keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 537/14.11.2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuinţe Calea Buziaşului-Urseni, top A 1504/1/9/1/a; A 1504/1/9/1/b; A1504/1/9/2", Timişoara

14.11.2006

Hotararea Consiliului Local 537/14.11.2006
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuinţe Calea Buziaşului-Urseni, top A 1504/1/9/1/a; A 1504/1/9/1/b; A1504/1/9/2", Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U92006-004801/19.10.2006 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 50/23.02.1999 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Calea Urseni - Calea Buziaşului Timişoara, Hotărârea Consiliului Local nr. 327/2000 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Calea Buziaşului Timişoara, şi a Regulamentului de Urbansim aferent, Hotărârea Consiliului Local nr. 192/21.12.2004 - privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Extindere zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare, Hotărârea Consiliului Local nr. 43/22.02.2005 - privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu " Zonă rezidenţială Calea Buziaşului - IV" Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată şi modificată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 38, alin. 2 lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006;
În temeiul art. 46 alin 2 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală modificată şi completată de Legea nr. 286/2006;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Locuinţe Calea Buziaşului-Urseni, top A 1504/1/9/1/a; A 1504/1/9/1/b; A1504/1/9/2", Timişoara conform Proiectului nr. 362/2005, întocmit de S.C. P.S.G. GROUP S.R.L care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Planul Urbanistic de Detaliu "Locuinţe Calea Buziaşului-Urseni, top A 1504/1/9/1; A1504/1/9/2", Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.

Art. 3: Terenul studiat este înscris în C.F. 141014, nr. topo A 1504/1/9/1/a, în suprafaţă de 19.000 mp, proprietari ARATO ŞTEFAN, ARATO MARIA; CF 142062, nr. topo A 1504/1/9/1/b, în suprafaţă de 19.000 mp, proprietari KOVACS ANDRAS, KOVACS ERZSEBET KLARA; CF 141889, nr. topo A 1504/1/9/2, în suprafaţă de 10.000 mp, proprietar ARATO ŞTEFAN;

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Locuinţe Calea Buziaşului-Urseni, top A 1504/1/9/1/a; A 1504/1/9/1/b; A1504/1/9/2", Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art.5: Deoarece pe amplasament se găsesc antene de irigaţii, conducte majore de gaz, se instituie interdicţie temporară de construire până la devierea acestora, conform planşei 03 de reglementări
La realizarea construcţiei se vor respecta condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice.

Art. 6: Se vor putea emite Autorizatii de construire numai după ce suprafeţele de teren afectate de drumuri vor fi domeniu public, conform declaraţiilor de donare a terenului pentru drum nr. 3250/2006 si 3251/2006.

Art. 7: Terenul va fi scos din circuitul agricol în momentul solicitării Autorizaţiei de construire.

Art. 8: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 9: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Biroului Control Intern;
-Biroului Relaţii Publice;
-Centrului de Consiliere Cetăţeni;
-Beneficiarilor Arato Ştefan, Arato Maria, Kovacs Andras, Kovacs Erszebet Klara;
-Proiectantului S.C. P.S.G.GROUP SR.L;
-Mass - media locale.Presedinte de sedinta
SMARANDA POPA RADOVAN
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat_-_PUD_Buziasului-Urseni.pdf

ROMÂNIA SE APROBA, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA P R I M A R DIRECŢIA URBANISM Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU SERVICIUL PLANIFICARE URBANĂ Nr.U92006-004801/19.10.2006

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuinţe Calea Buziaşului_Urseni, top

A 1504/1/9/1/a; A 1504/1/9/1/b; A1504/1/9/2”, Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara, a Planului Urbanistic Zonal aprobat cu HCL 50/1999, PUZ Calea Urseni – Calea Buziaşului aprobat cu HCL 192/2004, PUZ Calea Buziaşului aprobat cu HCL 327/2000, PUD Zonă rezidenţială Calea Buziaşului aprobat cu HCL 43/2005; Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. U92006-004801/04.09.2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuinţe Calea Buziaşului_Urseni, top A 1504/1/9/1/a; A 1504/1/9/1/b; A1504/1/9/2”, Timişoara; Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 6023/08.11.2005; Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Locuinţe Calea Buziaşului_Urseni, top A 1504/1/9/1; A1504/1/9/2”, Timişoara;

Planul Urbanistic de Detaliu „Locuinţe Calea Buziaşului_Urseni, top A 1504/1/9/1/a; A 1504/1/9/1/b; A1504/1/9/2”, Timişoara este elaborat de proiectantul S.C. P.S.G.GROUP SR.L., proiect nr. 362/2005, la cererea beneficiarilor ARATO ŞTEFAN, ARATO MARIA, KOVACS ANDRAS, KOVACS ERZSEBET KLARA.

Terenul studiat în cadrul P.U.D. este situat în intravilanul extins al municipiului Timişoara, în zona de sud a căii Buziaşului, ca funcţiune urbană fiind prevăzută extinderea zonei de locuire şi funcţiuni complementare şi trama stradală majoră în corelare cu trama existentă în zonă.

Suprafaţa totală studiată în cadrul P.U.D. este de 48.000 mp şi este integral proprietate privată, astfel: CF 141014, nr. topo A 1504/1/9/1/a, în suprafaţă de 19.000 mp, proprietari ARATO ŞTEFAN, ARATO MARIA; CF 142062, nr. topo A 1504/1/9/1/b, în suprafaţă de 19.000 mp, proprietari KOVACS ANDRAS, KOVACS ERZSEBET KLARA; CF 141889, nr. topo A 1504/1/9/2, în suprafaţă de 10.000 mp, proprietar ARATO ŞTEFAN.

Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş.

Obiectul prezentei documentaţii este realizarea unei lotizări în vederea construirii de locuinţe şi funcţiuni complementare.

Parcela propusă pentru lotizare este fără construcţii şi neamenajată, folosinţa actuală fiind de teren arabil în intravilanul extins.

Se propune realizarea a 40 de parcele pentru case individuale, cu suprafeţe cuprinse între 350 mp şi 550 mp. Deoarece pe amplasament se găsesc antene de irigaţii, conducte majore de gaz, se instituie interdicţie temporară de construire până la devierea acestora, conform planşei 03 de reglementări. Accesul principal la parcele se va asigura din Calea Buziaşului, cu o stradă perpendiculară pe aceasta, cu prospect de 12,00 m, şi trei străzi secundare perpendiculare pe cea principală, conform avizului de Comisiei de Circulaţie nr. T92006-000047/09.03.2006. Zona centrală cuprinde un spaţiu pentru dotări şi zona verde necesară ansamblului.

Indicii propuşi: Pentru zona de locuinţe şi funcţiuni complementare: POT maxim = 35 % CUT maxim = 0,40 Regim maxim de înălţime P+2E+M

Pentru zona mixtă: POT maxim = 40% CUT maxim = 1,2 Regim maxim de înălţime P+4E+M

Avizul SNIF cerut în Certificatul de Urbanism nr. 6023/08.11.2005 nu este necesar deoarece terenul nu este afectat de canale.

Terenul va fi scos din circuitul agricol în momentul solicitării Autorizaţiei de construire. Se vor respecta condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice.

Se vor putea emite Autorizatii de construire numai după ce suprafeţele de teren afectate de drumuri vor fi domeniu public, conform declaraţiilor de donare a terenului pentru drum nr. 3250/2006 si 3251/2006.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planului Urbanistic de Detaliu “Locuinţe Calea Buziaşului_Urseni, top A 1504/1/9/1/a; A 1504/1/9/1/b; A1504/1/9/2”, Timişoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani.

VICEPRIMAR, DIRECTOR, Ing. Dorel Borza Arh. Emilian Sorin Ciurariu CONSILIER, Ing. Sorina Popa AVIZAT JURIDIC, Jr. Mirela Lasuschevici Red./Dact. S.P., 2 ex.

Atasament: Anexa_-_PUD_Buziasului-Urseni.pdf

54,88

S =924,29m

p

TIM ISO

AR A

BU ZIAS

A 1504/1/8

A 1504/1/10

A 955/8

A 1504/1/9/3

80,03

0,31

3

4

5 6

8

9

10

288,74

S em

nal R udicica

11

61,26

60,45

12

55,88

29,11

27,5134,95

17,05

17,05

17,05

17,05

17,05

34,02

5,50 14,54

18,54

18,04

18,29 18,29

55,52

55,16

54,84

54,85

54,86

41,88

41,80

37,77

37,77

34,95

12,00 12,00

12,00

12,00

12,00

12,00 TIM ISO

AR A

BU ZIAS

S =919,30 m

p

S =919,18 m

p

S =919,06 m

p

S =922,26 m

p

S =1380,11 m

p

S =762,40 m

p S

=759,86 m p

S =778,85 m

p

S =783,84 m

p

S =767,31 m

p

S =935,75 m

p

S =935,63 m

p

S =935,51 m

p

S =943,55m

p

S =1391,71m

p

S =933,14m

p

S =1377,70m

p

S =924,52m

p

S =924,41m

p

S =759,88m

p

S =769,67m

p S

=768,28m p

S =1370,44m

p

S =917,56m

p

S =916,79m

p

S =916,91m

p S=916,67m p

S =761,81m

p

S =763,20m

p

S =757,58m

p

S =678,77m

p

S =688,61m

p S

=691,81m p

S =932,50m

p

S =932,38m

p

S =934,65m

p

S =940,72m

p

S =946,85m

p

S =1001,77m

p

S =958,18m

p

S =757,90 m

p

210600 476000

210800 476000

210800 476200

210600 476200

21060 475800

21080 475800

A 1504/1/9/2

4,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

42

41 40

11

12

13

14

15

16

17

18

35

36

33

34

19 20

21

32

22

23

24

25 26

27

28

29

30

31

39

38

37

6,00

D e 1504/1/12 - 4m

s

1000

10 2G

3D

1D

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

DE1504/1/12

HCN1505

D 1

1000

50,00

50,00

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

G AS

G AS

G AS

G A

S

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS GAS

4,0 0

A 1504/1/10

4,0 0

4 ,0

0

G A

S

IF

50,00

50,00

Z on

a d e P

rotectie M

agistrala G az [50

m ax]

Z on

a d e P

rotectie A

n ten

a Irigatii [2 m ax]

In terd

ictie T em

p orara

d e C

on stru

ire

G A

S

A n

ten a d

e Irigatii D

eviere P rop

u sa

C on

d u

cte G aze N

atu rale

D ezafectari P

rop u

se

17

L im

ita Z on

ei Stu d

iate

L im

ita P arcela C

ad astrala

C ircu

latie P rop

u sa

L ocu

ire Si F u

n ctiu

n i

L im

ita D e Im

p lan

tare A C

lad irilor

Sp atii V

erzi P rop

u se

A ccese A

u to In

P arcele

N u

m ar L

ot

C om

p lem

en tare P

rop u

se

D otari si Servicii

D e F

olosin ta C

u ren

ta

L E

G E

N D

A

Z on

a M ixta

3 0 7 4 1 ,4

0 m

p

B IL

A N

T T

E R

IT O

R IA

L

S u

p ra

fa ta

to ta

la

Z o

n e v

erzi

C ircu

la tii

a zo

n ei stu

d ia

te

L o

cu ire si F

u n

ctiu n

i co

m p

lem en

ta re

Existent Propus

%

4 8 0 0 0 ,0

0 m

p 4 8 0 0 0 ,0

0 m

p

2 7 7 1 ,8

2 m

p

9 7 7 8 ,6

9 m

p

1 0 0 ,0

0

6 4 ,0

4

5 ,7

7

2 0 ,3

7

D o

ta ri d

e ca rtier,

serv icii

2 7 4 8 ,1

4 m

p 5 ,7

2

Z o

n a

m ix

ta 1 9 5 9 ,9

5 m

p 4 ,0

8

Atasament: PUD_Locuinte_Calea_Buziasului__Calea_Urseni.pdf

54,88

S =924,29m

p

TIM ISO

AR A

BU ZIAS

A 1504/1/8

A 1504/1/10

A 955/8

A 1504/1/9/3

80,03

0,31

3

4

5 6

8

9

10

288,74

S em

nal R udicica

11

61,26

60,45

12

55,88

29,11

27,5134,95

17,05

17,05

17,05

17,05

17,05

34,02

5,50 14,54

18,54

18,04

18,29 18,29

55,52

55,16

54,84

54,85

54,86

41,88

41,80

37,77

37,77

34,95

12,00 12,00

12,00

12,00

12,00

12,00 TIM ISO

AR A

BU ZIAS

S =919,30 m

p

S =919,18 m

p

S =919,06 m

p

S =922,26 m

p

S =1380,11 m

p

S =762,40 m

p S

=759,86 m p

S =778,85 m

p

S =783,84 m

p

S =767,31 m

p

S =935,75 m

p

S =935,63 m

p

S =935,51 m

p

S =943,55m

p

S =1391,71m

p

S =933,14m

p

S =1377,70m

p

S =924,52m

p

S =924,41m

p

S =759,88m

p

S =769,67m

p S

=768,28m p

S =1370,44m

p

S =917,56m

p

S =916,79m

p

S =916,91m

p S=916,67m p

S =761,81m

p

S =763,20m

p

S =757,58m

p

S =678,77m

p

S =688,61m

p S

=691,81m p

S =932,50m

p

S =932,38m

p

S =934,65m

p

S =940,72m

p

S =946,85m

p

S =1001,77m

p

S =958,18m

p

S =757,90 m

p

210600 476000

210800 476000

210800 476200

210600 476200

21060 475800

21080 475800

A 1504/1/9/2

4,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

42

41 40

11

12

13

14

15

16

17

18

35

36

33

34

19 20

21

32

22

23

24

25 26

27

28

29

30

31

39

38

37

6,00

D e 1504/1/12 - 4m

s

1000

10 2G

3D

1D

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

DE1504/1/12

HCN1505

D 1

1000

50,00

50,00

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

G AS

G AS

G AS

G A

S

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS GAS

4,0 0

A 1504/1/10

4,0 0

4 ,0

0

G A

S

IF

50,00

50,00

Z on

a d e P

rotectie M

agistrala G az [50

m ax]

Z on

a d e P

rotectie A

n ten

a Irigatii [2 m ax]

In terd

ictie T em

p orara

d e C

on stru

ire

G A

S

A n

ten a d

e Irigatii D

eviere P rop

u sa

C on

d u

cte G aze N

atu rale

D ezafectari P

rop u

se

17

L im

ita Z on

ei Stu d

iate

L im

ita P arcela C

ad astrala

C ircu

latie P rop

u sa

L ocu

ire Si F u

n ctiu

n i

L im

ita D e Im

p lan

tare A C

lad irilor

Sp atii V

erzi P rop

u se

A ccese A

u to In

P arcele

N u

m ar L

ot

C om

p lem

en tare P

rop u

se

D otari si Servicii

D e F

olosin ta C

u ren

ta

L E

G E

N D

A

Z on

a M ixta

3 0 7 4 1 ,4

0 m

p

B IL

A N

T T

E R

IT O

R IA

L

S u

p ra

fa ta

to ta

la

Z o

n e v

erzi

C ircu

la tii

a zo

n ei stu

d ia

te

L o

cu ire si F

u n

ctiu n

i co

m p

lem en

ta re

Existent Propus

%

4 8 0 0 0 ,0

0 m

p 4 8 0 0 0 ,0

0 m

p

2 7 7 1 ,8

2 m

p

9 7 7 8 ,6

9 m

p

1 0 0 ,0

0

6 4 ,0

4

5 ,7

7

2 0 ,3

7

D o

ta ri d

e ca rtier,

serv icii

2 7 4 8 ,1

4 m

p 5 ,7

2

Z o

n a

m ix

ta 1 9 5 9 ,9

5 m

p 4 ,0

8