keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 354/25.09.2007 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 290/27.06.2006 privind aprobarea Regulamentului de publicitate stradală în municipiului Timişoara

25.09.2007

Hotararea Consiliului Local 354/25.09.2007
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 290/27.06.2006 privind aprobarea Regulamentului de publicitate stradală în municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007 - 21220/25.09.2007 - al domnului consilier municipal ŢUCU DUMITRU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 290/27.06.2006 - privind aprobarea Regulamentului de publicitate stradală în Municipiul Timişoara.
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.9 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 46 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se modifică art.7 alin.(1) din Regulamentul privind publicitatea stradală în Municipiul Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 290/27.06.2006, astfel:
"Art. 7 alin.(1): La mai puţin de 50 m de intersecţii este interzisă amplasarea sistemelor publicitare şi a sistemelor informative ce au formă, dimensiuni sau culori specifice semnalizărilor rutiere sau emit lumină intermitentă".

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism, Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
FLORICĂ BÎRSĂŞTEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI