keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 160/28.04.2009 privind aprobarea Regulamentului de publicitate stradala in Municipiul Timisoara

28.04.2009

Hotararea Consiliului Local 160/28.04.2009
privind aprobarea Regulamentului de publicitate stradala in Municipiul Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2009 - 6730/03.04.2009, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 50/29.07.1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicată şi modificată;
Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;
Având în vedere Adresa nr. SC2009 - 376/26.02.2009 a Comisiei de Circulatie;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) si alin. (9) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba Regulamentul privind publicitatea stradala in Municipiul Timisoara conform Anexei , care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotarari se revoca Hotararea Consiliului Local nr. 290/2006 privind aprobarea Regulamentului de publicitate stradala in municipiul Timisoara si Hotararea Consiliului Local nr. 354/2007 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 290/2006 privind aprobarea Regulamentului de publicitate stradala in municipiul Timisoara;

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Urbanism, Directia Patrimoniu si Directia Politia Comunitara din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Directiei Fiscale;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Comunicare;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Drumuri si Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementului Calitatii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SIMION MOŞIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA Aprobat DIRECTIA PATRIMONIU PRIMAR SERVICIUL PUBLICITATE SI COMERT dr. ing. Gheorghe Ciuhandu SC2009-6730/03.04.2009

REFERAT privind modificarea Regulamentului de publicitate stradală

Având în vedere situaţiile apărute pe teren legate de publicitatea pe domeniul public al municipiului Timişoara s-a constatat faptul ca Regulamentul aflat în vigoare la momentul actual are anumite deficienţe şi lacune, propunem promovarea unei Hotărâri de Consiliu Local pentru aprobarea unui nou Regulament de publicitate stradală în municipiul Timişoara.

În noul Regulament care a fost elaborat şi cu consultarea reprezentanţilor Camerei de

Comerţ şi Industrie – Secţiunea Publicitate, s-au adus modificări legate de:

la cap. II art.3 s-au introdus definiţiile mobilierului urban şi a sistemului audio- video;

la regulile şi procedurile de autorizare s-au introdus şi cele pentru avizul de la Comisia de Ordine Publică;

interzicerea amplasării de bannere orizontale pentru a se putea evita eventualele accidente;

prelungirea contractului de concesiune pentru totemuri doar cu avizul Direcţiei de Urbanism şi a Direcţiei Patrimoniu – Serviciul Publicitate şi Comerţ;

stabilirea de noi amplasamente pentru publicitate pe domeniul public se va face de către Direcţia de Urbanism cu excepţia avizelor emise de Comisia de Ordine Publică;

acordul pentru publicitate temporara se va elibera in termen de 15 zile; s-a prelungit perioada pentru prelungirea acordului pe publicitate de la 150 zile

la 180 de zile; s-au modificat amenzile pentru exercitarea activităţilor de publicitate pe

domeniul public fără a deţine vreo formă de autorizare de la 2000-2500 lei la 1000-2000 lei;

s-au introdus sancţiuni noi; s-a modificat termenul la care se va face demontarea sistemului publicitar care

are acord dar nu are expus autocolantul, de la 48 ore la 10 zile; în caz de accidente cauzate de sistemele publicitare răspunzători se fac agenţii

de publicitate; s-a introdus anexa 5 cu conţinutul documentaţiei necesare pentru obţinerea

avizului Comisie de Ordine Publică; Regulamentul de publicitate va conţine totodată şi sancţiuni contravenţionale pentru

nerespectarea prevederilor sale, precum şi informaţii despre documentele necesare pentru autorizaţia de construire, acord de publicitate temporara si aviz de la Comisia de ordine publică.

Punerea în practică a acestui regulament ar contribui la îmbunătăţirea activităţii de publicitate în municipiul Timişoara şi va conduce la atragerea unor venituri suplimentare din aceasta activitate.

Menţionăm faptul că, în situaţia adoptării unei Hotărâri a Consiliului Local care va adopta Regulamentul propus privind publicitatea stradală în municipiul Timişoara, se vor revoca HCL 290/2006 şi HCL 354/2007.

DIRECTOR PATRIMONIU SEF SERVICIU PUBLICITATE SI COMET

ec. C-tin Nicusor Miut ing. Adrian Ilin Avizat Juridic

jr. Mirela Lasuschevici

Atasament: Anexa_buna_HCL_160.pdf

ANEXĂ

LA HCL NR. 160/28.04.2009

REGULAMENT privind publicitatea stradală în municipiul Timişoara

Capitolul I - Dispoziţii generale Art. 1. Acest regulament stabileşte cadrul juridic unitar pentru activităţile de publicitate stradală din municipiul Timişoara, condiţiile de autorizare a acestor activităţi şi a mijloacelor de publicitate stradală. Regulamentul se aplică fără excepţie atât pe domeniul public şi privat al Statului Român sau al Municipiului Timişoara, cât şi pe proprietatea persoanelor fizice sau juridice.

Art. 2. Amplasarea sistemelor publicitare sau a panourilor publicitare pe domeniul public sau privat al Statului Român sau al Municipiului Timişoara se va face în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 3. Amplasarea sistemelor publicitare sau a panourilor publicitare pe domeniul public sau privat al Statului Român sau al Municipiului Timişoara, cât şi pe proprietatea persoanelor fizice sau juridice se va face cu acordul expres al proprietarilor de drept.

Capitolul II - Definiţii Art. 4. În sensul prezentului regulament, termenii de mai jos vor avea următorul înţeles:

a) Promovare: un ansamblu de activităţi şi mijloace (incluzând publicitatea, reclama, organizarea de evenimente, distribuirea de mostre etc.) prin care se încearcă crearea unui avantaj de piaţă pentru un produs, serviciu sau idee;

b) Publicitate: totalitatea modalităţilor şi instrumentelor specifice utilizate pentru a facilita cunoaşterea şi aprecierea de către consumatori a anumitor produse şi servicii care fac obiectul vânzării sau pentru a informa publicul asupra unor evenimente, a sediilor unor persoane juridice, a destinaţiei unor spaţii etc.;

c) Publicitate stradală/outdoor: publicitate exterioară, în spaţii deschise;

d) Reclamă: activitate cu rolul de a atenţiona sau convinge publicul de calitatea unui serviciu, produs sau idei; termenul mai este folosit şi cu semnificaţia restrânsă de suport folosit în activitatea de reclamă;

e) Sistem publicitar: structură (poate fi o construcţie provizorie sau o confecţie dintr-un material oarecare) ce serveşte drept suport pentru mesaje publicitare;

f) Firmă: construcţie provizorie, fixată de pereţii exteriori ai unei clădiri, compusă în principal din numele unui comerciant şi elementele grafice prin care acesta se identifică şi comunică potenţialei clientele că în imediata apropiere se află locul de desfăşurare a activităţii sale;

g) Panou publicitar: placă rigidă din metal sau material sintetic, de dimensiuni variabile, pe care se aplică mesaje publicitare sub formă de afiş;

h) Afiş/poster: mijloc de transmitere a unui mesaj publicitar, de obicei imprimat pe hârtie sau pe folie sintetică şi expus public;

i) Banner: mijloc de transmitere a unui mesaj publicitar realizat din folie sintetică sau material textil, adeseori de formă dreptunghiulară, afişat în zonele cu trafic auto sau pietonal foarte intens;

j) Mesh: mijloc de transmitere a unui mesaj publicitar realizat din folie sintetică perforată, adeseori de mari dimensiuni, fixat direct sau prin intermediul unor suporţi pe clădiri; fiind străveziu, se poate monta şi deasupra ferestrelor;

k) Panou indicator/banner vertical/casetă luminoasă indicatoare/tăbliţă indicatoare: sisteme purtătoare de mesaj informativ, de dimensiuni reduse, fixate prin intermediul unor prinderi speciale pe un imobil sau pe un suport independent de tip stâlp, care avertizează apropierea de o zonă sau de un imobil unde se desfăşoară o activitate determinată, indicând de cele mai multe ori direcţia şi distanţa până la destinaţie;

l) Panou mobil: panou publicitar, amplasat la sol sau autoportant, fără fundaţie, cu dimensiuni maxime de 0,5*0,9 m;

m) Sistem informativ: structură constructivă de tip firmă, totem, roof-top sau panou indicator care comunică locul de desfăşurare a unei anumite activităţi sau avertizează apropierea de o zonă sau de un imobil unde se desfăşoară o activitate;

n) Totem: structură constructivă sub formă de coloană inscripţionată cu texte şi elemente grafice sau sub formă de pilon ce susţine elemente structurale prin care un comerciant se identifică şi comunică potenţialei clientele că în imediata apropiere se află locul de desfăşurare a activităţii sale;

o) Ecran multimedia: mijloc de transmitere a unui semnal video şi audio de tip publicitar, informativ sau mediatic, reprezentat printr-un ansamblu constructiv format dintr-o structură de susţinere (de tip suport independent sau fixată pe un imobil) şi un ecran de mari dimensiuni;

p) Roof-top: sistem publicitar de mari dimensiuni, luminos sau iluminat, montat pe acoperişul sau pe terasa unei clădiri;

q) Mobilier urban: elemente funcţionale şi/sau decorative amplasate în spaţiile publice care, prin alcătuire, aspect, amplasare, conferă personalitate aparte zonei sau localităţii. Prin natura lor, piesele de mobilier urban sunt asimilate construcţiilor dacă amplasarea lor se face prin legare constructivă la sol (fundaţii, platforme de beton, racorduri la utilităţi urbane, cu excepţia energiei electrice), necesitând emiterea autorizaţiei de construire. Fac parte din categoria mobilier urban: jardiniere, lampadare, bănci, bazine, pavaje decorative, pervole, cabine telefonice şi altele asemenea.

r) Sistem audio-video: sistem publicitar amplasat pe mijloace de transport ori construcţii preexistente sau amenajate în acest scop.

s) Prospectul drumului: porţiunea drumului public ce cuprinde insulele de dirijare, carosabilul, spaţiile verzi ce delimitează arterele de circulaţie şi trotuarele până la limita lor exterioară.

Capitolul III - Reguli şi proceduri de autorizare Art. 5. Activităţile de publicitate stradală şi amplasarea sistemelor publicitare sau a panourilor publicitare se vor realiza pe baza unei autorizaţii eliberate de Primăria Municipiului Timişoara (P.M.T.) Funcţie de modalitatea autorizării, aceasta poate fi:

a) autorizaţie de construire;

b) acord pentru publicitate temporară;

c) aviz Comisie de Ordine Publică. Art. 6. În zonele de protecţie a monumentelor istorice specificate în Anexa nr. 1 este interzisă amplasarea sistemelor publicitare şi informative, a panourilor publicitare care nu au obţinut avizul Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional a Judeţului Timiş.

Art. 7. Instalarea de sisteme publicitare, panouri publicitare este interzisă în parcuri, pe arbori şi în zonele verzi amenajate.

Art. 8. (1) La mai puţin de 50 m de intersecţii, în prospectul drumului public, se pot amplasa sisteme publicitare şi panouri publicitare cu avizul Comisiei de circulaţie obţinut anterior autorizării.

(2) Distanţa de 50 m a unui sistem publicitar sau a unui panou publicitar faţă de intersecţie se va măsura de la intrarea în intersecţie. Art. 9. (1) Este interzisă amplasarea de sisteme publicitare, panouri publicitare, la sol cu înălţime mai mare de 10 metri.

(2) După 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, pe domeniul public sau privat al Statului Român sau al Municipiului Timişoara, va fi interzisă amplasarea de bannere orizontale cu excepţia celor dedicate unor evenimente culturale, sportive, târguri, expoziţii sau festivaluri. Acestea din urmă se vor putea afişa cu maxim 30 de zile înainte de începutul evenimentului anunţat pe banner şi se vor autoriza cu acord pentru publicitate temporară.

(3) Pe stâlpii reţelei de transport în comun (R.A.T.T.), ai celei de iluminat stradal (ENEL) sau orice alt suport (garduri, faţade de clădiri, transformatoare electrice etc.) amplasate pe domeniul public este interzisă aplicarea de afişe şi postere. Expunerea de afişe/postere este permisă doar în spaţiile special amenajate şi administrate de către Administraţia Domeniului Public.

(4) Pe stâlpii R.A.T.T. şi ENEL este permisă amplasarea de sisteme publicitare, panouri publicitare, cu prindere de un singur stâlp, gen bannere verticale, panouri indicatoare, casete luminoase etc., fiind interzisă amplasarea pe stâlpii pe care sunt semne de circulaţie. În cazul sistemelor publicitare instalate pe stâlpii R.A.T.T. sau ENEL, contractul de închiriere semnat de părţi ţine loc de acord expres.

Art. 10. (1) Odată cu fiecare autorizaţie de construire sau acord pentru publicitate temporară, P.M.T. va înmâna beneficiarului un autocolant care va cuprinde însemnele Consiliului Local Timişoara (C.L.T.) şi numărul autorizaţiei/acordului.

(2) Este obligaţia beneficiarului autorizaţiei de construire sau a acordului pentru publicitate temporară să lipească autocolantul la vedere pe sistemul publicitar şi să urmărească, pe toată durata de existenţă a sistemului publicitar, ca autocolantul să nu dispară sau să se degradeze, devenind ilizibil. Dacă acest lucru se întâmplă totuşi, beneficiarul va solicita în termenul cel mai scurt autorităţii emitente eliberarea unui nou autocolant cu acelaşi număr de autorizaţie/acord.

(3) Costul autocolantului este suportat de către beneficiar.

(4) Beneficiarii autorizaţiilor eliberate anterior intrării în vigoare a prezentului regulament au obligaţia ca în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament să solicite P.M.T. eliberarea autocolantelor corespunzătoare numerelor de autorizaţie şi să urmeze dispoziţiile de la alineatul (2) de mai sus.

Art. 11. În cazul în care se constată o neregularitate a documentaţiei depuse, P.M.T. va notifica acest fapt solicitantului in termenul prevăzut de lege.

Art. 12. Orice modificare a conţinutului documentaţiilor de autorizare sau a procedurilor de autorizare, care nu este consecinţa unei schimbări legislative, ci urmarea unei decizii interne a P.M.T., va fi comunicată publicului pe pagina de web a P.M.T. cu 90 de zile calendaristice înainte ca aceasta să devină efectivă, timp în care P.M.T. se obligă să accepte la depunere documentaţiile întocmite în conformitate cu vechile reguli.

Art. 13. Persoanele fizice sau juridice care au amplasate sisteme publicitare sau panouri publicitare vor afişa în mod vizibil numele sau denumirea celei care a amplasat acel sistem sau acel panou publicitar.

Art. 14. (1) Distanţa minimă între două sisteme publicitare, panouri publicitare aparţinând unor beneficiari diferiţi care prin amplasarea lor riscă să obtureze vizibilitatea mesajului publicitar, va fi de 30 m. Atunci când două sisteme, panouri aparţin aceleiaşi societăţi de publicitate, aceasta va pune pe răspunderea ei cele două sisteme sau panouri.

(2) Încălcarea prevederii de la alin. (1) de către o persoană fizică sau juridică dă dreptul părţii lezate de a solicita P.M.T. revocarea autorizaţiei/acordului/avizului eliberat cu încălcarea acestei prevederi, însoţită de luarea măsurilor legale ce se impun. PMT va analiza plângerea în termen de 10 zile de la depunerea ei, va stabili care dintre părţi a depus prima la Centrul de Consiliere pentru cetăţeni documentaţia de autorizare (fie că este vorba de autorizaţie de construire, fie de acord pentru publicitate temporară sau aviz de la Comisia de ordine publică) şi, în cazul în care constată că plângerea este întemeiată, va dispune revocarea autorizaţiei/acordului/avizului şi demontarea sistemului publicitar, a panoului publicitar, în termen de cinci zile de la data comunicării dispoziţiei.

(3) În acelaşi regim de autorizare are prioritate solicitantul care a înregistrat primul cererea.

(4) În cazul în care pe acelaşi amplasament se solicită autorizarea a două sau mai multe sisteme publicitare, panouri publicitare, Primăria le va autoriza pe cele ale tuturor solicitanţilor care prezintă documentaţie completă. Primăria nu se va implica în eventualele litigii, urmând ca acestea să fie soluţionate între proprietarul amplasamentului şi persoanele fizice sau juridice deţinătoare de contracte pentru acel amplasament. Art. 15. (1) Se poate concesiona fără licitaţie publică un metru pătrat de teren în vederea amplasării de totemuri pe domeniul public în faţa sediului societăţilor comerciale sau a punctelor de lucru ale acestora până la o distanţă maximă de 30 m. Totemurile vor face publicitate numai cu privire la denumirea societăţilor comerciale şi la activitatea acestora. Concesionarea se face în baza unui contract de concesionare ce se va încheia pe o perioadă de cel mult 5 ani.

(2) La data expirării contractului de concesiune, la fiecare solicitare, acesta se poate prelungi la cererea beneficiarului pe un termen de cel mult 5 ani, cu avizul Direcţiei de Urbanism şi a Direcţiei Patrimoniu - Serviciul Publicitate şi Comerţ. Cererea de prelungire se va depune înainte de expirarea contractului de concesiune.

(3) Pentru totemurile autorizate anterior apariţiei prezentului regulament, amplasate în baza unei autorizaţii de construire şi a unui contract de concesiune expirat, care au suprafaţa la sol mai mare decât cea prevăzută (1 mp) se poate încheia un nou contract de concesiune pe maxim 5 ani, la solicitarea operatorului de publicitate, cu avizul Direcţiei de Urbanism şi a Direcţiei Patrimoniu - Serviciul Publicitate şi Comerţ.

Art. 16. (1) Direcţia de Urbanism va stabili noi amplasamente de sisteme publicitare, panouri publicitare, pe domeniul public care necesită autorizaţie de construire. (2) Autorizaţiile de construire şi acordurile pentru publicitate temporară vor fi publicate pe website-ul P.M.T. Direcţia de Patrimoniu şi Direcţia de Urbanism răspund de informaţiile publicate, respectiv dacă acestea sunt complete şi actualizate cu situaţia din teren.

Baza de date publicată trebuie să reflecte situaţia reală, la zi, pentru a permite un control eficient.

Art. 17. Materialele din care se vor executa sistemele publicitare, panourile publicitare, vor fi de bună calitate, rezistente la intemperii şi vor avea un aspect estetic care nu va afecta imaginea urbană a zonei în care se amplasează.

Art. 18. Proprietarii sistemelor publicitare, ai panourilor publicitare, au obligaţia de a neutraliza ori a acoperi cu o folie monocoloră suprafeţele de expunere a mesajelor publicitare după 15 zile de la expirarea perioadei pentru care au plătit taxă de reclamă.

Art. 19. Proprietarii sistemelor publicitare, ai panourilor publicitare, au obligaţia întreţinerii şi menţinerii acestora într-o stare estetică bună.

Capitolul IV - Autorizaţia de construire Art. 20. Autorizaţia de construire se va elibera în conformitate cu Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare şi în conformitate cu prevederile prezentului Regulament de publicitate.

Capitolul V - Acordul pentru publicitate temporară. Art. 21. Acordul pentru publicitate temporară se va elibera, în conformitate cu Art. 35, al. (3), lit. f) din Hotărârea de Guvern nr. 955/2004, pentru campanii publicitare care nu au o durată mai mare de 180 de zile şi sistemele publicitare, panourile publicitare, folosite ca purtător de mesaj în cadrul acelor campanii.

Art. 22. Pentru a putea obţine acordul pentru publicitate temporară, sistemele publicitare, panourile publicitare folosite ca purtător de mesaj trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să fie folosite ca purtător de mesaj în cadrul unor activităţi de promovare cu durată determinată,

b) să poată fi montate şi demontate în decursul a 24 de ore,

c) suportul şi mediul înconjurător să poată fi aduse la starea de dinainte de amplasarea sistemului până în ultima zi de valabilitate a acordului pentru publicitate temporară inclusiv.

Art. 23. (1) Pentru acelaşi mesaj publicitar şi aceeaşi locaţie acordul de publicitate temporară se eliberează o singură dată pentru o perioadă de maxim 90 de zile , putând fi prelungit la cerere cu maxim 90 de zile. Dacă se doreşte expunere mai mare de 180 zile a sistemului publicitar, panoului publicitar se va obţine autorizaţia de construire. (2) Sistemele publicitare, panourile publicitare autorizate temporar trebuie demontate până la ora 24 a ultimei zile de valabilitate a acordului, iar suportul şi mediul înconjurător trebuie aduse la starea de dinainte de amplasarea sistemului până la acelaşi termen.

Art. 24. (1) Conţinutul documentaţiei necesare obţinerii acordului pentru publicitate temporară este specificat în Anexa nr. 2, iar modelul de acord pentru publicitate temporară – în Anexa nr. 5.

(2) Documentaţia necesară prelungirii acordului pentru publicitate temporară este specificată în Anexa nr. 3.

(3) Acordul pentru publicitate temporară, împreună cu autocolantele, se va elibera în termen de maxim 15 zile.

Capitolul VI - Avizul Comisiei de Ordine Publică Art. 25. Avizul Comisiei de Ordine Publică se eliberează pentru sistemele publicitare, panourile publicitare folosite ca purtător de mesaj în cadrul unor campanii publicitare pe termen

scurt ce se desfăşoară pe domeniul public sau privat (festivaluri, târguri, expoziţii, lansări de produse, manifestări cu ocazia unor evenimente speciale cu caracter social, politic, cultural- distractiv, comercial, turistic sau sportiv etc.)

Art. 26. (1) Evenimentele de mare anvergură gen festivaluri, târguri, expoziţii, concerte, manifestări cu ocazia unor evenimente speciale cu caracter social, politic, cultural-distractiv, comercial, turistic, sportiv etc., cât şi cele de mică anvergură, gen expunere de modele, distribuire de mostre şi tipărituri, lansare de produse etc. trebuie aprobate în prealabil, printr-un aviz, de către Comisia de Ordine Publică a P.M.T.

(2) Distribuirea sau prezentarea de mostre şi materiale publicitare este permisă doar în zonele pietonale, după obţinerea avizului Comisiei de Ordine Publică şi a acordului eliberat de Serviciul de Publicitate şi Comerţ din cadrul P.M.T.

Capitolul VII - Taxe Art. 27. (1) Taxele pentru folosirea sistemelor publicitare, panourilor publicitare, sunt stabilite în conformitate cu Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

(2) Valoarea acestor taxe se stabileşte anual, prin hotărâre a C.L.T.

(3) Taxa pentru prelungirea acordului pentru publicitate temporară este egală în valoare cu taxa de emitere.

Art. 28. (1) Pentru sistemele publicitare, panourile publicitare amplasate pe domeniul privat sau pe structuri de susţinere private, beneficiarii vor plăti taxă de reclamă (fie taxa pentru serviciul de reclamă şi publicitate, stabilită în cotă procentuală din valoarea contractului de publicitate, fie taxa pentru folosirea mijloacelor de publicitate prin afişaj, panouri sau alte asemenea mijloace, stabilită în sumă fixă funcţie de suprafaţa afişului, panoului etc.).

(2) Pentru sistemele publicitare, panourile publicitare amplasate cu autorizaţie de construire pe domeniul public sau privat al municipiului Timişoara se plăteşte suma stabilită prin contractul cu C.L.T. în condiţiile legii.

(3) Pentru sistemele publicitare de tip panouri cu fundaţie la sol se plăteşte o taxă de ocupare a domeniului public calculată în funcţie de proiecţia pe orizontală. Plata se efectuează şi pentru panourile situate parţial pe domeniul privat, dar care trec în aer pe domeniul public, proporţional cu proiecţia pe orizontală aflată pe domeniul public.

(4) Pentru activităţile de promovare şi pentru sistemele publicitare, panourile publicitare amplasate în virtutea unui acord pentru publicitate temporară pe domeniul public se plăteşte, în plus faţă de taxa de reclamă, taxa pentru utilizarea temporară a domeniului public calculată la suprafaţa ocupată.

Capitolul VIII - Contravenţii şi sancţiuni Art. 29. Nerespectarea prezentului regulament atrage după sine răspunderea materială, disciplinară sau contravenţională, după caz.

Art. 30. Constituie contravenţie, conform acestui regulament, şi se sancţionează cu amendă contravenţională, după cum urmează:

Cuantumul amenzii Nr. crt.

Contravenţia

Minim (lei) Maxim (lei)

1. Neîntreţinerea sistemelor publicitare,

a panourilor publicitare

500 1.000

2. Nerefacerea suportului de mesaj publicitar din cadrul sistemului publicitar, a panoului publicitar, dacă acesta a fost afectat de

500 1.000

operaţiunile de montare, demontare sau de intervenţii

3. Nedezafectarea sau neacoperirea suprafeţelor de expunere a mesajului publicitar cu folie monocoloră după 15 zile de la expirarea perioadei pentru care s-a plătit taxă de reclamă

500 1.000

4. Nerespectarea obligaţiei de a lipi la vedere pe sistemul publicitar, panoul publicitar, autocolantul conţinând însemnele C.L.T. şi numărul autorizaţiei/acordului

700 1.200

5. Nerespectarea prevederilor din acordul pentru publicitate temporară şi din documentaţia ce a stat la baza eliberării acordului

1.000 2.000

6. Exercitarea activităţilor de publicitate, promovare, reclamă, informare, prezentare, aşa cum au fost definite de cap. II pct. a-s pe domeniul public şi privat al municipiului Timişoara fără a deţine avizul Comisiei de Ordine Publică sau acord pentru publicitate temporară

1.000 2.000

7. Nerespectarea obligaţiei de a afişa în mod vizibil numele persoanei fizice sau juridice care a amplasat acel sistem publicitar, panou publicitar, conform art. 13

500 1.000

8. Distribuirea de mostre şi materiale publicitare fără aviz din partea P.M.T.

200 500

9. Efectuarea de publicitate mobilă şi/sau sonoră în traficul rutier fără a deţine aviz/autorizaţie/acord din partea Primăriei Municipiului Timişoara

700 1.200

10. Efectuarea de publicitate mobilă pe partea pietonală (gen om-sandwich etc) fără a deţine aviz/autorizaţie/acord din partea Primăriei Municipiului Timişoara

200 500

11. Permiterea amplasării de sisteme publicitare, panouri publicitare, de către proprietarii suporturilor de publicitate fără a deţine aviz/acord/autorizaţie emise de Primăria Municipiului Timişoara

1.000 1.500

Art. 31. (1) Sistemele publicitare, panourile publicitare amplasate pe domeniul public sau privat al Statului Român sau al Municipiului Timişoara, fără a deţine aviz/acord/autorizaţie sau care nu respectă prevederile din aviz/acord/autorizaţie şi din documentaţia ce a stat la baza eliberării acestora se vor demola de îndată pe cale administrativă, toate cheltuielile fiind suportate de către deţinătorul sistemului publicitar sau a panoului publicitar.

(2) Sistemele publicitare, panourile publicitare care deţin aviz/acord/autorizaţie, dar nu au expus autocolantul se vor demonta în termen de 10 zile de la înştiinţarea agentului de publicitate, în cazul în care proprietarul sistemului publicitar, al panoului publicitar, nu remediază situaţia în acest termen. În cazul în care proprietarul sistemului publicitar, al panoului publicitar, nu poate fi identificat, sistemul publicitar, panoul publicitar se va demonta de îndată pe cale administrativă.

(3) În cazul în care nu se remediază neregulile specificate la punctele 1, 2, 7 prevăzute la art. 30 se va dispune demolarea sistemelor publicitare, a panourilor publicitare amplasate pe domeniul public sau privat în termen de 10 zile de la înştiinţarea agentului de publicitate. Art. 32. Declararea unor date neconforme cu situaţia din teren va duce la anularea autorizaţiei de construire, respectiv a acordului pentru publicitate temporară prin măsuri administrative şi demolarea sistemului publicitar, a panoului publicitar, dacă acesta a fost amplasat.

Art. 33. Prevederile prezentului regulament se completeaza cu dispozitiile OG 2/2001 actualizată privind regimul juridic al contravenţiilor, cu excepţia art. 28 din OG 2/2001 Art. 34. Constatarea contravenţiilor şi sancţionarea în conformitate cu prezentul regulament vor fi făcute de către angajaţii Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Urbanism, Direcţiei Poliţia Comunitară şi alţi împuterniciţi ai Primarului. Art. 35. Cheltuielile efectuate cu demolarea sistemelor publicitare, a panourilor publicitare, se vor recupera de la proprietarii acestor sisteme, panouri, înainte de returnarea lor.

Art. 36. Pentru neplata obligaţiilor financiare către C.L.T. se va trimite o somaţie pe adresa celui în cauză. Toate somaţiile vor fi publicate pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara concomitent cu emiterea lor. În cazul nerezolvării problemelor sesizate, în termen de 30 de zile de la data emiterii somaţiei, se va trece la anularea autorizaţiei de construire, respectiv a acordului de publicitate temporară. Afişarea de mesaje publicitare interzise prin lege şi prin hotărâri ale C.L.T. , determină anularea a autorizaţiei de construire, respectiv a acordului pentru publicitate temporară.

Art. 37. În caz de accident cauzat de un sistem publicitar, panou publicitar, răspunzătoare se face societatea comercială sau persoana fizică care a afişat/montat sistemul publicitar sau panoul publicitar.

Art. 38. Orice dispoziţii ale autorităţilor publice locale din Timişoara şi ale entităţilor subordonate acestora care contravin prezentului regulament, îl restrâng sau îl excedează sunt nule de drept atâta timp cât nu au fost adoptate prin hotărâri ale Consiliului Local Timişoara, în urma unor dezbateri publice.

Anexa nr. 1 Planşă – Zonele de protecţie a monumentelor istorice, unde este necesar avizul Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a Judeţului Timiş

Anexa nr. 2

Conţinutul documentaţiei necesare obţinerii acordului pentru publicitate temporară

Pentru obţinerea acordului pentru publicitate temporară, beneficiarul (solicitantul) va depune la Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni al P.M.T. următoarele:

cerere-tip completată de beneficiar;

certificatul de înregistrare a firmei beneficiare (în copie) sau certificatul de înmatriculare şi codul fiscal al firmei beneficiare (în copie);

plan de situaţie, la scara 1:500, şi plan de încadrare în zonă, la scara 1:5.000, eliberate de P.M.T., pe care va fi marcat vizibil locul solicitat pentru desfăşurarea activităţii de promovare şi/sau pentru amplasarea sistemelor/panourilor publicitare;

schiţa sistemelor/panourilor publicitare (numai dacă acordul pentru publicitate temporară include sisteme publicitare) şi enunţul mesajului publicitar (dacă acesta nu e cunoscut în momentul depunerii documentaţiei, se va transmite Serviciului de Publicitate şi Comerţ din cadrul P.M.T. în termen de maximum 15 zile de la obţinerea acordului);

acordul sau contractul cu proprietarii suporturilor pe care vor fi montate sistemele/panourile publicitare;

avizul Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional a judeţului Timiş (dacă e cazul);

acordul societăţii de salubrizare (dacă este necesar, în cazul desfăşurării unor activităţii de promovare care lasă în urmă deşeuri);

extras din contractul de publicitate din care să rezulte valoarea şi valabilitatea acestuia;

în cazul în care sistemul/panoul publicitar va fi amplasat în imediata vecinătate a intersecţiilor, se va marca pe planul 1:500 distanţa de 50 metri de intersecţie.

Anexa nr. 3

Conţinutul documentaţiei necesare prelungirii acordului pentru publicitate temporară

Pentru prelungirea acordului pentru publicitate temporară, beneficiarul (solicitantul) va depune la Centrul de Consilier pentru Cetăţeni al P.M.T. următoarele:

cerere-tip completată de beneficiar;

acordul iniţial,

extras din contractul de publicitate din care să rezulte valoarea şi valabilitatea acestuia;

enunţul mesajului publicitar.

Anexa nr. 4

Conţinutul documentaţiei necesare obţinerii avizului Comisiei de Ordine Publică

Pentru obţinerea avizului Comisiei de Ordine Publică, beneficiarul (solicitantul) va depune la Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni al P.M.T următoarele: 2 cereri-tip completate de beneficiar;

certificatul de înregistrare a firmei beneficiare (în copie) sau certificatul de înmatriculare şi codul fiscal al firmei beneficiare (în copie);

plan de situaţie, la scara 1:500, şi plan de încadrare în zonă, la scara 1:5.000, eliberate de P.M.T., pe care va fi marcat vizibil locul solicitat pentru desfăşurarea activităţii de promovare şi/sau pentru amplasarea sistemelor/panourilor publicitare (dacă e cazul);

în funcţie de tipul manifestării, documente justificative (ex: la raliuri - traseul raliului, la împărţire de fluturaşi - copii după buletine şi numărul de persoane, cu locurile de distribuire).

ŞEF SERVICIU PUBLICITATE ŞI COMERŢ

Ing. ADRIAN ILIN