SERVICIU, ING. CULIŢĂ CHIŞ ING. ADRIAN COLOJOARĂ

CONSILIER, CONSILIER, JR. NASTASIA MIRCEA ING. LIDIA VÎLCEANU

AVIZAT JURIDIC,