keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 429/28.10.2008 Privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului ANGHEL DUMBRĂVEANU

28.10.2008

Hotararea Consiliului Local 429/28.10.2008
Privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului ANGHEL DUMBRĂVEANU


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul cu nr. SC2008 - 21867 / 8.10.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comsiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile articolului 36 alin.8 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.1 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
HOTARASTE

ARTICOL UNIC: Se conferă Titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului ANGHEL DUMBRĂVEANU, pentru prezenţa remarcabila în viaţa culturală timişoreană şi internaţională cât şi pentru contribuţia deosebită la ridicarea prestigiului Timişoarei în lume.
Presedinte de sedinta
CONSTANTIN CATANĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA COMUNICARE BIROUL RELAŢII PUBLICE, ÎNVĂŢĂMÂNT, SPORT, CULTURĂ Nr. SC2008 – 21867 / 8.10.2008

B-dul C. D. Loga nr. 1, 1900 Timişoara, Tel/fax: +40 256 204886, e-mail: internet: www.primariatm.ro

REFERAT

Propunere de aprobare a acordării titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului ANGHEL DUMBRĂVEANU

Anghel Dumbrăveanu s-a născut la 21 noiembrie 1933, în Dobroteasa, judeţul Olt. După absolvirea Şcolii Pedagogice (1949–1953) urmează cursurile Facultăţii de Filologie a Universităţii din Timişoara (1962–1968).

Este un poet, prozator şi traducător român, aparţinând generaţiei resurecţionale (1965 - 1970) şi a revoluţiei paradoxismului bine temperat. Prima poezie i-a fost publicată la 16 ani, în Luptătorul bănăţean în 1949. Debutul propriu – zis a fost în revista Scrisul bănăţean care a devenit apoi Orizont, în anul 1952 pe când era elev al şcolii Pedagogice de băieţi din Timişoara.

Între anii 1953 şi 1990 funcţionează ca redactor, apoi ca secretar general de redacţie şi redactor-şef adjunct al revistei Scrisul bănăţean, devenită apoi Orizont. Timp de 20 de ani a fost preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Timişoara, fiind socotit artizanul atmosferei de înaltă profesionalitate în care creaţia celor care mânuiesc cinci dintre limbile europene s-a desfăşurat nestingherit şi cu efecte nesperate altădată.

A scris şi publicat peste 50 de volume de beletristică. Teritoriul poetic al lui Anghel Dumbrăveanu s-a conturat de-a lungul a patru decenii în volumele: • Fluviile visează oceanul (Bucureşti, 1961), • Pământul şi fructele (1964), • Iluminările mării (1967), • Oase de corăbii (1968), • Faţa străină a nopţii (1971), • Singurătatea amiezii (Timişoara, 1973), • Diligenţa de seară (1978), • Tematica umbrei (1982), • Curtea retorilor (Bucureşti, 1989), • Predica focului (Cluj-Napoca, 1993), • Diamantul de întuneric (1997), • O ireală bucurie de-a aştepta (1999), • Begoniile de la mansardă (Timişoara, 2002).

Una dintre operele sale, intitulată Intrarea în cetate, este dedicată Timişoarei, fiind însoţită de fotografii cu imagini semnificative ale oraşului nostru, făcute de fotograful şi cineastul Iosif Costinaş.

Opera sa fost încununată cu numeroase premii:

• Premiul Uniunii Scriitorilor din România (1973), • Premiul Uniunii Scriitorilor din România (1982), • Marele Premiu al Festivalului Internaţional „Nichita Stănescu“ (1986), • Premiul Internaţional de Poezie „Rozeta de la Bela Voda“ la Kruşevăţ-Iugoslavia (1998). • Premiul special de poezie al Festivalului Internaţional Lucian Blaga

Numele oraşului Timişoara, legat de numele poetului, a fost dus peste hotare în peste 100 de reviste străine în care a fost tradus, comentat şi publicat, de la Melbourne la Chicago, de la Londra la Hanoi, din Havana până în India.

Presa românească a publicat, în mai toate revistele şi ziarele importante, peste 300 de articole elogioase privind creaţia lui Anghel Dumbrăveanu, pomenindu-se mereu numele Timişoarei.

A fost declarat Omul internaţional al anului în 2002 de către Centrul Biografic Internaţional din Cambridge şi i s-au conferit mai multe diplome pentru aportul la dezvoltarea şi cercetarea literaturii în lume. Institutul Biografic American a inclus biografia poetului în mai multe ediţii ale Dicţionarului Biografic Internaţional Who’s Who in the World, în care, fireşte, este pomenit mereu şi numele oraşului Timişoara. Pentru toate cele enumerate mai sus, pentru prezenţa remarcabila în viaţa culturală timişoreană şi internaţională cât şi pentru contribuţia deosebită la ridicarea prestigiului Timişoarei în lume, propunem acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Anghel Dumbrăveanu.

Menţionăm că această propunere de a i se acorda titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Anghel Dumbrăveanu a fost făcută de domnul primar Gheorghe Ciuhandu, iar referatul a fost întocmit de Direcţia Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

GHEORGHE CIUHANDU

Primarul Timişoarei Violeta Mihalache Alina Pintilie Mirela Lasuschevici Director Direcţia Comunicare Şef Birou Relaţii Publice Şef Serviciu Juridic Întocmit, Alina Măguran Consilier Red. A.M / 2 ex.