keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 283/13.05.2008 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si realizarea obiectului de investitie "Reparatii capitale-reabilitare cladiri Complex Sportiv Bega" din Timisoara, Intrarea Zinelor nr.2

13.05.2008

Hotararea Consiliului Local 283/13.05.2008
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si realizarea obiectului de investitie "Reparatii capitale-reabilitare cladiri Complex Sportiv Bega" din Timisoara, Intrarea Zinelor nr.2


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2008-8433/18.04.2008 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. b) si alin. (4), lit. d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba Studiul de Fezabilitate si realizarea obiectivului de investitie "Reparatii capitale-reabilitare cladiri Complex Sportiv Bega" din Timisoara, Intrarea Zinelor nr.2 conform proiectului nr. P9/2008 intocmit de S.C. "Pronirox Construct" S.R.L., cu principalii indicatori tehnico-economici prevazuti in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarire.

Art.2: Termenul de executie a lucrarilor este de 3 ani, cu finantare din bugetul local 2008-2011.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Comunicare;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Drumuri si Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calitatii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PAVEL ŢEPENEU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA PATRIMONIU APROBAT SERVICIUL TEHNIC EDILITATE Dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU Nr. SC2008-8433/18.04.2008 REFERAT

Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie „Reparatii capitale- reabilitare cladiri Complex Sportiv Bega” din Timisoara, Intrarea Zinelor nr.2

Cladirile cunoscute ca si Complexul Sportiv „Bega” au fost construite la jumatatea secolului al XX-

lea pentru functionarea unei remize de tancuri, in prezent au destinatia de sala de gimnastica-o hala, in cea de a doua s-a amenajat bazinul de inot iar fosta magazie in vestiare, iar o alta hala a fost sala de sport si a fost distrusa in urma unui incendiu si sint inscrise in C.F. nr. 31505 Timisoara cu nr. topo 26196; 26203.

Datorita vechimii constructiilor, lipsei lucrarilor de reparatii capitale si influentei in timp a factorilor externi, elementele constructiilor au suferit degradari care impun realizarea unor lucrari de reparatii.

Schimbarea functiunii din cea initiala in complex sportiv atrage dupa sine remodelarea ansamblului in vederea unei functiuni corecte mai ales ca sala de sport distrusa in urma incendiului nu mai exista, in baza concluziilor expertizei intocmite pentru aceste cladiri se propune realizarea unui complex sportiv nou.

Tinind cont de insuficienta gradului actual de asigurare al cladirilor la sarcini seismice se considera oportun demolarea acestor corpuri de cladire si inlocuirea lor cu un complex sportiv functional proiectat la parametrii noi de siguranta si dotari.

Complexul sportiv nou va deservi intreg orasul Timisoara, pentru a nu intrerupe activitatea sportiva s-a propus realizarea complexului pe acelasi amplasament, pe etape, sala de gimnastica si sala bazinului de inot sa se edifice pe terenul actualmente liber al fostei sali de sport cu mentinerea in functiune si consolidarea celor doua sali existente pina la realizarea celor noi.

Complexul Sportiv Nou Bega va avea urmatoarele functiuni: antrenament gimnastica, bazin de inot, teren de handbal, teren de baschet, teren de tenis si loc de reprezentatii sportive si culturale cu 1000 de locuri . Pina la finalizarea acestui complex nou se propune mentinerea complexului sportiv existent cu realizarea unor lucrari stricte de consolidare.

Avind in vedere studiul de fezabilitate-proiect nr. P9/2008 intocmit de S.C. „Pronirox Construct” S.R.L., finantarea investitiei se va face din bugetul local la cap. 67.02.03.04-Institutii publice de spectacole si concerte-Lucrari noi.

Esalonarea investitiei: 2008-2011 Durata de realizare a investitiei: 3 ani.

P r o p u n e m: 1. Aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie „Reparatii capitale- reabilitare cladiri Complex Sportiv Bega” din Timisoara, Intrarea Zinelor nr.2 în valoare de 19.209.344 lei intocmit de S.C. „Pronirox Construct” S.R.L., cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi în anexa la prezentul.

2. Realizarea lucrărilor se va face pe parcursul anilor 2008-2011. 3. Promovarea unui Proiect de Hotărâre ce se va înainta Consiliului Local în vederea aprobării

studiului de fezabilitate si a investiţiei.

VICEPRIMAR, DIRECTOR, Ing. Adrian Orza ec. Nicuşor C-tin Miuţ ŞEF SERVICIU, Ing. Marius Duma

Avizat: SERVICIUL JURIDIC, Cod. PP-61

ANEXĂ LA H.C.L. NR……………………….. Indicatori Tehnico-economici pentru realizarea investiţiei „Reparatii capitale-reabilitare cladiri

Complex Sportiv Bega” din Timisoara, Intrarea Zinelor nr.2

DEVIZUL GENERAL

COMLEXUL SPORTIV NOU BEGA

5.1 Valoarea totală a investitiei: 18.311.387 lei

5.2 Esalonarea investitiei: 3 ani. 5.3 Durata de realizare a investitiei se va face pe parcursul a 3 ani.

COMPLEXUL SPORTIV EXISTENT BEGA-CONSOLIDARE+REPARATII

5.1 Valoarea totala investitiei: 897.957 lei 5.2 Esalonarea investitiei: 1 an. 5.3 Durata de realizare a investitiei se va face pe parcursul a 3 luni.

TOTAL:

5.1 Valoarea totală a investitiei: 19.209.344 lei 5.2 Esalonarea investitiei: 3 ani.

5.3 Durata de realizare a investitiei se va face pe parcursul a 3 ani.

DIRECTOR ŞEF SERVICIU Ec. Nicuşor C-tin Miuţ ing. Marius Duma

Cod. PP-61