keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 92/30.03.2010 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome de Transport Timişoara

30.03.2010

Hotararea Consiliului Local 92/30.03.2010
privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome de Transport Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2010-2661/03.02.2010 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.334/2009 privind obiectivele şi criteriile de performanţă precum şi criteriile şi procedura de selecţie a directorului general la Regia Autonomă de Transport Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 420/24.11.2009 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.334/2009 privind obiectivele şi criteriile de performanţă precum şi criteriile şi procedura de selecţie a directorului general la Regia Autonomă de Transport Timişoara;;
Luând în considerare Dispoziţia nr.111/25.01.2010 privind numirea domnului Goia Ioan în funcţia de director general la Regia Autonomă de Transport Timişoara şi de Hotărârea Consiliului Local nr. 21/26.01.2010 privind desemnarea preşedintelui Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit. (a) şi alin.(3) lit. b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Organigrama, Statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, conform Anexei 1, Anexei 2 şi Anexei 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă înfiinţarea la nivelul Regiei Autonome de Transport Timişoara a postului de director adjunct.
În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, directorul Regiei Autonome de Transport Timişoara va prezenta responsabilităţile pentru postul nou înfiinţat.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Regia Autonomă de Transport Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
IONEL BUNGĂU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_2.pdf

ANEXA 2 DIRECTOR GENERAL VALABIL DIN 01 MARTIE 2010 Il DIRECTOR GENERAL 1 __1, CABINET DIRECTOR GENERAL Funcţia PE "Cerintele postului Număr posturi Studii superioare tehnice Specializarea management în producție şi transporturi Referent relații Studii superioare economice comunicare Specializarea relații internaționale sau management Studii superioare jurnalistice Specializarea jurnalism, relații internaţionale Referent relații internaționale Consilier Studii superioare juridice consultanţă şi asistenţă juridică Inginer Studii superioare tehnice Specializarea U.T.LA. 2. SERVICIUL RESURSE UMANE | Total. E apa posturi. Număr posturi a “Cerințele: postului.

Consilier juridic Economist Studii superioare juridice POTI Studii superioare economice MI Economist analiză (Studii superioare economice salarizare economică Şef structură psihologică Studii superioare psihologice Studii postuniversitare psihologia transporturilor Atestat de liberă practică psihologia transporturilor profesională Studii postuniversitare managementul resurselor umane Atestat MT profesor de legislație rutieră Inspector personal |Studii superioare tehnice sau economice Curs: Inspector personal 3. BIROUL RELAŢII PUBLICE Total | posturi Număr:posturi Cerințele postului Studii superioare în ştiinţe politice, filozofie şi ştiinţele comunicării Studii superioare în ştiinţe politice, filozofie şi ştiinţele comunicării [Refren pa superioare în sociologie şi psihologie [Pobrent pe superioare în litere, filozofic şi istorie PI 4. SERVICIUL INTERN DE PREVENIRE ŞI PROTECȚIE Total a a E E posturi Cerinţeleipostului Număr:posturi Personal TEA TITI NM == pe pa 37 Studii postuniversitare Evaluator al riscurilor pt. SSM Securitate şi sănătate în muncă / Auditor intern

pentru sistemul de management sănătate şi securitate în muncă paza SNM Şef cabinet medicina[Studii superioare medicina 1 muncii Specializare Medicina Muncii IN 3 Sef cabinet Studii superioare medicină dentară stomatologic Person master | TI 5. SERVICIUL CONTROL INTERN Total posturi Cerinţele postului _ Studii superioare economice şi / sau tehnice Studii postuniversitare contabilitate de gestiune şi controllingul costurilor ME Studii superioare tehnice şi juridice PI PI 1 Funcția Nurnăr posturi Personal TESA Şef serviciu Consilier probleme tehnico - juridice Consilier consultanță şi asistență juridică Studii superioare juridice Studii superioare tehnice în construcții Studii superioare tehnice în management în producţie şi transporturi 6. SERVICIUL MONITORIZARE SI SIGURANTA CIRCULATIEI Total posturi Funcţia Celinfele postului Număr posturi 25 |Personal TESA Studii superioare tehnice Studii postuniversitare organizarea transportului jurban Studii superioare tehnice sau juridice Şef serviciu Referent de specialitate asigurări şi transporturi

6.1. BIROUL MONITORIZARE CIRCULATIEI pe) . "Cerințele:postului 2 Personal TESA TI IN 2 IM Inginer Studii superioare tehnice în management în producției și transporturi 6.2. BIROUL SIGURANȚA CIRCULAȚIEI Total posturi Număr posturi Total a posturi Cerințele postului Şef birou Studii superioare tehnice sau juridice 1 Autorizat Inspecţii Tehnice Atestat conducere activități transport rutier Şef staţie inspecții |Studii superioare tehnice 5 Autorizat Inspecţii Tehnice Atestat conducere activități transport rutier Inginer inspecții |Studii superioare tehnice 1 tehnice periodice |Autorizat Inspecţii Tehnice [Eesomroperir TITEI tehnice periodice 7. SERVICIUL PLANIFICARE SI ANALIZA ECONOMICA Total |. posturi 3 [Fersonai TESA— | Şef serviciu Studii superioare economice sau tehnice Specializări în Managementul Calităţii şi Auditor intern pentru sistemul de management al calității. normare şi organizare Funcția - “Cerințele postului.

7.1. BIROUL PLANIFICARE RAPORTARE ŞI ANALIZĂ ECONOMICĂ Studii superioare tehnice in management în producţie şi transporturi 7.2. BIROUL AUDIT ADMINISTRATIV SI PATRIMONIU posturi] 7 IT - "Cerinţele postului -Total“[. Inginer responsabil |Studii superioare tehnice patrimoniu Inginer responsabil [Studii superioare tehnice Sistem management integrat Personal muncitor

II. DIRECTOR TEHNIC 2 8. SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMATIEI Cerințele-postului Număr:posturi Total posturi 17 |Personal TESA eforie [SD suparicare laice Ti] Analist programator |Studii superioare tehnice Inginer Personal operativ Personal muncitor 9. SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE ŞI APROVIZIONARE Total | posturi - Cerințele postului - 7 Personal TESA Şef serviciu Studii superioare economice Studii superioare juridice Specializare în managementul achiziţiilor publice Consilier juridic pe pe Inginer Studii superioare economice Specializare în managementul achizițiilor publice Studii superioare tehnice in management în producţie şi transporturi Personal operativ 10. SERVICIUL ENERGETIC “Funcţia =). Cerinţele postului > 31 [Personal TES | | TITI] Studii superioare tehnice 1 Studii postuniversitare Gestiunea Energiei Inginer Studii superioare tehnice - 1 Specializarea construcții Inginer Studii superioare tehnice |V Specializarea electrotehnică Şef serviciu

Inginer Studii superioare tehnice Specializarea ingineria sistemelor de circulație Personal operativ Personal muncitor 11. SECȚIA REPARAȚII Total |; posturi Funcţia - - Cerințele:postului. 156 | Personal TESA Șef secţie Studii superioare tehnice Specializarea material rulant Contabil şef secţie |Studii superioare economice Economist Studii superioare economice Inginer Studii superioare tehnice Specializarea mecanică Inginer Studii superioare tehnice Inginer Inginer | Personal operativ Personal muncitor Total | posturi| “Cerințele E postului. 4 |Personal TESA Muzeograf Studii superioare filologie istorie Specializarea istorie Personal operativ

12. SERVICIUL TEHNIC Total posturi 10 Funcţia Cerinţele:postului Personal TESA__ |) |$esorviciu Studii superioare tehnice Inginer responsabil |Studii superioare tehnice ISCIR Specializarea maşini hidraulice şi pneumatice Atestat ISCIR, responsabil cu supravegherea şi erificarea tehnică a instalațiilor pn | pr Inginer Studii superioare tehnice Specializarea ingineria şi protecţia mediului Inginer eliberare Studii superioare tehnice de scurtă sau de lungă 1 avize durată Studii superioare tehnice de scurtă sau de lungă 1 durată Specializarea construcţii civile Studii superioare Specializarea ingineria şi protecția mediului Studii superioare tehnice Specializarea material rulant Studii superioare tehnice Specializarea construcţii civile industriale şi agricole Inginer Studii superioare tehnice Specializarea tehnologia construcțiilor de maşini Studii superioare tehnice Specializarea căi ferate, drumuri şi poduri 13. BIROUL TEHNOLOGIE PROIECTARE Şef birou Studii superioare tehnice 1 Specializarea material rulant Total posturi Cerinţele:postului |Nurnăr posturi Inginer Studii superioare tehnice Specializarea căi ferate, drumuri şi poduri lil | Inginer Studii superioare tehnice Specializarea tehnologia construcțiilor de maşini Inginer Studii superioare tehnice Specializarea electrotehnică 8 CE a

Inginer Studii superioare tehnice 1 Pern Specializarea utilajul si tehnologia sudarii PI Inginer Studii superioare tehnice 1 Specializarea maşini hidraulice şi pneumatice III. DIRECTOR TRANSPORT ELECTRIC 3 14. SECŢIA TRANSPORT ELECTRIC _ Funcția Cerințele: postului Număr posturi Total posturi Şef secție Studii superioare tehnice în management în producţie şi 1 ansporturi sau mecanică Inginer Studii superioare tehnice in management în producţie şi 1 ansporturi 14.1. ATELIER TRAMVAIE Total | - posturi “Cerințele postului ! Număr posturi Șef atelier Studii superioare tehnice in management în producţie şi transporturi Inginer Studii superioare tehnice în management în producţie şi transporturi 1 1 Fero operati | TI 2 1 Personal muncitor 14.2. ATELIER TROLEIBUZE postu , Ceiințele postului. Număr posturi - Şef atelier Studii superioare tehnice în management în producţie 1 şi transporturi |înginer Studii superioare tehnice in management în producției 1 | 9 CI = =

Personal operativ Personal muncitor 14,3. ATELIER LINIA CALE , CONTACT ŞI SUBSTAȚII 'Ceiințele postului Număr posturi Personal TESA | Şef atelier Studii superioare tehnice Specializarea căi ferate, drumuri şi poduri Studii superioare tehnice Specializarea maşini hidraulice şi pneumatice Studii superioare tehnice Specializarea utilajul si tehnologia sudurii Studii superioare tehnice Specializarea căi ferate, drumuri şi poduri Studii superioare tehnice de scurtă sau de lungă durată Studii superioare tehnice de scurtă sau de lungă durată specialitatea mecanica - metalurgie Personal operativ Personal muncitor 15. BIROUL MONITORIZARE ŞI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI Total Cerinţele postului posturi : 22 |Personal TESA Şefbirou Studii superioare tehnice Şef formație Studii superioare tehnice dispecerat Personal operativ 16. CONTABIL ŞEF DIRECŢIE Total posturi a Cerințele:postului Personal TESA Cota șef rece frisca ET] o EV,

V. DIRECTOR TRANSPORT AUTO 5 17. SECTIA TRANSPORT AUTO postului Număr posturi Total posturi Personal TESA Şef secţie Studii superioare tehnice in management în producţie şi transporturi sau mecanică Înginer Studii superioare tehnice in management în producţie şi transporturi 17.1. ATELIER AUTOBUZE Total | posturi 231 |Personal TESA Șef atelier Studii superioare tehnice in management în producţie şi transporturi sau mecanică Studii superioare tehnice de scurtă sau lungă durată Inginer Studii superioare tehnice in management în producţie şi transporturi Personal operativ Personal muncitor 17.2. ATELIER PARC INTERN Total |. TE rai : posturi : sa Şef atelier Studii superioare tehnice in management în producţie 1 şi transporturi sau mecanică Inginer Studii superioare tehnice in management în prodaCțiE | - 1 nr 1

18. BIROUL MONITORIZARE ŞI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI Cerințele:postului Total posturi 7 |Personal TESA Şefbirou Studii superioare tehnice Şef formație Studii superioare tehnice dispecerat Personal operativ 19. CONTABIL ŞEF DIRECŢIE Total E PR na “Cerințele postului. -. "INurnăr:pesturi posturi Personal TESA Contabil şef direcție |Studii superioare economice Economist Studii superioare economice VI. CONTABIL ŞEF 6 20. SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL Cerinţele: postului: Totdi posturi Număr:posturi Studii superioare economice Certificare expert contabil sau contabil autorizat 17 |Personal TESA Şef serviciu studii superioare Economist Studii superioare economice 2 Specializarea finanțe contabilitate Economist Studii superioare economice | 2 Specializarea contabilitate şi informatică d p [Economist [Studii superioare economice 12 A,

21. SERVICIUL VÂNZĂRI Total MERE. posturi Cerințele postului Personal TESA Şef serviciu Studii superioare tehnice sau economice Studii postuniversitar Managementul Vânzărilor Personal operativ Personal muncitor 21.1. BIROUL MARKETING ŞI VÂNZARE TITLURI DE CALATORIE SET TIT ET d posturi Roncţia Cerintele postului Personal operativ Personal muncitor ! Personal TESA " Şef birou Studii superioare tehnice sau economice Economist Studii superioare economice Total posturi Gerinţele:postului Număr:posturi Person TES |, | | sI] [Şefbirou superioare tehnice sau economice PI | Inginer responsabil |Studii superioare tehnice LII [= 13 STP — iu)

verificare titluri de călătorie Inginer Studii superioare tehnice în management în producţie şi transporturi Studii superioare tehnice Personal operativ Personal muncitor TOTAL PERSONAL: 1532 DIN CARE: PERSONAL TESA: 144 PERSONAL OPERATIV + MUNCITORI: 1388 DIN CARE : PERSONAL DE BORD: 560 14

  Atasament: Anexa_3.pdf

  ejsa nu |E SUIS [NpIOIE BIEJ “LV E ISS JusUNDOp 3SNVNOILINNI IS 34NVZINYVDNO 3d 15 3UVZINY9HO 3d LNIWVIN93U

  “esjuuied 9)s9 nu |e SUIS |NpJODE BJEJ ESIEZIINN 'L'L'VU E uBuUNDOP 1599 TZUVNOLLODNNJ IS 3NVZINVDUNO 3d VUYVOSINIL LWOJSNVUYL 3A VWONOLNY VIDIUY | | | 18 3d LN3WVIND3U îl ÎI

  REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR / MODIFICĂRILOR TITLU CAPITOL Revizie nr. /Data Descriere revizie / modificare COPERTA Ed.2, rev.0/09.07.2009 FOAIE DE GARDĂ Ed.2, rev.0/09.07.2009 LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR / MODIFICĂRILOR Ed.2, rev.0/09.07.2009 CUPRINS Ed.2, rev.0/09.07.2009 ORGANIZAREA ŞI FUNCȚIONAREA REGIEI Ed.2, rev.0/09.07.2009 ATRIBUŢIILE ŞI SARCINILE COMPARTIMENTELOR DIN SUBORDINEA DIRECTORULUI GENERAL Ed.2, rev.0/09.07.2009 Introducere atribuţii conform Sistemului Integrat de Eficientizare a Încasărilor şi Cheltuielilor ( SIEIC) pentru Biroul Organizare, Planificare Transport Public de Persoane. ATRIBUŢIILE ŞI SARCINILE COMPARTIMENTELOR ŞI SECȚIILOR DIN SUBORDINEA DIRECTORULUI TEHNIC Ed.2, rev.0/09.07.2009 Introducere atribuții conform Sistemului Integrat de Eficientizare a Încasărilor şi Cheltuielilor ( SIEIC) pentru Biroul Aprovizionare Depozite. ATRIBUŢIILE ŞI SARCINILE COMPARTIMENTELOR ŞI DIRECŢIILOR DIN SUBORDINEA DIRECTORULUI ADJUNCT Ed.2, rev.0/09.07.2009 Introducere atribuții conform Sistemului integrat de Eficientizare a Încasărilor şi Cheltuielilor ( SIEIC) pentru Direcţia Transport Electric, Direcţia Transport Auto şi Serviciul Exploatare. Ed.2 rev.1/01.01.2010 Organizează, îndrumă şi controlează activitatea de curățenie şi dezinfecție a mijloacelor de transport din dotare, cu personalul din subordine, atunci când este nevoie. Organizează, îndrumă şi controlează activitatea de control titluri de călătorie, cu personalul din subordine, atunci când este nevoie. ATRIBUŢIILE ŞI SARCINILE COMPARTIMENTELOR DIN SUBORDINEA CONTABILULUI ŞEF Ed.2, rev.0/09.07,2009 Introducere atribuţii conform Sistemului Integra de Eficientizare a Încagărilor |şi si Cheltuielilor ( SIEIC) pentru Serviciul Un ri. Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris ai proprietarului nu este permisă.

  REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE ATRIBUŢIILE ŞI SARCINILE COMPARTIMENTELOR DIN SUBORDINEA DIRECTORULUI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI Ed.2, rev.0/09.07.2009 Introducere atribuții conform Sistemului Integrat de Eficientizare a Încasărilor şi Cheltuielilor ( SIEIC). CONDUCEREA REGIEI ŞI PATRIMONIUL Ed.2, rev.0/09.07.2009 DISPOZIȚII FINALE Ed.2, rev.0/09.07.2009 TOT ROF Ed.2, rev.0/09.07.2009 Modificarea ROF după organigrama valabilă din 09.07.2009 şi introducere atribuții conform Sistemului Integrat de Eficientizare a Încasărilor şi Cheltuielilor ( SIEIC) Ed. 3rev0 Modificarea ROF, conform aprobării Consiliului Local Timişoara Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

  "psiluued 9Jss nun [e JNpJODE BIEJ '1'L'VU E 9)s9 JUSUINIOP JSB9Y IILIZOASIA:8 "de IH193Y LL 138 18VINOD 912 OLNYV HOLOINIA SL DlHLI0313 LHOJSNVYL HMOLIIUIA FL DINHIL HOLIIUIA £L WOLIIUIA 72 30 VL 15 131534 VINIINMNOID ded INYZNYA INIIAHIS. 08 T9YVINOD TAIDIAY3IS. VI 138 IN1N1AY1NOD VINIMUOANS NI YOTILNIWILYVANOID IS :9 ded OLNV ININHOLI3UIA VINIMHOSNS NIA YOTILNIWILUVANOID IS :s ded LUOASNVAL V3NIMUOANS NI NOTIILNIWILUVAWOD 3TINIDUVS IS “ded DIL39H3N3 MIDIAHIS. SE IS ILLIZIHIV TNDIAUIS. SE VISO TNDIANIS. FE 3IDOTONHIL £E£ DINHAL INDIAHIS. LE VILD3S. ve , IINHIL ININHOLIIUIA NId NO1ILO3S IS HOTILNIWLUVAWOD ZNNIDUVS IS e ded YNIMdIDSIA 30 VISINOD 84 YDINONOD3 YZIIVNY IS 22 VÎNVUNDIS IS 3HVZIHOLINOW INDIAHIS. 92 MIDIAHIS. SL 31L03104d IS ZHINIAZUd 3A INIDIAHIS. VE MOUHIA €L INVWN 3SUHNSIY MIDIAHIS. EL HOLIZSUA VL NI MOTILNIWILUVAWOD 31NIDUVS I$ 7 ded 1934 Y yOIHOLVZINVSHO II LL IAI934 VINYVNOILINNA IS VINVZINVDUO :L 'ded / 10JIIZIABI E J0JJUOD Sp gp1ef sp oleoy :0 'deo SNRId 1) IS INVZINVDUO Id LNIWVINDIU

  REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE Capitolul 1: ORGANIZAREA ŞI FUNCȚIONAREA REGIEI 1.1Dispoziţii generale Art.1. Regia Autonomă de Transport Timişoara este înființată ca urmare a deciziei Primăriei Municipiului Timişoara cu nr. 99/29.01.1991 cu începere de la 1 ianuarie 1991. Activitatea principală a Regiei Autonome de Transport Timişoara, conform codificării CAEN (ordin 337/2007 ), este : 4931 Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători. Art.2. Activităţile secundare, conform codificării CAEN ( ordin 337/2007 ), sunt: 1610 — tăierea şi rindeluirea lermnului 2433 — producția de profile obținute la rece 2511 — fabricarea de construcții metalice şi părți componente ale structurilor metalice 2562 — operațiuni de mecanică generală 2573 — fabricarea uneltelor 2593 — fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri şi arcuri 2594 — fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate, fabricarea de nituri şi şaibe 2599 — fabricarea altor articole din metal n.c.a. 2711 — fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice 2790 — fabricarea altor echipamente electrice 2815 — fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de transmisie 2823 fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice) 2849 — fabricarea altor maşini — unelte n.c.a. 2910 — fabricarea autovehiculelor de transport rutier 3101 — fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine 3311 — repararea articolelor fabricate din metal 3312 — repararea maşinilor 3513 — distribuția energiei electrice 4120 — lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale şi nerezidențiale 4211 — lucrări de construcții a drumurilor şi autostrăzilor 4212 — lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață şi subterane 4213 — construcţia de poduri şi tuneluri 4221 — lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide 4222 — lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicații 4299 — lucrări de construcții a altor proiecte inginereşti n.c.a. 4311 — lucrări de demolare a construcțiilor 4312 — lucrări de pregătire a terenului 4313 — lucrări de foraj şi sondaj pentru construcții 4391 — lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcții 4399 — alte lucrări speciale de construcții n.c.a. 4520 — întreținerea şi repararea autovehiculelor 4531 — comerț cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule 4532 — comerț cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule 4672 — comerț cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice 4673 — comerț cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcții şi echipamentelor sanitare 4677 — comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor 4690 — comerţ cu ridicata nespecializat 4724 — comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în rgâgazine specializate 4725 — comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate 4726 — comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate 4932 — transporturi cu taxiuri 4939 — alte transporturi terestre de călători n.c.a. 5030 — transportul de pasageri pe căi navigabile interioare 5040 - transportul de marfă pe căi navigabile interioare Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

  REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE Art.3. 5221 — activități de servicii anexe pentru transporturi terestre 5520 — facilități de cazare pentru vacante şi perioade de scurtă durată 5590 — alte servicii de cazare 5610 — restaurante 5629 — alte activități de alimentație n.c.a. 5630 — baruri şi alte activități de servire a băuturilor 6399 — alte activități de servicii informaționale n.c.a. 6820 — închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 7120 — activități de testări şi analize tehnice 7410 — activități de design specializat 7490 — alte activități profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a. 7711 — activități de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare 7712 — activități de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele 7739 — activități de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile n.c.a. 7810 — activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă 7820 — activități de contractare, pe baze temporare, a personalului 7830 — servicii de furnizare şi management a forței de muncă 7911 — activități ale agențiilor turistice 7912 — activități ale tur-operatorilor 7990 — alte servicii de rezervare şi asistență turistică 8230 — activități de organizare a expozițiilor, târgurilor şi congreselor 8299 — alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. 8559 — alte forme de învățământ n.c.a. 8621 — activități de asistență medicală generală 8622 — activități de asistență medicală specializată 8623 — activități de asistență stomatologică 9002 — activități suport pentru interpretare artistică (spectacole) 9004 — activități de gestionare a sălilor de spectacole 9311 — activități ale bazelor sportive 9329 — alte activități recreative şi distractive n.c.a. Regia este organizată în conformitate cu organigrama aprobată şi funcţionează în baza regulamentului propriu, cu gestiune economică şi autonomie financiară, are personalitate juridică, încheie bilanţ, are cont la bancă, beneficiază de credite bancare, are relații economice cu alte unități, se înzestrează cu fonduri fixe şi se dotează cu mijloace circulante proprii necesare desfăşurării activității sale. Din veniturile realizate regia constituie fondul de rezervă şi fondul de dezvoltare, asigură sumele necesare satisfacerii unor necesități social culturale şi sportive, ori de perfecționare-recalificare a personalului angajat, precum şi pentru premierea acestuia. Consiliul de Administraţie al Regiei poate hotărî şi crearea altor fonduri în afara celor menționate mai sus. Din profitul net al regiei, în condițiile legii se constituie fondul de participare a angajaților la profit. Pentru acoperirea eventualelor deficite regia poate beneficia, în condițiile legii, de subvenții de la bugetul de stat sau de la bugetele locale. Regia Autonomă poate concesiona, în condițiile legii, activități economice, servicii publice, unități de producție şi terenuri pe bază de licitaţie publică. Regia poate închiria bunuri la şi de la orice persoană fizică sau juridică română sau străină. Regia poate încheia cu persoane fizice sau juridice române sau străine contracte de locație a gestiunii secțiilor şi a altor subunități economice din subordinea lor. Art.4. Sediul R.A. Transport Timişoara este în municipiul Timişoara, B-dul Take lonescu, nr.56. Art.5. Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă. 1.2Structura organizatorică a Regiei Pentru îndeplinirea funcțiilor ce-i revin conform obiectului său de activitate precura şi or, Lricramal aprobate, regia are următoarele funcţii de conducere şi compartimente funcționale: Funcţii de conducere: - Director general .

  REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE - Directori de resart: Tehnic, Transport Electric, Transport Auto, Contabil Şef. - Şefi de compartimente funcționale. Compattimente de lucru: - Cabinet Director General (CDG) - Serviciul Resurse Umane (SRU) - Şcoala Formare Profesională (SFP) - Biroul Relații Publice (BRP) - Serviciul Intern de Prevenire şi Protecţie (SIPP) - Biroul Servicii Situaţii de Urgenţă (BSSU) - Serviciul Control Intern (SCI) - Serviciul Monitorizare şi Siguranța Circulației (SMSC): - Biroul Siguranța Circulației (BSC) - Biroul Monitorizare Circulaţie (BMC) - Serviciul Planificare şi Analiză Economică (SPAE): - Biroul Planificare, Raportare şi Analiză Economică (BPRAE) - Biroul Audit, Administrativ, Patrimoniu (BAAP) - Serviciul Tehnic (ST) - Biroul Tehnologie Proiectare (BTP) - Serviciul Tehnologia informației (STI) - Serviciul Achiziţii Publice şi Aprovizionare (SAPA) - Serviciul Energetic (SE) - Serviciul Financiar — Contabil (SFC) - Serviciul Vânzări (SV): - Biroul Marketing şi Vânzare Titluri de Călătorie (BMVTC) - Biroul Analiză Economică şi Tarife (BAET) - Biroul Ticheting şi Verificare Titluri de Călătorie (BTVTC) - Comisia de disciplină, înființată în baza Legii 571/2004 (CD) Art.6. Regia are în subordine următoarele subunități fără personalitate juridică, care nu întocmesc bilanţ contabil, cu gestiune economică şi cu limită de autonomie, în conformitate cu atribuțiile secției ce vor fi tratate la capitolul respectiv: - Direcţia Transport Electric (DTE) - Direcţia Transport Auto (DTA) - Secția Reparații (SR) Art.7. Directorul General este preşedintele Consiliului de Administrație al regiei, conform OG nr. 15/09.08.1993. Directorul General al R.A.T. Timişoara are în subordine directă: - Director Tehnic (DT) - Director Transport Electric (DTE) - Director Transport Auto (DTA) - Contabil Şef (CS) - Cabinet Director General (CDG) - Serviciul Resurse Umane (SRU) - Biroul Relații Publice (BRP) - Serviciul Intern de Prevenire şi Protecţie (SIPP) - Serviciul Control Intern (SCI) - Serviciul Monitorizare şi Siguranța Circulaţiei (SMSC) - Serviciul Planificare şi Analiză Economică (SPAE) Art.8. Directorul Tehnic este subordonat ierarhic directorului general şi are în subordine direct - Secţia Reparații: - Muzeul Transport Public „Corneliu Mikloşi” - Serviciul Tehnic - Biroul Tehnologie Proiectare - Serviciul Tehnologia Informației - Serviciul Achiziţii Publice şi Aprovizionare - Serviciul Energetic Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

  REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE Art.9. Directorul Transport Electric este subordonat ierarhic directorului general şi are în subordine directă: - Secţia Transport Electric: - Atelier Tramvaie - Atelier Linie Cale, Contact şi Substații - Atelier Troleibuze - Biroul Monitorizare şi Siguranța Circulaţiei: - Dispecerat Tramvaie - Dispecerat Troleibuze - Dispecerat Energetic - Contabil Şef Direcţie Art.10. Directorul Transport Auto este subordonat ierarhic directorului general şi are în subordine directă: - Secţia Transport Auto: - Atelier Autobuze - Atelier Parc Intern - Biroul Monitorizare şi Siguranța Circulaţiei: - Dispecerat Autobuze - Contabil Şef Direcţie Art.11. Contabilul Şef este subordonat ierarhic directorului general şi are în subordine directă: - Serviciul Financiar Contabil - Serviciul Vânzări: - Biroul Marketing şi Vânzare Titluri de Călătorie - Biroul Analiză Economică şi Tarife - Biroul Ticheting şi Verificare Titluri de Călătorie Art.12. Organul prin care se exercită conducerea regiei este Consiliul de Administraţie al R.A.T. Timişoara. Acesta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul său regulament de organizare şi funcționare şi hotărăşte în toate problemele privind activitatea regiei, cu excepția celor care, potrivit legii, sunt de competența altor organe. Capitolul 2: ATRIBUŢIILE ŞI SARCINILE COMPARTIMENTELOR DIN SUBORDINEA DIRECTORULUI GENERAL Art.1. Față de responsabilitățile cuprinse în prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare, lucrătorii regiei, desemnați urmăritori de contract, pentru contractele aflate în derulare, au ca sarcină de serviciu verificarea modului de soluționare a închiderii contractelor, aceasta presupunând inclusiv urmărirea încasării creanţelor şi întocmirea către Asistenţa Juridică (din cadrul RATT) a documentației necesare acţionării în instanţă, în cazul neîncasării în termenii contractuali, deasemenea calcularea penalităților pentru neîncasarea în termen. 2.1 Cabinet Director General Art.2. Compartimentul are atribuții şi răspunderi în următoarele domenii : a) activitatea de secretariat b) monitorizare rapoarte şi statistici c) activitatea de agrement ATRIBUŢII Art.3. Pe domeniile în care îşi desfăşoară activitatea, compartimentul are următoarele atribuie Sp deri: - elaborează proceduri operaționale, instrucţiuni tehnice şi de lucru împreună cu compa care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni; - participă la menținerea şi îmbunătățirea SME, - respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

  REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în cadrul cabinetului. a) Activitatea de secretariat stabileşte şi urmăreşte agenda de lucru a directorului general; urmăreşte realizarea sarcinilor din programele şi măsurile la nivelul regiei, la termenele stabilite; răspunde de întocmirea documentelor protocolare; pregătirea călătoriilor de serviciu ale directorului general, rezervarea de bilete, a camerei de hotel, obținerea vizei (dacă este cazul), pregătirea documentelor necesare pentru întâlnirile de lucru, contactarea persoanelor cu care trebuie să se întâlnească directorul general şi stabilirea programului; rezolvă corespondența internaţională; asigură activitatea de traduceri şi translatări; informează directorul general cu privire la actele legislative de interes pentru regie apărute; participă la audienţele susținute de directorul general, distribuie celor abilitaţi spre rezolvare problemele ridicate de către salariați, urmăreşte şi informează modul de soluționare a acestora; triază corespondența în funcție de importanța şi urgenţa lor şi asigură repartizarea documentelor pe domenii; transmite publicații, prospecte şi oferte obişnuite de preţuri direct la direcţiile executive de resort, dirijează corespondența între direcții executive, care nu angajează valori materiale, financiare sau de personal direct la destinație, fără viza directorului general; exercită rolul unui prim filtru a corespondenței, informându-l pe directorul general asupra conținutului unor documente cărora, în opinia sa, ar trebui să li se acorde o atenție deosebită; preia şi difuzează fax-urile adresate directorului general; evidența necesarului de consumabile şi evidenţa de personal (secretara întocmeşte referatul cu necesarul de rechizite pentru compartimentul secretariat, ține evidența orelor suplimentare, concediilor, evidența delegațiilor, a deplasărilor şi a evenimentelor profesionale); asigură directorului general legăturile telefonice exterioare; preluarea de la şefii de compartimente (prin delegare de autoritate) a unor sarcini pe care secretara (asistenta manager) le poate rezolva sau chiar secretara poate delega o serie de responsabilități persoanelor din subordine; organizează intrarea personalului regiei şi a persoanelor din afara instituției la directorul general, în funcție de programul acestuia, de importanța şi urgenţa problemelor; asigură directorului general condiţii optime de muncă şi de luare a deciziilor; repartizarea sarcinilor, pe compartimente şi lucrători, după caz; coordonează secretariatele şi circulația documentelor la direcțiile executive. b) Monitorizare rapoarte şi statistici solicită şi centralizează rapoartele specifice activității de bază şi conexe ale regiei; urmăreşte realizarea sarcinilor din programele şi măsurile la nivelul regiei, la termenele stabilite; monitorizează evidențele statistice ale regiei; reprezintă regia în relațiile cu organizațiile de transport naționale şi internaționale; întocmeşte rapoarte de informare managementului de vârf în baza datelor primite. c) Activitatea de agrement Această activitate se desfăşoară, cu respectarea cerințelor legale, în următoarele domenii: I) Cultural Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă. I) Cultural Il) Mini — hotel, restaurant, bar III) Planificare, salarizare, normare IV) Personal, învăţământ, administrare V) Sănătate şi securitate în muncă, protecția mediului, PSI VI) Aprovizionare, depozitare, mecano - energetic VII) Contabilitate, financiar se ocupă de activitatea de gestionare a mini-hotelului, a ştrandului, a terenurilor sportive/ şi a tuturor spațiilor pentru recreație; it i organizează evenimente în spațiile proprii ;

  REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE - face publicitate pentru atragerea clientelei; - asigură funcţionarea ştrandului în perioada de vară, în condiții de igienă; - ia măsuri pentru funcționarea tuturor utilităţilor: duşuri, saună, garderobe, grupuri sanitare; - urmăreşte şi ține evidența funcţionării utilităţilor şi instalațiilor ce deservesc activitatea de agrement. IT) Mini — hotel, restaurant, bar - asigură exploatarea la capacitate a spațiilor de cazare, astfel încât activitatea să fie eficientă; - asigură prepararea mâncării pentru servirea clienților la restaurant şi pentru microcantinele care funcționează în cadrul RATT, asigură funcționarea barului; - face publicitate pentru atragerea clienților; - asigură condiții de igienă la prepararea hranei şi servirea clienţilor; - asigură condiții de confort în limita clasării mini — hotelului; - menţine integritatea mobilierului şi a altor dotări, - urmăreşte asigurarea cu vesela necesară, ia măsuri de păstrare a acesteia în condiții de igienă; - se ocupă de aprovizionarea cu alimente şi băuturi necesare pentru restaurant şi bar, - ia măsuri pentru achiziționarea materialelor consumabile în activitatea mini — hotelului; - face propuneri de tarife pentru serviciile oferite; - face propuneri de casare şi declasare a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar uzate; - scoate din uz cele aprobate la casare; - propune înlocuirea celor scoase din uz cu altele noi; - face recepţia mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar achiziționate. IT) Planificarea, salarizarea, normarea - întocmeşte necesarul de forță de muncă calificată pe meserii, pentru perioada curentă şi de perspectivă; - stabileşte drepturile de concedii de odihnă suplimentare pentru condiții deosebite de muncă cuvenite personalului; - elaborează propunerile de premiere pentru realizări deosebite ale personalului, - întocmeşte lucrările de informare conform metodologiei şi la termenele stabilite pentru toate activitățile. IV) Personal, administrativ - întocmeşte graficul concediilor de odihnă pentru personalul ; - gestionează bunurile de inventar asigurând inventarierea periodică şi evidența mişcării acestora; - întocmeşte necesarul de rechizite şi asigură distribuirea acestora; - ţine evidenţa imprimatelor cu regim special folosite; - asigură ordinea, curăţenia şi buna gospodărire a utilităţilor, apă, energie, încălzire, etc; - organizează, îndrumă şi controlează activitatea de pază generală şi P.S.l, urmăreşte procurarea mijloacelor şi echipamentelor necesare precum şi instruirea personalului aferent acestor activități ; - se îngrijeşte şi asigură condiții corespunzătoare de muncă şi de viaţă pentru personalul aferent acestor activități; - urmăreşte modul de respectare a disciplinei şi a regulamentelor de către personal, propune măsuri de sancţionare pentru cazurile de abateri, - stabileşte necesarul de salariați, propune probe de lucru, supraveghează executarea acestora, avizează cererile de angajare. V) Sănătate şi securitate în muncă, protecția mediului, SU - organizează activitatea de sănătate şi securitate în muncă, protecție a mediului şi SU, asigură aplicarea măsurilor stabilite împreună cu organele de specialitate din compartimentele regiei, - participă la stabilirea locurilor de muncă cu condiții deosebite; - urmăreşte şi asigură realizarea propagandei vizuale şi a instructajelor corespunzătoare pe linie sănătate şi securitate în muncă, SU, prelucrează cu tot personalul cazurile şi evenimentel indisciplină; - participă la întocmirea dosarelor de cercetare a accidentelor de muncă; - organizează instruire pe linie de sănătate şi securitate în muncă a întregului personal; - ţine evidența nominală a echipamentului de lucru şi de protecție, a duratei lui de uniformelor de serviciu; e Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

  REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE asigură procurarea şi distribuirea materialelor igienico-sanitare prevăzute în normativele în vigoare; foloseşte mijloace de propagandă vizuală pentru popularizarea normelor şi instrucțiunilor de tehnică a securității muncii; asigură aplicarea şi respectarea de către personal a regulilor şi măsurilor privind sănătatea şi securitatea în muncă, protecția mediului şi paza contra incendiilor. VI) Mecano - energetic, aprovizionare asigură utilizarea corespunzătoare, întreținerea şi repararea la timp a utilităţilor şi instalațiilor, în colaborare cu formațiile de mecano-energetic, asigurând instruirea personalului în legătură cu exploatarea şi utilizarea corectă a acestora; răspunde de funcționarea instalațiilor şi aparaturii de măsurare şi monitorizare la parametrii proiectați, verificarea şi certificarea funcționării acestora în limitele de precizie stabilite ; efectuează operații de supraveghere şi întreținere a aparaturii de măsurare şi monitorizare; răspunde de verificările periodice ale aparaturii de măsurare şi monitorizare, conform cerinţelor legale; întocmeşte necesarele de materiale, rechizite, imprimate necesare activității în conformitate cu consumurile stabilite; asigură depozitarea, păstrarea şi conservarea în condiții de siguranță a materialelor, precum şi recepționarea acestora; organizează şi asigură colectarea deşeurilor şi evacuarea lor, conform instrucțiunilor; urmăreşte încadrarea strictă în normele de consum la toate materialele; urmăreşte aprovizionarea cu materiale, în care scop face calcule proprii de fundamentare a necesarului de aprovizionare pe baza normelor de consum aprobate, luând măsuri pentru corelarea strictă a aprovizionării cu necesitățile; îşi asigură stocuri de materii prime şi materiale la nivelul optim permis de fonduri; răspunde de primirea, gospodărirea şi restituirea ambalajului. VII) Contabilitate - financiar Art.4. Serviciul Resurse Umane are atribuții şi răspunderi în următoarele domenii: Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă. răspunde de întreaga activitate economică şi financiar-contabilă; primeşte indicatorii economici şi financiari, ia măsuri pentru îndeplinirea indicatorilor planificați; organizează şi asigură evidența financiar-contabilă a activității de agrement conform reglementărilor, face verificarea periodică a gestiunilor, participă la inventarierea bunurilor anual sau ori de câte ori este nevoie; ia măsuri în limita competenţei pentru prevenirea şi lichidarea pagubelor, exercită atribuțiile de control financiar preventiv; urmăreşte şi analizează lunar rezultatele financiare şi face propuneri după caz; întocmeşte şi depune formele de decontare pentru prestații efectuate de secție, face propuneri de tarife; urmăreşte încadrarea în plafonul de cheltuieli, stabilit şi transmis de către regie, precum şi în fondul de salarii; efectuează operații contabile analitice conform metodologiei în vigoare; ține evidența valorică a materialelor consumate pentru activitatea de bază şi nevoile gospodăreşti; participă la analiza periodică a rezultatelor financiare a activității de agrement şi întocmeşte lucrările de informare în termenele stabilite, întocmeşte situațiile lunare privind realizarea preţului de cost pe articole de calculație, justificând cazurile de depăşire a admisibilului planificat pe comenzi sau mijloace de transport; ține evidenţa mijloacelor fixe şi a mişcării acestora, precum şi a obiectelor de inventar. 2.2 Serviciul Resurse Umane a) personal, învăţământ, salarizare b) şcoală formare profesională c) structura de psihologie

  REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE ATRIBUȚII a) Personal, Învățământ, Salarizare - răspunde de întreaga activitate de personal, pe care o organizează, îndrumă şi controlează; - coordonează întreaga activitate de recrutare, selectare, încadrare, pregătire şi dezvoltare profesională, evaluare şi motivare a personalului, - răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în cadrul serviciului; - asigură necesarul de personal pe meserii, funcții şi specialități, - urmăreşte utilizarea judicioasă a personalului, pregătirea şi perfecționarea profesională a acestuia; - îndrumă conducerile secţiilor în aplicarea şi respectarea dispozițiilor legale cu privire la încadrarea si promovarea personalului; - organizează alegerea de către lucrători, a reprezentanților lucrătorilor în domeniul securității şi sănătății în muncă pentru Comitetul de Securitate şi Sănătate în Muncă (CSSM), în baza unui Regulament întocmit de Serviciul Intern de Prevenire şi Protecţie cu sprijinul şefilor de compartimente implicate, regulament aprobat de către Directorul General; - alegerile se organizează ori de câte ori locul (locurile) din CSSM destinat (destinate) reprezentanților lucrătorilor devine (devin) vacant (vacante); - primeşte zilnic raportările cu privire la prezența la serviciu a personalului, centralizează şi informează conducerea; - urmăreşte respectarea cu strictețe a disciplinei în muncă a întregului personal, propune măsuri pentru îmbunătățirea stării disciplinare, pentru respectarea Regulamentului Intern; - în funcţie de structura organizatorică întocmeşte statele de funcțiuni, - menţine la zi fişele de post actualizate, asigură înmânarea acesteia titularului şi o ataşează ca anexă la contractul individual de muncă precum şi fişele de expunere la riscuri profesionale; - întocmeşte şi ține la zi statul de personal al tuturor salariaților; - propune împreună cu organele abiliate sănatatea şi securitatea în muncă, locurile de muncă vătămătoare sau periculoase la care se acordă sporuri; - ține registrul de evidență a personalului ( inclusiv în format electronic), mişcarea acestuia în cadrul regiei, precum şi dosarele personale ale salariaților, - prezintă directorului general situația drepturilor ce decurg din lege şi din contractul colectiv de muncă în vederea dimensionării cheltuielilor cu salariile; - ia măsuri de încadrare corespunzătoare a salariaților în conformitate cu salarizarea din R.A.T.T. - răspunde de plata drepturilor salariale a angajaților regiei în baza pontajelor făcute sau a foilor de parcurs; - asigură şi răspunde de aplicarea strictă a prevederilor legale privind sistemul de salarizare a muncii şi ia măsuri pentru difuzarea tuturor instrucțiunilor în probleme de salarizare; - asigură aplicarea corecta a sistemului de salarizare pentru întregul personal în concordanță cu structura organizatorică şi numărul de posturi aprobate; - calculează drepturile băneşti cuvenite salariaţilor pe baza contractelor individuale, actelor adiționale, deciziilor şi fişelor de prezență primite, în vederea achitării acestora la datele stabilite în Regulamentul Intern - întocmeşte fişele fiscale, pe baza calculului deducerilor personale cuvenite şi le transmite, în termenul legal, atât unității fiscale, cât şi personalului; - ţine evidența deducerilor suplimentare ale salariaților în baza reglemetărilor legale în vigoare; - coordonează documentația pentru aprobarea plății orelor suplimentare pentru personal; - urmăreşte aplicarea corectă a sporurilor pentru conducerea formațiilor de lucru; - întocmeşte statele de plată a salariilor; - colectează şi introduce datele necesare calculării salariilor, - ține evidența concediilor de odihnă, a concediilor de boală şi a concediilor fără salar, - stabileşte sistemul de colectare a datelor necesare calculului salariilor, formulare şi termene de înaintare; - urmăreşte încadrarea în fondul planificat de salarii; - ține la zi şi operează în programul de personal tranşele de vechime în muncă a salariaților pșf baza cărora se acordă sporul de vechime; - eliberează, la cererea salariaților, adeverințe de salariu; - eliberează, la cerere foştilor angajați adeverințe cu sporuri, drepturi salariale, grupe de mun - întocmeşte dosarele de pensie; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

  REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE - vizează cererile salariaților privind acordarea ajutoarelor prevăzute în contractul colectiv de muncă în vigoare; - asigură completarea legală, păstrarea şi evidența carnetelor de muncă, în conformitate cu prevederile legale; - asigură securitatea păstrării carnetelor de muncă şi inventarierea periodică a acestora; - întocmeşte notele de lichidare pentru salariaţii care îşi încetează activitatea; - participă la elaborarea şi negocierea contractului colectiv de muncă şi asigură înregistrarea acestuia; - întocmeşte raportările statistice către Institutul Național de Statistică privind categoriile de salariați, numărul şi natura posturilor vacante; - participă la comisia desemnată cu efectuarea cercetării disciplinare în cazul săvârşirii de abateri de la Regulamentul Intern; - participă la menținerea şi îmbunătățirea SMI; - respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI; - elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni. b) Şcoală Formare Profesională primeşte şi centralizează necesarul de instruire de la servicii / direcţii şi întocmeşte "Planul de instruire anual”, conform procedurilor de sistem; - operează modificări în "Plan de instruire anual" îi la cursurile de formare profesională; - organizează şi coordonează în condițiile legii activitatea de formare profesională şi perfecţionare a personalului propriu; - organizează şi coordonează activitatea “Şcolii de şoferi R.A.T.T.”, în conformitate cu legislația în vigoare; - ține evidența salariaților prin centralizatorul cursurilor de formare profesională, în scopul respectării legislației în vigoare; - întocmeşte actele adiționale cu clauze de formare profesională la contractul individual de muncă, urmăreşte semnarea acestora de către cele 2 părți (angajat şi angajator); - ține evidența concediilor de studii, - urmăreşte actualizarea cunoştinţelor şi deprinderilor specifice fiecărui post şi loc de muncă şi perfecționarea profesională pentru ocupațiile de bază; - tine evidența şi informează conducerea asupra ofertelor şi a invitaţiilor venite de la furnizorii de formare profesională, a cererilor înaintate de salariați şi a referatelor înaintate de compartimente privitoare la cursurile de formare profesională; - vizează notele de lichidare şi cererile privind încetarea contractelor de muncă ale salariaților, confirmând dacă aceştia au beneficiat de cursuri de formare profesională şi dacă au restituit contravaloarea cursului; - primeşte cereri, îndrumă şi acordă informațiile necesare elevilor, studenților care solicită efectuarea stagiului de practică profesională, precum şi instituțiilor de învățământ cu care regia are relații de colaborare în vederea efectuării practicii profesionale; - urmăreşte integrarea (inducția) în activitate a personalului nou angajat; - elaborează şi propune spre aprobare conducerii sistemul de evaluare a performanțelor profesionale ale salariaţilor; - centralizează calificativele obținute în baza fişelor de evaluare a performanțelor profesionale; - propune şi inițiază proceduri şi instrucţiuni de lucru referitoare la instruirea personalului pe categorii de meserii, evaluarea în vederea promovării şi examinarea personalului de bord referitoare la siguranța circulație, în conformitate cu prevederile legale. n cazul în care apar schimbări legate de participarea c) Structura de psihologie În domeniul său de activitate, Structura de Psihologie a RATT are următoarele atribuții de ba 1) evaluarea psihologică a funcţiilor reglementate prin legislația în vigoare, în vederea cu personal corespunzător (apt) pentru desfăşurarea activității în domeniul siguranței circulație) rutiere: / - persoana desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport şi/sâ atribuții specifice de siguranța circulației (şef secție, şef atelier exploatare, şef coloan legislație); - conducător auto transport persoane în interes public; E, = m = Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

  REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă. conducător auto transport intern marfă; conducător auto transport internațional persoane şi marfă; conducător auto transporturi speciale interne şi internaționale (mărfuri periculoase, transport agabaritic, transport valori); instructor conducere auto. evaluarea psihologică a funcțiilor reglementate prin legislația în vigoare, în vederea asigurării cu personal corespunzător (apt) pentru desfăşurarea activității: personal cu funcții de decizie (funcționar public-director general, director adjunct din instituții publice); muncă la înălțime; muncă de noapte; muncă în rețele electrice de înaltă tensiune; muncă în rețele electrice de joasă şi medie tensiune; personal care conduce utilaje, vehicule de transport intrauzinal şi/sau maşina firmei; personal care lucrează în condiții de izolare; manipulare substanțe chimice (acid cianhidric, benzen, toluen, xilen, naftalină). evaluarea psihologică a altor categorii de personal la solicitarea conducerii regiei: controlori bilete; încasatori bilete. evaluarea psihologică a personalului menționat se realizează în următoarele situații: la şcolarizare în funcţia de conducător Tramvai, Troleibuz,; la angajare într-o funcție din domeniul siguranței circulației; la schimbarea funcţiei sau a tipului de transport; pentru menținerea în funcție (siguranța circulaţiei); la sesizarea de către conducerea unității sau a şefului direct, în cazul în care se constată că, din cauza unor deficiențe psihofiziologice sau de comportament la locul de muncă, personalul nu ar mai corespunde solicitărilor funcției exercitate; în urma implicării în evenimente de circulație; expertiză psihologică la solicitarea organelor de poliție, justiție, procuratură; reexaminare psihologică la solicitarea persoanelor declarate inapte la prima examinare, în termen de 30 de zile de la data luării la cunoştinţă a avizului. Organizează activitatea Structurii de Psihologie, efectuează evidența personalului asistat, asigură asistența psihologică propriu-zisă. Urmăreşte adaptarea/integrarea cursanților începători la/în specificul meseriei de conducător Tramvai-Troleibuz. Emite avize psihologice şi propune, în cazul constatării unor aspecte psihopatologice, trimiterea de către medicul de medicina muncii al RATT, a persoanei în cauză, la examen de specialitate psihologic-psihiatric pentru precizare de diagnostic clinic, sau recomandă efectuarea unui control oftalmologic, acolo unde este cazul; propune, în urma examenului psihologic efectuat menținerea sau schimbarea din funcție a personalului examinat. Efectuează consiliere psihologică gratuită angajaților RATT care se află la un moment dat în dificultate sau care doresc să se perfecţioneze, să dezvolte un aspect sau mai multe din viața personală, familială sau profesională. Se preocupă de dezvoltarea metodologică (achiziționarea de tehnici, tehnologii şi procedee noi, cu licenţă) a Structurii de Psihologie. Desfăşoară activitate ştiinţifică în vederea acumulării creditelor solicitate de Colegiul Psihologilor din România (efectuează studii şi cercetări, prelucrări statistice, privind diferite aspecte, fenomene psihologice în legătură cu activitate adesfăşurată, rezultatele fiind valorificate în cadrul conferințelor naționale şi internaţionale de psihologie, sau în publicații de specialitate). Întreține corespondență cu compartimentele Regiei, privind: caracterizări profesionale, avize psihologice, programări la examenul psihologic. Menţine relații intra-interdisciplinare: a) relații profesionale intradisciplinare cu Colegiul Psihologilor din România, alte cabinefS şi structuri de psihologie, universități, centre de studii psihologice, asociații profesionale țară şi străinătate. b) relații interdisciplinare, cu Ministerul Transporturilor, diverse instituții publice, medicina muncii, cu alte servicii, unități ale Regiei.

  ' d REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 13) Se preocupă de cunoaşterea şi aplicarea legislației în vigoare, în legătură cu activitatea de evaluare psihologică a personalului Regiei. 14) Elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni. 15) Participă la menţinerea şi îmbunătățirea SMI. 16) Respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI. 2.3 Biroul Relații Publice Art.5. În domeniul său de activitate are următoarele atribuții şi răspunderi pe domeniile următoare: a) Informarea interinstituțională b) Informarea directă a persoanelor c) Informarea presei şi relații cu presa d) informarea internă a personalului ATRIBUŢII - elaborează proceduri operaționale, instrucţiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni; - participă la menţinerea şi îmbunătățirea SMI; - respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI; - răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în cadrul serviciului, dacă este cazul. a) Informarea interinstituțională - comunică din oficiu informațiile de interes public, acte normative care reglementează activitatea RATT, structura organizatorică, atribuţiile compartimentelor, programul de audiențe, numele şi prenumele persoanelor din conducerea regiei şi a responsabilului cu relațiile publice, coordonatele de contact ale regiei, surse financiare, bugetul şi bilanțul contabil, programe şi strategii proprii, lista documentelor de interes public şi lista cuprinzând categoriile de documente produse, potrivit legii; - asigură difuzarea unui raport periodic de activitate al regiei. b) Informarea directă a persoanelor - organizează asigurarea accesului persoanelor la informaţii de interes public; - precizează condițiile în care persoanele au acces la informații; - asigură cu formulare tipizate legale activitatea; - asigură rezolvarea în termen a petițiilor, fine evidența petițiilor adresate directorului general, a termenelor scadente şi a modului de rezolvare, distribuie petițiile spre rezolvare compartimentelor ! regiei; ! - formulează răspunsurile oficiale la petiții, în baza documentelor de analiză primite de la cei în cauză, | respectând cerințele legale în domeniu; - organizează şi asigură funcţionarea unui punct de informare-documentare. c) Informarea presei şi relații cu presa - coordonează şi execută activitatea de “Purtător de cuvânt al RATT”; - informează în timp util ziariştii despre acțiunile şi activitățile de interes public ale regiei; - difuzează comunicate şi informări de presă, convoacă conferințe de presă; - difuzează ziariştilor dosare de presă legate de evenimente sau activități ale RATT; - rezolvă probleme legate de acreditarea ziariştilor; - stabileşte şi execută strategia de promovare a imaginii RATT prin mijloace mass-media; - realizează campanii publicitare pentru promovarea unor activități noi din cadrul RATT. d) Informarea internă a personalului - instituie un sistern de informare la toate nivelele regiei privind activitatea regiei; - instruieşte angajații asupra obligațiilor şi termenelor de rezolvare a petițiilor, pentru aplicarea | Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

  REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE 2.4 Serviciul Intern de Prevenire şi Protecţie Art.6. Serviciul are în subordine directă Biroul Servicii Situaţii de Urgență, având următoarele atribuții şi răspunderi: a) Prevenire şi protecție în domeniul securității şi sănătății în muncă b) Medicina muncii c) Situaţii de urgenţă (prevenirea şi stingerea incendiilor, protecția civilă) şi pază generală d) Activitate stomatologică ATRIBUŢII a) Prevenire şi protecţie în domeniul securității şi sănătății în muncă Art.7. Serviciul intern de prevenire şi protecție funcţionează ca şi compartiment distinct aflat în subordinea directă a Directorul General. Art.8. Activitățile de prevenire şi protecție, desfăşurate prin modalitățile prevăzute de legislația în vigoare, coordonate direct de Directorul General, în cadrul regiei sunt următoarele: - identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru; - elaborarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecție; - elaborarea de instrucţiuni proprii, pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă ținând seama de particularitățile activităților şi ale unităţii/întreprinderii, precum şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru; - propunerea atribuțiilor şi răspunderilor în domeniul securității şi sănătății în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcțiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu aprobarea angajatorului; - verificarea cunoaşterii şi aplicării, de către toţi lucrătorii, a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecție, precum şi a atribuțiilor şi responsabilităților ce le revin în domeniul securității şi sănătății în muncă, stabilite prin fişa postului; - întocmirea unui necesar de documentații cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securității şi sănătății în muncă; - elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicității adecvate pentru fiecare loc de muncă, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securității şi sănătății în muncă, şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite; - elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii şi/ sau unității; - asigurarea întocmirii planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent, conform prevederilor legale şi asigurarea ca toți lucrătorii să fie instruiți pentru aplicarea lui, - evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific conform legii, - stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar, şi amplasarea conform prevederilor privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă; - evidența meseriilor şi a profesiilor, prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor; - evidența posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare; - evidenţa posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic; - monitorizarea funcţionării sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură şi control, precum şi a instalațiilor de ventilare sau a altor instalații pentru controlul noxelor în mediul de ă - verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de precum şi a sistemelor de siguranță; - face demersuri pentru efectuarea determinărilor de noxe fizice, chimice sau biologi muncă, a dinamicii acestora şi a duratei de expunere a salariaților în condițiile respecti - informarea angajatorului, în scris, asupra deficienţelor constatate în timpul controal locul de muncă şi propunerea de măsuri de prevenire şi protecție; al, Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

  REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE - întocmirea rapoartelor şi/sau a listelor prevăzute de hotărârile Guvernului emise conform legi, inclusiv cele referitoare la azbest, vibrații, zgomot şi şantiere temporare şi mobile; - evidenţa echipamentelor de muncă şi urmărirea ca verificările periodice şi, dacă este cazul, încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor referitoare la asigurarea securității şi sănătății lucrătorilor care utilizează la locul de muncă echipamente de muncă; - identificarea echipamentelor individuale de protecție necesare pentru posturile de lucru din regie şi întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecție conform prevederilor referitoare la cerințele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă; - urmărirea întreținerii, manipulării şi depozitării adecvate a echipamentelor individuale de protecție şi a înlocuirii lor la termenele stabilite, precum şi în celelalte situații referitoare la cerințele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă; - participarea la cercetarea evenimentelor conform competențelor prevăzute de lege; - întocmirea evidențelor conform competențelor prevăzute de lege; - elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din regie, în conformitate cu prevederile din lege; urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor; - colaborarea cu lucrătorii şi/sau reprezentanții lucrătorilor, serviciile externe de prevenire şi protecție, medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecție; - colaborarea cu lucrătorii desemnaţi/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situația în care mai mulți angajatori îşi desfăşoară activitatea în acelaşi loc de muncă; - urmărirea actualizării planului de avertizare, planului de prevenire şi protecție, şi al planului de evacuare; - propunerea de sancțiuni şi stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii atribuțiilor în domeniul securității şi sănătății în muncă; - propunerea de clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări servicii cu alți angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini; - participă pe post de secretar în comisiile de cercetare a accidentelor de muncă, ținând evidența acestora conform legislației în vigoare; - organizează şi participă pe post de secretar la şedinţele Comitetului de sănătate şi securitate în muncă. Art.9. Alte atribuții coordonate direct de şeful Serviciului I.P.P. în conformitate cu cerințele legale, impuse de SMI şi regulamentele interne în vigoare ale regiei: - elaborează proceduri operaţionale, instrucțiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni; - participă la dezvoltarea, menținerea şi îmbunătățirea SMI; - respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI; - colaborează cu organele sindicale, Inspectoratul teritorial de muncă, analizează sesizările lucrătorilor pe această direcție; - răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în cadrul serviciului, dacă este cazul; - colaborează cu reprezentanții lucrătorilor cu atribuții pentru securitatea şi sănătatea în muncă, cu persoanele juridice sau fizice abilitate angajate pentru a presta servicii în domeniu şi cu reprezentanții sindicatelor pentru realizarea programelor privind îmbunătăţirea condițiilor de muncă incluse în contractele colective; - stabileşte reguli privind instruirea şi însoțirea persoanelor aflate în regie cu permisiunea angajatorului sau a reprezentaților acestuia. b) Medicina muncii Art.10. Activitatea revine în mod direct medicului de medicina muncii, funcţionează distinct, conferi prevederilopr legale, din punct de vedere administrativ fiind în componența Serviciului inten de Prevenire şi Protecţie. Art.11. Activitatea de medicina muncii este coordonată şi condusă de către medicul de mesicina Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă. ue

  REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE medicina a muncii apără interesele regiei, ale angajaților săi şi nu i se poate cere să folosească concluziile medicale în scopuri care prejudiciază angajatul. ATRIBUȚII organizează supravegherea medicală a condițiilor de muncă în relație cu starea de sănătate a salariaților, depistarea bolilor profesionale, cunoaşterea şi dispensarizarea bolilor legate de profesiune şi acordarea ajutorului medical în caz de accidente în timpul desfăşurării activității, urmăreşte realizarea contractului colectiv de muncă; asigură funcționarea cabinetului de medicină a muncii şi accesul salariaților la serviciul medical de medicina muncii ; ține legătura cu organele sanitare şi medicale coordonatoare; monitorizează condițiile de muncă şi procesele tehnologice din regie în relație cu starea de sănătate a salariaților pentru depistarea condiţiilor de mediu şi de lucru, recomandă măsurile profilactice de organizare a proceselor de muncă şi după caz, schimbarea locului de muncă, recomanda acordarea materialelor igienico sanitare pentru prevenirea bolilor profesionale; organizează şi controlează aplicarea măsurilor pentru gestionarea deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală stabileşte locurile de muncă unde se acordă alimentație de protecție, depistează şi semnalează cazurile de îmbolnăviri profesionale, în conformitate cu legislația în vigoare; analizează periodic şi ține evidența morbidității; ia in evidenta certificatele de concediu medical potrivit reglementărilor în vigoare si efectueaza controlul medical la reluarea activitatii cand este necesar; efectueaza examenul medical la angajare, efectueaza controlul medical periodic al lucratorilor conform legislației; elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni; participă la dezvoltarea, implementarea, menținerea şi îmbunătățirea SMI; respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI. c) Biroul Servicii Situaţii de Urgență Art.12. Biroul are atribuții şi răspunderi în următoarele domenii : Art.13. I) Activitatea de protecție civilă Îl) Activitatea de prevenire si stingere a incendiilor III) Paza generală În domeniile în care îşi desfăşoară activitatea biroul are următoarele atribuții: elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucţiuni; participă la menținerea şi îmbunătățirea SMI; respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI. D) Activitatea de Protecţie civilă Art.14. Activitatea revine în mod direct Biroului Servicii Situaţii de Urgență care organizează şi conduce Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă. activitatea celulei de urgență pentru îndeplinirea misiunilor şi sarcinilor ce-i revin potrivit actelor normative în vigoare. ATRIBUȚII prevăd, anual, în bugetul propriu, fonduri pentru cheltuieli necesare desfăşurării activițăților del protecție civilă; organizează instruirea şi pregătirea personalului încadrat în muncă privind protecția asigură alarmarea salariaților şi populației din zona de risc creată ca urmare a activit desfăşurate;

  REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE - participa la exercitii şi aplicații de protecție civilă şi conduc nemijlocit acţiunile de alarmare, evacuare, intervenție, limitare şi inlaturare a urmărilor situațiilor de urgenta desfăşurate de regie sau formatiunile proprii; - îngtiințează persoanele şi organismele competente asupra factorilor de risc şi le semnalează, de îndată, cu privire la iminența producerii sau producerea unei situații de protecție civilă la nivelul regiei; - încheie contracte, convenții sau protocoale de cooperare cu alte servicii de urgenţă profesioniste sau voluntare; - mențin în stare de funcţionare mijloacele de transmisiuni-alarmare, spațiile de adăpostire şi mijloacele tehnice proprii, destinate adăpostirii sau intervenției, țin evidența acestora şi le verifică periodic; - îndeplinesc alte obligații şi măsuri stabilite, potrivit legii, de către organismele şi organele abilitate. - conduce activitățile pentru întocmirea şi actualizarea planului de protecție civilă al R.A.T.Timişoara; - îndrumă şi răspunde de pregătirea de protecţie civilă a celulei de urgență, a şefilor şi comandanților formațiunilor de protecţie civilă proprii, a personalului încadrat în formațiunile de protecție civilă şi a salariaților potrivit programelor elaborate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgență „Banat” al județului Timiş; - urmăreşte şi controlează aplicarea măsurilor prevăzute în actele normative privind avizarea proiectelor construcțiilor noi, execuţia adăposturilor de protecție civilă în subsolul noilor construcţii şi amenajarea unor lucrări subterane ca adăposturi de protecție civilă; -_ ține evidența şi controlează întreținerea, conservarea şi modul de folosire în timp de pace, a fondului de adăpostire; - prezintă propuneri Directorului General pentru completarea necesarului de adăpostire; - are şi alte atribuții stabilite de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgență „Banat” al județului Timiş fără a diminua capacitatea de organizare şi îndrumare a activităților de protecție civilă din cadrul regiei; - ţine evidența militară a angajaților şi agenților prin Centrul Militar Zonal Timis; - ţine evidența mijloacelor auto necesare la mobilizarea generală sau parțială; - participă la întocmirea lucrării de mobilizare a regiei prin SMEPTA de pe lângă Prefectura Judetului Timiş. ll) Prevenirea şi stingerea incendiilor Art.15. Activitatea revine în mod direct Biroului Servicii Situaţii de Urgență care organizează şi răspunde de modul în care se asigură activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor. ATRIBUŢII - desfăşoară activități de informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi a măsurilor de apărare impotriva incendiilor sau în alte situații de urgență; - întocmeşte actele de autoritate: decizii, dispoziții, hotărâri şi altele asemenea, prin care se stabilesc raspunderi pe linia apărării impotriva incendiilor, precum şi documentele şi evidentele specifice; - întocmeşte/actualizează instrucțiunile de prevenire şi stingere a incendiilor pentru locurile de munca stabilite, obligatoriu pentru toate locurile cu risc de incendiu şi stabileste atribuțiile ce revin salariaților; - organizează salvarea salariaților şi evacuarea bunurilor, prin întocmirea şi afişarea planurilor de protecție specifice şi prin menținerea condițiilor de evacuare pe traseele stabilite; - asigură intervenția pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor şi protecția persoanelor, a animalelor şi a bunurilor periclitate de incendii sau în alte situații de urgență; - elaborează documentele specifice de instruire la locul de muncă, desfăşurarea propriu-zisă şi verificarea efectuării acesteia; - organizează apărarea împotriva incendiilor la locurile de muncă; - planifică şi execută controale proprii periodice, în scopul depistării, cunoaşterii şi înlăturării orie âror stări de pericol care pot favoriza inițierea sau dezvoltarea incendiilor şi propune rem deficienţelor constatate; - asigură funcționarea la parametrii proiectați a mijloacelor tehnice de apărare împotriva în - reglementează raporturile privind apărarea impotriva incendiilor în relațiile contracte/convenții; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

  REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE - propune includerea în bugetele proprii a fondurilor necesare organizării activității de apărare impotriva incendiilor, dotării cu mijloace tehnice pentru apărarea impotriva incendiilor şi echipamente de protecție specifice; - prezintă periodic conducerii analize privind activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor; - verifică întreţinerea şi funcționarea tehnicii de luptă împotriva incendiilor, asigură încărcarea stingătoarelor; - colaborează cu organele Ministerului Administrației şi Internelor pe linia prevenirii incendiilor. - acorda sprijin şi asistenta tehnica de specialitate centrelor operative pentru situații de urgenta în îndeplinirea atribuțiilor. - întocmeşte documentele de organizare, desfăşurare şi conducere a activității serviciului privat pentru situații de urgență; - asigură pregătirea şi antrenarea serviciului de urgență privat pentru intervenție, precum şi de participarea acestuia la concursurile profesionale. II) Paza generală Art.16. Activitatea revine în mod direct Biroului Servicii Situaţii de Urgență care prezintă conducerii propuneri de reguli precise de acces şi circulație în incintă, răspunde de aplicarea strictă a acestor reguli, numeşte persoanele responsabile cu aceasta pe incintă. ATRIBUȚII - elaborează planurile de paza a obiectivelor şi bunurilor, modul de efectuare a acesteia, necesarul de amenajări, instalații şi mijloace tehnice de pază şi alarmare; - ia măsuri şi răspunde de efectuarea amenajărilor, instalațiilor şi a mijloacelor tehnice de pază şi alarmare prevăzute în plan; - cercetează evenimentele semnalate pe linie de pază, informează conducerea asupra acestora şi propune măsuri necesare; - întocmeşte documentele pentru informarea organelor de poliție cu privire la evenimentele produse pe linie de pază; - ţine legătura cu prestatorii de servicii de pază, vizează documentele de plată a pazei, controlează efectuarea pazei, dacă este cazul. d) Activitate stomatologică - asigură funcționarea cabinetului stomatologic şi evidența specifică din cadrul acestuia. 2.5 Serviciul Control Intern Art.17. Serviciul Control Intern are atribuții în domeniul verificării dispozițiilor legale în vigoare privitoare la gestionarea şi gospodărirea mijloacelor materiale şi băneşti aflate la dispozitia regiei şi supraveghează întreaga activitate a regiei privind conformitatea şi respectarea prevederilor documentațiilor interne şi externe în vigoare. ATRIBUŢII - efectuează controlul gestionar de fond la toate subunitățile şi gestiunile; - organizează desfăşurarea şi valorificarea potrivit normelor legale a acțiunilor de control; - urmăreşte aplicarea sancţiunilor disciplinare, convenționale sau penale, după caz, împotriva celor vinovați, stabileşte dimensiunile pagubelor; - verifică existența, integritatea şi paza bunurilor şi valorilor de orice fel şi deținute cu orice titlu; - verifică utilizarea valorilor materiale de orice fel, declasarea şi casarea de bunuri; - verifică efectuarea prin numerar sau prin cont a încasărilor şi plăţilor în lei şi valută, inclusiv/â salariilor şi reţinerilor sau altor obligații; - verifică întocmirea şi circulația documentelor primare, documentelor tehnic-operative şi contabile, ) - efectuează verificări ternatice pe orice problemă economică care poate produce pagube; - întocmeşte proiectul planului de control semestrial şi îl supune aprobării directorului general; - participă la menţinerea şi îmbunătățirea SMI; 3 _ Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

  REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCTIONARE Ediţia:3 Revizia: 0 - respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI; - planificarea şi realizarea inspecțiilor în baza documentației SMI, a rapoartelor de audit intern şi a dispozițiilor managementului de vărf; - supraveghează întreaga activitate a regiei privind conformitatea şi respectarea prevederilor documentației Sistemului de Management Integrat; - efectuează inspecții neplanificate pe baza sesizărilor sau la solicitarea managementului de vărf; - elaborarea instrucțiunilor de verificare; - identificarea şi înregistrarea neconformităților şi prevenirea utilizării neintenționate a produselor neconforme; - participă la anchetele de cercetare a evenimentelor precum şi verificări pe traseu; - în baza rezultatelor de analiză a inspecțiilor efectuate propune în rapoartele de inspecții sancţiuni şi măsuri de îmbunătățire a activității controlate; - elaborează proceduri operaţionale, instrucțiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni; - urmăreşte şi analizează defecțiunile din teren; - urmăreşte respectarea obligațiilor cu termenele de garanție a reviziilor şi reparațiilor, întocmeşte petiții la furnizori împreună cu Serviciul A.P.A. la solicitarea acestuia; - controlează calitatea transportului în comun, respectarea regulilor stabilite, comportarea personalului de bord, analizează reclamațiile cu privire la calitatea transportului în comun; - face parte din comisia de evaluare a pagubelor materiale produse în urma unor deranjamente sau accidente; - participă la analizele organizate cu executanții şi beneficiarii privind calitatea produselor şi reparațiilor executate; - face analize de fiabilitate a ansamblelor şi subansamblelor principale la autovehicule; - verifică respectarea proceselor tehnologice în activitatea de revizii şi reparații, procese cuprinse în procedurile şi instrucțiunile proprii compartimentelor, sesizând încălcarea acestora. 2.6 Serviciul Monitorizare şi Siguranţa Circulației Art.19. Compartimentul are în subordine: a) Biroul Siguranța Circulației b) Biroul Monitorizare Circulaţie ATRIBUȚII Art.20. În domeniul său de aciivitate Serviciul Monitorizare şi Siguranța Circulaţiei are următoarele atribuții şi răspunderi : - elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucţiuni; - participă menținerea şi îmbunătățirea SMI, - respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI; - controlează modul în care sunt asigurate condiții corespunzătoare de transport pentru publicul călător: ordinea, confortul şi starea de curățenie, propune măsuri de îmbunătățire; - analizează cererile de înființare de noi trasee sau de modificare a celor existente propunând soluții, - urmăreşte respectarea graficelor de circulaţie de către secții inclusiv orele de intrare în traseu, orele de ieşire din traseu, orele de trecere şi acoperirea traseelor cu mijloace de transport, conform programelor stabilite; - ține legătura cu instituțiile care administrează drumurile, Poliția rutieră, Primăria; - răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în acest serviciu, dacă este cazul, - verifică pe trasee disciplina personalului precum şi respectarea măsurilor privind siguranța circulației; - urmăreşte modul cum se face depanarea în traseu a mijloacelor de transport; - se ocupă de întocmirea asigurărilor pentru parcul de vehicule transmis de DTE şi DTA; - ţine evidenţa şi urmăreşte recuperarea pagubelor aduse regiei de la personalul propriu, terț persoane, societăți de asigurări împreună cu compartimentul juridic şi serviciul financiar-contabil; - ține legătura cu societățile de asigurări; - urmăreşte conducerea preventivă şi respectarea restricțiilor; > - colectează sesizările conducătorilor de vehicule privind starea liniei cale, contact sau dr informează pe cei în cauză pentru remediere; - verifică existența şi amplasarea corectă a indicatoarelor de traseu de pe vehicule, Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

  REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE Acest docurnent este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă, controlează şi ține evidența îndeplinirii planului de exploatare; urmăreşte modul cum sunt dirijate în trasee mijloacele de transport de către dispeceri, înregistrează şi evidenţiază întreruperile de circulație; analizează cauzele şi frecvența accidentelor de circulație, întocmeşte periodic informări privind evenimentele rutiere în care sunt implicate mijloacele de transport ale regiei, organizează şi urmăreşte îndeplinirea sarcinilor stabilite în planurile de măsuri, pe linie de siguranța circulaţiei; participă la cercetarea accidentelor grave de circulație în care au fost implicate vehicule ale regiei; ia măsuri pentru înregistrarea şi evidența evenimentelor de circulație la nivel de regie; propune măsuri tehnice şi organizatorice pentru prevenirea evenimentelor de circulație, pentru întărirea disciplinei, pentru sancţionarea abaterilor pe linie de siguranța circulației; difuzează şi urmăreşte utilizarea de mijloace de propagandă şi instruire pe linie de siguranța circulației; verifică cu ocazia controalelor periodice modul cum în secţii se realizează instruirea lunară a personalului, prelucrarea evenimentelor produse; ține evidența stațiilor pentru călători şi sesizează organele competente pentru ca acestea să îndeplinescă condițiile de siguranța circulației; dispecerul central reprezintă Directorul General în zilele lucrătoare pe intervalul orar sâmbăta, duminica şi în sărbătorile legale, atâta timp cât coordonarea Regiei nu este asigurată de alte persoane desemnate din cadrul conducerii executive ale acesteia, dispecerul central are în subordine dispecerii din cadrul dispeceratelor de direcții şi dispeceratului energetic din cadrul Direcţiei Transport Electric, în zilele lucrătoare pe intervalul orar 15" -07", sâmbăta, duminica şi în sărbătorile legale; monitorizează respectarea graficelor, rotirea şi refrecvențarea mijloacelor de transport în caz de abateri seminificative față de graficele planificate; informează conducătorii de vehicule privind orice modificare apărută în schimbarea graficelor de circulație sau a vehiculelor alocate, urmare a unor necesități apărute în funcţie de diverse situaţii impuse, prin utilizarea mijloacelor de comunicații specifice SIEIC, comunică cu conducătorii de vehicule, ori de cate ori situația impune, prin mesaje scrise predefinite sau particulare şi prin voce. Prioritară va fi comunicația prin mesaje scrise; respectă orice alte sarcini cu privire a SIEIC, rezultate prin procedurile şi regulamentele proprii fiecărui compartiment şi loc de muncă; urmăreşte în permanență modul cum sunt respectate programele de circulație colaborând cu dispecerii de la direcții/secții şi şefii de coloană. la decizii de deviere a mijloacelor de transport pe alte trasee atunci când se impune acest lucru. Când este cazul solicită sprijinul şefilor de ateliere sau conducătorilor direcţiilor/secției; urmăreşte permanent prin Sistemul de Monitorizare Vehicule (SMV) respectarea graficele de circulație, intervenind prin modificarea graficelor de circulație când situația o impune solicitând în acest sens şi intervenția dispecerilor direcțiilor/secției, controlorilor de trafic; ține evidența zilnică a tuturor mijloacelor de transport din exploatare, înregistrând toate întârzierile la ieşirea în exploatare față de graficul de circulație, intrările în depouri a unităților pe cauze; în cazul evenimentelor de circulație, (tamponări, accidente de persoană, deraieri, deranjamente în rețeaua de contact, începuturi de incendiu, blocări de circulație, intemperii atmosferice deosebite, etc.) ia măsurile ce se impun, mobilizând echipele de intervenție din cadrul Direcţiei Transport Electric şi Direcţiei Transport Auto, solicitând (dacă este cazul ) şi sprijinul altor organe cu putere de decizie (Poliţia Rutieră, Poliția Comunitară, Primărie, etc.) evidențiind în registrul de evenimente cauzele, vinovații, modul de rezolvare; monitorizează debranşările şi branşările sectoarelor, la cererea echipelor de intervenție şi revizii, se fac prin personalul de serviciu de la substaţii (TM 3); dacă debranşarea sectorului respectiv durează mai mult de 10 minute, se vor lua măsurile necesare pentru desfăşurarea circulației în condiții acceptabile; în urma evenimentelor de circulație sau din alte cauze, sprijină acţiunea de readucere în depoi mijloacelor de transport. În cazuri deosebite va lua măsuri pentru asigurarea pazei în trd întocmind raport dacă se constată nereguli; liniile R.A.T.T.);

   Atasament: Referat_Organigrama_RATT.pdf

   ROMÂNIA Se aprobă JUDEŢUL TIMIŞ Primar, MUNICIPIUL TIMIŞOARA Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu DIRECŢIA DRUMURI ŞI TRANSPORTURI SERVICIUL REGLEMENTĂRI TRANSPORTURI URBANE NR. Bd.C.D.Loga nr 1,300030 Timisoara,tel:+40256 490 635 e-mail:[email protected] internet:www.primariatm.ro

   REFERAT privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi

   funcţionare al Regiei Autonome de Transport Timişoara

   Potrivit art. 36, alin (3), lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, consiliul local aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local.

   De asemenea, art. 36, alin. (2), lit. a) din acelaşi act normativ mai sus invocat precizează următoarele: ,, Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local”. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 334/2009 privind obiectivele şi criteriile de performanţă precum şi criteriile şi procedura de selecţie a directorului general la Regia Autonomă de Transport Timişoara prevede în Anexa 2, art. 1 faptul că în vederea asigurării eficienţei activităţii regiei şi a continuităţii actului managerial, angajarea directorului general la R.A.T. Timişoara se face în urma concursului de proiecte de management, cu contract individual de muncă pe durată determinată şi contract de management, în condiţiile legii.

   Ţinând cont de Dispoziţia nr. 111/25.01.2010 privind numirea domnului Goia Ioan în funcţia de director general la Regia Autonomă de Transport Timişoara şi de H.C.L. nr. 21/26.01.2010 privind desemnarea preşedintelui Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara, propunem aprobarea:

   - Organigramei Regiei Autonome de Transport Timişoara; - Statului de funcţii al Regiei Autonome de Transport Timişoara; - Regulamentului de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome de Transport

   Timişoara.

   DIRECTOR, ING. CULIŢĂ CHIŞ

   ŞEF SERVICIU, ING. ADRIAN COLOJOARĂ

   CONSILIER, AVIZAT JURIDIC, ING. LIDIA VÎLCEANU

   . Cod FP17-01,Ver.02

   Atasament: Anexa_1.pdf

   VE TA IEI DNUIAVIN noa Î Y-