keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 228/22.04.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Hala depozitare si desfacere materiale, cladire birouri P+2E", str. Ovidiu Cotrus nr. 2/a (adresa provizorie), Timişoara

22.04.2008

Hotararea Consiliului Local 228/22.04.2008
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Hala depozitare si desfacere materiale, cladire birouri P+2E", str. Ovidiu Cotrus nr. 2/a (adresa provizorie), Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22008-001331/17.03.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii , republicată şi modificată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. (c) şi alin. 5 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, repulicat şi modificată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Hala depozitare si desfacere materiale, cladire birouri P+2E", str. Ovidiu Cotrus nr. 2/a (adresa provizorie), Timişoara, având ca beneficiar pe SC Top Side Construction SRL, întocmit conform Proiectului nr. 62/2007, realizat de proiectant general SC Constructim SA, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2:Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de P+2E pentru corpul destinat birourilor, acces auto in conformitate cu Avizul Comisiei de Circulatie nr. TH2007-005744/22.11.2007, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 40%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 1, spaţii verzi de minim 20% din suprafaţa totală a parcelei.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Hala depozitare si desfacere materiale, cladire birouri P+2E", str. Ovidiu Cotrus nr. 2/a (adresa provizorie), Timişoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.
Terenul studiat in suprafata totala de 9054 mp este înscris în C.F. nr. 4286, având nr.cadastral Cc 1275/2/2/1 curti constructii in extravilanul extins in str. Ovidiu Cotrus nr. 2/a provizoriu, fiind proprietatea firmei SC Top Side Construction SRL.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism;

Art.5: Autorizatia de Construire se va emite doar dupa ce suprafata de teren afectata de largirea strazii Ovidiu Cotrus, va deveni domeniu public.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Beneficiarului SC Top Side Construction SRL.;
- Proiectantului SC Constructim SA.;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
EUGENIA TONENCHI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA SE APROBA, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA P R I M A R DIRECŢIA URBANISM Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU SERVICIUL PLANIFICARE URBANĂ Nr.U22008-001331/17.03.2008

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Hala depozitare si desfacere materiale,

cladire birouri P+2E”, str. Ovidiu Cotrus nr. 2/a (adresa provizorie), Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. U22008-001331/28.02.2008, cu completarile ulterioare conform fisei anexe privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Hala depozitare si desfacere materiale, cladire birouri P+2E”, str. Ovidiu Cotrus nr. 2/a (adresa provizorie), Timişoara; Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 6716/23.10.2007;

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu “Hala depozitare si desfacere materiale, cladire birouri P+2E”, str. Ovidiu Cotrus, nr. 2/a (adresa provizorie), Timişoara;

Planul Urbanistic de Detaliu “Hala depozitare si desfacere materiale, cladire birouri P+2E”, str. Ovidiu Cotrus, nr. 2/a (adresa provizorie), Timişoara este elaborat de proiectantul general S.C. Constructim S.A., proiect nr. 62/2007, proiectant de specialitate RUR arhitect Oana Sirbu, la cererea beneficiarului S.C. Top Side Construction S.R.L.

Terenul studiat în cadrul P.U.D. este situat în intravilanul extins al municipiului Timişoara, în zona de sud-vest a oraşului perpendicular pe strada Ovidiu Cotrus. Prin P.U.G. Timişoara acest amplasament face parte din UTR 58, pentru care este stabilita functiunea de zona unitati industriale, depozitare, prestari servicii si locuire, cu interdictie temporara de construire pana la elaborare PUZ sau PUD.

Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş.

Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu “Hala depozitare si desfacere materiale, cladire birouri P+2E”, str. Ovidiu Cotrus, nr. 2/a (adresa provizorie), Timişoara nu se incalca prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului.

Suprafaţa totală studiată în cadrul P.U.D. este de 9054 mp şi este proprietatea privată a S.C. Top Side Construction S.R.L., înscrisa în CF nr. 4286 Freidorf, nr. cadastral Cc 1275/2/2/1, curti constructii in extravilanul extins in str. Ovidiu Cotrus nr. 2/a, adresa provizorie;

Avand in vedere ca functiunea principala este cea de servicii, depozitare si productie se propune realizarea unui corp destinat birourilor in regim de P+2E ce va fi amplasat in partea din

fata a parcelei, o hala depozitare si desfacere in regim de P+Epartial, constructii anexe (fosa septica, platforme exterioare) precum si realizarea de padocuri pentru sorturi pe limita din spate a parcelei.

Amplasamentul pe care se va realiza Planul Urbanistic de Detaliu “Hala depozitare si desfacere materiale, cladire birouri P+2E”, strada Ovidiu Cotrus nr. 2/a (adresa provizorie), Timişoara, are asigurat accesul auto si locurile de parcare necesare functiunii propuse, conform avizului Comisiei de Circulatie TH2007- 005744/22.11.2007.

Indicii propuşi prin prezenta documentaţie sunt: Regim inaltime P+2E pentru corpul destinat birourilor

POT maxim = 50 % - funcţiune mixtă producţie, depozitare, servicii CUT maxim = 0,5 Zona verde = minim 20% din suprafata parcelei

Se vor respecta condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planului Urbanistic de Detaliu “Hala depozitare si desfacere materiale, cladire birouri P+2E”, strada Ovidiu Cotrus nr. 2/a (adresa provizorie), Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani.

VICEPRIMAR, DIRECTOR, Ing. Dorel BORZA Arh. Emilian Sorin CIURARIU SEF BIROU, CONSILIER, Arh. Loredana PĂLĂLĂU Ing. Liliana IOVAN AVIZAT JURIDIC Red./Dact. 2ex I.L.