keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 601/10.12.2019 privind modificarea Organigramei, Statului de functii si Regulamentului de organizare si functionare pentru Serviciul Public de Administrare a Centrului Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive - CERC

10.12.2019

Hotararea Consiliului Local 601/10.12.2019
privind modificarea Organigramei, Statului de functii si Regulamentului de organizare si functionare pentru Serviciul Public de Administrare a Centrului Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive - CERC


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu nr. CERC2019- 651/25.10.2019, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. CERC2019- 650/25.10.2019, al Serviciului Public de Administrare a Centrului Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive;
Avand in vedere avizul Serviciului Resurse Umane nr SC2019 - 031404/04.12.2019, pentru susţinerea Proiectului de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii pentru Serviciul Public CERC Timişoara;
Având în vedere Adresa nr. SC2019 - 650/05.12.2019 a Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 05.12.2019- Anexă la Raportul de specialitate nr. CERC2019 - 650/25.10.2019/SC2019-031404/04.12.2019
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu , Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
In conformitate cu prevederile art.11 din Legea nr 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
In conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2), lit.a) , art.129 alin. (3) lit.c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ;
În temeiul prevederilor art.139 alin.(1) şi (3) şi art. 196. alin (1), lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică şi se aprobă Organigrama ,Statul de Funcţii si Regulamentul de Organizare si Functionare pentru Serviciul Public de Administrare a Centrului Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive, conform Anexelor nr. 1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă nivelul salariilor de bază pentru personalul Serviciului Public de Adminstrare a CERC, conform Anexei nr. 4 - parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciu Public de Administrare a Centrului Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciu Public de Administrare a Centrului Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Directiei Comunicare- Relationare;
- Serviciului Scoli-Spitale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Serviciului Resurse Umane;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Referat.pdf

RROOMMÂÂNNIIAA JJUUDDEEŢŢUULL TTIIMMIIŞŞ MMUUNNIICCIIPPIIUULL TTIIMMIIŞŞOOAARRAA PPRRIIMMAARR CERC2019 - 651/25.10.2019

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1 Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, statului de functii, regulamentului de organizare si functionare și stabilirea

nivelului de salarizare pentru Serviciul Public de Administrare a Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive - CERC

Sectiunea a 2 - a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

 Descrierea situatiei actuale Serviciul Public de Administrare a Centrului Regional de Dezvoltare și

Competențe a Furnizorilor în Sectorul Automotive este un serviciu public cu personalitate juridica in subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, infiintat prin HCL nr.188/10.05.2016, finanțat din sursa proprie pe de o parte, dar și în cadrul Programului Operațional 2007-2013 - Axa Prioritară 1 - Sprijinirea Dezvoltării durabile a orașului - Poli Urbani de creștere.

Organigrama serviciului public a fost aprobata prin HCL nr.188/2016,împreună cu anexele 1,2, 3 care reprezintă : regulamentul de organizare și funcționare, statul de funcții și organigrama.

 Schimbari preconizate și rezultate așteptate Modificarea vizează asigurarea unei organizari in conditii de eficienta si eficacitate a Serviciului Public de Administrare CERC, în vederea îndeplinirii indicatorilor asumați prin proiectul de finanțare. Acest deziderat se realizează prin modificarea Organigramei, Statului de functii – Regulamentului de Organizare si Functionare și nivelului de salarizare- anexa nr. 1, 2, 3 și 4. Organigrama serviciului public a fost modificata structural prin înființarea unui departament nou, Departamentul Tehnic, care să acopere nevoile actuale ale structurii serviciului. Regulamentul de organizare si functionare este adaptat noilor necesități ale structurii organizatorice propuse pentru Serviciul Public de Administrare CERC si prevederilor legale in vigoare. Statul de functii a fost modificat prin includerea funcției de inspector de specialitate - responsabil tehnic,functie necesară derulării activității în condiții optime dat fiind faptul că Serviciul Public de Administrare CERC este un

= Y o 83 =£ 4 nf) 1

RROOMMÂÂNNIIAA JJUUDDEEŢŢUULL TTIIMMIIŞŞ MMUUNNIICCIIPPIIUULL TTIIMMIIŞŞOOAARRAA PPRRIIMMAARR

serviciu public cu personalitate juridică care are misiunea de încurajare a investiţiilor în sectorul automotive pentru susţinerea dezvoltării durabile a Polului de Creştere Timişoara – prin implementarea unui pachet de servicii şi a unor programe de training în beneficiul întreprinderilor din sector cu scopul creşterii competenţelor acestora, şi implicit a performanţei sectorului automotive la nivel regional - astfel încât sectorul automotive să producă un impact economic semnificativ la nivelul Regiunii de Vest. Nivelul de salarizare este adaptat noilor necesități ale structurii organizatorice, conform legii nr, 153/2017 și va fi cuprins în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020.

 Alte informatii Reorganizarea propusă nu afectează personalul angajat, nu influențează prevederile bugetare pe anul în curs si sunt imperios necesare pentru derularea activității în condiții de legalitate.

 Concluzii Propun aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare- anexa nr.3 la prezentul material,Organigramei- anexa nr.1 , Statului de functii –anexa nr.2. Corespunzător statului de funcții propun aprobarea salariilor de bază pentru personalul Serviciului Public de Admistrare a Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive - CERC, conform anexei nr.4 - parte intagrantă din prezenta hotărâre.

PRIMAR, DIRECTOR, NICOLAE ROBU RAMONA GROSARIU

= Y o 83 =£ 4 nf) 1

Atasament: Raport_specialitate.pdf

RROOMMÂÂNNIIAA JJUUDDEEŢŢUULL TTIIMMIIŞŞ MMUUNNIICCIIPPIIUULL TTIIMMIIŞŞOOAARRAA SSEERRVVIICCIIUULL PPUUBBLLIICC DDEE AADDMM CERC- 2019 - 650 / 25.10.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea organigramei, statului de func Funcționare al Serviciului Public de Administrare a "Centrului Regional de Competen

Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive"

Prin prezentul raport propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Timi modificarea Organigramei, statului de func Serviciului Public de Administrare CERC, s subordinea Consiliului Local al Municipiului Timi statul de funcții, nivelul de salarizare al noii structuri, precum și Regulamentul de organizare și funcționare adaptat suplimentării se regăsesc în

Serviciul Public de Administrare CERC este un serviciu public de personalitate juridică, gestiune proprie a încuraja investițiile în sectorul automotive pentru susținerea dezvolt Timișoara - prin implementarea unui pachet de servicii înteprinderilor din sectorul automotive.

Obiectul de activitate al Serviciului Public de Administrare CERC îl constituie administrarea și gestionarea proprietății nerezidenția Competență a Furnizorilor în Sectorul Automotive , cu dotările tehnico

Principalele surse de finan de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive au fost:

 sursa proprie, bugetul local  asistența financiara nerambursabil

Sprijinirea Dezvoltării durabile a ora

Conducerea și organizarea activit către un Director, în prezent numit prin Dispozi departamente:

 Departamentul adminsitrativ -  Departamentul Academia de Training  Departamentul de marketing  Departamentul Prototipare și Serie Mic

MMIINNIISSTTRRAARREE AA CCEERRCC

RAPORT DE SPECIALITATE

modificarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de Organizare Serviciului Public de Administrare a "Centrului Regional de Competen

Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive"

propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Timi ui de funcții și a Regulamentului de Organizare

i Public de Administrare CERC, serviciu înființat prin HCL nr. 188/10.05.2016, ocal al Municipiului Timișoara. Propunerile privitoare la

ții, nivelul de salarizare al noii structuri, precum și Regulamentul de organizare și se regăsesc în anexele 1, 2, 3, 4.

Serviciul Public de Administrare CERC este un serviciu public de personalitate juridică, gestiune proprie ștampilă și cont propriu deschis la Trezorerie, care are misiunea de

țiile în sectorul automotive pentru susținerea dezvoltării durabile a Polului de Cre lementarea unui pachet de servicii și a unor programe de training în beneficiul

înteprinderilor din sectorul automotive.

Obiectul de activitate al Serviciului Public de Administrare CERC îl constituie administrarea ții nerezidențiale a Municipiului Timișoara - Centrul Regional de Dezvoltare

ă a Furnizorilor în Sectorul Automotive , cu dotările tehnico-edilitare aferente.

Principalele surse de finanțare ale proiectului care au stat la baza înființării Centrului Regional țe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive au fost:

ța financiara nerambursabilă - Programul Operațional 2007-2013 Sprijinirea Dezvoltării durabile a orașului - Poli Urbani de creștere.

și organizarea activității Serviciului Public de Administrare CERC se asigur către un Director, în prezent numit prin Dispoziția 973/26.08.2019, care are în subordine următoarele

- IT

Departamentul Academia de Training

și Serie Mică

amentului de Organizare și Serviciului Public de Administrare a "Centrului Regional de Competențe și

propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Timișoara, i a Regulamentului de Organizare și Funcționare al

at prin HCL nr. 188/10.05.2016, aflat în privitoare la noua organigramă,

ții, nivelul de salarizare al noii structuri, precum și Regulamentul de organizare și

Serviciul Public de Administrare CERC este un serviciu public de interes local, cu și cont propriu deschis la Trezorerie, care are misiunea de

ării durabile a Polului de Creștere și a unor programe de training în beneficiul

Obiectul de activitate al Serviciului Public de Administrare CERC îl constituie administrarea Centrul Regional de Dezvoltare și edilitare aferente.

ării Centrului Regional

2013 - Axa Prioritară 1 -

ții Serviciului Public de Administrare CERC se asigură de care are în subordine următoarele

CENTRUL REGIONAL DE COMPETENŢE ȘI DEZVOLTARE A FURNIZORILOR ÎN SECTORUL AUTOMOTIVE
IT TTX LOST IT IT TI

RROOMMÂÂNNIIAA JJUUDDEEŢŢUULL TTIIMMIIŞŞ MMUUNNIICCIIPPIIUULL TTIIMMIIŞŞOOAARRAA SSEERRVVIICCIIUULL PPUUBBLLIICC DDEE AADDMM În conformitate cu nevoiele actuale ale Serviciului Public de Administrare CERC necesară reorganizarea Serviciului Public de Adminstrare CERC, datorită faptului că riscăm să pierdem finan indicatorilor asumați prin proiect, astfel cum reiese din cuprinsul totodată, faptul că acest proiect se desfă îndeplinirea următorilor indicatori asuma

 Locuri de muncă nou create în infrastructura CERC  Firme găzduite în cadrul structurii de sprijin  Locuri de muncă nou create de firmele găzduite  Nr. de cursanți/an - 100 cursan

Având în vedere că nu au fost îndeplinite aceste măsuri, riscăm să pierdem finan care propun reorganizarea activității prin atribuțiilor din fișa postului pentru personalul actual, datorit eficiente a activității actuale.

Modificările aduse organigramei si statului de func numărului locurilor de munca, având in vedere volumul tuturor ariilor de activitate, cât și lipsa unor persoane specializate înființarea departamentului tehnic, responsabil tehnic al întregii infrastructuri CERC (cl echipamente, utilaje), având ca principale atribu asumat prin proiectul de finanțare. Nivelul salariilor de bază este adaptat noilor necesită organizatorice, conform legislației în vigoare.

În vederea eliminării disfuncțiilor prezentate în prezentul referat și în Codului administrativ aprobat prin departament în cadrul structurii CERC.

Menționez faptul că modificările propuse urmează a intra în vigoare începând cu în care în structura bugetului de venituri personal corespunzător acestor modificări.

Fata de cele prezentate mai sus, se inainteaza Consiliului local spre dezbatere si aprobare, proiectul de hotarare privind aprobarea numă Serviciului Public de Administrare CERC, cât legale.

MMIINNIISSTTRRAARREE AA CCEERRCC

rmitate cu nevoiele actuale ale Serviciului Public de Administrare CERC Public de Adminstrare CERC, în vederea eficientizării activită

datorită faptului că riscăm să pierdem finanțarea nerambursabilă dobândită, din cauza neîndeplinirii astfel cum reiese din cuprinsul adreselor primite de la ADR

totodată, faptul că acest proiect se desfășoară pe o perioadă de 5 ani, începînd cu 2016 îndeplinirea următorilor indicatori asumați prin proiect:

Locuri de muncă nou create în infrastructura CERC - 5 locuri

găzduite în cadrul structurii de sprijin - 7 firme

Locuri de muncă nou create de firmele găzduite - 14 locuri

100 cursanți/an

Având în vedere că nu au fost îndeplinite aceste măsuri, riscăm să pierdem finan ții prin înființarea unui Departament Tehnic, inclusiv modificarea

țiilor din fișa postului pentru personalul actual, datorită nefuncționării corespunzătoare

rganigramei si statului de funcții, sunt determinate de nevoia suplimenta ca, având in vedere volumul de munca ce trebuie prestat pentru acoperirea

și lipsa unor persoane specializate și calificate. Pentru aceasta se țarea departamentului tehnic, responsabil tehnic al întregii infrastructuri CERC (cl

principale atribuții operarea utilajelor din dotarea Centrului, obiectiv Nivelul salariilor de bază este adaptat noilor necesită

ției în vigoare.

țiilor prezentate în prezentul referat și în conformitate cu prevederile OUG 57/2019, art.391, propun să îmi aprobați înființarea acestui

ament în cadrul structurii CERC.

ă modificările propuse urmează a intra în vigoare începând cu structura bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 vor fi incluse cheltuielile de

personal corespunzător acestor modificări.

Fata de cele prezentate mai sus, se inainteaza Consiliului local spre dezbatere si aprobare, proiectul privind aprobarea numărului de personal, a Organigramei si a Statului de functii ale

lui Public de Administrare CERC, cât și aprobarea salariului în conformitate cu prevederile

DIRECTOR

Adina Ramona Grosariu

rmitate cu nevoiele actuale ale Serviciului Public de Administrare CERC este în vederea eficientizării activității,

ă dobândită, din cauza neîndeplinirii e la ADR. Menționez

începînd cu 2016 și are la bază

Având în vedere că nu au fost îndeplinite aceste măsuri, riscăm să pierdem finanțarea, motiv pentru țarea unui Departament Tehnic, inclusiv modificarea

ării corespunzătoare și

ii, sunt determinate de nevoia suplimentarii de munca ce trebuie prestat pentru acoperirea

Pentru aceasta se propune țarea departamentului tehnic, responsabil tehnic al întregii infrastructuri CERC (clădire,

operarea utilajelor din dotarea Centrului, obiectiv Nivelul salariilor de bază este adaptat noilor necesități ale structurii

conformitate cu prevederile ți înființarea acestui

ă modificările propuse urmează a intra în vigoare începând cu 01.01. 2020, sens și cheltuieli pe anul 2020 vor fi incluse cheltuielile de

Fata de cele prezentate mai sus, se inainteaza Consiliului local spre dezbatere si aprobare, proiectul rului de personal, a Organigramei si a Statului de functii ale

și aprobarea salariului în conformitate cu prevederile

CENTRUL REGIONAL DE COMPETENŢE ȘI DEZVOLTARE A FURNIZORILOR ÎN SECTORUL AUTOMOTIVE
IT TTX LOST IT IT TI

Atasament: Anexa_1.pdf

Anexa nr. 1 la Referatul/ HCL nr._________________________

APROBAT PRIMAR

NICOLAE ROBUPRIMAR

VICEPRIMAR

Serviciul Public de Administrare a  Centrului Regional de Competențe a  Furnizorilor în Sectorul Automotive

DIRECTOR CERC

DEPARTAMENTUL MARKETING

DEPARTAMENTUL ACADEMIA DE 

TRANING

DEPARTAMENTUL ADMINISTRATIV‐IT

DEPARTAMENTUL DE PROTOTIPARE ȘI 

SERIE MICĂ

CONSILIUL LOCAL

DEPARTAMENTUL TEHNIC

DIRECTOR ADINA RAMONA GROSARIU TOTAL POSTURI: 6

Atasament: Anexa_2.pdf

Anexa nr. 2 la HCL nr._______________________

Numar

Posturi HCL

1 Director S 1

Personal conducere 1

2 Inspector de specialitate S IA 4

3 Inspector de specialitate S II 1

Personal de execuție 5

TOTAL 6

DIRECTOR

ADINA RAMONA GROSARIU

Nivel studii

APROBAT

Nicolae Robu PRIMAR

STAT DE FUNCŢII

Grad

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE - CERC

Nr.crt Denumirea funcţiei

Atasament: Anexa_3.pdf

1

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA SE APROBĂ, SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A PRIMAR “CENTRULUI REGIONAL DE COMPETENŢE ŞI DEZVOLTARE A FURNIZORILOR ÎN SECTORUL NICOLAE ROBU AUTOMOTIVE“- CERC Anexa nr. 3 la HCL nr. _____/______

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

Cap. I Dispoziţii generale

1. Rolul Art.1 Serviciul Public de administrare a “Centrului Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive“- CERC este un serviciu de interes local care are misiunea de încurajare a investiţiilor în sectorul automotive pentru susţinerea dezvoltării durabile a Polului de Creştere Timişoara – prin implementarea unui pachet de servicii şi a unor programe de training în beneficiul întreprinderilor din sector cu scopul creşterii competenţelor acestora, şi implicit a performanţei sectorului automotive la nivel regional - astfel încât sectorul automotive să producă un impact economic semnificativ la nivelul Regiunii de Vest. 2. Obiectivele Art. 2 Obiectivele “Centrului Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive“ sunt:

a) Obiectivul strategic al CERC îl reprezintă obţinerea statutului de reper naţional şi în cadrul euroregiunii DKMT în domeniul inovării şi transferului de know-how pentru sectorul automotive.

b) Obiectivul pe termen mediu al CERC este reprezentat de atragerea şi menţinerea unui număr cât mai mare de utilizatori ai structurii de sprijinire a afacerilor pentru atingerea sustenabilităţii sale financiare.

c) Obiectivul pe termen scurt este crearea unui centru functional de competenţe şi dezvoltare a furnizorilor cu 3 componente integrate: academie de training în sectorul automotive, portofoliu de consultanţă pentru furnizorii din sector şi laborator pentru utilizarea colaborativă de echipamente specializate.

3. Obiectul de activitate Art. 3 Obiectul de activitate al Serviciului public de administrare a CERC îl constituie administrarea şi gestionarea proprietăţii nerezidenţiale a Municipiului Timişoara, intitulată: “Centrului Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive“, cu dotările tehnico – edilitare aferente. 4. Statutul juridic Art.4 Serviciul Public de administrare a CERC este un serviciu public, în subordinea Consiliului Local Timişoara, cu personalitate juridică, gestiune proprie, ştampilă şi cont propriu deschis la Trezoreria Timişoara şi funcţionează în Municipiul Timişoara, în cadrul Parcului Industrial Freidorf, Str. Paul Morand, CF 438708.

2

Cap. II Structura organizatorică Art. 5 Serviciul Public de administrare a ”Centrului Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive”- CERC işi desfăşoară activitatea în baza prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare şi a prevederilor legale în vigoare. Art. 6 Conducerea şi organizarea activităţii Serviciului se asigură de către un director, numit în condiţiile legii. Art. 7 (1) Directorul reprezintă şi angajează Serviciul public în relaţiile cu alte servicii, instituţii, autorităţi, alte persoane fizice sau juridice, fiind împuternicit să semneze actele serviciului şi are calitatea de ordonator terţiar de credite.

(2) Directorul Serviciul public exercită următoarele atribuţii principale:

 organizează, conduce şi coordonează activităţile Serviciului, conform reglementărilor în vigoare;  protejarea fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei;  respectarea legii, a reglementărilor şi deciziilor conducerii;  dezvoltarea şi întreţinerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare şi difuzare

a datelor şi informaţiilor financiare şi de conducere, precum şi a unor sisteme şi proceduri de informare publică adecvată ;

 acordă asistenţă de specialitate, externă şi internă, persoanelor interesate;  asigură inventarierea generală anuală a patrimoniului Serviciului;  întocmeşte proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli propriu corelat cu proiectul bugetului de

venituri şi cheltuieli al municipiului în vederea supunerii lui spre aprobare Primarului;  urmăreşte şi răspunde de respectarea normelor de securitate şi sănătate a muncii în conformitate

cu legea securităţii şi sănătăţii în muncă, normelor de aplicare a acesteia, celelalte acte normative emise în acest domeniu, a normelor I.S.C.I.R., de prevenire a situaţiilor de urgenţă; de apărare împotriva incendiilor şi de protecţie civilă;

 organizează recepţia şi punerea în funcţiune a mijloacelor fixe noi, primite în dotare din investiţii şi transferuri;

 asigură existenţa instrucţiunilor tehnice de folosire şi întreţinere a utilajelor, instalaţiilor şi maşinilor din din dotarea Serviciului, precum şi cunoaşterea acestora de către personalul care le utilizează;

 ia măsuri pentru limitarea pagubelor provocate de calamităţi naturale, avarii ale instalaţiilor precum şi pentru eliminarea fără întârziere a defecţiunilor în timpul proceselor de producţie;

 întocmeşte şi prezintă Primarului, pentru aprobarea de către Consiliul Local, propuneri fundamentate privind modificarea structurii organizatorice si/sau a numărului de personal ale serviciului ;

 întocmeşte şi prezintă Primarului rapoarte de activitate ale Serviciului. Art. 8 (1) Directorul va elabora, cu respectarea prevederilor Contractului de finanţare nr. 3349/22.08.2012, un Plan de management care va conţine strategia pentru îndeplinirea indicatorilor proiectului, după cum urmează:

- strategia de recrutare/atragere a firmelor din domeniul automotive/domenii conexe în cadrul infrastructurii de afaceri CERC în vederea utilizării serviciilor CERC de către un număr cât mai mare de firme din sectorul automotive; - strategia de organizare a cursurilor de perfecţionare, a târgurilor, expoziţiilor, conferinţelor şi seminariilor; - riscurile ce pot duce la neîndeplinirea indicatorilor de proiect;

3

- şi strategia de atenuare şi eliminare a riscurilor. (2) Directorul va prezenta Planul de management spre aprobare Consiliului Local în termen de 30 de zile de la data preluării funcţiei. Art. 9 Obiectul de activitate al Serviciului public de administrare se realizează prin:  corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele beneficiarului;  atragerea de noi investitori şi surse de finanţare pentru dezvoltarea activităţilor economice;  generarea de noi locuri de muncă (în administrarea infrastructurii, dar mai ales în cadrul firmelor

deservite);  crearea unor mecanisme şi instrumente de impulsionare a activităţilor de cercetare tehnologică

inovativă şi accelerare a vitezei de implementare a noilor tehnologii prin încurajarea relaţiilor de cooperare între instituţii de educaţie şi cercetare şi întreprinderi;

 promovarea afacerilor din domeniul automotive pe plan naţional şi internaţional;  acordarea de asistenţă tehnică şi instruirea potenţialilor clienţi;  folosirea bunurilor primite pe bază de inventar – mobile şi imobile - potrivit destinaţiei acestora,

respectiv exploatarea corespunzătoare, evitând distrugerea, degradarea sau deteriorarea lor. In caz de deteriorare ori distrugere a bunurilor, prestatorul va suporta cheltuielile de reparaţii sau înlocuire a acestora, după caz;

 respectarea cerinţelor privind împărţirea pe sexe a locurilor de muncă nou create pentru administrarea CERC la nivel de conducere, conform Contractului de finanţare nr. 3349/22.08.2012 a proiectului cu cod SMIS 39375;

 asigurarea administrării şi managementului în conformitate cu Contractul de finanţare nr. 3349/22.08.2012 a proiectului cu cod SMIS 39375;

 asigurarea vizibilităţii în condiţii eficiente a infrastructurii de afaceri prin toate mijloacele, inclusiv prin promovarea prin reclame şi publicitate de orice fel, inclusiv în mass-media, prospectarea pieţei şi atragerea de clienţi în infrastructură cu respectarea indicatorilor prevăzuţi în Anexa nr. 2 a prezentului regulament;

 încheierea de contracte cu firmele beneficiare ale serviciilor oferite de CERC;  asigurarea unei bune relaţii cu firmele beneficiare ale serviciilor oferite de CERC;  asigurarea integrităţii patrimoniului infrastructurii de afaceri;  asigurarea monitorizării şi evaluării activităţii în cadrul infrastructurii a firmelor deservite, pe

întreaga perioadă de valabilitate a contractelor încheiate cu acestea;  stabilirea şi menţinerea relaţiilor cu reţelele internaţionale de firme din domeniul

automotive/domenii conexe;  contractarea lucrărilor de reparaţii curente, capitale şi a defecţiunilor datorate greşelilor de

execuţie apărute, precum şi realizarea investiţiilor de înlocuire la finalizarea duratei de viaţă economică a echipamentelor pe întreaga durată a Contractului de finanţare, dacă este cazul.

Art. 10 Pentru furnizarea serviciilor vor fi implicaţi specialişti de la universităţile din Regiunea de Vest, de la Asociaţia Automotivest(în care Municipiul Timişoara este membru), precum şi specialişti cu experienţă în aplicarea tehnicilor specifice de îmbunătăţire în industria furnizorilor de automobile. Art. 11 (1) Activitatea Serviciului public este organizată pe compartimente funcţionale în conformitate cu Anexa nr. 1 la HCL nr....../........... Compartimentele Serviciului Public de Administrare CERC, după cum urmează se împart în urmatoarele departamente:

 Departamentul Administrativ-IT  Departamentul Marketing  Departamentul Academia de Training

4

 Departamentul Prototipare și Serie Mică  Departamentul Tehnic

Art. 12 (1) Prin intermediul “Centrului Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive”, se vor oferi în beneficiul companiilor din sectorul automotive următoarele tipuri de servicii, realizarea acestora fiind in fapt atributiile personalului departamentelor de specialitate ale serviciului public:

1) Departamentul Academia de training a. Activităţi de formare/specializare teoretice (nu conţin sesiuni practice pe echipamentele centrului):

i. Implementarea standardelor de calitate: 1. Instruiri standarde calitate ( ISO 9001, ISO TS 16949 ); 2. Instruiri PPAP, VDA 6; 3. Instruiri standard mediu ( ISO 14001); 4. Instruiri auditori interni calitate.

ii. Productivitate, îmbunătăţiri şi cultura organizaţională: 1. Lean - introducere şi prezentare elemente; 2. Proiectarea fluxului de producţie; 3. Tehnici de îmbunătăţire; 4. Ingineria pierderilor zero; 5. Creşterea eficienţei echipamentelor ( OEE ); 6. SixSigma Champion; 7. SixSigma Green Belt ( Centura Verde ).

b. Instruiri tehnice (combină partea teoretica cu sesiuni practice pe echipamentele centrului):

i. CNC Machining ii. Advanced CAD/CAM software

iii. Instruire pentru inspecţie cu RENISHAW iv. Bazele pneumaticii v. Procesul de prelucrare prin aşchiere

Serviciile Academiei de Training sunt dedicate firmelor şi vor putea fi organizate la cerere sau periodic. Totodată, temele pe care acest serviciu le oferă sub format de curs pot fi adaptate pe specificul fiecărei firme. Astfel instruirea poate fi realizată în incinta unităţii de producţie a firmelor doritoare. 2) Departamentul Prototipare şi realizarea de serie mică

a. Prototipare - folosirea facilităţilor şi echipamentelor performante ale centrului pentru realizarea de prototipuri (infrastructura informatica împreună cu software licenţiat cad şi maşinile cu comandă numerică pentru executarea de prototipuri). b. Serie mică - folosirea echipamentelor performante ale centrului pentru realizarea de componente în serie mică (volum mic / complexitate mare). c. Testare, măsurare și certificare produs.

3) Departamentul Tehnic - Servicii tehnice infrastructură, echipamente și utilaje CERC a. asigură suportul necesar efectuarii unor lucrări de reparație și întreținere a cladirii,

echipamentelor și utilajelor din dotarea CERC. b. răspunde de starea tehnică a infrastructurii CERC, propune soluții tehnice de soluționare a

problemelor apărute. c. supraveghează gradul de uzură al clădirii, utiajelor și echipamentelor. d.participă la instalarea și punerea în funcțiune a utilajelor și echipamentelor .

5

e. analizează ofertele tehnice. 4) Marketing şi promovare Acţionând pe un grup ţintă de aproximativ 156 de firme din Regiunea Vest, CERC - „Centrul regional de competenţe şi dezvoltare a furnizorilor în sectorul AUTOMOTIVE" va furniza firmelor din Regiunea Vest un serviciu care îşi propune susţinerea potenţialilor furnizori din industria auto şi a construcţiilor de maşini prin identificarea de potenţiali clienţi. Astfel CERC va oferi sprijin pentru:

a. Moderarea şi extinderea reţelei de cluster în industria auto a Regiunii Vest: i. Informare rapidă şi de ultimă oră despre piaţă;

ii. Facilitarea de contacte cu potenţiali clienţi / furnizori; iii. Acces favorizat la serviciile centrului prin aplicarea de tarife speciale; iv. Promovarea firmelor membre la exterior către alte reţele, către clienţi regionali /naţionali /internaţionali; v. Reprezentarea sub egida centrului la expoziţii /târguri.

vi. Încurajarea de proiecte comune în reţea şi ajutor în obţinerea de finanţări etc b. Organizarea de evenimente

i. Organizarea de conferinţe şi seminarii/ ateliere; ii. Organizarea de târguri/ expoziţii.

Organizarea de evenimente de promovare, însoţite de demonstraţii tehnice pe echipamente pentru firmele furnizoare de scule/ accesorii care colaborează cu Centrul, poate aduce beneficii, venituri sau servicii complementare centrului.

(2) Serviciile prevăzute la alin. (1) se oferă în baza unui contract, încheiat între firma beneficiară a serviciilor şi conducerea CERC, prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor. (3) Se va ţine legătura cu firmele din sectorul automotive din Regiunea de Vest pentru evaluarea periodică a nevoilor acestora, precum si pentru a primi evaluarea lor legata de impactul serviciilor prestate în cadrul CERC. In acest fel se va actualiza regulat conţinutul serviciilor pentru a se răspunde cât mai bine şi cerinţelor pieţei şi a se sprijini, atât creşterea competitivităţii companiilor, în special a IMM-urilor, cât şi reducerea şomajului în zonă. (4) Pentru optimizarea activităţilor Centrului se vor avea in vedere şi vizibilitatea, precum şi racordarea acestuia la activităţi similare, interne sau externe, pentru un schimb cât mai bun de informaţii şi experienţă. Art. 13 Compartimentele suport,Departamentul Administrativ- IT va avea urmatoarele atributii : (1) Departamentul Administrativ- IT - asigură suport logistic și administrativ celorlalte departamente ale CERC. - asigură evidența contabilă primară a Serviciului Public. - interfața principală cu serviciul de contabilitate, instituțiile statului pentru depunerea, avizarea anumitor documente. - urmărește derularea întregului proces de aprovizionare/comenzi, livrare, plăți și verifică respectarea termenelor stabilite contractual cu furnizorii de servicii și materiale pentru domeniul de activitate al Departamentul Administrativ-IT. - planifică, coordonează și controlează activitățiile de pază, curățenie din cadrul CERC. - intocmeste referatele de necesitate pentru aprovizionarea cu rechizite și alte materiale consumabile pentru funcționarea CERC. - menține în buna funcționare a stațiilor de lucru: devirusări, înlocuire componente de soft/hard. - instalazeză/configurează pachetele de software, periferice și rezolvă eventualele incidente tehnice și instalarea de noi componente în rețea.

6

- menține la zi dosarul de evidență a rețelei de calculatoare și dezvoltă periodic setul de proceduri de lucru. - asigură realizarea de conturi de utilizatori, introducerea de proiecte noi, extragerea de rapoarte, alte modificări la cerere. Art. 14 Pentru gestionarea eficientă a riscului financiar, persoanele responsabile de administrarea CERC vor asigura:

 gestionarea corespunzătoare a tuturor fondurilor disponibile;  implementarea unei strategii de marketing adecvată grupurilor ţintă vizate;  permanenta corelare a structurii şi tematicii training-urilor cu cererea grupurilor ţintă vizate;  înalta calitate a tuturor serviciilor oferite în cadrul CERC.

Cap. III. Finanţarea Art. 15 Finanţarea CERC se realizează din următoarele surse: a) bugetul local; b) veniturile din tarifele/taxele încasate pentru serviciile prestate către terţi; c) alte surse legal constituite. Art. 16 (1) În activitatea de administrare şi exploatare a CERC, Serviciul public percepe tarife, taxe, taxe speciale, aprobate prin hotărâre de consiliu local. (2) Tarifele percepute pentru serviciile prestate în cadrul CERC, pe perioada de valabilitate a Contractului de finanţare, sunt prevăzute în Planul de afaceri, anexă la Cererea de finanţare a proiectului cu cod SMIS 39375, aprobat prin HCLMT nr. 235/28.06.2011, cu modificările şi completările ulterioare. Art. 17 (1) Toate veniturile din exploatarea infrastructurii de afaceri CERC vor reveni Municipiului Timişoara. Sumele vor fi urmărite şi încasate de către Serviciul public în contul propriu deschis la Trezoreria Timişoara.

(2) Cheltuielile de exploatare a infrastructurii includ (fără a se limita la): o Cheltuieli servicii de protecţie şi pază; o Cheltuieli cu telefonia şi internetul; o Cheltuieli cu asigurările de clădiri şi echipamente; o Cheltuieli cu serviciile de salubrizare; o Cheltuieli cu serviciile bancare.

Cap. IV. Patrimoniul Art. 18 ”Centrul Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive” este o infrastructură aflată în proprietatea Municipiului Timişoara care a fost realizată în cadrul proiectului cu cod SMIS 39375, în baza HCLMT nr. 235/28.06.2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Contractului de finantare nr. 3349/22.08.2012, cu finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: Poli de creştere şi are în structura sa o clădire şi amenajările necesare funcţionării, după cum urmează:

 3 corpuri independente cu acces intre ele;  Dotarea centrului cu echipamente de specialitate de ultima generatie.

Art. 19 (1) După recepţia finală a obiectivului, acesta va fi transmis în administrarea Serviciului public de administrare a CERC.

7

(2) Predarea – primirea bunurilor ce fac obiectul prezentului regulament se face pe bază de proces verbal încheiat între o comisie numită prin dispoziţie a Primarului municipiului Timişoara, respectiv o comisie numită de Directorul Serviciului public. (3) Bunurile date în administrarea Serviciului public se întreţin şi exploatează cu diligenţa unui bun proprietar, în condiţiile prezentului regulament. Cap. V. Dispoziţii finale Art. 20 Serviciul public, prin Director, este obligat să permită, pe întreaga durată de valabilitate a Contractului de finanţare, OI, AMPOR si oricăror alte persoane autorizate in acest sens de catre acestea, precum şi Autorităţii de Certificare şi Plata, Autorităţăţii de Audit, Comisiei Europene sau oricărui alt organism abilitat să verifice sau să realizeze controale/audituri asupra modului de implementare a proiectelor cofinanţate din instrumente structurale, prin examinarea documentelor originale si obţinerea de copii de pe aceste documente, modul de implementare a proiectului. Art. 21 Prezentul Regulament de Organizare si Funcţionare poate fi modificat ori de câte ori necesităţile legale de organizare şi funcţionare o impun. Art. 22 Prezentul Regulament intră în vigoare odată cu hotărârea consiliului local de aprobare a acestuia.

Atasament: Anexa_4.pdf

Anexa nr.4 la HCL nr. ...............................

Nr. crt.

Funcția publică/Post contractual

Nivel studii

Grad profesional/

treapta

Gradație vechime

Salar de bază

1 Director S 11630

2 Inspector de specialitate S IA

2 6121 3 6239 4 6358 5 6477

3 Inspector de specialitate S I

1 5585 2 5725 3 5828 4 5930 5 6034

Inspector de specialitate S II

0 5156

1 5243

4

2 5338 3 5424 4 5512 5 5606

DIRECTOR,

ADINA RAMONA GROSARIU