keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 188/10.05.2016 privind înfiinţarea Serviciului Public de Administrare a „Centrului regional de competenţe şi dezvoltare a furnizorilor în sectorul Automotive" - CERC

10.05.2016

Hotararea Consiliului Local 188/10.05.2016
privind înfiinţarea Serviciului Public de Administrare a „Centrului regional de competenţe şi dezvoltare a furnizorilor în sectorul Automotive" - CERC


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016- 10923/05.05.2016, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Referatul nr. SC2016-10923/05.05.2016, al Serviciului Resurse Umane;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Referatul nr. SC2016-10848/04.05.2016 de aprobare a dezbaterii publice privind Studiul de fundamentare pentru înfiinţarea Serviciului Public de Administrare a "Centrului regional de competenţe şi dezvoltare a furnizorilor în sectorul Automotive"-CERC, în data de 09.05.2016;
Având în vedere Contractul de Finanţare nr. 3349/22.08.2012 şi actele adiţionale la acesta;
Luând în considerare Planul de Afaceri al "Centrului regional de competenţe şi dezvoltare a furnizorilor în sectorul Automotive", anexă la Contractul de finanţare nr. 3349/22.08.2012;
În conformitate cu art. 6 - art.14 - Cap. 2, Secţiunea I, din Ordonanţa nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (2), lit. a), alin. 3, lit. b) şi art. 73 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă înfiinţarea, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, a Serviciului Public de Administrare a "Centrului regional de competenţe şi dezvoltare a furnizorilor în sectorul Automotive" - CERC, serviciu public de interes local, cu personalitate juridică, gestiune proprie, ştampilă şi cont propriu deschis la Trezoreria Timişoara.

Art. 2: Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare cu anexele sale: Organigrama şi Statul de funcţii, conform Anexelor 1, 2, 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Se aprobă Studiul de fundamentare privind înfiinţarea serviciului de administrare prevăzut la Art. 1, concretizat în Planul de afaceri al "Centrului regional de competenţe şi dezvoltare a furnizorilor în sectorul Automotive", conform Anexei 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4: Se aprobă Caietul de sarcini privind gestiunea directă a serviciului de administrare a "Centrului regional de competenţe şi dezvoltare a furnizorilor în sectorul Automotive" - CERC, conform Anexei 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Resurse Umane, Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroului Şcoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: ATTF84K2.pdf

STUDIU DE FUNDAMENTARE privind înființarea Serviciului Public de Administrare a „Centrului regional de corapetențe şi dezvoltare a furnizorilor în sectorul Automotive” — CERC I. INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI conform HCL nr. 179/24.04.2012 ai proiectului “ CENTRU REGIONAL DE COMPETENŢE ŞI DEZVOLTARE A FURNIZORILOR ÎN SECTORUL AUTOMOTIVE” - documentație tehnico economică elaborată de către S.C. "ATELIERELE ARHITECH” S.R.L. VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI (T.V.A. inclusă) : 12.625.307,36 lei din care: C+M (T.V.A. inclusă) : 4.576.281,78 lei SURSE DE FINANȚARE ALE PROIECTULUI (cheltuieli eligibile): - Asistenţă financiară nerambursabilă (F.E.D.R + Buget de stat) 4.906.255,42 lei - Buget local ( minim 50%) 4.906.255,43 lei STRUCTURA DE COST Costuri eligibile 9:812.510,85 lei Costuri necligibile 380.691,26 lei TVA din care: 2.432.105,25 lei TVA cheltuieli eligibile 2.355.002,62 lei TVA cheltuieli neeligibile 11.102,63 lei TOTAL PROIECT (T.V.A. inclusă) 12.625.307,36 lei Contribuția proprie din Bugetul Local (eligibile şi neeligibile): 5.286.946,69 lei (fără TVA) Contribuţie Buget Local — cheltuieli eligibile fără TVA: 4.906.255,43 lei Contribuţie Buget Local — cheltuieli neeligibile fără TVA: 380.691,26 lei Asistenţă finaciară nerambursabilă solicitată: 4.906.255,42 lei

Sumă totală (cheltuieli eligibile şi neeligibile) alocată în Bugetul Local al Municipiului Timişoara: + 2.432.105,25 (TVA aferentă proiectului) 1 3.200.410 (avans execuție) = 10.919.461,94 lei OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE PROIECTULUI: Crearea unei infrastructuri de afaceri, care oferă suport şi asistență atât celor care vor să demareze mici afaceri cât şi impuls pentru consolidarea lor Implementarea unui pachet de servicii şi a unor programe de training în beneficiul întreprinderilor din sectorul automotive Creşterea numărului şi a competențelor furnizorilor locali şi regionali din domeniul construcții de maşini/automotive Crearea unui centru de competențe şi dezvoltare a furnizorilor, cu 3 componente: academie de training automotive, portofoliu de consultanță pentru furnizori şi laborator pentru utilizarea colaborativă de echipamente specializate; Valorificarea și adaptarea potențialului de training şi formare al universităților în domeniul construcții de maşini/automotive la nevoile întreprinderilor; Implementarea de servicii cu valoare adăugată în beneficiul întreprinderilor din sector. Instruiri de specializare pentru optimizarea proceselor de producție şi îmbunătățirea calității, utile firmelor mici si mijlocii cât si firmelor mari, inclusiv multinationale. Sprijinirea firmelor mici şi mijlocii prin oferirea de servicii de prelucrari pe maşinile cu comenzi numerice sau de injecție mase plastice pentru acoperirea acestor procese în cazul în care IMM-ul are nevoie pentru preluarea unei comenzi mai complexe sau pentru realizarea de prototipuri. CAPACITĂŢI: - Suprafața desfăşurată nou creată a structurilor de afaceri (mp):2000 mp. - Suprafața construită nou creată a structurilor de afaceri (mp): 1600 mp. - Amprenta la sol a nou createi structuri de afaceri (mp): 1789 mp. - Suprafața utilă nou creată a structurilor de afaceri (mp): 1924,83 mp. - Suprafața parcaje: 624 mp. - Suprafață drumuri:1710 mp. - Suprafață alei: 625,50 mp. - Suprafață spații verzi: 3433 mp. Număr locuri de parcare: 50 buc II. SURSE DE FINANȚARE: Finanțarea Serviciului Public de Administrare a CERC se realizează din următoarele surse: a) bugetul local; b) veniturile din tarifele/taxele încasate pentru serviciile prestate către terți; c) alte surse legal constituite. În activitatea de administrare şi exploatare a CERC, Serviciul public percepe tarife, taxe, taxe speciale, aprobate prin hotărâre de consiliu local. Tarifele percepute pentru serviciile prestate în cadrul CERC, pe perioada de valabilitate a Contractului de finanțare, sunt prevăzute în Planul de afaceri, ataşat prezentei şi anexă la Cererea de finanțare a proiectului cu cod SMIS 39375, aprobat prin HCLMT nr. 235/28.06.2011, cu modificările şi completările ulterioare.

IL SOLUȚIA OPTIMĂ IDENTIFICATĂ PRIVIND MODUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE A SERVICIULUI DE ADMINISTRARE: Gestiune directă prin intermediul unui serviciu public, având personalitate juridică şi buget propriu, organizat în subordinea consiliului local(conform OG nr. 71/2002 privind organizarea şi funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local) TV. ANEXA: Planul de afaceri al „Centrului regional de competențe şi dezvoltare a furnizorilor în sectorul Automotive” — CERC

Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabite a orașelor - poti urbani de creștere Domeniul major de intervenţie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de creştere Cerere de finanțare Modelul D.2 - Planul de afaceri pentru structura de sprijinire a afacerilor PLAN DE AFACERI CENTRU REGIONAL DE COMPETENŢE ȘI DEZVOLTARE A FURNIZORILOR ÎN SECTORUL AUTOMOTIVE Amplasament: Timisoara, Parc Industrial Freidorf, CF nr. 417703 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Pagina 1 din 57

Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere Domeniul major de intervenţie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de creștere Cerere de finanțare Modelul D.2 - Planul de afaceri pentru structura de sprijinire a afacerilor 1, Titlul structurii de sprijinire a afacerii inclusiv datele de contact si identificare ale organizației care administrează structura, logo-ul acesteia etc. 2. Descrierea organizației care administrează structura de sprijinire a afacerilor (societatea de administrare) 2.1. Istoricul beneficiarului care asigura buna funcționare a structurii de sprijinire a afacerilor Administraţia publică în unitățile administrativ-teritoriale se organizează şi funcționează în temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilității autorităților administrației publice locale, legalității şi al consultării cetățenilor în soluționarea problemelor locale de interes deosebit. Primarul, viceprimarul (viceprimarii), secretarul împreună cu aparatul de specialitate al primarului, constituie o structură funcțională cu activitate permanentă, denumită Primăria, care duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local şi dispozițiile primarului, soluționând problemele curente ale colectivității locale. În administrația publică locală primarul îndeplineşte o funcție de autoritate publică. El este şeful administrației publice locale şi al aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale, pe care îl conduce şi îl controlează. Primarul răspunde de buna. funcționare a administrației publice locale, în condițiile legii şi reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relațiile cu alte autorități publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine, precum şi în justiție. În exercitarea atribuțiilor sale, primarul emite dispoziții cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoştinţă publică sau după ce au fost comunicate persoanelor interesate, după caz. În calitate de reprezentant al statului, primarul poate solicita, inclusiv prin intermediul prefectului, în condițiile legii, sprijinul conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlaltor organe de specialitate ale administrației publice centrale, dacă sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate. Primarul este răspunzător de asigurarea ordinii publice şi liniştii locuitorilor, prin intermediul poliției, jandarmeriei, gardienilor publici, pompierilor şi unităților de protecție civilă, care au obligația să răspundă solicitărilor sale, în condițiile legii. În acest sens, el va lua măsuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentațiilor sau a altor manifestări publice care contravin ordinii de drept ori atentează la bunele moravuri, la ordinea şi liniştea publică. În municipiul Timişoara, administrația publică este organizată şi funcționează potrivit prevederilor Legii administrației publice locale nr. 215/2001 şi în conformitate cu hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timişoara privind aprobarea organigramei şi a numărului de posturi ale aparatului propriu de specialitate. Municipiul Timişoara are un primar şi doi viceprimari, aleşi în condițiile legii pe o perioadă de 4 ani. Structura organizatorică a Primăriei Municipiului Timişoara cuprinde direcţii, servicii, birouri şi compartimente, constituite în conformitate cu organigrama, anexă la regulamentul de organizare şi Pagina 2 din 57

Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de creștere Cerere de finanțare Modelul D.2 - Planul de afaceri pentru structura de sprijinire a afacerilor funcționare. Direcțiile, serviciile, birourile şi compartimentele care intră în alcătuirea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara sunt următoarele: d “e +“ 4 * 4 Direcţia Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse cu: Biroul Clădiri, Biroul Locuinţe, Biroul Garaje, Cimitire, Coserit şi Spaţii Utilitare, Biroul Spaţii cu Alte Destinaţii, Compartiment Valorificare Patrimoniu, Serviciul Terenuri, Banca de Date Urbană şi Cadastru; Direcţia Tehnică cu: Compartiment Secretariat, Serviciul Energetic şi Monitorizarea Serviciului de Utilităţi Publice, Compartiment Termoficare, Compartiment Iluminat Public, Serviciul Drumuri, Poduri şi Utilităţi Hidrotehnice, Biroul Drumuri şi Poduri, Biroul Utilităţi Hidrotehnice, Serviciul Transport şi Siguranța Circulaţiei, Biroul Transport, Compartiment Siguranța Circulaţiei, Compartiment Monitorizare Trafic, Biroul Generare şi Monitorizare Proiecte Drumuri; Direcţia Urbanism cu: Compartiment Management Documente, Arhivare şi Statistică, Serviciul Certificări, Autorizări şi Control, Compartiment Atelier de Urbanism, Compartiment GIS, Compartiment Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ, Biroul de Reabilitare şi Dezvoltare Urbană; Direcţia Secretariat General cu: Serviciul Administraţiei Locale, Biroul Asistare Consiliul Local, Compartiment Asistare Executiv, Compartimentul Administrare Fond Funciar, Serviciul Autoritate Tutelară, Compartiment Arhivă; Direcţia de Mediu cu: Serviciul Spaţii Verzi şi Locuri de Joacă, Serviciul Reglementare şi Politici Mediu Urban, Compartiment Gestiune Populație Canină, Deratizare, Dezinsecţie şi Dezinfecţie, Biroul Monitorizare şi Protecția Mediului, Compartiment Parcul Copiilor, Compartiment Grădina Zoologică; Direcţia Comunicare cu: Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii, Biroul Managementul Documentelor, Compartiment e-Comunicare, Compartiment Presă, Compartiment Centru de Informare Turistică, Biroul Organizare Evenimente, Biroul Relații Locale, Regionale şi Naţionale, Biroul Relații Internaționale Direcţia Dezvoltare cu: Serviciul Generare şi Management Proiecte, Serviciul Monitorizare Implementare Proiecte; Direcţia Economică cu: Serviciul Buget, Serviciul Financiar, Biroul Contabilitate, Compartiment Evidenţa Patrimoniului; Pe lângă aceste compartimente, sub autoritatea Primarului Municipiului Timişoara, îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Regulamentul de organizare si funcționare, şi alte servicii publice cu personalitate juridică: Direcţia Fiscală, Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară, Direcţia Poliția Locală, Direcţia de Evidenţă a Persoanelor, Serviciul Administrare Locuinţe şi Utilităţi, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgență, Casa de Cultură a Municipiului Timişoara, Cantina de Ajutor Social. Administrația publică locală oferă infrastructura fizică şi politică care sprijină eforturile comunității şi cetățenilor în domeniul economic, politic, social şi cultural. Rolul administrației publice locale se schimbă şi va continua să se schimbe pe măsura ce problemele economice şi sociale pe care le întâmpină continuă să crească. Pagina 3 din 57

Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poti urbani de creştere Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de creştere Cerere de finanțare Modelul D.2 - Planul de afaceri pentru structura de sprijinire a afacerilor 2.2. Strategia societății în ceea ce priveşte managementul structurii de sprijinire a afacerilor şi asigurarea funcționării optime, în corelare cu specificul structurii şi al serviciilor oferite locatarilor structurii: o Viziunea, misiunea şi obiectivele pe termen scurt, mediu şi lung Viziunea CERC: Regiunea Vest — motor al dezvoltării sectorului automotive la nivelul întregii țări. Misiunea CERC: Încurajarea investiițiilor în sectorul automotive pentru susținerea dezvoltării durabile a Polului de creştere Timişoara, astfel încât sectorul automotive să producă un impact economic semnificativ la nivelul Regiunii Vest. CERC îşi propune să consolideze unul dintre principalele atuuri ale Polului Timişoara, şi anume caracterul inovativ, printr-o contribuţie substanțială în domeniul cercetării fundamentale şi aplicative, perfect adaptată tendințelor de evoluție ale Uniunii Europene. Creşterea rezonanței internaționale a Polului este cu atât mai importantă cu cât Timişoara se află într- o regiune transfrontalieră al cărei centru de polarizare tradițională a fost şi față de care oraşul şi zona sa de influență trebuie să îşi consolideze funcția de loc central, de furnizor de servicii cu valoare adăugată mare, generator de modele economice performante, demne de urmat. Obiectivul strategic al CERC îl reprezintă obținerea statutului de reper național şi în cadrul euroregiunii DKMT în domeniul inovării şi transferului de know-how pentru sectorul automotive. Obiectivul pe termen mediu al CERC este reprezentat de atragerea şi menținerea unui număr cât mai mare de utilizatori ai structurii de sprijinire a afacerilor pentru atingerea sustenabilității sale financiare. Obiectivul pe termen scurt este crearea unui centru functional de competențe şi dezvoltare a furnizorilor cu 3 componente integrate: academie de training în sectorul automotive, portofoliu de consultanță pentru furnizorii din sector şi laborator pentru utilizarea colaborativă de echipamente specializate. o Parteneriate strategice Municipiul Timişoara este membru fondator, alături de 9 organizaţii regionale (Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, Universitatea Aurel Vlaicu Arad, Universitatea Politehnică Timişoara, Municipiul Arad, Camera de Comerț, Industrie şi Agricultură Arad, Camera de Comerț, Industrie şi Agricultură Timiş, SC Interpart Production SRL, SC Inteliform SRL, SC Neferprod SRL) al Clusterului AutomotiVEST. Asociaţia AutomotiVEST este un organism nonguvernamental, nonprofit, apolitic, cu personalitate juridică, constituit în luna iunie 2007, având misiunea facilitării creşterii competitivității de piață a membrilor rețelei de tip „cluster” din Regiunea Vest, pentru industria automotive. În luna iulie 2009, două firme din industria construcțiilor de maşini/automotive au aderat la rețeaua de cluster, firma „Mahle Componente de Motor SRL” şi firma „Centrul de Prelucrări Mecanice Bocşa SRL” iar alte cinci firme din sectorul automotive şi-au exprimat interesul de intra în Asociaţie în anul 2010. Obiectivele clusterului Automotivest sunt creşterea numărului şi a competențelor furnizorilor regionali şi, implicit, stimularea companiilor multinaționale de a rămâne în Regiunea Vest, astfel încât sectorul automotive regional să se dezvolte în continuare. Pentru îndeplinirea obiectivului propus, asociația AutomotiVEST colaborează cu autorități ale administrației publice centrale şi locale, instituții, organisme, societăți comerciale, institute de Pagina 4 din 57

Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de creștere Cerere de finanțare Modelul D.2 - Planul de afaceri pentru structura de sprijinire a afacerilor cercetare, universități şi alte persoane juridice şi fizice din țară şi străinătate interesate în dezvoltarea economică, socială şi culturală. o Identificarea riscurilor ce pot apărea în activitatea de administrare a structurii şi descrierea mecanismului de gestionare a riscurilor Riscul de țară se referă la elemente ca starea mediului macroeconomic şi social, a sistemului politic, importanţa geostrategică a țării, starea şi tendința indicatorilor macroeconomici. Referitor la proiect, acesta se va desfăşura în România, pentru care riscul de țară se poate manifesta prin activarea clauzelor de salvgardare post — aderare, care poate determina suspendarea sau reducerea volumului finanțărilor nerambursabile. Evoluția recentă a situației socio-economice şi reconsiderarea, în sens pozitiv, a politicii naţionale în domeniu a redus posibilitatea aplicării clauzelor respective. Riscul natural este generat de calamități naturale sau de alte cauze de forță majoră, în care factorii naturali au ponderea decisivă. Datele istorice statistice relevă că zona municipiului Timişoara este expusă la hazardul natural — cutremure (ceea ce determină luarea în considerare a acestui tip de risc) şi neexpusă la inundații, alunecări de teren ori alte forme de manifestare a riscului natural. Riscul domeniului ştiinţific de activitate vizează capacitatea de adaptare a ofertei în funcție de dinamica şi variabilitatea cererii. Pentru a contracara în mod eficient acest risc, gama serviciilor oferite de CERC va fi stabilită în concordanță cu nevoile actuale ale companiilor care activează în sectorul automotive. De asemenea, CERCîşi propune adoptarea şi menținerea unei strategii proactive, pentru a anticipa în mod corect cererea pieței. Riscul juridic şi administrativ se referă, pe de o parte, la susținerea proiectului de către Consiliul Municipal, iar, pe de altă parte, la situația juridică patrimonială. Proiectul propus se bucură de sprijinul şi susținerea factorilor decizionali ai Primăriei Municipiului Timişoara. Terenul pe care se va realiza construcția CERC este în prezent şi va rămâne în continuare în proprietatea Primăriei Municipiului Timişoara. Nici o componentă din patrimoniul alocat proiectului (cotă parte din clădire) nu este supusă vreunui litigiu privind dreptul de proprietate. Riscul tehnic şi tehnologic are două componente: (i) riscul tehnic este cu atât mai mare cu cât gradul de noutate a echipamentelor din cadrul proiectului este mai mare şi (îi) riscul tehnologic, care se manifestă în cazul punerii în funcțiune a unor noi echipamente şi tehnologii constând în posibilitatea nerealizării în totalitate a serviciilor respectiv şi/sau neacceptării lui de către potenţialii utilizatori. Pentru asigurarea unei gestionări corespunzătoare a riscului tehnic şi tehnologic, întreaga infrastructură a CERC va asigura accesul întreprinderilor regionale la exploatarea echipamentelor de ultimă generație folosite în industria automotive, în vederea realizării de producție industrială, la costuri substanțial reduse. Riscul legat de resursele umane constă în probabilitatea ca aplicantul să nu îşi poată asigura necesarul de personal, în structura de calificări şi competențe dorite şi necesare. Gestionarea acestui risc este asigurată prin atenta selecționare a tuturor resurselor umane implicate în derularea activității CERC, pe baza mai multor criterii obiective precum: experiența relevantă în domeniul automotivelor şi a construcțiilor de maşini, studii tehnice superioare şi alte calificări recunoscute la nivel național. Riscul de exploatare se referă la incertitudinea şi variabilitatea veniturilor obținute astfel încât pragul de rentabilitate să nu fie atins. În acest caz, CERC nu va mal fi capabil să se autosusțină financiar, Deşi scopul CERC nu este obținerea unui profit financiar, asigurarea unui nivel minim de rentabilitate care să asigure sustenabilitatea proiectului este de importanță majoră. Pentru gestionarea eficientă a riscului financiar, persoanele responsabile de administrarea CERC vor asigura: — gestionarea corespunzătoare a tuturor fondurilor disponibile; — implementarea unei strategii de marketing adecvată grupurilor țintă vizate; — permanenta corelare a structurii şi tematicii training-urilor cu cererea grupurilor țintă vizate; Pagina 5 din 57

Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creştere Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de creştere Cerere de finanțare Modelul D.2 - Planul de afaceri pentru structura de sprijinire a afacerilor — înalta calitate a tuturor serviciilor oferite în cadrul CERC; — un nivel optim al tarifelor pentru serviciile CERC astfel încât să atragă cât mai multe companii româneşti şi să stimuleze companiile multinaționale să-şi mențină unitățile de producție în zona Polului de creştere Timişoara. Riscul ecologic are în vedere impactul pe care îl poate genera în mediul ambiental activitățile derulate în cadrul CERC. Pentru gestionarea eficientă a riscului ecologic, beneficiarul investiţiei se va asigura că toate echipamentele achiziționate respectă standardele şi normele impuse de legislația națională şi europeană în domeniul protecției mediului înconjurător. o Resursele umane implicate în activitatea de administrare a structurii de sprijinire a afacerilor, inclusiv domeniile de expertiză, abilitățile, activitățile şi responsabilități în cadrul organizației, în corelare cu specificul structurii de sprijinire a afacerilor şi al serviciilor oferite locatarilor structurii Odată cu finalizarea şi operaționalizarea acestui proiect investiţional, Primăria Timişoara va scoate la concurs cele 5 posturi de conducere şi administrare a noii structuri de afaceri în cadrul unui serviciu public nou înființat, urmând ca persoanele selectate să îndeplinească cerințe stricte, de calificare şi experiență specifice fiecărui post în parte, astfel încât CERC să beneficieze de o conducere eficientă. Structura organizatorică a noului serviciu public - CERC va fi constituită din 5 persoane angajate în următoare structură: Director CERC Responsabil Departament administrativ şi IT Responsabil Academie de training Responsabil Secţie prototipare şi serie mică Responsabil Marketing Caracteristici impuse personalului de conducere al CERC: o capacitate antreprenoriala si caracter inovativ; o capacitate de asumare a riscurilor si responsabilitate; o perseverenta in atingerea obiectivelor; o abilitatea de a anticipa evolutiile mediului economic, politic si social si de a face fata schimbarilor care pot interveni; o abilitatea de gestionare a conflictelor; o abilitatea de a lucra in echipa, dar si de a relationa cu toate categoriile de stakeholderi (furnizori de servicii, clienti ai centrului, finantatori, autoritati, mass media etc.). Personalul angajat trebuie sa aiba compețente conform posturilor pe care le ocupă, dar şi abilitati de lucru în echipa, de adaptare la nevoile si cerintele fiecaruia dintre clientii structurii de sprijinire a afcaerilor, responsabilitate si perseverenta in indeplinirea sarcinilor care le-au fost atribuite etc. Pentru furnizarea serviciilor vor putea fi implicați specialisti de la universitatile din Regiunea de Vest şi specialisti cu experienta în aplicarea tehnicilor specifice de imbunatatire chiar în industria furnizorilor de automobile. Totodata se are în vedere colaborarea cu clusterul Automotivest, care Pagina 6 din 57

Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creştere Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de creștere Cerere de finanțare Modelul D.2 - Planul de afaceri pentru structura de sprijinire a afacerilor isi are sediul chiar în Timisoara şi are deja experienta în domeniu de cativa ani şi în care Primăria Municipiului Timişoara este membru. 2.3. Alte aspecte relevante care pot dovedi/ susține capacitatea de a administra şi de a asigura buna funcționare a structurii de sprijinire a afacerilor Primăria Municipiului Timişoara deține o vastă experiență în gestionarea proiectelor ce vizează sprijinirea unor structuri de afaceri. În anul 2004, a fost inaugurat Incubatorul de Afaceri Software şi Centru de Transfer Tehnologic, care urmăreşte sprijinirea firmelor specializate în dezvoltarea de servicii software, oferind, în condiții avantajoase, spații pentru desfăşurarea activităților productive, dotate cu echipamente şi instalații corespunzătoare calitativ şi moderne din punct de vedere tehnologic, precum şi servicii administrative şi conexe (secretariat, consultanță, promovare etc.) Conceptul Incubatorului a fost implementat şi finanțat de către principalele instituții publice locale din Timişoara: Consiliul Local al Municipiului Timişoara, Universitatea „Politehnica” din Timişoara şi Consiliul Județean Timiş. Incubatorul de Afaceri Software şi Centrul de Transfer Tehnologic se numără printre proiectele de succes în domeniul creării de structuri de suport a afacerilor, find dedicat exclusiv dezvoltării sectorului IT& C. Toate firmele incubate sunt active pe piață, majoritatea dintre cele locale iniţial părăsind incubatorul, datorită creşterii lor. În prezent, în Incubator îşi desfăşoară activitatea 15 firme, În prezent, în Timişoara, sunt funcționale şi alte structuri de suport pentru afaceri cum ar fi: - Parcul Industrial Freidorf Timişoara, proiect de dezvoltare tip „green field”, dezvoltat pe o suprafaţă de teren de 63 ha, proprietatea Municipiului Timişoara, este destinat atragerii investitorilor străini în domeniul producției de componente auto. Facilitatea oferită firmelor este terenul complet echipat ce poate fi concesionat pe termen de până la 79 de ani, sub prețul pieței imobiliare. Se integrează cu alte proiecte ce vizează stimularea dezvoltării economice a PCT: „Centrul județean multifuncțional pântru susținerea afacerilor Timişoara”, poziția: 2 din Lista proiectelor prioritare din PID, proiect dedicat dezvoltării serviciilor productive, cercetării/ inovării, asistării şi sprijinirii întreprinderilor mici şi mijlocii cu activități de micro-producție şi servicii productive din domeniile de interes; - „Infrastructură regională de afaceri şi inovare în sectorul IT&C", poziția 4 din Lista proiectelor prioritare din PID, vizează încurajarea dezvoltării domeniului tehnologiei informației şi comunicațiilor, în acest sens fiind prevăzută realizarea a două structuri de suport a afacerilor — un incubator pentru 24 IMM-uri şi centrul de afaceri pentru maxim 20 de firme cu activități în aceste domenii; - „Parc tehnologic pentru energie alternativă”, poziția 1 din Lista proiectelor prioritare din PID, proiect ce vizează construirea unei structuri de sprijinire a afacerilor dedicată locării firmelor specializate în producerea echipamentelor specifice producţiei de energii alternative; în interiorul parcului se va realiza un „Centru de transfer tehnologic şi promovare a energiilor alternative” iar ocupanții parcului vor avea posibilitatea să închirieze parcele de diferite mărimi, pe care să construiască în conformitate cu cerințele proprii. Pagina 7 din 57

Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere Domeniul major de intervenţie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de creştere Cerere de finanțare Modelul D.2 - Planul de afaceri pentru structura de sprijinire a afacerilor 3. Prezentarea structurii de sprijinire a afacerilor 3.1. Tipul structurii de sprijinire a afacerilor, tipul activităților ce se desfăşoară/ vor fi desfăşurate în cadrul structurii, serviciile şi facilitățile oferite, caracteristicile firmelor care vor beneficia de serviciile CERC (e.g. domenii de activitate, mărime). Serviciul public - Centrul Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor din sectorul Automotive (CERC) reprezintă o structură de sprijinire a afacerilor din domeniul automotive, care va oferi servicii unui număr de minim 7 firme din domeniul automotive, va susține implementarea unui pachet de servicii şi a unor programe de training în beneficiul întreprinderilor din acest sector. Serviciile oferite de această structură vizează creşterea competențelor furnizorilor regionali din domeniul construcții de maşini/automotive şi, implicit, creşterea performanței sectorului autornotive la nivel regional, fapt care va conduce la sprijinirea dezvoltării durabile a polului urban de creştere Timişoara prin creşterea atractivității zonei pentru investiții. Serviciul public - CERC face parte din categoria structurilor integrate de inovare şi servicii specializate pentru îmbunătățirea transferului de know-how din domeniul automotive. Dezvoltarea unei astfel de structuri va genera servicii cu valoare adăugată mare pentru întreprinderile din sector precum şi pentru ceilalți actori ai economiei locale. De asemenea, având în vedere că sectorul automotive contribuie cu o pondere semnificativă la PIB, investiția în această structură de sprijinirea a afacerilor reprezintă o componentă care susține dezvoltarea durabilă a acestui sector de maximă importanță pentru economia românească. Calificarea personalului, specializarea si alte instruiri vor fi principalele activități oferite de Serviciul public — CERC, în sectorul automotive firmelor IMM cu servicii sau produse din gama de componente pentru automobile, fără a fi insa restrictive la acestea. Având in vedere ponderea activităților de producție cu valoare adăugată mare, calificarea si specializările aplicate vor fi concentrate in sfera prelucrărilor cu comanda numerica si in cea a injecțiilor de masa plastica; activități puternic reprezentate in Regiunea de Vest. Totodată se va acorda atenție şi activităților de control al calității produselor si anume partea de măsurători. Ambele tipuri de procese sunt puternic promotoare a tehnologiilor de ultima oră, necesita o calificare superioara a specialiştilor şi astfel creează posturi mai puțin sensibile la creşterea previzibila a salariilor din următorii ani. In acelaşi timp, prelucrările prin aşchiere cu CNC şi injecția de mase plastice susțin şi încurajează dezvoltarea furnizorilor locali de servicii sau producție cum ar fi: instalări si întreținere echipamente performante, producători de sofiware specific, proiectare si execute matrițe si dispozitive. Din studiul „Particularități şi provocări privind industria de automobile la nivelul Regiunii Vest" realizat de către AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST, se remarcă lipsa din ce in ce mai acuta de operatori pentru maşinile unelte cu comanda numerica, programatori CNC, ingineri de producție pentru prelucrări prin aşchiere si injecție de mase plastice, tehnicieni de întreținere pentru echipamentele celor doua procese menționate. Pe de alta parte, exista forța de munca disponibila care are insa nevoie de calificare, fie ei absolvenți de licee sau fie de facultăți tehnice, de regula şomeri care nu sunt angajați datorita lipsei de specializare sau experiența. O alta categorie de servicii va fi cea de instruiri de specializare, cum ar fi cele pentru rezolvarea problemelor sau pentru optimizarea proceselor de producție şi îmbunătățirea calității. Aceste instruiri, oferite la nivelul la care se regăsesc şi pe piața internaționala, vor fi deopotrivă utile firmelor mici si mijlocii cat si firmelor mari, inclusiv multinaționale. Astfel de instruiri pot fi dublate de aplicații practice aplicate după caz chiar in sediul companiilor beneficiare. Serviciul public - Centrul regional de competențe şi dezvoltare a furnizorilor în sectorul automotive(CERC) îşi propune sa vina in sprijinul firmelor mici si mijlocii si prin oferirea de servicii de Pagina 8 din 57

Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creștere Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de creştere Cerere de finanțare Modelul D.2 - Planul de afaceri pentru structura de sprijinire a afacerilor prelucrări pe maşinile cu comenzi numerice sau de injecție mase plastice pentru acoperirea acestor procese in cazul in care IMM-ul are nevoie pentru preluarea unei comenzi mai complexe sau pentru realizarea de prototipuri. Principalii beneficiari ai realizării Centrului regional de competențe şi dezvoltare a furnizorilor în sectorul automotive(CERC) vor fi in primul rând, în proporție de peste 90% firmele mici si mijlocii care cumulează în Regiunea de Vest peste 16.000 de angajați, pentru o gama mai larga de servicii dar si firmele multinaționale din domeniu. De asemenea, menționăm universitățile, liceele profesionale şi parcurile industriale din Regiunea Vest. 3.2. Accesul structurii la diferite tipuri de transport (rutier, feroviar, naval) „Centrul regional de competențe şi dezvoltare a furnizorilor în sectorul AUTOMOTIVE" se va construi în zona Parcului Industrial Freidorf, situat în intravilanul oraşului, Zona de sud-vest, pe un teren aflat în proprietatea privată a Consiliului Local Timişoara. Parcul industrial în suprafață de aprox. 48 ha a fost înființat ca urmare a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 220 din anul 1999, şi are ca scop declarat atragerea investitorilor (întreprinderilor mari şi mijlocii). Accesul în parcul industrial şi deci şi în noua structură de sprijinirea a afacerilor din domeniul automotive, este asigurată pe trei tipuri de transport(rutier, feroviar, aerian) astfel: rutier, de pe Drumul DN59/E70, pe drumul DJ 591, ce leagă fabricile existente în parcul industrial de centrul oraşului; e feroviar, prin căile ferate care sunt adiacente amplasamentului pe latura de Sud-Est, unde se găseşte Gara de Vest a Timişoarei, cu liniile de triaj aferente; + aerian, prin Aeroportul Internațional Traian Vuia din Timişoara, situat în partea de Nord-Est al oraşului Timişoara. - De menționat că distanța față de centrul oraşului este de aproximativ 7,2 km, iar. Regia Autonomă de Transport Public Timişoara asigură prin transportul în comun — cu autobuze, accesul la această structură de spijinire a afacerilor. 3.3. Descrierea serviciilor prestate în cadrul structurii: servicii de bază (e.g. închiriere spații pentru desfăşurarea activității de producție/servicii de către firmele locatare, acces la utilități) şi servicii specializate (e.g. consultanță în afaceri, juridică, contabilitate) Prin intermediul infrastructurii create, Centrul Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive, va oferi în beneficiul companiilor regionale din sectorul automotive următoarele servicii: 1) Academia de trening a. Activităţi de formare/specializare teoretice (nu conține sesiuni practice pe echipamentele centrului): i. Implementarea standardelor de calitate: 1, Instruiri standarde calitate ( ISO 9001, ISO TS 16949 ); 2. Instruiri PPAP, VDA 6; 3. Instruiri standard mediu ( ISO 14001 ); Pagina 9 din 57 | | | j | | | i | ) | |

Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creştere Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de creștere Cerere de finanțare Modelul D.2 - Planul de afaceri pentru structura de sprijinire a afacerilor 4. Instruiri auditori interni calitate. ii, Productivitate, îmbunătățiri şi cultura organizațională: Lean - introducere şi prezentare elemente; Proiectarea fluxului de producţie; Tehnici de îmbunătățire; Ingineria pierderilor zero; Creşterea eficienței echipamentelor ( CEE ); SixSigma Champion; SixSigma Green Belt ( Centura Verde ). b. Instruiri tehnice (combină partea teoretica cu sesiuni practice pe echipamentele centrului): i. CNC Machining ii. Advanced CAD/CAM software iii, Instruire pentru inspecție cu RENISHAW iv. Bazele pneumaticii v. Procesul de prelucrare prin aşchiere Serviciile Academiei de Training sunt dedicate firmelor şi vor putea fi organizate la cerere sau periodic. Totodată temele pe care acest serviciu le oferă sub format de curs pot fi adaptate pe specificul fiecărei firme. Astfel instruirea poate fi realizată în incinta unității de producţie a firmelor doritoare. Mai mult decât atât, de exemplu, firmele vor putea beneficia de analiza proceselor tehnologice proprii urmată de un feed-back cu recomandări de îmbunătățire. Acest lucru vine ca o aplicaţie practică a părții teoretice predată în sesiunile de instruire şi va fi făcută opțional la cererea firmelor. Această abordare integrată, teoretică şi practică a activității de formare, dă dimensiunea corectă ideii centrale de „dezvoltare a furnizorilor” promovată ca serviciu de rețeaua de cluster în industria automotive a Regiunii Vest. 2) Prototipare şi realizarea de serie mică c. Prototipare - folosirea facilităților şi echipamentelor performante ale centrului pentru realizarea de prototipuri (infrastructura informatica împreună cu software licențiat cad şi maşinile cu comandă numerică pentru executarea de prototipuri). d. Serie mică - folosirea echipamentelor performante ale centrului pentru realizarea de componente în serie mică (volum mic / complexitate mare). Aceste servicii for fi oferite atât firmelor care vor beneficia de serviciile CERC, cât şi firmelor din domeniul Automotive din Regiunea Vest. 3) Servicii de testare şi măsurare însoțite de cerficare de produs i. Testare; ii, Măsurare; iii. Certificare Produs. Pagina 10 din 57

Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creștere Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poti de creştere Cerere de finanțare Modelul D.2 - Pianul de afaceri pentru structura de sprijinire a afacerilor Aceste servicii for fi oferite atât firmelor care vor beneficia de serviciile CERC, cât şi firmelor din domeniul Automotive din Regiunea Vest. 4) Marketing şi promovare Acţionând pe un grup țintă de aproximativ 156 de firme din Regiunea Vest, „Centrul regional de competențe şi dezvoltare a furnizorilor în sectorul AUTOMOTIVE" va furniza firmelor din Regiunea Vest un serviciu care îşi propune susținerea potențialilor furnizori din industria auto şi a construcțiilor de maşini prin identificarea de potențiali clienți. Astfel CERC va oferi sprijin pentru: e. Moderarea şi extinderea rețelei de cluster în industria auto a Regiunii Vest: i. Informare rapidă şi de ultimă oră despre piață; ii. Facilitarea de contacte cu potențiali clienţi / furnizori; iii. Acces favorizat la serviciile centrului prin aplicarea de tarife speciale; iv. Promovarea firmelor membre la exterior către alte rețele, către clienți regionali /naţionali internaționali; v. Reprezentarea sub egida centrului la expoziții /târguri. vi. Încurajarea de proiecte comune în rețea şi ajutor în obținerea de finanţări etc Aceste servicii for fi oferite atât firmelor care vor beneficia de serviciile CERC , cât şi firmelor din domeniul Automotive din Regiunea Vest. f. Organizarea de evenimente i. Organizarea de conferințe şi seminarii / ateliere; ii. Organizarea de târguri / expoziții; Organizarea de evenimente de promovare însoțite de demonstrații tehnice pe echipamente pentru firmele furnizoare de scule /accesorii, care colaborează cu centrul (poate aduce beneficii, venituri sau servicii complementare centrului). Pentru furnizarea serviciilor vor fi implicați specialisti de la universitatile din Regiunea de Vest si specialisti cu experienta in aplicarea tehnicilor specifice de imbunatatire chiar in industria furnizorilor de automobile. Totodata se are în vedere colaborarea cu clusterul Automotivest, care isi are sediul chiar în Timisoara si are deja experienta in domeniu de cativa ani. Va fi tinuta colaborarea cu firmele din Regiunea de Vest pentru evaluarea periodica a nevoilor precum si pentru a primi evaluarea lor legata de impactul activitatilor desfasurate de Centru. In acest fel vom actualiza regulat continutul serviciilor pentru a raspunde cat mai bine si cerintelor pietei si a reusi sa sprijinim atat cresterea competitivitatii companiilor, in special a IMM-urilor cat si reducerea somajului in zona. Pentru optimizarea activitatilor Centrului se va avea in vedere si vizibilitatea acestuia ca si racordarea la activitatile similare interne sau externe pentru un schimb cat mai bun de informatii si experienta. Proiectul contribuie la dezvoltarea economică a zonei Polului de creştere prin sprijinirea unuia dintre cele mai dezvoltate sectoare economice la nivel regional, şi anume automotive şi construcții de maşini. Pe teritoriul Polului de creştere, sunt localizate peste 60 de întreprinderi din sectorul automotive, atât companii multinaționale, cât şi firme româneşti, cu un portofoliu extins de produse. Proiectul propus vizează dezvoltarea furnizorilor locali, în vederea creşterii competitivităţii întreprinderilor româneşti şi a stimulării companiilor multinaționale pentru a-şi menține unitățile de producție în zona Polului de creştere Timişoara. Pagina 11 din 57

Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poti urbani de creştere Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de creştere Cerere de finanțare Modelul D.2 - Planul de afaceri pentru structura de sprijinire a afacerilor 3.4. Facilități oferite firmelor beneficiare ale serviciilor CERC Proiectul propus are în vedere prestarea de servicii firmelor din sectorul automotive din Regiunea Vest urmărind de asemenea oferirea de servicii cu valoare adăugată mare şi celorlalte firme din Regiunea Vest, în special IMM-urilor din sectorul automotive. In contextul unei piețe economice din ce în ce mai extinse, unde concurența este acerbă şi unde reuşesc să se impună de obicei marile companii, şansele de supraviețuire şi de consolidare ale afacerilor mici sunt destul de limitate. Crearea unor infrastructuri de sprijinire a afacerilor, de către autoritățile publice locale, reprezintă una dintre puținele soluții pentru aceste firme mici de a beneficia de o serie de servicii strategice, echipamente de ultimă generație, necesare pentru a se dezvolta. Infrastructura regională de afaceri de sprijinire a IMM din sectorul automotive, prin serviciile pe care le va presta, va reprezenta o soluţie pentru aceste firme vulnerabile, de a face față cerințelor pieței şi presiunii concurențiale manifestate în principal de companiile multinaționale. 3.5. Descrierea si evidențierea punctelor tari ale structurii de sprijinire afacerilor şi ale serviciilor oferite CERC este prima structură de sprijinirea a afacerilor din domeniul automotive care se doreşte a fi înfiinţată în România. Principalul motiv care a stat la baza inițierii acestui proiect il reprezinta necesitatea furnizarii de servicii şi programe de training în beneficiul întreprinderilor din sector, toate acestea vizând creşterea competențelor furnizorilor regionali din domeniul construcții de maşini/automotive şi, implicit, creşterea performanței sectorului automotive la nivel regional, fapt care va conduce la sprijinirea dezvoltării durabile a polului urban de creştere Timişoara prin creşterea atractivității zonei pentru investiții. Actionând ca şi centru de excelență şi interfata regională în domeniul automotive, principalele puncte tari ale structurii de sprijinire afacerilor şi ale serviciilor oferite de CERC pot fi redate succint ca fiind: Creşterea numărului şi a competențelor furnizorilor locali în domeniul automotive, precum şi sporirea potentialului lor inovativ, în special prin intermediul serviciului Productivitate, îmbunătățiri şi cultura organizațională = Creşterea nivelului de inovare în Regiunea Vest prin intermediul consolidării IMM-uri din sectorul automotive; = Valorificarea şi adaptarea potențialului de training şi formare al universităților în domeniul construcții de maşini/automotive la nevoile întreprinderilor; = Implementarea de servicii cu valoare adăugată mare în beneficiul întreprinderilor din sector automotive, care va contribui la impulsionarea dezvoltarii economice a Polului de crestere Timişoara, prin sustinerea acestui sector economic cu potential de crestere = Facilitarea accesului la resurse: tehnologie, informații, clienţi, canale de distribuție, training şi consultanță; = Creşterea ritmului de transfer al cunoştinţelor prin stimularea colaborării în domeniul activitatilor de cercetare-inovare; = Reducerea cheltuielilor indirecte ale întreprinderilor în vederea creşterii competitivităţii pe piață, datorită sprijinului acordat de către centru prin intermediul serviciilor oferite; Pagina 12 din 57

Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de creştere Cerere de finanțare Modelul D.2 - Planul de afaceri pentru structura de sprijinire a afacerilor = importanta apropierii de pietele vestice ceea ce îl conferă o mai mare deschidere, accesibilitate şi vizibilitate din perspectiva investitorilor străini = Permite crearea unor legături strategice cu parteneri importanți cu activitate în domeniul auto, oferind intreprinderilor din Regiunea de Vest accesul la o piață dinamică bazată pe cunoaştere, clustere de întreprinderi inovatoare, participarea în rețele internationale de specialitate 3.6. Evidenţierea anumitor calități/avantaje față de competitori (e.g. preţ, calitate, caracteristici noi) Prin obiectivele pe care si le propune, CERC se doreste a fi un reper național şi în cadrul zonei Europa Centrală şi de Sud-Est în domeniul inovării şi transferului de know-how pentru sectorul automotive, Aceasta presupune oferirea unei game complexe si complete de servicii in domeniul automotive, care cuprind atat o instruire teoretica si practica, cat si accesul companiilor din domeniu la tehnologii de ultima generatie pe care sa le utilizeze in scopul conceperii si testarii de noi produse. Astfel, pricipalele avantaje ale serviciilor furnizate de catre CERC fata de cele oferite de alte entitati de pe piata ce ofera servicii similare sunt: Diversitatea si complexitatea serviciilor aferite in raport cu concurenta, care in general se axeaza pe un singur tip de servicii. De exemplu ISIM Timisoara isi concentreaza atentia exclusiv în domeniul sudării şi a încercărilor de materiale, in timp ce CERC va oferii training prin intermediul unor sesiuni care cuprind o gamă mult mai largă de domenii cu aplicabilitate practică pentru industria automotivelor şi a construcțiilor de maşini (implementarea standardelor de Calitate, instruire tehnică, productivitate, cultură organizațională, sudare). - Caracterul de noutate dat de imbinarea aspectelor teoretice cu posibilitatea aplicarii practice imediate a cunostiintelor dobandite, prin utilizarea echipamentelor puse la dispozitie de catre CERC Adaptarea si personalizarea serviciilor in functie de nevoile si cerintele intreprinderilor interesate, precum si actualizarea continua a continutului serviciilor pentru a raspunde cat mai bine tendintelor si noilor descoperiri in domeniu. - Dotarea centrului cu echipamente de specialitate de ultimă generație care vor fi puse la dispozitia intreprinderilor interesate, echipamente ce inglobeaza tehnologii performante indisponibile în prezent majoritatii companiilor din domeniul automotive. intreprinderile interesate vor putea beneficia de avantajele exploatarii unor astfel de tehnologii fara a suporta costurile ridicate aferente unei investitii proprii in astfel de echipamente. Accesul la tehnologiite de ultima generatie detinute de CERC, reprezinta o premisă a stimulării procesului de inovare în acest domeniu aflat în continuă schimbare - Programele de formare profesionala propuse de CERC vor fi sustinute de experti in domeniul automotive, cu bogata experienta in domeniul cercetarii si inovarii. Permite crearea si dezvoltarea unor legături strategice cu parteneri importanți din domeniu, crearea unei retele de contacte de afaceri ce faciliteaza transferul de know-how, schimbul de experienta si dezvoltarea afacerilor. Accesibilitate din punct de vedere al costurilor ce trebuie sa fie suportate de catre întreprinderi, având în vedere posibilitatea utilizării unor informații şi tehnologii cu grad ridicat de noutate Serviciilor de asistență şi consultanță de calitate în vederea creşterii competențelor firmelor din lanțul de furnizori în domeniul automotive. Pagina 13 din 57

Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creștere Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de creștere Cerere de finanțare Modelul D.2 - Planut de afaceri pentru structura de sprijinire a afacerilor 4. Analiza pieței 4.1. Piaţa țintă, clienți existenți şi potențiali Piaţa țintă pentru CERC este alcătuită din: — Întreprinderile regionale din lanțul de producție automotive; — Întreprinderile regionale din sectorul construcții de maşini cu potențial de a deveni furnizori pentru sectorul automotive; — Companiile multinaționale din sector localizate in Regiunea Vest; — Resursa umană din cadrul întreprinderilor din sector; — Universitățile cu profil tehnic din Regiunea Vest. Dezvoltarea sectorului de componente pentru automobile în Regiunea Vest s-a realizat atât prin specializarea unor societăți autohtone, cât şi prin atragerea unor investitori străini. Companiile străine din regiune din domeniul automotive sunt multinaționale (peste 250 de angajați şi cifră de afaceri de peste 50 de milioane de euro) şi au proiecte de investiții mari în Regiunea Vest, depăşind 10 milioane de euro (în medie). Inițial, companiile multinaționale şi-au stabilit sediul într-o singură locație, iar după începerea producției/operațiunilor, au continuat dezvoltarea de unități de producție producție în alte zone ale Regiunii Vest cât şi în regiunile vecine (în special în Regiunea Vest sau Centru). Producția realizată de companiile din domeniul automotive este în mare parte destinată exportului, şi e bazată pe contracte ferme cu mari producători de maşini din Europa, Asia sau Statele Unite. Companiile locale din această industrie sunt fie cornpanii de dimensiune medie (IMM-uri), fie fac parte dintr-un grup mai mare care are anumite operațiuni în acest domeniu. Aceştia sunt, în mare parte, furnizori pentru Dacia-Renault şi principala preocupare este de a atrage/semna contracte cu producători de maşini străini. În Regiunea Vest sunt 156 de societăți comerciale care activează la nivelul acestei ramuri economice în mod exclusiv sau cu o parte a producției. Acestea s-au dezvoltat fie ca-urmare a procesului de restructurare, fie prin privatizarea companiilor româneşti de stat şi cumpărarea lor de companii externe, fie prin relocarea fabricației sau prin investiții de tip green field. industria auto din Regiunea Vest nu înseamnă doar companiile care îşi defăşoară activitatea aici, ci şi sutele de mii - milioane de componente auto produse. Principalele produse realizate de agenții economici din Regiunea Vest sunt: o Cablaje auto şi sisteme electrice (Alcoa Fujikura Inc.,, Coficab, Delphi Packard, Kromberg&Schubert, Lisa Draxlmaier, Leoni Wiring Systems, Valeo Lighting Injection, Yazaki Component Technology, Ekr Elektrokontakt, Nexans România, SEWS (Sumitomo Electric Wiring Systems), Dura Automotive, Eltrex, Electric Life România, Electric Life Production, Hella Electronics România, Elements România, Ec Electronics Manufacturing); Lămpi auto (Hella Lighting România, Luxten Lighting Company, Elba, Valeo Lighting Assembly); Anvelope (Continental Automotive Products, Velsatis, Vicus Niccia); Curele de transmisie şi furtunuri din cauciuc (ContiTech România); Huse auto (Coindu, Eybl International AG, Ert Group Automotive); Volane (Eybl International AG, Takata Petri România, TRW Automotive Safety Systems, Key Safety Systems Ro); Sisteme de control (Dura Automotive); Sisteme integrate de direcție (TRW Automotive Safety Systems); Airbaguri (Takata Petri România, TRW Automotive Safety Systems); Centuri de siguranță (Autoliv România, TRW Automotive Safety Systems); Curele de transmisie (Contitech România); o 0000 Pagina 14 din 57

Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creștere Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de creștere Cerere de finanțare Modelul D.2 - Planul de afaceri pentru structura de sprijinire a afacerilor Sisterne de suspensii pneumatice (Contitech România, TRW Automotive Safety Systems); Vibration control (Contitech România); Supape auto (Valvetek); Chei şi sisteme de închidere (SSI Schaefer, Continental VDO); Parasolare şi componente textile pentru interioare auto (BOS Automotive Products); Structura metalică a scaunelor de la automobile (CRH România); Scaune pentru autobuze, microbuze (BV Productions Ro); Piese şi dispozitive strunjite (Vogt Maschinenbau, Prodmec); Componente pentru motoare (Mahle Componente de motor, Sire, Euromont, Auto Mec); Furtune din silicon pentru răcire (Thermopol); Autobuze, troilebuze, minibus-uri (Astra Bus); Motoare (UCM Reşiţa), Radiatoare auto (Raal Vest); Lini de vopsire cu pulbere în câmp electrostatic (Tim-Electrocolor); Produse metalice obținute prin deformare plastică (PA ID Automation, Newmet, Edorom Metal); 0o0o00oD0000000000000 Ţ 1 Alături de aceste produse propriu-zise, o serie de componente ale acestor produse sunt realizate de j societăți comerciale care îşi desfăşoară activitatea în Regiunea Vest.Activitatea acestor în industria i auto poate fi luată în discuție prin prisma produselor rezultate în urma procesului de producție: | | i o Produse din cauciuc şi mase plastice (Dia Sigi, Delfingen Ro Transilvania, Superplast, International, Chimplast, Filplast, Tehnoprofil, IPCBH, Savrom Mulaj, Schmidt Protex, Huro ) Supermold, Plastique Forme România, Interpart Production, Euroflex, Chimica, MGI Coutier Rom, Leman Industrie, Technic Plastic roumanie, Gala Niro Com); | o Instalații electrice (Idra Star, lmsat Vest, Bielectro); o Maşini-unelte (Alco Kraft, Scule Arad, Intertec, Promec, Slatex Maşini F&J, Aris, M.K. Kubitza, Gerom International, Timco, Metronom-B); o Automatizări (Prored and Engineering); o Fire metalice (SEWS, Janine style, Prefal Rom, Nidzom Polistructuri); o Confecţii metalice Adarco Invest, Caromet, BTC Carpenterie E Trade, Kox Industries, M.M.O. | Servicii, Leader Tech, Dancke Ro, J & H Confecţii metalice, Armetal, Feroneria, Dagis S.T., | Verofer, Binalia, Gefo Exim, Arsat-K.N., lsotecno, Gulyas & Co, Trimetal, Modell Krech, ; Jacquemet Invest, GB-13, Van Emmerik Industries, Recom Sid, Uzina Mecanică Orăstie, Metal Mecanica Mir, Nefer Prod Impex, Metalconforme, Viancons, Royal Industrial, Festimani Comprest, Valmet Production, Gantois România, Band Metal, Echitron, Akis Grup, Urmo, Liman, Sircuc, Mas-Cenmais, Promes, Prometal, Midiamet, KPM Technik GMBH&Co KG Silcom, Lugomet, Montanwerke Walter, Verni & Fida România, Gelco Prod, Megaprofil); o Produse textile (Bega Tehnomet, RA-OL, G.P.&Company). Dezvoltarea sectorului de componente pentru automobile în Regiunea Vest s-a realizat atât Prin specializarea unor societăți autohtone, cât şi prin atragerea unor investitori străini. Tr RER Investitorii germani din aceasta industrie au preferat Timişoara ca locație a investițiilor lor. Continental | Automotive Products, ContiTech, Kromberg&Schubert, Lisa Draxlmaier sau Siemens Automotive produc în Romania: anvelope, curele de transmisie, furtunuri din cauciuc, cablaje şi sisteme electrice. Tot aici se produce software pentru industria auto. Americanii de la Dura Automotive produc în Timişoara sisteme de control iar cei de la TRW au pus temelia unei fabrici de volane, la concurență cu firma austriacă Eybl International AG, care produce volane şi huse auto. În ceea ce priveşte numele companiilor stabilite, la Arad s-au stabilit producători precum: Baumeister&Qustler din Germania, produce componente din plastic şi aluminiu, portughezii de la Coindu produc huse auto, Leoni Wiring Systems alimentează industria auto cu cablaje, japonezii sunt prezenți prin Takata Corporation — producători de airbaguri şi volane, precum şi Yazaki Corporation — cablaje şi sisteme electrice. Firma Coficab din Tunisia realizează cabluri electrice. De asemenea, firma Huf este specializată pe sisteme electrice şi mecanice de închidere. Pagina 15 din 57

Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creștere Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de creștere Cerere de finanțare Modelul D.2 - Planul de afaceri pentru structura de sprijinire a afacerilor Instituțiile publice de învăţământ superior sunt foarte bine reprezentate în Regiunea Vest, Interesul tinerilor pentru acest nivel de educație a crescut constant. Explicația pentru acest fenomen este data în primul rând de atracția pe care o exercită centrul universitar Timişoara pentru absolvenții de liceu nu doar din regiune, ci şi din zonele învecinate. Astfel, la nivelul Regiunii Vest se poate observa că numărul studenților înscrişi în unitățile de învăţământ superior a crescut de la 37.082 în anul universitar 1995/1996 la 81.206 în anul universitar 2006/2007. Procentual, creşterea a fost de 119,2%. Practic, în decursul unui deceniu, numărul de studenți din regiune s-a dublat. Universitatea „Politehnică” din Timişoara este una dintre cele mai mari şi renumite universități tehnice din Europa Centrală şi de Est. În cei aproape 90 de ani de existență, Universitatea „Politehnică” din Timişoara a produs peste 100.000 ingineri, deosebit de apreciați, deopotrivă în țară şi în străinătate, pentru competența şi seriozitatea lor. În prezent, UPT are 10 facultăți şi 4 departamente independente. În cadrul lor, studiază, respectiv lucrează, cca 15.000 studenți, cca 800 cadre didactice titulare şi cca 900 cadre administrative şi auxiliare. Universitatea Politehnică din Timişoara are încheiate acorduri de colaborare cu o serie de firme, dintre care unele sunt din sectorul automotive: Continental (Germania) şi Siemens VDO Automotive (Germania). Acordul de colaborare dintre Continental şi UPT constă în finanţarea în totalitate a practicii studenților înscrişi la cursurile de master pentru specializarea „Tehnologia cauciucului” din cadrul Facultății de Chimie Industrială şi ingineria Mediului. De asemenea, se are în vedere punerea la dispoziția studenților a unor aparate de laborator specifice, cât şi a literaturii de specialitate, Acordul mai prevede cooperarea în vederea dezvoltării educației studenților şi a formării personalului lor prin: studiu academic şi/sau lucru la proiecte în comun, dezvoltare de planuri de învățământ şi cursuri comune. Părţile mai au în vedere posibilitatea de a crea proiecte comune finanțate de Uniunea Europeană sau de alte organizații relevante. În ceea ce priveşte colaborarea cu Siemens Automotive Germania şi Siemens Automotive SRL, Timişoara, aceasta constă în finanțarea unor proiecte de cercetare şi finanțarea practicii studenților în fabricile Siemens Automotive. De asemenea, a fost înființat un program de studii aprofundate de tip master în domeniul informaticii (Automotive Embedded Sofware master — program de 2 ani în limba engleză), aprobat de Ministerul Educației şi Cercetării, în cadrul Facultății de Automatică şi Calculatoare. Această colaborare continuă în ciuda preluării Siemens VDO Automobile de către grupul Continental, Tot în cadrul Universității Politehnice din Timişoara funcționează Centrul de training HTEC care organizează un program intensiv în domeniul maşinilor cu comandă numerică (CNC). Aceste cursuri sunt destinate angajaților proveniți de la firmele din regiune şi nu numai, care utilizează în procesul de producție tehnologia CNC. Alături de aceste demersuri există o serie de proiecte punctuale derulate de Universitatea Politehnică din Timişoara, prezentate în tabelul de mai jos: Tabelul 4.1. Proiecte derulate de Universitatea „Politehnică” din Timişoara cu relevanță pentru sectorul auto Pagina 16 din 57

Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creștere Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de creștere Cerere de finanțare Modelut D.2 - Planul de afaceri pentru structura de sprijinire a afacerilor Nr.crt. | Denumirea proiectului Nr. proiect Tip proiect Finanţator FP7, nr. Proiect We Steer — acţiuni de susţinere pentru | 205887/2007, Uniunea 1, emergenţa unui Cluster auto bazat pe | derulate 2008-2010, | Comisia Europeană Cercetare în Regiunea Vest nr. subcontract UPT: p 12935/21.08.2008 Program Cercetare Tehnologii noi de actuatoare electrice de Excelenţă - 2 pentru automobile -AEAT CEEX X2033/2008 AMTRANS MedC, ANCS ANCS, 2006-2008 Tehnologii informatice de timp real pentru Program PNZ2: sistemele încorporate care asigură Parteneriate în 3 controlul lanţului de transmisie a puterii la 1210070110208 domeniile prioritare, CNMP autovehicule - SICONA 2008-2011 Analiza şi dezvoltarea sistemelor de 4, conducere inteligentă cu regulatoare fuzzy a cod o Grant CNCSIStipA | CNCSIS-MedCT dedicate servosistemelor Sc Radumar 5. | Programarea maşinilor cu CNC-Training | 133/22.09.08 SC Radumar Impex | impex SRL, SRL, Oradea Oradea Tehnologii noi de actuatoare electrice 6. pentru automobile X2c33/2006 p-cd ANCS Inspecţii tehnice pentru vehicule, calibrări SC Auto Her Taho | SC Auto Her Taho 7 tahografe și limitatoare de viteză 1708/072008 SRL Deva SRL Deva Posibilităţile şi limitele ecologizării transportului urban prin utilizarea 8 | combusibiilor proveniți din uleiuri | 0112005 CEEX MEC-ANCS vegetale 9 Testare compresiune ambataj carton 52/03.04.2008 SC TRW Automotive safety pentru airbag DAB şi pAB Safety System SRL System SRL. , sc TRW 10. | Soluţii de automotizare cu PLC S7:200 | 24/28.02.2008 Seat e | Automotive Safety System SRL Sisteme electrice optimizate energetic 11, pentru transportul terestru utilizând baterii | D21-018-2007 PNII MEC şi supercapacitori TRANS-SUPERCAP Servicii avansate de informare şi ghidare 12, a călătorilor şi conducătorilor auto | X2C25/5 CEEX P-PC MEC AMTRANS utilizând hărţi digitale Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad este o instituție de învă misiune principala pregătirea de specialişti în domenii şi specia ţământ superior de stat care are ca izări cerute pe piața forței de muncă. În cadrul universității, cercetarea ştiinţifică este desfăşurată în colective şi centre de cercetare. ce cuprind cadre didactice, cercetători şi studenți, în spiritul cunoaşterii şi inovării, al dezvoltării ştiinţei, tehnologiei şi progresului socio-economic. Facultatea de inginerie este structurată pe următoarele domenii: Inginerie Industrială, Inginerie Mecanică, Ingineria Sistemelor, Inginerie şi Management și Inginerie economică industrială. Relevante pentru sectorul automotive sunt următoarele: tehnologia construcțiilor de maşini, autovehicule rutiere, tehnologia şi designul produselor textile şi tehnologia chimică textilă. Din cadrul absolvenților acestor secții îşi recrutează forța de muncă unitățile din sector localizate în județul Arad. De asemenea, această colaborare continuă la nivelul cursurilor de master şi lucrărilor de licență, de exemplu, în domeniul asigurării calității şi îmbunătățirii continue a angajaților din sector. Pagina 17 din 57 [ | | i i i | ţ | | |

Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poti urbani de creștere Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de creştere Cerere de finanțare Modelul D.2 - Planul de afaceri pentru structura de sprijinire a afacerilor Referitor la proiectele punctuale, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad a derulat proiectul „Formare profesională pentru îmbunătățire continuă prin Six Sigma” în cadrul Programului Phare 2006. Beneficiarul direct al acestui proiect a fost SC Leoni Wiring Systems SRL Arad, iar valoarea totală a proiectului a fost de 42.360 Euro. Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică face parte integrantă din structura Universității din Petroşani, fiind în ordine cronologică, a doua facultate înființată în cadrul acestei instituții de învățământ superior. Prin specializările oferite, absolvenții Facultății de Inginerie Mecanică şi Electrică activează în ramuri ale industriei şi serviciilor: uzine constructoare de maşini şi utilaje tehnologice, de echipament electrotehnic, în atelierele de reparații mecanice şi electrice, în întreprinderi miniere, în antreprize de construcții hidrotehnice, în domeniul utilizării instalațiilor electrice, în domeniul automaticii, calculatoarelor şi roboților industriali, în energetică, etc. Numeroşi absolvenți ai facultății se regăsesc totodată în sfera institutelor de cercetări şi proiectări, precum şi în cadrul instituțiilor de învăţământ superior, contribuind în mod decisiv, împreună cu cei din producție la dezvoltarea multor ramuri industriale şi la pregătirea de noi specialişti. Trăsătura comună a tuturor absolvenților facultății este faptul că, datorită cunoştinţelor temeinice acumulate, ei sunt în măsură să răspundă competitiv şi cu un grad ridicat de adaptabilitate tuturor solicitărilor şi schimbărilor domeniului de activitate. Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică din Petroşani are vechi tradiții în ceea ce priveşte colaborările pe linie didactică şi ştiinţifică cu alte instituții de învățământ superior şi facultăți din țară, cu institute de cercetări şi proiectări de profil, precum şi cu agenți economici. În ceea ce priveşte colaborarea internațională, ea s-a lărgit în special după 1990, pe de o parte cu partenerii tradiționali, iar pe de altă parte făcându-se noi legături, în special cu universități din Europa Occidentală. Colaborările interne s-au axat în principal pe realizarea de studii, proiecte tehnice şi de execuţie, încercări uzinale şi de laborator, execuție de prototipuri, cercetări experimentale, omologări de echipamente, precum şi expertiză şi asistență tehnică. Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa este o universitate europeană, care leagă ştiinţa şi cercetarea cu mediul de afaceri, venind în întâmpinarea nevoilor societății prin educație, Datorită experienței acumulate de-a lungul a 38 de ani de învățământ superior de stat şi a unei baze materiale la standarde europene, Facultatea de Inginerie din cadrul Universității „Eftimie Murgu oferă celor interesați posibilitatea efectuării ciclului complet de studii, în diferite domenii, relevante pentru sectorul automotivelor sunt următoarele: electromecanică, ingineria sudării, tehnologia construcțiilor de maşini. 4.2, Analiza şi prognoza cererii pentru spații de producție/ prestare servicii în cadrul unei structuri de sprijinire a afacerilor, în zona vizată Se estimează că cererea pentru serviciile CERC va avea un trend crescător pe parcursul primilor 5 ani de operare, urmând apoi să se stabilizeze la nivelul înregistrat în cel de-al cincilea an. Astfel ținând cont de capacitatea de prestări servicii existentă, natura serviciilor oferite, strategia de marketing precum şi alte aspecte ce fin de relația CERC cu potenţialii utilizatori ai facilităților oferite în cadrul structurii de sprijin a afacerilor (atât firme care vor beneficia de serviciile CERC cât şi firme din domeniul automotive din Regiunea Vest), în următoarele două tabele este centralizat volumul prestărilor de servicii pe perioada lunar în primpul an şi anual pe perioada primilor 10 ani de operare. Tabel 4.2 Prognoza lunară a cererii pentru serviciile CERC în primul an de operare Nr. Specificaţie U.M. Luna 1| Luna 2| Luna 3| Luna 4) Luna 5| Luna 6 Pagina 18 din 57 | | |

Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poti urbani de creștere Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de creştere Cerere de finanțare Modelul D.2 - Planul de afaceri pentru structura de sprijinire a afacerilor crt. A. | Venituri din Academia de training Sesiuni periodice dedicate firmelor Număr anual de cursanţi persoane 10 10 Nr. mediu zile sesiune zile 3 3 Sesiuni special cerute de firme pt. angajaţii proprii Număr de sesiuni organizate anual sesiuni 1 1 1 Nr. mediu zile pe sesiune zile 2 2 2 B. | Prototipare şi realizare serie mică Prototipare şi serie mică ECN Nr. total de ore dispnobite ECN ore/an 160 160 160 160 160 160 Grad de utilizare a nr. total de ore disponibile % 10%| 10%| 10%] 10%| 20%| 20% Nr. ore tarifate efectiv ore 16 16 16 16 32 32 Prototipare şi serie mică IMP Nr. total de ore dispnobile IMP ore/an 160 160 160 160 160 160 Grad de utilizare a nr. total de ore disponibile % 30%| 30%] 30%| 30%| 40%| 40% Nr. ore tarifate efectiv ore 48 48 48 48 64 64 C. | Testare şi măsurare calitate Nr. total de ore dispnobile TMC ore/an 160 160 160 160 160) 160 Grad de utilizare a nr. total de ore disponibile % 20%| 20%| 20%| 30%| 30% Nr. ore tarifate efectiv ore 32 32 32 32 48 48 D. | Marketing şi promovare Organizare de târguri şi expoziţii Nr. anual de târguri şi expoziţii evenimente 0 1 0 1 0 1 Organizare de conferinte şi seminarii Nr. anual de conferinte și serninarii evenimente, 0 0 1 0 1 0 (continuare) a Specificaţie U.M. Luna 7) Luna 8| Luna 9| Luna 10| Luna 11 | Luna 12| TOTAL A. | Venituri din Academia de training Sesiuni periodice dedicate firmelor Număr anual de cursanţi persoane 10 10 10 10 60 Nr. mediu zile sesiune zile 3 3 3 3 3 Sesiuni special cerute de firme pt. angajaţii proprii Număr de sesiuni organizate anual sesiuni 2 1 2 1 2 1 12 Nr. mediu zile pe sesiune zile 2 2 2 2 2 2 2 B. | Prototipare şi realizare serie mică Prototipare şi serie mică ECN Nr. total de ore dispnobile ECN otefan 160 160 160 160 160 160/ 1920 Grad de utilizare a nr. total de ore disponibile % 20%| 20%] 30% 30% 30% 30%] 20% Nr. ore tarifate efectiv ore 32 32 48 48 48 48 384 Prototipare şi serie mică IMP Nr. total de ore dispnobile IMP ore/an 160 160 160 160 160 160| 1920 Grad de utilizare a nr. total de ore disponibile “% 40%| 40%| 50% 50% 50% 50%| 40% Nr. ore tarifate efectiv ore 64 64 80 80 80 80 768 C. | Testare şi măsurare calitate Nr. total de ore dispnobile TMC ore/an 160| 1860 160 160 160 160| 1920 Grad de utilizare a nr. total de ore disponibile % 30%] 30%] 40% 40% 40% 40%| 30% Nr. ore tarifate efectiv ore 48 48 64 64 64 64 576 D. | Marketing şi promovare Organizare de târguri şi expoziţii Nr. anual de târguri şi expoziţii evenimente 0 1 0 1 0 1 6 Pagina 19 din 57

Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creştere Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poti de creştere Cerere de finanțare Modelul D.2 - Planul de afaceri pentru structura de sprijinire a afacerilor n Specificaţie U.M. Luna 7| Luna 8| Luna 9| Luna 10| Luna 11| Luna 12| TOTAL Organizare de conferinte şi seminarii Nr. anual de conferinte şi seminarii evenimente 1 1 1 1 1 1 8 Tabel 4.3. Prognoza cererii pentru serviciile CERC în primii 10 ani de operare Specificaţie U.M. Anul 1 | Anul2 | Anul 3 | Anul 4 | Anul 5 A, | Venituri din Academia de training Sesiuni periodice dedicate firmelor Număr anual de cursanţi persoane 60 70 80 90 100 Nr. mediu zile sesiune zile 3 3 3 3 3 Sesiuni special cerute de firme pt. angajaţii proprii Număr de sesiuni organizate anual sesiuni 12 15 18 21 24 Nr. mediu zile pe sesiune zile 2 2 2 2 2 B. | Prototipare şi realizare serie mică Prototipare şi serie mică ECN Nr. total de ore dispnobile ECN ore/an 1920| 1.820| 1.920) 1.820) 1.920 Grad de utilizare a nr. total de ore disponibile % 20% 25% 30% 40% 40% Nr. ore tarifate efectiv ore 384 480 576 768 758 Prototipare şi serie mică IMP Nr. total de ore dispnobile IMP ore/an 1920| 1.920) 1.920| 1.920| 1.920 Grad de utilizare a nr. total de ore disponibile % 40% 50% 60% 70% 80% Nr. ore tarifate efectiv ore 768 960| 1.182] 1.344] 1536 C. | Testare şi măsurare calitate Nr. total de ore dispnobile TMC ore/an 1920] 1.020| 1.920) 1.820) 1.920 Grad de utilizare a nr. total de ore disponibile % 30% 40% 50% 60% 70% Nr. ore tarifate efectiv ore 576 768 960| 1.152] 1.344 D. | Marketing şi promovare Organizare de târguri şi expoziţii Nr. anual de târguri şi expoziţii evenimente 6 6 8 10 12 Organizare de conferinte şi seminarii Nr. anual de conferinte şi seminarii evenimente 8 10 12 14 16 (continuare) n Specificaţie U.M. Anul8 | Anul7 | Anul 8 | Anul 9 |Anul 10 A. | Venituri din Academia de training Sesiuni periodice dedicate firmelor Număr anual de cursanţi persoane 100 100 100 100 100 Nr. mediu zile sesiune zile 3 3 3 3 3 Sesiuni special cerute de firme pt. angajaţii proprii Număr de sesiuni organizate anual sesiuni 24 24 24 24 24 |] Nr. mediu zile pe sesiune zile 2 2 2 2 2 B. | Prototipare şi realizare serie mică Prototipare şi serie mică ECN Nr. total de ore dispnobile ECN ore/an 1920| 1920] 1.920] 1.920| 1.920 Grad de utilizare a nr. total de ore disponibile % 40% 40% 40% 40% 40% Nr. ore tarifate efectiv ore 768 768 768 768 788 Prototipare şi serie mică IMP Pagina 20 din 57

Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de creștere Cerere de finanțare Modelul D.2 - Planul de afaceri pentru structura de sprijinire a afacerilor Nr. total de ore dispnobile IMP ore/an 1920) 1.820| 1920| 1.920| 1.920 Grad de utilizare a nr. total de ore disponibile % 80% 80% 80% 80% 80% Nr. ore tarifate efectiv ore 1536| 1536) 1.536j 1.536] 1.536 C. | Testare şi măsurare calitate Nr. total de ore dispnobile TMC ore/an 1920] 1.920| 1.920) 1.920) 1.920 Grad de utilizare a nr. total de ore disponibile % 80% 80% 80% 80% 80% Nr. ore tarifate efectiv ore 1.536| 1.536] 1536] 1536] 1.536 D. | Marketing şi promovare Organizare de târguri şi expoziţii Nr. anual de târguri şi expoziţii evenimente 12 12 12 12 12 Organizare de conferinte şi seminarii Nr, anuat de conferinte şi seminarii evenimente 16 16 16 18 16 4.3. Concurența existentă pe piață (puncte tari şi puncte slabe ale concurenței) 1. ACAROM, Asociaţia Constructorilor de Automobile din România este o asociație de tip profesional şi patronat compusă din societăţi comerciale care desfăşoară activități în industria de automobile, asociate în scopul reprezentării intereselor sectorului automobile. ACARON, asociaţia fără scop lucrativ, grupează 136 societăţi comerciale și a luat ființă în 1996 în baza legii 21/1924, În prezent ACAROM funcţionează în baza legii 356/2001 si a ordonantei de urgenta 26/2000. Întreprinderile aderente la asociație sunt de mărimi diferite, Ele au în comun faptul că se ocupă de concepția, fabricarea și comercializarea de automobile, materiale, componente, module, părţi din automobil, sau realizează servicii legate de automobile, precum şi echipamente pentru fabricarea și întreținerea automobilelor. Una dintre principalele activităţi derulate ACAROM presupune dezvoltarea unei rețele de furnizori, care include: - Menţinerea unei relații între constructori şi furnizori; - Construirea unei rețele de furnizori regionali și internaționali ACAROM menţine contactul permanent cu organizațiile publice, asociațiile şi entitățile din sectorul auto. De asemenea, inițiază şi coordonează acțiuni pentru membrii săi, inclusiv cursuri de formare. De asemenea, ACAROM consiliază și asistă membrii în rezolvarea diverselor probleme legate de legislația în vigoare, Având în vedere cele menționate mai sus, ACAROM poate fi considerată un potențial concurent pentru CERC. Puncte tari ACAROM: - ACAROM are ca și parteneri pe BRD Groupe Societe Generale, ODETTE, ENX şi ACEA; BRD Groupe Societe Generale este unul dintre cele mai mari grupuri bancare din zona euro, ale cărui servicii sunt utilizate de 27 milioane clienți din întreaga lume; ODETTE este a organizație, formată de către industria de automobile pentru industria de automobile, Aceasta stabileşte standarde pentru e-business de comunicații, ingineria schimbului de date şi management logistic, care leagă peste 4000 de întreprinderile ale industriei auto europene şi partenerii lor la nivel mondial; ENX este o asociație de producători și furnizori din industria europeană de automobile. Printre membrii ENX se numără: Audi, BMW, Bosch, Daimler, DGA, Ford, Karmann, PSA Peugeot-Citro&n, Renault, Smart GmbH, VDO Automotive Volkswagen, ANFAC (Spania), GALIA (Franța), SMMT (Marea Britanie), VDA (Germania); ACEA este Asociaţia Constructorilor Europeni de Automobile, fondată în 1991. Membrii săi lucrează împreună într-o asociație activă pentru a Pagina 21 din 57

Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere Domeniul major de intervenție 1,1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de creştere Cerere de finanțare Modelul D.2 - Planul de afaceri pentru structura de sprijinire a afacerilor asigura o comunicare eficientă în domenii precum legislative, comerciale, tehnice, de consum, sau de mediu; - În vederea sprijinirii membrilor asociaţiei care doresc să îşi promoveze produsele și serviciile pe plan internațional, ACAROM a întreprins acţiuni și a reușit cuprinderea în programul de Târguri şi Manifestări Expoziționale cu susținere de la Bugetul de Stat pentru anul 2010 a două manifestări dedicate sectorului auto. ACAROM va continua acest demers de promovare internațională a produselor şi serviciilor membrilor săi şi în anii următori; - ACAROM derulează programe de formare în domeniul logistic concepute în concordanță cu nivelul de cunoştinţe logistice al celor interesați, oferind în acelaşi timp suport pentru implementarea cunoștințelor acumulate cu ocazia participării la aceste programe de formare; - ACAROM este unul dintre partenerii proiectului SPRINT Network, alături de Universitatea din Piteşti (UPIT) şi Centrul pentru Inovare şi Tehnologie din Landul North Rhine Westphalia, Rețeaua de cercetare SPRINT este o structura realizată din întreprinderi şi instituţii care au acceptat voluntar să colaboreze pentru realizarea de activități de cercetare - dezvoltare de produse şi tehnologii. Rețeaua SPRINT vizează dezvoltarea de componente de automobil. Puncte slabe ACAROM: - ACAROM nu urmăreşte dezvoltarea urbană, activitatea sa nu se derulează in jurul unui pol de creștere. Spre deosebire de ACAROM, CERC urmăreşte creşterea competitivităţii de piața a societăților din Regiunea de Vest care activează în industria automotivelor și a construcțiilor de maşini. Datorită particularităților și provocărilor industriei de componente pentru automobile, o abordare regională a problemelor acestui sector poate avea un impact semnificativ superior față de o abordare la nivel național. Un aspect cheie este dat de accentul pus pe interconexiunile dintre actori şi externalitățile pozitive rezultate (de ex. forță de muncă calificată disponibilă pe plan local, costuri reduse de transport, economii externe de scală, transfer de know-how etc.). 2, SRAC SERVICII GRUP SA este unul dintre concurenții CERC, oferind o paletă complexe de cursuri de instruire în următoarele domenii: - Sisteme de management a calității; - Sisteme de management de mediu; - Îmbunătăţirea culturii organizaționale. Cursurile sunt organizate în baza unui program de instruire, fiind accesibile tuturor organizațiilor care au implementat sau urmăresc implementarea, menţinerea şi îmbunătățirea unui sistem de management. Puncte tari SRAC SERVICII GRUP SA: - Certificatele de absolvire emise pentru aceste cursuri sunt recunoscute de Ministerul Muncii, precum și de Ministerul Educației şi Cercetării şi vor fi înregistrate în cărțile de muncă ale cursanților; - Numeroase organizații din România au ales SRAC SERVICII GRUP SA ca și furnizor de instruire, peste 8.600 de cursanți participând până în prezent la instruirile organizate de această companie; - Cursurile sunt susținute de lectori calificaţi şi experimentați, cu o bogată experiență pedagogică şi practică; - Periodic, SRAC SERVICII GRUP SA organizează cursuri şi seminarii, susținute de lectori străini, pentru a facilita accesul clienților săi la cele mai noi informații şi practici în domeniul managementului calității, al managementului de mediu şi al culturii organizaționale. Puncte slabe SRAC SERVICII GRUP SA: Pagina 22 din 57

Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de creștere Cerere de finanțare Modelul D.2 - Planul de afaceri pentru structura de sprijinire a afacerilor - Toate cursurile oferite de SRAC SERVICII GRUP SA au loc în București sau Sinaia; intervine astfel problema deplasării angajaților companiilor din Regiunea Vest în aceste două locaţii. Acest lucru generează o serie de cheltuieli suplimentare (drum, cazare, diurnă) pe lângă tariful efectiv al cursurilor; - SRAC SERVICII GRUP SA nu oferă servicii de instruire în domenii tehnice, specifice industriei automotivelor şi a construcțiilor de maşini. Spre deosebire de SRAC SERVICII GRUP SA, CERC va oferii training prin intermediul unor sesiuni care cuprind o gamă mult mai largă de domenii cu aplicabilitate practică pentru industria automotivelor și a construcțiilor de maşini (implementarea standardelor de calitate, instruire tehnică, productivitate, cultură organizațională, sudare). 3. Un alt potenţial concurent pentru CERC este ISIM Timişoara deoarece desfăşoară în prezent următoarele acțiuni: Consultanţă ştiinţifică, expertize; Formare personal; Certificare și asigurarea calității; Diseminarea informaţiei ştiinţifice şi tehnice, Înființat în anul 1970, ISIM Timișoara este un centru de competență ştiinţifică şi tehnică în domeniul sudării şi încercărilor de materiale, Instituție științifică cu recunoaștere națională şi internaţională, reprezentant al României la Institutul Internațional de Sudură (IIW), ISIM a implementat un sistem al calităţii conform ISO 9001 pentru toate domeniile de activitate, sistem certificat de TUV CERT. ISIM este membru al Asociației de Sudură din România (ASR) și al Asociației de Cercetare Multidisciplinară din Zona de Vest a României (ACM-V). Începând cu anul 1995 în cadrul ISIM Timişoara a fost creat un Centru de Formare/calificare/certificare a personalului din domeniul sudării și contralului nedistructiv, Acest Centru de Formare a fost aprobat, la nivel internațional/european, de către ASR CertPers ca Centru de Formare pentru realizare de cursuri şi aprobat la nivel național de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale ca furnizor de Formare profesională. Centrul de Formare a derulat sau derulează cursuri în Timişoara, Bucureşti, Istambul, Belgrad, Chișinău etc. Calificările/certificările obținute au la bază prescripțiile ghidurilor de pregătire ale Institutului Internațional de Sudură (llW), ale Federației Europene de Sudură (EWF), ale EN 473/2000 şi respectiv ale normativelor sau prescripțiilor naţionale. Până în prezent au fost eliberate un număr de 430 diplome IWE, 406 diplome EWE, 70 diplome IWI, 47 diplome EWI, 50 diplome IWS şi peste 2300 certificate de autorizare operator sudor polietilenă. Puncte tari ISIM Timişoara: - În ISIM îşi desfăşoară activitatea 3 profesori universitari, 12 doctori în ştiinţe tehnice sau fizică; - Trei salariați ai institutului sunt membri corespondenți ai Academiei de Științe Tehnice din România; - La ediția din 2009 a Topului Firmelor din Judeţul Timiş, eveniment pe care Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Timiş îl organizează de 16 ani, ISIM Timişoara a obținut două premii 1: o La secţiunea „Cercetare, Dezvoltare și High-Tech” - întreprinderi mijlocii - pentru performanță îi în afaceri; o Trofeul Creativității - la secţiunea Unități de Cercetare şi Învățământ, acordat de către OSIM, pentru eficienţa şi competitivitate î în inovare. Puncte slabe ISIM Timişoara: Pagina 23 din 57

Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de creştere Cerere de finanțare Modelul D.2 - Planul de afaceri pentru structura de sprijinire a afacerilor - ISIM Timişoara îşi concentrează activitățile de consultanță ştiinţifică, expertize, formare personal, certificare și asigurarea calității, diseminarea informaţiei științifice şi tehnice exclusiv în domeniul sudurii şi a încercărilor de materiale, În schimb, CERC urmăreşte dezvoltarea unor servicii care vor răspunde necesităților întregului automotive şi construcţii de maşini. 5. Strategia de marketing şi de ocupare structurii de sprijinire afacerilor 5.1. Analiza gamei de servicii oferite (de bază- e.g. acces la utilități - şi specifice - e.g. consultanță în management, contabilitate), în funcție de specificul structurii Prin intermediul strategiei de marketing CERC își propune formularea unor direcții de urmat în vederea determinării companiilor care acţionează în sectorul automotive să apleze la serviciile sale, precum şi imbunatățirea viziunii asupra companiilor din sectorul automotive şi a nevoilor acestora, si a posibilităților centrului de a raspunde prompt si eficient la feedback-ul recepționat, Strategia de marketing adoptata în privința pieței de către CERC este strategia de specializare selectivă, care presupune selectarea acelor segmente de piata care sunt compatibile cu obiectivele, resursele si competentele sale. Centrul Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor din sectorul Automotive reprezinta o structura de sprijinire a afacerilor nou creată, care va fi axată pe implementarea unui pachet de servicii şi a unor programe de training în beneficiul întreprinderilor din sector automotive. Serviciile oferite au menirea de a sustine creșterea competențelor furnizorilor regionali din domeniul construcţii de maşini/automotive şi, implicit, creşterea performanței sectorului automotive la nivel regional, fapt care va conduce la sprijinirea dezvoltării durabile a polului urban de creştere Timişoara prin creşterea atractivităţii zonei pentru investiții. Serviciile oferite de catre aceasta structură de sprijinire a afaceriilor, sunt reprezentate în principal de servicii care inglobeaza o valoare adaugata mare, si care vor contribui într-o masură ridicata la dezvoltarea companiilor din acest sector, si alinierea la cerintele si standarele europene din acest sector foarte important al economiei regionale si nationale. Activitatea de marketing a centrului trebuie să concure la obiectivul de utilizare într-un grad satisfăcător a capacității de prestare de servicii a centrului, aspect prezentat în secțiunea 4.2. Analiza și prognoza cererii pentru spaţii de producție/ prestare servicii în cadrul unei structuri de sprijinire a afacerilor, în zona vizată, precum și la realizarea obiectivul financiar al centrului, de a obține venituri superioare cheltuielilor necesare de funcționare. 5.2. Politica de promovare a structurii de sprijinire a afacerilor şi a serviciilor oferite Odata cu lansarea proiectului va fi organizata o conferinta de presa la care vor fi invitati sa participe companii cu activitate relevanta in sectorul automotive din Regiunea de Vest, carora li se vor prezenta activitatile ce se vor desfasura in cadrul centrului de excelenta, accentul punandu-se pe evidentierea avantajelor de care acestia pot beneficia apeland la serviciile oferite de CERC. Mai apoi CERC urmareste o abordare de tip marketing direct prin intermediul de tip newsletter, ce va fi expediat companiilor ce activeaza in domeniul automotive, la nivelul Regiune de Vest, Avand in vederea rapiditatea si gradul de complexitate a schimbarilor care se produc în sectorului auto, se are in vedere si stabilirea unor contacte personalizate cu diverse companii, în Pagina 24 din 57

Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvaltării durabile a orașelor - poli urbani de creştere Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de creştere Cerere de finanțare Modelul D.2 - Planul de afaceri pentru structura de sprijinire a afacerilor care odata cu inregistrarea nevoilor specifice acelei companii, se va urmarii si promovarea serviciilor oferite de centrul prin sustinerea unor scurte prezentari la sediu potentialilor clienti, De asemenea, periodic realizarile obtinute de catre companiile care au apelat la serviciile oferite de catre CERC, precum si articole editate de catre specialistii care vor activa in cadrul CERC, vor fi publicate in reviste de specialitate la nivel national. O alta metoda de promovare consta în participarea la targuri si expozitii nationale si internationale din domeniul auto, cu ocazia carora se pot stabilii diverse contacte in vederea identificarii de noi servicii si clienti. De asemenea CERC se va implica ca si partener în organizarea unor evenimente la nivel regional din domeniul auto. O alta cale de promovare a serviciilor si de interactiune cu piata, o reprezinta crearea unui web site, prin intremediu caruia CERC va putea sa informeze companiile din sectorul automotive, depre toate activitatiile pe care le desfasoara, in cel mai scurt timp si cu cele mai reduse costuri. De asemenea promovarea structurii de sprijinire a afacerilor se va realiza si pe site-urile Primariei Timisoara si al clustereului AutomotiVest. 5.3. Politica de preț: metoda de stabilire a prețurilor Strategia CERC nu vizează oferirea celui mai scazut pret de pe piata, ci de a oferii servicii cu valoare adaugata ridicata pentru companiile din sectorul automotive, De asemena, un aspect important in determinarea pretului este reprezentat de costurile de operare si intretinere a infrastructurii nou create, aspect care va fi tintit cu prioritate in fundamentarea politicii de preț, asta întrucât obținerea unui profit consistent nu reprezinta unul dintre obiectivele acestui proiect investitional. Întrucât costul este unul dintre factorii principali care va sta la stabilirea preţurilor, în cele de urmeaza am identificat si evaluat principalele costuri care Vor fi luate în calcul în fundamentarea preturilor: - costul cu salariile - sunt printre cele mai importante, urmând a avea o pondere semnificativă în preţul final al serviciului; - costurile cu materiile prime şi materialele aferente serviciilor oferite - ponderea acestora fiind de asemenea ridicată în totalul costurilor implicate, ele depind de specificul și complexitatea serviciilor oferite; - costul cu utilitatile necesare functionarii structurii de afaceri, În concluzie, modalitatea de stabilire a prețurilor aplicate pentru serviciile oferite Centrul Regional de Competenţe și Dezvoltare a Furnizorilor din sectorul Automotive a pornit de la determinarea costurilor asociate functionarii si intretinerii acestuia, în acelaşi timp având în permanenţă în vedere caracteristicile deosebite ale serviciilor oferite, mizând pe caracterul lor exclusivist, Desigur, în stabilirea prețului serviciilor oferite nu se va putem ignora cererea înregistrată pentru un anumit tip de serviciu. Facturarea serviciilor oferite în cadrul CERC - prețul aferent serviciilor furnizate va fi facturat de către personalul din cadrul serviciului public - CERC, 5.4. Identificarea clienților potențiali în funcție de specificul structurii şi de gama de servicii Pagina 25 din 57

Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poti urbani de creștere Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de creştere Cerere de finanțare Modelul D.2 - Planul de afaceri pentru structura de sprijinire a afacerilor oferite În categoria potentialilor clienti CERC am identificat următoarele grupuri ţintă: 1, Companiile multinaționale din Regiunea Vest, din România și din zona de frontieră, fie producători de automobile sau firme Tier 1 şi Tier 2 din lanțul de producţie al industriei. Acestea vor fi stimulate în a-şi păstra şi chiar extinde unităţile de producție în Regiunea Vest sau în zonele învecinate; 2, Întreprinderile mici, mijlocii și mari autohtone din Regiunea Vest - acestea îşi vor creşte calitatea produselor prin accesul la tehnologiile de ultimă generaţie puse la dispoziție de către CERC, precum și îmbunătățirea competențele din domeniul resurselor umane; 3. Universitățile și liceele profesionale din Regiunea Vest - acestea îşi vor consolida competențele de formare şi parteneriatele pe termen lung cu mediul de afaceri; 6. Analiza financiară 6.1. Calculațiile de costuri şi venituri care fundamentează proiecţiile de cheltuieli şi venituri Atât veniturile cât şi cheltuielile se vor estima lunar pentru primul an de operare şi anual pentru perioada primilor 10 ani de operare. Valoarea veniturilor CERC se determină pe cele 4 surse distincte de venit, şi anume: e Venituri din Academia de training Venituri din prototipare şi serie mică (prestate cu ajutorul celor două maşini cu care va fi dotat CERC) + Venituri din testare și măsurarea calității e Venituri din servicii de organizarea de evenimente Veniturile din Academia de training se determină ca sumă din trainingurile periodice dedicate firmelor şi sesiunile de training special cerute de firme pentru proprii angajați. Veniturile generate traininguurile periodice se determină prin produsul dintre numărul de cursanți pe an, durata medie a unui training (în zile) şi tariful mediu zilnic pe cursant. Veniturile din sesiune de training special cerute de firme pentru proprii angajați se determină ca produs numărul de trainingul organizat anual, durata medie a unui training şi tariful pe zi pe sesiune. Tariful practicat pentru sesiunile periodice de training este de 512 lei/persoană pe zi (aprox. 120 euro la un curs de 4,2668 lei/euro), iar cel pentru sesiunile special cerute de firme este de 2.133 lei pe zi (aprox. 600 euro). Veniturile din prototipare depind de timpul calendaristic disponibil (calculat ca produs între numărul de săptămâni de funcționare pe an a CERC - 48, numărul de zile de funcționare pe săptămână - 5, şi numărul de ore de funcţionare pe zi - 8), gradul de utilizare a timpului disponibil şi tariful mediu orar practicat (256 lei/oră, adică aprox. 60 euro pe oră) pentru utilizarea echipamentelor cu comandă numerică. Veniturile din testare și măsurarea calității depind de timpul calendaristic disponibil (calculat ca produs între numărul de săptămâni de funcționare pe an a CERC - 48, numărul de zile de funcţionare pe săptămână - 5, și numărul de ore de funcționare pe zi - 8), gradul de utilizare a timpului disponibil şi tariful mediu orar practicat pentru utilizarea echipamentului de testare și măsurare a calității (171 lei/oră adică aprox. 40 euro/oră). Veniturile din marketing şi promovare se formează ca și produs între numărul de Pagina 26 din 57

Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de creştere Cerere de finanțare Modelul D.2 - Planul de afaceri pentru structura de sprijinire a afacerilor evenimente organizate pe an și tariful practicat pentru fiecare tip de eveniment în parte; au fost definite două seturi de evenimente cu tarifuri diferite: + organizare de târguri şi expoziții, tarif: 8.534 lei/eveniment (aprox. 2.000 euro) * organizare de conferințe şi seminarii, tarif: 1.707 lei/eveniment (aprox. 400 euro) Centralizarea calculelor de dimensionare a veniturilor este realizată în tabelul de mai jos. Tabel 6.1. Estimarea veniturilor lunare ale CERC pe parcursul primului an de operare Specificaţie U.M. Luna 1 | Luna 2 | Luna 3 | Luna 4 | Luna 5 | Luna 6 A, | Venituri din Academia de training Sesiuni periodice dedicate firmelor Număr anual de cursanţi Persoane 0 o 10 0 0 10 Tarif mediu pe cursant pe zi lei/persoană/zi 512 512 512 512 512 512 Nr. mediu zile sesiune zile o o 3 0 o 3 Venituri din sesiuni periodice lei 0 0 | 15.360 0 0 | 15.360 Sesiuni special cerute de firme pt. angajaţii proprii Număr de sesiuni organizate lunar sesiuni o 0 1 0 1 1 Tarif mediu pe sesiune lei/zi 2133 | 2133 | 2133 | 213| 213| 2133 Nr. mediu zile pe sesiune zile o 0 2 0 2 2 Venituri din sesiuni special cerute de firme lei 0 0| 4.266 0| 4266| 4.266 B. |Prototipare şi realizare serie mică Prototipare şi serie mică ECN Nr. total de ore dispnobile ECN ore/an 160 160 180 160 160 160 Grad de utilizare a nr. tota! de ore disponibile % 0 a 0 E) 0 0 Nr. ore tarifate efectiv ore 16 16 16 16 32 32 Tarif mediu pe oră lei/oră 256 256 256 256 256 256 Venituri din prototipare şi serie mică ECN lei 4.096 | 4096 | 40% | 409% | 8.192| 8.192 Prototipare şi serie mică IMP Nr. total de ore dispnobile IMP ore/an 160 160 160 160 160 160 Grad de utilizare a nr. total de ore disponibile % 9 0 0 o 0 0 Nr. ore tarifate efectiv ore 48 48 48 48 64 64 Tarif mediu pe oră leiforă 256 256 256 256 256 256 Venituri din prototipare şi serie mică IMP, lei 12.288 | 12.288 | 12.288 | 12.288 | 16.384 | 16.384 C. | Testare şi măsurare calitate Nr. total de ore dispnobile TMC ore/an 160 160 160 160 160 160 Grad de utilizare a nr. total de ore disponibile % 0 0 0 0 0 0 Nr. ore tarifate efectiv ore 32 32 32 32 48 48 Tarif mediu pe oră lei/oră 171 171 71 171 171 171 Venituri din prototipare şi serie mică TVC lei 5472 | 5472 | 5472 | 5472) 8.208 | 8.208 D. | Marketing şi promovare Organizare de târguri şi expoziţii Nr. anual de târguri şi expoziţii evenimente 0 1 0 1 0 1 Tarif mediu pe eveniment lei/eveniment | 8.534 | 8534| 8.534| 854| 8534| 8.534 Venituri din târguri şi expoziţii lei 0| 8534 0| 8534 0| 8534 Organizare de conferinte şi seminarii Nr. anual de conferinte şi seminarii evenimente 0 0 1 0 1 0 Tarif mediu pe eveniment lei/eveniment | 1.707 | 1.707 | 1.707 | 1707 | 1707 | 1707 Venituri din conferinte şi seminarii lei 0 0| 1707 0| 1707 0 E. | Venituri din amortizarea imobilizării lei 17.561 | 17.561 | 17.561 | 17.561 | 17.561 | 17.561 Pagina 27 din 57

Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creştere Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de creștere Cerere de finanțare Modelul D.2 - Planul de afaceri pentru structura de sprijinire a afacerilor N Specificaţie U.M. Luna 1 | Luna2 | Luna3 | Luna 4 | Luna5 | Luna 6 aferente valorii nerambursabile TOTAL VENITURI CERC lei 39.417 | 47.951 | 60.750 | 47.951 | 56.318 | 78.505 euro 9.238 | 11.238 | 14.238 | 11.238 | 13.199 | 18.399 (continuare) A Specificaţie U.M. Luna 7 | Luna 8 | Luna 9 | Luna 10 | Luna 11 | Luna 12| TOTAL A. | Venituri din Academia de training Sesiuni periodice dedicate firmelor Număr anual de cursanţi Persoane 0 10 Q 10 10 10 60 Tarif mediu pe cursant pe zi lei/persoană/zi 512| 512 512 512 512 512 512 Nr. mediu zile sesiune zile 0 3 a 3 3 3 3 Venituri din sesiuni periodice lei 0| 15.360 0| 15.360| 15.360| 15.360| 92.160 Sesiuni special cerute de firme pt. angajaţii proprii Număr de sesiuni organizate lunar sesiuni 2 1 2 1 2 1 12 Tarif mediu pe sesiune lei/zi 2.133| 2.133| 2.133| 2.133) 2.133) 213| 2.133 Nr. mediu zile pe sesiune zile 2 2 2 2 2 2 2 Venituri din sesiuni special cerute de firme lei 8532| 4.266) 8.532) 4.266| 8.532) 4.266| 51.192 B. |Prototipare şi realizare serie mică Prototipare şi serie mică ECN Nr. total de ore dispnobile ECN ore/an 160 160 160 160 160 160) 1.920 Grad de utilizare a nr. total de ore disponibile % 0 0 0 0 Q 0 0 Nr. ore tarifate efectiv ore 32 32 48 48 48 48 384 Tarif mediu pe oră lei/oră 258| 256| 256 256 256 256 256 Venituri din prototipare şi serie mică ECN lei 8.192| 8.192| 12.288) 12.288| 12.288| 12.288| 98.304 Prototipare şi serie mică IMP Nr. total de ore dispnobile IMP orefan 160 160 160 160 160 160) 1.920 Grad de utilizare a nr. total de ore disponibile % 0 0 1 1 1 1 0 Nr. ore tarifate efectiv ore 64 64 80 80 30 80 768 Tarif mediu pe oră lei/oră 256| 256| 256 256 256 256 256 Venituri din prototipare şi serie mică IMP lei 16.384] 16.384| 20.480] 20.480| 20.480) 20.480 | 196.608 C. | Testare şi măsurare calitate Nr. total de ore dispnobile TMC orefan 180 160 160 160 160 160| 1.920 Grad de utilizare a nr. total de ore disponibile % 0 0 0 0 0 0 0 Nr. are tarifate efectiv ore 48 48 64 84 64 64 576 Tarif mediu pe oră leiforă 171 71 171 171 171 171 171 Venituri din prototipare şi serie mică TMC lei 8.208| 8208| 10,944] 10.944) 10.944) 10.944| 98.496 D. | Marketing şi promovare Organizare de târguri şi expoziţii Nr. anual de târguri şi expoziții evenimente o 1 Q 1 a 1 6 Tarif mediu pe eveniment lei/eveniment | 8.534| 8534| 8.534| 8534| 8534) 8534| 8534 Venituri din târguri şi expoziţii lei 0| 8534 0) 8534 0| 8534) 51.204 Organizare de conferinte şi seminarii Nr. anual de conferinte şi seminarii evenimente 1 1 1 1 1 1 8 Tarif mediu pe eveniment lei/eveniment | 1707] 1.707) 1.707) 1.707| 1.707) 1707| 1.707 Venituri din conferinte şi seminarii lei 1,707| 1707| 1.707] 1.707) _1.707| 1.707] 13.656 Venituri din amortizarea imobilizării E. | aferente valorii nerambursabile lei 17.561 | 17.561| 17.561] 17.561| 17.561] 17.561] 210.729 TOTAL VENITURI CERC lei 60.584 80.212| 71.512) 91.140) 86.872| 91.140| 812.349 euro 14.199| 18.799 16.760| 21.360| 20.360| 21.360 | 190.388 Pagina 28 din 57

Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - pati urbani de creştere Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de creștere Tabel 6.2. Estimarea veniturilor anuale ale CERC pe Cerere de finanțare Modelul D.2 - Planul de afaceri pentru structura de sprijinire a afacerilor parcursul primilor 10 ani de operare N, Specificaţie U.M. Anul 1 | Anul2 | Anul3 | Anul4 | Anul5 A. | Venituri din Academia de training Sesiuni periodice dedicate firmelor Număr anual de cursanţi Persoane 60 70 80 90 100 Tarif mediu pe cursant pe zi lei/persoană/zi 512 512 512 512 512 Nr. mediu zile sesiune zile 3 3 3 3 3 Venituri din sesiuni periodice lei 92.160| 107.520| 122.880) 138.240) 153.600 Sesiuni special cerute de firme pt. angajaţii proprii Număr de sesiuni organizate anual sesiuni 12 18 18 21 24 Tarif mediu pe sesiune lei/zi 2133| 2.133 2.133 2.133 2.133 Nr. mediu zile pe sesiune zile 2 2 2 2 2 Venituri din sesiuni special cerute de firme lei 51,192] 63.990| 76.788| 89.586| 102.384 B. |Prototipare şi realizare serie mică Prototipare şi serie mică ECN Nr. total de ore dispnobile ECN ore/an 1920| 1.920 1.920 1.920 1.820 Grad de utilizare a nr. total de ore disponibile % 20% 25% 30% 40% 40% Nr. ore tarifate efectiv are 384 480 576 768 768 Tarif mediu pe oră leiforă 256 256 256 256 256 Venituri din prototipare şi serie mică ECN lei 98.304| 122.880] 147.456| 196.608| 196.608 Prototipare şi serie mică IMP Nr. total de ore dispnobile IMP ors/an 1.920| 1.920 1.920 1.920 1.820 Grad de utilizare a nr. total de ore disponibile % 40% 50% 60% 70% 80% Nr. ore tarifate efectiv ore 768 960 1.182 1,344 1.536 Tarif mediu pe oră lei/oră 256 256 256 256 256 Venituri din prototipare şi serie mică IMP. lei 196.608 245.760| 294.912) 344.064| 393.216 C. |Testare şi măsurare calitate Nr. total de ore dispnobile TMC ore/an 1.920) 1.920 1,920 1.920 1.820 Grad de utilizare a nr. total de ore disponibile % 30% 40% 50% 60% 70% Nr. ore tarifate efectiv ore 576 768 960 1.182 1,344 Tarif mediu pe oră lei/oră m 171 171 71 171 Venituri din prototipare şi serie mică TVC lei 98.496|131.328| 164,160] 196,992) 229.824 D. | Marketing şi promovare Organizare de târguri şi expoziţii Nr. anual de târguri şi expoziţii evenimente 6 6 8 10 12 Tarif mediu pe eveniment lei/feveniment | 8.534| 8.534 8.534 8.534 8.534 Venituri din târguri şi expoziţii lei 51.204| 51.204] 68.272| 85.340) 102.408 Organizare de conferinte şi seminarii Nr. anual de conferinte şi seminarii evenimente 8 10 12 14 16 Tarif mediu pe eveniment leifeveniment | 1.707| 1.707 1.707 1.707 1.707 Venituri din conferinte şi seminarii lei 13.656| 17.070| _20.484| 23.898| 27.312 E Venituri din amortizarea imobilizării "| aferente valorii nerambursabile lei 210.729j210.729| 210.729] 210.729| 210.729 TOTAL VENITURI CERC lei 812.349 | 950.481 | 1.105.681 | 1.285.457 | 1.416.081 euro 190,388] 222.762| _259.136| 301.270) 331.884 (continuare) Pagina 29 din 57

Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de creștere Cerere de finanțare Modelul D.2 - Planul de afaceri pentru structura de sprijinire a afacerilor Nr. Specificaţie UN, Anul6 | Anul7 | Anul8 | Anut$ | Anul 10 A, | Venituri din Academia de training Sesiuni periodice dedicate firmelor Număr anual de cursanți Persoane 100 100 100 100 100 Tarif mediu pe cursant pe zi lei/persoană/zi 512 512 512 512 512 Nr. mediu zile sesiune zile 3 3 3 3 3 Venituri din sesiuni periodice lei 153.600] 153.600| 153.600) 153.600| 153.600 Sesiuni special cerute de firme pt. angajaţii proprii Număr de sesiuni organizate anual sesiuni 24 24 24 24 24 Tarif mediu pe sesiune lei/zi 213 2.133 2.133 2.133 2.133 Nr. mediu zile pe sesiune zile 2 2 2 2 2 Venituri din sesiuni special cerute de firme lei 102.384 102,384| 102.384] 102.384| 102,384 „ |Prototipare şi realizare serie mică Prototipare şi serie mică ECN Nr. total de ore dispnobile ECN ore/an 1.920 1.920 1.920 1.920 1.920 Grad de utilizare a nr. total de ore disponibile % 40% 40% 40% 40% 40% Nr. ore tarifate efectiv ore 768 768 768 768 768 Tarif mediu pe oră lei/oră 256 256 256 256 256 Venituri din prototipare şi serie mică ECN lei 196.608| 196.608| 196.608| 196.608| 196.608 Prototipare şi serie mică IMP Nr. total de ore dispnobile IMP ote/an 1,820 1.920 1.920 1.920 1.920 Grad de utilizare a nr. total de ore disponibile % 80% 80% 80% 80% 80% Nr. ore tarifate efectiv ore 1.536 1.536 1.536 1.536 1.536 Tarif mediu pe oră leiforă 256 256 256 256 256 Venituri din prototipare şi serie mică IMP. lei 393.216| 393.216] 393.216| 393.216| 393.216 . | Testare şi măsurare calitate Nr. total de ore dispnobile TMC ore/an 1.820 1,820 1.920 1.920 1.920 Grad de utilizare a nr. total de ore disponibile % 80% 80% 80% 80% 80% Nr. ore tarifate efectiv ore 1.536 1.536 1.536 1.536 1.536 Tarif mediu pe oră „_leiforă 171 171 171 71). 11 Venituri din prototipare şi serie mică TVC -_ lei” | 262056] 262.656| 262.656] 262.686) 262.656 D. | Marketing şi promovare Organizare de târguri şi expoziţii Nr. anual de târguri şi expoziţii evenimente 12 12 12 12 12 Tarif mediu pe eveniment lei/eveniment 8.534 8.534 8534 8.534 8.534 Venituri din târguri şi expoziţii lei 102408| 102.408| 102.408| 102.408| 102.408 Organizare de conferinte şi seminarii Nr. anual de conferinte şi seminarii evenimente 16 16 16 16 16 Tarif mediu pe eveniment lei/eveniment 1,707 1.707 1.707 1.707 1.707 Venituri din conferinte şi seminarii lei 27.312) 21.312) _27.312| 27.312) 27.312 Venituri din amortizarea imobilizării " | aferente valorii nerambursabile lei 188.188) 188.168| 188.168] 188.168| 188.168 TOTAL VENITURI CERC lei 1.426.352| 1.426.352 | 1.426.352 1.426.352 1.426.352 euro 334291) 334.201) 334.291| 334.291 334.291 Estimarea cheltuielilor s-a realizat diferențiat pentru cheltuielile fixe şi cele variabile. Astfel în categoria cheltuielilor variabile au fost incluse: e cheltuielile cu serviciile lectorilor în cadrul Academiei de training . cheltuielile cu materialele consumabile e cheltuielile cu utilităţile variabile + cheltuielile cu întreţinerea şi reparațiile Pagina 30 din 57

Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poti de creștere tarifată a serviciilor Academiei de training va constitui cheltuială cu remuneraţia lectorilor. Cheltuielile fixe cuprind: » cheltuieile cu remuneraţia personalului » cheltuielile cu utilităţile fixe Cerere de finanțare Modelul D.2 - Planul de afaceri pentru structura de sprijinire a afacerilor + alte cheltuieli fixe (estimate forfetar şi includ serviciile de protecție și pază, telefonia și internet, asigurări clădiri şi echipamente, serviciile de salubritate, serviciile bancare și amortizarea) Estimarea cheltuielilor variabile Cheltuielile cu serviciile lectorilor din cadrul Academiei de training au fost dimensionate ca proporție la veniturile generate de acest tip de serviciu. Astfel, se consideră ca 25% din valoarea Valoarea cheltuieilor cu lectorii este prezentată în tabelul de mai jos. Tabel 6.3, Estimarea cheltuielilor lunare cu serviciile lectorilor pentru primul an de operare Nr. crt, Specificaţie U.M. | Luna 1 | Luna 2 | Luna 3 | Luna 4 | Luna 5 | Luna 6 1 | Ponderea cheltuieli serv. tectori în ven. din training ]__% 25 25 25 25 25 25 2 | Venituri din training lei o 0| 19.626 0 | 4.266 | 19.626 Cheltuieli cu serviciile lectorilor lei 0 0 4.907 0 | 1.067 | 4.907 (continuare) Nr. crt. Specificaţie U.M. [Luna 7 |Luna 8 |Luna 9 |Luna 10 Luna 11 |Luna 12|TOTAL 1 _|Ponderea cheltuieli serv. lectori în ven. din training] % 25 25 25 25 25 25 25 Venituri din training lei | 8.532| 19.626) 8.532| 19.626| 23.892) 19.626[143.352 Cheltuieli cu serviciile lectorilor lei | 2.133) 4907| 2.133j 4907| 5973) 4.907| 35.838 Tabel 6.4. Estimarea cheltuielilor anuale cu serviciile lectorilor pentru primii 10 ani Nr. crt. Specificaţie U.M. | Anul 1 | Anul2 | Anul3 | Anul4 | Anulă 1 Ponderea cheltuieli serv. lectori în ven. din training | % 25 25 25 25 25 2 Venituri din training lei | 143.352 | 171,510 | 199.668 | 227.826 | 255.984 3 Cheltuieli cu serviciile lectorilor lei 35.838 | 42.878 | 49917 | 56.957 | 63.996 (continuare) Nr. crt. Specificaţie U.M, | Anul6 | Anul7 | Anul8 | Anul9 | Anul 10 1 Ponderea cheltuieli serv. lectori în ven. din training | % 25 25 25 25 25 Venituri din training lei | 255.984 | 255.984 | 255.084 | 255.984 | 255.984 3 Cheltuieli cu serviciile lectorilor lei 63,996 | 63.996 | 63.996 ] 63.096 | 63.006 Pagina 31 din 57

Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de creştere Cerere de finanțare Modelul D.2 - Planul de afaceri pentru structura de sprijinire a afacerilor Cheltuielile cu materialele consumabile aferente serviciilor de prototipare și serie mică se determină ca pondere în totalul veniturilor tarifate pentru fiecare echipament, ponderea respectivă fiind variabilă funcţie de specificul echipamentului. Tabel 6.5. Estimarea cheltuielilor lunare cu materiale consumabile pe primul an de operare n Specificaţie UN. | Luna 1 | Luna 2 | Luna 3 | Luna 4 | Luna 5 | Luna 6 | Luna 7 1 | Pondere cheltuieli cu mat. cons, în tarif ECN | _% 25 25 25 25 25 25 25 2 | Venituri din utilizarea echipamentelor ECN lei 4096 | 4.09% | 4.096 | 4096 | 8192 | 8.192 | 8.192 3 | Cheltuieli cu materiaele consumabile ECN lei 1024 | 1.024 | 1024] 1.024 | 2.045 | 2048 | 2.048 4 | Pondere cheltuieli cu mat. cons. în tarif IMP % 35 35 35 35 35 35 35 5 | Venituri din utilizarea echipamentelor IMP. lei | 12.288 | 12.288 | 12.288 | 12.288 | 16,384 | 16.384 | 16.384 6 | Cheltuieli cu materiaele consumabile ÎMP lei 4301] 4301] 4301] 4301 | 5.734 | 5.734 | 5734 7 |_Pondere cheltuieli cu mat. cons, în tarif TMC | _% 15 15 15 15 18 18 15 8 | Venituri din utilizarea echipamentelor TMC lei 5.472 | 5472 | 5472| 5472 | 8.208 | 8.208, 8.208 9 | Cheltuieli cu materiaele consumabile TMC lei 821 821 821 821 | 1231 | 1231 | 1.231 Total cheltuieli materiale consumabile lei 6.146 | 6.146 | 6,146 | 6.146 | 9014] 9014 | 9.014 (continuare) Specificaţie U.M. | Luna 8 | Luna9 | Luna 10 | Luna 11 | Luna 12 | TOTAL 1 | Pondere cheltuieli cu mat. cons. în tarif ECN | % 25 25 25 25 25 25 2" | Venituri din utilizarea echipamentelor ECN lei 8.192 | 12.288 | 12.288 | 12.288 | 12.288 | 98.304 3 | Cheltuieli cu materiaele consumabile ECN__ | lei 2048 | 3.072 3.072 3.072 3.072 | 24.576 4 | Pondere cheltuieli cu mat. cons. în tarif IMP % 3% 35 35 35 35 35 5 | Venituri din utilizarea echipamentelor IMP lei | 16.384 | 20.480 | 20480 | 20.480 | 20.480 | 196.608 6 | Cheltuieli cu materiaele consumabile IMP lei 5734 | _7.168 1.168 7.168 7.168 | 68.813 7 | Pondere cheltuieli cu mat. cons, în tarif TMC_|__% 15 15 15 15 15 15 8 | Venituri din utilizarea echipamentelor TMC lei 8.208 | 10944 | 10.944 | 10.944 | 10.944 | 98.496 9 | Cheltuieli cu materiaele consumabile TMC lei 1.231 | 1.642 1,642 1.642 1,642 | 14774 Total cheltuieli materiale consumabile lei 9.014 | 11.882 | 11.882 | 11.882 | 11,882 | 108.163 Tabel 6,6. Estimarea cheltuielilor anuale cu materiale consumabile pe primii 10 ani Nr. crt. Specificaţie UM. | Anul1 | Anul2 | Anul3 | Anul4 | Anul5 1 Pondere cheltuieli cu mat. cons, în tarif ECN | 25 25 25 25 25 2 Venituri din utilizarea echipamentelor ECN lei 98.304 | 122.880 | 147.456 | 196.608 | 196.608 3 Cheltuieli cu materiaele consumabile ECN lei 24576 | 30.720 | 36.864 | 49.152 | 49.152 4 Pondere cheltuieli cu mat. cons, în tarif IMP % 35 35 35 35 35 5 Venituri din utilizarea echipamentelor IMP lei | 196.608 | 245.760 | 294.912 | 344.064 | 393.216 6 Cheltuieli cu materialele consumabile IMP lei 68.813 | 86.016 | 103.219 | 120.422 | 137.626 7 Pondere cheltuieli cu mat. cons. în tarif TVC |__% 15 15 15 15 15 8 Venituri din utilizarea echipamentelor TMC lei 98.496 | 131.328 | 164.160 | 196.992 | 229.824 9 Cheltuieli cu materialele consumabile TMC lei 14.774 | 19.699 | 24624 | 20.549 | 34.474 10 Total cheltuieli materiale consumabile lei | 108.163 | 136.435 | 164.707 | 199,123 | 221.252 Pagina 32 din 57

Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creștere Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de creștere Cerere de finanțare Modelul D.2 - Planul de afaceri pentru structura de sprijinire a afacerilor (continuare) Nr. crt. Specificaţie U.M. | Anul6 | Anul7 | Anul8 | Anul9 | 10 1 Pondere cheltuieli cu mat. cons, în tarif ECN | % 25 25 25 25 25 2 Venituri din utilizarea echipamentelor EON lei ] 196.608 | 196.608 | 196.608 | 196.608 | 196.608 3 Cheltuieli cu materiaele consumabile ECN lei 49.152 | 49.152 | 49.152 | 49.152 | 49.182 4 Pondere cheltuieli cu mat. cons. în tarif IMP % 35 35 35 35 35 5 Venituri din utilizarea echipamentelor IMP lei ] 393.216 | 393.216 | 393.216 | 393.216 | 393.216 6 Cheltuieli cu materialele consumabile IMP lei ] 137.626 | 137.626 | 137.626 | 137.626 | 137.626 7 Pondere cheltuieli cu mat. cons. în tarif TMC |) % 15 15 15 15 15 8 Venituri din utilizarea echipamentelor TMC lei | 262.656 | 262.656 | 262.656 | 262.656 | 262.656 9 Cheltuieli cu materialele consumabile TMC lei 39.398 | 39.398 | 39.398 | 39.398 | 39.398 10 | Total cheltuieli materiale consumabile lei | 226.176 | 226.176 | 226.176 | 226.176 | 226.176 Cheltuielile cu utilităţile variabile se între puterea instalată pe fiecare echipamen rezumă la energia electrică și se detemină ca produs „ puterea medie consumată pe oră, numărul de ore de funcţionare a fiecărui echpament în parte şi tariful unitar de achiziție a energiei electrice. Tabel 6.7, Estimarea cheltuielilor variabile lunare cu utilităţile pe primul an de operare Specificaţie UM. | Luna 1 Luna 2 | Luna 3 | Luna 4 | Luna 5 | Luna 6 | Luna 7 1 _|Putere reactivă ECN KVA 424| 424| 424| 424| 424| 424| 424 2 | Putere medie consumată pe oră de ECN kWh 127 127 127 12,7 127| 127 127 3 _|Nr.ore funcţionare pe lună ECN ore 16 16 16 16 32 32 32 4 | Consum total energie electrică ECN kW. 204| 204| 204| 204) 407| 407| 407 5 | Putere reactivă IMP, KVA 890| 890| 890| 890] 890| 890| 89,0 6 Putere medie consumată pe oră de IMP kWh 490| 490| 490| 490| 490| 490| 490 7 | Nr.ore funcţionare pe an IMP ore 48 48 48 48 64 64 64 8 | Consum total de energie electrică IMP kW 2,.350| 2.350| 2.350) 2.350) 3.133 3.133) 3.133 9 | Putere instalată TVC kWh 50 50 5,0 50 50 5,0 5,0 10 | Putere medie consumată pe oră de TMC kWh 30 30 3,0 30 30 30 31 11 _| Nr. ore funcţionare pe an TMC ore 32 32 32 32 48 48 48 12 _| Consum total de energie electrică TMC kW 96 96 96 96 144 144| 144 13 | Putere instalată alte echipamente productive kWh 150) 150| 150| 150| 150| 150| 150 14 _| Putere medie consumată pe oră de alte echipamente | kWh 10,0] 100| 100| 100| 100| 10,0] 100 15 | Nr. ore funcţionare pe an alte echipamente productive | ore 48 48 48 48 64 64 64 Consum total de energie electrică 16 | alte echipamente productive KW 480 480 480 480 640 640 640 17 | Consum total energie electrică productivă kW 3.129| 3.129| 3.129| 3.120| 4324| 4324| 4324 18 | Tarif energie electrică leikWh, 045| 045| 045) 045| 045| 045| 045 Total cheltuieli cu utilităţile variabile lei 1.408] 1.408] 1.408] 1.408) 1.946j 1.946) 1946 (continuare) Nr. crt. Specificaţie U.M. | Luna 8 | Luna 9 | Luna 410 | Luna 11| Luna 12 | TOTAL 1 Putere reactivă ECN kVA 424| 424 424 424 424 424 2 | Putere medie consumată pe oră de ECN kWh 12,7 127 127 12,7 127 127 3 | Nr.ore funcţionare pe lună ECN ore 32 48 48 48 48 384 Pagina 33 din 57

Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de creștere Cerere de finanțare Modelul D.2 - Pianul de afaceri pentru structura de sprijinire a afacerilor 4 | Consum total energie electrică ECN kW 407 611 611 611 611 | 4.884 5 | Putere reactivă IMP kVA 890 | 890 89,0 89,0 89.0 85,0 6 | Putere medie consumată pe oră de IMP kWh 490| 490 490 490 490 490 7 | Nr.ore funcţionare pe an IMP ore 64 80 80 80 80 768 8 | Consum total de energie electrică IMP kW | 3133 | 3916 | 3916 | 3.916] 3.916 | 37.594 9 | Putere instalată TMC kWh 50 50 5,0 5,0 50 50 10 Putere medie consumată pe oră de TMC, kWh 30 30 30 30 30 30 11 | Nr. ore funcţionare pe an TMC ore 48 64 64 64 64 576 1î2 | Consum total de energie electrică TMC kW 144 192 192 192 192 | 1.728 13 _| Putere instalată alte echipamente productive kWh 15,0 | __150 15,0 15,0 15,0 15,0 14 | Putere medie consumată pe oră de alte echipamente kWh 10,0 | 100 10,0 10,0 19,0 10,0 15 | Nr. ore funcţionare pe an alte echipamente productive ore 64 80 80 80 80 768 Consum total de energie electrică 16 | alte echipamente productive kW 640 800 800 800 800 | 7.680 17 | Consum total energie electrică productivă kW | 4324] 5519] 5519] 5.519) 5519 | 51.886 18 | Tarif energie electrică | 045 | 045 0,45 0,45 0,45 0,45 Total cheltuieli cu utilităţile variabile lei 1946 j 2483 | 2.483 | 2.483 | 2.483 | 23.349 Tabel 6,8. Estimarea cheltuielilor variabile anuale cu utilităţile pe primii 10 ani a Specificaţie U.M. | Anul 1 | Anul2 | Anul 3 | Anul 4 | Anul5 1 | Putere reactivă ECN KVA 424 424 424 424 424 2 | Putere medie consumată pe oră de ECN kWh 12,7 12,7 127 127 12,7 3 | Nr. ore funcţionare pe an ECN ore 384 480 576 768 768 4 | Consum total energie electrică ECN kW 4.884 | 6.106 | 7.327 | 9.769 9.769 5 | Putere reactivă IMP KVA 890 890 | 890 89,0 89,0 6 | Putere medie consumată pe oră de IMP kWh 490 490 490 490 490 7 | Nr. ore funcţionare pe an IMP ore 768 960 | 1.152 | 134 1.536 8 | Consum total de energie electrică IMP kW | 37.594 | 46.992 | 56.390 | 65.789 | 75.187 9 | Putere instalată TMC kWh 50 5.0 50 50 5,0 10 | Putere medie consumată pe oră de TMC kWh 30 30 30 30 30 11 | Nr. ore funcţionare pe an TMC ore 576 768 960 | 1.162 1.344 12 | Consum total de energie electrică TVC kW 1.728 | 2.304 | 2.880 | 3.456 4.032 13 | Putere instalată alte echipamente productive kWh 15,0 150 15,0 15,0 15,0 14 | Putere medie consumată pe oră de alte echipamente kWh 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 15 | Nr. ore funcţionare pe an alte echipamente productive ore 768 960 | 1.152 | 1.344 1.536 Consum totai de energie electrică 16 | alte echipamente productive kW 7.680 | 9.600 | 11,520 | 13.440 | 15.360 17 | Consum total energie electrică productivă kW | 51.886 | 65.002 | 78.117 | 92.454 | 104.348 18 | Tarif energie electrică leikWh) 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 Total cheltuieli cu utilităţile variabile lei | 23.349 | 29.251 | 35,153 | 41,604 | 46.957 (continuare) a Specificaţie U.M. | Anul6& | Anul7 | Anul 8 | Anul $ | Anul 10 | Pagina 34 din 57

Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creștere Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de creştere Cerere de finanțare Modelul D.2 - Planul de afaceri pentru structura de sprijinire a afacerilor n Specificaţie U.M. | Anul6& | Anul7 | Anul8 | Anul9 | Anul 10 1 | Putere reactivă ECN KVA 424 424 424 424 424 2 | Putere medie consumată pe oră de ECN kWh 127 12,7 127 12,7 127 3 | Nr. ore funcţionare pe an ECN ore 768 768 768 768 768 4 | Consum total energie electrică ECN kW 9.769 | 9.769 | 9.769 | 9.769 | 9.769 5 | Putere reactivă IMP KVA 89,0 890 89,0 890 85,0 6 | Putere medie cansumată pe oră de IMP kiWh 49,0 490 490 49,0 490 T_| Nr. ore funcţionare pe an IMP. ore 1.536 1.536 1536 1.536 1.536 8 | Consum total de energie electrică IMP. kW 75.187 | 75.187 | 75.187 | 75.187 | 75.187 9 | Putere instalată TMC kWh 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 10 | Putere medie consumată pe oră de TMC kWh 30 30 30 30 30 11 | Nr. ore funcţionare pe an TMC ore 1.536 1.536 1.536 1.536 1.536 12 | Consum total de energie electrică TMC kW 4.608 | 4.608 | 4.608 | 4.608 | 4.608 13 | Putere instalată alte echipamente productive kWh 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 14 | Putere medie consumată pe oră de alte echipamente | kWh 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 15 | Nr. ore funcţionare pe an alte echipamente productive] ore 1.536 1,536 1.536 1.536 1.836 Consum total de energie electrică 16 | alte echipamente productive kW 15.360 | 15.360 | 15.360 |] 15.360 | 15.360 17 | Consum total energie electrică productivă kW | 104,924 | 104.924 | 104.924 | 104.924 | 104.924 18 | Tarif energie electrică lei/kWh 0,45 0,45 045 0,45 0,45 Total cheltuieli cu utilităţile variabile lei 47.216 | 47.216 | 47.216 | 47.216 | 47.216 Cheltuielile cu întreținerea și reparațiile se determină ca şi ponderea în valoarea construcţiilor şi echpamentelor care fac obiectul prezentului proiect de investiții, Astfel, ponderea valoarii cheltuielilor cu întreținerea şi reparați odată cu gradul de încărcare a capacității de fa! Tabel 6.9. Estimarea cheltuielitor lunare cu întreţinerea şi reparațiile pe primul an ile este crescătoare pe parcursul primilor cinci ani, bricație a acestora dar şi cu creşterea vechimii lor. Specificaţie U.M.| Luna1 | Luna2 | Luna3 | Luna4 | Luna5 | Luna6 Pondera anuală cheltuielilor cu într. 1 _|şi repar. în valoare construcţii % 8 0 0 0 0 0 2 | Valoarea construcţiilor lei | 5.385.067 5.385.067 | 5.385.067 | 5.385.067 | 5.385.067 | 5.385.067 3 |Cheltuieli cu întreţinere şi reparații af. construcţiilor lei 449 449 449 449 449 449 4 |Pondera cheltuieli cu într. şi repar. în valoare echip. % 0 0 0 0 o 0 5 | Valoarea echipamentelor lei _| 4.330.867 | 4.330.867 | 4.330.867 | 4.330.867 | 4.330.867 | 4.330.867 6 |Cheltuieli cu întreţinere şi reparații af. echipamentelor | lei 122 122 722 122 122 122 Cheltuieli total cu întreţinerea şi reparaţiile lei 1.171 1471 1.171 1.171 1471 1471 (continuare) N Specificaţie U.M.| Luna7 | Luna8 | Luna9 | Luna 10 | Luna 11 | Luna 12 | TOTAL Pondera anuală a cheltuielilor cu într. 1 |şi repar. în valoare construcţii % 0 0 0 0 0 0 U 2 | Valoarea construcţiilor lei ] 5.385.067 | 5.385.067 | 5.385.067 | 5.385.067 | 5.385.067 | 5.385.067 | 5.385.067 3 |Cheft. cu întreţinere şi reparaţii af. construcţiilor | lei 449 449 449 449 449 449 5.385 4 |Pondere chelt. cu într. și repar. în valoare echip.) % 0 0 0 0 0 0 0 5 [Valoarea echipamentelor lei _|4.330.867|4.330.867 | 4.330.867 | 4.330.887 [4.330.867 |4.330.867 [4.330.867 Pagina 35 din 57

Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de creştere Cerere de finanțare Modelul D.2 - Planul de afaceri pentru structura de sprijinire a afacerilor 6 |Chelt. cu întreținere şi reparaţii af. Echipament. | lei 122 722 722 122 122 722 8.662 Chelțuieli total cu întreţinerea şi reparațiile _| lei 1471 1171 1471 1471 1471 1,171] 14.047 Tabel 6.10, Estimarea cheltuielilor anuale cu întreținerea şi reparațiile pe primii 10 ani NA Specificaţie U.M. Anult | Anul2 | Anul3 | Anul4 | Anul$ 1 | Pondera cheltuieli cu într. și repar. în valore construcţii % 0,1% 0,2% 0,3% 0,4% 0,5% 2 | Valoarea canstrucţiilor lei ] 5.385.067 | 5.385.067 | 5.385.067 | 5.385.067 | 5.385.067 3 | Cheltuieli cu întreţinere și reparații af. construcțiilor lei 5.385| 10770] _16.155| 21,540) 26.925 4 | Pondera cheltuieli cu într. şi repar. în valore echipamente| _% 0,2% 0,4% 0,6% 0,8% 1,0% 5 | Valoarea echipamentelor lei | 4.330.867 | 4.330.867 | 4.330.867 | 4.330.867 | 4.330.867 | 6 | Cheltuieli cu întreţinere şi reparații af. echipamentelor lei 8,662 17.323) 25.985) 34647) 43.308 | 7 | Cheltuieli total cu întreţinerea şi reparațiile lei 14047) 28.093) 42.140 56.187) 70.234 | (continuare) i d Specificaţie U.M. Anul6 | Anul7 | Anul8 | Anul$ | Anul 10 i 1 | Pondera cheltuieli cu într. şi repar. în valore construcţii % 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 05% | 2 | Valoarea construcțiilor lei | 5.385.067 | 5.385.067 | 5.385.067 | 5.385.067 | 5.385.067 | 3 | Cheltuigii cu întreţinere şi reparații af. construcţiilor lei 26825) 26.925) _26.925| 26.925) 26.925 4 | Pondera cheltuieli cu într. şi repar. în valore echipamente) % 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 5 | Valoarea echipamentelor lei | 4.330.867 | 4.330.867 | 4.330.867 | 4.330.867 | 4.330.867 6 | Cheltuieli cu întreţinere şi reparații af. echipamentelor lei 43.309) _43.309| 43.309| 43.309| 43.309 7 | Cheltuieli total cu întreţinerea şi reparaţiile lei 70.234) 70.234] _70.234| 70.234| 70.234 Estimarea cheltuielilor fixe Cheltuielile de personal se formează ca produs între numărul de angajați ai CERC şi salariul brut al acestora precum contribuțiile angajatorului aferent salariului brut. Tabel 6.11. Estimarea cheltuielilor lunare cu salariile personalului în primul an de operare | | a Specificaţie U.M Luna 1 | Luna2 | Luna 3 | Luna 4 | Luna 5 | Luna 6 | Luna7 i 1 Număr personal persoane 5 5 5 5 5 5 5 2 Salariu brut lunar lei/lună 4000 | 4000 | 4.000 | 4.000) 4.000 | 4.000 | 4.000 j 3 Contribuţii ale angajatorului lunare leilună 680 680 680 680 680 680 680 | 4 Cheltuieli cu remuneraţia unei persoane | _lei/lună 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4.680 | 4680] 4.680 | Cheltuieli lunare de personal lei 23.400 | 23.400 | 23.400 j 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 (continuare) Specificaţie U.M. Luna 8 | Luna 9 | Luna 10 | Luna 11 | Luna 12 | TOTAL | 1 Număr personal persoane 5 5 5 5 5 5 2 Salariu brut lunar lei/lună 4000 | 4.000 4.000 4.000 4.000 | 48.000 3 Contribuţii ale angajatorului lunare lei/lună 680 680 680 680 680 8.160 4 Cheltuieli cu remuneraţia unei persoane | lei/lună 4.680 | 4.680 4.680 4.680 4.680 | 56.160 Cheltuieli lunare de personal lei 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 280.800 Pagina 36 din 57

Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere Dormeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de creștere Cerere de finanțare Modelul D.2 - Planul de afaceri pentru structura de sprijinire a afacerilor Tabel 6.12, Estimarea cheltuielilor anuale cu salariile personalului în primii 10 ani NA Specificaţie UN. | Anult | Anul2 | Anul3 | Anul4 | Anul5 1 | Număr personal persoane 5 5 5 5 5 2 | Salariu brut lunar lei/lună 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 3 | Contribuţii ale angajatorului lunare lei/lună 680 680 680 680 680 4 | Cheltuieli cu remuneraţia unei persoane leiflună 4680 | 4680] 4680) 4680 | 4.680 5 |_Cheltuieli lunare de personal lei 23.400 | 23400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 6 | Cheltuieli anuale de personal, din care: lei 280.800 | 280.800 | 280.800 | 280.800 | 280.800 7 | cheltuieli cu salariile lei 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 8 | contribuţii ale angajatorului lei 40.800 j 40.800 | 40.800 | 40.800 | 40.800 (continuare) A Specificaţie U.M. Anul6 | Anul7 | Anul8 | Anul9 | Anul 10 1 | Număr personal persoane 5 5 5 5 5 2 | Salariu brut lunar lei/lună 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 3 | Contribuţii ale angajatorului lunare lei/lună 680 680 680 680 680 4 | Cheltuieli cu remuneraţia unei persoane lei/lună 4680 | 4680] 4680] 4680 | 4.680 5 | Cheltuieli lunare de personal lei 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 6 | Cheltuieli anuale de personal, din care: lei 280.800 | 280.800 | 280.800 | 280.800 | 280.800 7 | - cheltuieli cu satariile lei 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 8 | - contribuţii ale angajatorului lei 40.800 | 40.800 | 40.800 | 40.800 | 40.800 Cheltuielile cu utilităţile fixe se determină ca produs între cantitatea estimată consumată în domeniul administrativ din fiecare categorie de utilități și tariful unitar pentru fiecare dintre acestea. Tabel 6.13. Estimarea cheltuielilor lunare fixe cu utilităţile pe primul an de operare Nr.crt, Specificaţie U.M. |Luna 1 | Luna 2 |Luna 3 |Luna 4 |Luna 5 |Luna 6 |Luna 7 1 Cheltuieli fixe cu energia electrică 2 Consum mediu lunar fix de energie electrică | kWh 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 j 2.000 | 2.000 4 Tarif unitar energie electrică leikWh | 045| 045| 045| 045 045 | 045| 045 5 Cheltuieli lunare fixe cu energia electrică lei 800 900 900 900 800 900 900 6 Cheltuieli fixe cu apa și canalizarea 7 Consum mediu lunar fix de apă şi canalizare me 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 9 Tarif unitar apă canalizare lei/mc 3,00 | 300| 300| 300| 300 300 | 3,00 1 Cheltuieli lunare fixe cu apa şi canalizarea lei 150 150 150 150 150 150 150 Total cheltuieli fixe lunare cu utilităţile lei 1.050 | 1.050 j 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 (continuare) Nr. crt. Specificaţie UM | Luna8 | Luna 9 | Luna 10 | Luna 11 | Luna 12 | TOTAL Cheltuieli fixe cu energia electrică Pagina 37 din 57

Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de creștere Modelul D.2 - Planul de afaceri pentru structura de sprijinire a afacerilor Cerere de finanțare 2 Consum mediu lunar fix de energie electrică | kWh 2.000 | 2.000 2.000 2.000 2.000 | 24.000 4 Tarif unitar energie electrică lei/kWh 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 5 Cheltuieli lunare fixe cu energia electrică lei 900 900 900 900 900 | 10.800 6 Cheltuieli fixe cu apa şi canalizarea 7 Consum mediu lunar fix de apă şi canalizare |__me 50,00 | 50,00 50,00 50,00 50,00 600 9 Tarif unitar apă canalizare lei/mc 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 10 Cheltuieli lunars fixe cu apa şi canalizarea lei 150 180 150 150 150 | 1.800 Total cheltuieli fixe lunare cu utilităţile lei 1.050 | 1.050 1.050 1.050 1.050 | 12.600 Tabel 6.14. Estimarea cheltuielilor anuale fixe cu utilităţile pe primii 10 ani de operare a Specificaţie U.M. | Anul1 | Anul2 | Anul 3 | Anul 4 | Anul5 1 | Cheltuieli fixe cu energia electrică 2 | Consum mediu lunar fix de energie electrică | kWh 2.000 j 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 3 | Consum anual fix de energie electrică kWh | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 4 | Tarif unitar energie electrică 0,45 | 045) 045| 045| 045 5 | Cheltuieli anuale fixe cu energia electrică lei 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 6 | Cheltuieli fixe cu apa şi canalizarea 7 | Consum mediu lunar fix de apă şi canalizare | mo 50 50 50 50 50 8 | Consum anual me 600 600 600 600 600 9 | Tarif unitar apă canalizare lei/me 3,00 3,00 3.00 3,00 3,00 10 | Cheltuieli anuale fixe cu apa şi canalizarea lei 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 11 | Total cheltuieli fixe anuale cu utilităţile lei 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 (continuare) N Specificaţie U.M. | Anul6 | Anul 7 | Anul 8 | Anul 9 | Anul 10 1 _| Cheltuieli fixe cu energia electrică 2 | Consum mediu lunar fix de energie electrică | kWh 2.000 | 2.000 ] 2.000) 2.000 | 2.000 3 | Consum anual fix de energie electrică kWh | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 4 | Tarif unitar energie electrică 0,45 0,45 0,45 045 0,45 5 | Cheltuieli anuale fixe cu energia electrică lei 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 6 | Cheltuieli fixe cu apa şi canalizarea 7 | Consum mediu lunar fix de apă şi canalizare me 50 50 50 50 50 8 | Consum anual me 600 600 600 600 600 9 | Tarif unitar apă canalizare lei/mc. 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 10 | Cheltuieli anuale fixe cu apa şi canalizarea lei 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 1.800 11 | Total cheltuieli fixe anuale cu utilităţile lei 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 Celelalte cheltuieli fixe se estimează forfetar, valoarea acestora fiind prezentată în tabelul de mai jos. Pagina 38 din 57

Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de creștere Tabel 6.15. Estimarea altor cheltuieli lunare fixe pe primul an de operare Cerere de finanțare Modelul D.2 - Planul de afaceri pentru structura de sprijinire a afacerilor a Specificaţie UN. | Luna 1 | Luna 2 | Luna 3 | Luna 4 | Luna 5 | Luna 6 | Luna 7 1 | Cheltuieli cu serviciile de protecţie şi pază lei | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 2 | Cheltuilei cu telefonia şi internetul lei | 1.000) 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 3 | Cheltuieli cu asigurările de clădiri şi echipamente | lei | 4.000) 4.000 | 4000 | 4000 | 4.000 | 4000 | 4.000 4 | Cheltuieli cu serviciile de salubritate lei 250 250 250 250 250 250 250 5 | Cheltuieli cu serviciile bancare lei 300 300 300 300 300 300 300 6 | Cheltuieli cu amortizarea lei | 35.121 | 35.121 | 35.121 | 35.121 | 35.121 | 35.121 | 35.121 Total alte cheltuieli fixe lei | 43.671 | 43.671 | 43.671 | 43.671 | 43.671 | 43.671 | 43.671 (continuare) d Specificaţie U.M. | Luna 8 | Luna 9 | Luna 10| Luna 11 | Luna 12 | TOTAL 1 | Cheltuieli cu serviciile de protecţie şi pază lei | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 36.000 2 | Cheltuilei cu telefonia şi internetul lei 1.000 | 1.000 1.000 1.000 1.000 | 12.000 3 | Cheltuieli cu asigurările de clădiri şi echipamente | lei | 4.000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 48.000 4 | Cheltuieli cu serviciile de salubritate lei 250 250 250 250 250 3.000 5 | Cheltuieli cu serviciile bancare lei 300 300 300 300 300 3.600 6 | Cheltuieli cu amortizarea lei | 35.121 | 35.121 | 35.121 | 35.121 | 35.121 | 421.457 Total alte cheltuieli fixe lei | 43.671 | 43.671 | 43.671 j 43.671 | 43.671 | 524.057 Tabel 6.16. Estimarea altor cheltuieli anuale fixe pe primii 10 ani de operare a Specificaţie U.M. | Anul1 | Anul2 | Anul3 | Anul4 | Anul5 1 | Cheltuieli cu serviciile de protecţie şi pază lei 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 2 | Cheltuilei cu telefonia şi internetul lei 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 3 | Cheltuieli cu asigurările de clădiri şi echipamente | lei 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 4 | Cheltuieli cu serviciile de salubritate lei 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 5 | Cheltuieli cu serviciile bancare lei 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 6 | Cheltuieli cu amortizarea lei | 421.457 | 421.457 | 421,457 | 421.457 | 421.457 7 | Total alte cheltuieli fixe lei | 524.057 | 524.057 | 524.057 | 524.057 | 524.057 (continuare) A Specificaţie U.M. | Anul6& | Anul7 | Anul8 | Anul9 | Anul 10 1 | Cheltuieli cu serviciile de protecţie şi pază lei 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 2 | Cheltuilei cu telefonia şi internetul lei 12.000 ] 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 3 | Cheltuieli cu asigurările de clădiri şi echipamente | lei 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 4 | Cheltuieli cu serviciile de salubritate lei 3.000 3000 | 3.000 | 3.000 3.000 5 | Cheltuieli cu serviciile bancare lei 3.600 3.600 3,600 3.600 3.600 6 | Cheltuieli cu amortizarea lei | 416.017 | 416.017 | 416.017 | 416.017 | 416.017 7 | Total alte cheltuieli fixe lei | 518.617 | 518.617 | 518.617 | 518.617 | 518.617 Pagina 39 din 57

Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - pali urbani de creştere Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de creştere Cerere de finanțare Modelul D.2 - Planul de afaceri pentru structura de sprijinire a afacerilor Tabel 6.17, Centralizatorul cheltuielilor lunare Nr. crt. Specificaţie U.M. | Luna 1 | Luna2 | Luna 3 | Luna 4 | Luna 5 | Luna 6 | Luna 7 Cheltuieli variabile 1 Cheltuieli cu serviciile lectorilor lei 0 01 4907 0| 1067| 4907) 2.133 2 Cheltuieli materiale consumabile lei 6.146 | 6.146 | 6.146 | 6.146 | 9014 | 9.014] 904 3 Cheltuieli cu utilităţile variabile lei 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1.946 | 1946 | 1.946 4 Cheltuieli cu întreţinerea și reparaţiile | lei 1171 1.171 1171 | 1171 | _ 1171 | 1171] _ 1171 Cheltuieli fixe 5 Cheltuieli anuale de personal lei | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 6 Cheltuieli fixe cu utilităţile lei 1.050 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 7 Alte cheltuieli fixe lei | 43.871 | 43.671 | 43.671 | 43671 | 43.671 | 43.671 | 43.671 TOTAL CHELTUIELI lei | 76.846 | 76.846 | 81.752 | 76.846 | 81.318 | 85.158 | 82.384 (continuare) Nr. crt. Specificaţie UM. | Luna 8 | Luna 9 | Luna 10 | Luna 11 | Luna 12 | TOTAL Cheltuieli variabile 1 Cheltuieli cu serviciile lectorilor lei 4907 | 2.133 4.907 5.973 4907 | 35.838 2 Cheltuieli materiale consumabile lei 9014 | 11.882 | 11.882 | 11.882 | 11.882 | 108.163 3 Cheltuieli cu utilităţile variabile lei 1.946 | 2.483 2.483 2.483 2483 | 23.349 4 Cheltuleli cu întreţinerea şi reparaţiile | lei 1171 1.171 1.171 1.171 1171 | 14.047 Cheltuieli fixe 5 Cheltuieli anuale de personal lei | 23.400 | 23400 | 23.400 | 23400 | 23.400 | 280.800 6 Cheltuieli fixe cu utilităţile lei 1.050 | 1.050 1.050 1.050 1.050 | 12.600 7 Alte cheltuieli fixe lei | 43.671 | 43671 | 43.671 | 43.671 | 43671 | 524.057 TOTAL CHELTUIELI lei | 85.158 | 85.790 | 88.563 | 89.630 | 88.563 | 998.854 Centralizarea cheltuielilor anuale pentru primii 10 ani de operare este realizată în cadrul proiecției Contului de profit şi pierdere 6.2. Proiecția bilanţului (lunar în primul an de analiză şi anual pentru ceilalți ani de analiză) Pentru proiecția bilanţului sunt necesare următoarele informații: e estimarea evoluției valorii nete a imobilizărilor estimarea evoluției valorii stocurilor, creanţelor și datoriile non-financiare pe termen scurt (a componentelor necesarului de fond de rulment) + estimarea evoluției disponibilului de numerar în conturile bancare şi casă (din cadrul fluxului de numerar - pct. 6.4) Valoarea elementelor necorporale și corporale care rezultă în urma investiţiei, precum şi amortizarea anuală a acestora este prezentată în tabelul următor. Tabel 6.18. Valoarea şi structura imobilizărilor (lei) Nr. Specificaţie Valoarea Amortizare Valoare Per. de Amortizare crt, brută cumulată netă amortizare anuală Pagina 40 din 57

Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de creştere Cerere de finanțare Modelul D.2 - Planul de afaceri pentru structura de sprijinire a afacerilor 1 | Active necorporale 225.606 o 225.606 5 45.121 2 | Construcții 5.385.067 0 5.385.067 40 134,827 3 | Echipamente 4.330.867 o 4.330.867 20 218.543 4 | Dotări 251.662 o 251.662 10 25.166 5 | TOTAL IMOBILIZĂRI 10.193.202 0) 10.193.202 421.457 Evoluția valorii brute, a amortizării anuale, a amortizării cumulate şi valorii nete a acestor imobilizări este determinată în tabelul ce urmează, Tabel 6.19. Estimarea valorii brute, nete, a amortizării lunare şi cumulate în primul an de opeare(lei) Nr. Specificaţie Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna4 Luna 5 Luna 6 Luna7 crt. Valoarea brută 1 | Active necorporale 225.606|' 225.606] 225.606| 225.606| 225.606] 225.606| 225.606 2 | Construcţii 5.385.067) 5.385.067) 5.385.067) 5.385.067] 5.385.067| 5.385.067) 5.385.067 3 | Echipamente 4.330.867) 4.330.867) 4.330.867] 4.330.867] 4.330.867) 4.330.867) 4.330.867 4 | Dotări 251.662) 251.662| 251662| 251.662] 251.662) 251.662 5 | TOTAL VALOARE BRUTĂ 10.193.202 10.193.202| 10.193.202| 10.193.202] 10.193.202] 10.193.202] 10.193.202 Amortizare anuală calculată 1 | Active necorporale 3.760 3.760 3.760 3.760 3.760 3.760 3.760 2 | Construcţii 11.219 11.219 11.219 11.219 11.219 11.219 11.219 3 | Echipamente 18.045 18.045 18.045 18.045 18.045 18.045 18.045 4 | Dotări 2.097 2.097 2.097 2.097 2.097 2.097 2.097 TOTAL AMORTIZARE 5 | ANUALĂ CALCULATĂ 35.121 35.121 35.121 35.121 35.121 35.121 35.121 Amortizare cumulată 1_| Active necorporale 3.760 7.520 11.280 15.040 18.801 22.561 26.321 2 | Construcții 11.219 22.438 33,657 44.876 56.094 67.313 18.532 3 | Echipamente 18.045 36.091 54.136 72.181 90.226) _108.272| 126.317 4 | Dotări 2.097 4.194 6.292 8.389 10.486 12.583 14.680 5 | TOTAL AMORTIZARE CUMULATĂ 35.121 70.243) _105.364| _140.486| 175.607] 210.729| 245.850 Valoarea netă 1 | Active necorporale 221,846) _218.086| _214.326| 206.806) 203.046| 199.285 2 | Construcţii 5.373.848] 5.362,629| 5.351.410) 5.340.191] 5.328.972| 5.317.754| 5.306.535 3 | Echipamente 4.312.821) 4.294.776| 4.276.731| 4.258.686| 4.240.640| 4.222.595 4.204.550 4 | Dotări 249.565) _247.468| 245.371) 243.274) 241,176| _239.079| 236.982 5 j TOTAL VALOARE NETĂ 10.158.081 | 10.122.959 | 10.087.838| 10.052.716) 10.017.595| 9.982.473| 9.947.352 (continnuare) Nr. Specificaţie Luna 8 Luna 9 Luna 10 | Luna 11 Luna 12 TOTAL crt, Valoarea brută 1 | Active necorporale 225.606| 225.606] 225.606) 225.606| 225.606 Pagina 41 din 57

Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creștere Domeniul major de intervenţie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de creștere Cerere de finanțare Modelul D.2 - Planul de afaceri pentru structura de sprijinire a afacerilor Nr. Specificaţie Luna 8 Luna $ Luna 10 | Luna 11 Luna 12 TOTAL art, 2 | Construcţii 5.385.067) 5.385.067) 5.385.067] 5.385.067) 5.385.067) 5.385.067 3 | Echipamente 4.330.867| 4.330.867| 4.330.867| 4.330.867 4.330.867| 4.330.867 4 | Dotări 251.662] _251.662j 251662) 251.602) 251,662 5 | TOTAL VALOARE BRUȚĂ 10.193.202 | 10.193.202 | 10.193.202) 10.193.202 | 10.193.202| 10.193.202 Amortizare anuală calculată 1_| Active necorporale 3.760 3.760 3.760 3.760 3.760 45.121 2 | Construcţii 11.219 11.219 11.218 11.219 11,219] 134.627 3 | Echipamente 18.045 18.045 18.045 18.045 18.045) 216.543 4 |Dotări 2.097 2.097 2.097 2.097 2.097 25.166 5 | TOTAL AMORTIZARE ANUALĂ CALCULATĂ 35,121 35.121 35.121 35.121 35.121) 421.457 Amortizare cumulată 1 | Active necorporale 30.081 33.841 37.601 41,361 45.121 45.121 2 | Construcţii 89,751 100.970] 112,189] 123.408) 134.627) 134.627 3 | Echipamente 144,362| 162407) 180.453) 198498) 216,543] 216.543 4 |Dotări 16.777 18.875 20.972 23.069 25.166 25.166 5 | TOTAL AMORTIZARE CUMULATĂ 280.972| 316.093] 351.215) 386.336) _421.457| 421.457 Valoarea netă 1_| Active necorporale 195.525] 191.765) 188.005) 184.245) 180.485) 180.485 2 | Construcţii 5.205.316| 5.284.097| 5.272.878| 5.261.659| 5.250.440) 5.250.440 3 | Echipamente 4.186.504| 4.168.459| 4.150.414] 4.132.369| 4.114.323) 4.114.323 4 |Dotări 234885| 230.691] 228.593] 226.496] 226.496 5 | TOTAL VALOARE NETĂ 9.912.230| 9.877.109| 9.841.988| 9.806.866| 9.771.745| 9.771.745 Tabel 6.20. Estimarea valorii brute, nete, a amortizării anuale şi cumulate În primii 10 ani de operare (lei) Nr. _ „Specificaţie MT |. An2 _An3 Anâ An5 art | Valoarea brută 1 _| Active necorporale 225.606] 225.606] 225.606| 225.606) 225.606 2 | Construcţii 5.385.067| 5.385.067) 5.385.067| 5.385.067| 5.385.067 3 | Echipamente 4.330.867] 4.330.867) 4.330.867| 4.330.867) 4.330.867 4 | Dotări 251.662| 251662| 251.662| 251.662 5 | TOTAL VALOARE BRUTĂ 10.193.202) 10.193.202| 10.193.202 | 10.193.202 10.193.202 Amortizare anuală calculată 1_| Active necorporale 45.121 45.121 45.121 45.121 45.121 2 | Construcţii 134.627] 134.627) 134627) 134.627) 134.627 3 | Echipamente 216.543) 216.543| 216.543| _216.543| 216.543 4 | Dotări 25.166 25.166 25.166 25.166 25.166 5 | TOTAL AMORTIZARE ANUALĂ CALCULATĂ 421457| _421.457| _421457| 421.457 Amortizare cumulaţă 1 | Active necorporale 45.121 90,242) 135.364) 180.485) 225.606 2 | Construcţii 134.627] 269.253) 403.880] _538.507| 673.133 3 | Echipamente 216.543] 433.087) 649.630) 1.082.717 4 | Dotări 25.166 50.332 75499) 100.665) 125.831 5 | TOTAL AMORTIZARE CUMULATĂ 421.457| _842.915| 1.264.372| 1.685.830| 2.107.287 Valoarea netă 1 | Active necorporale 180.485| 135.364 90.242 45.121 0 2 | Construcţii 5.250.440| 5.115.814] 4.981.187) 4.846.560) 4.711.934 3 | Echipamente 4.114.323| 3.897.780| 3.681.237| 3.464.693, 3.248.150 4 | Dotări 226496| _201.330| _176.164| 150.997| 125.831 Pagina 42 din 57

Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşetor - poli urbani de creştere Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de creştere Cerere de finanțare Modelul D.2 - Planul de afaceri pentru structura de sprijinire a afacerilor Nr. Specificaţie Ani An2 An3 An4 An5 crt 5 | TOTAL VALOARE NETĂ 9.771.745| 9.350.287) 8.928.830| 8.507.372) 8.085.915 (continuare) Nr. Specificaţie An7 An8 An8$ An 10 crt, Valoarea brută 1 | Active necorporale 198.406| _198.406| 198.406) 198.406) 198.406 2 | Construcţii 5.385.067| 5.385.067| 5.385.067) 5.385.067] 5.385.067 3 | Echipamente 4.330.867| 4.330.867] 4.330.867) 4.330.867| 4.330.867 4 | Dotări 251.662] _251.662| 251.662) 251.662| 251.662 5 | TOTAL VALOARE BRUTĂ 10.166.002 | 10.166.002 | 10.166.002] 10.166.002 | 10.166.002 Amortizare anuală calculată 1_| Active necorporale 39.681 39.681 39.681 39.681 39.681 2 | Construcţii 134627) _134.627| 134.627) 134.627 3 | Echipamente 216.543) 216.543) 216.543| 216.543| 216.543 4 | Dotări 25.166 25.166 25.166 25.166 25.166 5 | TOTAL AMORTIZARE ANUALĂ CALCULATĂ 416.017] _416.017| 416.017] 416.017) 416.017 Amortizare cumulată 1 _|_Active necorporale 39.681 79.362) 119.044) 158725| 198.406 2 | Construcţii 807.760) _942.387| 1.077.013] 1.211.640| 1.346.267 3 | Echipamente 1.209.260| 1.515.803) 1.732.347) 1.948.890) 2.165.433 4 | Dotări 150.997) _176.164| 201.330] 226.496) 251.662 5 | TOTAL AMORTIZARE CUMULATĂ 2.297.699) 2.713.716, 3.129.734| 3.545.751| 3.961.769 Valoarea netă 1 | Active necarporale 158.725 119.044 79.362 39.681 0 2 | Construcţii 4577.307| 4442680] 4.308.054] 4.173.427| 4.038.800 3 | Echipamente 3.031.607| 2.815.063| 2.598.520) 2.381.977| 2.165.433 4 | Dotări 100.665 75.499 50.332 25.166 0 5 | TOTAL VALOARE NETĂ 7.868.303| 7.452.286| 7.036.268, 6.620.251j 6.204.233 Estimarea valorii stocurilor, creanţelor și a datoriilor nan-financiare pe termen scurt este realizată tabelul următor. Tabel 6.21. Estimarea valorii NFR şi a componentelor sale în primii 10 ani de operare (lei) Specificaţie Ani An2 An3 An4 An5 Valoarea încasărilor 812.349 | 950.481 | 1.105.681 | 1.285.457 | 1.416.081 Durata medie a unei rotații a stocurilor (zile) 20 20 20 20 20 Durata medie de încasare a creanţelor (zile) 10, 10 10 10 10 Durata medie de plată a datoriilor de exploatare (zile) 20 20 20 20 20 Nivelul mediu al stocurilor 44512 | 52.081 60.585 70.436 71.593 Nivelul mediu a creanţelor 22.256 | 26.041 30.293 35.218 38.797 Nivelul mediu a datoriilor de exploatare 44512 | 52.081 60.585 70.436 17.593 Nivelul mediu al NFR 22.256 | 26.041 30.293 35.218 38.797 Variatia NFR 22.256 3.784 4.252 4.925 3.579 Durata medie a unei rotații a NFR (zile) 10,00 | 10,00 10,00 10,00 10,00 (continuare) Pagina 43 din 57

Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poti urbani de creștere Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de creştere Modelul D.2 - Planul de afaceri pentru structura de sprijinire a afacerilor Cerere de finanțare Specificaţie An6 An7 An8 An9 An 10 Valoarea încasărilor 1.426.352 | 1.426.352 | 1.426.352 | 1.426.352 | 1.426.352 Durata medie a unei rotații a stocurilor (zile) 20 20 20 20 20 Durata medie de încasare a creanţelor (zile) 10 10 10 10 10 Durata medie de plată a datoriilor de exploatare (zile) 20 20 20 20 20 Nivelul mediu al stocurilor 78.156 78.156 78.156 78.156 78.156 Nivelul mediu a creanţelor 39.078 39.078 39.078 39.078 39.078 Nivelul mediu a datoriilor de exploatare 78.156 78.156 78.156 78.156 78.156 Nivelul mediu al NFR 38.078 39.078 39.078 39.078 39.078 Variatia NFR 281 Q 0 0 0 Durata medie a unei rotații a NFR (zile) 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Proiecţia bilanţului contabil este prezentată în tabelul ce urmează Tabel 6.22. Bilanţul contabil previzionat lunar pentru primul an de operare (lei) Specificaţie Nr. Luna1 Luna2 Luna 3 Luna 4 Luna5 | Luna rd. A. ACTIVE IMOBILIZATE Il. IMOBILIZĂRI NECORPORALE 01] 221.846| 218.086| 214326) 210.566| 206.806| 203.046 Il. IMOBILIZĂRI CORPORALE 02| 9.936.235| 9.904.873| 9.873.512| 9.842.151| 9.810.789|9.779.428 III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE 03 Q 0 a o 0 0 ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 04| 10.158.081 | 10.122.959 | 10.087.838 | 10.052.716 | 10.017.595 9.982.473 B. ACTIVE CIRCULANTE 1. STOCURI 05 44512 44512 44.512 44.512 44512| 44.512 Il CREANŢE 06 22.256 22.256 22.256 22.256 22.256) 22.256 IL, INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURT | 07 0 0 o 0 o 0 IV, CASA ȘI CONTURI LA BANCI 08 876 -10,459 -18.900 -25.235 -32.674| _-21.767 ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL 05 67.644 58.310 52.868 41534 34.094) 45.002 C. CHELTUIELI ÎN AVANS EET 10 D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN 1 87.512 87.512 87.512 87.512 87.512| 87.512 E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE 12 -19.868 -31.203 -34,644 45.979 53418| -42.510 F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 13| 5.242.410) 5.213.515| 5.192.513| 5.163.618| 5.138.618 | 5.131.964 G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O 14 o o o 0 o PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ŞI CHELTUIELI| 15 I. VENITURI ÎN AVANS, din care: 16] 4.895.802 4.878.241| 4.860.881| 4.843.120| 4.825.559 4.807.999 -ct. 131 17| 4.895.802) 4.878.241] 4.860.681] 4.843.120) 4.825.559 | 4.807.999 -ct. 472 18 J. CAPITAL ŞI REZERVE I. CAPITAL, din care: 19| 5.279.839 | 5.279.839] 5.279.839| 5.279.839| 5.279.839 [5.279.839 - capital subscris nevărsat 20 - capital subscris vărsat 21] 5.279.839| 5.279.839| 5.279.839| 5.279.839) 5.279.839] 5.279.839 - patrimoniul regiei 22 II. PRIME DE CAPITAL 23 2 III. REZERVE DIN REEVALUARE - sold creditor 24 - sold debitor 25 Pagina 44 din 57

Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniui: Poli de creștere Cerere de finanțare Modelul D.2 - Planul de afaceri pentru structura de sprijinire a afacerilor IV. REZERVE 26 V. REZULTATUL REPORTAT - sold creditor 27 0 0 0 o 0 - sold debitor 28 37.429 66.324 87.326| _116.221| 141.222 VI. REZULTATUL EXERCIŢIULUI - sold creditor 29 0 0 0 0 0 0 - sold debitor 30 37.429 28.895 21.002 28.895 25.000 6.653 Repartizarea profitului 31 o o 0 0 0 0 TOTAL CAPITALURI PROPRII 32| 5.242.410| 5.213.515 5.192.513) 5.163.618| 5.138.618 | 5.131,964 Patrimoniul public 33 TOTAL CAPITALURI 34| 5.242.410| 5.213.515| 5.192.513| 5.163.618, 5.138.618| 5.131.864 (continuare) Specificaţie Nr. Luna 7 Luna 8 Luna$ | Luna 10 | Luna 11 Luna 12 rd. A. ACTIVE IMOBILIZATE Il. IMOBILIZĂRI NECORPORALE 01 199.285] _195.525| 191.765] 188.005 184.245) 180.485 Il. IMOBILIZĂRI CORPORALE 02 9.748.066) 9.716.705| 9.685.344| 9.653.982) 9.622.621] 9.591.260 Il, IMOBILIZĂRI FINANCIARE 03 0 o 0 0 0 0 ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 04 9.947.352) 9.912.230| 9.877.109| 9.841.988| 9.806.866| 9.771,745 B. ACTIVE CIRCULANTE l. STOCURI 05 44.512 44.512 44512 44.512 44.512 44512 Il. CREANŢE 06 22.256 22.256 22.256 22.256 22.256 22.256 SCURT FINANCIARE PE TERMEN 07 6 0 o 0 0 0 IV, CASA ŞI CONTURILA BĂNCI 08 -26.006| _-13.392| -10.109 10.028 24.830 1,967 ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL 09 40.162 53.377 56.659 76.79% 91,599 68.736 C. CHELTUIELI ÎN AVANS 10 D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR- o "1 87.512 37.512 87.512 87.512 87.512 44.512 PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV 12 -46.750 -34.136 -30.853 10.716 4.086 24.223 DATORII CURENTE NETE CURENTE TOR 13 5.110.164| 5.105.218| 5090839) 5.093.515| 5.090.757) 5.093.334 G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR- o 14 o o o 0 0 0 PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ŞI 45 CHELTUIELI I. VENITURI ÎN AVANS, din care: 18 4.790.438) 4.772.877| 4.155.316| 4.737.756| 4.120.195) 4.702.634 -ct, 131 17 4.790.438| 4.772.877| 4.155.316) 4737.756| 4.720.195| 4.702.634 -ct. 472 18 J. CAPITAL ŞI REZERVE I. CAPITAL, din care: 19 5.279.839| 5.278.839| 5.279.839| 5.279.839) 5.279.839) 5.279.839 - capital subscris nevărsat 20 - capital subscris vărsat 21 5.279.839| 5.279.839] 5.279.839) 5.279.839| 5.279.839) 5.279.839 - patrimoniul regiei 22 Il. PRIME DE CAPITAL 23 III, REZERVE DIN REEVALUARE - sold creditor 24 - sold debitor 25 Pagina 45 din 57

Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creștere Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de creştere Cerere de finanțare Modelul D.2 - Planul de afaceri pentru structura de sprijinire a afacerilor IV, REZERVE 26 | V. REZULTATUL REPORTAT - sold creditor 27 0 0 0 0 0 0 - sold debitor 28 147875) _169.675| 174.621) 188.900 186.323 189.082 VI. REZULTATUL EXERCIŢIULUI - sold creditor 29 0 0 0 2.576 0 2.576 - sold debitor 30 21.801 4.946 14.278 0 2.758 0 Repartizarea profitului 31 0 0 0 0 o 0 TOTAL CAPITALURI PROPRII 32 5.110,164| 5.105,218| 5.090.039| 5.093.516) 5.090.757) 5.093.334 Patrimoniul public 33 TOTAL CAPITALURI 34 5.110,164| 5.105,218| 5.090.939) 5.083.516| 5.090,757| 5.093.334 Tabel 6.23. Bilanţul contabil previzionat pentru primii 10 ani de operare (lei) Specificaţie Nr. Anut1 Anul 2 Anul 3 Anul4 Anul 5 rd, A, ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE 01 180.485 | 135.364 90,242 45.121 0)! Il. IMOBILIZĂRI CORPORALE 02 | 9.591.260 | 9.214.923 | 8.838.587 8.462.251 8.085.915 | | III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE 03 0 0 0 0 0 ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 04 | 9.771.745 | 9.350.287 | 8.928.830 8.507.372 8.085.915 B. ACTIVE CIRCULANTE l, STOCURI 05 44512 52.081 60.585 70.436 71.593 Il CREANȚE 06 22.256 26.041 30.293 35.218 38.797 III. INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURT 07 o 0 0 Q 0 IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI 08 1.967 | 105.277 | 308.060 609.731 981.676 | * ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL 09 68.735 | 183.399 | 398.938 715.385 1.098.066 | i C. CHELTUIELI ÎN AVANS 10 ; D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN 11 44.512 52.081 60.585 70.436 71.593 E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE 12 24.223 | 131318 | 338.353 644.949 1.020.473 F, TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 13 | 5.093.333 | 4.989.700 | 4.986.006 5.081.874 5.246.669 G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O 14 o o o 0 ol! PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN | H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ŞI CHELTUIELI 15 | l. VENITURI ÎN AVANS, din care: 16 | 4.702.634 | 4.491.905 | 4.281.177 4.070.448 3.859.719 | | - ot. 131 17 | 4.702.634 | 4.491.805 | 4.281.177 4.070.448 3.859.719 | | -ct. 472 18 | J. CAPITAL ŞI REZERVE I. CAPITAL, din care: 19 | 5.279.839 | 5.279.839 | 5.279.839 5.279.839 5.279.839 - capital subscris nevărsat 20 - capital subscris vărsat 21 | 5.279.839 | 5.279.839 | 5.279.838 5.279.839 5.279.839 - patrimoniul regiei 22 Il, PRIME DE CAPITAL 23 III. REZERVE DIN REEVALUARE - sold creditor 24 - sold debitor 25 IV. REZERVE 26 V. REZULTATUL REPORTAT - sold creditor 27 0 0 0 0, Pagina 46 din 57

Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere Domeniul major de intervenție 1,1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de creştere Cerere de finanțare Modelul D.2 - Planul de afaceri pentru structura de sprijinire a afacerilor Specificaţie Nr. Anul î Anul 2 Anul 3 Anul4 Anul 5 td. - sold debitor 28 186.506 290.138 293.833 197.965 VI. REZULTATUL EXERCIŢIULUI - sold oreditor 29 0 0 0 95.868 164.79 - sold debitor 30 186.506 103.634 3.694 Repartizarea profitului 31 0 0 0 0 0 TOTAL CAPITALURI PROPRII 32 | 5.093.333 | 4.989.700 | 4.986.006 5.081.874 5.246.669 Patrimoniul public 33 TOTAL CAPITALURI 34 | 5.093.333 | 4.989.700 | 4.986.006 5.081.874 5.246.669 (continuare) Specificaţie Nr. Anul 6 Anul7 Anul 8 Anul $ Anul 10 rd, A. ACTIVE IMOBILIZATE |. IMOBILIZĂRI NECORPORALE 01 158.725 119.044 79.362 39.681 o Il. IMOBILIZĂRI CORPORALE 02 | 7.709.578 | 7.333.242 | 6.956.906 | 6.580.570 | 6.204.233 III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE 03 0 0 o 0 0 ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 04 | 7.868,303 | 7.452.286 | 7.036.268 | 6.620.251 | 6.204.233 B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI 05 78.156 78.156 18.156 78.156 78.156 Il. CREANŢE 06 39.078 39.078 39.078 39.078 39.078 II. INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURT 07 0 0 0 0 0 IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI 08 | 1.184.477 | 1.585.965 | 1.987.453 | 2.388.941 | 2.790.429 ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL 09 | 1.301.711 | 1.703.199 | 2.104.687 2.506.175 | 2.807.863 G. CHELTUIELI ÎN AVANS 10 D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN 11 78.156 78.156 78.156 78.156 18.156 E, ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE 12 | 1.223.555 | 1.625.043 | 2.026.531 2.428.018 | 2.828.507 F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 13 | 5.420.307 | 5.593.946 | 5.767.584 | 5.041.223 | 6.114.862 G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O 14 o o o o o PERIOADĂ MA! MARE DE UN AN H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ŞI CHELȚUIELI 15 |. VENITURI ÎN AVANS, din care: 16 | 3.671.551 | 3.483.383 | 3.295.215 | 3.107.047 | 2.918.875 -ct. 131 17 | 3671551 | 3.483.383 | 3.205.215 | 3.107.047 | 2.918.879 -ct. 472 18 J. CAPITAL ŞI REZERVE I. CAPITAL, din care: 19 | 5.279.839 | 5.279.839 | 5,279.839 | 5.279.839 | 5.279.839 - capital subscris nevărsat 20 - capital subscris vărsat 21 | 5.279.839 | 5.279.839 | 5.279.839 | 5.279.839 | 5.279.839 - patrimoniul regiei 22 II. PRIME DE CAPITAL 23 III. REZERVE DIN REEVALUARE - sold creditor 24 - sold debitor 25 IV. REZERVE 26 V. REZULTATUL REPORTAT - sold creditor 27 0 140.468 314.107 487.745 661.384 - sold debitor 28 33.171 0 0 0 0 VI. REZULTATUL EXERCIŢIULUI Pagina 47 din 57

Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creştere Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de creştere Cerere de finanțare Modelul D.2 - Planul de afaceri pentru structura de sprijinire a afacerilor Specificaţie Nr. | Anul6& Anul 7 Anul8 Anul 9 Anul 10 rd. - sold creditor 29 173.839 173.839 173.639 173.639 173.639 - sold debitor 30 Repartizarea profitului 31 0 Q 0 0 0 TOTAL CAPITALURI PROPRII 32 | 5.420,307 | 5.593.946 | 5.767.584 | 5.941.223 | 6.114.862 Patrimoniul public 33 TOTAL CAPITALURI 34 | 5.420.307 | 5.593.846 | 5.767.584 | 5.941.223 | 6.114.882 6.3. Proiecția contului de profit și pierdere Proiecţia contului de profit și pierdere lunar pentru primul an de operare este realizată în tabelul ce urmează. Tabel 6.24. Estimarea profitului sau pierderii lunare pentru primul an de operare Denumirea indicatorului Nr. | Luna 1 | Luna2 | Luna 3 | Luna 4 | Luna 5 | Luna 6 | Luna7 rd. 1. Cifra de afaceri netă 01 | 21.856| 30.390) 43189| 30.390) 38.757) 60.944| 43.023 Producţia vândută 02 | 21.856| 30.390) 43.189| 30.390) 38.757) 60.944) 43.023 Venituri din vânzarea mărfurilor 03 Venituri din subvenţii de exploatare ua aferente cifrei de afaceri nete 2. Variația stocurilor - sold debitor 05 - sold creditor 06 3. Producţia imobilizată 07 4. Alte venituri din exploatare 08 | 17.561] 17.561] 17.561| 17.561| 17.561] 17,561] 17.561 VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL 09 | 38.417) 47.951] 60.750) 47.951) 56.318] 78.505] 60.884 5. a) Cheltuieli cu materiile prime 10] 6146) 6146| 6146| 6146) 9014) oo14| 9014 şi materialele consumabile Alte cheltuieli materiale 11 b) Alte cheltuieli din afară (cu energie și apă) 12 2458| 2458) 2458] 2996| 2.996) 2.996 6) Cheltuieli privind mărfurile 13 6. Cheltuieli cu personalul, în care: 14 | 23400| 23400| 23400j 23400) 23400| 23.400| 23.400 a) Salarii 15 | 20.000| 20.000, 20.000| 20.000) 20.000) 20.000] 20.000 b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială 16 3400) 3.400] 3400| 3.400| 3.400| 3400) 3.400 7. a) Amortizări şi provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale şi necorporale 17 | 35.121| 35.121| 35121] 35.121) 35.121| 35121| 35.121 a. 1) Cheltuieli 18 | 35.121] 35,121) 35.121] 35.121) 35.121| 35.121| 35.121 a, 2) Venituri 19 7. b) Ajustarea valorii activelor circulante 20 0 0 0 o 0 0 0 b. 1) Cheltuieti 21 b. 2) Venituri 22 8. Alte cheltuieli de exploatare 23 9.721] 9721] 14627] 9721| 10.787) 14627| 11.854 8.1, Cheltuieli privind prestațiile externe 24 9.721 89721| 14627| 9.721| 10.787] 14.627) 11.854 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe 25 şi vărsăminte asimilate 8,3. Cheltuieli cu despăgubiri, donaţii şi 2% activele cedate Pagina 48 din 57

Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de creştere Cerere de finanțare Modelul D.2 - Planul de afaceri pentru structura de sprijinire a afacerilor Denumirea indicatorului Nr. | Luna 1 | Luna2 | Luna3 | Luna4 | Luna 5 | Luna 6 | Luna 7 rd. Ajustări privind provizioanele pentru riscuri şi cheltuieți 27 0 0 0 0 0 o 0 - Cheltuieli 28 - Venituri 29 CHELTUIELI DE EXPLOATARE « TOTAL 30 | 76.846| 76.846| 81.752| 76.846| 81.318| 85,158] 82.384 REZULTATUL DIN EXPLOATARE: - Profit 31 - Pierdere 32 | 37420| 28.805) 21.002, 28.595| 25.000) 6.653] 21.801 9. Venituri din interese de participare 33 - din care, în cadrul grupului 34 10. Venituri din alte investiţii financiare şi creanţe 35 care fac parte din activele imobilizate - din care, în cadrul grupului 36 11, Venituri din dobânzi 37 - din care, în cadrul grupului 38 Alte venituri financiare 39 VENITURI FINANCIARE - TOŢAL 40 0 0 0 0 0 0 0 12, Ajustarea valorii imobilizărilor financiare şi a investiţiilor financiare deţinute ca active circulante «1 0 0 0 0 0 0 0 - Cheltuieli 42 - Venituri 43 13. Cheltuieli privind dobânzile 44 - din care, în cadrul grupului 45 Alte cheltuieli financiare 45 CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL AT 0 0 b 0 0 0 0 REZULTATUL FINANCIAR: -Profi 48 0 0 0 0 0 0 0 - Pierdere 49 14, REZULTATUL CURENT: - Profi 50 : - Pierdere 51 | 37420) 28.805 21.002) 28.895) 25.000 6.653] 21,801 15. Venituri extraordinare 52 16. Cheltuieli extraordinare 53 17. REZULTATUL EXTRAORDINAR: -Profi 54 a o 0 o 0 a 9 - Pierdere 55 VENITURI TOTALE 56 | 39.417| 47.951| 60.750| 47.951) 56.318] 78.505) 60.584 CHELTUIELI TOTALE 57 | 76.846| 76.846| 81.752| 76.846| 81318) 85,158 82.384 18, REZULTATUL BRUT: - Profi 58 0 0 0 Q 9 o o - Pierdere 59 | 37429| 28.805| 21.002] 28.895) 25.000| 6.653) 21.801 19. IMPOZITUL PE PROFIT 60 0 0 0 0 0 0 0 20. Alte cheltuieli cu impozite care 61 nu apar în elementele de mai sus 21, REZULTATUL NET AL EXERCIŢIULUI FINANCIAR: - Profi 62 0 0 0 0 a o 0 - Pierdere 63 | 37.429| 28.895| 21.002] 28.895 25.000| 6.653, 21.801 Rezultatul net al execiţiului financiar [EUR] -8.772| 6.772 -4922| -6.772| 5.859) -1.559) -5.109 (continuare) Denumirea indicatorului " | Nr. | Luna8 | Luna9 | Luna 10 | Luna 11 | Luna 12 | TOTAL rd. Pagina 49 din 57

Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creştere Domeniul major de intervenţie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de creștere Cerere de finanțare Modelul D.2 - Planul de afaceri pentru structura de sprijinire a afacerilor Denumirea indicatorului Nr. | Luna 8 | Luna 9 | Luna 10 | Luna 11 | Luna 12 | TOTAL rd. 1. Cifra de afaceri netă 01 | 62.651 | 53.951] 73.579 | 69.311| 73.579 | 601.620 Producţia vândută 02 | 62.651 | 53.951 | 73.579 | 69.311 | 73.579 | 601.620 Venituri din vânzarea mărfurilor 03 Venituri din subvenţii de exploatare 04 aferente cifrei de afaceri nete 2. Variația stocurilor - sold debitor 05 - sold creditor 06 3. Producţia imobilizată 07 4. Alte venituri din exploatare 08 | 17.561 | 17.561 | 17.561 | 17.561 | 17.561 | 210.729 VENITURI DiN EXPLOATARE - TOTAL 09 | 80.212 | 71.512 | 91.140 | 86.872 | 91.140 | 812.348 5. a) Cheltuleli cu materiile prime 10 | 9014] 11.882] 11882 | 11,882 | 11.882 | 108.163 şi materialele consumabile Alte cheltuieli materiale 11 b) Alte cheltuieli din afară (cu energie şi apă) 12 | 2996 | 3.533 3533 3.533 3.533 | 35.949 c) Cheltuieli privind mărfurile 13 6. Cheltuieli cu personalul, în care: 14 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 280.800 a) Salarii 15 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 240.000 b) Cheltuieli cu asigurările şi protecția socială 16 | 3400 | 3.400 3.400 3.400 3.400 | 40.800 7. a) Amortizări şi provizioane pentru deprecierea corporale necorporale 17 | 35.121 | 35.121 | 35.121 | 35.121 | 35.121 | 421.457 a. 1) Cheltuieli 18 | 35.121 | 35.121 | 35.121 | 35.121 | 35.121 | 421.457 a, 2) Venituri 18 7. b) Ajustarea valorii activelor circuiante 20 0 0 0 o 0 b. 1) Cheltuieli 21 b. 2) Venituri 22 8. Alte cheltuieli de exploatare 23 | 14.627 | 11.854 | 14.627 | 15.694 | 14.627 | 182.485 8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe 24 | 14627 | 11.854 | 14627 | 15.894 | 14,627 | 152.485 8.2, Cheltuieli cu alte impozite, taxe 25 şi vărsăminte asimilate 8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donaţii şi 26 activele cedate Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli 27 0 0 0 0 0 o - Cheltuieli 28 - Venituri 29 CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL 30 | 35.158 | 85.790 | 88.563 | 89.630 | 88.563 | 998.854 REZULTATUL DIN EXPLOATARE: -Profit 31 2,576 2.576 - Pierdere 32 | 4946 | 14.278 2.758 186.505 9. Venituri din interese de participare 33 - din care, în cadrul grupului 34 19. Venituri din alte investiţii financiare şi creanţe 35 care fac parte din activele imobilizate - din care, în cadrul grupului 36 11, Venituri din dobânzi 37 - din care, în cadrul grupului 38 Alte venituri financiare 39 VENITURI FINANCIARE - TOTAL 40 0 0 0 b 0 a 12. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare şi a 41 o o o 0 investițiilor financiare deținute ca active circulante - Cheltuieli 42 - Venituri 43 Pagina 50 din 57

Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere Dorneniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de creştere Cerere de finanțare Modelul D.2 - Planul de afaceri pentru structura de sprijinire a afacerilor Denumirea indicatorului Nr. | Luna8 | Luna 9 | Luna 10 | Luna 11 | Luna 12 | TOTAL rd. 13. Cheltuieli privind dobânzile 44 - din care, în cadrul grupului 45 Alte cheltuieli financiare 46 CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL 47 0 0 0 0 8 0 REZULTATUL FINANCIAR; -Profit 48 0 0 o Q 0 0 - Pierdere 49 14, REZULTATUL CURENT: - Profit 50 2.576 2.576 - Pierdere 51 | 4946 | 14.278 2.758 186.505 15. Venituri extraordinare 52 16. Cheltuieli extraordinare 53 17, REZULTATUL EXTRAORDINAR: - Profit 54 0 0 0 0 o 0 -Pierdere 55 VENITURI TOTALE 56 | 80.212 | 71.512 | 91.140 | 86.872 | 01.140 | 812.349 CHELTUIELI TOTALE 57 | 85.158 | 85.700 | 88.563 | 85.630 | 88.563 | 998.854 18. REZULTATUL BRUT; - Profit 58 0 0 2.576 0 2.576 0 - Pierdere 59 | 4946 | 14.278 0 2.758 0 | 186.505 19. IMPOZITUL PE PROFIT 60 0 o 0 0 0 0 20. Alte cheltuieli cu impozite care st nu apar în elementele de mai sus 21. REZULTATUL NET AL EXERCIŢIULUI FINANCIAR: - Profit 62 0 0 2.576 0 2.576 o - Pierdere 63 | 4946 | 14.278 0 2.158 0 |_186.505 Rezultatul net al execiţiului financiar [EUR] -1.159 | 3.346 604 -646 604 | 43.711 Proiecţia contului de profit și pierdere pentru primii 10 ani de operare are la bază veniturile şi cheltuielile anuale estimate la punctul 6.1. Tabel 6.25. Contul de profit şi pierdere previzionat (lei) Denumirea indicatorului Nr. | Anul1 Anul2 Anul 3 Anul4 Anul5 rd. 1. Cifra de afaceri netă 01 | 601.620 | 738.752 | 894.952 | 1.074.728 | 1.205.352 Producţia vândută 02 | 601,620 | 739.752 | 894.952 | 1.074.728 | 1.205.352 Venituri din vânzarea mărfurilor 03 Pagina 51 din 57

Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creştere Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de creștere Cerere de finanțare Modelul D.2 - Planul de afaceri pentru structura de sprijinire a afacerilor Denumirea indicatorului Nr. | Anul 1 Anul2 Anul 3 Anul4 Anul 5 rd. Venituri din subvenții de exploatare 04 aferente cifrei de afaceri nete 2. Variația stocurilor - sold debitor 05 - sold creditor 06 3. Producţia imobilizată 07 4. Alte venituri din exploatare 08 | 210.728 | 210.729 | 210.729 | 210.729 | 210.729 VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL 09 | 812.349 | 950.451 | 1.105.681 | 1.285.457 | 1.416.081 5. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialete consumabile 10 | 108.163 | 136.435 | 164.707 | 199.123 | 221.252 Alte cheltuieli materiale 11 b) Alte cheltuieli din afară (cu energie şi apă) 12 | 35.949 41,851 47.153 54.204 59,557 c) Cheltuieli privind mărfurite 13 6. Cheltuieli cu personalul, în care: 14 | 280.800 | 280.800 | 280.800 | 280.800 | 280.800 a) Salarii 15 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială 16 | 40.800 40.800 40.800 40.800 40.800 7. a) Amoriizări şi provizioane pontru deprecierea 17 | 424.457 | 421457 | AZAAST | 421457 | 421457 imobilizărilor corporale şi necorporale a. 1) Cheltuieli 18 | 421.457 | 421457 | 421457 | 421457 | 421457 a. 2) Venituri 18 7.b) Ajustarea valorii activelor circulante 20 o o o 0 0 b. 1) Cheltuieli 21 b. 2) Venituri 22 8. Alte cheltuieli de exploatare 23 | 152.485 173.571 194657 | 215.744 | 236.830 8.1, Cheltuieli privind prestațiile externe 24 | 152485 | 173571 | 194657 | 215.744 | 236.830 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe 25 şi vărsăminte asimilate 8.3, Cheltuieli cu despăgubiri, donaţii şi 26 activele cedate |_Ajustări privind provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli 27 0 0 0 0 0 - Cheltuieli 28 - Venituri 29 CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL 30 | 998.854 | 1.054.114 | 1.109.374 | 1.171.328 | 1.218.896 REZULTATUL DIN EXPLOATARE: -Profit 31 114.128 | 196.184 - Pierdere 32 | 186.506 | 103.634 3.694 9. Venituri din interese de participare 33 - din care, în cadrul grupului 34 10. Venituri din alte investiţii financiare şi creanţe 35 care fac parte din activele imobilizate - din care, în cadrul grupului 36 11. Venituri din dobânzi 37 - din care, în cadrul grupului 38 Alte venituri financiare 39 VENITURI FINANCIARE - TOTAL 40 0 5 0 0 0 12. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare şi a 4 o 0 0 0 0 investițiilor financiare deţinute ca active circulante - Cheltuieli 42 - Venituri 43 13. Cheltuieli privind dobânzile 44 - din care, în cadrul grupului 45 Alte cheltuieli financiare 46 Pagina 52 din 57 i | | | |

Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creștere Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de creştere Cerere de finanțare Modelul D.2 - Planul de afaceri pentru structura de sprijinire a afacerilor Denumirea indicatorului Nr. | Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul4 Anul$ rd. CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL 47 0 o 0 0 0 REZULTATUL FINANCIAR: - Profi 48 0 0 6 0 0 - Pierdere 49 14, REZULTATUL CURENT: - Profi 50 114.128 | 196,184 - Pierdere 51 | 186.506) 103.634 3.894 15. Venituri extraordinare 52 16. Cheltuieli extraordinare 53 17. REZULTATUL EXTRAORDINAR: - Profi 54 0 0 o 0 0 - Pierdere 55 VENITURI TOTALE 56 | 812.349 | 950.481 | 1.105.681 | 1.285.457 | 1.416.081 CHELTUIELI TOTALE 57 | 998.854 | 1.054.114 | 1.109.374 | 1.171.328 | 1.219.896 18. REZULTATUL BRUT: -Profi 58 0 0 0] 114128 | 196.184 - Pierdere 59 | 186.506 | 103.634 3.694 0 o 19, IMPOZITUL PE PROFIT 60 o 0 0 18.261 31.389 20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele |_61 21, REZULTATUL NET AL EXERCIŢIULUI FINANCIAR: -Profi 62 0 0 0 95.868 | 164.795 - Pierdere 63 | 186.506 | 103.634 3.694 0 0 Rezultatul net al execiţiului financiar [EUR] 43.711 -24.288 866 22.468 38.623 (continuare) Denumirea indicatorului Nr. | Anul6 Anul? Anul8 Anul $ Anul 10 rd. 1. Cifra de afaceri netă 01 | 1.238.184 | 1.238.184 | 1.238.184 | 1.238.184 | 1.238.184 Producţia vândută 02 | 1.238.184 | 1.238.184 | 1.238.184 | 1.238.184 | 1.238.184 Venituri din vânzarea mărfurilor 03 Venituri din subvenţii de exploatare OA aferente cifrei de afaceri nete 2. Variația stocurilor - sold debitor 05 - sold creditor 06 3. Producţia imobilizată 07 4. Alte venituri din exploatare 08 | 188168 | 188,168 | 188.168 | 188,168 | 188.168 VENITURI DIN EXPLOATARE » TOTAL 09 | 1.426.352 | 1.426.352 | 1.426.352 | 1.426.352 | 1.426.352 5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consurnabile 10 | 226.176 | 226.176 | 226.176 | 226.176 | 226.176 Alte cheltuieli materiale 11 b) Alte cheltuieți din afară (cu energie şi apă) 12 59.816 59.816 59.816 58.816 59.816 c) Cheltuieli privind mărfurile 13 6. Cheltuieli cu personalul, în care: 14 | 280.800 | 280.800 | 280.800 | 280.800 | 280.800 a) Salarii 15 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială 16 40.800 40.800 40.800 40.800 40.800 7. a) Amortizări şi provizioane pentru deprecierea 17 | 416017 | 416017 | 416017 | 416017 | 416017 imobilizăritor corporale şi necorporale a. 1) Cheltuieli 18 | 416.017 | 416.017 416.017 | 416.017 | 416.017 a. 2) Venituri 19 Pagina 53 din 57

Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de creștere Cerere de finanțare Modelul D.2 - Planul de afaceri pentru structura de sprijinire a afacerilor Denumirea indicatorului Nr. | Anul6 Anul 7 Anul$ Anul 9 Anul 10 rd. 7. b) Ajustarea valorii activelor circulante 20 0 0 0 0 0 b. 1) Cheltuieli 21 b. 2) Venituri 22 8. Alte cheltuieli de exploatare 23 236.830 | 236.830 | 236.830 | 236.830 | 236.830 8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe 24 236.830 | 236.830 | 236.830 | 236.830 | 236.830 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe 25 _şi vărsăminte asimilate 8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donaţii şi 2% activele cedate Ajustări privind provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli 27 o 0 0 0 0 - Cheltuieli 28 - Venituri 29 CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL 30 | 1.219.639 | 1.219.639 | 1.219.638 | 1.219.635 | 1.219.639 REZULTATUL DIN EXPLOATARE: - Profit 31 206.713 | 206.713 j 206.713 | 206.713 | 206.713 - Pierdere 32 9. Venituri din interese de participare 33 - din care, în cadrul grupului 34 10. Venituri din alte investiţii financiare şi creanţe 35 care fac parte din activele imobilizate - din care, în cadrul grupului 36 11. Venituri din dobânzi 37 - din care, în cadrul grupului 38 Alte venituri financiare 39 VENITURI FINANCIARE - TOȚAL 40 0 9 8 0 0 12. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare şi a 41 o 0 o 0 o investițiilor financiare deţinute ca active circulante - Gheltuieli 42 - Venituri 43 13. Cheltuieli privind dobânzile 44 - din care, în cadrul grupului 45 Alte cheltuieli financiare 46 CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL 47 9 0 9 0 0 REZULTATUL FINANCIAR: - Profit 48 0 0 0 o o - Pierdere 49 14, REZULTATUL CURENT: - Profit 50 | 206.713 | 205.713 | 206.713 | 206.713 | 206.713 -Pierdere 51 15. Venituri extraordinare 52 16. Cheltuieli extraordinare 53 17, REZULTATUL EXTRAORDINAR: - Profit 54 o o 0 o 0 - Pierdere 55 VENITURI TOTALE 56 | 1.426.352 | 1.426.352 | 1.426.352 | 1.426.352 | 1.426.352 CHELTUIELI TOTALE 57 | 1.219.639 | 1.219.639 | 1.218.639 | 1.219.639 | 1.219.639 18. REZULTATUL BRUT: -Profit 58 | 206.713 | 206.713 | 206.713 | 206.713 | 206.713 - Pierdere 59 o o 0 8 0 19. IMPOZITUL PE PROFIT 60 33.074 33.074 33.074 33.074 33.074 20. Alte cheltuieli cu impozite care 51 nu apar în elementele de mai sus Pagina 54 din 57

Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creștere Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poti de creștere Cerere de finanțare Modelul D.2 - Planul de afaceri pentru structura de sprijinire a afacerilor Denumirea indicatorului Nr. j Anul6 Anul? Anul8 Anul $ Anul 10 rd. 21, REZULTATUL NET AL EXERCIŢIULUI FINANCIAR: - Profit 62 | 173639| 173.639 | 173.639) 173.639 | 173.639 - Pierdere 63 0 o 0 0 0 Rezultatul net al execiţiului financiar [EUR] 40.695 40.695 40.695 40.695 40.695 6.4. Proiecția fluxului de lichidităţi (cash-flow) Fluxul de numerar indirect este format pe seama profitului care este ajustat cu veniturile şi cheltuielile nemonetare din contul de profit şi pierdere precum și încasările şi plățile din afara contului de profit şi pierdere, Pentru previziunea fluxului de numerar lunar aferent primului an de operare s-a folosit ipoteza că activitatea CERC va fi susținută în primele 12 luni printr-un împrumut în valoare de 76.000 lei de către Primăria Timişoara. Tabel 6.26, Fluxul de numerar lunar pentru primul an de operare Elemente de calcul U.M. | Luna 1 | Luna 2 |Luna 3 | Luna 4 | Luna 5 |Luna 6 | Luna 7 1. |Profit net lei |-37.429 | -28.895 | -21.002 | -28.895 | -25.000 | 6.653 |-21.801 2. |Amortizare lei | 35.121 | 35.121 | 35.121 | 35.121 | 35.121 | 35.121 | 35.121 3. |Finaţare ternporară din partea Primăriei Timişoara |_lei | 43.000 A. |FLUXUL INTRĂRILOR lei | 40.692 | 6.226 | 14.119 | 6.226 | 10.121 | 28.468 | 13.321 Venituri neîncasate aferente amortizării părţii de subvenţii din valoare imobilizărilor 1. |achiziţionate prin proiect lei | 17.561 | 17.561 | 17.561 | 17.561 | 17.561 | 17.561 | 17.561 Rambursare finanţării temporare 2. |către Primăria Timişoara lei 3. |Variaţia NFR lei ,22256| 0 0 0 0 0 B. [FLUXUL IEŞIRILOR lei | 39.817 | 17.561 | 17.561 | 17.561 | 17.561 | 17.561 | 17.561 C |FLUXUL DE NUMERAR (A:B si E-D) lei | 876 |-11.334] -3.442 |-11.334 | -7.439 | 10.908 | -4.240 D |Numerar la începutul perioadei lei 0 B76 | -10.459] -13.800 | -25.235 | -32.674| -21.767 E |Numerar la sfârșitul perioadei lei 876| -10.459 | -13.900| -25.235 | -32.674 | -21.767 | -26.006 (continuare) a Elemente de calcul U.M. | Luna8 | Luna9 [Luna 10 |Luna 11 |Luna 12 | TOTAL 1, |Profit net lei | 4.946 | -14.278 | 2.576 | -2.758 | 2.576 | -186.505 2. |Amortizare lei | 35.121 | 35.121 | 35.121 | 35.121 | 35.121 | 421.457 3. |Finaţare temporară din partea Primăriei Timişoara |_lei A. |FLUXUL INTRĂRILOR lei | 30.175 | 20.843 | 37.698 | 32.363 | 37.698 | 277.952 Venituri neîncasate aferente amortizării părţii de subvenţii din valoare imobilizărilor 1, [achiziţionate prin proiect lei | 17.861 | 17.561 | 17.561 | 17.561 | 17.561 | 210.720 Rambursare finanţării temporare 2. |către Primăria Timişoara lei 43.000 3. |Variaţia NFR lei 0 0 0 0 0 22.256 B. [FLUXUL IEŞIRILOR lei | 17.561 | 17.561 | 17.561 | 17.561 | 60,561 | 275.985 C |FLUXUL DE NUMERAR (A-B si E-D) lei | 12615 | 3.282 | 20.137 | 14.802 | -22.863 | 1.967 D |Numerar la începutul perioadei lei | -26.006 | -13.392 | -10.109 | 10.028 | 24.830 0 E |Numerar la sfârşitul perioadei lei | -13.392 | -10.109 | 10.028 | 24.830 | 1.967 1,867 Pagina 55 din 57

Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creștere Domeniul major de intervenţie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de creştere Cerere de finanțare Modelul D.2 - Planul de afaceri pentru structura de sprijinire a afacerilor Tabel 6.27. Fluxul de numerar anual pentru primii 10 ani de opeare Elemente de calcul UM. | Anul1 Anul2 | Anul3 | Anul4 | Anul5 1. |Profit net lei | -186.506 | -103.634 | -3.694 | 95.868 | 164.795 2, |Amortizare lei | 421.457 | 421.457 | 421.457 | 421.457 | 421.457 3. |Finaţare temporară din partea Primăriei Timişoara | lei A. [FLUXUL INTRĂRILOR lei | 234952 | 317.824 | 417.764 | 517.325 | 586.252 Venituri neîncasate aferente amortizării părții de subvenţii din valoare imobilizărilor 1, |achiziţionate prin proiect lei ; 210,729 | 210.729 | 210.729 | 210.729 | 210.729 Rambursare finanţării temporare 2. |către Primăria Timişoara lei 0 0 0 o o 3. |Variaţia NFR lei | 22.256 3.784 4252 | 4925 3.579 B. | FLUXUL IEŞIRILOR lei | 232.985 | 214513 | 214.981 | 215.654 | 214.307 C | FLUXUL DE NUMERAR (A-B si E-D) lei 1,967 | 103.311 | 202.783 | 301.671 | 371.945 D | Numerar la începutul perioadei lei 0 1.967 | 105.277 | 308.060 | 609.731 E | Numerarla sfârșitul perioadei lei 1.967 | 105.277 | 308.060 | 609.731 | 981.676 (continuare) Elements de calcul UM. | Anul6 | Anul7 | Anul8 | Anul9 | Anul 10 1. net lei | 173.639 | 173.638 | 173.639 | 173.639 | 173.639 2. |Amortizare lei | 416.017 | 416.017 | 416.017 | 416.017 | 416.017 3. |Finaţare temporară din partea Primăriei Timişoara | lei A, |FLUXUL INTRĂRILOR lei ] 589.656 | 589.656 | 589.656 | 589.655 | 589.056 Venituri neîncasate aferente amortizării părţii de subvenţii din valoare imobilizărilor 1, |achiziţionate prin proiect lei | 188.168 | 188.168 | 188.168 | 188.168 | 188.168 Rambursare finanţării temporare 2. |către Primăria Timişoara lei | 198.406 0 0 0 0 3. |Variaţia NFR lei 281 0 0 0 0 1, [Profit net lei ] 386.856 | 188.168 | 188.168 | 188.168 | 188.168 B. | FLUXUL IEŞIRILOR lei | 202.800 | 401.488 | 401.488 | 401.488 | 401.488 C | FLUXUL DE NUMERAR (A-B si E-D) lei 981.676] 1.184.477 | 1.585.965) 1.987.453| 2.388.941 D | Numerarla începutul perioadei lei | 1.184.477] 1.585.965) 1.987.453 | 2.388.941 | 2.790.429 E | Numerarla sfârşitul perioadei lei | 589.656 | 589.656 | 589.656 | 589.656 | 589.656 Pagina 56 din 57

Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabite a oraşelor - poli urbani de creştere Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de creştere Cerere de finanțare Modelul D.2 - Planul de afaceri pentru structura de sprijinire a afacerilor 6.5, Planul şi sursele de finanțare a investiţiei (pe durata implementării proiectului și după încetarea finanțării nerambursabile) Tabel 6.28. Planul de finanțare al investiţiei și sursele de finanţare a acesteia pe perioada de implementare a investiţiei (lei) Nr. Specificaţie Anul -1 AnulQ TOTAL art. 1 | Investiţii în imobilizări 2.756.346 1.436.856 10.193.202 2 | Cheltuieli operaţionale pe parcursul implementării 0 0 o | 3 | Total investiţii 2.756.346 7.436.856 10.193.202 4 | Surse ale Primăriei 1.487.775 3.792.064 5.279.839 5 | Surse nerambursabile 1.268.571 3.644.792 4.913.363 6 | Alte surse publice Q 0 0 7 | Surse proprii din autofinanţare 0 0 0 8 | Total surse de finanţare a investiţiilor 2.756.346 7.436.856 10.193.202 $ | Deficit (-) / excedent (+) de surse Q o 0 În perioada de operare structura de sprijinire a afacerilor se va autofinanța, după cum rezult din fluxul de numerar pe primii 10 ani ai perioadei de operare prezentat la punctul 6.4. Orizontul de timp pentru analiza financiară: 10 ani după încetarea finanțării nerambursabile Rata de actualizare financiară utilizată: 5%. 7. Anexe şi alte documente | | | | | | ! Alte documente ce considerați a fi relevante, sau care susțin anumite puncte de vedere din planul dvs. de afaceri. Pagina 57 din 57

Atasament: Organigrama.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA Anexă la HCL nr. / CONSILIUL LOCAL CONSILIUL LOCAL PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA VICEPRIMAR ACADEMIE DE TRAINING DEPARTAMENT MARKETING SECȚIE PROTOTIPARE ŞI SERIE:MICĂ Total posturi: din care: funcții de conducere funcții de execuţie

Atasament: Caiet_sarcini.pdf

1

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR, MUNICIPIUL TIMIŞOARA NICOLAE ROBU ECHIPA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI DISPOZIŢIA NR. 14/04.01.2012 NR. SC 2016-

CAIET DE SARCINI privind gestiunea directă a serviciului de administrare a

„Centrului regional de competenţe şi dezvoltare a furnizorilor în sectorul Automotive” – CERC

Denumirea şi sediul autorităţii administraţiei publice care hotărăşte gestiunea directă a serviciului de administrare a „Centrului regional de competenţe şi dezvoltare a furnizorilor în sectorul Automotive”, în continuare CERC: Municipiul Timişoara, cu sediul pe B-dul C.D. Loga nr. 1, cod 300030, jud. Timiş. Art. 1. - Prezentul caiet de sarcini a fost întocmit în conformitate cu legislaţia în vigoare şi stabileşte nivelurile de calitate şi indicatorii de performanţă ai serviciilor, condiţiile tehnice, raporturile operator-utilizatori, precum şi modul de tarifare, facturare şi încasare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate. Art. 2. – Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie tehnică şi de referinţă în vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a serviciului de administrare a CERC prin gestiune directă. Art. 3. – Caietul de sarcini, alături de Studiul de fundamentare, se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local Timişoara şi face parte integrantă din documentaţia necesară desfăşurării activităţilor de realizare a serviciului public de administrare a CERC, constituind ansamblul cerinţelor tehnice de bază. Art. 4. (1) Înfiinţarea, organizarea, exploatarea şi funcţionarea Serviciului de administrare a a CERC se realizează cu respectarea şi îndeplinirea următoarelor cerinţe:

a) securitatea serviciilor furnizate/prestate; b) continuitatea serviciilor din punct de vedere cantitativ şi calitativ; c) adaptabilitatea serviciilor la cerinţele comunităţilor locale; d) accesul liber la servicii şi la informaţiile referitoare la acestea; e) tarifarea echitabilă a serviciilor furnizate/prestate; f) consultarea locuitorilor cu privire la organizarea, exploatarea şi funcţionarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat.

(2) Desfăşurarea activităţilor specifice Serviciului de administrare a CERC trebuie să asigure: a) satisfacerea cerinţelor şi nevoilor de utilitate publică ale comunităţilor locale şi creşterea calităţii vieţii; b) administrarea şi gestionarea infrastructurii edilitar-urbane a unităţilor administrativ-teritoriale în interesul comunităţilor locale; c) funcţionarea şi exploatarea în condiţii de siguranţa, rentabilitate şi eficienţa economică a infrastructurii edilitar-urbane aferente; d) ridicarea continua a standardelor şi a indicatorilor de performanta ai serviciilor prestate; e) crearea, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii edilitar-urbane a unităţilor administrativ-teritoriale, în corelare cu planurile şi documentaţiile de urbanism şi amenajare a teritoriului;

2

f) descentralizarea serviciilor publice şi aplicarea principiilor economiei de piaţa şi ale liberei concurente; g) protejarea domeniului public şi privat şi punerea în valoare a acestuia; h) protecţia şi conservarea mediului natural şi construit, precum şi a monumentelor şi siturilor istorice şi arhitectonice, în conformitate cu reglementările legale în vigoare; i) protecţia igienei şi sănătăţii publice, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare.

Art. 5. (1) În cazul gestiunii directe, autorităţile administraţiei publice locale îşi asuma nemijlocit toate sarcinile şi responsabilităţile privind organizarea, conducerea, finanţarea, gestionarea şi controlul funcţionării serviciilor de administrare a domeniului public şi privat, respectiv administrarea şi exploatarea infrastructurii aferente.

(2) Gestiunea directa a CERC se va realiza prin intermediul unui operator (furnizor/prestator de servicii de administrare a domeniului public şi privat) care va fi un serviciu public de interes local, cu personalitate juridică, gestiune, ştampilă şi cont propriu deschis la Trezoreria Timişoara.

(3) Operatorul menţionat la alin. (2) se organizează şi funcţionează potrivit unui regulament de organizare şi funcţionare aprobat de consiliul local, pe baza regulamentului- cadru de organizare şi funcţionare a operatorilor serviciilor de administrare a domeniului public şi privat, aprobat prin hotărâre a Guvernului. Art. 6. (1) Indiferent de forma de gestiune adoptată, în virtutea competentelor şi atribuţiilor ce îi revine potrivit legii, autoritatea administraţiei publice locale păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare a serviciilor de administrare a domeniului public şi privat, respectiv a programelor de dezvoltare a infrastructurii edilitar-urbane, precum şi dreptul şi obligaţia de a monitoriza şi de a controla:

a) modul de respectare şi de îndeplinire de către operator a obligaţiilor contractuale asumate;

b) calitatea, cantitatea şi eficienta serviciilor furnizate/prestate; c) respectarea indicatorilor de performanta stabiliţi în Planul de afaceri; d) respectarea procedurii de fundamentare, avizare şi aprobare a preţurilor şi

tarifelor pentru serviciile prestate; e) modul de administrare, exploatare, întreţinere şi menţinere în funcţiune,

dezvoltare şi/sau modernizare a infrastructurii edilitar-urbane care face obiectul prezentului Caiet de sarcini.

(2) Indiferent de forma de gestiune adoptată, activităţile propriu-zise de gestiune, exploatare şi funcţionare desfăşurate/prestate în cadrul serviciilor de administrare a domeniului public şi privat constituie activităţi relevante şi sunt supuse reglementărilor în vigoare privind achiziţiile publice.

Art. 7. - Obiectul prezentului Caiet de sarcini este constituit din activităţile Serviciul de administrare a ”Centrului Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive”, infrastructură aflată în proprietatea Municipiului Timişoara şi amplasată în Regiunea Vest, Municipiul Timisoara, in cadrul Parcului Industrial Freidorf, Str. Paul Morand, CF 438708. Accesul la acest parc industrial se face de pe Drumul DN59/E70, pe drumul DJ 591. Art. 8. - (1) Componentele infrastructurii de afaceri în cadrul căreia se vor desfăşura activităţile Serviciului Public de administrare a „Centrului regional de competenţe şi dezvoltare a furnizorilor în sectorul Automotive” – CERC sunt: clădire şi amenajările necesare funcţionării, după cum urmează:

 3 corpuri independente cu acces intre ele: CORP 1 – academia de training automotive, în regim de înălţime P+1 parţial acomodează la

3

nivelul parterului foaierul cu recepţia şi punctul de informare, cu rol de filtru de acces (incluzând spaţiul destinat paznicului şi toaleta), un laborator de măsurare/testare, cu acces auto din exterior, echipat cu uşă culisantă. Tot pentru o bună supraveghere a persoanelor ce intră în clădire, în zona recepţiei este poziţionată şi scara de acces la nivelul etajului. Aceasta debusează într-un hol de nivel din care pot fi accesate spaţiile administrative (birouri, săli training) şi spaţiile conexe (grupuri sanitare). CORP 2 – desfăşurat doar pe parter are funcţiunea de laborator maşini cu comandă numerică. Corpul acomodeaza de asemenea şi spaţiile conexe lucrului pe flux (vestiare şi grupuri sanitare organizate pe sexe, cabinet de prim ajutor, sală de mese şi TGD – Tablou General de Distribuţie). CORP 3 – desfăşurat doar pe parter are funcţiunea de laborator maşini injecţie mase plastice. În partea nordică a corpului este prevăzut depozitul de ulei, ce dispune şi de acces direct din exterior. În toate cele trei corpuri, vor fi deservite firme din sectorul automotive din Regiunea Vest conform planului de tarifare stabilit prin Planul de afaceri, anexă la Cererea de finanţare a proiectului cu cod SMIS 39375, aprobat prin HCLMT nr. 235/28.06.2011, cu modificările şi completările ulterioare. Prin proiectare s-a prevăzut o relaţionare funcţionala între corpuri (Corp 1-2 şi Corp 2-3), prin corpuri de legătură, poziţionate pe latura vestică. Corpurile 2 şi 3 dispun fiecare de 2 accese auto, echipate cu porţi secţionale.

 Dotarea centrului cu echipamente de specialitate de ultima generatie: Echipament Nr. bucati Centrul de prelucrare cu comanda numerica 500x500 1 Strung cu comanda numerica 1 Scule masini 1 Masina injectie 1 Masina de masurat in coordonate 1 Macara pivotanta 1 tona 1 Macara portabila de atelier 3 tone 1 Motostivuitor 4700 kg 1 Masina de frecat – aspirat (pentru curatenie) 1 Compresor aer 1 Monitoare LCD cu diagonala de 137 cm 4 Camere vizualizare prelucrare freza si strung cu infrastructura de cabluri 2 Echipament video de supraveghere pt. paza (complet: camere, infrastructura cabluri si monitoare)

1

Grup electrogen in constructie insonorizata 30KVA, 400V, 50Hz 1 Centrala de avertizare la incendiu 1 Centrala de desfumare 1 Instalatie voce-date 1 Amplificator de putere pentru sistemul de sonorizare 1 Pompa DRENAG 1800 T inclusiv panoul de comanda IP65, senzori de nivel si alarma opto acustica nivel critic

1

Separator de hidrocarburi cu by-pass avand debitul de 15 l/s, complet echipat 1 Contor apa rece 1 Server 1 Calculatoare tip desktop 15

4

Calculatoare tip laptop 5 Imprimante A3 multifunctionale color 1 Imprimante A4 multifunctionale monocrom 2 Plotter A0 1 Videoproiectoare, inclusiv ecrane de protectie 3 Centrala telefonica 1 Telefoane fixe 10 Fax 2 Flipchart 6 Whiteboard 6 Masa sala instruire 6 Dulapuri scule 4 Bancuri lucru 4 Mese conferinte 45 Scaune sala conferinte 100 Scaune birou 20 Biblioteca sala conferinte 8 Masa suport videoproiector 3 Birouri 12 Biblioteci 12 Casetiere 12 Dulapuri 12 Rafturi 12 Mese de lucru 10 Vitrine expozitie 6 Cuiere 8 Stingator portativ cu CO2 tip G3 5 Stingator portativ cu CO2 tip G5 2 Stingator carosabil cu pulbere si CO2 tip P50 1 Trusa de scule electroizolante 1 Dispozitiv mobil de scurtcircuitare 1 Manusi din cauciuc electroizolant 2 Cizme din cauciuc electroizolant 2 Viziera de protectie 2 Covor de cauciuc electroizolant 2 Software Minitab 5 Software Works educational 20 posturi 1 Software Works industrial 1 licenta cu base si simulation full 1 ESPRIT (licenta educationala) 5 ESPRIT (licenta de lucru) 1 Art. 9. Misiune, viziune şi obiective asociate ”Centrului Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive”- CERC:

Viziune: Regiunea Vest – motor al dezvoltării sectorului automotive la nivelul întregii ţări. Misiune: Încurajarea investiiţiilor în sectorul automotive pentru susţinerea dezvoltării durabile a

Polului de creştere Timişoara, astfel încât sectorul automotive să producă un impact economic semnificativ la nivelul Regiunii Vest.

5

CERC îşi propune să consolideze unul dintre principalele atuuri ale Polului de creştere Timişoara, şi anume caracterul inovativ, printr-o contribuţie substanţială în domeniul cercetării fundamentale şi aplicative, perfect adaptată tendinţelor de evoluţie ale Uniunii Europene.

Creşterea rezonanţei internaţionale a Polului este cu atât mai importantă cu cât Timişoara se află într-o regiune transfrontalieră al cărei centru de polarizare tradiţională a fost şi faţă de care oraşul şi zona sa de influenţă trebuie să îşi consolideze funcţia de loc central, de furnizor de servicii cu valoare adăugată mare, generator de modele economice performante, demne de urmat.

Obiective: Obiectivul strategic al CERC îl reprezintă obţinerea statutului de reper naţional şi în

cadrul euroregiunii DKMT în domeniul inovării şi transferului de know-how pentru sectorul automotive.

Obiectivul pe termen mediu al CERC este reprezentat de atragerea şi menţinerea unui număr cât mai mare de utilizatori ai structurii de sprijinire a afacerilor pentru atingerea sustenabilităţii sale financiare.

Obiectivul pe termen scurt este crearea unui centru functional de competenţe şi dezvoltare a furnizorilor cu 3 componente integrate: academie de training în sectorul automotive, portofoliu de consultanţă pentru furnizorii din sector şi laborator pentru utilizarea colaborativă de echipamente specializate. Art. 10. Indicatori

INDICATORI Valoare la sfârşitul

perioadei de implementare

Valoare la 1 an de la sfârşitul perioadei de implementare

Rezultat imediat (direct) Structuri nou create de sprijinire a afacerilor (nr) 1 buc. Suprafaţa desfăşurată nou creată a structurilor de afaceri (mp)

2000 mp.

Suprafaţa construită nou creată a structurilor de afaceri (mp)

1600 mp.

Număr de structuri de sprijin a afacerilor, complet echipată şi dotată

1 buc.

Suprafaţa parcaje 624 mp. Suprafaţă drumuri 1710 mp. Suprafaţă alei 625,50 mp. Suprafaţă spaţii verzi 3433 mp. Număr locuri de parcare 50 buc. Rezultate induse (indirecte) Locuri de muncă nou create în cadrul structurii de sprijin a afacerilor, din care (nr):

5 locuri

Locuri de muncă nou create în cadrul structurii de sprijin a afacerilor, femei (nr)

2 locuri

Locuri de muncă nou create în cadrul structurii de sprijin a afacerilor, bărbaţi (nr)

3 locuri

Număr firme care vor beneficia de serviciile oferite de CERC conform Cererii de finanţare

7 firme 

Locuri de muncă nou create în firmele care vor 14 locuri 

6

INDICATORI Valoare la sfârşitul

perioadei de implementare

Valoare la 1 an de la sfârşitul perioadei de implementare

beneficia de serviciile oferite de CERC conform Cererii de finanţare

Număr cursanţi / an 100 pers. 

Art. 11. Condiţionări pentru îndeplinirea indicatorilor: (1) Serviciul Public este obligat pe parcursul duratei Contractului de finanţare la următoarele: a) Îndeplinirea indicatorilor conform Art. 10;

b) Organizarea activităţilor CERC: Academia de training - se vor organiza sesiuni periodice dedicate firmelor cu un număr mediu de 3 zile/sesiune şi minim 100 cursanţi/an; Tariful este pe persoană/zi de curs. - se vor organiza sesiuni special cerute de firme pentru angajaţii proprii cu un număr mediu de 2 zile/sesiune – începând cu 12 sesiuni/an în Anul 1 şi crescând progresiv cu 3 în fiecare an până la 24 sesiuni/an în anul V. Tariful este pe sesiune/zi. Prototipare şi realizare serie mică - se va asigura un număr total de 1920 ore disponibile ECN/an cu grad de utilizare a nr. total de ore disponibile de 20% în Anul 1, 25% în Anul 2, 30% în Anul 3 şi 40% în Anii 4 şi 5, nr. de ore tarifate efectiv/an, fiind de minim 384 în Anul 1, 480 în Anul 2, 576 în Anul 3 şi 768 pentru Anii 4 şi 5. - se va asigura un număr total de 1920 ore disponibile IMP/an cu grad de utilizare a nr. total de ore disponibile de 40% în Anul 1 şi crescând progresiv cu 10% în fiecare an până la 80% în Anul 5; nr. de ore tarifate efectiv/an fiind de minim 768 în Anul 1, 960 în Anul 2, 1152 în Anul 3, 1344 în Anul 4 şi 1536 în Anul 5. Tariful este pe oră de utilizare a serviciului. Testare şi măsurare calitate - se va asigura un număr total de 1920 ore disponibile/an cu grad de utilizare a numărului total de ore disponibile de 30% în Anul 1 şi crescând progresiv cu 10% în fiecare an până la 70% în Anul 5; nr. de ore tarifate efectiv/an fiind de minim 576 în Anul 1, 768 în Anul 2, 960 în Anul 3, 1152 în Anul 4 şi 1344 în Anul 5. Tariful este pe oră de utilizare a serviciului. Marketing şi promovare - se vor organiza târguri şi expoziţii – minim 6 evenimente/an în Anii 1 şi 2, 8 evenimente/an în Anul 3, 10 evenimente/an în Anul 4 şi 12 evenimente/an în Anul 5; - se vor organiza conferinţe şi seminarii – minim 8 evenimente/an în Anul 1 cu o creştere progresivă de câte 2 evenimente/an până la 16 evenimente/an în Anul 5. Tariful este pe zi de eveniment.

c) Tipul activităţilor desfăşurate în cadrul structurii Prin intermediul infrastructurii create, Centrul Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive, se vor oferi in beneficiul companiilor regionale din sectorul automotive următoarele servicii: 1) Academia de training

7

a. Activităţi de formare/specializare teoretice (nu conţin sesiuni practice pe echipamentele centrului):

i. Implementarea standardelor de calitate: 1. Instruiri standarde calitate ( ISO 9001, ISO TS 16949 ); 2. Instruiri PPAP, VDA 6; 3. Instruiri standard mediu ( ISO 14001); 4. Instruiri auditori interni calitate.

ii. Productivitate, îmbunătăţiri şi cultura organizaţională: 1. Lean - introducere şi prezentare elemente; 2. Proiectarea fluxului de producţie; 3. Tehnici de îmbunătăţire; 4. Ingineria pierderilor zero; 5. Creşterea eficienţei echipamentelor ( OEE ); 6. SixSigma Champion; 7. SixSigma Green Belt ( Centura Verde ).

b. Instruiri tehnice (combină partea teoretica cu sesiuni practice pe echipamentele centrului):

i. CNC Machining ii. Advanced CAD/CAM software

iii. Instruire pentru inspecţie cu RENISHAW iv. Bazele pneumaticii v. Procesul de prelucrare prin aşchiere

Serviciile Academiei de Training sunt dedicate firmelor şi vor putea fi organizate la cerere sau periodic. Totodată, temele pe care acest serviciu le oferă sub format de curs pot fi adaptate pe specificul fiecărei firme. Astfel instruirea poate fi realizată în incinta unităţii de producţie a firmelor doritoare. 2) Prototipare şi realizarea de serie mică

a. Prototipare - folosirea facilităţilor şi echipamentelor performante ale centrului pentru realizarea de prototipuri (infrastructura informatica împreună cu software licenţiat cad şi maşinile cu comandă numerică pentru executarea de prototipuri). b. Serie mică - folosirea echipamentelor performante ale centrului pentru realizarea de componente în serie mică (volum mic / complexitate mare).

3) Servicii de testare şi măsurare însoţite de cerficare de produs a. Testare; b. Măsurare; c. Certificare produs.

4) Marketing şi promovare Acţionând pe un grup ţintă de aproximativ 156 de firme din Regiunea Vest, CERC - „Centrul regional de competenţe şi dezvoltare a furnizorilor în sectorul AUTOMOTIVE" va furniza firmelor din Regiunea Vest un serviciu care îşi propune susţinerea potenţialilor furnizori din industria auto şi a construcţiilor de maşini prin identificarea de potenţiali clienţi. Astfel CERC va oferi sprijin pentru:

a. Moderarea şi extinderea reţelei de cluster în industria auto a Regiunii Vest:

i. Informare rapidă şi de ultimă oră despre piaţă; ii. Facilitarea de contacte cu potenţiali clienţi / furnizori; iii. Acces favorizat la serviciile centrului prin aplicarea de tarife speciale; iv. Promovarea firmelor membre la exterior către alte reţele, către clienţi regionali /naţionali /internaţionali; v. Reprezentarea sub egida centrului la expoziţii /târguri.

8

vi. Încurajarea de proiecte comune în reţea şi ajutor în obţinerea de finanţări etc

b. Organizarea de evenimente i. Organizarea de conferinţe şi seminarii/ ateliere; ii. Organizarea de târguri/ expoziţii.

Organizarea de evenimente de promovare, însoţite de demonstraţii tehnice pe echipamente pentru firmele furnizoare de scule/ accesorii care colaborează cu Centrul, poate aduce beneficii, venituri sau servicii complementare centrului.

(2) Serviciile prevăzute la alin. (1) se oferă în baza unui contract, încheiat între firma beneficiară a serviciilor şi conducerea CERC, prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor. (3) Se va ţine legătura cu firmele din sectorul automotive din Regiunea de Vest pentru evaluarea periodică a nevoilor acestora, precum si pentru a primi evaluarea lor legata de impactul serviciilor prestate în cadrul CERC. In acest fel se va actualiza regulat conţinutul serviciilor pentru a se răspunde cât mai bine şi cerinţelor pieţei şi a se sprijini, atât creşterea competitivităţii companiilor, în special a IMM-urilor, cât şi reducerea şomajului în zonă. (4) Pentru optimizarea activităţilor Centrului se vor avea in vedere şi vizibilitatea, precum şi racordarea acestuia la activităţi similare, interne sau externe, pentru un schimb cât mai bun de informaţii şi experienţă. d) La finalizarea duratei Contractului de finanţare să nu existe nici o pierdere şi nici un cost suplimentar faţă de Balanţa de încasări şi plăţi. Art. 12. Autoritatea administraţiei publice locale are dreptul să sancţioneze operatorul prestator de servicii de administrare a domeniului public şi privat în cazul în care acesta nu furnizează/nu prestează serviciile la nivelul indicatorilor de calitate şi de eficienta stabiliţi în contractul de operare, prin: a) aplicarea unor penalizări corespunzătoare prejudiciilor aduse utilizatorilor sau suficient de mari pentru a determina operatorul să remedieze deficientele constatate; penalizările vor fi definite în regulamentul serviciului; b) revocarea hotărârii prin care s-a aprobat delegarea de gestiune dacă timp de 6 luni de la delegarea gestiunii se constata încălcarea repetată a obligaţiilor contractuale. Art. 13. Durata: (1) Durata pentru care se hotărăşte gestiunea directă a serviciului de administrare a CERC, in conformitate cu prevederile legale, este nedeterminată, dar nu mai puţin de 5 ani, cerinţa fiind impusă de perioada de valabilitate a Contractului de finanţare care este de 5 ani după finalizarea implementării proiectului.

Art. 14. Descrierea serviciului de administrare:  corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele beneficiarului;  atragerea de noi investitori şi surse de finanţare pentru dezvoltarea activităţilor economice;  generarea de noi locuri de muncă (în administrarea infrastructurii, dar mai ales în cadrul firmelor deservite);  crearea unor mecanisme şi instrumente de impulsionare a activităţilor de cercetare tehnologică inovativă şi accelerare a vitezei de implementare a noilor tehnologii prin încurajarea relaţiilor de cooperare între instituţii de educaţie şi cercetare şi întreprinderi;  promovarea afacerilor din domeniul automotive pe plan naţional şi internaţional;  acordarea de asistenţă tehnică şi instruirea potenţialilor clienţi;

9

 folosirea bunurilor primite pe bază de inventar – mobile şi imobile - potrivit destinaţiei acestora, respectiv exploatarea corespunzătoare, evitând distrugerea, degradarea sau deteriorarea lor. In caz de deteriorare ori distrugere a bunurilor, operatorul va suporta cheltuielile de reparaţii sau înlocuire a acestora, după caz;  respectarea cerinţelor privind împărţirea pe sexe a locurilor de muncă nou create pentru administrarea CERC la nivel de conducere;  asigurarea administrării şi managementului în conformitate cu Planul de afaceri, anexă la Cererea de finanţare a proiectului cu cod SMIS 39375, aprobat prin HCLMT nr. 235/28.06.2011, cu modificările şi completările ulterioare;  asigurarea vizibilităţii în condiţii eficiente a infrastructurii de afaceri prin toate mijloacele, inclusiv prin promovarea prin reclame şi publicitate de orice fel, inclusiv în mass- media, prospectarea pieţei şi atragerea de clienţi în infrastructură cu respectarea indicatorilor prezentaţi la Art. 10;  asigurarea unei bune relaţii cu firmele beneficiare ale serviciilor oferite de CERC;  încheierea de contracte cu firmele beneficiare ale serviciilor oferite de CERC;  asigurarea integrităţii patrimoniului infrastructurii de afaceri;  asigurarea monitorizării şi evaluării activităţii în cadrul infrastructurii a firmelor beneficiare, pe întreaga perioadă de derulare a contractelor încheiate cu acestea;  stabilirea şi menţinerea relaţiilor cu reţelele internaţionale de firme din domeniul automotive/domenii conexe;  reprezentarea structurii de afaceri în relaţiile cu terţii;  ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;  respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor în vigoare privind igiena muncii, protecţia muncii, protecţia mediului, prevenirea şi stingerea incendiilor;  furnizarea către autoritatea administraţiei publice locale a informaţiilor solicitate şi accesul la documentaţiile şi la actele individuale pe baza cărora prestează administrarea;  operatorul va înştiinţa autoritatea publică locală în legătură cu lucrările de reparaţii curente, capitale şi a defecţiunilor datorate greşelilor de execuţie apărute pe parcursul duratei contractului;  întocmirea lunară a unui raport de activitate pentru luna anterioară. Art. 15. Relaţiile dintre Operator şi utilizatorii serviciilor CERC, precum şi relaţiile cu alţi agenţi economici, indiferent de forma de proprietate şi/sau de modul de organizare a acestora, sunt relaţii comerciale, se vor desfăşura numai pe baze contractuale şi vor fi guvernate de principiul liberei concurente. Drepturile şi obligaţiile autorităţii administraţiei publice locale Art. 16 (1) Autoritatea administraţiei publice locale acţionează în numele şi în interesul comunităţii locale pe care o reprezintă şi răspunde faţă de aceasta pentru modul în care gestionează şi administrează infrastructura edilitar-urbana a unităţii administrativ-teritoriale, precum şi pentru modul în care organizează, coordonează şi controlează serviciile de administrare a domeniului public şi privat. Art. 17 (1) În exercitarea competentelor şi responsabilităţilor ce le revin potrivit legii autorităţile administraţiei publice locale vor urmări cu prioritate: a) gestionarea Serviciului public pe criterii de competitivitate şi eficienţă economică; b) promovarea dezvoltării şi reabilitării infrastructurii edilitar-urbane; c) monitorizarea şi controlul sistematic ale activităţii Operatorului şi promovarea unor măsuri adecvate în cazul în care serviciile prestate de acesta nu respecta nivelurile de servicii şi indicatorii de performanta asumaţi; d) elaborarea şi aprobarea indicatorilor de performanta ai serviciilor;

10

e) medierea conflictelor dintre utilizatori/beneficiari şi Operator, la cererea uneia dintre părţi. Art. 18 Autoritatea administraţiei publice locale are, în raport cu Operatorul, următoarele drepturi: a) să verifice, să solicite refundamentarea şi să aprobe structura, nivelurile şi ajustările preţurilor şi tarifelor propuse de operatorul prestator de servicii – la încheierea perioadei de post-implementare; b) să sancţioneze operatorul în cazul în care acesta nu respecta indicatorii de performanta şi parametrii de eficienta la care s-a angajat prin contractul de delegare a gestiunii, cu excepţia situaţiilor care nu se datorează operatorului de servicii; Drepturile şi obligaţiile operatorului Art. 19 Operatorul, indiferent de modul de organizare şi/sau forma de proprietate, au calitatea de autorităţi contractante şi are obligaţia de a efectua achiziţii publice potrivit reglementărilor legale în vigoare. Art. 20 (1) Operatorul are următoarele drepturi: a) să încaseze contravaloarea serviciilor prestate corespunzător cantităţii şi calităţii acestora; b) să propună autorităţilor publice locale ajustarea periodică a preţurilor şi tarifelor în funcţie de influenţele intervenite în costurile de operare - doar după încheierea perioadei de post-implementare a proiectului. (2) Operatorul are dreptul să sisteze furnizarea/prestarea serviciilor către utilizatorii care nu şi-au achitat contravaloarea facturilor, inclusiv majorările de întârziere, în cel mult 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plata. (3) Reluarea furnizării/prestării serviciului se va face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la efectuarea plăţii, cheltuielile aferente suspendării, respectiv reluării furnizării/prestării serviciului fiind suportate de utilizator. Art. 21 (1) Operatorul are faţă de utilizatori următoarele obligaţii: a) să presteze servicii utilizatorilor cu care au încheiat contracte de furnizare/prestare a serviciului, în conformitate cu clauzele prevăzute; b) să deservească toţi utilizatorii din aria de acoperire, în condiţiile prevăzute în regulamentul de serviciu; c) să respecte indicatorii de performanta stabiliţi de autorităţile administraţiei publice locale în prezentul Caiet de sarcini; d) să furnizeze autorităţilor administraţiei publice locale informaţiile solicitate şi să asigure accesul la toate informaţiile necesare verificării şi evaluării funcţionarii şi dezvoltării serviciilor, în conformitate cu clauzele contractului de delegare a gestiunii şi cu prevederile legale în vigoare; e) să pună în aplicare metode performanţe de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale prevăzute de normele legale în vigoare pentru achiziţiile publice de lucrări, bunuri şi servicii. (2) Pentru nerespectarea de către Operator a indicatorilor de performanta angajaţi prin contractele de furnizare/prestare a serviciilor se vor prevedea penalităţi; nivelul penalităţilor va fi precizat în mod obligatoriu în contractul de delegare a gestiunii şi în Regulamentul serviciului. Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor Art. 22 (1) Dreptul de acces şi utilizare a serviciului furnizat de Operator este garantat, în condiţiile legii, tuturor utilizatorilor, utilizatorii fiind firme din sectorul automotive. Art. 23 Pentru protejarea drepturilor utilizatorilor regulamentul serviciului de administrare trebuie să conţină prevederi referitoare la:

11

a) accesul utilizatorilor la informaţiile publice privind Serviciul public; b) garantarea accesului şi dreptul oricărui utilizator din aria de operare de a beneficia de Serviciul public, în condiţiile prevăzute de Regulamentul Serviciului; c) obligaţia autorităţii administraţiei publice locale de a aduce la cunoştinţa publică hotărârile şi deciziile cu privire la Serviciul public; d) dreptul utilizatorilor de a contesta, în condiţiile legii, prevederile adoptate. Art. 24 (1) Utilizatorii au obligaţia de a respecta clauzele contractului de furnizare/prestare a serviciilor şi prevederile regulamentului serviciului public şi de a-şi achită obligaţiile de plata în conformitate cu prevederile acestora. (2) Beneficiarii serviciilor CERC sunt obligate să achite sumele reprezentând contravaloarea serviciilor facturate, în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii. (3) Întârzierea în achitarea sumelor datorate, după expirarea termenului prevăzut la alin. (2), atrage majorări de întârziere egale cu cele stabilite pentru neplata obligaţiilor faţă de bugetul de stat; valoarea maxima a acestora nu va depăşi cuantumul debitului şi se constituie venit al Operatorului. (4) Nerespectarea prevederilor regulamentelor serviciilor de administrare a domeniului public de către utilizatori conduce la penalizarea acestora şi, în anumite cazuri, chiar la sistarea serviciului prestat. Patrimoniul Art. 25 ”Centrul Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive” este o infrastructură aflată în proprietatea Municipiului Timişoara care a fost realizată în cadrul proiectului cu cod SMIS 39375, în baza HCLMT nr. 235/28.06.2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Contractului de finantare nr. 3349/22.08.2012, cu finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: Poli de creştere şi are în structura sa o clădire şi amenajările necesare funcţionării, după cum urmează:

 3 corpuri independente cu acces intre ele;  Dotarea centrului cu echipamente de specialitate de ultima generatie.

Finanţarea Art. 26 Finanţarea CERC se realizează din următoarele surse: a) bugetul local; b) veniturile din tarifele/taxele încasate pentru serviciile prestate către terţi; c) alte surse legal constituite. Art. 27(1) În activitatea de administrare şi exploatare a CERC, Operatorul va percepe tarife, taxe, taxe speciale, aprobate prin hotărâre de consiliu local. (2) Tarifele percepute pentru serviciile prestate în cadrul CERC, pe perioada de valabilitate a Contractului de finanţare, sunt prevăzute în Planul de afaceri, anexă la Cererea de finanţare a proiectului cu cod SMIS 39375, aprobat prin HCLMT nr. 235/28.06.2011, cu modificările şi completările ulterioare. Art. 28 (1) Toate veniturile din exploatarea infrastructurii de afaceri CERC vor reveni Autorităţii publice locale. Sumele vor fi urmărite şi încasate de către Operator în contul propriu deschis la Trezoreria Timişoara.

(2) Cheltuielile de exploatare a infrastructurii includ (fără a se limita la): o Cheltuieli servicii de protecţie şi pază; o Cheltuieli cu telefonia şi internetul; o Cheltuieli cu asigurările de clădiri şi echipamente; o Cheltuieli cu serviciile de salubrizare;

12

o Cheltuieli cu serviciile bancare. Art. 29. Personal alocat obligatoriu: 10.1. Angajarea a minim 5 persoane (2 femei şi 3 bărbaţi) cu normă întreagă pe funcţii de conducere, care se vor dedica gestionării „Centrului Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive”, conform Indicatorilor prevăzuţi la Art. 5 din prezentul Caiet de sarcini.

Ofertantul va asigura personalul de specialitate, menţionat mai sus, care este considerat strict necesar pentru îndeplinirea contractului.

Angajaţii alocaţi pentru gestionarea infrastructurii vor acoperi cel puţin următoarele domenii de activitate, având următoarele funcţii:

 Director CERC  Responsabil Departament administrativ şi IT  Responsabil Academie de training  Responsabil Secţie prototipare şi serie mică  Responsabil Marketing

Această cerinţă este impusă de Secţiunea 2.6. Indicatori şi de Secţiunea 3.1. Egalitatea de şanse – Egalitatea între femei şi bărbaţi este un drept fundamental – din Cererea de finanţare – anexă la contractul de finanţare nr. 3349/22.08.2012, o valoare comună a UE, şi o condiţie necesară pentru realizarea obiectivelor.

În calitate de Stat Membru al Uniunii Europene, România s-a angajat să respecte drepturile tuturor cetăţenilor săi la tratament egal, indiferent de sex, etnie, religie, dizabilităţi, vârstă şi orientare sexuală.

Problematica promovării egalităţii şanselor în viaţa socială pentru ambele sexe, constituie o cerinţă esenţială pentru societatea românească, fiind considerată o componentă de bază a preocupării pentru respectarea drepturilor fundamentale ale oamenilor. De aceea, stimularea în egală măsură a contribuţiei femeilor şi bărbaţilor la dezvoltarea durabilă şi la progresul societăţii a căpătat o importanţă crescândă în România.

Pornind de la principiul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, astfel cum este definit în Legea 202/2002, republicată, care presupune luarea în considerare a diferitelor capacităţi, necesităţi şi aspiraţii ale bărbaţilor şi ale femeilor precum şi tratamentul egal al acestora, în prezent, este esenţial pentru România ca femeilor să li se asigure în mod real egalitatea de şanse în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la formare şi la un loc de muncă, la întemeierea unei familii şi la participarea la luarea de decizii publice şi politice, trăsătură ce caracterizează societăţile democratice şi dezvoltate. În acest scop, România depune un efort important pentru a-şi adapta legislaţia la principiul nediscriminării pe criteriul de sex, conform legislaţiei comunitare.

În România există o segregare pe sexe a ocupaţiilor, observându-se că cele în care predomină femeile, sunt, în general, mai prost plătite. Bărbaţii reprezintă mai mult de jumătate din populaţia activă. Accesul egal pe piaţa muncii presupune iniţierea şi derularea unor programe de informare referitoare la egalitatea în drepturi pe piaţa muncii pentru femei şi pentru bărbaţi, precum şi stimularea interesului pentru formarea profesională continuă în vederea facilitării accesului în toate sectoarele de activitate.

Conceptul de egalitate de şanse a evoluat în ultima perioadă, devenind un concept mai larg care se referă nu doar la femei şi bărbaţi dar şi la relaţia cu alte grupuri dezavantajate dintr-o societate.

Prestatorul îşi asumă atingerea obiectivelor privind numărul de locuri de muncă create pentru funcţionarea infrastructurii de afaceri, conform Art. 10.

13

Art. 30 Pentru gestionarea eficientă a riscului financiar, persoanele responsabile de administrarea CERC vor asigura:

 gestionarea corespunzătoare a tuturor fondurilor disponibile;  implementarea unei strategii de marketing adecvată grupurilor ţintă vizate;  permanenta corelare a structurii şi tematicii training-urilor cu cererea grupurilor ţintă

vizate;  înalta calitate a tuturor serviciilor oferite în cadrul CERC.

Art. 31. Verificări şi garanţii (1) Municipiul Timişoara va verifica, prin sondaj, modul de îndeplinire a indicatorilor şi de prestaţie a administrării şi managementului, întocmind note de constatare, confirmate şi de operator, privind calitatea prestaţiei, deficienţele constatate, sesizările şi reclamaţiile utilizatorilor şi va lua măsuri de soluţionare operativă a acestora. (2) La începutul fiecărei luni, Operatorul întocmeşte un raport lunar, pentru luna precedentă, ce va fi înaintat către beneficiar – Primăria Municipiului Timişoara, conform modelului din Anexa I, până în data de 05 a lunii. (3) În rapoartele lunare, operatorul va consemna şi modul de rezolvare de a sesizărilor primite. (4) În cazul în care din culpa Operatorului, Municipiul Timişoara este penalizat pentru neîndeplinirea indicatorilor proiectului „Centrul Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive, cod SMIS 39375, prevăzuţi la Art. 10 din prezentul Caiet de sarcini, Administratorul va fi penalizat cu cuantumul penalizării aplicate Municipiului Timişoara. (5) Lunar, reprezentanţii echipei de implementare a proiectului din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, vor analiza, împreună cu reprezentantul Operatorului, sesizările, reclamaţiile şi solicitările utilizatorilor în vederea soluţionării legale şi operative a acestora. Art.32. (1) Bunurile din patrimoniul autorităţii publice locale se preiau de către operator pe bază de proces-verbal de predare-primire. (2) Operatorul este obligat să efectueze întreţinerea, reparaţiile curente şi accidentale, precum şi cele capitale ce se impun la bunurile din patrimoniul public, mentionate in procesul-verbal de predare-primire. (3) Anual, la 31 decembrie, Operatorul va transmite situaţia patrimoniului, prevăzut la art. 1, precum şi modificările privind acest patrimoniu pentru a fi înscrise în contabilitatea Municipiului Timişoara. (4) La încetarea Hotaririi de dare in administrare, bunurile de retur se restituie Municipiului Timişoara, în mod gratuit şi libere de orice sarcină. Art. 33. Clauze referitoare la încetarea prestării serviciului: (1) Încetarea administrării CERC de către operator se face în următoarele situaţii: a) în cazul în care prestatorul nu îndeplineşte indicatorii prevăzuţi la art. 10 din prezentul Caiet de sarcini; b) la expirarea duratei stabilite prin contractul de administrare; c) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către achizitor, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina prestatorului, dar care nu poate depăşi în nici un caz valoarea contractului de prestări servicii de administrare iniţial; f) la dispariţia, dintr-o cauză de forţa majoră, a bunului sau în cazul imposibilităţii obiective a prestatorului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri; Art. 34. Dispoziţii finale:

14

(1) Operatorul va prezenta un Plan de management care va conţine strategia pentru îndeplinirea indicatorilor proiectului, respectiv: - strategia de recrutare/atragere a firmelor din domeniul automotive/domenii conexe în cadrul infrastructurii de afaceri CERC în vederea utilizării serviciilor CERC de către un număr cât mai mare de firme din sectorul automotive; strategia de organizare a cursurilor de perfecţionare, a târgurilor, expoziţiilor, conferinţelor şi seminariilor; - riscurile ce pot duce la neîndeplinirea indicatorilor de proiect; - şi strategia de atenuare şi eliminare a riscurilor. În cazul neprezentării Planului de management în termen de 30 de zile de la data preluării funcţiei de către Directorul Operatorului, se va aplica art. 12 din prezentul Caiet de sarcini. (2) Operatorul este obligat să permită, pe întreaga durată de valabilitate a Contractului de finanţare, OI, AMPOR si oricăror alte persoane autorizate in acest sens de catre acestea, precum şi Autorităţii de Certificare şi Plata, Autorităţăţii de Audit, Comisiei Europene sau oricărui alt organism abilitat să verifice sau să realizeze controale/audituri asupra modului de implementare a proiectelor cofinanţate din instrumente structurale, prin examinarea documentelor originale si obţinerea de copii de pe aceste documente, modul de implementare a proiectului. Art.35. – Prezentul Caiet de sarcini se foloseşte împreună cu Regulamentul serviciului de administrare a CERC. Manager de Proiect Asistent de Proiect Magdalena Nicoară Anca Mocanu Responsabil întocmire documentaţie Maria Pantić-Telbis

15

Operator ANEXA I Date de identificare

RAPORT LUNAR Privind administrarea şi managementul CERC

(ziua/luna/anul întocmirii raportului) Descrierea pe scurt a activităţilor desfăşurate în luna pe care o raportează: Îndeplinirea Indicatorilor proiectului, conform art. 10 din Caietul de sarcini anexă la contract: 1. Personalul angajat (2 femei şi 3 bărbaţi) şi atribuţiile acestora:

 Director CERC  Responsabil Departament administrativ şi IT  Responsabil Academie de training  Responsabil Secţie prototipare şi serie mică  Responsabil Marketing

2. Numărul de firme care beneficiază de facilităţile oferite privind planul de tarifare al serviciilor prestate în cadrul CERC (inclusiv enumerarea acestora) - 7 firme beneficiare a serviciilor CERC (cel puţin câte 2 locuri de muncă nou create de către fiecare);

Nr. crt. Operatorul Număr angajaţi din care: Femei Bărbaţi

1. n.

4. Cursuri organizate şi număr cursanţi (% din numărul minim de cursanţi/an): 5. Probleme legate de integritatea clădirii apărute în luna raportată: 6. Alte probleme, sesizări, solicitări:

_____________________ Reprezentant Operator:

(Numele şi prenumele cu litere mari de tipar) (funcţia deţinută)

(semnătura)

Atasament: Anexa_1_HCL.pdf

   

1   

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA SE APROBĂ, SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A PRIMAR “CENTRULUI REGIONAL DE COMPETENŢE ŞI DEZVOLTARE A FURNIZORILOR ÎN SECTORUL NICOLAE ROBU AUTOMOTIVE“- CERC Anexa nr.1 la HCL nr. _____/______

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

Cap. I Dispoziţii generale

1. Rolul Art.1 Serviciul Public de administrare a “Centrului Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive“- CERC este un serviciu de interes local care are misiunea de încurajare a investiţiilor în sectorul automotive pentru susţinerea dezvoltării durabile a Polului de Creştere Timişoara – prin implementarea unui pachet de servicii şi a unor programe de training în beneficiul întreprinderilor din sector cu scopul creşterii competenţelor acestora, şi implicit a performanţei sectorului automotive la nivel regional - astfel încât sectorul automotive să producă un impact economic semnificativ la nivelul Regiunii de Vest. 2. Obiectivele Art. 2 Obiectivele “Centrului Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive“ sunt:

a) Obiectivul strategic al CERC îl reprezintă obţinerea statutului de reper naţional şi în cadrul euroregiunii DKMT în domeniul inovării şi transferului de know-how pentru sectorul automotive.

b) Obiectivul pe termen mediu al CERC este reprezentat de atragerea şi menţinerea unui număr cât mai mare de utilizatori ai structurii de sprijinire a afacerilor pentru atingerea sustenabilităţii sale financiare.

c) Obiectivul pe termen scurt este crearea unui centru functional de competenţe şi dezvoltare a furnizorilor cu 3 componente integrate: academie de training în sectorul automotive, portofoliu de consultanţă pentru furnizorii din sector şi laborator pentru utilizarea colaborativă de echipamente specializate.

3. Obiectul de activitate Art. 3 Obiectul de activitate al Serviciului public de administrare a CERC îl constituie administrarea şi gestionarea proprietăţii nerezidenţiale a Municipiului Timişoara, intitulată: “Centrului Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive“, cu dotările tehnico – edilitare aferente. 4. Statutul juridic Art.4 Serviciul Public de administrare a CERC este un serviciu public, în subordinea Consiliului Local Timişoara, cu personalitate juridică, gestiune proprie, ştampilă şi cont propriu deschis la Trezoreria

   

2   

Timişoara şi funcţionează în Municipiul Timişoara, în cadrul Parcului Industrial Freidorf, Str. Paul Morand, CF 438708. Cap. II Structura organizatorică Art. 5 Serviciul Public de administrare a ”Centrului Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive”- CERC işi desfăşoară activitatea în baza prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare şi a prevederilor legale în vigoare. Art. 6 (1) Activitatea Serviciului public este organizată pe compartimente funcţionale în conformitate cu Anexa nr. ....la HCL nr....../........... Art. 7 Conducerea şi organizarea activităţii Serviciului se asigură de către un director, numit în condiţiile legii. Art. 8 (1) Directorul reprezintă şi angajează Serviciul public în relaţiile cu alte servicii, instituţii, autorităţi, alte persoane fizice sau juridice, fiind împuternicit să semneze actele serviciului şi  are calitatea de ordonator terţiar de credite.

(2) Directorul Serviciul public exercită următoarele atribuţii principale:

 organizează, conduce şi coordonează activităţile Serviciului, conform reglementărilor în vigoare;  protejarea fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei;  respectarea legii, a reglementărilor şi deciziilor conducerii;  dezvoltarea şi întreţinerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare şi difuzare

a datelor şi informaţiilor financiare şi de conducere, precum şi a unor sisteme şi proceduri de informare publică adecvată ;

 acordă asistenţă de specialitate, externă şi internă, persoanelor interesate;  asigură inventarierea generală anuală a patrimoniului Serviciului;  întocmeşte proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli propriu corelat cu proiectul bugetului de

venituri şi cheltuieli al municipiului în vederea supunerii lui spre aprobare Primarului;  urmăreşte şi răspunde de respectarea normelor de securitate şi sănătate a muncii în conformitate

cu legea securităţii şi sănătăţii în muncă, normelor de aplicare a acesteia, celelalte acte normative emise în acest domeniu, a normelor I.S.C.I.R., de prevenire a situaţiilor de urgenţă; de apărare împotriva incendiilor şi de protecţie civilă;

 organizează recepţia şi punerea în funcţiune a mijloacelor fixe noi, primite în dotare din investiţii şi transferuri;

 asigură existenţa instrucţiunilor tehnice de folosire şi întreţinere a utilajelor, instalaţiilor şi maşinilor din din dotarea Serviciului, precum şi cunoaşterea acestora de către personalul care le utilizează;

 ia măsuri pentru limitarea pagubelor provocate de calamităţi naturale, avarii ale instalaţiilor precum şi pentru eliminarea fără întârziere a defecţiunilor în timpul proceselor de producţie;

 întocmeşte şi prezintă Primarului, pentru aprobarea de către Consiliul Local, propuneri fundamentate privind modificarea structurii organizatorice si/sau a numărului de personal ale serviciului ;

 întocmeşte şi prezintă Primarului rapoarte de activitate ale Serviciului. Art. 9 (1) Directorul va elabora, cu respectarea prevederilor Contractului de finanţare nr. 3349/22.08.2012, un Plan de management care va conţine strategia pentru îndeplinirea indicatorilor proiectului, după cum urmează:

- strategia de recrutare/atragere a firmelor din domeniul automotive/domenii conexe în cadrul infrastructurii de afaceri CERC în vederea utilizării serviciilor CERC de către un număr cât

   

3   

mai mare de firme din sectorul automotive; - strategia de organizare a cursurilor de perfecţionare, a târgurilor, expoziţiilor, conferinţelor şi seminariilor; - riscurile ce pot duce la neîndeplinirea indicatorilor de proiect; - şi strategia de atenuare şi eliminare a riscurilor.

(2) Directorul va prezenta Planul de management spre aprobare Consiliului Local în termen de 30 de zile de la data preluării funcţiei. Art. 10 Obiectul de activitate al Serviciului public de administrare se realizează prin:  corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele beneficiarului;  atragerea de noi investitori şi surse de finanţare pentru dezvoltarea activităţilor economice;  generarea de noi locuri de muncă (în administrarea infrastructurii, dar mai ales în cadrul firmelor

deservite);  crearea unor mecanisme şi instrumente de impulsionare a activităţilor de cercetare tehnologică

inovativă şi accelerare a vitezei de implementare a noilor tehnologii prin încurajarea relaţiilor de cooperare între instituţii de educaţie şi cercetare şi întreprinderi;

 promovarea afacerilor din domeniul automotive pe plan naţional şi internaţional;  acordarea de asistenţă tehnică şi instruirea potenţialilor clienţi;  folosirea bunurilor primite pe bază de inventar – mobile şi imobile - potrivit destinaţiei acestora,

respectiv exploatarea corespunzătoare, evitând distrugerea, degradarea sau deteriorarea lor. In caz de deteriorare ori distrugere a bunurilor, prestatorul va suporta cheltuielile de reparaţii sau înlocuire a acestora, după caz;

 respectarea cerinţelor privind împărţirea pe sexe a locurilor de muncă nou create pentru administrarea CERC la nivel de conducere, conform Contractului de finanţare nr. 3349/22.08.2012 a proiectului cu cod SMIS 39375;

 asigurarea administrării şi managementului în conformitate cu Contractul de finanţare nr. 3349/22.08.2012 a proiectului cu cod SMIS 39375;

 asigurarea vizibilităţii în condiţii eficiente a infrastructurii de afaceri prin toate mijloacele, inclusiv prin promovarea prin reclame şi publicitate de orice fel, inclusiv în mass-media, prospectarea pieţei şi atragerea de clienţi în infrastructură cu respectarea indicatorilor prevăzuţi în Anexa nr. 2 a prezentului regulament;

 încheierea de contracte cu firmele beneficiare ale serviciilor oferite de CERC;  asigurarea unei bune relaţii cu firmele beneficiare ale serviciilor oferite de CERC;  asigurarea integrităţii patrimoniului infrastructurii de afaceri;  asigurarea monitorizării şi evaluării activităţii în cadrul infrastructurii a firmelor deservite, pe

întreaga perioadă de valabilitate a contractelor încheiate cu acestea;  stabilirea şi menţinerea relaţiilor cu reţelele internaţionale de firme din domeniul

automotive/domenii conexe;  contractarea lucrărilor de reparaţii curente, capitale şi a defecţiunilor datorate greşelilor de

execuţie apărute, precum şi realizarea investiţiilor de înlocuire la finalizarea duratei de viaţă economică a echipamentelor pe întreaga durată a Contractului de finanţare, dacă este cazul.

Art. 11 Pentru furnizarea serviciilor vor fi implicaţi specialişti de la universităţile din Regiunea de Vest, de la Asociaţia Automotivest(în care Municipiul Timişoara este membru), precum şi specialişti cu experienţă în aplicarea tehnicilor specifice de îmbunătăţire în industria furnizorilor de automobile. Art. 12 (1) Prin intermediul “Centrului Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive”, se vor oferi în beneficiul companiilor din sectorul automotive următoarele tipuri de servicii:

1) Academia de training

   

4   

a. Activităţi de formare/specializare teoretice (nu conţin sesiuni practice pe echipamentele centrului):

i. Implementarea standardelor de calitate: 1. Instruiri standarde calitate ( ISO 9001, ISO TS 16949 ); 2. Instruiri PPAP, VDA 6; 3. Instruiri standard mediu ( ISO 14001); 4. Instruiri auditori interni calitate.

ii. Productivitate, îmbunătăţiri şi cultura organizaţională: 1. Lean - introducere şi prezentare elemente; 2. Proiectarea fluxului de producţie; 3. Tehnici de îmbunătăţire; 4. Ingineria pierderilor zero; 5. Creşterea eficienţei echipamentelor ( OEE ); 6. SixSigma Champion; 7. SixSigma Green Belt ( Centura Verde ).

b. Instruiri tehnice (combină partea teoretica cu sesiuni practice pe echipamentele centrului):

i. CNC Machining ii. Advanced CAD/CAM software

iii. Instruire pentru inspecţie cu RENISHAW iv. Bazele pneumaticii v. Procesul de prelucrare prin aşchiere

Serviciile Academiei de Training sunt dedicate firmelor şi vor putea fi organizate la cerere sau periodic. Totodată, temele pe care acest serviciu le oferă sub format de curs pot fi adaptate pe specificul fiecărei firme. Astfel instruirea poate fi realizată în incinta unităţii de producţie a firmelor doritoare. 2) Prototipare şi realizarea de serie mică

a. Prototipare - folosirea facilităţilor şi echipamentelor performante ale centrului pentru realizarea de prototipuri (infrastructura informatica împreună cu software licenţiat cad şi maşinile cu comandă numerică pentru executarea de prototipuri). b. Serie mică - folosirea echipamentelor performante ale centrului pentru realizarea de componente în serie mică (volum mic / complexitate mare).

3) Servicii de testare şi măsurare însoţite de cerficare de produs a. Testare; b. Măsurare; c. Certificare produs.

4) Marketing şi promovare Acţionând pe un grup ţintă de aproximativ 156 de firme din Regiunea Vest, CERC - „Centrul regional de competenţe şi dezvoltare a furnizorilor în sectorul AUTOMOTIVE" va furniza firmelor din Regiunea Vest un serviciu care îşi propune susţinerea potenţialilor furnizori din industria auto şi a construcţiilor de maşini prin identificarea de potenţiali clienţi. Astfel CERC va oferi sprijin pentru:

a. Moderarea şi extinderea reţelei de cluster în industria auto a Regiunii Vest: i. Informare rapidă şi de ultimă oră despre piaţă;

ii. Facilitarea de contacte cu potenţiali clienţi / furnizori; iii. Acces favorizat la serviciile centrului prin aplicarea de tarife speciale; iv. Promovarea firmelor membre la exterior către alte reţele, către clienţi regionali

   

5   

/naţionali /internaţionali; v. Reprezentarea sub egida centrului la expoziţii /târguri.

vi. Încurajarea de proiecte comune în reţea şi ajutor în obţinerea de finanţări etc b. Organizarea de evenimente

i. Organizarea de conferinţe şi seminarii/ ateliere; ii. Organizarea de târguri/ expoziţii.

Organizarea de evenimente de promovare, însoţite de demonstraţii tehnice pe echipamente pentru firmele furnizoare de scule/ accesorii care colaborează cu Centrul, poate aduce beneficii, venituri sau servicii complementare centrului.

(2) Serviciile prevăzute la alin. (1) se oferă în baza unui contract, încheiat între firma beneficiară a serviciilor şi conducerea CERC, prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor. (3) Se va ţine legătura cu firmele din sectorul automotive din Regiunea de Vest pentru evaluarea periodică a nevoilor acestora, precum si pentru a primi evaluarea lor legata de impactul serviciilor prestate în cadrul CERC. In acest fel se va actualiza regulat conţinutul serviciilor pentru a se răspunde cât mai bine şi cerinţelor pieţei şi a se sprijini, atât creşterea competitivităţii companiilor, în special a IMM-urilor, cât şi reducerea şomajului în zonă. (4) Pentru optimizarea activităţilor Centrului se vor avea in vedere şi vizibilitatea, precum şi racordarea acestuia la activităţi similare, interne sau externe, pentru un schimb cât mai bun de informaţii şi experienţă. Art. 13 Pentru gestionarea eficientă a riscului financiar, persoanele responsabile de administrarea CERC vor asigura:

 gestionarea corespunzătoare a tuturor fondurilor disponibile;  implementarea unei strategii de marketing adecvată grupurilor ţintă vizate;  permanenta corelare a structurii şi tematicii training-urilor cu cererea grupurilor ţintă vizate;  înalta calitate a tuturor serviciilor oferite în cadrul CERC.

Cap. III. Finanţarea Art. 14 Finanţarea CERC se realizează din următoarele surse: a) bugetul local; b) veniturile din tarifele/taxele încasate pentru serviciile prestate către terţi; c) alte surse legal constituite. Art. 15 (1) În activitatea de administrare şi exploatare a CERC, Serviciul public percepe tarife, taxe, taxe speciale, aprobate prin hotărâre de consiliu local. (2) Tarifele percepute pentru serviciile prestate în cadrul CERC, pe perioada de valabilitate a Contractului de finanţare, sunt prevăzute în Planul de afaceri, anexă la Cererea de finanţare a proiectului cu cod SMIS 39375, aprobat prin HCLMT nr. 235/28.06.2011, cu modificările şi completările ulterioare. Art. 16 (1) Toate veniturile din exploatarea infrastructurii de afaceri CERC vor reveni Municipiului Timişoara. Sumele vor fi urmărite şi încasate de către Serviciul public în contul propriu deschis la Trezoreria Timişoara.

(2) Cheltuielile de exploatare a infrastructurii includ (fără a se limita la): o Cheltuieli servicii de protecţie şi pază; o Cheltuieli cu telefonia şi internetul; o Cheltuieli cu asigurările de clădiri şi echipamente; o Cheltuieli cu serviciile de salubrizare; o Cheltuieli cu serviciile bancare.

   

6   

Cap. IV. Patrimoniul Art. 17 ”Centrul Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive” este o infrastructură aflată în proprietatea Municipiului Timişoara care a fost realizată în cadrul proiectului cu cod SMIS 39375, în baza HCLMT nr. 235/28.06.2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Contractului de finantare nr. 3349/22.08.2012, cu finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: Poli de creştere şi are în structura sa o clădire şi amenajările necesare funcţionării, după cum urmează:

 3 corpuri independente cu acces intre ele;  Dotarea centrului cu echipamente de specialitate de ultima generatie.

Art. 18 (1) După recepţia finală a obiectivului, acesta va fi transmis în administrarea Serviciului public de administrare a CERC. (2) Predarea – primirea bunurilor ce fac obiectul prezentului regulament se face pe bază de proces verbal încheiat între o comisie numită prin dispoziţie a Primarului municipiului Timişoara, respectiv o comisie numită de Directorul Serviciului public. (3) Bunurile date în administrarea Serviciului public se întreţin şi exploatează cu diligenţa unui bun proprietar, în condiţiile prezentului regulament. Cap. V. Dispoziţii finale Art. 19 Serviciul public, prin Director, este obligat să permită, pe întreaga durată de valabilitate a Contractului de finanţare, OI, AMPOR si oricăror alte persoane autorizate in acest sens de catre acestea, precum şi Autorităţii de Certificare şi Plata, Autorităţăţii de Audit, Comisiei Europene sau oricărui alt organism abilitat să verifice sau să realizeze controale/audituri asupra modului de implementare a proiectelor cofinanţate din instrumente structurale, prin examinarea documentelor originale si obţinerea de copii de pe aceste documente, modul de implementare a proiectului. Art. 20 Prezentul Regulament de Organizare si Funcţionare poate fi modificat ori de câte ori necesităţile legale de organizare şi funcţionare o impun. Art. 21 Prezentul Regulament intră în vigoare odată cu hotărârea consiliului local de aprobare a acestuia.

Atasament: Stat_functii.pdf

Anexa nr.____la Referatul! HCL nr. [ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A CENTRULUI REGIONAL DE COMPETENTE SI DEZVOLTARE A FURNIZORILOR IN SECTORUL AUTOMOTIVE-CERC STAT DE FUNCŢII APOBAT PRIMAR Nicolae Robu SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A CENTRULUI REGIONAL DE COMPETENTE SI DEZVOLTARE A FURNIZORILOR IN SECTORUL AUTOMOTIVE-CERC Nr.ort Grad/ Treaptă de conducere |de execuţie 1 Director inspector de specialitate- responsabil marketing inspector de specialitate- inspector de specialitate- responsabil departament 4 administrativ si IT responsabil Academie de 3 training inspector de specialitate- responsabil Sectie 5 prototipare si serie mica din care: de executie Total Posturi |