keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 334/29.09.2009 privind obiectivele si criteriile de performanta precum si criteriile si procedura de selectie a directorului general la Regia Autonoma de Transport Timisoara

29.09.2009

Hotararea Consiliului Local 334/29.09.2009
privind obiectivele si criteriile de performanta precum si criteriile si procedura de selectie a directorului general la Regia Autonoma de Transport Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2009 -22220 /21.09.2009 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.(a) si art.63 al.(7) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art.1: Se aproba obiectivele si criteriile de performanta la Regia Autonoma de Transport Timisoara, prevazute in Anexa nr. 1 , parte integranta din prezenta hotarare.
În termen de 15 zile calendaristice Direcţia Drumuri şi Transporturi are obligaţia de a revizui valorile numerice prezentate în Anexa 1 şi de a propune valori pentru obiectivele corespunzătoare anilor 2009 - 2012.
Art.2 : In vederea selectarii directorului general al Regiei Autonome de Transport Timisoara, se aproba urmatoarele criterii de selectie :
a) aptitudini legate de procesul decizional (capacitatea de a lua decizii şi de a evalua impactul acestora, exercitarea controlului decizional, capacitatea managerială) probate printr-un test adecvat;
b) absolvirea unor studii postuniversitare în specialitatea management cu durata de cel putin un an şi experienta de conducere într-o societate comercială sau regie autonomă de minim 10 ani;
c) elaborarea unor propuneri de restructurare şi relansare a regiei autonome, aplicabile imediat, avînd în vedere indicatorii de referinta, obiectivele şi criteriile de performanta ce trebuie îndeplinite;
d) capacitatea de analiza si sinteza, cunoştinţe privind legislatia probate prin test scris;
e) pregătirea de specialitate, abilităţile de comunicare, motivaţia candidatului;

Art. 3 : Directorul general se selecteaza prin concurs sau examen, conform procedurii prevazute in Anexa nr.2, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Regia Autonoma de Transport Timisoara, Directia de Drumuri si Transporturi si Serviciul Resurse Umane din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 5 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei de Drumuri si Transporturi;
- Directiei Comunicare;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Resurse Umane;
- Regiei Autonome de Transport Timisoara
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
MARIA SARACAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: ANEXA_1HCL.pdf

ANEXA 1

A. OBIECTIVE PRINCIPALE DE REALIZAT PENTRU PERIOADA 2009 - 2013

NR. CRT.

OBIECTIVUL U.M. 2010 2011 2012 2013

1. Linie de troleibuz pe str. Lidia, HCL nr. 252 /27.10.1998, 445/03.10.2006

% 100%

2. Al doilea sens de circulaţie linie de troleibuz pe Bv. Pârvan, HCL 156 /12.06.2001

% 100%

3. Autobuze articulate – 30 buc % 100%

4. Autocar – 1 buc % 100%

5. Achiziţii refugii călători pentru toate statiile de mijloace de transport

% 100%

6. Muzeul de transport public de persoane % 100%

7. Responsabilitatea sociala parte integranta a sistemului de management integrat care se va implementa incepand cu anul 2009 in cadrul regiei - Standardul SA 8000 :2008

% 100%

8. Prioritizare a transportului pe trasee actuale şi în perspectiva extinderii

100%

9. Analiza si evaluarea personalului in cadrul regiei in vederea restructurarii si reorganizarii

% 100%

B. Obiective si criterii de performanta

Indicatori de referinta realizaţi în exerciţiul economico-financiar din anul anterior încheierii contractului de management

Oferta castigatoare

Nr.

Crt

Indicatori de referinţă

Obiective si criterii de performanta U.M.

AN 2008 REALIZAT

Coeficient de ponderare

Criterii si obiective de performanta

negociate

Obiective de performanta

Gradul global de îndeplinire a obiectivelor

1.00

1. Evoluţia volumului de activitate

Cifra de afaceri

lei 72.111.450 Nu este cazul

2. Venituri totale, din care lei 76.033.295 Nu este cazul

- subvenţii lei 37.141.978

3. Evoluţia volumului de activitate Volumul productiei din exploatare

lei 75.827.254 Nu este cazul

4. Evoluţia rezultatelor financiare. Rezultatul exercitiului:

profit

pierdere

lei

lei

-

- 11.298.877

Nu este cazul

5. Volumul investitiilor cu TVA

- surse proprii

- alocatii bugetare

Lei

Lei

lei

86.464.207

71.885.656

14.578.551

Nu este cazul

6. Plata credit achizitie 50 de troleibuze EURO 17.975.000 Nu este cazul

Gradul de îndeplinire a criteriilor de performanţă % 98,25 0.50

7. Menţinerea şi îmbunătatirea sistemului de management integrat calitate-mediu-securitate şi sănătate în muncă în vederea respectării standardelor europene în vigoare

% - 0.10

8. Solvabilitate patrimonială: (capital propriu/capital propriu + total credite)x100

% 110 0.05

9. Grad de îndatorare : (datorii totale/total active)x 100

% 110 0.05

10. Cheltuieli la 1.000 lei venituri lei 1.148,60 0.05

11. Perioada de rambursare a datoriilor (total datorii/cifra de afaceri)x 365 zile conform H.G. 263 iunie 1994

% 101,46% Nu este cazul

12. Achitarea obligaţiilor în termenele legale: [(Total obligaţii - penalit. şi majorări) /total oblig. la bugete şi fonduri speciale]x100

% 100% 0,03

13. Indice de creştere venituri raportat la cheltuieli - 94% 0.02

14. Productivitatea muncii (cifra afaceri/nr. total personal)

Mii lei/salariu 110 0.10

15. Ponderea cheltuielilor cu salariile în cheltuieli totale: (cheltuieli cu salariile/total cheltuieli totale)x100

% 86,67 0.05

16. Perioada de recuperare a creanţelor : (total creanţe( debitori + facturi neincasate/cifra de afaceri)x 365 zile

zile 110 0.05

Criterii de performanta

Gradul global de îndeplinire a criteriilor

1.00

1 Rata profitului= profit brut / cifra afaceri x 100(%)

% - 15,67% Nu este cazul

2 Potential de dezvoltare/ crestere = prelevari din profit pentru fondul de dezvoltare / fond de rulment ( active circulante – obligatii) x 100%

% 0 Nu este cazul

3 Rotatia stocurilor = cifra de afaceri / total stocuri – facturi neincasate

Nr. de rotatii 13,75 Nu este cazul

4 Rata lichiditatii generale mai mare de 100

% 50% Nu este cazul

5 Reducerea nivelului poluarii

% Reducerea cu 5% a noxelor parcului

mijlocelor de transport

Nu este cazul

6 Creşterea nivelului de protecţie a muncii.

Sistem de management integrat

Implementarea sistemului de

sanatate si securitate in

munca si certificarea

acestuia

Nu este cazul

7 Randamentul: ( călători transportaţi / kilometru ) % ; cal/ km 107,29% 0.20

8 Pondere ture realizate : ( Nr.de ture realizate zilnic/Nr.de ture planificate zilnic)x100

% 100,15 0.05

9 Ponderea km de transport urban realizaţi: ( Nr. km transp.urban realizaţi zilnic/ Nr. km transp.urban programaţi zilnic)x100

% 100,24 0.05

10 Modul de rezolvare a petiţiilor, inclusiv cele referitoare la comportarea faţă de publicul călător: (nr.petiţii care au fost rezolvate în termen legal/nr total petiţii)x100

% 100 0.10

11 Gradul de curăţenie şi dezinfecţie zilnică al mijl.de transport în comun: (nr. de autoveh.curate controlate la ieşire din depou /nr. autovehicule controlate) x 100

% 100 0.10

12 Viteza medie comercială la tramvaie km/h / % 14,61/97,40 0.05

13 Viteza medie comercială la troleibuze km/h / % 12,08/92,92 0.05

14 Viteza medie comercială la autobuze km/h / % 15,19/89,35 0.05

15 Coeficientul de utilizare a parcului % 104,92 0.09

16 Respectarea graficului de circulaţie

total min. întârziere/lună

- 0.066

17 Nr. incidentelor de circulaţie din vina proprie a regiei

nr. incidente/an - 0.066

18 Nr. de reclamaţii cu privire la atitudinea personalului RATT

Nr. reclamaţii/lună

- 0.066

19 Reducerea volumului de subvenţii anuale

% - 0.066

Obs. La calcularea indicatorilor s-a ţinut seama de următoarele:

1. Creanţele au fost diminuate cu valoarea T.V.A. de recuperat şi subvenţii de încasat. 2. Datoriile au fost diminuate cu valoarea datoriilor la furnizori, ce urmau a fi onorate din alocaţii

bugetare şi valoarea creditelor pe termen lung. 3. Solvabilitatea patrimonială a fost calculată în funcţie de total credite pe termen scurt şi de patrimoniul

propriu, neluându-se în calcul patrimoniul public. 4. Plata creditului pentru achizitia celor 50 de troleibuze Skoda se va realiza din subventia acordata fara a

afecta veniturile proprii ale regiei conform HCL 232 din 24 05 2005 respectiv criteriile si obiectivele de performanta.

Atasament: Anexa_nr.2_la_hcl.pdf

Anexa nr.2 la ____________________

Cap. I. Organizarea concursului Art. 1. În vederea asigurării eficientei activităţii regiei şi a continuităţii actului managerial, angajarea directorului general la RAT Timisoara se face în urma concursului de proiecte de management, cu contract individual de munca pe durata determinata si contract de management, in conditiile legii. Art.2. (1) Concursul prevăzut la art. 1 este organizat de Primarul Municipiului Timisoara, care este abilitat sa stabileasca data desfasurarii concursului, conditiile de participare, bibliografia, tema proiectului de management, comisia de concurs si comisia de solutionare a contestatiilor , va negocia si incheia contractul de management si de munca. (2) Organizarea concursului prevăzut la alin. (1) se aduce la cunostinta publica, cu cel putin 30 zile inainte de data sustinerii concursului, prin publicare în presa locala şi prin afişare la sediul şi pe pagina de Internet a Municipiului Timisoara si a regiei. Art. 3 La concursul de selecţie poate participa orice persoana fizica care îndeplineşte cumulativ condiţiile legale. Art.4 Condiţiile minime obligatorii de participare a persoanelor fizice la concursul de selecţie sunt:

a) capacitatea de exerciţiu deplina; b) experienta în domeniu si pregătire profesională corespunzătoare dovedită prin: - curriculum vitae; - diploma de studii superioare, în copie legalizată; - copie după carnetul de munca si dupa diplome sau certificate de absolvire a

unor cursuri de specialitate; c) sa fie apte din punct de vedere medical dovada facindu-se prin adeverinta

eliberata de medicul de familie; d) sa nu fi suferit condamnări penale definitive, dovada facindu-se prin cazier

judiciar; e) sa nu fi fost sancţionate pentru încălcarea dispoziţiilor legale în domeniul

fiscal, dovada facindu-se pe baza de declaraţie scrisă pe propria răspundere; f) sa nu fi fost sancţionate pentru acte de concurenta neloială, dovada facindu-se

pe baza de declaraţie scrisă pe propria răspundere; g) sa aibă referinte profesionale favorabile de la ultimul loc de munca sau de la

manageri ori administratori ai unor societăţi comerciale sau regii autonome; h) sa prezinte acte de indentitate valabile, emise de autoritatea competenta.

Art.5 Actele doveditoare cerute la art. 4 pot fi completate şi cu alte dovezi care sa ateste îndeplinirea condiţiilor cerute. Art.6 (1) Nu pot participa la concursul de selecţie persoanele fizice care: a) au calitatea de manageri sau administratori la o alta societate comercială sau regie autonomă şi nu prezintă o declaraţie scrisă ca, în cazul desemnării, renunţa la aceasta; b) au suferit condamnări penale definitive, care le fac incompatibile cu calitatea de manager; c) figurează pe lista managerilor şi administratorilor cărora li s-a revocat mandatul; d) au fost sancţionate pentru încălcarea dispoziţiilor legale în materie fiscală; e) deţin părţi sociale sau acţiuni, ei, rudele, sotia şi afinii lor pînă la gradul al doilea, la alta societate comercială al carei obiect de activitate este asemănător cu cel al regiei pentru care se face selecţia.

(2) La concursul de selecţie, persoanele fizice fac declaraţie scrisă din care sa rezulte ca nu sînt incompatibile, depunind, după caz, şi acte doveditoare. Art. 7 Neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 4 atrage automat respingerea ofertei. Art. 8 (1) Candidaţii depun ofertele , cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 4 şi art.6, precum şi a criteriilor de selecţie prevăzute la art. 2 din prezenta HCL , in termen de 20 de zile de la publicarea anunţului de organizare a concursului, pe suport de hârtie, la registratura Primăriei Municipiului Timişoara. (2) Testarea aptitudinilor legate de procesul decizional se realizeaza in termenul prevazut la aliniatul (1), de catre cabinetul de medicina muncii, in baza contractului existent, cheltuielile fiind suportate de Primaria Municipiului Timisoara. (3) Informaţiile necesare elaborării proiectelor de management, respectiv indicatorii de referinta din ultimul an, obiectivele si criteriile de performanta, regulamentul de organizare şi funcţionare a regiei, contractul colectiv de munca în vigoare, proiectul contractului de management potrivit modelului prevăzut de prezentele norme, ultimul bilanţ contabil anual cu anexele vizat in conditiile legii, vor fi publicate pe site-ul Primariei Municipiului Timisoara

Cap.II Desfăşurarea concursului

Art. 9 (1) Concursul va avea loc la sediul Primariei Municipiului Timisoara si se desfăşoară în trei etape, după cum urmează:

a) etapa I - selecţia candidaţilor ; in termen de maximum 5 zile de la expirarea termenului de depunere a ofertelor, se va proceda la verificarea indeplinirii conditiilor stabilite , existenţa si conţinutul documentelor solicitate prin anunţul public;

b) etapa II - evaluarea proiectelor de management depuse de candidaţi si a probei scrise – la data stabilita in anuntul public;

c) etapa III – interviu - se susţine, de regulă, în aceeasi zi sau in termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.; interviul se înregistrează audio sau se consemnează în anexa la procesul verbal. (2) Proiectele de management sunt conceptii proprii ale candidatilor care vor fi elaborate pe baza datelor comunicate odata cu anuntul si pe baza informatiilor puse la dispozitie de catre Regia Autonoma de Transport Timisoara. (3) Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă. (4) Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei de concurs. (5) Comisia de concurs stabileşte subiectele şi punctajul maxim pentru fiecare subiect, alcătuieşte seturile de subiecte pentru proba scrisă, în ziua în care se desfăşoară proba scrisă. Fiecare membru al comisiei de concurs propune cel puţin 3 subiecte. Pe baza propunerilor membrilor comisiei de concurs sunt astfel întocmite minimum două seturi de subiecte care vor fi prezentate candidaţilor. (6) Seturile de subiecte se semnează de toţi membrii comisiei de concurs şi se închid în plicuri sigilate purtând ştampila Primariei Municipiului Timisoara. (7) În cazul în care proba scrisă constă în rezolvarea unor teste-grilă, întrebările pot fi formulate cu cel mult două zile înainte de proba scrisă, cu condiţia ca numărul acestora să fie de 3 ori mai mare decât numărul întrebărilor stabilit pentru fiecare test-grilă. Întrebările pentru fiecare test-grilă se stabilesc în ziua în care se desfăşoară proba scrisă, înainte de începerea acestei probe (8) Durata probei scrise se stabileşte de comisia de concurs în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor, dar nu poate depăşi 3 ore.

(9) La ora stabilită pentru începerea probei scrise, comisia de concurs prezintă candidaţilor seturile de subiecte şi invită un candidat să extragă un plic cu subiectele de concurs. (10) După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul candidaţilor care întârzie sau al oricărei persoane, în afara membrilor comisiei de concurs, precum şi a persoanelor care asigură secretariatul comisiei de concurs, respectiv supravegherea desfăşurării probei. (11) În încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităţilor prealabile şi a celor ulterioare finalizării probei, candidaţilor nu le este permisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanţă. (12) Nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (11) atrage eliminarea candidatului din proba de concurs. Comisia de concurs, constatând încălcarea acestor dispoziţii, elimină candidatul din sală, înscrie menţiunea "anulat" pe lucrare şi consemnează cele întâmplate în procesul-verbal. (13) Lucrările se redactează, sub sancţiunea anulării, doar pe seturile de hârtie asigurate de Primaria Municipiului Timisoara, purtând ştampila acesteia pe fiecare filă. Prima filă, după înscrierea numelui şi a prenumelui în colţul din dreapta, se lipeşte astfel încât datele înscrise să nu poată fi identificate şi se aplică ştampila autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, cu excepţia situaţiei când există un singur candidat , caz în care nu mai există obligaţia sigilării lucrării. (14) Candidatul are obligaţia de a preda comisiei de concurs lucrarea scrisă, respectiv testul-grilă, la finalizarea lucrării ori la expirarea timpului alocat probei scrise, semnând borderoul special întocmit în acest sens.

Art. 10 Punctajul minim pentru a fi admis in etapa a III a este nota 7 la proiectul de management si nota 7 la proba scrisa. Notele se obtin prin medie aritmetica a punctajelor acordate de fiecare membru din comisie, inclusiv de catre presedinte si se comunica candidatilor de catre comisie, inainte de interviu.

Art. 11. (1) Comisia pentru evaluarea candidaţilor şi a proiectelor de management prezentate de aceştia, denumită în continuare Comisia de concurs, se constituie prin Dispozitia Primarului Municipiului Timişoara, este formata din presedinte, membri si un secretar.

(2) Lucrarile comisiei sunt conduse de Presedintele acesteia si sunt consemnate in procesul-verbal de catre secretarul comisiei .

(3) Comisia isi desfasoara lucrarile cu majoritatea membrilor prezenti. Art. 12. Lucrările şi dezbaterile din cadrul Comisiei de concurs sunt confidenţiale. Art . 13.(1) Comisia de concurs are următoarele atribuţii :

a) stabileste grila de evaluare a ofertelor si ponderea criteriilor de selectie in cadrul acesteia;

b) stabileste orele de desfasurare a probelor ; c) stabileşte subiectele pentru proba scrisă; d) stabileşte planul interviului şi realizează interviul; e) verifica indeplinirea conditiilor stabilite ,existenţa si conţinutul documentelor

solicitate prin anunţul public ; f) decide admiterea candidatilor care indeplinesc conditiile si care au dosarele

complete sau dupa caz, respingerea candidatilor care nu indeplinesc conditiile si/sau care nu au dosarele complete;

g) analizeaza si evalueaza proiectul/proiectele de management , lucrarile scrise si prezentarea candidatilor in cadrul interviului ;

h) stabileste rezultatul final al concursului , desemneaza candidatul admis;

(2) Secretarul comisiei de concurs are următoarele atribuţii:

a) intocmeste anuntul de concurs si asigura publicarea in presa , pe site-ul Municipiului Timisoara si prin afisare la avizier;

b) intocmeste dispozitia de constiture a concursului, in conformitate cu prevederile legale;

c) primeste de la registratura dosarele candidatilor ; d) verifică conţinutul documentelor din dosarul de concurs, raportat la

condiţiile de participare din anunţul public si informeaza Comisia de concurs cu privire la observatiile constatate;

e) prezinta comisiei de concurs prezentul Regulament, anuntul, bibliografia , dosarele candidatilor inscrisi si proiectele de management ale acestora

f) întocmeşte procesul-verbal privind organizarea si desfasurarea concursului;

g) comunica rezultatul concursului; h) primeste eventualele contestatii; i) intocmeste, după caz, dispozitia de constituire a comisiei de solutionare

a contestatiilor si pune la dispozitia acesteia documentele concursului in vederea solutionarii contestatiilor;

j) pastreaza documentele concursului pana la arhivarea acestora;

Art. 14. (1) Evaluarea candidatilor se face de către fiecare membru al Comisiei prin notarea cu puncte de la 1 la 10 ( 1 nivel minim, 10 nivel maxim) a criteriilor de selectie . Nota fiecarui membru se stabileste prin calcularea mediei ponderate , conform grilei de evaluare a ofertelor, stabilite initial de comisie. (2)Notarea probei scrise sau a interviului se face, de regulă in aceeasi zi, dar nu mai tarziu de 3 zile de la finalizarea fiecărei probe.

Art. 16. (1) Va fi declarat câştigător candidatul care a obţinut nota finala cea mai mare, dar nu mai mica de 8 (opt).

(2) În cazul în care doi sau mai mulţi candidaţi obţin rezultate egale, este declarat câştigător candidatul care a obţinut rezultatul cel mai mare la criteriul prevazut la art.2 lit.c din prezenta HCL.

(3) Rezultatele concursului sunt comunicate prin publicare pe site si prin afisare la sediul Primariei .

Cap. IV. Solutionarea contestatiilor

Art.17. (1) După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise ori a interviului, la sediul Primariei Municipiului Timisoara, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Candidatii nemultumiti de rezultatul final al concursului pot depune contestatie in scris la registratura Primariei Municipiului Timisoara in termen de 24 ore de la data afisarii rezultatelor, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

Art.15. Nota finala se calculează ca media aritmetica a notelor fiecarui membru al Comisiei.

(2) Soluţionarea contestaţiilor se face în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirarii perioadei de contestare de catre comisia de solutionare a contestatiilor constituita prin Dispozitie a Primarului Municipiului Timisoara. (3) În comisia de solutionare contestaţii nu pot fi numite persoane care au făcut parte din Comisia de concurs, cu exceptia secretarului. (4) În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor, comisia de soluţionare a contestaţiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participare la concurs în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. (5) În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise sau a interviului comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. Art.18 Comisia de soluţionare a contestaţiilor admite contestaţia modificând punctajul final acordat de comisia de concurs în situaţia în care: a) candidatul îndeplineşte condiţiile pentru a participa la concurs, în situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor; b) constată că punctajele nu au fost acordate potrivit baremului şi răspunsurilor din lucrarea scrisă sau punctajele de la interviu nu au fost acordate potrivit planului de interviu, întrebărilor formulate şi răspunsurilor candidaţilor în cadrul interviului; c) constată că există o diferenţă mai mare de 1 punct la proba scrisă între punctajele acordate de comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor; d) ca urmare a recorectării lucrării de la proba scrisă, respectiv a analizării consemnării răspunsurilor la interviu, candidatul declarat iniţial "respins" obţine cel puţin nota minima pentru promovarea probei scrise sau a interviului. Art.19 Contestaţia va fi respinsă în următoarele situaţii: a) candidatul nu îndeplineşte condiţiile pentru a participa la concurs; b) punctajele au fost acordate potrivit baremului şi răspunsurilor din lucrarea scrisă sau punctajele de la interviu au fost acordate potrivit planului de interviu, întrebărilor formulate şi răspunsurilor candidaţilor în cadrul interviului; c) între punctajul acordat de comisia de concurs şi cel acordat de comisia de soluţionare a contestaţiilor nu este o diferenţă mai mare de 1 punct/probă. Art.20 Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin publicare pe site si prin afisare la sediul Primariei . Art.21 În cazul respingerii contestaţiei candidatul se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

Cap.V Dispozitii finale

Art.22. În termen de 10 de zile de la data comunicarii rezultatului concursului, se va negocia si incheia contractul de management si a contractul de munca. Clauzele contractuale se negociaza pornind de la obiectivele şi criteriile din oferta depusa, ca baza minima de negociere.Dupa semnarea contractelor , candidatul desemnat admis va fi numit director general. Art. 23 (1) În cazul în care contractul de management nu poate fi perfectat în termenul prevăzut la art. 22, se va proceda la desemnarea candidatului a cărui oferta

selectata a obţinut rezultatul imediat urmator, conform art.16, cu care va începe negocierea în condiţiile art. 22. (2)În situaţia în care nici în condiţiile prevăzute la alineatul precedent nu se poate perfecta contractul de management, se va prelungi mandatul managerului in functie. Art. 24 Înregistrarea interviului se păstrează, în condiţiile legii, timp de minimum un an de la data afişării rezultatelor finale ale concursului.

Art.25 Nerespectarea prezentului Regulament atrage după sine nulitate concursului.

CONTRACT DE MANAGEMENT ARTICOLUL I Părţile contractante: 1. Domnul .................. , ..................,reprezentând Regia Autonomă .................., cu sediul în localitatea ............. , str. .............. nr. .........., sectorul/judeţul ..............,înmatriculată la Oficiul Registrului comerţului ................. sub nr. ........, denumita în continuare regie autonomă. şi 2. Domnul (doamna) ...................,domiciliat(a)în localitatea ................., str. .............. nr. ..........., sectorul /judeţul ................. , având actul de identitate .............. seria ........ nr. ........, eliberat de .............., denumit în continuare manager ; ARTICOLUL II Obiectul contractului Regia autonomă încredinţează managerului organizarea, conducerea şi gestionarea activităţii sale, pe baza unor obiective şi criterii de performanta, în schimbul unei plati, potrivit celor convenite prin prezentul contract. ARTICOLUL III Durata contractului Prezentul contract se încheie pe o durata de ......... (maximum 4 ani). În condiţiile îndeplinirii de către manager a obligaţiilor asumate prin contract, la expirarea termenului prevăzut, părţile pot conveni prelungirea contractului, doar in termenul maxim prevazut. ARTICOLUL IV Drepturile şi obligaţiile managerului A. Managerul are următoarele drepturi: 1. plata unei sume de ............. lei brut lunar, din fondul de salarii al regiei autonome, care sta la baza drepturilor cuvenite privind asigurările sociale şi pensia, stabilite conform legii. 2. concediu de odihna de ....... zile lucrătoare, plătit cu o indemnizaţie stabilită ca medie zilnica a ultimei luni din suma prevăzută la pct. 1; 3. folosinta unui autoturism cu sofer, din dotarea regiei autonome, pentru deplasări în interesul serviciului; 4. asigurarea pentru accidente de munca, suportată de regia autonomă; 5. decontarea cheltuielilor de cazare, diurna, transport şi a altor cheltuieli, cu documente justificative, pentru deplasarile în interes de serviciu în ţara şi în străinătate, la nivelul celor stabilite de lege pentru directorul general din organele de specialitate ale administraţiei publice centrale, dar nu mai puţin decît cele stabilite prin contractul colectiv de munca pentru salariaţii regiei; 6. echipament de protecţie corespunzător profilului de activitate al regiei autonome. B. Managerul are următoarele obligaţii: 1. sa aducă la îndeplinire obiectivele şi criteriile de performanta prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul contract. În acest scop managerul dispune de următoarele prerogative: a) concepe şi aplica strategii şi politici de dezvoltare a regiei autonome; b) selecteaza, angajează şi concediază personalul salariat; c) negociaza contractul colectiv de munca şi contractele individuale de munca;

d) reprezintă regia autonomă; e) încheie acte juridice în numele şi pe seama regiei autonome; actele juridice pentru care, potrivit legii, este necesară aprobarea autorităţii executive a administraţiei publice locale, le încheie numai potrivit acestei aprobări; f) sa prezinte Primarului Municipiului Timisoara propuneri privind organigrama si statul de functii in vederea aprobarii acestora de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara; 2. sa prezinte trimestrial autorităţii executive a administraţiei publice locale situaţia economico-financiară a regiei autonome, modul de realizare a indicatorilor de performanta conveniti şi alte documentaţii solicitate, vizate şi certificate de organele de verificare financiară; 3. sa constituie, în decurs de cel mult 12 luni de la data încheierii prezentului contract, o garanţie bănească pînă la concurenta a doua venituri lunare prevăzute la art. IV lit. A pct. 1. Suma respectiva se consemnează într-un cont purtător de dobinzi şi se restituie, împreună cu dobinzile aferente, la data încetării prezentului contract, în condiţiile realizării integrale a acestuia. Managerul este obligat sa completeze aceasta garanţie bănească ori de cîte ori cuantumul venitului prevăzut la art. IV lit. A pct. 1 se majorează. ARTICOLUL V Drepturile şi obligaţiile reprezentantului regiei autonome A. Drepturi: 1. sa solicite managerului îndeplinirea obiectivelor şi criteriilor de performanta prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul contract; 2. sa solicite managerului, trimestrial, prezentarea situaţiei economico-financiare a regiei autonome, stadiul realizării investiţiilor, alte documente privind îndeplinirea obiectivelor şi criteriilor de performanta, vizate şi certificate de organele de verificare financiară. B. Obligaţii: 1. sa asigure managerului deplina libertate în conducerea , organizarea şi gestionarea activităţii regiei autonome, singurele limitări fiind cele prevăzute de lege şi de prezentul contract; 2. sa plătească managerului toate drepturile băneşti cuvenite potrivit art. IV lit. A pct. 1-2 din prezentul contract; 3. sa acorde managerului celelalte drepturi prevăzute la art. IV lit. A pct. 3-6. ARTICOLUL VI Indicatori de referinta, obiectivele şi criteriile de performanta Indicatorii de referinta au fost stabiliţi pe baza bilanţului încheiat la 31 decembrie 2008. Indicatorii de referinta se stabilesc pe baza datelor fiecărui bilanţ anual, modificindu-se corespunzător anexa nr. 1 la prezentul contract. Obiectivele şi criteriile de performanta negociate la a căror realizare se obliga managerul sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul contract. Pe parcursul executării contractului, părţile pot sa modifice, de comun acord, criteriile de performanta în scopul de a le adapta evoluţiei conjuncturale. ARTICOLUL VII Loialitate, confidenţialitate Managerul este obligat sa-şi folosească intreaga capacitate de munca în interesul regiei autonome, comportindu-se în activitatea sa ca un bun comerciant.

Managerului îi sunt interzise orice activităţi în beneficiul unor agenţi economici concurenţi din domeniul de activitate al regiei autonome sau care se afla în relaţii comerciale cu regia. Pe toată durata prezentului contract, managerul este obligat sa păstreze cu rigurozitate confidenţialitatea asupra datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea regiei autonome care au un astfel de caracter sau care sunt prezentate cu acest caracter de către autoritatea executivă a administraţiei publice locale. Aceasta obligaţie se prelungeşte pentru o perioada de 5 ani de la încetarea contractului de management. ARTICOLUL VIII Răspunderea părţilor Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor din prezentul contract, părţile răspund potrivit legislaţiei civile şi comerciale. Forta majoră apara părţile de răspundere. Răspunderea managerului este angajata pentru nerespectarea prevederilor legale, ale prezentului contract şi a măsurilor luate de autoritatea executivă a administraţiei publice locale. Managerul răspunde civil şi comercial pentru daunele produse regiei autonome prin orice act al sau contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudenta, prin utilizarea abuzivă sau neglijenţa a fondurilor regiilor autonome. În cazul în care sunt indicii privind săvîrşirea unei infracţiuni în legatura cu executarea contractului de management, autoritatea executivă a administraţiei publice locale are obligaţia sesizării de îndată a organelor competente, cu suspendarea contractului de management. ARTICOLUL IX Modificarea contractului Prevederile prezentului contract pot fi modificate prin acordul scris al ambelor părţi. De asemenea, părţile vor adopta contractul corespunzător reglementărilor legale intervenite ulterior încheierii acestuia şi care îi sunt aplicabile. ARTICOLUL X Încetarea contractului Prezentul contract încetează prin: a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, iar părţile nu l-au renegociat în vederea prelungirii; b) revocarea managerului de către autoritatea administraţiei publice locale, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor din contract; c) renunţarea managerului la mandatul încredinţat în situaţia neasigurarii condiţiilor prevăzute în contract ori în alte situaţii întemeiate; d) acordul părţilor; e) intervenirea unui caz de incompatibilitate; f) decesul sau punerea sub interdicţie judecătorească a managerului; g) insolvabilitatea, falimentul; h) transformarea, divizarea sau fuziunea regiei autonome. În cazurile prevăzute la lit. b) şi c), partea în cauza va acorda un preaviz de cel puţin 30 de zile.

ARTICOLUL XI Litigii Litigiile izvorite din încheierea, executarea, modificarea, încetarea şi interpretarea clauzelor prezentului contract, nerezolvate pe cale amiabila, sunt de competenta instantei. ARTICOLUL XII Alte clauze Managerul are dreptul sa solicite mediere, consultanţa şi alte măsuri de protecţie din partea autorităţii executive a administraţiei publice locale, în soluţionarea situaţiilor conflictuale cu sindicatele şi alte organizaţii. La încetarea mandatului, regia autonomă este obligată ca la cererea fostului manager - persoana fizica de cetăţenie romana - sa-i asigure un loc de munca în regia autonomă pe o perioada de cel puţin 6 luni în conformitate cu pregătirea sa profesională. ARTICOLUL XIII Dispoziţii finale Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezentul contract de management. Prezentul contract de management se depune pentru înregistrare la Oficiul Registrului comerţului în a cărui raza teritorială se afla sediul regiei autonome. Primarul Municipiului Timisoara, Manager,

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA DRUMURI SI TRNSPORTURI SERVICIUL REGLEMENTĂRI TRANSPORTURI URBANE NR.SC 2009-22220/21.09.2009

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

APROBAT PRIMAR

Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu

R E F E R A T privind aprobarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă pentru anul 2009 ale Regiei Autonome de Transport Timişoara, precum şi a criteriilor şi procedurii de selecţie a managerului la Regia Autonomă

de Transport Timişoara

Regia Autonomă de Transport Timişoara este un serviciu public de interes local care asigură transportul public local, în conformitate cu art.36 alin.(2) lit.a) şi art.63 alin.(7) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

PROPUNEM:

1. Aprobarea prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara a obiectivelor şi criteriilor de performanţă ale Regiei Autonome de Transport Timişoara, conform anexei nr.1 la prezentul referat.

2. Aprobarea prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara a următoarelor criterii de selecţie a directorului general al Regiei Autonome de Transport Timişoara: a) aptitudini legate de procesul decizional (capacitatea de a lua decizii şi de a evalua impactul

acestora, exercitarea controlului decizional, capacitatea managerială) probate printr-un test adecvat;

b) absolvirea unor studii postuniversitare în specialitatea management cu durata de cel puţin un an şi experienţa de conducere într-o societate comercială sau regie autonomă de minim 10 ani;

c) elaborarea unor propuneri de restructurare şi relansare a regiei autonome, aplicabile imediat, având în vedere indicatorii de referinţa, obiectivele şi criteriile de performanta ce trebuie îndeplinite şi adecvate situaţiei economico-financiare actuale a regiei autonome;

d) capacitatea de analiza si sinteza, cunoştinţe privind legislaţia probate prin test scris ; e) pregătirea de specialitate, abilităţile de comunicare, motivaţia candidatului;

3. Aprovarea prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara a procedurii de concurs,

conform anexei nr.2 la prezentul referat

Cod FP53-01, ver. 1

DIRECTOR , DIRECŢIA DRUMURI ŞI TRANSPORTURI ŞEF SERVICIU,

CULIŢĂ CHIŞ ADRIAN COLOJOARĂ

ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE, ŞEF SERVICIU JURIDIC, RODICA AURELIAN MIRELA LASUSCHEVICI