keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 220/08.05.2015 privind aprobarea "Studiu de fezabilitate privind concesionarea serviciului de iluminat public din municipiul Timişoara"

08.05.2015

Hotararea Consiliului Local 220/08.05.2015
privind aprobarea "Studiu de fezabilitate privind concesionarea serviciului de iluminat public din municipiul Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2015 - 10103/20.04.2015 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere contractul de prestare de servicii nr. 339/30.12.2014 încheiat cu SC Luxten Lighting Company SA. având obiectul "Întocmire a Studiului de fezabilitate, oportunitat şi Caiet de sarcini privind concesionarea serviciului de iluminat public din municipiul Timişoara.
Având în vedere prevederile din Ordinul nr.1517 din 2009 privind aprobarea Ghidului pentru implementarea proiectelor de concesiune lucrări publice şi servicii în România, Cap. 1.1.;
Având în vedere prevederile Legii nr.123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale şi art.8 alin.(1) din Legea 230/2006 a serviciului de iluminat public;
Având în vedere avizele Comisiei Tehnico-Economice nr.280/03.04.2015:
În conformitate cu prevederile art.36, alin.2 lit. (b) şi (d) alin. 4 lit. (d) şi alin.6 lit.(a) pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă "Studiu de fezabilitate privind concesionarea serviciului de iluminat public din municipiul Timişoara" realizat de către SC Luxten Lighting Company SA în baza contractului nr. 339/30.12.2014.

Art. 2: Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico economici a lucrărilor prevăzute în Studiul de fezabilitate, sunt cuprinse în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Finanţarea lucrărilor prevăzute în Studiul de fezabilitate se face din bugetul local.

Art. 4 :Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 5: Prezenta hotărâre se comunica :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ Se aprobă, MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR PRIMĂRIA NICOLAE ROBU Nr. SC2015- REFERAT

privind aprobarea “Studiu de fezabilitate privind concesionarea serviciului de iluminat public din municipiul Timişoara”

Direcţia Tehnică prin Compartimentul Iluminat Public are cuprins în programul de investiţii pe anul 2015

la cap. 70.02.06 obiectivul “Studiu de oportunitate, de fundamentare, a delegării gestiunii prin concesionare a serviciului de iluminat public, studiu de fezabilitate şi caiet de sarcini privind concesionarea serviciului de iluminat public , contract nr. 339/30.12.2014”.

Contractele actuale de concesiune a serviciului de iluminat public din Municipiul Timişoara încheiate cu operatori privati expiră în scurt timp. Ca urmare este necesara organizarea unei proceduri de atribuire a noilor contracte.

Conform Cap.1.1 din Ordinul nr.1517 din 2009 privind aprobarea Ghidului pentru implementarea proiectelor de concesiune lucrări publice şi servicii în România : “În conformitate cu legislaţia naţională în vigoare, pentru orice proiect de investiţii publice trebuie efectuat un studiu de fezabilitate-indiferent dacă se ia în considerare sau nu realizarea acestuia în regim de concesiune”.

Ca urmare, prin selecţie de oferte a fost achiziţionat serviciul de prestare de servicii “Întocmire a Studiului de fezabilitate, oportunitate şi caiet de sarcini privind concesionarea serviciului de iluminat public din municipiul Timişoara”, contract nr. 339/30.12.2014 încheiat cu SC Luxten Lighting Company SA. Prima etapă a contractului a constat în întocmirea unui studiu de fezabilitate, oportunitate privind concesionarea serviciului de iluminat public din municipiul Timişoara. Sursa de finanţare: buget local capitolul 70.02.06 cap. C Studii şi Proiecte.

Primăria Municipiul Timişoara a recepţionat „Studiu de fezabilitate privind concesionarea serviciului de iluminat public din municipiul Timişoara” realizat de SC Luxten Lighting Company SA conform contractului nr. 339/30.12.2014. Având în vedere cele de mai sus precum şi referatul de oportunitate nr.: SC2014- 21416/22.09.2014; PROPUNEM: Aprobarea: „Studiu de fezabilitate privind concesionarea serviciului de iluminat public din municipiul Timişoara”. Obiectivul se va finanţa din fonduri ale bugetului local. Durata de realizare este de 10 ani. Valoarea totală a investiţiei (TVA inclus) = 377.617,05 mii lei (83.914,90 mii euro, curs: 4,5 lei/euro) din care C+M = 316.409,41 mii lei (TVA inclus) (70.313,20 mii euro, curs: 4,5 lei/euro) Valoarea totala pentru întreţinere-menţinere (TVA inclus) = 13.989,68 mii lei (3.108,68 mii euro, curs: 4,5 lei/euro) Valoarea totala pentru iluminat festiv (TVA inclus) = 5.580,00 mii lei (1.240,00 mii euro, curs: 4,5 lei/euro)

Secretar, Director Direcţia Tehnică,

Ioan Cojocari Culiţă Chiş Director Economic, Şef Serviciu, Smaranda Haracicu Ioan Zubaşcu

Compartimentul Iluminat Public, Consilier, Dănuţ Pobega Daniela Faluşi

Avizat juridic, Cod FO53-01, ver.2

Atasament: Anexa_1.pdf

ANEXA 1 Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico economici: - Modernizare bulevarde/pieţe aparate iluminat LED: 7175 buc, 94.537,096 mii lei fără TVA - Modernizare zona centrala aparate iluminat LED: 772 buc, 13.934,132 mii lei fără TVA - Modernizare SIP cu aparate iluminat LED (rest oraş): 19072 buc, 66.113,970 mii lei fără TVA - Extinderi SIP: 3000buc, 38.723,255 mii lei fără TVA - Montare PA: 269 buc, 7.351,784 mii lei fără TVA - Sistem de telegestiune SIP: 1 buc, 15.229,629 mii lei fără TVA - Iluminat arhitectural: 50 obiectice, 5.000,000 mii lei fără TVA - Retea alimentare iluminat festiv: 976,369 mii lei fără TVA - Realizare utilităţi necesare (reţele de racord, utilităţi): 9.674,65 mii lei fără TVA - Proiectare şi asistenţă (cheltuieli pentru avize, acorduri şi autorizaţii; proiectare şi inginerie; asistenţă tehnică): 3.008,82 mii lei - Alte cheltuieli (organizare de şantier; comisioane, taxe, cote legale şi costuri de finanţare; cheltuieli diverse şi neprevăzute): 49.980,18 mii lei fără TVA - Întretinere mentinere: 10 ani, 11.282,000 mii lei fără TVA - Iluminat festiv: 10 ani, 4.500,000 mii lei fără TVA - Durata de realizare: 10 ani Director Direcţia Tehnică Şef Serviciu, Culiţă Chiş Ioan Zubaşcu Compartimentul Iluminat Public, Consilier, Dănuţ Pobega Daniela Faluşi