keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 251/27.06.2017 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului "Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara"

27.06.2017

Hotararea Consiliului Local 251/27.06.2017
privind aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului "Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2017-15658 din 26.06.2017 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art.1 alin.(2), art.8 alin.(1), art.16 alin.(2) din Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public;
Având în vedere prevederile art.22 alin.(1) şi alin.(3) din Legea nr. 51/2006, legea serviciilor comunitare de utilităţi publice;
În conformitate cu prevederile art.36, alin.2 lit. (b), (c), şi (d), alin. 4 lit. (d) şi alin.6 lit.(a) pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului "Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara" conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei se revocă HCL nr.420/16.10.2015 privind aprobarea "Studiu de fundamentare a deciziei de concesionare a serviciului de iluminat public din Municipiul Timişoara".
Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

Cod FO53-01, Ver.3 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ APROBAT MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA EDILITARĂ PRIMAR, SERVICIUL EMSUP Nicolae ROBU BIROUL REȚELE ELECTRICE, ILUMINAT, REȚELE DE COMUNICAȚII SC 2017 – _______ din ______________

REFERAT pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului ”Întreţinere

a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara”

Regia Autonomă de Transport Timişoara a înaintat Primăriei Municipiului Timişoara adresa nr. 8808 din 03.05.2017 înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. RE2017- 000846/08.05.2017 prin care comunică că dorește preluarea serviciului de iluminat public din municipiul Timișoara în conformitate cu prevederile din Legea nr.51 din 2006 cu modificările și completările ulterioare. Intenția RAT Timișoara de preluare a serviciului de iluminat public s-a stabilit de către Consiliul de Administrație al RAT Timișoara prin Hotărârea nr.74 din 30.03.2017.

Colectivul de Coordonare şi Supervizare numit prin Dispoziţia Primarului nr.1176/10.10.2016 s-a convocat în data de 10.05.2017 şi a întocmit procesul verbal SC2017-11574/10.05.2017 în care a propus următoarele: - se va întocmi un studiu de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului ”Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara” către RAT Timișoara prin modalitatea de gestiune directă; - se va propune Consiliului Local spre aprobare Studiul de oportunitate privind delegarea serviciului ”Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara” şi revocarea HCL nr.420/16.10.2015 prin care s-a aprobat studiul de fundamentare a deciziei de concesionare a serviciului de iluminat public. - lucrările de modernizare şi extindere a sistemului de iluminat public se vor executa din fonduri europene sau din fondurile bugetului local în funcţie de priorităţi.

Organizarea şi reglementarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat, în baza

prevederilor Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale şi ale Legii. 51/2006 a serviciilor de utilități publice, constituie dreptul exclusiv al autorităţilor administraţiei publice locale. Potrivit art.22 alin.(2) din Legea nr.51/2006, gestiunea serviciilor de utilităţi publice, se organizează şi se realizează în următoarele modalităţi:

A. gestiune directă; B. gestiune delegată. Alegerea formei de gestiune se face prin hotărâre a Consiliului Local, iar potrivit prev. art.22

alin.(4) din Legea nr.51/2006, desfăşurarea activităţilor specifice oricărui serviciu de utilităţi publice, indiferent de forma de gestiune aleasă, se realizează pe baza unui regulament al serviciului şi a unui caiet de sarcini, elaborate şi aprobate de autorităţile administraţiei publice locale, în conformitate cu regulamentul-cadru şi cu caietul de sarcini-cadru ale serviciului.

A. Gestiunea directă este modalitatea de gestiune în care autorităţile deliberative şi executive, în numele unităţilor administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, îşi asumă şi exercită nemijlocit toate competenţele şi responsabilităţile ce le revin potrivit legii cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice, respectiv la administrarea, funcţionarea şi exploatarea sistemelor de utilităţi publice aferente acestora.

Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de drept public sau privat, care pot fi :

Cod FO53-01, Ver.3 2

a) servicii publice de interes local sau judeţean, specializate, cu personalitate juridică, înfiinţate sau organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor judeţene, după caz, prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale respective;

b) societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu capital social integral al unităţilor administrativ- teritoriale, înfiinţate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ- teritoriale respective.

Totodată, potrivit art. 28, alin. (2^1) din Legea nr. 51/2006, autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, pot încredinţa unui operator de drept privat gestiunea serviciilor de utilităţi publice sau a uneia ori mai multor activităţi din sfera acestor servicii prin atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii, cu respectarea următoarelor condiţii cumulative ce trebuie îndeplinite atât la data atribuirii contractului de delegare a gestiunii, cât şi pe toată durata acestui contract:

a) unităţile administrativ-teritoriale membre ale unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, în calitate de acţionari/asociaţi ai operatorului regional, prin intermediul asociaţiei, sau, după caz, unitatea administrativ-teritorială, în calitate de acţionar/asociat unic al operatorului, prin intermediul adunării generale a acţionarilor şi al consiliului de administraţie, exercită un control direct şi o influenţă dominantă asupra deciziilor strategice şi/sau semnificative ale operatorului regional/operatorului în legătură cu serviciul furnizat/prestat, similar celui pe care îl exercită asupra structurilor proprii în cazul gestiunii directe;

b) operatorul regional, respectiv operatorul, după caz, desfăşoară exclusiv activităţi din sfera furnizării/prestării serviciilor de utilităţi publice destinate satisfacerii nevoilor de interes public general ale utilizatorilor de pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei, respectiv a unităţii administrativ-teritoriale care i-a încredinţat gestiunea serviciului;

c) capitalul social al operatorului regional, respectiv al operatorului este deţinut în totalitate de unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei, respectiv de unitatea administrativ-teritorială; participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului regional/operatorului este exclusă.

B. Gestiunea delegată este modalitatea de gestiune în care autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din competenţele şi responsabilităţile proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice. Gestiunea delegată a serviciilor de utilităţi publice implică punerea la dispoziţia operatorilor a sistemelor de utilităţi publice aferente serviciilor delegate, precum şi dreptul şi obligaţia acestora de a administra şi de a exploata aceste sisteme.

Astfel având în vedere cererea formulată de către RAT TIMIŞOARA, precum şi prevederile

legale care permit autorităţilor administraţiei publice locale să delege prestarea unui serviciu sau a unei activităţi din sfera serviciilor de utilităţi publice;

Pentru prestarea unui serviciu în domeniul utilităţilor publice, conform art. 33 alin. (1) din Legea nr. 51/2006 republicată şi actualizată, este obligatoriu ca operatorul care prestează un astfel de serviciu să deţină licenţă.

”Nesolicitarea de către operatori a acordării licenţei, în termen de 90 de zile de la data aprobării hotărârii de dare în administrare sau, după caz, de la data semnării contractului de delegare a gestiunii, constituie contravenţie în domeniul serviciilor de utilităţi publice şi se sancţionează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei.”, potrivit art.47 alin. (4) litera c^1) din Legea nr. 51/2006, republicată şi actualizată

Concluzia celor mai sus expuse, este aceea că pentru încredinţarea potrivit acestor reglementări, operatorul (căruia urmează a-i fi încredinţată gestiunea directă/delegată, prin modalitatea supusă aprobării Consiliului Local), are obligaţia ca în termenul prevăzut de lege, să întreprindă toate măsurile în vederea obţinerii licenţei.

Delegarea gestiunii serviciilor de utilităţi publice, respectiv operarea, administrarea şi exploatarea sistemelor de utilităţi publice aferente, se poate face pentru toate sau numai pentru o parte dintre activităţile componente ale serviciilor, pe baza unui studiu de oportunitate conform art. 22 alin.

Cod FO53-01, Ver.3 3

(1) și alin. (2) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată şi actualizată.

Studiul de oportunitate, în vederea încheierii contractului de delegare a gestiunii, va cuprinde, în principal, următoarele elemente (art. 5 din Regulamentul - cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobat prin HG nr. 955/2004):

a) descrierea activităţii pentru care se face delegarea de gestiune; b) motivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu, care justifică realizarea

serviciului; c) investiţiile necesare pentru modernizare sau extindere; d) procedura de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public şi

privat; e) durata estimată a contractului; f) termenele previzibile pentru realizarea procedurii de încheiere a contractului. Prin studiul de oportunitate se propune ca modalitate de gestiune, gestiunea directă prin

atribuire directă conform dispoziţiilor art. 28, alin. (2), litera b) şi art. 28, alin. (2^1) din Legea nr. 51/2006 republicată şi actualizată în favoarea operatorului RAT Timișoara.

Drept urmare s-a inștiințat RAT Timișoara prin adresa RE2017-00846/15.05.2017, conform cu prevederile Legii nr.51/2006 republicată și actualizată, să facă demersurile necesare în vederea transformării din regie autonomă în societate comercială și obținerii licenței de operare pentru serviciul de iluminat public.

La data întocmirii studiului, RAT Timisoara, deţine instalatii tehnice, maşini si utilaje,

destinate executării lucrărilor. Realizarea serviciului/ lucrărilor în regim de gestiune directă prezintă următoarele avantaje şi

beneficii: Economice: - Modalitatea de delegare de gestiune pe o durată mai lungă permite realizarea de investiţii

de către operator care pot conduce la creşterea productivităţii muncii şi scăderea preţurilor; - Posibilitatea renegocierii preţurilor activităţii în funcţie de fluctuaţia preţurilor aflate pe

piaţă; - Posibilitatea diminuării plăţilor către operator în cazul nerealizării unor lucrări la

termenele stabilite în contract sau neîntreţinerea corespunzătoare în perioada următoare, astfel încât aceste sume nu mai pot fi recuperate de operator în perioada următoare, fiind diminuări de venituri totale încasate, ceea ce obligă operatorul la o respectare foarte riguroasă a contractului;

- Eficientizarea utilizării fondurilor publice; Juridice: - Instituţia noastră deţine controlul, intervenţia directă şi imediată asupra acestui domeniu

de activitate; - Consiliul Local Timişoara, prin Consiliul de Administraţie al RAT Timișoara deţine

controlul asupra activităţilor regiei; - Orice incident care se petrece în sistemul de iluminat public și iluminat festiv ce face

obiectul delegării de gestiune şi care are ca efect implicaţii materiale, penale, este responsabilitatea operatorului economic, Consiliul Local al Municipiului Timişoara transferând total această obligaţie. Se vor evita eventualele conflicte (potenţiale cereri de chemare în judecată, contestaţii, etc.) care pot interveni cu operatorii privaţi.

Tehnice: - Se va asigura o activitate continuă (24h/24h) pentru intervenţii privind menținerea în stare

de funcţionare a sistemului de iluminat public; - Se evită perioadele lungi de timp necesare lansării procedurilor de licitaţii, rezolvării

eventualelor contestaţii, timp care poate fi folosit de operator, acesta putând demara şi chiar accelera lucrările din momentul în care a preluat gestiunea şi care poate intervenii urgent în vederea mentinerii în stare de funcţionare a sistemului de iluminat public;

Cod FO53-01, Ver.3 4

- Prin contractele de mandat, Consiliul de Administraţie impune criterii de performanţă atât membrilor C.A., cât şi conducerii executive, contractele de mandat fiind încheiate între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi membrii Consiliului de Administraţie;

- Consiliul Local al Municipiului Timişoara poate impune adoptarea unor soluţii şi tehnologii performante care pot contribui la creşterea eficienţei şi calităţii lucrărilor de reparaţii şi întreţinere sistemului de iluminat public și ilumminat festiv de sărbători.

Pe lângă baza materială menţionată, operatorul deţine personal calificat atestat. Astfel, RAT

TIMIŞOARA în cadrul Compartimentului Rețele Electrice are un număr de 33 angajaţi, din care 2 ingineri, 25 electricieni și 6 lăcătuși, având codul CAEN 4321 (Lucrări instalații electrice).

În vederea finalizării delegării gestiunii după aprobarea modalităţii de gestiune a serviciului ”Întreţinere a serviciului de iluminat public și iluminat festiv din Timişoara” precum şi a Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului ”Întreţinere a serviciului de iluminat public și iluminat festiv de sărbători din Timişoara” vor fi necesare următoarele:

- Atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii doar după transformarea regiei în societate comercială

- Obţinerea licenței de operare și avizului Consiliului Concurenţei; - Elaborarea Caietului de sarcini şi aprobarea acestuia de către Consiliul Local al

Municipiului Timişoara; - Aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara a preţurilor/tarifelor pentru

serviciile prestate; - Stabilirea bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a Primăriei

Municipiului Timişoara, care vor fi date în administrarea şi exploatarea operatorului; - Elaborarea contractului de delegare gestiune și aprobarea de către Consiliul Local al

Municipiului Timişoara. Conform prevederilor Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale şi ale Legii

nr.51/2006, organizarea şi reglementarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat constituie dreptul exclusiv al autorităţilor administraţiei publice locale.

În exercitarea acestui drept, Consiliul Local are posibilitatea de a alege şi de a hotărî modalitatea pentru gestiunea serviciilor de utilităţi pubice astfel încât să asigure funcţionarea corespunzătoare a serviciilor de utilități publice ale unităţii administrativ-teritoriale.

Ţinând cont de cele mai sus prezentate propunem spre aprobarea Consiliului Local Studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului ”Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara”.

Director Direcția Edilitară, Director Direcția Economică, Culiță Chiș Steliana Stanciu Șef Serviciu E.M.S.U.P., Biroul R.E.I.R.C., Ioan Zubașcu Consilier Dănuț Pobega Consilier Simona Pleșca Consilier Daniela Faluși

SERVICIUL JURIDIC,

Atasament: Anexa_8.pdf

ANEXA 8 – LISTA TIPURI DE LUCRĂRI

Lucrări de întreținere

1 Inlocuire lampi cu vapori de sodiu de inalta presiune 50W 2 Inlocuire lampi cu vapori de sodiu de inalta presiune 70W 3 Inlocuire lampi cu vapori de sodiu de inalta presiune 100W 4 Inlocuire lampi cu vapori de sodiu de inalta presiune 150W 5 Inlocuire lampi cu vapori de sodiu de inalta presiune 250W 6 Inlocuire lampi cu vapori de sodiu de inalta presiune 400W 7 Inlocuire lampi cu vapori de mercur 50W 8 Inlocuire cu vapori de mercur 80W 9 Inlocuire lampi cu vapori de mercur 125W 10 Inlocuire lampi cu vapori de mercur 250W 11 Inlocuire lampi cu vapori de mercur 400W 12 Inlocuire lampi cu halogenuri metalice 70W 13 Inlocuire lampi cu halogenuri metalice 100W 14 Inlocuire lampi cu halogenuri metalice 150W 15 Inlocuire lampi cu halogenuri metalice 250W 16 Inlocuire lampi cu halogenuri metalice 400W 17 Inlocuire lampi cu halogenuri metalice 1000W 18 Inlocuire lampi cu halogenuri metalice 2000W 19 Inlocuire element optic LED 20 Inlocuire flourescente pana la 18W 21 Inlocuire lampi flourescente 18W-24W 22 Inlocuire lampi flourescente 15W-36W 23 Inlocuire lampi flourescente peste 36W 24 Inlocuire lampi cu autoaprindere 100W 25 Inlocuire lampi cu autoaprindere 160W 26 Inlocuire lampi cu autoaprindere 250W 27 Inlocuire lampi cu autoaprindere 500W 28 Inlocuire lampi halogen pana in 50W 29 Inlocuire lampi halogen 50W-70W 30 Inlocuire lampi halogen 71W-100W 31 Inlocuire lampi halogen peste 100W 32 Inlocuire balast 70W 33 Inlocuire balast 100W 34 Inlocuire balast 150W 35 Inlocuire balast 250W 36 Inlocuire balast 400W 37 Inlocuire balast 1000W

38 Inlocuire balast 2000W 39 Inlocuire balast pentru lampi cu vapori de mercur 50W 40 Inlocuire balast pentru lampi cu vapori de mercur 80W 41 Inlocuire balast pentru lampi cu vapori de mercur 125W 42 Inlocuire balast pentru lampi cu vapori de mercur 250W 43 Inlocuire balast pentru lampi cu vapori de mercur 400W 44 Inlocuire igniter 70W 45 Inlocuire igniter 100W 46 Inlocuire igniter 150W 47 Inlocuire igniter 250W 48 Inlocuire igniter 400W 49 Inlocuire igniter 1000W 50 Inlocuire balast electronic 70W 51 Inlocuire balast electronic 100W 52 Inlocuire balast electronic 150W 53 Inlocuire balast electronic 250W 54 Inlocuire sursa corp LED 55 Inlocuire startere 56 Inlocuire condensator 57 Inlocuire balast lampa flourescenta 58 Inlocuire dulie E27/E40 59 Inlocuire carcasa corp iluminat 60 Inlocuire dispersor 61 Intretinere corp iluminat Standard 62 Intretinere corp iluminat Avangard 63 Intretinere corp iluminat Retro 64 Intretinere corp iluminat LED 65 Intretinere corp iluminat - tip proiector clasic 66 Intretinere corp iluminat - tip proiector Led 67 Intretinere corp iluminat - tip proiector incastrat 68 Demontat corp de iluminat 69 Inlocuire corp iluminat Standard 70 Inlocuire corp iluminat Avangard 71 Inlocuire corp iluminat Retro 72 Inlocuire corp iluminat LED 73 Inlocuire corp iluminat - tip proiector clasic 74 Inlocuire corp iluminat - tip proiector Led 75 Inlocuire corp iluminat - tip proiector incastrat 76 Montat corp de iluminat 77 Reorientat aparat iluminat 78 Intretinere console cu un brat 79 Intretinere console cu doua brate 80 Intretinere console cu trei brate

81 Intretinere console cu patru brate 82 Inlocuire console cu un brat 83 Inlocuire console cu doua brate 84 Inlocuire console cu trei brate 85 Inlocuire console cu patru brate 86 Intretinere stalp max. 2m 87 Intretinere stalp 2m-4m 88 Intretinere stalp 4,1m - 6m 89 Intretinere stalp 6,1m - 8m 90 Intretinere stalp 8,1 - 10m 91 Intretinere stalp 10,1m - 12m 92 Intretinere stalp 12,1m -14m 93 Intretinere stalp peste 14m 94 Inlocuire stalp max. 2m 95 Inlocuire stalp 2m-4m 96 Inlocuire stalp 4,1m - 6m 97 Inlocuire stalp 6,1m - 8m 98 Inlocuire stalp 8,1 - 10m 99 Inlocuire stalp 10,1m - 12m 100 Inlocuire stalp 12,1m -14m 101 Inlocuire stalp peste 14m 102 Inlocuire capac la stalp metalic plastifiat 103 Inlocuire capac la stalp metalic 104 Indreptare stalp 105 Inscriptionare stalp 106 Verificare retea electrica aeriana 107 Inlocuire cleme CDD 15IL 108 Inlocuire cleme CDD 45 109 Inlocuire cleme racord CL 110 Inlocuire cleme CLAL 45-50 111 Inlocuire cleme CLAL 180 112 Inlocuire cleme CIR 113 Inlocuire cleme CIS 114 Inlocuire cleme AA 300 115 Inlocuire bratara de prindere pe stalp 116 Inlocuire intinzator retea 117 Inlocuire cablu tirant 118 Intretinere bloc de distributie, comanda, protectie 119 Echilibrari retele electrice 120 Inlocuire patron sigurante tip MPR pana la 60A 121 Inlocuire patron sigurante tip MPR 61-100A 122 Inlocuire patron sigurante tip MPR 101-160A 123 Inlocuire patron sigurante tip MPR 161-250A

124 Inlocuire patron sigurante tip MPR peste 250A 125 Inlocuire soclu sigurante tip MPR pana la 60A 126 Inlocuire soclu sigurante tip MPR 61-100A 127 Inlocuire soclu sigurante tip MPR 101-160A 128 Inlocuire soclu sigurante tip MPR 161-250A 129 Inlocuire soclu sigurante tip MPR peste 250A 130 Inlocuire soclu sigurante fuzibile pana la 10A 131 Inlocuire soclu sigurante fuzibile 11-20A 132 Inlocuire soclu sigurante fuzibile 21-40A 133 Inlocuire soclu sigurante fuzibile 41-80A 134 Inlocuire soclu sigurante fuzibile 81-125A 135 Inlocuire soclu sigurante fuzibile peste 125A 136 Inlocuire capac sigurante fuzibile pana la 10A 137 Inlocuire capac sigurante fuzibile 11-20A 138 Inlocuire capac sigurante fuzibile 21-40A 139 Inlocuire capac sigurante fuzibile 41-80A 140 Inlocuire capac sigurante fuzibile 81-125A 141 Inlocuire capac sigurante fuzibile peste 125A 142 Inlocuire sigurante fuzibile pana la 10A 143 Inlocuire sigurante fuzibile 11-20A 144 Inlocuire sigurante fuzibile 21-40A 145 Inlocuire sigurante fuzibile 41-80A 146 Inlocuire sigurante fuzibile 81-125A 147 Inlocuire sigurante fuzibile peste 125A 148 Inlocuire sigurante pana la 60A 1P 149 Inlocuire sigurante 61-100A 1P 150 Inlocuire sigurante 101-160A 1P 151 Inlocuire sigurante 161-250A 1P 152 Inlocuire sigurante peste 250A 1P 153 Inlocuire sigurante pana la 60A 2P 154 Inlocuire sigurante 61-100A 2P 155 Inlocuire sigurante 101-160A 2P 156 Inlocuire sigurante 161-250A 2P 157 Inlocuire sigurante peste 250A 2P 158 Inlocuire sigurante pana la 60A 3P 159 Inlocuire sigurante 61-100A 3P 160 Inlocuire sigurante 101-160A 3P 161 Inlocuire sigurante 161-250A 3P 162 Inlocuire sigurante peste 250A 3P 163 Inlocuire sigurante pana la 60A 1P+N 164 Inlocuire sigurante 61-100A 1P+N 165 Inlocuire sigurante 101-160A 1P+N 166 Inlocuire sigurante 161-250A 1P+N

167 Inlocuire sigurante peste 250A 1P+N 168 Inlocuire sigurante pana la 60A 2P+N 169 Inlocuire sigurante 61-100A 2P+N 170 Inlocuire sigurante 101-160A 2P+N 171 Inlocuire sigurante 161-250A 2P+N 172 Inlocuire sigurante peste 250A 2P+N 173 Inlocuire sigurante pana la 60A 3P+N 174 Inlocuire sigurante 61-100A 3P+N 175 Inlocuire sigurante 101-160A 3P+N 176 Inlocuire sigurante 161-250A 3P+N 177 Inlocuire sigurante peste 250A 3P+N 178 Inlocuire sina omega 179 Inlocuire cleme sir distributie 180 Inlocuire cleme sir derivatie 181 Inlocuire cleme sir flexibile 182 Inlocuire sina omega 183 Inlocuire fotocelula 184 Inlocuire automat prgramabil 185 Intretinere si reglare automat programabil 186 Inlocuire papuc inelar neizplat 187 Inlocuire papuc cu prindere prin surub neizolati 188 Inlocuire papuci tip furca neizolati 189 Inlocuire mufe neizolate 190 Inlocuire mufe neizolate Cu-Al 191 Inlocuire papuci inelari prelungiti din teava de Cu 192 Inlocuire papuci inelari Cu-Al, neizolati 193 Inlocuire papuci inelari prelungiti din teava de Al 194 Inlocuire papuci inelari izolati 195 Inlocuire papuci tip furca izolati 196 Inlocuire mufe izolate 197 Inlocuire mufe cu izolatie termocantractibila 198 Inlocuire priza de pamant 1 electrod 199 Inlocuire priza de pamant 3 electrozi 200 Inlocuire manson de derivatie 201 Inlocuire manson de legatura 202 Inlocuire microcontroler 203 Inlocuire modem 204 Inlocuire sensor 205 Inlocuire card memorie 206 Inlocuire card comunicatie 207 Furnizare si instalare Upgradare aplicatie software 208 Intretinere sistem telegestiune 209 Abonament comunicatie sistem

210 Masurarea rezistentei de izolare a cablelor 211 Masuratori de sarcina se tensiune in retele si puncte de aprindere 212 Masurare rezistenta de dispersie a prizei de pamant 213 Masuratori electrice 214 Msuratori luminotehnice 215 Defectoscopie 216 Punere la dispozitie grup electrogen mai mic sau egal cu 150kVA 217 Punere la dispozitie grup electrogen peste 150kVA 218 Bransare/debransare 219 Asistenta tehnica 220 Toaletare vegetatie pentru eliberare corp iluminat 221 Montare/demontare materiale iluminat festiv 222 Inlocuire cablu tip CYY 3x2,5mmp 223 Inlocuire cablu tip CYY 5x2,5mmp 224 Inlocuire cablu tip CYY 4x10mmp 225 Inlocuire cablu tip CYY 4x16mmp 226 Inlocuire cablu tip CYY 3x25+16mmp 227 Inlocuire cablu tip CYY 3x35+16mmp 228 Inlocuire cablu tip CYY 3x50+25mmp 229 Inlocuire cablu tip CYY 3x70+35mmp 230 Inlocuire cablu tip CYY 3x120+70mmp 231 Inlocuire cablu tip ACYY 4x10mmp 232 Inlocuire cablu tip ACYY 4x16mmp 233 Inlocuire cablu tip ACYY 3x10mmp 234 Inlocuire cablu tip ACYY 3x25+16mmp 235 Inlocuire cablu tip ACYY 3x35+16mmp 236 Inlocuire cablu tip ACYY 3x50+25mmp 237 Inlocuire cablu tip ACYY 3x70+35mmp 238 Inlocuire cablu tip ACYY 3x50+70mmp 239 Inlocuire profil cablu tip CYAbY 4x16mmp 240 Inlocuire profil cablu tip CYAbY 3x25+16mmp 241 Inlocuire profil cablu tip CYAbY 3x35+16mmp 242 Inlocuire profil cablu tip CYAbY 3x50+25mmp 243 Inlocuire profil cablu tip CYAbY 3x70+35mmp 244 Inlocuire profil cablu tip CYAbY 3x120+70mmp 245 Inlocuire profil cablu tip ACYAbY 4x16mmp 246 Inlocuire profil cablu tip ACYAbY 3x25+16mmp 247 Inlocuire profil cablu tip ACYAbY 3x35+16mmp 248 Inlocuire profil cablu tip ACYAbY 3x50+25mmp 249 Inlocuire profil cablu tip ACYAbY 3x70+35mmp 250 Inlocuire profil cablu tip ACYAbY 3x150+70mmp 251 Inlocuire cablu aerian tip TYIR 1x16 AL +1x25 AL 4x16 AL 252 Inlocuire cablu aerian tip TYIR 4x16 AL

253 Inlocuire cablu aerian tip TYIR 3x16 AL +1x25 AL 254 Inlocuire cablu aerian tip TYIR 50 OL-AL 1x16 AL 255 Inlocuire cablu aerian tip TYIR 50 OL-AL 1x25 AL 256 Inlocuire cablu aerian tip TYIR 50 OL-AL 3x16 AL 257 Inlocuire cablu aerian tip TYIR 50 OL-AL 3x25 AL 258 Inlocuire cablu aerian tip TYIR 50 PL-AL 3x35 AL 259 Inlocuire cablu aerian tip TYIR 50 OL-AL 3x70 AL 260 Inlocuire cablu aerian tip TYIR 50 OL-AL 3x35+15 AL 261 Inlocuire cablu flexibil tip MCCG 2x1,5mmp 262 Inlocuire cablu flexibil tip MCCG 3x2,5mmp 263 Inlocuire cablu flexibil tip MCCG 4x2,5mmp 264 Inlocuire cablu flexibil tip MCCG 5x2,5mmp 265 Inlocuire cablu flexibil tip MCCG 3x4mmp 266 Inlocuire cablu flexibil tip MCCG 4x6mmp 267 Inlocuire cablu flexibil tip MCCG 4x10mmp 268 Inlocuire cablu flexibil tip FY 1,5mmp 269 Inlocuire cablu flexibil tip FY 2,5mmp 270 Inlocuire cablu flexibil tip FY 4mmp 271 Inlocuire cablu flexibil tip FY 6mmp 272 Inlocuire cablu flexibil tip FY 10mmp 273 Inlocuire cablu flexibil tip FY 16mmp 274 Inlocuire cablu flexibil tip FY 25mmp 275 Inlocuire cablu flexibil tip AFY 2,5mmp 276 Inlocuire cablu flexibil tip AFY 4mmp 277 Inlocuire cablu flexibil tip AFY 6mmp 278 Inlocuire cablu flexibil tip AFY 10mmp 279 Inlocuire cablu flexibil tip AFY 16mmp 280 Inlocuire cablu flexibil tip AFY 25mmp 281 Inlocuire cablu flexibil tip AFY 35mmp 282 Inlocuire cablu flexibil tip MYF 1,5mmp 283 Inlocuire cablu flexibil tip MYF 2,5mmp 284 Inlocuire cablu flexibil tip MYF 4mmp 285 Inlocuire cablu flexibil tip MYF 6mmp 286 Inlocuire cablu flexibil tip MYF 10mmp 287 Inlocuire cablu flexibil tip MYF 12mmp 288 Inlocuire cablu flexibil tip MYF 25mmp 289 Inlocuire cablu flexibil tip MYF 35mmp

Lucrări de iluminat festiv de sărbători

1 Montare figurina stalp 2 Montare figurina 3D 3 Montare medalioane transversal 4 Montare sir luminos 5 Montare furtun luminos 6 Montare turturi luminosi 7 Montare perdea/plasa luminoasa 8 Montare ghirlande luminoase 9 Montat panouri luminoase 10 Montat proiectoare 2000W 11 Impodobire brad 12 Montare cablu sustinere 13 Demontare figurina pe stalp 14 Demontare figurina 3D 15 Demontare medalioane transversal 16 Demontare sir luminos 17 Demontare furtun luminos 18 Demontare turtuti luminosi 19 Demontare perdea/plasa luminoasa 20 Demontare ghirlande luminoase 21 Demontare panouri luminoase 22 Demontare proiectoare 2000W 23 Demontare brad 24 Demontare cablu sustinere 25 Conectare iluminat festiv 26 Deconectare iluminat festiv 27 Utilizare platforma ridicatoare tip PRB 28 Procurare figurina stalp 29 Procurare figurina 3D 30 Procurare medalioane transversal 31 Procurare sir luminos 32 Procurare furtun luminos 33 Procurare turturi luminosi 34 Procurare perdea/plasa luminoasa 35 Procurare ghirlande luminoase 36 Procurare panouri luminoase 37 Procurare proiectoare 2000W 38 Procurare cablu de susținere

Atasament: Anexa_7.pdf

Nr. crt. Adresa loc consum Punct de 

aprindere (PA) Stare  PA

Zona

1 Loc Consum Contract I.52.9810.14304/06.10.2005 Adresa loc consum STRADA MUSICESCU GAVRIL, Musicescu nr.1A T.31778 nu are cutie lipsa Sud 2 Loc Consum Contract I.52.9810.13922/07.07.2005 Adresa loc consum STRADA CUTEZATORILOR, Cutezatorilor 2‐4 P.31782, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS nu are cutie lipsa Sud 3 Loc Consum Contract I.52.9810.16857/08.05.2007 Adresa loc consum STRADA CORBULUI, Nr. 9, Corbului nr.9 P.1030, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS are cutie buna Sud 4 Loc Consum Contract I.52.9810.14307/06.10.2005 Adresa loc consum STRADA PLEVNEI, P‐ta.Plevnei nr.1 T.41719, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS fara cutie lipsa Sud 5 Loc Consum Contract I.52.9810.16863/09.05.2007 Adresa loc consum STRADA CLUJ, Nr. 12, Cluj nr.12 P.1139, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS fara cutie lipsa Sud 6 Loc Consum Contract I.52.9810.13735/06.06.2005 Adresa loc consum STRADA EROILOR DE LA TISA, Eroilor ‐ Deliblata P.1025, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS fara cutie lipsa Sud 7 Loc Consum Contract I.52.9810.13834/16.06.2005 Adresa loc consum STRADA ROMULUS, Romulus bl.14 sc.B T.31700, Loc. TIMISOARA, Jud. TI fara cutie lipsa Sud 8 Loc Consum Contract I.52.9810.13505/27.04.2005 Adresa loc consum STRADA OGLINZILOR, Oglinzilor nr.27 T.21704, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS fara cutie lipsa Sud 9 Loc Consum Contract I.52.9810.13596/13.05.2005 Adresa loc consum STRADA PANN ANTON, Anton Pann nr.15 P.1397, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 10 Loc Consum Contract I.52.9810.13625/18.05.2005 Adresa loc consum STRADA BUJORILOR, Bujorilor<Islaz P.1767, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS are cutie buna Sud 11 Loc Consum Contract I.52.9810.13501/26.04.2005 Adresa loc consum STRADA BALMUS VASILE MARTIR, Luminii 30 bl.49 sc.F T.21781, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 12 Loc Consum Contract I.52.9810.13643/19.05.2005 Adresa loc consum STRADA DECEMBRIE 16, 16 DEC<I.MANIU, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS fara cutie lipsa Sud 13 Loc Consum Contract I.52.9810.13943/07.07.2005 Adresa loc consum STRADA DOJA GHEORGHE, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 14 Loc Consum Contract 1260589811/07.12.2010 Adresa loc consum STRADA ORION, Nr. Cartier Soarelu, Ap. PT 11779, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS fara cutie lipsa Sud 15 Loc Consum Contract 1487095241/07.06.2011 Adresa loc consum STRADA AZALEELOR, Nr. DOMENIU PUBLIC, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 16 Loc Consum Contract 1696354134/11.10.2011 Adresa loc consum STRADA SUDULUI, Nr. CartierSoarelui, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 17 Loc Consum Contract I.52.9810.13452/18.04.2005 Adresa loc consum STRADA ABRUD, Abrud 16‐19 P.1104, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS fara cutie lipsa Sud 18 Loc Consum Contract I.52.9810.14302/06.10.2005 Adresa loc consum STRADA VLADIMIRESCU TUDOR, Vladimirescu 37‐39 P.1056, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS fara cutie lipsa Sud 19 Loc Consum Contract I.52.9810.13920/07.07.2005 Adresa loc consum STRADA SAGULUI, Sagului nr.23 P.1071, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS fara cutie lipsa Sud 20 Loc Consum Contract I.52.9810.13927/07.07.2005 Adresa loc consum STRADA CIOPEC MARIUS MARTIR, Balantei nr.8 P.1395, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS are cutie buna Sud 21 Loc Consum Contract I.52.9810.13931/07.07.2005 Adresa loc consum STRADA JORA MIHAIL, P‐ta.P.Sandor nr.2 T.1200, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 22 Loc Consum Contract I.52.9810.13811/14.06.2005 Adresa loc consum STRADA TIGRULUI, Tigrului nr.1 P.31725, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 23 Loc Consum Contract I.52.9810.13812/14.06.2005 Adresa loc consum STRADA TEODOROIU ECATERINA, Teodoroiu 17 bl.T20 P.11030, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS fara cutie lipsa Sud 24 Loc Consum Contract I.52.9810.13575/12.05.2005 Adresa loc consum STRADA ZARAND, Zarand ‐ Chiriac T.31760, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS fara cutie lipsa Sud 25 Loc Consum Contract I.52.9810.13498/26.04.2005 Adresa loc consum STRADA IRIS, Iris nr.8‐10 T.31769, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS fara cutie lipsa Sud 26 Loc Consum Contract I.52.9810.13836/16.06.2005 Adresa loc consum STRADA URANUS, Uranus bl.66 T.21752, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS fara cutie lipsa Sud 27 Loc Consum Contract I.52.9810.13705/30.05.2005 Adresa loc consum STRADA F.C. RIPENSIA, Stadionul 1Mai A.15, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 28 Loc Consum Contract I.52.9810.16881/09.05.2007 Adresa loc consum STRADA SF. NICOLAE, Paun Pincio nr.6 T.41700, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS are cutie buna Sud 29 Loc Consum Contract I.52.9810.13509/27.04.2005 Adresa loc consum STRADA RUSU SIRIANU, R.Sirianu nr.98 T.31791, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS nu are cutie lipsa Sud 30 Loc Consum Contract I.52.9810.16883/09.05.2007 Adresa loc consum STRADA STEFAN CEL MARE, St.Cel Mare P.1010, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 31 Loc Consum Contract I.52.9810.13933/07.07.2005 Adresa loc consum STRADA SLAVICI ION, Fraidorf P.11778, Loc. TIMISOARA, Jud. TI Sud 32 Loc Consum Contract I.52.9810.13640/19.05.2005 Adresa loc consum STRADA DIMINETII, Diminetii T.41728, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 33 Loc Consum Contract I.52.9810.13739/06.06.2005 Adresa loc consum STRADA AZURULUI, Al.Azurului nr.11 T.11780, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 34 Loc Consum Contract I.52.9810.13484/25.04.2005 Adresa loc consum STRADA POENITEI, Poenitei nr.2 T.31787, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 35 Loc Consum Contract I.52.9810.13648/19.05.2005 Adresa loc consum STRADA CAMPULUI, CAMPULUI, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 36 Loc Consum Contract I.52.9810.13942/07.07.2005 Adresa loc consum STRADA SAGULUI, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 37 Loc Consum Contract 1665273728/19.09.2011 Adresa loc consum STRADA STOICA de HATEG NICOLAE, Nr. DOMENIU PUBLIC, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 38 Loc Consum Contract I.52.9810.13453/18.04.2005 Adresa loc consum STRADA PRAHOVA, P‐ta.Prahovei P1034, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 39 Loc Consum Contract I.52.9810.16854/08.05.2007 Adresa loc consum STRADA CHISODEI, Nr. 90, Chisodei nr.90 T 1775, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 40 Loc Consum Contract I.52.9810.14305/06.10.2005 Adresa loc consum STRADA BRANCOVEANU C‐TIN, Brincoveanu nr.52A T.31772, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 41 Loc Consum Contract I.52.9810.13926/07.07.2005 Adresa loc consum STRADA STINCA STEFAN DR., St.Stinca nr.109 P.1344, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud

ANEXA 6 ‐ LISTA POSTURILOR DE TRANSFORMARE AFLATE IN PROPRIETATEA ENEL DISTRIBUTIE BANAT 97 (SUD)

Pagina 1 din 4

Nr. crt. Adresa loc consum Punct de 

aprindere (PA) Stare  PA

Zona

42 Loc Consum Contract I.52.9810.14308/06.10.2005 Adresa loc consum STRADA DOSITEI OBRADOVICI, Lebedei nr.1 P.1359, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 43 Loc Consum Contract I.52.9810.14309/06.10.2005 Adresa loc consum STRADA CINTULUI, Cintului nr.18‐20 P.1348, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 44 Loc Consum Contract I.52.9810.13576/12.05.2005 Adresa loc consum STRADA MUSICESCU GAVRIL, Musicescu nr.2 T.31758, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 45 Loc Consum Contract I.52.9810.13835/16.06.2005 Adresa loc consum STRADA ISTVAN ANDREI MARTIR, Rachetei 65 bl.16 T.21751, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 46 Loc Consum Contract I.52.9810.13580/12.05.2005 Adresa loc consum STRADA LUNEI, Lunei nr.6 T.31727, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 47 Loc Consum Contract I.52.9810.13592/13.05.2005 Adresa loc consum STRADA MUSICESCU GAVRIL, Musicescu bl.28 T.31755, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 48 Loc Consum Contract I.52.9810.13702/30.05.2005 Adresa loc consum STRADA STEAUA, Z.Steaua bl.47 sc.F P 31730, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 49 Loc Consum Contract I.52.9810.13641/19.05.2005 Adresa loc consum STRADA VALIUG, Str.Valiug P.11781, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 50 Loc Consum Contract I.52.9810.13599/13.05.2005 Adresa loc consum STRADA GARJOABA CONSTANTIN MARTIR, Intr.Ursului P 1392, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 51 Loc Consum Contract I.52.9810.16892/09.05.2007 Adresa loc consum STRADA ABRUD, CL.LUGOJULUI <GHIRODA, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 52 Loc Consum Contract I.52.9810.13451/18.04.2005 Adresa loc consum STRADA ABRUD, Nr. ‐, Bl. ‐, Sc. ‐, Et. ‐, Ap. ‐, Abrud nr.2 P.11011, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 53 Loc Consum Contract I.52.9810.13924/07.07.2005 Adresa loc consum STRADA ASTRILOR, Astrilor nr.28A T.21703, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 54 Loc Consum Contract I.52.9810.16860/08.05.2007 Adresa loc consum STRADA AXENTE SEVER, A.Sever<Eneas 109 T.1120, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 55 Loc Consum Contract I.52.9810.13929/07.07.2005 Adresa loc consum STRADA NICOLAE ILIESU, Adolescentei nr.5 P.1353, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 56 Loc Consum Contract I.52.9810.13574/12.05.2005 Adresa loc consum STRADA BUZIASULUI, Buziasului deterg. P.1115, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 57 Loc Consum Contract I.52.9810.13497/26.04.2005 Adresa loc consum STRADA MILLO MATEI, Matei Millo T.11707, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 58 Loc Consum Contract I.52.9810.13601/13.05.2005 Adresa loc consum STRADA NOUA, Str.Noua T.31706, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 59 Loc Consum Contract I.52.9810.13623/18.05.2005 Adresa loc consum STRADA CARAS, Str.Caras P.1214, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 60 Loc Consum Contract I.52.9810.13701/30.05.2005 Adresa loc consum STRADA MUSICESCU GAVRIL, Musicescu nr.14 T.31756, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 61 Loc Consum Contract I.52.9810.16885/09.05.2007 Adresa loc consum STRADA BARAC ION, I.Barac P 1315, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 62 Loc Consum Contract I.52.9810.13712/30.05.2005 Adresa loc consum STRADA STEFAN CEL MARE, St.Cel Mare T.11796, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 63 Loc Consum Contract I.52.9810.13646/19.05.2005 Adresa loc consum STRADA SALCEANU CORNELIA, Fagului P.1168, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 64 Loc Consum Contract I.52.9810.13597/13.05.2005 Adresa loc consum STRADA SAGULUI, Cl.Sagului gradinita P.1259, Loc. TIMISOARA, Jud. TI Sud 65 Loc Consum Contract I.52.9810.13941/07.07.2005 Adresa loc consum STRADA 3 August 1919, PARCUL POPORULUI, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 66 Loc Consum Contract I.52.9810.13944/07.07.2005 Adresa loc consum STRADA SZEKELY LASZLO ARH., Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 67 Loc Consum Contract I.52.9810.13818/14.06.2005 Adresa loc consum STRADA MILLO MATEI, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 68 Loc Consum Contract I.52.9810.13881/23.06.2005 Adresa loc consum STRADA POLONA, ZONA DE BLOCURI POLONA PT11721, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 69 Loc Consum Contract 229209337/01.09.2008 Adresa loc consum STRADA ALUNIS, Nr. 50, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 70 Loc Consum Contract I.52.9810.13919/07.07.2005 Adresa loc consum STRADA DAN PAVEL, Pavel Dan P.1112, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 71 Loc Consum Contract I.52.9810.13828/16.06.2005 Adresa loc consum STRADA PODGORIEI, Podgoriei nr.2 T.11734, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 72 Loc Consum Contract I.52.9810.13454/18.04.2005 Adresa loc consum STRADA DECEMBRIE 16, 16Decembrie 1989 P.1031, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 73 Loc Consum Contract I.52.9810.13921/07.07.2005 Adresa loc consum STRADA LACULUI, Lacului 2 bl.D6 T.31781, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 74 Loc Consum Contract I.52.9810.13737/06.06.2005 Adresa loc consum STRADA BRAN, Bran nr.7 bl.E2 T.21715, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 75 Loc Consum Contract I.52.9810.16865/09.05.2007 Adresa loc consum STRADA PESTALOZZI I.M., Pestalozzi<Parvan A.13, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 76 Loc Consum Contract I.52.9810.13831/16.06.2005 Adresa loc consum STRADA STEFAN CEL MARE, St.Cel Mare cimitir P.1024, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 77 Loc Consum Contract I.52.9810.13593/13.05.2005 Adresa loc consum STRADA SEPIA, Sepiei nr.6 T.21760, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 78 Loc Consum Contract I.52.9810.13706/30.05.2005 Adresa loc consum STRADA VEGETATIEI, Vegatatiei nr.8 T.31783, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 79 Loc Consum Contract I.52.9810.13642/19.05.2005 Adresa loc consum STRADA PUTNA, Str.Putna T.11016, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 80 Loc Consum Contract I.52.9810.14303/06.10.2005 Adresa loc consum STRADA MANGALIA, Mangalia nr.39 T.41737, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 81 Loc Consum Contract I.52.9810.13502/26.04.2005 Adresa loc consum STRADA VEGA, I.Vega<Oglinzilor T.21783, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 82 Loc Consum Contract I.52.9810.13647/19.05.2005 Adresa loc consum CALEA MARTIRILOR 1989, Cl.Mrtirilor Plafar P.1772, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 83 Loc Consum Contract I.52.9810.13651/19.05.2005 Adresa loc consum STRADA TOSCA, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 84 Loc Consum Contract 260703532/16.10.2008 Adresa loc consum STRADA CAMPULUI, Loc. TIMISOARA, Jud. TI Sud

Pagina 2 din 4

Nr. crt. Adresa loc consum Punct de 

aprindere (PA) Stare  PA

Zona

85 Loc Consum Contract I.52.9810.14306/06.10.2005 Adresa loc consum STRADA HEBE, Hebe<Glad nr.32‐34 T.31778, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 86 Loc Consum Contract I.52.9810.13741/06.06.2005 Adresa loc consum STRADA ALEXANDRU MOCIONI, P‐ta.St.Furtuna 8 P.1008, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 87 Loc Consum Contract I.52.9810.16877/09.05.2007 Adresa loc consum STRADA CAMPULUI, Cimpului<Apateu 10 P.11701, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 88 Loc Consum Contract I.52.9810.13833/16.06.2005 Adresa loc consum STRADA IRIS, Iris nr.30 T.31752, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 89 Loc Consum Contract I.52.9810.16879/09.05.2007 Adresa loc consum STRADA ICAR, Al.Icar<St.Plavat T.11789, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMI Sud 90 Loc Consum Contract I.52.9810.13598/13.05.2005 Adresa loc consum STRADA PROGRESUL, Brazilor bl.12 T.21771, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 91 Loc Consum Contract I.52.9810.13508/27.04.2005 Adresa loc consum STRADA STEAUA, Z.Steaua bl.13A T.31735, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 92 Loc Consum Contract I.52.9810.13934/07.07.2005 Adresa loc consum STRADA EROILOR DE LA TISA, Eroilor P.1274, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 93 Loc Consum Contract I.52.9810.13500/26.04.2005 Adresa loc consum STRADA AZURULUI, Al.Azurului 11‐13 T.11780, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 94 Loc Consum Contract 246557923/26.09.2008 Adresa loc consum STRADA AZURULUI, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 95 Loc Consum Contract I.52.9810.13884/23.06.2005 Adresa loc consum STRADA POLONA, PT11753, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 96 Loc Consum Contract 229209335/01.09.2008 Adresa loc consum STRADA BUJORILOR, Nr. 151, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 97 Loc Consum Contract 1260580089/07.12.2010 Adresa loc consum STRADA BALMUS VASILE MARTIR, Nr. Cart.Soarelui, Ap. PT21783, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 98 Loc Consum Contract I.52.9810.14295/06.10.2005 Adresa loc consum STRADA VLADIMIRESCU TUDOR, Vladimirescu nr.15 T.41717, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 99 Loc Consum Contract I.52.9810.16853/08.05.2007 Adresa loc consum STRADA SAGULUI, Sagului T.1707, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 100 Loc Consum Contract I.52.9810.13923/07.07.2005 Adresa loc consum STRADA SECERII, Secerii T.1768, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 101 Loc Consum Contract I.52.9810.13483/25.04.2005 Adresa loc consum STRADA MUSICESCU GAVRIL, Musicescu<U.Traiana T.1776, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 102 Loc Consum Contract I.52.9810.16856/08.05.2007 Adresa loc consum STRADA BRANCOVEANU C‐TIN, Brincoveanu<Lidia PT.31773, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 103 Loc Consum Contract I.52.9810.16861/09.05.2007 Adresa loc consum STRADA JUGANARU DUMITRU MARTIR, Albac nr.1 P.11795, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 104 Loc Consum Contract I.52.9810.13928/07.07.2005 Adresa loc consum STRADA BRAILOIU CONSTANTIN, Stegarilor nr.15 P.1393, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 105 Loc Consum Contract I.52.9810.14310/06.10.2005 Adresa loc consum STRADA RETEZAT, Retezat<Feleacul 8 P.1316, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 106 Loc Consum Contract I.52.9810.13691/30.05.2005 Adresa loc consum STRADA PARVAN VASILE, V.Parvan termal P.1002, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 107 Loc Consum Contract I.52.9810.13495/26.04.2005 Adresa loc consum STRADA MAGHERU GEN., Magheru<P.Groza T.1798, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 108 Loc Consum Contract I.52.9810.16878/09.05.2007 Adresa loc consum STRADA CHIMISTILOR, Nr. 2, Chimistilor nr.2 P.1230, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 109 Loc Consum Contract I.52.9810.13579/12.05.2005 Adresa loc consum STRADA SAGULUI, Cl.Sagului bl.22 T.31776, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 110 Loc Consum Contract I.52.9810.13581/12.05.2005 Adresa loc consum STRADA BRADUL, Bradul nr.123 P.1376, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 111 Loc Consum Contract I.52.9810.13619/18.05.2005 Adresa loc consum STRADA MURES, Str.Mures<Prutul P.1796, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 112 Loc Consum Contract I.52.9810.13743/06.06.2005 Adresa loc consum STRADA POIANA RUSCAI, Poiana Rusca T.31788, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 113 Loc Consum Contract I.52.9810.13945/07.07.2005 Adresa loc consum STRADA ADAMACHI VASILE, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 114 Loc Consum Contract I.52.9810.13883/23.06.2005 Adresa loc consum STRADA POLONA, PT 11753, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 115 Loc Consum Contract I.52.9810.16855/08.05.2007 Adresa loc consum STRADA Constantin Dobrogeanu Gherea, Radaceanu<E.Zola T.1774, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 116 Loc Consum Contract I.52.9810.16858/08.05.2007 Adresa loc consum STRADA MIHAI VITEAZU, M.Viteazul<V.Parvan P.1003, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 117 Loc Consum Contract I.52.9810.16859/08.05.2007 Adresa loc consum STRADA PROT. GEORGE DRAGOMIR, Turgheniev nr.2 P 1028, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 118 Loc Consum Contract I.52.9810.13925/07.07.2005 Adresa loc consum STRADA STINCA STEFAN DR., St.Stinca 73 P.1357, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 119 Loc Consum Contract I.52.9810.16862/09.05.2007 Adresa loc consum STRADA NICOLAE ILIESU, Nr. 20, Adolescentei nr.20 P.1349, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS sud 120 Loc Consum Contract I.52.9810.13930/07.07.2005 Adresa loc consum STRADA CRAIOVA, Craiova nr.1 T.1027, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 121 Loc Consum Contract I.52.9810.13736/06.06.2005 Adresa loc consum STRADA MEHADIA, Mehadia P.1058, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 122 Loc Consum Contract I.52.9810.13806/14.06.2005 Adresa loc consum STRADA VLADIMIRESCU TUDOR, T.Vladimirescu 23 T.41724, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 123 Loc Consum Contract I.52.9810.13496/26.04.2005 Adresa loc consum STRADA LACULUI, Lacului nr.30 P.21706, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 124 Loc Consum Contract I.52.9810.13499/26.04.2005 Adresa loc consum STRADA CITADELEI, Nr. 4A, Citadelei 4A P 21708, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 125 Loc Consum Contract I.52.9810.13620/18.05.2005 Adresa loc consum STRADA BELINSKI VISARION, Z.Belinski T.31712, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 126 Loc Consum Contract I.52.9810.13506/27.04.2005 Adresa loc consum STRADA COCEA NICOLAE D., N.D.Cocea<M.Millo P.11786, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 127 Loc Consum Contract I.52.9810.13644/19.05.2005 Adresa loc consum STRADA MIHAI VITEAZU, M.Viteazul nr.1 P 1029, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud

Pagina 3 din 4

Nr. crt. Adresa loc consum Punct de 

aprindere (PA) Stare  PA

Zona

128 Loc Consum Contract I.52.9810.13645/19.05.2005 Adresa loc consum STRADA PARVAN VASILE, V.Parvan<T.Lalescu A 16, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 129 Loc Consum Contract I.52.9810.13697/30.05.2005 Adresa loc consum STRADA ROMULUS, Romulus bl.14 sc.B T.31700, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 130 Loc Consum Contract 236059518/09.09.2008 Adresa loc consum STRADA SUDULUI, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 131 Loc Consum Contract I.52.9810.13838/16.06.2005 Adresa loc consum STRADA PINDULUI, <HERODOT, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 132 Loc Consum Contract 246559314/26.09.2008 Adresa loc consum STRADA MUSICESCU GAVRIL, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 133 Loc Consum Contract 410452773/07.05.2009 Adresa loc consum STRADA MURES, PREOT AL.BALAS,DEBUSSY,M.NEAMTU,, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud 134 Loc Consum Contract 628873815/30.10.2009 Adresa loc consum STRADA ATOMULUI, Loc. TIMISOARA, Jud. TIMIS Sud

Pagina 4 din 4

Atasament: Anexa_6.pdf

LEA clasic [m] LEA TYIR [m] LEA TYIR comun [m] LES [m] Total retea (m) 1  Boboc Nicolae   0 0 0 80 80 2  Parc Central   0 0 0 2.466 2.466 3 1 Decembrie   0 0 0 3.355 3.355 4 20 Decembrie 1989   0 0 0 927 927 5 64 0 0 0 281 281 6 9 Mai   ‐ doar tramvai 0 52 0 56 108 7 A.P.Cehov   0 0 702 0 702 8 Abrud+D.Linta   359 54 0 100 513 9 Acad. D. Gusti   0 206 0 0 206 10 Acad. Remus Radulet   141 643 0 139 923 11 Academician  Aurel Barglazan   72 0 0 219 291 12 Adam Mickiewicz   0 0 481 0 481 13 Adam Muller‐Guttenbrunn   0 254 0 0 254 14 Ady Endre   0 0 223 0 223 15 Aeroport ‐ cartier 879 0 0 328 1.207 16 Aeroportului   0 4.006 0 0 4.006 17 Agricultorilor   0 0 341 0 341 18 Agronomiei   0 0 395 0 395 19 AI.Rogojan   0 0 0 298 298 20 Aida   0 0 0 305 305 21 Al. I. Cuza   0 460 0 353 813 22 Alba Iulia ‐ pietonal   0 142 0 0 142 23 Albastrelelor   0 0 1.064 0 1.064 24 Albinelor   671 0 611 0 1.281 25 Alecu Russo   0 0 213 0 213 26 Aleea  Icar   60 102 0 365 527 27 Aleea Actorilor   0 0 0 193 193 28 Aleea Amicitiei   0 145 0 399 543 29 Aleea Arcasilor   0 187 0 0 187 30 Aleea Azurului   0 0 0 1.035 1.035 31 Aleea Baghetei   0 104 0 0 104 32 Aleea Balcic   0 69 0 76 145 33 Aleea Balti   0 72 0 0 72 34 Aleea Cascadei   199 0 0 236 435 35 Aleea Cetinei   0 141 0 0 141 36 Aleea Citadelei   0 0 176 252 428 37 Aleea Cristalului   0 0 0 535 535 38 Aleea Crivaia   256 11 0 111 378 39 Aleea Cutezatorilor   79 0 0 147 226 40 Aleea F.C.Ripensia   0 794 0 873 1.667

Retea Nr. crt. Strada/Bulevard/Piata

ANEXA 6 ‐ CENTRALIZARE PE STRĂZI A RETELELOR DE ILUMINAT PUBLIC

Pagina 1 din 26

LEA clasic [m] LEA TYIR [m] LEA TYIR comun [m] LES [m] Total retea (m) Retea

Nr. crt. Strada/Bulevard/Piata

41 Aleea Gheorghe Cruceru   61 0 0 110 171 42 Aleea Ghirodei   560 125 1.239 0 1.923 43 Aleea Gornistilor   0 0 0 159 159 44 Aleea Gorunului   0 0 0 83 83 45 Aleea Hotinului   0 0 0 494 494 46 Aleea Inului   0 0 0 205 205 47 Aleea Ionel Perlea   24 0 0 574 598 48 Aleea Libelulei   0 0 0 378 378 49 Aleea Martir Eugen Nagy   0 0 0 699 699 50 Aleea Martir Gheorghe Iosub   0 214 0 0 214 51 Aleea Martir Ioan Avram   0 0 0 98 98 52 Aleea Martir Osman Dumitru   0 82 0 0 82 53 Aleea Minis   0 0 0 144 144 54 Aleea Muzicii   0 205 0 371 576 55 Aleea Padurea Verde  543 777 0 0 1.320 56 Aleea Poenitei   0 0 0 719 719 57 Aleea Poiana Ruscai   0 0 0 318 318 58 Aleea Sagetii   0 0 0 130 130 59 Aleea Sanatatii   178 253 0 295 727 60 Aleea Scurta   0 85 0 0 85 61 Aleea Sperantei   0 230 0 0 230 62 Aleea Studentilor   0 340 82 1.501 1.922 63 Aleea Vegetatiei   0 42 53 159 254 64 Aleea Viilor   0 0 918 167 1.085 65 Aleea Vlasiei   0 0 0 70 70 66 Alex Teodorovici   0 0 0 162 162 67 Alexandra Indries   0 28 151 0 178 68 Alexandru Alaci   0 944 0 0 944 69 Alexandru Borza   0 0 450 0 450 70 Alexandru Cisman   0 0 0 220 220 71 Alexandru Donici   0 0 354 0 354 72 Alexandru Golescu   0 0 202 58 260 73 Alexandru Lapusneanu   193 0 246 0 439 74 Alexandru Macedonski   223 0 342 0 565 75 Alexandru Martha   0 218 0 70 288 76 Alexandru Miletici   0 149 63 31 244 77 Alexandru Nicolai Nekrasov   0 161 0 0 161 78 Alexandru Odobescu   653 0 478 0 1.130 79 Alexandru Vaida‐Voievod   0 282 44 475 801 80 Alexandru Vlahuta   0 0 204 0 204 81 Alexandru Xenopol   0 0 166 0 166 82 Alma Cornea Ionescu   0 291 0 0 291 83 Alpinistilor   0 0 272 0 272 84 Alsacia   215 0 0 0 215 85 Alunis   0 0 920 0 920

Pagina 2 din 26

LEA clasic [m] LEA TYIR [m] LEA TYIR comun [m] LES [m] Total retea (m) Retea

Nr. crt. Strada/Bulevard/Piata

86 Amforei   0 35 0 572 607 87 Amurgului  544 0 0 0 544 88 Amzei   0 0 142 307 449 89 Ana Ipatescu   220 635 0 60 915 90 Ana Lugojana   0 0 0 157 157 91 Andrei Saguna   0 0 0 651 651 92 anemonelor  0 0 0 173 173 93 Anghel Saligny   0 0 377 0 377 94 Anina   267 0 0 0 267 95 Anisoara Odeanu   0 0 403 0 403 96 Antenei  0 573 0 0 573 97 Anton Bacalbasa   830 0 322 0 1.152 98 Anton Golopenita   0 0 365 0 365 99 Anton Pann   239 0 0 0 239 100 Anton Seiller   0 0 190 0 190 101 Anul 1848   0 0 491 0 491 102 Anvers   0 0 343 0 343 103 Apateu   649 0 0 0 649 104 Apelor   0 0 0 133 133 105 Apicultorilor   0 0 344 0 344 106 Aprodul Movila   174 0 391 0 566 107 Arcidava   806 0 0 142 947 108 Arcului   0 0 71 0 71 109 Ardealului  0 530 1.313 180 2.023 110 Arges   226 0 0 0 226 111 Arh. V. Vlad   0 0 0 614 614 112 Arh.D.Marcu   0 0 0 525 525 113 Ariadna   700 0 0 0 700 114 Aries   0 215 1.098 0 1.312 115 Arinului   0 0 216 0 216 116 Armoniei   115 935 0 301 1.351 117 Aron Pumnul   0 0 118 0 118 118 Arsenie Boca   0 0 0 110 110 119 Arthur Rubinstein   0 0 0 639 639 120 Astrilor   0 0 0 417 417 121 Atanasie Demian   0 0 267 181 448 122 Atomului   0 0 0 820 820 123 Augustin Coman   0 0 0 687 687 124 Augustin Pacha   0 74 0 0 74 125 Aurel Contrea   0 0 0 150 150 126 Aurel Cosma   0 109 0 0 109 127 Aurel Pop   0 0 0 389 389 128 Aurel Popovici   0 0 396 0 396 129 Aurelia Fatu Radutu   0 150 0 85 235 130 Aurelianus   0 0 204 68 272

Pagina 3 din 26

LEA clasic [m] LEA TYIR [m] LEA TYIR comun [m] LES [m] Total retea (m) Retea

Nr. crt. Strada/Bulevard/Piata

131 Aurora   434 0 0 0 434 132 Avram Imbrone   1.428 224 1.353 470 3.475 133 Azalelor  0 0 0 297 297 134 ÃŽnfratirii   0 162 145 0 307 135 Azuga   211 72 0 247 530 136 Baader Enric   0 189 290 0 478 137 Baba Dochia   0 0 0 247 247 138 Baba Novac   278 0 0 0 278 139 Babadag   0 0 0 519 519 140 Bachus   0 0 0 313 313 141 Bacovia   86 88 0 217 391 142 Baia   126 0 0 0 126 143 Balta Verde   0 23 316 603 942 144 Banatul   1.124 0 66 0 1.190 145 Banu Maracine   0 0 537 0 537 146 Banu Severinului   242 0 0 0 242 147 Banu Udrea   258 0 0 0 258 148 Barbu Delavrancea   0 0 292 0 292 149 Barbu Iscovescu   136 86 0 0 222 150 Barbu Lautaru   119 0 0 0 119 151 Barierei   0 136 121 0 257 152 Baritiu   195 740 14 0 949 153 Barsei   353 0 0 0 353 154 Barzava   30 56 639 193 918 155 Basarabia   0 0 833 0 833 156 Basel   0 0 247 0 247 157 Basmului   0 0 0 167 167 158 Bastionul Maria Therezia   0 0 0 1.290 1.290 159 bataniei  320 0 543 361 1.223 160 Bd Cetatii   0 0 0 3.791 3.791 161 Bd Iuliu Maniu   0 23 1.281 0 1.304 162 Bd. Dambovita   328 262 1.452 1.632 3.674 163 B‐dul 3 August 1919   0 0 0 1.172 1.172 164 B‐dul Regele Ferdinand   0 0 0 1.095 1.095 165 B‐dul Republicii   0 213 0 2.471 2.685 166 B‐dul Revolutiei 1989   0 0 0 1.444 1.444 167 B‐dul Sudului   1.368 0 0 0 1.368 168 Behela   0 71 85 0 156 169 Behelei   0 103 0 34 137 170 Bela Bartok   130 0 139 118 386 171 Bela Lugoji   0 0 81 0 81 172 Belgrad   0 128 0 0 128 173 Berzei   0 0 453 0 453 174 Bistrei   379 0 130 0 509 175 Bistrita   0 0 244 0 244

Pagina 4 din 26

LEA clasic [m] LEA TYIR [m] LEA TYIR comun [m] LES [m] Total retea (m) Retea

Nr. crt. Strada/Bulevard/Piata

176 Bobâlna   856 111 189 434 1.589 177 Boema   0 0 0 141 141 178 Bogdan Petriceicu Hasdeu   519 0 0 0 519 179 Bolyai Janos   0 82 0 0 82 180 Borsec   0 0 85 0 85 181 Bradul   0 0 85 230 315 182 Bran   0 0 0 529 529 183 Brandusei   97 169 0 919 1.184 184 Brazilor   94 0 0 0 94 185 Brigadierilor   0 0 93 0 93 186 Brumarele   121 0 0 0 121 187 Brutus Hanes   0 0 0 67 67 188 Bruxelles   0 0 330 0 330 189 Bucegi   87 0 183 33 303 190 Bucovinei   0 0 1.257 0 1.257 191 Bucuresti   458 0 0 0 458 192 Budai Deleanu   918 85 306 0 1.309 193 Bujorilor   2.655 0 310 0 2.966 194 Bulevardul 16 Decembrie 1989   0 1.448 0 1.920 3.368 195 Bulevardul Constantin Brancoveanu   1.929 1.119 0 0 3.048 196 Bulevardul Doctor losif Bulbuca   0 2.960 0 444 3.404 197 Bulevardul General Ion Dragalina NORD   0 0 0 634 634 198 Bulevardul General Ion Dragalina SUD    0 14 572 449 1.035 199 Bulevardul Liviu Rebreanu   229 4.538 0 181 4.948 200 Burebista   0 162 0 254 416 201 Busuioc   0 0 75 0 75 202 C.I.Nottara   268 0 120 0 388 203 C.Porumbescu   1.318 0 0 0 1.318 204 C.Radulescu   0 425 0 0 425 205 C.Urseni   0 0 2.144 252 2.396 206 Calan   0 77 0 222 299 207 Calatorilor   208 0 96 0 304 208 Calea Aradului   1.512 1.203 591 1.989 5.294 209 Calea Aviatorilor   1.028 0 0 0 1.028 210 Calea Bogdanestilor   248 554 2.614 36 3.453 211 Calea Buziasului   0 2.892 0 155 3.047 212 Calea Lugojului  0 4.912 83 0 4.995 213 Calea Martirilor 1989   0 2.529 1.046 76 3.652 214 Calea Sagului   863 675 747 4.460 6.745 215 Calistrat Hogas   0 0 138 0 138 216 Cameliei   0 0 141 0 141 217 Camil Petrescu   0 0 91 0 91 218 Campina (Grigore T Popa)   0 239 893 0 1.133 219 Campului   0 0 1.419 0 1.419 220 Canal Bega (ELBA)   0 0 0 13.113 13.113

Pagina 5 din 26

LEA clasic [m] LEA TYIR [m] LEA TYIR comun [m] LES [m] Total retea (m) Retea

Nr. crt. Strada/Bulevard/Piata

221 Capitan Damsescu   0 0 600 0 600 222 Caprei   85 0 0 0 85 223 Caprioarei   352 0 0 0 352 224 Carabusului   257 0 0 0 257 225 Caras   62 0 144 0 205 226 carei ( tr calan‐liege)   343 0 0 316 659 227 carei ( tr cugir‐liege)   104 286 147 231 769 228 Carol Davila   567 179 151 0 897 229 Carol I   0 0 0 1.979 1.979 230 Carol Telbisz   0 0 0 311 311 231 Carpati   0 0 568 0 568 232 Carturarilor   0 74 0 115 189 233 Carusso Enrico   0 35 0 0 35 234 Cassian Munteanu   118 243 0 0 360 235 Ceferistilor   50 0 342 0 392 236 Cercului   0 0 1.262 27 1.289 237 Cerna   449 0 384 0 833 238 Cernauti   0 0 248 0 248 239 Cetatea Alba   0 369 0 0 369 240 Cezar Bolliac   447 0 0 0 447 241 Charles Darwin   123 0 0 162 285 242 Cheveresului   336 0 0 0 336 243 Chisinau   0 0 248 0 248 244 Chisodei   0 320 2.435 257 3.012 245 Cicio Pop   0 11 0 91 102 246 Ciobanului   0 0 0 173 173 247 Ciocarliei   0 0 1.056 0 1.056 248 Circumvalatiunii   590 0 53 2.713 3.356 249 Ciresului   173 0 406 0 579 250 Ciupe A.   0 0 0 80 80 251 Clabucet   0 352 0 490 842 252 Claude Debussy   0 0 0 518 518 253 Closca   0 0 2.466 142 2.608 254 Cluj   0 55 679 239 973 255 Cocorilor   0 0 362 0 362 256 Cocostarcului   60 0 0 0 60 257 Cocosului   0 0 210 0 210 258 Colonia Radio   0 0 172 0 172 259 Colonia Slavic   221 0 0 0 221 260 Comanesti   0 65 0 0 65 261 Cometei   0 0 557 0 557 262 Comoarei   115 0 373 0 488 263 Constanta   97 0 0 0 97 264 Constantin A. Rosetti   0 0 744 0 744 265 Constantin Brailoiu   0 0 0 159 159

Pagina 6 din 26

LEA clasic [m] LEA TYIR [m] LEA TYIR comun [m] LES [m] Total retea (m) Retea

Nr. crt. Strada/Bulevard/Piata

266 Constantin Brancusi   0 0 292 0 292 267 Constantin Daniel   0 0 768 0 768 268 Constantin Diacovici Loga   0 1.004 997 116 2.117 269 Constantin Diamandi   0 102 0 0 102 270 Constantin Dobrogeanu Gherea   0 0 527 0 527 271 Constantin Iotzu   0 0 230 0 230 272 Constantin Miu Lerca   0 0 0 119 119 273 Constantin Noica   0 201 0 60 261 274 Constantin Stere   0 20 0 626 646 275 Constructorilor   0 0 496 164 659 276 Contemporanul   117 0 0 0 117 277 Cooperatiei   94 0 0 0 94 278 Corbului   428 0 0 0 428 279 Corina Irineu   0 0 0 270 270 280 Coriolan Baran(Giurgiu)   0 364 0 0 364 281 Coriolan Brediceanu   0 535 206 555 1.295 282 Cornel Grofsoreanu   0 0 278 0 278 283 Cornel Lazar   84 70 0 0 154 284 Cornelia Salceanu   440 0 0 0 440 285 Corneliu Baba   0 0 390 0 390 286 Corneliu Coposu   0 0 0 1.569 1.569 287 Corneliu Nepos   144 103 0 63 310 288 Cosarilor   0 0 87 0 87 289 Cosminului   0 380 149 169 699 290 Cosmonautilor   0 0 0 268 268 291 Costache Negruzzi   0 0 442 0 442 292 Costinesti   0 0 0 176 176 293 Cozia   0 952 0 0 952 294 Craiova   0 0 248 0 248 295 Creanga Horia(z.ialomi)   0 0 0 382 382 296 Crisan   0 0 1.354 0 1.354 297 Crisului   0 0 321 0 321 298 Crizantemelor   450 0 223 0 672 299 C‐tin cel Mare  796 757 0 0 1.552 300 C‐tin Silvestri   0 0 262 0 262 301 C‐tin Titel Petrescu   0 0 0 158 158 302 Cugir   418 211 0 981 1.611 303 Cuvin   0 0 138 0 138 304 Dacilor   0 0 0 405 405 305 Dafinului  0 0 182 32 214 306 Daliei   265 0 0 172 437 307 Damaschin Bojinca   0 96 0 0 96 308 Dan Capitan   0 0 651 0 651 309 Dej   548 0 0 194 742 310 Delfinului   0 0 101 0 101

Pagina 7 din 26

LEA clasic [m] LEA TYIR [m] LEA TYIR comun [m] LES [m] Total retea (m) Retea

Nr. crt. Strada/Bulevard/Piata

311 Deliblata   167 0 0 0 167 312 Delinesti   101 40 0 0 141 313 Demetrescu   37 0 209 0 247 314 Demetriade   1.056 1.761 1.158 0 3.975 315 Deportatii din Baragan   0 68 89 181 338 316 Deta   133 0 0 0 133 317 Diaconu Coresi   0 69 469 0 537 318 Diana   114 62 0 0 176 319 Diminetii   0 0 868 406 1.274 320 Dimitri Ivanovici Mendeleev   0 0 447 0 447 321 Dimitrie Cantemir   0 122 0 0 122 322 Dimitrie Dinicu   339 0 45 535 918 323 Dimitrie Paciurea   42 199 0 36 276 324 Dimitrie Stan  0 100 315 0 414 325 Dinu Lipatti   123 59 281 0 463 326 Divizia 9 Cavalerie  811 23 1.169 0 2.003 327 Doamna Chiajna   0 0 37 0 37 328 Dobrogea   0 0 0 394 394 329 Doctor Ioan Muresan   588 0 332 703 1.623 330 Dorin Teodorescu   0 0 85 201 285 331 Dornei   60 0 0 56 116 332 Dorobantilor  457 0 1.760 670 2.886 333 Dositej Obradovici   0 0 0 165 165 334 Dr Lucian Georgevici   0 86 0 0 86 335 Dr. Ernest Neumann   0 0 0 113 113 336 Dr. Iosif Nemoianu   0 0 0 345 345 337 Dr. Liviu Gabor   0 0 108 0 108 338 Dr. Nicolae Paulescu (Maciesilor)   0 0 0 116 116 339 Dr.Aurel Candea   0 254 0 0 254 340 Dragasani   0 0 239 0 239 341 Draghici Meletie   0 508 0 0 508 342 Dragos Voda   0 0 497 0 497 343 Dreptatea   0 0 686 0 686 344 Dropiei   0 0 0 979 979 345 Drubeta   295 1.191 0 0 1.486 346 Dumbrava Rosie   126 0 0 0 126 347 Dumitru Bagdasar   186 0 308 53 547 348 Dumitru Kiriak   0 0 148 999 1.148 349 Dumitru Tichindeal   0 101 0 0 101 350 Dunarea   1.080 42 527 0 1.649 351 Ecaterina Teodoroiu   0 92 128 128 348 352 Ecoului   0 182 0 0 182 353 Edgar Quinet   0 0 0 288 288 354 Edison Thomas Alva   107 0 0 0 107 355 Eduard Benes   0 0 0 300 300

Pagina 8 din 26

LEA clasic [m] LEA TYIR [m] LEA TYIR comun [m] LES [m] Total retea (m) Retea

Nr. crt. Strada/Bulevard/Piata

356 Eduard Pamfil   0 0 0 320 320 357 Efta Botoca   0 448 0 0 448 358 Electronicii   0 312 0 678 991 359 Eliberarii   30 0 40 0 69 360 Elvila Celebi   254 0 0 0 254 361 Emanoil Gojdu   0 0 219 0 219 362 Emanoil Ungureanu   0 286 0 0 286 363 Emil Cioran   0 0 0 77 77 364 Emil Garleanu   0 0 180 0 180 365 Emil Racovita   724 0 0 0 724 366 Emil Zola   1.299 0 368 0 1.667 367 Emmanuel Martonne   69 0 0 0 69 368 Eneas   753 514 548 0 1.815 369 Energiei   195 0 0 0 195 370 Enescu Colonel   0 0 118 106 225 371 Eroii de la Paulis   0 0 399 0 399 372 Eroilor de la Tisa   495 1.471 0 0 1.967 373 Eternitatii   702 0 0 84 787 374 Eugen Coseriu   0 0 0 574 574 375 Eugen Cuteanu   0 0 0 743 743 376 Eugen Pop   258 84 0 0 342 377 Eugen Todoran   0 0 0 314 314 378 Eugeniu de Savoya   0 297 0 0 297 379 Euripide   279 0 0 0 279 380 F. Liszt   81 15 0 0 96 381 Fagaras   220 0 0 0 220 382 Fedra   0 0 464 0 464 383 Feldioara   0 0 325 0 325 384 Feleacul   0 0 0 332 332 385 Felix   514 78 0 0 592 386 Fermitatii   147 0 0 0 147 387 Filaret Barbu   0 0 329 0 329 388 Filateliei   0 0 0 131 131 389 Flacara   495 0 0 0 495 390 Florilor   0 0 100 58 157 391 Florimund de Mercy   0 47 0 0 47 392 Florin Medelet   0 0 0 146 146 393 Foisor   106 0 0 0 106 394 Fragilor   0 0 328 0 328 395 Francesco Griselini   0 41 0 0 41 396 Francesco illy  0 737 0 0 737 397 Franyo Zoltan   0 0 340 0 340 398 Franz Schmit   0 0 0 202 202 399 Fratelia   233 0 0 0 233 400 Fraternitatii   0 0 35 269 304

Pagina 9 din 26

LEA clasic [m] LEA TYIR [m] LEA TYIR comun [m] LES [m] Total retea (m) Retea

Nr. crt. Strada/Bulevard/Piata

401 Fratii Buzesti   0 0 341 0 341 402 Frederic Mistral   0 0 582 0 582 403 Frederich Chopin   0 0 430 0 430 404 Frigului   0 0 138 0 138 405 Fructelor   109 0 0 419 528 406 Frunzei   52 0 256 133 441 407 Fuiorului   0 0 256 0 256 408 Furnicii   0 255 72 0 327 409 G. Enescu   0 0 162 0 162 410 G. Longinescu   0 0 204 0 204 411 Gabriela Tako   166 17 0 0 183 412 Galileo Galilei   267 0 0 0 267 413 Galvanii Luigi   0 0 58 0 58 414 Garabet Ibraileanu   0 163 0 0 163 415 Garii   1.152 210 664 455 2.482 416 Garofitei   0 0 729 0 729 417 Gavril Musicescu   778 149 1.145 2.233 4.305 418 Gelu   0 0 927 0 927 419 General George Pomut   0 0 85 162 247 420 General Gheorghe Stavrescu   0 81 0 322 402 421 General Grigorescu Eremia   0 73 0 0 73 422 General Magheru   751 0 0 0 751 423 Geneva   494 0 0 0 494 424 George Cosbuc   0 0 0 95 95 425 George Stephenson   0 333 0 0 333 426 George Toparceanu   0 0 236 0 236 427 Gh. Andrasiu   0 0 165 0 165 428 Gh. Cucu   0 0 95 391 487 429 Gh. Dima   0 81 0 351 432 430 Gh. Lazar   53 465 70 2.393 2.980 431 Gh. Ranetti   232 24 369 92 717 432 Ghe. Marinescu   0 0 141 0 141 433 Gheorghe Adam  0 0 1.192 287 1.479 434 Gheorghe Asachi   287 0 0 0 287 435 Gheorghe Cotosman   0 0 0 334 334 436 Gheorghe Doja   0 0 0 894 894 437 Gheorghe Dragomir   0 0 329 0 329 438 Gheorghe Ivanescu   0 0 0 537 537 439 Gheorghe Leahu  300 0 0 0 300 440 Gheorghe Ostrogovich   0 300 0 0 300 441 Gheorghe Pop de Basesti   0 239 575 0 814 442 Gheorghe Sincai   330 0 0 0 330 443 Ghioceilor   238 0 0 0 238 444 Ghirlandei   0 141 0 0 141 445 Gibony Delavrancea Henriette   0 0 0 192 192

Pagina 10 din 26

LEA clasic [m] LEA TYIR [m] LEA TYIR comun [m] LES [m] Total retea (m) Retea

Nr. crt. Strada/Bulevard/Piata

446 Giratie I. C. Bratianu   0 0 0 263 263 447 Giuseppe Verdi   0 0 192 0 192 448 Glad   607 0 710 0 1.318 449 Gladiolelor   0 0 121 0 121 450 Gloriei   0 0 329 0 329 451 Goethe ‐ pietonal   0 0 0 94 94 452 Gospodarilor   176 0 157 0 333 453 Gradinarilor   0 0 458 0 458 454 Gradinii   322 0 178 0 501 455 Grama Alexandru   230 67 0 0 297 456 Grigore Alexandrescu   294 0 2.159 0 2.453 457 Grigore Antipa   0 0 342 0 342 458 Grigore Popiti   0 0 0 108 108 459 Grigore Ureche   332 0 0 0 332 460 Haga   0 0 442 0 442 461 Harniciei   0 54 0 258 311 462 Hebe   887 295 0 293 1.476 463 Hector   0 0 0 363 363 464 Heinrich Heine   0 0 0 98 98 465 Henri Coanda   96 0 0 231 327 466 Herculane   0 22 1.558 0 1.580 467 Herodot   187 0 0 0 187 468 Herta   0 0 457 0 457 469 Hobana   0 0 0 258 258 470 Holdelor   0 1.496 151 0 1.647 471 Homorod   0 0 346 0 346 472 Horia   0 0 2.403 0 2.403 473 Horia Hulubei   0 0 0 568 568 474 Horia Macelariu   0 253 0 0 253 475 I. C. Bratianu   0 0 0 954 954 476 I. L. Caragiale   0 185 0 21 206 477 I.M.Klein   423 0 0 0 423 478 I.P.Pavlov   0 0 458 0 458 479 I.Zaicu   201 371 0 0 572 480 Iancu Brezeanu   0 0 145 277 422 481 Iancu Flondor   0 242 413 0 655 482 Iancu Vacarescu   0 0 0 1.282 1.282 483 Iepurelui   0 0 0 1.056 1.056 484 Ilia Repin   0 0 332 0 332 485 Ilie Gropseanu   0 0 382 0 382 486 Independentei   0 0 322 0 322 487 Industriilor   0 0 0 313 313 488 int.Catalin Nemes   0 0 98 0 98 489 Intr Aca de Barbu   0 118 0 0 118 490 Intr Crangului   0 0 0 153 153

Pagina 11 din 26

LEA clasic [m] LEA TYIR [m] LEA TYIR comun [m] LES [m] Total retea (m) Retea

Nr. crt. Strada/Bulevard/Piata

491 intr Gheorghe Sarbu   0 0 0 106 106 492 Intr Iasomiei   0 119 0 0 119 493 Intr Martir Mihai Apro   0 0 0 42 42 494 Intr Orizont   0 0 0 100 100 495 Intr. Bogdan Catul   0 0 0 171 171 496 Intr. Carului   0 0 304 0 304 497 Intr. Dimitrie Paciurea   0 28 0 192 220 498 Intr. Doinei   0 158 0 959 1.117 499 Intr. Ioan Vasai   0 382 0 0 382 500 Intr. Iorgovanului   0 0 0 75 75 501 Intr. Iulia Simu   0 0 0 190 190 502 Intr. Jonny Weissmuler   0 0 237 0 237 503 Intr. Martir C‐tin Girjoaba   0 0 0 144 144 504 Intr. Martir Slobodanca Ewinger   0 0 0 154 154 505 Intr. Peru   0 0 0 190 190 506 Intr. Timotei Popovici   0 0 0 145 145 507 Intr. Umbroasa   0 0 0 286 286 508 Intr. Zanelor   0 73 0 0 73 509 Intr.Mierlei   0 0 0 383 383 510 Intr.Muntilor   0 0 0 272 272 511 Intr.Predeal   0 115 0 56 171 512 Intr.Sepia   0 0 0 284 284 513 Intr.Sunetului   0 123 0 4 127 514 Intr.Visinului   0 0 0 203 203 515 Intrarea Arenei   0 0 0 94 94 516 Intrarea Castanilor   0 0 0 93 93 517 Intrarea Cerceilor   0 0 0 302 302 518 Intrarea Clopotului   0 49 0 43 92 519 Intrarea Cucului   0 0 22 240 262 520 Intrarea Curcubeului   0 0 0 98 98 521 Intrarea Domogled   0 0 41 0 41 522 Intrarea Fortaretei   0 0 68 0 68 523 Intrarea Genezei   0 31 0 0 31 524 Intrarea Georg Handel   0 0 0 155 155 525 Intrarea George Bizet   0 0 0 135 135 526 intrarea iederei   0 0 0 117 117 527 Intrarea Lunga   0 0 0 224 224 528 Intrarea Martir Valentin Aparaschivei   0 0 94 27 121 529 Intrarea Meseriasilor   0 32 0 116 148 530 Intrarea Neptun   0 0 0 254 254 531 intrarea octavian tintaru   0 0 0 222 222 532 Intrarea Onoarei   0 0 0 120 120 533 Intrarea Padurarilor   0 0 0 80 80 534 Intrarea Petalelor   0 0 0 199 199 535 Intrarea Petre Pacurariu   0 0 0 93 93

Pagina 12 din 26

LEA clasic [m] LEA TYIR [m] LEA TYIR comun [m] LES [m] Total retea (m) Retea

Nr. crt. Strada/Bulevard/Piata

536 Intrarea Plantelor   0 0 0 527 527 537 Intrarea Raului   0 0 0 137 137 538 Intrarea Roma   0 143 0 0 143 539 Intrarea Sabinei   0 0 0 249 249 540 Intrarea Saturn   0 0 0 95 95 541 Intrarea Surduc   0 0 0 110 110 542 Intrarea Topologului   0 0 118 177 295 543 Intrarea Vantului   0 0 0 142 142 544 Intrarea Vega   0 0 0 247 247 545 Intrarea Veveritei   85 28 0 0 113 546 Intrarea Zidului   0 0 0 53 53 547 Invatatorului   0 0 0 556 556 548 Ioan Nistor   0 0 132 0 132 549 Ioan Plavosin   0 0 792 0 792 550 Ioan Rusu Sirianu   420 167 493 0 1.079 551 Ioan Slavici   981 181 59 0 1.221 552 Ioan Stoia Udrea   0 0 0 266 266 553 Ion Barac   0 0 0 598 598 554 Ion Bontila   505 0 0 0 505 555 Ion Constantin Inculet   0 72 0 255 327 556 Ion Creanga   0 0 95 490 584 557 Ion Cristoreanu   0 0 83 453 536 558 Ion Curea   177 0 0 0 177 559 Ion Ghica   0 0 379 0 379 560 Ion Heliade Radulescu   0 0 152 48 200 561 Ion Ionescu de la Brad   0 0 1.338 0 1.338 562 Ion Lotreanu   0 0 118 0 118 563 Ion Luca Banateanu   0 344 0 44 388 564 Ion Mihalache   0 31 0 637 668 565 Ion Mincu arh.   145 165 44 0 353 566 Ion Minulescu   135 0 0 139 274 567 Ion Monoran   0 0 0 156 156 568 Ion Neculce   578 0 495 0 1.073 569 Ion Negulici   0 0 521 0 521 570 Ion Popovici Banateanu   0 386 0 0 386 571 Ion Ratiu   0 0 532 0 532 572 Ion Roata   99 0 637 0 736 573 Ion Romanu   0 0 376 0 376 574 Ion Sarbu   298 0 0 0 298 575 Ion Vidu   277 0 16 0 293 576 Ionel Dramba   0 0 114 0 114 577 Ionel Teodoreanu   137 80 0 78 296 578 Iosif Sarbu   0 0 0 70 70 579 Iosif Vulcan   0 0 506 0 506 580 Iovan Sterja Popovici   0 0 0 70 70

Pagina 13 din 26

LEA clasic [m] LEA TYIR [m] LEA TYIR comun [m] LES [m] Total retea (m) Retea

Nr. crt. Strada/Bulevard/Piata

581 Iris   302 179 0 0 481 582 Ismail   191 231 0 0 422 583 Izlaz   0 0 1.379 0 1.379 584 Izvorului   0 112 0 0 112 585 J. H. Pestalozzi   468 0 0 962 1.430 586 J.P.Marat   140 28 0 0 168 587 J.S. Bach   33 0 360 153 546 588 Jean Monet   0 0 172 274 446 589 Jiul   0 0 0 201 201 590 Johann Gutenberg   157 0 0 0 157 591 Johann Jakob Ehrler   0 0 0 251 251 592 Johann Nepomuk Preyer   0 0 0 624 624 593 Johann Schwicker   0 0 422 0 422 594 Jokai Mor   690 0 0 0 690 595 Jorge Armado   103 0 0 0 103 596 Jose Silva   0 0 0 160 160 597 Joseph Gabriel   330 0 0 0 330 598 Joseph Haydn   0 0 0 60 60 599 Joseph Lonovici   0 0 100 0 100 600 Jozsef Attila   0 0 0 72 72 601 Jules Michelet   0 0 0 49 49 602 Jules Verne   781 0 0 0 781 603 Jupiter   0 0 127 0 127 604 Karl Kerenyi   0 0 0 75 75 605 Kodaly Zoltan   150 68 0 522 740 606 Labirint   0 0 0 1.946 1.946 607 Lacului   54 0 89 1.016 1.158 608 Lalelelor   0 0 433 16 449 609 Lamaitei   0 177 0 221 398 610 Laptarilor   109 0 0 0 109 611 Lascar Catargiu   112 0 0 0 112 612 Laurentiu Nicoara   0 0 0 491 491 613 Lautarilor   95 0 0 0 95 614 Leandrului   0 346 0 232 578 615 Legumiculturii   0 0 627 0 627 616 Lemnari   0 0 131 0 131 617 Letea   0 0 683 0 683 618 Leului   159 0 0 0 159 619 Lev Tolstoi   323 0 0 0 323 620 Levantica   97 0 120 0 217 621 Liebhard F.   0 32 0 0 32 622 Liege   549 0 0 455 1.004 623 Liliacului   0 0 367 0 367 624 Liman   0 0 116 0 116 625 Linistei   0 885 399 0 1.283

Pagina 14 din 26

LEA clasic [m] LEA TYIR [m] LEA TYIR comun [m] LES [m] Total retea (m) Retea

Nr. crt. Strada/Bulevard/Piata

626 Lirei   0 255 0 99 353 627 Lisabona   0 0 320 0 320 628 Livezilor   0 0 745 0 745 629 Liviu Tempea   0 0 0 258 258 630 loachim Miloia   731 0 0 294 1.024 631 Loichita Vasile   0 0 0 430 430 632 Lorena   0 0 1.326 354 1.680 633 Lotusului(Silistra)   88 1.281 777 0 2.146 634 Louis Turcanu   0 0 0 207 207 635 Luceafarul   94 0 0 0 94 636 Lucerna   0 47 232 0 279 637 Lucian Blaga   0 198 0 0 198 638 Ludus   0 0 54 0 54 639 Ludwig van Beethoven   0 189 35 0 223 640 Ludwig van Ybl   0 0 513 0 513 641 luliu Grozescu   0 0 166 342 508 642 luliu Podlipny   345 0 0 0 345 643 Luminita Botoc   0 542 0 401 943 644 Luncani   621 0 0 0 621 645 Luncii    259 0 0 0 259 646 Lunei   51 95 415 0 560 647 Lupeni   0 0 85 0 85 648 Luta Iovita   124 0 0 0 124 649 Macarie   164 0 0 0 164 650 Macilor   0 0 863 0 863 651 Macin   0 0 0 410 410 652 Madona   220 0 0 92 311 653 Madrid   0 0 203 0 203 654 Magnoliei  0 0 487 214 701 655 Magura   362 0 0 212 574 656 Mangalia   152 366 896 0 1.414 657 Mar.Herman Sporer   0 0 0 896 896 658 Maramures   0 0 213 0 213 659 Marasesti   0 753 0 0 753 660 Maresal Alexandru Averescu   1.949 62 0 0 2.012 661 Maresal Constantin Prezan   121 955 0 562 1.638 662 Margaretelor   0 0 0 154 154 663 Margaritarilor   416 0 0 0 416 664 Marginenilor   96 0 82 0 178 665 Marginii   128 0 0 0 128 666 Maria Tanase   0 0 0 216 216 667 Mariana Draghicescu   0 0 169 81 249 668 Marius Moga   0 0 0 184 184 669 Marius Munteanu   0 0 0 203 203 670 Mart.l.Ciordas   0 0 489 0 489

Pagina 15 din 26

LEA clasic [m] LEA TYIR [m] LEA TYIR comun [m] LES [m] Total retea (m) Retea

Nr. crt. Strada/Bulevard/Piata

671 Martin Luther   0 172 0 0 172 672 Martir Al.  Chorosi   0 73 0 0 73 673 Martir Angela Sava   0 0 0 172 172 674 Martir Anton Florian   0 0 238 0 238 675 Martir Cernaianu   0 145 758 0 904 676 Martir Claudiu Varcus   0 0 0 266 266 677 Martir Colonel Ioan Uta    0 0 615 0 615 678 Martir Conciatu   0 0 379 0 379 679 Martir Constantin Radu   646 0 0 0 646 680 Martir Constantin Zabulica   0 434 0 190 624 681 Martir Cornel Leucuta   0 115 0 0 115 682 Martir Cornel Popescu(1918)   0 0 721 0 721 683 Martir Cristina Lungu   0 0 0 467 467 684 Martir Dan Carpin   0 726 0 0 726 685 Martir Dumitru Juganaru   840 0 0 267 1.107 686 Martir E.L.Puhallo   0 0 0 193 193 687 Martir Ferkel Suteu   279 0 0 434 714 688 Martir Gogu Opre   0 0 388 0 388 689 Martir Ianos Paris   0 0 234 0 234 690 Martir Ioan Buteanu   0 0 118 37 155 691 Martir Ioan Stanciu   0 95 0 487 582 692 Martir Ioan Tanase (1949)   640 0 0 0 640 693 Martir Ion Miron   0 0 463 0 463 694 Martir Istvan Andrei   0 0 0 946 946 695 Martir Ladislau Csimarik   0 0 133 0 133 696 Martir Leontina Banciu   252 37 0 67 355 697 Martir loan Mariutac   0 298 0 0 298 698 Martir Maria Andrei   0 0 513 0 513 699 Martir Marius Ciopec   0 0 0 536 536 700 Martir Marius Nemtoc   0 0 0 345 345 701 Martir Miroslav Tudorov   171 62 0 302 536 702 Martir Nicoara Elena   0 0 0 273 273 703 Martir Nicolae Lacatus   584 0 0 0 584 704 Martir Ovidiu Munteanu   0 58 248 0 306 705 Martir Petre Domasneanu   0 357 107 0 465 706 Martir Petru Hateganu   204 0 0 0 204 707 Martir Remus Tasala   390 0 0 0 390 708 Martir Sebastian Iordan 0 0 256 0 256 709 Martir Sorinel Leia   109 0 0 0 109 710 Martir Spiru Blanaru   0 0 256 250 507 711 Martir Stefan Maris   0 0 0 68 68 712 Martir Vasile Balmus   0 0 0 1.468 1.468 713 Martirii de la Fantana Alba   0 0 193 36 229 714 Maslinului   0 0 555 179 734 715 Matasarilor   0 280 1.284 0 1.564

Pagina 16 din 26

LEA clasic [m] LEA TYIR [m] LEA TYIR comun [m] LES [m] Total retea (m) Retea

Nr. crt. Strada/Bulevard/Piata

716 Matei Basarab   0 0 421 0 421 717 Matei Corvin   0 111 0 0 111 718 Matei Millo   783 0 0 0 783 719 Matragunei   536 0 0 0 536 720 Medicinei   0 0 0 167 167 721 Mehadia   240 0 80 48 369 722 Melodiei   331 0 0 0 331 723 Memorandului   827 63 0 387 1.277 724 Mesteacanului   659 0 0 0 659 725 Metianu (Brasov)   0 286 0 0 286 726 Meziad   0 281 0 76 357 727 Michelangelo   72 321 0 176 569 728 Micsunelelor   0 0 161 0 161 729 Mihai Banarescu   0 0 0 69 69 730 Mihai Eminescu   0 0 891 30 920 731 Mihai Viteazu   0 0 0 1.295 1.295 732 Mihail Ivanovici Glinka   0 0 328 0 328 733 Mihail Jora   0 140 49 0 189 734 Mihail Kogalniceanu   0 0 0 735 735 735 Mihail Sadoveanu   0 0 0 278 278 736 Milcov   139 0 0 224 362 737 Milos Cirneanski   0 426 0 0 426 738 Minerva   56 0 0 0 56 739 Miorita   105 84 0 97 285 740 Mircea cel Batran   0 0 2.087 0 2.087 741 Mircesti   155 0 0 0 155 742 Miresei   215 0 0 0 215 743 Miron Costin   0 0 131 0 131 744 Mitropolit Varlaam   0 345 0 0 345 745 Mocioni Andrei   349 211 0 0 561 746 Mogosoaia   95 0 0 0 95 747 Moise Dobosan   0 0 1.850 0 1.850 748 Moise Nicoara   75 0 289 0 364 749 Moldovei   0 0 440 0 440 750 Molidului   229 0 109 0 338 751 Motilor   0 100 0 0 100 752 Muncii   0 0 383 0 383 753 Muncitorilor   0 0 501 0 501 754 Muntele Mic   101 0 0 0 101 755 Munteniei   0 0 798 255 1.053 756 Mures   1.831 775 0 951 3.557 757 N. Grivu   150 162 0 0 312 758 Nadasan   161 0 0 246 407 759 Neajlov   0 0 352 629 981 760 Negulescu Petre   255 0 0 0 255

Pagina 17 din 26

LEA clasic [m] LEA TYIR [m] LEA TYIR comun [m] LES [m] Total retea (m) Retea

Nr. crt. Strada/Bulevard/Piata

761 Nera   0 0 491 0 491 762 Niccolo Paganini   388 0 0 0 388 763 Nichita Stanescu   0 0 0 113 113 764 Nicholaus Copernic   0 0 459 0 459 765 Nicolae Andreescu   0 192 1.126 61 1.379 766 Nicolae D. Cocea   828 0 233 0 1.061 767 Nicolae Filimon   0 0 366 0 366 768 Nicolae Iliesu   0 0 0 484 484 769 Nicolae Iorga   0 39 0 158 197 770 Nicolae Ivan   0 0 159 0 159 771 Nicolae Labis   0 0 551 0 551 772 Nicolae Leonard   0 0 344 0 344 773 Nicolae Table   0 0 0 193 193 774 Nicolae Tincu Velea   154 0 183 0 337 775 Nicolaus Lenau   ‐ parcare 0 0 0 118 118 776 Nicolint   105 12 0 0 117 777 Nicoresti   75 132 0 0 207 778 Nicu Filipescu   0 0 342 44 386 779 Nikolaus Berwanger   0 0 0 217 217 780 Norma   0 0 0 159 159 781 Noua   340 0 175 0 516 782 Novac Traian   0 0 0 393 393 783 Nufar   32 248 275 0 556 784 Obreja   111 0 0 0 111 785 Octav Bancila   0 0 209 0 209 786 Oedip   0 0 0 458 458 787 Ofcea   28 0 235 0 264 788 Oglinzilor   0 0 0 1.118 1.118 789 Oituz   110 0 0 661 770 790 Olanda   473 213 0 0 686 791 Olanescu   0 183 0 0 183 792 Olarilor  555 0 103 0 658 793 Olariu P.   166 0 0 0 166 794 Orastie   0 0 441 0 441 795 Oravitei   0 0 372 0 372 796 Orhei   0 0 297 0 297 797 Orion   0 17 0 985 1.002 798 Orsova   702 0 0 1.199 1.901 799 Oschanitzky   78 0 0 0 78 800 Ovidiu   0 0 185 0 185 801 Ovidiu Balea   0 0 1.236 2.035 3.271 802 Ovidiu Cotrus   0 536 0 0 536 803 Pacii   0 0 374 0 374 804 Palanca   0 82 0 0 82 805 Palmierilor   0 0 390 0 390

Pagina 18 din 26

LEA clasic [m] LEA TYIR [m] LEA TYIR comun [m] LES [m] Total retea (m) Retea

Nr. crt. Strada/Bulevard/Piata

806 Pan Halipa   0 0 132 250 383 807 Panait Istrati   0 0 0 92 92 808 Panselelor   0 0 695 0 695 809 Parang   369 0 612 0 981 810 Parc B‐dul Sudului   0 0 0 406 406 811 Parc Carmen Sylva 0 0 0 875 875 812 Parc Cugir 0 0 0 246 246 813 Parc Dacia   0 0 0 648 648 814 Parc Girocului   0 0 0 566 566 815 Parc IC Bratianu 0 0 0 263 263 816 Parc Iosif cel Nou 0 0 0 640 640 817 Parc Lidia   0 0 0 1.405 1.405 818 Parc Piata Bisericii   0 0 0 221 221 819 Parc Rozelor   0 0 0 147 147 820 Parc statuie Mihai Eminescu   0 0 0 106 106 821 Parc Uzinei   0 0 0 927 927 822 Parc Zurich/Lorena   0 0 0 326 326 823 Parcare Zona Stadion   1.160 518 0 69 1.746 824 Parcul Bucovina   0 0 0 574 574 825 Parcul catedralei   0 0 0 816 816 826 Parcul Civic   0 0 0 1.040 1.040 827 Parcul Constructorilor   0 0 0 183 183 828 Parcul Copiilor 0 0 0 2.896 2.896 829 Parcul Justitiei   0 0 0 456 456 830 Parcul Regina Maria   0 0 0 1.166 1.166 831 Parcul sf. Nicolae   0 0 0 213 213 832 Parculet Ceasul Floral 0 0 0 179 179 833 Parculet Perlei‐Silistra 0 0 0 212 212 834 Parcului   0 0 274 0 274 835 Paris   0 0 0 554 554 836 Pasteur Louis  288 0 0 0 288 837 Pastorilor   0 0 304 0 304 838 Patriarh Miron Cristea   47 248 230 0 525 839 Paul Constantinescu   0 0 585 0 585 840 Paul Iorgovici   0 0 158 0 158 841 Paul Morand   0 387 0 0 387 842 Pavel Dan   0 0 387 0 387 843 Pavel Jumanca   0 0 0 149 149 844 Pavel Rotariu   0 119 0 0 119 845 Pavel Stoica   38 0 0 415 453 846 Pavel Vasilici Ungureanu   0 363 0 69 432 847 Pelicanului   540 0 0 0 540 848 Pelinului   0 0 351 0 351 849 Penes Curcanul   0 53 419 0 473 850 Pepinierei   0 0 0 410 410

Pagina 19 din 26

LEA clasic [m] LEA TYIR [m] LEA TYIR comun [m] LES [m] Total retea (m) Retea

Nr. crt. Strada/Bulevard/Piata

851 Perlei   0 644 0 54 698 852 Petofi sandor (parc) 0 0 0 420 420 853 Petre Ispirescu   0 0 242 37 279 854 Petre Ramneantu   407 108 0 0 515 855 Petrov Cermena   313 0 0 0 313 856 Petru Sfetca   127 0 0 77 204 857 Petuniei  0 0 0 288 288 858 Piata Alexandru Mocioni   0 0 0 62 62 859 Piata Aron Cotrus 0 0 0 106 106 860 Piata Axente Sever   0 146 368 0 514 861 Piata Badea Cartan   0 0 198 441 639 862 Piata Clemenceau   0 0 0 148 148 863 Piata Consiliul Europei   0 241 0 607 848 864 Piata Crucii   0 0 317 0 317 865 Piata Eftimie Murgu   0 0 0 227 227 866 Piata Gheorghe Domasneanu   0 354 0 643 997 867 Piata I. C. Bratianu    0 0 0 429 429 868 Piata Leonardo da Vinci   0 0 0 604 604 869 Piata Marasti   0 0 0 224 224 870 Piata N.Balcescu   0 0 0 345 345 871 Piata Petru Maior   0 0 61 0 61 872 Piata Plevnei   0 180 0 166 346 873 Piata Regina Maria   0 0 0 240 240 874 Piata Romanilor   0 0 0 321 321 875 Piata Sfantu Iosif cel Nou   0 0 241 0 241 876 Piata Tepes Voda   0 96 0 0 96 877 Piata Tineretului   0 0 98 0 98 878 Piata Traian   0 0 0 132 132 879 Piata Unirii   0 0 0 273 273 880 Piata Victoriei   0 0 0 699 699 881 Piatra Craiului   0 0 0 144 144 882 Pictor Theodor Aman   0 0 713 0 713 883 Pindului   459 0 0 0 459 884 Pisa   0 0 136 0 136 885 Pius Branzeu   0 0 0 377 377 886 Platanilor   0 0 0 1.126 1.126 887 Plautius Andronescu   157 0 0 0 157 888 Plevnei   0 209 0 0 209 889 Plopului   0 0 65 0 65 890 Pod Dacilor   0 0 0 141 141 891 Pod Michelangelo   0 0 0 133 133 892 Pod Tineretii   0 0 0 626 626 893 Podgoriei   456 0 82 0 539 894 Podul Decebal  0 0 0 156 156 895 Podul Muncii 0 0 0 643 643

Pagina 20 din 26

LEA clasic [m] LEA TYIR [m] LEA TYIR comun [m] LES [m] Total retea (m) Retea

Nr. crt. Strada/Bulevard/Piata

896 Podul Stefan Cel Mare   0 0 0 101 101 897 Pogonici   0 0 0 169 169 898 Poiana Marului   210 0 0 0 210 899 Polona   0 1.168 259 588 2.015 900 Pomiculturii  829 40 0 0 869 901 Poneasca   0 0 224 0 224 902 Pop Ion Reteganul   0 0 109 0 109 903 Pop Tiberiu Timisan   0 0 277 148 425 904 Popa Mircea   0 0 124 0 124 905 Popa Sapca   0 584 0 0 584 906 Posada 0 0 412 0 412 907 Prahova   105 24 54 0 183 908 Praporgescu gen.   0 66 0 0 66 909 Preot Alexandru Balas   0 0 0 353 353 910 Prepelitei   0 155 0 0 155 911 Prieteniei   81 243 0 0 324 912 Primaverii   0 0 88 0 88 913 Proclamatia de la Timisoara   0 0 0 759 759 914 Prof.Dr.Aurel Paunescu Podeanu   942 0 0 0 942 915 Profesor Mircea Neamtu   0 0 0 373 373 916 Progresul   493 0 0 0 493 917 Protopop George Popovici   0 0 270 0 270 918 Prutul   0 0 454 0 454 919 P‐ta Huniade   0 156 0 253 409 920 P‐ta Libertatii   0 0 0 15 15 921 P‐ta Sf. Gheorghe   0 0 0 93 93 922 P‐ta. Sf. Nicolaie   91 0 128 0 219 923 Putna   280 0 0 0 280 924 Rândunelelor   219 0 0 0 219 925 Rachitei   234 0 0 0 234 926 Radu de la Afumati   248 0 0 0 248 927 Radu Tudoran   0 0 0 116 116 928 Rahovei   64 0 143 0 207 929 Rapsodiei   0 0 0 332 332 930 Rarau   0 0 358 0 358 931 Rasaritului   0 886 0 0 886 932 Rascoala din 1907   400 0 0 0 400 933 Razboieni   61 124 117 0 302 934 Recoltei   216 58 0 348 621 935 Reg.13 Calarasi   41 0 0 469 510 936 Regimentul 5 Vanatori (Vasile Goldis)   0 90 0 507 597 937 Regimentul 6 Artilerie Grea   0 0 157 0 157 938 Remus   0 0 280 0 280 939 Renasterii   665 0 233 0 898 940 Rene Brasey   0 0 102 0 102

Pagina 21 din 26

LEA clasic [m] LEA TYIR [m] LEA TYIR comun [m] LES [m] Total retea (m) Retea

Nr. crt. Strada/Bulevard/Piata

941 Retezat   0 0 208 0 208 942 Rigoletto   0 0 0 140 140 943 Robert Koch   273 0 0 193 466 944 Romanitei   0 0 424 0 424 945 Romul Ladea   0 0 422 0 422 946 Romulus   316 0 430 0 746 947 Rosiori   129 0 0 0 129 948 Rotunda   0 0 129 0 129 949 Rovine   0 0 0 81 81 950 Rozelor   484 0 0 433 917 951 Rudaria   0 0 503 0 503 952 Rudolf Walter   0 0 835 0 835 953 Rudolph Otto   0 0 0 805 805 954 S. Motohon  316 252 145 0 713 955 S. Puscariu   151 0 0 0 151 956 Sabin Dragoi   0 0 0 170 170 957 Sabin Evutianu   0 0 0 115 115 958 Sabin Manuila   0 0 109 0 109 959 Sacului   273 0 0 0 273 960 Salaj   95 0 0 0 95 961 Salcamilor   526 134 29 138 827 962 Salciei   110 0 0 158 268 963 Samuel Clain Micu   236 55 283 211 785 964 Samuil Sagovici (Baragan)   0 0 1.304 0 1.304 965 Satu Mare   357 0 0 0 357 966 Satu Nou   163 0 0 0 163 967 Sava Petrovici   0 0 112 0 112 968 Scolii   0 129 207 0 337 969 Scuarul Arh. Mihail si Gavril (Parc) 0 0 0 143 143 970 Secerii   381 0 0 0 381 971 Semenic   0 130 0 89 219 972 Semicerc   335 0 44 339 718 973 Sergent Constantin Musat   0 40 0 0 40 974 Sever Bocu   0 2.444 1.205 510 4.158 975 Severin   0 264 0 0 264 976 Sf. Apost. Petru si Pavel   0 823 1.185 0 2.007 977 Sfanta Rozalia   150 0 0 182 332 978 Sfantul Ioan   0 145 0 825 970 979 Sibiu   103 0 172 0 275 980 Siemens  0 0 0 1.368 1.368 981 Silviu Bejan   0 0 56 0 56 982 Simion Barnutiu  0 460 1.135 466 2.061 983 Simion Mangiuca   0 303 0 50 352 984 Sinaia   0 0 168 0 168 985 Sirius   91 0 0 914 1.005

Pagina 22 din 26

LEA clasic [m] LEA TYIR [m] LEA TYIR comun [m] LES [m] Total retea (m) Retea

Nr. crt. Strada/Bulevard/Piata

986 Snagov   0 82 280 79 441 987 Soarelui   205 0 0 0 205 988 Socrates   254 34 0 221 508 989 Somes   0 398 0 0 398 990 Sorin Titel   0 0 269 0 269 991 Soroca   0 0 0 755 755 992 Sovata   126 0 0 0 126 993 Spartacus   286 0 0 0 286 994 Spatar Milescu   279 0 0 0 279 995 Splaiul Grivita   0 0 344 0 344 996 Splaiul Morarilor   0 0 92 0 92 997 Splaiul Nicolae Titulescu   275 381 1.196 950 2.801 998 Splaiul Nistrului ‐ Galati   516 81 0 215 813 999 Splaiul Sofocle   0 761 553 0 1.314 1000 Splaiul Tudor Vladimirescu   185 0 2.353 399 2.937 1001 St. O Iosif   0 0 457 471 928 1002 Stan Vidrighin  0 0 0 3.432 3.432 1003 Steaua   471 0 0 206 677 1004 Stefan cel Mare   0 0 0 1.229 1.229 1005 Stefan Procopiu   0 0 0 124 124 1006 Stefan Szonyi   0 0 0 228 228 1007 Stejarului   0 63 0 81 144 1008 Stelelor   0 0 0 1.208 1.208 1009 Stiintei   0 0 0 117 117 1010 Stoica de Hateg   313 0 0 362 674 1011 Storojinet   0 0 238 89 327 1012 Str. Canalul Bega   0 0 1.975 0 1.975 1013 Str.Andrei Muresanu   0 0 198 0 198 1014 Strada Aviatorilor  296 0 0 0 296 1015 Strada Lugojului   0 0 0 754 754 1016 Strandului   0 239 522 0 761 1017 Stuparilor   566 134 378 0 1.078 1018 Subuleasa   111 0 0 0 111 1019 Suceava   0 0 526 0 526 1020 Sucului   0 0 64 0 64 1021 Sulina   0 266 70 0 336 1022 Surorile Caceu   0 626 570 0 1.196 1023 Taborului   89 0 149 264 501 1024 Tacit   442 0 39 0 481 1025 Take Ionescu   170 27 0 2.180 2.378 1026 Talangii    83 0 210 0 293 1027 Tapia   0 0 251 0 251 1028 Targu Mures   85 0 0 0 85 1029 Tata Oancea   63 0 305 0 368 1030 Tazlau   0 0 391 0 391

Pagina 23 din 26

LEA clasic [m] LEA TYIR [m] LEA TYIR comun [m] LES [m] Total retea (m) Retea

Nr. crt. Strada/Bulevard/Piata

1031 Teatrului   94 0 0 0 94 1032 Tebea   0 0 660 0 660 1033 Teiului   0 358 0 656 1.014 1034 Telegrafului   0 0 1.049 288 1.337 1035 Teodor Mihaly   90 0 0 0 90 1036 Teodor V. Pacatean   0 0 0 57 57 1037 Th. Palady   127 0 398 0 525 1038 Tibiscum   0 0 0 474 474 1039 Tiblesului   492 0 0 0 492 1040 Tibrului   0 0 702 0 702 1041 Tigrului   653 24 0 0 677 1042 Timis   26 82 0 1.118 1.226 1043 Timocului   0 0 217 92 309 1044 Timotei Cipariu   0 157 0 0 157 1045 Titan   0 79 0 105 184 1046 Titeica Gheorghe   624 0 0 0 624 1047 Titu Maiorescu   0 0 298 77 375 1048 Titus Maior Muresan   372 0 0 0 372 1049 Toplita   130 0 0 0 130 1050 Toporasilor  0 0 0 313 313 1051 Torac  800 0 239 0 1.038 1052 Torontalului   171 2.085 123 2.426 4.805 1053 Tosca   0 0 0 534 534 1054 Traian Grozavescu   0 0 220 0 220 1055 Traian Lalescu   95 266 0 0 360 1056 Traian Simu   482 0 0 0 482 1057 Traian Vuia   697 425 0 0 1.122 1058 Transilvania   0 0 0 391 391 1059 Traviata   0 0 0 225 225 1060 Treboniu Laurian   236 0 0 102 338 1061 Trifoiului   144 0 0 0 144 1062 Tristan Tzara   0 0 0 547 547 1063 Tudor Arghezi   0 0 0 516 516 1064 Tulcea   0 0 427 0 427 1065 Tulnicului   0 0 0 112 112 1066 Turda   0 0 532 0 532 1067 Ulmului   0 0 0 139 139 1068 Ulpia Traiana   649 745 0 0 1.395 1069 Umbrei   135 0 0 0 135 1070 Uranus   0 0 0 688 688 1071 Ursu Nicolae   291 0 0 0 291 1072 Uzinei   0 64 381 0 445 1073 V. Parvan (retro trotuar) 0 0 0 653 653 1074 Vadul Calugareni   0 0 215 0 215 1075 Vadul Crisului   0 516 0 0 516

Pagina 24 din 26

LEA clasic [m] LEA TYIR [m] LEA TYIR comun [m] LES [m] Total retea (m) Retea

Nr. crt. Strada/Bulevard/Piata

1076 Valcea   122 0 0 0 122 1077 Valeriu Braniste   0 107 0 27 135 1078 Valisoara   725 0 0 0 725 1079 Valiug   0 0 195 0 195 1080 Vanatorilor   0 0 484 0 484 1081 Varadia   155 0 98 0 253 1082 Vasile Alecsandri   0 251 0 0 251 1083 Vasile Carlova   537 0 0 0 537 1084 Vasile Cretu   0 135 0 111 246 1085 Vasile Lupu   437 0 0 0 437 1086 Vasile Mioc   0 0 0 141 141 1087 Vasile Nicolescu   0 0 0 119 119 1088 Vasile Parvan   0 0 0 2.270 2.270 1089 Vasile Voiculescu   0 0 0 282 282 1090 Velceleanu losif   99 0 0 0 99 1091 Venus   0 435 0 0 435 1092 Verde   86 646 123 0 855 1093 Veronica Micle   0 0 150 0 150 1094 Versului   0 96 0 663 758 1095 Victor Babes   633 928 0 0 1.561 1096 Victor Gaga   0 0 0 298 298 1097 Victor Hugo   0 179 889 0 1.068 1098 Victor Valcovici   584 0 0 0 584 1099 Victor Vlad Delamarina   0 131 0 0 131 1100 Vidin   0 0 84 0 84 1101 Viitorului   0 0 0 193 193 1102 Viorelelor   113 0 234 0 347 1103 Virgil Birou   0 0 0 107 107 1104 Virgil Madgearu   118 0 583 0 701 1105 Virgil Onitiu   0 201 211 0 412 1106 Virgil Simionescu   0 0 0 402 402 1107 Virgiliu   490 0 0 0 490 1108 Virtutii   0 0 324 0 324 1109 Vladeasa   275 0 81 0 355 1110 Volta   0 90 0 0 90 1111 Vrancea   0 0 226 0 226 1112 Vuc Stefanovic Karadjici   0 836 0 0 836 1113 Vulturilor   1.095 165 158 0 1.418 1114 W.Shakespeare   0 0 481 0 481 1115 wilhelm tell   0 852 0 0 852 1116 William Conrad Rontgen   0 0 123 0 123 1117 Z. Bucuresti (intre bl.)  0 0 0 582 582 1118 Z.V.Lucaciu   642 0 0 1.283 1.925 1119 Zalau   0 0 114 0 114 1120 Zambilelor  0 0 0 213 213

Pagina 25 din 26

LEA clasic [m] LEA TYIR [m] LEA TYIR comun [m] LES [m] Total retea (m) Retea

Nr. crt. Strada/Bulevard/Piata

1121 Zanoaga   0 273 0 0 273 1122 Zarand   201 0 0 0 201 1123 Zavoi   0 0 112 0 112 1124 Zefirului   365 0 0 0 365 1125 Zenit   0 135 0 156 291 1126 Zigmond Ormos   0 0 0 134 134 1127 Zimbrului   0 0 134 58 192 1128 Zimnicea   0 0 530 0 530 1129 Zlatna   0 0 0 425 425 1130 Zorile   223 0 292 0 515 1131 Zugrav Nedelcu   0 0 150 0 150 1132 Zurich   0 0 696 0 696 1133 Zurobara   0 0 318 0 318

123.335 106.711 186.795 227.751 644.592TOTAL GENERAL

Pagina 26 din 26

Atasament: Anexa_5.pdf

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola 1 45,72537997 21,20435561  Boboc Nicolae (A) str victor vlad str. duliu marcu Metalic 6 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Vandalizat 2 45,72548853 21,20407892  Boboc Nicolae (A) str victor vlad str. duliu marcu Metalic 6 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Vandalizat 3 45,72497681 21,20393727  Boboc Nicolae (A) str victor vlad str. duliu marcu Metalic 6 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Vandalizat 4 45,74674422 21,24550776 1 Decembrie (M4) aries vidrighin RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5 45,7437861 21,23703098 1 Decembrie (M4) vidrighin torac RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 6 45,74379113 21,23710033 1 Decembrie (M4) aries vidrighin RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 7 45,74403633 21,23779047 1 Decembrie (M4) aries vidrighin RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 8 45,74384002 21,23724735 1 Decembrie (M4) aries vidrighin RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 9 45,7439533 21,23754937 1 Decembrie (M4) aries vidrighin RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

10 45,74417284 21,23818664 1 Decembrie (M4) aries vidrighin RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 11 45,74432272 21,23860209 1 Decembrie (M4) aries vidrighin RATT 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 12 45,7444629 21,23900555 1 Decembrie (M4) aries vidrighin RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 13 45,74484498 21,24011714 1 Decembrie (M4) aries vidrighin RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 14 45,74473959 21,23982019 1 Decembrie (M4) aries vidrighin RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 15 45,74496093 21,24043041 1 Decembrie (M4) aries vidrighin RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 16 45,74507544 21,24076686 1 Decembrie (M4) aries vidrighin RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 17 45,74519762 21,24111148 1 Decembrie (M4) aries vidrighin RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 18 45,74534957 21,2414548 1 Decembrie (M4) aries vidrighin RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 19 45,74547568 21,24186753 1 Decembrie (M4) aries vidrighin RATT 8 Buna Stradal Standard 1 brat Vandalizat 20 45,7456399 21,2423643 1 Decembrie (M4) aries vidrighin RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 21 45,74579702 21,24281119 1 Decembrie (M4) aries vidrighin RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 22 45,74592709 21,24318059 1 Decembrie (M4) aries vidrighin RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 23 45,74602831 21,24346504 1 Decembrie (M4) aries vidrighin RATT 8 Buna Stradal Standard 1 brat Vandalizat 24 45,74618622 21,24392013 1 Decembrie (M4) aries vidrighin RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 25 45,74631312 21,24427064 1 Decembrie (M4) aries vidrighin RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 26 45,74643615 21,24463547 1 Decembrie (M4) aries vidrighin RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 27 45,74660085 21,24508611 1 Decembrie (M4) aries vidrighin RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 28 45,74689128 21,24590811 1 Decembrie (M4) aries vidrighin RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 29 45,74702587 21,24630598 1 Decembrie (M4) aries vidrighin RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 30 45,74714111 21,24678272 1 Decembrie (M4) aries vidrighin RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 31 45,74729886 21,24721244 1 Decembrie (M4) aries vidrighin RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 32 45,74740825 21,24752743 1 Decembrie (M4) aries vidrighin RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 33 45,74756206 21,24796778 1 Decembrie (M4) aries vidrighin RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 34 45,74784336 21,24877983 1 Decembrie (M4) aries vidrighin RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 35 45,74772177 21,24843219 1 Decembrie (M4) aries vidrighin RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 36 45,74794659 21,24924199 1 Decembrie (M4) aries vidrighin RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 37 45,74801381 21,24916587 1 Decembrie (M4) aries vidrighin RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 38 45,74805445 21,24963444 1 Decembrie (M4) aries vidrighin RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 39 45,74818411 21,24952315 1 Decembrie (M4) aries vidrighin RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 40 45,74819238 21,24987971 1 Decembrie (M4) aries vidrighin RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 41 45,74826864 21,2502058 1 Decembrie (M4) aries vidrighin RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 42 45,7483846 21,25080629 1 Decembrie (M4) aries vidrighin RATT 8 Buna Stradal Standard 1 brat Vandalizat 43 45,74832153 21,25050077 1 Decembrie (M4) aries vidrighin RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 44 45,74848272 21,25125082 1 Decembrie (M4) aries vidrighin RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 45 45,74857995 21,25171384 1 Decembrie (M4) aries vidrighin RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 46 45,7486758 21,25211289 1 Decembrie (M4) aries vidrighin RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 47 45,74876633 21,25254206 1 Decembrie (M4) aries vidrighin RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 48 45,74883725 21,25281052 1 Decembrie (M4) aries vidrighin RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 49 45,74877351 21,25294898 1 Decembrie (M4) aries vidrighin RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 50 45,74103055 21,22628472 1 Decembrie (M4) piata balcescu aries RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 51 45,74119357 21,22571542 1 Decembrie (M4) piata balcescu aries RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 52 45,74115954 21,22592176 1 Decembrie (M4) piata balcescu aries RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

ANEXA 5 ‐ CENTRALIZARE PE STRAZI A CONSOLELOR DE SUSTINERE

Pagina 1 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

53 45,74093646 21,22653278 1 Decembrie (M4) piata balcescu aries RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 54 45,7407697 21,22695471 1 Decembrie (M4) piata balcescu aries RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 55 45,74078518 21,22710091 1 Decembrie (M4) piata balcescu aries RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 56 45,74072379 21,22735853 1 Decembrie (M4) piata balcescu aries RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 57 45,74078955 21,22761975 1 Decembrie (M4) piata balcescu aries RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 58 45,74083028 21,2273974 1 Decembrie (M4) piata balcescu aries RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 59 45,74069449 21,22760946 1 Decembrie (M4) piata balcescu aries RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 60 45,74111813 21,22634903 1 Decembrie (M4) piata balcescu aries RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 61 45,7408762 21,22713287 1 Decembrie (M4) piata balcescu aries RATT 8 Buna Stradal Standard 1 brat Vandalizat 62 45,74091139 21,22699381 1 Decembrie (M4) piata balcescu aries RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 63 45,74102633 21,22661997 1 Decembrie (M4) piata balcescu aries RATT 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 64 45,74065872 21,22794028 1 Decembrie (M4) piata balcescu aries RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 65 45,74065772 21,22837006 1 Decembrie (M4) piata balcescu aries RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 66 45,74067469 21,22876021 1 Decembrie (M4) piata balcescu aries RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 67 45,74072922 21,22915183 1 Decembrie (M4) piata balcescu aries RATT 8 Buna Stradal Standard 1 brat Vandalizat 68 45,74075784 21,22795674 1 Decembrie (M4) piata balcescu aries RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Lipsa 69 45,74075016 21,22835673 1 Decembrie (M4) piata balcescu aries RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Lipsa 70 45,74076634 21,22874686 1 Decembrie (M4) piata balcescu aries RATT 8 Buna Stradal Standard 1 brat Lipsa 71 45,74082666 21,22961725 1 Decembrie (M4) piata balcescu aries RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 72 45,74096705 21,2300397 1 Decembrie (M4) piata balcescu aries RATT 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 73 45,7410875 21,23039503 1 Decembrie (M4) piata balcescu aries RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 74 45,7413662 21,23123048 1 Decembrie (M4) piata balcescu aries RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 75 45,74146522 21,23117969 1 Decembrie (M4) piata balcescu aries RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 76 45,74123513 21,23084169 1 Decembrie (M4) piata balcescu aries RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 77 45,74133322 21,23078426 1 Decembrie (M4) piata balcescu aries RATT 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 78 45,74106034 21,22998947 1 Decembrie (M4) piata balcescu aries RATT 8 Buna Stradal Standard 1 brat Vandalizat 79 45,74117733 21,23034515 1 Decembrie (M4) piata balcescu aries RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 80 45,74094072 21,22959784 1 Decembrie (M4) piata balcescu aries RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Lipsa 81 45,74084688 21,229147 1 Decembrie (M4) piata balcescu aries RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Lipsa 82 45,74143536 21,23141526 1 Decembrie (M4) piata balcescu aries RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 83 45,74155746 21,23176683 1 Decembrie (M4) piata balcescu aries RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 84 45,74168038 21,23211974 1 Decembrie (M4) piata balcescu aries RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 85 45,74185654 21,23254224 1 Decembrie (M4) piata balcescu aries RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 86 45,74204076 21,23287307 1 Decembrie (M4) piata balcescu aries RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 87 45,74221522 21,23321039 1 Decembrie (M4) piata balcescu aries RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 88 45,74241519 21,23360504 1 Decembrie (M4) piata balcescu aries RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 89 45,74267821 21,23423231 1 Decembrie (M4) piata balcescu aries RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 90 45,74257748 21,23395792 1 Decembrie (M4) piata balcescu aries RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 91 45,74193213 21,23242056 1 Decembrie (M4) piata balcescu aries RATT 8 Buna Stradal Standard 1 brat Vandalizat 92 45,7421047 21,23279616 1 Decembrie (M4) piata balcescu aries RATT 8 Buna Stradal Standard 1 brat Vandalizat 93 45,74228216 21,23314947 1 Decembrie (M4) piata balcescu aries RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Lipsa 94 45,74246958 21,23352502 1 Decembrie (M4) piata balcescu aries RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Lipsa 95 45,74265126 21,23389381 1 Decembrie (M4) piata balcescu aries RATT 8 Buna Stradal Standard 1 brat Vandalizat 96 45,74275494 21,23416498 1 Decembrie (M4) piata balcescu aries RATT 8 Buna Stradal Standard 1 brat Vandalizat 97 45,74277638 21,23449512 1 Decembrie (M4) piata balcescu aries RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 98 45,74289419 21,23485409 1 Decembrie (M4) piata balcescu aries RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 99 45,74300116 21,23514889 1 Decembrie (M4) piata balcescu aries RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

100 45,74315527 21,23558708 1 Decembrie (M4) piata balcescu aries RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 101 45,74329921 21,23600293 1 Decembrie (M4) piata balcescu aries RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 102 45,74340418 21,23632175 1 Decembrie (M4) piata balcescu aries RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 103 45,74347008 21,23660442 1 Decembrie (M4) piata balcescu aries RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 104 45,74286172 21,23443988 1 Decembrie (M4) piata balcescu aries RATT 8 Buna Stradal Standard 1 brat Vandalizat 105 45,74298594 21,23480587 1 Decembrie (M4) piata balcescu aries RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Lipsa 106 45,74309643 21,23509569 1 Decembrie (M4) piata balcescu aries RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Lipsa 107 45,74322525 21,23545419 1 Decembrie (M4) piata balcescu aries RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Lipsa 108 45,74338805 21,23590686 1 Decembrie (M4) piata balcescu aries RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Lipsa 109 45,74349841 21,23626077 1 Decembrie (M4) piata balcescu aries RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Lipsa

Pagina 2 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

110 45,74358555 21,23650812 1 Decembrie (M4) piata balcescu aries RATT 8 Buna Stradal Standard 1 brat Vandalizat 111 45,74366622 21,23675799 1 Decembrie (M4) piata balcescu aries RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 112 45,75318061 21,22794565 20 Decembrie 1989 (M2) Piata Huniade Podul Tineretii RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 113 45,75318061 21,22794565 20 Decembrie 1989 (M2) Piata Huniade Podul Tineretii RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 114 45,75304623 21,2278967 20 Decembrie 1989 (M2) Piata Huniade Podul Tineretii RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 115 45,75304623 21,2278967 20 Decembrie 1989 (M2) Piata Huniade Podul Tineretii RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 116 45,75301057 21,22809049 20 Decembrie 1989 (M2) Piata Huniade Podul Tineretii RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 117 45,75301057 21,22809049 20 Decembrie 1989 (M2) Piata Huniade Podul Tineretii RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 118 45,75274692 21,22795906 20 Decembrie 1989 (M2) Piata Huniade Podul Tineretii RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 119 45,75274692 21,22795906 20 Decembrie 1989 (M2) Piata Huniade Podul Tineretii RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 120 45,75278723 21,22778203 20 Decembrie 1989 (M2) Piata Huniade Podul Tineretii RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 121 45,75278723 21,22778203 20 Decembrie 1989 (M2) Piata Huniade Podul Tineretii RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 122 45,75254006 21,22783586 20 Decembrie 1989 (M2) Piata Huniade Podul Tineretii RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 123 45,75258029 21,22768279 20 Decembrie 1989 (M2) Piata Huniade Podul Tineretii RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 124 45,75258029 21,22768279 20 Decembrie 1989 (M2) Piata Huniade Podul Tineretii RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 125 45,75227556 21,22773107 20 Decembrie 1989 (M2) Piata Huniade Podul Tineretii RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 126 45,75232197 21,2275641 20 Decembrie 1989 (M2) Piata Huniade Podul Tineretii RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 127 45,75232197 21,2275641 20 Decembrie 1989 (M2) Piata Huniade Podul Tineretii RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 128 45,75208747 21,22745809 20 Decembrie 1989 (M2) Piata Huniade Podul Tineretii RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 129 45,75208747 21,22745809 20 Decembrie 1989 (M2) Piata Huniade Podul Tineretii RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 130 45,75203982 21,22761909 20 Decembrie 1989 (M2) Piata Huniade Podul Tineretii RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 131 45,75181676 21,22752119 20 Decembrie 1989 (M2) Piata Huniade Podul Tineretii RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 132 45,75181676 21,22752119 20 Decembrie 1989 (M2) Piata Huniade Podul Tineretii RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 133 45,75185914 21,22737762 20 Decembrie 1989 (M2) Piata Huniade Podul Tineretii RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 134 45,75185914 21,22737762 20 Decembrie 1989 (M2) Piata Huniade Podul Tineretii RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 135 45,75157108 21,22738909 20 Decembrie 1989 (M2) Piata Huniade Podul Tineretii RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 136 45,75157108 21,22738909 20 Decembrie 1989 (M2) Piata Huniade Podul Tineretii RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 137 45,75157582 21,22723227 20 Decembrie 1989 (M2) Piata Huniade Podul Tineretii RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 138 45,75157582 21,22723227 20 Decembrie 1989 (M2) Piata Huniade Podul Tineretii RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 139 45,75138702 21,22715391 20 Decembrie 1989 (M2) Piata Huniade Podul Tineretii RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 140 45,75138702 21,22715391 20 Decembrie 1989 (M2) Piata Huniade Podul Tineretii RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 141 45,75134462 21,22726571 20 Decembrie 1989 (M2) Piata Huniade Podul Tineretii RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 142 45,75115279 21,22718256 20 Decembrie 1989 (M2) Piata Huniade Podul Tineretii RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 143 45,75115279 21,22718256 20 Decembrie 1989 (M2) Piata Huniade Podul Tineretii RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 144 45,75118676 21,22705467 20 Decembrie 1989 (M2) Piata Huniade Podul Tineretii RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 145 45,75091603 21,22708198 20 Decembrie 1989 (M2) Piata Huniade Podul Tineretii RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 146 45,75091603 21,22708198 20 Decembrie 1989 (M2) Piata Huniade Podul Tineretii RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 147 45,75096185 21,22696079 20 Decembrie 1989 (M2) Piata Huniade Podul Tineretii RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 148 45,74949595 21,22578513 20 Decembrie 1989 (M2) Piata Huniade Podul Tineretii RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 149 45,74949595 21,22578513 20 Decembrie 1989 (M2) Piata Huniade Podul Tineretii RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 150 45,74922269 21,22598696 20 Decembrie 1989 (M2) Piata Huniade Podul Tineretii RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 151 45,74922269 21,22598696 20 Decembrie 1989 (M2) Piata Huniade Podul Tineretii RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 152 45,74942716 21,22614521 20 Decembrie 1989 (M2) Piata Huniade Podul Tineretii RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 153 45,74942716 21,22614521 20 Decembrie 1989 (M2) Piata Huniade Podul Tineretii RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 154 45,74903271 21,22587163 20 Decembrie 1989 (M2) Piata Huniade Podul Tineretii RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 155 45,74903271 21,22587163 20 Decembrie 1989 (M2) Piata Huniade Podul Tineretii RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 156 45,74957923 21,22607548 20 Decembrie 1989 (M2) Piata Huniade Podul Tineretii RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 157 45,74957923 21,22607548 20 Decembrie 1989 (M2) Piata Huniade Podul Tineretii RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 158 45,74976453 21,22622099 20 Decembrie 1989 (M2) Piata Huniade Podul Tineretii RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 159 45,74976453 21,22622099 20 Decembrie 1989 (M2) Piata Huniade Podul Tineretii RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 160 45,74968451 21,22634169 20 Decembrie 1989 (M2) Piata Huniade Podul Tineretii RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 161 45,74968451 21,22634169 20 Decembrie 1989 (M2) Piata Huniade Podul Tineretii RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 162 45,74997976 21,2263779 20 Decembrie 1989 (M2) Piata Huniade Podul Tineretii RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 163 45,74997976 21,2263779 20 Decembrie 1989 (M2) Piata Huniade Podul Tineretii RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 164 45,749918 21,22651536 20 Decembrie 1989 (M2) Piata Huniade Podul Tineretii RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 165 45,749918 21,22651536 20 Decembrie 1989 (M2) Piata Huniade Podul Tineretii RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 166 45,7502059 21,22651207 20 Decembrie 1989 (M2) Piata Huniade Podul Tineretii RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 3 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

167 45,7502059 21,22651207 20 Decembrie 1989 (M2) Piata Huniade Podul Tineretii RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 168 45,75015429 21,226683 20 Decembrie 1989 (M2) Piata Huniade Podul Tineretii RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 169 45,75015429 21,226683 20 Decembrie 1989 (M2) Piata Huniade Podul Tineretii RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 170 45,75044813 21,22665953 20 Decembrie 1989 (M2) Piata Huniade Podul Tineretii RATT 10 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 171 45,75044813 21,22665953 20 Decembrie 1989 (M2) Piata Huniade Podul Tineretii RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 172 45,75043597 21,22683253 20 Decembrie 1989 (M2) Piata Huniade Podul Tineretii RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 173 45,75043597 21,22683253 20 Decembrie 1989 (M2) Piata Huniade Podul Tineretii RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 174 45,75066898 21,22696262 20 Decembrie 1989 (M2) Piata Huniade Podul Tineretii RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 175 45,75066898 21,22696262 20 Decembrie 1989 (M2) Piata Huniade Podul Tineretii RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 176 45,77458268 21,26754835 64(M5) Aleea Padurea Verde Iesire Timisoara Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 177 45,77445546 21,26796677 64(M5) Aleea Padurea Verde Iesire Timisoara Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 178 45,77433947 21,26834496 64(M5) Aleea Padurea Verde Iesire Timisoara Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 179 45,77423471 21,26869902 64(M5) Aleea Padurea Verde Iesire Timisoara Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 180 45,77411685 21,2690638 64(M5) Aleea Padurea Verde Iesire Timisoara Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 181 45,77398963 21,26942858 64(M5) Aleea Padurea Verde Iesire Timisoara Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 182 45,77384371 21,26988187 64(M5) Aleea Padurea Verde Iesire Timisoara Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 183 45,77372023 21,27029493 64(M5) Aleea Padurea Verde Iesire Timisoara Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 184 45,77358179 21,2706919 64(M5) Aleea Padurea Verde Iesire Timisoara Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 185 45,75600283 21,22702387 9 Mai (M3) ‐ doar tramvai Coriolan Brediceanu Proclamatia de la Timisoara RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 186 45,75594179 21,22773872 9 Mai (M3) ‐ doar tramvai Coriolan Brediceanu Proclamatia de la Timisoara RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 187 45,75595438 21,22740303 9 Mai (M3) ‐ doar tramvai Coriolan Brediceanu Proclamatia de la Timisoara RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 188 45,71855588 21,2311044 A.P.Cehov (M4) capat muzicescu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 189 45,71893445 21,2312414 A.P.Cehov (M4) capat muzicescu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 190 45,71925839 21,23137272 A.P.Cehov (M4) capat muzicescu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 191 45,71958294 21,23150073 A.P.Cehov (M4) capat muzicescu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 192 45,71994889 21,23162207 A.P.Cehov (M4) capat muzicescu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 193 45,72024956 21,23167891 A.P.Cehov (M4) capat muzicescu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 194 45,7204539 21,23175953 A.P.Cehov (M4) capat muzicescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 195 45,72070763 21,23185072 A.P.Cehov (M4) capat muzicescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 196 45,72093356 21,23194259 A.P.Cehov (M4) capat muzicescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 197 45,72121041 21,23203371 A.P.Cehov (M4) capat muzicescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 198 45,72148035 21,23213034 A.P.Cehov (M4) capat muzicescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 199 45,72172055 21,23222337 A.P.Cehov (M4) capat muzicescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 200 45,7220048 21,23231612 A.P.Cehov (M4) capat muzicescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 201 45,72227401 21,23241605 A.P.Cehov (M4) capat muzicescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 202 45,72282971 21,23260942 A.P.Cehov (M4) capat muzicescu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 203 45,72309205 21,23271912 A.P.Cehov (M4) capat muzicescu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 204 45,72331199 21,23278958 A.P.Cehov (M4) capat muzicescu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 205 45,72357935 21,23290735 A.P.Cehov (M4) capat muzicescu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 206 45,72384023 21,23299504 A.P.Cehov (M4) capat muzicescu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 207 45,7241529 21,23309615 A.P.Cehov (M4) capat muzicescu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 208 45,72439704 21,23320071 A.P.Cehov (M4) capat muzicescu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 209 45,72462948 21,23327634 A.P.Cehov (M4) capat muzicescu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 210 45,75845819 21,24742764 Abrud+D.Linta (M4) Zlatna Splaiul Nistrului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 211 45,75848846 21,24714453 Abrud+D.Linta (M4) Zlatna Splaiul Nistrului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 212 45,75849503 21,24674431 Abrud+D.Linta (M4) Zlatna Splaiul Nistrului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 213 45,75849503 21,24674431 Abrud+D.Linta (M4) Zlatna Splaiul Nistrului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 214 45,75874783 21,24670844 Abrud+D.Linta (M4) Zlatna Splaiul Nistrului Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 215 45,75894253 21,24658894 Abrud+D.Linta (M4) Zlatna Splaiul Nistrului Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 216 45,75846553 21,24643736 Abrud+D.Linta (M4) Zlatna Splaiul Nistrului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 217 45,75832859 21,24619312 Abrud+D.Linta (M4) Zlatna Splaiul Nistrului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 218 45,75817935 21,24593697 Abrud+D.Linta (M4) Zlatna Splaiul Nistrului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 219 45,75801914 21,24567063 Abrud+D.Linta (M4) Zlatna Splaiul Nistrului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 220 45,75784063 21,24540589 Abrud+D.Linta (M4) Zlatna Splaiul Nistrului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 221 45,75771512 21,24515634 Abrud+D.Linta (M4) Zlatna Splaiul Nistrului Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 222 45,75756495 21,24488942 Abrud+D.Linta (M4) Zlatna Splaiul Nistrului Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 223 45,75743821 21,24441745 Abrud+D.Linta (M4) Zlatna Splaiul Nistrului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 4 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

224 45,75738862 21,24415191 Abrud+D.Linta (M4) Zlatna Splaiul Nistrului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 225 45,75729692 21,24376031 Abrud+D.Linta (M4) Zlatna Splaiul Nistrului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 226 45,75725201 21,2434827 Abrud+D.Linta (M4) Zlatna Splaiul Nistrului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 227 45,75718744 21,24317023 Abrud+D.Linta (M4) Zlatna Splaiul Nistrului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 228 45,75707652 21,24270266 Abrud+D.Linta (M4) Zlatna Splaiul Nistrului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 229 45,75687867 21,24271827 Abrud+D.Linta (M4) Zlatna Splaiul Nistrului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 230 45,75666626 21,2427974 Abrud+D.Linta (M4) Zlatna Splaiul Nistrului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 231 45,75877933 21,24229126 Acad. D. Gusti (M3) splai meletie draghici bd take ionescu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 232 45,75877933 21,24229126 Acad. D. Gusti (M3) splai meletie draghici bd take ionescu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 233 45,75912252 21,24205596 Acad. D. Gusti (M3) splai meletie draghici bd take ionescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 234 45,75950854 21,24175299 Acad. D. Gusti (M3) splai meletie draghici bd take ionescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 235 45,75990306 21,24152797 Acad. D. Gusti (M3) splai meletie draghici bd take ionescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 236 45,76025986 21,24127019 Acad. D. Gusti (M3) splai meletie draghici bd take ionescu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 237 45,76025986 21,24127019 Acad. D. Gusti (M3) splai meletie draghici bd take ionescu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 238 45,77523921 21,22732341 Acad. Remus Radulet (M4) calea aradului capat Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Lipsa 239 45,77555374 21,22751308 Acad. Remus Radulet (M4) calea aradului capat Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 240 45,77594069 21,22773722 Acad. Remus Radulet (M4) calea aradului capat Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 241 45,7761311 21,22786529 Acad. Remus Radulet (M4) calea aradului capat Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 242 45,77171848 21,22314716 Acad. Remus Radulet (M4) calea aradului capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 243 45,77176754 21,22344693 Acad. Remus Radulet (M4) calea aradului capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 244 45,77182912 21,22385132 Acad. Remus Radulet (M4) calea aradului capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 245 45,77197363 21,22411928 Acad. Remus Radulet (M4) calea aradului capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 246 45,77203163 21,22455112 Acad. Remus Radulet (M4) calea aradului capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 247 45,77208956 21,2248622 Acad. Remus Radulet (M4) calea aradului capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 248 45,77225537 21,22469442 Acad. Remus Radulet (M4) calea aradului capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 249 45,77218662 21,22536739 Acad. Remus Radulet (M4) calea aradului capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 250 45,77264853 21,22581431 Acad. Remus Radulet (M4) calea aradului capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 251 45,7723698 21,22564639 Acad. Remus Radulet (M4) calea aradului capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 252 45,77291807 21,2259797 Acad. Remus Radulet (M4) calea aradului capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 253 45,77319116 21,22613248 Acad. Remus Radulet (M4) calea aradului capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 254 45,77357286 21,22635547 Acad. Remus Radulet (M4) calea aradului capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 255 45,77384899 21,22651873 Acad. Remus Radulet (M4) calea aradului capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 256 45,77408503 21,22665655 Acad. Remus Radulet (M4) calea aradului capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 257 45,77438948 21,22681076 Acad. Remus Radulet (M4) calea aradului capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 258 45,77469442 21,22702919 Acad. Remus Radulet (M4) calea aradului capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 259 45,77495953 21,22716381 Acad. Remus Radulet (M4) calea aradului capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 260 45,77193849 21,2250731 Acad. Remus Radulet (M4) calea aradului capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 261 45,77166413 21,22514038 Acad. Remus Radulet (M4) calea aradului capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 262 45,77138431 21,22499706 Acad. Remus Radulet (M4) calea aradului capat Metalic 6 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 263 45,77118973 21,22505071 Acad. Remus Radulet (M4) calea aradului capat Metalic 6 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

264 45,75652306 21,19597847 Academician  Aurel Barglazan  (M5) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

265 45,75674554 21,19567341 Academician  Aurel Barglazan  (M5) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

266 45,75539258 21,19701501 Academician  Aurel Barglazan  (M5) Taborului drum infundata Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

267 45,75511 21,1971679 Academician  Aurel Barglazan  (M5) Taborului drum infundata Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

268 45,75465011 21,19743874 Academician  Aurel Barglazan  (M5) Taborului drum infundata Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

269 45,75441618 21,19759901 Academician  Aurel Barglazan  (M5) Taborului drum infundata Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

270 45,75407965 21,1978237 Academician  Aurel Barglazan  (M5) Taborului drum infundata Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

271 45,75379799 21,19794976 Academician  Aurel Barglazan  (M5) Taborului drum infundata Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

272 45,75643124 21,18205338 Adam Mickiewicz (M5) Grigore Ureche C. A. Rosetti Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 5 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

273 45,75611294 21,18217519 Adam Mickiewicz (M5) Grigore Ureche C. A. Rosetti Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 274 45,75583353 21,18225231 Adam Mickiewicz (M5) Grigore Ureche C. A. Rosetti Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 275 45,75559024 21,1823757 Adam Mickiewicz (M5) Grigore Ureche C. A. Rosetti Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 276 45,75536437 21,18246288 Adam Mickiewicz (M5) Grigore Ureche C. A. Rosetti Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 277 45,75484331 21,18265779 Adam Mickiewicz (M5) Grigore Ureche C. A. Rosetti Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 278 45,75457718 21,18273879 Adam Mickiewicz (M5) Grigore Ureche C. A. Rosetti Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 279 45,75431097 21,18283666 Adam Mickiewicz (M5) Grigore Ureche C. A. Rosetti Beton SE11 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 280 45,75400465 21,18294609 Adam Mickiewicz (M5) Grigore Ureche C. A. Rosetti Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 281 45,75374848 21,18305427 Adam Mickiewicz (M5) Grigore Ureche C. A. Rosetti Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 282 45,7534825 21,18316603 Adam Mickiewicz (M5) Grigore Ureche C. A. Rosetti Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 283 45,75319388 21,18323904 Adam Mickiewicz (M5) Grigore Ureche C. A. Rosetti Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 284 45,75285903 21,18335157 Adam Mickiewicz (M5) Grigore Ureche C. A. Rosetti Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 285 45,75253986 21,18349633 Adam Mickiewicz (M5) Grigore Ureche C. A. Rosetti Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 286 45,75231883 21,18355293 Adam Mickiewicz (M5) Grigore Ureche C. A. Rosetti Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

287 45,75306651 21,18706482 Adam Muller‐Guttenbrunn (M5) Ciresului Calea Bogdanestilor Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

288 45,75297855 21,18745911 Adam Muller‐Guttenbrunn (M5) Ciresului Calea Bogdanestilor Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

289 45,75287749 21,18790704 Adam Muller‐Guttenbrunn (M5) Ciresului Calea Bogdanestilor Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

290 45,75280263 21,18825841 Adam Muller‐Guttenbrunn (M5) Ciresului Calea Bogdanestilor Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

291 45,75272355 21,18863123 Adam Muller‐Guttenbrunn (M5) Ciresului Calea Bogdanestilor Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

292 45,75265524 21,18892292 Adam Muller‐Guttenbrunn (M5) Ciresului Calea Bogdanestilor Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

293 45,75255933 21,18936348 Adam Muller‐Guttenbrunn (M5) Ciresului Calea Bogdanestilor Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

294 45,75244236 21,18985566 Adam Muller‐Guttenbrunn (M5) Ciresului Calea Bogdanestilor Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 295 45,74685876 21,21614586 Ady Endre (M4) carol I vladimirescu Beton SCP10002 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 296 45,74710181 21,21599451 Ady Endre (M4) carol I vladimirescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 297 45,74739438 21,21579235 Ady Endre (M4) carol I vladimirescu Beton SCP10002 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 298 45,74765127 21,21562212 Ady Endre (M4) carol I vladimirescu Beton SCP10002 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 299 45,74793706 21,21543123 Ady Endre (M4) carol I vladimirescu Beton SCP10002 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 300 45,74822905 21,21523543 Ady Endre (M4) carol I vladimirescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 301 45,7485306 21,21503951 Ady Endre (M4) carol I vladimirescu Beton SCP10002 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 302 45,79549623 21,32514222 Aeroport ‐ cartier(M5+A) Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 303 45,79549623 21,32514222 Aeroport ‐ cartier(M5+A) Beton SE10 8 Buna Suport proiector Standard 1 brat Buna 304 45,79566697 21,32491655 Aeroport ‐ cartier(M5+A) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 305 45,79566697 21,32491655 Aeroport ‐ cartier(M5+A) Beton SE4 8 Buna Suport proiector Standard 1 brat Buna 306 45,79586446 21,32470361 Aeroport ‐ cartier(M5+A) Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 3 brate Buna 307 45,79621792 21,32509076 Aeroport ‐ cartier(M5+A) Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 308 45,796354 21,32534714 Aeroport ‐ cartier(M5+A) Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 309 45,79652933 21,32561295 Aeroport ‐ cartier(M5+A) Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 310 45,79665169 21,32584988 Aeroport ‐ cartier(M5+A) Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 311 45,79682511 21,32611937 Aeroport ‐ cartier(M5+A) Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 3 brate Buna 312 45,7967461 21,32534643 Aeroport ‐ cartier(M5+A) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 313 45,79707878 21,32536428 Aeroport ‐ cartier(M5+A) Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 3 brate Buna 314 45,79695322 21,32514267 Aeroport ‐ cartier(M5+A) Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 315 45,79716167 21,32490101 Aeroport ‐ cartier(M5+A) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 316 45,79736901 21,32461319 Aeroport ‐ cartier(M5+A) Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 317 45,79761762 21,32506181 Aeroport ‐ cartier(M5+A) Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 318 45,7974755 21,32483114 Aeroport ‐ cartier(M5+A) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 319 45,79724175 21,32436226 Aeroport ‐ cartier(M5+A) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 320 45,79707157 21,32405917 Aeroport ‐ cartier(M5+A) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 321 45,79688024 21,3237091 Aeroport ‐ cartier(M5+A) Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna

Pagina 6 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

322 45,79668025 21,32332966 Aeroport ‐ cartier(M5+A) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 323 45,7966332 21,32397933 Aeroport ‐ cartier(M5+A) Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 3 brate Buna 324 45,79647821 21,32302462 Aeroport ‐ cartier(M5+A) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 325 45,79630243 21,32273762 Aeroport ‐ cartier(M5+A) Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 326 45,79619427 21,32251593 Aeroport ‐ cartier(M5+A) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 327 45,79605424 21,32226787 Aeroport ‐ cartier(M5+A) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 328 45,79590974 21,32202542 Aeroport ‐ cartier(M5+A) Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 329 45,79588169 21,32229364 Aeroport ‐ cartier(M5+A) Metalic 3 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 330 45,79574778 21,32309549 Aeroport ‐ cartier(M5+A) Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 331 45,79585876 21,32324912 Aeroport ‐ cartier(M5+A) Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 332 45,79602355 21,32298567 Aeroport ‐ cartier(M5+A) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 333 45,79566214 21,32348053 Aeroport ‐ cartier(M5+A) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 334 45,79537361 21,32355022 Aeroport ‐ cartier(M5+A) Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 335 45,79544443 21,32369414 Aeroport ‐ cartier(M5+A) Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 336 45,79593463 21,32371908 Aeroport ‐ cartier(M5+A) Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 337 45,79593463 21,32371908 Aeroport ‐ cartier(M5+A) Beton SCP10001 8 Buna Suport proiector Standard 2 brate Buna 338 45,79556525 21,32395247 Aeroport ‐ cartier(M5+A) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 339 45,79567731 21,32415193 Aeroport ‐ cartier(M5+A) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 340 45,79556525 21,32395247 Aeroport ‐ cartier(M5+A) Beton SE4 8 Buna Suport proiector Standard 1 brat Buna 341 45,79582264 21,32438654 Aeroport ‐ cartier(M5+A) Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 3 brate Buna 342 45,77650074 21,30612896 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 343 45,77675516 21,30636499 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 344 45,77705043 21,30662194 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 345 45,77730859 21,30687943 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 346 45,77756862 21,30707792 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 347 45,77781836 21,30733943 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 348 45,77808119 21,30758754 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 349 45,77835243 21,30783162 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 350 45,77859936 21,30807034 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 351 45,77918955 21,30859471 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 352 45,77945051 21,30883208 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 353 45,77972736 21,30906305 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 354 45,77999776 21,30930567 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 355 45,78027835 21,30954439 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 356 45,78055332 21,30978579 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 357 45,78081243 21,31002006 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 358 45,78108741 21,31026682 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 359 45,78135116 21,31050822 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 360 45,78162987 21,31073353 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 361 45,78188801 21,31096151 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 362 45,78215924 21,31120828 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 363 45,7824342 21,31143895 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 364 45,7827073 21,31165621 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 365 45,78297135 21,3118998 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 366 45,78324631 21,31213062 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 367 45,7835006 21,31236481 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 368 45,78378658 21,31260322 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 369 45,7840578 21,31284731 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 370 45,78432341 21,31307768 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 371 45,78459312 21,31334856 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 372 45,78484527 21,31356326 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 373 45,78512209 21,31377515 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 374 45,78538021 21,31402996 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 375 45,78565143 21,31429013 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 376 45,78594321 21,31451008 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 377 45,78620507 21,31472197 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 378 45,78646131 21,31503579 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 7 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

379 45,78671382 21,31525841 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 380 45,78752369 21,31592896 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 381 45,78782356 21,31614184 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 382 45,78811322 21,31639019 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 383 45,78840649 21,3166478 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 384 45,78868517 21,31689188 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 385 45,78895824 21,31714937 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 386 45,78924066 21,3174015 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 387 45,78950998 21,31764021 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 388 45,78974938 21,31783065 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 389 45,79001309 21,31806937 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 390 45,79029176 21,31831345 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 391 45,79095944 21,3188861 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 392 45,79109803 21,31901037 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 393 45,79136811 21,31923464 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 394 45,79163292 21,31947171 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 395 45,79189793 21,31970482 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 396 45,79207373 21,31987246 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 397 45,79222615 21,32003607 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 398 45,79238959 21,32021194 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 399 45,79258035 21,32012342 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 400 45,79240662 21,31996902 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 401 45,79268041 21,32000541 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 402 45,79394387 21,32001754 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Lipsa Stradal Standard 1 brat Lipsa 403 45,79300131 21,31999121 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 404 45,7933161 21,32001754 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 405 45,7936409 21,32001267 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 406 45,79427525 21,32001177 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 407 45,79454625 21,32001515 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 408 45,79486751 21,32001217 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 409 45,79518708 21,32001716 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 410 45,79550089 21,32003017 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 411 45,79582342 21,32003941 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 412 45,79614652 21,32003917 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 413 45,79645581 21,32002535 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 414 45,79677067 21,32003353 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 415 45,79708913 21,32004687 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 416 45,79739015 21,320036 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 417 45,79769367 21,3200461 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 418 45,79803329 21,32005683 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 419 45,79833031 21,32003672 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 420 45,79862837 21,32005154 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 421 45,79896126 21,32005179 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 422 45,79927693 21,32006209 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 423 45,79959046 21,3200723 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 424 45,79991583 21,32007498 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 425 45,80021357 21,32007327 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 426 45,80051837 21,3200679 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 427 45,80083999 21,32008131 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 428 45,80115601 21,32008668 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 429 45,80147015 21,32008668 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 430 45,8017755 21,32008666 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 431 45,80209656 21,32009473 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 432 45,80241515 21,32008326 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 433 45,80273115 21,32008326 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 434 45,80303594 21,3200913 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 435 45,80336316 21,32009398 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 8 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

436 45,80366981 21,32011276 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 437 45,80397646 21,32010471 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 438 45,80429059 21,32011276 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 439 45,80460284 21,32011008 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 440 45,80493006 21,32012081 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 441 45,80523483 21,32011008 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 442 45,80553773 21,32012617 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 443 45,80585933 21,32012617 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 444 45,80617718 21,32012349 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 445 45,8064726 21,32013958 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 446 45,80679045 21,3201369 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 447 45,8071083 21,32013958 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 448 45,80742054 21,3201369 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 449 45,80774774 21,32012349 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 450 45,80806371 21,32014226 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 451 45,80836473 21,32013154 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 452 45,80868538 21,32014361 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 453 45,80882466 21,31998938 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 454 45,80850869 21,31998133 Aeroportului (M3) Calea Lugojului (sens giratoriu) aeroport Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 455 45,75732825 21,19478636 Agricultorilor (M5) Bogdanesti Moise Dobosan Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 456 45,75783164 21,1945852 Agricultorilor (M5) Bogdanesti Moise Dobosan Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 457 45,75818507 21,19452611 Agricultorilor (M5) Bogdanesti Moise Dobosan Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 458 45,75847813 21,19446795 Agricultorilor (M5) Bogdanesti Moise Dobosan Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 459 45,7587981 21,19442322 Agricultorilor (M5) Bogdanesti Moise Dobosan Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 460 45,75899823 21,19437566 Agricultorilor (M5) Bogdanesti Moise Dobosan Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 461 45,75926593 21,19431593 Agricultorilor (M5) Bogdanesti Moise Dobosan Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 462 45,75958358 21,19425789 Agricultorilor (M5) Bogdanesti Moise Dobosan Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 463 45,75981786 21,19420937 Agricultorilor (M5) Bogdanesti Moise Dobosan Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 464 45,76011593 21,19413951 Agricultorilor (M5) Bogdanesti Moise Dobosan Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 465 45,76042976 21,19406678 Agricultorilor (M5) Bogdanesti Moise Dobosan Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 466 45,76068232 21,19402273 Agricultorilor (M5) Bogdanesti Moise Dobosan Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 467 45,73055074 21,18696745 Agronomiei (M5) nicolae andreescu ardealului Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 468 45,73078621 21,18666836 Agronomiei (M5) nicolae andreescu ardealului Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 469 45,73100606 21,18637058 Agronomiei (M5) nicolae andreescu ardealului Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 470 45,73123354 21,18607832 Agronomiei (M5) nicolae andreescu ardealului Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 471 45,7314961 21,18574104 Agronomiei (M5) nicolae andreescu ardealului Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 472 45,73175014 21,18540833 Agronomiei (M5) nicolae andreescu ardealului Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 473 45,732005 21,18507503 Agronomiei (M5) nicolae andreescu ardealului Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 474 45,73224531 21,18482686 Agronomiei (M5) nicolae andreescu ardealului Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 475 45,73238292 21,18463508 Agronomiei (M5) nicolae andreescu ardealului Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 476 45,73256528 21,18439499 Agronomiei (M5) nicolae andreescu ardealului Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 477 45,7327996 21,18413078 Agronomiei (M5) nicolae andreescu ardealului Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 478 45,73302258 21,18382729 Agronomiei (M5) nicolae andreescu ardealului Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 479 45,72468668 21,25031492 AI.Rogojan (M5) mures capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 480 45,72442266 21,2503176 AI.Rogojan (M5) mures capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 481 45,72411727 21,25029228 AI.Rogojan (M5) mures capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 482 45,72380719 21,25028534 AI.Rogojan (M5) mures capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 483 45,7235118 21,25027736 AI.Rogojan (M5) mures capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 484 45,72320076 21,2502792 AI.Rogojan (M5) mures capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 485 45,72297914 21,25049484 AI.Rogojan (M5) mures capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 486 45,7228898 21,25079762 AI.Rogojan (M5) mures capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 487 45,72289542 21,25123214 AI.Rogojan (M5) mures capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 488 45,72294873 21,25178506 AI.Rogojan (M5) mures capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 489 45,73118529 21,24301301 Aida (M5) str. MareÈ™al Constantin Prezan  str. mures Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 490 45,73064605 21,24297697 Aida (M5) str. MareÈ™al Constantin Prezan  str. mures Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 491 45,73094093 21,24298904 Aida (M5) str. MareÈ™al Constantin Prezan  str. mures Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 492 45,73034614 21,2429302 Aida (M5) str. MareÈ™al Constantin Prezan  str. mures Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 9 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

493 45,73004216 21,24288659 Aida (M5) str. MareÈ™al Constantin Prezan  str. mures Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 494 45,72976061 21,24285559 Aida (M5) str. MareÈ™al Constantin Prezan  str. mures Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 495 45,72949476 21,24282368 Aida (M5) str. MareÈ™al Constantin Prezan  str. mures Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 496 45,72916995 21,24279149 Aida (M5) str. MareÈ™al Constantin Prezan  str. mures Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 497 45,72896375 21,24276022 Aida (M5) str. MareÈ™al Constantin Prezan  str. mures Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 498 45,72873972 21,24273328 Aida (M5) str. MareÈ™al Constantin Prezan  str. mures Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 499 45,72852927 21,24269591 Aida (M5) str. MareÈ™al Constantin Prezan  str. mures Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 500 45,7600796 21,22769217 Al. I. Cuza (M2) Piata Marasti Piata Consiliul Europei SE4 metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 501 45,7600796 21,22769217 Al. I. Cuza (M2) Piata Marasti Piata Consiliul Europei SE4 metalic 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 502 45,7607465 21,22732262 Al. I. Cuza (M2) Piata Marasti Piata Consiliul Europei SE4 metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 503 45,7607465 21,22732262 Al. I. Cuza (M2) Piata Marasti Piata Consiliul Europei SE4 metalic 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 504 45,76031262 21,22755185 Al. I. Cuza (M2) Piata Marasti Piata Consiliul Europei Beton SCP10002 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 505 45,76031262 21,22755185 Al. I. Cuza (M2) Piata Marasti Piata Consiliul Europei Beton SCP10002 8 Vandalizat Pietonal Standard 1 brat Buna 506 45,76051658 21,22743652 Al. I. Cuza (M2) Piata Marasti Piata Consiliul Europei SE4 metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 507 45,76051658 21,22743652 Al. I. Cuza (M2) Piata Marasti Piata Consiliul Europei SE4 metalic 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 508 45,76093058 21,22720036 Al. I. Cuza (M2) Piata Marasti Piata Consiliul Europei SE4 metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 509 45,76093058 21,22720036 Al. I. Cuza (M2) Piata Marasti Piata Consiliul Europei SE4 metalic 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 510 45,76136775 21,22693638 Al. I. Cuza (M2) Piata Marasti Piata Consiliul Europei Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 511 45,76136775 21,22693638 Al. I. Cuza (M2) Piata Marasti Piata Consiliul Europei Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 512 45,76161154 21,2268091 Al. I. Cuza (M2) Piata Marasti Piata Consiliul Europei SE4 metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 513 45,76161154 21,2268091 Al. I. Cuza (M2) Piata Marasti Piata Consiliul Europei SE4 metalic 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 514 45,76179002 21,22670057 Al. I. Cuza (M2) Piata Marasti Piata Consiliul Europei SE4 metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 515 45,76179002 21,22670057 Al. I. Cuza (M2) Piata Marasti Piata Consiliul Europei SE4 metalic 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 516 45,7619978 21,226584 Al. I. Cuza (M2) Piata Marasti Piata Consiliul Europei SE4 metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 517 45,7619978 21,226584 Al. I. Cuza (M2) Piata Marasti Piata Consiliul Europei SE4 metalic 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 518 45,76247883 21,22633574 Al. I. Cuza (M2) Piata Marasti Piata Consiliul Europei RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 519 45,76247883 21,22633574 Al. I. Cuza (M2) Piata Marasti Piata Consiliul Europei RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 520 45,76275576 21,22618553 Al. I. Cuza (M2) Piata Marasti Piata Consiliul Europei RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 521 45,76275576 21,22618553 Al. I. Cuza (M2) Piata Marasti Piata Consiliul Europei RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 522 45,76301188 21,22602755 Al. I. Cuza (M2) Piata Marasti Piata Consiliul Europei RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 523 45,76301188 21,22602755 Al. I. Cuza (M2) Piata Marasti Piata Consiliul Europei RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 524 45,76318964 21,22594976 Al. I. Cuza (M2) Piata Marasti Piata Consiliul Europei RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 525 45,76318964 21,22594976 Al. I. Cuza (M2) Piata Marasti Piata Consiliul Europei RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 526 45,76341429 21,22585078 Al. I. Cuza (M2) Piata Marasti Piata Consiliul Europei RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 527 45,76341429 21,22585078 Al. I. Cuza (M2) Piata Marasti Piata Consiliul Europei RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 528 45,7624582 21,22617904 Al. I. Cuza (M2) Piata Marasti Piata Consiliul Europei RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 529 45,7624582 21,22617904 Al. I. Cuza (M2) Piata Marasti Piata Consiliul Europei RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 530 45,76269168 21,22597734 Al. I. Cuza (M2) Piata Marasti Piata Consiliul Europei RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 531 45,76269168 21,22597734 Al. I. Cuza (M2) Piata Marasti Piata Consiliul Europei RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 532 45,76293054 21,22576469 Al. I. Cuza (M2) Piata Marasti Piata Consiliul Europei RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 533 45,76293054 21,22576469 Al. I. Cuza (M2) Piata Marasti Piata Consiliul Europei RATT 10 Vandalizat Pietonal Standard 1 brat Buna 534 45,76315659 21,2256322 Al. I. Cuza (M2) Piata Marasti Piata Consiliul Europei RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 535 45,76315659 21,2256322 Al. I. Cuza (M2) Piata Marasti Piata Consiliul Europei RATT 10 Vandalizat Pietonal Standard 1 brat Buna 536 45,76335119 21,22549272 Al. I. Cuza (M2) Piata Marasti Piata Consiliul Europei RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 537 45,76335119 21,22549272 Al. I. Cuza (M2) Piata Marasti Piata Consiliul Europei RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 538 45,76354306 21,22580836 Al. I. Cuza (M2) Piata Marasti Piata Consiliul Europei RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 539 45,76354306 21,22580836 Al. I. Cuza (M2) Piata Marasti Piata Consiliul Europei RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 540 45,7619652 21,22642555 Al. I. Cuza (M2) Piata Marasti Piata Consiliul Europei SE4 metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 541 45,7619652 21,22642555 Al. I. Cuza (M2) Piata Marasti Piata Consiliul Europei SE4 metalic 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 542 45,76174984 21,22657411 Al. I. Cuza (M2) Piata Marasti Piata Consiliul Europei SE4 metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 543 45,76174984 21,22657411 Al. I. Cuza (M2) Piata Marasti Piata Consiliul Europei SE4 metalic 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 544 45,76158139 21,22665716 Al. I. Cuza (M2) Piata Marasti Piata Consiliul Europei Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 545 45,76158139 21,22665716 Al. I. Cuza (M2) Piata Marasti Piata Consiliul Europei Beton SE4 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 546 45,76134834 21,22680412 Al. I. Cuza (M2) Piata Marasti Piata Consiliul Europei Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 547 45,76134834 21,22680412 Al. I. Cuza (M2) Piata Marasti Piata Consiliul Europei Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 548 45,76114653 21,22691778 Al. I. Cuza (M2) Piata Marasti Piata Consiliul Europei Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 549 45,76114653 21,22691778 Al. I. Cuza (M2) Piata Marasti Piata Consiliul Europei Beton SE4 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna

Pagina 10 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

550 45,76089656 21,22703545 Al. I. Cuza (M2) Piata Marasti Piata Consiliul Europei RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 551 45,76089656 21,22703545 Al. I. Cuza (M2) Piata Marasti Piata Consiliul Europei RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 552 45,76067123 21,22718332 Al. I. Cuza (M2) Piata Marasti Piata Consiliul Europei RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 553 45,76067123 21,22718332 Al. I. Cuza (M2) Piata Marasti Piata Consiliul Europei RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 554 45,76046324 21,22728692 Al. I. Cuza (M2) Piata Marasti Piata Consiliul Europei RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 555 45,76046324 21,22728692 Al. I. Cuza (M2) Piata Marasti Piata Consiliul Europei RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 556 45,76026454 21,22742324 Al. I. Cuza (M2) Piata Marasti Piata Consiliul Europei RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 557 45,76026454 21,22742324 Al. I. Cuza (M2) Piata Marasti Piata Consiliul Europei RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 558 45,76005262 21,22752899 Al. I. Cuza (M2) Piata Marasti Piata Consiliul Europei RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 559 45,76005262 21,22752899 Al. I. Cuza (M2) Piata Marasti Piata Consiliul Europei RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 560 45,76118049 21,22706131 Al. I. Cuza (M2) Piata Marasti Piata Consiliul Europei RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Lipsa 561 45,76118049 21,22706131 Al. I. Cuza (M2) Piata Marasti Piata Consiliul Europei RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Lipsa 562 45,7551161 21,22679907 Alba Iulia ‐ pietonal (P1) Piata Victoriei Piata Libertatii Zid 4 Buna Zid Retro 1 brat Buna 563 45,7550713 21,22679254 Alba Iulia ‐ pietonal (P1) Piata Victoriei Piata Libertatii Zid 4 Buna Zid Retro 1 brat Buna 564 45,75503188 21,22678298 Alba Iulia ‐ pietonal (P1) Piata Victoriei Piata Libertatii Zid 4 Buna Zid Retro 1 brat Buna 565 45,75497387 21,22676956 Alba Iulia ‐ pietonal (P1) Piata Victoriei Piata Libertatii Zid 4 Buna Zid Retro 1 brat Buna 566 45,75492008 21,22673516 Alba Iulia ‐ pietonal (P1) Piata Victoriei Piata Libertatii Zid 4 Buna Zid Retro 1 brat Buna 567 45,75487292 21,22669866 Alba Iulia ‐ pietonal (P1) Piata Victoriei Piata Libertatii Zid 4 Buna Zid Retro 1 brat Buna 568 45,75481362 21,22666491 Alba Iulia ‐ pietonal (P1) Piata Victoriei Piata Libertatii Zid 4 Buna Zid Retro 1 brat Buna 569 45,7547671 21,22661615 Alba Iulia ‐ pietonal (P1) Piata Victoriei Piata Libertatii Zid 4 Buna Zid Retro 1 brat Buna 570 45,75470651 21,22658548 Alba Iulia ‐ pietonal (P1) Piata Victoriei Piata Libertatii Zid 4 Buna Zid Retro 1 brat Buna 571 45,75465668 21,22654105 Alba Iulia ‐ pietonal (P1) Piata Victoriei Piata Libertatii Zid 4 Buna Zid Retro 1 brat Buna 572 45,75401663 21,22617021 Alba Iulia ‐ pietonal (P1) Piata Victoriei Piata Libertatii Zid 4 Buna Zid Retro 1 brat Buna 573 45,75457202 21,22649648 Alba Iulia ‐ pietonal (P1) Piata Victoriei Piata Libertatii Zid 4 Buna Zid Retro 1 brat Buna 574 45,75452149 21,22647234 Alba Iulia ‐ pietonal (P1) Piata Victoriei Piata Libertatii Zid 4 Buna Zid Retro 1 brat Buna 575 45,75448062 21,22644369 Alba Iulia ‐ pietonal (P1) Piata Victoriei Piata Libertatii Zid 4 Buna Zid Retro 1 brat Buna 576 45,75443166 21,22641869 Alba Iulia ‐ pietonal (P1) Piata Victoriei Piata Libertatii Zid 4 Buna Zid Retro 1 brat Buna 577 45,75438892 21,22639005 Alba Iulia ‐ pietonal (P1) Piata Victoriei Piata Libertatii Zid 4 Buna Zid Retro 1 brat Buna 578 45,75434774 21,22637395 Alba Iulia ‐ pietonal (P1) Piata Victoriei Piata Libertatii Zid 4 Buna Zid Retro 1 brat Buna 579 45,75429691 21,22633823 Alba Iulia ‐ pietonal (P1) Piata Victoriei Piata Libertatii Zid 4 Buna Zid Retro 1 brat Buna 580 45,75425013 21,22631945 Alba Iulia ‐ pietonal (P1) Piata Victoriei Piata Libertatii Zid 4 Buna Zid Retro 1 brat Buna 581 45,75421487 21,22629081 Alba Iulia ‐ pietonal (P1) Piata Victoriei Piata Libertatii Zid 4 Buna Zid Retro 1 brat Buna 582 45,75417152 21,22626044 Alba Iulia ‐ pietonal (P1) Piata Victoriei Piata Libertatii Zid 4 Buna Zid Retro 1 brat Buna 583 45,75413439 21,22623716 Alba Iulia ‐ pietonal (P1) Piata Victoriei Piata Libertatii Zid 4 Buna Zid Retro 1 brat Buna 584 45,75409884 21,22622107 Alba Iulia ‐ pietonal (P1) Piata Victoriei Piata Libertatii Zid 4 Buna Zid Retro 1 brat Buna 585 45,75405781 21,22619504 Alba Iulia ‐ pietonal (P1) Piata Victoriei Piata Libertatii Zid 4 Buna Zid Retro 1 brat Buna 586 45,74564909 21,28154542 Albastrelelor (M4) Calea Mosnitei drum infundat Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 587 45,74584783 21,28121705 Albastrelelor (M4) Calea Mosnitei drum infundat Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 588 45,74603033 21,2808697 Albastrelelor (M4) Calea Mosnitei drum infundat Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 589 45,7462767 21,28045088 Albastrelelor (M4) Calea Mosnitei drum infundat Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 590 45,73231194 21,25875025 Albastrelelor (M4) Calea Mosnitei Canal Bega Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 591 45,74659215 21,28042217 Albastrelelor (M4) Calea Mosnitei Canal Bega Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 592 45,74685261 21,28027156 Albastrelelor (M4) Calea Mosnitei Canal Bega Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 593 45,74714548 21,28010329 Albastrelelor (M4) Calea Mosnitei Canal Bega Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 594 45,74743255 21,27994504 Albastrelelor (M4) Calea Mosnitei Canal Bega Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 595 45,74769687 21,27980407 Albastrelelor (M4) Calea Mosnitei Canal Bega Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 596 45,74792263 21,27966047 Albastrelelor (M4) Calea Mosnitei Canal Bega Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 597 45,74825018 21,27949686 Albastrelelor (M4) Calea Mosnitei Canal Bega Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 598 45,74852816 21,27933812 Albastrelelor (M4) Calea Mosnitei Canal Bega Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 599 45,74879751 21,27920277 Albastrelelor (M4) Calea Mosnitei Canal Bega Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 600 45,74879751 21,27920277 Albastrelelor (M4) Calea Mosnitei Canal Bega Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 601 45,74929736 21,27891731 Albastrelelor (M4) Calea Mosnitei Canal Bega Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 602 45,74929736 21,27891731 Albastrelelor (M4) Calea Mosnitei Canal Bega Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 603 45,74955449 21,27880868 Albastrelelor (M4) Calea Mosnitei Canal Bega Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 604 45,74955449 21,27880868 Albastrelelor (M4) Calea Mosnitei Canal Bega Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 605 45,74979849 21,27867872 Albastrelelor (M4) Calea Mosnitei Canal Bega Beton SE10 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 606 45,74979849 21,27867872 Albastrelelor (M4) Calea Mosnitei Canal Bega Beton SE10 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 11 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

607 45,75161362 21,2776491 Albastrelelor (M4) Calea Mosnitei Canal Bega Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 608 45,75004786 21,27852919 Albastrelelor (M4) Calea Mosnitei Canal Bega Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 609 45,75032508 21,27836291 Albastrelelor (M4) Calea Mosnitei Canal Bega Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 610 45,75190986 21,27748789 Albastrelelor (M4) Calea Mosnitei Canal Bega Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 611 45,75215894 21,27734134 Albastrelelor (M4) Calea Mosnitei Canal Bega Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 612 45,75236261 21,27722227 Albastrelelor (M4) Calea Mosnitei Canal Bega Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 613 45,75419333 21,27621769 Albastrelelor (M4) Calea Mosnitei Canal Bega Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 614 45,75422197 21,27605508 Albastrelelor (M4) Calea Mosnitei Canal Bega Beton SE4 8 Buna Suport proiector Standard 1 brat Buna 615 45,74903453 21,27905548 Albastrelelor (M4) Calea Mosnitei Canal Bega Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 616 45,74903453 21,27905548 Albastrelelor (M4) Calea Mosnitei Canal Bega Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 617 45,75388919 21,27639913 Albastrelelor (M4) Calea Mosnitei Canal Bega Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 618 45,75359272 21,27654407 Albastrelelor (M4) Calea Mosnitei Canal Bega Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 619 45,7532847 21,27672368 Albastrelelor (M4) Calea Mosnitei Canal Bega Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 620 45,75301818 21,2768636 Albastrelelor (M4) Calea Mosnitei Canal Bega Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 621 45,75269616 21,27703677 Albastrelelor (M4) Calea Mosnitei Canal Bega Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 622 45,75132922 21,27780735 Albastrelelor (M4) Calea Mosnitei Canal Bega Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 623 45,75058099 21,27823352 Albastrelelor (M4) Calea Mosnitei Canal Bega Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 624 45,75110721 21,27793531 Albastrelelor (M4) Calea Mosnitei Canal Bega Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 625 45,75086677 21,27807454 Albastrelelor (M4) Calea Mosnitei Canal Bega Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 626 45,76692982 21,24180729 Albinelor (M4) Divizia 9 Cavalerie capat Beton SE11 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 627 45,76707763 21,24190385 Albinelor (M4) Divizia 9 Cavalerie capat Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 628 45,7673164 21,24204563 Albinelor (M4) Divizia 9 Cavalerie capat Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 629 45,76755983 21,24219583 Albinelor (M4) Divizia 9 Cavalerie capat Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 630 45,76782575 21,24234731 Albinelor (M4) Divizia 9 Cavalerie capat Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 631 45,76808208 21,24253239 Albinelor (M4) Divizia 9 Cavalerie capat Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 632 45,76826792 21,2428551 Albinelor (M4) Divizia 9 Cavalerie capat Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 633 45,76844019 21,24312503 Albinelor (M4) Divizia 9 Cavalerie capat Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 634 45,76861143 21,24345353 Albinelor (M4) Divizia 9 Cavalerie capat Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 635 45,76881188 21,24382342 Albinelor (M4) Divizia 9 Cavalerie capat Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 636 45,76896016 21,24409443 Albinelor (M4) Divizia 9 Cavalerie capat Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 637 45,76910316 21,24432814 Albinelor (M4) Divizia 9 Cavalerie capat Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 638 45,76929273 21,24468977 Albinelor (M4) Divizia 9 Cavalerie capat Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 639 45,76954031 21,2451344 Albinelor (M4) Divizia 9 Cavalerie capat Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 640 45,76974996 21,24548807 Albinelor (M4) Divizia 9 Cavalerie capat Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 641 45,76994292 21,24582563 Albinelor (M4) Divizia 9 Cavalerie capat Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 642 45,77012921 21,24616881 Albinelor (M4) Divizia 9 Cavalerie capat Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 643 45,77029502 21,24647793 Albinelor (M4) Divizia 9 Cavalerie capat Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 644 45,77045776 21,24677892 Albinelor (M4) Divizia 9 Cavalerie capat Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 645 45,77063028 21,24709753 Albinelor (M4) Divizia 9 Cavalerie capat Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 646 45,77081331 21,2474402 Albinelor (M4) Divizia 9 Cavalerie capat Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 647 45,77096856 21,24773939 Albinelor (M4) Divizia 9 Cavalerie capat Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 648 45,77139468 21,2481139 Albinelor (M4) Divizia 9 Cavalerie capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 649 45,77171517 21,24828957 Albinelor (M4) Divizia 9 Cavalerie capat Beton SI9 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 650 45,77195243 21,2484008 Albinelor (M4) Divizia 9 Cavalerie capat Beton SI9 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 651 45,77216197 21,248492 Albinelor (M4) Divizia 9 Cavalerie capat Beton SI9 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 652 45,77238648 21,24862074 Albinelor (M4) Divizia 9 Cavalerie capat Beton SI9 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 653 45,77267646 21,24875485 Albinelor (M4) Divizia 9 Cavalerie capat Beton SI9 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 654 45,77292563 21,24886932 Albinelor (M4) Divizia 9 Cavalerie capat Beton SI9 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 655 45,77316509 21,24897661 Albinelor (M4) Divizia 9 Cavalerie capat Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 656 45,77336454 21,24912521 Albinelor (M4) Divizia 9 Cavalerie capat Beton SI9 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 657 45,77356861 21,24925077 Albinelor (M4) Divizia 9 Cavalerie capat Beton SI9 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 658 45,77378217 21,24940756 Albinelor (M4) Divizia 9 Cavalerie capat Beton SI9 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 659 45,77404221 21,24957117 Albinelor (M4) Divizia 9 Cavalerie capat Beton SI9 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 660 45,77422571 21,24967776 Albinelor (M4) Divizia 9 Cavalerie capat Beton SI9 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 661 45,77450473 21,24988217 Albinelor (M4) Divizia 9 Cavalerie capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 662 45,77481726 21,25010265 Albinelor (M4) Divizia 9 Cavalerie capat Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 663 45,77507717 21,25027661 Albinelor (M4) Divizia 9 Cavalerie capat Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 12 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

664 45,77535572 21,25046153 Albinelor (M4) Divizia 9 Cavalerie capat Beton SE4 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 665 45,77572613 21,25083436 Albinelor (M4) Divizia 9 Cavalerie capat Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 666 45,77594405 21,25101357 Albinelor (M4) Divizia 9 Cavalerie capat Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 667 45,77615674 21,25116433 Albinelor (M4) Divizia 9 Cavalerie capat Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 668 45,7551101 21,20058999 Alecu Russo (M5) Lisabona Zorilor Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 669 45,75539117 21,20037152 Alecu Russo (M5) Lisabona Zorilor Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 670 45,75570273 21,20010817 Alecu Russo (M5) Lisabona Zorilor Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 671 45,75627413 21,19967536 Alecu Russo (M5) Lisabona Zorilor Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 672 45,75600839 21,19989798 Alecu Russo (M5) Lisabona Zorilor Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 673 45,75658454 21,19944311 Alecu Russo (M5) Lisabona Zorilor Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 674 45,73576532 21,25154575 Aleea  Icar (A) balmus orin Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 2 brate Vandalizat 675 45,73616668 21,25172204 Aleea  Icar (A) balmus orin Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 676 45,73631622 21,25190778 Aleea  Icar (A) balmus orin Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 677 45,73631622 21,25190778 Aleea  Icar (A) balmus orin Beton SCP10005 8 Buna Suport proiector Standard 1 brat Buna 678 45,73638523 21,25142286 Aleea  Icar (A) balmus orin Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 679 45,73647918 21,25090929 Aleea  Icar (A) balmus orin Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 680 45,73587482 21,25024039 Aleea  Icar (A) balmus orin Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 681 45,7357492 21,25063628 Aleea  Icar (A) balmus orin Beton SE4 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 682 45,73566283 21,2509525 Aleea  Icar (A) balmus orin Beton SE10 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 683 45,73558866 21,2518159 Aleea  Icar (A) balmus orin Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 684 45,73541465 21,25232991 Aleea  Icar (A) balmus orin Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 685 45,73531639 21,25270716 Aleea  Icar (A) balmus orin Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 686 45,7352333 21,2530343 Aleea  Icar (A) balmus orin Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 687 45,73072833 21,20318219 Aleea Actorilor (A) gradinii ipatescu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 688 45,77488396 21,2320653 Aleea Amicitiei (M5) calea sever bocu leandrului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 689 45,77488396 21,2320653 Aleea Amicitiei (M5) calea sever bocu leandrului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 690 45,77497936 21,23152866 Aleea Amicitiei (M5) calea sever bocu leandrului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 691 45,77507582 21,23103358 Aleea Amicitiei (M5) calea sever bocu leandrului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 692 45,77525586 21,23110451 Aleea Amicitiei (M5) calea sever bocu leandrului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 693 45,77525586 21,23110451 Aleea Amicitiei (M5) calea sever bocu leandrului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 694 45,77510237 21,23349263 Aleea Arcasilor (M5) calea sever bocu silviu motohon Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 695 45,77467593 21,23320444 Aleea Arcasilor (M5) calea sever bocu silviu motohon Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 696 45,77444286 21,23304793 Aleea Arcasilor (M5) calea sever bocu silviu motohon Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 3 brate Buna 697 45,7750831 21,23426255 Aleea Arcasilor (M5) calea sever bocu silviu motohon Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 3 brate Buna 698 45,73368195 21,24959146 Aleea Azurului (A) nagy capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 699 45,73392176 21,24965547 Aleea Azurului (A) nagy capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 700 45,73421434 21,24976514 Aleea Azurului (A) nagy capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 701 45,73429349 21,25027872 Aleea Azurului (A) nagy capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 702 45,73452654 21,24989203 Aleea Azurului (A) nagy capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 703 45,73401496 21,24993362 Aleea Azurului (A) nagy capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 704 45,73381384 21,24987333 Aleea Azurului (A) nagy capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 705 45,73358998 21,24980488 Aleea Azurului (A) nagy capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 706 45,73401337 21,25114647 Aleea Azurului (A) nagy capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 707 45,73394895 21,25146229 Aleea Azurului (A) nagy capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 708 45,73388438 21,2519143 Aleea Azurului (A) nagy capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 709 45,73381381 21,25229994 Aleea Azurului (A) nagy capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 710 45,73375273 21,25269035 Aleea Azurului (A) nagy capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 711 45,73413721 21,25245473 Aleea Azurului (A) nagy capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 3 brate Buna 712 45,77848891 21,23680843 Aleea Baghetei (M5) horia macelariu ion ionescu de la brad Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 713 45,7788848 21,23703135 Aleea Baghetei (M5) horia macelariu ion ionescu de la brad Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 714 45,77923941 21,23724628 Aleea Baghetei (M5) horia macelariu ion ionescu de la brad Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 715 45,77923941 21,23724628 Aleea Baghetei (M5) horia macelariu ion ionescu de la brad Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 716 45,77807872 21,23662778 Aleea Balcic (M5) horia macelariu intr iasomiei Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 717 45,77813858 21,23629251 Aleea Balcic (M5) horia macelariu intr iasomiei Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 718 45,77822621 21,23594972 Aleea Balcic (M5) horia macelariu intr iasomiei Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 719 45,77834878 21,23555217 Aleea Balcic (M5) horia macelariu intr iasomiei Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 720 45,77813858 21,23629251 Aleea Balcic (M5) horia macelariu intr iasomiei Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 13 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

721 45,77912717 21,23765666 Aleea Balti (M5) aleea baghetei constantin cel mare Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 722 45,77898077 21,23809458 Aleea Balti (M5) aleea baghetei constantin cel mare Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 723 45,76104547 21,2126447 Aleea Cascadei (A) salciei sebastian bach Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 724 45,76134413 21,21288886 Aleea Cascadei (A) salciei sebastian bach Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 725 45,76113932 21,21320622 Aleea Cascadei (A) salciei sebastian bach Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 726 45,76078958 21,21294366 Aleea Cascadei (A) salciei sebastian bach Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 727 45,76062392 21,21328686 Aleea Cascadei (A) salciei sebastian bach Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 728 45,76052016 21,21354795 Aleea Cascadei (A) salciei sebastian bach Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 729 45,73738312 21,20641422 Aleea Cetinei (A) gorunului clabucet Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 730 45,73732805 21,20606581 Aleea Cetinei (A) gorunului clabucet Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 731 45,73726252 21,20566348 Aleea Cetinei (A) gorunului clabucet Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 732 45,73722827 21,20525978 Aleea Cetinei (A) gorunului clabucet Beton SE10 8 Vandalizat Stradal Standard 2 brate Buna 733 45,73592578 21,20031516 Aleea Citadelei (A) dreptatea capatul strazii citadelei Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 734 45,73616459 21,20005061 Aleea Citadelei (A) dreptatea capatul strazii citadelei Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 735 45,73635755 21,19980465 Aleea Citadelei (A) dreptatea capatul strazii citadelei Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 736 45,7365508 21,19955534 Aleea Citadelei (A) dreptatea capatul strazii citadelei Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 737 45,7365393 21,19914077 Aleea Citadelei (A) dreptatea capatul strazii citadelei Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 738 45,73598759 21,19995782 Aleea Citadelei (A) dreptatea capatul strazii citadelei Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 739 45,73573678 21,19957793 Aleea Citadelei (A) dreptatea capatul strazii citadelei Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 740 45,73399572 21,24658932 Aleea Cristalului (A) uranus oglinzilor Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Vandalizat 741 45,73381832 21,2471661 Aleea Cristalului (A) uranus oglinzilor Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Vandalizat 742 45,73366178 21,2476361 Aleea Cristalului (A) uranus oglinzilor Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Vandalizat 743 45,73307986 21,24730706 Aleea Cristalului (A) uranus oglinzilor Beton SCP10001 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Vandalizat 744 45,73493574 21,24604494 Aleea Cristalului (A) uranus oglinzilor Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 745 45,73507789 21,24551064 Aleea Cristalului (A) uranus oglinzilor Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 746 45,7352183 21,24504125 Aleea Cristalului (A) uranus oglinzilor Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 747 45,73536287 21,24451062 Aleea Cristalului (A) uranus oglinzilor Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 748 45,73550286 21,24401893 Aleea Cristalului (A) uranus oglinzilor Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 749 45,72917462 21,23244252 Aleea Crivaia (M4) mures maresal averescu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 750 45,72946645 21,23246661 Aleea Crivaia (M4) mures maresal averescu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 751 45,72975793 21,23249408 Aleea Crivaia (M4) mures maresal averescu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 752 45,73005641 21,23252562 Aleea Crivaia (M4) mures maresal averescu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 753 45,73037741 21,23255957 Aleea Crivaia (M4) mures maresal averescu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 754 45,73074342 21,23262223 Aleea Crivaia (M4) mures maresal averescu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 755 45,73144488 21,23250287 Aleea Crivaia (M4) mures maresal averescu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 756 45,73102631 21,23245611 Aleea Crivaia (M4) mures maresal averescu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Vandalizat 757 45,73023534 21,23322041 Aleea Crivaia (M4) mures maresal averescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 3 brate Buna 758 45,73048342 21,23320968 Aleea Crivaia (M4) mures maresal averescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 759 45,73088478 21,20170775 Aleea Cutezatorilor (A) lacului (dona caffe) lacului parcare Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 760 45,73120699 21,20157378 Aleea Cutezatorilor (A) lacului (dona caffe) lacului parcare Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 761 45,73156628 21,20143684 Aleea Cutezatorilor (A) lacului (dona caffe) lacului parcare Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 762 45,74365387 21,24234291 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 decembrie  stadion poli Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 763 45,74365387 21,24234291 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 decembrie  stadion poli Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 764 45,74315067 21,24271004 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 decembrie stadion poli Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 765 45,74315067 21,24271004 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 decembrie stadion poli Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 766 45,74349778 21,24244583 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 decembrie stadion poli Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 767 45,74349778 21,24244583 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 decembrie stadion poli Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 768 45,74332932 21,2425719 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 decembrie stadion poli Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 769 45,74332932 21,2425719 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 decembrie stadion poli Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 770 45,74365154 21,24261145 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 decembrie stadion poli Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 771 45,74365154 21,24261145 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 decembrie stadion poli Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 772 45,74395257 21,24238339 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 decembrie stadion poli Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 773 45,74395257 21,24238339 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 decembrie stadion poli Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 774 45,74422353 21,24218882 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 decembrie stadion poli Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 775 45,74422353 21,24218882 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 decembrie stadion poli Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 776 45,74389121 21,2421846 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 decembrie stadion poli Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 777 45,74389121 21,2421846 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 decembrie stadion poli Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna

Pagina 14 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

778 45,74408553 21,24202226 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 decembrie stadion poli Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 779 45,74408553 21,24202226 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 decembrie stadion poli Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 780 45,74458138 21,24168457 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 decembrie stadion poli Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 781 45,74458138 21,24168457 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 decembrie stadion poli Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 782 45,74453681 21,24196423 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 decembrie stadion poli Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 783 45,74453681 21,24196423 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 decembrie stadion poli Beton SCP10005 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 784 45,74438008 21,24183266 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 decembrie stadion poli Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 785 45,74438008 21,24183266 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 decembrie stadion poli Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 786 45,74476735 21,24156175 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 decembrie stadion poli Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 787 45,74476735 21,24156175 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 decembrie stadion poli Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 788 45,74492402 21,24145431 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 decembrie stadion poli Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 789 45,74492402 21,24145431 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 decembrie stadion poli Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 790 45,7450499 21,24136281 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 decembrie stadion poli Beton SCP10001 6 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 791 45,7450499 21,24136281 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 decembrie stadion poli Beton SCP10001 6 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 792 45,74511483 21,241581 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 decembrie stadion poli Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 793 45,74511483 21,241581 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 decembrie stadion poli Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 794 45,74484156 21,24177378 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 decembrie stadion poli Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 795 45,74484156 21,24177378 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 decembrie stadion poli Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 796 45,74539714 21,2411228 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 decembrie stadion poli Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 797 45,74539714 21,2411228 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 decembrie stadion poli Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 798 45,74612979 21,24060347 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 decembrie stadion poli Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 799 45,74612979 21,24060347 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 decembrie stadion poli Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 800 45,74698779 21,24037252 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 decembrie stadion poli Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 801 45,74698779 21,24037252 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 decembrie stadion poli Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 802 45,7464878 21,24034256 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 decembrie stadion poli Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 803 45,7464878 21,24034256 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 decembrie stadion poli Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 804 45,74581178 21,24082908 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 decembrie stadion poli Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 805 45,74581178 21,24082908 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 decembrie stadion poli Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 806 45,74658365 21,24057109 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 decembrie stadion poli Lampadar metalic 4 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 807 45,74658365 21,24057109 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 decembrie stadion poli Lampadar metalic 4 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 808 45,74626712 21,24077925 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 decembrie stadion poli Lampadar metalic 4 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 809 45,74626712 21,24077925 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 decembrie stadion poli Lampadar metalic 4 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 810 45,74607039 21,24091131 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 decembrie stadion poli Lampadar metalic 4 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 811 45,74607039 21,24091131 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 decembrie stadion poli Lampadar metalic 4 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 812 45,74590388 21,24104274 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 decembrie stadion poli Lampadar metalic 4 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 813 45,74590388 21,24104274 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 decembrie stadion poli Lampadar metalic 4 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 814 45,74688137 21,24102588 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 decembrie stadion poli Lampadar metalic 4 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 815 45,74688137 21,24102588 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 decembrie stadion poli Lampadar metalic 4 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 816 45,74675786 21,2406525 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 decembrie stadion poli Lampadar metalic 4 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 817 45,74675786 21,2406525 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 decembrie stadion poli Lampadar metalic 4 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 818 45,74717333 21,24025203 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 decembrie stadion poli Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 819 45,74717333 21,24025203 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 decembrie stadion poli Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 820 45,74735585 21,24011064 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 decembrie stadion poli Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 821 45,74735585 21,24011064 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 decembrie stadion poli Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 822 45,74755562 21,2399325 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 decembrie stadion poli Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 823 45,74755562 21,2399325 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 decembrie stadion poli Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 824 45,74773249 21,23974737 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 decembrie stadion poli Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 825 45,74773249 21,23974737 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 decembrie stadion poli Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 826 45,74790901 21,23955207 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 decembrie stadion poli Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 827 45,74790901 21,23955207 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 decembrie stadion poli Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 828 45,74807501 21,23930635 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 decembrie stadion poli Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 829 45,74807501 21,23930635 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 decembrie stadion poli Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 830 45,74822829 21,2390707 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 decembrie stadion poli Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 831 45,74822829 21,2390707 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 decembrie stadion poli Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 832 45,74836825 21,23884402 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 decembrie stadion poli Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 833 45,74836825 21,23884402 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 decembrie stadion poli Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 834 45,74851611 21,23858653 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 decembrie stadion poli Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 15 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

835 45,74851611 21,23858653 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 decembrie stadion poli Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 836 45,74862888 21,2382981 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 decembrie stadion poli Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 837 45,74862888 21,2382981 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 decembrie stadion poli Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 838 45,74873365 21,23800807 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 decembrie stadion poli Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 839 45,74873365 21,23800807 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 decembrie stadion poli Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 840 45,74879875 21,23783871 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 decembrie stadion poli Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 841 45,74875569 21,23747327 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 decembrie stadion poli Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 842 45,74820149 21,23890601 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 decembrie stadion poli Beton SI9 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 843 45,74820149 21,23890601 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 decembrie stadion poli Beton SI9 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 844 45,74896313 21,23727064 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 decembrie stadion poli Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 845 45,74895569 21,23663948 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 decembrie stadion poli Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 846 45,74904589 21,23689143 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 decembrie stadion poli Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 847 45,74887557 21,23705693 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 decembrie stadion poli Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 848 45,7490614 21,23660722 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 decembrie stadion poli Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 849 45,74523541 21,24004855 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 Decembrie 1918 eroilor de la tisa Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 850 45,74523541 21,24004855 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 Decembrie 1918 eroilor de la tisa Beton SCP10005 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 851 45,74547035 21,23985039 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 Decembrie 1918 eroilor de la tisa Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 852 45,74547035 21,23985039 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 Decembrie 1918 eroilor de la tisa Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 853 45,74569493 21,23971177 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 Decembrie 1918 eroilor de la tisa Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 854 45,74569493 21,23971177 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 Decembrie 1918 eroilor de la tisa Beton SCP10005 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 855 45,7460152 21,23964476 Aleea F.C.Ripensia (M3) 1 Decembrie 1918 eroilor de la tisa Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 3 brate Buna 856 45,74468136 21,24238841 Aleea F.C.Ripensia (M3) Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 857 45,73198107 21,21480901 Aleea Gheorghe Cruceru (A) Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 858 45,73240793 21,21485998 Aleea Gheorghe Cruceru (A) Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 859 45,73217928 21,2148407 Aleea Gheorghe Cruceru (A) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 860 45,76391932 21,26286138 Aleea Ghirodei (M3) Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 861 45,76390371 21,26332978 Aleea Ghirodei (M3) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 862 45,76387188 21,26385413 Aleea Ghirodei (M3) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 863 45,76384073 21,26441303 Aleea Ghirodei (M3) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 864 45,76382917 21,26487243 Aleea Ghirodei (M3) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 865 45,76382637 21,26532573 Aleea Ghirodei (M3) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 866 45,76380171 21,26572228 Aleea Ghirodei (M3) Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 867 45,76378923 21,2661718 Aleea Ghirodei (M3) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 868 45,76377965 21,26659495 Aleea Ghirodei (M3) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 869 45,76377426 21,26704486 Aleea Ghirodei (M3) Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 870 45,76376323 21,26740884 Aleea Ghirodei (M3) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 871 45,76375424 21,26775363 Aleea Ghirodei (M3) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 872 45,7637521 21,26814622 Aleea Ghirodei (M3) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 873 45,76374828 21,26851131 Aleea Ghirodei (M3) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 874 45,76375034 21,26889288 Aleea Ghirodei (M3) Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 875 45,76373994 21,2690984 Aleea Ghirodei (M3) Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 876 45,76373569 21,26960205 Aleea Ghirodei (M3) Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 877 45,76371322 21,27035256 Aleea Ghirodei (M3) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 878 45,76368515 21,27109956 Aleea Ghirodei (M3) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 879 45,76368363 21,27183933 Aleea Ghirodei (M3) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 880 45,7636696 21,27246697 Aleea Ghirodei (M3) Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 881 45,76365708 21,27303289 Aleea Ghirodei (M3) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 882 45,76363837 21,27341913 Aleea Ghirodei (M3) Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 883 45,76363887 21,27391364 Aleea Ghirodei (M3) Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 884 45,76363168 21,27436523 Aleea Ghirodei (M3) Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 885 45,76362969 21,27470726 Aleea Ghirodei (M3) Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 886 45,76364424 21,27502774 Aleea Ghirodei (M3) Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 887 45,76367233 21,27540406 Aleea Ghirodei (M3) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 888 45,76374902 21,27585654 Aleea Ghirodei (M3) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 889 45,76373556 21,27625906 Aleea Ghirodei (M3) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 890 45,76372221 21,27675155 Aleea Ghirodei (M3) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 891 45,76371619 21,27711731 Aleea Ghirodei (M3) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 16 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

892 45,76370375 21,27765917 Aleea Ghirodei (M3) Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 893 45,76369467 21,27807031 Aleea Ghirodei (M3) Beton SE11 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 894 45,76369171 21,27841177 Aleea Ghirodei (M3) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 895 45,76368625 21,27875883 Aleea Ghirodei (M3) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 896 45,76368007 21,27909215 Aleea Ghirodei (M3) Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 897 45,76366229 21,27952508 Aleea Ghirodei (M3) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 898 45,76366359 21,27997292 Aleea Ghirodei (M3) Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 899 45,76364911 21,28043641 Aleea Ghirodei (M3) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 900 45,76364809 21,28089594 Aleea Ghirodei (M3) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 901 45,76363214 21,28133772 Aleea Ghirodei (M3) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 902 45,7636247 21,28179753 Aleea Ghirodei (M3) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 903 45,76361347 21,28219949 Aleea Ghirodei (M3) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 904 45,76360407 21,28262787 Aleea Ghirodei (M3) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 905 45,76359289 21,28310108 Aleea Ghirodei (M3) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 906 45,76358665 21,28353438 Aleea Ghirodei (M3) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 907 45,7635797 21,28402202 Aleea Ghirodei (M3) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 908 45,7635511 21,2852805 Aleea Ghirodei (M3) Beton SE11 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 909 45,76356048 21,28443353 Aleea Ghirodei (M3) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 910 45,76356655 21,28481873 Aleea Ghirodei (M3) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 911 45,7642213 21,2676667 Aleea Ghirodei (M3) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 912 45,76421569 21,26809854 Aleea Ghirodei (M3) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 913 45,76421341 21,26842401 Aleea Ghirodei (M3) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 914 45,76421902 21,26882097 Aleea Ghirodei (M3) Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 915 45,73213618 21,20370627 Aleea Gornistilor (A) frunzei capatul strazii Beton SI9 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 916 45,73241587 21,20411911 Aleea Gornistilor (A) frunzei capatul strazii Beton SI9 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 917 45,73808251 21,20658085 Aleea Gorunului (A) clabucet cetinei Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 918 45,7377624 21,20667473 Aleea Gorunului (A) clabucet cetinei Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 919 45,73746174 21,20674145 Aleea Gorunului (A) clabucet cetinei Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 920 45,77172163 21,21575355 Aleea Hotinului (A) Bucovinei Soroca Beton SCP10001 4 Vandalizat Stradal Standard 3 brate Buna 921 45,77109805 21,21637501 Aleea Hotinului (A) Constantin Stere Constantin Stere Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 922 45,77109805 21,21637501 Aleea Hotinului (A) Constantin Stere Constantin Stere Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 923 45,77061299 21,2170498 Aleea Hotinului (A) Constantin Stere Constantin Stere Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 924 45,77061299 21,2170498 Aleea Hotinului (A) Constantin Stere Constantin Stere Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 925 45,73000854 21,21059937 Aleea Inului (A) mures iris Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 926 45,73082672 21,21103408 Aleea Inului (A) mures iris Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 927 45,73040707 21,21059306 Aleea Inului (A) mures iris Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 928 45,73058493 21,21063061 Aleea Inului (A) mures iris Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 929 45,73071067 21,21064793 Aleea Inului (A) mures iris Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 930 45,73095852 21,21069993 Aleea Inului (A) mures iris Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 931 45,7301421 21,2105951 Aleea Inului (A) mures iris Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 932 45,73053648 21,21098805 Aleea Inului (A) mures iris Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 933 45,76363721 21,22315399 Aleea Ionel Perlea (A) aleea ionel perlea capat Lampadar metalic 4 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 934 45,76302261 21,22153053 Aleea Ionel Perlea (A) aleea ionel perlea capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 935 45,76302261 21,22153053 Aleea Ionel Perlea (A) aleea ionel perlea capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 936 45,76243905 21,22062622 Aleea Ionel Perlea (A) aleea ionel perlea capat Lampadar metalic 4 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 937 45,76188838 21,21998047 Aleea Ionel Perlea (A) aleea ionel perlea capat Lampadar metalic 4 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 938 45,76420266 21,22074989 Aleea Libelulei (A) Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 939 45,76398546 21,22087516 Aleea Libelulei (A) Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 3 brate Buna 940 45,76398546 21,22087516 Aleea Libelulei (A) Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 941 45,76408265 21,22138823 Aleea Libelulei (A) Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 3 brate Buna 942 45,76408265 21,22138823 Aleea Libelulei (A) Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 943 45,76397527 21,22047386 Aleea Libelulei (A) Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 944 45,76397033 21,22022878 Aleea Libelulei (A) Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 945 45,76376411 21,22063365 Aleea Libelulei (A) Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Vandalizat 946 45,76372088 21,22047444 Aleea Libelulei (A) Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 947 45,7640732 21,22180602 Aleea Libelulei (A) Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 948 45,76449103 21,22085021 Aleea Libelulei (A) Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna

Pagina 17 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

949 45,7332184 21,25294807 Aleea Martir Eugen Nagy (A) orion azurului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 950 45,73324264 21,25264802 Aleea Martir Eugen Nagy (A) orion azurului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 951 45,73324466 21,25232373 Aleea Martir Eugen Nagy (A) orion azurului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 952 45,73327121 21,25201352 Aleea Martir Eugen Nagy (A) orion azurului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 953 45,73328276 21,25168563 Aleea Martir Eugen Nagy (A) orion azurului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 954 45,73330822 21,25136134 Aleea Martir Eugen Nagy (A) orion azurului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 955 45,73331397 21,25106698 Aleea Martir Eugen Nagy (A) orion azurului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 956 45,73335744 21,25062101 Aleea Martir Eugen Nagy (A) orion azurului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 957 45,73330162 21,25028103 Aleea Martir Eugen Nagy (A) orion azurului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 958 45,73362348 21,25040767 Aleea Martir Eugen Nagy (A) orion azurului Metalic 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 959 45,73396967 21,25049756 Aleea Martir Eugen Nagy (A) orion azurului Metalic 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 960 45,73388021 21,25094654 Aleea Martir Eugen Nagy (A) orion azurului Metalic 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 961 45,73357851 21,25081713 Aleea Martir Eugen Nagy (A) orion azurului Metalic 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 962 45,73335716 21,24976845 Aleea Martir Eugen Nagy (A) orion azurului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 963 45,73338466 21,24938407 Aleea Martir Eugen Nagy (A) orion azurului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 964 45,73343334 21,24890127 Aleea Martir Eugen Nagy (A) orion azurului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

965 45,77597966 21,2326526 Aleea Martir Gheorghe Iosub  (M5) calea sever bocu leandrului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

966 45,77597966 21,2326526 Aleea Martir Gheorghe Iosub  (M5) calea sever bocu leandrului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

967 45,77609003 21,23226367 Aleea Martir Gheorghe Iosub  (M5) calea sever bocu leandrului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

968 45,77622007 21,2317328 Aleea Martir Gheorghe Iosub  (M5) calea sever bocu leandrului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

969 45,77630239 21,23132779 Aleea Martir Gheorghe Iosub  (M5) calea sever bocu leandrului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

970 45,77663521 21,23201671 Aleea Martir Gheorghe Iosub  (M5) calea sever bocu leandrului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

971 45,7769067 21,23213968 Aleea Martir Gheorghe Iosub  (M5) calea sever bocu leandrului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

972 45,76450602 21,21422406 Aleea Martir Ioan Avram (A) Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 973 45,76436756 21,21445205 Aleea Martir Ioan Avram (A) Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 974 45,76425661 21,21465601 Aleea Martir Ioan Avram (A) Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 975 45,76412528 21,21489939 Aleea Martir Ioan Avram (A) Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

976 45,77657143 21,23241133 Aleea Martir Osman Dumitru (A) gh iosub capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

977 45,77680003 21,23252427 Aleea Martir Osman Dumitru (A) gh iosub capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 978 45,73569317 21,20068742 Aleea Muzicii (A) dreptate transilvania Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 979 45,73537774 21,20111157 Aleea Muzicii (A) dreptate transilvania Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 980 45,73513437 21,20149244 Aleea Muzicii (A) dreptate transilvania Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 981 45,73518291 21,20057667 Aleea Muzicii (A) dreptate transilvania Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 982 45,73513392 21,20184452 Aleea Muzicii (A) dreptate transilvania Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 983 45,7352762 21,20209128 Aleea Muzicii (A) dreptate transilvania Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 984 45,73481144 21,20173966 Aleea Muzicii (A) dreptate transilvania Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 985 45,73457593 21,20164396 Aleea Muzicii (A) dreptate transilvania Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 986 45,7780746 21,26985644 Aleea Padurea Verde(M5) capat Dorobantilor Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 987 45,77775659 21,26961504 Aleea Padurea Verde(M5) capat Dorobantilor Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 988 45,77740677 21,26936828 Aleea Padurea Verde(M5) capat Dorobantilor Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 989 45,77713552 21,26920198 Aleea Padurea Verde(M5) capat Dorobantilor Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 990 45,77686613 21,26898472 Aleea Padurea Verde(M5) capat Dorobantilor Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 991 45,77653133 21,26877993 Aleea Padurea Verde(M5) capat Dorobantilor Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 992 45,77642617 21,26870249 Aleea Padurea Verde(M5) capat Dorobantilor Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 993 45,77613227 21,26848315 Aleea Padurea Verde(M5) capat Dorobantilor Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 994 45,77582788 21,26826455 Aleea Padurea Verde(M5) capat Dorobantilor Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 995 45,77515814 21,26785283 Aleea Padurea Verde(M5) capat Dorobantilor Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 996 45,77476902 21,26756047 Aleea Padurea Verde(M5) capat Dorobantilor Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 18 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

997 45,77552668 21,26809959 Aleea Padurea Verde(M5) capat Dorobantilor Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Lipsa 998 45,77450149 21,26742636 Aleea Padurea Verde(M5) capat Dorobantilor Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 999 45,77407663 21,26713764 Aleea Padurea Verde(M5) capat Dorobantilor Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

1000 45,77373614 21,26689087 Aleea Padurea Verde(M5) capat Dorobantilor Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1001 45,77304019 21,26642149 Aleea Padurea Verde(M5) capat Dorobantilor Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1002 45,77338629 21,26664947 Aleea Padurea Verde(M5) capat Dorobantilor Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1003 45,77273327 21,26619052 Aleea Padurea Verde(M5) capat Dorobantilor Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1004 45,77251812 21,26591157 Aleea Padurea Verde(M5) capat Dorobantilor Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1005 45,77209717 21,26564335 Aleea Padurea Verde(M5) capat Dorobantilor Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1006 45,77183171 21,26546195 Aleea Padurea Verde(M5) capat Dorobantilor Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1007 45,77156584 21,26526784 Aleea Padurea Verde(M5) capat Dorobantilor Beton SCP10001 8 Lipsa Stradal Standard 1 brat Lipsa 1008 45,77125016 21,26504913 Aleea Padurea Verde(M5) capat Dorobantilor Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Lipsa 1009 45,77096528 21,26486014 Aleea Padurea Verde(M5) capat Dorobantilor Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1010 45,77066032 21,26464288 Aleea Padurea Verde(M5) capat Dorobantilor Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1011 45,7703329 21,26442026 Aleea Padurea Verde(M5) capat Dorobantilor Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1012 45,77000175 21,26420568 Aleea Padurea Verde(M5) capat Dorobantilor Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1013 45,76973233 21,26402597 Aleea Padurea Verde(M5) capat Dorobantilor Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1014 45,76945169 21,26383285 Aleea Padurea Verde(M5) capat Dorobantilor Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1015 45,76919252 21,26364973 Aleea Padurea Verde(M5) capat Dorobantilor Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1016 45,76895303 21,26350757 Aleea Padurea Verde(M5) capat Dorobantilor Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1017 45,76872264 21,26333775 Aleea Padurea Verde(M5) capat Dorobantilor Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1018 45,76848518 21,26316663 Aleea Padurea Verde(M5) capat Dorobantilor Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1019 45,76832518 21,26307956 Aleea Padurea Verde(M5) capat Dorobantilor Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1020 45,76806512 21,26293734 Aleea Padurea Verde(M5) capat Dorobantilor Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1021 45,76781331 21,26291932 Aleea Padurea Verde(M5) capat Dorobantilor Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1022 45,76780694 21,26309666 Aleea Padurea Verde(M5) capat Dorobantilor Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1023 45,76755609 21,26325873 Aleea Padurea Verde(M5) capat Dorobantilor Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1024 45,73330192 21,20594767 Aleea Poiana Ruscai (A) leonard capatul strazii rusca Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1025 45,7307344 21,2122456 Aleea Sagetii (A) mures iris Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 1026 45,73026225 21,21227838 Aleea Sagetii (A) mures iris Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 1027 45,73446357 21,24139058 Aleea Sanatatii (M5) ion stanciu bulbuca Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1028 45,73475947 21,24201233 Aleea Sanatatii (M5) ion stanciu bulbuca Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1029 45,73526645 21,24142013 Aleea Sanatatii (M5) ion stanciu bulbuca Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 3 brate Buna 1030 45,73496684 21,2414697 Aleea Sanatatii (M5) ion stanciu bulbuca Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 1031 45,73496675 21,24243887 Aleea Sanatatii (M5) ion stanciu bulbuca Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1032 45,73517489 21,2428911 Aleea Sanatatii (M5) ion stanciu bulbuca Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1033 45,73535862 21,24326553 Aleea Sanatatii (M5) ion stanciu bulbuca Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1034 45,73556248 21,24363036 Aleea Sanatatii (M5) ion stanciu bulbuca Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1035 45,73587731 21,24375724 Aleea Sanatatii (M5) ion stanciu bulbuca Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1036 45,73620861 21,24389789 Aleea Sanatatii (M5) ion stanciu bulbuca Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1037 45,73652341 21,24402289 Aleea Sanatatii (M5) ion stanciu bulbuca Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1038 45,73680782 21,24417459 Aleea Sanatatii (M5) ion stanciu bulbuca Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1039 45,73713034 21,24432717 Aleea Sanatatii (M5) ion stanciu bulbuca Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1040 45,73747995 21,24444623 Aleea Sanatatii (M5) ion stanciu bulbuca Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1041 45,7752275 21,22393843 Aleea Scurta (M5) linistei dan carpin Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1042 45,77547725 21,22408192 Aleea Scurta (M5) linistei dan carpin Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1043 45,77577828 21,22427612 Aleea Scurta (M5) linistei dan carpin Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1044 45,77302529 21,22379897 Aleea Sperantei (M5) rasaritului remus radulet Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1045 45,77309255 21,22424405 Aleea Sperantei (M5) rasaritului remus radulet Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1046 45,77308452 21,22453846 Aleea Sperantei (M5) rasaritului remus radulet Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1047 45,77294124 21,22505374 Aleea Sperantei (M5) rasaritului remus radulet Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1048 45,77279869 21,22554135 Aleea Sperantei (M5) rasaritului remus radulet Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1049 45,77277575 21,22492918 Aleea Sperantei (M5) rasaritului remus radulet Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1050 45,77263671 21,22528932 Aleea Sperantei (M5) rasaritului remus radulet Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1051 45,77290446 21,2241889 Aleea Sperantei (M5) rasaritului remus radulet Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1052 45,74994108 21,24215271 Aleea Studentilor (A) Daliei F.C. Ripensia Lampadar metalic 4 Buna Pietonal Standard 2 brate Buna 1053 45,74985502 21,24189769 Aleea Studentilor (A) Daliei F.C. Ripensia Lampadar metalic 4 Buna Pietonal Standard 2 brate Buna

Pagina 19 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

1054 45,74970578 21,24150484 Aleea Studentilor (A) Daliei F.C. Ripensia Lampadar metalic 4 Buna Pietonal Standard 2 brate Buna 1055 45,7494806 21,24081589 Aleea Studentilor (A) Daliei F.C. Ripensia Lampadar metalic 4 Buna Pietonal Standard 2 brate Buna 1056 45,74929883 21,24027761 Aleea Studentilor (A) Daliei F.C. Ripensia Beton SCP10001 4 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1057 45,74929883 21,24027761 Aleea Studentilor (A) Daliei F.C. Ripensia Beton SCP10001 4 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1058 45,74913363 21,23972437 Aleea Studentilor (A) Daliei F.C. Ripensia Lampadar metalic 4 Buna Pietonal Standard 2 brate Buna 1059 45,74862902 21,23921405 Aleea Studentilor (A) Daliei F.C. Ripensia Lampadar metalic 4 Buna Pietonal Standard 2 brate Buna 1060 45,74838944 21,23953158 Aleea Studentilor (A) Daliei F.C. Ripensia Lampadar metalic 4 Buna Pietonal Standard 2 brate Buna 1061 45,74811572 21,23978392 Aleea Studentilor (A) Daliei F.C. Ripensia Lampadar metalic 4 Buna Pietonal Standard 2 brate Buna 1062 45,74956602 21,24075018 Aleea Studentilor (A) Daliei F.C. Ripensia Beton SE4 4 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1063 45,74976126 21,24058035 Aleea Studentilor (A) Daliei F.C. Ripensia Beton SE4 4 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1064 45,74976126 21,24058035 Aleea Studentilor (A) Daliei F.C. Ripensia Beton SE4 4 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1065 45,74959707 21,24112631 Aleea Studentilor (A) Daliei F.C. Ripensia Lampadar metalic 4 Buna Pietonal Standard 2 brate Buna 1066 45,75035678 21,24083769 Aleea Studentilor (A) Daliei F.C. Ripensia Metalic 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 1067 45,7463396 21,23626231 Aleea Studentilor (A) Cluj F.C. Ripensia Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1068 45,74652443 21,23697691 Aleea Studentilor (A) Cluj F.C. Ripensia Metalic 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 1069 45,74690118 21,23592523 Aleea Studentilor (A) Cluj F.C. Ripensia Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1070 45,74702187 21,23641263 Aleea Studentilor (A) Cluj F.C. Ripensia Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1071 45,74718072 21,23686879 Aleea Studentilor (A) Cluj F.C. Ripensia Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1072 45,74733178 21,23726311 Aleea Studentilor (A) Cluj F.C. Ripensia Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1073 45,74749382 21,23767116 Aleea Studentilor (A) Cluj F.C. Ripensia Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1074 45,74709243 21,23751785 Aleea Studentilor (A) Cluj F.C. Ripensia Metalic 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 1075 45,74800769 21,23869781 Aleea Studentilor (A) Cluj F.C. Ripensia Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1076 45,74786324 21,23841969 Aleea Studentilor (A) Cluj F.C. Ripensia Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1077 45,74767665 21,23806311 Aleea Studentilor (A) Cluj F.C. Ripensia Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1078 45,73095815 21,20329876 Aleea Vegetatiei (A) gradinii frunzei Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1079 45,73117084 21,20342583 Aleea Vegetatiei (A) gradinii frunzei Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1080 45,73136317 21,20388958 Aleea Vegetatiei (A) gradinii frunzei Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1081 45,76949768 21,21140554 Aleea Viilor (M4) Bucovinei Grigore Alexandrescu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1082 45,7696801 21,21109977 Aleea Viilor (M4) Bucovinei Grigore Alexandrescu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1083 45,76988865 21,21075007 Aleea Viilor (M4) Bucovinei Grigore Alexandrescu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1084 45,77009352 21,21040138 Aleea Viilor (M4) Bucovinei Grigore Alexandrescu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1085 45,77021332 21,21019855 Aleea Viilor (M4) Bucovinei Grigore Alexandrescu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1086 45,77039573 21,20985254 Aleea Viilor (M4) Bucovinei Grigore Alexandrescu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1087 45,77060154 21,20949312 Aleea Viilor (M4) Bucovinei Grigore Alexandrescu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1088 45,770776 21,20919473 Aleea Viilor (M4) Bucovinei Grigore Alexandrescu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1089 45,7709093 21,2089245 Aleea Viilor (M4) Bucovinei Grigore Alexandrescu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1090 45,77120644 21,20868845 Aleea Viilor (M4) Bucovinei Grigore Alexandrescu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1091 45,77132734 21,20846406 Aleea Viilor (M4) Bucovinei Grigore Alexandrescu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1092 45,77132734 21,20846406 Aleea Viilor (M4) Bucovinei Grigore Alexandrescu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1093 45,77147748 21,20813683 Aleea Viilor (M4) Bucovinei Grigore Alexandrescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1094 45,77161265 21,20784849 Aleea Viilor (M4) Bucovinei Grigore Alexandrescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1095 45,77187504 21,20725639 Aleea Viilor (M4) Bucovinei Grigore Alexandrescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1096 45,77174876 21,20755613 Aleea Viilor (M4) Bucovinei Grigore Alexandrescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1097 45,77201349 21,20695599 Aleea Viilor (M4) Bucovinei Grigore Alexandrescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1098 45,77211966 21,20664418 Aleea Viilor (M4) Bucovinei Grigore Alexandrescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1099 45,77209955 21,20550759 Aleea Viilor (M4) Bucovinei Grigore Alexandrescu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1100 45,77211966 21,20664418 Aleea Viilor (M4) Bucovinei Grigore Alexandrescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1101 45,77201863 21,2059629 Aleea Viilor (M4) Bucovinei Grigore Alexandrescu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1102 45,7721728 21,20509514 Aleea Viilor (M4) Bucovinei Grigore Alexandrescu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1103 45,77210545 21,20469012 Aleea Viilor (M4) Bucovinei Grigore Alexandrescu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1104 45,7720282 21,20427321 Aleea Viilor (M4) Bucovinei Grigore Alexandrescu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1105 45,77194962 21,20381723 Aleea Viilor (M4) Bucovinei Grigore Alexandrescu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1106 45,77191782 21,20342027 Aleea Viilor (M4) Bucovinei Grigore Alexandrescu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1107 45,77196127 21,20301631 Aleea Viilor (M4) Bucovinei Grigore Alexandrescu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1108 45,77200243 21,20267835 Aleea Viilor (M4) Bucovinei Grigore Alexandrescu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1109 45,77204171 21,20222506 Aleea Viilor (M4) Bucovinei Grigore Alexandrescu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1110 45,77205593 21,2020231 Aleea Viilor (M4) Bucovinei Grigore Alexandrescu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 20 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

1111 45,77209912 21,20160285 Aleea Viilor (M4) Bucovinei Grigore Alexandrescu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1112 45,77215525 21,20126489 Aleea Viilor (M4) Bucovinei Grigore Alexandrescu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1113 45,77239782 21,20086793 Aleea Viilor (M4) Bucovinei Grigore Alexandrescu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1114 45,77267611 21,2005679 Aleea Viilor (M4) Bucovinei Grigore Alexandrescu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1115 45,77295113 21,20023531 Aleea Viilor (M4) Bucovinei Grigore Alexandrescu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1116 45,77322474 21,19990233 Aleea Viilor (M4) Bucovinei Grigore Alexandrescu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1117 45,77342071 21,19967741 Aleea Viilor (M4) Bucovinei Grigore Alexandrescu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1118 45,77369327 21,19936384 Aleea Viilor (M4) Bucovinei Grigore Alexandrescu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1119 45,7374119 21,20413338 Aleea Vlasiei (A) transilvaniei clabucet Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1120 45,73746998 21,20449622 Aleea Vlasiei (A) transilvaniei clabucet Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1121 45,73751489 21,20480331 Aleea Vlasiei (A) transilvaniei clabucet Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1122 45,79266639 21,21695208 Alex Teodorovici (M5) horia hulubei tristan tzara Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1123 45,79289203 21,21724186 Alex Teodorovici (M5) horia hulubei tristan tzara Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1124 45,79338527 21,21781708 Alex Teodorovici (M5) horia hulubei tristan tzara Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1125 45,79357682 21,21805609 Alex Teodorovici (M5) horia hulubei tristan tzara Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1126 45,75265507 21,25803348 Alexandra Indries (M5) Lunei drum infundat Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1127 45,75282752 21,25777605 Alexandra Indries (M5) Lunei drum infundat Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1128 45,75327307 21,25785691 Alexandra Indries (M5) Lunei drum infundat Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1129 45,75305979 21,25783167 Alexandra Indries (M5) Lunei drum infundat Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1130 45,75303826 21,25733315 Alexandra Indries (M5) Lunei drum infundat Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1131 45,75329705 21,25734477 Alexandra Indries (M5) Lunei drum infundat Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1132 45,75358709 21,25737699 Alexandra Indries (M5) Lunei drum infundat Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1133 45,77345442 21,22615059 Alexandru Alaci (M4) remus radulet calea aradului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1134 45,77357593 21,225734 Alexandru Alaci (M4) remus radulet calea aradului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1135 45,77366299 21,22543762 Alexandru Alaci (M4) remus radulet calea aradului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1136 45,77379856 21,22504736 Alexandru Alaci (M4) remus radulet calea aradului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1137 45,77393344 21,22456197 Alexandru Alaci (M4) remus radulet calea aradului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1138 45,77405189 21,22415364 Alexandru Alaci (M4) remus radulet calea aradului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Vandalizat 1139 45,77405684 21,22379415 Alexandru Alaci (M4) remus radulet calea aradului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1140 45,77399885 21,22337305 Alexandru Alaci (M4) remus radulet calea aradului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1141 45,77392849 21,22304606 Alexandru Alaci (M4) remus radulet calea aradului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1142 45,7738421 21,22250308 Alexandru Alaci (M4) remus radulet calea aradului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1143 45,7737994 21,22221994 Alexandru Alaci (M4) remus radulet calea aradului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1144 45,77332135 21,22576547 Alexandru Alaci (M4) remus radulet calea aradului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1145 45,77319211 21,22584782 Alexandru Alaci (M4) remus radulet calea aradului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1146 45,77301486 21,22574841 Alexandru Alaci (M4) remus radulet calea aradului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1147 45,77311402 21,22546855 Alexandru Alaci (M4) remus radulet calea aradului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1148 45,7732671 21,22488839 Alexandru Alaci (M4) remus radulet calea aradului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1149 45,77344115 21,22497428 Alexandru Alaci (M4) remus radulet calea aradului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1150 45,77371115 21,224331 Alexandru Alaci (M4) remus radulet calea aradului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1151 45,77338747 21,224179 Alexandru Alaci (M4) remus radulet calea aradului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1152 45,77333943 21,22391128 Alexandru Alaci (M4) remus radulet calea aradului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Vandalizat 1153 45,77371889 21,22363597 Alexandru Alaci (M4) remus radulet calea aradului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1154 45,77331898 21,22321241 Alexandru Alaci (M4) remus radulet calea aradului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1155 45,7737605 21,222912 Alexandru Alaci (M4) remus radulet calea aradului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1156 45,77370751 21,22255884 Alexandru Alaci (M4) remus radulet calea aradului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1157 45,77355358 21,22271304 Alexandru Alaci (M4) remus radulet calea aradului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1158 45,77315572 21,22280001 Alexandru Alaci (M4) remus radulet calea aradului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1159 45,77285202 21,22282569 Alexandru Alaci (M4) remus radulet calea aradului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1160 45,77256195 21,22293239 Alexandru Alaci (M4) remus radulet calea aradului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1161 45,77223666 21,2229644 Alexandru Alaci (M4) remus radulet calea aradului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1162 45,77233453 21,22312921 Alexandru Alaci (M4) remus radulet calea aradului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1163 45,77213016 21,22330765 Alexandru Alaci (M4) remus radulet calea aradului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1164 45,77203801 21,22302975 Alexandru Alaci (M4) remus radulet calea aradului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1165 45,74993194 21,2283084 Alexandru Borza (M4) george enescu michelangelo Beton SCP10002 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 1166 45,74999369 21,2286141 Alexandru Borza (M4) george enescu michelangelo Beton SCP10002 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 1167 45,75006302 21,22901221 Alexandru Borza (M4) george enescu michelangelo Beton SCP10002 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 21 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

1168 45,75014538 21,22938984 Alexandru Borza (M4) george enescu michelangelo Beton SCP10002 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 1169 45,75020911 21,22972323 Alexandru Borza (M4) george enescu michelangelo Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1170 45,7502599 21,23003144 Alexandru Borza (M4) george enescu michelangelo Beton SCP10002 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 1171 45,75030497 21,23033694 Alexandru Borza (M4) george enescu michelangelo Beton SCP10002 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 1172 45,75035995 21,2306248 Alexandru Borza (M4) george enescu michelangelo Beton SCP10002 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 1173 45,75042266 21,23096602 Alexandru Borza (M4) george enescu michelangelo Beton SCP10002 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 1174 45,75047835 21,23125033 Alexandru Borza (M4) george enescu michelangelo Beton SCP10002 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 1175 45,75055249 21,23160791 Alexandru Borza (M4) george enescu michelangelo Beton SCP10002 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 1176 45,75064811 21,23194253 Alexandru Borza (M4) george enescu michelangelo Beton SCP10002 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 1177 45,75074317 21,23225482 Alexandru Borza (M4) george enescu michelangelo Beton SCP10002 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 1178 45,75085784 21,23262458 Alexandru Borza (M4) george enescu michelangelo Beton SCP10002 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 1179 45,75096394 21,23292599 Alexandru Borza (M4) george enescu michelangelo Beton SCP10002 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 1180 45,75110876 21,23327406 Alexandru Borza (M4) george enescu michelangelo Beton SCP10002 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 1181 45,75125942 21,23360397 Alexandru Borza (M4) george enescu michelangelo Beton SCP10002 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 1182 45,75353037 21,19521525 Alexandru Cisman (M5) Taborului Semicerc Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1183 45,75329151 21,19532815 Alexandru Cisman (M5) Taborului Semicerc Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1184 45,7539159 21,19488266 Alexandru Cisman (M5) Taborului Semicerc Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1185 45,75403503 21,19460886 Alexandru Cisman (M5) Taborului Semicerc Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1186 45,75420627 21,19422665 Alexandru Cisman (M5) Taborului Semicerc Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1187 45,75434663 21,19393697 Alexandru Cisman (M5) Taborului Semicerc Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1188 45,75851176 21,18055843 Alexandru Donici (M5) Theodor Aman camp Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1189 45,7585774 21,18101226 Alexandru Donici (M5) Theodor Aman camp Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1190 45,75865611 21,18147232 Alexandru Donici (M5) Theodor Aman camp Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1191 45,75873237 21,18195545 Alexandru Donici (M5) Theodor Aman camp Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1192 45,75879661 21,18235481 Alexandru Donici (M5) Theodor Aman camp Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1193 45,75886357 21,18277106 Alexandru Donici (M5) Theodor Aman camp Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1194 45,75893094 21,18322982 Alexandru Donici (M5) Theodor Aman camp Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1195 45,75900175 21,18363225 Alexandru Donici (M5) Theodor Aman camp Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1196 45,75908064 21,18408286 Alexandru Donici (M5) Theodor Aman camp Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1197 45,75914801 21,18451738 Alexandru Donici (M5) Theodor Aman camp Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1198 45,76316346 21,24271147 Alexandru Golescu (M4) Baader Tapia Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1199 45,76288529 21,2424202 Alexandru Golescu (M4) Baader Tapia Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1200 45,76263601 21,24215143 Alexandru Golescu (M4) Baader Tapia Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1201 45,7624061 21,24202427 Alexandru Golescu (M4) Baader Tapia Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1202 45,76210339 21,24189169 Alexandru Golescu (M4) Baader Tapia Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1203 45,76016237 21,19849042 Alexandru Lapusneanu (M4) busuioc alecu russo Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1204 45,75996274 21,19864894 Alexandru Lapusneanu (M4) busuioc alecu russo Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1205 45,75977143 21,19880483 Alexandru Lapusneanu (M4) busuioc alecu russo Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1206 45,75960557 21,19894617 Alexandru Lapusneanu (M4) busuioc alecu russo Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1207 45,75937429 21,19911015 Alexandru Lapusneanu (M4) busuioc alecu russo Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1208 45,75905798 21,19931504 Alexandru Lapusneanu (M4) busuioc alecu russo Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1209 45,75881536 21,19943624 Alexandru Lapusneanu (M4) busuioc alecu russo Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1210 45,75860896 21,1995598 Alexandru Lapusneanu (M4) busuioc alecu russo Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1211 45,75827212 21,19970464 Alexandru Lapusneanu (M4) busuioc alecu russo Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1212 45,75809196 21,19968632 Alexandru Lapusneanu (M4) busuioc alecu russo Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1213 45,75784722 21,19967446 Alexandru Lapusneanu (M4) busuioc alecu russo Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1214 45,75737807 21,19965891 Alexandru Lapusneanu (M4) busuioc alecu russo Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1215 45,75712109 21,19963685 Alexandru Lapusneanu (M4) busuioc alecu russo Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1216 45,75689839 21,19963954 Alexandru Lapusneanu (M4) busuioc alecu russo Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1217 45,73340246 21,22117741 Alexandru Macedonski (M4) Liviu Rebreanu Capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1218 45,73363367 21,22105001 Alexandru Macedonski (M4) Liviu Rebreanu Capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1219 45,73388767 21,22087961 Alexandru Macedonski (M4) Liviu Rebreanu Capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1220 45,73434073 21,22056053 Alexandru Macedonski (M4) Liviu Rebreanu Capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1221 45,7341168 21,2203358 Alexandru Macedonski (M4) Liviu Rebreanu Capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1222 45,73459504 21,22040399 Alexandru Macedonski (M4) Liviu Rebreanu Capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1223 45,73491846 21,22020373 Alexandru Macedonski (M4) Liviu Rebreanu Capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1224 45,73539023 21,21984391 Alexandru Macedonski (M4) Liviu Rebreanu Capat Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 22 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

1225 45,73564671 21,2196807 Alexandru Macedonski (M4) Liviu Rebreanu Capat Beton SCP10001 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 1226 45,73594083 21,21947725 Alexandru Macedonski (M4) Liviu Rebreanu Capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1227 45,7361503 21,21934502 Alexandru Macedonski (M4) Liviu Rebreanu Capat Beton SCP10001 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 1228 45,7357895 21,2214637 Alexandru Macedonski (M4) Liviu Rebreanu Capat Beton SCP10001 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 1229 45,73642354 21,21913775 Alexandru Macedonski (M4) Liviu Rebreanu Capat Beton SCP10001 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 1230 45,73668907 21,21894702 Alexandru Macedonski (M4) Liviu Rebreanu Capat Beton SCP10001 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 1231 45,73697145 21,21877451 Alexandru Macedonski (M4) Liviu Rebreanu Capat Beton SCP10001 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 1232 45,73724396 21,21857643 Alexandru Macedonski (M4) Liviu Rebreanu Capat Beton SCP10001 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 1233 45,73748562 21,21840179 Alexandru Macedonski (M4) Liviu Rebreanu Capat Beton SCP10001 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 1234 45,73770933 21,21825718 Alexandru Macedonski (M4) Liviu Rebreanu Capat Beton SCP10001 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 1235 45,75840729 21,23803035 Alexandru Martha (M5) nicu filipescu capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1236 45,75840729 21,23803035 Alexandru Martha (M5) nicu filipescu capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1237 45,75901589 21,23977955 Alexandru Martha (M5) nicu filipescu capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1238 45,75901589 21,23977955 Alexandru Martha (M5) nicu filipescu capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1239 45,75855148 21,23840271 Alexandru Martha (M5) nicu filipescu capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1240 45,75867939 21,23882855 Alexandru Martha (M5) nicu filipescu capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1241 45,75884501 21,23931 Alexandru Martha (M5) nicu filipescu capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1242 45,75954746 21,23956258 Alexandru Martha (M5) nicu filipescu capat Metalic 6 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 1243 45,75941578 21,23950845 Alexandru Martha (M5) nicu filipescu capat Lemn 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 1244 45,76342375 21,25629103 Alexandru Miletici (M5) Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1245 45,76353454 21,25705302 Alexandru Miletici (M5) Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1246 45,76345736 21,25665712 Alexandru Miletici (M5) Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 1247 45,76365069 21,25740862 Alexandru Miletici (M5) Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 1248 45,76343261 21,25699783 Alexandru Miletici (M5) Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1249 45,76318374 21,25677252 Alexandru Miletici (M5) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1250 45,76319858 21,25718626 Alexandru Miletici (M5) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1251 45,76298047 21,2573436 Alexandru Miletici (M5) Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

1252 45,75111208 21,18614846 Alexandru Nicolai Nekrasov (M5) Ciresului Cassian Munteanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

1253 45,75088422 21,18601434 Alexandru Nicolai Nekrasov (M5) Ciresului Cassian Munteanu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

1254 45,75061277 21,18585936 Alexandru Nicolai Nekrasov (M5) Ciresului Cassian Munteanu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

1255 45,75031478 21,18570021 Alexandru Nicolai Nekrasov (M5) Ciresului Cassian Munteanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

1256 45,75002 21,1855644 Alexandru Nicolai Nekrasov (M5) Ciresului Cassian Munteanu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1257 45,74424316 21,21466484 Alexandru Odobescu (M4) Bd. 16 Decembrie 1989 Ciprian Porumbescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1258 45,74420759 21,21505376 Alexandru Odobescu (M4) Bd. 16 Decembrie 1989 Ciprian Porumbescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1259 45,7441381 21,21542512 Alexandru Odobescu (M4) Bd. 16 Decembrie 1989 Ciprian Porumbescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1260 45,744082 21,21587203 Alexandru Odobescu (M4) Bd. 16 Decembrie 1989 Ciprian Porumbescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1261 45,74403415 21,21627296 Alexandru Odobescu (M4) Bd. 16 Decembrie 1989 Ciprian Porumbescu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1262 45,74400233 21,21664311 Alexandru Odobescu (M4) Bd. 16 Decembrie 1989 Ciprian Porumbescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1263 45,74393494 21,21707763 Alexandru Odobescu (M4) Bd. 16 Decembrie 1989 Ciprian Porumbescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1264 45,74384633 21,21755894 Alexandru Odobescu (M4) Bd. 16 Decembrie 1989 Ciprian Porumbescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1265 45,74374151 21,21791836 Alexandru Odobescu (M4) Bd. 16 Decembrie 1989 Ciprian Porumbescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1266 45,743643 21,21828562 Alexandru Odobescu (M4) Bd. 16 Decembrie 1989 Ciprian Porumbescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1267 45,74355744 21,21863851 Alexandru Odobescu (M4) Bd. 16 Decembrie 1989 Ciprian Porumbescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1268 45,74347336 21,21903232 Alexandru Odobescu (M4) Bd. 16 Decembrie 1989 Ciprian Porumbescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1269 45,7433903 21,21937192 Alexandru Odobescu (M4) Bd. 16 Decembrie 1989 Ciprian Porumbescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1270 45,74329497 21,21981354 Alexandru Odobescu (M4) Bd. 16 Decembrie 1989 Ciprian Porumbescu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1271 45,74325578 21,22020541 Alexandru Odobescu (M4) Bd.16 Decembrie Str.Memorandumului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1272 45,7431082 21,22039268 Alexandru Odobescu (M4) Bd.16 Decembrie Str.Memorandumului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1273 45,74291107 21,22064943 Alexandru Odobescu (M4) Bd.16 Decembrie Str.Memorandumului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1274 45,7427057 21,22089069 Alexandru Odobescu (M4) Bd.16 Decembrie Str.Memorandumului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1275 45,74250074 21,22115174 Alexandru Odobescu (M4) Bd.16 Decembrie Str.Memorandumului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1276 45,74228083 21,22144042 Alexandru Odobescu (M4) Bd.16 Decembrie Str.Memorandumului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 23 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

1277 45,74212075 21,22167468 Alexandru Odobescu (M4) Bd.16 Decembrie Str.Memorandumului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1278 45,74192865 21,22182919 Alexandru Odobescu (M4) Bd.16 Decembrie Str.Memorandumului Beton SCP10002 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 1279 45,74172641 21,22197082 Alexandru Odobescu (M4) Bd.16 Decembrie Str.Memorandumului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1280 45,74152732 21,22213285 Alexandru Odobescu (M4) Bd.16 Decembrie Str.Memorandumului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1281 45,74131045 21,22231861 Alexandru Odobescu (M4) Bd.16 Decembrie Str.Memorandumului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1282 45,7410716 21,22251791 Alexandru Odobescu (M4) Bd.16 Decembrie Str.Memorandumului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1283 45,74082963 21,22269033 Alexandru Odobescu (M4) Bd.16 Decembrie Str.Memorandumului Beton SCP10002 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 1284 45,74030984 21,22297585 Alexandru Odobescu (M4) Bd.16 Decembrie Str.Memorandumului Beton SE11 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1285 45,7396821 21,22316154 Alexandru Odobescu (M4) Bd.16 Decembrie Str.Memorandumului Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1286 45,7400562 21,22305709 Alexandru Odobescu (M4) Bd.16 Decembrie Str.Memorandumului Beton SE11 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1287 45,73983742 21,22315394 Alexandru Odobescu (M4) Bd.16 Decembrie Str.Memorandumului Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1288 45,73947626 21,22318774 Alexandru Odobescu (M4) Bd.16 Decembrie Str.Memorandumului Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1289 45,7392202 21,22327193 Alexandru Odobescu (M4) Bd.16 Decembrie Str.Memorandumului Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1290 45,73890154 21,22333087 Alexandru Odobescu (M4) Bd.16 Decembrie Str.Memorandumului Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1291 45,73865444 21,22338988 Alexandru Odobescu (M4) Bd.16 Decembrie Str.Memorandumului Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1292 45,73836796 21,22346725 Alexandru Odobescu (M4) Bd.16 Decembrie Str.Memorandumului Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1293 45,7381569 21,22352626 Alexandru Odobescu (M4) Bd.16 Decembrie Str.Memorandumului Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

1294 45,74963742 21,24400889 Alexandru Vaida‐Voievod (M4) Mehadia Ofcea Lampadar SP‐3W 4 Buna Pietonal Standard 2 brate Buna

1295 45,7495628 21,24379636 Alexandru Vaida‐Voievod (M4) Mehadia Ofcea Lampadar SP‐3W 4 Buna Pietonal Standard 2 brate Buna

1296 45,74975838 21,24438039 Alexandru Vaida‐Voievod (M4) Mehadia Ofcea Lampadar SP‐3W 4 Buna Pietonal Standard 2 brate Buna

1297 45,74973312 21,24346913 Alexandru Vaida‐Voievod (M4) Mehadia Ofcea Metalic 4 Buna Stradal Standard 2 brate Buna

1298 45,74998977 21,243926 Alexandru Vaida‐Voievod (M4) Mehadia Ofcea Metalic 4 Buna Stradal Standard 2 brate Buna

1299 45,74841238 21,24056916 Alexandru Vaida‐Voievod (M4) Daliei FC Ripensia Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

1300 45,74853081 21,24096036 Alexandru Vaida‐Voievod (M4) Daliei FC Ripensia Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

1301 45,74816556 21,24006611 Alexandru Vaida‐Voievod (M4) Daliei FC Ripensia Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

1302 45,74802519 21,23984885 Alexandru Vaida‐Voievod (M4) Daliei FC Ripensia Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

1303 45,74880395 21,24176604 Alexandru Vaida‐Voievod (M4) Daliei FC Ripensia Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

1304 45,74901941 21,24229115 Alexandru Vaida‐Voievod (M4) Daliei FC Ripensia Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

1305 45,74923368 21,24283243 Alexandru Vaida‐Voievod (M4) Daliei FC Ripensia Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

1306 45,74931653 21,24310432 Alexandru Vaida‐Voievod (M4) Daliei FC Ripensia Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1307 45,74327504 21,2029984 Alexandru Vlahuta (M5) mangaliei crizantemelor Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1308 45,74315295 21,20265181 Alexandru Vlahuta (M5) mangaliei crizantemelor Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1309 45,74299408 21,20219512 Alexandru Vlahuta (M5) mangaliei crizantemelor Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1310 45,74283222 21,20172811 Alexandru Vlahuta (M5) mangaliei crizantemelor Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1311 45,74268434 21,20132105 Alexandru Vlahuta (M5) mangaliei crizantemelor Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1312 45,75347103 21,18473497 Alexandru Xenopol (M5) Banu Maracine C. A. Rosetti Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1313 45,75379931 21,1846051 Alexandru Xenopol (M5) Banu Maracine C. A. Rosetti Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1314 45,75403901 21,18448346 Alexandru Xenopol (M5) Banu Maracine C. A. Rosetti Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1315 45,75431234 21,1843632 Alexandru Xenopol (M5) Banu Maracine C. A. Rosetti Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

1316 45,72453869 21,18538153 Alma Cornea Ionescu (M5) anton bacalbasa capatul strazii alma conea ionescu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

1317 45,72437766 21,18561766 Alma Cornea Ionescu (M5) anton bacalbasa capatul strazii alma conea ionescu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 24 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

1318 45,72411645 21,1859582 Alma Cornea Ionescu (M5) anton bacalbasa capatul strazii alma conea ionescu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

1319 45,72386554 21,18628822 Alma Cornea Ionescu (M5) anton bacalbasa capatul strazii alma conea ionescu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna

1320 45,72361455 21,18660235 Alma Cornea Ionescu (M5) anton bacalbasa capatul strazii alma conea ionescu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

1321 45,72341145 21,18689842 Alma Cornea Ionescu (M5) anton bacalbasa capatul strazii alma conea ionescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

1322 45,72315162 21,18724111 Alma Cornea Ionescu (M5) anton bacalbasa capatul strazii alma conea ionescu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

1323 45,72289559 21,18759983 Alma Cornea Ionescu (M5) anton bacalbasa capatul strazii alma conea ionescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

1324 45,72273081 21,18779698 Alma Cornea Ionescu (M5) anton bacalbasa capatul strazii alma conea ionescu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

1325 45,7226016 21,18795657 Alma Cornea Ionescu (M5) anton bacalbasa capatul strazii alma conea ionescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 1326 45,7654039 21,2653192 Alpinistilor (M4) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1327 45,76563686 21,26529465 Alpinistilor (M4) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1328 45,76588979 21,26526796 Alpinistilor (M4) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1329 45,76616297 21,26522638 Alpinistilor (M4) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1330 45,76643073 21,26518084 Alpinistilor (M4) Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1331 45,7667726 21,26513815 Alpinistilor (M4) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1332 45,7670304 21,26510574 Alpinistilor (M4) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1333 45,76726335 21,26505746 Alpinistilor (M4) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1334 45,76763879 21,26502149 Alpinistilor (M4) Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1335 45,76779691 21,25052228 Alsacia (M4) Zurich Lorena Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1336 45,7676401 21,2507703 Alsacia (M4) Zurich Lorena Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1337 45,76733844 21,25122281 Alsacia (M4) Zurich Lorena Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1338 45,76715466 21,25146274 Alsacia (M4) Zurich Lorena Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1339 45,76696868 21,25165674 Alsacia (M4) Zurich Lorena Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1340 45,76677412 21,25180819 Alsacia (M4) Zurich Lorena Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1341 45,76649593 21,25191172 Alsacia (M4) Zurich Lorena Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1342 45,72406129 21,22085836 Alunis (M3) cercului pavlovici Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1343 45,72401365 21,22123228 Alunis (M3) cercului pavlovici Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1344 45,72395724 21,22168416 Alunis (M3) cercului pavlovici Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1345 45,72390729 21,22201013 Alunis (M3) cercului pavlovici Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1346 45,72384637 21,22244139 Alunis (M3) cercului pavlovici Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1347 45,72380073 21,22282135 Alunis (M3) cercului pavlovici Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1348 45,72376013 21,2231246 Alunis (M3) cercului pavlovici Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1349 45,7237063 21,22359887 Alunis (M3) cercului pavlovici Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1350 45,72363318 21,22398091 Alunis (M3) cercului pavlovici Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1351 45,72358235 21,22435004 Alunis (M3) cercului pavlovici Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1352 45,72356005 21,22464607 Alunis (M3) cercului pavlovici Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1353 45,72350003 21,22507904 Alunis (M3) cercului pavlovici Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1354 45,72344635 21,22546495 Alunis (M3) cercului pavlovici Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1355 45,7233945 21,22581292 Alunis (M3) cercului pavlovici Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1356 45,72335474 21,22617508 Alunis (M3) cercului pavlovici Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1357 45,7233099 21,22653426 Alunis (M3) cercului pavlovici Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1358 45,72327122 21,22678466 Alunis (M3) cercului pavlovici Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1359 45,72327122 21,22678466 Alunis (M3) cercului pavlovici Beton SCP10002 8 Buna Suport proiector Standard 1 brat Buna 1360 45,72323334 21,22712473 Alunis (M3) cercului pavlovici Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1361 45,72323334 21,22712473 Alunis (M3) cercului pavlovici Beton SCP10002 8 Buna Suport proiector Standard 1 brat Buna 1362 45,72317971 21,22741003 Alunis (M3) cercului pavlovici Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1363 45,72314947 21,227693 Alunis (M3) cercului pavlovici Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1364 45,72311906 21,22798142 Alunis (M3) cercului pavlovici Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1365 45,72311906 21,22798142 Alunis (M3) cercului pavlovici Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1366 45,72307111 21,22833661 Alunis (M3) cercului pavlovici Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 25 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

1367 45,72302015 21,22874049 Alunis (M3) cercului pavlovici Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1368 45,72296584 21,22910203 Alunis (M3) cercului pavlovici Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1369 45,72293733 21,22937791 Alunis (M3) cercului pavlovici Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1370 45,722906 21,22967298 Alunis (M3) cercului pavlovici Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1371 45,72285367 21,23001765 Alunis (M3) cercului pavlovici Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1372 45,72279635 21,23043825 Alunis (M3) cercului pavlovici Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1373 45,7227486 21,23077238 Alunis (M3) cercului pavlovici Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1374 45,72270553 21,23115594 Alunis (M3) cercului pavlovici Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1375 45,72266105 21,23149857 Alunis (M3) cercului pavlovici Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1376 45,72261979 21,23183101 Alunis (M3) cercului pavlovici Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1377 45,72257531 21,23216794 Alunis (M3) cercului pavlovici Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1378 45,72252415 21,2324925 Alunis (M3) cercului pavlovici Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1379 45,76220373 21,2190088 Amforei (M4) Beton SI9 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1380 45,76238859 21,21860893 Amforei (M4) Beton SI9 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1381 45,76263627 21,21850442 Amforei (M4) Beton SI9 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1382 45,762763 21,21800626 Amforei (M4) Beton SI9 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1383 45,76272942 21,2175992 Amforei (M4) Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1384 45,76285423 21,21718234 Amforei (M4) Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1385 45,76302881 21,21695547 Amforei (M4) Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1386 45,76319434 21,21674702 Amforei (M4) Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1387 45,76335652 21,21650058 Amforei (M4) Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1388 45,76355151 21,21618582 Amforei (M4) Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1389 45,76371585 21,21597669 Amforei (M4) Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1390 45,76390345 21,21565843 Amforei (M4) Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1391 45,76404726 21,21543761 Amforei (M4) Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1392 45,76441736 21,21525068 Amforei (M4) Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1393 45,76458247 21,21503187 Amforei (M4) Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1394 45,76470244 21,21483583 Amforei (M4) Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1395 45,76490439 21,21454046 Amforei (M4) Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1396 45,76503204 21,21390412 Amforei (M4) Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1397 45,76514022 21,21363192 Amforei (M4) Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1398 45,76525456 21,21334792 Amforei (M4) Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1399 45,76980063 21,22978209 Amurgului(M3) Sever Bucu Aradului Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1400 45,76987891 21,22931331 Amurgului(M3) Sever Bucu Aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1401 45,76993497 21,22885615 Amurgului(M3) Sever Bucu Aradului Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1402 45,76997118 21,22850202 Amurgului(M3) Sever Bucu Aradului Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1403 45,77002618 21,22809667 Amurgului(M3) Sever Bucu Aradului Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1404 45,77005708 21,22770302 Amurgului(M3) Sever Bucu Aradului Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1405 45,77008117 21,22720431 Amurgului(M3) Sever Bucu Aradului Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1406 45,77011579 21,22679152 Amurgului(M3) Sever Bucu Aradului Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1407 45,77014211 21,22634988 Amurgului(M3) Sever Bucu Aradului Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1408 45,77018348 21,22587462 Amurgului(M3) Sever Bucu Aradului Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1409 45,77021598 21,22547274 Amurgului(M3) Sever Bucu Aradului Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1410 45,77024918 21,22508542 Amurgului(M3) Sever Bucu Aradului Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1411 45,77028282 21,22469199 Amurgului(M3) Sever Bucu Aradului Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1412 45,77032912 21,22424113 Amurgului(M3) Sever Bucu Aradului Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1413 45,77035044 21,22379876 Amurgului(M3) Sever Bucu Aradului Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1414 45,77032334 21,22332659 Amurgului(M3) Sever Bucu Aradului Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1415 45,75651672 21,19455201 Amzei (M4) Calea Bogdanestilor Taborului Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1416 45,75623111 21,19477923 Amzei (M4) Calea Bogdanestilor Taborului Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1417 45,75595546 21,19502707 Amzei (M4) Calea Bogdanestilor Taborului Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1418 45,75580536 21,19535725 Amzei (M4) Calea Bogdanestilor Taborului Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1419 45,75552065 21,19549302 Amzei (M4) Calea Bogdanestilor Taborului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1420 45,75535082 21,19568792 Amzei (M4) Calea Bogdanestilor Taborului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1421 45,75519307 21,19589221 Amzei (M4) Calea Bogdanestilor Taborului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1422 45,75498417 21,19613385 Amzei (M4) Calea Bogdanestilor Taborului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1423 45,75471655 21,19630819 Amzei (M4) Calea Bogdanestilor Taborului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 26 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

1424 45,75432669 21,19646784 Amzei (M4) Calea Bogdanestilor Taborului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1425 45,75375869 21,19665426 Amzei (M4) Calea Bogdanestilor Taborului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1426 45,75348077 21,19675752 Amzei (M4) Calea Bogdanestilor Taborului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1427 45,72809304 21,20612344 Ana Ipatescu (M3) calea sagului emil zola Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1428 45,72780845 21,20645201 Ana Ipatescu (M3) calea sagului emil zola Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1429 45,72769409 21,20663223 Ana Ipatescu (M3) calea sagului emil zola Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1430 45,7274972 21,20696392 Ana Ipatescu (M3) calea sagului emil zola Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1431 45,72729359 21,20726925 Ana Ipatescu (M3) calea sagului emil zola Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1432 45,72708726 21,20760964 Ana Ipatescu (M3) calea sagului emil zola Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1433 45,7268942 21,20791832 Ana Ipatescu (M3) calea sagului emil zola Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1434 45,72669947 21,20822677 Ana Ipatescu (M3) calea sagului emil zola Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1435 45,72659188 21,20846648 Ana Ipatescu (M3) calea sagului emil zola Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1436 45,72861451 21,20490998 Ana Ipatescu (M3) sagului dambovita Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 1437 45,72887322 21,20460534 Ana Ipatescu (M3) sagului dambovita Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1438 45,72914658 21,20433175 Ana Ipatescu (M3) sagului dambovita Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1439 45,72943675 21,2040142 Ana Ipatescu (M3) sagului dambovita Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1440 45,72971316 21,203714 Ana Ipatescu (M3) sagului dambovita Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1441 45,72995309 21,20346421 Ana Ipatescu (M3) sagului dambovita Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 1442 45,73015712 21,20324709 Ana Ipatescu (M3) sagului dambovita Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1443 45,73037574 21,20303317 Ana Ipatescu (M3) sagului dambovita Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1444 45,73060846 21,20281413 Ana Ipatescu (M3) sagului dambovita Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1445 45,73085154 21,20259802 Ana Ipatescu (M3) sagului dambovita Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1446 45,73108138 21,20243157 Ana Ipatescu (M3) sagului dambovita Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1447 45,73132462 21,20229176 Ana Ipatescu (M3) sagului dambovita Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1448 45,73159235 21,2021952 Ana Ipatescu (M3) sagului dambovita Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1449 45,7318468 21,20212441 Ana Ipatescu (M3) sagului dambovita Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1450 45,73210334 21,20209092 Ana Ipatescu (M3) sagului dambovita Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1451 45,73239431 21,20205889 Ana Ipatescu (M3) sagului dambovita Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1452 45,732655 21,20204267 Ana Ipatescu (M3) sagului dambovita Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1453 45,73306973 21,20199263 Ana Ipatescu (M3) sagului dambovita RATT 10 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 1454 45,73328897 21,20196703 Ana Ipatescu (M3) sagului dambovita RATT 10 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 1455 45,73360133 21,20194356 Ana Ipatescu (M3) sagului dambovita RATT 10 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 1456 45,73373876 21,20190935 Ana Ipatescu (M3) sagului dambovita RATT 10 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 1457 45,72881742 21,2398767 Ana Lugojana (M5) mures capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1458 45,72903069 21,23990977 Ana Lugojana (M5) mures capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1459 45,72929462 21,23993872 Ana Lugojana (M5) mures capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1460 45,72952276 21,23995612 Ana Lugojana (M5) mures capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1461 45,72975159 21,24000095 Ana Lugojana (M5) mures capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1462 45,73003983 21,240037 Ana Lugojana (M5) mures capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1463 45,75704633 21,25535196 Andrei Saguna (M2) Baba Dochia pod M. Viteazu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1464 45,75715112 21,25548071 Andrei Saguna (M2) Baba Dochia pod M. Viteazu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1465 45,75681069 21,25573079 Andrei Saguna (M2) Baba Dochia pod M. Viteazu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1466 45,75681069 21,25573079 Andrei Saguna (M2) Baba Dochia pod M. Viteazu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1467 45,75695407 21,2558102 Andrei Saguna (M2) Baba Dochia pod M. Viteazu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1468 45,75710683 21,25591978 Andrei Saguna (M2) Baba Dochia pod M. Viteazu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1469 45,75736806 21,25611767 Andrei Saguna (M2) Baba Dochia pod M. Viteazu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1470 45,75749546 21,25585602 Andrei Saguna (M2) Baba Dochia pod M. Viteazu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1471 45,75761374 21,25636151 Andrei Saguna (M2) Baba Dochia pod M. Viteazu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1472 45,75776927 21,25613333 Andrei Saguna (M2) Baba Dochia pod M. Viteazu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1473 45,75776927 21,25613333 Andrei Saguna (M2) Baba Dochia pod M. Viteazu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1474 45,75795156 21,25645372 Andrei Saguna (M2) Baba Dochia pod M. Viteazu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1475 45,75795156 21,25645372 Andrei Saguna (M2) Baba Dochia pod M. Viteazu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1476 45,75781565 21,25656461 Andrei Saguna (M2) Baba Dochia pod M. Viteazu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1477 45,75804887 21,25682654 Andrei Saguna (M2) Baba Dochia pod M. Viteazu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1478 45,75815602 21,25668383 Andrei Saguna (M2) Baba Dochia pod M. Viteazu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1479 45,7582399 21,25704855 Andrei Saguna (M2) Baba Dochia pod M. Viteazu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1480 45,75831545 21,25686543 Andrei Saguna (M2) Baba Dochia pod M. Viteazu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 27 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

1481 45,75860018 21,25718282 Andrei Saguna (M2) Baba Dochia pod M. Viteazu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1482 45,75849939 21,25733939 Andrei Saguna (M2) Baba Dochia pod M. Viteazu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1483 45,75878115 21,25736383 Andrei Saguna (M2) Baba Dochia pod M. Viteazu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1484 45,75872099 21,25756272 Andrei Saguna (M2) Baba Dochia pod M. Viteazu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1485 45,75899424 21,25758196 Andrei Saguna (M2) Baba Dochia pod M. Viteazu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1486 45,75889736 21,25778356 Andrei Saguna (M2) Baba Dochia pod M. Viteazu RATT 11 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1487 45,75922172 21,25783704 Andrei Saguna (M2) Baba Dochia pod M. Viteazu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1488 45,75922172 21,25783704 Andrei Saguna (M2) Baba Dochia pod M. Viteazu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1489 45,75907182 21,25804944 Andrei Saguna (M2) Baba Dochia pod M. Viteazu RATT 11 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1490 45,75907182 21,25804944 Andrei Saguna (M2) Baba Dochia pod M. Viteazu RATT 11 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1491 45,72203954 21,27757314 anemonelor(M5) magnoliei capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1492 45,72172119 21,27739612 anemonelor(M5) magnoliei capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1493 45,72146935 21,27728346 anemonelor(M5) magnoliei capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1494 45,72123384 21,27715472 anemonelor(M5) magnoliei capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1495 45,72096864 21,27703134 anemonelor(M5) magnoliei capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1496 45,74259014 21,24057813 Anghel Saligny (M5) surorile martir caceu 1 Decembrie 1918 Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1497 45,74273159 21,240146 Anghel Saligny (M5) surorile martir caceu 1 Decembrie 1918 Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1498 45,74286915 21,23982072 Anghel Saligny (M5) surorile martir caceu 1 Decembrie 1918 Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1499 45,74300468 21,23939866 Anghel Saligny (M5) surorile martir caceu 1 Decembrie 1918 Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1500 45,74305869 21,23925892 Anghel Saligny (M5) surorile martir caceu 1 Decembrie 1918 Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1501 45,74315554 21,2389946 Anghel Saligny (M5) surorile martir caceu 1 Decembrie 1918 Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1502 45,7433112 21,23860745 Anghel Saligny (M5) surorile martir caceu 1 Decembrie 1918 Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1503 45,74339048 21,23857959 Anghel Saligny (M5) surorile martir caceu 1 Decembrie 1918 Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1504 45,74363294 21,23841381 Anghel Saligny (M5) surorile martir caceu 1 Decembrie 1918 Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1505 45,74387587 21,2382383 Anghel Saligny (M5) surorile martir caceu 1 Decembrie 1918 Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1506 45,74317394 21,23821378 Anghel Saligny (M5) surorile martir caceu 1 Decembrie 1918 Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1507 45,74305601 21,23785973 Anghel Saligny (M5) surorile martir caceu 1 Decembrie 1918 Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1508 45,72627839 21,26157756 Anina (M5) racovita capat Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1509 45,72654267 21,26172721 Anina (M5) racovita capat Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1510 45,72600166 21,26142527 Anina (M5) racovita capat Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1511 45,72571791 21,26126922 Anina (M5) racovita capat Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1512 45,72513482 21,26094311 Anina (M5) racovita capat Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1513 45,72482976 21,26078944 Anina (M5) racovita capat Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1514 45,72453091 21,26061136 Anina (M5) racovita capat Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1515 45,72831315 21,24090744 Anisoara Odeanu (M4) str. Mures str. Gabriel Musicescu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1516 45,72800325 21,24086338 Anisoara Odeanu (M4) str. Mures str. Gabriel Musicescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1517 45,7277127 21,24083346 Anisoara Odeanu (M4) str. Mures str. Gabriel Musicescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1518 45,72741964 21,24079454 Anisoara Odeanu (M4) str. Mures str. Gabriel Musicescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1519 45,72722462 21,24075796 Anisoara Odeanu (M4) str. Mures str. Gabriel Musicescu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1520 45,726881 21,24072685 Anisoara Odeanu (M4) str. Mures str. Gabriel Musicescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1521 45,72655263 21,24067175 Anisoara Odeanu (M4) str. Mures str. Gabriel Musicescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1522 45,72622391 21,24063824 Anisoara Odeanu (M4) str. Mures str. Gabriel Musicescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1523 45,7259197 21,24059257 Anisoara Odeanu (M4) str. Mures str. Gabriel Musicescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1524 45,72557205 21,2405448 Anisoara Odeanu (M4) str. Mures str. Gabriel Musicescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1525 45,72526536 21,24051272 Anisoara Odeanu (M4) str. Mures str. Gabriel Musicescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1526 45,72498899 21,24047379 Anisoara Odeanu (M4) str. Mures str. Gabriel Musicescu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1527 45,76748832 21,22977914 Antenei(M3) Sever Bocu Popa Sapca Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1528 45,76726637 21,22997119 Antenei(M3) Sever Bocu Popa Sapca Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1529 45,76704527 21,23017822 Antenei(M3) Sever Bocu Popa Sapca Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1530 45,76681925 21,23037164 Antenei(M3) Sever Bocu Popa Sapca Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1531 45,76649743 21,23058085 Antenei(M3) Sever Bocu Popa Sapca Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1532 45,76617824 21,23082086 Antenei(M3) Sever Bocu Popa Sapca Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1533 45,76587184 21,231031 Antenei(M3) Sever Bocu Popa Sapca Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 1534 45,76549171 21,23139865 Antenei(M3) Sever Bocu Popa Sapca Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1535 45,76519607 21,23164303 Antenei(M3) Sever Bocu Popa Sapca Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1536 45,76490804 21,23189864 Antenei(M3) Sever Bocu Popa Sapca Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1537 45,76459557 21,23216418 Antenei(M3) Sever Bocu Popa Sapca Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 28 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

1538 45,76428579 21,23243101 Antenei(M3) Sever Bocu Popa Sapca Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1539 45,76405804 21,23261327 Antenei(M3) Sever Bocu Popa Sapca Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1540 45,76390543 21,23274097 Antenei(M3) Sever Bocu Popa Sapca Beton SE10 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 1541 45,76344446 21,23295401 Antenei(M3) Sever Bocu Popa Sapca Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1542 45,76364009 21,23292904 Antenei(M3) Sever Bocu Popa Sapca Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1543 45,72038525 21,177375 Anton Bacalbasa (M5) ovidiu cotrus constantin daniel Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1544 45,7205594 21,17769418 Anton Bacalbasa (M5) ovidiu cotrus constantin daniel Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1545 45,72072232 21,17798386 Anton Bacalbasa (M5) ovidiu cotrus constantin daniel Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1546 45,72091145 21,17831377 Anton Bacalbasa (M5) ovidiu cotrus constantin daniel Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1547 45,72111182 21,17868124 Anton Bacalbasa (M5) ovidiu cotrus constantin daniel Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1548 45,72130657 21,17907284 Anton Bacalbasa (M5) ovidiu cotrus constantin daniel Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1549 45,72155562 21,1794859 Anton Bacalbasa (M5) ovidiu cotrus constantin daniel Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1550 45,72170243 21,17976764 Anton Bacalbasa (M5) ovidiu cotrus constantin daniel Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1551 45,72187689 21,18008477 Anton Bacalbasa (M5) ovidiu cotrus constantin daniel Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1552 45,72205486 21,18039487 Anton Bacalbasa (M5) ovidiu cotrus constantin daniel Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1553 45,72221576 21,18070582 Anton Bacalbasa (M5) ovidiu cotrus constantin daniel Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1554 45,72239637 21,18102673 Anton Bacalbasa (M5) ovidiu cotrus constantin daniel Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1555 45,72256558 21,18134303 Anton Bacalbasa (M5) ovidiu cotrus constantin daniel Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1556 45,72272757 21,18163603 Anton Bacalbasa (M5) ovidiu cotrus constantin daniel Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1557 45,72288763 21,18191843 Anton Bacalbasa (M5) ovidiu cotrus constantin daniel Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1558 45,72295853 21,18217778 Anton Bacalbasa (M5) ovidiu cotrus constantin daniel Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1559 45,72314795 21,18253411 Anton Bacalbasa (M5) ovidiu cotrus constantin daniel Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1560 45,72334232 21,18289013 Anton Bacalbasa (M5) ovidiu cotrus constantin daniel Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1561 45,7235315 21,18326826 Anton Bacalbasa (M5) ovidiu cotrus constantin daniel Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1562 45,72372258 21,18361832 Anton Bacalbasa (M5) ovidiu cotrus constantin daniel Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1563 45,72391201 21,18394813 Anton Bacalbasa (M5) ovidiu cotrus constantin daniel Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1564 45,72410899 21,18431378 Anton Bacalbasa (M5) ovidiu cotrus constantin daniel Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1565 45,72429057 21,18463825 Anton Bacalbasa (M5) ovidiu cotrus constantin daniel Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1566 45,72448999 21,18499498 Anton Bacalbasa (M5) ovidiu cotrus constantin daniel Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1567 45,72468053 21,18533886 Anton Bacalbasa (M5) ovidiu cotrus constantin daniel Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Lipsa 1568 45,72489943 21,18569563 Anton Bacalbasa (M5) ovidiu cotrus constantin daniel Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1569 45,72510353 21,18603493 Anton Bacalbasa (M5) ovidiu cotrus constantin daniel Beton SE10 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 1570 45,72526611 21,18627374 Anton Bacalbasa (M5) ovidiu cotrus constantin daniel Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1571 45,72542781 21,18651118 Anton Bacalbasa (M5) ovidiu cotrus constantin daniel Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Lipsa 1572 45,72561046 21,18678157 Anton Bacalbasa (M5) ovidiu cotrus constantin daniel Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1573 45,72581992 21,18709901 Anton Bacalbasa (M5) ovidiu cotrus constantin daniel Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1574 45,72603968 21,18741519 Anton Bacalbasa (M5) ovidiu cotrus constantin daniel Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1575 45,72625981 21,18774314 Anton Bacalbasa (M5) ovidiu cotrus constantin daniel Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1576 45,72647032 21,18806494 Anton Bacalbasa (M5) ovidiu cotrus constantin daniel Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1577 45,72667753 21,18838607 Anton Bacalbasa (M5) ovidiu cotrus constantin daniel Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1578 45,72693271 21,18875897 Anton Bacalbasa (M5) ovidiu cotrus constantin daniel Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 1579 45,72779681 21,25515388 Anton Golopenita (M5) capat capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1580 45,72796014 21,25548348 Anton Golopenita (M5) capat capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1581 45,728122 21,25580259 Anton Golopenita (M5) capat capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1582 45,72838329 21,2563491 Anton Golopenita (M5) capat capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1583 45,72863323 21,25689104 Anton Golopenita (M5) capat capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1584 45,72863323 21,25689104 Anton Golopenita (M5) capat capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1585 45,7288031 21,25725225 Anton Golopenita (M5) capat capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1586 45,72902435 21,25771819 Anton Golopenita (M5) capat capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1587 45,72922334 21,25814877 Anton Golopenita (M5) capat capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1588 45,72940308 21,25854037 Anton Golopenita (M5) capat capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1589 45,75727005 21,25037675 Anton Pann (M3) Costache Negruzzi Titu Maiorescu Axial 4 Buna Zid Standard 1 brat Buna 1590 45,75705739 21,25027486 Anton Pann (M3) Costache Negruzzi Titu Maiorescu Axial 4 Buna Zid Standard 1 brat Buna 1591 45,75680964 21,25011978 Anton Pann (M3) Costache Negruzzi Titu Maiorescu Axial 4 Buna Zid Standard 1 brat Buna 1592 45,75636694 21,24999495 Anton Pann (M3) Costache Negruzzi Titu Maiorescu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1593 45,75636694 21,24999495 Anton Pann (M3) Costache Negruzzi Titu Maiorescu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1594 45,75610715 21,24989199 Anton Pann (M3) Costache Negruzzi Titu Maiorescu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 29 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

1595 45,75591765 21,2498219 Anton Pann (M3) Costache Negruzzi Titu Maiorescu Axial 4 Buna Zid Standard 1 brat Buna 1596 45,75527986 21,25001775 Anton Pann (M3) Costache Negruzzi Titu Maiorescu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1597 45,74992205 21,21556112 Anton Seiller (M4) Splaiu Nicolae Titulesc Republici Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1598 45,75028515 21,21529998 Anton Seiller (M4) Splaiu Nicolae Titulesc Republici Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1599 45,75057365 21,21510726 Anton Seiller (M4) Splaiu Nicolae Titulesc Republici Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1600 45,75076277 21,21498409 Anton Seiller (M4) Splaiu Nicolae Titulesc Republici Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1601 45,75107113 21,21477271 Anton Seiller (M4) Splaiu Nicolae Titulesc Republici Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1602 45,75132724 21,21460867 Anton Seiller (M4) Splaiu Nicolae Titulesc Republici Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1603 45,72065117 21,2290812 Anul 1848 (M4) diminetii muzicescu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1604 45,72093442 21,22917258 Anul 1848 (M4) diminetii muzicescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1605 45,72117074 21,22923918 Anul 1848 (M4) diminetii muzicescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1606 45,72142124 21,22928913 Anul 1848 (M4) diminetii muzicescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1607 45,72165521 21,22936511 Anul 1848 (M4) diminetii muzicescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1608 45,72193632 21,22943813 Anul 1848 (M4) diminetii muzicescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1609 45,72218294 21,22950368 Anul 1848 (M4) diminetii muzicescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1610 45,72242458 21,22956633 Anul 1848 (M4) diminetii muzicescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1611 45,72267188 21,22961446 Anul 1848 (M4) diminetii muzicescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1612 45,72314487 21,22974686 Anul 1848 (M4) diminetii muzicescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1613 45,72341046 21,2298155 Anul 1848 (M4) diminetii muzicescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1614 45,723611 21,22985598 Anul 1848 (M4) diminetii muzicescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1615 45,72392914 21,22994116 Anul 1848 (M4) diminetii muzicescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1616 45,72417444 21,23001542 Anul 1848 (M4) diminetii muzicescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1617 45,72440195 21,23006588 Anul 1848 (M4) diminetii muzicescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1618 45,72466742 21,23013673 Anul 1848 (M4) diminetii muzicescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1619 45,75856416 21,18471298 Anvers (M5) Theodor Aman camp Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1620 45,75849574 21,18435372 Anvers (M5) Theodor Aman camp Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1621 45,75842402 21,18393949 Anvers (M5) Theodor Aman camp Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1622 45,75835743 21,18352857 Anvers (M5) Theodor Aman camp Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1623 45,75829567 21,18315306 Anvers (M5) Theodor Aman camp Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1624 45,75823889 21,1827886 Anvers (M5) Theodor Aman camp Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1625 45,75818275 21,18239164 Anvers (M5) Theodor Aman camp Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1626 45,75810681 21,18194112 Anvers (M5) Theodor Aman camp Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1627 45,7580453 21,18158146 Anvers (M5) Theodor Aman camp Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1628 45,75798904 21,1812411 Anvers (M5) Theodor Aman camp Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1629 45,75791219 21,18081345 Anvers (M5) Theodor Aman camp Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1630 45,74726442 21,26251123 Apateu (M4) Campului Tiblesului Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1631 45,74743642 21,26215566 Apateu (M4) Campului Tiblesului Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1632 45,74756791 21,26191971 Apateu (M4) Campului Tiblesului Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1633 45,74769012 21,26168841 Apateu (M4) Campului Tiblesului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1634 45,74783374 21,26145189 Apateu (M4) Campului Tiblesului Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1635 45,74795166 21,2611944 Apateu (M4) Campului Tiblesului Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1636 45,74810908 21,26090495 Apateu (M4) Campului Tiblesului Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1637 45,74820812 21,26094352 Apateu (M4) Campului Tiblesului Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1638 45,74844267 21,26025069 Apateu (M4) Campului Tiblesului Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1639 45,74856952 21,25998701 Apateu (M4) Campului Tiblesului Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1640 45,74873258 21,25968334 Apateu (M4) Campului Tiblesului Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1641 45,74911728 21,25893135 Apateu (M4) Campului Tiblesului Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1642 45,7492706 21,25861626 Apateu (M4) Campului Tiblesului Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1643 45,74924852 21,2581594 Apateu (M4) Campului Tiblesului Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1644 45,74922611 21,2578274 Apateu (M4) Campului Tiblesului Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1645 45,74931257 21,25722091 Apateu (M4) Campului Tiblesului Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1646 45,74948814 21,25697076 Apateu (M4) Campului Tiblesului Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1647 45,74966964 21,25668218 Apateu (M4) Campului Tiblesului Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1648 45,74987025 21,25636242 Apateu (M4) Campului Tiblesului Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1649 45,72138481 21,23612639 Apicultorilor (M5) martirilor cehov Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1650 45,72142601 21,23567578 Apicultorilor (M5) martirilor cehov Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1651 45,72146623 21,23514488 Apicultorilor (M5) martirilor cehov Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 30 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

1652 45,72149602 21,23467832 Apicultorilor (M5) martirilor cehov Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1653 45,72152988 21,2342083 Apicultorilor (M5) martirilor cehov Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1654 45,72157434 21,23376363 Apicultorilor (M5) martirilor cehov Beton SE11 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1655 45,72166433 21,23346139 Apicultorilor (M5) martirilor cehov Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1656 45,72177855 21,23313953 Apicultorilor (M5) martirilor cehov Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1657 45,72188342 21,23282035 Apicultorilor (M5) martirilor cehov Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1658 45,72200139 21,23245825 Apicultorilor (M5) martirilor cehov Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1659 45,75615537 21,21141282 Aprodul Movila (M4) Suceava Col. Ioan Uta Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1660 45,75622226 21,21107787 Aprodul Movila (M4) Suceava Col. Ioan Uta Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1661 45,75629582 21,2107165 Aprodul Movila (M4) Suceava Col. Ioan Uta Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1662 45,75637925 21,2102999 Aprodul Movila (M4) Suceava Col. Ioan Uta Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1663 45,75646777 21,2098662 Aprodul Movila (M4) Suceava Col. Ioan Uta Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1664 45,75651108 21,20961228 Aprodul Movila (M4) Suceava Col. Ioan Uta Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1665 45,75669878 21,20895207 Aprodul Movila (M4) Suceava Col. Ioan Uta Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1666 45,75677531 21,20854162 Aprodul Movila (M4) Suceava Col. Ioan Uta Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1667 45,7568604 21,20816012 Aprodul Movila (M4) Suceava Col. Ioan Uta Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1668 45,75693027 21,2077682 Aprodul Movila (M4) Suceava Col. Ioan Uta Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1669 45,75699153 21,20743406 Aprodul Movila (M4) Suceava Col. Ioan Uta Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1670 45,75712084 21,2067799 Aprodul Movila (M4) Suceava Col. Ioan Uta Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1671 45,7571996 21,20642871 Aprodul Movila (M4) Suceava Col. Ioan Uta Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1672 45,75728391 21,20601485 Aprodul Movila (M4) Suceava Col. Ioan Uta Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1673 45,75732982 21,20570919 Aprodul Movila (M4) Suceava Col. Ioan Uta Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1674 45,75741134 21,20528689 Aprodul Movila (M4) Suceava Col. Ioan Uta Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1675 45,75749819 21,20494672 Aprodul Movila (M4) Suceava Col. Ioan Uta Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1676 45,72572475 21,22432998 Arcidava (M4) muzicescu mures Beton SCP10005 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 1677 45,72599336 21,22435404 Arcidava (M4) muzicescu mures Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1678 45,72634309 21,22438947 Arcidava (M4) muzicescu mures Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1679 45,72668012 21,22441897 Arcidava (M4) muzicescu mures Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1680 45,72683561 21,22445121 Arcidava (M4) muzicescu mures Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1681 45,72694223 21,22445359 Arcidava (M4) muzicescu mures Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1682 45,7268523 21,22409564 Arcidava (M4) muzicescu mures Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1683 45,7272745 21,22449026 Arcidava (M4) muzicescu mures Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1684 45,7275578 21,22454037 Arcidava (M4) muzicescu mures Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1685 45,72766032 21,22474302 Arcidava (M4) muzicescu mures Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1686 45,72764576 21,22514073 Arcidava (M4) muzicescu mures Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1687 45,72764658 21,22531948 Arcidava (M4) muzicescu mures Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1688 45,72764047 21,2255561 Arcidava (M4) muzicescu mures Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1689 45,72737733 21,22528546 Arcidava (M4) muzicescu mures Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1690 45,72713608 21,22526604 Arcidava (M4) muzicescu mures Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1691 45,72687143 21,22523352 Arcidava (M4) muzicescu mures Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 1692 45,72793859 21,22478327 Arcidava (M4) muzicescu mures Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1693 45,72789312 21,22455024 Arcidava (M4) muzicescu mures Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1694 45,72804634 21,22495235 Arcidava (M4) muzicescu mures Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1695 45,72825452 21,22482068 Arcidava (M4) muzicescu mures Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1696 45,72851674 21,22485346 Arcidava (M4) muzicescu mures Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1697 45,72801706 21,22519683 Arcidava (M4) muzicescu mures Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1698 45,72847844 21,22498394 Arcidava (M4) muzicescu mures Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1699 45,72837645 21,2245068 Arcidava (M4) muzicescu mures Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1700 45,7284643 21,22529306 Arcidava (M4) muzicescu mures Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1701 45,72841889 21,22547258 Arcidava (M4) muzicescu mures Beton SI9 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1702 45,72880476 21,22488459 Arcidava (M4) muzicescu mures Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1703 45,72882968 21,22501407 Arcidava (M4) muzicescu mures Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1704 45,72881114 21,22535823 Arcidava (M4) muzicescu mures Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1705 45,72913475 21,22491137 Arcidava (M4) muzicescu mures Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1706 45,72894404 21,22455614 Arcidava (M4) muzicescu mures Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1707 45,76008136 21,2551172 Arcului (M5) Iuliu Grozescu Paul Iorgovici Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1708 45,7598434 21,25517494 Arcului (M5) Iuliu Grozescu Paul Iorgovici Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 31 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

1709 45,75964155 21,25524852 Arcului (M5) Iuliu Grozescu Paul Iorgovici Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1710 45,72713369 21,18059698 Ardealului(M4) ion slavici ion baroc Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1711 45,72744019 21,18073711 Ardealului(M4) ion slavici ion baroc Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1712 45,72781092 21,18084171 Ardealului(M4) ion slavici ion baroc Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1713 45,72818846 21,18088424 Ardealului(M4) ion slavici ion baroc Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1714 45,72853297 21,18086609 Ardealului(M4) ion slavici ion baroc Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1715 45,72888888 21,18088585 Ardealului(M4) ion slavici ion baroc Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1716 45,72924604 21,18089067 Ardealului(M4) ion slavici ion baroc Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1717 45,72951828 21,18087682 Ardealului(M4) ion slavici ion baroc Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1718 45,7299587 21,18088476 Ardealului(M4) ion slavici ion baroc Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1719 45,73041194 21,18088753 Ardealului(M4) ion slavici ion baroc Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1720 45,73083256 21,18092136 Ardealului(M4) ion slavici ion baroc Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1721 45,73120566 21,18066451 Ardealului(M4) ion slavici ion baroc Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1722 45,73150614 21,18110556 Ardealului(M4) ion slavici ion baroc Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1723 45,73166456 21,18128262 Ardealului(M4) ion slavici ion baroc Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1724 45,731835 21,1815385 Ardealului(M4) ion slavici ion baroc Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1725 45,73203913 21,18184241 Ardealului(M4) ion slavici ion baroc Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1726 45,73225246 21,1821984 Ardealului(M4) ion slavici ion baroc Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1727 45,73243412 21,18247737 Ardealului(M4) ion slavici ion baroc Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1728 45,73263894 21,18279323 Ardealului(M4) ion slavici ion baroc Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1729 45,73279406 21,18301559 Ardealului(M4) ion slavici ion baroc Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1730 45,73298809 21,1833385 Ardealului(M4) ion slavici ion baroc Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1731 45,73317764 21,18363858 Ardealului(M4) ion slavici ion baroc Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1732 45,73338911 21,18398526 Ardealului(M4) ion slavici ion baroc Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1733 45,73363009 21,18439103 Ardealului(M4) ion slavici ion baroc Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1734 45,73382574 21,18468201 Ardealului(M4) ion slavici ion baroc Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1735 45,73406306 21,18497725 Ardealului(M4) ion slavici ion baroc Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1736 45,73424403 21,1853011 Ardealului(M4) ion slavici ion baroc Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1737 45,73446011 21,18566841 Ardealului(M4) ion slavici ion baroc Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1738 45,73470079 21,18603443 Ardealului(M4) ion slavici ion baroc Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1739 45,73490209 21,18635873 Ardealului(M4) ion slavici ion baroc Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1740 45,73508673 21,18665666 Ardealului(M4) ion slavici ion baroc Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1741 45,73526237 21,18692966 Ardealului(M4) ion slavici ion baroc Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1742 45,73543423 21,18720408 Ardealului(M4) ion slavici ion baroc Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1743 45,73565052 21,18753319 Ardealului(M4) ion slavici ion baroc Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1744 45,73581185 21,18778378 Ardealului(M4) ion slavici ion baroc Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1745 45,7359791 21,18803867 Ardealului(M4) ion slavici ion baroc Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1746 45,73611634 21,18825561 Ardealului(M4) ion slavici ion baroc Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1747 45,73630956 21,18857213 Ardealului(M4) ion slavici ion baroc Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1748 45,73640242 21,18874213 Ardealului(M4) ion slavici ion baroc Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1749 45,73676363 21,18888409 Ardealului(M4) ion slavici ion baroc Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1750 45,73693211 21,18914376 Ardealului(M4) ion slavici ion baroc Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1751 45,73713595 21,18944632 Ardealului(M4) ion slavici ion baroc Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1752 45,73733296 21,18971702 Ardealului(M4) ion slavici ion baroc Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1753 45,73752986 21,19003207 Ardealului(M4) ion slavici ion baroc Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1754 45,73774033 21,19036572 Ardealului(M4) ion slavici ion baroc Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1755 45,73793653 21,19069345 Ardealului(M4) ion slavici ion baroc Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1756 45,73814381 21,19100907 Ardealului(M4) ion slavici ion baroc Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1757 45,73832145 21,1912736 Ardealului(M4) ion slavici ion baroc Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1758 45,73854052 21,19160621 Ardealului(M4) ion slavici ion baroc Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1759 45,73872249 21,191922 Ardealului(M4) ion slavici ion baroc Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1760 45,73884102 21,19207635 Ardealului(M4) ion slavici ion baroc Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1761 45,73895944 21,19225602 Ardealului(M4) ion slavici ion baroc Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1762 45,73902202 21,19245412 Ardealului(M4) ion slavici ion baroc Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1763 45,73917858 21,19293663 Ardealului(M4) ion slavici ion baroc Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1764 45,73932009 21,19338583 Ardealului(M4) ion slavici ion baroc Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1765 45,739439 21,19377412 Ardealului(M4) ion slavici ion baroc Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 32 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

1766 45,73951082 21,19398861 Ardealului(M4) ion slavici ion baroc RATT 9 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1767 45,73962487 21,19431963 Ardealului(M4) ion slavici ion baroc RATT 9 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1768 45,73968932 21,19454759 Ardealului(M4) ion slavici ion baroc RATT 9 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1769 45,73974991 21,19471701 Ardealului(M4) ion slavici ion baroc RATT 9 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1770 45,73983725 21,19496228 Ardealului(M4) ion slavici ion baroc RATT 9 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1771 45,7399523 21,19530596 Ardealului(M4) ion slavici ion baroc RATT 9 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1772 45,74005633 21,1955132 Ardealului(M4) ion slavici ion baroc RATT 9 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1773 45,73980927 21,19557757 Ardealului(M4) ion slavici ion baroc RATT 9 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1774 45,74320245 21,23391627 Arges (M4) Mitropolit Varlaam Str.Cluj Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1775 45,74346704 21,23427434 Arges (M4) Mitropolit Varlaam Str.Cluj Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1776 45,74367129 21,23455784 Arges (M4) Mitropolit Varlaam Str.Cluj Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1777 45,74386976 21,23481774 Arges (M4) Mitropolit Varlaam Str.Cluj Beton SCP10002 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 1778 45,74396915 21,23509583 Arges (M4) Mitropolit Varlaam Str.Cluj Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1779 45,74407184 21,23546943 Arges (M4) Mitropolit Varlaam Str.Cluj Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1780 45,7433349 21,23409905 Arges (M4) Mitropolit Varlaam Str.Cluj Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1781 45,74418487 21,23582037 Arges (M4) Mitropolit Varlaam Str.Cluj Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1782 45,74430238 21,23629297 Arges (M4) Mitropolit Varlaam Str.Cluj Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1783 45,72383979 21,20356395 Arh. V. Vlad (M4) str eternitatii str. bujorilor Metalic 6 Vandalizat Pietonal Standard 1 brat Buna 1784 45,72383979 21,20356395 Arh. V. Vlad (M4) str eternitatii str. bujorilor Metalic 6 Vandalizat Stradal Standard 2 brate Buna 1785 45,7234735 21,20345907 Arh. V. Vlad (M4) str eternitatii str. bujorilor Metalic 6 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 1786 45,72419412 21,20410684 Arh. V. Vlad (M4) str eternitatii str. bujorilor Metalic 6 Vandalizat Stradal Standard 2 brate Buna 1787 45,72466598 21,20423559 Arh. V. Vlad (M4) str eternitatii str. bujorilor Metalic 6 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 1788 45,72483663 21,20463999 Arh. V. Vlad (M4) str eternitatii str. bujorilor Metalic 6 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 1789 45,72520145 21,2046871 Arh. V. Vlad (M4) str eternitatii str. bujorilor Metalic 6 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 1790 45,72538509 21,20540194 Arh. V. Vlad (M4) str eternitatii str. bujorilor Metalic 6 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 1791 45,72231359 21,20159912 Arh. V. Vlad (M4) str eternitatii str. bujorilor Metalic 6 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Vandalizat 1792 45,72251857 21,20226545 Arh. V. Vlad (M4) str eternitatii str. bujorilor Metalic 6 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Vandalizat 1793 45,72275652 21,20248797 Arh. V. Vlad (M4) str eternitatii str. bujorilor Metalic 6 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Vandalizat 1794 45,72298899 21,20287936 Arh. V. Vlad (M4) str eternitatii str. bujorilor Metalic 6 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Vandalizat 1795 45,72228049 21,20295197 Arh. V. Vlad (M4) str eternitatii str. bujorilor Metalic 6 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 1796 45,72376242 21,20262547 Arh.D.Marcu (M4) aleea babac nicolae calea sagului Metalic 6 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 1797 45,72345154 21,20216114 Arh.D.Marcu (M4) aleea babac nicolae calea sagului Metalic 6 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 1798 45,72315368 21,20211026 Arh.D.Marcu (M4) aleea babac nicolae calea sagului Metalic 6 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 1799 45,72303374 21,20244871 Arh.D.Marcu (M4) aleea babac nicolae calea sagului Metalic 6 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 1800 45,72286052 21,20205012 Arh.D.Marcu (M4) aleea babac nicolae calea sagului Metalic 6 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 1801 45,72267268 21,2013666 Arh.D.Marcu (M4) aleea babac nicolae calea sagului Metalic 6 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 1802 45,72291888 21,20154052 Arh.D.Marcu (M4) aleea babac nicolae calea sagului Metalic 6 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 1803 45,72544288 21,20382231 Arh.D.Marcu (M4) aleea babac nicolae calea sagului Metalic 6 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Vandalizat 1804 45,72505516 21,20366201 Arh.D.Marcu (M4) aleea babac nicolae calea sagului Metalic 6 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Vandalizat 1805 45,72472313 21,20316737 Arh.D.Marcu (M4) aleea babac nicolae calea sagului Metalic 6 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Vandalizat 1806 45,72433499 21,20304059 Arh.D.Marcu (M4) aleea babac nicolae calea sagului Metalic 6 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Vandalizat 1807 45,72410041 21,20268781 Arh.D.Marcu (M4) aleea babac nicolae calea sagului Metalic 6 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Vandalizat 1808 45,72376242 21,20262547 Arh.D.Marcu (M4) aleea babac nicolae calea sagului Metalic 6 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Vandalizat 1809 45,72410765 21,20329149 Arh.D.Marcu (M4) aleea babac nicolae calea sagului Metalic 6 Vandalizat Stradal Standard 2 brate Buna 1810 45,7325727 21,21763746 Ariadna (M4) rebreanu muzicescu Beton SCP10005 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 1811 45,73230386 21,21762348 Ariadna (M4) rebreanu muzicescu Beton SCP10001 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 1812 45,73202407 21,21760965 Ariadna (M4) rebreanu muzicescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1813 45,73176287 21,21758503 Ariadna (M4) rebreanu muzicescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1814 45,73149709 21,21757468 Ariadna (M4) rebreanu muzicescu Beton SCP10001 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 1815 45,73122113 21,21755643 Ariadna (M4) rebreanu muzicescu Beton SCP10001 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 1816 45,73097244 21,21753347 Ariadna (M4) rebreanu muzicescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1817 45,73069777 21,21750835 Ariadna (M4) rebreanu muzicescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1818 45,73035494 21,21747129 Ariadna (M4) rebreanu muzicescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1819 45,73004616 21,21745813 Ariadna (M4) rebreanu muzicescu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1820 45,72985274 21,21744369 Ariadna (M4) rebreanu muzicescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1821 45,72939755 21,21740242 Ariadna (M4) rebreanu muzicescu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1822 45,7291801 21,21738925 Ariadna (M4) rebreanu muzicescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 33 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

1823 45,72864649 21,21733859 Ariadna (M4) rebreanu muzicescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1824 45,72891798 21,21736243 Ariadna (M4) rebreanu muzicescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1825 45,72837874 21,21732518 Ariadna (M4) rebreanu muzicescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1826 45,72812598 21,21730104 Ariadna (M4) rebreanu muzicescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1827 45,72784817 21,21728641 Ariadna (M4) rebreanu muzicescu Beton SCP10001 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 1828 45,72757617 21,21725664 Ariadna (M4) rebreanu muzicescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1829 45,72728969 21,21724859 Ariadna (M4) rebreanu muzicescu Beton SCP10001 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 1830 45,7270411 21,21722551 Ariadna (M4) rebreanu muzicescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1831 45,7267487 21,21719605 Ariadna (M4) rebreanu muzicescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1832 45,72656412 21,21717433 Ariadna (M4) rebreanu muzicescu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1833 45,74355995 21,23693763 Aries (M3) 1 decembrie  bulbuca Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1834 45,74355995 21,23693763 Aries (M3) 1 decembrie  bulbuca Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 1835 45,74345219 21,23703493 Aries (M3) 1 decembrie  bulbuca Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1836 45,74345219 21,23703493 Aries (M3) 1 decembrie  bulbuca Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 1837 45,74320187 21,23722112 Aries (M3) 1 decembrie  bulbuca Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1838 45,74320187 21,23722112 Aries (M3) 1 decembrie  bulbuca Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 1839 45,74362747 21,2370889 Aries (M3) 1 decembrie  bulbuca Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1840 45,74362747 21,2370889 Aries (M3) 1 decembrie  bulbuca Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 1841 45,74289952 21,23742146 Aries (M3) 1 decembrie  bulbuca Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1842 45,74289952 21,23742146 Aries (M3) 1 decembrie  bulbuca Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 1843 45,74262422 21,23762641 Aries (M3) 1 decembrie  bulbuca Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1844 45,74262422 21,23762641 Aries (M3) 1 decembrie  bulbuca Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 1845 45,74338081 21,23727576 Aries (M3) 1 decembrie  bulbuca Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1846 45,74338081 21,23727576 Aries (M3) 1 decembrie  bulbuca Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 1847 45,74310207 21,23748015 Aries (M3) 1 decembrie  bulbuca Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1848 45,74310207 21,23748015 Aries (M3) 1 decembrie  bulbuca Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 1849 45,74282304 21,23768272 Aries (M3) 1 decembrie  bulbuca Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1850 45,74282304 21,23768272 Aries (M3) 1 decembrie  bulbuca Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 1851 45,74262771 21,23783227 Aries (M3) 1 decembrie  bulbuca Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1852 45,74262771 21,23783227 Aries (M3) 1 decembrie  bulbuca Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 1853 45,74239536 21,23798486 Aries (M3) 1 decembrie  bulbuca Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1854 45,74239536 21,23798486 Aries (M3) 1 decembrie  bulbuca Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 1855 45,74215552 21,2379518 Aries (M3) 1 decembrie  bulbuca Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1856 45,74215552 21,2379518 Aries (M3) 1 decembrie  bulbuca Beton SE10 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 1857 45,74201944 21,23825743 Aries (M3) 1 decembrie  bulbuca Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1858 45,74201944 21,23825743 Aries (M3) 1 decembrie  bulbuca Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 1859 45,74211169 21,23819143 Aries (M3) 1 decembrie  bulbuca Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1860 45,74211169 21,23819143 Aries (M3) 1 decembrie  bulbuca Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 1861 45,74196097 21,23809504 Aries (M3) 1 decembrie  bulbuca Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1862 45,74196097 21,23809504 Aries (M3) 1 decembrie  bulbuca Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 1863 45,74193024 21,23832666 Aries (M3) 1 decembrie  bulbuca Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1864 45,74193024 21,23832666 Aries (M3) 1 decembrie  bulbuca Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 1865 45,74178161 21,23821826 Aries (M3) 1 decembrie  bulbuca Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1866 45,74178161 21,23821826 Aries (M3) 1 decembrie  bulbuca Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 1867 45,74161277 21,23830586 Aries (M3) 1 decembrie  bulbuca Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1868 45,74161277 21,23830586 Aries (M3) 1 decembrie  bulbuca Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 1869 45,74239018 21,23777896 Aries (M3) 1 decembrie  bulbuca Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1870 45,74239018 21,23777896 Aries (M3) 1 decembrie  bulbuca Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 1871 45,74057543 21,23902741 Aries (M3) 1 decembrie  bulbuca Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1872 45,74057543 21,23902741 Aries (M3) 1 decembrie  bulbuca Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 1873 45,74132225 21,23885159 Aries (M3) 1 decembrie  bulbuca Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 1874 45,74132225 21,23885159 Aries (M3) 1 decembrie  bulbuca Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 1875 45,74144514 21,23841395 Aries (M3) 1 decembrie  bulbuca Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 1876 45,74144514 21,23841395 Aries (M3) 1 decembrie  bulbuca Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 1877 45,74171651 21,23846406 Aries (M3) 1 decembrie  bulbuca Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1878 45,74171651 21,23846406 Aries (M3) 1 decembrie  bulbuca Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 1879 45,74081841 21,23884866 Aries (M3) 1 decembrie  bulbuca Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna

Pagina 34 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

1880 45,74081841 21,23884866 Aries (M3) 1 decembrie  bulbuca Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 1881 45,74117445 21,23906634 Aries (M3) 1 decembrie  bulbuca Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1882 45,74097132 21,23922357 Aries (M3) 1 decembrie  bulbuca Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1883 45,74073118 21,23942194 Aries (M3) 1 decembrie  bulbuca Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1884 45,74052384 21,23964674 Aries (M3) 1 decembrie  bulbuca Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1885 45,74014671 21,23934512 Aries (M3) 1 decembrie  bulbuca Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1886 45,74014671 21,23934512 Aries (M3) 1 decembrie  bulbuca Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 1887 45,74036683 21,23918542 Aries (M3) 1 decembrie  bulbuca Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1888 45,74036683 21,23918542 Aries (M3) 1 decembrie  bulbuca Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 1889 45,73994629 21,23949964 Aries (M3) 1 decembrie  bulbuca Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1890 45,73994629 21,23949964 Aries (M3) 1 decembrie  bulbuca Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 1891 45,73975056 21,23964024 Aries (M3) 1 decembrie  bulbuca Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1892 45,73975056 21,23964024 Aries (M3) 1 decembrie  bulbuca Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 1893 45,7395792 21,23975537 Aries (M3) 1 decembrie  bulbuca Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1894 45,7395792 21,23975537 Aries (M3) 1 decembrie  bulbuca Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 1895 45,73940931 21,2398696 Aries (M3) 1 decembrie  bulbuca Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1896 45,73940931 21,2398696 Aries (M3) 1 decembrie  bulbuca Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 1897 45,73918076 21,24002898 Aries (M3) 1 decembrie  bulbuca Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1898 45,73918076 21,24002898 Aries (M3) 1 decembrie  bulbuca Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 1899 45,73890181 21,24024001 Aries (M3) 1 decembrie  bulbuca Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1900 45,73890181 21,24024001 Aries (M3) 1 decembrie  bulbuca Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 1901 45,73869701 21,24039101 Aries (M3) 1 decembrie  bulbuca Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1902 45,73869701 21,24039101 Aries (M3) 1 decembrie  bulbuca Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 1903 45,74021283 21,23958247 Aries (M3) 1 decembrie  bulbuca Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1904 45,74021283 21,23958247 Aries (M3) 1 decembrie  bulbuca Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1905 45,74002822 21,23971233 Aries (M3) 1 decembrie  bulbuca Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1906 45,74002822 21,23971233 Aries (M3) 1 decembrie  bulbuca Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1907 45,73982608 21,2398531 Aries (M3) 1 decembrie  bulbuca Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1908 45,73982608 21,2398531 Aries (M3) 1 decembrie  bulbuca Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1909 45,73965602 21,23997268 Aries (M3) 1 decembrie  bulbuca Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1910 45,73965602 21,23997268 Aries (M3) 1 decembrie  bulbuca Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1911 45,73949124 21,24009666 Aries (M3) 1 decembrie  bulbuca Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1912 45,73949124 21,24009666 Aries (M3) 1 decembrie  bulbuca Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1913 45,73926158 21,24025931 Aries (M3) 1 decembrie  bulbuca Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1914 45,73926158 21,24025931 Aries (M3) 1 decembrie  bulbuca Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1915 45,7389938 21,24049269 Aries (M3) 1 decembrie  bulbuca Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1916 45,73878816 21,2407196 Aries (M3) 1 decembrie  bulbuca Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1917 45,73852933 21,24092855 Aries (M3) 1 decembrie  bulbuca Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1918 45,7389938 21,24049269 Aries (M3) 1 decembrie  bulbuca Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1919 45,72822578 21,25791681 Arinului (M5) legumiculturii capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1920 45,72768478 21,25668197 Arinului (M5) legumiculturii capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1921 45,7275068 21,25627365 Arinului (M5) legumiculturii capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1922 45,72802181 21,25740999 Arinului (M5) legumiculturii capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1923 45,72841335 21,25827968 Arinului (M5) legumiculturii capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1924 45,7278658 21,25708529 Arinului (M5) legumiculturii capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1925 45,78039511 21,2346666 Armoniei (M4) sever bocu marginii Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1926 45,78053166 21,2342552 Armoniei (M4) sever bocu marginii Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1927 45,78066236 21,23383841 Armoniei (M4) sever bocu marginii Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1928 45,78076497 21,23348944 Armoniei (M4) sever bocu marginii Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1929 45,7808585 21,2331716 Armoniei (M4) sever bocu marginii Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1930 45,78096511 21,23282138 Armoniei (M4) sever bocu marginii Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1931 45,78107079 21,23244989 Armoniei (M4) sever bocu marginii Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1932 45,78117052 21,23211135 Armoniei (M4) sever bocu marginii Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1933 45,78125189 21,23181094 Armoniei (M4) sever bocu marginii Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1934 45,78143876 21,23126641 Armoniei (M4) sever bocu marginii Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1935 45,78157064 21,23084397 Armoniei (M4) sever bocu marginii Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1936 45,78170171 21,23044346 Armoniei (M4) sever bocu marginii Beton SE4 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 35 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

1937 45,78181773 21,23002191 Armoniei (M4) sever bocu marginii Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1938 45,78199111 21,22951421 Armoniei (M4) sever bocu marginii Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1939 45,78215649 21,22899288 Armoniei (M4) sever bocu marginii Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1940 45,78234261 21,22841888 Armoniei (M4) sever bocu marginii Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1941 45,78254105 21,22782573 Armoniei (M4) sever bocu marginii Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1942 45,78274361 21,22722374 Armoniei (M4) sever bocu marginii Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1943 45,78289616 21,22671636 Armoniei (M4) sever bocu marginii Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1944 45,78309378 21,22606218 Armoniei (M4) sever bocu marginii Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1945 45,78335671 21,22550689 Armoniei (M4) sever bocu marginii Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1946 45,7834299 21,22515471 Armoniei (M4) sever bocu marginii Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1947 45,78360947 21,22456329 Armoniei (M4) sever bocu marginii Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1948 45,78374588 21,22411637 Armoniei (M4) sever bocu marginii Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1949 45,78386839 21,2236966 Armoniei (M4) sever bocu marginii Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1950 45,7840087 21,22320936 Armoniei (M4) sever bocu marginii Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1951 45,7841344 21,22280352 Armoniei (M4) sever bocu marginii Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1952 45,78427652 21,22233564 Armoniei (M4) sever bocu marginii Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1953 45,7824261 21,22534241 Armoniei (M4) sever bocu marginii Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 3 brate Buna 1954 45,73985926 21,23041153 Aron Pumnul (M4) Memorandumului Enes Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1955 45,73960265 21,23057467 Aron Pumnul (M4) Memorandumului Enes Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1956 45,73931505 21,23075332 Aron Pumnul (M4) Memorandumului Enes Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1957 45,72492069 21,26715463 Arsenie Boca (M5) radu constantin capat Lampadar SP‐3W 4 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1958 45,72500814 21,26681893 Arsenie Boca (M5) radu constantin capat Lampadar SP‐3W 4 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1959 45,72510042 21,26642188 Arsenie Boca (M5) radu constantin capat Lampadar SP‐3W 4 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1960 45,72519404 21,26603296 Arsenie Boca (M5) radu constantin capat Lampadar SP‐3W 4 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1961 45,77460413 21,20638463 Arthur Rubinstein (M5) Anastasie Demian Torontalului Metalic 6 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1962 45,77479495 21,20639536 Arthur Rubinstein (M5) Anastasie Demian Torontalului Metalic 6 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1963 45,77490906 21,20664749 Arthur Rubinstein (M5) Anastasie Demian Torontalului Metalic 6 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1964 45,77503133 21,20689618 Arthur Rubinstein (M5) Anastasie Demian Torontalului Metalic 6 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1965 45,77515424 21,20716113 Arthur Rubinstein (M5) Anastasie Demian Torontalului Metalic 6 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1966 45,77528395 21,20745349 Arthur Rubinstein (M5) Anastasie Demian Torontalului Metalic 6 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1967 45,77596189 21,20889663 Arthur Rubinstein (M5) Anastasie Demian Torontalului Metalic 6 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1968 45,77586275 21,20865791 Arthur Rubinstein (M5) Anastasie Demian Torontalului Metalic 6 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1969 45,77574489 21,20841651 Arthur Rubinstein (M5) Anastasie Demian Torontalului Metalic 6 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1970 45,77564948 21,20818584 Arthur Rubinstein (M5) Anastasie Demian Torontalului Metalic 6 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1971 45,77553377 21,20793989 Arthur Rubinstein (M5) Anastasie Demian Torontalului Metalic 6 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1972 45,77542075 21,20766671 Arthur Rubinstein (M5) Anastasie Demian Torontalului Metalic 6 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1973 45,7759744 21,20927262 Arthur Rubinstein (M5) Anastasie Demian Torontalului Metalic 6 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1974 45,77604966 21,2094894 Arthur Rubinstein (M5) Anastasie Demian Torontalului Metalic 6 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1975 45,77614149 21,20967715 Arthur Rubinstein (M5) Anastasie Demian Torontalului Metalic 6 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1976 45,77622705 21,20988489 Arthur Rubinstein (M5) Anastasie Demian Torontalului Metalic 6 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1977 45,77632482 21,21011703 Arthur Rubinstein (M5) Anastasie Demian Torontalului Metalic 6 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1978 45,77653247 21,21060788 Arthur Rubinstein (M5) Anastasie Demian Torontalului Metalic 6 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1979 45,77662708 21,21080953 Arthur Rubinstein (M5) Anastasie Demian Torontalului Metalic 6 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1980 45,7767284 21,21102752 Arthur Rubinstein (M5) Anastasie Demian Torontalului Metalic 6 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1981 45,77681088 21,21120812 Arthur Rubinstein (M5) Anastasie Demian Torontalului Metalic 6 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1982 45,77688425 21,21138984 Arthur Rubinstein (M5) Anastasie Demian Torontalului Metalic 6 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1983 45,77697022 21,21158957 Arthur Rubinstein (M5) Anastasie Demian Torontalului Metalic 6 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1984 45,73197574 21,25030256 Astrilor (M5) balmus icar Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Vandalizat 1985 45,73239644 21,25036371 Astrilor (M5) balmus icar Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Vandalizat 1986 45,73259491 21,25022894 Astrilor (M5) balmus icar Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1987 45,73285591 21,25027955 Astrilor (M5) balmus icar Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1988 45,73306509 21,25032505 Astrilor (M5) balmus icar Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1989 45,73422522 21,2508197 Astrilor (M5) balmus icar Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Vandalizat 1990 45,73444716 21,2508944 Astrilor (M5) balmus icar Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Vandalizat 1991 45,7346998 21,25099539 Astrilor (M5) balmus icar Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Vandalizat 1992 45,73501296 21,25112504 Astrilor (M5) balmus icar Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 2 brate Vandalizat 1993 45,73529918 21,25127835 Astrilor (M5) balmus icar Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 2 brate Vandalizat

Pagina 36 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

1994 45,73553622 21,25139891 Astrilor (M5) balmus icar Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 2 brate Vandalizat 1995 45,77238911 21,20205346 Atanasie Demian (M5) Aurel Contrea Aleea Viilor Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 3 brate Buna 1996 45,77437838 21,20643601 Atanasie Demian (M5) Aurel Contrea Aleea Viilor Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1997 45,77425117 21,20615974 Atanasie Demian (M5) Aurel Contrea Aleea Viilor Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1998 45,77413455 21,20588037 Atanasie Demian (M5) Aurel Contrea Aleea Viilor Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 1999 45,77404288 21,20567116 Atanasie Demian (M5) Aurel Contrea Aleea Viilor Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2000 45,77394061 21,20544895 Atanasie Demian (M5) Aurel Contrea Aleea Viilor Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2001 45,7738558 21,20516691 Atanasie Demian (M5) Aurel Contrea Aleea Viilor Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2002 45,77373046 21,20487991 Atanasie Demian (M5) Aurel Contrea Aleea Viilor Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2003 45,77362382 21,20461437 Atanasie Demian (M5) Aurel Contrea Aleea Viilor Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2004 45,7735677 21,20441991 Atanasie Demian (M5) Aurel Contrea Aleea Viilor Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2005 45,77337126 21,20400015 Atanasie Demian (M5) Aurel Contrea Aleea Viilor Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2006 45,77318417 21,20359245 Atanasie Demian (M5) Aurel Contrea Aleea Viilor Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2007 45,77305509 21,20325449 Atanasie Demian (M5) Aurel Contrea Aleea Viilor Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2008 45,77282591 21,20279986 Atanasie Demian (M5) Aurel Contrea Aleea Viilor Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2009 45,77262748 21,20240644 Atanasie Demian (M5) Aurel Contrea Aleea Viilor Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2010 45,730564 21,26041296 Atomului (M5) buziasului capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2011 45,73071245 21,26010109 Atomului (M5) intrarea neptun capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2012 45,73071245 21,26010109 Atomului (M5) intrarea neptun capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2013 45,73082425 21,25989015 Atomului (M5) intrarea neptun capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2014 45,73082425 21,25989015 Atomului (M5) intrarea neptun capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2015 45,77760521 21,21478824 Augustin Coman (M4) Metalic 6 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2016 45,77797469 21,21542062 Augustin Coman (M4) Metalic 6 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2017 45,7783812 21,21594601 Augustin Coman (M4) Metalic 6 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2018 45,77855331 21,21634666 Augustin Coman (M4) Metalic 6 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2019 45,77311992 21,20781828 Aurel Contrea (M5) Ion Hobana Arthur Rubinstein Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2020 45,77334442 21,20770026 Aurel Contrea (M5) Ion Hobana Arthur Rubinstein Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2021 45,77353092 21,207483 Aurel Contrea (M5) Ion Hobana Arthur Rubinstein Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2022 45,77372174 21,20726037 Aurel Contrea (M5) Ion Hobana Arthur Rubinstein Metalic 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 2023 45,774104 21,20694776 Aurel Contrea (M5) Ion Hobana Arthur Rubinstein Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2024 45,75545519 21,22208601 Aurel Cosma (M4) Colonel Enescu Coriolan Brediceanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2025 45,75576579 21,22211145 Aurel Cosma (M4) Colonel Enescu Coriolan Brediceanu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2026 45,75603714 21,22213827 Aurel Cosma (M4) Colonel Enescu Coriolan Brediceanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2027 45,75601498 21,22223196 Aurel Cosma (M4) Colonel Enescu Coriolan Brediceanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2028 45,77707249 21,20786051 Aurel Pop (M5) Grigore Alexandrescu Hobana Metalic 6 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2029 45,7769509 21,20798121 Aurel Pop (M5) Grigore Alexandrescu Hobana Metalic 6 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2030 45,77676382 21,20819579 Aurel Pop (M5) Grigore Alexandrescu Hobana Metalic 6 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2031 45,7765543 21,20841037 Aurel Pop (M5) Grigore Alexandrescu Hobana Metalic 6 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2032 45,77620964 21,20876423 Aurel Pop (M5) Grigore Alexandrescu Hobana Metalic 6 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2033 45,77607914 21,20893072 Aurel Pop (M5) Grigore Alexandrescu camp Metalic 6 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2034 45,77594212 21,20907805 Aurel Pop (M5) Grigore Alexandrescu camp Metalic 6 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2035 45,77578006 21,20903041 Aurel Pop (M5) Grigore Alexandrescu Hobana Metalic 6 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2036 45,77553935 21,20925901 Aurel Pop (M5) Grigore Alexandrescu Hobana Metalic 6 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2037 45,77538221 21,20941726 Aurel Pop (M5) Grigore Alexandrescu Hobana Metalic 6 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2038 45,77517555 21,20964647 Aurel Pop (M5) Grigore Alexandrescu Hobana Metalic 6 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2039 45,77497503 21,20988008 Aurel Pop (M5) Grigore Alexandrescu Hobana Metalic 6 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2040 45,77482139 21,21004632 Aurel Pop (M5) Grigore Alexandrescu Hobana Metalic 6 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2041 45,7746287 21,21025553 Aurel Pop (M5) Grigore Alexandrescu camp Metalic 6 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2042 45,77445056 21,21045259 Aurel Pop (M5) Grigore Alexandrescu Hobana Metalic 6 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2043 45,77424168 21,21067133 Aurel Pop (M5) Grigore Alexandrescu Hobana Metalic 6 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2044 45,75989576 21,23540248 Aurel Popovici (M4) Take Ionescu Lucaci Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2045 45,76012358 21,23523737 Aurel Popovici (M4) Take Ionescu Lucaci Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2046 45,75022307 21,26700451 Aurelia Fatu Radutu (M4) Liviu Tembea Efta Boloca Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2047 45,750455 21,26704852 Aurelia Fatu Radutu (M4) Liviu Tembea Efta Boloca Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2048 45,75071838 21,26707483 Aurelia Fatu Radutu (M4) Liviu Tembea Efta Boloca Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2049 45,75098101 21,26712164 Aurelia Fatu Radutu (M4) Liviu Tembea Efta Boloca Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2050 45,75127322 21,26715578 Aurelia Fatu Radutu (M4) Liviu Tembea Efta Boloca Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 37 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

2051 45,75152317 21,2671903 Aurelia Fatu Radutu (M4) Liviu Tembea Efta Boloca Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2052 45,75176215 21,26720796 Aurelia Fatu Radutu (M4) Liviu Tembea Efta Boloca Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2053 45,75202753 21,26724318 Aurelia Fatu Radutu (M4) Liviu Tembea Efta Boloca Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2054 45,75227019 21,26727873 Aurelia Fatu Radutu (M4) Liviu Tembea Efta Boloca Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2055 45,74886652 21,24019225 Aurelianus (M5) drum infundat Al. Vaida Voievod Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2056 45,74902933 21,23995475 Aurelianus (M5) drum infundat Al. Vaida Voievod Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2057 45,74918112 21,23998311 Aurelianus (M5) drum infundat Al. Vaida Voievod Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2058 45,74930422 21,23976872 Aurelianus (M5) drum infundat Al. Vaida Voievod Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2059 45,74962863 21,23943825 Aurelianus (M5) drum infundat Al. Vaida Voievod Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2060 45,74981944 21,23927066 Aurelianus (M5) drum infundat Al. Vaida Voievod Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Vandalizat 2061 45,75033539 21,23874864 Aurelianus (M5) drum infundat Al. Vaida Voievod Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Vandalizat 2062 45,78672877 21,22813786 Aurora (M5) pheonix(dumbravita localitate) armoniei Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2063 45,78648729 21,22796976 Aurora (M5) pheonix(dumbravita localitate) armoniei Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2064 45,78621161 21,22773114 Aurora (M5) pheonix(dumbravita localitate) armoniei Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2065 45,7859748 21,22756475 Aurora (M5) pheonix(dumbravita localitate) armoniei Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2066 45,78573004 21,22738165 Aurora (M5) pheonix(dumbravita localitate) armoniei Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2067 45,78551915 21,22723195 Aurora (M5) pheonix(dumbravita localitate) armoniei Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2068 45,78530706 21,22696929 Aurora (M5) pheonix(dumbravita localitate) armoniei Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2069 45,7852187 21,22703857 Aurora (M5) pheonix(dumbravita localitate) armoniei Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2070 45,78506894 21,22688989 Aurora (M5) pheonix(dumbravita localitate) armoniei Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2071 45,78475712 21,226661 Aurora (M5) pheonix(dumbravita localitate) armoniei Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2072 45,78447842 21,22646587 Aurora (M5) pheonix(dumbravita localitate) armoniei Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2073 45,78416548 21,22623975 Aurora (M5) pheonix(dumbravita localitate) armoniei Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2074 45,78386303 21,22602934 Aurora (M5) pheonix(dumbravita localitate) armoniei Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2075 45,78355034 21,22579461 Aurora (M5) pheonix(dumbravita localitate) armoniei Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2076 45,77961436 21,26640626 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2077 45,77907811 21,2667209 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2078 45,77884517 21,26703538 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2079 45,77844445 21,26755811 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2080 45,7782191 21,26786677 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 2081 45,77787299 21,26768881 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 2082 45,77763485 21,26718827 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2083 45,77739603 21,26671638 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2084 45,77715903 21,26625082 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2085 45,77661038 21,26815158 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2086 45,77676875 21,26767888 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2087 45,77686042 21,26736238 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2088 45,77699698 21,26680448 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2089 45,77697031 21,26618284 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2090 45,77687129 21,26566309 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2091 45,77669572 21,26530595 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2092 45,77653099 21,26497018 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2093 45,77637385 21,26466172 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2094 45,77622217 21,26433816 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2095 45,77606241 21,26409782 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2096 45,77589404 21,26375181 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2097 45,77572001 21,2633965 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2098 45,77555491 21,26307591 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2099 45,77532647 21,26263368 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2100 45,7754277 21,26250997 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2101 45,77515587 21,26227725 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2102 45,77511709 21,26231805 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2103 45,77492951 21,26188833 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2104 45,77475085 21,26153153 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2105 45,7750448 21,26177622 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2106 45,77487044 21,26139442 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2107 45,77468415 21,26101648 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 38 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

2108 45,77446222 21,26062321 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2109 45,77452636 21,26113136 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2110 45,77435435 21,26075315 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2111 45,77415398 21,26038903 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2112 45,77401403 21,26005293 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2113 45,77386157 21,2597301 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2114 45,7737219 21,25948999 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2115 45,77358272 21,25919149 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2116 45,7742406 21,26017333 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2117 45,77405061 21,25981509 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2118 45,77386649 21,25942013 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2119 45,77366365 21,25901517 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2120 45,7733713 21,25878596 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2121 45,77332582 21,25866364 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2122 45,7734624 21,25862341 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2123 45,77319861 21,25838201 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2124 45,77303584 21,25808995 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2125 45,77286747 21,25777613 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2126 45,77270852 21,25746727 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2127 45,77251355 21,25710278 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2128 45,77324235 21,25821901 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2129 45,77305266 21,25781843 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2130 45,77284135 21,25739783 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2131 45,77262551 21,25697414 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2132 45,77241597 21,25651012 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2133 45,77233335 21,25672976 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2134 45,77216931 21,25638097 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2135 45,77160391 21,25543405 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2136 45,77145798 21,25499149 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2137 45,77123013 21,25454396 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2138 45,77098159 21,2540553 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2139 45,77074545 21,25360135 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2140 45,77056894 21,25320403 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2141 45,77035819 21,25277189 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2142 45,77013976 21,25240495 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2143 45,77002151 21,25216702 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SE11 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2144 45,76992637 21,25199218 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2145 45,76974863 21,25160862 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2146 45,76953914 21,25124834 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2147 45,76937284 21,25090112 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2148 45,76912 21,25039761 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2149 45,76890671 21,24997959 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2150 45,76868219 21,24949401 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2151 45,76851679 21,24918345 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2152 45,76830552 21,24878198 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2153 45,76809844 21,24835149 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2154 45,76794816 21,24807387 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2155 45,76782677 21,24779603 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2156 45,76766667 21,24750136 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2157 45,76749148 21,24712726 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2158 45,76732699 21,24680166 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2159 45,76719187 21,24646628 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2160 45,76703039 21,2461474 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2161 45,76685712 21,24581814 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2162 45,76666343 21,24542895 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2163 45,76650251 21,24509079 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2164 45,76698053 21,24580405 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu RATT 10 Buna Stradal Standard 2 brate Buna

Pagina 39 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

2165 45,76668923 21,2452069 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu RATT 10 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 2166 45,76680114 21,24546019 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2167 45,76641976 21,24494351 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2168 45,76647342 21,2447056 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2169 45,76637329 21,24452814 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2170 45,76623901 21,24429546 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2171 45,76599502 21,24440147 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2172 45,76619237 21,24420524 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Vandalizat 2173 45,76572411 21,24450606 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2174 45,76566285 21,24463145 Avram Imbrone (M4) capat Martir Ioan Buteanu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2175 45,72109043 21,27620646 Azalelor(M5) magnoliei capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2176 45,72223796 21,27684079 Azalelor(M5) magnoliei capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2177 45,7219736 21,27670311 Azalelor(M5) magnoliei capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2178 45,72171403 21,27656398 Azalelor(M5) magnoliei capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2179 45,72130357 21,2763422 Azalelor(M5) magnoliei capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2180 45,72152835 21,27646558 Azalelor(M5) magnoliei capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2181 45,72083278 21,27602168 Azalelor(M5) magnoliei capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2182 45,72058385 21,27594523 Azalelor(M5) magnoliei capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2183 45,72030446 21,27580576 Azalelor(M5) magnoliei capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2184 45,72004747 21,27567939 Azalelor(M5) magnoliei capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2185 45,7644145 21,24433413 ÃŽnfratirii (M3) Virtutii Take Ionescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2186 45,76427229 21,24425179 ÃŽnfratirii (M3) Virtutii Take Ionescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2187 45,7640236 21,24420726 ÃŽnfratirii (M3) Virtutii Take Ionescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2188 45,76379638 21,24416599 ÃŽnfratirii (M3) Virtutii Take Ionescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2189 45,76348729 21,24409354 ÃŽnfratirii (M3) Virtutii Take Ionescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2190 45,76324933 21,24402531 ÃŽnfratirii (M3) Virtutii Take Ionescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2191 45,76278229 21,24377711 ÃŽnfratirii (M3) Virtutii Take Ionescu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2192 45,76250126 21,24373148 ÃŽnfratirii (M3) Virtutii Take Ionescu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2193 45,76222436 21,24367292 ÃŽnfratirii (M3) Virtutii Take Ionescu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2194 45,76198297 21,24361927 ÃŽnfratirii (M3) Virtutii Take Ionescu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2195 45,76173095 21,24357155 ÃŽnfratirii (M3) Virtutii Take Ionescu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2196 45,72899454 21,23536167 Azuga (M4) mures dumitru juganaru Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2197 45,72928437 21,23539256 Azuga (M4) mures dumitru juganaru Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2198 45,7293367 21,23551053 Azuga (M4) mures dumitru juganaru Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2199 45,72963391 21,23543767 Azuga (M4) mures dumitru juganaru Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2200 45,7299596 21,23561595 Azuga (M4) mures dumitru juganaru Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2201 45,73029557 21,235656 Azuga (M4) mures dumitru juganaru Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2202 45,73064222 21,23569566 Azuga (M4) mures dumitru juganaru Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2203 45,7309128 21,2360999 Azuga (M4) mures dumitru juganaru Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2204 45,73125563 21,23612371 Azuga (M4) mures dumitru juganaru Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2205 45,7310696 21,236698 Azuga (M4) mures dumitru juganaru Beton SI9 6 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 2206 45,7311934 21,2364376 Azuga (M4) mures dumitru juganaru Beton SI9 6 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 2207 45,73122831 21,23671485 Azuga (M4) mures dumitru juganaru Beton SI9 6 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 2208 45,73118884 21,2369757 Azuga (M4) mures dumitru juganaru Beton SI9 6 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 2209 45,73020879 21,236377 Azuga (M4) mures dumitru juganaru Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 3 brate Buna 2210 45,72996084 21,23637873 Azuga (M4) mures dumitru juganaru Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 2211 45,72991346 21,23684861 Azuga (M4) mures dumitru juganaru Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 2212 45,73005092 21,23593454 Azuga (M4) mures dumitru juganaru Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 2213 45,73005092 21,23593454 Azuga (M4) mures dumitru juganaru Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2214 45,76225356 21,24533098 Baader Enric (M3) Take Ionescu Demetriade Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2215 45,76241966 21,24503126 Baader Enric (M3) Take Ionescu Demetriade Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2216 45,76252889 21,24477952 Baader Enric (M3) Take Ionescu Demetriade Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2217 45,76264888 21,24456057 Baader Enric (M3) Take Ionescu Demetriade Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 2218 45,76282681 21,24421104 Baader Enric (M3) Take Ionescu Demetriade Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2219 45,76286749 21,24415914 Baader Enric (M3) Take Ionescu Demetriade Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2220 45,76298493 21,24396193 Baader Enric (M3) Take Ionescu Demetriade Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2221 45,76298522 21,24381213 Baader Enric (M3) Take Ionescu Demetriade Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 40 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

2222 45,76319072 21,24338666 Baader Enric (M3) Take Ionescu Demetriade Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2223 45,76339343 21,2429673 Baader Enric (M3) Take Ionescu Demetriade Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2224 45,76355084 21,24261045 Baader Enric (M3) Take Ionescu Demetriade Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2225 45,7637176 21,24231621 Baader Enric (M3) Take Ionescu Demetriade Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2226 45,76393085 21,24185077 Baader Enric (M3) Take Ionescu Demetriade Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2227 45,7641025 21,24148613 Baader Enric (M3) Take Ionescu Demetriade Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2228 45,76427246 21,24113961 Baader Enric (M3) Take Ionescu Demetriade Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2229 45,76447581 21,24075399 Baader Enric (M3) Take Ionescu Demetriade Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2230 45,76476095 21,24037968 Baader Enric (M3) Take Ionescu Demetriade Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2231 45,75594718 21,25479314 Baba Dochia (M3) Iepurului Andrei Saguna Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2232 45,75594718 21,25479314 Baba Dochia (M3) Iepurului Andrei Saguna Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2233 45,75622613 21,25512982 Baba Dochia (M3) Iepurului Andrei Saguna Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2234 45,75622613 21,25512982 Baba Dochia (M3) Iepurului Andrei Saguna Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2235 45,75649073 21,25537707 Baba Dochia (M3) Iepurului Andrei Saguna Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2236 45,75649073 21,25537707 Baba Dochia (M3) Iepurului Andrei Saguna Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2237 45,75656494 21,25552994 Baba Dochia (M3) Iepurului Andrei Saguna RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2238 45,75656494 21,25552994 Baba Dochia (M3) Iepurului Andrei Saguna RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2239 45,75667368 21,25533714 Baba Dochia (M3) Iepurului Andrei Saguna RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2240 45,75667368 21,25533714 Baba Dochia (M3) Iepurului Andrei Saguna RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2241 45,75657163 21,25507569 Baba Dochia (M3) Iepurului Andrei Saguna Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2242 45,75657163 21,25507569 Baba Dochia (M3) Iepurului Andrei Saguna Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2243 45,75632461 21,25486129 Baba Dochia (M3) Iepurului Andrei Saguna Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2244 45,75632461 21,25486129 Baba Dochia (M3) Iepurului Andrei Saguna Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2245 45,75600589 21,25454599 Baba Dochia (M3) Iepurului Andrei Saguna Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2246 45,75600589 21,25454599 Baba Dochia (M3) Iepurului Andrei Saguna Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2247 45,7376046 21,18945601 Baba Novac (M5)  str.Ardealului Splaiu Sofocle Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2248 45,73777663 21,18927631 Baba Novac (M5)  str.Ardealului Splaiu Sofocle Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2249 45,73797986 21,18904504 Baba Novac (M5)  str.Ardealului Splaiu Sofocle Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2250 45,73821498 21,18884292 Baba Novac (M5)  str.Ardealului Splaiu Sofocle Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2251 45,73835067 21,18862864 Baba Novac (M5)  str.Ardealului Splaiu Sofocle Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2252 45,7386054 21,18838962 Baba Novac (M5)  str.Ardealului Splaiu Sofocle Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2253 45,73886489 21,18811902 Baba Novac (M5)  str.Ardealului Splaiu Sofocle Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2254 45,73908677 21,18787226 Baba Novac (M5)  str.Ardealului Splaiu Sofocle Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2255 45,73934568 21,18760374 Baba Novac (M5)  str.Ardealului Splaiu Sofocle Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2256 45,77614846 21,26169065 Babadag (M5) Macin Avram Imbroane Metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2257 45,77614846 21,26169065 Babadag (M5) Macin Avram Imbroane Metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 2 brate Buna 2258 45,77614632 21,26217889 Babadag (M5) Macin Avram Imbroane Metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2259 45,77614632 21,26217889 Babadag (M5) Macin Avram Imbroane Metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2260 45,77588092 21,26164021 Babadag (M5) Macin Avram Imbroane Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2261 45,77588092 21,26164021 Babadag (M5) Macin Avram Imbroane Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2262 45,77634185 21,26273461 Babadag (M5) Macin Avram Imbroane Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2263 45,7760207 21,26245122 Babadag (M5) Macin Avram Imbroane Metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2264 45,7760207 21,26245122 Babadag (M5) Macin Avram Imbroane Metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2265 45,77624877 21,26295407 Babadag (M5) Macin Avram Imbroane Metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2266 45,77624877 21,26295407 Babadag (M5) Macin Avram Imbroane Metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2267 45,77572795 21,26216408 Babadag (M5) Macin Avram Imbroane Metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2268 45,77572795 21,26216408 Babadag (M5) Macin Avram Imbroane Metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2269 45,77608044 21,26311614 Babadag (M5) Macin Avram Imbroane Metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2270 45,77608044 21,26311614 Babadag (M5) Macin Avram Imbroane Metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2271 45,77575958 21,26262358 Babadag (M5) Macin Avram Imbroane Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2272 45,75417539 21,1948516 Bachus (M4) Alexandru Cisman Barzava Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2273 45,75428798 21,19508645 Bachus (M4) Alexandru Cisman Barzava Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2274 45,75437875 21,19532248 Bachus (M4) Alexandru Cisman Barzava Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2275 45,75445735 21,19557595 Bachus (M4) Alexandru Cisman Barzava Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2276 45,75462579 21,19601047 Bachus (M4) Alexandru Cisman Barzava Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2277 45,75480077 21,19666895 Bachus (M4) Alexandru Cisman Barzava Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2278 45,75485036 21,1970163 Bachus (M4) Alexandru Cisman Barzava Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 41 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

2279 45,75483726 21,19732877 Bachus (M4) Alexandru Cisman Barzava Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2280 45,75489528 21,1976721 Bachus (M4) Alexandru Cisman Barzava Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2281 45,75493972 21,19803554 Bachus (M4) Alexandru Cisman Barzava Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2282 45,75498043 21,19832521 Bachus (M4) Alexandru Cisman Barzava Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2283 45,76317763 21,25862995 Bacovia (M4) Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 2284 45,76309173 21,25894304 Bacovia (M4) Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 2285 45,76312068 21,25932264 Bacovia (M4) Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2286 45,7631478 21,25973231 Bacovia (M4) Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2287 45,76319684 21,26018164 Bacovia (M4) Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2288 45,76321929 21,26057056 Bacovia (M4) Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2289 45,76302819 21,25986659 Bacovia (M4) Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 2290 45,76281573 21,26012399 Bacovia (M4) Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 2291 45,76254546 21,2600714 Bacovia (M4) Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2292 45,74653563 21,26604038 Baia (M5) Satu Mare camp Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2293 45,74666954 21,2656543 Baia (M5) Satu Mare camp Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2294 45,74678865 21,2652907 Baia (M5) Satu Mare camp Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2295 45,7468977 21,26495294 Baia (M5) Satu Mare camp Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2296 45,7587101 21,20804517 Balta Verde (M5) capatul strazii balta verde  macilor Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 2297 45,75839519 21,20793124 Balta Verde (M5) capatul strazii balta verde  macilor Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 2298 45,75938899 21,20767775 Balta Verde (M5) capatul strazii balta verde  macilor Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2299 45,75961865 21,20695521 Balta Verde (M5) capatul strazii balta verde  macilor Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2300 45,75973098 21,20664232 Balta Verde (M5) capatul strazii balta verde  macilor Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2301 45,75987914 21,20619884 Balta Verde (M5) capatul strazii balta verde  macilor Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2302 45,75996117 21,20581832 Balta Verde (M5) capatul strazii balta verde  macilor Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2303 45,76007424 21,20549976 Balta Verde (M5) capatul strazii balta verde  macilor Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2304 45,76022098 21,20555716 Balta Verde (M5) capatul strazii balta verde  macilor Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2305 45,76043431 21,20568323 Balta Verde (M5) capatul strazii balta verde  macilor Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2306 45,76007908 21,20671623 Balta Verde (M5) capatul strazii balta verde  macilor Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2307 45,76019136 21,2051981 Balta Verde (M5) capatul strazii balta verde  macilor Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2308 45,76029879 21,20487403 Balta Verde (M5) capatul strazii balta verde  macilor Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2309 45,76046996 21,20436088 Balta Verde (M5) capatul strazii balta verde  macilor Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2310 45,76057972 21,20398552 Balta Verde (M5) capatul strazii balta verde  macilor Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2311 45,73398614 21,19255775 Banatul (M3) nicolae andreescu budai deleanu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2312 45,73421082 21,1929004 Banatul (M3) nicolae andreescu budai deleanu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2313 45,73441981 21,19323513 Banatul (M3) nicolae andreescu budai deleanu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2314 45,7346159 21,19355995 Banatul (M3) nicolae andreescu budai deleanu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2315 45,73481255 21,19387504 Banatul (M3) nicolae andreescu budai deleanu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2316 45,73507666 21,19422844 Banatul (M3) nicolae andreescu budai deleanu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2317 45,73525897 21,19452555 Banatul (M3) nicolae andreescu budai deleanu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2318 45,73544334 21,19481655 Banatul (M3) nicolae andreescu budai deleanu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2319 45,7356383 21,1951186 Banatul (M3) nicolae andreescu budai deleanu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2320 45,73582424 21,19540857 Banatul (M3) nicolae andreescu budai deleanu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2321 45,73605336 21,19575403 Banatul (M3) nicolae andreescu budai deleanu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2322 45,73625044 21,19608554 Banatul (M3) nicolae andreescu budai deleanu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2323 45,73649161 21,1963843 Banatul (M3) nicolae andreescu budai deleanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2324 45,73659158 21,19660295 Banatul (M3) nicolae andreescu budai deleanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2325 45,73668011 21,19692298 Banatul (M3) nicolae andreescu budai deleanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2326 45,73680811 21,19687224 Banatul (M3) nicolae andreescu budai deleanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2327 45,73674602 21,19724573 Banatul (M3) nicolae andreescu budai deleanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2328 45,73687191 21,19718747 Banatul (M3) nicolae andreescu budai deleanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2329 45,73682049 21,19755571 Banatul (M3) nicolae andreescu budai deleanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 2330 45,73695615 21,19749056 Banatul (M3) nicolae andreescu budai deleanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 2331 45,73703882 21,19793052 Banatul (M3) nicolae andreescu budai deleanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 2332 45,73705968 21,19802256 Banatul (M3) nicolae andreescu budai deleanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2333 45,73695171 21,19834431 Banatul (M3) nicolae andreescu budai deleanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2334 45,73710148 21,19825312 Banatul (M3) nicolae andreescu budai deleanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2335 45,73701565 21,19860501 Banatul (M3) nicolae andreescu budai deleanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 42 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

2336 45,73716234 21,1985415 Banatul (M3) nicolae andreescu budai deleanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2337 45,73709347 21,19894435 Banatul (M3) nicolae andreescu budai deleanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2338 45,73723132 21,19887669 Banatul (M3) nicolae andreescu budai deleanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2339 45,73715829 21,19924893 Banatul (M3) nicolae andreescu budai deleanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2340 45,73728976 21,19918803 Banatul (M3) nicolae andreescu budai deleanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2341 45,73721691 21,19949225 Banatul (M3) nicolae andreescu budai deleanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2342 45,73735371 21,19949019 Banatul (M3) nicolae andreescu budai deleanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2343 45,7372807 21,19981635 Banatul (M3) nicolae andreescu budai deleanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2344 45,7374215 21,19977904 Banatul (M3) nicolae andreescu budai deleanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2345 45,73735514 21,20013358 Banatul (M3) nicolae andreescu budai deleanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2346 45,7374784 21,20008006 Banatul (M3) nicolae andreescu budai deleanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2347 45,73741288 21,20042741 Banatul (M3) nicolae andreescu budai deleanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2348 45,73753209 21,20037554 Banatul (M3) nicolae andreescu budai deleanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2349 45,73747695 21,200751 Banatul (M3) nicolae andreescu budai deleanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2350 45,73759677 21,20070272 Banatul (M3) nicolae andreescu budai deleanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2351 45,73754996 21,20106608 Banatul (M3) nicolae andreescu budai deleanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2352 45,73766209 21,2009968 Banatul (M3) nicolae andreescu budai deleanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2353 45,7376078 21,20137867 Banatul (M3) nicolae andreescu budai deleanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2354 45,73772042 21,20130995 Banatul (M3) nicolae andreescu budai deleanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2355 45,75395023 21,20507214 Banu Maracine (M4) Dunarea Calea Bogdanestilor Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2356 45,75418873 21,20525873 Banu Maracine (M4) Dunarea Calea Bogdanestilor Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2357 45,75418873 21,20525873 Banu Maracine (M4) Dunarea Calea Bogdanestilor Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2358 45,75503658 21,20586469 Banu Maracine (M4) Dunarea Calea Bogdanestilor Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2359 45,75534091 21,20608839 Banu Maracine (M4) Dunarea Calea Bogdanestilor Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2360 45,75448255 21,20544401 Banu Maracine (M4) Dunarea Calea Bogdanestilor Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2361 45,75475599 21,20566344 Banu Maracine (M4) Dunarea Calea Bogdanestilor Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2362 45,75570636 21,20630685 Banu Maracine (M4) Dunarea Calea Bogdanestilor Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2363 45,75585554 21,20637947 Banu Maracine (M4) Dunarea Calea Bogdanestilor Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2364 45,75609384 21,20652922 Banu Maracine (M4) Dunarea Calea Bogdanestilor Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2365 45,75638428 21,20667213 Banu Maracine (M4) Dunarea Calea Bogdanestilor Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2366 45,75658781 21,20675663 Banu Maracine (M4) Dunarea Calea Bogdanestilor Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2367 45,75683288 21,20689158 Banu Maracine (M4) Dunarea Calea Bogdanestilor Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2368 45,75708437 21,20702114 Banu Maracine (M4) Dunarea Calea Bogdanestilor Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2369 45,75733858 21,20713059 Banu Maracine (M4) Dunarea Calea Bogdanestilor Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2370 45,75759031 21,20727008 Banu Maracine (M4) Dunarea Calea Bogdanestilor Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2371 45,75781845 21,2073901 Banu Maracine (M4) Dunarea Calea Bogdanestilor Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2372 45,75436152 21,18310532 Banu Severinului (M5) Adam Mickiewics Th. Aman Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2373 45,75441255 21,18344221 Banu Severinului (M5) Adam Mickiewics Th. Aman Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2374 45,75448522 21,18384984 Banu Severinului (M5) Adam Mickiewics Th. Aman Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2375 45,75455959 21,18424835 Banu Severinului (M5) Adam Mickiewics Th. Aman Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2376 45,75461047 21,18464701 Banu Severinului (M5) Adam Mickiewics Th. Aman Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2377 45,75470191 21,18506892 Banu Severinului (M5) Adam Mickiewics Th. Aman Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2378 45,7547545 21,18541312 Banu Severinului (M5) Adam Mickiewics Th. Aman Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2379 45,75127708 21,18246773 Banu Udrea (M5) Linii CFR Comoarei Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2380 45,75106763 21,18218532 Banu Udrea (M5) Linii CFR Comoarei Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2381 45,75088607 21,18187005 Banu Udrea (M5) Linii CFR Comoarei Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2382 45,75090795 21,18134412 Banu Udrea (M5) Linii CFR Comoarei Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2383 45,7509317 21,1808364 Banu Udrea (M5) Linii CFR Comoarei Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2384 45,750952 21,18042858 Banu Udrea (M5) Linii CFR Comoarei Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2385 45,7509757 21,17995989 Banu Udrea (M5) Linii CFR Comoarei Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2386 45,75111935 21,1795419 Banu Udrea (M5) Linii CFR Comoarei Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2387 45,75779759 21,25539233 Barbu Delavrancea (M4) Ion Mihalache Rovine Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2388 45,75779759 21,25539233 Barbu Delavrancea (M4) Ion Mihalache Rovine Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2389 45,75757377 21,25536016 Barbu Delavrancea (M4) Ion Mihalache Rovine Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2390 45,75757377 21,25536016 Barbu Delavrancea (M4) Ion Mihalache Rovine Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2391 45,75743915 21,25474051 Barbu Delavrancea (M4) Ion Mihalache Rovine Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2392 45,75743915 21,25474051 Barbu Delavrancea (M4) Ion Mihalache Rovine Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 43 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

2393 45,75760253 21,25484681 Barbu Delavrancea (M4) Ion Mihalache Rovine Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2394 45,75773688 21,25488094 Barbu Delavrancea (M4) Ion Mihalache Rovine Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2395 45,75825097 21,25540025 Barbu Delavrancea (M4) Ion Mihalache Rovine Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2396 45,7585025 21,25539551 Barbu Delavrancea (M4) Ion Mihalache Rovine Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2397 45,75866376 21,25539541 Barbu Delavrancea (M4) Ion Mihalache Rovine Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2398 45,75893697 21,2553818 Barbu Delavrancea (M4) Ion Mihalache Rovine Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2399 45,75920747 21,25537758 Barbu Delavrancea (M4) Ion Mihalache Rovine Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2400 45,75106477 21,23955389 Barbu Iscovescu (M4) Delfinului Cornelia Saceanu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2401 45,75131518 21,2397496 Barbu Iscovescu (M4) Delfinului Cornelia Saceanu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2402 45,75131518 21,2397496 Barbu Iscovescu (M4) Delfinului Cornelia Saceanu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2403 45,75164049 21,24026853 Barbu Iscovescu (M4) Delfinului Cornelia Saceanu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2404 45,75164049 21,24026853 Barbu Iscovescu (M4) Delfinului Cornelia Saceanu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2405 45,75182153 21,24033023 Barbu Iscovescu (M4) Delfinului Cornelia Saceanu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2406 45,75201339 21,2405303 Barbu Iscovescu (M4) Delfinului Cornelia Saceanu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2407 45,75218846 21,24069925 Barbu Iscovescu (M4) Delfinului Cornelia Saceanu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2408 45,75243927 21,24083019 Barbu Iscovescu (M4) Delfinului Cornelia Saceanu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2409 45,71813118 21,20808094 Barbu Lautaru (M5) barsei bujorilor Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2410 45,71823792 21,20851009 Barbu Lautaru (M5) barsei bujorilor Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2411 45,71835028 21,20889633 Barbu Lautaru (M5) barsei bujorilor Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2412 45,71845141 21,20927989 Barbu Lautaru (M5) barsei bujorilor Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2413 45,75414542 21,18923139 Barierei (M5) Calea Bogdanestilor drum infundat Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2414 45,75395265 21,18964714 Barierei (M5) Calea Bogdanestilor drum infundat Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2415 45,75378791 21,19002346 Barierei (M5) Calea Bogdanestilor drum infundat Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2416 45,75362977 21,19043364 Barierei (M5) Calea Bogdanestilor drum infundat Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2417 45,74892135 21,1902935 Barierei (M5) Calea Bogdanestilor drum infundat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2418 45,74900698 21,19071259 Barierei (M5) Calea Bogdanestilor drum infundat Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2419 45,74916981 21,19074143 Barierei (M5) Calea Bogdanestilor drum infundat Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2420 45,74945337 21,19062274 Barierei (M5) Calea Bogdanestilor drum infundat Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2421 45,74945337 21,19062274 Barierei (M5) Calea Bogdanestilor drum infundat Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2422 45,74900942 21,19982078 Baritiu (M4) Garii splai nicolae titulescu RATT 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2423 45,74878822 21,19962478 Baritiu (M4) Garii splai nicolae titulescu RATT 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2424 45,74878822 21,19962478 Baritiu (M4) Garii splai nicolae titulescu RATT 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2425 45,74871774 21,19994147 Baritiu (M4) Garii splai nicolae titulescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2426 45,74871774 21,19994147 Baritiu (M4) Garii splai nicolae titulescu Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2427 45,7483902 21,20014264 Baritiu (M4) Garii splai nicolae titulescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2428 45,7483902 21,20014264 Baritiu (M4) Garii splai nicolae titulescu Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2429 45,74807242 21,20034333 Baritiu (M4) Garii splai nicolae titulescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2430 45,74807242 21,20034333 Baritiu (M4) Garii splai nicolae titulescu Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2431 45,74777388 21,20055523 Baritiu (M4) Garii splai nicolae titulescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2432 45,74777388 21,20055523 Baritiu (M4) Garii splai nicolae titulescu Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2433 45,74745634 21,20076731 Baritiu (M4) Garii splai nicolae titulescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2434 45,74745634 21,20076731 Baritiu (M4) Garii splai nicolae titulescu Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2435 45,74714167 21,20097927 Baritiu (M4) Garii splai nicolae titulescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2436 45,74714167 21,20097927 Baritiu (M4) Garii splai nicolae titulescu Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2437 45,74682663 21,20118763 Baritiu (M4) Garii splai nicolae titulescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2438 45,74682663 21,20118763 Baritiu (M4) Garii splai nicolae titulescu Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2439 45,74651498 21,20139273 Baritiu (M4) Garii splai nicolae titulescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2440 45,74651498 21,20139273 Baritiu (M4) Garii splai nicolae titulescu Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2441 45,74619957 21,20159281 Baritiu (M4) Garii splai nicolae titulescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2442 45,74619957 21,20159281 Baritiu (M4) Garii splai nicolae titulescu Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2443 45,74590446 21,20180002 Baritiu (M4) Garii splai nicolae titulescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2444 45,74590446 21,20180002 Baritiu (M4) Garii splai nicolae titulescu Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2445 45,74558494 21,20201856 Baritiu (M4) Garii splai nicolae titulescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2446 45,74558494 21,20201856 Baritiu (M4) Garii splai nicolae titulescu Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2447 45,7452734 21,2022173 Baritiu (M4) Garii splai nicolae titulescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2448 45,7452734 21,2022173 Baritiu (M4) Garii splai nicolae titulescu Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2449 45,74534886 21,20189025 Baritiu (M4) Garii splai nicolae titulescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 44 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

2450 45,74534886 21,20189025 Baritiu (M4) Garii splai nicolae titulescu Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2451 45,74566894 21,2016864 Baritiu (M4) Garii splai nicolae titulescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2452 45,74566894 21,2016864 Baritiu (M4) Garii splai nicolae titulescu Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2453 45,74597669 21,20146914 Baritiu (M4) Garii splai nicolae titulescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2454 45,74597669 21,20146914 Baritiu (M4) Garii splai nicolae titulescu Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2455 45,74628261 21,20127632 Baritiu (M4) Garii splai nicolae titulescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2456 45,74628261 21,20127632 Baritiu (M4) Garii splai nicolae titulescu Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2457 45,74659844 21,20105894 Baritiu (M4) Garii splai nicolae titulescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2458 45,74659844 21,20105894 Baritiu (M4) Garii splai nicolae titulescu Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2459 45,74691652 21,20085507 Baritiu (M4) Garii splai nicolae titulescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2460 45,74691652 21,20085507 Baritiu (M4) Garii splai nicolae titulescu Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2461 45,7474775 21,20047049 Baritiu (M4) Garii splai nicolae titulescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2462 45,7474775 21,20047049 Baritiu (M4) Garii splai nicolae titulescu Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2463 45,74780849 21,20024785 Baritiu (M4) Garii splai nicolae titulescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2464 45,74780849 21,20024785 Baritiu (M4) Garii splai nicolae titulescu Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2465 45,7471985 21,20066749 Baritiu (M4) Garii splai nicolae titulescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2466 45,7471985 21,20066749 Baritiu (M4) Garii splai nicolae titulescu Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2467 45,74821787 21,20002503 Baritiu (M4) Garii splai nicolae titulescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2468 45,74821787 21,20002503 Baritiu (M4) Garii splai nicolae titulescu Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2469 45,74845986 21,19983972 Baritiu (M4) Garii splai nicolae titulescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2470 45,74845986 21,19983972 Baritiu (M4) Garii splai nicolae titulescu Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2471 45,71819771 21,20728644 Barsei (M4) str barbu lautaru capatul strazii barsei Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2472 45,71841678 21,20715636 Barsei (M4) str barbu lautaru capatul strazii barsei Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2473 45,71860859 21,2070339 Barsei (M4) str barbu lautaru capatul strazii barsei Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2474 45,7188448 21,20691811 Barsei (M4) str barbu lautaru capatul strazii barsei Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2475 45,71922748 21,20685088 Barsei (M4) str barbu lautaru capatul strazii barsei Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2476 45,71957561 21,20664901 Barsei (M4) str barbu lautaru capatul strazii barsei Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2477 45,71989429 21,20646414 Barsei (M4) str barbu lautaru capatul strazii barsei Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2478 45,72016645 21,20631658 Barsei (M4) str barbu lautaru capatul strazii barsei Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2479 45,72041881 21,20616729 Barsei (M4) str barbu lautaru capatul strazii barsei Beton SCP10001 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2480 45,72069887 21,20598753 Barsei (M4) str barbu lautaru capatul strazii barsei Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2481 45,72091771 21,20588972 Barsei (M4) str barbu lautaru capatul strazii barsei Beton SCP10001 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2482 45,72113999 21,20574773 Barsei (M4) str barbu lautaru capatul strazii barsei Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2483 45,76090157 21,19730154 Barzava (M4) moise dobosan dunarea Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2484 45,76065051 21,19731562 Barzava (M4) moise dobosan dunarea Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2485 45,76036502 21,1973347 Barzava (M4) moise dobosan dunarea Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2486 45,76010305 21,19739773 Barzava (M4) moise dobosan dunarea Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2487 45,75986626 21,19743503 Barzava (M4) moise dobosan dunarea Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2488 45,75931566 21,19779908 Barzava (M4) moise dobosan dunarea Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 2489 45,75911484 21,19753339 Barzava (M4) moise dobosan dunarea Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 2490 45,75877155 21,19759731 Barzava (M4) moise dobosan dunarea Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 2491 45,75838821 21,197753 Barzava (M4) moise dobosan dunarea Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 2492 45,75760937 21,19786334 Barzava (M4) moise dobosan dunarea Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2493 45,75737671 21,19790793 Barzava (M4) moise dobosan dunarea Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2494 45,7571247 21,19797051 Barzava (M4) moise dobosan dunarea Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2495 45,75682715 21,19801879 Barzava (M4) moise dobosan dunarea Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2496 45,75643756 21,1980521 Barzava (M4) moise dobosan dunarea Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2497 45,75627633 21,19825528 Barzava (M4) moise dobosan dunarea Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2498 45,75603154 21,19813499 Barzava (M4) moise dobosan dunarea Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2499 45,75576767 21,19821144 Barzava (M4) moise dobosan dunarea Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2500 45,75553835 21,19828394 Barzava (M4) moise dobosan dunarea Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2501 45,75530594 21,19834075 Barzava (M4) moise dobosan dunarea Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2502 45,75509201 21,19838855 Barzava (M4) moise dobosan dunarea Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 2503 45,75480771 21,19843482 Barzava (M4) moise dobosan dunarea Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2504 45,75446829 21,1985065 Barzava (M4) moise dobosan dunarea Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2505 45,75419481 21,1986105 Barzava (M4) moise dobosan dunarea Metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2506 45,75393296 21,1986553 Barzava (M4) moise dobosan dunarea Metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 45 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

2507 45,75369417 21,19869634 Barzava (M4) moise dobosan dunarea Metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2508 45,75323701 21,19886939 Barzava (M4) Moise Dobosan Dunarea Metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2509 45,75356382 21,19876926 Barzava (M4) Moise Dobosan Dunarea Metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2510 45,76986798 21,19688212 Basarabia (M4) Grigore Alexandrescu Munteniei Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2511 45,7697818 21,1972446 Basarabia (M4) Grigore Alexandrescu Munteniei Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2512 45,76969382 21,19761813 Basarabia (M4) Grigore Alexandrescu Munteniei Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2513 45,76959561 21,19797984 Basarabia (M4) Grigore Alexandrescu Munteniei Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2514 45,76950156 21,19833104 Basarabia (M4) Grigore Alexandrescu Munteniei Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2515 45,76939634 21,1987232 Basarabia (M4) Grigore Alexandrescu Munteniei Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2516 45,76931496 21,19906614 Basarabia (M4) Grigore Alexandrescu Munteniei Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2517 45,76924149 21,19935832 Basarabia (M4) Grigore Alexandrescu Munteniei Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2518 45,76914925 21,19973296 Basarabia (M4) Grigore Alexandrescu Munteniei Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2519 45,7690557 21,20011652 Basarabia (M4) Grigore Alexandrescu Munteniei Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2520 45,76894721 21,20053837 Basarabia (M4) Grigore Alexandrescu Munteniei Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2521 45,76886644 21,20088996 Basarabia (M4) Grigore Alexandrescu Munteniei Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2522 45,76878295 21,20123364 Basarabia (M4) Grigore Alexandrescu Munteniei Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2523 45,76869501 21,20160111 Basarabia (M4) Grigore Alexandrescu Munteniei Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2524 45,76805042 21,20408308 Basarabia (M4) Grigore Alexandrescu Munteniei Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2525 45,76860213 21,20199219 Basarabia (M4) Grigore Alexandrescu Munteniei Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2526 45,7685142 21,20233283 Basarabia (M4) Grigore Alexandrescu Munteniei Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2527 45,76840966 21,2027232 Basarabia (M4) Grigore Alexandrescu Munteniei Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2528 45,76830124 21,20313914 Basarabia (M4) Grigore Alexandrescu Munteniei Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2529 45,76817401 21,20356293 Basarabia (M4) Grigore Alexandrescu Munteniei Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2530 45,76799813 21,20424153 Basarabia (M4) Grigore Alexandrescu Munteniei Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2531 45,76788213 21,20467336 Basarabia (M4) Grigore Alexandrescu Munteniei Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2532 45,76779232 21,20499513 Basarabia (M4) Grigore Alexandrescu Munteniei Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2533 45,76737882 21,20662601 Basarabia (M4) Grigore Alexandrescu Munteniei Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2534 45,76769129 21,20538951 Basarabia (M4) Grigore Alexandrescu Munteniei Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2535 45,76757144 21,2058586 Basarabia (M4) Grigore Alexandrescu Munteniei Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2536 45,76747425 21,2062209 Basarabia (M4) Grigore Alexandrescu Munteniei Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2537 45,7657409 21,24874444 Basel (M4) Lorena Imbroane Beton SE11 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2538 45,76603255 21,248484 Basel (M4) Lorena Imbroane Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2539 45,76624668 21,24818962 Basel (M4) Lorena Imbroane Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2540 45,76665061 21,24764663 Basel (M4) Lorena Imbroane Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2541 45,76685981 21,24738805 Basel (M4) Lorena Imbroane Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2542 45,76701795 21,24719701 Basel (M4) Lorena Imbroane Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2543 45,76716576 21,24698779 Basel (M4) Lorena Imbroane Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2544 45,73523897 21,2335771 Basmului (M5) capat ioan muresan Beton SCP10001 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2545 45,7473057 21,25864032 bataniei(M5) vidrighin torac Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2546 45,74719818 21,25831512 bataniei(M5) vidrighin torac Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2547 45,74708296 21,25801538 bataniei(M5) vidrighin torac Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2548 45,74686929 21,25739904 bataniei(M5) vidrighin torac Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2549 45,74697193 21,25771604 bataniei(M5) vidrighin torac Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2550 45,74674558 21,25707013 bataniei(M5) vidrighin torac Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2551 45,74660912 21,2567254 bataniei(M5) vidrighin torac Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2552 45,7464781 21,25640662 bataniei(M5) vidrighin torac Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2553 45,74632516 21,25606906 bataniei(M5) vidrighin torac Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2554 45,74616552 21,25569852 bataniei(M5) vidrighin torac Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2555 45,74580771 21,2548729 bataniei(M5) vidrighin torac Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2556 45,74597991 21,25527255 bataniei(M5) vidrighin torac Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2557 45,74580771 21,2548729 bataniei(M5) vidrighin torac Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2558 45,7473057 21,25864032 bataniei(M5) vidrighin torac Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2559 45,75309414 21,26232725 bataniei(M5) Caprioarei Stan Vidrighin Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2560 45,75285459 21,26218227 bataniei(M5) Caprioarei Stan Vidrighin Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2561 45,75263724 21,26207762 bataniei(M5) Caprioarei Stan Vidrighin Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2562 45,75233782 21,26195668 bataniei(M5) Caprioarei Stan Vidrighin Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2563 45,75207872 21,26192204 bataniei(M5) Caprioarei Stan Vidrighin Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 46 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

2564 45,75177591 21,26194675 bataniei(M5) Caprioarei Stan Vidrighin Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2565 45,75146932 21,26193943 bataniei(M5) Caprioarei Stan Vidrighin Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2566 45,7511271 21,26193381 bataniei(M5) Caprioarei Stan Vidrighin Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2567 45,75087062 21,2619278 bataniei(M5) Caprioarei Stan Vidrighin Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2568 45,75058518 21,2618944 bataniei(M5) Caprioarei Stan Vidrighin Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2569 45,75027857 21,26182385 bataniei(M5) Caprioarei Stan Vidrighin Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2570 45,75003082 21,26176736 bataniei(M5) Caprioarei Stan Vidrighin Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2571 45,7497893 21,26165919 bataniei(M5) Caprioarei Stan Vidrighin Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2572 45,74952108 21,26152173 bataniei(M5) Caprioarei Stan Vidrighin Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2573 45,74923309 21,26136828 bataniei(M5) Caprioarei Stan Vidrighin Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2574 45,74896802 21,26117927 bataniei(M5) Caprioarei Stan Vidrighin Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2575 45,7487432 21,26096668 bataniei(M5) Caprioarei Stan Vidrighin Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2576 45,74851908 21,26075204 bataniei(M5) Caprioarei Stan Vidrighin Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2577 45,74828396 21,26055562 bataniei(M5) Caprioarei Stan Vidrighin Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2578 45,74809604 21,26030694 bataniei(M5) Caprioarei Stan Vidrighin Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2579 45,74791813 21,26008579 bataniei(M5) Caprioarei Stan Vidrighin Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2580 45,74770298 21,25968466 bataniei(M5) Caprioarei Stan Vidrighin Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2581 45,7475258 21,25929865 bataniei(M5) Caprioarei Stan Vidrighin Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2582 45,75228279 21,2617695 bataniei(M5) Caprioarei Stan Vidrighin Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2583 45,75226058 21,26150033 bataniei(M5) Caprioarei Stan Vidrighin Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2584 45,75223559 21,26124942 bataniei(M5) Caprioarei Stan Vidrighin Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2585 45,7525137 21,26169576 bataniei(M5) Caprioarei Stan Vidrighin Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2586 45,75294228 21,2614785 bataniei(M5) Caprioarei Stan Vidrighin Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2587 45,75262982 21,26165382 bataniei(M5) Caprioarei Stan Vidrighin Beton SCP10002 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Lipsa 2588 45,75805294 21,20960271 Bd Cetatii (M2) calea bogdanestilor gheorghe lazar RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2589 45,75834285 21,20961409 Bd Cetatii (M2) calea bogdanestilor gheorghe lazar RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2590 45,75859715 21,20963354 Bd Cetatii (M2) calea bogdanestilor gheorghe lazar RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2591 45,75880695 21,20964916 Bd Cetatii (M2) calea bogdanestilor gheorghe lazar RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2592 45,7590835 21,20964603 Bd Cetatii (M2) calea bogdanestilor gheorghe lazar RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2593 45,75932301 21,2096485 Bd Cetatii (M2) calea bogdanestilor gheorghe lazar RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2594 45,7596009 21,20967264 Bd Cetatii (M2) calea bogdanestilor gheorghe lazar RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2595 45,75982917 21,20968814 Bd Cetatii (M2) calea bogdanestilor gheorghe lazar RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2596 45,7600622 21,20972997 Bd Cetatii (M2) calea bogdanestilor gheorghe lazar RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Lipsa 2597 45,75908981 21,20934076 Bd Cetatii (M2) calea bogdanestilor gheorghe lazar RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Lipsa 2598 45,76036687 21,20976456 Bd Cetatii (M2) calea bogdanestilor gheorghe lazar RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2599 45,76067636 21,20983423 Bd Cetatii (M2) calea bogdanestilor gheorghe lazar RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2600 45,76386585 21,21143988 Bd Cetatii (M2) gheorghe lazar torontalului RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2601 45,76094733 21,20989915 Bd Cetatii (M2) calea bogdanestilor gheorghe lazar RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2602 45,76118093 21,20996618 Bd Cetatii (M2) calea bogdanestilor gheorghe lazar RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2603 45,76143312 21,21007479 Bd Cetatii (M2) calea bogdanestilor gheorghe lazar RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2604 45,76169417 21,21018686 Bd Cetatii (M2) calea bogdanestilor gheorghe lazar RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2605 45,76197152 21,2103257 Bd Cetatii (M2) calea bogdanestilor gheorghe lazar RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2606 45,76221937 21,2104743 Bd Cetatii (M2) calea bogdanestilor gheorghe lazar RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2607 45,76241531 21,21058645 Bd Cetatii (M2) calea bogdanestilor gheorghe lazar RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2608 45,76271625 21,21074261 Bd Cetatii (M2) calea bogdanestilor gheorghe lazar RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2609 45,76283414 21,21042075 Bd Cetatii (M2) calea bogdanestilor gheorghe lazar RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2610 45,7625 21,21024153 Bd Cetatii (M2) calea bogdanestilor gheorghe lazar RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2611 45,76229796 21,21013366 Bd Cetatii (M2) calea bogdanestilor gheorghe lazar RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2612 45,76204209 21,21002927 Bd Cetatii (M2) calea bogdanestilor gheorghe lazar RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2613 45,7617277 21,20991012 Bd Cetatii (M2) calea bogdanestilor gheorghe lazar RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2614 45,76146635 21,2097991 Bd Cetatii (M2) calea bogdanestilor gheorghe lazar RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2615 45,76121429 21,2097017 Bd Cetatii (M2) calea bogdanestilor gheorghe lazar RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2616 45,76096897 21,2096292 Bd Cetatii (M2) calea bogdanestilor gheorghe lazar RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2617 45,7606599 21,2095666 Bd Cetatii (M2) calea bogdanestilor gheorghe lazar RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2618 45,76040096 21,20950565 Bd Cetatii (M2) calea bogdanestilor gheorghe lazar RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2619 45,7601456 21,209484 Bd Cetatii (M2) calea bogdanestilor gheorghe lazar RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2620 45,75987531 21,20942087 Bd Cetatii (M2) calea bogdanestilor gheorghe lazar RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 47 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

2621 45,75961573 21,2093964 Bd Cetatii (M2) calea bogdanestilor gheorghe lazar RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2622 45,75933237 21,20934943 Bd Cetatii (M2) calea bogdanestilor gheorghe lazar RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2623 45,75881092 21,20930775 Bd Cetatii (M2) calea bogdanestilor gheorghe lazar RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Lipsa 2624 45,7586207 21,209292 Bd Cetatii (M2) calea bogdanestilor gheorghe lazar RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Lipsa 2625 45,75835477 21,20927257 Bd Cetatii (M2) calea bogdanestilor gheorghe lazar RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Lipsa 2626 45,75808081 21,2092687 Bd Cetatii (M2) calea bogdanestilor gheorghe lazar RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Lipsa 2627 45,76309369 21,21096205 Bd Cetatii (M2) gheorghe lazar torontalului RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2628 45,76340935 21,21111449 Bd Cetatii (M2) gheorghe lazar torontalului RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2629 45,76363725 21,2112893 Bd Cetatii (M2) gheorghe lazar torontalului RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2630 45,76409851 21,2116549 Bd Cetatii (M2) gheorghe lazar torontalului RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2631 45,76429683 21,21185109 Bd Cetatii (M2) gheorghe lazar torontalului RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2632 45,76450592 21,21206354 Bd Cetatii (M2) gheorghe lazar torontalului RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2633 45,76470758 21,21232682 Bd Cetatii (M2) gheorghe lazar torontalului RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2634 45,76490085 21,2126171 Bd Cetatii (M2) gheorghe lazar torontalului RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2635 45,76510102 21,212901 Bd Cetatii (M2) gheorghe lazar torontalului RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2636 45,76529265 21,21318158 Bd Cetatii (M2) gheorghe lazar torontalului RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2637 45,76544592 21,21342894 Bd Cetatii (M2) gheorghe lazar torontalului RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2638 45,76563242 21,21371385 Bd Cetatii (M2) gheorghe lazar torontalului RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2639 45,7658348 21,21398356 Bd Cetatii (M2) gheorghe lazar torontalului RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2640 45,76602886 21,21426179 Bd Cetatii (M2) gheorghe lazar torontalului RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2641 45,76622172 21,21453553 Bd Cetatii (M2) calea bogdanestilor gheorghe lazar RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2642 45,76640761 21,21483231 Bd Cetatii (M2) gheorghe lazar torontalului RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2643 45,76661229 21,21510285 Bd Cetatii (M2) gheorghe lazar torontalului RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2644 45,76678589 21,21540914 Bd Cetatii (M2) gheorghe lazar torontalului RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2645 45,76695895 21,21567226 Bd Cetatii (M2) gheorghe lazar torontalului RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2646 45,76714298 21,21595827 Bd Cetatii (M2) gheorghe lazar torontalului RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2647 45,7673131 21,21624767 Bd Cetatii (M2) gheorghe lazar torontalului RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2648 45,76745623 21,21654843 Bd Cetatii (M2) gheorghe lazar torontalului RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2649 45,76762682 21,21691575 Bd Cetatii (M2) gheorghe lazar torontalului RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2650 45,76776038 21,2171908 Bd Cetatii (M2) gheorghe lazar torontalului RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2651 45,76790088 21,21753276 Bd Cetatii (M2) gheorghe lazar torontalului RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2652 45,76802612 21,21783083 Bd Cetatii (M2) gheorghe lazar torontalului RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2653 45,76813245 21,21815302 Bd Cetatii (M2) gheorghe lazar torontalului RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2654 45,76825263 21,21847422 Bd Cetatii (M2) gheorghe lazar torontalului RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2655 45,76834944 21,21875018 Bd Cetatii (M2) gheorghe lazar torontalului RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2656 45,76839927 21,21902923 Bd Cetatii (M2) gheorghe lazar torontalului RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2657 45,76846282 21,21937994 Bd Cetatii (M2) gheorghe lazar torontalului RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2658 45,76852085 21,21971614 Bd Cetatii (M2) gheorghe lazar torontalului RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2659 45,76852439 21,22003282 Bd Cetatii (M2) gheorghe lazar torontalului RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2660 45,76872127 21,21965776 Bd Cetatii (M2) gheorghe lazar torontalului RATT 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2661 45,76866389 21,21930622 Bd Cetatii (M2) gheorghe lazar torontalului RATT 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2662 45,76862916 21,2190699 Bd Cetatii (M2) gheorghe lazar torontalului RATT 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2663 45,76860248 21,21887853 Bd Cetatii (M2) gheorghe lazar torontalului RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2664 45,76854981 21,21849541 Bd Cetatii (M2) gheorghe lazar torontalului RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2665 45,76846207 21,21812247 Bd Cetatii (M2) gheorghe lazar torontalului RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2666 45,76831955 21,21772923 Bd Cetatii (M2) gheorghe lazar torontalului RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2667 45,76817934 21,21734432 Bd Cetatii (M2) gheorghe lazar torontalului RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2668 45,76802175 21,21693358 Bd Cetatii (M2) gheorghe lazar torontalului RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2669 45,7679007 21,21665972 Bd Cetatii (M2) gheorghe lazar torontalului RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2670 45,76772596 21,21632281 Bd Cetatii (M2) gheorghe lazar torontalului RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2671 45,7675479 21,21599096 Bd Cetatii (M2) gheorghe lazar torontalului RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2672 45,7673778 21,21569925 Bd Cetatii (M2) gheorghe lazar torontalului RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2673 45,76717099 21,2154101 Bd Cetatii (M2) gheorghe lazar torontalului RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2674 45,76699146 21,21511835 Bd Cetatii (M2) gheorghe lazar torontalului RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2675 45,76678629 21,21481854 Bd Cetatii (M2) gheorghe lazar torontalului RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2676 45,76660805 21,2145494 Bd Cetatii (M2) gheorghe lazar torontalului RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2677 45,76642227 21,21427476 Bd Cetatii (M2) gheorghe lazar torontalului RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 48 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

2678 45,76622511 21,21399382 Bd Cetatii (M2) calea bogdanestilor gheorghe lazar RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2679 45,76601923 21,21371304 Bd Cetatii (M2) gheorghe lazar torontalului RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2680 45,76583083 21,21342937 Bd Cetatii (M2) gheorghe lazar torontalului RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2681 45,76564468 21,2131591 Bd Cetatii (M2) gheorghe lazar torontalului RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2682 45,76548054 21,21290874 Bd Cetatii (M2) gheorghe lazar torontalului RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2683 45,76527222 21,21264351 Bd Cetatii (M2) gheorghe lazar torontalului RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2684 45,76506268 21,21234452 Bd Cetatii (M2) gheorghe lazar torontalului RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2685 45,76486784 21,2120571 Bd Cetatii (M2) gheorghe lazar torontalului RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2686 45,76467038 21,21175976 Bd Cetatii (M2) gheorghe lazar torontalului RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2687 45,76446641 21,21151484 Bd Cetatii (M2) gheorghe lazar torontalului RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2688 45,76424756 21,21128163 Bd Cetatii (M2) gheorghe lazar torontalului RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2689 45,76402382 21,21107918 Bd Cetatii (M2) gheorghe lazar torontalului RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2690 45,76378057 21,21091135 Bd Cetatii (M2) gheorghe lazar torontalului RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2691 45,76351877 21,21076204 Bd Cetatii (M2) gheorghe lazar torontalului RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2692 45,76320841 21,21060537 Bd Cetatii (M2) gheorghe lazar torontalului RATT 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 2693 45,76129158 21,21082459 Bd Cetatii (M2) calea bogdanestilor gheorghe lazar Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2694 45,76136258 21,21045422 Bd Cetatii (M2) calea bogdanestilor gheorghe lazar Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2695 45,74447297 21,20585077 Bd Iuliu Maniu (M2) podul muncii bd 16 decembrie 1989 RATT 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2696 45,74424954 21,20599417 Bd Iuliu Maniu (M2) podul muncii bd 16 decembrie 1989 RATT 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2697 45,74396971 21,20619399 Bd Iuliu Maniu (M2) podul muncii bd 16 decembrie 1989 RATT 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2698 45,74372345 21,20636966 Bd Iuliu Maniu (M2) podul muncii bd 16 decembrie 1989 RATT 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2699 45,74354105 21,206502 Bd Iuliu Maniu (M2) podul muncii bd 16 decembrie 1989 RATT 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2700 45,74342347 21,20659903 Bd Iuliu Maniu (M2) podul muncii bd 16 decembrie 1989 RATT 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2701 45,74317064 21,20676304 Bd Iuliu Maniu (M2) podul muncii bd 16 decembrie 1989 RATT 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2702 45,74288635 21,20696249 Bd Iuliu Maniu (M2) podul muncii bd 16 decembrie 1989 RATT 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2703 45,74263782 21,20712106 Bd Iuliu Maniu (M2) podul muncii bd 16 decembrie 1989 RATT 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2704 45,7423934 21,20731716 Bd Iuliu Maniu (M2) podul muncii bd 16 decembrie 1989 RATT 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2705 45,74211327 21,20752039 Bd Iuliu Maniu (M2) podul muncii bd 16 decembrie 1989 RATT 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2706 45,74183995 21,20771504 Bd Iuliu Maniu (M2) podul muncii bd 16 decembrie 1989 RATT 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2707 45,74159286 21,20790548 Bd Iuliu Maniu (M2) podul muncii bd 16 decembrie 1989 RATT 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2708 45,74135932 21,20808531 Bd Iuliu Maniu (M2) podul muncii bd 16 decembrie 1989 RATT 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2709 45,74111975 21,20824708 Bd Iuliu Maniu (M2) podul muncii bd 16 decembrie 1989 RATT 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2710 45,74088624 21,20842126 Bd Iuliu Maniu (M2) podul muncii bd 16 decembrie 1989 RATT 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2711 45,74063278 21,20859826 Bd Iuliu Maniu (M2) podul muncii bd 16 decembrie 1989 RATT 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2712 45,74038869 21,20877016 Bd Iuliu Maniu (M2) podul muncii bd 16 decembrie 1989 RATT 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2713 45,74016539 21,20892737 Bd Iuliu Maniu (M2) podul muncii bd 16 decembrie 1989 RATT 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2714 45,73991896 21,20909517 Bd Iuliu Maniu (M2) podul muncii bd 16 decembrie 1989 RATT 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2715 45,73972575 21,20926533 Bd Iuliu Maniu (M2) podul muncii bd 16 decembrie 1989 RATT 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2716 45,73953323 21,20939977 Bd Iuliu Maniu (M2) podul muncii bd 16 decembrie 1989 RATT 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2717 45,73961715 21,20966152 Bd Iuliu Maniu (M2) podul muncii bd 16 decembrie 1989 RATT 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2718 45,739754 21,20957602 Bd Iuliu Maniu (M2) podul muncii bd 16 decembrie 1989 RATT 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2719 45,73988702 21,20946382 Bd Iuliu Maniu (M2) podul muncii bd 16 decembrie 1989 RATT 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2720 45,74000225 21,20938438 Bd Iuliu Maniu (M2) podul muncii bd 16 decembrie 1989 RATT 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2721 45,74025816 21,20920072 Bd Iuliu Maniu (M2) podul muncii bd 16 decembrie 1989 RATT 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2722 45,7404761 21,20906065 Bd Iuliu Maniu (M2) podul muncii bd 16 decembrie 1989 RATT 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2723 45,74074095 21,20888065 Bd Iuliu Maniu (M2) podul muncii bd 16 decembrie 1989 RATT 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2724 45,74096613 21,20871419 Bd Iuliu Maniu (M2) podul muncii bd 16 decembrie 1989 RATT 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2725 45,74122699 21,2085394 Bd Iuliu Maniu (M2) podul muncii bd 16 decembrie 1989 RATT 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2726 45,74146475 21,20837999 Bd Iuliu Maniu (M2) podul muncii bd 16 decembrie 1989 RATT 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2727 45,7417338 21,20819322 Bd Iuliu Maniu (M2) podul muncii bd 16 decembrie 1989 RATT 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2728 45,74197286 21,20803388 Bd Iuliu Maniu (M2) podul muncii bd 16 decembrie 1989 RATT 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2729 45,74220728 21,20785699 Bd Iuliu Maniu (M2) podul muncii bd 16 decembrie 1989 RATT 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2730 45,74248896 21,20766049 Bd Iuliu Maniu (M2) podul muncii bd 16 decembrie 1989 RATT 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2731 45,74275941 21,20748037 Bd Iuliu Maniu (M2) podul muncii bd 16 decembrie 1989 RATT 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2732 45,74300633 21,20730828 Bd Iuliu Maniu (M2) podul muncii bd 16 decembrie 1989 RATT 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2733 45,74325158 21,20711856 Bd Iuliu Maniu (M2) podul muncii bd 16 decembrie 1989 RATT 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2734 45,74384712 21,20671857 Bd Iuliu Maniu (M2) podul muncii bd 16 decembrie 1989 RATT 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 49 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

2735 45,74408408 21,20653944 Bd Iuliu Maniu (M2) podul muncii bd 16 decembrie 1989 RATT 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2736 45,74435173 21,20637993 Bd Iuliu Maniu (M2) podul muncii bd 16 decembrie 1989 RATT 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2737 45,7446053 21,20619197 Bd Iuliu Maniu (M2) podul muncii bd 16 decembrie 1989 RATT 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2738 45,73918639 21,20950307 Bd Iuliu Maniu (M2) podul muncii bd 16 decembrie 1989 RATT 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2739 45,73934925 21,20954331 Bd Iuliu Maniu (M2) podul muncii bd 16 decembrie 1989 RATT 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 2740 45,73946364 21,20977954 Bd Iuliu Maniu (M2) podul muncii bd 16 decembrie 1989 RATT 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 2741 45,73858465 21,19761737 Bd. Dambovita (M3) ion barac calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 2742 45,73862036 21,19738995 Bd. Dambovita (M3) ion barac calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 3 brate Buna 2743 45,73907192 21,19706737 Bd. Dambovita (M3) ion barac calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 2744 45,73867002 21,19681676 Bd. Dambovita (M3) ion barac calea sagului RATT 10 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 2745 45,73846344 21,19687521 Bd. Dambovita (M3) ion barac calea sagului RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2746 45,73846344 21,19687521 Bd. Dambovita (M3) ion barac calea sagului RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2747 45,73961813 21,19687726 Bd. Dambovita (M3) ion barac calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 2748 45,73991145 21,19698398 Bd. Dambovita (M3) ion barac calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 2749 45,74161324 21,19440796 Bd. Dambovita (M3) sofocle calea sagului Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2750 45,74136403 21,19458933 Bd. Dambovita (M3) sofocle calea sagului Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2751 45,74111574 21,19477499 Bd. Dambovita (M3) sofocle calea sagului Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2752 45,74088175 21,19492788 Bd. Dambovita (M3) sofocle calea sagului Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2753 45,74062904 21,19510799 Bd. Dambovita (M3) sofocle calea sagului Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2754 45,74038569 21,19527965 Bd. Dambovita (M3) sofocle calea sagului Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2755 45,74012656 21,1954715 Bd. Dambovita (M3) sofocle calea sagului Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2756 45,73925173 21,19601108 Bd. Dambovita (M3) sofocle calea sagului RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2757 45,73892468 21,19623639 Bd. Dambovita (M3) sofocle calea sagului RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2758 45,73854651 21,19645556 Bd. Dambovita (M3) sofocle calea sagului RATT 10 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 2759 45,73842804 21,19659197 Bd. Dambovita (M3) sofocle calea sagului RATT 10 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 2760 45,73823743 21,19672608 Bd. Dambovita (M3) sofocle calea sagului RATT 10 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 2761 45,73794458 21,19693142 Bd. Dambovita (M3) sofocle calea sagului RATT 10 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 2762 45,73762762 21,19713988 Bd. Dambovita (M3) sofocle calea sagului RATT 10 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 2763 45,73735219 21,19733208 Bd. Dambovita (M3) sofocle calea sagului RATT 10 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 2764 45,73707742 21,19753486 Bd. Dambovita (M3) sofocle calea sagului RATT 10 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 2765 45,7375211 21,19666851 Bd. Dambovita (M3) sofocle calea sagului Beton SI9 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 2766 45,73741124 21,19635322 Bd. Dambovita (M3) sofocle calea sagului Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 2767 45,7371952 21,19649392 Bd. Dambovita (M3) sofocle calea sagului Beton SE4 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2768 45,73729846 21,19687168 Bd. Dambovita (M3) sofocle calea sagului Beton SI9 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2769 45,73678142 21,19785835 Bd. Dambovita (M3) sofocle calea sagului RATT 10 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 2770 45,73650819 21,19807178 Bd. Dambovita (M3) sofocle calea sagului RATT 10 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 2771 45,73627418 21,19831586 Bd. Dambovita (M3) sofocle calea sagului RATT 10 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 2772 45,73600172 21,19862846 Bd. Dambovita (M3) sofocle calea sagului RATT 10 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 2773 45,73571419 21,19896045 Bd. Dambovita (M3) sofocle calea sagului RATT 10 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 2774 45,73547413 21,19927744 Bd. Dambovita (M3) sofocle calea sagului RATT 10 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 2775 45,73525518 21,19961171 Bd. Dambovita (M3) sofocle calea sagului RATT 10 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 2776 45,73503229 21,19984902 Bd. Dambovita (M3) sofocle calea sagului RATT 10 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 2777 45,73489338 21,20009815 Bd. Dambovita (M3) sofocle calea sagului RATT 10 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 2778 45,73467654 21,20042214 Bd. Dambovita (M3) sofocle calea sagului RATT 10 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 2779 45,73446355 21,20075724 Bd. Dambovita (M3) sofocle calea sagului RATT 10 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 2780 45,7342651 21,20107508 Bd. Dambovita (M3) sofocle calea sagului RATT 10 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 2781 45,7340651 21,2013969 Bd. Dambovita (M3) sofocle calea sagului RATT 10 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 2782 45,73400046 21,20162223 Bd. Dambovita (M3) sofocle calea sagului RATT 10 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 2783 45,73390878 21,20182338 Bd. Dambovita (M3) sofocle calea sagului RATT 10 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 2784 45,73364702 21,20231247 Bd. Dambovita (M3) sofocle calea sagului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 2785 45,73356834 21,20257172 Bd. Dambovita (M3) sofocle calea sagului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2786 45,73356834 21,20257172 Bd. Dambovita (M3) sofocle calea sagului Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2787 45,73342888 21,20301659 Bd. Dambovita (M3) sofocle calea sagului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2788 45,73342888 21,20301659 Bd. Dambovita (M3) sofocle calea sagului Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2789 45,73332683 21,2034368 Bd. Dambovita (M3) sofocle calea sagului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2790 45,73332683 21,2034368 Bd. Dambovita (M3) sofocle calea sagului Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2791 45,73319447 21,20389749 Bd. Dambovita (M3) sofocle calea sagului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 50 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

2792 45,73319447 21,20389749 Bd. Dambovita (M3) sofocle calea sagului Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2793 45,73308089 21,20435546 Bd. Dambovita (M3) sofocle calea sagului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2794 45,73308089 21,20435546 Bd. Dambovita (M3) sofocle calea sagului Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2795 45,73298813 21,20473631 Bd. Dambovita (M3) sofocle calea sagului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2796 45,73298813 21,20473631 Bd. Dambovita (M3) sofocle calea sagului Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2797 45,7328915 21,20514399 Bd. Dambovita (M3) sofocle calea sagului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2798 45,7328915 21,20514399 Bd. Dambovita (M3) sofocle calea sagului Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2799 45,7328233 21,20549334 Bd. Dambovita (M3) sofocle calea sagului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2800 45,7328233 21,20549334 Bd. Dambovita (M3) sofocle calea sagului Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2801 45,73278774 21,20585522 Bd. Dambovita (M3) sofocle calea sagului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2802 45,73278774 21,20585522 Bd. Dambovita (M3) sofocle calea sagului Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2803 45,73272972 21,20629637 Bd. Dambovita (M3) sofocle calea sagului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2804 45,73272972 21,20629637 Bd. Dambovita (M3) sofocle calea sagului Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2805 45,732667 21,20679795 Bd. Dambovita (M3) sofocle calea sagului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2806 45,732667 21,20679795 Bd. Dambovita (M3) sofocle calea sagului Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2807 45,73261345 21,20723029 Bd. Dambovita (M3) sofocle calea sagului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2808 45,73261345 21,20723029 Bd. Dambovita (M3) sofocle calea sagului Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2809 45,73255146 21,20766095 Bd. Dambovita (M3) sofocle calea sagului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2810 45,73255146 21,20766095 Bd. Dambovita (M3) sofocle calea sagului Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2811 45,73252058 21,20800261 Bd. Dambovita (M3) sofocle calea sagului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2812 45,73252058 21,20800261 Bd. Dambovita (M3) sofocle calea sagului Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2813 45,7324831 21,20830371 Bd. Dambovita (M3) sofocle calea sagului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2814 45,7324831 21,20830371 Bd. Dambovita (M3) sofocle calea sagului Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2815 45,73272778 21,20833358 Bd. Dambovita (M3) calea sagului ion barac Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2816 45,73273527 21,20806402 Bd. Dambovita (M3) calea sagului ion barac Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2817 45,73273527 21,20806402 Bd. Dambovita (M3) calea sagului ion barac Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2818 45,73274263 21,20769979 Bd. Dambovita (M3) calea sagului ion barac Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2819 45,73274263 21,20769979 Bd. Dambovita (M3) calea sagului ion barac Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2820 45,73275173 21,20725414 Bd. Dambovita (M3) calea sagului ion barac Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2821 45,73275173 21,20725414 Bd. Dambovita (M3) calea sagului ion barac Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2822 45,73280318 21,20685087 Bd. Dambovita (M3) calea sagului ion barac Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2823 45,73280318 21,20685087 Bd. Dambovita (M3) calea sagului ion barac Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2824 45,73285672 21,20636716 Bd. Dambovita (M3) calea sagului ion barac Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2825 45,73285672 21,20636716 Bd. Dambovita (M3) calea sagului ion barac Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2826 45,7329274 21,20588303 Bd. Dambovita (M3) calea sagului ion barac Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2827 45,7329274 21,20588303 Bd. Dambovita (M3) calea sagului ion barac Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2828 45,73298717 21,20555091 Bd. Dambovita (M3) calea sagului ion barac Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2829 45,73298717 21,20555091 Bd. Dambovita (M3) calea sagului ion barac Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2830 45,73304366 21,20523468 Bd. Dambovita (M3) calea sagului ion barac Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2831 45,73304366 21,20523468 Bd. Dambovita (M3) calea sagului ion barac Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2832 45,7331351 21,20481069 Bd. Dambovita (M3) calea sagului ion barac Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2833 45,7331351 21,20481069 Bd. Dambovita (M3) calea sagului ion barac Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2834 45,7332434 21,20442412 Bd. Dambovita (M3) calea sagului ion barac Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2835 45,7332434 21,20442412 Bd. Dambovita (M3) calea sagului ion barac Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2836 45,73335304 21,20399733 Bd. Dambovita (M3) calea sagului ion barac Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2837 45,73335304 21,20399733 Bd. Dambovita (M3) calea sagului ion barac Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2838 45,73349624 21,20352107 Bd. Dambovita (M3) calea sagului ion barac Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2839 45,73349624 21,20352107 Bd. Dambovita (M3) calea sagului ion barac Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2840 45,73363983 21,20311962 Bd. Dambovita (M3) calea sagului ion barac Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2841 45,73363983 21,20311962 Bd. Dambovita (M3) calea sagului ion barac Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2842 45,73379522 21,20273152 Bd. Dambovita (M3) calea sagului ion barac Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2843 45,73379522 21,20273152 Bd. Dambovita (M3) calea sagului ion barac Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2844 45,73390112 21,20244859 Bd. Dambovita (M3) calea sagului ion barac Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 2845 45,7340483 21,20217557 Bd. Dambovita (M3) calea sagului ion barac Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 2846 45,73393279 21,20208173 Bd. Dambovita (M3) calea sagului ion barac Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 2847 45,73413311 21,20163112 Bd. Dambovita (M3) calea sagului ion barac Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 2848 45,73418171 21,2018716 Bd. Dambovita (M3) calea sagului ion barac Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 51 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

2849 45,73418171 21,2018716 Bd. Dambovita (M3) calea sagului ion barac Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2850 45,73437083 21,20147902 Bd. Dambovita (M3) calea sagului ion barac Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2851 45,73437083 21,20147902 Bd. Dambovita (M3) calea sagului ion barac Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2852 45,73454034 21,20103812 Bd. Dambovita (M3) calea sagului ion barac Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2853 45,73454034 21,20103812 Bd. Dambovita (M3) calea sagului ion barac Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2854 45,73461045 21,20091834 Bd. Dambovita (M3) calea sagului ion barac Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2855 45,73461045 21,20091834 Bd. Dambovita (M3) calea sagului ion barac Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2856 45,73473143 21,20070948 Bd. Dambovita (M3) calea sagului ion barac Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2857 45,73473143 21,20070948 Bd. Dambovita (M3) calea sagului ion barac Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2858 45,73494476 21,20041398 Bd. Dambovita (M3) calea sagului ion barac Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2859 45,73494476 21,20041398 Bd. Dambovita (M3) calea sagului ion barac Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2860 45,73512735 21,20008252 Bd. Dambovita (M3) calea sagului ion barac Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2861 45,73512735 21,20008252 Bd. Dambovita (M3) calea sagului ion barac Beton SCP10005 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2862 45,73532383 21,19979854 Bd. Dambovita (M3) calea sagului ion barac Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2863 45,73532383 21,19979854 Bd. Dambovita (M3) calea sagului ion barac Beton SCP10005 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2864 45,73550101 21,19954354 Bd. Dambovita (M3) calea sagului ion barac Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2865 45,73550101 21,19954354 Bd. Dambovita (M3) calea sagului ion barac Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2866 45,73567899 21,19931891 Bd. Dambovita (M3) calea sagului ion barac Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2867 45,73567899 21,19931891 Bd. Dambovita (M3) calea sagului ion barac Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2868 45,73588748 21,19905537 Bd. Dambovita (M3) calea sagului ion barac Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2869 45,73588748 21,19905537 Bd. Dambovita (M3) calea sagului ion barac Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2870 45,73607226 21,19887416 Bd. Dambovita (M3) calea sagului ion barac Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2871 45,73607226 21,19887416 Bd. Dambovita (M3) calea sagului ion barac Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2872 45,73625278 21,19869772 Bd. Dambovita (M3) calea sagului ion barac Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2873 45,73625278 21,19869772 Bd. Dambovita (M3) calea sagului ion barac Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2874 45,73647417 21,19847463 Bd. Dambovita (M3) calea sagului ion barac Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2875 45,73647417 21,19847463 Bd. Dambovita (M3) calea sagului ion barac Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2876 45,73676812 21,19822047 Bd. Dambovita (M3) calea sagului ion barac Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2877 45,73676812 21,19822047 Bd. Dambovita (M3) calea sagului ion barac Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2878 45,73712656 21,19785349 Bd. Dambovita (M3) calea sagului ion barac Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2879 45,73712656 21,19785349 Bd. Dambovita (M3) calea sagului ion barac Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2880 45,7373574 21,1976372 Bd. Dambovita (M3) calea sagului ion barac Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2881 45,7373574 21,1976372 Bd. Dambovita (M3) calea sagului ion barac Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2882 45,73759646 21,19743718 Bd. Dambovita (M3) calea sagului ion barac Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2883 45,73759646 21,19743718 Bd. Dambovita (M3) calea sagului ion barac Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2884 45,73781646 21,19723628 Bd. Dambovita (M3) calea sagului ion barac Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2885 45,73781646 21,19723628 Bd. Dambovita (M3) calea sagului ion barac Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2886 45,73801302 21,19706194 Bd. Dambovita (M3) calea sagului ion barac Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2887 45,73811436 21,19697666 Bd. Dambovita (M3) calea sagului ion barac Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2888 45,73830475 21,19684116 Bd. Dambovita (M3) calea sagului ion barac Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 2889 45,73852859 21,19669835 Bd. Dambovita (M3) calea sagului ion barac Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2890 45,73886448 21,19666212 Bd. Dambovita (M3) calea sagului ion barac RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2891 45,73886448 21,19666212 Bd. Dambovita (M3) calea sagului ion barac RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2892 45,73904428 21,19660833 Bd. Dambovita (M3) calea sagului ion barac RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2893 45,73904428 21,19660833 Bd. Dambovita (M3) calea sagului ion barac RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2894 45,73939067 21,19640832 Bd. Dambovita (M3) calea sagului ion barac RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2895 45,73939067 21,19640832 Bd. Dambovita (M3) calea sagului ion barac RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2896 45,73956362 21,19627712 Bd. Dambovita (M3) calea sagului ion barac RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2897 45,73956362 21,19627712 Bd. Dambovita (M3) calea sagului ion barac RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2898 45,73974041 21,19618942 Bd. Dambovita (M3) calea sagului ion barac RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2899 45,73978915 21,19613545 Bd. Dambovita (M3) calea sagului ion barac RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2900 45,75754764 21,24909114 B‐dul 3 August 1919 (M3) Piata Traian Pod Decebal RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2901 45,75758422 21,2487508 B‐dul 3 August 1919 (M3) Piata Traian Pod Decebal RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2902 45,75760726 21,24842089 B‐dul 3 August 1919 (M3) Piata Traian Pod Decebal RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2903 45,75753428 21,24838736 B‐dul 3 August 1919 (M3) Piata Traian Pod Decebal RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2904 45,75764697 21,24818366 B‐dul 3 August 1919 (M3) Piata Traian Pod Decebal RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2905 45,75754448 21,24818242 B‐dul 3 August 1919 (M3) Piata Traian Pod Decebal RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 52 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

2906 45,75766007 21,24799188 B‐dul 3 August 1919 (M3) Piata Traian Pod Decebal RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2907 45,7575763 21,24773449 B‐dul 3 August 1919 (M3) Piata Traian Pod Decebal RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2908 45,75768586 21,24772083 B‐dul 3 August 1919 (M3) Piata Traian Pod Decebal RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2909 45,757537 21,24747629 B‐dul 3 August 1919 (M3) Piata Traian Pod Decebal RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2910 45,75767112 21,24746325 B‐dul 3 August 1919 (M3) Piata Traian Pod Decebal RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2911 45,757604 21,24715101 B‐dul 3 August 1919 (M3) Piata Traian Pod Decebal RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2912 45,7574992 21,24721807 B‐dul 3 August 1919 (M3) Piata Traian Pod Decebal RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2913 45,75752516 21,24686243 B‐dul 3 August 1919 (M3) Piata Traian Pod Decebal RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2914 45,75741964 21,24693154 B‐dul 3 August 1919 (M3) Piata Traian Pod Decebal RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2915 45,75741662 21,24658349 B‐dul 3 August 1919 (M3) Piata Traian Pod Decebal RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2916 45,75731182 21,246672 B‐dul 3 August 1919 (M3) Piata Traian Pod Decebal RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2917 45,7573348 21,24635648 B‐dul 3 August 1919 (M3) Piata Traian Pod Decebal RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2918 45,75724123 21,24645304 B‐dul 3 August 1919 (M3) Piata Traian Pod Decebal RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2919 45,75721503 21,24605607 B‐dul 3 August 1919 (M3) Piata Traian Pod Decebal RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2920 45,75711959 21,24613922 B‐dul 3 August 1919 (M3) Piata Traian Pod Decebal RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2921 45,75701669 21,24589577 B‐dul 3 August 1919 (M3) Piata Traian Pod Decebal RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2922 45,75692968 21,24562352 B‐dul 3 August 1919 (M3) Piata Traian Pod Decebal RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2923 45,75683704 21,24537676 B‐dul 3 August 1919 (M3) Piata Traian Pod Decebal RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2924 45,75677248 21,24521449 B‐dul 3 August 1919 (M3) Piata Traian Pod Decebal RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2925 45,7571224 21,24580931 B‐dul 3 August 1919 (M3) Piata Traian Pod Decebal RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2926 45,75702605 21,24555781 B‐dul 3 August 1919 (M3) Piata Traian Pod Decebal RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2927 45,75691751 21,24529093 B‐dul 3 August 1919 (M3) Piata Traian Pod Decebal RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2928 45,75689505 21,24510988 B‐dul 3 August 1919 (M3) Piata Traian Pod Decebal RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2929 45,7568988 21,24494358 B‐dul 3 August 1919 (M3) Piata Traian Pod Decebal RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2930 45,75674347 21,24509915 B‐dul 3 August 1919 (M3) Piata Traian Pod Decebal RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2931 45,75680689 21,24470208 B‐dul 3 August 1919 (M3) Piata Traian Pod Decebal RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2932 45,75676593 21,24436691 B‐dul 3 August 1919 (M3) Piata Traian Pod Decebal RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2933 45,75669003 21,24399008 B‐dul 3 August 1919 (M3) Piata Traian Pod Decebal RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2934 45,75662079 21,24358774 B‐dul 3 August 1919 (M3) Piata Traian Pod Decebal RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2935 45,75656465 21,24327393 B‐dul 3 August 1919 (M3) Piata Traian Pod Decebal RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2936 45,75649541 21,24288232 B‐dul 3 August 1919 (M3) Piata Traian Pod Decebal RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2937 45,75643679 21,24256098 B‐dul 3 August 1919 (M3) Piata Traian Pod Decebal RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2938 45,75637129 21,24216267 B‐dul 3 August 1919 (M3) Piata Traian Pod Decebal RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2939 45,7563114 21,24183946 B‐dul 3 August 1919 (M3) Piata Traian Pod Decebal RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2940 45,7562852 21,24156856 B‐dul 3 August 1919 (M3) Piata Traian Pod Decebal RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2941 45,75125803 21,22470084 B‐dul Regele Ferdinand (M2) Podul Tinereretii Bd. Republicii RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2942 45,7512393 21,22506294 B‐dul Regele Ferdinand (M2) Podul Tinereretii Bd. Republicii RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Lipsa 2943 45,75134501 21,22435216 B‐dul Regele Ferdinand (M2) Podul Tinereretii Bd. Republicii RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2944 45,75107325 21,22461166 B‐dul Regele Ferdinand (M2) Podul Tinereretii Bd. Republicii RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2945 45,75116495 21,22426834 B‐dul Regele Ferdinand (M2) Podul Tinereretii Bd. Republicii RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2946 45,75145352 21,22397665 B‐dul Regele Ferdinand (M2) Podul Tinereretii Bd. Republicii RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2947 45,75145352 21,22397665 B‐dul Regele Ferdinand (M2) Podul Tinereretii Bd. Republicii RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2948 45,75140264 21,22385796 B‐dul Regele Ferdinand (M2) Podul Tinereretii Bd. Republicii RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2949 45,751616 21,22362327 B‐dul Regele Ferdinand (M2) Podul Tinereretii Bd. Republicii RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2950 45,751616 21,22362327 B‐dul Regele Ferdinand (M2) Podul Tinereretii Bd. Republicii RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2951 45,75172736 21,22339662 B‐dul Regele Ferdinand (M2) Podul Tinereretii Bd. Republicii RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2952 45,75172736 21,22339662 B‐dul Regele Ferdinand (M2) Podul Tinereretii Bd. Republicii RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2953 45,75185275 21,22315925 B‐dul Regele Ferdinand (M2) Podul Tinereretii Bd. Republicii RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2954 45,75185275 21,22315925 B‐dul Regele Ferdinand (M2) Podul Tinereretii Bd. Republicii RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2955 45,75198657 21,22293662 B‐dul Regele Ferdinand (M2) Podul Tinereretii Bd. Republicii RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2956 45,75198657 21,22293662 B‐dul Regele Ferdinand (M2) Podul Tinereretii Bd. Republicii RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2957 45,75209512 21,22268047 B‐dul Regele Ferdinand (M2) Podul Tinereretii Bd. Republicii RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2958 45,75209512 21,22268047 B‐dul Regele Ferdinand (M2) Podul Tinereretii Bd. Republicii RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2959 45,75220086 21,22248333 B‐dul Regele Ferdinand (M2) Podul Tinereretii Bd. Republicii RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2960 45,75220086 21,22248333 B‐dul Regele Ferdinand (M2) Podul Tinereretii Bd. Republicii RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2961 45,75237117 21,22217353 B‐dul Regele Ferdinand (M2) Podul Tinereretii Bd. Republicii RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2962 45,75237117 21,22217353 B‐dul Regele Ferdinand (M2) Podul Tinereretii Bd. Republicii RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna

Pagina 53 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

2963 45,75252838 21,22190397 B‐dul Regele Ferdinand (M2) Podul Tinereretii Bd. Republicii RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2964 45,75252838 21,22190397 B‐dul Regele Ferdinand (M2) Podul Tinereretii Bd. Republicii RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2965 45,75263787 21,22175779 B‐dul Regele Ferdinand (M2) Podul Tinereretii Bd. Republicii RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2966 45,75263787 21,22175779 B‐dul Regele Ferdinand (M2) Podul Tinereretii Bd. Republicii RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2967 45,75262102 21,22134875 B‐dul Regele Ferdinand (M2) Podul Tinereretii Bd. Republicii RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2968 45,75262102 21,22134875 B‐dul Regele Ferdinand (M2) Podul Tinereretii Bd. Republicii RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2969 45,75248159 21,22163575 B‐dul Regele Ferdinand (M2) Podul Tinereretii Bd. Republicii RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Lipsa 2970 45,75248159 21,22163575 B‐dul Regele Ferdinand (M2) Podul Tinereretii Bd. Republicii RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Lipsa 2971 45,75254242 21,22140776 B‐dul Regele Ferdinand (M2) Podul Tinereretii Bd. Republicii RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2972 45,75254242 21,22140776 B‐dul Regele Ferdinand (M2) Podul Tinereretii Bd. Republicii RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2973 45,75242872 21,22173231 B‐dul Regele Ferdinand (M2) Podul Tinereretii Bd. Republicii RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2974 45,75242872 21,22173231 B‐dul Regele Ferdinand (M2) Podul Tinereretii Bd. Republicii RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2975 45,75224859 21,22205015 B‐dul Regele Ferdinand (M2) Podul Tinereretii Bd. Republicii RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2976 45,75224859 21,22205015 B‐dul Regele Ferdinand (M2) Podul Tinereretii Bd. Republicii RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2977 45,75208763 21,22234519 B‐dul Regele Ferdinand (M2) Podul Tinereretii Bd. Republicii RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2978 45,75208763 21,22234519 B‐dul Regele Ferdinand (M2) Podul Tinereretii Bd. Republicii RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2979 45,75193323 21,2225933 B‐dul Regele Ferdinand (M2) Podul Tinereretii Bd. Republicii RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2980 45,75193323 21,2225933 B‐dul Regele Ferdinand (M2) Podul Tinereretii Bd. Republicii RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2981 45,75182187 21,22278105 B‐dul Regele Ferdinand (M2) Podul Tinereretii Bd. Republicii RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2982 45,75182187 21,22278105 B‐dul Regele Ferdinand (M2) Podul Tinereretii Bd. Republicii RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2983 45,75168525 21,22300636 B‐dul Regele Ferdinand (M2) Podul Tinereretii Bd. Republicii RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2984 45,75168525 21,22300636 B‐dul Regele Ferdinand (M2) Podul Tinereretii Bd. Republicii RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2985 45,75156173 21,22325044 B‐dul Regele Ferdinand (M2) Podul Tinereretii Bd. Republicii RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2986 45,75156173 21,22325044 B‐dul Regele Ferdinand (M2) Podul Tinereretii Bd. Republicii RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2987 45,75143352 21,22347575 B‐dul Regele Ferdinand (M2) Podul Tinereretii Bd. Republicii RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2988 45,75143352 21,22347575 B‐dul Regele Ferdinand (M2) Podul Tinereretii Bd. Republicii RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2989 45,75136766 21,22354202 B‐dul Regele Ferdinand (M2) Podul Tinereretii Bd. Republicii RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Lipsa 2990 45,75136766 21,22354202 B‐dul Regele Ferdinand (M2) Podul Tinereretii Bd. Republicii RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Lipsa 2991 45,75090855 21,22493956 B‐dul Regele Ferdinand (M2) Podul Tinereretii Bd. Republicii Beton SCP10005 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2992 45,75090855 21,22493956 B‐dul Regele Ferdinand (M2) Podul Tinereretii Bd. Republicii Beton SCP10005 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2993 45,75063109 21,22502405 B‐dul Regele Ferdinand (M2) Podul Tinereretii Bd. Republicii Beton SCP10005 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2994 45,75063109 21,22502405 B‐dul Regele Ferdinand (M2) Podul Tinereretii Bd. Republicii Beton SCP10005 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2995 45,74913696 21,22555312 B‐dul Regele Ferdinand (M2) Podul Tinereretii Bd. Republicii Beton SCP10005 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2996 45,74913696 21,22555312 B‐dul Regele Ferdinand (M2) Podul Tinereretii Bd. Republicii Beton SCP10005 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2997 45,75030495 21,22515079 B‐dul Regele Ferdinand (M2) Podul Tinereretii Bd. Republicii Beton SCP10005 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 2998 45,75030495 21,22515079 B‐dul Regele Ferdinand (M2) Podul Tinereretii Bd. Republicii Beton SCP10005 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 2999 45,75014008 21,22519504 B‐dul Regele Ferdinand (M2) Podul Tinereretii Bd. Republicii Beton SCP10005 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3000 45,75014008 21,22519504 B‐dul Regele Ferdinand (M2) Podul Tinereretii Bd. Republicii Beton SCP10005 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3001 45,74985991 21,22530032 B‐dul Regele Ferdinand (M2) Podul Tinereretii Bd. Republicii Beton SCP10005 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3002 45,74985991 21,22530032 B‐dul Regele Ferdinand (M2) Podul Tinereretii Bd. Republicii Beton SCP10005 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3003 45,74959187 21,22538816 B‐dul Regele Ferdinand (M2) Podul Tinereretii Bd. Republicii Beton SCP10005 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3004 45,74959187 21,22538816 B‐dul Regele Ferdinand (M2) Podul Tinereretii Bd. Republicii Beton SCP10005 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3005 45,74931944 21,22548673 B‐dul Regele Ferdinand (M2) Podul Tinereretii Bd. Republicii Beton SCP10005 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3006 45,74931944 21,22548673 B‐dul Regele Ferdinand (M2) Podul Tinereretii Bd. Republicii Beton SCP10005 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3007 45,74937476 21,22575965 B‐dul Regele Ferdinand (M2) Podul Tinereretii Bd. Republicii Beton SCP10002 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3008 45,74937476 21,22575965 B‐dul Regele Ferdinand (M2) Podul Tinereretii Bd. Republicii Beton SCP10002 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3009 45,74915749 21,22581597 B‐dul Regele Ferdinand (M2) Podul Tinereretii Bd. Republicii Beton SCP10002 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3010 45,74915749 21,22581597 B‐dul Regele Ferdinand (M2) Podul Tinereretii Bd. Republicii Beton SCP10002 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3011 45,75093054 21,22522119 B‐dul Regele Ferdinand (M2) Podul Tinereretii Bd. Republicii Beton SCP10005 10 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 3012 45,75093054 21,22522119 B‐dul Regele Ferdinand (M2) Podul Tinereretii Bd. Republicii Beton SCP10005 10 Vandalizat Pietonal Standard 1 brat Buna 3013 45,75066851 21,22530971 B‐dul Regele Ferdinand (M2) Podul Tinereretii Bd. Republicii Beton SCP10005 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3014 45,75066851 21,22530971 B‐dul Regele Ferdinand (M2) Podul Tinereretii Bd. Republicii Beton SCP10005 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3015 45,75047808 21,22538011 B‐dul Regele Ferdinand (M2) Podul Tinereretii Bd. Republicii Beton SCP10005 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3016 45,75047808 21,22538011 B‐dul Regele Ferdinand (M2) Podul Tinereretii Bd. Republicii Beton SCP10005 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3017 45,75017862 21,22549813 B‐dul Regele Ferdinand (M2) Podul Tinereretii Bd. Republicii Beton SCP10005 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3018 45,75017862 21,22549813 B‐dul Regele Ferdinand (M2) Podul Tinereretii Bd. Republicii Beton SCP10005 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3019 45,74990443 21,22557592 B‐dul Regele Ferdinand (M2) Podul Tinereretii Bd. Republicii Beton SCP10005 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 54 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

3020 45,74990443 21,22557592 B‐dul Regele Ferdinand (M2) Podul Tinereretii Bd. Republicii Beton SCP10005 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3021 45,74965082 21,22566443 B‐dul Regele Ferdinand (M2) Podul Tinereretii Bd. Republicii Beton SCP10005 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3022 45,74965082 21,22566443 B‐dul Regele Ferdinand (M2) Podul Tinereretii Bd. Republicii Beton SCP10005 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3023 45,75116495 21,22426834 B‐dul Regele Ferdinand (M2) Podul Tinereretii Bd. Republicii RATT 10 Buna Suport proiector Standard 2 brate Buna 3024 45,75107325 21,22461166 B‐dul Regele Ferdinand (M2) Podul Tinereretii Bd. Republicii RATT 10 Buna Suport proiector Standard 2 brate Buna 3025 45,75054121 21,20753173 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3026 45,75054121 21,20753173 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3027 45,75056098 21,20775632 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3028 45,75056098 21,20775632 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3029 45,75055349 21,20787568 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3030 45,75055349 21,20787568 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3031 45,75029947 21,20777296 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3032 45,75020998 21,20819812 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion Metalic 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3033 45,75020998 21,20819812 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion Metalic 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3034 45,75031792 21,20836052 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion Metalic 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3035 45,75031792 21,20836052 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion Metalic 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3036 45,75035235 21,20810565 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3037 45,75035235 21,20810565 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3038 45,7503842 21,20823724 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3039 45,7503842 21,20823724 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3040 45,75057435 21,20807558 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion Metalic 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3041 45,75057435 21,20807558 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion Metalic 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3042 45,75062789 21,2084316 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3043 45,75062789 21,2084316 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3044 45,75068895 21,20877787 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion Metalic 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3045 45,75068895 21,20877787 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion Metalic 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3046 45,7504519 21,20852391 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3047 45,7504519 21,20852391 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3048 45,75052422 21,20886122 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3049 45,75052422 21,20886122 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3050 45,75057193 21,20918185 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 3051 45,7507362 21,20909309 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3052 45,7507362 21,20909309 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3053 45,75075458 21,20940935 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3054 45,75075458 21,20940935 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3055 45,75060544 21,20949091 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3056 45,75060544 21,20949091 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3057 45,75076393 21,20959367 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3058 45,75081548 21,20991436 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3059 45,75086176 21,21024555 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3060 45,75067307 21,20985479 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3061 45,75067307 21,20985479 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3062 45,75072257 21,21012959 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3063 45,75072257 21,21012959 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3064 45,75075996 21,21042599 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3065 45,75075996 21,21042599 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3066 45,75092431 21,21049941 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3067 45,75092431 21,21049941 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3068 45,75081024 21,21071469 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3069 45,75081024 21,21071469 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3070 45,75086051 21,21104016 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3071 45,75086051 21,21104016 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3072 45,75097235 21,21081233 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3073 45,75097235 21,21081233 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3074 45,75102475 21,21109033 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3075 45,75102475 21,21109033 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3076 45,75106615 21,21145049 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 9 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 55 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

3077 45,75106615 21,21145049 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 9 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3078 45,75112083 21,21175241 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3079 45,75112083 21,21175241 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3080 45,75090508 21,21134947 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3081 45,75090508 21,21134947 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3082 45,75094625 21,21163379 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3083 45,75094625 21,21163379 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3084 45,75100043 21,21197641 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3085 45,75100043 21,21197641 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3086 45,75117066 21,21207715 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3087 45,75117066 21,21207715 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3088 45,75105434 21,21228419 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3089 45,75105434 21,21228419 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3090 45,7511076 21,21257738 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3091 45,7511076 21,21257738 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3092 45,75115357 21,21288649 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3093 45,75115357 21,21288649 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3094 45,75122226 21,21237234 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3095 45,75122226 21,21237234 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3096 45,75126659 21,21268169 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3097 45,75126659 21,21268169 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3098 45,75119151 21,21322232 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3099 45,75119151 21,21322232 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3100 45,7513115 21,21299505 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 9 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3101 45,7513115 21,21299505 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 9 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3102 45,75135829 21,21330351 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3103 45,75135829 21,21330351 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3104 45,75140416 21,21360326 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3105 45,75140416 21,21360326 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3106 45,75124968 21,21347236 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3107 45,75124968 21,21347236 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3108 45,7512842 21,213791 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Lipsa 3109 45,7512842 21,213791 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Lipsa 3110 45,75145288 21,21389496 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3111 45,75145288 21,21389496 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3112 45,75150321 21,21415027 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3113 45,75150321 21,21415027 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3114 45,75154813 21,21446677 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 9 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3115 45,75154813 21,21446677 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 9 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3116 45,75132541 21,2140698 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3117 45,75132541 21,2140698 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3118 45,75137033 21,21438094 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3119 45,75137033 21,21438094 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3120 45,75142273 21,21468671 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3121 45,75142273 21,21468671 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3122 45,75146391 21,21498712 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3123 45,75146391 21,21498712 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3124 45,75159492 21,21471622 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 9 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3125 45,75159492 21,21471622 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 9 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3126 45,75164732 21,21509977 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion Metalic 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3127 45,75164732 21,21509977 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion Metalic 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3128 45,75169224 21,21529825 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3129 45,75169224 21,21529825 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3130 45,75173759 21,2155421 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3131 45,75173759 21,2155421 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3132 45,75178812 21,21576999 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3133 45,75178812 21,21576999 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna

Pagina 56 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

3134 45,75169701 21,21500994 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3135 45,75169701 21,21500994 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3136 45,75181806 21,21529286 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion Metalic 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3137 45,75181806 21,21529286 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion Metalic 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3138 45,75193283 21,2155877 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion Metalic 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3139 45,75193283 21,2155877 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion Metalic 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3140 45,75151921 21,21526207 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3141 45,75151921 21,21526207 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3142 45,75155665 21,21554102 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3143 45,75155665 21,21554102 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3144 45,75159388 21,21584579 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3145 45,75159388 21,21584579 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3146 45,75169484 21,21629148 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3147 45,75169484 21,21629148 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3148 45,75173971 21,21653912 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3149 45,75173971 21,21653912 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3150 45,75176152 21,21674985 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3151 45,75176152 21,21674985 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3152 45,75182521 21,21701451 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3153 45,75182521 21,21701451 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3154 45,75186583 21,2171849 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3155 45,75186583 21,2171849 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3156 45,75193832 21,21743557 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3157 45,75193832 21,21743557 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3158 45,75190554 21,21621567 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3159 45,75190554 21,21621567 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3160 45,75194149 21,21652812 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3161 45,75194149 21,21652812 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3162 45,75196971 21,21677862 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3163 45,75196971 21,21677862 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3164 45,75209033 21,2160699 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion Metalic 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3165 45,75209033 21,2160699 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion Metalic 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3166 45,75206123 21,21636216 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion Metalic 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3167 45,75206123 21,21636216 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion Metalic 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3168 45,75203811 21,21693742 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion Metalic 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3169 45,75203811 21,21693742 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion Metalic 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3170 45,75204257 21,21726362 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3171 45,75204257 21,21726362 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3172 45,75209816 21,21754807 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3173 45,75209816 21,21754807 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3174 45,75217454 21,21784674 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3175 45,75217454 21,21784674 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3176 45,7520363 21,21774575 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3177 45,7520363 21,21774575 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3178 45,75210458 21,21801754 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3179 45,75210458 21,21801754 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3180 45,75217195 21,21834785 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3181 45,75217195 21,21834785 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3182 45,75223746 21,21865631 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3183 45,75223746 21,21865631 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3184 45,75231138 21,2189595 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3185 45,75231138 21,2189595 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3186 45,75221687 21,21809851 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3187 45,75221687 21,21809851 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3188 45,75230493 21,21845544 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3189 45,75230493 21,21845544 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3190 45,75237979 21,21876101 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 57 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

3191 45,75237979 21,21876101 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3192 45,75241702 21,21934047 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3193 45,75241702 21,21934047 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3194 45,75246391 21,21957909 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3195 45,75246391 21,21957909 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3196 45,75246391 21,2190797 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3197 45,75246391 21,2190797 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3198 45,75254282 21,21938359 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3199 45,75254282 21,21938359 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3200 45,75254064 21,21987899 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3201 45,75254064 21,21987899 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3202 45,75261925 21,22017186 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3203 45,75261925 21,22017186 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3204 45,75260802 21,21969174 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3205 45,75260802 21,21969174 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3206 45,75268318 21,22000854 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3207 45,75268318 21,22000854 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3208 45,75276319 21,22033101 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3209 45,75276319 21,22033101 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3210 45,75297233 21,22098486 B‐dul Republicii (M3) RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3211 45,75297233 21,22098486 B‐dul Republicii (M3) RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3212 45,7526876 21,22037846 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3213 45,7526876 21,22037846 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3214 45,75274868 21,22063813 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3215 45,75274868 21,22063813 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3216 45,75278985 21,22090501 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3217 45,75278985 21,22090501 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3218 45,7528211 21,22104649 B‐dul Republicii (M3) RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3219 45,7528211 21,22104649 B‐dul Republicii (M3) RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3220 45,75315482 21,22184134 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 9 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3221 45,75315482 21,22184134 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 9 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3222 45,75328115 21,22241936 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3223 45,75328115 21,22241936 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3224 45,75310634 21,22216311 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3225 45,75310634 21,22216311 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3226 45,75320255 21,22265932 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3227 45,75320255 21,22265932 B‐dul Republicii (M3) General Dragalina Sfantul Ion RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3228 45,75586064 21,24033037 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3229 45,75586064 21,24033037 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3230 45,75574521 21,24010127 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3231 45,75574521 21,24010127 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3232 45,75600909 21,2400074 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 3233 45,75600909 21,2400074 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3234 45,75594014 21,23954153 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3235 45,75594014 21,23954153 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3236 45,75572277 21,23991795 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3237 45,75572277 21,23991795 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3238 45,75566226 21,23956323 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3239 45,75566226 21,23956323 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3240 45,75563567 21,23920863 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3241 45,75563567 21,23920863 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3242 45,75586063 21,23912066 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3243 45,75586063 21,23912066 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3244 45,75557953 21,23880093 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3245 45,75557953 21,23880093 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3246 45,75580971 21,23873388 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3247 45,75580971 21,23873388 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna

Pagina 58 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

3248 45,75578351 21,23834228 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3249 45,75578351 21,23834228 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3250 45,75552284 21,23841792 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3251 45,75552284 21,23841792 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3252 45,75579287 21,23810624 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3253 45,75579287 21,23810624 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3254 45,75549556 21,23799303 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3255 45,75549556 21,23799303 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3256 45,75548433 21,23773017 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3257 45,75548433 21,23773017 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3258 45,7557744 21,23782137 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3259 45,7557744 21,23782137 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3260 45,75576504 21,23746195 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3261 45,75576504 21,23746195 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3262 45,75575194 21,23714814 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3263 45,75575194 21,23714814 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3264 45,75546576 21,23744026 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3265 45,75546576 21,23744026 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3266 45,75544666 21,23711382 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3267 45,75544666 21,23711382 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3268 45,75542981 21,2367249 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3269 45,75542981 21,2367249 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3270 45,75570117 21,23654788 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3271 45,75570117 21,23654788 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3272 45,75542459 21,23648673 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3273 45,75542459 21,23648673 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3274 45,7556862 21,23606508 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3275 45,7556862 21,23606508 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3276 45,75542233 21,23610263 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3277 45,75542233 21,23610263 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3278 45,75569181 21,23567616 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3279 45,75569181 21,23567616 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3280 45,75541336 21,23570085 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3281 45,75541336 21,23570085 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3282 45,75542459 21,23531729 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3283 45,75542459 21,23531729 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3284 45,7556922 21,23529047 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3285 45,7556922 21,23529047 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3286 45,75568433 21,23506998 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3287 45,75568433 21,23506998 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3288 45,75540961 21,23491764 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3289 45,75540961 21,23491764 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3290 45,75567723 21,23471648 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3291 45,75567723 21,23471648 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3292 45,75542271 21,23455554 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3293 45,75542271 21,23455554 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3294 45,75572214 21,23435974 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3295 45,75572214 21,23435974 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3296 45,75544704 21,23418808 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3297 45,75544704 21,23418808 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3298 45,7555701 21,23390382 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3299 45,7555701 21,23390382 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3300 45,75544846 21,23377776 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 3301 45,75544846 21,23377776 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3302 45,75573899 21,23390913 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 3303 45,75573899 21,23390913 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3304 45,75576721 21,23346552 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 59 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

3305 45,75576721 21,23346552 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3306 45,7554865 21,23329118 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3307 45,7554865 21,23329118 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3308 45,75560627 21,23345211 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3309 45,75560627 21,23345211 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3310 45,75565493 21,23304442 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3311 45,75565493 21,23304442 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3312 45,75568861 21,23271719 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3313 45,75568861 21,23271719 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3314 45,75572979 21,23233095 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3315 45,75572979 21,23233095 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3316 45,75550521 21,23293981 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3317 45,75550521 21,23293981 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3318 45,75577353 21,23315253 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3319 45,75580651 21,23275206 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3320 45,75551831 21,23255357 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3321 45,75581774 21,23236582 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3322 45,75554264 21,23223439 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3323 45,75576504 21,23746195 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Suport proiector Standard 2 brate Buna 3324 45,75576504 21,23746195 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Suport proiector Standard 1 brat Buna 3325 45,7557744 21,23782137 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Suport proiector Standard 2 brate Buna 3326 45,7557744 21,23782137 B‐dul Revolutiei 1989 (M3) Pod Decebal Martin Luther RATT 10 Buna Suport proiector Standard 1 brat Buna 3327 45,73682862 21,25008845 B‐dul Sudului (M3) bulbuca prezan Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3328 45,73653096 21,25005358 B‐dul Sudului (M3) bulbuca prezan Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3329 45,73682944 21,25049668 B‐dul Sudului (M3) bulbuca prezan Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3330 45,7367346 21,25039981 B‐dul Sudului (M3) bulbuca prezan Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3331 45,73627459 21,24992639 B‐dul Sudului (M3) bulbuca prezan Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 3332 45,73648456 21,25023389 B‐dul Sudului (M3) bulbuca prezan Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3333 45,73648456 21,25023389 B‐dul Sudului (M3) bulbuca prezan Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3334 45,73624532 21,25006249 B‐dul Sudului (M3) bulbuca prezan Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3335 45,73576484 21,24970903 B‐dul Sudului (M3) bulbuca prezan Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3336 45,73599151 21,24984424 B‐dul Sudului (M3) bulbuca prezan Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3337 45,73599151 21,24984424 B‐dul Sudului (M3) bulbuca prezan Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3338 45,73602177 21,24971677 B‐dul Sudului (M3) bulbuca prezan Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3339 45,73602177 21,24971677 B‐dul Sudului (M3) bulbuca prezan Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3340 45,73579419 21,24958613 B‐dul Sudului (M3) bulbuca prezan Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3341 45,73579419 21,24958613 B‐dul Sudului (M3) bulbuca prezan Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3342 45,73555687 21,24943236 B‐dul Sudului (M3) bulbuca prezan Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3343 45,73555687 21,24943236 B‐dul Sudului (M3) bulbuca prezan Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3344 45,73553412 21,24955634 B‐dul Sudului (M3) bulbuca prezan Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3345 45,73553412 21,24955634 B‐dul Sudului (M3) bulbuca prezan Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3346 45,73527084 21,24926362 B‐dul Sudului (M3) bulbuca prezan Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3347 45,73527084 21,24926362 B‐dul Sudului (M3) bulbuca prezan Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3348 45,73524298 21,24937766 B‐dul Sudului (M3) bulbuca prezan Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3349 45,73498088 21,24923819 B‐dul Sudului (M3) bulbuca prezan Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3350 45,73500214 21,24912746 B‐dul Sudului (M3) bulbuca prezan Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3351 45,73500214 21,24912746 B‐dul Sudului (M3) bulbuca prezan Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3352 45,73478564 21,2490008 B‐dul Sudului (M3) bulbuca prezan Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3353 45,73478564 21,2490008 B‐dul Sudului (M3) bulbuca prezan Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3354 45,73453035 21,24900112 B‐dul Sudului (M3) bulbuca prezan Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3355 45,73453035 21,24900112 B‐dul Sudului (M3) bulbuca prezan Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3356 45,73459336 21,24885338 B‐dul Sudului (M3) bulbuca prezan Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 3357 45,734758 21,2491361 B‐dul Sudului (M3) bulbuca prezan Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3358 45,7343263 21,24871968 B‐dul Sudului (M3) bulbuca prezan Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 3359 45,73429333 21,24889103 B‐dul Sudului (M3) bulbuca prezan Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3360 45,73405601 21,24851356 B‐dul Sudului (M3) bulbuca prezan Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3361 45,7340092 21,24867449 B‐dul Sudului (M3) bulbuca prezan Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 60 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

3362 45,73380087 21,24838449 B‐dul Sudului (M3) bulbuca prezan Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3363 45,7337559 21,24852833 B‐dul Sudului (M3) bulbuca prezan Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3364 45,73349549 21,2482482 B‐dul Sudului (M3) bulbuca prezan Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3365 45,73346574 21,24838285 B‐dul Sudului (M3) bulbuca prezan Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3366 45,73324878 21,24812672 B‐dul Sudului (M3) bulbuca prezan Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3367 45,73299591 21,24797842 B‐dul Sudului (M3) bulbuca prezan Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3368 45,73273809 21,24783181 B‐dul Sudului (M3) bulbuca prezan Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3369 45,73322454 21,24824385 B‐dul Sudului (M3) bulbuca prezan Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3370 45,73295351 21,24808615 B‐dul Sudului (M3) bulbuca prezan Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3371 45,73272899 21,24796652 B‐dul Sudului (M3) bulbuca prezan Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3372 45,73255133 21,24759516 B‐dul Sudului (M3) bulbuca prezan Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 3373 45,73250453 21,2478151 B‐dul Sudului (M3) bulbuca prezan Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3374 45,73204194 21,24727827 B‐dul Sudului (M3) bulbuca prezan Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3375 45,73178292 21,24709491 B‐dul Sudului (M3) bulbuca prezan Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3376 45,73165736 21,24692408 B‐dul Sudului (M3) bulbuca prezan Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 3377 45,73229772 21,24744864 B‐dul Sudului (M3) bulbuca prezan Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3378 45,73229772 21,24744864 B‐dul Sudului (M3) bulbuca prezan Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3379 45,73224093 21,2476752 B‐dul Sudului (M3) bulbuca prezan Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3380 45,73224093 21,2476752 B‐dul Sudului (M3) bulbuca prezan Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3381 45,73194582 21,24755238 B‐dul Sudului (M3) bulbuca prezan Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3382 45,73194582 21,24755238 B‐dul Sudului (M3) bulbuca prezan Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3383 45,73178292 21,24709491 B‐dul Sudului (M3) bulbuca prezan Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3384 45,73178405 21,24749929 B‐dul Sudului (M3) bulbuca prezan Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3385 45,73155933 21,24741229 B‐dul Sudului (M3) bulbuca prezan Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3386 45,73125402 21,24708687 B‐dul Sudului (M3) bulbuca prezan Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3387 45,73153079 21,24671759 B‐dul Sudului (M3) bulbuca prezan Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3388 45,73139311 21,24652144 B‐dul Sudului (M3) bulbuca prezan Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3389 45,76100541 21,26266008 Behela (M5) Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3390 45,76067326 21,2624321 Behela (M5) Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3391 45,76033388 21,2622531 Behela (M5) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3392 45,76004669 21,26207718 Behela (M5) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3393 45,7631955 21,25814452 Behelei (M5) Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 3394 45,76374197 21,25764159 Behelei (M5) Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 3395 45,76351369 21,25789372 Behelei (M5) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3396 45,76381998 21,25805907 Behelei (M5) Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 3 brate Buna 3397 45,74401137 21,234767 Bela Bartok (M4) Str.Arges Str.Plautius Andronescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3398 45,74416423 21,23473788 Bela Bartok (M4) Str.Arges Str.Plautius Andronescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3399 45,74449781 21,23462562 Bela Bartok (M4) Str.Arges Str.Plautius Andronescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3400 45,74477372 21,23455444 Bela Bartok (M4) Str.Arges Str.Plautius Andronescu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3401 45,74537785 21,2345012 Bela Bartok (M4) Str.Arges Str.Plautius Andronescu Beton SE10 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3402 45,7457171 21,23442238 Bela Bartok (M4) Str.Arges Str.Plautius Andronescu Beton SE10 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3403 45,72618775 21,18501852 Bela Lugoji (M5) nicolae filimon capatul strazii bela lugoji Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3404 45,72637742 21,18531135 Bela Lugoji (M5) nicolae filimon capatul strazii bela lugoji Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3405 45,72658298 21,185628 Bela Lugoji (M5) nicolae filimon capatul strazii bela lugoji Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3406 45,75312399 21,19015881 Belgrad (M5) Calea Bogdanestilor drum infundat Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3407 45,75321051 21,18978227 Belgrad (M5) Calea Bogdanestilor drum infundat Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3408 45,75328962 21,18944468 Belgrad (M5) Calea Bogdanestilor drum infundat Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3409 45,75337117 21,18913009 Belgrad (M5) Calea Bogdanestilor drum infundat Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3410 45,7534292 21,1889092 Belgrad (M5) Calea Bogdanestilor drum infundat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3411 45,72520803 21,22948051 Berzei (M4) muzicescu mures Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3412 45,72545567 21,2295101 Berzei (M4) muzicescu mures Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3413 45,72567744 21,22954966 Berzei (M4) muzicescu mures Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3414 45,72600587 21,22958207 Berzei (M4) muzicescu mures Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3415 45,72628903 21,22961679 Berzei (M4) muzicescu mures Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3416 45,72655915 21,229652 Berzei (M4) muzicescu mures Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3417 45,72681233 21,22968246 Berzei (M4) muzicescu mures Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3418 45,72711681 21,22973639 Berzei (M4) muzicescu mures Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 61 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

3419 45,72739698 21,22976796 Berzei (M4) muzicescu mures Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3420 45,72768507 21,22979556 Berzei (M4) muzicescu mures Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3421 45,72798617 21,22981942 Berzei (M4) muzicescu mures Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3422 45,72827474 21,22985327 Berzei (M4) muzicescu mures Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3423 45,7285565 21,22989871 Berzei (M4) muzicescu mures Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3424 45,72883375 21,22993632 Berzei (M4) muzicescu mures Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3425 45,7290883 21,22995692 Berzei (M4) muzicescu mures Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3426 45,75180385 21,27442558 Bistrei (M5) Delinesti Tata Oancea Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3427 45,7514538 21,2745683 Bistrei (M5) Delinesti Tata Oancea Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3428 45,75116984 21,27466867 Bistrei (M5) Delinesti Tata Oancea Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3429 45,7508202 21,27482578 Bistrei (M5) Delinesti Tata Oancea Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3430 45,75049527 21,27497847 Bistrei (M5) Delinesti Tata Oancea Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3431 45,7501938 21,2750938 Bistrei (M5) Delinesti Tata Oancea Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3432 45,74986079 21,27524133 Bistrei (M5) Delinesti Tata Oancea Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3433 45,74958649 21,27532881 Bistrei (M5) Delinesti Tata Oancea Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3434 45,74930977 21,27546598 Bistrei (M5) Delinesti Tata Oancea Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3435 45,7490716 21,27554503 Bistrei (M5) Delinesti Tata Oancea Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3436 45,74576443 21,27571693 Bistrei (M5) Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3437 45,76276692 21,19239859 Bistrita (M5) Moise Dobosan Mircea cel Batran Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3438 45,76247052 21,1924394 Bistrita (M5) Moise Dobosan Mircea cel Batran Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3439 45,76213732 21,19251065 Bistrita (M5) Moise Dobosan Mircea cel Batran Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3440 45,76191316 21,1925345 Bistrita (M5) Moise Dobosan Mircea cel Batran Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3441 45,76162461 21,1925938 Bistrita (M5) Moise Dobosan Mircea cel Batran Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3442 45,76135612 21,1926419 Bistrita (M5) Moise Dobosan Mircea cel Batran Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3443 45,76107169 21,19269286 Bistrita (M5) Moise Dobosan Mircea cel Batran Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3444 45,75641965 21,27454658 Bobâlna (M4) Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3445 45,75651429 21,27478129 Bobâlna (M4) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3446 45,75680266 21,27485073 Bobâlna (M4) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3447 45,75712689 21,27494532 Bobâlna (M4) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3448 45,7574027 21,27501979 Bobâlna (M4) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3449 45,75767708 21,27510357 Bobâlna (M4) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3450 45,75795151 21,27517021 Bobâlna (M4) Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3451 45,75830838 21,2752787 Bobâlna (M4) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3452 45,75863796 21,27535809 Bobâlna (M4) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3453 45,7589727 21,2754584 Bobâlna (M4) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3454 45,75926385 21,27553903 Bobâlna (M4) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3455 45,75959846 21,27562689 Bobâlna (M4) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3456 45,75993191 21,2757402 Bobâlna (M4) Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3457 45,76024593 21,2757771 Bobâlna (M4) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3458 45,76051618 21,27574645 Bobâlna (M4) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3459 45,7607652 21,27575852 Bobâlna (M4) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3460 45,76108878 21,27576522 Bobâlna (M4) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3461 45,76143573 21,27575902 Bobâlna (M4) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3462 45,76177941 21,27574511 Bobâlna (M4) Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3463 45,76212284 21,27571377 Bobâlna (M4) Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3464 45,76245405 21,27572718 Bobâlna (M4) Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3465 45,76278246 21,27572029 Bobâlna (M4) Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3466 45,76312805 21,27575642 Bobâlna (M4) Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3467 45,76345748 21,27575571 Bobâlna (M4) Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3468 45,76370634 21,27574499 Bobâlna (M4) Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3469 45,76412339 21,27575793 Bobâlna (M4) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3470 45,76447471 21,27573969 Bobâlna (M4) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3471 45,76478159 21,27573818 Bobâlna (M4) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3472 45,7650715 21,27571066 Bobâlna (M4) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3473 45,76540549 21,27569456 Bobâlna (M4) Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3474 45,76088155 21,27310402 Bobâlna (M4) Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3475 45,76090734 21,27251592 Bobâlna (M4) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 62 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

3476 45,76063601 21,27202011 Bobâlna (M4) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3477 45,72835704 21,24858284 Boema (M5) mures capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3478 45,72862398 21,24862138 Boema (M5) mures capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3479 45,72890582 21,24865016 Boema (M5) mures capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3480 45,72916325 21,24868653 Boema (M5) mures capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3481 45,72941172 21,24872703 Boema (M5) mures capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3482 45,75301907 21,20929651 Bogdan Petriceicu Hasdeu (M4) Nera Calea Bogdanestilor Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3483 45,75334097 21,2092992 Bogdan Petriceicu Hasdeu (M4) Nera Calea Bogdanestilor Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3484 45,75358053 21,20929383 Bogdan Petriceicu Hasdeu (M4) Nera Calea Bogdanestilor Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3485 45,75407647 21,20929383 Bogdan Petriceicu Hasdeu (M4) Nera Calea Bogdanestilor Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3486 45,75441563 21,2093031 Bogdan Petriceicu Hasdeu (M4) Nera Calea Bogdanestilor Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3487 45,75873763 21,22361289 Borsec (M5) franz liszt capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3488 45,75886853 21,2232638 Borsec (M5) franz liszt capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3489 45,75898132 21,22295327 Borsec (M5) franz liszt capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3490 45,74392208 21,24622409 Bradul (M5) Caceu Capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3491 45,74370224 21,24636665 Bradul (M5) Caceu Capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3492 45,74360847 21,24657503 Bradul (M5) Caceu Capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3493 45,74355716 21,24648239 Bradul (M5) Caceu Capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3494 45,74341491 21,24659156 Bradul (M5) Caceu Capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3495 45,74349661 21,24694775 Bradul (M5) Caceu Capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3496 45,74362332 21,24741529 Bradul (M5) Caceu Capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3497 45,74372362 21,24780228 Bradul (M5) Caceu Capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3498 45,74383205 21,24812527 Bradul (M5) Caceu Capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3499 45,73550156 21,20411231 Bran (M5) clabucet capatul strazii brsn Metalic 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 3500 45,7355426 21,20390597 Bran (M5) clabucet capatul strazii brsn Metalic 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 3501 45,76486607 21,22297546 Brandusei (M4) Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3502 45,76509395 21,22274872 Brandusei (M4) Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3503 45,76540121 21,22242561 Brandusei (M4) Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3504 45,76556955 21,22223504 Brandusei (M4) Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3505 45,76574303 21,22205299 Brandusei (M4) Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3506 45,76594368 21,22186631 Brandusei (M4) Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 3507 45,76615119 21,22164563 Brandusei (M4) Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 3508 45,76637171 21,2214106 Brandusei (M4) Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3509 45,76657363 21,22120641 Brandusei (M4) Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3510 45,76680086 21,22096572 Brandusei (M4) Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3511 45,76693021 21,22153773 Brandusei (M4) Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3512 45,7666878 21,22178872 Brandusei (M4) Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3513 45,76758256 21,22103244 Brandusei (M4) Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 3514 45,76758256 21,22103244 Brandusei (M4) Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3515 45,7671121 21,22077036 Brandusei (M4) Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3516 45,76736919 21,22047216 Brandusei (M4) Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 3517 45,76760419 21,22023066 Brandusei (M4) Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 3518 45,76800707 21,21980131 Brandusei (M4) Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 3519 45,76779639 21,22000566 Brandusei (M4) Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3520 45,76831128 21,22029105 Brandusei (M4) Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 3521 45,76831128 21,22029105 Brandusei (M4) Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 3522 45,77421377 21,23593978 Brazilor (M5) constantin cel mare radulescu motru Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3523 45,77412232 21,23631254 Brazilor (M5) constantin cel mare radulescu motru Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3524 45,77402491 21,23663337 Brazilor (M5) constantin cel mare radulescu motru Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3525 45,74687268 21,26165008 Brigadierilor (M5) Campului Virgiliu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3526 45,74655164 21,26236236 Brigadierilor (M5) Campului Virgiliu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3527 45,74672571 21,26200026 Brigadierilor (M5) Campului Virgiliu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 63 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

3528 45,76027019 21,27814799 Brumarele (M4) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3529 45,76061638 21,27818374 Brumarele (M4) Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3530 45,76087274 21,27817033 Brumarele (M4) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3531 45,76113285 21,27817837 Brumarele (M4) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3532 45,7789251 21,22581764 Brutus Hanes (M5) grigore popa gheorghe ivanescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3533 45,77858111 21,22562945 Brutus Hanes (M5) grigore popa gheorghe ivanescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3534 45,77858111 21,22562945 Brutus Hanes (M5) grigore popa gheorghe ivanescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3535 45,76010432 21,18617138 Bruxelles (M5) Moise Dobosan infundata Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3536 45,75980346 21,18623294 Bruxelles (M5) Moise Dobosan infundata Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3537 45,75741289 21,18665753 Bruxelles (M5) Moise Dobosan infundata Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3538 45,75760838 21,18660272 Bruxelles (M5) Moise Dobosan infundata Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3539 45,75786204 21,18655413 Bruxelles (M5) Moise Dobosan infundata Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3540 45,75817727 21,18651421 Bruxelles (M5) Moise Dobosan infundata Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3541 45,75840171 21,18646968 Bruxelles (M5) Moise Dobosan infundata Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3542 45,75866132 21,18644144 Bruxelles (M5) Moise Dobosan infundata Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3543 45,75890245 21,18638337 Bruxelles (M5) Moise Dobosan infundata Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3544 45,75920935 21,18635118 Bruxelles (M5) Moise Dobosan infundata Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3545 45,75949118 21,1862915 Bruxelles (M5) Moise Dobosan infundata Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3546 45,7455579 21,24394309 Bucegi (M5) 1 Decembrie 1918 Capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3547 45,74545543 21,24385287 Bucegi (M5) 1 Decembrie 1918 Capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3548 45,7452851 21,24392529 Bucegi (M5) 1 Decembrie 1918 Capat Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3549 45,74504506 21,24391119 Bucegi (M5) 1 Decembrie 1918 Capat Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3550 45,74480077 21,2438946 Bucegi (M5) 1 Decembrie 1918 Capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3551 45,74455397 21,24395837 Bucegi (M5) 1 Decembrie 1918 Capat Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3552 45,74431039 21,2440981 Bucegi (M5) 1 Decembrie 1918 Capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3553 45,74408957 21,2442397 Bucegi (M5) 1 Decembrie 1918 Capat Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3554 45,74385386 21,24439483 Bucegi (M5) 1 Decembrie 1918 Capat Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3555 45,74372342 21,24448739 Bucegi (M5) 1 Decembrie 1918 Capat Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3556 45,7434473 21,24465801 Bucegi (M5) 1 Decembrie 1918 Capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3557 45,74325819 21,24481541 Bucegi (M5) 1 Decembrie 1918 Capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3558 45,74301243 21,24495244 Bucegi (M5) 1 Decembrie 1918 Capat Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3559 45,77226813 21,2163217 Bucovinei (M4) Torontalului Cernaianu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3560 45,77213802 21,21595357 Bucovinei (M4) Torontalului Cernaianu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3561 45,77196505 21,21553179 Bucovinei (M4) Torontalului Cernaianu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3562 45,77177247 21,21504745 Bucovinei (M4) Torontalului Cernaianu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3563 45,77165835 21,21476045 Bucovinei (M4) Torontalului Cernaianu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3564 45,77151893 21,21441163 Bucovinei (M4) Torontalului Cernaianu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3565 45,77133643 21,21398817 Bucovinei (M4) Torontalului Cernaianu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3566 45,77125411 21,21363144 Bucovinei (M4) Torontalului Cernaianu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3567 45,77104019 21,21339267 Bucovinei (M4) Torontalului Cernaianu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3568 45,77081457 21,21314308 Bucovinei (M4) Torontalului Cernaianu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3569 45,7706067 21,21289073 Bucovinei (M4) Torontalului Cernaianu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3570 45,77033068 21,21258244 Bucovinei (M4) Torontalului Cernaianu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3571 45,77004937 21,21222995 Bucovinei (M4) Torontalului Cernaianu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3572 45,7697799 21,21189035 Bucovinei (M4) Torontalului Cernaianu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3573 45,76960301 21,21168684 Bucovinei (M4) Torontalului Cernaianu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3574 45,76941217 21,21170427 Bucovinei (M4) Torontalului Cernaianu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3575 45,76938973 21,21135354 Bucovinei (M4) Torontalului Cernaianu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3576 45,76934183 21,21156705 Bucovinei (M4) Torontalului Cernaianu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Lipsa 3577 45,76918393 21,21113092 Bucovinei (M4) Torontalului Cernaianu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3578 45,76917457 21,21139109 Bucovinei (M4) Torontalului Cernaianu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3579 45,7689549 21,21115495 Bucovinei (M4) Torontalului Cernaianu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3580 45,76895063 21,21086118 Bucovinei (M4) Torontalului Cernaianu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3581 45,76879212 21,21095378 Bucovinei (M4) Torontalului Cernaianu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3582 45,76854374 21,21065822 Bucovinei (M4) Torontalului Cernaianu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3583 45,76854374 21,21065822 Bucovinei (M4) Torontalului Cernaianu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3584 45,76843709 21,21038732 Bucovinei (M4) Torontalului Cernaianu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Lipsa

Pagina 64 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

3585 45,76814279 21,2099538 Bucovinei (M4) Torontalului Cernaianu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3586 45,76791737 21,20953685 Bucovinei (M4) Torontalului Cernaianu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3587 45,76768252 21,2091612 Bucovinei (M4) Torontalului Cernaianu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3588 45,76748934 21,2088186 Bucovinei (M4) Torontalului Cernaianu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3589 45,76733737 21,2084534 Bucovinei (M4) Torontalului Cernaianu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3590 45,76736627 21,20837113 Bucovinei (M4) Torontalului Cernaianu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3591 45,76720255 21,20814917 Bucovinei (M4) Torontalului Cernaianu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3592 45,7677709 21,20803561 Bucovinei (M4) Torontalului Cernaianu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3593 45,7677709 21,20803561 Bucovinei (M4) Torontalului Cernaianu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3594 45,76789007 21,20751849 Bucovinei (M4) Torontalului Cernaianu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3595 45,76804249 21,20820443 Bucovinei (M4) Torontalului Cernaianu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3596 45,76804249 21,20820443 Bucovinei (M4) Torontalului Cernaianu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3597 45,76833033 21,20854925 Bucovinei (M4) Torontalului Cernaianu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3598 45,75961775 21,23578434 Bucuresti (M4) Popovici Tudorov Beton SCP10005 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 3599 45,75984386 21,23625197 Bucuresti (M4) Popovici Tudorov Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3600 45,75971298 21,23623648 Bucuresti (M4) Popovici Tudorov Beton SCP10005 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 3601 45,75943913 21,23620539 Bucuresti (M4) Popovici Tudorov Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3602 45,76018888 21,23642922 Bucuresti (M4) Popovici Tudorov Beton SI9 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3603 45,76051228 21,23659529 Bucuresti (M4) Popovici Tudorov Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3604 45,76063568 21,23685537 Bucuresti (M4) Popovici Tudorov Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3605 45,76074034 21,23718962 Bucuresti (M4) Popovici Tudorov Beton SI9 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3606 45,7608433 21,23750406 Bucuresti (M4) Popovici Tudorov Beton SI9 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3607 45,7609595 21,23781491 Bucuresti (M4) Popovici Tudorov Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3608 45,76106616 21,2381475 Bucuresti (M4) Popovici Tudorov Beton SI9 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3609 45,76116198 21,23841464 Bucuresti (M4) Popovici Tudorov Beton SI9 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3610 45,76125442 21,23871058 Bucuresti (M4) Popovici Tudorov Beton SI9 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3611 45,76114548 21,23763147 Bucuresti (M4) Popovici Tudorov Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3612 45,76128735 21,23803397 Bucuresti (M4) Popovici Tudorov Beton SI9 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3613 45,76138637 21,23836946 Bucuresti (M4) Popovici Tudorov Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3614 45,73764733 21,20173748 Budai Deleanu (M3) banatul sens giratoriu resitei Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3615 45,73779697 21,20164413 Budai Deleanu (M3) banatul sens giratoriu resitei Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3616 45,73771378 21,20202238 Budai Deleanu (M3) banatul sens giratoriu resitei Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3617 45,73785613 21,20192912 Budai Deleanu (M3) banatul sens giratoriu resitei Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3618 45,73777987 21,20238026 Budai Deleanu (M3) banatul sens giratoriu resitei Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3619 45,73794745 21,20232902 Budai Deleanu (M3) banatul sens giratoriu resitei Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3620 45,73786829 21,20273671 Budai Deleanu (M3) banatul sens giratoriu resitei Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3621 45,73801744 21,20269368 Budai Deleanu (M3) banatul sens giratoriu resitei Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3622 45,73795556 21,20309529 Budai Deleanu (M3) banatul sens giratoriu resitei Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3623 45,7381012 21,2030295 Budai Deleanu (M3) banatul sens giratoriu resitei Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3624 45,73802988 21,20343959 Budai Deleanu (M3) banatul sens giratoriu resitei Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3625 45,73816656 21,20337333 Budai Deleanu (M3) banatul sens giratoriu resitei Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3626 45,73807342 21,20380649 Budai Deleanu (M3) banatul sens giratoriu resitei Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3627 45,73822981 21,2037171 Budai Deleanu (M3) banatul sens giratoriu resitei Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3628 45,73816051 21,20406071 Budai Deleanu (M3) banatul sens giratoriu resitei Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3629 45,73829436 21,20400707 Budai Deleanu (M3) banatul sens giratoriu resitei Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3630 45,73823071 21,20445097 Budai Deleanu (M3) banatul sens giratoriu resitei Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3631 45,73836363 21,20439062 Budai Deleanu (M3) banatul sens giratoriu resitei Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3632 45,73828934 21,20480967 Budai Deleanu (M3) banatul sens giratoriu resitei Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3633 45,73841635 21,20476496 Budai Deleanu (M3) banatul sens giratoriu resitei Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3634 45,73840755 21,20556163 Budai Deleanu (M3) banatul sens giratoriu resitei Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3635 45,73843677 21,20588676 Budai Deleanu (M3) banatul sens giratoriu resitei Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3636 45,73849982 21,20629058 Budai Deleanu (M3) banatul sens giratoriu resitei Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3637 45,73854011 21,20660351 Budai Deleanu (M3) banatul sens giratoriu resitei Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3638 45,73847624 21,2051219 Budai Deleanu (M3) banatul sens giratoriu resitei Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3639 45,73852865 21,2054999 Budai Deleanu (M3) banatul sens giratoriu resitei Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3640 45,7385747 21,20583824 Budai Deleanu (M3) banatul sens giratoriu resitei Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3641 45,73863982 21,20624712 Budai Deleanu (M3) banatul sens giratoriu resitei Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 65 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

3642 45,73871205 21,20651658 Budai Deleanu (M3) banatul sens giratoriu resitei Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3643 45,73858788 21,20697183 Budai Deleanu (M3) banatul sens giratoriu resitei Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3644 45,7387522 21,20691566 Budai Deleanu (M3) banatul sens giratoriu resitei Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3645 45,73866617 21,2072826 Budai Deleanu (M3) banatul sens giratoriu resitei Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3646 45,73878658 21,20724302 Budai Deleanu (M3) banatul sens giratoriu resitei Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3647 45,73871362 21,20759138 Budai Deleanu (M3) banatul sens giratoriu resitei Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3648 45,73882977 21,20756666 Budai Deleanu (M3) banatul sens giratoriu resitei Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3649 45,73876542 21,20792642 Budai Deleanu (M3) banatul sens giratoriu resitei Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3650 45,73888463 21,20787568 Budai Deleanu (M3) banatul sens giratoriu resitei Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3651 45,7388179 21,20828188 Budai Deleanu (M3) banatul sens giratoriu resitei Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3652 45,73892988 21,20823332 Budai Deleanu (M3) banatul sens giratoriu resitei Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3653 45,73886412 21,20859698 Budai Deleanu (M3) banatul sens giratoriu resitei Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3654 45,73897886 21,20856075 Budai Deleanu (M3) banatul sens giratoriu resitei Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3655 45,73890844 21,20892365 Budai Deleanu (M3) banatul sens giratoriu resitei Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3656 45,73902338 21,20886052 Budai Deleanu (M3) banatul sens giratoriu resitei Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3657 45,73892593 21,20919942 Budai Deleanu (M3) banatul sens giratoriu resitei Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3658 45,73905951 21,20916022 Budai Deleanu (M3) banatul sens giratoriu resitei Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3659 45,73893804 21,20945094 Budai Deleanu (M3) banatul sens giratoriu resitei Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3660 45,73911097 21,20940784 Budai Deleanu (M3) banatul sens giratoriu resitei Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3661 45,71160125 21,21343412 Bujorilor (M4) de la iesire din Timisoara capatul strazii bujorilor Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 3662 45,71191449 21,21325189 Bujorilor (M4) de la iesire din Timisoara capatul strazii bujorilor Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3663 45,71214944 21,21313182 Bujorilor (M4) de la iesire din Timisoara capatul strazii bujorilor Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3664 45,71239947 21,21300173 Bujorilor (M4) de la iesire din Timisoara capatul strazii bujorilor Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3665 45,71273076 21,21299859 Bujorilor (M4) de la iesire din Timisoara capatul strazii bujorilor Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3666 45,7130118 21,21283817 Bujorilor (M4) de la iesire din Timisoara capatul strazii bujorilor Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3667 45,71327646 21,21270325 Bujorilor (M4) de la iesire din Timisoara capatul strazii bujorilor Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3668 45,71355729 21,21255064 Bujorilor (M4) de la iesire din Timisoara capatul strazii bujorilor Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3669 45,71381618 21,21241388 Bujorilor (M4) de la iesire din Timisoara capatul strazii bujorilor Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3670 45,71421248 21,21211757 Bujorilor (M4) de la iesire din Timisoara capatul strazii bujorilor Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 3671 45,71460806 21,21189263 Bujorilor (M4) de la iesire din Timisoara capatul strazii bujorilor Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3672 45,71479316 21,21175789 Bujorilor (M4) de la iesire din Timisoara capatul strazii bujorilor Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3673 45,71498049 21,21165349 Bujorilor (M4) de la iesire din Timisoara capatul strazii bujorilor Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3674 45,71528166 21,21146291 Bujorilor (M4) de la iesire din Timisoara capatul strazii bujorilor Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3675 45,71556693 21,21132715 Bujorilor (M4) de la iesire din Timisoara capatul strazii bujorilor Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3676 45,71586544 21,21113445 Bujorilor (M4) de la iesire din Timisoara capatul strazii bujorilor Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Lipsa 3677 45,71615218 21,21097976 Bujorilor (M4) de la iesire din Timisoara capatul strazii bujorilor Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3678 45,71647557 21,21075683 Bujorilor (M4) de la iesire din Timisoara capatul strazii bujorilor Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Lipsa 3679 45,71673176 21,21061589 Bujorilor (M4) de la iesire din Timisoara capatul strazii bujorilor Beton SE4 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Lipsa 3680 45,71708436 21,2104197 Bujorilor (M4) de la iesire din Timisoara capatul strazii bujorilor Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3681 45,71742336 21,21021426 Bujorilor (M4) de la iesire din Timisoara capatul strazii bujorilor Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Lipsa 3682 45,71776275 21,21002075 Bujorilor (M4) de la iesire din Timisoara capatul strazii bujorilor Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Lipsa 3683 45,71812678 21,20981601 Bujorilor (M4) de la iesire din Timisoara capatul strazii bujorilor Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Lipsa 3684 45,71843173 21,20964326 Bujorilor (M4) de la iesire din Timisoara capatul strazii bujorilor Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Lipsa 3685 45,71875321 21,2094531 Bujorilor (M4) de la iesire din Timisoara capatul strazii bujorilor Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Lipsa 3686 45,71904385 21,20929563 Bujorilor (M4) de la iesire din Timisoara capatul strazii bujorilor Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Lipsa 3687 45,71931846 21,20912759 Bujorilor (M4) de la iesire din Timisoara capatul strazii bujorilor Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Lipsa 3688 45,71957002 21,20897359 Bujorilor (M4) de la iesire din Timisoara capatul strazii bujorilor Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3689 45,7198773 21,20879096 Bujorilor (M4) de la iesire din Timisoara capatul strazii bujorilor Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Lipsa 3690 45,72018526 21,20860407 Bujorilor (M4) de la iesire din Timisoara capatul strazii bujorilor Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Lipsa 3691 45,72048876 21,2084498 Bujorilor (M4) de la iesire din Timisoara capatul strazii bujorilor Beton SCP10001 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Vandalizat 3692 45,72081229 21,20826789 Bujorilor (M4) de la iesire din Timisoara capatul strazii bujorilor Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Lipsa 3693 45,72109837 21,20808926 Bujorilor (M4) de la iesire din Timisoara capatul strazii bujorilor Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Lipsa 3694 45,72140918 21,20792078 Bujorilor (M4) de la iesire din Timisoara capatul strazii bujorilor Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3695 45,72169283 21,20775071 Bujorilor (M4) de la iesire din Timisoara capatul strazii bujorilor Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Lipsa 3696 45,72206461 21,20752858 Bujorilor (M4) de la iesire din Timisoara capatul strazii bujorilor Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3697 45,72240538 21,2073401 Bujorilor (M4) de la iesire din Timisoara capatul strazii bujorilor Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Lipsa 3698 45,72267031 21,2071916 Bujorilor (M4) de la iesire din Timisoara capatul strazii bujorilor Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Lipsa

Pagina 66 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

3699 45,72304326 21,20696522 Bujorilor (M4) de la iesire din Timisoara capatul strazii bujorilor Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Lipsa 3700 45,72336138 21,20679137 Bujorilor (M4) de la iesire din Timisoara capatul strazii bujorilor Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Lipsa 3701 45,72366056 21,20661578 Bujorilor (M4) de la iesire din Timisoara capatul strazii bujorilor Beton SCP10001 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Lipsa 3702 45,72399754 21,20643219 Bujorilor (M4) de la iesire din Timisoara capatul strazii bujorilor Beton SCP10001 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Lipsa 3703 45,72428536 21,20628349 Bujorilor (M4) de la iesire din Timisoara capatul strazii bujorilor Beton SCP10001 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Lipsa 3704 45,72458233 21,2060985 Bujorilor (M4) de la iesire din Timisoara capatul strazii bujorilor Beton SCP10001 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Lipsa 3705 45,72485556 21,20595808 Bujorilor (M4) de la iesire din Timisoara capatul strazii bujorilor Beton SCP10001 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Lipsa 3706 45,72505 21,20584936 Bujorilor (M4) de la iesire din Timisoara capatul strazii bujorilor Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3707 45,72532645 21,2056815 Bujorilor (M4) de la iesire din Timisoara capatul strazii bujorilor Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3708 45,7259175 21,20535168 Bujorilor (M4) de la iesire din Timisoara capatul strazii bujorilor Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3709 45,72625287 21,20515304 Bujorilor (M4) de la iesire din Timisoara capatul strazii bujorilor Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3710 45,72653768 21,20498311 Bujorilor (M4) de la iesire din Timisoara capatul strazii bujorilor Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3711 45,72685793 21,2047938 Bujorilor (M4) de la iesire din Timisoara capatul strazii bujorilor Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3712 45,72710048 21,20464804 Bujorilor (M4) de la iesire din Timisoara capatul strazii bujorilor Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3713 45,72722067 21,20459079 Bujorilor (M4) de la iesire din Timisoara capatul strazii bujorilor Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3714 45,72457534 21,20585646 Bujorilor (M4) capatul strazii bujorilor str. cercului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3715 45,72425534 21,20604804 Bujorilor (M4) capatul strazii bujorilor str. cercului Beton SCP10001 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 3716 45,72394444 21,20622037 Bujorilor (M4) capatul strazii bujorilor str. cercului Beton SCP10001 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 3717 45,71564688 21,21106778 Bujorilor (M4) capatul strazii bujorilor str. cercului Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3718 45,71587937 21,21088023 Bujorilor (M4) capatul strazii bujorilor str. cercului Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3719 45,71615841 21,21073003 Bujorilor (M4) capatul strazii bujorilor str. cercului Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3720 45,71642105 21,21057061 Bujorilor (M4) capatul strazii bujorilor str. cercului Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3721 45,71678763 21,21036961 Bujorilor (M4) capatul strazii bujorilor str. cercului Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3722 45,7170797 21,21020549 Bujorilor (M4) capatul strazii bujorilor str. cercului Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3723 45,71738519 21,2100211 Bujorilor (M4) capatul strazii bujorilor str. cercului Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3724 45,71768265 21,20987053 Bujorilor (M4) capatul strazii bujorilor str. cercului Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3725 45,71797973 21,20967717 Bujorilor (M4) capatul strazii bujorilor str. cercului Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3726 45,71833087 21,20945907 Bujorilor (M4) capatul strazii bujorilor str. cercului Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3727 45,71860959 21,209318 Bujorilor (M4) capatul strazii bujorilor str. cercului Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3728 45,71887925 21,20915975 Bujorilor (M4) capatul strazii bujorilor str. cercului Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3729 45,71922396 21,20897819 Bujorilor (M4) capatul strazii bujorilor str. cercului Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3730 45,7195299 21,20878786 Bujorilor (M4) capatul strazii bujorilor str. cercului Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3731 45,71981922 21,20859609 Bujorilor (M4) capatul strazii bujorilor str. cercului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3732 45,72014339 21,20842185 Bujorilor (M4) capatul strazii bujorilor str. cercului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3733 45,72045054 21,20822986 Bujorilor (M4) capatul strazii bujorilor str. cercului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3734 45,72076129 21,2080691 Bujorilor (M4) capatul strazii bujorilor str. cercului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3735 45,72104405 21,20790549 Bujorilor (M4) capatul strazii bujorilor str. cercului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3736 45,72133062 21,2077218 Bujorilor (M4) capatul strazii bujorilor str. cercului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3737 45,72159257 21,20757953 Bujorilor (M4) capatul strazii bujorilor str. cercului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3738 45,72188116 21,20740127 Bujorilor (M4) capatul strazii bujorilor str. cercului Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3739 45,72216579 21,20725241 Bujorilor (M4) capatul strazii bujorilor str. cercului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3740 45,72247175 21,20706844 Bujorilor (M4) capatul strazii bujorilor str. cercului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3741 45,72275263 21,20690224 Bujorilor (M4) capatul strazii bujorilor str. cercului Beton SCP10001 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 3742 45,72304117 21,20672694 Bujorilor (M4) capatul strazii bujorilor str. cercului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3743 45,72330955 21,20655402 Bujorilor (M4) capatul strazii bujorilor str. cercului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 3744 45,72361399 21,20640593 Bujorilor (M4) capatul strazii bujorilor str. cercului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3745 45,73928581 21,21004527 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna

3746 45,73950108 21,21034031 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3747 45,73930248 21,21021202 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna

3748 45,73976069 21,21053782 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3749 45,73970482 21,21011131 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu Beton SCP10002 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 67 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

3750 45,74004123 21,21075915 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3751 45,73985375 21,21024009 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu Beton SCP10001 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna

3752 45,74014275 21,21047247 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3753 45,74027217 21,21093782 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3754 45,74051734 21,21113162 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3755 45,7406319 21,21081754 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3756 45,74040633 21,21064051 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3757 45,74087687 21,21102108 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3758 45,74076247 21,21132529 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3759 45,74100861 21,21113941 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3760 45,74094034 21,21144695 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3761 45,74094034 21,21144695 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu Beton SCP10005 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna

3762 45,74113754 21,21161035 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3763 45,74113754 21,21161035 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu Beton SCP10005 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna

3764 45,74134178 21,2113878 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3765 45,74134178 21,2113878 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3766 45,74144417 21,21147672 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3767 45,74167685 21,21166373 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3768 45,7419541 21,21187734 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3769 45,74218956 21,21205607 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3770 45,74241638 21,21226757 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3771 45,74268692 21,21248975 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3772 45,74132537 21,21176149 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3773 45,74158623 21,21196498 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3774 45,74183693 21,21216018 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3775 45,74206706 21,21232615 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3776 45,7423061 21,21253371 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3777 45,74254755 21,21272284 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 68 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

3778 45,74264826 21,21280284 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3779 45,7429773 21,21266722 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna

3780 45,74301667 21,21308677 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna

3781 45,74322998 21,2129489 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3782 45,74322239 21,21324154 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3783 45,74346663 21,21345717 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3784 45,74346767 21,21318934 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3785 45,74367937 21,21338394 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3786 45,74390391 21,21360112 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3787 45,74412059 21,21381136 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3788 45,74433116 21,21402391 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3789 45,74453887 21,21420855 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3790 45,74474294 21,2144361 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3791 45,74498636 21,21465989 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3792 45,7437053 21,2136576 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3793 45,74396976 21,21396357 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3794 45,74416852 21,21410233 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3795 45,74437626 21,21429484 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3796 45,74454146 21,21444674 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3797 45,74479321 21,21469799 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3798 45,74501486 21,21492478 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3799 45,74521691 21,21490312 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3800 45,74526843 21,21515526 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3801 45,74544054 21,21534774 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3802 45,745572 21,2154593 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3803 45,74557443 21,21523733 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3804 45,74572371 21,2153222 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3805 45,74585654 21,21542796 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 69 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

3806 45,74601951 21,21548996 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3807 45,74568017 21,21566192 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3808 45,74576499 21,21572535 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3809 45,74597277 21,21594074 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3810 45,746187 21,21618696 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3811 45,74638294 21,21637366 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3812 45,7464575 21,21648167 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3813 45,74663824 21,21663396 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3814 45,74672815 21,21664789 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3815 45,74685362 21,21651489 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3816 45,74696688 21,21689086 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3817 45,74704523 21,21671531 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3818 45,74610575 21,21551928 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3819 45,74723822 21,21717953 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3820 45,74750918 21,21743264 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3821 45,747802 21,21771531 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3822 45,74731228 21,21699455 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3823 45,74758544 21,217278 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3824 45,74786874 21,21756415 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3825 45,74806059 21,2177676 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3826 45,74827501 21,21811681 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3827 45,74819671 21,21795674 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3828 45,74793329 21,21791924 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3829 45,74806312 21,21817171 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3830 45,74849778 21,21849911 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3831 45,7486458 21,21876443 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3832 45,74877255 21,21900303 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3833 45,74896008 21,21934192 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 70 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

3834 45,74917711 21,21974419 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu RATT 10 Buna Stradal Standard 2 brate Buna

3835 45,74853296 21,21906054 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu RATT 10 Buna Stradal Standard 2 brate Buna

3836 45,74818423 21,21838042 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3837 45,74834148 21,21870053 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3838 45,74842867 21,21883789 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3839 45,74861012 21,21918968 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3840 45,74882165 21,21952892 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3841 45,74900482 21,21992058 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3842 45,74910904 21,22013219 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu RATT 10 Buna Stradal Standard 2 brate Buna

3843 45,74938376 21,22015949 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu RATT 10 Buna Stradal Standard 2 brate Buna

3844 45,74926324 21,22049225 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3845 45,74944098 21,22072093 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3846 45,74952895 21,22050182 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3847 45,74960738 21,22090799 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3848 45,74964476 21,22066093 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3849 45,74985952 21,22104129 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3850 45,74978326 21,22126165 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3851 45,7500476 21,22179883 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3852 45,7500476 21,22179883 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna

3853 45,75000121 21,22129057 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3854 45,75000121 21,22129057 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna

3855 45,75023962 21,22174207 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3856 45,75023962 21,22174207 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna

3857 45,74986918 21,22143699 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3858 45,74986918 21,22143699 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna

3859 45,75025344 21,22215252 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3860 45,75025344 21,22215252 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna

3861 45,75036557 21,22200385 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 71 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

3862 45,75036557 21,22200385 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna

3863 45,75040377 21,22249472 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3864 45,75040377 21,22249472 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna

3865 45,750531 21,22232082 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3866 45,750531 21,22232082 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna

3867 45,75060688 21,22282224 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3868 45,75060688 21,22282224 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna

3869 45,75075366 21,22266608 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3870 45,75075366 21,22266608 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna

3871 45,75096151 21,22309554 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3872 45,75096151 21,22309554 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna

3873 45,75116364 21,22349518 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3874 45,75080853 21,22319495 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3875 45,75080853 21,22319495 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna

3876 45,75096201 21,22352755 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3877 45,75096201 21,22352755 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna

3878 45,75104435 21,22370457 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3879 45,75104435 21,22370457 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna

3880 45,75117695 21,22403724 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu RATT 10 Buna Stradal Standard 2 brate Buna

3881 45,75117695 21,22403724 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna

3882 45,75117916 21,22379344 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna

3883 45,75126573 21,22391707 Bulevardul 16 Decembrie 1989  (M2) sagului t. vladimirescu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3884 45,72691825 21,21846935 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) muzicescu rebreanu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3885 45,72665943 21,21845616 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) muzicescu rebreanu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3886 45,726399 21,21842079 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) muzicescu rebreanu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3887 45,72728224 21,21849427 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) muzicescu rebreanu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3888 45,72756337 21,2185117 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) muzicescu rebreanu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3889 45,72786082 21,21853685 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) muzicescu rebreanu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 72 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

3890 45,72819161 21,21856462 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) muzicescu rebreanu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3891 45,72842378 21,2185834 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) muzicescu rebreanu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3892 45,72861885 21,21859291 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) muzicescu rebreanu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3893 45,72884969 21,21860605 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) muzicescu rebreanu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3894 45,72910282 21,21863001 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) muzicescu rebreanu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3895 45,72941506 21,21864276 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) muzicescu rebreanu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3896 45,72964735 21,21864593 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) muzicescu rebreanu Beton SE11 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3897 45,72989429 21,21861891 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) muzicescu rebreanu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3898 45,73021057 21,21865378 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) muzicescu rebreanu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3899 45,73055484 21,21870352 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) muzicescu rebreanu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3900 45,73077469 21,21871899 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) muzicescu rebreanu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3901 45,73107388 21,21876404 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) muzicescu rebreanu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3902 45,73126715 21,21877896 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) muzicescu rebreanu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3903 45,73148328 21,21882408 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) muzicescu rebreanu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3904 45,73179337 21,21885841 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) muzicescu rebreanu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3905 45,73212962 21,21890386 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) muzicescu rebreanu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3906 45,72984902 21,21881728 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) muzicescu rebreanu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3907 45,7300856 21,21884822 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) muzicescu rebreanu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3908 45,73035718 21,21888385 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) muzicescu rebreanu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3909 45,73063294 21,21890956 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) muzicescu rebreanu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3910 45,73088341 21,21895048 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) muzicescu rebreanu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3911 45,73116531 21,21897515 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) muzicescu rebreanu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3912 45,7314084 21,21900107 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) muzicescu rebreanu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3913 45,73166569 21,21903763 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) muzicescu rebreanu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3914 45,7319399 21,21907091 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) muzicescu rebreanu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3915 45,73219294 21,21909823 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) muzicescu rebreanu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3916 45,73247861 21,21893064 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) muzicescu rebreanu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3917 45,73242892 21,21915189 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) muzicescu rebreanu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 73 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

3918 45,73331251 21,21919716 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) muzicescu rebreanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3919 45,7335623 21,21916651 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) muzicescu rebreanu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3920 45,73379988 21,21909484 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) muzicescu rebreanu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3921 45,73406073 21,21900431 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) muzicescu rebreanu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3922 45,73440361 21,21886515 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) muzicescu rebreanu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3923 45,7346823 21,21868364 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) muzicescu rebreanu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3924 45,73504497 21,21842593 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) muzicescu rebreanu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3925 45,7354083 21,2181957 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) muzicescu rebreanu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3926 45,7357439 21,21795065 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) muzicescu rebreanu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3927 45,73595383 21,21782743 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) muzicescu rebreanu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3928 45,73624619 21,21762555 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) muzicescu rebreanu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3929 45,73653825 21,21742078 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) muzicescu rebreanu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3930 45,73676477 21,2172513 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) muzicescu rebreanu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3931 45,73708462 21,21705363 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) muzicescu rebreanu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3932 45,7372948 21,21689397 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) muzicescu rebreanu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3933 45,73748587 21,21675069 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) muzicescu rebreanu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3934 45,73654128 21,21716345 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) rebreanu 16 decembrie Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3935 45,73682658 21,21700842 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) rebreanu 16 decembrie Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3936 45,73682658 21,21700842 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) rebreanu 16 decembrie Beton SE10 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna

3937 45,73699149 21,21692973 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) rebreanu 16 decembrie Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3938 45,73699149 21,21692973 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) rebreanu 16 decembrie Beton SE4 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna

3939 45,73731123 21,21669213 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) rebreanu 16 decembrie Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3940 45,73731123 21,21669213 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) rebreanu 16 decembrie Beton SE4 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna

3941 45,73764096 21,21645823 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) muzicescu rebreanu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3942 45,73781966 21,21635355 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) muzicescu rebreanu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3943 45,73803131 21,21619596 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) rebreanu 16 decembrie Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3944 45,73823669 21,21604177 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) rebreanu 16 decembrie Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3945 45,73791859 21,21651831 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) rebreanu 16 decembrie Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 74 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

3946 45,73832334 21,21623976 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) rebreanu 16 decembrie Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3947 45,73836665 21,21593641 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) rebreanu 16 decembrie Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3948 45,73860065 21,21576475 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) rebreanu 16 decembrie Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3949 45,73875228 21,2159362 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) rebreanu 16 decembrie Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3950 45,73893287 21,2158157 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) rebreanu 16 decembrie Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3951 45,73889237 21,21557726 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) rebreanu 16 decembrie Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3952 45,73916196 21,21540508 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) rebreanu 16 decembrie Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3953 45,73946264 21,21519252 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) rebreanu 16 decembrie Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3954 45,73974764 21,21498842 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) rebreanu 16 decembrie Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3955 45,73918994 21,21564661 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) rebreanu 16 decembrie Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3956 45,73945412 21,2154118 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) rebreanu 16 decembrie Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3957 45,73973362 21,21522362 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) rebreanu 16 decembrie Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3958 45,74002834 21,21502819 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) rebreanu 16 decembrie Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3959 45,7399819 21,21483184 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) rebreanu 16 decembrie Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3960 45,7399819 21,21483184 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) rebreanu 16 decembrie Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3961 45,74029627 21,21485725 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) rebreanu 16 decembrie Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3962 45,7402476 21,21467217 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) rebreanu 16 decembrie Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3963 45,74051545 21,214478 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) rebreanu 16 decembrie Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3964 45,74080361 21,21429634 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) rebreanu 16 decembrie Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3965 45,7405845 21,2146099 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) rebreanu 16 decembrie Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3966 45,74087418 21,21445213 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) rebreanu 16 decembrie Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3967 45,7409312 21,21440866 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) rebreanu 16 decembrie Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3968 45,74105968 21,21410273 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) rebreanu 16 decembrie Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3969 45,74131606 21,21388765 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) rebreanu 16 decembrie Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3970 45,741363 21,21408195 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) rebreanu 16 decembrie Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3971 45,74112903 21,21426257 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) rebreanu 16 decembrie Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3972 45,74168269 21,21388415 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) rebreanu 16 decembrie Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3973 45,74161231 21,21369491 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) rebreanu 16 decembrie Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 75 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

3974 45,74195205 21,21371006 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) rebreanu 16 decembrie Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3975 45,74187278 21,21350145 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) rebreanu 16 decembrie Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3976 45,74219264 21,21354658 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) rebreanu 16 decembrie Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3977 45,74243475 21,2133712 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) rebreanu 16 decembrie Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3978 45,74213958 21,21329448 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) rebreanu 16 decembrie Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3979 45,74242098 21,21311309 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) rebreanu 16 decembrie Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3980 45,74267368 21,21318819 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) rebreanu 16 decembrie Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3981 45,7426432 21,212948 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) rebreanu 16 decembrie Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3982 45,74285388 21,21311697 Bulevardul Constantin  Brancoveanu (M3) rebreanu 16 decembrie Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3983 45,73363866 21,25855713 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3984 45,73363866 21,25855713 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3985 45,73387462 21,25820576 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3986 45,73402751 21,25789393 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3987 45,73415 21,25755329 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3988 45,73435789 21,25713755 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3989 45,73458806 21,25673591 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3990 45,73474549 21,25644221 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3991 45,73420415 21,25694244 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3992 45,73344931 21,25820845 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3993 45,73360639 21,25788353 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3994 45,73372746 21,2576428 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3995 45,73392082 21,25729277 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3996 45,73440453 21,25657394 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3997 45,73461402 21,25620111 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3998 45,73481959 21,25581756 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

3999 45,73495133 21,25604152 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4000 45,73515595 21,25568286 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4001 45,73535039 21,25533149 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 76 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

4002 45,73553688 21,25501313 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4003 45,73567915 21,25474117 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4004 45,73588391 21,25441133 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4005 45,73625888 21,25368659 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4006 45,73659452 21,25292166 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4007 45,73644702 21,25328 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4008 45,73673526 21,25251937 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4009 45,73687427 21,25211632 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4010 45,73697655 21,25179059 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4011 45,73708184 21,25147365 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4012 45,73718081 21,25106441 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4013 45,73697472 21,25078359 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4014 45,73688648 21,25121541 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4015 45,73677767 21,25165491 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4016 45,73702885 21,2504166 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4017 45,73701801 21,25018788 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4018 45,73668544 21,2519802 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4019 45,73655503 21,25239073 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4020 45,73641094 21,25279158 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4021 45,73627394 21,25312345 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4022 45,73702885 21,2504166 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4023 45,73701801 21,25018788 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4024 45,73610293 21,25347829 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4025 45,73572153 21,25419173 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4026 45,73552341 21,25453888 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4027 45,73536556 21,25484577 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4028 45,73519398 21,25514632 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4029 45,7350239 21,25546197 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 77 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

4030 45,73591734 21,25381487 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4031 45,73591734 21,25381487 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4032 45,73727477 21,25072296 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4033 45,73733367 21,25039943 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4034 45,73735766 21,25005261 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4035 45,73737623 21,24971799 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4036 45,7374073 21,24936227 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4037 45,73743871 21,24904229 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4038 45,73748157 21,24870113 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4039 45,73751774 21,24839517 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4040 45,73755409 21,24810134 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4041 45,73760154 21,24772677 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4042 45,73709219 21,24996642 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4043 45,73713749 21,24968411 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4044 45,73716564 21,24931065 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4045 45,73721733 21,24897124 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4046 45,73725746 21,24865527 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4047 45,7372993 21,24832664 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4048 45,73733479 21,2480422 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4049 45,73738324 21,24766002 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4050 45,73755594 21,24611298 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4051 45,73765863 21,24733352 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4052 45,73769121 21,24696567 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4053 45,73747805 21,24688433 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4054 45,73752381 21,24648688 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4055 45,73773634 21,24657767 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4056 45,73777625 21,24617849 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4057 45,73783033 21,24585126 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 78 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

4058 45,73759551 21,24579989 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4059 45,73763631 21,24547137 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4060 45,73788834 21,2454925 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4061 45,73792009 21,24522999 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4062 45,73767049 21,24516339 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4063 45,73771349 21,24473472 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4064 45,73779855 21,24405959 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4065 45,73796369 21,24476386 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4066 45,73800272 21,24445362 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4067 45,73775135 21,2443984 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4068 45,73742992 21,24727448 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4069 45,73804193 21,24408829 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4070 45,73807772 21,2438104 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4071 45,73782012 21,2437092 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4072 45,73815633 21,24342185 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4073 45,73819218 21,24302006 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4074 45,73823875 21,24264308 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4075 45,73830625 21,24224947 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4076 45,73834026 21,24197362 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4077 45,73786985 21,24332707 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4078 45,73790461 21,24294903 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4079 45,73796834 21,24257531 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4080 45,73798779 21,24222917 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4081 45,73801987 21,24205734 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4082 45,73810563 21,24148916 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4083 45,73813492 21,24079312 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4084 45,73820849 21,24053642 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Vandalizat

4085 45,73804537 21,24177186 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 79 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

4086 45,73804537 21,24177186 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4087 45,73813082 21,24117734 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4088 45,73841861 21,24128818 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4089 45,7384765 21,2410614 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4090 45,73846586 21,24073811 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4091 45,73846586 21,24073811 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4092 45,73849199 21,2404904 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4093 45,73849199 21,2404904 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4094 45,73853352 21,24026525 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4095 45,73853352 21,24026525 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Metalic 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna

4096 45,73820849 21,24053642 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Metalic 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Vandalizat

4097 45,73859503 21,23990577 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Vandalizat

4098 45,73859503 21,23990577 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Metalic 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Vandalizat

4099 45,73825029 21,24019794 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Vandalizat

4100 45,73825029 21,24019794 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Metalic 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Vandalizat

4101 45,73829753 21,23984942 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Vandalizat

4102 45,73829753 21,23984942 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Metalic 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Vandalizat

4103 45,73863917 21,23945973 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4104 45,73863917 21,23945973 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Metalic 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna

4105 45,7383608 21,23940564 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4106 45,7383608 21,23940564 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Metalic 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna

4107 45,73842274 21,23894607 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4108 45,73842274 21,23894607 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Metalic 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna

4109 45,73869709 21,23897745 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4110 45,73869709 21,23897745 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Metalic 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna

4111 45,73845521 21,23851975 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Lipsa

4112 45,73845521 21,23851975 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Metalic 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Vandalizat

4113 45,73868617 21,23879683 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 80 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

4114 45,73868617 21,23879683 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna

4115 45,73859168 21,23848383 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4116 45,73859168 21,23848383 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna

4117 45,73874186 21,23849356 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4118 45,73874186 21,23849356 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Metalic 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna

4119 45,73606167 21,25406014 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem capat Beton SCP10005 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4120 45,73668544 21,2519802 Bulevardul Doctor losif Bulbuca  (M2) rond aem  capat Beton SCP10005 8 Buna Suport proiector Standard 1 brat Buna

4121 45,75027198 21,20754808 Bulevardul General Ion Dragalina  NORD (M2) bd republicii bd 16 decembrie 1989 Metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Vandalizat

4122 45,75027198 21,20754808 Bulevardul General Ion Dragalina  NORD (M2) bd republicii bd 16 decembrie 1989 Metalic 8 Vandalizat Pietonal Standard 1 brat Vandalizat

4123 45,75018308 21,20760382 Bulevardul General Ion Dragalina  NORD (M2) bd republicii bd 16 decembrie 1989 Metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Vandalizat

4124 45,75018308 21,20760382 Bulevardul General Ion Dragalina  NORD (M2) bd republicii bd 16 decembrie 1989 Metalic 8 Vandalizat Pietonal Standard 1 brat Vandalizat

4125 45,75004739 21,20767356 Bulevardul General Ion Dragalina  NORD (M2) bd republicii bd 16 decembrie 1989 Metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Vandalizat

4126 45,75004739 21,20767356 Bulevardul General Ion Dragalina  NORD (M2) bd republicii bd 16 decembrie 1989 Metalic 8 Vandalizat Pietonal Standard 1 brat Vandalizat

4127 45,74977133 21,20785411 Bulevardul General Ion Dragalina  NORD (M2) bd republicii bd 16 decembrie 1989 Metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Vandalizat

4128 45,74977133 21,20785411 Bulevardul General Ion Dragalina  NORD (M2) bd republicii bd 16 decembrie 1989 Metalic 8 Vandalizat Pietonal Standard 1 brat Vandalizat

4129 45,74955238 21,20799894 Bulevardul General Ion Dragalina  NORD (M2) bd republicii bd 16 decembrie 1989 Metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Vandalizat

4130 45,74955238 21,20799894 Bulevardul General Ion Dragalina  NORD (M2) bd republicii bd 16 decembrie 1989 Metalic 8 Vandalizat Pietonal Standard 1 brat Vandalizat

4131 45,74933004 21,20812952 Bulevardul General Ion Dragalina  NORD (M2) bd republicii bd 16 decembrie 1989 Metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Vandalizat

4132 45,74933004 21,20812952 Bulevardul General Ion Dragalina  NORD (M2) bd republicii bd 16 decembrie 1989 Metalic 8 Vandalizat Pietonal Standard 1 brat Vandalizat

4133 45,74907189 21,2083389 Bulevardul General Ion Dragalina  NORD (M2) bd republicii bd 16 decembrie 1989 Metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Vandalizat

4134 45,74907189 21,2083389 Bulevardul General Ion Dragalina  NORD (M2) bd republicii bd 16 decembrie 1989 Metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Vandalizat

4135 45,74881533 21,20853051 Bulevardul General Ion Dragalina  NORD (M2) bd republicii bd 16 decembrie 1989 Metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna

4136 45,74881533 21,20853051 Bulevardul General Ion Dragalina  NORD (M2) bd republicii bd 16 decembrie 1989 Metalic 8 Vandalizat Pietonal Standard 1 brat Buna

4137 45,74855341 21,20868864 Bulevardul General Ion Dragalina  NORD (M2) bd republicii bd 16 decembrie 1989 Metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna

4138 45,74855341 21,20868864 Bulevardul General Ion Dragalina  NORD (M2) bd republicii bd 16 decembrie 1989 Metalic 8 Vandalizat Pietonal Standard 1 brat Buna

4139 45,74830544 21,20886327 Bulevardul General Ion Dragalina  NORD (M2) bd republicii bd 16 decembrie 1989 Metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna

4140 45,74830544 21,20886327 Bulevardul General Ion Dragalina  NORD (M2) bd republicii bd 16 decembrie 1989 Metalic 8 Vandalizat Pietonal Standard 1 brat Buna

4141 45,74805313 21,2090277 Bulevardul General Ion Dragalina  NORD (M2) bd republicii bd 16 decembrie 1989 Metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 81 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

4142 45,74805313 21,2090277 Bulevardul General Ion Dragalina  NORD (M2) bd republicii bd 16 decembrie 1989 Metalic 8 Vandalizat Pietonal Standard 1 brat Buna

4143 45,74786644 21,20914802 Bulevardul General Ion Dragalina  NORD (M2) bd republicii bd 16 decembrie 1989 Metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna

4144 45,74786644 21,20914802 Bulevardul General Ion Dragalina  NORD (M2) bd republicii bd 16 decembrie 1989 Metalic 8 Vandalizat Pietonal Standard 1 brat Buna

4145 45,74765919 21,20930578 Bulevardul General Ion Dragalina  NORD (M2) bd republicii bd 16 decembrie 1989 Metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna

4146 45,74765919 21,20930578 Bulevardul General Ion Dragalina  NORD (M2) bd republicii bd 16 decembrie 1989 Metalic 8 Vandalizat Pietonal Standard 1 brat Buna

4147 45,74778903 21,20963684 Bulevardul General Ion Dragalina  NORD (M2) bd republicii bd 16 decembrie 1989 Metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna

4148 45,74778903 21,20963684 Bulevardul General Ion Dragalina  NORD (M2) bd republicii bd 16 decembrie 1989 Metalic 8 Vandalizat Pietonal Standard 1 brat Buna

4149 45,74802487 21,20946518 Bulevardul General Ion Dragalina  NORD (M2) bd republicii bd 16 decembrie 1989 Metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna

4150 45,74802487 21,20946518 Bulevardul General Ion Dragalina  NORD (M2) bd republicii bd 16 decembrie 1989 Metalic 8 Vandalizat Pietonal Standard 1 brat Buna

4151 45,74827355 21,20930388 Bulevardul General Ion Dragalina  NORD (M2) bd republicii bd 16 decembrie 1989 Metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna

4152 45,74827355 21,20930388 Bulevardul General Ion Dragalina  NORD (M2) bd republicii bd 16 decembrie 1989 Metalic 8 Vandalizat Pietonal Standard 1 brat Buna

4153 45,74853614 21,20913463 Bulevardul General Ion Dragalina  NORD (M2) bd republicii bd 16 decembrie 1989 Metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna

4154 45,74853614 21,20913463 Bulevardul General Ion Dragalina  NORD (M2) bd republicii bd 16 decembrie 1989 Metalic 8 Vandalizat Pietonal Standard 1 brat Buna

4155 45,74881008 21,20895542 Bulevardul General Ion Dragalina  NORD (M2) bd republicii bd 16 decembrie 1989 Metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna

4156 45,74881008 21,20895542 Bulevardul General Ion Dragalina  NORD (M2) bd republicii bd 16 decembrie 1989 Metalic 8 Vandalizat Pietonal Standard 1 brat Buna

4157 45,74905477 21,20878502 Bulevardul General Ion Dragalina  NORD (M2) bd republicii bd 16 decembrie 1989 Metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna

4158 45,74905477 21,20878502 Bulevardul General Ion Dragalina  NORD (M2) bd republicii bd 16 decembrie 1989 Metalic 8 Vandalizat Pietonal Standard 1 brat Buna

4159 45,74930034 21,20861467 Bulevardul General Ion Dragalina  NORD (M2) bd republicii bd 16 decembrie 1989 Metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Vandalizat

4160 45,74930034 21,20861467 Bulevardul General Ion Dragalina  NORD (M2) bd republicii bd 16 decembrie 1989 Metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Vandalizat

4161 45,74954032 21,20843882 Bulevardul General Ion Dragalina  NORD (M2) bd republicii bd 16 decembrie 1989 Metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna

4162 45,74954032 21,20843882 Bulevardul General Ion Dragalina  NORD (M2) bd republicii bd 16 decembrie 1989 Metalic 8 Vandalizat Pietonal Standard 1 brat Buna

4163 45,74979046 21,20828687 Bulevardul General Ion Dragalina  NORD (M2) bd republicii bd 16 decembrie 1989 Metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna

4164 45,74979046 21,20828687 Bulevardul General Ion Dragalina  NORD (M2) bd republicii bd 16 decembrie 1989 Metalic 8 Vandalizat Pietonal Standard 1 brat Buna

4165 45,75003929 21,20812351 Bulevardul General Ion Dragalina  NORD (M2) bd republicii bd 16 decembrie 1989 Metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna

4166 45,75003929 21,20812351 Bulevardul General Ion Dragalina  NORD (M2) bd republicii bd 16 decembrie 1989 Metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna

4167 45,74714253 21,20970229 Bulevardul General Ion Dragalina  SUD (M2)  bd republicii bd 16 decembrie 1989 RATT 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna

4168 45,74714253 21,20970229 Bulevardul General Ion Dragalina  SUD (M2)  bd republicii bd 16 decembrie 1989 RATT 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna

4169 45,74682815 21,20985295 Bulevardul General Ion Dragalina  SUD (M2)  bd republicii bd 16 decembrie 1989 SE4 metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 82 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

4170 45,74656948 21,21001358 Bulevardul General Ion Dragalina  SUD (M2)  bd republicii bd 16 decembrie 1989 SE4 metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna

4171 45,7462829 21,21020713 Bulevardul General Ion Dragalina  SUD (M2)  bd republicii bd 16 decembrie 1989 SE4 metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna

4172 45,74600027 21,21040562 Bulevardul General Ion Dragalina  SUD (M2)  bd republicii bd 16 decembrie 1989 SE4 metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna

4173 45,74572718 21,21058298 Bulevardul General Ion Dragalina  SUD (M2)  bd republicii bd 16 decembrie 1989 SE4 metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna

4174 45,7454339 21,21080447 Bulevardul General Ion Dragalina  SUD (M2)  bd republicii bd 16 decembrie 1989 SE4 metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna

4175 45,74511987 21,21100068 Bulevardul General Ion Dragalina  SUD (M2)  bd republicii bd 16 decembrie 1989 RATT 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4176 45,74511987 21,21100068 Bulevardul General Ion Dragalina  SUD (M2)  bd republicii bd 16 decembrie 1989 RATT 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4177 45,74484104 21,21120402 Bulevardul General Ion Dragalina  SUD (M2)  bd republicii bd 16 decembrie 1989 Metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 2 brate Buna

4178 45,74484104 21,21120402 Bulevardul General Ion Dragalina  SUD (M2)  bd republicii bd 16 decembrie 1989 Metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 2 brate Buna

4179 45,74477649 21,21127921 Bulevardul General Ion Dragalina  SUD (M2)  bd republicii bd 16 decembrie 1989 RATT 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4180 45,74483396 21,21144237 Bulevardul General Ion Dragalina  SUD (M2)  bd republicii bd 16 decembrie 1989 RATT 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4181 45,74483396 21,21144237 Bulevardul General Ion Dragalina  SUD (M2)  bd republicii bd 16 decembrie 1989 RATT 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4182 45,74456768 21,21143153 Bulevardul General Ion Dragalina  SUD (M2)  bd republicii bd 16 decembrie 1989 Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4183 45,74433601 21,21162812 Bulevardul General Ion Dragalina  SUD (M2)  bd republicii bd 16 decembrie 1989 Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4184 45,74409941 21,21182832 Bulevardul General Ion Dragalina  SUD (M2)  bd republicii bd 16 decembrie 1989 Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4185 45,74385913 21,21200749 Bulevardul General Ion Dragalina  SUD (M2)  bd republicii bd 16 decembrie 1989 Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4186 45,74365654 21,21213708 Bulevardul General Ion Dragalina  SUD (M2)  bd republicii bd 16 decembrie 1989 Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4187 45,74365654 21,21213708 Bulevardul General Ion Dragalina  SUD (M2)  bd republicii bd 16 decembrie 1989 Beton SE4 8 Buna Suport proiector Standard 2 brate Buna

4188 45,74339542 21,21234629 Bulevardul General Ion Dragalina  SUD (M2)  bd republicii bd 16 decembrie 1989 Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4189 45,7431527 21,21253567 Bulevardul General Ion Dragalina  SUD (M2)  bd republicii bd 16 decembrie 1989 Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4190 45,74329558 21,21279581 Bulevardul General Ion Dragalina  SUD (M2)  bd republicii bd 16 decembrie 1989 Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4191 45,74347466 21,21264842 Bulevardul General Ion Dragalina  SUD (M2)  bd republicii bd 16 decembrie 1989 Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4192 45,74367557 21,21246859 Bulevardul General Ion Dragalina  SUD (M2)  bd republicii bd 16 decembrie 1989 Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4193 45,74367557 21,21246859 Bulevardul General Ion Dragalina  SUD (M2)  bd republicii bd 16 decembrie 1989 Beton SCP10001 8 Buna Suport proiector Standard 1 brat Buna

4194 45,74397132 21,2122862 Bulevardul General Ion Dragalina  SUD (M2)  bd republicii bd 16 decembrie 1989 Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4195 45,7442315 21,21211707 Bulevardul General Ion Dragalina  SUD (M2)  bd republicii bd 16 decembrie 1989 Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4196 45,7442315 21,21211707 Bulevardul General Ion Dragalina  SUD (M2)  bd republicii bd 16 decembrie 1989 Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4197 45,74444863 21,2119615 Bulevardul General Ion Dragalina  SUD (M2)  bd republicii bd 16 decembrie 1989 Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 83 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

4198 45,74465265 21,2117952 Bulevardul General Ion Dragalina  SUD (M2)  bd republicii bd 16 decembrie 1989 Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4199 45,74465265 21,2117952 Bulevardul General Ion Dragalina  SUD (M2)  bd republicii bd 16 decembrie 1989 Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4200 45,74497357 21,21160912 Bulevardul General Ion Dragalina  SUD (M2)  bd republicii bd 16 decembrie 1989 RATT 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4201 45,74497357 21,21160912 Bulevardul General Ion Dragalina  SUD (M2)  bd republicii bd 16 decembrie 1989 RATT 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4202 45,74522761 21,21137146 Bulevardul General Ion Dragalina  SUD (M2)  bd republicii bd 16 decembrie 1989 RATT 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4203 45,74522761 21,21137146 Bulevardul General Ion Dragalina  SUD (M2)  bd republicii bd 16 decembrie 1989 RATT 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4204 45,74553516 21,21115139 Bulevardul General Ion Dragalina  SUD (M2)  bd republicii bd 16 decembrie 1989 SE4 metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna

4205 45,74582497 21,21095577 Bulevardul General Ion Dragalina  SUD (M2)  bd republicii bd 16 decembrie 1989 SE4 metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna

4206 45,74610402 21,21075619 Bulevardul General Ion Dragalina  SUD (M2)  bd republicii bd 16 decembrie 1989 SE4 metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna

4207 45,74638871 21,21056531 Bulevardul General Ion Dragalina  SUD (M2)  bd republicii bd 16 decembrie 1989 SE4 metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna

4208 45,7466797 21,21036574 Bulevardul General Ion Dragalina  SUD (M2)  bd republicii bd 16 decembrie 1989 SE4 metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna

4209 45,74693225 21,21016132 Bulevardul General Ion Dragalina  SUD (M2)  bd republicii bd 16 decembrie 1989 SE4 metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna

4210 45,74722737 21,2099885 Bulevardul General Ion Dragalina  SUD (M2)  bd republicii bd 16 decembrie 1989 RATT 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna

4211 45,74722737 21,2099885 Bulevardul General Ion Dragalina  SUD (M2)  bd republicii bd 16 decembrie 1989 RATT 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna

4212 45,74456768 21,21143153 Bulevardul General Ion Dragalina  SUD (M2)  bd republicii bd 16 decembrie 1989 Beton SE4 8 Buna Suport proiector Standard 2 brate Buna

4213 45,73871662 21,23810591 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4214 45,73871662 21,23810591 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu RATT 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna

4215 45,73866046 21,2379718 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4216 45,73866046 21,2379718 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4217 45,73861379 21,23781597 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4218 45,73837862 21,23793133 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4219 45,73832639 21,2376113 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4220 45,73850798 21,23748524 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4221 45,73824341 21,23731728 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4222 45,73841438 21,23718483 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4223 45,73812204 21,23686555 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4224 45,73828864 21,23675459 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4225 45,73798827 21,23648222 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 84 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

4226 45,73817103 21,23634887 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4227 45,73803549 21,23595686 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4228 45,73786339 21,23605826 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4229 45,73790072 21,23551183 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4230 45,73772664 21,23566995 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4231 45,73774669 21,23513123 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4232 45,73760653 21,23519824 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4233 45,73763046 21,23470431 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4234 45,73746722 21,23479574 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4235 45,73734169 21,23440264 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4236 45,73751137 21,23431217 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4237 45,73738852 21,23390728 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4238 45,73722873 21,23404191 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4239 45,73728535 21,23351452 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4240 45,73710019 21,23362191 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4241 45,73716886 21,23315535 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4242 45,73698454 21,23327949 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4243 45,73703881 21,23275157 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4244 45,73686274 21,23288699 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4245 45,7369561 21,23246042 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4246 45,73677049 21,23253406 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4247 45,73682853 21,23200298 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4248 45,73663036 21,23213739 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4249 45,73671455 21,23158002 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4250 45,73647497 21,23167771 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4251 45,73627185 21,23109485 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4252 45,73636216 21,23128399 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4253 45,73657279 21,23114111 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 85 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

4254 45,73646362 21,23074112 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4255 45,73623603 21,23085993 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4256 45,73635779 21,23038762 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4257 45,73613838 21,2305026 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4258 45,73608198 21,23031229 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4259 45,73625148 21,23012403 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4260 45,73609886 21,22967442 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4261 45,73592977 21,22980383 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4262 45,73579614 21,22937599 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4263 45,73595459 21,22922459 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4264 45,73585076 21,22884765 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4265 45,73566559 21,22895925 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4266 45,73571351 21,22841483 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4267 45,7355422 21,22853931 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4268 45,73539958 21,22812734 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4269 45,73557638 21,22797907 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4270 45,73528761 21,2277277 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4271 45,73547238 21,22757045 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4272 45,73533797 21,22716184 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4273 45,73514514 21,22729595 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4274 45,73503807 21,22694588 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4275 45,73490931 21,2265356 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4276 45,73522505 21,22672622 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4277 45,73491833 21,22664622 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4278 45,73503484 21,22628259 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4279 45,73488826 21,22585404 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4280 45,73480385 21,22636953 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4281 45,73470059 21,22604785 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 86 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

4282 45,73473457 21,22548736 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4283 45,73455548 21,2256592 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4284 45,73461082 21,22515469 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4285 45,73442712 21,22525138 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4286 45,73430864 21,22495376 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4287 45,73446991 21,22480334 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4288 45,73418074 21,22463275 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4289 45,73433903 21,22447268 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4290 45,73423308 21,2241492 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4291 45,73405446 21,22425976 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4292 45,73391532 21,22393465 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4293 45,73411104 21,2238813 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4294 45,73384835 21,2237259 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4295 45,73402603 21,22362259 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4296 45,73388307 21,22319216 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4297 45,73371713 21,22336778 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4298 45,73375701 21,22279195 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4299 45,73358832 21,22294396 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4300 45,73346411 21,22251612 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4301 45,73363411 21,22240559 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4302 45,73355173 21,2220113 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4303 45,73335819 21,22211202 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4304 45,73344693 21,221586 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4305 45,73325089 21,22171487 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4306 45,73333412 21,22113924 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4307 45,73315865 21,22125711 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4308 45,73308987 21,22088874 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4309 45,73327073 21,22082372 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 87 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

4310 45,73319996 21,22040084 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4311 45,73299892 21,22045811 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4312 45,73313623 21,21998406 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4313 45,73293109 21,2200609 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4314 45,73310312 21,21957574 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4315 45,7328652 21,21966906 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4316 45,73305554 21,21926211 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4317 45,73278262 21,21923388 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna

4318 45,73277712 21,218826 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna

4319 45,73299727 21,21878288 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) martirilor brancoveanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4320 45,7329628 21,21835973 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) brancoveanu calea sagului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4321 45,732931 21,21791722 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) brancoveanu calea sagului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4322 45,73289048 21,21753112 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) brancoveanu calea sagului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4323 45,73286916 21,21709486 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) brancoveanu calea sagului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4324 45,73284472 21,21668576 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) brancoveanu calea sagului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4325 45,73282161 21,21632808 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) brancoveanu calea sagului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4326 45,73278546 21,21597023 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) brancoveanu calea sagului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4327 45,73276381 21,21551477 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) brancoveanu calea sagului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4328 45,73274887 21,21841895 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) brancoveanu calea sagului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4329 45,73272229 21,2179604 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) brancoveanu calea sagului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4330 45,73269608 21,21756209 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) brancoveanu calea sagului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4331 45,73266961 21,21710934 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) brancoveanu calea sagului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4332 45,73265379 21,21672162 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) brancoveanu calea sagului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4333 45,7326296 21,21632035 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) brancoveanu calea sagului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4334 45,73259795 21,21593874 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) brancoveanu calea sagului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4335 45,732564 21,21549423 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) brancoveanu calea sagului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4336 45,73255735 21,21514945 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) brancoveanu calea sagului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4337 45,73252916 21,21485996 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) brancoveanu calea sagului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 88 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

4338 45,73273248 21,2151483 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) brancoveanu calea sagului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4339 45,73272411 21,21485992 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) brancoveanu calea sagului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4340 45,73250901 21,21441062 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) brancoveanu calea sagului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4341 45,73269558 21,21439891 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) brancoveanu calea sagului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4342 45,73267247 21,21393023 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) brancoveanu calea sagului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4343 45,73247737 21,21394377 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) brancoveanu calea sagului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4344 45,73266078 21,21344406 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) brancoveanu calea sagului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4345 45,73265312 21,21322799 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) brancoveanu calea sagului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4346 45,73241348 21,21323068 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) brancoveanu calea sagului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4347 45,73260632 21,21283371 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) brancoveanu calea sagului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4348 45,73241463 21,21287432 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) brancoveanu calea sagului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4349 45,73239229 21,2125465 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) brancoveanu calea sagului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4350 45,73255892 21,21223268 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) brancoveanu calea sagului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4351 45,73238738 21,21223849 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) brancoveanu calea sagului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4352 45,73254039 21,21178667 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) brancoveanu calea sagului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4353 45,73236481 21,21178875 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) brancoveanu calea sagului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4354 45,73236262 21,21132395 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) brancoveanu calea sagului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4355 45,73255364 21,21132717 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) brancoveanu calea sagului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4356 45,73255517 21,21081084 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) brancoveanu calea sagului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4357 45,73236862 21,21086221 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) brancoveanu calea sagului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4358 45,73237563 21,21052257 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) brancoveanu calea sagului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4359 45,73256996 21,21053487 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) brancoveanu calea sagului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4360 45,73258484 21,21021478 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) brancoveanu calea sagului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4361 45,73234706 21,21013841 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) brancoveanu calea sagului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4362 45,73261868 21,20987611 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) brancoveanu calea sagului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4363 45,73236748 21,2098452 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) brancoveanu calea sagului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna

4364 45,73265927 21,20939915 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) brancoveanu calea sagului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4365 45,73268883 21,20912628 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) brancoveanu calea sagului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 89 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

4366 45,73239294 21,20944833 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) brancoveanu calea sagului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna

4367 45,73242882 21,20902836 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) brancoveanu calea sagului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna

4368 45,73233556 21,209362 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) brancoveanu calea sagului Metalic 8 Buna Stradal Standard Buna

4369 45,73232807 21,20919302 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) brancoveanu calea sagului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4370 45,73233556 21,20900258 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) brancoveanu calea sagului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4371 45,73219889 21,20886847 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) brancoveanu calea sagului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4372 45,73213523 21,20879203 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) brancoveanu calea sagului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4373 45,7320303 21,20873142 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) brancoveanu calea sagului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4374 45,73219889 21,20919838 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) brancoveanu calea sagului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4375 45,73203896 21,2090271 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) brancoveanu calea sagului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4376 45,7319583 21,20896503 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) brancoveanu calea sagului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

4377 45,73205308 21,20991125 Bulevardul Liviu Rebreanu (M2) brancoveanu calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 4378 45,76336038 21,22039263 Burebista (M4) Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 4379 45,76353409 21,22020814 Burebista (M4) Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4380 45,76369314 21,22001904 Burebista (M4) Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4381 45,76428615 21,21940769 Burebista (M4) Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4382 45,76438829 21,21917734 Burebista (M4) Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4383 45,76458916 21,21896635 Burebista (M4) Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4384 45,76474727 21,21880944 Burebista (M4) Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4385 45,76495141 21,2185933 Burebista (M4) Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4386 45,76523828 21,21855844 Burebista (M4) Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 3 brate Buna 4387 45,76037606 21,19762818 Busuioc (M4) barzava alexandru lapusneanu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4388 45,76039287 21,19803344 Busuioc (M4) barzava alexandru lapusneanu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4389 45,76039951 21,19830584 Busuioc (M4) barzava alexandru lapusneanu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4390 45,72569801 21,1714352 C.I.Nottara (M5) bagdasar slavici Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 4391 45,72552802 21,17171147 C.I.Nottara (M5) bagdasar slavici Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4392 45,72534018 21,17204779 C.I.Nottara (M5) bagdasar slavici Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4393 45,72516497 21,17237551 C.I.Nottara (M5) bagdasar slavici Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4394 45,72502921 21,1726491 C.I.Nottara (M5) bagdasar slavici Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4395 45,72492067 21,17285479 C.I.Nottara (M5) bagdasar slavici Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4396 45,72473908 21,17319026 C.I.Nottara (M5) bagdasar slavici Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4397 45,72456239 21,17350403 C.I.Nottara (M5) bagdasar slavici Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4398 45,7244053 21,17385859 C.I.Nottara (M5) bagdasar slavici Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4399 45,7242424 21,17415488 C.I.Nottara (M5) bagdasar slavici Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4400 45,72404673 21,17452779 C.I.Nottara (M5) bagdasar slavici Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4401 45,72388558 21,17483029 C.I.Nottara (M5) bagdasar slavici Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4402 45,72372372 21,17513264 C.I.Nottara (M5) bagdasar slavici Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4403 45,74131561 21,22474451 C.Porumbescu (M3) Balcescu Cal.Sagului RATT 12 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4404 45,74114741 21,22488721 C.Porumbescu (M3) Balcescu Cal.Sagului RATT 12 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4405 45,74115337 21,22441708 C.Porumbescu (M3) Balcescu Cal.Sagului RATT 12 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4406 45,74102453 21,22452725 C.Porumbescu (M3) Balcescu Cal.Sagului RATT 12 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4407 45,73706821 21,20997542 C.Porumbescu (M3) Balcescu Cal.Sagului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4408 45,73706821 21,20997542 C.Porumbescu (M3) Balcescu Cal.Sagului Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Vandalizat 4409 45,73716246 21,2098665 C.Porumbescu (M3) Balcescu Cal.Sagului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4410 45,73716246 21,2098665 C.Porumbescu (M3) Balcescu Cal.Sagului Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna

Pagina 90 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

4411 45,77460969 21,23762743 C.Radulescu (M4) thomas edison pomiculturii Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4412 45,77425069 21,23759918 C.Radulescu (M4) thomas edison pomiculturii Beton SE10 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 4413 45,77417899 21,23787247 C.Radulescu (M4) thomas edison pomiculturii Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4414 45,77410342 21,2381167 C.Radulescu (M4) thomas edison pomiculturii Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4415 45,77399912 21,23745949 C.Radulescu (M4) thomas edison pomiculturii Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4416 45,77377088 21,23730826 C.Radulescu (M4) thomas edison pomiculturii Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4417 45,77377088 21,23730826 C.Radulescu (M4) thomas edison pomiculturii Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4418 45,7734042 21,2370794 C.Radulescu (M4) thomas edison pomiculturii Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4419 45,77311818 21,2369038 C.Radulescu (M4) thomas edison pomiculturii Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4420 45,77285189 21,23673948 C.Radulescu (M4) thomas edison pomiculturii Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4421 45,77253913 21,23654738 C.Radulescu (M4) thomas edison pomiculturii Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4422 45,77223327 21,23635154 C.Radulescu (M4) thomas edison pomiculturii Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4423 45,77204856 21,2360693 C.Radulescu (M4) thomas edison pomiculturii Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4424 45,7717841 21,23590919 C.Radulescu (M4) thomas edison pomiculturii Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4425 45,71545091 21,27276498 C.Urseni (M4) iesire din Timisoara capatul strazii urseni Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4426 45,71563128 21,27249609 C.Urseni (M4) iesire din Timisoara capatul strazii urseni Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4427 45,71576189 21,27229908 C.Urseni (M4) iesire din Timisoara capatul strazii urseni Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4428 45,71588989 21,27208899 C.Urseni (M4) iesire din Timisoara capatul strazii urseni Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4429 45,71603943 21,2718265 C.Urseni (M4) iesire din Timisoara capatul strazii urseni Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4430 45,71615232 21,27165806 C.Urseni (M4) iesire din Timisoara capatul strazii urseni Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4431 45,71632519 21,27140053 C.Urseni (M4) iesire din Timisoara capatul strazii urseni Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4432 45,71647637 21,2711702 C.Urseni (M4) iesire din Timisoara capatul strazii urseni Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4433 45,71663466 21,27096387 C.Urseni (M4) iesire din Timisoara capatul strazii urseni Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4434 45,71679272 21,27070303 C.Urseni (M4) iesire din Timisoara capatul strazii urseni Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4435 45,71688921 21,27054075 C.Urseni (M4) iesire din Timisoara capatul strazii urseni Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4436 45,71700538 21,27040452 C.Urseni (M4) iesire din Timisoara capatul strazii urseni Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4437 45,71711663 21,27020805 C.Urseni (M4) iesire din Timisoara capatul strazii urseni Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4438 45,71721071 21,27002606 C.Urseni (M4) iesire din Timisoara capatul strazii urseni Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4439 45,71782569 21,26907332 C.Urseni (M4) iesire din Timisoara capatul strazii urseni Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4440 45,71736847 21,26978878 C.Urseni (M4) iesire din Timisoara capatul strazii urseni Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4441 45,71806928 21,26870919 C.Urseni (M4) iesire din Timisoara capatul strazii urseni Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4442 45,71758991 21,26944389 C.Urseni (M4) iesire din Timisoara capatul strazii urseni Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4443 45,71826489 21,26840454 C.Urseni (M4) iesire din timisoara capatul strazii Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4444 45,71847018 21,2680639 C.Urseni (M4) iesire din timisoara capatul strazii Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4445 45,71866556 21,26771363 C.Urseni (M4) iesire din timisoara capatul strazii Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4446 45,71888458 21,26739307 C.Urseni (M4) iesire din timisoara capatul strazii Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4447 45,7191038 21,26705568 C.Urseni (M4) iesire din timisoara capatul strazii Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4448 45,71931074 21,26673005 C.Urseni (M4) iesire din timisoara capatul strazii Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4449 45,7195216 21,26638086 C.Urseni (M4) iesire din timisoara capatul strazii Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4450 45,71972263 21,2660429 C.Urseni (M4) iesire din timisoara capatul strazii Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4451 45,71991085 21,26573176 C.Urseni (M4) iesire din timisoara capatul strazii Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4452 45,72010247 21,26549975 C.Urseni (M4) iesire din timisoara capatul strazii Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4453 45,72030318 21,26517809 C.Urseni (M4) iesire din timisoara capatul strazii Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4454 45,72047732 21,26489646 C.Urseni (M4) iesire din timisoara capatul strazii Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4455 45,72064087 21,26464836 C.Urseni (M4) iesire din timisoara capatul strazii Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4456 45,72082337 21,2643399 C.Urseni (M4) iesire din timisoara capatul strazii Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4457 45,72100029 21,26404943 C.Urseni (M4) iesire din timisoara capatul strazii Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4458 45,72121663 21,26373351 C.Urseni (M4) iesire din timisoara capatul strazii Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4459 45,72139284 21,26344825 C.Urseni (M4) iesire din timisoara capatul strazii Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4460 45,72159065 21,26313771 C.Urseni (M4) iesire din timisoara capatul strazii Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4461 45,72177161 21,26287443 C.Urseni (M4) iesire din timisoara capatul strazii Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4462 45,72192854 21,26260527 C.Urseni (M4) iesire din timisoara capatul strazii Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4463 45,72214612 21,26225967 C.Urseni (M4) iesire din timisoara capatul strazii Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4464 45,7223418 21,26195583 C.Urseni (M4) iesire din timisoara capatul strazii Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4465 45,72257272 21,26161375 C.Urseni (M4) iesire din timisoara capatul strazii Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4466 45,72280123 21,26125927 C.Urseni (M4) iesire din timisoara capatul strazii Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4467 45,72303884 21,26087205 C.Urseni (M4) iesire din timisoara capatul strazii Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 91 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

4468 45,72325153 21,26056159 C.Urseni (M4) iesire din timisoara capatul strazii Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4469 45,72346455 21,26018765 C.Urseni (M4) iesire din timisoara capatul strazii Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4470 45,72368604 21,2598213 C.Urseni (M4) iesire din timisoara capatul strazii Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4471 45,72390818 21,25947074 C.Urseni (M4) iesire din timisoara capatul strazii Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4472 45,72410497 21,25919179 C.Urseni (M4) iesire din timisoara capatul strazii Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4473 45,72430892 21,25887092 C.Urseni (M4) iesire din timisoara capatul strazii Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4474 45,72442466 21,25873144 C.Urseni (M4) iesire din timisoara capatul strazii Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4475 45,72452805 21,258539 C.Urseni (M4) iesire din timisoara capatul strazii Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4476 45,72473593 21,25820841 C.Urseni (M4) iesire din timisoara capatul strazii Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4477 45,72478092 21,257933 C.Urseni (M4) iesire din timisoara capatul strazii Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4478 45,72480801 21,2577144 C.Urseni (M4) iesire din timisoara capatul strazii Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4479 45,72488729 21,25721849 C.Urseni (M4) iesire din timisoara capatul strazii Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4480 45,72495668 21,25675312 C.Urseni (M4) iesire din timisoara capatul strazii Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4481 45,72501547 21,25626496 C.Urseni (M4) iesire din timisoara capatul strazii Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4482 45,72509716 21,25585659 C.Urseni (M4) iesire din timisoara capatul strazii Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4483 45,72516491 21,25573657 C.Urseni (M4) iesire din timisoara capatul strazii Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4484 45,7254533 21,25564511 C.Urseni (M4) iesire din timisoara capatul strazii Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4485 45,72576002 21,25550593 C.Urseni (M4) iesire din timisoara capatul strazii Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4486 45,72605189 21,25538379 C.Urseni (M4) iesire din timisoara capatul strazii Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4487 45,72636495 21,2552635 C.Urseni (M4) iesire din timisoara capatul strazii Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4488 45,72667083 21,255143 C.Urseni (M4) iesire din timisoara capatul strazii Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4489 45,7269882 21,25503246 C.Urseni (M4) iesire din timisoara capatul strazii Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4490 45,72731208 21,25492251 C.Urseni (M4) iesire din timisoara capatul strazii Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4491 45,72762142 21,25479376 C.Urseni (M4) iesire din timisoara capatul strazii Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4492 45,72769656 21,25475837 C.Urseni (M4) iesire din timisoara capatul strazii Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4493 45,72803792 21,25462904 C.Urseni (M4) iesire din timisoara capatul strazii Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4494 45,7284301 21,25448209 C.Urseni (M4) iesire din timisoara capatul strazii Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4495 45,72879334 21,25438017 C.Urseni (M4) iesire din timisoara capatul strazii Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4496 45,72911001 21,25425526 C.Urseni (M4) iesire din timisoara capatul strazii Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4497 45,72930332 21,2541766 C.Urseni (M4) iesire din timisoara capatul strazii Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4498 45,72947433 21,25411952 C.Urseni (M4) iesire din timisoara capatul strazii Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4499 45,72972187 21,25402856 C.Urseni (M4) iesire din timisoara capatul strazii Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4500 45,72996863 21,25406305 C.Urseni (M4) iesire din timisoara capatul strazii Beton SE11 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4501 45,73011303 21,25430494 C.Urseni (M4) iesire din timisoara capatul strazii Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4502 45,72567181 21,25716684 C.Urseni (M4) capat legumiculturii Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4503 45,72537971 21,25723926 C.Urseni (M4) capat Lemn 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4504 45,77020817 21,2192097 Calan (M4) torontalului aradului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4505 45,77043218 21,21959385 Calan (M4) torontalului aradului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4506 45,77060647 21,21999492 Calan (M4) torontalului aradului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4507 45,77080193 21,22038108 Calan (M4) torontalului aradului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4508 45,77094345 21,2206498 Calan (M4) torontalului aradului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4509 45,77106792 21,22087592 Calan (M4) torontalului aradului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4510 45,7712119 21,22115153 Calan (M4) torontalului aradului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4511 45,77122942 21,22152843 Calan (M4) torontalului aradului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4512 45,77128774 21,22183063 Calan (M4) torontalului aradului Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4513 45,77132591 21,22215096 Calan (M4) torontalului aradului Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4514 45,72868821 21,23235808 Calatorilor (M4) mures capat Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4515 45,72840061 21,2323393 Calatorilor (M4) mures capat Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4516 45,72810702 21,23230109 Calatorilor (M4) mures capat Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4517 45,7278315 21,23226709 Calatorilor (M4) mures capat Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4518 45,72748402 21,23222409 Calatorilor (M4) mures capat Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4519 45,72720015 21,23220074 Calatorilor (M4) mures capat Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4520 45,72689247 21,2321524 Calatorilor (M4) mures capat Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4521 45,72656446 21,2321232 Calatorilor (M4) mures capat Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4522 45,72623978 21,23206776 Calatorilor (M4) mures capat Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4523 45,76539844 21,22550066 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4524 45,76578763 21,22544433 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului RATT 10 Buna Stradal Standard 2 brate Buna

Pagina 92 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

4525 45,76602508 21,22544511 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 4526 45,76625134 21,22537624 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4527 45,76649954 21,22526367 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4528 45,76671671 21,22512845 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4529 45,76691161 21,22502104 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4530 45,76708877 21,22492449 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4531 45,76734636 21,22478539 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4532 45,76754127 21,22467365 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4533 45,76776018 21,22454491 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4534 45,76797219 21,22444873 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4535 45,76850569 21,22414453 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4536 45,76869985 21,22399659 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4537 45,76895896 21,22386151 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4538 45,76921343 21,22371495 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4539 45,76945011 21,22361437 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4540 45,76968553 21,22353246 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4541 45,76991972 21,22341723 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4542 45,77019669 21,22326992 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 3 brate Buna 4543 45,77041166 21,22319932 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4544 45,77067853 21,22313787 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4545 45,77094206 21,22301931 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4546 45,7711909 21,22290696 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 4547 45,77139322 21,22283482 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 4548 45,77158924 21,222775 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 4549 45,77181332 21,22270412 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4550 45,77208373 21,22260976 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4551 45,77234444 21,22254012 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4552 45,77260564 21,222441 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4553 45,77285706 21,22235504 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4554 45,77312607 21,22229026 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4555 45,7733848 21,22217753 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4556 45,77364265 21,22206978 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4557 45,7738872 21,22195305 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 4558 45,77411008 21,22188354 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 4559 45,77433478 21,22179793 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 4560 45,77462073 21,22169509 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 4561 45,7748319 21,22166937 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SE11 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4562 45,77511745 21,22154609 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4563 45,77537589 21,22146176 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4564 45,77566481 21,22138538 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4565 45,77594992 21,22133131 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4566 45,7762006 21,2212723 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4567 45,77643794 21,22116171 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4568 45,77669003 21,22106029 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4569 45,77685511 21,22100078 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4570 45,7770657 21,22096349 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4571 45,77732199 21,22086961 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 4572 45,77758445 21,22082819 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4573 45,77786148 21,22073109 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4574 45,77824221 21,2206269 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4575 45,77842812 21,22056802 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4576 45,7787211 21,22054107 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4577 45,77927207 21,2203909 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4578 45,77961771 21,220306 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4579 45,77991037 21,22021998 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4580 45,7802171 21,22014057 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4581 45,78045201 21,22011958 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 93 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

4582 45,78061682 21,22005865 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4583 45,78070151 21,22007864 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4584 45,78089601 21,22004602 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 4585 45,7811372 21,21994464 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4586 45,78140738 21,219832 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4587 45,78168656 21,21978045 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4588 45,78199565 21,21970719 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4589 45,78231111 21,21962118 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4590 45,78261992 21,21952304 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4591 45,7829555 21,21946025 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4592 45,78307582 21,21942572 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4593 45,78324097 21,21935226 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4594 45,78341773 21,21928386 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4595 45,78369676 21,21923535 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4596 45,78379534 21,21909432 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4597 45,7840946 21,21906166 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Metalic 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4598 45,78438165 21,21892621 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Metalic 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4599 45,78466883 21,2188149 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Metalic 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4600 45,78488647 21,21872515 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Metalic 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4601 45,78509877 21,21862859 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Metalic 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4602 45,78532332 21,21851986 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Metalic 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4603 45,78553571 21,21843537 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Metalic 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4604 45,78567216 21,21838172 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Metalic 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4605 45,78593425 21,21827085 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Metalic 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4606 45,7861117 21,2182116 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Metalic 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4607 45,78642297 21,21776955 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Metalic 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4608 45,78640163 21,21807997 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Metalic 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4609 45,78650658 21,21824295 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Metalic 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4610 45,78673456 21,21816849 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Metalic 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4611 45,78677167 21,21784113 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Metalic 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4612 45,78703133 21,21808112 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Metalic 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4613 45,78695574 21,21767286 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Metalic 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4614 45,78715242 21,21746407 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Metalic 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4615 45,78736821 21,21715799 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Metalic 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4616 45,78751036 21,21694178 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Metalic 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4617 45,78769178 21,21669263 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Metalic 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4618 45,78786011 21,21642059 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Metalic 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4619 45,7880378 21,21619776 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Metalic 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4620 45,7882101 21,21594057 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Metalic 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4621 45,78839503 21,21566555 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Metalic 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4622 45,78856359 21,21539742 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Metalic 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4623 45,78873543 21,21513313 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Metalic 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4624 45,78613375 21,21783938 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Metalic 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4625 45,78590502 21,21794204 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Metalic 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4626 45,78570021 21,21802787 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Metalic 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4627 45,78546764 21,21812711 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Metalic 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4628 45,7852478 21,2182038 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Metalic 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4629 45,78504018 21,21829231 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Metalic 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4630 45,78485875 21,21837009 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Metalic 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4631 45,78459502 21,21847872 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Metalic 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4632 45,78431164 21,21861015 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Metalic 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4633 45,78405983 21,21869976 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Metalic 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4634 45,78382508 21,218815 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4635 45,78359501 21,21883914 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului RATT 10 Buna Stradal Standard 3 brate Buna 4636 45,78332955 21,21896164 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4637 45,7831568 21,21904723 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4638 45,78288712 21,21915821 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 94 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

4639 45,78256556 21,21925538 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4640 45,78227749 21,21935185 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4641 45,78196508 21,21944582 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4642 45,78165102 21,21951625 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4643 45,78133967 21,21957724 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4644 45,78107746 21,21962272 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4645 45,78082845 21,21965116 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4646 45,78068258 21,21963616 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4647 45,78017374 21,21981746 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4648 45,78043253 21,21972282 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 4649 45,77987945 21,21986074 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4650 45,77955645 21,21994492 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4651 45,77925413 21,22004725 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4652 45,77896868 21,22012225 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4653 45,77864519 21,22021367 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4654 45,77842432 21,22026172 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 4655 45,77811559 21,22032744 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4656 45,77782377 21,22041864 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4657 45,77754559 21,22049829 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4658 45,77729398 21,22056668 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4659 45,77698859 21,22066207 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 4660 45,77682792 21,22072755 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4661 45,77663921 21,22074925 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4662 45,77641846 21,22080289 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4663 45,7761451 21,22085362 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4664 45,77588408 21,22090823 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4665 45,77563275 21,2209531 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4666 45,77534945 21,22102649 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4667 45,77507523 21,22109158 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4668 45,77478291 21,22125265 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SE11 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 4669 45,77454288 21,22128861 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 4670 45,77425291 21,22137176 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4671 45,77411553 21,22142288 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4672 45,77382602 21,22164597 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4673 45,77356889 21,22175732 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4674 45,7733125 21,22183603 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4675 45,77307397 21,22193259 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4676 45,77281554 21,22201122 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4677 45,77254614 21,22211448 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4678 45,77227771 21,2221956 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4679 45,77203588 21,22228205 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4680 45,7717646 21,22239202 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4681 45,77157677 21,22244394 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4682 45,77135039 21,22250832 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 4683 45,7711449 21,22258134 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4684 45,77090729 21,22266315 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4685 45,77061951 21,22276448 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4686 45,77035425 21,22284299 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4687 45,77015406 21,22292614 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 4688 45,76985667 21,22305266 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4689 45,76960358 21,22319767 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4690 45,76936403 21,22335214 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4691 45,76914894 21,22351954 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4692 45,76890906 21,22363023 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4693 45,76863963 21,22375495 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4694 45,76843134 21,22386161 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 4695 45,76818811 21,224044 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 95 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

4696 45,76791529 21,22419839 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4697 45,76768013 21,22432776 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4698 45,7674714 21,22443606 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4699 45,7672867 21,22455066 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4700 45,76704309 21,22470338 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4701 45,76686435 21,22479028 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4702 45,76665011 21,2249083 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4703 45,76643911 21,22502943 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4704 45,76622448 21,22511893 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4705 45,76601117 21,2251605 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4706 45,76578769 21,22518623 Calea Aradului (M2) piata consiliul europri capatul strazii aradului RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4707 45,79835754 21,33046838 Calea Aviatorilor (M4) capat Aeroportului MT 10 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 4708 45,79786573 21,32965567 Calea Aviatorilor (M4) capat Aeroportului MT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4709 45,79741132 21,32886442 Calea Aviatorilor (M4) capat Aeroportului MT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4710 45,79697633 21,32806755 Calea Aviatorilor (M4) capat Aeroportului MT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4711 45,79654778 21,3273151 Calea Aviatorilor (M4) capat Aeroportului MT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4712 45,79614869 21,32660853 Calea Aviatorilor (M4) capat Aeroportului MT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4713 45,79567446 21,32573796 Calea Aviatorilor (M4) capat Aeroportului MT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4714 45,79527411 21,32506968 Calea Aviatorilor (M4) capat Aeroportului MT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4715 45,79490259 21,32441277 Calea Aviatorilor (M4) capat Aeroportului MT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4716 45,7944462 21,32362654 Calea Aviatorilor (M4) capat Aeroportului MT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4717 45,75651365 21,21675324 Calea Bogdanestilor (M3) circumvalatiunii bd cetatii Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4718 45,75654683 21,21640335 Calea Bogdanestilor (M3) circumvalatiunii bd cetatii Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4719 45,75657384 21,21604721 Calea Bogdanestilor (M3) circumvalatiunii bd cetatii Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4720 45,75659661 21,21566814 Calea Bogdanestilor (M3) circumvalatiunii bd cetatii Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4721 45,7566235 21,21530696 Calea Bogdanestilor (M3) circumvalatiunii bd cetatii Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4722 45,75666056 21,21490799 Calea Bogdanestilor (M3) circumvalatiunii bd cetatii Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4723 45,75671134 21,21449743 Calea Bogdanestilor (M3) circumvalatiunii bd cetatii Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4724 45,75676411 21,2140528 Calea Bogdanestilor (M3) circumvalatiunii bd cetatii Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4725 45,75680201 21,21374887 Calea Bogdanestilor (M3) circumvalatiunii bd cetatii Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4726 45,7568444 21,21341774 Calea Bogdanestilor (M3) circumvalatiunii bd cetatii Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4727 45,75690237 21,21306956 Calea Bogdanestilor (M3) circumvalatiunii bd cetatii Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4728 45,75692926 21,2128371 Calea Bogdanestilor (M3) circumvalatiunii bd cetatii Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4729 45,75697189 21,21264533 Calea Bogdanestilor (M3) circumvalatiunii bd cetatii Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4730 45,7570227 21,21231365 Calea Bogdanestilor (M3) circumvalatiunii bd cetatii Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4731 45,75710144 21,21190461 Calea Bogdanestilor (M3) circumvalatiunii bd cetatii Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4732 45,75715856 21,21156583 Calea Bogdanestilor (M3) circumvalatiunii bd cetatii Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4733 45,75722201 21,21120303 Calea Bogdanestilor (M3) circumvalatiunii bd cetatii Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4734 45,75730468 21,21085703 Calea Bogdanestilor (M3) circumvalatiunii bd cetatii Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4735 45,75740265 21,21048402 Calea Bogdanestilor (M3) circumvalatiunii bd cetatii Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4736 45,75748436 21,21012294 Calea Bogdanestilor (M3) circumvalatiunii bd cetatii Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4737 45,75758323 21,20971288 Calea Bogdanestilor (M3) circumvalatiunii bd cetatii Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4738 45,75766443 21,20930785 Calea Bogdanestilor (M3) bd cetatii grigore alexandrescu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4739 45,75778887 21,20884651 Calea Bogdanestilor (M3) bd cetatii grigore alexandrescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4740 45,75789721 21,20836505 Calea Bogdanestilor (M3) bd cetatii grigore alexandrescu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4741 45,75800201 21,2079198 Calea Bogdanestilor (M3) bd cetatii grigore alexandrescu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4742 45,75808174 21,20756238 Calea Bogdanestilor (M3) bd cetatii grigore alexandrescu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4743 45,75812127 21,20734881 Calea Bogdanestilor (M3) bd cetatii grigore alexandrescu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4744 45,75819288 21,20691446 Calea Bogdanestilor (M3) bd cetatii grigore alexandrescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4745 45,75826419 21,20640903 Calea Bogdanestilor (M3) bd cetatii grigore alexandrescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4746 45,75831358 21,20600945 Calea Bogdanestilor (M3) bd cetatii grigore alexandrescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4747 45,75835437 21,20567782 Calea Bogdanestilor (M3) bd cetatii grigore alexandrescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4748 45,75842638 21,20506894 Calea Bogdanestilor (M3) bd cetatii grigore alexandrescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4749 45,75846251 21,2046972 Calea Bogdanestilor (M3) bd cetatii grigore alexandrescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4750 45,758518 21,20417276 Calea Bogdanestilor (M3) bd cetatii grigore alexandrescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4751 45,75853913 21,20378401 Calea Bogdanestilor (M3) bd cetatii grigore alexandrescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4752 45,75855736 21,2033328 Calea Bogdanestilor (M3) bd cetatii grigore alexandrescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 96 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

4753 45,75857881 21,20289737 Calea Bogdanestilor (M3) bd cetatii grigore alexandrescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4754 45,75855964 21,2024431 Calea Bogdanestilor (M3) bd cetatii grigore alexandrescu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4755 45,75857279 21,20199135 Calea Bogdanestilor (M3) bd cetatii grigore alexandrescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4756 45,75857724 21,20161949 Calea Bogdanestilor (M3) bd cetatii grigore alexandrescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4757 45,75855789 21,20119744 Calea Bogdanestilor (M3) bd cetatii grigore alexandrescu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4758 45,75852451 21,2007533 Calea Bogdanestilor (M3) bd cetatii grigore alexandrescu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4759 45,75850531 21,20045922 Calea Bogdanestilor (M3) bd cetatii grigore alexandrescu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4760 45,75846974 21,20014782 Calea Bogdanestilor (M3) bd cetatii grigore alexandrescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4761 45,75841124 21,19966807 Calea Bogdanestilor (M3) bd cetatii grigore alexandrescu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4762 45,75835841 21,19931794 Calea Bogdanestilor (M3) bd cetatii grigore alexandrescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4763 45,75828073 21,19891133 Calea Bogdanestilor (M3) bd cetatii grigore alexandrescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4764 45,75818637 21,19844155 Calea Bogdanestilor (M3) bd cetatii grigore alexandrescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4765 45,75810353 21,19797025 Calea Bogdanestilor (M3) bd cetatii grigore alexandrescu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4766 45,758041 21,19768084 Calea Bogdanestilor (M3) bd cetatii grigore alexandrescu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4767 45,75792821 21,19727292 Calea Bogdanestilor (M3) bd cetatii grigore alexandrescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4768 45,75783515 21,19695372 Calea Bogdanestilor (M3) bd cetatii grigore alexandrescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4769 45,7577 21,19651597 Calea Bogdanestilor (M3) bd cetatii grigore alexandrescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4770 45,75757485 21,19609727 Calea Bogdanestilor (M3) bd cetatii grigore alexandrescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4771 45,75745922 21,1957864 Calea Bogdanestilor (M3) grigore alexandrescu calea ferata Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4772 45,75732273 21,19545551 Calea Bogdanestilor (M3) grigore alexandrescu calea ferata Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4773 45,75717725 21,19509825 Calea Bogdanestilor (M3) grigore alexandrescu calea ferata Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4774 45,75700671 21,19469515 Calea Bogdanestilor (M3) grigore alexandrescu calea ferata Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4775 45,7568208 21,19430544 Calea Bogdanestilor (M3) grigore alexandrescu calea ferata Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4776 45,75665979 21,19404877 Calea Bogdanestilor (M3) grigore alexandrescu calea ferata Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4777 45,75647819 21,19375165 Calea Bogdanestilor (M3) grigore alexandrescu calea ferata Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4778 45,75627615 21,19342023 Calea Bogdanestilor (M3) grigore alexandrescu calea ferata Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4779 45,75605525 21,19310523 Calea Bogdanestilor (M3) grigore alexandrescu calea ferata Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4780 45,75585104 21,19280591 Calea Bogdanestilor (M3) grigore alexandrescu calea ferata Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4781 45,75561741 21,19253332 Calea Bogdanestilor (M3) grigore alexandrescu calea ferata Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4782 45,75540774 21,19228984 Calea Bogdanestilor (M3) grigore alexandrescu calea ferata Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4783 45,75520783 21,19206451 Calea Bogdanestilor (M3) grigore alexandrescu calea ferata Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4784 45,75494182 21,19181091 Calea Bogdanestilor (M3) grigore alexandrescu calea ferata Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4785 45,75468561 21,19158942 Calea Bogdanestilor (M3) grigore alexandrescu calea ferata Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4786 45,75442071 21,19136364 Calea Bogdanestilor (M3) grigore alexandrescu calea ferata Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4787 45,75411881 21,19111694 Calea Bogdanestilor (M3) grigore alexandrescu calea ferata Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4788 45,75411881 21,19111694 Calea Bogdanestilor (M3) grigore alexandrescu calea ferata Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Vandalizat 4789 45,75385059 21,19092946 Calea Bogdanestilor (M3) grigore alexandrescu calea ferata Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4790 45,75358659 21,19077458 Calea Bogdanestilor (M3) grigore alexandrescu calea ferata Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4791 45,75332715 21,19060669 Calea Bogdanestilor (M3) grigore alexandrescu calea ferata Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4792 45,75301626 21,19044294 Calea Bogdanestilor (M3) grigore alexandrescu calea ferata Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4793 45,75278097 21,19032187 Calea Bogdanestilor (M3) grigore alexandrescu calea ferata Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4794 45,75240989 21,1901935 Calea Bogdanestilor (M3) grigore alexandrescu calea ferata Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4795 45,75240989 21,1901935 Calea Bogdanestilor (M3) grigore alexandrescu calea ferata Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4796 45,75203516 21,1900684 Calea Bogdanestilor (M3) grigore alexandrescu calea ferata Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4797 45,75203516 21,1900684 Calea Bogdanestilor (M3) grigore alexandrescu calea ferata Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4798 45,75175393 21,19001546 Calea Bogdanestilor (M3) grigore alexandrescu calea ferata Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4799 45,7514634 21,1899705 Calea Bogdanestilor (M3) grigore alexandrescu calea ferata Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4800 45,7511739 21,18993473 Calea Bogdanestilor (M3) grigore alexandrescu calea ferata Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4801 45,75086586 21,1898961 Calea Bogdanestilor (M3) grigore alexandrescu calea ferata Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4802 45,75091453 21,18960106 Calea Bogdanestilor (M3) grigore alexandrescu calea ferata Beton SI9 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4803 45,7506596 21,1895803 Calea Bogdanestilor (M3) grigore alexandrescu calea ferata Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4804 45,75036541 21,18958866 Calea Bogdanestilor (M3) grigore alexandrescu calea ferata Beton SI9 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4805 45,74972208 21,18964269 Calea Bogdanestilor (M3) grigore alexandrescu calea ferata Beton SI9 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4806 45,74956046 21,18968932 Calea Bogdanestilor (M3) grigore alexandrescu calea ferata Beton SI9 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4807 45,74916714 21,18978216 Calea Bogdanestilor (M3) grigore alexandrescu calea ferata Beton SI9 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4808 45,74891017 21,18983196 Calea Bogdanestilor (M3) grigore alexandrescu calea ferata Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Vandalizat 4809 45,74859454 21,18994177 Calea Bogdanestilor (M3) grigore alexandrescu calea ferata RATT 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 97 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

4810 45,75666642 21,21680827 Calea Bogdanestilor (M3) circumvalatiunii bd cetatii RATT 10 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 4811 45,75668757 21,2164164 Calea Bogdanestilor (M3) circumvalatiunii bd cetatii RATT 10 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 4812 45,75673104 21,21599357 Calea Bogdanestilor (M3) circumvalatiunii bd cetatii RATT 10 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 4813 45,75677327 21,21549271 Calea Bogdanestilor (M3) circumvalatiunii bd cetatii RATT 10 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 4814 45,75680185 21,21505015 Calea Bogdanestilor (M3) circumvalatiunii bd cetatii RATT 10 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 4815 45,75684485 21,21466536 Calea Bogdanestilor (M3) circumvalatiunii bd cetatii RATT 10 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 4816 45,75690308 21,21418455 Calea Bogdanestilor (M3) circumvalatiunii bd cetatii RATT 10 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 4817 45,7569443 21,21378617 Calea Bogdanestilor (M3) circumvalatiunii bd cetatii RATT 10 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 4818 45,75702147 21,21338147 Calea Bogdanestilor (M3) circumvalatiunii bd cetatii RATT 10 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 4819 45,75708581 21,21293226 Calea Bogdanestilor (M3) circumvalatiunii bd cetatii RATT 10 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 4820 45,75713705 21,21259686 Calea Bogdanestilor (M3) circumvalatiunii bd cetatii RATT 10 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 4821 45,75722314 21,21216769 Calea Bogdanestilor (M3) circumvalatiunii bd cetatii RATT 10 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 4822 45,75730123 21,211739 Calea Bogdanestilor (M3) circumvalatiunii bd cetatii RATT 10 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 4823 45,75738939 21,21129635 Calea Bogdanestilor (M3) circumvalatiunii bd cetatii RATT 10 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 4824 45,75748236 21,21086085 Calea Bogdanestilor (M3) circumvalatiunii bd cetatii RATT 10 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 4825 45,7575928 21,21042024 Calea Bogdanestilor (M3) circumvalatiunii bd cetatii RATT 10 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 4826 45,74994236 21,18959144 Calea Bogdanestilor (M3) grigore alexandrescu calea ferata Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4827 45,72542902 21,28372312 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara sens giratoriu aem Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4828 45,72560223 21,28324901 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara sens giratoriu aem Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4829 45,72572177 21,28259951 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara sens giratoriu aem Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4830 45,72583254 21,28193642 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara sens giratoriu aem Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4831 45,72596331 21,28125036 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara sens giratoriu aem Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4832 45,72609295 21,28050653 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara sens giratoriu aem Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4833 45,72614691 21,28015652 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara sens giratoriu aem Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4834 45,72622599 21,27979233 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara sens giratoriu aem Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4835 45,72675177 21,27699398 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara sens giratoriu aem Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4836 45,72643494 21,27861397 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara sens giratoriu aem Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4837 45,72672345 21,27840463 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara sens giratoriu aem Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4838 45,72629246 21,28052984 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara sens giratoriu aem Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4839 45,72654906 21,27925206 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara sens giratoriu aem Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4840 45,72652551 21,278191 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara sens giratoriu aem Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4841 45,72659538 21,27782348 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara sens giratoriu aem Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4842 45,7266796 21,27743659 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara sens giratoriu aem Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4843 45,72681741 21,27663263 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara sens giratoriu aem Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4844 45,72664327 21,27884813 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara sens giratoriu aem Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4845 45,72688992 21,27620853 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara sens giratoriu aem Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4846 45,72695447 21,2758144 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara sens giratoriu aem Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4847 45,72702591 21,27536577 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara sens giratoriu aem Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4848 45,72713785 21,27478791 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara sens giratoriu aem Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4849 45,7271926 21,27439333 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara sens giratoriu aem Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4850 45,72736877 21,27359129 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara giratoriu aem Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4851 45,72752048 21,27319899 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara giratoriu aem Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4852 45,72770042 21,27275608 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara giratoriu aem Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4853 45,72783908 21,27243422 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara giratoriu aem Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4854 45,72795652 21,27212845 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara giratoriu aem Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4855 45,72807455 21,27183446 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara giratoriu aem Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4856 45,72821292 21,27144536 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara giratoriu aem Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4857 45,72837038 21,27105845 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara giratoriu aem Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4858 45,72851807 21,27067261 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara giratoriu aem Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4859 45,72865214 21,27028289 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara giratoriu aem Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4860 45,72879092 21,26989934 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara giratoriu aem Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4861 45,72892289 21,26949688 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara giratoriu aem Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4862 45,72905677 21,26906778 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara rond aem Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4863 45,72918026 21,26869025 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara rond aem Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4864 45,72927013 21,26832547 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara rond aem Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4865 45,72936505 21,26791336 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara rond aem Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4866 45,72946343 21,26752584 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara rond aem Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 98 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

4867 45,72957326 21,26708754 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara rond aem Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4868 45,72967872 21,26667435 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara rond aem Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4869 45,72974901 21,26625325 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara rond aem Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4870 45,72983146 21,2658746 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara rond aem Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4871 45,7298957 21,26556525 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara rond aem Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4872 45,7299552 21,26525291 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara rond aem Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4873 45,73027601 21,26475562 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara rond aem Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4874 45,73042617 21,26427924 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara rond aem Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4875 45,73061072 21,26374086 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara rond aem Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4876 45,73079146 21,26322357 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara rond aem Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4877 45,7310029 21,26275663 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara rond aem Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4878 45,73124058 21,26230826 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara rond aem Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4879 45,73144075 21,26189418 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara rond aem Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4880 45,73169446 21,26141903 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara rond aem Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4881 45,73169446 21,26141903 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara rond aem Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4882 45,73183675 21,26108107 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara rond aem Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4883 45,73183675 21,26108107 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara rond aem Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4884 45,73201709 21,26074897 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara rond aem Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4885 45,73201709 21,26074897 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara rond aem Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4886 45,73221003 21,26041936 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara rond aem Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4887 45,73221003 21,26041936 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara rond aem Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4888 45,73237843 21,26010256 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara rond aem Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4889 45,73237843 21,26010256 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara rond aem Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4890 45,73236188 21,26103637 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara rond aem Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4891 45,73236188 21,26103637 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara rond aem Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4892 45,73253569 21,26075393 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara rond aem Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4893 45,73253569 21,26075393 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara rond aem Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4894 45,73267424 21,26047539 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara rond aem Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4895 45,73222895 21,26132068 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara rond aem Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4896 45,72681375 21,2779568 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara rond aem Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4897 45,72690026 21,27756489 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara rond aem Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4898 45,72698656 21,27710395 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara rond aem Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4899 45,72710895 21,27662706 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara rond aem Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4900 45,72631412 21,27911085 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara rond aem Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4901 45,7273566 21,27575956 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara rond aem Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4902 45,72741171 21,2752994 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara rond aem Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4903 45,72751065 21,27488707 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara rond aem Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4904 45,72761591 21,27447164 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara rond aem Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4905 45,72770371 21,27408412 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara rond aem Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4906 45,72783264 21,27396805 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara rond aem Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4907 45,72799316 21,27350924 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara rond aem Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4908 45,72826053 21,27261207 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara rond aem Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4909 45,72790919 21,27373493 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara rond aem Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4910 45,7281214 21,27308028 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara rond aem Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4911 45,72723609 21,27619786 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara rond aem Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4912 45,72831045 21,27221254 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara rond aem Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4913 45,72846181 21,27181411 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara rond aem Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4914 45,72865466 21,27138227 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara rond aem Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4915 45,72882317 21,27098531 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara rond aem Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4916 45,72894571 21,27055744 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara rond aem Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4917 45,72903388 21,27026868 Calea Buziasului (M3) iesire din timisoara rond aem Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4918 45,77112399 21,27528159 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4919 45,77125121 21,27587436 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4920 45,77104915 21,27585827 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4921 45,77109397 21,27616481 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4922 45,7711632 21,27655909 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4923 45,77123429 21,27702312 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 99 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

4924 45,77183111 21,27941793 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4925 45,77126797 21,2759848 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4926 45,77131277 21,27637114 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4927 45,77140651 21,27673642 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4928 45,77147377 21,27718941 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4929 45,77153925 21,27761837 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4930 45,7713559 21,27786533 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4931 45,77160639 21,27808003 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4932 45,77144372 21,27832441 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4933 45,77166953 21,27850106 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4934 45,77175066 21,27895346 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4935 45,77128842 21,27741819 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4936 45,77189659 21,27980827 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4937 45,77148892 21,27879285 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4938 45,77158069 21,27928325 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 4939 45,77163153 21,27963857 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4940 45,77170105 21,28005734 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4941 45,77178849 21,2805087 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4942 45,77185958 21,28095931 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4943 45,77194812 21,28139691 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4944 45,77200444 21,28184225 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4945 45,77197184 21,28025657 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4946 45,77205416 21,28070191 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4947 45,7721346 21,2811418 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4948 45,77218415 21,28157413 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4949 45,77225995 21,28202156 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4950 45,77209344 21,282287 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4951 45,7721728 21,282724 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4952 45,77224584 21,28315373 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4953 45,77234305 21,28245578 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4954 45,77241603 21,28288273 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4955 45,7725079 21,28330819 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4956 45,77226124 21,28364067 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4957 45,77236287 21,28418774 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4958 45,77243731 21,28463299 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 4959 45,77252316 21,28494681 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4960 45,77256806 21,28375601 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4961 45,77262466 21,28419129 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4962 45,77268788 21,28463998 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4963 45,77277369 21,28506661 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4964 45,77261183 21,28537907 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4965 45,77285692 21,28553196 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4966 45,77266018 21,28583058 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4967 45,7727456 21,28626728 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4968 45,77291836 21,28595665 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4969 45,77297291 21,28638272 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4970 45,77281763 21,28671799 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4971 45,77305523 21,2868225 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4972 45,77286844 21,2871099 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4973 45,77310387 21,28723804 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4974 45,77293409 21,28755837 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4975 45,77318836 21,28770266 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4976 45,7729994 21,28800844 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4977 45,77324979 21,28814483 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4978 45,77306645 21,2884507 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4979 45,77332276 21,28858481 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4980 45,77313567 21,28889863 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 100 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

4981 45,7733715 21,28897681 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4982 45,77319892 21,28933932 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4983 45,77345275 21,28944059 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4984 45,77327789 21,2897869 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4985 45,77351513 21,2898506 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4986 45,77336173 21,29019167 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4987 45,77359329 21,29029412 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4988 45,77342353 21,29065259 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4989 45,77366898 21,29081305 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4990 45,77350959 21,29113042 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4991 45,77374441 21,29128229 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4992 45,77357418 21,2915224 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4993 45,77382656 21,29173799 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4994 45,7736635 21,29207587 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4995 45,77390254 21,29219794 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4996 45,77372196 21,29258392 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4997 45,77396164 21,29260265 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4998 45,77380838 21,29310144 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 4999 45,77405615 21,29310144 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5000 45,77386929 21,29341546 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5001 45,77412035 21,29358096 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5002 45,77392544 21,29388256 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5003 45,77421015 21,29408253 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5004 45,77400959 21,29437317 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5005 45,77428701 21,29456493 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5006 45,77407748 21,29488143 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5007 45,77435144 21,29502436 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5008 45,77415411 21,2953293 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5009 45,77441978 21,29548542 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5010 45,77421904 21,29579591 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5011 45,77449467 21,2959571 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5012 45,77431408 21,29622035 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5013 45,77455732 21,29639937 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5014 45,77437893 21,29671883 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5015 45,77465314 21,29688266 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5016 45,774461 21,29720701 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5017 45,77472956 21,29735453 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5018 45,77453223 21,2976902 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5019 45,77478465 21,29774345 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5020 45,77460692 21,29814846 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5021 45,77485829 21,29813733 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5022 45,77491921 21,29853105 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5023 45,77469883 21,29866353 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5024 45,77477179 21,29915974 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5025 45,77500993 21,29901378 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5026 45,77507223 21,29946139 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5027 45,77487843 21,29965008 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5028 45,77515493 21,2998656 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5029 45,77495109 21,3000856 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5030 45,77524443 21,30028711 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5031 45,77504112 21,30060475 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5032 45,77530181 21,30072109 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5033 45,77535638 21,30113264 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5034 45,77509904 21,30156426 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5035 45,77545034 21,30158273 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5036 45,77525406 21,30197019 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5037 45,77550213 21,30203615 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 101 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

5038 45,77533045 21,30230593 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5039 45,77556685 21,30242081 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5040 45,77538544 21,30270064 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5041 45,7756387 21,30282893 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5042 45,77546096 21,30316191 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5043 45,77572085 21,30325692 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5044 45,77554451 21,30350659 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5045 45,77579686 21,30367127 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5046 45,77562462 21,30396787 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5047 45,77586485 21,30413804 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5048 45,77570469 21,30442975 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5049 45,77594757 21,30457169 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5050 45,77577272 21,30486039 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5051 45,77602732 21,30500263 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5052 45,77584202 21,30529655 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5053 45,77589217 21,30561497 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5054 45,77612152 21,30551139 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5055 45,77624686 21,30641798 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5056 45,77603335 21,30653383 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5057 45,7760716 21,30599641 Calea Lugojului(M2) Dorobantilor Aeroportului Metalic 8 Buna Stradal Standard 3 brate Buna 5058 45,73837704 21,23805885 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5059 45,73837704 21,23805885 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10005 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5060 45,73838265 21,23838876 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5061 45,73812793 21,23805207 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5062 45,73812793 21,23805207 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10005 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5063 45,73810947 21,23833558 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5064 45,73788578 21,23805122 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5065 45,73788578 21,23805122 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10005 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5066 45,73786831 21,23827738 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5067 45,73786831 21,23827738 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10005 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5068 45,73758041 21,23823749 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5069 45,73758041 21,23823749 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10005 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5070 45,73759216 21,23802703 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5071 45,73759216 21,23802703 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10005 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5072 45,73730411 21,23820564 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5073 45,73730411 21,23820564 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5074 45,73732208 21,23802111 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5075 45,73732208 21,23802111 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5076 45,73720557 21,23798461 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5077 45,73720557 21,23798461 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10005 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5078 45,73702546 21,2379884 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5079 45,73702546 21,2379884 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10005 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5080 45,73703161 21,23817273 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5081 45,73703161 21,23817273 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10005 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5082 45,73677118 21,23796628 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5083 45,73677118 21,23796628 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10005 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5084 45,73676014 21,23813877 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5085 45,73676014 21,23813877 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10005 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5086 45,73648699 21,23812226 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5087 45,73648699 21,23812226 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10005 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5088 45,73650021 21,23793499 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5089 45,73650021 21,23793499 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5090 45,73626779 21,23806809 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5091 45,73626779 21,23806809 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5092 45,73625638 21,23789124 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5093 45,73625638 21,23789124 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5094 45,73594824 21,238049 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 102 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

5095 45,73594824 21,238049 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5096 45,73596291 21,237878 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5097 45,73596291 21,237878 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5098 45,73567819 21,23801225 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5099 45,73567819 21,23801225 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5100 45,73569066 21,23784946 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5101 45,73569066 21,23784946 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5102 45,73546346 21,23799238 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5103 45,73546346 21,23799238 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5104 45,73542984 21,23781915 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5105 45,73542984 21,23781915 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5106 45,7351386 21,23794064 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5107 45,7351386 21,23794064 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5108 45,73516477 21,23778184 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5109 45,73516477 21,23778184 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5110 45,73491368 21,23774872 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5111 45,73491368 21,23774872 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5112 45,73488848 21,23792864 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5113 45,73488848 21,23792864 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5114 45,73464426 21,23789603 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5115 45,73464426 21,23789603 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5116 45,7346617 21,23769214 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5117 45,7346617 21,23769214 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5118 45,73429388 21,23790161 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5119 45,73429388 21,23790161 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5120 45,734393 21,23763486 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 5121 45,734393 21,23763486 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10005 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5122 45,73414266 21,23766069 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10002 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 5123 45,73414266 21,23766069 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10002 8 Vandalizat Pietonal Standard 1 brat Buna 5124 45,73387834 21,23785166 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5125 45,73387834 21,23785166 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5126 45,73385916 21,23764694 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5127 45,73385916 21,23764694 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5128 45,73359496 21,23781887 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5129 45,73359496 21,23781887 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5130 45,73360432 21,23758284 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5131 45,73360432 21,23758284 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5132 45,73326862 21,23774617 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5133 45,73326862 21,23774617 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5134 45,73324896 21,23757878 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5135 45,73324896 21,23757878 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5136 45,7329408 21,23769762 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5137 45,7329408 21,23769762 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5138 45,73295836 21,23753933 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5139 45,73295836 21,23753933 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5140 45,73272073 21,23741598 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5141 45,73272073 21,23741598 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5142 45,73269999 21,23766912 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5143 45,73269999 21,23766912 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5144 45,7324494 21,2376459 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5145 45,7324494 21,2376459 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5146 45,73245958 21,23739081 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5147 45,73245958 21,23739081 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5148 45,73221777 21,23737673 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5149 45,73221777 21,23737673 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5150 45,73217948 21,23766087 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5151 45,73217948 21,23766087 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna

Pagina 103 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

5152 45,7320043 21,23764793 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5153 45,7320043 21,23764793 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5154 45,73200286 21,23736137 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5155 45,73200286 21,23736137 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5156 45,73184118 21,23732114 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5157 45,73184118 21,23732114 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5158 45,73180851 21,23767977 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5159 45,73180851 21,23767977 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5160 45,7314173 21,23732184 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5161 45,7314173 21,23732184 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SE10 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5162 45,7307457 21,23723573 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5163 45,7307457 21,23723573 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SE10 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5164 45,73118156 21,23730351 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5165 45,73118156 21,23730351 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SE4 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5166 45,73096323 21,23726836 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5167 45,73096323 21,23726836 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SE4 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5168 45,73135065 21,23756148 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5169 45,73107696 21,23753856 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5170 45,73049909 21,23730718 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5171 45,73028547 21,23729614 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5172 45,73028547 21,23729614 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SE4 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5173 45,73008722 21,23728401 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5174 45,73008722 21,23728401 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SE4 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5175 45,73049909 21,23730718 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SE10 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5176 45,72981367 21,23723405 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5177 45,72981367 21,23723405 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SE4 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5178 45,72960065 21,23721868 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5179 45,72960065 21,23721868 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SE4 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5180 45,72916097 21,23716112 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5181 45,72916097 21,23716112 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SE4 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5182 45,72884866 21,23706387 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5183 45,72884866 21,23706387 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SE10 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5184 45,72868551 21,23706666 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5185 45,72853666 21,23705553 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5186 45,72834849 21,23702653 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5187 45,72834849 21,23702653 Calea Martirilor 1989 (M4) liviu rebreanu  m. averescu Beton SE10 8 Buna Suport proiector Standard 1 brat Buna 5188 45,7280698 21,23705025 Calea Martirilor 1989 (M4) mures apicultorilor Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5189 45,72776273 21,23702074 Calea Martirilor 1989 (M4) mures apicultorilor Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5190 45,72752115 21,23698098 Calea Martirilor 1989 (M4) mures apicultorilor Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5191 45,72712981 21,23694309 Calea Martirilor 1989 (M4) mures apicultorilor Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5192 45,72671116 21,23690639 Calea Martirilor 1989 (M4) mures apicultorilor Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5193 45,72630808 21,23686442 Calea Martirilor 1989 (M4) mures apicultorilor Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5194 45,72599485 21,23680318 Calea Martirilor 1989 (M4) mures apicultorilor Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5195 45,72587502 21,23679514 Calea Martirilor 1989 (M4) mures apicultorilor Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5196 45,72539891 21,23675034 Calea Martirilor 1989 (M4) mures apicultorilor Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5197 45,72501054 21,2366968 Calea Martirilor 1989 (M4) mures apicultorilor Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5198 45,72485433 21,23667926 Calea Martirilor 1989 (M4) rebreanu muzicescu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5199 45,72462027 21,23665646 Calea Martirilor 1989 (M4) muzicescu apicultorilor Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5200 45,72435437 21,2366389 Calea Martirilor 1989 (M4) muzicescu apicultorilor Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5201 45,72411165 21,23665358 Calea Martirilor 1989 (M4) muzicescu apicultorilor Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5202 45,72375588 21,2366509 Calea Martirilor 1989 (M4) muzicescu apicultorilor Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5203 45,7234295 21,23661995 Calea Martirilor 1989 (M4) muzicescu apicultorilor Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5204 45,72309554 21,2366138 Calea Martirilor 1989 (M4) muzicescu apicultorilor Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5205 45,72277849 21,23661742 Calea Martirilor 1989 (M4) muzicescu apicultorilor Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5206 45,72278797 21,23794515 Calea Martirilor 1989 (M4) muzicescu apicultorilor Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5207 45,72207076 21,236612 Calea Martirilor 1989 (M4) muzicescu apicultorilor Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5208 45,72172898 21,2366102 Calea Martirilor 1989 (M4) muzicescu apicultorilor Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 104 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

5209 45,72133631 21,23658496 Calea Martirilor 1989 (M4) muzicescu apicultorilor Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5210 45,72103204 21,2365943 Calea Martirilor 1989 (M4) muzicescu apicultorilor Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5211 45,72268926 21,23676864 Calea Martirilor 1989 (M4) muzicescu apicultorilor Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5212 45,72274198 21,23739314 Calea Martirilor 1989 (M4) muzicescu apicultorilor Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5213 45,7235729 21,23698839 Calea Martirilor 1989 (M4) muzicescu apicultorilor Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5214 45,7316178 21,23770544 Calea Martirilor 1989 (M4) muzicescu apicultorilor RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5215 45,73165129 21,23726505 Calea Martirilor 1989 (M4) muzicescu apicultorilor RATT 10 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5216 45,74113878 21,23854402 Calea Martirilor 1989 (M4) rebreamu surorile caceu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5217 45,74113878 21,23854402 Calea Martirilor 1989 (M4) rebreamu surorile caceu Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5218 45,74132334 21,23843027 Calea Martirilor 1989 (M4) rebreamu surorile caceu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5219 45,74132334 21,23843027 Calea Martirilor 1989 (M4) rebreamu surorile caceu Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5220 45,74098611 21,23866189 Calea Martirilor 1989 (M4) rebreanu surorile caceu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 5221 45,74098611 21,23866189 Calea Martirilor 1989 (M4) rebreanu surorile caceu Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5222 45,73879768 21,23846502 Calea Martirilor 1989 (M4) rebreamu surorile caceu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5223 45,73879768 21,23846502 Calea Martirilor 1989 (M4) rebreamu surorile caceu Beton SCP10005 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5224 45,73901946 21,2381713 Calea Martirilor 1989 (M4) rebreamu surorile caceu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5225 45,73901946 21,2381713 Calea Martirilor 1989 (M4) rebreamu surorile caceu Beton SCP10005 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5226 45,73878428 21,23814956 Calea Martirilor 1989 (M4) rebreamu surorile caceu RATT 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5227 45,73899247 21,23845247 Calea Martirilor 1989 (M4) rebreamu surorile caceu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5228 45,73899247 21,23845247 Calea Martirilor 1989 (M4) rebreamu surorile caceu Beton SCP10005 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5229 45,73927604 21,2384776 Calea Martirilor 1989 (M4) rebreamu surorile caceu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5230 45,73927604 21,2384776 Calea Martirilor 1989 (M4) rebreamu surorile caceu Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5231 45,73930262 21,23823907 Calea Martirilor 1989 (M4) rebreamu surorile caceu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5232 45,73930262 21,23823907 Calea Martirilor 1989 (M4) rebreamu surorile caceu Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5233 45,73952743 21,23845001 Calea Martirilor 1989 (M4) rebreamu surorile caceu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5234 45,73952743 21,23845001 Calea Martirilor 1989 (M4) rebreamu surorile caceu Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5235 45,73954104 21,23826826 Calea Martirilor 1989 (M4) rebreamu surorile caceu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5236 45,73954104 21,23826826 Calea Martirilor 1989 (M4) rebreamu surorile caceu Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5237 45,73979138 21,23848856 Calea Martirilor 1989 (M4) rebreamu surorile caceu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5238 45,73979138 21,23848856 Calea Martirilor 1989 (M4) rebreamu surorile caceu Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5239 45,73980404 21,23829043 Calea Martirilor 1989 (M4) rebreamu surorile caceu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5240 45,73980404 21,23829043 Calea Martirilor 1989 (M4) rebreamu surorile caceu Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5241 45,74012903 21,23830531 Calea Martirilor 1989 (M4) rebreamu surorile caceu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5242 45,74012903 21,23830531 Calea Martirilor 1989 (M4) rebreamu surorile caceu Beton SCP10005 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5243 45,74039685 21,23834142 Calea Martirilor 1989 (M4) rebreamu surorile caceu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5244 45,74039685 21,23834142 Calea Martirilor 1989 (M4) rebreamu surorile caceu Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5245 45,74067577 21,23835215 Calea Martirilor 1989 (M4) rebreamu surorile caceu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5246 45,74067577 21,23835215 Calea Martirilor 1989 (M4) rebreamu surorile caceu Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5247 45,7409976 21,2384139 Calea Martirilor 1989 (M4) rebreamu surorile caceu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5248 45,7409976 21,2384139 Calea Martirilor 1989 (M4) rebreamu surorile caceu Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5249 45,74013103 21,23850241 Calea Martirilor 1989 (M4) rebreamu surorile caceu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5250 45,74013103 21,23850241 Calea Martirilor 1989 (M4) rebreamu surorile caceu Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5251 45,74037928 21,23853645 Calea Martirilor 1989 (M4) rebreanu surorile caceu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5252 45,74037928 21,23853645 Calea Martirilor 1989 (M4) rebreanu surorile caceu Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5253 45,74065391 21,23859753 Calea Martirilor 1989 (M4) rebreanu surorile caceu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5254 45,74065391 21,23859753 Calea Martirilor 1989 (M4) rebreanu surorile caceu Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5255 45,74053767 21,23856725 Calea Martirilor 1989 (M4) rebreanu surorile caceu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5256 45,74053767 21,23856725 Calea Martirilor 1989 (M4) rebreanu surorile caceu Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5257 45,74078327 21,2386236 Calea Martirilor 1989 (M4) rebreanu surorile caceu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5258 45,74078327 21,2386236 Calea Martirilor 1989 (M4) rebreanu surorile caceu Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5259 45,71085766 21,19047698 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Lipsa 5260 45,71105686 21,19065132 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Vandalizat 5261 45,71137688 21,1909116 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Vandalizat 5262 45,7116689 21,19114897 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Vandalizat 5263 45,71191566 21,19135148 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SE4 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Lipsa 5264 45,71210283 21,19150571 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Lipsa 5265 45,71219928 21,19158361 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 105 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

5266 45,71283067 21,19256091 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Vandalizat 5267 45,71309441 21,19278486 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Lipsa 5268 45,71330612 21,19297341 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10005 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Lipsa 5269 45,71455861 21,1939856 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5270 45,71481483 21,19417216 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5271 45,71510714 21,19438272 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5272 45,71539037 21,19462425 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5273 45,7156766 21,19486405 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5274 45,71596623 21,19511429 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5275 45,71624044 21,19535007 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5276 45,71656646 21,19558855 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5277 45,71684879 21,19585179 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5278 45,71713172 21,19609322 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5279 45,71744045 21,19629838 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5280 45,7177299 21,19653173 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5281 45,71801499 21,1967778 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5282 45,71824338 21,19696739 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 5283 45,7202246 21,19872014 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5284 45,72048815 21,19893934 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5285 45,718829 21,19744752 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 2 brate Buna 5286 45,7191305 21,19768356 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 2 brate Buna 5287 45,71946141 21,19795959 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 2 brate Buna 5288 45,71978568 21,19823028 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 2 brate Buna 5289 45,7201256 21,19849554 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 2 brate Buna 5290 45,72043281 21,19875535 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 5291 45,72076 21,1990261 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 5292 45,72111667 21,19932622 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 5293 45,72142903 21,19959162 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 5294 45,72177109 21,19984026 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 5295 45,72210366 21,20013269 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 5296 45,72242721 21,20040349 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 2 brate Buna 5297 45,72276114 21,2006813 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 2 brate Buna 5298 45,72308728 21,2009683 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 2 brate Buna 5299 45,72341029 21,20124054 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 2 brate Buna 5300 45,72372266 21,20150722 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 2 brate Buna 5301 45,72411963 21,20183639 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 5302 45,7245095 21,20216068 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 5303 45,72471454 21,20232027 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 5304 45,72492574 21,20250373 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 5305 45,72518013 21,20267862 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 5306 45,72545322 21,20290116 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 5307 45,72573029 21,20312827 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 5308 45,72598611 21,20336508 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 5309 45,72654083 21,20381696 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 5310 45,72681912 21,2040473 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 5311 45,72706494 21,20425699 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 5312 45,72738368 21,20462747 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5313 45,72762664 21,20494159 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5314 45,72783213 21,20519009 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5315 45,72797912 21,20539891 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5316 45,72805878 21,20551669 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Metalic 10 Vandalizat Stradal Standard 2 brate Buna 5317 45,72837152 21,20586936 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Metalic 10 Vandalizat Stradal Standard 2 brate Buna 5318 45,7287367 21,20608114 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5319 45,72898868 21,20621817 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5320 45,72930083 21,20645948 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5321 45,72930083 21,20645948 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5322 45,72962063 21,20671061 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 106 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

5323 45,72962063 21,20671061 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5324 45,72992404 21,20697632 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5325 45,72992404 21,20697632 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5326 45,73024619 21,20724357 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5327 45,73024619 21,20724357 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5328 45,73056073 21,20748416 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5329 45,73056073 21,20748416 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5330 45,7308787 21,20773321 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5331 45,7308787 21,20773321 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5332 45,73115241 21,20798328 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5333 45,73115241 21,20798328 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5334 45,7315205 21,20827106 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5335 45,7315205 21,20827106 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5336 45,73177359 21,20845375 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5337 45,73177359 21,20845375 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5338 45,73205633 21,2086866 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5339 45,73205633 21,2086866 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5340 45,7322471 21,20879537 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5341 45,7322471 21,20879537 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5342 45,73271656 21,20893988 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 5343 45,73271656 21,20893988 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5344 45,73292344 21,20897073 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5345 45,73292344 21,20897073 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5346 45,73316405 21,20901413 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5347 45,73316405 21,20901413 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5348 45,73341158 21,20905317 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5349 45,73341158 21,20905317 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5350 45,73365315 21,20908754 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5351 45,73365315 21,20908754 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5352 45,73399299 21,20914978 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5353 45,73399299 21,20914978 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5354 45,73413581 21,20917899 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Lipsa 5355 45,73413581 21,20917899 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Metalic 8 Vandalizat Pietonal Standard 1 brat Buna 5356 45,73434235 21,20922095 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5357 45,73434235 21,20922095 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5358 45,73457824 21,20926655 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5359 45,73457824 21,20926655 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5360 45,73477999 21,20930486 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5361 45,73477999 21,20930486 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5362 45,73503624 21,20934207 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5363 45,73503624 21,20934207 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5364 45,73527319 21,20938662 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5365 45,73527319 21,20938662 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5366 45,73553152 21,2094338 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5367 45,73553152 21,2094338 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5368 45,73578382 21,20948829 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5369 45,73578382 21,20948829 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5370 45,73597227 21,20951027 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 5371 45,73597227 21,20951027 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5372 45,73628499 21,2095805 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5373 45,73628499 21,2095805 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5374 45,73652441 21,20960802 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5375 45,73652441 21,20960802 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5376 45,73678444 21,20966182 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5377 45,73678444 21,20966182 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5378 45,73696463 21,20966519 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5379 45,73696463 21,20966519 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna

Pagina 107 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

5380 45,73718359 21,20971079 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5381 45,73718359 21,20971079 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5382 45,7373661 21,20973689 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5383 45,7373661 21,20973689 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5384 45,73754017 21,20977285 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5385 45,73754017 21,20977285 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5386 45,73777889 21,20982082 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5387 45,73777889 21,20982082 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5388 45,73797161 21,20985247 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5389 45,73797161 21,20985247 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5390 45,7381663 21,20988734 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5391 45,7381663 21,20988734 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5392 45,73841914 21,20993101 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5393 45,73841914 21,20993101 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5394 45,73865054 21,20997941 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5395 45,73865054 21,20997941 Calea Sagului (M2) de la iesire din Timisoara capatul strazii calea sagului Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5396 45,73869663 21,20970376 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5397 45,73869663 21,20970376 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Beton SCP10002 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5398 45,73803551 21,20960401 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5399 45,73803551 21,20960401 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5400 45,73761817 21,20953473 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5401 45,73761817 21,20953473 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5402 45,73716266 21,20945471 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5403 45,73716266 21,20945471 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5404 45,73655005 21,20932658 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5405 45,73655005 21,20932658 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5406 45,73604916 21,20925042 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5407 45,73604916 21,20925042 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5408 45,73555008 21,20915902 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5409 45,73555008 21,20915902 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5410 45,73507701 21,20908154 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5411 45,73507701 21,20908154 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5412 45,73460798 21,20898734 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5413 45,73460798 21,20898734 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5414 45,73390393 21,20886545 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5415 45,73390393 21,20886545 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5416 45,7336625 21,20879271 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5417 45,7336625 21,20879271 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5418 45,73319435 21,20866076 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5419 45,73319435 21,20866076 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5420 45,73273721 21,20850898 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 5421 45,73273721 21,20850898 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Beton SCP10005 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5422 45,73244224 21,20843864 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5423 45,73244224 21,20843864 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Beton SCP10005 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5424 45,73205291 21,20826762 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5425 45,73205291 21,20826762 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5426 45,73167253 21,20803034 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5427 45,73167253 21,20803034 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5428 45,73135055 21,20780293 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5429 45,73135055 21,20780293 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5430 45,7311435 21,20763737 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5431 45,7311435 21,20763737 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5432 45,73098816 21,2075056 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5433 45,73098816 21,2075056 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Beton SE10 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5434 45,7308163 21,20736525 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5435 45,7308163 21,20736525 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5436 45,73051106 21,20712389 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 108 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

5437 45,73051106 21,20712389 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5438 45,73019347 21,20686338 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5439 45,73019347 21,20686338 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5440 45,72988016 21,20659545 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5441 45,72988016 21,20659545 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5442 45,72960267 21,20628062 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5443 45,72960267 21,20628062 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5444 45,72934696 21,20595962 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5445 45,72934696 21,20595962 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5446 45,72909434 21,2056503 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5447 45,72909434 21,2056503 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5448 45,72875013 21,20528727 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Metalic 10 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 5449 45,72875013 21,20528727 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Metalic 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5450 45,72831752 21,20495123 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Metalic 10 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 5451 45,72831752 21,20495123 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Metalic 10 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5452 45,72821509 21,20513732 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5453 45,72814267 21,20531531 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5454 45,72789763 21,20465225 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 5455 45,72749457 21,20431081 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 5456 45,72688753 21,20381042 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 5457 45,72608911 21,20315702 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 5458 45,72580919 21,20292479 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 5459 45,72553389 21,20271094 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 5460 45,72528323 21,20248713 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 5461 45,72502109 21,20226451 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 5462 45,72481711 21,20209618 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 5463 45,72462181 21,20193511 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 5464 45,72420597 21,20158994 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 5465 45,72381962 21,20127182 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 2 brate Buna 5466 45,72350724 21,20100535 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 2 brate Buna 5467 45,72317906 21,20073099 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 2 brate Buna 5468 45,72284377 21,20045443 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 2 brate Buna 5469 45,72251511 21,20017783 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 2 brate Buna 5470 45,7221836 21,19991576 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 5471 45,72184985 21,19963032 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 5472 45,72152398 21,19936784 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 5473 45,72121104 21,19909455 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 5474 45,72082757 21,19880669 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 5475 45,72049716 21,19853019 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 5476 45,72022606 21,19826191 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 2 brate Buna 5477 45,71990209 21,19799905 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 2 brate Buna 5478 45,71957305 21,1977174 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 2 brate Buna 5479 45,7192175 21,19745464 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 2 brate Buna 5480 45,71892443 21,19721592 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Metalic 8 Vandalizat Stradal Standard 2 brate Buna 5481 45,71824284 21,19661002 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5482 45,71800314 21,19638338 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5483 45,71773046 21,19617306 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5484 45,7174915 21,19599824 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5485 45,71721109 21,19577453 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5486 45,71695824 21,19557414 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5487 45,71671978 21,19539251 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5488 45,71647025 21,19517866 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5489 45,71623006 21,19499688 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5490 45,7160612 21,19482581 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5491 45,71578573 21,19460221 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5492 45,71550826 21,19435807 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5493 45,71529108 21,194147 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 109 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

5494 45,7150206 21,19395567 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Metalic 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 5495 45,71479783 21,19376847 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Metalic 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 5496 45,71456374 21,19357692 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Metalic 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 5497 45,71432578 21,19337954 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Metalic 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 5498 45,71414586 21,19323199 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Metalic 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 5499 45,71386705 21,1929902 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Metalic 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 5500 45,71372547 21,19274551 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5501 45,71330661 21,1924487 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Metalic 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 5502 45,71302591 21,19221045 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Metalic 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 5503 45,7127309 21,19198719 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5504 45,71244974 21,1917867 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Metalic 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5505 45,73412317 21,20888578 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5506 45,73412317 21,20888578 Calea Sagului (M2) bd iuliu maniu iesire din timisoara Beton SCP10001 8 Buna Pietonal Standard 1 brat Buna 5507 45,75052739 21,28375112 Calistrat Hogas (M4) Cornel Popescu Gradinarilor Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5508 45,75062416 21,28407355 Calistrat Hogas (M4) Cornel Popescu Gradinarilor Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5509 45,75070677 21,28437308 Calistrat Hogas (M4) Cornel Popescu Gradinarilor Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5510 45,75083686 21,28486591 Calistrat Hogas (M4) Cornel Popescu Gradinarilor Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5511 45,75884339 21,20206629 Cameliei (M5) bogdanestilor capatul strazii cameliei Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5512 45,75912035 21,20208506 Cameliei (M5) bogdanestilor capatul strazii cameliei Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5513 45,75934766 21,2020878 Cameliei (M5) bogdanestilor capatul strazii cameliei Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5514 45,75958719 21,20209048 Cameliei (M5) bogdanestilor capatul strazii cameliei Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5515 45,75983649 21,20210591 Cameliei (M5) bogdanestilor capatul strazii cameliei Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5516 45,75281685 21,23345337 Camil Petrescu (M4) mihai eminescu constantin diaconovici loga Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5517 45,75264437 21,2336894 Camil Petrescu (M4) mihai eminescu constantin diaconovici loga Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5518 45,75242354 21,23388432 Camil Petrescu (M4) mihai eminescu constantin diaconovici loga Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

5519 45,7807899 21,22037732 Campina (Grigore T Popa) (M4) calea aradului sever bocu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

5520 45,78065065 21,22085585 Campina (Grigore T Popa) (M4) calea aradului sever bocu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

5521 45,78053311 21,22123549 Campina (Grigore T Popa) (M4) calea aradului sever bocu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

5522 45,78041484 21,22165032 Campina (Grigore T Popa) (M4) calea aradului sever bocu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

5523 45,78027496 21,22210241 Campina (Grigore T Popa) (M4) calea aradului sever bocu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

5524 45,78015153 21,22252188 Campina (Grigore T Popa) (M4) calea aradului sever bocu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

5525 45,78002639 21,22291431 Campina (Grigore T Popa) (M4) calea aradului sever bocu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

5526 45,77990278 21,22335849 Campina (Grigore T Popa) (M4) calea aradului sever bocu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

5527 45,77976369 21,22376113 Campina (Grigore T Popa) (M4) calea aradului sever bocu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

5528 45,77962863 21,22420313 Campina (Grigore T Popa) (M4) calea aradului sever bocu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

5529 45,77950186 21,2246316 Campina (Grigore T Popa) (M4) calea aradului sever bocu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

5530 45,77936831 21,22507611 Campina (Grigore T Popa) (M4) calea aradului sever bocu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

5531 45,7792457 21,2254687 Campina (Grigore T Popa) (M4) calea aradului sever bocu Beton SE4 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna

5532 45,77915471 21,22577083 Campina (Grigore T Popa) (M4) calea aradului sever bocu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

5533 45,77905022 21,22610707 Campina (Grigore T Popa) (M4) calea aradului sever bocu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

5534 45,77894771 21,22647147 Campina (Grigore T Popa) (M4) calea aradului sever bocu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 110 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

5535 45,77883921 21,22681345 Campina (Grigore T Popa) (M4) calea aradului sever bocu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

5536 45,77870243 21,22718476 Campina (Grigore T Popa) (M4) calea aradului sever bocu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

5537 45,77858949 21,22759471 Campina (Grigore T Popa) (M4) calea aradului sever bocu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

5538 45,77848461 21,2279639 Campina (Grigore T Popa) (M4) calea aradului sever bocu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

5539 45,77837824 21,22832163 Campina (Grigore T Popa) (M4) calea aradului sever bocu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

5540 45,77826799 21,22870672 Campina (Grigore T Popa) (M4) calea aradului sever bocu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

5541 45,77812194 21,22914027 Campina (Grigore T Popa) (M4) calea aradului sever bocu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

5542 45,77802166 21,22953305 Campina (Grigore T Popa) (M4) calea aradului sever bocu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

5543 45,77790693 21,22993972 Campina (Grigore T Popa) (M4) calea aradului sever bocu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

5544 45,77778898 21,23032658 Campina (Grigore T Popa) (M4) calea aradului sever bocu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

5545 45,77768974 21,23062416 Campina (Grigore T Popa) (M4) calea aradului sever bocu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

5546 45,77758145 21,23097721 Campina (Grigore T Popa) (M4) calea aradului sever bocu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

5547 45,77746693 21,23140364 Campina (Grigore T Popa) (M4) calea aradului sever bocu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

5548 45,77730605 21,23193229 Campina (Grigore T Popa) (M4) calea aradului sever bocu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

5549 45,77717645 21,23233015 Campina (Grigore T Popa) (M4) calea aradului sever bocu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

5550 45,77705358 21,23274671 Campina (Grigore T Popa) (M4) calea aradului sever bocu Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

5551 45,77692533 21,2331952 Campina (Grigore T Popa) (M4) calea aradului sever bocu Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5552 45,74621261 21,26265966 Campului (M4) Torac Frederich Chopin Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5553 45,74593184 21,26266235 Campului (M4) Torac Frederich Chopin Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5554 45,7465241 21,26270993 Campului (M4) Torac Frederich Chopin Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5555 45,74681668 21,26276815 Campului (M4) Torac Frederich Chopin Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5556 45,74710963 21,26280896 Campului (M4) Torac Frederich Chopin Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5557 45,74738036 21,26282068 Campului (M4) Torac Frederich Chopin Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5558 45,74770618 21,26282659 Campului (M4) Torac Frederich Chopin Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5559 45,7480178 21,26285564 Campului (M4) Torac Frederich Chopin Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5560 45,7483706 21,26289533 Campului (M4) Torac Frederich Chopin Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5561 45,74993808 21,2630578 Campului (M4) Torac Frederich Chopin Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5562 45,74869706 21,26292253 Campului (M4) Torac Frederich Chopin Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5563 45,7490413 21,26295539 Campului (M4) Torac Frederich Chopin Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5564 45,74936135 21,2629988 Campului (M4) Torac Frederich Chopin Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5565 45,74969169 21,26302244 Campului (M4) Torac Frederich Chopin Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5566 45,75022698 21,26306586 Campului (M4) Torac Frederich Chopin Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5567 45,75054525 21,26311262 Campului (M4) Torac Frederich Chopin Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5568 45,75085496 21,26312187 Campului (M4) Torac Frederich Chopin Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5569 45,75113403 21,26314439 Campului (M4) Torac Frederich Chopin Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5570 45,75141604 21,26319805 Campului (M4) Torac Frederich Chopin Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5571 45,7516956 21,26319029 Campului (M4) Torac Frederich Chopin Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5572 45,75200319 21,26324913 Campului (M4) Torac Frederich Chopin Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5573 45,75229515 21,26326254 Campului (M4) Torac Frederich Chopin Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5574 45,75260543 21,26332165 Campului (M4) Torac Frederich Chopin Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 111 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

5575 45,75289592 21,26334867 Campului (M4) Torac Frederich Chopin Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5576 45,7531984 21,26338344 Campului (M4) Torac Frederich Chopin Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5577 45,7534815 21,26341016 Campului (M4) Torac Frederich Chopin Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5578 45,75375394 21,26342858 Campului (M4) Torac Frederich Chopin Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5579 45,75400472 21,26346107 Campului (M4) Torac Frederich Chopin Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5580 45,7545774 21,26353339 Campului (M4) Torac Frederich Chopin Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5581 45,75427983 21,26348789 Campului (M4) Torac Frederich Chopin Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5582 45,7561931 21,26370081 Campului (M4) Torac Frederich Chopin Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5583 45,75483566 21,26357342 Campului (M4) Torac Frederich Chopin Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5584 45,75515538 21,26359643 Campului (M4) Torac Frederich Chopin Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5585 45,7554492 21,26362593 Campului (M4) Torac Frederich Chopin Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5586 45,75573179 21,26366348 Campului (M4) Torac Frederich Chopin Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5587 45,75600074 21,26369971 Campului (M4) Torac Frederich Chopin Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5588 45,75644667 21,26370908 Campului (M4) Torac Frederich Chopin Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5589 45,75682095 21,26377077 Campului (M4) Torac Frederich Chopin Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5590 45,75712224 21,26381905 Campului (M4) Torac Frederich Chopin Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5591 45,75739143 21,26382586 Campului (M4) Torac Frederich Chopin Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5592 45,75770258 21,26375908 Campului (M4) Torac Frederich Chopin Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5593 45,75061663 21,23501124 Canal Bega (ELBA) (A) Lampadar metalic 4 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5594 45,75068342 21,23525694 Canal Bega (ELBA) (A) Lampadar metalic 4 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5595 45,75227761 21,23749563 Canal Bega (ELBA) (A) Lampadar metalic 4 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5596 45,75196823 21,23722668 Canal Bega (ELBA) (A) Lampadar metalic 4 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5597 45,75167828 21,23690852 Canal Bega (ELBA) (A) Lampadar metalic 4 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5598 45,75139701 21,23650203 Canal Bega (ELBA) (A) Lampadar metalic 4 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5599 45,75111179 21,23608884 Canal Bega (ELBA) (A) Lampadar metalic 4 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5600 45,75090315 21,23567604 Canal Bega (ELBA) (A) Lampadar metalic 4 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5601 45,75248342 21,23766657 Canal Bega (ELBA) (A) Lampadar metalic 4 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5602 45,75274105 21,23793726 Canal Bega (ELBA) (A) Lampadar metalic 4 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5603 45,75307342 21,23827652 Canal Bega (ELBA) (A) Lampadar metalic 4 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5604 45,75339451 21,23859011 Canal Bega (ELBA) (A) Lampadar metalic 4 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5605 45,75366309 21,23884246 Canal Bega (ELBA) (A) Lampadar metalic 4 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5606 45,75400249 21,23915901 Canal Bega (ELBA) (A) Lampadar metalic 4 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5607 45,75418915 21,23919418 Canal Bega (ELBA) (A) Lampadar metalic 4 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5608 45,75442628 21,23947378 Canal Bega (ELBA) (A) Lampadar metalic 4 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5609 45,75457695 21,23960036 Canal Bega (ELBA) (A) Lampadar metalic 4 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5610 45,75488574 21,23984712 Canal Bega (ELBA) (A) Lampadar metalic 4 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5611 45,73800409 21,20119141 Capitan Damsescu (M4) banatul splai vadimirescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5612 45,73827583 21,20100514 Capitan Damsescu (M4) banatul splai vadimirescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5613 45,73850101 21,20085159 Capitan Damsescu (M4) banatul splai vadimirescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5614 45,73878285 21,20063217 Capitan Damsescu (M4) banatul splai vadimirescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5615 45,73899353 21,20049014 Capitan Damsescu (M4) banatul splai vadimirescu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5616 45,73922446 21,20032493 Capitan Damsescu (M4) banatul splai vadimirescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5617 45,73945025 21,20017039 Capitan Damsescu (M4) banatul splai vadimirescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5618 45,73965564 21,20002656 Capitan Damsescu (M4) banatul splai vadimirescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5619 45,73987025 21,19987156 Capitan Damsescu (M4) banatul splai vadimirescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5620 45,74013419 21,19970661 Capitan Damsescu (M4) banatul splai vadimirescu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5621 45,74030902 21,19956772 Capitan Damsescu (M4) banatul splai vadimirescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5622 45,74053693 21,19942355 Capitan Damsescu (M4) banatul splai vadimirescu Beton SCP10002 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 5623 45,74068524 21,19932156 Capitan Damsescu (M4) banatul splai vadimirescu Beton SCP10002 8 Vandalizat Stradal Standard 1 brat Buna 5624 45,7409419 21,19913587 Capitan Damsescu (M4) banatul splai vadimirescu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5625 45,74117643 21,19891407 Capitan Damsescu (M4) banatul splai vadimirescu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5626 45,74137466 21,19880773 Capitan Damsescu (M4) banatul splai vadimirescu Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5627 45,74159274 21,19864814 Capitan Damsescu (M4) banatul splai vadimirescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5628 45,74182697 21,19848481 Capitan Damsescu (M4) banatul splai vadimirescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5629 45,74204411 21,19832522 Capitan Damsescu (M4) banatul splai vadimirescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5630 45,74227083 21,19815371 Capitan Damsescu (M4) banatul splai vadimirescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5631 45,74248508 21,19797502 Capitan Damsescu (M4) banatul splai vadimirescu Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna

Pagina 112 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

5632 45,74271919 21,19776761 Capitan Damsescu (M4) banatul splai vadimirescu Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5633 45,76481741 21,28176545 Caprei (M5) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5634 45,75271431 21,2596207 Caprioarei (M4) Tigrului Campului Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5635 45,75280153 21,26006223 Caprioarei (M4) Tigrului Campului Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5636 45,7528745 21,26044116 Caprioarei (M4) Tigrului Campului Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5637 45,75304365 21,2612647 Caprioarei (M4) Tigrului Campului Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5638 45,75292664 21,26073677 Caprioarei (M4) Tigrului Campului Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5639 45,75298376 21,26103403 Caprioarei (M4) Tigrului Campului Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5640 45,75304365 21,2612647 Caprioarei (M4) Tigrului Campului Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5641 45,75297871 21,26169751 Caprioarei (M4) Tigrului Campului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5642 45,75297871 21,26169751 Caprioarei (M4) Tigrului Campului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5643 45,75309792 21,26162948 Caprioarei (M4) Tigrului Campului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5644 45,75315791 21,26196774 Caprioarei (M4) Tigrului Campului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5645 45,75321967 21,26228692 Caprioarei (M4) Tigrului Campului Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5646 45,75347233 21,26258197 Caprioarei (M4) Tigrului Campului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5647 45,75369796 21,26284519 Caprioarei (M4) Tigrului Campului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5648 45,75399384 21,26318837 Caprioarei (M4) Tigrului Campului Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5649 45,76333974 21,28044524 Carabusului (M4) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5650 45,76299448 21,28042406 Carabusului (M4) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5651 45,76269118 21,28041747 Carabusului (M4) Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5652 45,76205284 21,28040388 Carabusului (M4) Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5653 45,76170255 21,280402 Carabusului (M4) Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5654 45,74767878 21,24167358 Caras (M5) Eroii de la Tisa Al. Vaida Voievod Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5655 45,74795341 21,24147508 Caras (M5) Eroii de la Tisa Al. Vaida Voievod Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5656 45,74813814 21,24136332 Caras (M5) Eroii de la Tisa Al. Vaida Voievod Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5657 45,74835743 21,2412128 Caras (M5) Eroii de la Tisa Al. Vaida Voievod Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5658 45,74855255 21,24109526 Caras (M5) Eroii de la Tisa Al. Vaida Voievod Beton SCP10005 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5659 45,74873295 21,24082444 Caras (M5) Eroii de la Tisa Al. Vaida Voievod Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5660 45,74894257 21,24067156 Caras (M5) Eroii de la Tisa Al. Vaida Voievod Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5661 45,77135459 21,22132963 carei ( tr calan‐liege) (M4) calan liege Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5662 45,7715956 21,2212468 carei ( tr calan‐liege) (M4) calan liege Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5663 45,77189819 21,22117851 carei ( tr calan‐liege) (M4) calan liege Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5664 45,77221689 21,22109193 carei ( tr calan‐liege) (M4) calan liege Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5665 45,77249251 21,22097024 carei ( tr calan‐liege) (M4) calan liege Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5666 45,77284942 21,22083879 carei ( tr calan‐liege) (M4) calan liege Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5667 45,77313361 21,22073251 carei ( tr calan‐liege) (M4) calan liege Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5668 45,77350836 21,22059097 carei ( tr calan‐liege) (M4) calan liege Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5669 45,77385153 21,22050783 carei ( tr calan‐liege) (M4) calan liege Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5670 45,77415282 21,22042 carei ( tr calan‐liege) (M4) calan liege Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5671 45,77399545 21,22090289 carei ( tr calan‐liege) (M4) calan liege Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 5672 45,77355229 21,22103981 carei ( tr calan‐liege) (M4) calan liege Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 5673 45,77633259 21,21808424 carei ( tr cugir‐liege) (M4) cugir liege Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 5674 45,77613991 21,21835057 carei ( tr cugir‐liege) (M4) cugir liege Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5675 45,77587426 21,21863757 carei ( tr cugir‐liege) (M4) cugir liege Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5676 45,77559028 21,21896819 carei ( tr cugir‐liege) (M4) cugir liege Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5677 45,77529806 21,21918126 carei ( tr cugir‐liege) (M4) cugir liege Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5678 45,77500739 21,21946486 carei ( tr cugir‐liege) (M4) cugir liege Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5679 45,77482873 21,21968346 carei ( tr cugir‐liege) (M4) cugir liege Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5680 45,7745769 21,2199258 carei ( tr cugir‐liege) (M4) cugir liege Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 5681 45,77476426 21,22022981 carei ( tr cugir‐liege) (M4) cugir liege Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5682 45,77489335 21,22046316 carei ( tr cugir‐liege) (M4) cugir liege Beton SE4 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5683 45,77504054 21,22069405 carei ( tr cugir‐liege) (M4) cugir liege Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5684 45,77517181 21,22091947 carei ( tr cugir‐liege) (M4) cugir liege Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5685 45,77524783 21,22046135 carei ( tr cugir‐liege) (M4) cugir liege Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5686 45,77546178 21,22015772 carei ( tr cugir‐liege) (M4) cugir liege Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 3 brate Buna 5687 45,7757117 21,21993922 carei ( tr cugir‐liege) (M4) cugir liege Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5688 45,77592235 21,21970096 carei ( tr cugir‐liege) (M4) cugir liege Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna

Pagina 113 din 387

Nr. Crt Lat Lng Strada Tronson de la Tronson pana la Tip stalp Inaltime stalp Stare stalp Tip consola Incadrare tarif consola Nr. brate Stare consola

5689 45,77598996 21,21997126 carei ( tr cugir‐liege) (M4) cugir liege Beton SE10 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 5690 45,77559315 21,22029949 carei ( tr cugir‐liege) (M4) cugir liege Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 5691 45,77596677 21,22056162 carei ( tr cugir‐liege) (M4) cugir liege Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 5692 45,77649878 21,22052391 carei ( tr cugir‐liege) (M4) cugir liege Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 5693 45,77617288 21,21942326 carei ( tr cugir‐liege) (M4) cugir liege Metalic 8 Buna Stradal Standard 3 brate Buna 5694 45,77612127 21,21924277 carei ( tr cugir‐liege) (M4) cugir liege Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 5695 45,77594945 21,21941118 carei ( tr cugir‐liege) (M4) cugir liege Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 5696 45,77649465 21,21887072 carei ( tr cugir‐liege) (M4) cugir liege Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 2 brate Buna 5697 45,77577966 21,21846632 carei ( tr cugir‐liege) (M4) cugir liege Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 3 brate Buna 5698 45,77397365 21,24227761 Carol Davila (M3) Silistra Divizia 9 Cavalerie Beton SCP10002 8 Buna Stradal Standard 1 brat Buna 5699 45,77376087 21,24216258 Carol Davila (M3) Silistra Divizia 9 Cavalerie Beton SCP10001 8 Buna Stradal Standard 1&