keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 417/13.12.2011 privind efectuarea demersurilor necesare în vederea obţinerii unei scrisori de garanţie bancară pentru eşalonarea la plată a obligaţiile fiscale ale Regiei Autonome de Transport Timişoara administrate de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

13.12.2011

Hotararea Consiliului Local 417/13.12.2011
privind efectuarea demersurilor necesare în vederea obţinerii unei scrisori de garanţie bancară pentru eşalonarea la plată a obligaţiile fiscale ale Regiei Autonome de Transport Timişoara administrate de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011-27396/08.12.2011 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, învatamânt, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Adresa nr.18200/02.12.2011 a Regiei Autonome de Transport Timişoara;
Avand în vedere prevederile Ordonantei de Urgenţă a Guvernului nr. 29/20.03.2011 privind reglementarea acordării eşalonării la plată;
Avand în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri
financiar-fiscale;
Având în vedere Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;
Având în vedere Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (3) lit. c din Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba efectuarea demersurilor necesare pentru obţinerea unei scrisori de garanţie bancară în vederea eşalonării la plată pentru obligaţiile fiscale ale Regiei Autonome de Transport Timişoara administrate de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în cuantum de 75 milioane lei.

Art. 2: Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara, dl. Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu, pentru semnarea tuturor documentelor necesare pentru obţinerea scrisorii de garanţie bancară în favoarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Art. 3:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, Primarul Municipiului Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara.

Art.4: Prezenta hotarâre se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Politia Locala;
- Directiei Economice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Comunicare ;
- Directiei Dezvoltare ;
- Directiei de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Audit Public Intern ;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Compartimentului Control Intern;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

REFERAT privind efectuarea demersurilor necesare în vederea obtinerii unei scrisori de garantie bancara

pentru esalonarea la plata a obligatiile fiscale ale Regiei Autonome de Transport Timisoara administrate de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Articolul 41 alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local stipulează: ,,(1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital necesare pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate se asigură din veniturile operatorilor de transport sau ale transportatorilor autorizaţi. (2) Veniturile operatorilor de transport rutier şi ale transportatorilor autorizaţi se formează din încasarea de la utilizatorii serviciului a tarifelor, denumite în continuare taxe de călătorie, reprezentând contravaloarea serviciului prestat, şi/sau din subvenţii de la bugetul de stat şi de la bugetele locale, calculate ca diferenţă de tarif, în condiţiile legii. (3) Sumele necesare finanţării funcţionării şi exploatării serviciilor de transport public local, provenite din subvenţii de la bugetul local, se prevăd în bugetele locale şi se aprobă odată cu acestea prin hotărâri ale consiliilor locale, ale consiliilor judeţene sau ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz”.

Potrivit art. 42 alin. (1) din Legea nr. 92/2007 acoperirea financiară a costului călătoriilor efectuate de persoanele care beneficiază, potrivit legii, de gratuitate la legitimaţiile de călătorie individuale se asigură din bugetul de stat, din bugetele locale sau din bugetele altor instituţii stabilite prin lege. Acoperirea influenţelor financiare rezultate din reduceri de tarif la legitimaţiile de călătorie individuale pentru serviciul de transport public local de persoane, aprobate pentru anumite categorii de persoane de consiliile locale, de consiliile judeţene sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, sau acoperirea diferenţelor dintre costurile înregistrate de operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat pentru efectuarea serviciului şi sumele efectiv încasate ca urmare a vânzării legitimaţiilor de călătorie individuale se asigură din bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor sau ale judeţelor, după caz, până la nivelul tarifelor de vânzare către populaţie a legitimaţiilor de călătorie individuale (art. 42 alin. (2) din Legea nr. 92/2007). Ţinând cont de aceste prevederi legale, Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat, prin diverse hotărâri, acordarea de facilităţi pentru diferite categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara, precum şi acordarea de subvenţii în cuantum de 30% pentru mentenanţa serviciului public de transport persoane prin curse regulate. De asemenea, menţionăm prevederile articolul 43 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, care precizează:

Cod FP 53-01, Ver.1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA TEHNICĂ SERVICIUL REGLEMENTĂRI TRANSPORTURI URBANE BIROUL TRANSPORT ŞI SIGURANŢA CIRCULAŢIEI NR.

APROBAT PRIMAR

Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

(1) Finanţarea cheltuielilor curente pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice, precum şi pentru întreţinerea, exploatarea şi funcţionarea sistemelor aferente se realizează pe criterii economice şi comerciale; mijloacele materiale şi financiare necesare desfăşurării activităţilor specifice fiecărui serviciu se asigură prin bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor. (2) Veniturile operatorilor se constituie prin încasarea de la utilizatori, sub formă de preţuri sau tarife, a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate şi, după caz, din alocaţii de la bugetele locale, cu respectarea următoarelor principii: a) asigurarea autonomiei financiare a operatorului; b) asigurarea rentabilităţii şi eficienţei economice; c) asigurarea egalităţii de tratament a serviciilor de utilităţi publice în raport cu alte servicii publice de interes general; d) recuperarea în totalitate de către operatori a costurilor furnizării/prestării serviciilor.

Prin adresa nr. 18200/02.12.2011 Regia Autonomă de Transport Timişoara a solicitat emiterea unei hotărâri de consiliu local pentru garantarea eşalonării la plată a obligaţiilor pe care le are înregistate regia pentru a beneficia de prevederile OUG nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonării la plată.

În sustinere Regia Autonomă de Transport Timişoara a motivat următoarele: 1. Din situaţia economică a regiei rezulta ca, RATT, la data de 03.11.2011, avea

înregistrate următoarele obligaţii fiscale restante şi creanţe de încasat de la bugetul local: -obligaţiile fiscale restante (buget de stat şi bugetul asigurărilor sociale, fonduri speciale )

la 03.11.2011 în valoare de 56.607.069 lei, din care accesorii (dobânzi şi penalităţi) în valoare de 13.722.159 lei

- creante de încasat de la bugetul local- la data de 03.11.2011 în valoare de 62.731.343 lei.

Pentru redresarea economică, reducerea datoriilor şi continuarea activităţii, pe fondul lipsei lichidităţilor datorită neîncasării subvenţiilor au fost luate o serie de măsuri de reducere a cheltuielilor, printre care aminitim:

reducerea cheltuielilor cu personalul, prin reducerea sporurilor, reducerea numărului de ore suplimentare, eliminarea sau diminuarea unor facilitati din Contractul Colectiv de Munca cum sunt: c/v a 50% din costul biletelor de odihna şi tratament şi a primelor, suspendarea contractului de munca a 200 angajati - somaj tehnic pe o perioada de 5 luni, în 2009-2010 etc;

reducerea graficelor de circulaţie care au condus la reducerea cheltuielilor cu energia, combustibilul , piese schimb etc;

renuntarea la externalizarea unor activităţi cum ar fi: igienizare mijloace de transport şi activităţi de pază şi transport valori etc.

restructurarea şi reoganizarea regiei prin punerea în aplicarea a „Programul de reorganizare şi restructurare al Regiei Autonome de Transport Timişoara”aprobat prin Hotararea Consiliului Local 292/29.07.2010 si Hotararea Consiliului Local nr. 138/19.04.2011 Masurile luate de reducere a cheltuielilor cu personalul au dus la diminuarea acestora cu

aprox.25%, ajungand in trim 1 2011 la o medie lunara a cheltuielilor cu personalul de 3.090.000 lei fata de media lunara a anului 2010 care a fost de 4.055.000 lei.

Cu toate masurile luate, de reducere a cheltuielilor, pe de o parte şi odată cu scadenţa ratelor de capital la creditul contractat de regie pentru achiziţia de troleibuze, regia nu a mai reusit să achite obligaţiile la termen, acestea generând la randul lor dobanzi şi penalităţii de întârziere.

Datoriile acumulate restante în anul 2010 şi până la data de 03.11.2011, la care se adaugă penalităţile foarte mari pentru neplata în termen au dus la executări silite şi instituiri de popriri pe conturile regiei şi, de asemenea, a condus la situaţia de a avea restanţe şi la plata obligaţiilor cu reţinere la sursă.

Cod FP 53-01, Ver.1

Prin Hotărârea nr. 115/06.12.2011, Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara a aprobat emiterea de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara a unei hotărâri de asigurare a garanţiilor necesare pentru obţinerea unei scrisori de garanţie bancară.

Potrivit art. 9 alin. (2) lit. b din OUG nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, garanţiile pot consta în scrisoare de garanţie bancară.

Conform art. VIII, pct.2 din OG. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, care modifică şi completează OUG nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, garanţiile constituite sub formele prevăzute la alin. (2) trebuie să acopere sumele eşalonate la plată, dobânzile datorate pe perioada eşalonării la plată, plus un procent de până la 32% din sumele eşalonate la plată, în funcţie de perioada de eşalonare la plată astfel: a) pentru eşalonări de la 13 la 24 de luni, procentul este de 8%; b) pentru eşalonări de la 25 la 36 de luni, procentul este de 16%; c) pentru eşalonări de la 37 la 48 de luni, procentul este de 24%; d) pentru eşalonări de la 49 la 60 de luni, procentul este de 32%. Prin adresa nr. 18200/02.12.2011 Regia Autonomă de Transport Timişoara comunică valoarea garantiilor necesare obtinerii esalonarii, care este în cuantum de 75 milioane lei pe termen de 5 ani.

Conform 36 alin. (3) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii.

Ţinând cont de cele de mai sus propunem: - aproparea efectuării demersurilor necesare pentru obtinerea unei scrisori de garantie bancara în vederea esalonarii la plata pentru obligatiile fiscale ale Regiei Autonome de Transport Timisoara administate de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala în cuantum de 75 milioane lei; - împuternicirea Primarului Municipiului Timişoara, dl. Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu, pentru semnarea tuturor documentelor necesare pentru obţinerea scrisorii de garanţie bancară în favoarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

VICEPRIMAR,

SORIN GRINDEANU

DIRECTOR D.E., DIRECTOR, EC. SMARANDA HARACICU ING. CULIŢĂ CHIŞ

ŞEF SERVICIU, ŞEF BIROU, ING. ADRIAN COLOJOARĂ ING. CRISTINA GAVRA

CONSILIER, AVIZAT JURIDIC,

JR. NASTASIA MIRCEA

Cod FP 53-01, Ver.1