keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 186/24.04.2018 privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.159 din 31.10.2016 privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări în Municipiul Timişoara

24.04.2018

Hotararea Consiliului Local 186/24.04.2018
privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.159 din 31.10.2016 privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări în Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2018-7727/03.04.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara-domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2018-7727 din data de 03.04.2018 al Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data 11.04.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 7727/03.04.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 159/31.10.2016 privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări în Municipiul Timişoara;
Având în vedere prevederile art.17 alin.3 , art. 59, alin.2 din Legea nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată;
Având în vedere prevederile art.5 lit.g, art.9 alin.2, art.12 alin.6 din Legea nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată.
Având în vedere prevederile art.6 şi 31 din Ordonanţa de Urgenţă nr.195/2005 privind protecţia mediului, actualizată;
În conformitate cu prevederile art.4, din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.d) şi alin.(6) lit.a) punctul 9 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.159/31.10.2016 privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări în Municipiul Timişoara, se modifică şi se completează, după cum urmează:
1. La art.9, alin. (1) se modifică şi se completează prin introducerea literei A şi va avea următorul cuprins:
"Pentru obţinerea Autorizaţiei de construire şi/sau desfiinţare, beneficiarii lucrărilor de construire şi/sau demolare, aşa cum acestea sunt definite la art.3 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, se obligă să solicite avizul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timişoara, condiţie impusă în Certificatul de Urbanism."
2. La art.9, alin. (1) se completează prin introducerea literei B şi va avea următorul cuprins:
"Avizul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timişoara, este valabil numai însoţit de Planul de eliminare a deşeurilor rezultate din realizarea investiţiei (dacă este cazul), precum şi de Planul de situaţie propus al investiţiei vizat spre neschimbare.
Urmărirea punerii în aplicare şi respectarea prevederilor Avizului compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timişoara, se vor efectua de către persoanele desemnate din cadrul acestuia."
3. La art.9, alin. (1) se completează prin introducerea literei C şi va avea următorul cuprins:
"Beneficiarii şi/sau executanţii lucrărilor nu vor prezenta Planul de eliminare a deşeurilor, pentru următoarele investiţii:
- pentru lucrările deja finalizate - intrare în legalitate;
- pentru schimbări de destinaţie fără modificări interioare/exterioare şi/sau structurale;
- pentru branşamente şi racorduri la reţelele de utilităţi;
- pentru lucrările de construcţii cu caracter provizoriu (amplasare firmă/reclamă/copertină/marchize pe faţadă, construcţii modulare/chioşcuri care nu au fundaţii);
- PUZ/PUD/PUG/Avize de oportunitate."
4. La art.9, alin.2, lit. (A) se modifică şi va avea următorul conţinut: Conţinutul Planului de eliminare a deşeurilor rezultate din lucrările de construire şi/sau demolare, aşa cum acestea sunt definite la art.3, din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare este următorul:
a)denumirea şi adresa producătorului/generatorului de deşeuri;
b) locul generării deşeurilor (locaţia investiţiei);
c) tipul şi cantitatea deşeurilor ce se vor genera (conform codurilor de deşeuri care sunt prevăzute la capitolul 17 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE);
d) descrierea modului de gestiune a deşeurilor generate - precolectare, colectare, transport, depozitare sau altă formă de eliminare finală;
e) tipul recipientelor utilizate pentru precolectarea deşeurilor - containere de diverse capacităţi; în cazul deşeurilor periculoase se va specifica capacitatea recipientelor speciale utilizate;
f) denumirea şi adresa transportatorului deşeurilor şi copia contractului încheiat cu acesta, iar în cazul în care transportul se efectuează în regie proprie se va menţiona tipul şi numărul de înmatriculare al vehiculului de transport;
g) locul depozitării finale sau a incinerării deşeurilor - se prezintă copia contractului încheiat cu operatorul depozitului sau incineratorului;
h) numele şi prenumele responsabilului cu gestionarea deşeurilor din cadrul unităţii;
i) data întocmirii planului şi semnătura responsabilului cu gestionarea deşeurilor.
5. La art.11 se completează prin introducerea unei noi litere t, care are următorul cuprins:"să aducă la starea iniţială zonele verzi afectate de lucrările edilitar-gospodăreşti".
6. La art.12, alin.4 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1500-2000 lei pentru persoane fizice şi de la 2000-2500 lei pentru persoane juridice nerespectarea prevederilor art.11, lit.a-r, lit.t."

Art.2: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
OCTAVIAN MAZILU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR SC2018-7727/03.04.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.159

din 31.10.2016 privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări în Municipiul Timişoara

De la data adoptării Hotărârii Consiliului Local nr. 159 din 31.10.2016 și până în prezent, au intervenit modificări cu privire le modul în care sunt emise avizele compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timişoara, în vederea obţinerii Autorizaţiei de construire sau desfiinţare.

Direcţia de Mediu prin compartimentul de specialitate elibera aviz gestiune deşeuri pentru lucrările noi de investiţii publice de interes local şi pentru lucrările de construcţii, reabilitări şi demolări a clădirilor civile, publice sau industriale, precum şi aviz de principiu mediu urban, în vederea obţinerii Autorizaţiei de construire sau desfiinţare.

Avizul gestiune deşeuri era valabil numai însoţit de Planul de eliminare a deşeurilor rezultate din realizarea investiţiilor menţionate mai sus, iar avizul de principiu mediu urban era insoţit de Planul de situaţie propus. Potrivit celor expuse mai sus, se impune simplificarea pocedurilor de emitere a avizelor eliberate de către Direcţia de Mediu, prin emiterea unui singur aviz, având denumirea Aviz de principiu mediu urban şi gestiune deşeuri. Avizul de principiu mediu urban şi gestiune deşeuri este valabil însoţit de planul de situaţie vizat spre neschimbare şi Planul de eliminare a deşeurilor rezultate din realizarea investiţiei, avizat de Serviciul Reglementare, Monitorizare, Protectie şi Ameliorare Mediu.

Pentru a urmări modul de gestionare a deşeurilor, la finalizarea investiţiei beneficiarii şi/sau executanţii lucrărilor vor întocmi un raport final care să conţină tipurile şi cantităţile reale rezultate din lucrare, precum şi documente justificative privind eliminarea acestor deşeuri.

De asemenea beneficiarii şi/sau executanţii lucrărilor au obligaţia de a respecta prevederile Planului de eliminare a deşeurilor avizat de compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timişoara.

Având în vedere cele menţionate mai sus, se impune enumerarea investiţiilor care nu generează deşeuri, drept urmare nu necesită Planul de eliminare a deşeurilor. La art.3 din Legea nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, sunt definite lucrările de construire/desfiinţare, care necesită autorizaţie de construire sau desfiinţare. Conform art.6 din Ordonanţa de Urgenţă nr.195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, protecţia mediului constituie obligaţia şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale. Potrivit prevederilor art. 17, alin. 3 din Legea nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată “Titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construcţie şi/sau desfiinţări au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări astfel încât să atingă progresiv, până la 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE”.

De asemenea în conformitate cu prevederile art.59, alin.2 din actul normativ menţionat mai sus, autorităţile administraţiei publice locale a unităţilor administrativ-teritoriale aprobă, prin hotărâri ale consiliului local, măsurile necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării sau gestionării necontrolate a deşeurilor. Urmare a celor expuse mai sus, considerăm necesară și oportună, aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la la Hotărârea Consiliului Local nr. 159 din 31.10.2016 privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări în municipiului Timişoara, după cum urmează:

1. La art.9, alin. (1) se modifică şi se completează prin introducerea literei A şi va avea următorul cuprins: „Pentru obţinerea Autorizaţiei de construire şi/sau desfiinţare, beneficiarii lucrărilor de construire şi/sau demolare, aşa cum acestea sunt definite la art.3 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, se obligă să solicite avizul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timişoara, condiţie impusă în Certificatul de Urbanism.”

2. La art.9, alin. (1) se completează prin introducerea prin introducerea literei B şi va avea următorul cuprins: Avizul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timişoara, este valabil numai însoţit de Planul de eliminare a deşeurilor rezultate din realizarea investiţiei (dacă este cazul), precum şi de Planul de situaţie propus al investiţiei vizat spre neschimbare. Urmărirea punerii în aplicare şi respectarea prevederilor Avizului compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timişoara, se vor efectua de către persoanele desemnate din cadrul acestuia.

3. La art.9, alin. (1) se completează prin introducerea literei C şi va avea următorul cuprins: Beneficiarii şi/sau executanţii lucrărilor nu vor prezenta Planul de eliminare a deşeurilor, pentru

următoarele investiţii: - pentru lucrările deja finalizate – intrare în legalitate; - pentru schimbări de destinaţie fără modificări interioare/exterioare şi/sau structurale; - pentru branşamente şi racorduri la reţelele de utilităţi; - pentru lucrările de construcţii cu caracter provizoriu (amplasare firmă/reclamă/copertină/marchize pe

faţadă, construcţii modulare/chioşcuri care nu au fundaţii); - PUZ/PUD/PUG/Avize de oportunitate.

4. La art.9, alin.2, lit. (A) se modifică şi va avea următorul conţinut: Conţinutul Planului de eliminare a deşeurilor rezultate din lucrările de construire şi/sau demolare, aşa cum acestea sunt definite la art.3, din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare este următorul: a)denumirea şi adresa producătorului/generatorului de deşeuri;

b) locul generării deşeurilor (locaţia investiţiei); c) tipul şi cantitatea deşeurilor ce se vor genera (conform codurilor de deşeuri care sunt prevăzute la capitolul 17 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE); d) descrierea modului de gestiune a deşeurilor generate – precolectare, colectare, transport, depozitare sau altă formă de eliminare finală; e) tipul recipientelor utilizate pentru precolectarea deşeurilor – containere de diverse capacităţi; în cazul deşeurilor periculoase se va specifica capacitatea recipientelor speciale utilizate; f) denumirea şi adresa transportatorului deşeurilor şi copia contractului încheiat cu acesta, iar în cazul în care transportul se efectuează în regie proprie se va menţiona tipul şi numărul de înmatriculare al vehiculului de transport; g) locul depozitării finale sau a incinerării deşeurilor – se prezintă copia contractului încheiat cu operatorul depozitului sau incineratorului;

h) numele şi prenumele responsabilului cu gestionarea deşeurilor din cadrul unităţii; i) data întocmirii planului şi semnătura responsabilului cu gestionarea deşeurilor.

5. La art.11 se completează prin introducerea unei noi litere t, care are următorul cuprins:“să aducă la starea iniţială zonele verzi afectate de lucrările edilitar-gospodăreşti”.

6. La art.12, alin.4 se modifică şi va avea următorul cuprins:”Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1500-2000 lei pentru persoane fizice şi de la 2000-2500 lei pentru persoane juridice nerespectarea prevederilor art.11, lit.a-r, lit.t.”

PRIMAR VICEPRIMAR NICOLAE ROBU DAN DIACONU

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU

ADRIAN BERE-SEMEREDI

Cod FO53-03, Ver.2

Atasament: Raport_specialitate.pdf

1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMĂRIA NR.SC2018-7727/03.04.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind oportunitatea proiectului de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 159 din 31.10.2016 privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor din

construcţii şi demolări în Municipiul Timişoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2018-7727/03.04.2018 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.159 din 31.10.2016 privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor din cosntrucţii şi demolări în Municipiul Timişoara, prin care se propune modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.159 din 31.10.2016 privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări în Municipiul Timişoara. Facem următoarele precizări:

La art.3 din Legea nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, sunt definite lucrările de construire/desfiinţare, care necesită autorizaţie de construire sau desfiinţare.

Conform art.6 din Ordonanţa de Urgenţă nr.195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, protecţia mediului constituie obligaţia şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale. Potrivit prevederilor art. 17, alin. 3 din Legea nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată “Titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construcţie şi/sau desfiinţări au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări astfel încât să atingă progresiv, până la 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE”.

De asemenea în conformitate cu prevederile art.59, alin.2 din actul normativ menţionat mai sus, autorităţile administraţiei publice locale a unităţilor administrativ-teritoriale aprobă, prin hotărâri ale consiliului local, măsurile necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării sau gestionării necontrolate a deşeurilor.

Propunem modificarea şi completarea art.9, 11 şi 12 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.159 din 31.10.2016 privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări în Municipiul Timişoara.

1. La art.9, alin. (1) se modifică şi se completează prin introducerea literei A şi va avea următorul cuprins: „Pentru obţinerea autorizaţiei de construire şi/sau desfiinţare, beneficiarii lucrărilor de construire şi/sau demolare, aşa cum acestea sunt definite la art.3 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, se obligă să solicite avizul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timişoara, condiţie impusă în Certificatul de Urbanism.”

2. La art.9, alin. (1) se completează prin introducerea prin introducerea literei B şi va avea următorul cuprins: Avizul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timişoara, este valabil numai însoţit de Planul de eliminare a deşeurilor rezultate din realizarea investiţiei (dacă este cazul), precum şi de Planul de situaţie propus al investiţiei vizat spre neschimbare. Urmărirea punerii în aplicare şi respectarea prevederilor Avizului compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timişoara, se vor efectua de către persoanele desemnate din cadrul acestuia.

3. La art.9, alin. (1) se completează prin introducerea literei C şi va avea următorul cuprins: Beneficiarii şi/sau executanţii lucrărilor nu vor prezenta Planul de eliminare a deşeurilor, pentru

următoarele investiţii:

2

- pentru lucrările deja finalizate – intrare în legalitate; - pentru schimbări de destinaţie fără modificări interioare/exterioare şi/sau structurale; - pentru branşamente şi racorduri la reţelele de utilităţi; - pentru lucrările de construcţii cu caracter provizoriu (amplasare firmă/reclamă/copertină/marchize pe

faţadă, construcţii modulare/chioşcuri care nu au fundaţii); - PUZ/PUD/PUG/Avize de oportunitate.

4. La art.9, alin.2, lit. (A) se modifică şi va avea următorul conţinut: Conţinutul Planului de eliminare a deşeurilor rezultate din lucrările de construire şi/sau demolare, aşa cum acestea sunt definite la art.3, din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare este următorul: a)denumirea şi adresa producătorului/generatorului de deşeuri;

b) locul generării deşeurilor (locaţia investiţiei); c) tipul şi cantitatea deşeurilor ce se vor genera (conform codurilor de deşeuri care sunt prevăzute la capitolul 17 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE); d) descrierea modului de gestiune a deşeurilor generate – precolectare, colectare, transport, depozitare sau altă formă de eliminare finală; e) tipul recipientelor utilizate pentru precolectarea deşeurilor – containere de diverse capacităţi; în cazul deşeurilor periculoase se va specifica capacitatea recipientelor speciale utilizate; f) denumirea şi adresa transportatorului deşeurilor şi copia contractului încheiat cu acesta, iar în cazul în care transportul se efectuează în regie proprie se va menţiona tipul şi numărul de înmatriculare al vehiculului de transport; g) locul depozitării finale sau a incinerării deşeurilor – se prezintă copia contractului încheiat cu operatorul depozitului sau incineratorului;

h) numele şi prenumele responsabilului cu gestionarea deşeurilor din cadrul unităţii; i) data întocmirii planului şi semnătura responsabilului cu gestionarea deşeurilor.

5. La art.11 se completează prin introducerea unei noi litere t, care are următorul cuprins:“să aducă la starea iniţială zonele verzi afectate de lucrările edilitar-gospodăreşti”.

6. La art.12, alin.4 se modifică şi va avea următorul cuprins: Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1500-2000 lei pentru persoane fizice şi de la 2000-2500 lei pentru persoane juridice nerespectarea prevederilor art.11, lit.a-r, lit.t. În concluzie, considerăm necesară şi oportună modificarea articolelor, întrucât legislaţia cu privire la modul

de gestiune a deşeurilor din construcţii/desfiinţări a suferit modificări. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciez că proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 159 din 31.10.2016 privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări în Municipiul Timişoara, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local. DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU ŞEF SERVICIU R.M.P.A.M. ADRIAN BERE-SEMEREDI ALEXANDRU GHIULAI

CONSILIER CLAUDIA DOBRE

Cod FO53-01,Ver.1

3