keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 204/08.05.2015 privind pronunţarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara asupra oportunităţii includerii terenului înscris în CF nr. 415402 Timişoara, în PUZ „Zonă mixtă: comerţ, servicii, birouri Open Ville"

08.05.2015

Hotararea Consiliului Local 204/08.05.2015
privind pronunţarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara asupra oportunităţii includerii terenului înscris în CF nr. 415402 Timişoara, în PUZ „Zonă mixtă: comerţ, servicii, birouri Open Ville"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. CT2015 - 34/30.04.2015 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa cu numărul CP2015-34/08.04.2015, a SC Iulius Trust SRL;
Având în vedere art. 863 lit. d) din Codul Civil;
Având în vedere art. 3 din Legea nr. 50 /1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
Având în vedere art. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;
Având în vedere pct. III din Anexa Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. b), c) şi art. 36 alin.(5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă includerea terenului înscris în CF nr. 415402 Timişoara, nr. top. 1723/2/1/1/1/1/b/5, în suprafaţă de 12.531 mp, proprietatea Municipiului Timişoara în PUZ "Zonă mixtă: comerţ, servicii, birouri Open Ville".

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică, Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse, Direcţia Urbanism şi Instituţia Arhitectului Şef din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;;
- S.C. Iulius Trust S.R.L.;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA APROBAT DIRECTIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE BIROUL CLĂDIRI TERENURI PRIMAR CT2015 - 34/30.04.2015 NICOLAE ROBU

R E F E R A T

privind pronunţarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara asupra oportunităţii includerii terenului înscris în CF nr. 415402 Timişoara,

în PUZ – „Zonă mixtă: comerţ, servicii, birouri Open Ville” Prin adresa cu numărul CP2015-34/08.04.2015, SC Iulius Trust SRL, a solicitat acordul proprietarului terenului înscris în CF nr. 415402 Timişoara, nr. top. 1723/2/1/1/1/1/b/5, în suprafaţă de 12.531 mp, proprietatea Municipiului Timişoara în PUZ – „Zonă mixtă: comerţ, servicii, birouri Open Ville. Terenul mai sus menţionat a fost achiziţionat de către Municipiul Timişoara de la S.C. IULIUS GROUP S.R.L în scopul construirii Inelului II de centură, cu destinaţia de drum. Din adresa petentului, rezultă că la nivelul infrastructurii rutiere, prin realizarea proiectului se va asigura deschiderea Inelului II de circulaţie şi realizarea legăturii cu bulevardul Antenelor. Ţinând cont de faptul că terenul proprietatea Municipiului Timişoara este de natura domeniului public de interes local prin destinaţia lui de la data cumpărării, lucrările de construcţie care vor putea afecta acest teren vor avea destinaţia de drum, amenajări peisagistice sau clădiri pentru desfăşurarea de activităţi ale serviciilor publice, urmând a fi realizate de către investitor pe cheltuiala sa, în numele şi pentru Municipiul Timişoara, fără recuperarea contravalorii acestora. Viitoarele construcţii proprietatea municipiului Timişoara care vor afecta terenul înscris în CF nr. 415402 Timişoara, nr. top. 1723/2/1/1/1/1/b/5, vor fi folosite şi vor avea destinaţia exclusiv de utilitate şi uz public.

Având în vedere cele de mai sus, supunem spre analiză Consiliului Local, aprobarea emiterii unei hotărâri privind oportunitatea includerii terenului înscris în CF nr. 415402 Timişoara, nr. top. 1723/2/1/1/1/1/b/5, în suprafaţă de 12.531 mp, proprietatea Municipiului Timişoara în PUZ – „Zonă mixtă: comerţ, servicii, birouri Open Ville.

            ADMINISTRATOR PUBLIC, SECRETAR, Sorin Iacob Drăgoi Ioan Cojocari

DIRECŢIA TEHNICĂ, DIRECŢIA C.T.D.D. Culiţă Chiş Laura Koszegi ARHITECT ŞEF, Ciprian Silviu Cădariu S.B.D.U.C. BIROU CLĂDIRI TERENURI Dan Robescu Călin N. Pîrva

SERVICIUL JURIDIC, Cod FP53-01, Ver.1