keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 290/27.06.2006 privind aprobarea Regulamentului de publicitate stradala in municipiul Timisoara

27.06.2006

Hotararea Consiliului Local 290/27.06.2006
privind aprobarea Regulamentului de publicitate stradala in municipiul Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2006 - 8617/05.05.2006 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara.
Avand in vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr.71/2002, privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (f) si (k) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modiifcată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba Regulamentul privind publicitatea stradala in Municipiul Timisoara conform Anexei , care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: La data emiterii prezentei hotarari se revoca Hotărârea Consiliului Local nr. 3/2005 privind aprobarea Regulamentului de publicitate stradala in municipiul Timisoara.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Urbanism, Directia Patrimoniu si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Biroului Transport si Siguranta Circulatiei;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CORNEL MISTOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Regulament_publicitate.pdf

ANEXĂ

LA HCL NR. ____/_______

REGULAMENT privind publicitatea stradală în municipiul Timişoara

Capitolul I - Dispoziţii generale Art. 1. Acest regulament stabileşte cadrul juridic unitar pentru activităţile de publicitate stradală din municipiul Timişoara, condiţiile de autorizare a acestor activităţi şi a mijloacelor de publicitate stradală. Regulamentul se aplică fără excepţie atât pe domeniul public cât şi pe domeniul privat.

Art. 2. Activităţi de publicitate stradală pot fi desfăşurate în Timişoara de către orice contribuabil, persoană fizică sau juridică, cu condiţia respectării acestui regulament, a Legii nr.50/1991, a Hotărârii de Guvern nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local (HG 955/2004), a textelor normative care modifică sau, după caz, completează reglementările legale în vigoare la data adoptării regulamentului, precum şi a plăţii taxelor locale corespunzătoare.

Capitolul II - Definiţii Art. 3. În sensul prezentului regulament, termenii de mai jos vor avea următorul înţeles:

a) Promovare: un ansamblu de activităţi şi mijloace (incluzând publicitatea, reclama, organizarea de evenimente, distribuirea de mostre etc.) prin care se încearcă crearea unui avantaj de piaţă pentru un produs, serviciu sau idee;

b) Publicitate: totalitatea modalităţilor şi instrumentelor specifice utilizate pentru a facilita cunoaşterea şi aprecierea de către consumatori a anumitor produse şi servicii care fac obiectul vânzării sau pentru a informa publicul asupra unor evenimente, a sediilor unor persoane juridice, a destinaţiei unor spaţii etc.;

c) Publicitate stradală/outdoor: publicitate exterioară, în spaţii deschise;

d) Reclamă: activitate cu rolul de a atenţiona sau convinge publicul de calitatea unui serviciu, produs sau idei; termenul mai este folosit şi cu semnificaţia restrânsă de suport folosit în activitatea de reclamă;

e) Sistem publicitar: structură (poate fi o construcţie provizorie sau o confecţie dintr-un material oarecare) ce serveşte drept suport pentru mesaje publicitare;

f) Firmă: construcţie provizorie, fixată de pereţii exteriori ai unei clădiri, compusă în principal din numele unui comerciant şi elementele grafice prin care acesta se identifică şi comunică potenţialei clientele că în imediata apropiere se află locul de desfăşurare a activităţii sale;

g) Panou publicitar: placă rigidă din metal sau material sintetic, de dimensiuni variabile, pe care se aplică mesaje publicitare sub formă de afiş;

h) Afiş/poster: mijloc de transmitere a unui mesaj publicitar, de obicei imprimat pe hârtie sau pe folie sintetică şi expus public;

2

i) Banner: mijloc de transmitere a unui mesaj publicitar realizat din folie sintetică sau material textil, adeseori de formă dreptunghiulară, afişat în zonele cu trafic auto sau pietonal foarte intens;

j) Mesh: mijloc de transmitere a unui mesaj publicitar realizat din folie sintetică perforată, adeseori de mari dimensiuni, fixat direct sau prin intermediul unor suporţi pe clădiri; fiind străveziu, se poate monta şi deasupra ferestrelor;

k) Panou indicator/banner vertical/casetă luminoasă indicatoare/tăbliţă indicatoare: sisteme purtătoare de mesaj informativ, de dimensiuni reduse, fixate prin intermediul unor prinderi speciale pe un imobil sau pe un suport independent de tip stâlp, care avertizează apropierea de o zonă sau de un imobil unde se desfăşoară o activitate determinată, indicând de cele mai multe ori direcţia şi distanţa până la destinaţie;

l) Panou mobil: panou publicitar , amplasat la sol sau autoportant, fără fundaţie, cu dimensiuni maxime de 0,5*0,9 m;

m) Sistem informativ: structură constructivă de tip firmă, totem, roof-top sau panou indicator care comunică locul de desfăşurare a unei anumite activităţi sau avertizează apropierea de o zonă sau de un imobil unde se desfăşoară o activitate;

n) Totem: structură constructivă sub formă de coloană inscripţionată cu texte şi elemente grafice sau sub formă de pilon ce susţine elemente structurale prin care un comerciant se identifică şi comunică potenţialei clientele că în imediata apropiere se află locul de desfăşurare a activităţii sale;

o) Ecran multimedia: mijloc de transmitere a unui semnal video şi audio de tip publicitar, informativ sau mediatic, reprezentat printr-un ansamblu constructiv format dintr-o structură de susţinere (de tip suport independent sau fixată pe un imobil) şi un ecran de mari dimensiuni;

p) Roof-top: sistem publicitar de mari dimensiuni, luminos sau iluminat, montat pe acoperişul sau pe terasa unei clădiri.

Capitolul III - Reguli şi proceduri de autorizare Art. 4. Activităţile de publicitate stradală şi amplasarea sistemelor publicitare se vor realiza pe baza unei autorizaţii eliberate de Primăria Municipiului Timişoara (P.M.T.) Funcţie de modalitatea autorizării, aceasta poate fi:

a) autorizaţie de construire;

b) acord pentru publicitate temporară.

Art. 5. În zonele de protecţie a monumentelor istorice specificate în Anexa nr. 1 este interzisă amplasarea sistemelor publicitare şi informative care nu au obţinut avizul Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional a Judeţului Timiş.

Art. 6. Instalarea de sisteme publicitare este interzisă în parcuri, pe arbori şi în zonele verzi amenajate.

Art. 7. (1) La mai puţin de 50 m de intersecţii este interzisă amplasarea sistemelor publicitare precum şi a sistemelor informative ce au formă, dimensiuni sau culori specifice semnalizărilor rutiere sau emit lumină intermitentă.

(2) Distanţa de 50 m a unui sistem publicitar faţă de intersecţie se va măsura de la cel mai apropiat punct de întretăiere a două drepte imaginare ce prelungesc axele căilor rutiere ce se intersectează. Această măsurătoare trebuie marcată clar pe planul de situaţie din documentaţia necesară obţinerii autorizaţiei de construire / acordului pentru publicitate temporară.

Art. 8. Este interzisă amplasarea de sisteme publicitare la sol cu înălţime mai mare de 10 metri.

Art. 9. Pe toată raza municipiului Timişoara pot avea loc activităţi de promovare pe termen scurt, de sine stătătoare sau asociate unui eveniment. Evenimentele de mică anvergură, gen expunere de

3

modele, distribuire de mostre şi tipărituri, lansare de produse etc. cat si cele de mare anvergura gen festivaluri, târguri, expoziţii, concerte, manifestări cu ocazia unor evenimente speciale cu caracter social, politic, cultural-distractiv, comercial, turistic, sportiv etc., trebuie aprobate în prealabil de către Comisia de Ordine Publică înfiinţată pe lângă P.M.T.

Art. 10. (1) Odată cu fiecare autorizaţie de construire sau acord pentru publicitate temporară, P.M.T. va înmâna beneficiarului un autocolant care va cuprinde însemnele Consiliului Local Timişoara (C.L.T.) şi numărul autorizaţiei/acordului.

(2) Este obligaţia beneficiarului autorizaţiei de construire sau a acordului pentru publicitate temporară să lipească autocolantul la vedere pe sistemul publicitar şi să urmărească, pe toată durata de existenţă a sistemului publicitar, ca autocolantul să nu dispară sau să se degradeze, devenind ilizibil. Dacă acest lucru se întâmplă totuşi, beneficiarul va solicita în termenul cel mai scurt autorităţii emitente eliberarea unui nou autocolant cu acelaşi număr de autorizaţie/acord.

(3) Costul autocolantului este suportat de către beneficiar.

(4) Beneficiarii autorizaţiilor eliberate anterior întrării în vigoare a prezentului regulament au obligaţia ca în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament să solicite P.M.T. eliberarea autocolantelor corespunzătoare numerelor de autorizaţie şi să urmeze dispoziţiile de la alineatul (2) de mai sus.

Art. 11. În cazul în care se constată o neregularitate a documentaţiei depuse, P.M.T. va notifica acest fapt solicitantului in termenul prevăzut de lege.

Art. 12. Orice modificare a conţinutului documentaţiilor de autorizare sau a procedurilor de autorizare, care nu este consecinţa unei schimbări legislative, ci urmarea unei decizii interne a P.M.T., va fi comunicată publicului pe pagina de web a P.M.T. cu 90 de zile calendaristice înainte ca aceasta să devină efectivă, timp în care P.M.T. se obligă să accepte la depunere documentaţiile întocmite în conformitate cu vechile reguli.

Art. 13. Persoanele fizice sau juridice care au amplasate sisteme publicitare vor afişa în mod vizibil numele sau denumirea celei care a amplasat acel sistem publicitar.

Art. 14. (1) Distanţa minimă între două sisteme publicitare care prin amplasarea lor riscă să obtureze vizibilitatea mesajului publicitar va fi de 30 m.

(2) Încălcarea prevederii de la alin. (1) de către o persoană fizică sau juridică dă dreptul părţii lezate de a solicita P.M.T. anularea autorizaţiei/acordului eliberat cu încălcarea acestei prevederi, însoţită de luarea măsurilor legale ce se impun. PMT va analiza plângerea în termen de 10 zile de la depunerea ei , va stabili care dintre părţi a depus prima la Centrul de Consiliere pentru cetăţeni documentaţia de autorizare ( fie că este vorba de autorizaţie de construire, fie de acord pentru publicitate temporară )şi, în cazul în care constată că plângerea este întemeiată, va dispune anularea autorizaţiei/acordului şi demontarea sistemului publicitar în termen de cinci zile de la data comunicării dispoziţiei.

(3) În acelaşi regim de autorizare are prioritate solicitantul care a înregistrat primul cererea.

Art. 15. Se poate concesiona fără licitaţie publică un metru pătrat de teren în vederea amplasării de totemuri pe domeniul public în faţa sediului societăţilor comerciale sau a punctelor de lucru ale acestora până la o distanţă maximă de 30 m. Totemurile vor face publicitate numai cu privire la denumirea societăţilor comerciale şi la activitatea acestora. Concesionarea se face în baza unui contract de concesionare ce se va încheia pe o perioadă de cel mult 5 ani.

Art. 16. Autorizaţiile de construire şi acordurile pentru publicitate temporară vor fi publicate pe website-ul P.M.T. Direcţia de Patrimoniu şi Direcţia de Urbanism răspund de informaţiile publicate, respectiv dacă acestea sunt complete şi actualizate cu situaţia din teren. Baza de date publicată trebuie să reflecte situaţia reală, la zi, pentru a permite un control eficient.

4

Capitolul IV - Autorizaţia de construire Art. 17. Autorizaţia de construire se va elibera în conformitate cu Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare. Metodologia de autorizare este descrisă în Anexa nr. 2 a acestui regulament.

Art. 18. De regulă, autorizaţia de construire se emite la solicitarea deţinătorului unui drept de proprietate asupra unui imobil sau a deţinătorului unui contract de concesiune, de cesiune sau de comodat. Doar pentru construcţii cu caracter provizoriu (de tipul corpurilor şi panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor), autorizaţia de construire poate fi emisă pe numele deţinătorului unui contract de închiriere, cu acordul expres al proprietarului de drept. În cazul sistemelor publicitare instalate pe stâlpii reţelei de transport în comun (R.A.T.T.) sau a celei de iluminat stradal (Electrica), contractul de închiriere semnat de părţi ţine loc de acord expres.

Art. 19. În cazul tuturor sistemelor publicitare, pentru obţinerea autorizaţiei de construire se vor respecta normele Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului Timişoara şi cele ale Hotărârii de Guvern nr. 955/2004, cu precizarea că normele din capitolul „Condiţii de amplasare a afişelor şi panourilor publicitare” al HG 955/2004 se vor aplica tuturor tipurilor de sisteme publicitare, cele din capitolul „Afişe şi panouri neluminate” (Art. 38) se vor aplica sistemelor publicitare ce fac parte din categoria „publicitate neluminoasă” (Art. 35, al. (3), lit. a), cele din capitolul „Panouri luminoase” (Art. 39) – celor din categoria „publicitate luminoasă” (Art. 35, al. (3), lit. b), cele din capitolul „Publicitate pe autovehicule” (Art. 40) - celor din categoria „publicitate pe vehicule” (Art. 35, al. (3), lit. c), cele din capitolul „Firme” (Art. 37) - celor din categoria „firmelor” (Art. 35, al. (3), lit. d), şi cele din capitolul „Tăbliţe indicatoare şi de orientare” (Art. 41) - celor din categoria „panouri indicatoare” (Art. 35, al. (3), lit. e).

Art. 20. Materialele din care se vor executa sistemele publicitare vor fi de bună calitate, rezistente la intemperii şi vor avea un aspect estetic care nu va afecta imaginea urbană a zonei în care se amplasează.

Art. 21. Proprietarii sistemelor publicitare au obligaţia de a neutraliza ori a acoperi cu o folie monocoloră suprafeţele de expunere a mesajelor publicitare după 15 zile de la expirarea perioadei pentru care au plătit taxă de reclamă.

Art. 22. Proprietarii sistemelor publicitare au obligaţia întreţinerii şi menţinerii acestora într-o stare estetică bună.

Art. 23. Amplasarea sistemelor publicitare pe domeniul public sau privat al Statului Român se va face de titularul unui drept câştigat în urma unei licitaţii publice.

Capitolul V - Acordul pentru publicitate temporară Art. 24. Acordul pentru publicitate temporară se va elibera, în conformitate cu Art. 35, al. (3), lit. f) din Hotărârea de Guvern nr. 955/2004, pentru:

a) activităţile de promovare pe termen scurt care se desfăşoară pe domeniul public sau privat (festivaluri, târguri, expoziţii, lansări de produse, publicitate sonoră, publicitate aeriană, manifestări cu ocazia unor evenimente speciale cu caracter social, politic, cultural-distractiv, comercial, turistic sau sportiv etc.) şi sistemele publicitare ce însoţesc aceste activităţi;

b) sistemele publicitare folosite ca purtător de mesaj în cadrul unor campanii publicitare pe termen scurt (afişe, postere, bannere orizontale si verticale, mesh-uri, panouri indicatoare, panouri mobile şi alte sisteme publicitare).

Art. 25. Pentru a putea obţine acordul pentru publicitate temporară, sistemele publicitare folosite ca purtător de mesaj trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să fie folosite ca purtător de mesaj în cadrul unor activităţi de promovare cu durată determinată,

b) să poată fi montate şi demontate în decursul a 24 de ore,

5

c) suportul şi mediul înconjurător să poată fi aduse la starea de dinainte de amplasarea sistemului până în ultima zi de valabilitate a acordului pentru publicitate temporară inclusiv.

Art. 26. (1) Durata maximă de valabilitate a unui acord este de 90 de zile.

(2) Acordurile pentru publicitate temporară se pot prelungi o singură dată, pentru o perioadă de maximum 60 de zile. Prelungirea unui acord pentru publicitate temporară va primi acelaşi număr de ordine cu cel al acordului iniţial.

(3) Sistemele publicitare autorizate temporar trebuie demontate până la ora 24 a ultimei zile de valabilitate a acordului, iar suportul şi mediul înconjurător trebuie aduse la starea de dinainte de amplasarea sistemului până la acelaşi termen.

Art. 27. (1) Conţinutul documentaţiei necesare obţinerii acordului pentru publicitate temporară este specificat în Anexa nr. 3, iar modelul de acord pentru publicitate temporară – în Anexa nr. 5.

(2) Documentaţia necesară prelungirii acordului pentru publicitate temporară este specificată în Anexa nr. 4.

(3) Acordul pentru publicitate temporară se va elibera în termen de 10 zile.

Art. 28. Distribuirea sau prezentarea de mostre şi materiale publicitare este permisă doar în zonele pietonale, după obţinerea acordului Comisiei de Ordine Publică şi a avizului eliberat de Serviciul de Publicitate şi Comerţ din cadrul P.M.T.

Capitolul VI - Taxe Art. 29. (1) Taxele pentru folosirea sistemelor publicitare sunt stabilite în conformitate cu Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

(2) Valoarea acestor taxe se stabileşte anual, prin hotărâre a C.L.T.

(3) Taxa pentru prelungirea acordului pentru publicitate temporară este egală în valoare cu taxa de emitere.

Art. 30. (1) Pentru sistemele publicitare amplasate pe domeniu privat sau pe structuri de susţinere private, beneficiarii vor plăti taxă de reclamă (fie taxa pentru serviciul de reclamă şi publicitate, stabilită în cotă procentuală din valoarea contractului de publicitate, fie taxa pentru folosirea mijloacelor de publicitate prin afişaj, panouri sau alte asemenea mijloace, stabilită în sumă fixă funcţie de suprafaţa afişului, panoului etc.).

(2) Pentru sistemele publicitare amplasate cu autorizaţie de construire pe domeniul public sau privat al municipiului Timişoara se plăteşte în plus chiria sau concesiunea stabilită prin contractul cu C.L.T. în urma licitaţiei publice.

(3) Pentru sistemele publicitare de tip panouri cu fundaţie la sol se plăteşte o taxă de ocupare a domeniului public calculată în funcţie de proiecţia pe orizontală. Plata se efectuează şi pentru panourile situate parţial pe domeniul privat, dar care trec în aer pe domeniul public, proporţional cu proiecţia pe orizontală aflată pe domeniul public.

(4) Pentru activităţile de promovare şi pentru sistemele publicitare amplasate în virtutea unui acord pentru publicitate temporară pe domeniul public se plăteşte, în plus faţă de taxa de reclamă, taxa pentru utilizarea temporară a domeniului public calculată la suprafaţa ocupată.

Capitolul VII - Contravenţii şi sancţiuni Art. 31. Nerespectarea prezentului regulament atrage după sine răspunderea materială, disciplinară sau contravenţională, după caz.

Art. 32. Constituie contravenţie, conform acestui regulament, şi se sancţionează cu amendă contravenţională, după cum urmează:

Nr. crt. Contravenţia Cuantumul amenzii

Minim (lei) Maxim (lei)

6

1. Neîntreţinerea sistemelor publicitare 500 1.000

2. Nerefacerea suportului de mesaj publicitar din cadrul sistemului publicitar dacă acesta a fost afectat de operaţiunile de montare, demontare sau de intervenţii

500 1.000

3. Nedezafectarea sau neacoperirea suprafeţelor de expunere a mesajului publicitar cu folie monocoloră după 15 zile de la expirarea perioadei pentru care s-a plătit taxă de reclamă

500 1.000

4. Nerespectarea obligaţiei de a lipi la vedere pe sistemul publicitar autocolantul conţinând însemnele C.L.T. şi numărul autorizaţiei/acordului

700 1.200

5. Nerespectarea prevederilor din acordul pentru publicitate temporară şi din documentaţia ce a stat la baza eliberării acordului

1.000 2.000

6. Amplasarea de sisteme publicitare fără a deţine autorizaţia/acordul din partea Primăriei Municipiului Timişoara

2.000 2.500

7. Nerespectarea obligaţiei de a afişa în mod vizibil numele persoanei fizice sau juridice care a amplasat acel sistem publicitar, conform art. 13

500 1.000

8. Distribuirea de mostre şi materiale publicitare fără aviz din partea P.M.T.

200 500

Art. 33. Pentru contravenţiile prevăzute la art. 32 punctele 4 şi 6, sistemele publicitare care sunt amplasate pe domeniul public sau privat al Statului Român şi care fac obiectul unui acord de publicitate temporară vor fi demolate în termen de 24 de ore de la data confirmării de primire a somaţiei, în cazul în care problemele sesizate nu au fost rezolvate din vina exclusivă a celui care a amplasat sistemul publicitar, în cazul sistemelor publicitare la care poate fi identificat cel ce l-a amplasat , sau în termen de 10 zile de la constatare în cazul celor unde nu poate fi identificat. Pentru celelalte puncte termenul de intrare în legalitate este de 7 zile de la data confirmării de primire a somaţiei. În cazul în care nu se remediază deficienţele constatate anterior, se va proceda la demolarea sistemelor publicitare.

Art. 34. Declararea unor date neconforme cu situaţia din teren va duce la anularea autorizaţiei de construire, respectiv a acordului pentru publicitate temporară prin măsuri administrative şi demolarea sistemului publicitar, dacă acesta a fost amplasat.

Art. 35. Constatarea contravenţiilor şi sancţionarea în conformitate cu prezentul regulament vor fi făcute de către angajaţii Direcţiei Patrimoniu şi alţi împuterniciţi ai Primarului.

Art. 36. Cheltuielile efectuate cu demolarea sistemelor publicitare se vor recupera de la proprietarii acestor sisteme înainte de returnarea lor.

Art. 37. Pentru neplata obligaţiilor financiare către C.L.T. se va trimite o somaţie pe adresa celui în cauză. Toate somaţiile vor fi publicate pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara concomitent cu emiterea lor. În cazul nerezolvării problemelor sesizate, în termen de 30 de zile de la data emiterii somaţiei, se va trece la anularea de drept a autorizaţiei de construire, respectiv a acordului de publicitate temporară. Afişarea de mesaje publicitare interzise prin lege şi prin hotărâri ale C.L.T. , determină anularea de drept a autorizaţiei de construire, respectiv a acordului pentru publicitate temporară.

7

Anexa nr. 1 Planşă – Zonele de protecţie a monumentelor istorice, unde este necesar avizul Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a Judeţului Timiş

Anexa nr. 2

Metodologia de obţinere a autorizaţiei de construire

Obţinerea autorizaţiei de construire va fi precedată de obţinerea certificatului de urbanism, acesta fiind actul de informare prin care primarul face cunoscute solicitantului cerinţele ce trebuie îndeplinite şi lista cuprinzând avizele şi acordurile necesare în vederea obţinerii autorizării.

Pentru obţinerea certificatului de urbanism beneficiarul (solicitantul) va depune la Centrul de Informare pentru Cetăţeni al P.M.T. următoarele:

cerere tip pentru emiterea certificatului de urbanism, completată cu elementele de identificare a beneficiarului şi imobilului, cu precizarea scopului solicitării actului;

plan de situaţie, la scara 1:500, şi plan de încadrare în zonă, la scara 1:5.000, ambele elaborate pe suport topografic şi eliberate de P.M.T., pe care va fi marcat vizibil locul de amplasare a sistemului publicitar;

documentul de plată a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism (în copie).

Planurile de situaţie şi cele de încadrare în zonă se vor obţine în urma depunerii unei cereri tip la Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni al P.M.T.

Documentaţia pentru emiterea autorizaţiei de construire va fi întocmită în două exemplare cuprinzând următoarele documente:

cerere tip pentru emiterea autorizaţiei de construire, completată cu elementele de identificare şi datele tehnice conform proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire;

certificatul de urbanism (în copie);

proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire întocmit de un proiectant autorizat; pentru sistemele publicitare cu fundaţie la sol pe domeniul privat este obligatorie precizarea poziţiei faţă de limitele proprietăţii, nefiind permisă depăşirea acesteia pe domeniul public;

documentul de plată a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire (în copie);

documentele, avizele şi acordurile solicitate prin certificatul de urbanism;

contract cu P.M.T. pentru sistemele publicitare situate pe domeniul public.

Anexa 3

Conţinutul documentaţiei necesare obţinerii acordului pentru publicitate temporară Pentru obţinerea acordului pentru publicitate temporară, beneficiarul (solicitantul) va depune la Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni al P.M.T. următoarele:

cerere-tip completată de beneficiar;

certificatul de înregistrare a firmei beneficiare (în copie) sau certificatul de înmatriculare şi codul fiscal al firmei beneficiare (în copie);

plan de situaţie, la scara 1:500, şi plan de încadrare în zonă, la scara 1:5.000, eliberate de P.M.T., pe care va fi marcat vizibil locul solicitat pentru desfăşurarea activităţii de promovare şi/sau pentru amplasarea sistemelor publicitare;

8

schiţa sistemelor publicitare (numai dacă acordul pentru publicitate temporară include sisteme publicitare) şi enunţul mesajului publicitar (dacă acesta nu e cunoscut în momentul depunerii documentaţiei, se va transmite Serviciului de Publicitate şi Comerţ din cadrul P.M.T. în termen de maximum 15 zile de la obţinerea acordului);

acordul sau contractul cu proprietarii suporturilor pe care vor fi montate sistemele publicitare;

avizul Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional a judeţului Timiş (dacă e cazul);

acordul societăţii de salubrizare (dacă este necesar, în cazul desfăşurării unor activităţii de promovare care lasă în urmă deşeuri);

extras din contractul de publicitate din care să rezulte valoarea şi valabilitatea acestuia;

în cazul în care sistemul publicitar va fi amplasat în imediata vecinătate a intersecţiilor, se va marca pe planul 1:500 distanţa de 50 metri de intersecţie.

Anexa 4

Conţinutul documentaţiei necesare prelungirii acordului pentru publicitate temporară Pentru prelungirea acordului pentru publicitate temporară, beneficiarul (solicitantul) va depune la Centrul de Consilier pentru Cetăţeni al P.M.T. următoarele:

cerere-tip completată de beneficiar;

copie după acordul iniţial,

extras din contractul de publicitate din care să rezulte valoarea şi valabilitatea acestuia;

enunţul mesajului publicitar;

Anexa 5 Modelul de „Acord pentru publicitate temporară” p. ŞEF SERVICIU PUBLICITATE ŞI COMERŢ ADRIAN ILIN

Atasament: Anexa_5_-_Publicitate.pdf

OFF OT nl FOAIE d ROMÂNIA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Nr. din 1. ORGANIZATOR (BENEFICIAR): 1.1. Certificat de înmatriculare 1.2. Cod fiscal: 2. AMPLASAMENT: 2.1. Suprafața ocupată: 3. PERIOADA: ORAR: 4. MOD DE PREZENTARE, EXPUNERE, UTILIZARE: 4.1. Mobilier: 4.2. Sonorizare: 4.3. Afişaj / Reclamă / Publicitate: 4.4. Mod de amenajare: 5. MODUL DE ADUCERE LA STAREA INIȚIALĂ: 5.1. Salubrizare: -5.2. Demontare: 6. ALTE MENȚIUNI: Nerespectarea condițiilor prevăzute în acord duce la anularea acestuia. Acest acord este valabil doar în original. REGIM SPECIAL Primar Secretar 000001

Atasament: Anexa_1_-_Publicitate.pdf

ve. [ ) | E rotor / RICE SI ZONE DE PROTECTIE SN RI IONUMENT ISTORIC ANSAMBLU TH-ll-m-A-08134 COD LMI 2004 ZONA DE PROTECTIE

Atasament: Referat_-_Publicitate_stradala.pdf

Primăria Municipiului Timişoara Aprobat Direcţia Patrimoniu - Serviciul Publicitate P R I M A R Şi Comerţ Dr. ing. Gheorghe Ciuhandu Biroul Control Intern Nr. SC2006 -8617/05.05.2006

R E F E R A T privind publicitatea stradală în municipiul Timişoara

Având în vedere concluziile cuprinse în raportul Comisiei pentru verificarea publicităţii pe domeniul public al municipiului Timişoara, care sesizează anumite disfuncţionalităţi în modul de organizare şi desfăşurare a activităţii de publicitate;

Având în vedere prevederile art. 2 din H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului Public şi privat de interes local;

Luând în considerare faptul că Regulamentul de publicitate aflat în vigoare la momentul actual prezintă anumite deficienţe şi lacune;

Propunem promovarea unei Hotărâri de Consiliu Local pentru aprobarea unui nou Regulament cadru privind publicitatea stradală în municipiul Timişoara.

Regulamentul va conţine, în conformitate cu prevederile art. 36 din H.G. nr. 955/2004, dispoziţii cu privire la zonele de interdicţie a amplasării sistemelor publicitare, precum şi dispoziţii privitoare la clasificarea sistemelor publicitare în două categorii:

- sisteme publicitare amplasate pe baza autorizaţiei de construire în conformitate cu art. 35, al.2 din H.G. nr. 955/2004;

- sisteme publicitare amplasate temporar cu ocazia unor evenimente, manifestări culturale sau sportive, conform art. 35 al. 3, lit. f) din H.G. nr. 955/2004.

Regulamentul de publicitate va conţine totodată şi sancţiuni contravenţionale pentru nerespectarea prevederilor sale, precum şi informaţii despre documentele necesare pentru autorizaţia de construire şi pentru acordul de publicitate temporară.

Punerea în practică a acestui Regulament contribui la îmbunătăţirea activităţii de publicitate în municipiul Timişoara şi va conduce la atragerea unor venituri suplimentare din această activitate.

Menţionăm faptul că, în situaţia adoptării unei Hotărâri a Consiliului Local care va adopta Regulamentul propus, se va abroga H.C.L. nr. 3/2005 privind publicitatea stradală în municipiul Timişoara.

Direcţia Patrimoniu Serviciul Publicitate şi Comerţ Nicuşor C-tin Miuţ Adrian Caraman

Şef Birou Control Intern Direcţia Urbanism Mihaela Mîrza Kolosi Teresza

Avizat juridic Mirela Lasuschevici