keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 247/23.04.2019 privind completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului public de administrare a CERC, aprobarea Metodologiei şi a tarifelor percepute pentru serviciile prestate

23.04.2019

Hotararea Consiliului Local 247/23.04.2019
privind completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului public de administrare a CERC, aprobarea Metodologiei şi a tarifelor percepute pentru serviciile prestate


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre, nr. SC 2019 -10236/23.04.2019 a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.169/22.04.2019 al Serviciului public de administrare a "Centrului regional de competente si dezvoltare a furnizorilor in sectorul Automotive" - CERC;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC 2019 - 10240/23.04.2019 al Direcţiei Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Direcţiei Economice - Anexa la Raportul de specialitate nr. 169/22.04.2019;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 23.04.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr. 169/22.04.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara
Având în vedere adresa ADR Vest nr. 8221/12.04.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. CDD2019-283/12.04.2019
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.193/10.05.2016, privind aprobarea "Strategiei Integrate de Dezvoltare 2014-2020 a Polului de Creştere Timişoara";
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2), lit.d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului public de administrare a CERC prin adăugarea la art. 10 a următoarei prevederi:
"închirierea spaţiilor din cadrul infrastructurii de afaceri firmelor din domeniul automotive/domenii conexe conform Metodologiei;".

Art.2: Se aprobă Metodologia de închiriere a spaţiilor din clădirea CERC - clădire construită prin proiectul "Centrul Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive" - CERC, cod SMIS 39375, cu Anexele 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă tarifele percepute pentru serviciile prestate în cadrul CERC, prezentate în Anexa "Tarife", care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul public de administrare a CERC.

Art.5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Generală, Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Serviciului Şcoli-Spitale;
- Biroului Sport-Cultură;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Tarife_CERC.pdf

TARIFE

ale serviciilor prestate și de închiriere a spaţiilor în clădirea CERC, realizată prin proiectul "Centrul Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul

Automotive" - CERC, cod SMIS 39375

1. Închirierea de spaţii pentru desfăşurarea activităţii 1.1) Tarif lunar închiriere loc pentru constituire sediu social/punct de lucru (găzduire): 96,38 lei 1.2) Tarif închiriere al sălii de conferinţă (pentru 50 persoane) – 300 lei/zi; 1.3) Tarif închiriere al sălilor de seminar (pentru 25 persoane) – 200 lei/zi; 1.4) Tarif închiriere al spaţiului de expoziţie din foaier – 100 lei/zi; 2. Academia de training 2.1) tarif pentru sesiunile periodice - 191 lei/zi/persoană 2.2) tarif pentru sesiunile speciale cerute de firme - 952 lei/zi 3. Prototipare și serie mică 3.1) tarif utilizare echipamente cu comandă numerică - 96 lei/oră; 3.2) tarif utilizare echipament testare și măsurare – 48 lei/oră 4. Marketing și promovare 4.1) tarif organizare târguri și expoziții - 2381 lei/eveniment 4.2) tarif organizare conferințe și seminarii - 191 lei/eveniment

Atasament: Raport_specialitate_CERC_v3.pdf

FO 53-01, Ver.3

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A CERC NR. 169/22.04.2019

RAPORT DE SPECIALITATE privind completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Seviciului

public de administrare a CERC, aprobarea Metodologiei și a tarifele percepute pentru serviciile prestate

În data de 22.08.2012 a fost semnat contractul de finanţare nr. 3349 pentru

proiectul "Centrul Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive" - CERC, cod SMIS 39375, finantat în cadrul Regio – Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere”, Domeniul de intervenție 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: Poli de creștere.

Sursa de finanţare a proiectului este bugetul local, bugetul de stat şi Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, cu principalii Indicatori tehnico-economici aprobați prin Hotararea Consiliului Local 235/28.06.2011.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 188/10.05.2016 au fost aprobate înființarea în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara a Serviciul Public de Administrare a CERC, serviciu public de interes local, cu personalitate juridica, gestiune proprie, stampila si cont propriu deschis la Trezoreria Timisoara, Regulamentul de organizare si functionare cu anexele sale: Organigrama si Statul de functii, Studiul de fundamentare privind infiintarea serviciului de administrare concretizat în Planul de afaceri al „Centrului regional de competente si dezvoltare a furnizorilor in sectorul Automotive', Caietul de sarcini privind gestiunea directa a serviciului de administrare a „Centrului regional de competente si dezvoltare a furnizorilor in sectorul Automotive' - CERC.

Obiectivele principale ale proiectului sunt: Crearea unei infrastructuri de afaceri, care oferă suport și așistență atât celor care vor să demareze mici afaceri cât și impuls pentru consolidarea lor; Implementarea unui pachet de servicii și a unor programe de training in beneficiul intreprinderilor din sectorul automotive; Instruiri de specializare pentru optimizarea proceselor de productie și imbunatatirea calitatii, utile firmelor mici și mijlocii cat și firmelor mari, inclusiv multinationale; Sprijinirea firmelor mici și mijlocii prin oferirea de servicii de prelucrari pe mașinile cu comenzi numerice sau de injectie mase plastice pentru acoperirea acestor procese in cazul in care IMM-ul are nevoie pentru preluarea unei comenzi mai complexe sau pentru realizarea de prototipuri; Implementarea de servicii cu valoare adaugata in beneficiul intreprinderilor din sector; Valorificarea și adaptarea potentialului de training și formare al universitatilor in domeniul construcții de mașini/automotive la nevoile intreprinderilor;

FO 53-01, Ver.3

Crearea unui centru de competente și dezvoltare a furnizorilor, cu 3 componente: academie de training automotive, portofoliu de consultanta pentru furnizori și laborator pentru utilizarea colaborativa de echipamente specializate; Indicatori de proiect

INDICATORI Valoare la sfârşitul

perioadei de implementare

Valoare la 1 an de la sfârşitul perioadei de implementare

Rezultat imediat (direct)

Structuri nou create de sprijinire a afacerilor (nr) 1 buc.

Suprafaţa desfăşurată nou creată a structurilor de afaceri (mp)

2000 mp.

Suprafaţa construită nou creată a structurilor de afaceri (mp)

1600 mp.

Număr de structuri de sprijin a afacerilor, complet echipată şi dotată

1 buc.

Suprafaţa parcaje 624 mp.

Suprafaţă drumuri 1710 mp.

Suprafaţă alei 625,50 mp.

Suprafaţă spaţii verzi 3433 mp.

Număr locuri de parcare 50 buc.

Rezultate induse (indirecte)

Locuri de muncă nou create în cadrul structurii de sprijin a afacerilor, din care (nr):

5 locuri

Locuri de muncă nou create în cadrul structurii de sprijin a afacerilor, femei (nr)

2 locuri

Locuri de muncă nou create în cadrul structurii de sprijin a afacerilor, bărbaţi (nr)

3 locuri

Număr de firme găzduite în cadrul structurii de sprijin a afacerii

7 firme

Locuri de muncă nou create în firmele care vor beneficia de serviciile oferite de CERC conform Cererii de finanţare

14 locuri

Număr cursanţi / an 100 pers

Din cauza faptului că 3 indicatori ai proiectului nu au fost îndepliniți până în

prezent, proiectul poate fi declarat nefuncțional. Indicatori - rezultate induse (indirecte) nerealizați: 1. Număr de cursanți/an (după 1 an de la finalizarea proiectului) - 100/an. 2. Număr de firme găzduite în cadrul structurii de sprijin a afacerii - 7 3. Locuri de muncă nou create în firmele găzduite - 14

În vederea atingerii obiectivelor şi realizarea indicatorilor asumaţi, au fost

efectuate 118 întâlniri de promovare și identificare a posibilităților de colaborare, 26 participări la conferințe, forumuri, simpozioane, seminarii, expoziții, 4 sesiuni de informare și networking, 12 zile de stand propriu la expoziții tematice, 10 sesiuni de formare profesională (în colaborare cu firmele beneficiare) pentru 157 de persoane, 9 contracte de colaborare-găzduire a activității firmelor.

FO 53-01, Ver.3

În urma acestor activități, au fost identificați următorii factori ce împiedică

realizarea indicatorilor: - tarifele practicate de CERC pentru serviciile oferite sunt neatractive (chiar

prohibitive) - terminologia de găzduire nu permite firmelor stabilirea unui sediului social/punct

de lucru Având în vedere situaţia descrisă, pentru realizarea indicatorilor și pentru a evita

încetarea contractului de finanţare considerăm necesare şi oportune următoarele: 1) Completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Seviciului public de

administrare a CERC prin adăugarea unui subpuct la Art. 10 Obiectul de activitate al Serviciului public de administrare se realizează prin:

 închirierea spațiilor din cadrul infrastructurii de afaceri firmelor din domeniul automotive/domenii conexe conform Metodologiei;

Conform art. 43 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale,

republicată cu modificările şi completările ulterioare, documentele necesare pentru înregistrarea menţiunilor privind înfiinţarea sau desfiinţarea de sedii secundare care nu au statut de sucursale (puncte de lucru, agenţii, reprezentanţe, etc.) la Oficiul Național al Registrului Comerțului includ documentul care atestă drepturile de folosinţă asupra spaţiilor cu destinaţie de sediu social/profesional şi/sau de sedii secundare. Acesta poate fi contract de închiriere.

2) Aprobarea Metodologiei de închiriere a spațiilor în clădirea CERC, ce conține

criteriile de admitere a firmelor, tipurile de activităţi eligibile ce se vor desfăşura în cadrul infrastructurii de afaceri, actele solicitate pentru închirierea de spaţii, distribuirea spaţiilor, avantajele firmelor, obligaţiile firmelor, preţurile de închiriere/metru patrat, condiţiile de menţinere a spaţiilor.

În urma evaluării proprietății imobiliare, concretizată cu Raportul de evaluare

înregistrat la CERC sub nr. 112/30.09.2016, având în vedere detaliile proprietății și a faptului că se închiriază în regim de open-space, valoarea de închiriere lunară a unui metru pătrat din această clădire a fost evaluată la 4,82 euro.

Obiectul închirierii sunt 7 locuri de câte 4,2 mp fiecare, din imobilul situat în Timișoara, strada Paul Morand 15, CF. 438708, Nr. Cadastral 438708-C1, Corpul 1, Etaj 1, Sala E2 - Birou, identificate cu E2/1, E2/2, E2/3, E2/4, E2/5, E2/6, E2/7

Tariful lunar propus pentru fiecare loc: 4,82 euro * 4,2 mp * 4,7607 (curs valutar

BNR la 19 aprilie 2019) = 96,38 lei 3) Aprobarea tarifelor percepute pentru serviciile prestate în cadrul CERC

prezentate în anexa "Tarife". În acest moment, tarifele percepute sunt: - tarif training pentru sesiunile periodice - 120 euro/zi/om

FO 53-01, Ver.3

- tarif training pentru sesiunile speciale cerute de firme - 600 euro/zi - tarif echipamente cu comandă numerică - 60 euro/oră - tarif echipament testare și măsurare - 40 euro/oră - tarif organizare târguri și expoziții - 2000 euro/eveniment - tarif organizare conferințe și seminarii - 400 euro/eveniment Parte a veniturilor proprii trebuiesc obținute din utilizarea colaborativă a utilajelor

din cadrul infrastructurii, lucru imposibil de obținut în actualele condiții de piață. De asemenea, tarifele aflate în vigoare pentru serviciile din cadrul Academiei de training și cele de Marketing și promovare sunt mult peste prețul pieței.

În urma întâlnirilor, vizitelor și a schimburilor de experiență derulate, refuzul companiilor din sector de a accesa serviciile CERC este motivat în special de tarifele practicate (respectiv cu până la 300% mai mari decât oferta pieței libere).

Tarife propuse (curs valutar de 4,7607): - tarif training pentru sesiunile periodice - 191 lei/zi/om (aprox 40 euro) - tarif training pentru sesiunile speciale cerute de firme - 952 lei/zi (aprox. 200

euro/zi) - tarif echipamente cu comandă numerică - 96 lei/oră (aprox. 20 euro) - tarif echipament testare și măsurare - 48 lei/oră (aprox. 10 euro) - tarif organizare târguri și expoziții - 2380,35/eveniment (aprox. 500 euro) - tarif organizare conferințe și seminarii - 191lei/eveniment (aprox. 40 euro) - tarif închiriere loc în sala E2 open-space - 96,38 lei/lună (aprox. 20,24 euro) - tarif închiriere sală de conferinţă (pentru 50 persoane) – 300 lei/zi; - tarif închiriere sală de seminar (pentru 25 persoane) – 200 lei/zi; - tariful închiriere spaţiu de expoziţie din foaier – 100 lei/zi;

În vederea implementării proiectului este necesară îndeplinirea tuturor indicatorilor prevăzuţi.

Având în vedere toate cele expuse mai sus,

Propunem:

- Completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Seviciului public de

administrare a CERC prin adăugarea la art. 10 a următoarei prevederi:  închirierea spațiilor din cadrul infrastructurii de afaceri firmelor din

domeniul automotive/domenii conexe conform Metodologiei; - Aprobarea Metodologiei de închiriere a spaţiilor din clădirea CERC - clădire

construită prin proiectul "Centrul Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive" - CERC, cod SMIS 39375 cu Anexele 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.;

- Aprobarea tarifelor percepute pentru serviciile prestate în cadrul CERC prezentate

în anexa "Tarife";

FO 53-01, Ver.3

Prezentul raport fundamentează proiectul de hotărâre din punct de vedere tehnic prin Expunerea de motive nr. .........................., nu-l fundamentează din punct de vedere economic şi al legalităţii şi nu stabileşte necesitatea şi oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre conform Legii 215/2001. Director Serviciu Claudiu DRAGOMIR

Responsabil Academia de Training Maria CHIRIȚĂ Responsabil Prototipare Ioan BONTILĂ Responsabil Marketing Dorin PĂTRUȚI

Atasament: Expunere_motive_CERC.pdf

Cod FO53-03,Ver.1

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Seviciului

public de administrare a CERC, aprobarea Metodologiei și a tarifele percepute pentru serviciile prestate

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situaţiei actuale În data de 22.08.2012 a fost semnat contractul de finanţare nr. 3349 pentru proiectul

"Centrul Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive" - CERC, cod SMIS 39375, finantat în cadrul Regio – Programul Operational Regional 2007- 2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere”, Domeniul de intervenție 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub- domeniul: Poli de creștere.

Sursa de finanţare a proiectului este bugetul local, bugetul de stat şi Fondul European

pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, cu principalii Indicatori tehnico-economici aprobați prin Hotararea Consiliului Local 235/28.06.2011.

Obiectivele principale ale proiectului sunt: crearea unei infrastructuri de afaceri,

care oferă suport și așistență atât celor care vor să demareze mici afaceri cât și impuls pentru consolidarea lor; implementarea unui pachet de servicii și a unor programe de training in beneficiul intreprinderilor din sectorul automotive; instruiri de specializare pentru optimizarea proceselor de productie și imbunatatirea calitatii, utile firmelor mici și mijlocii cat și firmelor mari, inclusiv multinationale; sprijinirea firmelor mici și mijlocii prin oferirea de servicii de prelucrari pe mașinile cu comenzi numerice sau de injectie mase plastice pentru acoperirea acestor procese in cazul in care IMM-ul are nevoie pentru preluarea unei comenzi mai complexe sau pentru realizarea de prototipuri; Implementarea de servicii cu valoare adaugata in beneficiul intreprinderilor din sector; Valorificarea și adaptarea potentialului de training și formare al universitatilor in domeniul construcții de mașini/automotive la nevoile intreprinderilor; Crearea unui centru de competente și dezvoltare a furnizorilor, cu 3 componente: academie de training automotive, portofoliu de consultanta pentru furnizori și laborator pentru utilizarea colaborativa de echipamente specializate;

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 188/10.05.2016 au fost

aprobate înființarea în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara a Serviciul Public de Administrare a CERC, serviciu public de interes local, cu personalitate juridica, gestiune proprie, stampila si cont propriu deschis la Trezoreria Timisoara, Regulamentul de organizare si functionare cu anexele sale: Organigrama si Statul de functii, Studiul de fundamentare privind infiintarea serviciului de administrare concretizat în Planul de afaceri al „Centrului regional de competente si dezvoltare a furnizorilor in sectorul

Cod FO53-03,Ver.1

Automotive', Caietul de sarcini privind gestiunea directa a serviciului de administrare a „Centrului regional de competente si dezvoltare a furnizorilor in sectorul Automotive' - CERC.

Ca urmare a demersurilor întreprinse de Municipiul Timişoara, indicatorii de rezultat

imediat (direcți) au fost îndepliniți în totalitate. Deşi Serviciul Public de Administrare a CERC, căreia i-a fost atribuit prin HCL dreptul

de administrare, a depus toate eforturile pentru îndeplinirea indicatorilor de rezultate induse (indirecți), aceștia nu au fost îndepliniți în totalitate.

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Având în vedere că până la această dată nu au fost atinse în totalitate rezultatele

induse (indirecte) şi pentru a evita încetarea contractului de finanțare, considerăm necesar şi oportun posibilitatea închirierea spațiilor din cadrul infrastructurii de afaceri firmelor din domeniul automotive/domenii conexe, reglementarea închirierii conform unei Metodologii și modificarea tarifelor percepute pentru serviciile prestate în cadrul CERC.

3.Alte informaţii În vederea implementării proiectului este necesară îndeplinirea tuturor indicatorilor

prevăzuţi:

INDICATORI

Valoare la sfârşitul perioadei de

implementare

Valoare la 1 an de la sfârşitul perioadei de implementare

Rezultat imediat (direct)

Structuri nou create de sprijinire a afacerilor (nr) 1 buc.

Suprafaţa desfăşurată nou creată a structurilor de afaceri (mp)

2000 mp.

Suprafaţa construită nou creată a structurilor de afaceri (mp)

1600 mp.

Număr de structuri de sprijin a afacerilor, complet echipată şi dotată

1 buc.

Suprafaţa parcaje 624 mp.

Suprafaţă drumuri 1710 mp.

Suprafaţă alei 625,50 mp.

Suprafaţă spaţii verzi 3433 mp.

Număr locuri de parcare 50 buc.

Rezultate induse (indirecte)

Locuri de muncă nou create în cadrul structurii de sprijin a afacerilor, din care (nr):

5 locuri

Locuri de muncă nou create în cadrul structurii de sprijin a afacerilor, femei (nr)

2 locuri

Locuri de muncă nou create în cadrul structurii de sprijin a afacerilor, bărbaţi (nr)

3 locuri

Număr de firme găzduite în cadrul structurii de sprijin a afacerii

7 firme

Locuri de muncă nou create în firmele care vor 14 locuri

Cod FO53-03,Ver.1

beneficia de serviciile oferite de CERC conform Cererii de finanţare Număr cursanţi / an 100 pers

4. Concluzii În această situaţie considerăm necesar şi oportun - Completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Seviciului public de

administrare a CERC prin adăugarea unui subpuct la Art. 10 Obiectul de activitate al Serviciului public de administrare se realizează prin:

 închirierea spațiilor din cadrul infrastructurii de afaceri firmelor din domeniul automotive/domenii conexe conform Metodologiei;

- Aprobarea Metodologiei de închiriere a spațiilor în clădirea CERC; - Aprobarea tarifelor percepute pentru serviciile prestate în cadrul CERC, în scopul finalizării proiectului aşa cum acesta a fost conceput şi aprobat conform

Contractului de finanţare. PRIMAR DIRECTOR SERVICIU NICOLAE ROBU CLAUDIU DRAGOMIR

Atasament: Metodologie_admitere_firme_CERC.pdf

METODOLOGIA

de închiriere a spaţiilor în clădirea CERC realizată prin proiectul "Centrul Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive" -

CERC, cod SMIS 39375

Art. 1) Prezentare generală a) Misiune, viziune şi obiective asociate ”Centrului Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive”- CERC: Viziune: Regiunea Vest – motor al dezvoltării sectorului automotive la nivelul întregii ţări. Misiune: Încurajarea investiiţiilor în sectorul automotive pentru susţinerea dezvoltării durabile a Polului de creştere Timişoara, astfel încât sectorul automotive să producă un impact economic semnificativ la nivelul Regiunii Vest. CERC îşi propune să consolideze unul dintre principalele atuuri ale Polului de creştere Timişoara, şi anume caracterul inovativ, printr-o contribuţie substanţială în domeniul cercetării fundamentale şi aplicative, perfect adaptată tendinţelor de evoluţie ale Uniunii Europene. Creşterea rezonanţei internaţionale a Polului este cu atât mai importantă cu cât Timişoara se află într-o regiune transfrontalieră al cărei centru de polarizare tradiţională a fost şi faţă de care oraşul şi zona sa de influenţă trebuie să îşi consolideze funcţia de loc central, de furnizor de servicii cu valoare adăugată mare, generator de modele economice performante, demne de urmat. Obiective: Obiectivul strategic al CERC îl reprezintă obţinerea statutului de reper naţional şi în cadrul euroregiunii DKMT în domeniul inovării şi transferului de know-how pentru sectorul automotive. Obiectivul pe termen mediu al CERC este reprezentat de atragerea şi menţinerea unui număr cât mai mare de utilizatori ai structurii de sprijinire a afacerilor pentru atingerea sustenabilităţii sale financiare. Obiectivul pe termen scurt este crearea unui centru functional de competenţe şi dezvoltare a furnizorilor cu 3 componente integrate: academie de training în sectorul automotive, portofoliu de consultanţă pentru furnizorii din sector şi laborator pentru utilizarea colaborativă de echipamente specializate. Obiectivele specifice Implementarea unui pachet de servicii și a unor programe de training in beneficiul intreprinderilor din sectorul automotive; Cresterea numarului și a competențelor furnizorilor locali și regionali din domeniul construcții de mașini/automotive;

Valorificarea și adaptarea potentialului de training și formare al univerșitatilor in domeniul construcții de mașini/automotive la nevoile intreprinderilor; Implementarea de servicii cu valoare adaugata in beneficiul intreprinderilor din sector; Instruiri de specializare pentru optimizarea proceselor de productie și imbunatatirea calitatii, utile firmelor mici și mijlocii cat și firmelor mari, inclușiv multinationale; Sprijinirea firmelor mici și mijlocii prin oferirea de servicii de prelucrari pe mașinile cu comenzi numerice sau de injectie mase plastice pentru acoperirea acestor procese in cazul in care IMM-ul are nevoie pentru preluarea unei comenzi mai complexe sau pentru realizarea de prototipuri. b) Serviciile oferite firmelor găzduite: A. Închirierea de spaţii pentru desfăşurarea activităţii B. Asigurarea accesului la utilităţi:

Energie electrică Internet + telefonie Apă şi canal – sub forma grupurilor sanitare comune; Climatizare

C. Servicii de secretariat: a) Organizare acces săli de şedinţă; b) Recepţie şi direcţionare clienţi. D. Organizarea de cursuri de formare profesională E. Servicii de prototipare şi realizarea de serie mică a. Prototipare - folosirea facilităţilor şi echipamentelor performante ale centrului pentru realizarea de prototipuri (infrastructura informatica împreună cu software licenţiat cad şi maşinile cu comandă numerică pentru executarea de prototipuri). b. Serie mică - folosirea echipamentelor performante ale centrului pentru realizarea de componente în serie mică (volum mic / complexitate mare). F. Servicii de testare şi măsurare însoţite de cerficare de produs a. Testare; b. Măsurare; c. Certificare produs Serviciile de certificare nu vor fi prestate în mod direct de Municipiul Timișoara ci vor fi externalizate până la acreditarea laboratorului. G. Marketing şi promovare a. Moderarea şi extinderea reţelei de cluster în industria auto a Regiunii Vest b. Organizarea de evenimente c. Acces la expoziţii şi conferinţe organizate în cadrul infrastructurii de afaceri, dar şi în exterior Art. 2) Criterii de eligibilitate Solicitare scrisă adresată directorului CERC Sediul social sau punctul delucru al chiriașului va fi locat în structură Obligativitatea de a menţine numărul de angajaţi cu care intră în infrastructură şi de a mai angaja minim două persoane

Să dețină minim un cod CAEN activ, aferent activităților automotive, definite la Art. 3) Activități eligibile; Să facă parte din categoria IMM Art. 3) Activități eligibile Beneficiarii de bază ai infrastructurii de afaceri sunt firme care activează în domeniul automotive. Coduri CAEN Rev 2 Secțiunea C - Industria prelucrătoare, Diviziunilor 22, 23, 26-29 Secțiunea J - Informații și comunicații, Diviziunile 62, 63. Secțiunea M - Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, Diviziunile 71, 72,74. Art. 4) Acte necesare Cerere tip (Anexa 1);

Angajament de realizare a locurilor de muncă (Anexa 2);

Copie după cartea de identitate a administratorului/împuternicit;

Copie după certificatul de înregistrare la ONRC;

Certificat constatator în termen de valabilitate;

Acte doveditoare privind numărul de angajați;

Ultimul bilanț contabil, dacă există. Art. 5) Evaluarea dosarelor Dosarele depuse se analizează și se evaluează continuu de către echipa de management a CERC, formată din Director, Responsabil Administrativ și Responsabil Marketing. Termenul pentru transmiterea răspunsului în urma procesului de evaluare este de maxim 30 de zile, iar rezoluția se comunică în scris. În cazul în care va exista un număr insuficient de birouri raportat la numărul cererilor depuse, vor avea prioritate: - IMM înființate cu cel mult 2 ani înainte de data depunerii cererii de intrare în structura de afaceri;

- firmele care își asumă că vor angaja numărul cel mai mare de persoane. Art. 6) Avantajele firmelor din cadrul CERC Gratuitate la: conferințele, evenimentele, expozițiile organizate de către CERC; accesarea echipamentelor de birotică aflate în sala E2 accesul la sala de ședințe acces la spațiile închiriate în afara orelor de lucru (pe baza unei programări) Alte avantaje: 50% reducere la cursurile de perfecționare organizate de către CERC 50 % reducere la închirierea sălilor de seminar, expoziții și conferințe

50% reducere din tariful perceput pentru serviciile oferite de CERC Art. 7) Închirierea de spaţii pentru desfăşurarea activităţii 7 locuri de câte 4,2 mp fiecare, tip open-space, din imobilul situat în Timișoara, strada Paul Morand 15, Corpul 1, Etaj 1, Sala E2 - Birou, identificate cu E2/1, E2/2, E2/3, E2/4, E2/5, E2/6, E2/7 Tarif lunar închiriere loc: 96,38 lei (20,24 euro la cursul de 4,7607) Firmele aflate în cadrul CERC nu pot da în folosința gratuit, sau subînchiria spațiile primite. Prețurile de închiriere a sălilor de seminar, conferințe a spațiului de expoziții pentru firmele din exteriorul CERC vor fi următoarele: Tariful de închiriere al sălii de conferinţă (pentru 50 persoane) – 300 lei/zi; Tariful de închiriere al sălilor de seminar (pentru 25 persoane) pentru exterior – 200 lei/zi; Tariful de închiriere al spaţiului de expoziţie din foaier pentru exterior – 100 lei/zi; Art. 8) Condiții de menținere a spațiilor Pentru a menține birourile primite în chirie în incinta CERC firmele trebuie să: - respecte regulamentul de ordine interioară - să mențină numarul de locuri de muncă și să mai angajeze minim două persoane, în termen de 1 an de la data semnării contractului de închiriere; - prezinte bianual un raport de activitate și bilanțul contabil; Aceste condiții vor fi incluse în contractul de închiriere.

Atasament: A_2_Metodologie_CERC.pdf

ANEXA 2

ANGAJAMENT Privind menţinerea şi crearea de locuri de muncă

Subsemnatul(a) ________________________________________ domiciliat(ă) în _________________, identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ____ nr. _____________ eliberat de ________________________ la data de _____________, reprezentant legal/împuternicit al ___________________ S.R.L. cu sediul în _________________, mă oblig prin prezentul angajament să menţin numărul locurilor de muncă de la intrarea în CERC pe toată perioada de închiriere şi de a mai crea minim 2 locuri de muncă, în primul an de la intrarea în infrastructura de afaceri. Cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal, declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie sunt conforme cu realitatea. _________________________________ (numele şi funcţia semnatarului autorizat să reprezinte societatea) Data ____________ Semnătura ___________________ Ştampila

Atasament: A_1_Metodologie_CERC.pdf

ANEXA 1 CERERE TIP

Data Împuternicit/Reprezentat legal

……………………………….

Semnătura,

Ștampilă,

DATE GENERALE

Denumire solicitant:

Cod Unic de Înregistrare:

Nr. de înregistrare la ORC:

Cont:

Banca:

Localitatea:

Adresă solicitant:

Nr. Telefon/Nr. Fax:

Email:

Persoană de contact (denumire, telefon, email):

Perioada pentru care se solicită locare (maxim 3 ani)

Activitățile Automotive:

Număr de locuri de muncă nou create:

Locuri de muncă existente la data înscrierii pe perioadă nedeterminată:

Cifra de afaceri (conform ultimului bilanţ contabil anual aprobat), dacă este cazul

.............................. lei