keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 184/29.07.2003 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal " VASIA VASILESCU (PAUL CONSTANTINESCU) - LACULUI" Timişoara, Judeţul Timiş

29.07.2003

Hotararea Consiliului Local 184/29.07.2003
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal " VASIA VASILESCU (PAUL CONSTANTINESCU) - LACULUI" Timişoara, Judeţul Timiş


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22003-003321/18.07.2003 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza prevederilor Legii nr. 453/2001 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;
Având în vedere Anexa nr. I din Legea nr. 350/2001 - privind amenajarea teritoriului şi urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 38, lit. (c), (f) si (k) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Vasia Vasilescu (Paul Constantinescu) - Lacului" Timişoara, conform Proiectului nr.4/2003, întocmit de S.C."ARHITECT TRÎMBIŢAŞ " S.R.L. ,care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Terenul studiat are o suprafata de 401362 mp. Drumurile propuse prin această documentaţie vor aparţine domeniului puiblic.

Art. 2: Planul Urbanistic Zonal "Vasia Vasilescu (Paul Constantinescu) - Lacului", Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitatea de 15 ani.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
-Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Serviciului Audit Public Intern;
-Biroului Relaţii Publice;
-Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
-Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
NICOLAE SUCIU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI