keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 168/02.11.2012 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2012

02.11.2012

Hotararea Consiliului Local 168/02.11.2012
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2012


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC2012 - 25828/30.10.2012 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 105/28.09.2012 - privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2012;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/21.12.2011;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale modificată;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art. 45, alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2012 conform Anexei nr. 1 - Bugetul Local pe anul 2012, Anexei nr. 2 - Buget venituri proprii şi subvenţii pe anul 2012, Anexei nr. 3- Program de dezvoltare 2012, Anexei nr. 4 - Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile", care fac parte din prezenta hotărâre.

Art. 2: La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se modifica in mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 105/28.09.2012 - privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2012.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Urbanism , Direcţia Comunicare, Direcţia Dezvoltare, Direcţia de Mediu, Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara ;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judeţului Timiş;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_1a2.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA SC2012- APROBAT, PRIMAR Nicolae ROBU i PROGRAN DEZVOLTARE 2012 PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 2012 Rectificare 5 HCL... culise... Anexa 1a/2 mii lei SURSE DE FINANTARE Buget local din care Conir. Proprie DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL | Excedent |valoare proiect| Buget de 2012 2011 Stat Buget EU Chelt. Cheltuieli | Neeligibile Eligibile | (inclusiv TVA) Avans pt. derulare Buget Parteneri & Alte Surse Credite 9 1 2 3 4 5 6 7 10 11 TOTAL GENERAL | 285.497,55| 25.938,88| 271.806,78| 62.891,27| 114.557,68 57.481,77 1.047,82 39.515,01 TOTAL GENERAL ii 285.497,55| 25.938,88| 271.806,78| 62.891,27| 114.557,68 | 3.099,97) 1.359,02, 49.332.01| 13.690,77 1.047,82 39.519,01 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 249.340,33) 25.596,32) 246.405,81 59.779,39| 99.326,73 1.149,74 798,4B| 44.941,64) 2.934,52 890,82 39.519,01 LUCRĂRI NOI -B 36.157,22 342,56 25.400,97 3.111,88| 15.230,95 1.950,23 560,54| 4.390,37) 10.756,25 157,00 0,00 DOTARI INDEPEND, SI ALTE INV. - C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 TOTAL GENERAL CHELTUIELI | 211.806,78|,62891,27|_ 114.557.68 | 4.099,97|. 13.690,77 047,82 Capitolul 65.02 Învăţământ 1.498,96 1.348,59 169,12) 1.111,05 24,22 44,20 0,00 150,37 0,00 0,90 65.02.04 Învățământ secundar 1.498,96 -0,00 1.348,59 169;12|::1.111,05 24,22 44,20 9,00 150,37 9,00 0,00 65.02.04.02 Învăţământ secundar superior 1.498,95 1.348,59 169,12| 1.111,05 24,22 44,20 0,00 150,37 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 1.412,96 0,00 1.262,59 160,62] 1.035,55 22,22 44,20 0,00 150,37 0,00 0,00 Formarea continuă a cadrelor didactice printr-un model inovativ de tip"blended learning” ID 38652 - Colegiul Național Bănăţean// POSDRU 254,00 0,00 254,00 46,00| 197,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2012 din care Excedent 2011 SURSE DE FINANTARE Valoare proiect Buget de Stat Buget EU Buget local Contr. Proprie Buget Parteneri Avans pt. & derulare | Alie Surse Credite Cheltuieli Eligibile | (inclusiv TVA) TVA $ 6 7 Moştenirea culturală în viața de zi cu zi în zonele de frontieră ID MIS- ETC 428 -Lic D. Obradovici / IPA 12,00 0,00 12,00 0,00 7,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Moştenirea culturală în viața de zi cu zi în zonele de frontieră ID MIS- ETC 428 - Lic.C.D. LOGA / IPA 18,00 0,90 18,00 0,00 15,00 3.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rețea profesională, cadru pentru dezvoltarea competenţelor bazate pe metode de învățare interactive FEDR/Liceul Teoretic Bartok Bela HURO 1001/187CF/2012 HCL 178/2012 303,96 0,00 153,59 19,83 130,54 3,22 0,00 0,00 150,37 0,00 0,90 Firma de exercițiu - o şansă pentru cariera ta „Contract POSDRU/22/21/G/35273 - Colegiul Economic F.S.Nitti/POSDRU 825,00 0,00 825,00 94,79 686,01 0,00 44,20 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 86,06 0,00 86,00 8,50 75,50 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dezvoltarea schimburilor educaționale, sociale şi culturale şi recunoaşterea asemănărilor şi diferențelor dintre tineri Colegiului National C.D.Loga Timisoara HCL161/23.10.2012 31,00 0,00 31,00 3,00 27,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dezvoltarea schimburilor educaționale, sociale şi culturale şi recunoaşterea asemănărilor ferențelor dintre tineri Lic. Teoretic D. Obradovici Timisoara HCL 161/23.10.2012 55,00 0,00 55,00 5,50 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI din care Excedent 2011 TOTAL 2012 SURSE DE FINANTARE E Valoare proiect] Buget de Stat Buget EU Buget local . Proprie Chett Avans pt. derulare TVA Alte Surse Buget Parteneri & Credite o 10 11) Capitolul 66.02 Sănătate 9.983,01 0,00 9.158,06) 1.160,42 6.652,21 96,95 7,85 349,97 824,95 890,82 0,00 56.02.08 Spitale 9.983,01 0,00 9.158,06| 1.160,42 6.652,21 96,99 7,65 349,97 824,95 890,82 0,00 A. Lucrări în continuare 7.994,98 0,00 7.349,24 971,76 5.418,69 67,97 0,00 0,00 645,74 890,82 0,00 Reabilitarea,modernizarea si echiparea ambulatoriului Clinicii de Chirurgie Cranio- Maxilo - Faciala din cadrul Spitalului Clinic Municipal, HCL 410/2010 1,18 0,00 1,18 0,00 1,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dezvoltarea complementara a terapiilor radiante la Clinica de Oncoterapie USS si Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara 2.214,08 0,00 2.214,08 232,68 1.512,88 0,00 0,00 0,00 0,00 468,53 Regional Center of Vitro-Retinai Surgery and Ophthalmo-Oncalagy (SCM) 2.170,08 0,00 2.170,08 234,08 1.523,13 0,00 0,00 0,00 0,06 412,87 0,00 Common sirategy for tne prevention and treatment of child hip patnology in the Hungary - România cross - border area HURO 1001/252/2.4.2 (Sp. L.Țurcanu) 471,12 0,00 471,12 61,25 400,45 0,00 0,90 0,00 0,00 9,42 0,00

SURSE DE FINANTARE Buget local din care Buget DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL | excedent |Valoare proiect| Buget de Conte, Froprie Parteneri Buget EU Chelt Credite 2012 2011 Stat Avans pt. & derulare | Alte Surse ACTE TVA) 0 1 2 3 4 5 s 7 Screeningul bolilor metabolice la nou- nascut si diagnosticul molecular al bolitor cu transmitere ereditara: realizarea infrastructurii si colaborarii euro- regionale.Cross-border cooperation- Hungary-Romania (2007-2013 Code HURO 0802/008 AF) 3.138,51 0,00 2.492,77 443,75) 1.981,05 67,97 0,00 9,00 645,74 0,00 0,00 B. Lucrări noi 1.988,03 0,00 1.808,82 188,66) 1.233,52 29,02 7,65 349,97 179,21 0,00 0,00 Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de Centre Medicale de Excelenta pentru imbunatatirea diagnosticului antenatal al malformatiilor fetale in aria Timisoara-Varset HCL 184/24.04.2012 1.988,03 0,00 1.808,82 188,66] 1.233,52 29,02 7.65 349,97 17921 0,00 0,00 Capitolui 87.02 Cultură, recreere şi religie | 4.551,24 126,68 3.831,21 514,40| 2.497,00 72,80 9,52 737,49 720,03 0,00 0,00 67.02.03.04 instituţii publice de spectacole şi concerte 1.048,42 0,00 516,42 52,95) 346,22 19,49 0,00 97,76 532,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 1.048,42 0,00 515,42 52,95 346,22 19,49 0,00 97,76 532,00 0,00 0,00 Politica Culturală ca instrument pentru mmm ata a Dezvoltarea Regională şi a Comunității HCL 181/24.04.2012 (IPA) 187,51 0,00 105,51 11,06| 72,33 1,70 0,00 20,42 82,00 0,00 0,00

SURSE DE FINANTARE Buget local din care TOTAL Contr. Proprie Buget DENUMIREA OBIECTIVULUI Excedent |Valoare proiect| Buget d uget de Buget EU Parteneri Credite 2012 2011 Stat Avans pi. & Cheltui derulare | Alte Surse Etigi TVA Eligibil 0 4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Virtual Theaire- Cultural Brige, cu acronimul E-THEATRUM in cadrul Hungary-Romania Cross- Border Coopertion Programme 2007- 2014, HURO/1001/162/1.2 2(Teatrul Maghiar de Stat) HCL55/2012 860,91 0,00 410,91 41,89| 273,89 17,79 0,00 77,34 450,00 0,00 0,00 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 3.502,82 126,68 3.314,78 461,45| 2.150,78 53,31 9,52 639,73 188,03 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 3.502,82 126,68 3.314,79 461,45) 2.150,78 53,31 9,52 639,73 188,03 0,00 0,00 Modernizarea Parcului Rozelor, HCL 180/2007 3.137,42 108,57 3.074,39 436,25| 1.985,99 49,43 9,52 593,20 63,03 0,00 0,00 Biodiversitatea si protectia mediului - o abordare responsabila a problemelor de mediu a doua orase infratite - BOTOWNS HURO/0901/128/1.3.4 240,40 18,11 160,40 16,81) 109,95 2,59 0,00 31,05 80,00 0,00 0,00 O abordare inclusa de la egal la egal, a si aglomerarii urbane larg pentru participarea la Conventia P CONURBANT, CIP - IEE - 2010, nr.271380 125,00 0,00 80,00 839| 54,84 1,29 0,00 15,48 45,00 0,00 0,00 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Sociaiă 3.582,20 0,00 1.937,20 222,47) 1.386,28 32,75 19,90 275,80) 1.645,00 0,00 0,00 68.02: Asistenta sociala pentru familie si Em copii : 3.582,20 0,00 1.937,20 222,47|::1.386,28 32,75 19,90 275,80): 1.645,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2012 din care Excedent 2011 Valoare proiect SURSE DE FINANTARE Buget de Stat Buget EU Buget local Contr. Proprie Chel Cheltuieli (inclu: TVA) TVA Eligibii Avans pt. derulare Alte Surse Buget Parteneri & Credite 0 10 11 68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii 2.238,20 0,00 1.258,20 165,47 778,28 18,75 19,90 275,80 980,00 0,00 0,00 [A- Lucrări în continuare 25,00 0,00 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reconstructia statutului femeii de la discriminare la dezvoltare profesionala si egalitate de sanse 25,00 0,00 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 B. Lucrări noi 2.213,20 0,00 1.233,20 168,47 753,28 18,75 19,90 275,80 980,00 0,00 0,00 Reabilitarea Centrului de zi pentru copii cu dizabilitati „Podul Lung” Timişoara HCL 293/2011 1.518,13 0,00 819,13 114,99 523,48 13,03 11,27 156,36 700,00 0,00 0,00 Reabilitarea Serviciului pentru Protectia Copilului si Familiei str. Platanilor nr.2 HCL 234/2011/POR 694,07 0,00 414,07 50,48 229,80 5,72 8,63 119,44 280,00 0,00 0,00 68.02.15.50 Aite cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale 1.344,00 0,00 679,00 57,00 608,00 14,00 0,00 0,00 565,00 0,06 0,00 A. Lucrări în continuare 1.344,00 0,00 679,00 57,00 608,00 14,00 0,00 0,00 865,00 9,00 0,00 BARRABARRIPEN 1.344,00 0,00 679,00 57,00 608,00 14,00 0,00 0,00 665,00 0,00 0,00 Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 20.776,32 342,56 13.976,32 1.611,33 7.879,85 1.757,99| 362,14) 2.208,01 6.800,00 157,00 0,00 servicii în: domeniile serviciilor - şi dezvoltării 70.02.50 Alte locuințelor, 20.776,32 342,56 13.975,32 1.611,33 7.879,85 1:757,99[;':*362,14|::2.208,01 5:800,00 157,00 0,00 B. Lucrări noi 20.776,32 342,56 13.976,32 1.611,33 7.879,85 1.757,99| 362,14) 2.208,01 6.800,00 157,00 0,00

SURSE DE FINANTARE Buget local din care Buget DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL | excedent | valoare proieci| Buget de Contr, Proprie n Parteneri 2012 2011 Stat Buget EU Chelt Avans pt z Credite derulare | Alfe Surse (inclusiv TVA) TVA o i 2 3 4 5 6 7 Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timisoara, HCL 352/2010 87,18 0,00 87,18 15,00 58,30 1,70 0,00 2,18 0,00 0,00 0,00 Reabilitare spatii publice din centrul istoric al orasului Timisoara (CETATE ), HCL 355/2010 2.843,21 0,00 2.543,21 357,58| 1.627,87 40,53 31,00 486,23 300,00 0,00 0,00 Sistem agro-logistic regional integrat, HCL 242/2010 4.204,65 161,86 2.104,85 27361| 1.788,95 42,09 0,00 0,00) 2.100,00 0,00 0,00 Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor in Comuna Dumbravita-lncubator de afaceri, HCL 302/2010 1.058,00 0,00 758,00 54,00| 246,00 150,00 7,00 144,00 300,00 157,00 0,00 Infrastructura regionala de afaceri si inovare in sectorul TIC, HCL 425/2010 5.121,42 0,00 3.721,42 25200| 1.148,00 | 1.400,00; 249,42 872,00) 1.400,00 0,00 0,00 Centru Regional de Competente si Dezvoltare. a Furnizorilor in Sectorul Automotive, HCL 179/2012 209,00 0,00 159,00 900; 41,00 50,00 35,00 24,00 50,00 0,00 0,00 Modernizarea statiilor de transport public termodal ia nivelul Polului de Crestere Timisoara HCL 218/2012 140,00 0,00 140,00 17,65| 80,35 2,00 16,00 24,00 0,00 0,00 0,00 Sistem de informare si comunicare facil pentru cetateni - panou 303/2010 7.112,85 180,70 4.462,86 632,49| 2.879,38 71,87 23,72 855,60j 2.650,00 0,00 Capitolul 74.02 Protecţia mediului 83.019,66 0,00) 83.019,66| 5.089,88| 33.279,99 783,06 0,00) 43.866,73 0,00 0,00 74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 83.019,66 0,00] 83.019,66| 5.089,88| 33.279,99 783,06 0,00 43.866,73 0,00 0,06 nformative, HCL

SURSE DE FINANTARE Buget local din care .P Bugei DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL || Excadent | valoare proiect| Buget de Contr. Proprie pante Buget EU Chelt. Credite 2012 2011 Stat Avans pt. & Chelt eli Nee derulare | Alte Surse Elgi (inclusiv TVA) 9 1 2 3 4 5 5 7 A Lucrări în continuare 83.019,66 0,00| 83.01966| 5.089,88| 33.279,99 | 783,06 0,00| 43.866,73 0,00 0,00 0,00 E a Extinderea si modernizarea sistemului de imentare cu apa si canalizare în judetul Tirnis 39.152,93 0,00) 39.152,93| 5.089,88| 33.279,99 783.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitarea tehnologiei de epurare a apei reziduale şi modernizarea canalizării pentru populația oraşului Timişoara situat în județul Timiş din România” (măsura ISPA 2000/RO/1&/P/PE/004). 43.866,73 0,00| 43.866,73 0,00 0,00 0,00 0,00) 43.866,73 0,00 0,00 0,00 Capitolul 81.02 Combustibili si energie 147.648,56| 25.469,64| 147 648,56] 52.698,56| 55.260,35 170,64 0,00 0,00 0,00 0,00) 39.519,01 (81.02.06 Energie termică 147.648,56| 25.469,64, 147.648,56| 52.698,56j 55.260,35 170,64 0,00 0,00 0,00 0,00) 39.519,01 A. Lucrări în continuare 147.648,56, 25.469,64j 147.648,56| 52.698,56| 55.260,35 170,64 0,00 0,00 0,00 0,00| 39.519,01 Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - HCL 347/29.09.2009 147.648,56| 25.469,84| 147.648,56, 52.698,58| 55.260,35 170,64 0,00 0,00 0,00 0,00j 39.519,01 Capitalul 84.02 Transporturi 14.437,60 0,00| 10.887,18| 1.425,09| 6.490,95 | 161,52, 91561| 1.894,01| 3.550,42| 0,00 0,00 84.02.03 Transport rutier 14.437,60 000| 10.887,18| 1.425,09) 6.490,95 | 161,52]. 355042. 0,00 0.00 84.02.03.01 Drumuri si poduri 2,22 0,00 124 0.18 0,80 0,02 0.00 0,24 0,55 70.06 0.00 B. Lucrări noi 72 0,00 124 015| 0,80 0.02 0.00 024 058| 0,00 0,00

rana SURSE DE FINANTARE Buget local din care Buaet DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL Excedent | Valoare proiect] Buget de U Conir. Proprie Parteneri 2012 2011 Stat Cheit Avans pt. & derulare | Alte Surse Buget E Credite TVA) 5 1 2 3 4 5 6 7 Complex rutier zona Michelangelo HCL356/2011 2,22 0.00 1,24 0,18 0,80 0,02 0,00 0,24 0,98 0,00 0,00 84.02.03.03 Străzi 14.435,38 0,00, 10.885,94| 1.424,91| 6.490,15 161,50| 915,61, 1.893,77, 3.545,44 0,00 0,06 A. Lucrări în continuare 4.392,35 0,00 3.106,97 340,172) 1.548,37 38,54) 74476 435,18) 1.285,38 0,00 0,00 Reabilitare Str. Vacarescu - pe tronsonul cuprins intre B-dul Regele Carol si bd. 16 Decembrie HCL 304/2010 4.392,35 0,00 3.108,97 340,12| 1.548,37 38,54| 744,76 435,18) 1.285,38 0,00 0,00 B. Lucrări noi 10.043,03 0,00| 7.778,97) 1.084,79| 4.941,78 122,96| 170,85| 1.458,59, 2.264,06 0,00 0,00 Modernizare str.Closca si extindere la 4 benzi pe sectorul Bv.Cetatii-str Ovidiu Balea, HCL 439/2010 9.919,03 0,00 7.654,97| 1.067,14| 4.861,43 120,96, 170,85| 1.434,59| 2.264,06 0,00 0,00 Reabilitare Str. Vacarescu - pe tronsonul cuprins intre B-dul Regele Carol si Spl. T. 124,00 0,00 124,00 17,65| 80,35 2,00 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 Vladimirescu HCL 405/2011 * Suma reprezinta contributia proprie a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara. ** Suma reprezinta contributia proprie a Primariei Dumbravita. "** Suna reprezinta contributia proprie a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" Timisoara at Întocmit, CONSILIER SERVICIUL INVESTITII niţa TONĂ 1 SI DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR a DEZVOLTARE SEF SERVICIULĂ VESTI a)

TOTAL JUDET BUGETUL CENTRALIZAT AL CREDITELOR INTERNE SI EXTERNE PE ANUL 2012 Data: 06/11/2012 Tit pag: 1 -miilei- Cod Denumire indicator Prevederi anuale Prevederi trimestriale Program 2012 din care Trim ÎI Trim if Trim.Hi Trim.IV credite bugetare destinate stingerii platilor restante B 1=3+415+6 2 3 4 5 5 5050 Ol 20 3007 91 20 56 03 7007 8107 ol 56 CREDITE EXTERNE SI INTERNE CURENTE TITLUL H BUNURI SI SERVICII CREDITE INTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL IF BUNURI SI SERVICII TITLUL VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE Programe din Fondul de Coezi FO LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL HI BUNURI SI SERVICI Locuinte Dezvoltarea sistemului de locuinte COMBUSTIBILI SI ENERGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VHI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE Programe din Fondul de Coeziune (FC) 40.769,01 40.769,01 1.250,00 40.769,01 40.769,01 1.250,00 39.519,01 39.519,01 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 39.519,01 39.519,01 39.519,01 39.519,01 39.519,01 Director economic, „ Sef Smaranda Haya cu7 Steliana-s II 14.157,95 23.361,06 1.250,00 14.157,95 25.361,06 1.250,00 14.157,95 25.361,06 1.250,00 14.157,95 25.361,06 1.25: 14.157,95 25.361,06 14.157,95 25.361,06 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 | 1.250,00 1415795 253 14.157,93 25.3 14,157,95 25.361,06 14.157,95 25,361,06 14.137,95 25.361,06 tanciu

Atasament: Buget_local.pdf

MUNIC: TIMIS iPIUL TIMISOARA BUGET LOCAL RECTIFICARE 02 11 2012 DENUMIREA INDICATORILOR puel po3 POD Program:trimestriat IUL IF INI Al SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 00.01 300.331,73 251.2585,55 230.553,49 240.165,31 178.357,38 VENITURI PROPRII 48.02 490.831,16 154.704,84 143.236,47 121.481,75 71.408,10 l. VENITURI CURENTE 00.02 726.778,19 231.159,57 176.105,68 178.431,36 141.081,58 A. VENITURI FISCALE 00.03 643.244,66 174.776,80 162.339,30 169.822,24 138.306,32 Ai. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.04 306.468,79 83.525,58 85.988,30 89.788,34 47,164,87 A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 00.05 1.479,47 270,00 270,00 870,00 269,47 Impozit pe profit 01.02 1.479,47 270,00 270,00 570,00 269,47 Impozit pe profit de la agentii economici o 01.02.01 1.479,47 270,00 270,00 670,00 269,47 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE o 00.06 304.203,99 83.059,58 85.522,30 88.922,34 46.699,77 Impozit pe venit o = 03.02 11.937,57 2.234,40 2.234,40 5.234,40 2.234,37 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din pa' oniul personal 03.02.18 11.937,57 2.234,40 2.234,40 5.234,40 2.234,37 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit N = 04.02 292.266,42 80.825,18 83.287,90 83.687,94 44.465,40 Cote defalcate din impozitul pe venit n 04.02.01 291.235,42 80.611,18 83.073,90 83.342,94 44.207,40 Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale < 04.02.04 1.031,00 214,00 214,00 345,00 258,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL o = 00.07 783,33 196,00 196,00 196,00 195,33 Aite impozite pe venit, profit si castiguri din capital o = 05.02 783,33 196,00 196,00 196,00 195,33 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital r 05.02.50 783,33 196,00 196,00 196,00 195,33 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE = 00.09 101.620,47 41.190,08 36.080,00 19,326,56 5.043,83 Impozite si taxe pe proprietate o = 07.02 101.620,47 41,190,08 36.060,00 19.326,56 5.043,83 impozit pe cladiri e 07.02.01 83.498,02 35.640,08 32.500,00 13.359,82 1.998,02 Impozit pe cladiri - PF N 07.02.01.01 19.254,13 8.500,00 7.500,00 2.500,00 754,13 Impozit pe cladiri - Pi N N 07.02.01.02 64.243,89 27.140,08 25.000,00 10.859,92 1.243,89 Impozit pe terenuri n N 07.02.02 9.178,80 3.800,00 1.830,00 2.200,00 1.348,80 Impozit pe terenuri - PF N 07.02.02.01 3.687,53 1.200,00 1.200,00 800,00 687,63 Impozit pe terenuri - Pj o N 07.02.02.02 5.238,43 2.500,00 500,00 1.500,00 638,43 Impozit pe terenurile extravilane o N 07.02.02.03 252,74 100,00 30,00 100,00 22,74 Pag. 1/22

Program. trimestrial i DENUMIREA INDICATORILOR ALU Ii URL pue! HI UL TUNUL po) Jeoynosu uresBolq Ki Taxe de îi axe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante 27 l07.02.03 8.887,01 1730.00 1.730,00 3.730,00 1.697,01 anii anteriori = Alte impozite si taxe de proprietate 28 [07.02.50 56,64 20,00 0,00 36,64 0,00 A4. IMPOZITE SI! TAXE PE BUNURI SI SERVICII 29 00.16 229.462,56 49.861,14 40.091,00 50.507,34 78.003,08 Sume defalcate din TVA 30 |11.02 183.413,82 32.588,00 33.218,00 57.934,34 69.673,48 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 32 111.02,06 57.249,82 30,00 70,00 22244,34 34,905,48 Aite impozite 33 12.02 539,63 135,00 135,00 135,00 134,63 Taxe hoti 34 (12.02.07 539,83 135,00 135,00 135,00 134,63 Taxe pe servi: 35 (15.02 212,16 53,03 53,00 53,00 53,13 Impozit pe spectacole 36 [15.02.01 212,13 53,00 53,00 53,00 53,13 37 15.02.50 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 38 [16.02 35.296,95 17.085,11 6.685,00 2.385,00 3.141,84 Taxa asupra mijloacelor de transport 39 [16.02.02 26.544,86 16.000,00 5.600,00 1.300,00 3.644,86 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 40 |16.02.02.01 13.208,67 10.000,00 2.600,00 300,00 308,87 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 41 |16.02.02.02 13.336,19 6.000,00 3.000,00 1.000,00 3.338,18 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 42 [16.02.03 0,11 0,11 0,00 0,00 0,00 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 43 |16.02.50 8.751,88 1.085,00 1.085,00 1.085,00 5.496,98 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 44 (00.11 5.694,84 200,00 200,00 200,00 5.094,84 Alte impozite si taxe fiscale 45 [18.02 5.694,84 200,00 200,00 200,00 5.094,84 Alte impozite si taxe 46 (18.02.50 5.694,84 200,00 200,00 200,00 5.094,84 C. VENITURI NEFISCALE 47 (00.12 83.533,53 56.382,77 13.766,38 8.609,12 4.775,26 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 48 00.13 18.166,50 8.371,42 9.061,66 370,00 363,42 Venituri din proprietate 49 30.02 18.145,08 8.360,00 3.061,66 360,00 363,42 Venituri din concesiuni si închirieri 50 130.02.05 17.443,42 8.360,00 8.360,00 360,00 363,42 Venituri din dividende 51 ;30.02.08 701,68 0,00 701,66 0,00 200) Venituri din dividende de la alti platitori 52 [30.02.08.02 701,66 0,00 701,86 0,00 0,00 Venituri din dobanzi 53 [31.02 21,42 11,42 0,00 10,00 0,00 Alte venituri din dobanzi 54 [31.02.03 21,42 11,42 0,00 10,00 0,00 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 55 [00.14 65.367,03 48.011,35 4.704,72 8.239,12 4.411,84 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 56 |33.02 248,64 63,67 61,60 61,60 61,77 31 [11.02.02 136.164,00 32.558,00 33.148,00 35.690,00 34.768,00 ere Pag. 2/22

DENUMIREA INDICATORILOR pusi po5 1oyeorpul Program LU, FI UL UA Venituri din prestari de servici 57 33.02.08 0,20 0,20 0,00 0,00 oa Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 58 33.02.12 242,57 60,60 60,60 60,60 60,77| Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 59 33.02.28 5,87 2,87 1,00 1,00 1,00| Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 560 34.02 2.309,28 577,32 577,32 577,32 577,32| Taxe extrajudiciare de timbru 81 34.02.02 2.309,28 577,32 577,32 577,32 577,32 Amenzi, penalitati si confiscari 62 35.02 12.113,03 2.653,63 2.653,50 4.153,00 2.652,90| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 83 35.02.01 12.111,80 2.853,00 2.853,00 4.153,00 2.652,90| Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe 64 35.02.02 1,00 0,50 0,50 0,0 0,00) Alte amenzi, penalitati si confiscari 65 35.02.50 0,13 0,13 0,00 0,00 0,00 Diverse venituri 56 36.02 6.669,85 850,00 850,00 3.850,00 1.119,85 Taxe speciale 67 36.02.06 4.380,30 600,00 600,00 2.600,00 580,30 Alte venituri 868 36.02.50 2.289,55 250,00 250,00 1.250,00 539,55 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 59 37.02 44.026,23 43.866,73 562,30 -402,80 0,00 Donatii si sponsorizari 70 37.02.01 2,50 0,00 2,50 0,00 0,00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului loca! (cu semnul minus) 71 37.02.03 -113.981,20 -59.626,55 -28.750,00 -17.902,87 -7.701,78 Varsaminte din sectiunea de functionare 72 37.02.04 113.981,20 59.626,55 28.750,00 17.902,87 7.701,78 Alte transferuri voluntare 73 37.02.50 44.023,73 43.866,73 559,80 -402,80 0,00 il, VENITURI DIN CAPITAL T4 00.15 1.493,02 0,00 911,09 581,93 0,00 Venituri din valol area unor bunuri 75 39.02 1.493,02 0,00 911,09 581,93 0,00 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 76 39.02.01 0,14 0,00 0,00 0,14 0,00 Venituri in vanzarea locuintelor construite din fondurile statului m 39.02.03 478,15 0,00 191,69 286,46 0,00) Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 78 39.02.07 827,80 0,00 806,40 221,40 0,00| Depozite speciale pentru constructii de construinte 79 39.02.10 186,93 0,0 113,00 73,93 0,001 IV. SUBVENTII 80 00.17 72.649,24 4.783,09 28.547,39 33.798,00 5.520,78 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 81 00.18 72.649,24 4.783,09 28.547,39 33.798,00 5.520,78 Subventii de la bugetul de stat 82 42.02 72.649,24 4.783,09 28.547,39 33.798,00 5.520,78 A. De capital 83 68.908,11 3.686,89 27.475,87 32.746,59 4.997,76 Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor 84 42.02.13 1.103,31 0,00 0,00 1.103,31 0,00 Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate 85 42.02.16 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 in sanatate 86 42.02.16.03 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

DENUMIREA INDICATORILOR po JojeoIpul poa we16oid Program. HU UI LUI ATL Subventii de ia bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 87 42.02.20 65.804,80 3.686,89 27.476,87 29.643,28 4.997,76 B. Curente 88 3.741,13 1.086,20 1.070,52 1.051,41 523,00 Subventii de ia bugetul de stat peniru finantarea sanatatii 89 42.02.41 3.741,13 1.096,20 1.070,52 1.051,41 523,00 Sume FEN postaderare in contul platitor efectuate 90 45.02 98.411,28 15.312,89 24.989,33 27.354,02 31.755,04 Fondul European de Dezvoltare regionala 91 45.02.01 28.000,55 6.137,13 13.275,97 4.500,00 4.087,45 Sume primite în contul piatilor efectuate În anul curent 92 45.02.01.01 18.681,56 2.847,14 8.246,97 4.500,00 4.087,45 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 93 45.02.01.02 8.318,99 3.289,99 5.029,00 0,00 0,00] Fondul Social European 94 45.02.02 2.448,45 720,71 544,41 1.116,53 66,80 Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent 95 45.02.02.01 1.481,75 682,14 544,41] 188,40 66,80 r efectuate in anii anteriori 96 45.02.02.02 986,70 58,57 0,00 928,13 0,00 97 45.02.03 58.796,91 8.419,34 11.076,24 21.714,25 27.587,08 r efectuate in anul curent 98 45.02.03.01 59.783,77 0,00 11.076,24 21.120,45 27.587,08 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 99 45.02.03.02 8.419,34 8.419,34 0,00 0,00 0,00 Prefinantari 100 45.02.03.03 593,80 0,00 0,00 593,80 0,00 instrumentul de Asistenta pentru Preaderare 101 45.02.07 110,83 22,00 79,00 9,53 0,00 r efectuate in anul curent 102 45.02.07.01 110,53 22,00 79,00 9,53 0,00 Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 103 45.02.15 54,84 13,71 13,71 13,71 13,71 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 104 45.02.15.01 54,84 13,71 13,71 13,71 13,71 TOTAL CHELTUIELI 105 50.02 929.971,24 280.895,06 230.553,49 240.165,31 178.357,38 CHELTUIELI CURENTE 106 01 787.310,95 211.402,91 198.863,55 211.693,86 165.350,63 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 107 10 179.291,30 43.549,15 45.123,26 45.718,93 44.898,96 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 108 20 223.125,42 65.614,27 61.991,55 61.945,06 33.574,54 TITLUL IE DOBANZI 109 30 18.481,77 5.614,80 4.778,93 4.985,75 4.102,29 TITLUL IV SUBVENTII 110 40 142.518,92 45.700,00 24.050,00 32.145,35 40.824,57 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 111 51 8.941,72 2.435,38 1.456,60 5.372,50 -322,76 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 112 55 17,51 17,51 0,00 0,00 0,00 Titlul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 113 56 194.118,01 42.125,72 56.397,52 56.774,81 38.819,96 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 114 57 16.303,30 5.296,08 3.895,69 3.908,48 3.203,07 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 115 59 3.512,00 1.050,00 1.170,00 842,00 45000| CHELTUIELI DE CAPITAL 116 70 114.995,40 65.399,33 25.180,17 17.621,60 6.794,30 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 117 7 114.995,40 65.399,33 25.180,17 17.821,60 6.794,30 Pag. 4/22

DENUMIREA INDICATORILOR puei poa POD year WwB1B0Id Program irimestrial FULL UML IEI UL, AFL TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 118 81 27.664,89 4.092,82 6.509,77 10.849,85 6.212,45 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 118 50.02 72.241,22 20.319,44 21.624,75 19.579,87 10.717,18 Autoritati publice si actiuni externe 120 51.02 45.685,88 12,947,32 14.639,07 13.063,62 5.035,87 CHELTUIELI CURENTE 121 01 42.932,18 12.270,17 13.318,27 12.387,87 4.955,87 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 122 10 27.811,34 7.044,57 6.941,51 6.835,10 5.990,16 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 123 20 13.820,84 4.725,60 5.876,76 5.252,77 -2.034,29 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 124 59 1.300,00 500,00 500,00 300,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 125 70 2.753,70 677,15 1.320,80| 675,75 80,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 126 71 2.753,70 877,15 1.320,80 675,75 80,00 Din total capitol Autoritati executive si legislative 127 51.02.01 45.685,88 12.947,32 14.639,07 13.063,82 5.035,87 Autoritati executive 128 51.02.01.03 45.685,88 12.947,32 14.639,07 13.083,62 5.035,87 Alte servicii publice generale 129 54.02 7.073,57 1.757,32 2.206,75 1.530,80 1.579,00 CHELTUIELI CURENTE 130 of 5.615,00 1.264,50 1.776,00 1.130,50 1.444,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 131 10 850,00 0,00 850,00 0,00 0,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 132 20 2.312,00 582,00 230,00 500,00 1.000,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 133 51 2.453,00 682,50 695,00 630,50 444,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 134 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 135 81 1.458,57 492,82 430,75 400,00 135,00 Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 136 54.02.07 92,82 92,82 0,00 0,00 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 137 54.02.10 2.441,00 679,50 693,00 627,50 441,00 Alte servicii publice generale 138 54.02.50 4.539,75 985,00 1.513,75 903,00 1.138,00 Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi 139 55.02 19.481,77 5.614,80 4.778,93 4.985,75 4.102,29 CHELTUIELI CURENTE 140 01 18.481,77 5.614,80 4.778,93 4.985,75 4.102,29 TITLUL HI DOBANZI 141 30 19.481,77 5.614,80 4.778,83 4.985,75 4.102,29 CHELTUIELI DE CAPITAL 142 70 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 143 59.02 13.326,39 4.002,11 3.906,38 3.070,90 2,347,00 Ordine publica si siguranta nationala 144 61.02 13.326,39 4.002,11 3.906,38 3.070,90 2.347,00 CHELTUIELI CURENTE 145 01 13.023,61 3.995,61 3.628,00 3.052,00 2.347,00 Pag.5/22

DENUMIREA INDICATORILOR pusi po3 POD LUeIBaIq Program:trimestrial IUL UI UML IUL ANUL TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL 146 10 10.160,00 2.718,00 2.710,00 2.671,00 2.061,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 147 20 2.863,61 1.077,81 919,00 381,00 486,00 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 148 59 0,00 200,00 0,00 0,00 -200,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 149 70 302,78 6,50 277,38 18,90 0,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 150 n 302,78 5,50 277,38 18,90 0,00 Din total capitol! Ordine publica 151 61.02.03 12.664,09 3.680,81 3.630,38 3.005,90 2.347,00 Politie comunitara 182 61.02.03.04 12.664,09 3.680,81 3.630,38 3.005,90 2.347,00 Protectie civila si protectia contra incendiilor 153 61.02.08 662,30 321,30 276,00 65,00 0,00 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 154 53.02 287.520,62 78.911,17 74.281,82 79.529,11 54.798,52 invatamant 155 65.02 158.472,88 41.440,12 41.177,28 38.465,80 37.389,68 CHELTUIELI CURENTE 156 01 155.893,87 41.054,12 40.620,63 37.139,46 37.079,76 TITLUL FCHELTUIELI DE PERSONAL 187 10 108.619,00 26.027,00 26.508,00 27.847,00 28.237,00| TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 158 20 42.491,71 13.653,25 12.348,77 8.476,00 8.013,69| Tittut VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 159 56 1.498,96 580,79 732,17 0,00 86,00| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 160 57 1.072,30 343,08 361,69 274,46 93,07| TITLUL X ALTE CHELTUIELI 161 59 2.212,00 350,00 670,00 542,00 650,00) CHELTUIELI DE CAPITAL 162 70 2.578,91 386,00 556,65 1,326,34 309,92 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 163 71 2.578,91 385,00 556,65 1.326,34 309,92 Bin total capitol Invatamant prescolar si primar 1864 65.02.03 60.163,68 16.392,89 14.386,99 14.986,49 14.397,31 invatamant prescolar 1865 65.02.03.01 32.783,43 8.879,81 7.844,43 8.431,95 7.627,24 Invatamant primar 186 65.02.03.02 27.380,25 7.513,08 6.542,56 6.554,54 8.770,07 Invatamant secundar 187 65.02.04 97.525,54 24.855,22 26.594,12 23.283,85 22.792,55 Invatamant secundar inferior 168 865.02.04.01 26.480,23 7.526,85 6.277,33 6.277,08 6.398,96 Invatamant secundar superior 168 65.02.04.02 71.045,31 17.328,37 20.318,79 17.008,56 16.393,59 Invatamant postliceal 170 65.02.05 783,56 192,01 196,17 195,66 199,82 Sanatate 171 66.02 16.161,40 4.181,22 3.236,42 9.330,44 -s86,6a| CHELTUIELI CURENTE 172 01 15.042,54 3.877,48 2.901,30 8.850,44 -586,88 TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL 173 10 4.050,00 1.031,00 1.000,00 999,00 1.020,00 TITLUL If! BUNURI SI SERVICII 174 20 4.263,13 1.885,20 1.350,52 774,41 253,00 Pag.6&/22

DENUMIREA INDICATORILOR puei po J0JEDIALUI ROD Jea1goas Program:trimesțriat ITU IEN NUL TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 175 51 4.740,20 981,28 549,60 4.189,00 -959,68 Titlul VIIE PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 176 56 1.989,21 0,00 1,18 2.888,03 -900,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 177 70 1.118,86 303,74 335,12 480,00 0,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 178 71 1.118,86 303,74 335,12 480,00 0,00 Din total capitol Servicii medicale in uni sanitare cu paturi 179 68.02.06 11.920,27 3.085,02 2.165,80 8.279,03 -1.609,68 Spitale generale 180 66.02.06.01 11.920,27 3.085,02 2.165,80 8.279,03 -1.809,68 de sanatate publica 181 56.02.08 4.241,13 1.096,20 1.070,52 1.051,41 1.023,00 Cultura, recreere si religie 182 67.02 71.242,87 20.863,16 19.103,80 19.111,82 12.164,09 CHELTUIELI CURENTE 183 01 60,239,24 16.143,25 15.079,18 16.692,80 12.324,01 TITLUL Ft CHELTUIELI DE PERSONAL 184 10 13.193,00 3.010,28 3.137,46 3.087,16 3.978,10 TITLUL îl BUNURI SI SERVICII 185 20 42.495,00 9.478,07 12.156,30 12.545,97 8.314,86 itlut VAI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 186 56 4.551,24 3.654,90 -214,58 1.079,87 31,25 CHELTUIELI DE CAPITAL 187 70 11.003,83 4.718,91 4.024,82 2.419,02 -189,92 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 188 71 11.003,63 4.719,91 4.024,62 2.418,02 -159,92 Din total capitol Servicii culturale 189 67.02.03 22.162,31 5.087,95 5.151,77 6.107,31 5.815,28 Înstitutii publice de spectacole si concerte 190 67.02.03.04 17.588,62 4.292,60 4.105,81 4.922,71 4.267,50 Case de cultura 191 67.02.03.06 4.573,69 795,35 1.045,96 1.184,60 1.547,78 Servicii recreative si sportive 192 67.02.05 48.114,66 15.675,31 13.868,03 12.920,51 5.650,81 Sport 193 67.02.05.01 11.791,65 1.400,00 2.225,00 5.867,77 2.498,88 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 194 67.02.05.03 36.323,01 14.275,31 11.643,03 7.252,74 3.151,93 Alte servicii în domeniile culturii, recrearii si re! 195 67.02.50 965,90 99,80 84,00 84,00 698,00 ia Asigurari si asistenta soci 196 58.02 41.643,47 12.426,67 10.764,32 12.621,05 5.831,43 CHELTUIELI CURENTE 197 01 41,483,09 12.296,54 10.725,06 12.616,92 5.844,47 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 198 1a 14.571,96 3.682,30 3.976,29 4.300,67 2.612,70 TITLUL Îl BUNURI SI SERVICII 199 20 6.349,41 1.994,04 1.645,29 1.505,13 1.204,95 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 200 51 1.748,52 791,60 211,00 553,00 192,92 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 201 56 3.582,20 375,70 1.358,48 2.624,12 -1.276,10 TITLUL ASISTENTA SOCIALA 202 57 15.231,00 4.953,00 3.534,00 3.634,00 3.110,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 203 70 180,38 130,03 39,26 4,13 -13,04 Pag. 7/22

DENUMIREA INDICATORILOR puel po3 JoyBOIpul POD Program'trimestrial. TUL HUME IF AT UIHL TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 204 7 160,38 130,03 39,26 4,13 -13,04 Din total capitol Asistenta sociala in caz de boli si inva 205 68.02.05 9.651,79 2.780,80 2.350,00 2.629,00 1.902,19 Asistenta sociala în caz de invaliditate 206 68.02.05.02 9.661,79 2.780,80 2.350,00 2.629,00 1.902,19 Asistenta sociala pentru familie si copii 207 68.02.06 4.880,13 638,48 1.823,26| 3.309,85 -891,46 Crese 208 68.02.11 1.312,73 314,56 383,50| 342,32 272,35 Prevenirea exclude sociale 209 58.02.15 24.444,82 7.824,33 6.003,86 6.136,18 4.480,45 Ajutor social 210 68.02.15.01 21.305,62 6.714,49 5.333,00 5.485,13 3.773,00 Cantine de ajutor social 211 68.02.15.02 3.139,20 1.109,84 670,86 651,05 707,45 Alte chelti domeniul asigurarilor si asistentei sociale 212 68.02.50 1.344,00 868,70 203,70 203,70 67,80 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU Si APE 213 69.02 209.841,62 74.762,71 49.744,18 41.231,62 44.103,11 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 214 70.02 104.259,08 23.622,38 43.767,18 19.697,34 17.172,18 CHELTUIELI CURENTE 215 01 55.042,61 12.742,83 23.854,83 12.332,03 6.112,92 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 216 20 34.248,78 9.503,80 8.794,64 10.573,50 5.376,74 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 217 55 17,51 17,51 0,00 0,00 0,00 Titlut VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 218 56 20.776,32 3.221,42 15.080,19 1.758,53 736,18 CHELTUIELI DE CAPITAL 219 70 32.509,30 7.279,55 13.833,33 5.175,46 6.220,96 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 220 71 32.509,30 7.279,55 13.833,33 5.175,46 6.220,96 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 221 81 16.707,17 3.600,00 6.079,02 2.189,85 4.838,30 Din total Locuinte 222 70.02.03 4.250,07 24,07 11,00 600,00 3.615,00 Dezvoltarea sistemului de locuinte 223 70.02.03.01 4.250,07 24,07 11,00 600,00 3.615,00 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 224 70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 225 70.02.05 15.542,62 4.320,08 2.983,54 5.739,00 2.500,00 Alimentare cu apa 226 70.02.05.01 15.542,62 4.320,08 2.983,54 5.739,00 2.500,00 luminat public si electrificari rurale 227 70.02.06 17.139,29 5.150,79 4.345,50 4.275,50 3.367,50 or si dezvoltarii comunale domeniile locuintelor, servi 228 70.02.50 67.327,10 14.127,44 36.427,14 9.082,84 7.689,88 229 74.02 105.582,54 51.140,33 5.977,00 21.534,28 26.930,93 CHELTUIELI CURENTE 230 01 61.715,81 7.273,80 5.977,00 21.534,28 26.930,93 TITLUL IL BUNURI SI SERVICII 231 20 22.562,88 7.273,80 5.977,00 6.534,28 2.778,00 Tittul VIE PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 232 56 39.152,93 0,00 0,00 15.000,00 24.152,93 Pag. 8/22

DENUMIREA INDICATORILOR puei po JoyBDIpuI PAD we1foid Program-trimestrial HULL IUN HILL A UL CHELTUIELI DE CAPITAL 233 70 43.866,73 43.866,73 0,00 0,00 0,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 234 71 43.866,73 43.866,73 0,00 0,09 0,00 Din total cap! Salubritate si gestiunea deseurilor 235 74.02.05 22.562,88 7.273,60 5.977,00 6.534,28 2.778,00 Salubritate 236 74.02,05.01 14.099,88 5.515,60 3.700,00 3.884,28 1.000,00 Colectarea, tratarea si istrugerea deseurilor 237 74.02.05.02 8.463,00 1.758,00 2.277,00 2.850,00 1.778,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 238 74.02.06 83.019,66 43.866,73 0,00 15.000,00 24.152,93 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 239 79.02 347.041,39 102.899,63 80.996,36 96.753,81 66.391,59 Combustibili si energie 240 81.02 199.450,59 53.179,96 43.537,21 64.974,88 37.758,54 CHELTUIELI CURENTE 241 01 197.341,75 52.006,03 43.069,75| 64.507,43 37.758,54 TITLUL IV SUBVENTII 242 40 89.212,20 21.700,00 14.300,00 32.145,35 21.066,85 Titlul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 243 56 108.129,55 30.308,03 28.769,75 32.362,08 16.691,69 CHELTUIELI DE CAPITAL 244 70 2.108,84 1.173,93 467,46 467,45 0,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 245 71 2.108,84 1.173,83 467,46 467,45 0,00 Din total capito! Energie termica 246 81.02.06 199.450,58 53.179,96 43.537,21 64.974,88 37.758,54 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 247 83.02 45,00 45,00 0,09 0,06 0,00 CHELTUIELI CURENTE 248 01 45,00 45,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 249 10 38,00 36,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL H BUNURI SI SERVICII 250 20 9,00 8,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 251 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Agricultura 252 83.02.03 45,00 45,00 0,00 0,00 0,00 Alte chelt domeniul agriculturii 253 83.02.03.30 45,00 45,00 0,00 0,00 0,00 Transporturi 254 84.02 147.545,80 49.674,67 37.459,15 31.778,93 28.633,05 CHELTUIELI CURENTE 255 01 118.454,38 42.818,88 33.133,60 16.464,38 27.037,52 TITLUL îl BUNURI SI SERVICH 256 20 51.709,06 15.432,00 12.693,27 15.402,00 8.181,79 TITLUL IV SUBVENTII 257 40 53.307,72 24.000,00 9.750,00 0,00 18.557,72 ul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 258 56 14.437,60 3.386,88 10.690,33 1.062,38 -701,98 CHELTUIELI DE CAPITAL 259 70 18.592,27 6.855,79 4.325,55 7.054,55 356,38 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 260 71 18.592,27 6.855,79 4.325,55 7.054,55 356,38 Pag. 9/22

DENUMIREA INDICATORILOR puei po POI Wwe1B014 Program-trimesiriat IUL HELL NUL TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 261 81 5.499,15 0,00 0,00 8.260,00 1.239,15 Din total capitol Transport rutier 262 84.02.03 145.091,85 47.775.001 36.904,88 31.778,93 28.633,05 Drumuri si poduri 263 84.02.03.01 3.532,42 445,28 1.303,45 1.556,68 227,00 Transport in comun 264 84.02.03.02 73.064,81 27.298,20 12.016,08 10.984,95 22.764,57 Strazi 265 84.02.03.03 68.494,62 20.030,53 23.585,32 19.237,28 5.641,48 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 266 84.02.50 2.453,95 1.899,66 554,28 0,00 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 267 96.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REZERVE 268 97.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 269 98.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 270 99.02 29.638,51 29.639,51 0,00 0,00 0,00| SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 616.538,12 172.629,22 148.426,20 161.579,90 133.902,80 TOTAL VENITURI 00.01 516.538,12 172.629,22 148,426,20 161.579,90 133.902,80| VENITURI PROPRII 48.02 489.338,14 154.704,84 142.325,38 120.899,82 71.408,10 1. VENITURI CURENTE 00.02 512.796,99 171.533,02 147.355,68 160.528,49 133.379,80 A. VENITURI FISCALE 00.03 643.244,66 174.776,80 162.339,30 169.822,24 136.306,32 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.04 306.466,79 83.525,58 85.988,30 89.788,34 47.184,57 A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 00.05 1.479,47 270,00 270,06 670,00 269,47| impozit pe profit | ij ea | st | 19| o] | e 01.02 1.479,47 270,00 270,00 670,00 268,47 Impozit pe profit de la agentii econa e 01.02.01 1.479,47 270,00 270,00 670,00 269,47 A12. WPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE o = 00.06 304.203,99 83.059,58 85.522,30 88.922,34 46.699,77| Impozit pe venit _ = 03.02 11,937,57 2.234,40 2.234,40 5.234,40 2.234,37 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal N 03.02.18 11.937,57 2.234,40 2.234,40 5.234,40 2.234,37 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit n = 04.02 292.266,42 80.825,18 83.287,80 83.687,94 44.465,40 Cote defalcate din impozitul pe venit = 04.02.01 291.235,42 80.611,18 83.073,90 83.342,94 44.207,40 Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale 0 04.02.04 1.031,00 214,00 214,00 345,00 258,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT Si CASTIGURI DIN CAPITAL a = 00.07 783,33 196,00 196,00 195,00 195,33 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital = < 05.02 783,33 195,00 196,00 196,00 195,33 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital o 05.02.50 783,33 196,00 196,00 196,00 195,33 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE a _ 00.09 101.620,47 41.190,08 36.080,00 19.326,56 5.043,83 Pag. 10/22

DENUMIREA INDICATORILOR po3 1OJEAIPUI POD Jeaynoos Program.trimestrial HUH IE ATL Impozite si taxe pe proprietate A 07.02 101.620,47 41.190,08 36.060,00| 19.326,56 5.043,83 |Impozit pe cladiri 21 07.02.01 83.498,02 35.640,08 32.500,00) 13.359,92 1.998,02 Impozit pe cladiri - PF 22 07.02.01.01 19.254,13 8.500,00 7.500,00 2.500,00 754,13 impozit pe cladiri - PJ 23 07.02.01.02 64.243,89 27.140,08 25.000,00 10.859,92 1.243,89 impozit pe terenuri 24 07.02.02 9.178,80 3.800,00 1.830,00 2.200,00 1.348,80 impozit pe terenuri - PF 25 07.02.02.01 3.687,83 1.200,00 1.200,00 600,00 687,63 Impozit pe terenuri - PJ 26 07.02.02.02 5.238,43 2.500,00 800,00 1.500,00 638,43 Impozi 27 07.02.02.03 252,74 100,00 30,00 100,00 22,74 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori = 28 07.02.03 8.887,01 1.730,00 1,730,00 3.730,00 1.697,01 Alte impozite si taxe de proprietate 29 07.02.50 56,64 20,00 0,00) 36,64 0,0 A4. IMPOZITE Si TAXE PE BUNURI SI SERVICII 30 00.10 228.462,55 49.861,14 40.091,00 60.507,34 79.003,08 Sume defalcate din TVA 31 11.02 193.413,82 32.588,00 33.218,00 57.934,34 869.673,48 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielitor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiutui Bucuresti 32 11.02.02 136.164,00 32.558,00 33.148,00 35.690,00 34.758,00 Sume defalcate din TVA pt ech rarea bugetelor locale 33 11.02.06 57.249,82 30,00 70,00 22,244,34 34.905,48 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servici 34 12.02 539,63 135,00 135,00 135,00 134,63 Taxe hotel Te 35 12.02.07 539,63 135,00 135,00 135,00 134,63 Taxe pe servicii specifice 36 15.02 212,16 53,03 53,00 53,00 53,13 impozit pe spectacole 37 15.02.01 212,13 53,00 53,00 53,00 53,13 Alte taxe pe servicii specifice 38 15.02.50 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 39 16.02 35.296,95 17.085,11 6.585,06 2.385,00 9.141,84 Taxa asupra mijloacelor de transport 40 16.02.02 26.544,86 16.000,00 5.600,00 1.300,00 3.644,86 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 4 186.02.02.01 13.208,67 10.000,00 2.600,00 300,00 308,67 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 42 186.02.02.02 13.336,19 6.000,00 3.000,00 1.000,00 3.336,18 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 43 16.02.03 0,11 0,11 0,00 0,00 0,00 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 14 16.02.50 8.751,98 1.085,00 1.085,00 1.085,00 5.496,98 AS. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 45 00.11 5.694,84 200,00 200,00 200,00 5.094,84 Alte impozite si taxe fiscale 46 18.02 5.694,84 200,00 200,00 200,00 5.094,84 Alte impozite si taxe 47 18.02.50 5.694,84 200,00 200,00 200,00 5.094,84 C. VENITURI NEFISCALE 48 00.12 -30.447,67 -3.243,78 -14.983,62 -9.293,75 -2.926,52 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 49 00.13 18.166,50 8.371,42 9.061,66 370,00 363,42 Pag. 11/22

DENUMIREA INDICATORILOR puei pod POD We1BoId Program trimestrial WWE IUL II WR Venituri din proprietate 50 30.02 18.145,08 8.360,00 9.061,66 380,00 363,42 Venituri din concesiuni si inchirieri 51 30.02.05 17.443,42 8.360,00 8.360,00 360,00 Venituri din dividende 52 30.02.08 701,66 0,00 701,85 0,00 0,00 Venituri din ende de la alti platitori 53 30.02.08.02 701,86 0,00 701,668 0,00 0,00 Venituri din dobanzi 54 31.02 21,42 11,42 0,00 10,00 0,00 Alte venituri din dobanzi 55 31.02.03 21,42 11,42 0,00 10,00 0,00 C2. VANZARI DE BUNURI Si SERVICII 56 00.14 -48,614,17 -11.615,20 -24.045,28 -8.663,75| -3.289,94 Venituri dîn prestari de servicii si alte activitati 57 33.02 248,64 63,67 61,60 61,60 861,77 Venituri din prestari de servici 58 33.02.08 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 59 33.02.12 242,57 860,60 60,60 60,60 60,77 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 60 33.02.28 5,87 2,87 1,00 1,00 1,00| Venituri n taxe administrative, eliberari de permise 61 34.02 2.309,28 577,32 577,32 577,32 577,32 Taxe extrajudiciare de timbru 62 34.02.02 2.309,28 577,32 577,32 577,32 577,32 Amenzi, penalitati si confiscari 83 35.02 12.113,03 2.653,63 2.653,50 4.153,06 2.652,90 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 64 35.02.01 12.111,90 2.653,00 2.653,00 4.153,00 2.652,90 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe 65 35.02.02 1,00 0,50 0,50 0,00 0,00 Alte amenzi, penalitati si confiscari 66 35.02.50 0,13 0,13 0,00 0,00 0,00 Diverse venituri 67 36.02 5.569,85 850,00 850,00 3.850,00 1.119,85 Taxe speciale 58 36.02.06 4.380,30 600,00 600,00 2.600,00 580,30 Alte venituri 59 36.02.50 2.289,55 250,00 250,00 1.250,00 539,55 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 70 37.02 -69.954,97 -15.759,82 -28.187,70 -18.305,67 7.701,78 Donatii si sponsorizari 71 37.02.01 2,50 0,00 2,50 0,00 0,00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 72 37.02.03 -113.981,20 -59.626,55 -28.750,00 -17.902,87 -7.701,78 Alte transferuri voluntare 73 37.02.50 44.023,73 43.866,73 559,80 -402,80 0,00 IV. SUBVENTI 74 00.17 3.741,13 1.096,20 1.070,52 1.051,41 523,06 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 75 00.18 3.741,13 1.096,20 1.070,52 1.051,41 523,00 Subven de la bugetul de stat 76 42.02 3.741,13 1.096,20 1.070,52 1.051,41 523,00 B. Curente m 3.741,13 1.096,20 1.070,52 1.051,41 523,00 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanata! 78 42.02.41 3.741,13 1.096,20 1.070,52 1.081,41 523,00 TOTAL CHELTUIELI 79 50.02 616.538,12 172.629,22 148.426,20 161.579,90 133.502,80 CHELTUIELI CURENTE 80 01 588.873,23 168.536,40 141.916,43 150.730,05 127.890,35 Pag. 12/22

DENUMIREA INDICATORILOR po Joyeolpul po) 1eDWRDSI Program: trimestrial IUL IUN Il VIU, ANL |TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL 10 179.291,30 43.549,15 45.123,26 45.719,93 44.898,96)| TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 82 20 223.125,42 85.614,27 51.991,55 61.945,08| 33.574,54| TITLUL Il DOBANZI 83 30 19.481,77 5.614,80 4.778,93 4.985,75 4.102,29 TITLUL IV SUBVENTII 84 40 142.519,92 45.700,00 24.050,00| 32.145,35 40.624,57 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 85 51 4.639,52 1.712,10 907,00 1.183,50 836,92 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 86 57 16.303,30 5.296,08 3.895,69 3.908,46 3.203,07 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 87 59 3.512,00 1.050,00 1.170,00 842,00 450,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 88 81 27.664,89 4.092,82 6.509,77 10.849,85 6.212,45 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 89 50.02 69.487,52 19.642,29 20.303,95 18.904,12 10.637,18 Autoritati publice si actiuni externe 90 51.02 42,932,18 12.270,17 13.318,27 12.387,87 4.955,87 CHELTUIELI CURENTE 9 01 42.932,18 12.270,17 13.318,27 12.387,87 4.955,87| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 92 10 27.811,34 7.044,57 6.941,51 6.835,10 6.990,16 TITLUL It BUNURI Si SERVICI 93 20 13.820,84 4.725,60 5.876,76 5.252,77 -2.034,29 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 94 59 1.300,00 500,00 500,00 300,00 0,00 Din total capitol Autoritati executive si legislative 95 51.02.01 42.932,18 12.270,17 13.318,27 12.387,87 4.955,87 Autoritati executive 96 51.02.01.03 42.932,18 12.270,17 13.318,27 12.387,87 4.955,87 Alte servicii pubiice generale 97 54.02 7.073,57 1.757,32 2.206,75 1.530,50 1.579,00 CHELTUIELI CURENTE 98 01 5.615,00 1.264,50 1.776,00 1.130,50 1.444,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 99 10 850,00 0,00 850,00 0,00 0,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 100 20 2.312,00 582,00 230,00 500,00 1.000,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 101 51 2.453,00 682,50 696,00 630,50 444,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 102 81 1.458,57 492,82 430,75 400,00 135,00 Din tota! capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 103 54.02.07 92,82 92,82 0,00 0,00 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 104 54.02.10 2.441,00 879,50 693,00 627,50 441,00 Alte servicii publice generale 105 54.02.50 4.539,75 985,00 1.513,75 903,00 1.138,00 Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi 106 55.02 19.481,77 5.614,80 4.778,93 4.985,75 4.102,29 CHELTUIELI CURENTE 107 n 18.481,77 5.614,80 4.778,93 4.985,75 4.102,29 TITLUL HI DOBANZI 108 30 19.481,77 5.614,80 4.778,93 4.985,75 4.102,29 Din fotal capitol ] Pag. 13/22

DENUMIREA INDICATORILOR puei po JoţeoIpul po) Program trimestrial TUL TI ANUL Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 108 58.02 13.023,61 3.995,61 3.529,00 3.052,00 2.347,00 Ordine publica si siguranta nationala 110 61.02 13.023,61| 3.995,51 3.629,00 3.052,00 2.347,00 CHELTUIELI CURENTE 111 01 13.023,61| 3.995,61 3.629,00 3.052,00 2.347,00 TITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL 112 10 10.160,00| 2.718,00 2.710,00 2.871,00 2.061,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICH 113 20 2.863,61 919,00 381,00 486,00 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 114 59 0,00 0,00 0,00 -200,00 Din capitol Ordine publica 115 61.02.03 12.361,31 3.674,31) 3.353,00 2.987,00 2.347,00 Politie comunitara 116 61.02.03.04 12.361,31 3.874,31 3.353,00 2.987,00 2.347,00 Protectie ci a si protectia contra incendiilor 117 61.02.05 662,30 321,30 276,00 65,00 0,00 Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 118 53.02 256.735,03 67.436,82 66.899,32 64.518,80 57.880,09 invatamant 118 65.02 154.395,01 40.373,33 39.888,46 37.138,46 36.993,76 CHELTUIELI CURENTE 120 01 154.395,01 40.373,33 39.888,46 37.139,46 36.993,76 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 121 10 108.619,00 26.027,00 26.508,00 27.847,00 28.237,00 TITLUL Ii BUNURI SI SERVICII 122 20 42491,71 13.653,25 12.348,77 8.476,00 8.013,69 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 123 57 1.072,30 343,08 361,69 274,46 93,07 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 124 59 2.212,00 350,00 670,00 542,00 650,00) Din total capitol Invatamant prescalar si primar 125 65.02.03 58.270,92 16.005,89 14.130,54 13.973,45 14.180,04 Invatamant prescolar 126 65.02.03.01 30.890,67 8.493,81 7.587,98 7.418,91 7.389,97 Invatamant primar 127 65.02.03.02 27.380,25 7.513,08 6.542,56 6.554,54 6.770,07 Invatarmant secundar 128 65.02.04 95.340,43 24.174,43 25.561,75 22.970,35 22.633,90 Invatamant secundar inferior 129 65.02.04.01 26.480,23 7.526,85 6.277,33 6.277,08 6.398,96 invatamant secundar superior 130 65.02.04.02 68.860,20 16.647,58 19.284,42 18.693,26 16.234,94 invatamant postliceal 131 65.02.05 783,66 192,01 196,17 195,66 199,82 Sanatate 132 66.02 8.751,13 3.154,20 2.350,52 1.773,41 1.473,00 CHELTUIELI CURENTE 133 01 8.751,13 3.154,20 2.350,52 1.773,41 1.473,00 TITLUL ft CHELTUIELI DE PERSONAL 134 10 4.050,00 1.031,00 1.000,00 999,00 1.020,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 135 20 4.263,13 1.885,20 1.350,52 774,41 253,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 136 51 438,00 238,00 0,00 0,00 200,00 Din totaf capitol Pag. 14/22

DENUMIREA INDICATORILOR puei POD Program: trimestrial FIUL IFN HI UML AI Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 137 56.02.06 4.510,00 2.058,00 1.280,00 722,00 450,00! Spitale generale 138 65.02.06.01 4.510,00 2.058,00 1.286,00 722,00 450,00 Servicii de sanatate publica 139 66.02.08 4.241,13 1.096,20 1.070,82 1.051,41] 1.023,00 Cultura, recreere si religie 140 [87.02 55.658,00 12.488,35 15.293,76 15.613,13| 12, 52,78 CHELTUIELI CURENTE 141 Mm 55.688,00 12.488,35 15.293,76 15.613,13 12.292,76 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 142 10 13.183,00 3.010,28 3.137,46 3.067,16 3.978,10 TITLUL Il BUNURI SI SERVIC 143 20 42.495,00 9.478,07 12.156,30 12.545,97 8.314,66 Din total capitol Servicii culturale 144 67.02.03 20.456,49 4.910,95 5.114,76 4.895,90 1 5.534,88| institutii publice de spectacole si concerte 145 67.02.03.04 15.882,80 4.115,60 4.068,80| 3.711,30 3.987,10| Case de cultura 146 67.02.03.06 4.573,69 795,35 1.045,96 1.184,60 1.547,78 Servicii recreative si sportive 147 67.02.05 34.265,61 7.477,50 10.095,00 10.633,23 6.059,88 Sport 148 67.02.05.01 10.832,81 1.400,00 2.225,00 4.708,73| 2.498,88 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 148 67.02.05.03 23.433,00 6.077,50 7.870,00 5.924,50] 3.561,00 Alte servici cultul 150 67.02.50 965,90 99,90 84,00 84,00 698,00 Asigurari si asistenta sociala 151 68.02 37.900,89 11.420,94 9.366,58 9.992,80 7.120,57 CHELTUIELI CURENTE 152 01 37.900,89 11.420,94 9.366,58 9.992,80 7.120,57 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 153 10 14.571,96 3.682,30 3.976,28 4.300,67 2.612,70 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 154 20 5.349,41 1.994,04 1.645,28 1.505,13 1.204,95 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 155 51 1.748,52 791,60 211,00 553,00 192,92 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 156 57 15.231,00 4.953,00 3.534,00 3.634,00 3.110,00 Din total capitot Asistenta sociala in caz de boli si inva 157 68.02.05 9.661,79 2.780,60 2.350,00 2.629,00 1.902,19 Asistenta sociala in caz de invaliditate 158 68.02.05.02 9.661,79 2.780,80 2.350,00 2.629,00 1.802,19 Asistenta sociala pentru farnilie si copii 159 68.02.06 2.641,93 631,48 668,48 889,43 452,54 Crese 160 68.02.11 1.312,73 314,56 383,50 342,32 272,35 Prevenirea excluderii sociale 181 68.02.15 24.284,44 7.894,30 5.964,60 6.132,05 4.493,49 Ajutor social 162 68.02.15.01 21.236,00 6.649,00 5.333,00 5.481,00 3.773,00 Cantine de ajutor social 163 68.02.15.02 3.048,44 1.045,30 631,60 651,05 720,498 Alte cheltuieli domeniul asigurarilor si asistentei sociale 164 68.02.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 165 69.02 73.518,83 20.377,50 20.850,66 19.297,63 12.993,04 Pag. 15/22

DENUMIREA INDICATORILOR puei 1ojeaIpUI POI Program:trimestrial IUL HUH II UI, ALBUL Locuinte, servicii si dezvoltare publica 186 70.02 50.955,95 13.103,90 14.873,66 12.783,35 10.215,04 CHELTUIELI CURENTE 187 01 34.248,78 9.503,90 8.794,64 10.573,50 5.378,74 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 188 20 34.248,78, 9.503,90 8.794,84 10.573,50 5.376,74 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 189 81 18.707,17 3.600,00 6.079,02 2.189,85 4.838,30| Din total capitol Locuinte 170 70.02.03 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 |Dezvoltarea sisternului de locuinte 171 70.02.03.01 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 [Alte che in domeniul locuintelor 172 70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice | 173 70.02.05 12.323,07 3.700,00| 2.423,07 3.700,00 2.500,00| Alimentare cu apa 174 70.02.05.01 12.323,07 3.700,00 2.423,07 3.700,00 2.500,00 luminat public si electrificari rurale 175 70.02.08 9.302,00 3.000,00 2.502,00 2.300,00 1.500,00 Alte servit lor si dezvoltarii comunale dome locuintelor, servi 176 70.02.50 28.730,88 5.403,90 9.948,59 6.163,35 6.215,04 Protectia mediul 177 74.02 22.562,88 7.273,60 5.977,00 5.534,28 2.778,00 CHELTUIELI CURENTE 178 01 22.562,88 7.273,60 5.977,00 6.534,28 2.778,00 TITLUL îl BUNURI SI SERVICII 179 20 22.562,88 7.273,80 5.977,00 6.534,28 2.778,00 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 180 74.02.05 22.562,88 7.273,60 5.977,00 6.534,28 2.778,00 Salubritate 181 74.02.05.01 14.099,88 5.515,80 3.700,00 3.884,28 1.000,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 182 74.02.05.02 8.463,00 1.758,00 2.277,00 2.650,00 1.778,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 183 74.02.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 184 79.02 203.773,13 61.177,00 36.743,27 55.807,35 50.045,51 Combustibili si energie 185 81.02 89.212,20 21.700,00 14.300,00 32.145,35 21.086,85 CHELTUIELI CURENTE 186 01 89.212,20 21.700,00 14.300,00 32.145,35 21.066,85 TITLUL IV SUBVENTII 187 40 89.212,20 21.700,00 14.300,00 32.145,35 21.066,85 Din total capitol Energie termica 188 81.02.06 89.212,20 21.700,00 14.300,00 32.145,35 21.086,85 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 189 83.02 45,00 45,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE 190 01 45,00 45,00 0,00 0,0 0,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 191 10 36,00 36,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL II BUNURI S! SERVICII 192 20 9,00 9,00 0,0 0,00 0,00 Din totat capitol Pag. 16/22

DENUMIREA INDICATORILOR pues pod 10JeSIpu! poJ BIBI Program-trimestriaț IUL IUL ANUL Agricultura 83.02.03 45,00 45,00 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.02.03.30 45,00 45,00 0.00i 0,00 0,00 Transportur 84.02 114.515,83 38.432,00 22.443,27 23.882,00 28.978,86 CHELTUIELI CURENTE foi 105.018,78 38.432,00 22443.27 15.402,00 2773951 | FITLUL Il BUNURI Sf SERVICII 20 51.709,08 15.432,00 12.693,27 15.402,00 8.181,78 TITLUL IV SUBVENTII 40 53.307,72 24.000,00 9.750,00 0,00 19.557,72| TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 81 9.499,15 0,00 0,00 8.260,00 1.238,15 Din total capitol I Transport rutier 200 84.02.03 114.515,93 39.432,00 22443.27) 23.862,00 28.978,85 Drumuri si poduri 201 84.02.03.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transport in comun 202 84.02.03.02 84,456,14 24.432,00 10.193,27 8.662,00 21.168,87 Strazi 203 84.02.03.03 50.059,79 15.000,00 12.250,00 15.000,00 7.809,79 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 204 84.02.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 205 96.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REZERVE 206 97.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 207 98.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 DEFICIT 208 99.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 283.793,61 78.626,33 82,127,29 78.585,41 44.454,58 TOTAL VENITURI 00.01 283.793,61 78.626,33 82.127,29 78.585,41 44.454,58 VENITURI PROPRII 48.02 1.493,02 0,00 911,09 581,93 0,00 1. VENITURI CURENTE 00.02 113.981,20 59.626,55 28.750,00 17.902,87 7.701,78 C. VENITURI NEFISCALE 00.12 113.981,20 59.626,55 28.750,00 17.902,87 7.101,18 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICH 00.14 113.981,20 59.626,55 28.750,00 17.902,87 7.701,78 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.02 113.981,20 59.626,55 28.750,00 17.902,87 7.701,78 Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04 113.981,20 59.626,55 28.750,00 17.802,87 7.701,78 IL. VENITURI DIN CAPITAL 00.15 1.493,02 0,00 911,09 581,93 0,00 Venituri din valorificarea unor bunuri 39.02 1.493,02 0,00 911,09 581,93 0,00 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.02.01 0,14 0,0 0,14 0,00 Venituri in vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 39.02.03 478,15 0,00 191,89 286,46 0,00 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat m | o «| o|o|-|o|o |] 9]? 39.02.07 827,80 0,00 506,40 221,40 0,00 Pag. 17/22

DENUMIREA INDICATORILOR po) puBi Program trimestrial UL UN, HI HULL Al UL Depozite speciale pentru constructii de construinte 14 [39.02.10 186,93 0,00 113,00 73,93 0,00 VW, SUBVENT 15 [00.17 58.508,11| 3.685,89 32.748,55 4.997,78) SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 18 00.18 68.508,11 3.686,89 27.475,87| 27.476,87| 32.746,83 4.997,78 Subventii de la bugetul de stat 17 |42.02 58.908,11 3.686,89 27.475,87 32.746,59 4.997,78 A. De capital 18 68.908,11 3.686,83 27.476,87 32.746,58 4.897,76 Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor 19 [42.02.13 1.103,31 0,00 0,00 1.103,31 0,00 Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 20 [42.02.16 2.000,00 0,90 0,00 2.000,50 0,08 n sanatate Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investi 21 |42.02.16.03 2.000,00 0,00 0,00 0,00| Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN |postaderare 22 42.02.20 55.804,80 3.688,89 27.476,87 2.000,00 29.843,28 4.997,76 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 23 45.02 99.411,28 15.312,89 24.989,33 27,354,02 31.755,04 Fondul European de Dezvoltare regionala 24 |45.02.01 28.000,55 8.137,13 13.275,97 4.500,00 4.087,45 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 25 |45.02.01.01 19.681,56 2.847,14 8.246,97 4.500,00 4.087,45 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 26 |45.02.01.02 8.318,99 3.289,99 5.028,00 0,00 0,00 Fondul Social European 27 45.02.02 2.448,45 720,71 544,41 1.116,53 66,80 Sume primite in contut platilor efectuate in anul curent 28 1.461,75 662,14 544,41 188,40 65,80 Sume primite in contut platilor efectuate in anii anteriori 29 [45.02.02.02 986,70 58,57 0,00 928,13 0,00 Fondul de Coeziune 30 (45.02.03 68.796,91 8.419,34 11.076,24 21.714,25 27.587,08 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 31 |45.02.03.01 58.783,77 0,00 11.076,24 21.120,45 27.587,08 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 32 |45.02.03.02 8.419,34 8.419,34 0,00 0,00 0,00 Prefinantari 33 |45.02.03.03 593,80 0,00 0,00 593,80 0,0 instrumentul de Asistenta pentru Preaderare 34 |45.02.07 110,53 22,00 79,00 3,53 0,00 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 35 |45.02.07.01 110,53 22,00 79,00 9,53 0,00) Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 36 [45.02.15 54,84 13,71 13,71 13,71 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 37 |45.02.15.01 54,84 13,71 13,71 13,71 srl 1371 TOTAL CHELTUIELI 38 [50.02 313.433,12 108.265,84 82.127,29 78.585,41 44.454,58 CHELTUIELI CURENTE 39 [ot 198.437,72 42.866,51 58.947,12 60.963,81 37.680,28 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 40 151 4.302,20 723,28 549,60 4.189,00 -1.159,68 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 41 [55 17,51 17,51 0,00 0,00 0,00 Tiftul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 42 |56 194.118,01 42.125,72 56.397,52 56.774,81 38.819,96 CHELTUIELI DE CAPITAL 43 |70 114.995,40 65.399,33 25.180,17 17.821,60 6.794,30 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 44 |71 114.995,40 65.399,33 25.180,17 17.621,80 6.794,30 Pag. 18/22

DENUMIREA INDICATORILOR pues po pOD 1eoymosi wesfBoid PUB IUL NUL ANUL Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 45 |50.02 2.753,70 675,75 26,00 i actiuni externe 45 51.02 2.753,70 575,75) 80,00 [CHELTUIELI CURENTE 47 01 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 48 70 2.753,70 1.320,80 575,75 80,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 49 71 2.753,70 1.320,80 675,75 80,00 Din total capitol Autoritati executive si legislative 50 51.02.01 2.753,70 877,15 1.320,80 675,75 80,00 Autoritati executive 51 51.02.01.03 2.753,70 677,15 1.320,80 675,75 80,00 Partea a l-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 52 59.02 302,78 6,50 277,38 18,90 0,00 Ordine publica si siguranta nationala 53 61.02 302,78 6,50 277,38 18,80 0,00 CHELTUIELI CURENTE 54 01 0,00 0,00 0,00 0,00| 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 55 70 302,78 6,50 277,38 18,90| 0,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 56 n 302,78 6,50 277,38 18,90 0,00 Din tota! capitol Ordine publica 87 61.02.03 302,78 6,50 277,38 18,90 0,00 Politie comunitara 58 61.02.03.04 302,78 6,50 277,38 18,90 0,00 Protectie civila si protectia contra incendiilor 58 51.02.05 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 Partea a Ili-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 60 63.02 30.785,59 11.474,35 7.382,50 15.010,31 -3.081,57 invatamant 61 65.02 4.077,87 1.068,79 1.288,82 1.326,34 395,92 CHELTUIELI CURENTE 62 01 1.498,96 680,79 732,17 0,00 85,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 63 58 1.498,96 680,78 732,17 0,00 86,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 64 70 2.578,91 386,00 556,65 1.326,34 309,92 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 65 71 2.578,91 386,0 556,65 1.326,34 309,82 Din total capitol invatamant prescolar si primar 86 65.02.03 1.892,76 386,00 256,45 1.013,04 237,27 invatamant prescolar 67 85.02.03.01 1.892,76 386,00 256,45 1.013,04 237,27 invatamant primar 68 65.02.03.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Invatamant secundar 69 65.02.04 2.185,11 680,79 1.032,37 313,30 188,65 Invatamant secundar inferior 70 65,02.04.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Invatarmant secundar superior 7 65.02.04.02 2.185,11 680,79 1.032,37 313,30 158,65 Invatamant postliceal 72 65.02.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pag. 19/22

DENUMIREA INDICATORILOR puei POI Program trimestrial Weiboiy LUME II WUHL LE AN HIBL Sanatate 73 88.02 CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERUR VIH PROIECTE CU FINANTARE DI TRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLIC FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 74 75 76 01 56 1.989,21 CHELTUIELI DE CAPITAL 77 70 1.118,86 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 78. 7 1.118,86 Din total capitol Servicii medicale în unita re cu pati uri |65.02.06 7.410,27 1.027,02 -2.059,68 Spitale generale 80 66.02.06.01 7.410,27| 1.027,02 -2.059,68 Servicii de sanatate publica 81 66.02.08 0,00 0,00 0,00 Cultura, recreere si religie 82 57.02 15.554,87 8.374,81 3.498,68 -128,87 CHELTUIELI CURENTE 83 01 4.551,24 3.654,90 1.079,67 Titlul VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 84 56 4.551,24 3.654,90 1.079,67 CHELTUIELI DE CAPITAL 85 70 11.003,83 4.719,91 4.024,82 2.419,02 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 86 71 11.003,63 4.719,91 4.024,62 2.419,02 Din total capitol Servicii culturale 87 67.02.03 1,705,82 177,00 37,01 1.211,41 280,40 institutii publice de spectacole si concerte 88 67.02.03.04 1,705,82 177,00 37,01 1.211,41 280,40 Case de cultura 89 67.02.03.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Servi recreative si sportive 90 67.02.05 13.849,05 8.197,81 3.773,03 2.287,28 -409,07 Sport 9 67.02.05.01 959,04 0,00 0,00 959,04 0,00 92 67.02.05.03 12.890,01 8.197,81 3.773,03 1.328,24 -409,07 Alte servi intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 93 57.02.50 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 Asigura asistenta sociala 94 68.02 3.742,58 1.005,73 1.397,74 2.628,25 1.289,14 CHELTUIELI CURENTE 95 01 3.582,20 875,70 1.388,48 2.824,12 -1.276,10 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 9% 56 3.582,20 875,70 1.358,48 2.824,12 -1.276,10 CHELTUIELI DE CAPITAL 97 70 160,38 130,03 39,26 4,13 -13,04 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 98 71 160,38 130,03 39,26 413 -13,04 Din total capitol Asistenta sociala in caz de boli si 99 68.02.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00| Asistenta sociala in caz de inval 100 68.02.05.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pag. 20/22

DENUMIREA INDICATORILOR puei po9 POD Program trimestrial ue1Boid IUL NUL IHl LU AL |Asistenta sociala pentru far 68.02.06 7,00 -1.344,00 Crese 68.02.11 0,00 0,00 Prevenirea excluderii sociale Cantine de ajutor social 58.02.15 88.02.15.01 58.02.15.02 130,03 65,49 64,54 39,26 0,00 39,26 4,13 0,00 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 68.02.50 1.344,00 868,70 203,70| 203,70 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 89.02 136.322,79 54.385,21 28.893,52 21.933,99 31.110,07 Locuinte, servic dezvoltare publica 70.02 | 53.303,13 10.518 a 25.893,82 a 533,98 $.957,14 CHELTUIELI CURENTE [01 | 20.793,83 3.238,93 15.060,19| 758,53 736,18 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 55 17,51 17,51 0,00 0,00 0,00 Titlul VH PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 56 20.776,32 3.221,42 15.060,19| 1.758,53 736,18 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 32.508,30 7.279,55 13.833,33| 5.175,46 6.220,96 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE T1 32.509,30 7.279,55 13.833,33) 5.175,46 6.220,98 Din total capitol Locuinte 114 70.02.03 3.850,07 24,07 11,00 0,00 3.615,00 Dezvoltarea sistemului de locuinte 115 70.02.03.01 3.650,07 24,07 11,00 0,00 3.615,00 Alte cheltuiei domeniul locuintelor 116 70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 117 70.02.05 3.219,55 820,08 560,47 2.039,00 0,00 Alimentare cu apa 118 70.02.05.01 3.219,55 620,08 560,47 2.038,00 0,00 Iluminat public si electrificari rurale 118 70.02.08 7.837,29 2.150,79 1.843,50 1.975,50 1.867,50 Alte servici domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 120 70.02.50 38.596,22 7.723,54 26.478,55 2.919,49 1.474,84 Protectia mediului 121 74.02 83.019,66 43.866,73 0,00 15.000,00 24.152,93 CHELTUIELI CURENTE 122 01 39.152,93 0,00 0,00 15.000,00 24.152,93 Tittul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 123 56 39.152,93 0,00 0,00 15.000,00 24.152,93 CHELTUIELI DE CAPITAL 124 70 43.866,73 43.866,73 0,00 0,00 0,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 125 m 43.866,73 43.866,73 0,00 0,00 0,00 Din tota! capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 126 74.02.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Salubritate 127 74.02.05.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 128 74.02.05.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| Canalizarea si tratarea apelor reziduale 129 74.02.06 83.018,66 43.866,73 0,00 15.000,00 24.152,93 Pag. 21/22

Prograrn trimestrial DENUMIREA INDICATORILOR FU po3 POI II HULL ATU 7 44 253,09 Din total capitol Energie termica Transporturi SHFLTUIELI CUR aa TLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 18.592,27 Din total capitol Transport rutier 142 [84.02.03 30.575,92 8.243 01| 14.461,59 143 [84.02 03.01 3.532,42 445,28 1.303,45 227,00 144 [84.02.03.02 8.608, 67| 2.867,20 1.822,82 232 1.595,70 84.02.03.03 5.030,53 Strazi 145 18, 434, 83| 11,335,32 1237.29 -2.168,31 146 84.02.50. 2.453,95 1.899,66 090| 0,00 [96.02 | 147 0,00 0,00 REZERVE 148 97. 02. 149 [9 0,00 EXCEDENT 29.635,51 23.639 150 | 9,51 Primar” Director economic, Sef Serviciu Buget a Smaranda Maracicu pu Nicola Steliana Stanciu

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII DENUMIREA INDICATORILOR puei po9 Jeaugos1 Program:trimestrial BL IUL HI URL ALUHL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 00.01 213.064,10 58.188,05 52.611,81 70.800,65 37.463,58 i. VENITURI CURENTE 00.02 208.379,86 53.598,16 49.417,72 59.053,09 C. VENITURI NEFISCALE 00.07 208.379,86 53.598,16 43.417,72 69.053,09 36.310,89 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.08 1.501,85 378,48 392,99 373,66 356,72 Venituri din proprietate 30.10 1.501,85 378,48 392,99 373,66 356,72 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 1.421,55 353,08 367,29 348,09 353,09 Alte venituri din proprietate 30.10.50 80,30 25,40 25,70 25,57 3,63 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII —| N E O O O 00.09 206.878,01 53.218,68 49.024,73 68.679,43 35.854,17 Venituri din prestari de servicii si alte activitati o 33.10 204.258,70 51.441,73 47.967,76 69.176,30 35.672,91 Taxe si alte venituri in invatamant o = 33.10.05 2.384,21 588,95 583,40 583,40 628,46 Venituri din prestari de servi = 33.10.08 2.274,36 343,11 343,11 871,78 716,36 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine N _ 33.10.14 9.277,91 2.730,63 2.405,73 2.193,43 1.948,12 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa mw — 33.10.16 48,26 20,00 28,26 0,00 0,00 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare <« < 33.10.17 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 15 33.10.18 941,60 412,60 124,00 64,00 341,00 Venituri din cercetare 16 33.10.20 50,00 12,50 12,50 12,50 12,50 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 17 33.10.21 162.572,66 41.726,49 40.119,61 51.846,34 28.880,22 Venituri din contractele încheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 18 33.10.30 21.650,00 4.223,15 3.494,95 12.634,85 1.297,25 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii 19 33.10.31 539,00 134,75 134,75 134,75 134,75 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 20 33.10.50 4.516,70 1.248,55 720,45 834,45 1.713,25 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 21 34.10 1.320,00 650,68 342,91 185,14 181,26 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 22 34.10.50 1.320,00 650,69 342,91 165,14 161,261 Diverse venituri 23 36.10 497,42 143,00 124,42 115,00 115,00 Pag. 1/29

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 JoțesIpul POI uie1601d Program trimestrial FUM HI UML IUHE ALUNE Alte venituri 36.10.50 497,42 143,00 124,42 115,00 115,00 Transferuri voluntare, altele decat subven e 37.10 801,88 934,26 589,64 177,01 5,00 Varsaminte din seciiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local 37.10.03 -4.380,73 -2.102,62 -503,54 -1.289,26 -505,31 Varsaminte din sectiunea de functionare 37.10.04 4.420,23 2.324,49 1.093,18 492,25 510,31) Alte transferuri voluntare 37.10.50 762,38 762,38 0,00 0,00 0,00 IV. SUBVENTII 00.12 10.684,24 4.589,89 3.194,09 1.747,58 1.182,70 Subventii de la bugetul de stat 42.10 583,30 624,35 0,00 -41,05 0,00 Subventii de la Bugetul de Stat pentru spitale 42.10.11 157,59 157,59 0,00 0,00 0,06 Actiuni sanitare 42.10.11.04 157,59 157,59 0.00 0,00 0,00 Subventii de la bugetul de stat catre însiitutiile pu proprii pentru proiecte ce finantate partial sau integra! din venituri 42.10.39 425,71 466,76 0,00 -41,05 0,00 Subventii de la alte administratii 43.10 4.683,43 1.759,64 1.551,74 931,05 441,00 Subventii pentru institutii publice 43.10.09 2.441,00 679,50 693,00 627,50 441,00 Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii 43.10.14 2.242,43 1.080,14 | 858,74 303,55 0,00 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 37 43.10.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate 38 43.10.16.01 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 39 45.10 5.417,51 2.205,90 1.642,35 857,56 711,70 Fondul European de Dezvoltare regionala 40 45.10.01 5.417,51 2.205,90 1.642,35 857,56 711,7 Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent 41 45.10.01.01 5.417,51 2.205,90 1.642,35 857,56 711,70 TOTAL CHELTUIELI 42 49.10 219.064,10 58.188,05 52.611,81 70.800,65 37.463,53 CHELTUIELI CURENTE 43 01 214.591,52 55.895,24 51.657,80 70.085,40 36.953,28 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 44 10 98.659,70 26.880,15 26.373,81 30.732,63 14.873,11 Cheltuieţi salariale in bani 45 10.01 72.845,93 19.503,36 19.273,40 22.333,52 11.735,65 Salarii de baza 46 10.01.01 53.725,99 14.078,49 13.986,88 15.813,84 9.846,78 Salarii de merit 47 10.01.02 600,00 0,00 0,00 800,00 0,00 Sporuri pentru conditii de munca 48 10.01.05 10.257,47 3.008,88 3.008,89 3.253,00 986,70 Pag. 2/29

a DENUMIREA INDICATORILOR puei po) Joyeolpul Jeoyg2e3 Program:țrimestrial EMIL HULL HILL Al WUHL Alte sporuri 49 10.01.08 1.826,21 522,81 522,84 500,86 180,10 Ore suplimentare 50 10.01.07 | 508,00 150,00 50,00 160,00 46,001 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 51 10.01.10 519,16 207,93 188,68 176,18 48,37 fond aferent platii cu ora 52 10.01.11 4.637,51 1.294,66 1.272,75 1.624,75 445,35 indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 53 10.01.12 208,07 68,40 50,37 10,18 80,12 indemnizatii de delegare 54 10.01.13 83,83 80,88 1,38 3,44 5,00 Alte drepturi salariale în bani 55 10.01.30 380,89 91,51 91,80 98,15 5523| Cheltuieli salariale in natura 56 10.02 5.883,75 1.381,25 1.381,25 1.676,25 1.445,00 Tichete de masa 57 10.02.01 5.883,75 1.381,25 1.381,25 1.676,25 1.445,00 Contributii 58 10.03 19.930,02 5.795,54 5.719,16 1.892,46 Contributii de asigurari sociale de stai 59 [10.03.01 14.858,43 4.350,28 4.291,60 6.722,86| 5 044,41 1.272,14 Contributii de asigurari de somaj 60 10.03.02 383,95 Ţ ] 104,83| 103,32 120,48 35,32 Contributii de asigurari sociale de sanatate 61 10.03.03 3.531,28 1.026,83 1.008,62 1.189,11 306,72 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 62 10.03.04 202,07 58,76 57,74 67,75 17,82 Contributii pentru conced indemniza 83 10.03.06 874,29 254,84 257,88 301,11 60,46 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 64 20 107.938.02 25.430,61 22.843,73 38.495,21 21.388,47 Bunuri si servi 65 20.01 34.329,45 8.219,52 6.433,74 14.281,62 5.394,57 Furnituri de birou 66 20.01.01 1.456,07 480,67 550,04 299,16 126,20 Materiale pentru curatenie 67 20.01.02 1.287,20 362,88 291,68 315,69 296,95 Incalzit, iluminat si forta motrica 68 20.01.03 6.761,85 1.837,94 1.155,48 3.225,45 742,98 Apa, canal si salubritate 69 20.01.04 1.780,57 387,96 345,18 839,50 217,93 Carburanti si lubrifianti 70 20.01.05 501,46 133,58 96,39 151,55 119,94 Piese de schimb 71 20.01.06 8.749,20 2.114,98 2.101,33 2.298,44 2.234,44 Transport 72 20.01.07 423,42 120,04 84,38 121,00 98,00 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 73 20.01.08 600,76 187,38 145,29 147,66 120,42 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 74 20.01.08 5.280,31 727,02 527,86 3.493,81 531,62) Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 75 20.01.30 7.498,61 2.067,05 1.136,11 3.389,36 906,09 Reparatii curente 76 20.02 785,37 216,72 186,32 180,15 202,18 Hrana 7 20.03 6.185,37 1.083,08 1.598,04 1.811,02 1.693,23 Hrana pentru oameni 78 20.03.01 6.184,37 1.083,08 1.597,04| 1.811,02 1.693,23 Pag. 3/29

DENUMIREA INDICATORILOR puei po5 POI Program trimestrial ÎL UL HI AFI Hrana pentru animale 20.03.02 18 o 00 o a 80. 20.04 59.117,58 13.595,00| 0,0 6 19.474 GI Medicamente 81 20.04.01 47.023,99 10.835,49 10.372,52 16.048,36 Materiale sanitare 82 20.04.02 6.009,68 1.528,85 1.530,54| 1.382,76 Reaciivi 83 20.04.03 5.074,87 1.083,93 1.084,94 1.888,50 Dezinfectanti 84 20.04.04 1.008,04 146,69 143,89 155,00 Bunuri de natura obiectelor de inventar 85 20.05 1.755,17 367,47 225,10 875,77 Uniforme si echipament 86 20.05.01 281,82 11,88 11,56 237,79, Lenjerie si accesorii de pat 87 20.05.03 136,89 22,27 16,82 71,30 Alte obiecte de inventar 88 20.05.30 1.336,46 333,32 196,72 566,68 Deplasari, detasari, transferari 89 20.06 340,37 135,45 65,07 85,02 Deplasari interne, detasari, transferari 90 20.06.01 248,52 89,57 55,81 63,57 Deplasari în strainatate 91 20.06.02 91,85 45,88 9,26 21,45 Materiale de laborator 92 20.09 864,63 144,84 144,56 457,82 Carti, publicatii si materiale documentare 93 20.11 30,43 9,50 7,98 5,97 consultanta si expertiza 94 20.12 38,00 5,00 5,00 23,00 Pregatire profesionala 95 20.13 86,86 28,18 26,12 8,89 Protectia muncii 96 20.14 72,38 20,43 16,65 17,85 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, poti dispozitiilor legale 97 20.25 58,80 29,20 9,20 10,20 Alte cheltuieli 98 20.30 4.293,61 1.576,22 814,46 1.263,88 Reclama si publicitate 99 20.30.01 53,90 3,25 20,25 25,25 Protocol si reprezentare 100 20.30.02 14,00 5,25 3,25 2,25 Prime de asigurare non-viata 101 20.30.03 1,65 1,05 0,20 0,20 Ch 102 20.30.04 1.391,56 228,77 219,77 895,40 Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 103 20.30.06 584,57 262,30 201,80 55,97 alte cheltuieli cu bunuri si servici 104 20.30.30 2.247,93 1.074,60 369,19 484,81 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 105 56 7.993,80 3.784,48 2.640,06 857,56 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) 106 56.01 7.993,80 3.784,48| 2.640,06 857,56 Pag. 4/29

o DENUMIREA INDICATORILOR puel po5 POD Program trimestrial | UL II HI URL At UL o 0 2.568,87 o N O o = Cs N 4 ui 0,00 f1 DU |N oj9|S o Rei n 6 ESI < m | 0,00| CHELTUIELI DE CAPITAL 70 4.472,58 954,21 510,31 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 111 71 4.472,58 2.292,81 954,21 510,31 Active fixe 12 71.01 3.967,38 1.787,61] 954,21 510,31 Constructi 13 71.01.01 127,46 127,46 0,00 0,00 Masini, echipamente si mijioace de transport 14 71.01.02 3.359,16 1.876,15 826,01 373,25 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 115 71.01.03 409,76 75,00 103,20 130,06 Alte active fixe 116 71.01.30 71,00 9,00 25,00 700| Reparatii capitale aferente activelor fixe 17 71.03 505,20 505,20 0,00 0,00 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 118 50.10 3.821,00 1.345,19| 1.080,91 517,26 Alte servicii publice generale 19 54.10 3.821,00 1.345,18) 1.050,91 617,28 CHELTUIELI CURENTE 01 3.776,00 1.340,19 1.040,91 587,26 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 21 10 2.441,00 679,50 681,00 441,00 Cheltuieli salariale in bani 22 10.01 2.003,50 541,50 525,00 441,00 Salarii de baza 23 10.01.01 1.899,50 491,50 498,00 441,00) Indemnizatii platite unor persoane din afara unita 24 10.01.12 13,50 13,50 0,00 0,00 Indemnizatii de delegare 25 10.01.13 9,50 9,50 0,00 0,00 le in bani Alte drepturi sala! 26 10.01.30 81,00 27,00 27,00 0,00 Contribu 127 10.03 437,50 138,00 158,00 0,00 Contributii de asigurari sociale de stat 28 10.03.01 305,00 98,50 108,50 0,00 Contributii de asigurari de somaj 29 10.03.02 8,00 2,50 3,00 0,00 Contributii de asigurari sociale de sanatate 30 10.03.03 82,50 27,50 29,00 0,00 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 31 10.03.04 3,00 1,00 1,00 0,00 Contributii pentru concedii si indemnizatii 32 10.03.06 39,00 8,50 14,50 0,00 133 20 1.335,00 560,68 359,91 146,26 TITLUL fi BUNURI SI SERVICII Bunuri si icti 134 20.01 442,72 272,50 81,72 46,00 Furnituri de birou 135 20.01.01 95,99 73,49 7,50 7,50 Materiale pentru curatenie 136 20.01.02 26,00 21,50 1,50 1,50 Pag. 5/29

DENUMIREA INDICATORILOR puei po9 pod Program'trimestrial LH 1 HUH IUL ALU uminat si forta motrica 37 20.01.03 56,51 32,51 8,00 8,00 Apa, canal si salubritate 38 20.01.04 36,30 22,80 4,50 4,50 Carburanti si lubrifianti 39 20.01.05 25,00 22,50 2,50 0,00 0,00 se de schimb 20.01.06 11,38 10,00 0,38 0,50 0,50 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 41 20.01.08 65,00 32,38 23,12 3,00 6,50 cu caracter functional le si prestari de servi 42 [20.01.09 37,47 22,02 0,45, 7,50 7,50 uri si servicii peniru intretinere si functionare 143 20.01.30 89,07 35,30 33,77 10,00) 10,00 Bunuri de natura obiectelor de inventar 44 20.05 40,70 6,70 5,00 25,00 4.00, Alte'obiecte de inventar 45 20.05.30 40,70 6,70 5,00 25,00 4,00 Deplasari, detasari, transferari 146 20.08 58,68 37,68 7,00 7,00 7.00 Depiasari interne, detasari, transferari 147 [20.06.01 58,68 37,68 7,00 7,00 7,90 Carti, publicatii si materiale documentare 48 20.11 5,00 1,50) 1,50 1,50 1,50 Pregatire profesionala 49 20.13 22,40 9,20| 13,20 0,00 0,00 Protectia muncii 50 20.14 13,05 3,55 2,50 3,50 3,50 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 51 20.25 40,80 20,20 Ţ 0,20 10,20 10,20 Alte cheltuieli 52 20.30 7 10,85 309,36 248,79 78,44 74,068 Protocol si reprezentare 53 20.30.02 9,00 2,25 2,25 2,25 2,25 Prestari servicii pentru transmiterea drepturifor 54 20.30.06 5 84,57 262,30 201,80 55,97 64,50 alte cheltuieli cu bunuri si servi 20.30.30 1 17,08 44,81 44,74 20,22 7,31 CHELTUIELI DE CAPITAL 56 70 45,00 500| 10,00 0,00 30,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 57 T1 45,00 5,00 10,00 0,00 30,00 Active fixe 58 71.01 45,00 5,00 10,00 0,00 30,00 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 59 71.01.03 30,00 0,00 5,00 0,00 25,00 Alte active fixe 60 71.01.30 15,00 5,00 5,00 0,00 5,00 Din total capitol Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 161 54.10.10 38 21,00 1.345,19 1.050,91 807,64 617,26 Partea a l-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 162 64.10 214.4 80,71 56.080,47 51.560,80 69.993,01 36.846,33 invatamant 163 65.10 18.7 92,48 4.398,18 4.046,39 3.845,33 4.502,58 CHELTUIELI CURENTE 164 01 16.5 84,56 4.392,83 3.930,58 3.805,83 4.455,52 Pag.6/29

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 po) yeoynoer Program trimestrial WHILE EUL IEI LUME AUREL TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL 165 0 1.720,00 310,83 253,99 146,46 1.008,72 Cheltuieli salariale in bani 166 0.01 1.511,80 236,26 177,80 112,13 985,61 Salarii de baza 167 10.01. 01 1.182,01 86,59 88,48 44,80 942,14 Sporuri pentru conditii de munca 168 10.01. 05 1,12 0,38 0,39 0,35 0,00 Alte sporuri 169 0.01. 06 3,36 1,36 1,38 0,61 0,00 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 170 0.01. 10 48,16 32,93 13,88 1,18 057| fond aferent platii cu ora 171 0.01. 11 240,31 81,66 59,75 58,75 40,15) indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 172 0.01. 12 20,77 18,80 0,37 0,38| 0,12 Indemnizaiii de delegare 173 0.01.13 1,13 0,38 0,35 0,38 0,00 Alte drepturi salariale in bani i74 10.01.30 34,94 13,06 13,35 5,70 2,83 175 10.03 208,20 74,57 76,18 34,33 23,11 de asigurari sociale de stat 176 0.03.01 182,16 "57,48 58,80 27,11 18,77) de asigurari de somaj 17 0.03.02 3,55 1,32 0,58| 0,32 de asigurari sociale de sanatate 178 0.03.03 35,34 1,33) 13,08| 13,37 5,51) 3,38 de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 179 0.03.04 1,55 0,59 0,57 0,27 0,12 pentru concedii si indemnizatii 180 0.03.06 5,60 2,09 2,13 0,86 0,52 TITLUL Ii BUNURI SI SERVICII 181 20 14.864,56 4.081,80 3.676,59 3.659,37 3.446,80 Bunuri si servici 182 20.01 11.385,83 3.681,15 2.650,41 2.833,20 2.421,07 Furnituri de birou 183 20.01.01 500,46 97,85 234,21 234,20 34,20 184 20.01.02 637,70 181,70| 152,00 152,00 152,00 Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta mo: 185 20.01.03 553,88 292,93 86,98 86,99 86,98 Apa, canai si salubritate 186 20.01.04 106,17 44,88 20,42 20,44 20,43 Carburanti si lubrifianti 187 20.01.05 45,96 25,13 6,94 86,95 6,94 Piese de schimb 188 20.01.06 7.997,88 2.002,50 1.998,46 1.998,46 1.998,46 Transport 188 20.01.07 25,23 10,55 4,89 4,89 4,90 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 190 20.01.08 99,97 50,75 16,41 16,41 18,40 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 191 20.01.09 196,01 92,19 34,60 34,61 34,61 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 192 20.01.30 1.122,57 882,67 95,50 78,25 66,15 Reparatii curente 193 20.02 128,15 62,50 22,10 22,10 21,45 Hrana 194 20.03 2.779,13 76,75 900,71 900,71 900,96 Pag. 7/29

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 WweI60iy 10)BIIput Program'trimestrial UL II UL IUL rT- AN UL Hrana pentru oameni 195 20.03.01 2.779,13 300,71 500,71] 900,96 Medicamente si materiale sanitare 196 20.04 1,59 0,20 0,20 0,19 Medicamente 197 20.04.01 1,18 0,15 0,15 0,14 Materiale sanitare 198 20.04.02 0,40 0,05 0,05 0,05| Bunuri de natura obiectelor de inventar 199 20.05 370,79 69,04 69,04 59,00 Uniforme si echipament 200 20.05.01 10,62 2,58 2,57 2,57 Lenjerie si accesorii de pat 201 20.05.03 | 10,84 1,30 1,30 1,28 Aite obiecte de inventar 202 20.05.30 349,53 65,16 65,14 Deplasari, detasari, transferari 203 20.06 31,01 5,33 5,33| Deplasari interne, detasari, transferari 204 20.06.01 24,36 4,07 4,07 Deplasa 205 20.06.02 6,65 1,28 1,28 Materiale de laborator 208 20.09 0,55 0,07| 0,08 Carti, publicatii si materiale documentare 207 20.11 3,10 3,10 Pregatire profesionala 208 20.13 3,94 3,94 Protectia muncii 209 20.14 1,65 1,65 Alte cheliuieli 210 20.30 20,04 20,05 Reclama si publicitate 211 20.30.01 0,25 0,25 Prime de asigurare non-viata 212 20.30.03 0,20 0,20 alte cheltuieli cu bunuri si servi 213 20.30.30 19,59 18,60 CHELTUIELI DE CAPITAL 214 70 115,81 47,068 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 215 71 115,81 47,06 Active fixe 216 71.01 115,81 47,06 Masini, echipamente si mijloace de transport 217 71.01.02 97,61 0,00 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 218 71.01.03 18,20 45,06 Alte active fixe 219 71.01.30 0,00 2,00 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 220 65.10.03 9.506,68 2.378,05 2.379,70 2.379,71 2.369,22 invatamant prescolar 221 65.10.03.01 8.580,73 2.145,05 2.145,18 2.145,18 2.145,31 invatamant primar 222 65.10.03.02 925,95 233,00 234,52 234,52 223,91 Invatamant secundar 223 65.10.04 4.044,96 1.434,58 712,02 615,43 1.282,93 Pag.8/29

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 10JEDIPUI POD yeoynoa1 we16oid Program trimestrial | HI HI IML AU invatamant secundar inferior 224 65.10.04.01 646,98 160,89 163,60 Invatamant secundar superior 225 65.10.04.02 2.997,98 1.273,69 1.118,33 invatamant profesional 226 65.10.04.03 400,00 0,00 0,00 invatamant postliceal 227 65.10.05 740,84 585,55 Servi are pentru educatie 65.10.11 2.500,00 0,00 85.10.11.03 2.500,00 0,00 se = = a 65.10 SA SOS 59.503,5 CHELTUIELI CURENTE 01 191.200,13 48.359,19| TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL — | N o | 10 94.173,70 25.584,82 heituieli salariale in bani 10.01 89.005,83 18.620,60 de baza 234 10.01.01 50.864,48 13.500,40 rii de merit 235 10.01.02 500,00 0,00) 0,00 de raun a O Sporuri pentru cond 236 10.01.05 10.286,35 3.008,50 3.008,50 Alte sporuri 237 10.01.06 1.822,85 521,25 521,25 Ore suplimentare 238 10.01.07 508,00 150,00 150,00 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 239 10.01.10 571,00 175,00 175,00 fond aferent platii cu ora 240 10.01.11 4.397,20 1.213,00 1.213,00 1.568,00 Indemnizatii de delegare 241 10.01.13 3,00 1,00| 1,00 1,00 le în bani Alte drepturi sala 242 10.01.30 184,75 51,45 51,45 65,45 16,40 Cheltuieli salariale in natura 243 10.02 5.883,75 1.381,25 1.381,25 1.676,25 1.445,00 Tichete de masa 244 10.02.01 5.883,75 1.381,25 1.381,25 1.676,25 1,445,00 Contribu 245 10.03 19.284,32 5.582,97 5.486,97 6.545,03 1.669,35 Contributii de asigurari sociale de siat 246 10.03.01 14.491,27 4.194,30 4.124,30 4.919,30 1.253,37 Contributii de asigurari de somaj 247 10.03.02 352,40 101,00 99,00 117,40 35,00 Contributii de asigurari sociale de sanatate 248 10.03.03 3.413,44 986,25 966,25 1.157,60 303,34 de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 249 10.03.04 197,52 57,17 56,17 566,48 17,70 pentru concedii si indemnizatii 250 10.03.06 829,69 244,25 241,25 284,25 59,94 251 20 89.032,63 18.989,89 18.305,83 34.386,50 17.350,41 TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servici 252 20.01 21.706,50 3.811,57 3.586,21 11.554,72 2.754,00 Furnituri de birou 253 20.01.01 728,82 298,83 298,83 50,96 78,00 Pag. 9/29

Program trimestrial DENUMIREA INDICATORILOR Al UUL ÎN UNELE puei poz IL | UNI JoțesIPU! POS Materiale pentru curatenie 254 |20.01.02 573,00 136,68 136,68 158,25 141,39 incalzit, iluminat si forta motrica 255 [20.01.03 5.989,46 1.158,50 1.058,50 3.127,46 645,00 Apa, canal si salubritate 256 (20.01.04 1.846,10 319,78 319,76 814,06 192,50 Carburanti si lubrifianti 257 |20.01.05 405,50 79,95 79,95 137,60 108,00 Piese de schimb 258 |20.01.06 729,94 99,99 99,99 Transport 259 [20.01.07 368,19 79,49 79,49 „radio, tv, internet 260 [20.01.08 418,78 101,78| 101,76| cl [E 50231) 48241 niretinere si functionare 262 [20.01.30 | 5.938,07| 1.034,18 928,84 Posta, telecomunica Materiale si presiari de servicii cu caracter functional 261 20.01.09 4.910,83| te bu si servicii penti a Reparatii curente : 263 |20.02 | 612,22 143,22[ 143,22 Hrana 264 20.03 3.096,24 696,33| 597,33 Hrana pentru oameni 265 |20.03.01 3.095,24 696,33 696,33 Hrana pentru animale 266 |20,03.02 1,00 0,00 1,00 Medicamente si materiale sanitare 267 [20.04 59.112,99 13.591,00 13.131,29| 19,474,42 128 Medicamente 268 [20.04.01 47.022,80 10.834,74 10.372,37 18.048,21 9.767,48 Materiale sanitare 269 (20.04.02 6.009,28 1.528,64 1.530,29 1.382,71 1.567,64 Reaciivi 270 (20.04.03 5.074,87 1.083,93 1.084,94 1.888,50 1.017,50 Dezinfectanti 271 |20.04.04 1.006,04 143,69 143,69 155,00 563,66 Bunuri de natura obiectelor de inventar 272 [20.05 1.273,68 146,06 146,06 772,13 208,83 Uniforme si echipament 273 |20.05.01 271,20 8,98 8,98 235,22 18,02 Lenjerie si accesorii de pat 274 (20.05.03 126,25 15,52 15,52 70,00 25,21 Alte obiecte de inventar 275 |20.05.30 876,23 121,56 121,56 467,51 165,60 Deplasari, detasari, transferari 276 |20.06 69,68 8,74 8,74 37,70 14,50 Depiasari interne, detasari, transferari 277 |20.08.01 52,48 8,74 8,74 27,50 7,50 Deplasari in strainatate 278 |20.06.02 17,20 0,00 0,00 10,20 7,00 Materiale de laborator 279 20.09 864,08 144,49 144,49 457,55 117,55 Carti, publicatii si materiale documentare 280 |20.11 4,50 1,37 1,38 0,37 1,38 consultanta si expertiza 281 |20.12 38,00 5,00 5,00 23,00 5,00 Pregatire profesionala 282 |20.13 42,64 8,98 8,98 4,75 18,93 Protectia muncii 283 (20.14 50,00 12,50 12,50 12,50 12,50 Pag. 10/29

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 POI ueiBold Program'trimestrial IUL IL ALU n reprezentarea intereselor staiului, potrivit dispozitiilor legale 284 20.25 18,00 9,00 8,00 0,00 Alte cheltuieli 285 20.30 2.144,10 411,63 411,83 985,40 Chi 286 20.30.04 1.366,96 216,77 216,77 890,40 alte cheltuieli cu bunuri si servicii 287 20.30.30 777,14 194,86 194,86 295,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 288 56 7.993,80 3.784,48 2.640,06 857,56 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) 289 56.01 7.993,80 3.784,48 2.640,06 857,56 Finantarea nationala 290 56.01.01 2.566,87 1.490,51 1.076,36| 0,00 Finantarea Uniunii Europene 291 56.01.02 5.417,51 2.293,97 1.554,28 857,58 711,7 Cheltuieli nee 292 56.01.03 9,42 0,00 9,42 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 293 70 3.851,20 2.150,80 808,40 518,75 373,25 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 294 71 3.851,20 2.150,80 808,40 518,75 373,25 Aciive fixe 295 71.01 3.446,00 1.845,60 808,40 618,75 373,25 Masini, echipamente si mijloace de transport 296 71.01.02 3.256,00 1.570,60 728,40 583,75 373,25 Mobi r, aparatura birotica si alte active corporale 297 71.01.03 180,00 75,00 80,00 35,00 0,00 Reparatii capitale aferente activelor fixe 298 71.03 505,20 505,20 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 299 66.10.06 195.151,33 50.509,99 47.143,11 65.804,48 31.893,75 Spitale generale 300 86.10.06.01 195.151,33 50.509,99 47.143,11 65.804,48 31.693,75 Cultura, recreere si religie 301 67.10 1.965,00 500,40 371,40 343,20 550,00 CHELTUIELI CURENTE 302 01 1.824,00 598,40 351,40 286,20 590,00 TITEUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 303 i) 325,00 105,00 50,00 5,00 165,00| Cheltuieli salariale in bani 304 10.01 325,00 105,00 50,00 5,00 165.50 | Indemnizatii platite unor persoane din afara unita 305 10.01.12 174,80 35,00 50,00 9,80 80,00 Indemnizatii de delegare 306 10.01.13 70,20 70,00 0,00 -4,80 5,00 Alte drepturi salariale in bani 307 10.01.30 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 TITLUL ii BUNURI SI SERVICII 308 20 1.499,00 491,40 301,40 281,20 425,00 Bunuri si servici 309 20.01 555,50 210,40 115,40 56,20 173,50 Furnituri de birou 310 20.01.01 28,00 5,50 9,50 6,50 6,50 Pag. 11/29

DENUMIREA INDICATORILOR pusi po5 POI Program trimestrial VUWIHE NIL ATU Materiale pentru curatenie 311 20.01.02 0,50 3,00 1,50 3,94 2,06| Incalzit, iluminat si forta motrica 312 20.01.03 0,00 2,00 2,00 3,00 3,00 Apa, canal si salubritate 313 20.01.04 2,00 0,50 0,50 0,50 0,50 Carburanti si lubrifianti 314 20.01.05 25,00 6,00 7,00 7,00 5,00 Piese de schimb 315 20.01.06 0,00 2,50 2,50 2,50 2,50 Transport 316 20.01.07 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 317 20.01.08 7.90 2,50 4,00 7,00 3,50 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 318 20.01.09 o 85,40 10,40 10,20 5,00 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 319 20.01.30 1 31 73.00 78,00 15,56 145,44 Reparatii curente 320 20.02 1,00 5,00 8,00 Bunuri de natura obiectelor de inventar 321 20.05 46,00 5,00 4,00 5,00 Alte obiecte de inventar 322 20.05.30 46,00 5,00 4,00 5,00 Deplasari, detasari, transferari 323 20.06 1,0 2, 5,00 1,00 80, 80, 81,00 74,00 44,00 35,00 28,00) Deplasari interne, detasari, transferari 324 20.06.01 1 113,00 31,00 38,00 25,00 21,00| Depiasari În strainatate 325 20.06.02 68,00 43,00 8,00 10,00 7,00 Carti, publicatii si materiale documentare 326 20.11 5,00 1,00 2,00 1,00 1,00 Alte cheltuieli 327 20.30 682,50 159,00 134,00 180,00 209,50 Reclama si publicitate 328 20.30.01 52,90 3,00 20,00 25,00 4,90 Protocol si reprezentare 329 20.30.02 5.00 3,00 1,00 0,00 1,00 Ch 330 20.30.04 24,60 13,00 3,00 5,00 3,60 alte cheltuieli cu bunuri si servi 331 20.30.30 600,00 140,00 110,00 150,00 200,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 332 70 141,00 4,00 20,00| 57,00 560,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 333 71 141,00 4,00 20,00 57,00 60,00 Active fixe 334 71.01 141,00 4,00 20,00 57,00 60,00 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 335 71.01.03 87,00 0,00 0,00 27,00 560,00 Alte active fixe 336 71.01.30 54,00 4,00 20,00 30,00 0,00 Din total capitol Servicii culturale 337 67.10.03 1.965,00 500,40 371,40 343,20 550,00 institutii publice de spectacole si concerie 338 67.10.03.04 1.255,00 439,00 238,00 152,00 426,00 Case de cultura 339 67.10.03.06 710,00 161,40 133,40 191,20 224,00) Pag. 12/29

DENUMIREA INDICATORILOR puei poz POD Program trimestrial FL HI UL IUL Al UL Asigurari si asistenta sociala 340 68.10 571,90 571,80 0,00| 0,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE 341 01 571,90 571,90 0,00 0,00 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICH 342 20 571,90 571,90 0,00 0,00 0,00| Bunuri si servicii 343 20.01 238,90 243,90 0,00 5,00 0,00| Furnituri de birou 344 20.01.01 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 Materiale pentru curatenie 345 20.01.02 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 Incalzit, iluminat si forta motrica 346 20.01.03 152,00 152,00 0,00 0,00 0,00 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 347 20.01.08 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 348 20.01.30 36,90 41,90 0,00 5,00 0,00 Reparatii curente 349 20.02 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 Hrana 350 20.03 310,00 310,00 0,00 0,00 0,00 Hrana pentru oameni 351 20.03.01 310,00 310,00 0,00 0,00 0,00 Medicamente si materiale sanitare 352 20.04 3,00 3.00 0,00| 0,00) 0,00 Dezinfectanti 353 20.04.04 3,00 3,00 0.00| 0,00| 0,00 Bunuri de natura obiectelor de inventar 354 20.05 10,00 5,00 0,00| 5,00) 0,00 Alte obiecte de inventar 355 20.05.30 10,00 5,00 0,00| 5,00| 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 356 70 0,00 0,08 0,00) 0.00) 0,00 Din total capitol Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 357 68.10.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 358 68.10.05.02 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00 Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor si asistentei sociale 359 68.10.50 571,90 571,90 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU Si APE 360 69.10 762,39 762,39 0,00 0,00 0,00 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 361 70.10 762,39 762,35 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE 362 01 534,93 534,93 0,00 0,00 0,00 TITLUL Hf BUNURI SI SERVICII 363 20 634,93 534,93 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli 364 20.30 534,93 534,93 0,00 0,00 0,00 alte cheltuieli cu bunuri si servicii 365 20.30.30 634,93 534,93 0,00 0,00 0,00| CHELTUIELI DE CAPITAL 386 70 127,46 127,46 0,00 0,00 0,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 367 71 127,46 127,46 3,00 0,00 0,00 Active fixe 368 71.01 127,46 127,46 0,00 0,00 0,00 Pag. 13/29

a DENUMIREA INDICATORILOR pui po3 pOI uresfo1d TUE HULL HI UL Constructii 369 71.01.01 127,46 127,46) 0,00 0,00| 0,00 Din total capitol Locuinte 370 70.10.03 762,38 762,39 0,00 0,00 0,00 Dezvoltarea sistemului de locuinte 371 70.10.03.01 762,39 762,39 0,00 0,00 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 372 96.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REZERVE 373 97.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 374 98.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 375 99.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 206.558,22 52.110,76 49.017,54 69.188,34 36.241,58 TOTAL VENITURI 00.01 206.558,22 52.110,78| 49.017,54 69.188,34 36.241,58 1, VENITURI CURENTE 00.02 203.959,63 51.273,87 48.324,54 63.560,84| 35.800,58 C. VENITURI NEFISCALE 00.07 203.959,83 51.273,67 48.324,54 88.560,84| 35.800,58 Ci. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.08 1.501,85 378,48 392,99 373,66 358,72 Venituri din proprietate 30.10 1.501,85 378,48 392,99 373,66 356,72 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 1.421,55 353,08 367,28 348,09 353,08 Alte venituri din proprietate [NO tn OI 30.10.50 80,30 25,40 25,70 25,57 3,63 C2. VANZARI DE BUNURI Si SERVICII e 00.09 202.457,78 50.895,15 47.931,55 68.187,18 35.443,86 Venituri din prestari de servicii si alte activitati o = 33.10 204.258,70 51.441,73 47.967,78 69.176,30 35.672,91 Taxe si alte venituri în invatamant _— — 33.10.05 2.384,21 588,95 583,40| 583,40 628,46 Venituri din prestari de servicii N < 33.10.08 2.274,36 343,11 343,11 871,78 718,36 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine no = 33.10.14 9.277,91 2.730,63 2.405,73 2.193,43 1.948,12 Venituri din valorificarea produselor obiinute din activitatea proprie sau anexa < < 33.10.16 48,26 20,00 28,26 0,00 0,00 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, speci perfectionare O 33.10.17 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive o — 33.10.18 941,60 412,60 124,00 64,00 341,00 Venituri din cercetare < 33.10.20 50,00 12,50 12,50 12,50 12,50 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate mo — 33.10.21 162.572,66 41.726,49 40.119,61 51.846,34 28.880,22 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat o = 33.10.30 21.650,00 4.223,15 3.494,95 12.634,85 1.297,25 Pag. 14/28

DENUMIREA INDICATORILOR puei poJ Program trimesștrial | IE HUI, A UL Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatai 33.10.31 539,00 134,75 134,75 134,75 134,75 Alte venituri din prestari de servi alte activitati 24 33.10.50 4.516,70 1.248,55 720,45 834,45 1.713,25 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 22 34.10 1.320,00 650,89 342,91 165,14 161,26 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 23 34.10.50 1.320,00 850,69 342,91 185,14 161,26 Diverse venituri 24 36,10 497,42 143,00 124,42 115,00 115,00 Alte vei 25 36.10.50 497,42 143,00 124,42 115,00 115,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 26 37.10 -3.618,34 -1.340,23 503,54 1.269,26 -505,31 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiu local i de dezvoltare a bugetul 27 37.10.03 4.380,73 -2.102,62 -503,54 -1.289,26 -505,31 Alte transferuri voluntare 28 37.10.50 762,39 762,39 0,00| 0,09 0,00 IV. SUBVENT 29 090.12 2.598,59 837,08 | 593,00 627,50 441,00 Subventii de la bugetul de stat 30 42.19 157,89 det EDS 1 0,00 0,09 0,00| Subven de la Bugetul de Stat pentru spitale 31 42.10.11 157,58 m | 10 10|) î 0,00 0,0 0,00 Actiuni sanitare 32 42.10.11.04 157,59 o|a D 7, 157, 0,00 0,00 0,00 33 43.10 2.441,09 878,5 693,00 827,50 441,00) 34 43.10.09 2.441,00 679,50 693,00 627,50 441,00 TOTAL CHELTUIELI 35 49.10 206.597,72 52.110,78 49.017,54 68.227,84 36.241,58 CHELTUIELI CURENTE 35 01 206.597,72 52.110,768 49.017,54 69.227,84 36.241,58 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 37 10 98.659,70 26.680,15 26.373,81 30.732,83 14.873,11 Cheltuieli salariale în bani 38 10.01 72.845,93 19.503,36 18.273,40 22.333,52 11.735,85 Salarii de baza 39 10.01.01 53.725,99 14.078,49 13.986,88 15.813,84 9.846,78 Salarii de merit 40 10.01.02 600,00 0,00 0,00 800,00 0,00 Sporuri pentru conditii de munca 41 10.01.05 10.257,47 3.008,88 3.008,88 3.253,00 986,70 Alte sporuri 42 10.01.06 1.826,21 522,61 522,64 600,86 180,10 Ore suplimentare 43 10.01.07 506,00 150,00 150,00 180,00 46,00 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 44 10.01.10 619,16 207,93 188,68 176,18 46,37 fond aferent platii cu ora 45 10.01.11 4.637,51 1.294,66 1.272,75 1.824,75 445,35 Indemnizatii platite unor persoane din afera unita 46 10.01.12 209,07 68,40 50,37 10,18 80,12 Indemnizatii de delegare 47 10.01.13 83,83 80,88 1,38 3,44 5,00 Pag. 15/29

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 POI Program trimestrial EA IUL HI UBL AFL Alte drepturi salariale în bani 10.01.30 380,89 91,51 91,80 98,15 99,23| Cheltuieli salariale în natura 49 10.02 5.883,75 1.381,25 1.381,25 1.676,25 1.445,00 Tichete de masa 50 10.02.01 5.883,75 1.381,25 1.381,25 1.676,25 1.445,00 Contributii 51 10.03 19.930,02 5.795,54 5.719,16 6.722,86 1.892,46 Contributii de asigurari sociale de stat 52 10.03.01 14.958,43 4.350,28 4.291,60 5.04441| 1.272,14 Contributii de asigurari de somaj 53 10.03.02 363,95 104,83 103,32 120,48 35,32 Contributii de asigurari sociale de sanatate 54 10.03.03 3.531,28 1.026,83 1.008,62 1.189,11 306,72 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 55 10.03.04 202,07 58,76 57,74 87,75 17,82 Contributii pentru concedii si indemnizatii 56 10.03.08 874,29 254,84 257,88 301,11) 50,46 TITEUL II BUNURI SI SERVICII 57 20 107.938,02 25.430,61 22.643,73 38.495,21 21.368,47 Bunuri si servi 58 20.01 34.329,45 8.218,52 6.433,74 14.281,62 5.394,57 Furnituri de birou 59 20.01.01 1.456,07 480,87 550,04 299,16 126,20 Materiale pentru curatenie 60 20.01.02 1.267,20 362,88 281,88 315,89 296,95 incalzit, iluminat si forta motrica st 20.01.03 6.761,85 1.637,94 1.155,48 3.225,45 742,98 Apa, canal si salubritate 62 20.01.04 1.790,57 387,96] 345,18 839,50 217,93) Carburanti si lubrifianti 63 20.01.05 501,46 133,58 96,39 151,55 119,94) se de schimb 64 20.01.06 8.749,20 2.114,99 2.101,33; 2.298,44 2.234,44 Transport 65 20.01.07 423,42 120,04 84,38 121,00 98,00 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 66 20.01.08 500,76 187,39 145,29 147,66 120,42 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 67 20.01.09 5.280,31 727,02 527,86 3.493,81 531,62 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 68 20.01.30 7.498,61 2.067,05 1.136,11 3.389,36 906,09 Reparatii curente 89 20.02 765,37 218,72| 166,32 180,15 202,18) Hrana 70 20.03 5.185,37 1.083,08 1.598,04 1.811,02 1.893,23 71 20.03.01 5.184,37 1.083,08 1.597,04 1.811,02 1.693,23 Hrana pentru oameni Hrana pentru animale T2 20.03.02 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 Medicamente si materiale sanitare 73 20.04 59.117,58 13.595,00 13.131,48 19.474,62 12.916,47 Medicamente TA 20.04.01 47.023,99 10.835,49 10.372,52 16.048,36 9.767,62 Materiale sanitare 75 20.04.02 6.009,68 1.528,89 1.530,34 1.382,76 1.567,69 Reactivi 76 20.04.03 5.074,87 1.083,93 1.084,94 1.888,50 1.017,50 Dezinfectanii "m 20.04.04 1.009,04 146,69 143,69 155,00 563,66 Pag. 16/29

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 POD ueiBoly Program trimestrial FU, NL HUH AUR Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 1.755,17 367,47 225,10 875,77 Uniforme si echipament 79 20.05.01 281,82 11,88 11,56 237,79 Lenjerie si accesorii de pat 80 20.05.03 136,88 22,27 16,82 71,30 Alte obiecte de inventar 81 20.05.30 1.336,46 333,32 196,72 566,68 Deplasari, detasari, transferari 82 20.06 340,37 135,45 65,07 85,02 Deplasari interne, detasari, transferari 83 20.06.01 248,52 89,57 55,81 83,57 Deplasari in strainatate 84 20.06.02 91,85 45,88 9,26 21,45 Materiale de laborator 85 20.09 864,83 144,84 144,56 457,62 Carti, publicatii si materiale documentare consultanta si expertiza 86 87 20.11 20.12 30,43 38,00 5,50 5,00 7,98 5,00 5,97 23,00 Pregatire profesionala 88 20.13 86,86 28,18 26,12 Protectia muncii 89 20.14 72,38 20,43 16,65 Cheltuie idiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului poti dispozitiilor legale 90 20.25 58,80 29,20 9,20 Alte cheltuieli 91 20.30 4.293,61 1.576,22 814,46 1.263,88 Reclama si publicitate 92 20.30.01 53,90 3,25 20,25 25,25 Protocol si reprezentare 93 20.30.02 14,00 5,25 3,25 2,25 Prime de asigurare non-viata 94 20.30.03 1,85 1,05 0,20 0,20 Chiri 95 20.30.04 1.391,56 229,77 219,77 695,40 Prestari serv 9% 20.30.08 584,57 282,30 201,80 55,97 peniru transmiterea drepiurilor alte cheltuieli cu bunuri si servicii 97 20.30.30 2.247,93 1.074,60 369,19 484,81 CHELTUIELI DE CAPITAL 98 70 0,00 0,00 0,00 0,00 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 99 50.10 3.778,00 1.340,18 1.040,91 807,54 Alte servicii publice generale 100 54.10 3.778,00 1.340,19 1.040,91 807,64 CHELTUIELI CURENTE 101 01 3.776,00 1.340,18 1.040,91 807,84 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 102 10 2.441,00 679,50 681,00 639,50 Cheltuieli salariale în bani 103 10.01 2.003,50 541,50 525,00 496,00 Salarii de baza 104 10.01.01 1.899,50 491,50 498,00 469,00 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 105 10.01.12 13,50 13,50 0,00 0,00 Indemnizatii de delegare 106 10.01.13 9,50 9,50 0,00 0,00 Pag. 17/29

DENUMIREA INDICATORILOR puei JOJBDIPUI POD) Program trimestrial FUM HI WU II UL A UIHL Alte drepturi salariale in bani 107 10.01.30 81,00 27,00 27,00 0,00 Contributii 108 10.03 437,50 138,00 156,00 0,00 Contributii de asigurari sociale de stat 109 10.03.01 305,00 98,50 108,50 0,00 Contributii de asigurari de somaj 110 10.03.02 8,00 2,50 3,00 2,50 0,00 Contributii de asigurari sociale de sanatate 111 10.03.03 82,50 27,50 29,00 0,00 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 112 10.03.04 3,00 1,00 1,00| 1,00 0,00 Contributii pentru concedii si indemnizatii 113 10.03.06 39,00 8,50 14,50 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 114 20 1.335,00 860,69 359,91 146,26 si serv Bun 115 20.01 442,72 272,50 81,72 48,09 Furnituri de birou 118 20.01.01 95,99 73,49 7,50 7,50 Materiale pentru curatenie 117 20.01.02 26,00 21,50 1,80 1,80 incalzit, iluminat si for! Apa, canal si salubritate 118 119 20.01.03 20.01.04 56,51 36,30 32,51 22,80 8,00 4,50 8,00 4,50 Carburanti si lubrifianti 120 20.01.05 25,00 22,50 2,50 5,00| |Piese de schimb 20.01.06 11,38 10,00 0,38 0,50 |Posia, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 65,00 32,38 23,12 56,50 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.08 37,47 22,02 0,45 7,50 Alte bunuri si servi tretinere si functionare pentru 20.01.30 83,07 35,30 33,77 10,00 Bunuri de natura obiectelor de înventar 20.05 40,70 6,70 5,00 4,00 Alte obiecte de inventar 20.05.30 40,70| 6,70) 5,00 4,00 Deplasari, detasari, transferari 20.06 58,68 37,68| 7,00 7,00 Deplasari interne, detasari, transferari 20.08.01 58,68 37,68 7,00 7,00 Carti, publicatii si materiale documentare 129 20.11 6,00 1,50 1,50 1,50 Pregatire profesionala 30 20.13 22,40 9,20 13,20 0,00 Protectia muncii 31 20.14 13,05 3,55 2,50 3,50 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 32 20.25 40,80 20,20 0,20 10,20 Alte cheltuie! 33 20.30 710,85 309,36 248,78 74,06 Protocol si reprezentare 34 20.30.02 9,00 2,25 2,25 2,25 Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 135 20.30.06 584,57 262,30 201,80 84,50 Pag. 18/29

DENUMIREA INDICATORILOR puei po5 Program. trimestrial WEIBoid POI PUNE UN L HI UIHL Al UL alte cheltuieli cu bunuri si servi 136 20.30.30 117,08 44,81 44,74 20,22 7,31 CHELTUIELI DE CAPITAL 137 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 138 54.10.10 3.776,00 1.340,19 1.040,91 807,84 587,26 Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 139 64.10 202.188,79 50.135,64 47.978,53 88.420,20 35.654,32 invatamant 140 55.10 | 18.584,58 4.392,83 3.530,58 3.805,83 4.455,52) CHELTUIELI CURENTE 141 01 16.584,56 4.392,63 3.930,58 3.805,83 4.455,52 TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL 142 10 1.720,00 310,83 253,99 146,46 1.008,72 ieli salariale in bani 11,80 236,26 177,80 112,13] 985,61 i de baza 144 10.01 1. 10.01.01 1.182,01 86,59 88,48 44,80] 942,1 de munca pentru condi 145 10.01.05 1,12 0,38 0,35) 0,00 Alte sporuri 146 10.01.06 3,36] 1,38 0,00 Fond pentru posturi ocupate prin a 147 10.01.10 48,16 13,68 0,37 fond aferent platii cu ora 148 10.01.11 240,31 59,75 58,75 40,15 indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 148 10.01.12 20,77 0,37 0,38 0,12 indemnizatii de delegare 150 10.01.13 1,13 0,39 0,38 0,00 Alte drepturi salariale în bani 151 10.01.30 34,94 13,35| 5,70 2,83 152 10.03 208,20 76,19| 34,33 23,11 urari sociale de stat 153 10.03.01 182,16 58,80| 27,1 18,77 urari de somaj 154 10.03.02 3,55 1,32| 0,58 0,32 155 10.03.03 35,34 13,37 5,51 3,38 Contributii de asigurari sociale de sanatate urari pentru accii ente de munca si boli profesionale 156 10.03.04 1,55 0,57 0,27 0,12 pentru concedii si indemniza 157 10.03.06 5,60 2,09 2,13 0,86 0,52 TITLUL Ii BUNURI Si SERVICII 158 20 14.864,56 4.081,80 3.676,59 3.659,37 3.446,80 Bunuri si servici 159 20.01 11.385,83 3.681,15 2.650,41 2.633,20 2.421,07 Furnituri de birou 160 20.01.01 600,46 97,85 234,21 234,20 34,20 Materiale pentru curatenie 161 20.01.02 637,70 181,70 152,00 152,00 152,00 incalzit, iluminat si forta motrica 162 20.01.03 553,88 292,93 86,98 86,99 86,98 Apa, canal si salubritate 183 20.01.04 106,17 44,88 20,42 20,44 20,43 Carburanti si lubrifianti 184 20.01.05 45,96 25,13 6,94 6,95 5,94 Pag. 19/29

DENUMIREA INDICATORILOR puei po5 po3 Program trimestrial Lu HULL HI ALUN Piese de schimb 165 20.01.06 7.997,88 2.002,50 1.998,46 1.998,46| 1.998,46 Transport 166 20.01.07 25,23 10,55 4,89 4,89 4,90 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 187 20.01.08 99,97 50,75 16,41 16,41 16,40 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 168 20.01.08 196,01 92,18 34,60 34,61 3461 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 169 20.01.30 1,122,57 882,67 95,50 78,25 66,15 Reparatii curente 170 20.02 128,15] 82,50 22,10 22,10 21,45 Hrana 171 20.03 2.778,13 76,75| 900,71 900,71 900,96 Hrana pentru oameni 172 20.03.01 2.778,13 76,75 900,71 900,71 900,95 Medicamente si materiale sanitare 173 20.04 1,59 1,00 0,20 0,19 Medicamente 174 20.04.01 1,19 0,75 0,15 < Ss Materiale sanitare 175 20.04.02 0,40 0,05 o o Bunuri de natura obiectelor de i 176 20.05 370,79) 89,04 o 8 a O Uniforme si echipament 7 20.05.01 10,62) 2,58 | o Lenjerie si accesorii de pat 78 20.05.03 10,84 1,30 1,30 ite obiecte de inventar | 178| 20.05.30 34953) 85,16 65,17 o DIN O Deplasari, detasari, transferari 80 20.08 31,01 5,33 5,32| <Q 181 20.06.01 24,36 4,07 407| Deplasari în sirainatate 182 20.06.02 5,65 1,26 1,25 Materiale de laborator 83 20.09 0,55 0,07 0,07 SION DS — [0 oi | O Carti, publicatii si materiale documentare 84 20.11 14,93 3,10 3,10 a) Pregaiire profesionala 85 20.13 21,82 394 3,94 —_| a [i Protectia muncii 86 20.14 9,33 1,65 1,688 1,65 Alte cheltuieli 87 20.30 121,43 20,04 20,04 20,05 Reclama si publicitate 88 20.30.01 1,00 0,25 0,25 0,25 Prime de asigurare non-viata 89 20.30.03 1,65 0,20 0,20 0,20| alte cheltuieli cu bunuri si servici 90 20.30.30 118,78 19,59 19,59 19,60 CHELTUIELI DE CAPITAL 191 70 0,00 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 192 85.10.03 9.506,68 2.378,05 2.379,70 2.379,71 2.369,22 Invatamant prescolar 193 65.10.03.01 8.580,73 2.145,05 2.145,18 2.145,19 2.145,31 Pag. 20/29

DENUMIREA INDICATORILOR puei po5 pOJ Program trimestrial yeornosi IUL IUL FIRUL AU Invatamant primar |65.10.03.02 925,95 233,00 223,91 invatamant secundar 65.10.04 3.837,04 1.429,03 1.235,87 invatamant secundar inferior 65.10.04.01 644,98 160,89 Invatamant secundar superior 85.10.04.02 2.792,06 1.268,14 invatamant profesional 65.10.04.03 400,00 0,00 Invatamant postliceal 65.10.05 740,84 585,55 Servicii auxiliare pentru educatie 65.10.11 2.500,00 0,00 Internate si cantine pentru elevi 65.10.11.03 2.500,00 0,00 + [Sanat te l88.10 183.206,33 5,3 4,71 = CHELTUIELI CURENTE TLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL 183.206,33 44.574,71 = 94.173,70 25.584,82 3. 43. 5. 2 69.005,63 18.620,80 18.520,60 E 50.864,48 13.500,40 13.400,40 10.01.02 E Sporuri pentru cond 10.01.05 0,00 0,00 10,256,35 3.008,50 3.008,50 Alte sporuri 10.01.06 1.822,85 521,25 521,25 Ore suplimentare 10.01.07 506,00 150,00 150,00| Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.01.10 571,00 175,00| 175,00 fond aferent platii cu ora 10.01.11 4.397,20 1.213,00) 1.213,00) 1.566,00 indemnizatii de delegare 10.01.13 3,00 1,00| 1,00) 1,00 [Alte drepturi salariale În bani 10.01.30 184,75 51,45) 51,45, 85,45 18,40 Chel eli salariale in natura 10.02 5.883,75 1.381,25) 1.381,25) 1.676,25| 1.445,00 chete de masa 10.02.01 5.883,75 1.381,25 1.381,25 j 1.876,25 1.445,00 Contributii 10.03 198.284,32 5.582,97 5.486,97 6.545,03 1.669,35 Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 14.491,27 4.194,30 4.124,30 4.919,30 1.253,37 Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 352,40 101,00 99,00 117,40 35,00 10.03.03 3.413,44 986,25 966,25 1.157,60 303,34 Contributii de asigurari sociale de sanatate Coniributii de asigurari pentru accidente de munca si boii profesionale 10.03.04 197,52 57,17 56,17 66,48 17,70 Contributii pentru concedii si indemniza 10.03.06 829,69 244,25 241,25 284,25 59,94 TITLUL Il BUNURI SI SERVIC 20 89.032,63 18.989,89 18.305,83 34.386,50 17.350,41 Pag. 21/28

Program frimestrial DENUMIREA INDICATORILOR puei pos HI UUL NL | UL pod ALUHL nuri si servi Furnituri de birou Materiale pentru curatenie |20.01 | 21.708,50 20.01.01 726,62 20.01.02 573,00 incalzit, luminat si forta motrica 20.01.03 5.989,46 |Apa, canal si salubritate 20.01.04 1.846,10 |Carbura si lubrifianti 229 |20.01 .05 405,50 Piese de schimb 20.01.06 729,94 Transport 20.01.07 368,19 Posta, telecomunica' 20.01.08 418,79 200109 | 4.910,83 20.01.30 5.938,07 20.02 612,22 143,22 153,05 Hrana 20.03 3.096,24 697,33 910,31 Hrana pentru oameni 237 |20.03.01 3.095,24 696,33 696,33 910,31 3.586,21 11.554,7 298,83| 50,96 136,68 1.058,50 319,76 79,95 99,99 79,49 101,76 482,41) 328,84 3.290,55 RI teriale si prestari de servicii cu caracier funcilonal Alte bunuri si servicii pentru iniretinere si functionare Reparatii curente Hrana pentru animale 238 [20.03.02 1.00 0,00 1.00 0,00 Medicamente si materiale sanitare 239 120.04 59.112,99 13.591,00| 13.131,28 19.474,42 12.916,28 [Medicamente 240 [20.04.01 47.022,80 10.834,74 10.372,37 16.048,21 9.787,48 Materiale sanitare 241 |20.04.02 6.009,28 152864) 1.530,28 1.382,71 1.567,54 Reactivi _ 242 (20.04.03 5.074,87 1.083,93] 1.084,94 1.888,50 1.017,30 Dezinfectanti 243 (20.04.04 1.006,04 143,69| 143,69 155,00 563,66 Bunuri de natura obiectelor de inventar 244 120.05 1.273,68 148,06 146,06 772,73 208,83 Uniforme si echipament 245 |20.05.01 271,20 8,98 3,98; 235,22 18,02 Lenjerie si accesorii de pat 246 |20.05.03 126,25 15,52 15,52 70,00 25,21 Alte obiecte de inventar 247 |20.05,30 876,23 121,56 121,56 467,51 165,60 Deplasari, detasari, transferari 248 [20.06 89,68 8,74 8,74 37,70 14,50) Deplasari interne, detasari, transferari 249 (20.06.01 52,48 8,74 8,74 27,50 7,50 Deplasari in strainatate 250 |20.06.02 17,20 0,00 0,00 10,20 7,00 Materiale de laborator 251 |20.09 864,08 144,49 144,49 457,55 117,55 Carti, publicatii si materiale documentare 252 |20.11 4,50 1,37 1,38 0,37 1,38 consultanta si expertiza 253 120.12 38,00 5,00 5,00 23,00 5,00 Pag. 22/29

Program trimestrial! DENUMIREA INDICATORILOR NUL IUL ERA ALTUL POD puei po3 4 20.13 42,64 25 255 [20.14 50,00 12 Pregatire profesionala |2 Protectia munci O 12,50 12,50 potrivit dispozitiilor legale 256 |20.25 18,00 9,00 9,00 0,00 Alte chei Chirii | 258 |20.30.04 1.366,96 alte cheltuieli cu bunuri si servicii 259 |20.30.30 777,14 CHELTUIELI DE CAPITAL 260 |70 0,00 Din total capitol 257 |20.30 2.144,10 411,83) 985,40 216,77 580,40 194,86 295,00 0,00 0,00 6432817) 30 64328,17| 30. 286,20 286,20 590,00 1 261 [66.10.08 183. [262 [66.10.06.01 183. |263[67.10 i CHELTUIELI CURENTE 264 |01 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 265 [10 Cheltuieli salariale in bani 266 [10.01 indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 267 [10.01.12 Indemnizatii de delegare 268 10.01.13 Alie drepturi salariale in bani 269 [10.01.30 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 270 |20 Bunuri si servic 271 20.01 Furnituri de birou 272 |20.01.01 28,00 5,50 Materiale pentru curatenie 273 |20.01.02 10,50 3,00 Ii uminat si forta motrica 274 |20.01.03 10,00 2,00 Apa, canal si salubritate 275 20.01.04 2,00 0,50 276 |20.01,05 25,00 6,00 Piese de schimb 277 20.01.06 10,00 2,50 Transport 278 120.01.07 30,00 30,00 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 279 |20.01.08 17,00 2,50 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 280 |20.01.09 111,00 85,40 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 281 |20.01.30 312,00 73,00 i «E m < 2,50 2,50 Pag. 23/29

Program trimestrial DENUMIREA INDICATORILOR puei po5 II | UB A UL II LUI pod wesBoiy 1,00 5,00 8,00 5,00 4,00 5,00 5,00| 4,00 5,00 44,00 35,00 28,00| 36,00 25,00 21,00| Reparatii curente 282 [20.02 15,00 Bunuri de natura abiecielor de inventar 283 (20.05 80,00 Alte obiecte de inventar 284 |20.05.30 60,00 Deplasari, detasari, transferari 285 20.06 181,00 Deplasari interne, detasari transferari 285 20.06.01 p 113,00 287 |20.06.02 68,00 8,00 10, 5,00 2,00 1,00 1,00 682,50 159 00| 134,00 180,00 209,50 20,00 25,00 000| 3,00 5,00 110,00 150,00 0,00 a,0Q Alte cheltuieli Reclama si pub Protocol si reprezentare 52,90 5,00 24,80 cu bun 293 |20.30.30 600,00 1 CHELTUIELI DE CAPITAL 294 (70 0,00 Din total capitol | Servi culturale 295 (87.10.03 1.824,00 596,40 351,40 286,20 580,00 Înstitutii publice de spectacole si concerie 296 |67.10.03.04 435,00 218,00 95,00 366,00 Case de cultura 297 |67.10.03.06 710,00) 161,40 133,40 191,20 224,00 Asigurari si asistenta sociala 298 [68.10 571,90 571,90 0,00 0,00 0,05 CHELTUIELI CURENTE |299 [01 571,90 571,90 0,00 0,00 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVIC 300 120 571,80 571,90 0,00 0,00 0,00) Bunuri si servici 301 120.01 238,90 243,90 0,00 5,00 0,00 Furnituri de birou 302 |20.01.01 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 Materiale pentru curafenie 303 (20.01.02 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 calzit, luminat si forta motrica 304 20.01.03 152,00 152,00 0,00 0,00 0,00 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 305 (20.01.08 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 306 (20.01.30 36,90 41,90 0,00 5,00 0,00 Reparatii curente 307 (20.02 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00) Hrana 308 20.03 310,00 310,00 0,00 0,00 0.00) Hrana pentru oameni 309 |20.03.01 310,00 310,00 0,00 0,00 0,00 Medicamente si materiale sanitare 310 [20.04 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 Pag. 24/29

DENUMIREA INDICATORILOR puei po5 po JeoyPai WeJBoid Program trimestrial LUMI HI UL IUL, Al NHL Dezinfectanti 311 20.04.04 0,00 0,00 0,00 Bunuri de natura obiectelor de înventar 312 20.05 0,00 Alte obiecte de inventar 313 20.05.30 0,00| 5,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 314 70 0,00 total ca apr 68.10.05 0,00 0,00| 0,00) | 0,00| 0,09 Asistenta sociala in caz de invaliditate 68.10.0502 0,00 0,00 0,00 Ake chelitu 68.10,50 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI? DEZVOLTA ARE PUBL CA, LOCUI 0,00 0,99 0,00 0,00 6,00| 6, CHELTUIELI CURENTE 0,00 0,00 0 FI TITLUL IFBUNURI SI SERVICII 0,90 0,00 0,00| Alte cheltui 20.30 0,00 0,08 0,00 eli cu bunuri si servi 20.30.30 0,00 0,09 0,09 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0,00 0,00 0,00, 0,00 Din total capitol m Locuinte 325 70.10.03 634,93 0,00 0,00| 0,00 Dezvoltarea sistemului de locuinte 328 |70. 10.03.01 834,93 0,00 0,00 0,00 [Partea a a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 327 0,00 0,08 0,00 0,00 REZERVE 328 0,00 0,00) 0,00 0,06 EXCEDENT 329 0,00 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 330 39,50 0,08 35,5 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 12.505,88| 8.077,28 3.594,27 1.812,31 1,222,01| SI RI TOTAL VENITURI 00.01 12.505,88 6.077,29) 3.594,27 1.612,31 1.222,01 Il. VENITURI CURENTE 00.02 4.420,23 2.324,49 1.093,18 492,25 510,31 C. VENITURI NEFISCALE 00.07 4.420,23 2.324,49 1.093,18 492,25 510,31 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.09 4.420,23 2.324,49 1.093,18 492,25 510,31 Transferuri voluntare, altele decat subventiile INALT 09| o 37.10 4.420,23 2.324,49 1.093,18 492,25 510,31 Pag. 25/29

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 POD Program trimestrial IUL NUL HELL, Al UBIL Varsaminte din sectiunea de funciionare 7 37.10.04 4.420,23 2.324,49 1.093,18 49 IV. SUBVENTI 8 00.12 8.085,85 3.752,89] < < 425,71) 468,76 486,76 1.089,14| 43.10.14 1.080,14 43.10.18 43.10.18.01 45.10 5 Fondul European de Dezvoltare regionala 16 Sume primite in contul platilor efectuate în anui curent 45.10.01 45.10.01.01 9.10 1.222,01) lo1 ITARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) ame din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) [21 56 [5601 7.993,80| 3.784,48| 2.840,08 rea nationala 22 56.01.01 2.566,87 1.490,51 1.076,38 o Finantarea Uniunii Europene 23 56.01.02 5.417,51 2.293,97 1.554,28 Cheltuieli neeligibile 24 56.01.03 5,42 0,00 522 CHELTUIELI DE CAPITAL 25 70 4.472,58 2.292,81 954,21 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 26 71 4.472,58 2.202,81 954,21 Active fixe 27 71.01 3.967,38 1.787,61 954,21| Constructii 28 71.01.01 127,46 127,46 0,00 Masini, echipamente si mijloace de transport 29 71.01.02 3.359,16 1.576,15 826,01 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 30 71.01.03 409,76 75,00 103,20 Alte active fixe 31 71.01.30 71,00 9,00 25,00 Pag. 26/29

Program.trimestrial DENUMIREA INDICATORILOR pue1 po9 | UL Al UL NUL IUL po3 WEJBOId Reparatii capitale aferente activelor fixe 32 171.03 505,20 505,20 0,00 0,00 0,00 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 33 [30.10 45,00 5,00 10,08 0,09 Alte servicii publice generale 34 5410 45,00 5,00 10,00 0,09 CHELTUIELI CURENTE 35 |01 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 36 |70 45,00 5,001 10,00 0,00 30,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 37 [71 45,00 5,00| 10,00] 0,00 30,00 Active fixe | 38 [71.01 45,00 5,00 10,001 0,00 30,00 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 39 (71.01.03 30,00 0,00 5,00 0,00 25,00 Alie active fixe 40 [71.01.30 15,00 5,00 5,00 0,00 5,00 Din total capitol "| Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 41 [54.10.10 45,00 5,00 10,00 0,00 30,00 64.10 12.293,92 5.944,83 3.584,27 1.572,81 65.10 207,92) 5,55 39,50 47,06 01 0,00 0,00 0,00 0,00 70 207,92 5,55 39,50 47,06 71 207,92 5,55 3,50 Active fixe 7101. 5, 39,50] Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 0,00 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 49 [710103 | 39,50 Alte active fixe IE 50 [710130 | 0,00 Din total capitol Invatamant prescolar si primar = 2 și m 2 invatamant CHELTUIELI CURENTE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL Xi ACTIVE NEFINANCIARE A N iai 5 vi [o a Q q | :65| 58 = IO o “IE | a o —|S = a 1 [65.10.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 165.10.03.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 invatamant primar 3 |65.10.03.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 invatamant secundar 54 |65.10.04 207,92 5,55 115,81 39,50 47,96) Invatamant secundar inferior 55 |65.10.04.01 2,00 0,00 0,00| 2,00| Invatamant secundar superior 56 205,92 5,55 115,81 39,50 45,08 Invatamant profesional 57 |65.10.04.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Invatamant postliceal 58 [65.10.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 invatamant prescolar 5 5 o 2 Ss Pag. 27/29

DENUMIREA INDICATORILOR puei Program trimestrial wueifo1y 1oțeaIpul POI ÎŢI FULL IUL AN UL 65.10.11 0,00) 0,00 0,00 internate si cantine pentru elevi 65.10.1103 | 0,00 0,00 Sanatate 5.935,28 3.448,46 1.476,31 CHELTUIELI CURENTE 3.784,48 2.640,08 857,56 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) 64 56 7.993,80 56.01 7993.80 [ 3.784,48 2.640,06| 378445) 2.640,08| 857,56 857,58 Finantarea nationala 65 56.01.01 2.566,87 1.490,51 1.076,38 0,00 56.01.02 | 5.417,51 2.293,87) 1 | .554,28| 857,56| Finantarea Uniunii Europene Cheltuieli neeligi | 66 67 58.01.03 9,42 0,00) 9,42 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 88 70 3.951,20 2.150,80 808,40 618,75 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 69 71 3.951,20 2.150,80 808,40 618,75 Active fixe 70 71.01 3.446,00 1.645,60 808,40 615,75 Masini, echipamente si mijloace de transport 71 71.01.02 3.256,00 1.570,80 728,40 583,75 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale T2 71.01.03 190,00 75.00 80,00 35,00 Reparatii capitale aferente activelor fixe 73 71.03 505,20 505,20 0,00 0,00 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 86.10.06 11.945,00 5.935,28 3.448,46 1.476,31 1.084,95 Spitale generale 866.10.06.01 11.945,00 5.935,28 3.448,46 1476,31 1.084,95 Cultura, recreere si religie 87.10 141,00 4,00 57,08| CHELTUIELI CURENTE oi 0,00 0,00 ,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 141,00 4,00 57,00 60,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 141,00 4,00 57,00 860,00 Active fixe 71.01 141,00 4,00 57,00 60,00 |Mol er, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 87,00 0,00 27,00 60,00 Alte active fixe 71.01.30 54,00 4,00 30,00 0,00 Din total capitol Servicii culturale 83 67.10.03 141,00 4,00 20,00 57,00 860,00 Institutii publice de spectacole si concerte 84 67.10.03.04 141,00 4,00 20,00 57,00 80,00 Case de cultura 85 67.10.03.06 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 Pag. 28/29

DENUMIREA INDICATORILOR JCHELTUIELI CURENTE CHELTUIELI DE CAPITAL [TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE ve fixe Constructii Din total capitol Locuinte puei po Program trimestrial | UL HI UL UNI ATUUL |Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT! REZERVE EXCEDENT DEFICIT Primar” Fi bu 56.10 99.10 97.10 38.10 Self Serviciu Buget Steliana Stanciu

Atasament: Anexa_1a1.pdf

ROMÂNIA Anexa JUDEŢUL TIMIŞ APROBAT, MUNICIPIUL TIMIŞOARA T “PRIMAR SC 2012- ( Nipșlăe ROBU | _ PROGRAM DEZVOLTARE 2012 i 7 i e INVESTITII 2012 N mii lei Rectificare 5 HCL.......... SURSE DE FINANTARE ai Contributi TOTAL | el e DENUMIREA OBIECTIVULUI 2012 excedent Asociatii Buget SURSE CREDITE BUGET 2011 de Stat PROPRII LOCAL proprietar 0 4 2 3 4 5 5 7 | TOTAL GENERAL 77.601,25| 3.646,37| 109,95 3.833,82| 2.110,89 0,00| 71.546,59 | LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 40.126,82| 1.454,37| 109,95| 1.833,82 0,00 0,00| 38.183,05 | LUCRĂRI NOI -B 9.414,59| 200,00 000| 2.000,00 0,00 000| 7.414,59 DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV. - C 28.059,84| 1.992,00 0,00 0,00| 2.110,89 0,00 25.948,95 TOTAL GENERAL 17.601,25| 3.646,37 109,95| 3.6833,82| 2.110,89) 000| | 71.546,59 din care pe capitole Capitolul 51.02 Autorităţi Executive şi Ţ Acţiuni Externe 2.753,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 2.753,70 51.02.01.03 Autorităţi executive 275370) 000| 0,00 000| 000| 0,00 2.753,70 C. Dotări independente şi alte investiții 2.753,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 2.753,70 b. Dotări independente 222567| 000| 0.00 000| 000| 000| 2.225,67 Dotări Primărie 222567| 000| 0.00 000| 000| 000| 2.225,67 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 518,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518,03 Sistem infogeografic de administrare a PMT 518,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518,03 d. Cheltuieli de expertiza , proiectare si executie privind consolidari si interventii 10,90 0,00 0,00 0,00 0,00 9,06 10,60 PT Reparatii capitale corp clădire V.Alecsandri nr.1 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 (Capitolul 54.02 Alte servicii publice |aenerale 45,00 0,00| 0,00 0,00| 45,00 0,00 0,00 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidentă a populaţiei 45,00 9,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 C. Dotări independente si alte investiții 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 b.Dotări independente 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 Dotări 4500) 000| 0,00 0.00| _4500| 0.00 0.00 Capitolul 61.02. Ordine publică şi siguranța națională 302,78 9,00 9,00 0,00 0,00 0,90 302,78 61.02.03.0rdine publică 302,78 000, 0,00 0,00 0,00 0,00 302,78 61.02.03.04 Poliţie comunitară 302,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302,78 C. Dotări independente şi alte investiții 302,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302,78 b.Dotări independente 302,78 000| 0,00 000| 000| 0,00 302,78 ll ful Page 1 el A LA

SURSE DE FINANTARE di Contributi TOTAL n care e DENUMIREA OBIECTIVULUI 2012 excedent Asociatii Buget SURSE CREDITE BUGET 2011 de "| Stat | PROPRII LOCAL proprietar 0 1 2 3 4 5 6 7 Dotari 30278) 000| 0.00 000) 000| 000| 302,778 Capitolul 65.02 Învățământ 2.786,83 0,00| 0,00 0,00, 207,92 0,00| 2.578,91 65.02.03 Învățământ preşcolar şi primar : : : : : 1.848,06 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00," 1.848,06 65.02.03.01. Învățământ preşcolar 1.848,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.848,08 [A- Lucrări în continuare 1.092,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.092,39 Gradinita PP 26 1092,39| 0,00) 0,00 000) 000| 0.00) 1.092,39 [B. Lucrări noi 701,09 9,00 0,00 0,00 0,00 701,00 Extindere Gradinita PP 33 HCL147/2007 401,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 401,00 [Extindere gradinita PP 22 HCL 433/2007 300.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 300,00 (C-Dotări independente şi alte investiții 54,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,67 fb. Dotări independente 54,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,67 Dotari gradinita PP 12 14,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,60 Dotari gradinita PP 14 14,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,37 Dotari gradinita PP 20 10,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,70 Dotari gradinita PP 1 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 65.02.04 învățământ secundar. 0,00 0,00 0,00[::: 207,92 0,00 730,85i 65.02.04.01 Învățământ secundar inferior 10.00 0.00 0.00 0.00 200 0.00 8.00 C. Dotări independente şi alte investiții 10,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 8,00 b. Dotări independente 10,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 8,00 Dotari 1000) 000| 0,00 000| 200) 0.00 8,00 65.02.04.02 Învăţământ secundar superior 928,77 0,00 0,00 0,00| 205,92 0,00 722,85 C. Dotări independente şi alte investiții 928,77 0,00 0,00 0,00 205,92 0,00 722,85 b. Dotări independente 22857) 0,00) 0,00 000| 205,92| 0,00 22,65 Dotari 228,57 0,00 0,00 0,00| 205,92 0,00 22,85 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 600,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,20 DALI + PT Reabilitare, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului C.D.Loga HCL 414/2009 187,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,83 DALI + PT Reabilitare modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului JL. Calderon HCL 413/2009 164,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184,26 DALI+ PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului Teoretic Nikolaus Lenau Timisoara HCL 415/2009 148,31 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 148,31 SF+PT Construire spatii invatamant si utilitati str. Oituz 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 d.Cheltuieli de expertiza , proiectare si executie privind consolidari si interventii 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 2

SURSE DE FINANTARE Contfributi TOTAL din care e DENUMIREA OBIECTIVULUI 2012 excedent Asociatii Buget SURSE CREDITE BUGET 2011 de Stat PROPRII LOCAL proprietar | o 1 2 3 4 5 6 7 DALI + audit energetic +DTAC+PT+DDE Reabilitare Grup Scolar E. Ungureanu 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Capitoliul 66.02 Sănătate 7.070,06; 200,00 0,00| 2.000,00| 1.716,97 0,00 3.353,09 66.02.06 Spitale 7.070,06| 200,00 0,00) 2.000,00 1.716,97 0,00 3.353,09 B. Lucrări noi 2360,54| 000| 000| 200000| 000) 000| 360,54 Reabilitare anexa Spital Dermato- Venerice str. Marasesti nr.5 HCL 299/2010 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Executie extindere corp B sectia prematuri si taborator de explorari paraclinice Spitalul L..Turcanu 2.060,54 0,00 0,00] 2.000,00 0,00 0,00 60,54 C. Dotări independente şi alte investiții 4.709,52| 200,00 0,00 0,00| 1.716,97 0,00| 2.992,55 b. Dotari independente 4.331,20| 200,00 0,00 0,00| 1.716,97 0,00 2.614,23 Aparat computer tomograf Spitalul Clinic Municipal 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 DOTARI Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii 'Louis Turcanu" 1.006,68 0,00 0,00 0,00| 645,20 0,00 361,48 DOTARI Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara 2.054,52 0,00 0,00 0,00| 981,77 0,00 1.092,75 Achizitie Statie de monitorizare hemodinamica la UMF "V.Babes", HG 1168/2010 200,00| 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Achizitie lift cladire Clinicile Noi, a Sp, Clinic Municipa! de Urgenta Timisoara 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 Dotari Spitalul Clinic Boli Infectioase si Pneumofttiziologie Victor Babes 190,00 0,00 0,00 0,00] 110,00 0,00 80,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 378,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,32 DALI+PT Dezvoltarea unui sitem regional transfrontalier de telemedicina pentru diagnosticul si tratamentul cancerului genital in aria Timisoara- S d ra 9000| 000| 0,00 000| 000| 0.00 90,00 DALI-Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de Centre Medicale de Excelenta pentru imbunatatirea diagnosticului antenatal al malformatiilor fetale in aria Timisoara-Varset 38,20 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 38,20 ET (inclusiv releveu) +Studiu geo + DALI - Cresterea calitatii serviciilor medicale in cadrul Spitalului de Boli Infectioase si Pneumofiiziologie "Victor Babes" 49,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,49 ţ Îi 1 Page 3 ci A

SURSE DE FINANTARE di Contributi TOTAL | o DENUMIREA OBIECTIVULUI 2012 excedent Asociatii Buget SURSE CREDITE BUGET 2011 de Stat PROPRII LOCAL proprietar 9 1 2 3 4 5 6 7 SF+PT Extindere Corp B Sectiile chirurgie prematuri si Laborator Pneumoftiziologie si reabilitare cladire existenta la Spitalul Clinic de Urgenta peniru copii 'Louis Turcanu"str. Braila 200,83) 000| 0.00 000| _0,00| 000| 200,63 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 11.144,53| 384,03 0,00| 1.103,31] 141,00 9,00 9.900,32 67.02.03.04 instituții publice de spectacole şi concerte 798,40 0,00 0,00 0,00| 141,00 0,00 657,40 C. Dotări independente şi alte investiții 798,40 0,00 0,00 0,00| 141,00 0,00 657,40 b. Dotări independente 798,40 0,00 0,00 0,00| 141,00 0,00 857,40 Dotări Teatrul German 330.00, 000| 0,00 000| 3000| 000) 300,00 [Dotari Teatrul Maghiar 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 [Dotari Filermonica 26840| 0,00) 0,00 000| 111,00| 0.00) 157,40 67.02.05.01 Sport 959,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 959,04 B. Lucrări noi 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00| Reabilitare constructii, instalatii si extindere la Sala C.Jude (fosta Olimpia) HCL 277/2011 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 Cofinantare bazin olimpic Iosif Bulbuca pri CNI (30%) 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 C. Dotări independente şi alte investitii 259,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259,04 Dotări independente 259,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259,04 SF+PT+DDE pentru patru bazine de inot din cartiere 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 DOTARI Sala Olimpia 159,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,04 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone 1 verzi, baze sportive şi de agrement 9.387,19) 364,03 0,00| 1.103,31 0,00 0,00| 8.283,88 A. Lucrări în continuare 8.919,74) 164,03 0,00, 1.103,31 0,00 0,00) 7.816,43 Cladire educationala multifunctionala la Gradina Zoo, HCL 383/2007;HCL 354/2009 1.222,66 0,00 0,00 1.103,31 0,00 0,00 119,35 Reamenajare Parcul Poporului, HCL 499/2006, HCL 123/2008 607,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 607,04 Reamenajare si modernizare Parcul Copiilor lon Creanga HCL 305/2009 7.068,03 164,03 0,00 0,00 0,00 0,00 7.088,03 Amenajare parcare ecologica str. Circumvalatiunii ar. 37 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 Amenajare parcare ecologica str. Zarand nr.3- 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amenajare parcare ecologica Intrarea Castanilor nr. 1 - 2 si Harniciei nr. 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amenajare parcare ecologica str. Intrarea Sabinei nr 1, 2, 3 si Str. Muzicescu nr. 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 4

SURSE DE FINANTARE TOTAL din care Contributi DENUMIREA OBIECTIVULUI ao? | excedent | | Buget | SURSE BUGET 2011 |“ | Stat | PROPRII LOCAL proprietar 9 1 z 3 4 5 6 7 Amenajare loc de joaca lorgovanului 19,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,51 A. Lucrări noi 200.00| 200.00) 0,00 000| 000| 000| 200,00 Reamenajare Parcul Lotusului conform HG 1168/22.11.2010 200,00| 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 267,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267,45| c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 267,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 267,45 DALI +PT Reabilitare fatada, intrari, sonorizare, climatizare si extindere sala C.Jude 37,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,01 Actualizare documentație tehnico- economică faza PT,CS,si DDE pentru "Cladire educationala multifunctionala la Gradina Zoologica a Municipiului Timisoara", 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 DALI +PT Modernizare Parcul Lidia (Pădurice Giroc) 88,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,04 SF+PT Reconstrucția ecologică a bălții de pe strada Lămâiţei 102,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,40 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 160,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,38 68.02.15 Prevenire excluderii sociale E a a E E a E PL 160.38| 000) 0.00 0.00 0.00 160,38 68.02.15.01 Ajutor social 69,62 0,00 0,00 0,00 0,00 69,62 GC. Dotări independente şi alte investiţii 59,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,62 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 69,62 0,00) 0,00 0.00 0,00 9,00 69,62 DALI+PT Reabilitarea Serviciului pentru Protectia Copilului si Familiei str. Platanilor nr.2 15,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,92 DALI+PT Reabilitarea Centrului de zi pentru copii cu dizabilitati Podul Lung 20,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,10 DALI+PT Reabilitare cladire pentru persoane in dificultate (str.Plavosin nr.21) 33,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 33,60 68.02.15.02 Cantine de ajutor social 90,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,76 c Dotări independente şi alte investiţii 90,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,76 Î Dotări independente 66,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,16 Dotari 66,15| 000| 0.00 000| 000| 0.00 66.15 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 24,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,60 O d Î î Page 5 i

SURSE DE FINANTARE 1 TOTAL din care Contributi DENUMIREA OBIECTIVULUI 2012 excedent Ascciatii Buget SURSE CREDITE BUGET 2011 de Stat PROPRII LOCAL proprietar] o 1 2 3 4 5 & 7 DALI + PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Cantinei de Ajutor Social pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost, situat in Timisoara, str Telegrafului nr.8 24,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,60 Capitolul 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 32.636,76| 960,03| 109,95 17,51 0,00 0,00| 32.509,30 70.02.03 Locuinţe 3.760,02 0,00[. 109,95 17,51 0,00 0,00[.: 3.632,56 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinţe 3.760,02 0,00) 109,95 17,51 0,00 0,00 3.632,56 A.Lucrări în continuare 127,46 0,00| 109,95 17,51 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Învățătorului nr. 5 1,40 0,00 1,40 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică Aleea Scurtă, nr.2, bi. 94 14,82 0,00 0,00 14,62 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Aron Cotruş, nr. 2. bl.D 9/6 1,09 0,00 1,09 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Gavril Musicescu nr. TA, bl. 152 36,25 0,00 36,25 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Bucovinei nr. 40 2,89 0,00 0,00 2,89 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Azuga, nr.1, Bl. 17 13,94 0,00| 13,94 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică Calea Circumvalațiunii, nr.26 45,83 0,00) 45,83 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Burebista, nr. 1 4,70 0,00 4,70 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Burebista, nr. 3 6,74 0,00 6,74 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 1.661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.661,00 Reabilitare termică str. Piatra Craiului, nr.1 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00 Reabilitare termică str. Coriolan Brediceanu, nr.13-15 00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 1,00 Reabilitare termică str. Stelelor, nr.& ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 Reabilitare termică Aleea Cristalului, nr.1, bl.74 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 „00 Reabilitare termică str. lancu Flondor, bl. E17 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 Reabilitare termică str. Dropiei nr. 7 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,00 Reabilitare termică Calea Torontalului nr. 14, bl. 7B, sc. A+B 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Reabilitare termică str. Uranus, nr. 27, bl. 87 „00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Reabilitare termică Bv. Dâmbovița, nr. 22A „00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 „00 Reabilitare termică str. lon Slavici, bl.18 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,00 eabilitare termică str. Cutezătorilor, nr. 2, Sc A+B 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Reabilitare termica blocuri locuinte municipiul Timisoara 1.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.350,00 Executie locuinte sociale str. |.l.de la Brad HCL 435/27.11.2007 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308,00) TVA Page 6 RA i N

SURSE DE FINANTARE Contributi TOTAL din care a DENUMIREA OBIECTIVULUI 5012 excedent Asociatii Buget SURSE BUGET 2011 de Stat PROPRII LOCAL proprietar o i z 3 4 5 6 7 C. Dotări independente şi aite investiții 1.971,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.971,56 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 1.971,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 1.971,56 Audit, DALI si PT ta blocuri locuinte municipiul Timisoara HCL 150/2012 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 Consultanta privind implementarea POR 20071 2013 83.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,00 Asistenta tehnica imobile reabilitate in cadrul POR 2007-2013 82.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,00 Asistenta tehnica la 72 imobile 6.56 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 6,56 70.02.05 Alimentări cur apă şi amenajări hidrotehnice 3.219,55 0,00 0,00 0,00 0,00[::-0,00[ 3.219,55 70.02.05.01 Alimentări cu apă 3.219,55 000| 0,00 0,00 0,00 0,00| 3.219,55 A. Lucrări în continuare 1.641,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.641,95 Alimentari cu apa industriala fantani ornamentale si zone verzi HCL 280/2008 191,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191,30 Extindere retele apa-canal Ronat ( zona Comoarei) HCL 281/2008 311,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311,07 Extindere reteie apa cartier Plopi HCL , N 222/2009 294,18 0,00 0,00 0,00 0,00 294,18 Extindere retele canal Ciarda Rosie - zona Matei Millo 510/2008 845,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 845,40 B. Lucrări noi 817,30 0,00 0,00 09,00 0,00 0,00 817,30 Sistem major canal - cartier Ciarda Rosie et.Ill, HCL. 467/2010 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Reabilitare conducta apa si bransamente zona Fabric, HCL 73/2011 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Reabilitare conducta apa strada Uzinei, HCL 74/2011 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Executie canalizare menajera Calea Sagului etapa i HCL 139/2009 217,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217,30 Extindere retele canal cartier Ciarda Rosie- zona Calea Buziasului HCL 220/2009 100,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 100,00 Extindere retele canal cartier Ciarda Rosie- zona Urseni HCL. 219/2009 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Intregiri retele apa-canal Municipiul Timisoara et.i, HCL 466/2010 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 C. Dotări independente şi alte investiții 760,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760,30 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 780,30 0,00| 0,00 0,00 0,00 0,00 760,30 Reabilitare conducta apa si bransamente zona Fabric, HCL. 73/2011 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 7

SURSE DE FINANTARE i Contributi TOTAL din care e DENUMIREA OBIECTIVULUI 2012 excedent Asociatii Buget SURSE CREDITE BUGET 2011 de Stat PROPRII LOCAL proprietari 0 1 2 3 4 5 s 7 Reabilitare conducta apa strada Uzinei, HCL 74/2011 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 SF+PT Reabilitare retea de apa zona Ronat triaj si canal Calea Ghirodei 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 SF Reabilitari retele apa-canal in Mun. Timisoara etapa | 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 SF Intregiri retele apa - canal Municipiul Timisoara et. II 74,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,40 SF- Executie Fântâni ornamentale 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 SF+PT Reabilitare retele apa canal str Alunis 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 SF+PT Reabilitare retele apa zona Balcescu etapa | 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 SF+PT Reabilitare canal zona Dambovita - Lacului 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 SF Executie fantani publice forate in municipiul Timisoara 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 SF+PT Fantana stradala, Parc Cugir Zona Felix 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.02.08: Iluminat public şi electrificări rurale i 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00[:- 7.837,29 A. Lucrări în continuare 7.837,29; 710,00 0,00 0.00 0,00 0,00 7.837,29 Extindere rețele ilurninat public zona de nord, HCL 138/2005 4.150,29; 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.150,29 Extindere rețele iluminat public zona de sud, HCL. 136/2005 3.687,00| 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.687,00 70.02.50: Alte servicii în domeniile locuințelor, - serviciilor: şi dezvoltării! : : : comunale. 17.819.990, 250,03 0,00 0,00 0,00 0,09; -17.819,90 A Lucrări în continuare 14.850,56| 25003) 0,00 000| 000| 0.00) 14.850,56 Reabilitare P-ţa losefin , HCL 414/2002HCL 350/2009 14.850,56) 250,03] 0,00 0,00 0,00 0,00| 14.850,56 C.Dotări independente şi alte investiţii 2.969,34 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 2.969,34 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 2.894,23 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00) 2.894,29 Consultanta + Studii si proiecte pentru accesare fonduri europene 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Monument comemorativ Karlsruhe 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 SF+PT racordare la retea metropolitană (fibră optică), pentru "Sistemul de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in municipiul Timisoara” 50,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 50,00 Page 8

SURSE DE FINANTARE TOTAL din care DENUMIREA OBIECTIVULUI excedent i Buget SURSE BUGET 2012 2011 soti Stat PROPRII CREDITE LOCAL proprietar 0 1 2 3 4 5 6 7 Studiu de oportunitate si cerere de finantare pt. Sistemul de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in municipiul Timisoara 58,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,11 SF+PT Trafic managernent si supraveghere video HCL 289/2011 255,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255,33 CF+ Documentatie pentru modernizarea statiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Crestere Timisoara 128,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128,13 SF+PT Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timisoara, HCL 352/2010 234,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234,94 Actualizare SF + PT, Reabilitare spatii publice din centrul istoric al orasului Timisoara (CETATE ) 243,35 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 243,35 SF+PT Centru Regional de Competente si Dezvoltare a Furmnizorilor in Sectorul Automotive 73,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,50 PUG Municipiul Timi: UE Municipiul Timisoara 147692) 000) 0.00 000| 000) 000| 1.476,92 Consultanta pentru verificarea si modificarea conceptului general de dezvoltare urbana a municipiului Timisoara 79,45 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 79,45 SF + PT Spatii depozitare arhiva si utilitati la Parc Industrial Freidorf (inclusiv generator curent) HCL 31/2012 134,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,56 e. Alte cheltuieli asimilate investitiilor 75,05 0,00 0,00 0,00 9,00 09,00 75,05 Aport capital Asociatia Cluster regional TIC- Regiunea Vest Romania 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 Actualizare harta zgomot 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 Capitolul 81.02 Combustibili si energie 2.108,84) 330,31 0,00 0,00 0,00 0,00). 2.108,84 81.02.06 Energie termică 2.108,84| 330,31 0,00 0,00 0,90 0,00 2.108,84 A. Lucrări în continuare 2.065,36) 330,31 0,00 9,00 9,00 09,00 2.065,36 Retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemului centralizat de producere si distributie a energiei termice in municipiul Timisoara 2.065,36| 330,31 0,00 0,00 0,00 0,00| 2.065,36 Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cu motoare termice CT BUZIAS HCL 556/2006 946,15| 222,06 0,00 0,00 0,00 0,00 946,15 Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice- CT Dunarea HCL 558/2006 1.061,48] 108,25 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.061,48 Page 9 E 4 | N i RN V

SURSE DE FINANTARE ai Contributi ToTaL | e DENUMIREA OBIECTIVULUI 2012 excedent |. ociatii Buget SURSE |cRepre| PUCET 2011 de Stat PROPRII LOCAL proprietar] 0 1 2 3 4 5 6 7 Reabilitare RTS Cartierul 289/2008 57,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,73 C. Dotări independente şi alte investiții 43,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,48 | Studii şi proiecte 12,48 0,00 a00| 000| 0,00 12,48 DALI+PT Reabilitare termica cladiri - iproiectare obiective Municipiul Timisoara 12,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,48 [e- Alte cheltuieli asimilate investitiilor 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 Aport capital Internationan Recycling Energy HCL 302/2011 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 Capitolul 84.02 Transporturi 18.592,27| 1.792,00 0,00 713,00 0,00 0,00| 17.879,27 84.02.03. Transport rutier 18.592,27|.1.792,00 0,00 713,00 0,00 0,00[.-:17.879,27 84.02.03.02 Transportul în comun 8.608,67) 1.158,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 8.608,67 A. Lucrări îi i ucrări în continuare 100,00) 000| 0.00 000| 000, 000| 100,00 Sistem integrat pentru eficientizarea incasarilor si cheltuielilor la RATT HCL 401/2006;HCL 127/2012 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 C. Dotări independente şi alte investiții 8.508,67) 1.156,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 8.508,67 b.Dotări independente 7.607,47, 1.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 7.607,47 Maşini, echipamente si mijloace de transport 7.587,47, 1.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 7.587,47 i + Autobuze articulate (30 buc.) + Autocar 6.993,97) 1.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 6.993,97 Tramvaie folosite 583,50, 000| 0,00 000| 000| 000| 583,50 Achizitii tramvaie noi 10,00) 000| 0,00 000| 000| 0,00 10,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Achizitii refugii calatori 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 c, Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții 901,20| 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 901,20 Studii si proiecte Primarie 258,53| 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258,53 SF+PT Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe str Stefan cel Mare din Municipiul Timişoara (traseul 1) 258,53| 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258,53 Studii si proiecte RATT 642,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 642,67 SF+PT Extindere retea troleibuz Dumbrăvița (accesabilitatea zonei prin extinderea retelei de troleibuz Timisoara-Dumbrăvița) HCL49/2012 191,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191,88 SF+ PT Extindere retea troleibuz Ghiroda (accesabilitatea zonei prin exiinderea retelei de troleibuz Timisoara-Ghiroda) HCL48/2012 192,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 10

SURSE DE FINANTARE Contributi TOTAL din care e DENUMIREA OBIECTIVULUI 2012 excedent Asociatii Buget SURSE |opeprre] BUGET 2011 “a Stat | PROPRII LOCAL proprietar! a 1 2 3 4 5 6 7 SF + PT Extindere linie cale tramvai Mosnita (Accesibilizarea zonei prin extinderea liniei de tramvai Timisoara-Albina) 258,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258,71 84.02.03.01 Drumuri si poduri 3.530,20 0,00 0,00 113,00 0,00 0,00 2.817,20 Lucrări în continuare 1770,28| 000| 000| 71300) 000) 000| 1.057,28 Consolidare pasaj Cal. Şagului, HCL 94/2007 1.770,28 0,00 0,00 713,00 0,00 0,00| 1.057,28 B. Lucrări noi 1.580.00| 000| 0,00 000 000) 000| 1.580,00 Consolidare Pod Uzina de Apa, HCL 361/2011 1.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.580,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 179,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179,92 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 179,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179,92 S.F.+ PT Amenajare Complex rutier zona Michelangelo ( 0b.3,4,5) 179,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179,92 84.02.03.03 Străzi 3.999,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.999,45 A. Lucrări îi ti - IT Borvinuare 172179) 000| 0.00 000| 000| 0.00. 1721.79 Amenajare str. Neculce HCL 25/2010 766,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 768,00 Modernizare Calea Torontalului si extindere HCL 247/2008;HCL 467/2009 955,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 955,79 B. Lucrări noi 139475| 000| 0,00 000| 000| 000| 139475 PT + Amenajare strada Steaua HCL 260/2009 10,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,88 Amenajare zona Petuniei -Magnoliei HCL 319/2010 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amenajare str. Gladiolelor HCL. 42/2011 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Amenajare Zona Campului HCL 39/2011 200.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0,00 200,00 Amenajare zona Weismuller-Laurentiu Nicoară HCL 278/2011 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reamenajare geometrie intersectie P-ta Balcescu HCL46/2012 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Amenajare str. Gh. Cotoşman HCL 41/2011 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Amenajare legătură între str. Torac şi Calea Stan Vidrighin HCL77/2012 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Amenajare str. Muzicescu HCL 395/2003 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Amenajare str. Brazilor HCL 24/2010 280,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Page

SURSE DE FINANTARE Contributi TOTAL din care e DENUMIREA OBIECTIVULUI 2012 excedent Asociatii Buget SURSE |CREDITE BUGET 2011 de Stat PROPRII LOCAL proprietar! 9 1 2 3 4 5 6 7 Amenajare anul 1848 HCL40/2011 203,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203,60 C. Dotări independente şi alte investiții 882,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 882,91 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 882,91 0,00| 0,00 0,00 0,00 0,00 882,91 SF+PT Amenajare str. Giadiolelor 5,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,63 SF+PT Amenajare Zona Campului 44,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,27 SF+PT Amenajare zona Weismuller- Laurenţiu Nicoară 46,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,87 SF+PT Reamenajare geometrie intersectie P- ta Balcescu 36,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,39 SF+PT Amenajare str. Gh. Cotogman 19,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,75 SF+PT Amenajare legătură între str. Torac şi Calea Stan Vidrighin 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00| SF+PT Pasaj Jiul 141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141,00 SF+PT Pasaj Popa Sapca 141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141,00 SF+PT Pasaj inferior Solveniul 141,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 141,00 SF+PT Drum de legatura C. Buziasului - str. Siemens, sens giratoriu Calea Buziasului;oarcare publica 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,00 Alte studii şi proiecte drumuri 110,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 110,00 84.02.50 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 2.453,95| 636,00 0,00 0,00 0,00 9,00| 2.453,95 C.Dotari independente si aife investitii 2453,95| 636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.453,95 b.Dotari independente 245395| 63600| 0,00 000| 000| 000| 2.453,95 Achizitii mijloace de transport HCL 47/2004 2453,95| 636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.453,95 DIRECTOR DIRECȚIA ICĂ DIRECTOR DIRECȚIA DEZVOLTARE Smaranda HARACICU/ Aurelia ET SE UN Verificai, întocmit | SEF SERVICIUL INVESTITII CONSILIER SERVICIUL! VESTIȚII able Luminița TOMA 7 La UI RO , | n IA Page 12

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA SC2012- 25%; Lista poziției "Alte cheltuieli de investiții” defalcată pe categării de bunuri cuprinse în programul de dezvoltare pe anul 2012 C Rectificare 5 cu amendament (mii lei) Nominalizarea achizițiilor de bunuri şi a altor cheltuieli de investiții Total 2012 | Buget stat | Surse Proprii | Credite | Buget Local TOTAL 28.059,84 0,00| 2.110,89 0,00| 25.948,95 Dotări independente 18.382,91 0,00 2.110,89 0,00 16.272,02 Studii şi Proiecte şi cheltuieli expertiză 9.676,93 0,00 0,00 0,00 9.676,93 Cap.51.02 Autorităţi executive 2.753,70 0,00 0,00 0,00) 2.753,70 Dotări independente şi alte investiții 2.753,70 0,00 0,00 0,00) 2.753,70 1. Dotări independente primărie 2.225,67 0,00 0,00 0,00) 2.225,67 Ortofotoplan EN 0,00 775,77 Imprimanta de retea(3 buc) 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 Plotter AO 16,00 0,00 16,00 Echipamente active de retea 37,95 0,00 37,95 Zero client (desktop virtualizat) 64,00 0,00 64,00 Licente Antivirus (up-grade) 33,75 0,00 0,00 0,00 33,75 Licente Lotus (up-grade) 90,78 0,00 90,78 Licenta Spam Sentinel for Domiino Server 55,47 55,47 Arhivare electronica 700,00 0,00 700,00 Sistem de eliberare numere de ordine 13,00 0,00 13,00 Achizitionare si montare un sistem de detectare si alarmare de incendiu in cladirea PMT 0,00 0,00 0,00 Sistern de iluminat de siguranta în cladirea PMT 0,00 0,00 0,00 Ansamblu valve expansiune si placa electronica 55,00 u 0,00 55,00 Sistem informatic Patrimoniu 70,00 0,00 70,00 Program informatic "Registru agricol" 17,95 0,00[. 17,95 Statie de lucru (5 buc) 18,50 0,00 18,50 Laptop (1 buc) 3,50 0,00 3,50 Realizare legaturi VPN pentru 3 iocaiii aie Primariei Municipiului Timisoara 70,00 0.00 70.00 Soft sistem informatic de control managerial 144,00 0,00 144,00 IL Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiții 518,03 0,00 0,00 0,00 518,03 Sistem info-geografic de administrare al PMT 518,03 0,00 0,00 0,00 518,03 Il. Cheltuieli de expertiză, proiectare şi execuție privind consolidări şi intervenții 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 PT Reparații capitale corp clădire V. Alecsandri nr.1 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Cap. 54.02 Alte servicii publice generale 45,00 0,00 45,00 0,00 0,00 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidență a populației 45,00 0,00 45,00 0,00 0,00 Dotări independente şi alte investiții 45,00 0,00 45,00 0,00 0,00 !. Dotări independente 45,00 0,00 45,00 0,00 0,00 Licente si programe software 45.00 0,00 45,00 0,00 0,00 Capitolul 61.02. Ordine publică şi siguranță [opiu 302,78 0,00 0,00 0,90 302,78 161.02.03 Ordine publică 302,78 0,00 0,00 0,00 302,78 |61.02.03.04 Poliţia comunitară 302,78 0,00 0,00 0,00 302,78

ÎNominalizarea achizițiilor de bunuri şi a altor cheltuieli de investiții Total 2012 | Buget stat | Surse Proprii | Credite | Buget Local 1. Dotări independente 302,78 0,00 0,00 09,00 302,78 Sistem de calcul (15 buc) 148,27 0,00 0,00 0,00 148,27 Autoturisme dotate Politia Locala conform Legii 155/2010 149,50 0,00 0,00 0,00 149,50 Program antivirus 60 utilizatori 2 ani +certificat semnatura 4,01 0,00 0,00 0,00 4,01 Capitolul 65.02 Învăţământ 993,44 0,00 207,92 0,00 785,52 din care: 65.02.03 Învățământ preşcolar şi primar 54,67 0,00 0,00 0,00 54,67 65.02.03.01. Învăţământ preşcolar 54,67 0,00 0,00 0,00 54,67 f. Dotări independente 54,67 0,00 0,00 0,00 54,67 Sistem alarma Gradinita PP12 14,60 0,00 0,00 0,00 14,60 Masina de gatit electrica la Gradinita PP14 14,37 0,00 0,00 0,00 14,37 Hota centrala de evacuare la Gradinita PP 20 10,70 0,00 0,00 0,00 10,70 Achizitie centrala gaz Gradinita PP1 15,00 0,09 0,00 0,00 15,00 65.02.04.01 Învățământ secundar inferior 10,00 0,00 2,00 0,00 8,00 1. Dotări independente 10,00 0,00 2,00 0,00 8,00 Achizitie si montare hota Scoala cu cls. I-VIII nr 16 8,00 0,00 8,00 Aci e sistem supraveghere video Scoala Gimnaziala nr 15 2,00 2,90 0,00 65.02.04.02 Învăţământ secundar superior 928,77 0,00 205,92 0,00 722,85 Dotări independente 228,57 0,00 205,92 0,00 22,65 Autoturism Dacia Logan Colegiul Tehnic Regele Ferndinand (rata leasing) 5,55 0,00 5,55 0,00 0,00 Laptop Colegiul Tehnic E.Ungureanu | 3,60 3,60 Autoturism Dacia Logan Colegiul Tehnic I.C.Bratianu 60,00 60,00 0,00 Manechin nursing baza adult (2 buc) Colegiul National Ana Aslan 7,81 7,81 0,00 Manechin nursing siingrijire rani adult Colegiul National Ana În Aslan 8,15 8,15 0,00 Manechin simulator obstetrica Colegiul National Ana Aslan 21,65 21,65 0,00 (Rofizite rampa pentru handicapati Colegiul National Banatean 22,85 0,00 22,85 Sistem supraveghere video Liceul cu Program sportiv Banatul 19,56 19,55 0.00 Masina de gatit cu functionare pe gaze naturale Colegiut National de Arta "lon Vidu” 25,50 25,50 0,00 Autoturism Grup Scolar de Transport Auto Timisoara 39,50 39,50 0,00 Sistem supraveghere video Liceul Sportiv Banatul 14,60 14,60 0,00 il. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii 800,20 0,00 0,00 0,09 500,20 DALi+PT Reabilitare Liceul J. L.Calderon, HCL 413/2009 164,26 0,00 0,00 164,26 DALI+PT Reabilitare Liceul N. Lenau, HCL 415/200 148,31 0,00 0,00 148,31 DALI+PT Reabilitare Liceul C.D. Loga, HCL 414/2009 187,83 0,00 0,00 187,83 SF+PT Construire spatii invatamant si utilitati str Oituz 100,00 0,00 0,00 100,00 Il. Cheltuieli de expertiză, proiectare şi execuţie privind consolidări şi intervenţii 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 DALI+audit energetic +DTAC+PT+DDE+Reab Grup Scolar Ungureanu 100,00 0,00 100,00 Capitolul 66.02 Sănătate 4.709,52 0,00 1.716,97 0,00) 2.992,55 66.02.06 Spitale 4.709,52 0,00 1.716,97 0,00| 2.992,55 Dotări independente şi alte investiţii 4.709,52 0,00 1.716,97 0,00| 2.892,55 i. Dotări independente 4.331,20 0,00 1.716,97 0,00| 2.614,23 Consola ecocardiograf Spital Louis Turcanu 82,00 0,00 82,00 0,00 0,00 RK pediatrie montaj ascensor Spital Louis Turcanu 505,20 0,00 505,20 0,00 0,00[%

Nominalizarea achizițiilor de bunuri şi a altor cheltuieli de investiții Total 2012 | Buget stat | Surse Proprii | Credite | Buget Local |Aparat computer tomograf pentru Spitalul Louis Turcanu 15,00 0,00 0,00 15,00 Masina de gatit electrica-1 buc-Spita! Louis Turcanu 9,90 9,90 Hota profesionala inox- 1 buc-Spita! Louis Turcanu 3,10 3,10 Masa de lucru cu usi culisante inox- 1 buc Spital Louis Turcanu 3,00 3,00 Dulapuri suspendate inox- 5 buc Spital Louis Turcanu 9,30 9,30 Dulap frigorific dubiu inox- 1 buc Spital Louis Turcanu 9,90 9,90| Rait depozitare inox- 10 buc-Spital Louis Turcanu 30,00 30,00 Ecocardiograf cu soft de interpretare Spital Louis Turcanu 23,28 0,00 0,00 23,28 Ecocardiograf portabil GE Vscan Spital Louis Turcanu 32,00 32,00 Echipamente diagnostic fibroza chistica NANODUCT Spital Louis Turcanu 26,00 26,00 Microtom semiautomat Spital Louis Turcanu 58,00 58,00 0,00 0,00 Uscator industria! rufe Spital Louis Turcanu 100,00 0,00 0,00 100,00 Masina de spalat rufe industriale Spital Louis Turcanu 100,00 0,00 0,00 100,00 Licenta program infoHospita! Spital V Babes 75,00 75,00 0,00 0,00 Sistem supraveghere video Spital V. Babes 9,501 9,50 0,00 0,00 Sistem acces control Spital V. Babes 10,50 10,50 0,00 0,00 Bioimpedatometru Spital V Babes 15,00] 15,00 0,00 0,00; Aparat Roentgen digital Post Scopie si Grafie Spital V. Babes 80,00 0,00 0,00 80,00 Achizitie Statie de monitorizare hemodinamica la UMF V Babes 200,00 0,00 0,00 Aparat computer tomograf pentru Spitalul Municipal 700,00 0,00 0,00 0,00 a Aparat anestezie (3 buc) cofinantare 5% Spital Clinic Municipal 26,40 26,40 Ecocardiograf cu sonda endoscopica si cardiaca Spital Clinic Municipal 496,00 496,00 Consola cu micromotor pentru chirugia urechii si doua manere de mana Spital Clinic Municipal 90,00 90,00 Videolaringoscop Spital Clinic Municipal 45,00 O Trusa ortopedie Spitat Clinic Municipai 36,00 „00 Aparat anesstzie Spital Clinic Municipal 96,75 986,75 Lampa chirurgicala cu picior Spital Clinic Municipal 4,60 4,60 Paturi Sectia AT? Spital Clinic Municipal (5 buc) 75,00 75.00 Optica pentru aparatul cisloscop Spiltal Clinic Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 Lampa scialitica Spital Clinic Municipal 80,82 80,82 0,00 0,00 Electrocardiograf Spital Clinic Municipal 12,00 12,00 0,00 0,00 Ecograf cu sonda intraoperatorie Spiatl Clinic Municpal 25,00 25,00 0,00 0,00 Ecograf portabit Spital Clinic Municipal 13,00 13,00 0,00 0,00 Rezectoscop Spital Clinic Municipal 26,00 26,00 0,00 0,00 Aparatura digitala de radiodiagnostic si imagistica medicala Spital Clinic Municipal 235,00 235,00 0,00 0,00 |Aparate de anestezie Spital Clinic Municipal 127,57 127,57 0,00 0,00 Aspirator chirurgical Spital Clinic Municipal 400 4,00 0,00 0,00 Monitoare EKS Spital Clinic Municipal (4 buc) 52,00 52,00 0,00 0,00 Holter EKG Spital Clinic Municipal - Spital Clinic Municipal 25,00 25,00 0,00 0,00 [Autoutilitare diferenta de valoare Spital Clinic Municipal 17,50 17,50 0,00 0,00 Autoclav Spital Clinic Municipal 21,80 21,60 0,00 0,00 Pupinel Spital Clinic Municipal 8,00 8,00 9,00 0,00 EKG Spital Clinic Municipal 14,00 14,00 0,00 0,00 Injectomat Spital Clinic Municipal _ 7,00 7,00 0,00 0,00 Gastroscop Spital Clinic Municipal 42,00 42,00 0,00 0,00 Satelit IC Spital Clinic Municipal 86,98 66,98 0,00 0,00 Aparat terapie unde scurte Spital Clinic Municipal 25,00 25,00 0,00 0,00l:

Nominalizarea achizițiilor de bunuri şi a altor cheltuieli de investiții Total 2012 | Buget stat | Surse Proprit | Credite | Buget Local Aparat electroterapie 2 canale- 1 bucata Spital Clinic Municipal 12,00 12,90 0,00 0,00 Etuva- 1 bucata Spital Clinic Municipal 10,00 10,00 0,00 0,00 Centrifuga - 1 bucata Spital Clinic Municipal 14,00 14,00 0,00 0,00 Electrocauter Spital Clinic Muncipal 5,00 8,00 0,00 0,00 Autoclav-1 bucata Spital Clinic Municipal 16,00 16,00 0,00 0,00 Achizitionare lift caldire Clinicile Noi a Spitalului Clinic Municipal 180,00 180,00 Ap nestezie Spital Clinic Municipal 95.00 95,00 0,00 [Ap stilat apa Spital Clinic Municpal 5,30 6,30 0.00 Aparat anestezie sectia ORL Spital Clinic Municipal 223,00 0,00 223,00 Ill. Cheltuieli de expertiză, proiectare şi execuţie privind consolidări şi intervenții 378,32 0,00 0,00 0,00 378,32 DALI+PT Dezvoltarea unui sitern regional transfrontalier de telemedicina pentru diagnosticul si tratamentul cancerului genital in aria Timisoara- Szeged 90,00 0,00 0,00 90,00 DALI-Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de Centre Medicale de Excelenta pentru imbunatatirea diagnosticului antenatal al malformatiitor fetale in aria Timisoara-Varset 38,20 0,00 0,00 38,20 ET (inclusiv releveu) +Studiu geo + DALI - Cresterea calitatii serviciilor medicale in cadrul Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes" 49,49 0,00 0,00 49,49 SF+PT Extindere Corp B Sectiile chirurgie prematuri si Laborator Pneumoftiziologie si reabilitare cladire existenta la Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii 'Louis Turcanu” 200,63 0,00 0,00 200,63 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 1.324,89 0,00 141,00 0.00[ 1.183,89 67.02.03.04 instituții publice de spectacole şi concerte 798,40 0,00 141,00 0,00 657,40 Dotări independente şi alte investiţii 798,40 0,00 141,00 0,00 557,40 . Dotări independente 798,40 0,00, 141,00 0,00 557,40 Dotări Teatrul German 330,00 9,00 30,00 9,00 300,00 Moving head -2 buc 40,00 0,00 40,00 Player profesional cu SD card si CF card-3 buc 11,80 0,00 11,50 Tiristori - dimmeri modulari 2 buc 22,00 0,00 22,00 [Tablou electric-Alimentare electrica de putere scena 50,00 0,00 50,00 Calculator PC monitor si imprimanta 3 buc 7,50 0,00 7,50 Sister de comanda si achiztionare on line bilete intrare spectacole 54,00 30,00 24,00 Boxe audio (subwofer+accesorii) 1 buc 15,90 0,00 15,00 Amplificatoare audio de putere cu racktmixerde putere+crosso' 45,00 0,00 45,00 Reflectoare 11 buc 32,00 0,00 52,00 Calcator profesional 10,00 0,00 10,00 Licente programe calculator-2 buc 4,00 0,00 4,00 Sistem de sustinere reflectoare (RIVALTE) 19,00 0,00 19,00 Dotări Teatrul Maghiar 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Orga de iurnini 45,00 0,00 45,00 Reflector 1000W 2,50 0,00 2,50 Reflector 2000W 3,60 0,00 3,60 Reflectoare profile (10 buc) 30,00 0,00 30,00 Dimmer 12 canale (2 buc) 32,00 0,00 32,00 Minidisc player 3,50 0,00 3,50 CD player dublu 4,50 0,00 4,50 Boxe active (4 buc) 8,00 0,00 8,00 Mixer audio 5,00 0,00 5,00 Lift (Reparatie Capitala) 65,90 0,00 65,90

Nominalizarea achizițiilor de bunuri TI şi a altor cheltuieli de investiții Total2012 | Buget stat | Surse Proprii | Credite | Buget Local Dotări Filarmonica 268,40 0,00 111,00 0,00 157,40 Xilofon 15,30 0,00 15,30 0,00 0,00 Flaut profesional in sol 22,00 22,00 0,00 Flaut profesional in do 27,00 27,00 0,00 Clarinet Sib si La 31,00 31,00 0,00 Glokenspiel 6,50 56,50 0,00 Masina confectionat ancii fagot 7,00 7,00 0,00 Licenta soft antivirus 2,20 2,20 0,00 Echipament de ridicare si manipulare prevazut cu 2 electroplan 50,00 0,00 50,00 Sistem sonorizare scena 25,40 0,00 25,40 [Rampe pentru persoane cu dizabilitati 0,00 0,00 0,00 Sistem de supraveghere antiincendiu 0,00 0,00 0,00 Practicabile pentru amenajarea scenei Salii Capitol 82,00 0.00 82,00) 67.02.05.01 Sport 259,04 0,00 259,04 Dotari Sala Olimpia 259,04 0,00 0,00 259,04 Tabela electronica FIBA cu 2 module laterale afisare numerica -Sala Olimpia 154,57 0,00 154,57 Lumini perimetrale pentru panouri baschet FIBA Sala Olimpia 4,47 0,00 4,47 SF+PT=DDE pt patru bazine de inot din cartiere 100,00 0,00 100,00 67.02.08.03 Întreţinere grădini, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement 267,45 0,00 0,00 0,00 267,45 Dotări independente şi alte investiții 267,45 0,00 0,00 0,00 267,45 il Studii şi proiecte 267,45 0,00 0,00 0,00 267,45 [ Dotări independente Mediu 287,45 0,00] 0,00 0,00 267,45 Studii şi Proiecte 267,45 0,00 0,00 0,00 267,45 DALI +PT Reabilitare fatada, intrari, sonorizare, climatizare si extindere sala C.Jude 37,01 37,01 Actualizare documentatie tehnico-economica Faza PT, CS, si ODE pentru "Cladire educationala multifunctionala la Gradina 40,00 40,001 DALI+PT Modernizare parcul Lidia Padurice Giroc 88,04 0,00 0,00 0,00 88,04 SF+PT Reconstuctia ecologica a baltii de pe str Lamaitei 102,40 0,00 0,00 0,00 102,40 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţă socială 160,38 0,00 0,00 0,00 160,38 68.02.15 Prevenirea excluderii sociale 1 160,38 0,00 0,00 0,00 160,38 58.02.15.01 Centrul Comunitar 59,62 0,00 0,00 9,00 69,52 Dotări independente şi alte investiţii 569,62 0,00 0,00 0,00 569,62 Il Siudii şi proiecte 569,62 0,00 0,00 0,00 69,62 DALI+PT Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii Serviciului pentru Protectia Copilului si Familiei, str Platanilor 2 15,92 0,00 0,00 0,00 15,92 DALI+PT Reabilitarea Centrului de zi pentru copii cu dizabilitati Podul Lung 20,10 0,00 20,10 [pare Reabilitare cladire pentru persoane in dificultate (str.Ptavosin nr.21) 33,60 0.00 0,00 0,00 68.02.15.02 Cantina de Ajutor Social 90,76 0,00 0,00 0,00 Dotări independente şi alte investiţii 90,76 0,00 0,00 0,00 l. Dotări independente 66,16 0,00 0,00 0,00 Marmita cilindrica 45,67 0,00 maşina de tocat carne 2,06 0,00 maşina de tăiat legume 2,50 0,00 masina curatat cartofi 4,93 0,00 mixer planetar 10,00 0,0Q IL. Studii şi proiecte 24,60 9,09 0,00 0,00

Nominalizarea achizițiilor de bunuri rate şi a altor cheltuieli de investiții Totai 2012 | Buget stat | Surse Proprii | Credite | Buget Local DALI + PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Cantinei de Ajutor Social pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost, Telegrafului 8 24,60 0,00 0,00 0,00 24,60 Capitolul 70.02 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 5.701,20 0,00 0,00 0,00] 5.701,20 70.02.03 Locuinţe 1.971,56 0,00 0,00 0,00) 1.971,56 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinte 1.971,56 0,00 0,00 0,00 1.971,56 Dotări independente şi alte investiții 1.971,56 0,00 0,00 0,00) 1.971,58 IL Studii şi proiecte 1.971,56 0,00 0,00 0,00| 1.971,56 Asistenţa tehnică pentru 72 imobile 56,56 0,00 0,00 0,00 6,56 Asistenta tehnica imobile reabilitare in cadrul POR 2007 2013 82.00 0,00 82,00 Consultanta privind implementarea POR 2007-2013 83,00 0.00 83.00 Expertiza, audit, DALI+PT la blocuri locuinte Municipiul Timisoara 1.800,00 0,00 1.800,00 70.02.05 Alimentări cu apă şi amenajări hidrotehnice 780,30 0,00 0,00 0,00 760,30 70.02.0501 Alimentări cu apă 760,30 0,00 0,00 0,00 760,30 IL Studii şi proiecte 760,30 0,00 0,00 0,00 760,30 Reabilitare conducta apa si bransamente zona Fabric, HCL 73/2011 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50 Reabilitare conducta apa strada Uzinei, HCL 74/2011 0,40 0,00 0,00 0,00 0,40) SF+PT Fantana stradala Parc Cugir Zona Felix 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) SF+PT Reabilitare retea de apa zona Ronat triaj si canal Calea Ghirodei 75,00 0,00 0,00 0,00 75.00 SF Intregiri retele apa - canal Municipiul Timisoara et. ll 74,40 0,00 0,00 0,00 74,40 ISF+PT Reabilitare retele apqa-canal Str Alunis 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 SF+PT Reabilitare retele apa zona Balcescu etapa 1 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 ISF+PT Reabilitare canal zona Dambovita-Lacului 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 SF Reabilitari retele apa-canal in Mun Timisoara et 1 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 SF Fantani ornamentale 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 SF Exe: fantani publice forate în Municipiul Timisoara 15,90 0,00 0.00 0,00 15,00 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor şi dezvoltării comunale 2.969,34 0,00 0,00 0,00, 2.969,34 Il. Studii şi proiecte 2.894,29 0,00 0,00 0,00| 2.894,29 Consultanta + Studii si proiecte pentru accesare fonduri! europene 100,00 9,00 0,00 0,00 100,00 Monument comemorativ Karlsruhe 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 SF+PT Racardare la reta metropolitana (fibra optica) pentru sistem supravegherepentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in municipiul Timisoara 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Studiu de oportunitate si cerere de finantare pt. Sistemul de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in municipiul Timisoara 58,11 0,00 0,00 0,00 58,11 SF:PT Trafic managernent si supraveghere video 255,33 0,00 0,00 0,00 255,33 CF+ Documentatie pentru modernizarea statiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Crestere Timisoara 128,13 0,00 0,00 0,00 128,13 SF+PT Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor! Canalului Bega Timisoara, HCL 352/2010 234,94 0,00 0,00 0,00 234,94 Actualizare SF + PT, Reabilitare spatii publice din centrul istoric al orasului Timisoara (CETATE ) 243,35 0,00 243,35 SF+PT Centru Regional de Competente si Dezvoltare ai Furnizoritor in Sectorul Automotive 73,50 0,00 73,50

Nominalizarea achizițiilor de bunuri şi a altor cheltuieli de investiţii Total 2012 | Buget stat | Surse Proprii | Credite | Buget Local PUG Municipiul Timisoara 1.476,92 0,00 1.476,92 Consultanta pentru verificarea si modificarea conceptului general de dezvoltare urbana a municipiului Timisoara 79,45 0,00 79,45 SF+PT spațiu depozitare arhivă cu utilități locația Parc Industrial Freidorf (inclusiv generator curent) HCL 31/2012 134,56 0,00 134,56 Il. Alte cheltuieli asimilate investitiilor 75,05 0,00 0,00 0,00 75,05 Aport capita! Asociatia Cluster regional TIC- Regiunea Vest Romania 0,05 0,00 0,05 Actualizare harta zgomot 75.00 0,00 75,00 Capitolul 81.02 Combustibili şi energie 43,48 0,00 0,00 0,00 43,48 81.02.06 Energie termică 43,48 0,00 0,06 0,00 43,48 Il. Studii şi proiecte 12,48 0,00 0,00 0,00 12,48 DALI+PT Reabilitare termica cladiri -proiectare obiective Municipiul Timisoara 12,48 0,00 0,00 0,00 12,48 iH. Alte cheltuieli asimilate investitiilor 31,00 0,00 0,00 0,00 31,00 |Aport capital International Recycling Energy 31,00 0,00 0,00 0,00 31,00 Capitolul 84.02 Transporturi 12.025,45 0,00 0,00 0,00| 12.025,45 84.02.03 Transport rutier 9.571,50 0,00 0,00 0,00| 9.571,50 84.02.03.01 Drumuri şi poduri 179,92 0,00 0,00 0,00 179,92 IL Studii şi proiecte 179,92 0,00 0,00 0,00 179,92 SF+PT Amenajare Complex rutier zona Michelangelo 179,92[ 0,00 0,00 0,00 179,92 84.02.03.02 Transportul în comun 8.508,67 | 0,00 0,00] 0,00| 8.508,67 i. Dotări independente 7.607,47 0,00 0,00 0,00; 7.607,47 Maşini, echipamente şi mijloace de transport 7.587,47 0,00 0,00 0,00) 7.587,47 Autobuze articulate (30 buc.)+Autocar 6.993,97 0,00 0,00 0,00| 6.993,97 [Tramvaie folosite 583,50 0,00 0,00 0,00 583,50 [Achiziţii tramvaie noi 10.000 3,00 000| 0.00 10,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 [Achiziţii refugii călători 20,00 0,00 0,00 20,00 Il. Studii şi proiecte 201,20 0,00 0,00 0,00 901,20 Studii şi Proiecte Primărie 258,53 0,00 0,00 0,00 258,53 SF+PT Reabilitare linii tramvai si modernizare trame stradale str Stefan cel Mare din Mun Timisoara 258,53 0,00 258,53 Studii şi Proiecte RATT 542,67 0,00 0,00 0,00 642,67 SF+PT Extindere rețea troleibuz Dumbrăviţa 191,88 0,00 0,00 0,00 191,88 SF+PT Extindere rețea troleibuz Ghiroda 192,08 0,00 0,00 0,00 192,08 SF+PT Extindere linie tramvai cale Moşniţa 258,71 0,00 0,00 0,00 258,71 84.02.03.03 Străzi 882,91 0,00 0,00 0,00 882,91 IL. Studii şi proiecte 882,91 0,00 0,00 0,00 882,91 SF+PT Amenajare str. Gladiolelor 5,83 0,00 0,00 0,00 5,63 SF+PT Amenajare Zona Câmpului 44,27 0,00 0,00 0,00 44,27 SF+PT Amenajare zona Weismillier-Laurenţiu Nicoară 46,87 0,00 0,00 0,00 46,87 SF+PT Reamenajare geometrie intersecție P-ţa Bălcescu 36,39 0,00 0,00 0,00 36,39 SF+PT Amenajare str. Gheorghe Cotoşman 19,75 0,00 0,00 0,00 19,75 SF+PT Amenajare legatura intre str Torac si calea Stan Vidrighin 27,00 0,00 27,00 SF+PT Pasaj inferior Solventul 141,00 0,00 141,00 SF+PT Pasaj Jiul 141,00 0,00 141,00 SF+PT Pasaj Popa Sapca 141,00 0,00 0,00 0,00 141,00 SF+PT Drum legatura Calea Buziasului- Str Siemens, Sens Giratoriu Calea Buziasului, Parcare Publica 170,00 0,00 170,00 Alte studii şi proiecte drumuri 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00

Director Economic i Ec. Smaranda HARACICU Verificat 4 Întocmit Consilier, Bogdan ÎNominalizarea achizițiilor de bunuri şi a altor cheltuieli de investiţii Total 2012 | Buget stat | Surse Proprii | Credite | Buget Local 84.02.50 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 2.453,95 0,00 0,00 9,00| 2.453,95 Dotări independente 2.453,95 0,00 0,00 0,00| 2.453,95 [pa ţii mijloace de transport HCL 47/2004(rata BRD) 2.453,95 0,00 0,00 0,00 2.453,95 tare