keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 112/31.03.2020 Privind modificarea Metodologiei de închiriere a spaţiilor din clădirea CERC şi a Tarifelor percepute pentru serviciile prestate de către Serviciului Public de Administrare a "Centrului Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive"-CERC, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 247/23.04.2019

31.03.2020

Hotararea Consiliului Local 112/31.03.2020
Privind modificarea Metodologiei de închiriere a spaţiilor din clădirea CERC şi a Tarifelor percepute pentru serviciile prestate de către Serviciului Public de Administrare a "Centrului Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive"-CERC, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 247/23.04.2019


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. CERC2020 - 194/03.03.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. CERC2020- 140/20.02.2020 al Serviciului Public de Administrare a Centrului Regional De Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive;
Avand in vedere Adresa Direcţiei Economice nr. SC2020 -007128/18.03.2020;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 19.03.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr. CERC2020/20.02.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 193/10.05.2016 privind aprobarea "Strategiei Integrate de Dezvoltare 2014-2020 a Polului de Creştere Timişoara";
În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), art. 129 alin. (7), lit.s) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;
In temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică şi se aprobă Metodologia de închiriere a spaţiilor din clădirea CERC - clădire construită prin proiectul "Centrul Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive "-CERC, cod SMIS 39375 prin modificarea art. 7: Închirierea de spaţii pentru desfăşurarea activităţii şi art. 8: Condiţii de menţinere a spaţiilor din Metodologie, după cum urmează:
Art. 7 Închirierea de spaţii pentru desfăşurarea activităţii
ˇ Tarif lunar închiriere loc: 100,04 (23,82 lei/lună pe 1 mp), care se va majora la începutul fiecărui an cu rata inflaţiei, conform Institutului Naţional de Statistică.
ˇ Preţurile de închiriere a sălilor de seminar, conferinţe a spaţiului de expoziţii pentru firmele din exteriorul CERC vor fi următoarele:
ˇ Tariful de închiriere a sălii de conferinţă (pentru 50 persoane) - 311,4 lei/zi;
ˇ Tariful de închiriere a sălilor de seminar (pentru 25 persoane) pentru exterior - 207,6 lei/zi;
ˇ Tariful de închiriere a spaţiului de expoziţie din foaier pentru exterior - 103,8 lei/zi;
Art. 8 Condiţii de menţinere a spaţiilor
ˇ să menţină numarul de locuri de muncă şi să mai angajeze minim două persoane, în termen de 6 luni de la închiriere.


Art. 2: Se aprobă tarifele percepute pentru serviciile prestate în cadrul CERC, prezentate în Anexa "Tarife", care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciu Public de Administrare a Centrului Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Public de Administrare a Centrului Regional De Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Comunicare- Relationare;
- Direcţiei Generale Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Scoli-Spitale şi Baze Sportive;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Serviciului Resurse Umane;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Referat.pdf

RROOMMÂÂNNIIAA JJUUDDEEŢŢUULL TTIIMMIIŞŞ MMUUNNIICCIIPPIIUULL TTIIMMIIŞŞOOAARRAA PPRRIIMMAARR CERC2020 - 194/03.03.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1 Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind modificarea Metodologiei și a tarifelor percepute pentru serviciile prestate al Serviciului Public de Administrare a "Centrului Regional de Competențe și

Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive", aprobate prin HCL nr. 247/23.04.2019

Sectiunea a 2 - a Motivul emiterii proiectului de hotărâre

 Descrierea situatiei actuale

Serviciul Public de Administrare a Centrului Regional de Dezvoltare și Competențe a Furnizorilor în Sectorul Automotive este un serviciu public cu personalitate juridica in subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, infiintat prin HCL nr.188/10.05.2016, finanțat din sursa proprie pe de o parte, dar și în cadrul Programului Operațional 2007-2013 - Axa Prioritară 1 - Sprijinirea Dezvoltării durabile a orașului - Poli Urbani de creștere.

Metodologia de închiriere a spațiilor din clădirea CERC realizată prin proiectul "Centrul Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive" - CERC, cod SMIS 39375, cât și modul de Tarifare a servicilor prestate au fost aprobate prin HCL nr. 247/23.04.2019.

 Schimbari preconizate și rezultate așteptate Modificarea vizează o majorare a tarifelor percepute asupra spațiilor închiriate , datorită ratei anuale a inflației din anul 2019, care determină o indexare a acestor tarife percepute de către Serviciului Public de Administrare CERC și, totodat,ă o modificare a criteriilor de menținere a acestor spații închiriate prin modificarea termenului de angajare a minim 2 persoane în cadrul acestor firme în termen de 6 luni, în vederea îndeplinirii indicatorilor asumați prin proiectul de finanțare și închiderea proiectului de către ADR Vest. Acest deziderat se realizează prin modificarea Medologiei de închiriere a spațiilor din clădirea CERC, respectiv "Tarifele "aprobate în baza HCL nr. 247/23.04.2020. Metodologia de închiriere a spațiilor în clădirea CERC, respectiv Tarifele percepute pentru serviciile prestate Principalele motive ce au stat la baza acestor modificări sunt determinate de creșterea ratei inflației în anul 2019, conform Institutului Național de Statistică, astfel ca lista de prețuri percepute să fie majorate cu 3,8%.

= Y o 83 =£ 4 nf) 1

RROOMMÂÂNNIIAA JJUUDDEEŢŢUULL TTIIMMIIŞŞ MMUUNNIICCIIPPIIUULL TTIIMMIIŞŞOOAARRAA PPRRIIMMAARR

Modificarea adusă Condiților de menținere a spațiilor închiriate prin reducerea termenului de angajare a minim 2 persoane de către firmele găzduite de la 1 an la 6 luni este motivată de nevoia de a atinge indicatorul "Locuri de muncă nou create în firmele găzduite ", cât mai repede pentru a putea respecta totodată și termenul de monotorizare prevăzut în contractul de finanțare nr. 3349/22.08.2012. Alte informatii Modificările aduse nu influențează personalul angajat, nu influențează prevederile bugetare pe anul în curs si sunt imperios necesare pentru derularea activității în condiții de legalitate.

 Concluzii Propun aprobarea modificărilor aduse Metodologie de închiriere a spațiilor din clădirea CERC, cât și a noilor Tarife percepute pentru serviciilor prestate de către Serviciul Public de Administrare, conform HCL nr. 347/23.04.2020.

PRIMAR, DIRECTOR, NICOLAE ROBU RAMONA GROSARIU

= Y o 83 =£ 4 nf) 1

Atasament: Tarife.pdf

RROOMMÂÂNNIIAA JJUUDDEEŢŢUULL TTIIMMIIŞŞ MMUUNNIICCIIPPIIUULL TTIIMMIIŞŞOOAARRAA SSEERRVVIICCIIUULL PPUUBBLLIICC DDEE AADDMMIINNIISSTTRRAARREE AA CCEERRCC

TARIFE

ale serviciilor prestate și de închiriere a spațiilor în clădirea CERC realizată prin proiectul "Centrul Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive" -

CERC, cod SMIS 39375 1.Închirierea de spații pentru desfășurarea activității

 Tarif lunar pentru închiriere loc pentru constituire sediu social/punct de lucru - 100,04  lei/lună;  Tarif de închiriere a sălilor de conferițe ( pentru 50 persoane) - 311,4 lei/zi;  Tarif de închiriere a sălilor de seminar ( pentru 25 persoane) - 207,6 lei/zi;  Tarif de închiriere a spațiului de expoziție din foaier - 103,8 lei/zi

2. Academia de training

 Tarif pentru sesiuni periodice - 198,25 lei/oră  Tarif pentru sesiuni speciale cerute de firme - 988,17 lei/zi

3.Prototipare și serie mică

 Tarif utilizare echipamente cu comandă numerică - 99,64 lei/oră  Tarif utilizare echipamente testare și măsurare - 49,82 lei/oră

4.Marketing și promovare

 Tarif organizare târguri și expoziții - 2471,47 lei/eveniment/zi  Tarif organizare conferințe și seminarii - 198,25 lei/eveniment/zi

CENTRUL REGIONAL DE COMPETENŢE ȘI DEZVOLTARE A FURNIZORILOR ÎN SECTORUL AUTOMOTIVE

Atasament: Raport.pdf

RROOMMÂÂNNIIAA JJUUDDEEŢŢUULL TTIIMMIIŞŞ MMUUNNIICCIIPPIIUULL TTIIMMIIŞŞOOAARRAA SSEERRVVIICCIIUULL PPUUBBLLIICC DDEE AADDMM

CERC2020 - 140/20.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea Metodologiei Serviciul Public de Administrare a "Centrului Regional de Competen

Furnizorilor în Sectorul Automotive"

Prin prezentul referat propunem spre aprobare Consiliului Local al modificările aduse Metodologiei de închiriere Serviciului Public de Administrare CERC, Municipiului Timișoara, înființată prin HCL nr.

Serviciul Public de Administrare CERC este un serviciu public de interes local, cu personalitate juridică, gestiune proprie a încuraja investițiile în sectorul automotive pentru susținerea dezvolt Timișoara - prin implementarea unui pachet de servicii înteprinderilor din sectorul automotive.

Obiectul de activitate al Serviciului Public de Administrare CERC îl constituie administrarea și gestionarea proprietății nerezidențiale a Municipiului Timișoara Competență a Furnizorilor în Sectorul Automotive , cu dotările tehnico

Principalele surse de finan Furnizorilor în Sectorul Automotive sunt

 sursa proprie, bugetul local  asistența financiara nerambursabil

Sprijinirea Dezvoltării durabile a ora

Conducerea și organizarea activit către un Director, în prezent numit prin Dispozi departamente:

MMIINNIISSTTRRAARREE AA CCEERRCC

Pagina 1 din 3

RAPORT DE SPECIALITATE

Metodologiei și a tarifelor percepute pentru serviciile prestate Serviciul Public de Administrare a "Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a

Furnizorilor în Sectorul Automotive", aprobate prin HCL nr. 247/23.04.2019

Prin prezentul referat propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Tim Metodologiei de închiriere și Tarifelor percepute pentru serviciile prestate de către

Serviciului Public de Administrare CERC, structură aflată în subordinea Consiliului Local al prin HCL nr. 188/10.05.2016, anexa 1, 2, 3.

Serviciul Public de Administrare CERC este un serviciu public de interes local, cu personalitate juridică, gestiune proprie ștampilă și cont propriu deschis la Trezorerie, care are misiunea de

țiile în sectorul automotive pentru susținerea dezvoltării durabile a Polului de Cre prin implementarea unui pachet de servicii și a unor programe de training în beneficiul

înteprinderilor din sectorul automotive.

al Serviciului Public de Administrare CERC îl constituie administrarea ții nerezidențiale a Municipiului Timișoara - Centrul Regional de Dezvoltare

ă a Furnizorilor în Sectorul Automotive , cu dotările tehnico-edilitare aferente.

Principalele surse de finanțare ale Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a r în Sectorul Automotive sunt:

ța financiara nerambursabilă - Programul Operațional 2007-2013 Sprijinirea Dezvoltării durabile a orașului - Poli Urbani de creștere.

și organizarea activității Serviciului Public de Administrare CERC se asigur către un Director, în prezent numit prin Dispoziția 973/26.08.2019, care are în subordine următoarele

arifelor percepute pentru serviciile prestate de către țe și Dezvoltare a

, aprobate prin HCL nr. 247/23.04.2019

Municipiului Timișoara, te pentru serviciile prestate de către

în subordinea Consiliului Local al

Serviciul Public de Administrare CERC este un serviciu public de interes local, cu și cont propriu deschis la Trezorerie, care are misiunea de

ării durabile a Polului de Creștere și a unor programe de training în beneficiul

al Serviciului Public de Administrare CERC îl constituie administrarea Centrul Regional de Dezvoltare și

aferente.

țare ale Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a

2013 - Axa Prioritară 1 -

ții Serviciului Public de Administrare CERC se asigură de are în subordine următoarele

APROBAT

PRIMAR

NICOLAE ROBU

m» CENTDPIII PECINMONAIL NC COONADETENTE
CENTRUL REGIONAL DE COMPETENŢE ȘI DEZVOLTARE A FURNIZORILOR ÎN SECTORUL AUTOMOTIVE
IT TTX LOST IT IT TI

RROOMMÂÂNNIIAA JJUUDDEEŢŢUULL TTIIMMIIŞŞ MMUUNNIICCIIPPIIUULL TTIIMMIIŞŞOOAARRAA SSEERRVVIICCIIUULL PPUUBBLLIICC DDEE AADDMM

 Departamentul adminsitrativ -  Departamentul Academia de Training  Departamentul de marketing  Departamentul Prototipare și Serie Mic

În conformitate cu art. 7) Metodologia de închiriere a spațiilor din cl de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive" tariful lunar de închiriere a fost stabilit la pre 4,7607) începând cu anul 2019. Totodată, în baza aceleaiși Metodologii de închiriere a spa Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive" firmele trebuie să respecte o serie de criterii pentru men aceste spații, respectiv să mențină numărul de locuri de muncă în termen de 1 an de la data semnării contr

Având în vedere că nivelul Euro Institutului Național de Statistică, propunem indexarea tarifelor propuse în Metodologia spațiilor din clădirea CERC realizată prin proiectul "Centrul Regional de Competen Furnizorilor în Sectorul Automotive" în anul 2019, conform HCL nr. 247/23.04.2019 cu rata anua urmează:

96, 38 lei/lună pentru 4,2 mp închiriat, conform "Metodologie"

3,8% rata inflației pentru anul 2019

→ 96,38 x 3,8% = 100,04 lei/lună pentru 4,2 mp, respectiv aproximativ 23,82

În conformitate cu condițiile de menținere a spațiilor din clădirea CERC realizată prin proiectul "Centrul Regional de Competen în Sectorul Automotive" - CERC, cod SMIS 39375, vor angaja minim două persoane noi în cadr redus la 6 luni datorită perioadei de monotorizare Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive" datorită necesității atingerii cât mai repede a indicatorului asumat "Locuri de muncă nou create în firmele găzduite".

Modificările propuse prin prezentu Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizo nivelul ratei inflației pentru anul 2019 Statistică, aspect care justifică și impune luarea m corespunzător. Pe același considerent proiectul de finanțare și închiderea proiectului de c

MMIINNIISSTTRRAARREE AA CCEERRCC

Pagina 2 din 3

- IT Departamentul Academia de Training

și Serie Mică

. 7) „Închirierea de spații pentru desfășurarea de activit țiilor din clădirea CERC realizată prin proiectul "Centrul Regional

țe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive" - CERC, cod SMIS 39375 st stabilit la prețul de 96,38 lei pentru 4,2 mp ( 20,24 EURO la cursul d

Totodată, în baza art.8) Condiții de menținere a spațiilor de închiriere a spațiilor din clădirea CERC realizată prin proiectul "Centrul

țe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive" - CERC, cod SMIS 39375 firmele trebuie să respecte o serie de criterii pentru menținerea în vigoare a contractelor încheiate pentru

ă numărul de locuri de muncă și să mai angajeze minim două persoane, în termen de 1 an de la data semnării contractului de închiriere.

Având în vedere că nivelul Euro a suferit modificări în cursul anului 2019, , propunem indexarea tarifelor propuse în Metodologia

C realizată prin proiectul "Centrul Regional de Competen Furnizorilor în Sectorul Automotive" - CERC, cod SMIS 39375 și Tarifelor serviciilor p

conform HCL nr. 247/23.04.2019 cu rata anuală a inflației, respectiv 3,8

96, 38 lei/lună pentru 4,2 mp închiriat, conform "Metodologie"

ă pentru 4,2 mp, respectiv aproximativ 23,82 lei/lună la 1mp închiriat.

țiile de menținere a spațiilor cuprinse în Metodologia de închiriere a spa din clădirea CERC realizată prin proiectul "Centrul Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor

CERC, cod SMIS 39375, propunem reducerea termenului în care firmele î vor angaja minim două persoane noi în cadrul firmei de la 1 an la 6 luni. Acest termen este

torită perioadei de monotorizare și închidere a proiectului "Centrul Regional de țe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive" - CERC, cod SMIS 39375

atingerii cât mai repede a indicatorului asumat "Locuri de muncă nou create în firmele

propuse prin prezentul raport se întemeiază pe principiul bunei gestionări a activită țe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive

ției pentru anul 2019 care a generat o creștere cu 3,8%, conform In și impune luarea măsurii majorării tarifelor de închiriere în mod

și considerent și având în vedere necesitatea îndeplinirii indicatorilor asuma țare și închiderea proiectului de către ADR Vest este și propunerea privind

șurarea de activități” din ădirea CERC realizată prin proiectul "Centrul Regional

CERC, cod SMIS 39375, ( 20,24 EURO la cursul de

ții de menținere a spațiilor din cuprinsul prin proiectul "Centrul

CERC, cod SMIS 39375, ținerea în vigoare a contractelor încheiate pentru

ă mai angajeze minim două persoane,

anului 2019, conform datelor , propunem indexarea tarifelor propuse în Metodologia de închiriere a

C realizată prin proiectul "Centrul Regional de Competențe și Dezvoltare a i Tarifelor serviciilor prestate aprobate

ctiv 3,8%, după cum

lei/lună la 1mp închiriat.

Metodologia de închiriere a spațiilor țe și Dezvoltare a Furnizorilor

reducerea termenului în care firmele își Acest termen este necesar să fie

i închidere a proiectului "Centrul Regional de CERC, cod SMIS 39375 și totodată,

atingerii cât mai repede a indicatorului asumat "Locuri de muncă nou create în firmele

principiul bunei gestionări a activității rilor în Sectorul Automotive, având în vedere

ștere cu 3,8%, conform Institutului Național de ăsurii majorării tarifelor de închiriere în mod

îndeplinirii indicatorilor asumați prin propunerea privind modificarea

m» CENTDPIII PECINMONAIL NC COONADETENTE
CENTRUL REGIONAL DE COMPETENŢE ȘI DEZVOLTARE A FURNIZORILOR ÎN SECTORUL AUTOMOTIVE
IT TTX LOST IT IT TI

RROOMMÂÂNNIIAA JJUUDDEEŢŢUULL TTIIMMIIŞŞ MMUUNNIICCIIPPIIUULL TTIIMMIIŞŞOOAARRAA SSEERRVVIICCIIUULL PPUUBBLLIICC DDEE AADDMM

condiției privind termenul de angajare a minim 2 persoane în cadrul firmelor găzduite în structur sprijin CERC, prin reducere de la 1 an la 6 luni, conform Art.8) Condi Metodologia aprobată, conform HCL nr. 247/23.04.2020.

Menționez faptul că modificările propuse urmează a intra de Consiliu Local.

Fata de cele prezentate mai sus, inainteaza Consiliului local spre dezbatere si aprobare, proiectul de hotarare modificărilor din cadrul Metodologiei Serviciului Public de Administrare a "Centrului Regional de Competen Sectorul Automotive", aprobate prin HCL nr. 247/23.04.2019.

MMIINNIISSTTRRAARREE AA CCEERRCC

Pagina 3 din 3

angajare a minim 2 persoane în cadrul firmelor găzduite în structur de la 1 an la 6 luni, conform Art.8) Condițiile de menținere a spațiilor din

Metodologia aprobată, conform HCL nr. 247/23.04.2020.

ă modificările propuse urmează a intra în vigoare după aprobarea

Fata de cele prezentate mai sus, conform OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, inainteaza Consiliului local spre dezbatere si aprobare, proiectul de hotarare

drul Metodologiei și a Tarifelor percepute pentru serviciile prestate de către Serviciului Public de Administrare a "Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în

, aprobate prin HCL nr. 247/23.04.2019.

DIRECTOR

Adina Ramona Grosariu

angajare a minim 2 persoane în cadrul firmelor găzduite în structura de țiile de menținere a spațiilor din

în vigoare după aprobarea Hotărârii

conform OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, se inainteaza Consiliului local spre dezbatere si aprobare, proiectul de hotarare privind aprobarea

e pentru serviciile prestate de către țe și Dezvoltare a Furnizorilor în

m» CENTDPIII PECINMONAIL NC COONADETENTE
CENTRUL REGIONAL DE COMPETENŢE ȘI DEZVOLTARE A FURNIZORILOR ÎN SECTORUL AUTOMOTIVE
IT TTX LOST IT IT TI

Atasament: Metodologie.pdf

RROOMMÂÂNNIIAA JJUUDDEEŢŢUULL TTIIMMIIŞŞ MMUUNNIICCIIPPIIUULL TTIIMMIIŞŞOOAARRAA SSEERRVVIICCIIUULL PPUUBBLLIICC DDEE AADDMMIINNIISSTTRRAARREE AA CCEERRCC

METODOLOGIA

de închiriere a spaţiilor în clădirea CERC realizată prin proiectul "Centrul Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive" -

CERC, cod SMIS 39375 Art. 1) Prezentare generală a) Misiune, viziune şi obiective asociate ”Centrului Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive”- CERC: Viziune: Regiunea Vest – motor al dezvoltării sectorului automotive la nivelul întregii ţări. Misiune: Încurajarea investiiţiilor în sectorul automotive pentru susţinerea dezvoltării durabile a Polului de creştere Timişoara, astfel încât sectorul automotive să producă un impact economic semnificativ la nivelul Regiunii Vest. CERC îşi propune să consolideze unul dintre principalele atuuri ale Polului de creştere Timişoara, şi anume caracterul inovativ, printr-o contribuţie substanţială în domeniul cercetării fundamentale şi aplicative, perfect adaptată tendinţelor de evoluţie ale Uniunii Europene. Creşterea rezonanţei internaţionale a Polului este cu atât mai importantă cu cât Timişoara se află într-o regiune transfrontalieră al cărei centru de polarizare tradiţională a fost şi faţă de care oraşul şi zona sa de influenţă trebuie să îşi consolideze funcţia de loc central, de furnizor de servicii cu valoare adăugată mare, generator de modele economice performante, demne de urmat. Obiective: Obiectivul strategic al CERC îl reprezintă obţinerea statutului de reper naţional şi în cadrul euroregiunii DKMT în domeniul inovării şi transferului de know-how pentru sectorul automotive. Obiectivul pe termen mediu al CERC este reprezentat de atragerea şi menţinerea unui număr cât mai mare de utilizatori ai structurii de sprijinire a afacerilor pentru atingerea sustenabilităţii sale financiare. Obiectivul pe termen scurt este crearea unui centru functional de competenţe şi dezvoltare a furnizorilor cu 3 componente integrate: academie de training în sectorul automotive, portofoliu de consultanţă pentru furnizorii din sector şi laborator pentru utilizarea colaborativă de echipamente specializate. Obiectivele specifice Implementarea unui pachet de servicii și a unor programe de training in beneficiul intreprinderilor din sectorul automotive; Cresterea numarului și a competențelor furnizorilor locali și regionali din domeniul construcții de mașini/automotive;

CENTRUL REGIUINAL DE CUNIFEIENIE ȘI DEZVOLTARE A FURNIZORILOR ÎN SECTORUL AUTOMOTIVE

RROOMMÂÂNNIIAA JJUUDDEEŢŢUULL TTIIMMIIŞŞ MMUUNNIICCIIPPIIUULL TTIIMMIIŞŞOOAARRAA SSEERRVVIICCIIUULL PPUUBBLLIICC DDEE AADDMMIINNIISSTTRRAARREE AA CCEERRCC

Valorificarea și adaptarea potentialului de training și formare al univerșitatilor in domeniul construcții de mașini/automotive la nevoile intreprinderilor; Implementarea de servicii cu valoare adaugata in beneficiul intreprinderilor din sector; Instruiri de specializare pentru optimizarea proceselor de productie și imbunatatirea calitatii, utile firmelor mici și mijlocii cat și firmelor mari, inclușiv multinationale; Sprijinirea firmelor mici și mijlocii prin oferirea de servicii de prelucrari pe mașinile cu comenzi numerice sau de injectie mase plastice pentru acoperirea acestor procese in cazul in care IMM-ul are nevoie pentru preluarea unei comenzi mai complexe sau pentru realizarea de prototipuri. b) Serviciile oferite firmelor găzduite: A. Închirierea de spaţii pentru desfăşurarea activităţii B. Asigurarea accesului la utilităţi:

– sub forma grupurilor sanitare comune; C. Servicii de secretariat: a) Organizare acces săli de şedinţă; b) Recepţie şi direcţionare clienţi. D. Organizarea de cursuri de formare profesională E. Servicii de prototipare şi realizarea de serie mică

a. Prototipare - folosirea facilităţilor şi echipamentelor performante ale centrului pentru realizarea de prototipuri (infrastructura informatica împreună cu software licenţiat cad şi maşinile cu comandă numerică pentru executarea de prototipuri).

b. Serie mică - folosirea echipamentelor performante ale centrului pentru realizarea de componente în serie mică (volum mic / complexitate mare). F. Servicii de testare şi măsurare însoţite de cerficare de produs

a. Testare; b. Măsurare; c. Certificare produs

Serviciile de certificare nu vor fi prestate în mod direct de Municipiul Timișoara ci vor fi externalizate până la acreditarea laboratorului. G. Marketing şi promovare

a. Moderarea şi extinderea reţelei de cluster în industria auto a Regiunii Vest b. Organizarea de evenimente c. Acces la expoziţii şi conferinţe organizate în cadrul infrastructurii de afaceri, dar şi în exterior.

CENTRUL REGIUINAL DE CUNIFEIENIE ȘI DEZVOLTARE A FURNIZORILOR ÎN SECTORUL AUTOMOTIVE
Energie electrică Internet + telefonie Apă şi canal
Climatizare

RROOMMÂÂNNIIAA JJUUDDEEŢŢUULL TTIIMMIIŞŞ MMUUNNIICCIIPPIIUULL TTIIMMIIŞŞOOAARRAA SSEERRVVIICCIIUULL PPUUBBLLIICC DDEE AADDMMIINNIISSTTRRAARREE AA CCEERRCC

Art. 2) Criterii de eligibilitate

 Solicitare scrisă adresată directorului CERC.  Sediul social sau punctul delucru al chiriașului va fi locat în structură.  Obligativitatea de a menţine numărul de angajaţi cu care intră în infrastructură şi

de a mai angaja minim două persoane.  Să dețină minim un cod CAEN activ, aferent activităților automotive, definite la

Art. 3) Activități eligibile.  Să facă parte din categoria IMM.

Art. 3) Activități eligibile Beneficiarii de bază ai infrastructurii de afaceri sunt firme care activează în domeniul automotive. Coduri CAEN Rev 2

 Secțiunea C - Industria prelucrătoare, Diviziunilor 22, 23, 26-29  Secțiunea J - Informații și comunicații, Diviziunile 62, 63.  Secțiunea M - Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, Diviziunile 71, 72,74.

Art. 4) Acte necesare

 Cerere tip (Anexa 1);

 Angajament de realizare a locurilor de muncă (Anexa 2);

 Copie după cartea de identitate a administratorului/împuternicit;

 Copie după certificatul de înregistrare la ONRC;

 Certificat constatator în termen de valabilitate;

 Acte doveditoare privind numărul de angajați;

 Ultimul bilanț contabil, dacă există. Art. 5) Evaluarea dosarelor Dosarele depuse se analizează și se evaluează continuu de către echipa de management a CERC, formată din Director, Responsabil Administrativ și Responsabil Marketing. Termenul pentru transmiterea răspunsului în urma procesului de evaluare este de maxim 30 de zile, iar rezoluția se comunică în scris. În cazul în care va exista un număr insuficient de birouri raportat la numărul cererilor depuse, vor avea prioritate:

 IMM înființate cu cel mult 2 ani înainte de data depunerii cererii de intrare în structura de afaceri;

 firmele care își asumă că vor angaja numărul cel mai mare de persoane.

CENTRUL REGIUINAL DE CUNIFEIENIE ȘI DEZVOLTARE A FURNIZORILOR ÎN SECTORUL AUTOMOTIVE

RROOMMÂÂNNIIAA JJUUDDEEŢŢUULL TTIIMMIIŞŞ MMUUNNIICCIIPPIIUULL TTIIMMIIŞŞOOAARRAA SSEERRVVIICCIIUULL PPUUBBLLIICC DDEE AADDMMIINNIISSTTRRAARREE AA CCEERRCC

Art. 6) Avantajele firmelor din cadrul CERC Gratuitate la:

 conferințele, evenimentele, expozițiile organizate de către CERC; accesarea echipamentelor de birotică aflate în sala E2 accesul la sala de ședințe

 acces la spațiile închiriate în afara orelor de lucru (pe baza unei programări)

Alte avantaje:

 50% reducere la cursurile de perfecționare organizate de către CERC  50 % reducere la închirierea sălilor de seminar, expoziții și conferințe.  50% reducere din tariful perceput pentru serviciile oferite de CERC

Art. 7) Închirierea de spaţii pentru desfăşurarea activităţii 7 locuri de câte 4,2 mp fiecare, tip open-space, din imobilul situat în Timișoara, strada Paul Morand 15, Corpul 1, Etaj 1, Sala E2 - Birou, identificate cu E2/1, E2/2, E2/3, E2/4, E2/5, E2/6, E2/7 Tarif lunar închiriere loc: 100,04 (23,82 lei/lună pe 1 mp), care se va majora la începutul fiecărui an cu rata inflației, conform Institutului Național de Statistică. Firmele aflate în cadrul CERC nu pot da în folosința gratuit, sau subînchiria spațiile primite. Prețurile de închiriere a sălilor de seminar, conferințe a spațiului de expoziții pentru firmele din exteriorul CERC vor fi următoarele:

 Tariful de închiriere al sălii de conferinţă (pentru 50 persoane) – 311,4 lei/zi;

 Tariful de închiriere al sălilor de seminar (pentru 25 persoane) pentru exterior – 207,6 lei/zi;

 Tariful de închiriere al spaţiului de expoziţie din foaier pentru exterior – 103,8 lei/zi;

Art. 8) Condiții de menținere a spațiilor Pentru a menține birourile primite în chirie în incinta CERC firmele trebuie să:

 respecte regulamentul de ordine interioară  să mențină numarul de locuri de muncă și să mai angajeze minim două persoane,

în termen de 6 luni de la închiriere.  prezinte bianual un raport de activitate și bilanțul contabil;

Aceste condiții vor fi incluse în contractul de închiriere.

CENTRUL REGIUINAL DE CUNIFEIENIE ȘI DEZVOLTARE A FURNIZORILOR ÎN SECTORUL AUTOMOTIVE

RROOMMÂÂNNIIAA JJUUDDEEŢŢUULL TTIIMMIIŞŞ MMUUNNIICCIIPPIIUULL TTIIMMIIŞŞOOAARRAA SSEERRVVIICCIIUULL PPUUBBLLIICC DDEE AADDMMIINNIISSTTRRAARREE AA CCEERRCC

CENTRUL REGIUINAL DE CUNIFEIENIE ȘI DEZVOLTARE A FURNIZORILOR ÎN SECTORUL AUTOMOTIVE

RROOMMÂÂNNIIAA JJUUDDEEŢŢUULL TTIIMMIIŞŞ MMUUNNIICCIIPPIIUULL TTIIMMIIŞŞOOAARRAA SSEERRVVIICCIIUULL PPUUBBLLIICC DDEE AADDMMIINNIISSTTRRAARREE AA CCEERRCC

CENTRUL REGIUINAL DE CUNIFEIENIE ȘI DEZVOLTARE A FURNIZORILOR ÎN SECTORUL AUTOMOTIVE