keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 249/18.05.2018 privind modificarea şi completarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de iluminat public "Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara" aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 251/27.06.2017

18.05.2018

Hotararea Consiliului Local 249/18.05.2018
privind modificarea şi completarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de iluminat public "Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara" aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 251/27.06.2017


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 11112/11.05.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 11112/11.05.2018 al Direcţiei Edilitare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa cu nr 3322/16.04.2018 a Consiliului Concurenţei înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr.SC2018-008951 din 19.04.2018;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 11.05.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 11112/11.05.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 22 alin. (2), art 8 alin.(1), art.16 alin (2) din Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public;
Având în vedere prevederile art. 22 alin. (1), alin.(3) şi art.52 alin.(2) din Legea nr. 51/2006, legea serviciilor comunitare de utilităţi publice;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. c) şi d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea şi completarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de iluminat public "Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara", aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 251/27.06.2017, după cum urmează:
a) Cap. VII ,,DURATA ESTIMATĂ A CONTRACTULUI ŞI TERMENUL PREVIZIBIL PENTRU ÎNCHEIEREA ACESTUIA, se modifică astfel: ,,Durata gestiunii directe este de 5 ani, cu drept de prelungire în condiţiile legii, în condiţiile art. 32 alin. (3) din Legea nr. 51/2006 autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate ca, periodic, respectiv odată la 5 ani, să facă analize privind eficienţa economică a serviciului.
Termenul estimat pentru încheierea contractului este iunie 2018".
b) Completarea Studiului cu un nou Capitol, Capitolul IX, având componenţa prevăzută în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: După modificarea şi completarea mai sus prevăzută, Studiul de oportunitate are forma conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site -ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcşiei de Mediu;
- Direcşiei Comunicare-Relaţionare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- SC Societatea de Transport Public Timişoara SA;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

Cod FO53-01, ver.1 1

RAPORT DE SPECIALITATE privind modificarea și completarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii

serviciului de iluminat public ”Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara” aprobat prin HCLMT nr. 251/27.06.2017

Serviciul de iluminat public cuprinde iluminatul stradal-rutier, iluminatul stradal-pietonal, iluminatul arhitectural, iluminatul ornamental și iluminatul ornamental-festiv al comunelor, orașelor și municipiilor.

Sistemul de iluminat public este ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de distribuție, cutii de trecere, linii electrice de joasă tensiune subterane sau aeriene, fundații, stâlpi, instalații de legare la pământ, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armături, echipamente de comandă, automatizare și măsurare utilizate pentru iluminatul public. Prin HCL nr. 251 din 27.06.2017 a fost aprobat Studiu de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului „Întreținere a serviciului de iluminat public și iluminat festiv de sărbători din Timișoara”. Conform Legii 51/2006 legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată şi actualizată s-au transmis către Consiliul Concurenței documentele necesare în vederea obținerii avizului acestei instituții pentru încheierea contractului de delegare a gestiunii pentru serviciul ”Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara” cu S.C. Societatea de Transport Public Timișoara S.A.

Având în vedere adresa cu nr 3322/16.04.2018 a Consiliul Concurenței înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr.SC2018-008951 din 19.04.2018, privind documentația referitoare la atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii pentru serviciul ” Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara” către SC Societatea de Transport Public Timișoara SA, în care se specifică că “în contextul existenței unei încredințări directe considerăm necesară realizarea unei analize din care să rezulte dacă operatorul SC Societatea de Transport Public Timișoara SA va presta serviciul delegat la costuri pentru comunitate mai reduse sau cel mult egale cu cele pe care aceasta le-ar fi suportat dacă autoritatea locală ar fi încredințat serviciul către o întreprindere tipică bine gestionată și dotată corespunzător cu mijloace adecvate, în condiții similare (tehnice , financiare)”. În aceste condiții s-a procedat la transmiterea către alte autorități locale (Constanța, Reșița, Oradea, Iași, Bacău,Brăila, Arad, Cluj-Napoca) a unor adrese prin care solicităm sprijinul în vederea comunicării tarifelor practicate la ora actuală pentru diferite activități privind întreținerea sistemului de iluminat public. În urma cercetărilor efectuate pe site-urilor administațiilor publice locale, din datele obținute din Sistemul electronic de Achiziții publice pe diferite activități privind întreținerea iluminatului public, precum și din proiectele aflate în derulare la instituția noastră am constatat că tarifele Societății de Transport Public Timișoara îndeplinesc prevederile legale în vigoare. Se impune completarea studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de iluminat

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA EDILITARĂ SC2018- / TIMIȘOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Cod FO53-01, ver.1 2

public ”Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara”, cu un nou caitol, Capitolul IX “Analiza privind tarifele practicate de SC Societatea de Transpot Public Timișoara S.A.”. În ceea ce privește durata contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public se va modifica perioada de la 15 ani la 5 ani în vederea minimizării riscului de neconcurență. De asemenea se va prelungi durata estimată pentru înceheierea contractului până în iunie 2018. Având în vedere cele mai sus menţionate propunem modificarea şi completarea Studiului de Oportunitate, aprobat prin HCLMT nr. 251/27.06.2017, după cum urmează:

a) Cap. VII ,,DURATA ESTIMATĂ A CONTRACTULUI ŞI TERMENUL PREVIZIBIL PENTRU ÎNCHEIEREA ACESTUIA, se modifică astfel: ,,Durata gestiunii directe este de 5 ani, cu drept de prelungire în condiţiile legii, în condiţiile art. 32 alin. (3) din Legea nr. 51/2006 autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate ca, periodic, respectiv odată la 5 ani, să facă analize privind eficienţa economică a serviciului. Termenul estimat pentru încheierea contractului este iunie 2018”.

a) Completarea Studiului cu un nou Capitol, Capitolul IX, având componenţa prevăzută în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

DIRECTOR, ȘEF SERVICIU, Culiță CHIȘ Ioan ZUBAȘCU

Atasament: Expunere_motive.pdf

Cod FO53-03, ver.1 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR …………………..

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1

Titlul proiectului de hotărâre Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de iluminat public ”Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara” aprobat prin HCLMT nr. 251/27.06.2017

Sectiunea a 2 - a Motivul emiterii proiectului de hotărâre

Având în vedere adresa cu nr 3322/16.04.2018 a Consiliul Concurenței înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr.SC2018-008951 din 19.04.2018, privind documentația referitoare la atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii pentru serviciul ” Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara” către Societatea de Transport Public Timișoara SA, în care se specifică că “în contextul existenței unei încredințări directe considerăm necesară realizarea unei analize din care să rezulte dacă operatorul SC Societatea de Transport Public Timișoara SA va presta serviciul delegat la costuri pentru comunitate mai reduse sau cel mult egale cu cele pe care aceasta le-ar fi suportat dacă autoritatea locală ar fi încredințat serviciul către o întreprindere tipică bine gestionată și dotată corespunzător cu mijloace adecvate, în condiții similare (tehnice, financiare)”. În aceste condiții s-a procedat la transmiterea către alte autorități locale (Constanța, Reșița, Oradea, Iași, Bacău,Brăila, Arad, Cluj-Napoca) a unor adrese prin care solicităm sprijinul în vederea comunicării tarifelor practicate la ora actuală pentru diferite activități privind întreținerea sistemului de iluminat public. În urma cercetărilor efectuate pe site-urilor administațiilor publice locale, din datele obținute din Sistemul electronic de Achiziții publice pe diferite activități privind întreținerea iluminatului public, precum și din proiectele aflate în derulare la instituția noastră am constatat că tarifele Societății de Transport Public Timișoara îndeplinesc prevederile legale în vigoare. Se impune completarea studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de iluminat public ”Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara”, cu un nou caitol, Capitolul IX “Analiza privind tarifele practicate de SC Societatea de Transpot Public Timișoara S.A.”. În ceea ce privește durata contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public se va modifica perioada de la 15 ani la 5 ani în vederea minimizării riscului de neconcurență. De asemenea se va prelungi durata estimată pentru înceheierea contractului până în iunie 2018. Consider oportună promovarea Proiectului de hotărâre privind privind modificarea și completarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de iluminat public ”Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara”.

PRIMAR, NICOLAE ROBU

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, CULIŢĂ CHIŞ

Atasament: Anexa_2.pdf

1

ANEXA 2 la HCL........../................

STUDIU DE OPORTUNITATE

privind delegarea gestiunii serviciului ”Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat

festiv de sărbători din Timişoara”

CUPRINS

Capitolul 1 - Prezentare generală

Capitolul 2 - Situaţia actuală a serviciului de iluminat public şi a iluminatului de sărbători pe raza

municipiului Timişoara

Capitolul 3 - Cadrul legal

Capitolul 4 - Fezabilitatea gestiunii directe

4.1. - Fezabilitatea tehnică

4.2. - Fezabilitatea economico-financiară

4.3. - Aspecte de ordin social şi de protecţie a mediului

4.4. - Identificarea şi alocarea riscurilor

Capitolul 5 - Investițiile necesare

Capitolul 6 - Stabilirea soluţiei optime de gestiune

Capitolul 7 - Durata estimată a contractului şi termenul previzibil pentru încheierea acestuia

Capitolul 8 - Finanţarea activităţii delegate

Capitolul 9 - Analiza privind tarifele practicate de Societatea de Transport Public Timișoara S.A.

2

Capitolul I

PREZENTARE GENERALĂ

Obiectivul prezentului studiu de oportunitate îl constituie fundamentarea delegării gestiunii

serviciului de iluminat public din municipiul Timişoara - activitatea de întreţinere a sistemului de iluminat

public şi iluminat festiv de sărbători pe raza municipiului Timişoara.

Serviciul de iluminat public este reglementat de Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de

utilităţi publice, care constituie dreptul comun în materie, republicată şi actualizată şi Legea nr. 230/2006 a

serviciului de iluminat public.

Potrivit Legii nr. 230/2006, serviciul de iluminat public face parte din sfera serviciilor comunitare

de utilități publice, organizarea și desfășurarea serviciului de iluminat public este destinat satisfacerii unor

nevoi și cerințe ale comunității locale și contribuie la ridicarea gradului de civilație și confort ale acesteia.

Conform prevederilor legale în vigoare lucrările de întreținere a sistemului de iluminat public

necesită a fi permanente astfel încât să mențină starea de viabilitate a sistemului. Lucrările de întreținere a

sistemului de iluminat public trebuie realizate în permanență și continuitate pentru a asigura confortul și

securitatea individuală și colectivă, precum și siguranță a circulației pietonale și rutiere.

Prezentul studiu de oportunitate are ca scop justificarea delegării gestiunii şi stabilirea de repere

oportune, menite să asigure executarea unor lucrări de întreţinere a sistemului de iluminat public şi

iluminat festiv, de care va beneficiază populaţia din Municipiul Timişoara.

Capitolul II

SITUAŢIA ACTUALĂ A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC ŞI A

ILUMINATULUI DE SĂRBĂTORI PE RAZA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

În întelesul Legii nr. 230/2006 art.2, alin. (2) sistemul de iluminat public este ansamblul format din

puncte de aprindere, cutii de distribuție, cutii de trecere, linii electrice de joasă tensiune subterane sau

aeriene, fundații, stâlpi, instalații de legare la pământ, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare,

izolatoare, cleme, armături, echipamente de comandă, automatizare și măsurare utilizate pentru iluminatul

public.

Conform auditului întocmit de către S.C. Luxten Lighting Company S.A. în perioada ianuarie-

februarie 2015, sistemul de iluminat public din Municipiul Timisoara este un ansamblu de instalații și

echipamente vechi și noi (reabilitate și /sau modernizate) caracterizat prin următoarele aspecte tehnice si

cantitative:

 Stâlpi de iluminat de beton, metalici, lampadari, retro, lemn, RATT :

 Zona Nord și Sud : 21252 buc

 Aparate de iluminat cu puteri cuprinse intre 30 W si 2000 W :

3

o Zona Nord și Sud : 25753 buc

 Rețea de alimentare cu energie electrică :

 Zona Nord și Sud : 644,592 m

În ceea ce privește rețelele de alimentare, ele sunt în majoritate rețele aeriene, cu utilizare comună

pentru alimentare cu energie electrică și iluminat public, doar o parte din rețele fiind destinate exclusive

iluminatului public, în special cele realizate cu ocazia extinderii sistemului de iluminat.

Rețelele de joasă tensiune subterană au un grad avansat de uzură, cu excepția celor realizate în

ultimii ani și necesită un număr mare de intervenții pentru menținerea în funcțiune care generează costuri

exagerat de mari şi durate mari de nefuncţionare a iluminatului public.

Datele care au rezultat din acest audit se regăsesc în :

 ANEXA 1 – RAPORT DE AUDIT CU SITUATIA EXISTENTA A ELEMENTELOR

SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL TIMISOARA.

 ANEXA 2 - NOMENCLATOR DE STRAZI REPARTIZATE PE CLASE DE ILUMINAT

 ANEXA 3 - CENTRALIZARE PE STRAZI A STALPILOR DE ILUMINAT

 ANEXA 4 - CENTRALIZARE PE STRAZI A APARATELOR DE ILUMINAT

 ANEXA 5 - CENTRALIZARE PE STRAZI A CONSOLELOR DE SUSTINERE

 ANEXA 6 - CENTRALIZARE PE STRAZI A RETELELOR DE ILUMINAT PUBLIC

 ANEXA 7 - LISTA POSTURILOR DE TRANSFORMARE AFLATE IN PROPRIETATEA

ENEL DISTRIBUTIE BANAT

a) Soluţii identificate pentru administrarea eficientă a serviciului de iluminat public

Iluminatul public reprezintă unul dintre criteriile de calitate ale civilizaţiei moderne. El are rolul de

a asigura atât orientarea şi circulaţia în siguranţă a pietonilor şi vehiculelor pe timp de noapte, cât şi crearea

unui ambient corespunzător în orele fără lumină naturală.

Principalele funcţiuni ale iluminatului public sunt:

 Iluminatul căilor rutiere;

 Iluminarea zonelor rezidenţiale;

 Iluminatul zonelor comerciale;

 Iluminatul parcurilor şi grădinilor;

 Iluminatul cladirilor si monumentelor;

 Iluminatul festiv.

Iluminatul festiv este o componentă sezonieră a sistemului de iluminat şi care este utilizată de

sărbători religioase sau cu prilejul anumitor evenimente importante din viaţa comunitatii (Zilele Orasului,

etc.). Rolul acestui iluminat este pur estetic, dar nu poate fi neglijat consumul corespunzator de energie

electrica în perioada de funcţionare.

Alimentarea instalaţiei de iluminat ornamental festiv se face din instalaţia de iluminat public.

Ca urmare, pentru funcţionarea continuă în parametrii tehnici, conform normativelor naţionale şi

cele ale Uniunii Europene în vigoare, a sistemului de iluminat public , apare imperioasă activitatea de

întreţinere a acestui sistem..

4

Realizarea acestui serviciu al întreţinerii sistemului de iluminat public şi iluminatul festiv,

presupune alocarea anuală a unor sume de la bugetul local.

Reviziile de întreținere se vor face pe baza planului anual de revizii .

Reviziile de întretinere constau în realizarea următoarelor activități:

 refacere legături electrice (CDD-uri);

 refacere legături electrice (coloane);

 curățare și vopsire braț suport;

 curățat difuzor corp de iluminat;

 curățare și vopsire stâlp de iluminat;

 revizie cutii de distribuție;

 revizie cutii automatizare;

 revizie legături instalații folosite la iluminatul festiv;

 revizie figurine luminoase

 revizie șiruri luminoare

 revizie benere luminoase

 revizie plase luminoase

Termenele pentru executarea serviciilor de menţinere-întreținere sunt cele prevăzute în

Regulamentul Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Timișoara.

 Sistemele de întreţinere

Încă din faza de proiectare a unei instalaţii de iluminat este adesea posibil să se aleagă

componentele, sistemele care vor conduce la activităţi de întreţinere minime:

 Prin reducerea numărului de variante de echipare din schemă;

 Prin folosirea de aparate de iluminat cu puţine componente, şi care pot fi manevrate cu

uşurinţă manual sau înlocuite;

 Când este posibil să se utilizeze suprafeţe cu finisaje care rămân curate timp îndelungat sau

sunt uşor de curăţat;

 Planificarea unei activităţi de întreţinere uşoară (acces, tipul sculelor, disponibil de piese de

schimb);

 Pregătirea unei scheme de întreţinere cât mai complete, inclusiv cu instrucţiuni;

 Organizarea unui flux informaţional eficient (feedback-uri ale greşelilor, dificultăţilor şi

defectelor);

 Inspectarea stării suporţilor (stâlpi, console) şi a nivelului coroziunii.

 Înlocuirea lămpilor:

 Înlocuirea corectivă, constă în înlocuirea fiecărei lămpi defecte;

 Înlocuirea preventivă, constă în înlocuirea “în grup” a tuturor lămpilor defecte sau bune în

acelaşi timp, care corespunde de regulă duratei de viaţă economică a lămpilor;

 Înlocuirea combinată.

5

Este foarte important ca în locurile unde prin defectarea unei lămpi se pune în pericol siguranţa sau

securitatea în deplasare a utilizatorilor, aceasta să fie înlocuită imediat.

Cum deteriorarea fluxului luminos al lămpii, constituie o sursă de risipă a energiei, asigurarea unui

serviciu de întreţinere corect conduce la un ciclu de viaţă eficient al acesteia.

 Curăţarea aparatelor de iluminat

 Suporţii aparatelor de iluminat:

Pentru stâlpi, console şi console murale, este necesară efectuarea de inspecţii frecvente şi vopsirea

acestora, precum şi monitorizarea ocazională a stării părţilor aflate în pământ.

 Instalaţii electrice:

Orice instalaţie electrică constituie un potenţial risc privind siguranţa şi prin urmare inspectarea,

întreţinerea şi testarea acesteia este de o importanţă deosebită.

b) Obiective

Cele mai importante obiective ale iluminatului public, în absenţa luminii naturale suficiente, sunt:

 Siguranţa traficului;

 Securitatea persoanelor;

 Îmbunătăţirea orientării în trafic;

 Un habitat plăcut;

 Posibilitatea orientării personale.

Avantajele unui iluminat public de calitate sunt reprezentate de:

 Scăderea costurilor comunităţii;

 Reducerea accidentelor;

 Reducerea criminalităţii;

 Utilizarea eficientă a reţelei de drumuri;

 Orientare;

 Confort psihic şi vizual.

 Garantarea permananţei în funcţionare

În acest sens, sunt propuse tipurile de lucrări prezentate în Anexa 8, ataşată prezentului studiu cu

mențiunea că aceasta poate fi completată cu alte lucrări dacă se constată necesitatetea lor.

Pentru fiecare tip de lucrare tariful se va întocmi pe baza unui deviz în care vor fi cuprinse toate

cheltuielile care stau la baza formării prețului propus. Prețul pentru fiecare lucrare prevăzută în listă va

conține ca elemente de fundamentare materialul, manopera, utilajul, transportul, încheierea de deviz,

cheltuieli indirecte și profitul. Prețurile vor fi supuse spre aprobare Consiliul Local al Municipiului

Timișoara.

Capitolul III

CADRUL LEGAL

6

Cadrul legal privind modalitatea de gestiune a serviciului de iluminat public este următorul:

- legea nr. 215/2001, legea administraţiei publice locale

- legea 230/2006, legea serviciului de iluminat public

- legea 51/2006, legea serviciilor comunitare de utilităţi publice

Legea nr. 230/2006 stabileşte cadrul juridic şi instituţional unitar privind înfiinţarea, organizarea,

exploatarea, gestionarea, finanţarea, monitorizarea şi controlul funcţionării serviciului de iluminat public.

Conform art. 5 din legea nr. 230/2006 serviciul de iluminat public se organizează și funcționează cu

respectarea principiilor stabilite în Legea nr. 51/2006.

În baza prevederilor Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale şi ale Legii nr.51/2006, art.1,

alin(2), pct.f) serviciul de iluminat public face parte din sfera serviciile comunitare de utilități publice.

Conform prevederilor Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale şi ale Legii nr. 51/2007, serviciile

de utilităţi publice sunt în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale. Art. 8 din Legea

nr.51/2006 prevede la alin. (1) „ Autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusivă, în

condiţiile legii, în tot ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea şi funcţionarea serviciilor de

utilităţi publice, precum şi în ceea ce priveşte crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea şi

exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale care compun

sistemele de utilităţi publice.”

Potrivit art. 22 alin. (2) din Legea nr.51/2006, gestiunea serviciilor de utilităţi publice se

organizează şi se realizează în următoarele modalităţi:

a) gestiune directă;

b) gestiune delegată.

Alegerea formei de gestiune se face prin hotărâre a Consiliului Local, potrivit legii nr. 51/2006 art. 1 alin. 4

lit. j) “modalitatea de gestiune este stabilită prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale administraţiei

publice locale”. Conform prevederilor legii nr. 51/2006 art. 22, alin. (4), indiferent de forma de gestiune

aleasă, desfășurarea activităților specifice se realizează pe baza unui regulament al serviciului şi a unui

caiet de sarcini, elaborate şi aprobate de autorităţile administraţiei publice locale, în conformitate cu

regulamentul-cadru şi cu caietul de sarcini-cadru ale serviciului.

Gestiunea directă este modalitatea de gestiune în care autorităţile deliberative şi executive, în

numele unităţilor administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, îşi asumă şi exercită nemijlocit toate

competenţele şi responsabilităţile ce le revin potrivit legii cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de

utilităţi publice, respectiv la administrarea, funcţionarea şi exploatarea sistemelor de utilităţi publice

aferente acestora.

Astfel, pentru exploatarea eficientă a activităţilor serviciul de iluminat public, autoritatea publică

locală răspunde de organizarea, finanţarea, gestiunea şi controlul activităţii, având însă posibilitatea de a

încredinţa sarcinile şi responsabilităţile proprii cu privire la gestiunea propriu-zisă a serviciului, unor

operatori prestatori de servicii de utilităţi publice.

7

Potrivit art. 28 alin. (2^1) din Legea nr. 51/2006, republicată şi actualizată, în cazul gestiunii

directe autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale au posibilitatea încredinţării, unui

operator de drept privat, gestiunea serviciilor de utilităţi publice sau a uneia ori mai multor activităţi din

sfera acestor servicii.

Potrivit aceluiaşi articol, în cazul gestiunii directe autorităţile deliberative ale unităţilor

administrativ-teritoriale pot încredinţa gestiunea serviciilor de utilităţi publice prin atribuirea directă a

contractului de delegare a gestiunii, cu respectarea următoarelor condiţii cumulative ce trebuie îndeplinite

atât la data atribuirii contractului de delegare a gestiunii, cât şi pe toată durata acestui contract:

a) unităţile administrativ-teritoriale membre ale unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară cu

obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, în calitate de acţionari/asociaţi ai operatorului

regional, prin intermediul asociaţiei, sau, după caz, unitatea administrativ-teritorială, în calitate

de acţionar/asociat unic al operatorului, prin intermediul adunării generale a acţionarilor şi al

consiliului de administraţie, exercită un control direct şi o influenţă dominantă asupra deciziilor

strategice şi/sau semnificative ale operatorului regional/operatorului în legătură cu serviciul

furnizat/prestat, similar celui pe care îl exercită asupra structurilor proprii în cazul gestiunii

directe;

b) operatorul regional, respectiv operatorul, după caz, desfăşoară exclusiv activităţi din sfera

furnizării/prestării serviciilor de utilităţi publice destinate satisfacerii nevoilor de interes public

general ale utilizatorilor de pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre

ale asociaţiei, respectiv a unităţii administrativ-teritoriale care i-a încredinţat gestiunea

serviciului;

c) capitalul social al operatorului regional, respectiv al operatorului este deţinut în totalitate de

unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei, respectiv de unitatea administrativ-

teritorială; participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului regional/operatorului

este exclusă.

În conformitate cu art. 28 alin. (2), litera b) din Legea nr. 51/2006, republicată şi actualizată

gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de drept public sau privat, fără aplicarea

prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale şi

Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii care pot fi societăţi

reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu capital social

integral al unităţilor administrativ-teritoriale, înfiinţate de autorităţile deliberative ale unităţilor

administrativ-teritoriale respective.

În conformitate cu prevederile art. 23, alin. (1), lit. a), teza a II-a, din Legea nr. 51/2006, republicată

şi actualizată, raporturile juridice dintre unităţile administrativ-teritoriale şi operatori sunt reglementate

prin intermediul unui contract denumit de delegare a gestiunii pentru operatorii prevăzuţi la art. 28 alin. 2

lit. b) din acelaşi act normativ, în cazul gestiunii directe.

Prin adresa RE2017-000846/08.05.2017 RATT comunică că dorește preluarea serviciului de

iluminat public din municipiul Timișoara în conformitate cu prevederile din Legea nr.51 din 2006 cu

8

modificările și completările ulterioare. În răspunsul la această adresă s-a înștiințat RATT că este necesar

transformarea regiei în societate comercială pentru ca la data semnării contractului să îndeplinească

prevederile art. 28 alin. 2 lit. b) din Lege nr. 51/2006.

Noua formă de asumare prin contract de către un executant potent cu tehnicitate şi experienţă, a

menţinerii nivelului tehnic din momentul contractării, pe întreaga durată a contractului, vine să răspundă

dorinţelor utilizatorilor. Aceştia doresc să aibă permanent un sistem de iluminat care să asigure un nivel de

iluminat corespunzător.

În conformitate cu legile nr. 230/2006 și nr. 51/2007 întreţinerea sistemului de iluminat public şi

iluminatul festiv are ca scop:

a) satisfacerea interesului general al comunităţii;

b) satisfacerea cât mai completă a cerinţelor beneficiarilor;

c) protejarea intereselor beneficiarilor;

d) întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunităţilor locale;

e) asigurarea dezvoltării durabile a unităţilor administrativ-teritoriale;

f) creşterea gradului de securitate individuală şi colectivă în cadrul comunităţilor locale;

g) marcarea unor evenimente importante prin iluminat festiv;

h) ridicarea gradului de civilizaţie, a confortului şi a calităţii vieţii;

i) mărirea gradului de siguranţa a circulaţiei rutiere şi pietonale;

j) crearea unui ambient plăcut;

k) creşterea oportunităţilor rezultate din dezvoltarea turismului;

l) asigurarea funcţionării şi exploatării în condiţii de siguranţă, rentabilitate şi eficienţă economică a

infrastructurii aferente serviciului.

Prin acest contract de delegare de gestiune se urmăreşte realizarea activităţilor :

- activităţi de înlocuire a elementelor defecte ale tuturor componentelor defecte ale sistemului de iluminat

public;

- activităţi de întreţinere pentru menţinerea parametrilor optimi luminotehnici şi de securitate în exploatare;

- activităţi specifice prestate pentru verificare/reparare, montare/demontare a ornamentelor pentru sărbători

şi achiziţionarea de materiale noi.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 230/2006 privind serviciul de iluminat public autoritatea

administrației publice locale, semnatară a contractului de delegare a gestiunii, păstrează dreptul de a

supraveghea și contola:

- modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de operator și activitățile desfășurate de

acesta,

- modul de fundamentare a tarifelor si respectarea metodologiei de stabilire, ajustare sau de modificare a

acestora

- calitatea și eficiența serviciului prestat corespunzător indicatorilor de performanță a serviciului;

- modul de administrare, de exploatare, de conservare și de menținere în funcțiune a serviciului

prestat.

9

Capitolul IV

FEZABILITATEA GESTIUNII DIRECTE

4.1. Fezabilitatea tehnică

În anul 1869 a luat ființă societatea pe acțiuni ”Societatea de tramvai cu cale ferată Timișoara”.

Începând cu anul 1897 societatea se reorganizaează și va funcționa ca societate pe acțiuni sub

denumirea de ”Tramvaiele comunale Electrice din Timișoara”.

În anul 1904 întreg activul și pasivul societății este preluat de Consiliul Comunal și intreprinderea

de tramvaie este înregistrată la Tribunal cu denumire ”Tramvaiele Comunale Timișoara” (TCT).

În anul 1941 se introduc în circulație primele troleibuse, iar intrepinderea își schimbă denumirea în

”Intreprinderea Electrotehnică Timișoara” (IET).

Din anul 1979 până în anul 1991 intreprinderea s-a numit „Intreprinderea Județeană de Transport

Local” (IJTL), iar după 1991 intreprinderea se va numi ”Regia Autonomă de Transport Local Timișoara”

(RATT).

Activitățile autorizate desfășurate de RATT conform codului CAEN sunt:

4931 – Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători,

4941 – Transporturi rutiere de marfă

5030 – Transporturi de pasageri pe căi navigabile,

5221 – Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre,

4321 – Lucrări de instalații electrice,

3513 –Distribuție energie electrică.

Pentru executarea lucrărilor de instalații electrice, RATT deține următoarele atestate:

- Atestat tip Be ”Executarea de instalații electrice exterioare / interioare pentru incinte / construcții

civile și industriale, branșamente aeriene și subterane, la tensiunea de 0,4 kV”, emis de Autoritatea

Națională de Reglementare în Domeniul Energetic, nr. 12339/13.02.2017,

- Certificat SRAC nr. 4743 privind implementarea unui sistem de management al calității

conform standard ISO 9001/2008 pentru următoarele activități:

a) Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători,

b) Executarea de instalații electrice exterioare / interioare pentru incinte / construcții

civile și industriale, branșamente aeriene și subterane, la tensiunea de 0,4 kV și

mentenanță iluminat public.

Activitatea de întreținere și reparații instalații electrice în cadrul RATT Timișoara se desfășoară în

cadrul Secției Infrastructură de către Compartimentul Rețele Energetice având următoarele:

a) Structura de personal:

- 2 ingineri

10

- 25 electricieni

- 6 lăcătuși mecanici,

b) Dotarea tehnică cu utilaje:

- Automacara Liebherr: 1 buc.

- PRB N1 – Autospecială MERCEDES: 1 buc.

- PRB 16 – Autospecială platformă ridicătoare ROMAN: 1 buc

- Autospecială N1 FORD: 1 buc.

- Autoturn LUGOMET: 2 buc

- Autoutilitară FORD Transit: 2 buc.

- Autoutilitară MERCEDES Vario: 2 buc.

- Autoutilitară furgonetă FORD Conecto: 2 buc.

Prin îmbunătăţirea capacităţii tehnice, organizatorice şi cu o dotare corespunzătoare precum şi

îmbunătăţirea managementului a RATT, se poate realiza activitatea de întreținere a serviciului de iluminat

public și iluminat festiv din municipiul Timișoara.

4.2. Fezabilitatea economico-financiară

Prezentul studiu de oportunitate are ca scop justificarea delegării gestiunii prin modalitatea de

gestiune directă şi stabilirea de repere oportune, menite să asigure executarea unor lucrări de calitate.

Prin delegarea gestiunii serviciului de iluminat public se urmăreşte reducerea costurilor şi

eficientizarea serviciilor prestate prin degrevarea Municipiului Timişoara, de o serie de activităţi ce sunt

consumatoare de timp şi bani şi orientarea spre alte activităţi. Unul din argumentele economice pentru care

ar fi fezabilă delegarea gestiunii serviciului, ar fi faptul că în acest moment, Primăria Municipiului

Timişoara nu dispune de organizarea necesară, de un număr suficient de personal calificat în domeniu

pentru a putea gestiona direct această activitate.

Realizarea serviciului/ lucrărilor în regim de gestiune directă prezintă următoarele avantaje şi

beneficii:

Economice:

- Preţurile vor fi rezultatul negocierii şi vor fi în concordanţă cu preţurile pieţei;

- Modalitatea de gestiune directă pe o durată mai lungă permite realizarea de investiţii de către

operator care pot conduce la creşterea productivităţii muncii şi scăderea preţurilor;

- Posibilitatea renegocierii preţurilor activităţii în funcţie de fluctuaţia preţurilor materiilor prime

aflate pe piaţă;

- Posibilitatea diminuării plăţilor către operator în cazul nerealizării unor lucrări la termenele

stabilite în contract sau neîntreţinerea corespunzătoare în perioada următoare, astfel încât aceste

sume nu mai pot fi recuperate de operator în perioada următoare, fiind diminuări de venituri

totale încasate, ceea ce obligă operatorul la o respectare foarte riguroasă a contractului;

- Eficientizarea utilizării fondurilor publice;

11

Juridice:

- Instituţia noastră deţine controlul, intervenţia directă şi imediată asupra acestui domeniu de

activitate;

- Consiliul Local Timişoara, prin Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de Transport

Timișoara deţine controlul asupra activităţilor societăţii;

- Orice incident care se petrece în sistemul de iluminat public ce face obiectul delegării gestiunii

şi care are ca efect implicaţii materiale, penale, este responsabilitatea operatorului economic,

Consiliul Local al Municipiului Timişoara transferând total această obligaţie. Se vor evita

eventualele conflicte (potenţiale cereri de chemare în judecată, contestaţii, etc.) care pot

interveni cu operatorii privaţi fapt ce ar conduce la nefuncţionarea continua (sau nefuncţionarea

în parametrii) a sistemului de iluminat public;

Tehnice:

- Se va asigura o activitate continuă (24h/24h) pentru intervenţii privind remedierea

corespunzătoare a unor situaţii neprevăzute ivite în funcţionarea sistemului de iluminat public

(fenomene naturale);

- Se va asigura garantarea continuității și permananţei în funcţionare

- Se evită perioadele lungi de timp necesare lansării procedurilor de licitaţii, rezolvării

eventualelor contestaţii, timp care poate fi folosit de operator, acesta putând demara şi chiar

accelera lucrările din momentul în care a preluat gestiunea şi care poate intervenii urgent .

- Prin contractele de mandat, Consiliul de Administraţie impune criterii de performanţă atât

membrilor C.A., cât şi conducerii executive, contractele de mandat fiind încheiate între

Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi membrii Consiliului de Administraţie;

- Consiliul Local al Municipiului Timişoara poate impune adoptarea unor soluţii şi tehnologii

performante care pot contribui la creşterea eficienţei şi calităţii lucrărilor de întreţinere şi

iluminat festiv ;

4.3. Aspecte de ordin social şi de protecţie a mediului

În conformitate cu Legea nr. 137/29.12.1995, republicată, privind reglementarea protecţiei

mediului, Consiliul Local al Municipiului Timişoara are responsabilitatea şi obligaţia de a asigura un

mediu sănătos pentru toţi locuitorii din Municipiul Timişoara.

În desfăşurarea activităţii este obligatorie respectarea principiilor ecologice pentru asigurarea unui

mediu de viaţă sănătos. Aceste activităţi trebuie să asigure:

- Satisfacerea cerinţelor şi nevoilor de utilitate publică ale comunităţii locale şi creşterea calităţii

vieţii;

- Administrarea şi gestionarea infrastructurii edilitare a unităţii administrativ-teritoriale în

interesul comunităţii locale;

- Ridicarea continuă a standardelor şi a indicatorilor de performanţă ai serviciilor prestate;

- Protejarea domeniului public şi punerea în valoare a acestuia;

12

- Protecţia şi conservarea mediului natural şi construit în conformitate cu reglementările legale în

vigoare

Iluminatul public are implicaţii directe în protecţia mediului prin mai mulţi factori:

 Prin utilizarea eficientă a energiei electrice (reducerea consumurilor nejustificate prin utilizarea de

echipamente performante cu consumuri reduse de energie);

 Prin utilizarea echipamentelor cu componente reciclabile (ex.: excluderea utilizării surselor cu

vapori de mercur);

 Reducerea poluării luminoase prin orientarea aparatelor de iluminat spre suprafaţa căii de circulaţie

(aparatele de iluminat nu pot fi utilizate pe post de „reflectoare”).

Iluminatul public şi înfrumuseţarea oraşelor trebuie să contribuie la protejarea mediului

înconjurător (nu să îl distrugă), să se încadreze în mediul înconjurător evidenţiind elementele de identitate.

Protecţia mediului constituie o obligaţie a autorităţilor administraţiei publice şi locale, precum şi a

tuturor persoanelor fizice, juridice, statul recunoscând tuturor persoanelor dreptul la un mediu sănătos.

La executarea lucrărilor de plantare a stâlpilor, cât şi în perioada de exploatare se vor respecta

prevederile Legii 137/95 privind protecţia aşezărilor umane, protecţia solului, protecţia atmosferei, cap. 3

sec.2, sec. 3, sec. 5, astfel: la organizarea de şantier pe perioada de execuţie a lucrării se va încerca

obţinerea unui impact negativ minim asupra solului (eliberare terenului de pământul rezultat din săpătură).

Soluţiile tehnice propuse în prezenta lucrare reduc la minim impactul negativ asupra mediului, în

condiţiile de siguranţă şi eficienţă în toate fazele ciclului de viaţă a lucrării proiectate: proiectare, execuţie

şi exploatare.

Pe toată durata de viaţă a instalaţiilor se vor respecta cerinţele impuse prin SR EN ISO 14001.

Lucrările de canalizare electrică subterană reprezintă suprafeţe ocupate temporar, iar după

astuparea şanţului se pot amenaja deasupra cablelor zone verzi sau pavaje.

La alegerea traseelor şi amplasamentelor instalaţiilor se vor respecta distanţele faţă de obiectivele

de interes public.

Prin lucrările prevăzute în prezentul proiect nu sunt afectaţi factorii de mediu şi nu se impun lucrări

de reconstrucţie ecologică, deci nu necesită studiu de mpact asupra mediului.

Conform Legii 137/1995 executantul lucrării are următoarele obligaţii:

 Să asigure sisteme proprii de supraveghere a instalaţiilor şi proceselor tehnologice pentru

protecţia mediului;

 Să nu degradeze mediul natural sau amenajat prin depozitări neontrolate de deşeuri de orice

fel.

Deşeurile asfaltice rezultate în urma lucrărilor vor fi predate pe baza de conract firmelor autorizate.

Acestea vor ridica deşeurile de la locul producerii imediat după încheierea lucrărilor.

După executarea lucrărilor de pozare a cablurilor electrice şi realizarea instalaţile după caz pavajul

sau spaţiul verde se vor aduce la forma initiala.

Se vor lua măsurile necesare pentru aducerea mediului înconjurător la condiţiile impuse de

legislaţia mediului, în vigoare.

13

 Protecţia calităţii apei:

 Procesul teehnologic, specific lucrărilor de canalizare subterană, nu are impact asupra apei.

 Protecţia aerului:

 Tehnologia specifică execuţiei reţelelor electrice subterane nu conduce la poluarea aerului

decât în măsura în care praful rezultat din spargeri şi săpături reduce întrucâtva calitatea

acestuia.

 Instalaţiile de iluminat nu produc agenţi poluanţi pentru aer, în timpul expoatării neexistând

nici o formă de emisie.

 Protecţia împotriva zgomotului şi a vibraţiilor

 Instalaţiile de iluminat nu produc zgomote sau vibraţii.

 Utilajele specifice transportului instalaţiilor necesare pentru realizarea liniilor electrice nu

vor staţiona mult în zonă, timpul de staţionare fiind doar cel pentru descărcarea

materialelor, funcţionarea acestora nedaunand zonei.

 Combustibilul folosit nu se scurge sau depune pe sol şi nu deteriorizează zona.

 Se va respecta programul de linişte legiferat, între 22 şi 6.

 Protecţia împotriva radiaţiilor

 Instalaţiile de iluminat nu produc radiaţii poluante pentru mediul înconjurător, oameni şi

animale.

 Radiaţiile electromagnetice produse nu au nivel semnificativ de impact asupra mediului.

 Protecţia solului şi subsolului

 Lucrările de întreţinere iluminat public nu poluează mediul dacât prin faptul ca apare la

pozarea subterană a cablului un aparat străin în sol (cablu etanş, confecţionat din materiale

greu degradabile, decât în cazul distrugerii mantalei de protecţie). Acest aparat este protejat

prin tehnologia de lucru pentru acţiuni străine, conducând implicit şi la protecţia solului şi

subsolului.

 După efectuarea lucrărilor, pe teren nu rămân materiale care să degradeze sau să polueze

accidental mediul, constructorul este obligat să refacă spaţiile afectate, pământul rezultat

din săpătură urmand a se depozita/împrăştia în spaţii special stabilite de către autorităţile

locale.

 Surplusul de pământ rezultat din sapatura va fi împrăştiat dacă este fertil, sau transportat în

zona extravilană indicată de Consiliul Local, dacă este nefertil.

 Protecţia ecosistemelor terestre:

 Lucrările de întreţinere iluminat public au un impact minim asupra ecosistemului terestru,

mai ales că după pozarea cablurilor zona este adusă la starea iniţială. Ecosistemu acvatic nu

există în zona de lucru, deci nu este afectat.

14

 Protecţia aşezărilor umane şi altor obiective de intres public:

 Se vor lua măsuri ca efectele asupra zonelor populate adiacente executării lucrărilor să fie

minime.

 Gospodăria deşeurilor:

 Ca urmare a lucrărilor ce se vor efectua (săpături, spargeri, construcţii noi) vor rezulta o

serie de deşeuri cum ar fi pământ, beton, ciment, asfalt, nisip. Aceste deşeuri sunt aşezate

pe măsura producerii lor în imediata apropiere a zonei de lucru, îngrădită cu panouri de

protecţie, fiind evacuate ritmic spre groapa de gunoi cu ajutorul mijloacelor de transport ale

executantului.

S-au respectat, cu precădere, prevederile următoarelor legi:

 OUG 195/2005 – privind protecţia meiului;

 OG nr. 91/2002 – pentru modificarea şi completarea Legii 137/1995;

 Ord. MAPPM nr. 756/1997 – Reglementări privind evaluarea poluării mediului;

 Legea nr. 26/1996 – privind Codul Silvic;

 Legea nr. 107/1996 – Legea apelor;

 HG nr. 525/1996 – de aprobare a Regulamentului General de Urbanism;

 Legea nr. 350/2001 – privind sistematizarea şi urbanismul;

 OUG 54/06 – privind proprietatea publică;

 OG nr. 34 – privind concesionarea proprietăţilor publice;

 Legea nr. 13/2007 – a energiei electrice;

 Ord. MIC nr. 1587/1997 – de aprobare a listei categoriilor de construcţii şi instalaţii

industriale generatoare de riscuri tehnologice;

4.4. Identificarea şi alocarea riscurilor

PUNCTE TARI

 Transferul riscurilor în mare parte către operator;

 Posibilitatea de control a tarifelor;

 Posibilitatea de control a garanţiei lucrărilor executate/serviciilor prestate;

 Contractul de delegare prevede îndeplinirea indicatorilor de performanță care fac referire la

activitățile prestate;

 Indicatorii minimali de performanță ai serviciului pot fi modificați prin hotarâre a Consiliului

Local, pe baza unor studii de specialitate.

PUNCTE SLABE

 Dificultate în estimarea cât mai exactă a serviciilor prestate/lucrări realizate;

 Valoarea plăților în timp este influenţată de rata inflaţiei.

OPORTUNITĂŢI

 Bază legală stabilă şi sistem de raportare corect;

15

 Reducerea consumului de resurse.

AMENINŢĂRI

 Exista posibilitatea ca societatea privată sa intre in insolvenţă, în incapacitate temporară de plată

sau definitiva, fapt care ar periclita buna desfasurare a activităţilor;

 Criza economica şi financiară internaţională.

Capitolul V

INVESTIŢIILE NECESARE

Investiţiile necesare pentru modernizare şi extindere vor rezulta în urma activităţii de administrare

prin elaborarea politicilor şi strategiilor, a programelor de dezvoltare şi modernizare a infrastructurii, a

normelor şi regulamentelor.

Capitolul VI

STABILIREA SOLUŢIEI OPTIME DE GESTIUNE

Conform prevederilor Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, Legii nr. 230/2006 și Legii

nr. 51/2006, organizarea si reglementarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat

constituie dreptul exclusiv al autorităţilor administraţiei publice locale.

In exercitarea acestui drept, Consiliul Local are posibilitatea de a alege şi de a hotărî modalitatea

pentru gestiunea serviciilor de utilităţi pubice astfel încât să asigure funcţionarea corespunzătoare a

serviciului de iluminat public.

Urmare a analizei prezentului studiu, activitatea de întreţinere a sistemului de iluminat public şi

iluminat festiv de sărbători prin gestiune directă, în sensul atribuirii directe către operatorul economic

RATT, cu acționar unic Consiliul Local al Municipiului Timisoara, prin îmbunătăţirea capacităţii tehnice,

organizatorice, o dotare mai bună precum şi o experienţă managerială performantă, este eficientă din punct

de vedere economic, urmărind realizarea unui raport calitate/preţ cât mai bun şi unui echilibru între

riscurile şi beneficiile asumate, cu mențiunea ca este necesară transformarea regiei în societate

comercială astfel încât la data încheierii contractului să fie indeplinite condițiile art.28 alin.2 lit. b)

din Legea nr. 51/2006.

Prin prezentul studiu se propune ca modalitate de gestiune, gestiunea directă prin atribuire directă,

în conformitate cu dispoziţiile art. 28 alin. (2^1) din Legea nr. 51/2006, republicată şi actualizată, către

RATT, cu mențiunea ca este necesară transformarea regiei în societate comercială astfel încât la data

încheierii contractului să fie indeplinite condițiile art.28 alin.2 lit. b) din Legea nr. 51/2006.

16

Capitolul VII

DURATA ESTIMATĂ A CONTRACTULUI ŞI TERMENUL PREVIZIBIL PENTRU

ÎNCHEIEREA ACESTUIA

Durata gestiunii directe este de 5 ani, cu drept de prelungire în condiţiile legii, în condiţiile art. 32

alin. (3) din Legea nr. 51/2006 autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate ca, periodic, respectiv

odată la 5 ani, să facă analize privind eficienţa economică a serviciului.

Termenul estimat pentru încheierea contractului este iunie 2018.

Capitolul VIII

FINANŢAREA ACTIVITĂŢII DELEGATE

Sursele de finanţare a contractului care urmează să fie atribuit se asigură prin:

- bugetele de venituri şi cheltuieli al operatorului şi, după caz, din alocaţii bugetare în

conformitate cu art.43 alin. (1) din Legea nr. 51/2006;

- alte surse financiare legal constituite.

Legislaţia în baza căreia s-a întocmit studiul:

- Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public;

- Legea nr. 51/2006 legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată şi actualizată;

- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările

ulterioare.

17

CAPITOLUL IX

ANALIZA PRIVIND TARIFELE PRACTICATE DE SOCIETATEA

DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A.

Având în vedere adresa cu nr 3322/18.04.208 a Consiliul Concurenței înregistrată la Primăria

Municipiului Timișoara cu nr.SC2018-008951 din 19.04.2018, privind documentația referitoare la

atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii pentru serviciul ” Întreţinere a serviciului de

iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara” către Societatea de Transport Public

Timișoara SA, în care se specifică că “în contextul existenței unei încredințări directe considerăm necesară

realizarea unei analize din care să rezulte dacă operatorul Societatea de Transport Public Timișoara SA va

presta serviciul delegat la costuri pentru comunitate mai reduse sau cel mult egale cu cele pe care aceasta

le-ar fi suportat dacă autoritatea locală ar fi încredințat serviciul către o întreprindere tipică bine gestionată

și dotată corespunzător cu mijloace adecvate, în condiții similare (tehnice , financiare)”.

În aceste condiții s-a procedat la transmiterea către alte autorități locale (Constanța, Reșița, Oradea,

Iași, Bacău,Brăila, Arad, Cluj-Napoca ) a unor adrese prin care solicităm sprijinul în vederea comunicării

tarifelor practicate la ora actuală pentru diferite activități privind întreținerea sistemului de iluminat public.

În urma documentării efectuate pe site-urile administațiilor publice locale, din datele obținute din

Sistemul electronic de Achiziții publice pe diferite activități privind întreținerea iluminatului public,

precum și din proiectele aflate în derulare la instituția noastră am constatat că tarifele Societății de

Transport Public Timișoara îndeplinesc prevederile legale în vigoare.

Director Direcția Edilitară, Șef Serviciu E.M.S.U.P., Culiță Chiș Ioan Zubașcu

Atasament: Anexa_1.pdf

1

ANEXA 1 la HCL........../................

CAPITOLUL IX

ANALIZA PRIVIND TARIFELE PRACTICATE DE SOCIETATEA

DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A.

Având în vedere adresa cu nr 3322/18.04.208 a Consiliul Concurenței înregistrată la Primăria

Municipiului Timișoara cu nr.SC2018-008951 din 19.04.2018, privind documentația referitoare la

atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii pentru serviciul ” Întreţinere a serviciului de

iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara” către Societatea de Transport Public

Timișoara SA, în care se specifică că “în contextul existenței unei încredințări directe considerăm necesară

realizarea unei analize din care să rezulte dacă operatorul Societatea de Transport Public Timișoara SA va

presta serviciul delegat la costuri pentru comunitate mai reduse sau cel mult egale cu cele pe care aceasta

le-ar fi suportat dacă autoritatea locală ar fi încredințat serviciul către o întreprindere tipică bine gestionată

și dotată corespunzător cu mijloace adecvate, în condiții similare (tehnice , financiare)”.

În aceste condiții s-a procedat la transmiterea către alte autorități locale (Constanța, Reșița, Oradea,

Iași, Bacău,Brăila, Arad, Cluj-Napoca ) a unor adrese prin care solicităm sprijinul în vederea comunicării

tarifelor practicate la ora actuală pentru diferite activități privind întreținerea sistemului de iluminat public.

În urma documentării efectuate pe site-urile administațiilor publice locale, din datele obținute din

Sistemul electronic de Achiziții publice pe diferite activități privind întreținerea iluminatului public,

precum și din proiectele aflate în derulare la instituția noastră am constatat că tarifele Societății de

Transport Public Timișoara îndeplinesc prevederile legale în vigoare.

Director Direcția Edilitară, Șef Serviciu E.M.S.U.P., Culiță Chiș Ioan Zubașcu