keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 335/22.06.2018 privind aprobarea documentaţiei cu titlul "Bilanţ real tehnologic şi optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a municipiului Timişoara aferent anului 2017 "

22.06.2018

Hotararea Consiliului Local 335/22.06.2018
privind aprobarea documentaţiei cu titlul "Bilanţ real tehnologic şi optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a municipiului Timişoara aferent anului 2017 "


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-13870/13.06.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-13870/13.06.2018 al Directiei Edilitare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 14.06.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018-13870/13.06.2018;
Având în vedere adresa Companiei Locale de Termoficare "Colterm" S.A. nr. 12415/30.05.2018 înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. RE2018-001204 din 30.05.2018;
Având în vedere adresa nr. 13048/07.06.2018 a Companiei Locale de Termoficare "Colterm" S.A. înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. RE2018-001245/07.06.2018;
Având în vedere adresa nr. 41594/31.05.2018 a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe , Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Conform prevederilor Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată;
Având în vedere art.35 alin.(1), lit.e) din Legea nr. 325 /2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică ;
Având în vedere Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termică al municipiului Timisoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 239/2009 ;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. b), c) şi d) si alin. (6) lit. a) pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă documentaţia cu titlul "Bilanţ real tehnologic şi optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a municipiului Timişoara aferent anului 2017", elaborată de INCDE-ICEMENERG Bucureşti, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează SC Compania Locală de Termoficare "Colterm" SA.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A.
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR SC2018 -

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRĂRE

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cu titlul “Bilanţ real tehnologic şi optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timişoara aferent

anului 2017 “ Compania Locală de Termoficare „COLTERM” S.A. are ca obiect de activitate producerea

energiei electrice şi termice, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice pentru încălzire şi apă caldă de consum.

Obiectul prezentei documentaţii îl constituie întocmirea bilanţului termoenergetic anual real, a bilanţului optimizat şi a bilanţului tehnologic de proiect, cu evidenţierea fluxurilor de energie intrate şi ieşite din contururile de bilanţ, pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică - SACET, aflat în administrarea „COLTERM” S.A.

În cadrul bilanţului termoenergetic anual real s-au determinat pierderile reale de energie termică pe contururile analizate, cauzele care conduc la aceste pierderi şi s-au recomandat măsuri tehnice de eliminare sau reducere a pierderilor, de îmbunătăţire a exploatării şi în final de creştere a eficienţei energetice a sistemului de termoficare.

Bilanţul optimizat s-a elaborat pe baza implementării măsurilor de creştere a eficienţei energetice propuse în bilanţul real.

Pierderile tehnologice de proiect s-au determinat în condiţiile menţinerii structurii actuale a instalaţiilor de termoficare şi considerând izolaţia şi învelişul protector în stare nouă, iar pierderile masice egale cu zero.

Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm necesară şi oportună aprobarea documentaţiei cu titlul “Bilanţ real tehnologic şi optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timişoara aferent anului 2017 “.

PRIMAR DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ

NICOLAE ROBU CULIŢĂ CHIŞ

Cod FO53-03,Ver.1

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA NR. SC2018-

RAPORT DE SPECIALITATE

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cu titlul “Bilanţ real tehnologic şi optimizat

al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timişoara aferent anului 2017 “

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018- a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cu titlul “Bilanţ real tehnologic şi optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timişoara aferent anului 2017 “ Facem următoarele precizări:

Compania SC „COLTERM” SA are ca obiect de activitate producerea energiei electrice şi termice, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice pentru încălzire şi apă caldă de consum.

Obiectul documentaţiei promovate pentru aprobare în Consiliul Local îl constituie întocmirea bilanţului termoenergetic anual real, al bilanţului optimizat şi al bilanţului tehnologic de proiect, cu evidenţierea fluxurilor de energie intrate şi ieşite din contururile de bilanţ, pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică–SACET, aflat în administrarea societăţii „COLTERM” SA.

In cadrul bilanţului termoenergetic anual real s-au determinat pierderile reale de energie termică pe contururile analizate, cauzele care conduc la aceste pierderi şi s-au recomandat măsuri tehnice de eliminare sau reducere a pierderilor, de îmbunătăţire a exploatării şi în final de creştere a eficienţei energetice a sistemului de termoficare.

Bilanţul optimizat s-a elaborat pe baza implementării măsurilor de creştere a eficienţei energetice propuse în bilanţul real.

Pierderile tehnologice de proiect s-au determinat în condiţiile menţinerii structurii actuale a instalaţiilor de termoficare şi considerând izolaţia şi învelişul protector în stare nouă, iar pierderile masice egale cu zero.

Lucrarea de bilanţ s-a elaborat în conformitate cu Legea nr. 121/2014- privind eficienţa energetică, Ghidul de elaborare a auditurilor energetice, Decizia 2123/23.09.2014 şi a actelor normative din domeniu în vigoare, de către Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Energie ICEMENERG Bucureşti acreditat de ANRSC.

În conformitate cu art.35 alin.(1), lit.e) din LEGEA nr. 325 /2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică şi a Regulamentului serviciului public de alimentare cu energie termică al Municipiului Timişoara, aprobat prin HCL nr.239/2009, SC COLTERM SA are obligaţia să întocmească anual şi să urmărească bilanţul energiei termice, aferent fiecărei activităţi prevăzute în licenţa nr. 2452/21.05.2013 clasa 2.

Având în vedere adresa nr. 13048/07.06.2018 a Companiei Locale de Termoficare Colterm S.A. înregistrată la Primăria Mun. Timişoara cu nr. RE2018-1245 /07.06.2018 prin care se precizează modul de calcul a pierderilor de energie termică suplimentare;

Menţionăm faptul că, în baza documentaţiei elaborate de INCDE ICEMENERG Bucureşti, au fost determinate valorile pierderilor reale de energie termică pentru activităţile de transport şi distribuţie a energiei termice ale COLTERM SA pentru perioada anului 2017, după cum urmează :

 Pierderi în reţelele de transport : 19,22% ;  Pierderi în reţelele de distribuţie : 17,27% ;  Pierderi în reţelele de distribuţie aferente CT cvartal : 19,19% ;  Pierderi în reţelele de distribuţie aferente CET Freidorf : 19,72% ;  Pierderi în reţelele de distribuţie aferente CT cvartal + CET Freidorf : 19,25% ;  Pierderi totale în reţelele de distribuţie : 17,38%.

Având în vedere adresa Companiei Locale de Termoficare ‘’COLTERM’’ S.A., nr.

12415/30.05.2018 înregistrată la P.M.T. cu nr. RE2018-001204 din 30.05.2018, prin care solicită Primăriei Municipiului Timişoara promovarea unei Hotărâri de Consiliu Local care să aprobe Bilanţul real al energiei termice aferent anului 2017, pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a Municipiului Timişoara;

Având în vedere adresa nr. 41594/31.05.2018 a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei;

În conformitate cu prevederile art.36 alin. (1),(2) litera ’’d’’,alin.(6) litera’’a’’pct.14 si art.45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată,

Având în vedere cele menţionate anterior, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cu titlul “Bilanţ real tehnologic şi optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timişoara aferent anului 2017 “ îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local. DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ ŞEF SERVICIU S.E.M.S.U.P. CULIŢĂ CHIŞ IOAN ZUBAŞCU CONSILIER

IOAN PIRSAK

Cod FO53-01,Ver.1

Atasament: Adresa_Colterm_nr._13048.pdf

! 6 ul OK.06 20 5 iC ZO ROMANIA (0, Judetul Timis Primaria Municipiului iscat Timişoara 2034 Capială Europeană a Culturii S-a inregistrat cu numarul : REZ018- 001245 din 07.06.2018 + Direcţia Edilitară „REOA Sesizări diverse Compartiment Termoficare, retele de gaz Am preluat de la Firma; 13048/07.06.2018 COLTERM SA jCu adresa; Timisoara EP, JOSEPH LONOVICI nr.4 Total 5 file Termen de.rezolvare: 07.07.2018 Obs. BILANT REAL, Termen directie: 22.06.2018 TEHNOLOGIC, SI OPTIMIZAT AL, EN TERMICE PT SIST CENTRALIZAT DE ALIM CU EN [TERMICA AL MUN TIMISOARA |AFERENT ANULUI 2017 Timisoara, la 07.06.201& Consilieri efereni Alexdndra Ciortan Cod FO -24 - 01, ver.3

Către, Primăria Municipiului Timișoara Direcţia Tehnică În conformitate cu Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325 din 14 iulie 2006, art. 35 alin. (1), lit. e) și a Regulamentului Serviciului public de alimentare cu energie termică al municipiului Timișoara, aprobat prin HCL 233 din 30.06.2009, COLTERM are obligația să întocmească anual şi să urmărească bilanţul energiei termice, aferent fiecărei activităţi prevăzute în licenţă, avizat de autoritatea competentă şi aprobat de autoritatea administraţiei publice locale. Având în vedere cele de mai sus, vă transmitem documentaţia privind “Bilanţul real, tehnologic și optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timișoara aferent anului 2017,”, elaborat de către INCDE ICEMENERG. Menţionăm faptul că, în baza lucrării elaborate de către INCDE ICEMENERG, au fost determinate valorile pierderilor reale de energie termică pentru activitățile de transport și distribuție a energiei termice ale COLTERM S.A,, pentru perioada anului 2017, după cum urmează: e Pierderi în rețelele de transport : 19,22%; (pag.25.) e Pierderi în rețelele de distribuţie: 17,27%; (pag.31.) e Pierderi în rețelele de distribuție aferente CT cvartal: 19,19%; (pag,40.) + Pierderi în rețelele de distribuție aferente CET Freidorf: 19,72%; (pag.40.) e Pierderi în rețelele de distribuție aferente CT cvartal + CET Freidorf: 19,25%; (pag.90.) » Pierderi totale în rețelele de distribuție: 17,38% (valoare rezultată din calcul) Anexat alăturăm lucrarea “Bilanţ real, tehnologic și optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timișoara aferent anului 2017”, elaborat de către INCDE ICEMENERG București Vă solicităm promovarea unei Hotărâri de Consiliu Local care să aprobe Bilanţul real al energiei termice pentru anul 2017, pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a municipiului Timișoara. Întocmit: Florin Soporan imisa AB coiterm.ro

Atasament: Adresa_Colterm_nr._12415.pdf

ut nl 2 m a O Dos do ROMANIA Cu Tudetul Timis Direcţia Edilitară O Primaria Municipiului Timisoara Timişoara 3021 Capitală Kuropeană a Culturii S-a inregistrat cu numarul : RE2018-001204 din 30.05.2018 RE04 Sesizări diverse Compartiment Termoficare, retele de gaz Am preluat de la Firma: 12415/30.05.2018 COLTERM SA Cu adresa: Timisoara EP, JOSEPH LONOVICI nr.4 Total 110 file Tetmen de rezolvare: 29.06.2018 Obs. BILANT REAL TEHNOLOGIC Termen directie: 14.06.2018 SI OPTIMIZAT AL ENERGIEI (TERMICE PT SISTEMUL CENTRALIZAT DE ALIM CU EN. [TERMICA AL MUN. TIMISOARA |JAFERENT ANULUI 2017 |Timisoara, la 30.05.2018 Consilier/Refereat, Ciortan | NI Cod FO -24 - 01, ver.3

compania locală de termoficare RER RAE EEE Lao? Către, Primăria Municipiului Timişoara Direcţia Edilitară Serviciul Energetic şi Monitorizarea Serviciilor de Utilităţi Publice Vă înaintăm spre aprobare lucrarea “Bilanţ real tehnologic și optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timișoara aferent anului 2017”. Lucrarea a fost întocmită de către INCDE-ICEMENERG Bucureşti, în calitate de auditor energetic atestat de ANRE, în condiţiile respectării prevederilor legale și însușit de către COLTERM Timișoara prin avizul CTEA nr.8/15.05.2018. Conform adresei ANRE nr. 84907/13.12.2017, până la modificarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr.325/2006, ANRE nu are bază legală în vederea avizării pierderilor reale și tehnologice ale activităţilor de producere, transport și distribuţie, motiv pentru care lucrarea nu trebuie avizată de către aceasta. Fieni st p Joseph a Ai grijă de calitatea serului pe sare il respi wav,

Atasament: Adresa_ANRE_nr._41594.pdf

35/31/2018 1:33 PM FROM: Fax Hewlett-Packard Company TO: 0256490241 PAGE: 001 OF 001 AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI n = Direcţia Gererală SN surse și snorgle termică Domnului Exit Serpe | Ţ IT DA [ sm ANA RARE Director General Compania Locălt de Terntoficare COLTERMSA (if 125 Referitor: scrisoarea dvs, rir, | 1668 din 18.05.2018, înregistrată la ANRE 18936diri 71.05.2018 adresei dvs, prin le de transgrart şi Energie lermică socfetății COLTERMT îm în tiaza, Deciziei lualtel CUM de De a. nr. 33 din.9 funie 2008, publicată in Monitorul Oficiul si României, Parle A 106 din 23 februarie 2009, concursul dinte login 4 (n cazul de față Lagoa nr, 16) și legea generali (în cazul de față Legea ne. 31/2006 câtă şi completată prin Legeă tr, 235/2016), se rezolvă în favettea Jegii speciale, conform REGIA generălibus deroguni, chiar dacă arest fapt rtu'tste prevăzut în legea Onflict între legea specială anterioară și legea generală ulterioară se rezolvă prin ij Aptilor potrivit diirora ndrma specială cu prioritate față de norma „generală far a norină speoială nu poate să fie modificată sau abrogată degât în rod PXpres printr-o i fermoenergetic Penttu anul şi ale valorilor pierderilor de că, vă comunieăân că bârnă la modificarea Legit serviciului public de ic 2006, ANRE orare bază] avizării profuriloritarifelor pentru € ad legtitice îi centrăle ie, f tra servteji 6 dotransport şi distrihuție'a energiei terrn ŞI implicitnici a prerderitot telindlugiice ale activităților de producere, şi Gistribuție a energiei tăria, Totoși, având în Vedete faptul că ICEMENERG dare "Bilanţ real, tehnologie, și și energi mul ceri enatele a Tiriișoate întocuiirea de bilenţ Copitălul If - Detoriiiinarea Municipiul Timişoară diri Inc sistemul bontializat de af Și anume: a lucrarea termice pentru sistemul centralizat de filirtentare cu aferent amilai 2017”, câte atestată de ANRE pentru “Pierderi reale: "aferente rețalei printare 19,23%, -aferente:rețelelar secundare ale ternrice-— Vot - aferenie rețelelor ale centralelor termite de cvartal — 15,33%; Pierderi tefinologicr! -alererite rețălei primare 9,715; -alerentere ateale termite FL, 19: k clar ale:centratelor termice de cvartal — 1,58%, cu prevederile aplicabile, St, Eonstardin Nuci nr. 3, & Tat (021) 327 BOD, Fac (BET =

Atasament: Bilant.pdf

: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie — ICEMENERG Bucureşti E ja FR Bd. Energeticienilor 8, 032092, Bucureşti 3, România “Edit N frate Ă Nr. R.C: J 40/4323/07.04.2014; CUI: RO 33034832 Tel: +4021 3462769; +4021 3465241; Fax: +4021 3465310 e-mail: icemenergBicemenerg.ro , web page: htip:/www.icemenerg.ro TITLUL LUCRARII: „BILANT REAL, TEHNOLOGIC Si OPTIMIZAT AL ENERGIEI TERMICE PENTRU SISTEMUL CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA A MUNICIPIULUI TIMISOARA AFERENT ANULUI 2017” CONTRACT: 01/59/2018 TERMEN DE PREDARE: 21.05.2018 | BENEFICIAR: COLTERM SA Timisoara | EXECUTANT: INCDE- ICEMENERG | DIRECTOR GENERAL: dr. ing. Adrian Andrei ADAM | | SEF STN: ing. lon BARBIERU a | RESPONSABIL: îng. Georgiana VASILE 4 i | „Precizari. 1. Aceasta documentatie a fost elaborata de INCDE ICEMENERG si este confidentiala, 2. Este interzisa modificarea, multiplicarea sau difuzarea fara acordul INCDE ICEMENERG Cont bancar: RO77BRDE4505V40968414500, BRD-GSG SMCC Bucureşti

INCDE- Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie | Pag.2 termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018 Seria de modificari: 0 Compar Intocmit Verificat | timent - elaborator Numele si prenumele Semnatura Semnatura Ing. Georgiana VASILE re Dr. ing Adrian Ing. Dragos OPRESCU = Andrei ADAM Ing. lon BARBIERU STI. 7 Ea Ing. Dan NSTORESCU GAVRI o Ing. Marcel GAVRILA A autorizalie nr.

INCDE- Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie Pag. 3 termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 STI, Contract nr. 01/59/2018 Seria de modificari: 0 Cuprins Introducere pag. 5 Capitolul |: Bilantul termoenergetic anual reai si optimizat pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica din Municipiul Timisoara 1. Definirea conturului pag.7 2. Schema fluxului tehnologic pag. 7 3. Prezentarea sumara a procesului tehnologic pag. 9 4. Caracteristicile tehnice ale principalelor instalatii continute in contururi pag. 10 5. Stabilirea unitatii de referinta asociate bilantului pag. 13 6. Aparate de masura folosite pag. 13 7. Schema si punctele de masura pag. 14 8. Fisa de masuratori pag. 14 9. Ecuatia de bilant pag. 17 9.1. Ecuatia de bilant termoenergetic pentru sistemul de transport al apei fierbinti pag. 17 9.2. Ecuatia de bilant termoenergetic pentru sistemul de distributie a apei calde de consum si a agentului de incalzire pentru puncte termice pag. 18 9.3 Ecuatia de bilant termoenergetic pentru sistemul de distributie a apei calde de consum si a agentului de incalzire pentru centrale termice pag. 19 10. Calculul componentelor de bilant pag. 20 10.1 Bilantul termoenergetic real pentru CT Centru-conturul | pag. 20 11.1 Tabelul de bilant si diagrama Sankey pag. 21 10.2. Bilantul termoenergetic real pentru sistemul de transport - Conturul Il pag. 24 11.2 Tabelul de bilant si diagrama Sankey pag. 25 12.2 Analiza de bilant pentru sistemul transport pag. 28 10. 3 Calcuiul componentelor de bilant anual real pentru sistemul de distributie aferent punctelor termice - conturul Ill pag. 30 11. 3 Tabelul de bilant si diagrama Sankey pag. 32 12.3 Analiza bilantului termoenergetic anual real pentru sistemul de distributie — conturul Ill pag. 36

INCDE- Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie Pag. 4 termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 S.T.I. Contract nr. 01/59/2018 Seria de modificari: 0 10.4, Calculul componentelor de bilant termoenergetic anual real pentru Centralele termice de cvartal — Conturul IV pag. 38 11.4 Tabelele de bilant si diagramele Sankey pag. 40 10.5. Calculul componentelor de bilant termoenergetic anual real pentru toate Centralele termice de cvartal — Conturul V pag. 53 11.5 Tabelul de bilant si diagrama Sankey pag. 56 12. 5 Analiza bilantului termoenergetic anual real pentru sistemul de distributie a energiei termice produsa în toate centralele termice de cvartal - Conturul IV si toate Centralele termice de cvartal inclusiv CET Freidorf — Conturul V pag. 58 13. Actiuni pentru cresterea eficientei energetice in sistemul de termoficarea al municipiului Timisoara pag. 62 14. Bilantul optimizat pag. 67 14.1 Bilantul termic optimizat pentru sistemul de distributie pag. 67 142 Bilantul termic optimizat pentru sistemul de transport (ST) pag. 71 14.3 Bilantul termic optimizat pentru Centralele termice de cvartal ! inclusiv CET Freidorf pag. 75 i 15. Calculul eficientei economice a principalelor masuri stabilite pag. 79 16. Impactul asupra mediului pag. 79 i Capitolul Il Determinarea pierderilor tehnologice in retelele transport si distributie din Municipiul Timisoara | 1.Determinarea pierderilor tehnologice in retelele de transport de distributie operate de COLTERM pag. 81 2. Determinarea pierderile tehnologice de energie termica in sistemul de transport — Conturul II pag. 83 3. Determinarea pierderile tehnologice de energie termica in sistemul de distributie — Conturul III pag. 84 4. Calculul pierderilor tehnologice procentuale de energie termica pag. 86 | Documente de referinta pag. 94 ANEXE

INCDE- Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERGS pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie | Pag. 5 termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 S.T.I. Contract nr. 01/59/2018 Seria de modificari: 0 Introducere Obiectul prezentei lucrari il constituie intocmirea bilantului termoenergetic anual real, a bilantului optimizat si a bilantului tehnologic de proiect, cu evidentierea fluxurilor de energie intrate si iesite din contururile de bilant, pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica — SACET, aflat in administrarea COLTERM SA. Compania SC COLTERM SA are ca obiectiv de activitate producerea energiei electrice si termice, transportul, distributia si furnizarea energiei termice pentru încalzire si apa calda de consum. In cadrul bilantului termoenergetic anual real s-au determinat pierderile reale de energie termica pe contururile analizate, cauzele care conduc la aceste pierderi si s-au recomandat masuri tehnice de eliminare sau reducere a pierderilor, de imbunatatire a exploatarii si in final de crestere a eficientei energetice a sistemului de termoficare, Bilantul optimizat s-a elaborat pe baza implementarii masurilor de crestere a eficientei energetice propuse in bilantul real. Piederile tehnologice de proiect s-au determinat in conditiile mentinerii structurii actuale a instalatiilor de termoficare si considerand izolatia si invelisul protector in stare noua, iar pierderile masice egale cu zero. COLTERM SA detine licenta nr 2452/21.05.2013, clasa 2 pentru: Serviciul public de alimentare cu energie termica, cu exceptia producerii energiei termice in cogenerare. Lucrarea de bilant s-a elaborat in conformitate cu legislatia in vigoare [1] si [2].

INCDE- ICEMENERG ST. Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018 Seria de modificari: 0 Pag. 6 CAPITOLUL |! BILANTUL TERMOENERGETIC ANUAL REAL SI OPTIMIZAT PENTRU SISTEMUL CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ DIN MUNICIPIUL TIMISOARA

INCDE- Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie | Pag.7 termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 S.T.. Contract nr. 01/59/2018 Seria de modificari: 0 1. Definirea conturului Bilantul energetic al sistemului centralizat de alimentare cu energie termica - SACET din municipiul Timisoara s-a elaborat pentru cinci contururi de bilant distincte, structurate dupa modul de functionare a instalatiilor operate de catre COLTERM, astfel: 1, Conturul | - Bilantul termoenergetic real pentru sistemul de producere a energiei termice (CT CENTRU) Conturul II - Bilantul termoenergetic real pentru sistemul de transport a energie termice de la sursele de producere pana la intrarea in PT-uri Conturul ill - Bilantul termoenergetic real pentru sistemul de distributie a energie termice de la intrarea in PT-uri la consumatori Conturul IV - Bilantul termoenergetic real pentru fiecare centrala termica de cvartal (cartier) si anume: CT Dunarea, CT UMT, CT Dragalina, CT Polona, CT Buzias precum si pentru CET Freidorf cu retelele de distributie aferente Conturul V - Bilantul termoenergetic real pentru toate centralele termice de cvartal (cartier) si reteaua de distributie totala aferenta centralelor termice de cartier. 2. Schema fluxului tehnologic Schema retelei de apa fierbinte livrata de sursele CET SUD si CT Centru catre punctele termice este figurata in „Schema retele termoficare”, cod 1.692.13.001-G0-006. Schema a fost pusa la dispozitie de COLTERM Timisoara si este prezentata in Anexe, Schema simplificata a fluxului tehnologic pentru SACET Timisoara este prezentata in figura 1.

INCDE- ICEMENERG S.T.I. Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie | Pag. 8 termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018 Seria de modificari: 0 Consumatori 1 i alimontati direct 1 Qi Q. Fig. 1. Schema simplificata a fluxului tehnologic pentru SACET Timisoara

INCDE- Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie | Pag.9 termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 S.T.. Contract nr. 01/59/2018 Seria de modificari: O 3. Prezentarea sumara a procesului tehnologic Sistemul centralizat de alimentare cu energie termica din municipiul Timisoara se compune din urmatoarele: - CT Centru si CET SUD (care produc energie electrica si termica in cogenerare) - Reteua de transport a energiei termice, care preia energia produsa în CT Centru si CET SUD si o transporta la punctele termice proprii si ale agentilor economici si la consumatorii racordati direct la reteaua de transport - CET Freidorf, care produce energie electrica si termica in cogenerare - Centralele termice de cvartal - Punctele termice proprii - Reteaua de distributie care distribuie energia termica de la punctele termice, centralele termice de cvartal si CET Freidorf la consumatorii finali. Prin urmare CT Centru si CET SUD livreaza energie termica pentru o parte din consumatorii racordati la sistemul de alimentare centralizata cu energie termica (SACET) si alimenteaza un numar de 119 Puncte termice proprii si 28 de Puncte termice apartinand unor agenti economici. O alta parte din consumatori sunt alimentati de la cele 5 centrale termice de cvartal si de la CET Freidorf prin retelele de distributie aferente fiecarei centrale. Schema de functionare a CT Centru si CET SUD poate fi cu: - functionare separata a celor doua centrale pe o retea primara sectionata -functionarea individuala a CET SUD - functionarea individuala a CT Centru. Schema normala de functionare presupune alimentarea separata din fiecare dintre cele doua centrale a unei parti din reteaua primara, retea care este sectionata conform incarcarilor prestabilite de dispecerul unitatii, fiind posibila trecerea la functionarea interconectata. Alimentarea cu energie termica a orasului poate fi realizata in mai multe moduri, existand posibilitatea trecerii unor zone de pe o centrala pe alta, prin manevre ale vanelor in caminele de sectionare. Caminele de sectionare in numar de 21 sunt

INCDE- Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie | Pag. 10 termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 S.T.. Contract nr. 01/59/2018 Seria de modificari: 0 amplasate in reteaua primara de transport a agentului termic la punctele de racord ale diferitelor magistrale si ramificatii. De mentionat ca la CT Centru, incepand cu anul 2010 s-a renuntat la producerea energiei electrice in cogenerare, datorita vechimii echipamentelor in special a turbogeneratorului si datorita costului ridicat al gazelor naturale; ca urmare, centrala termoelectrica a devenit o centrala termica. Din punct de vedere al functionarii, la CET SUD s-a remarcat o tendinta de crestere a numarului de ore de functionare ca urmare a retehnologizarii cazanelor de abur si a pretului mai scazut al carbunelui, comparativ cu cel al gazelor de ardere. Astfel pentru scaderea costurilor de producere a energiei este recomandata functionarea cu CET SUD, dar din punct de vedere hidraulic CET SUD nu poate asigura usor necesarul de agent termic la parametrii impusi de diagrama de reglaj. 4. Caracteristicile tehnice ale principalelor instalatii continute in contururi CT Centru are in dotare urmatoarele echipamente: + 1 cazan de abur (nr.1) de 30 t/h, tip IPROM cu parametrii 35 bar, 450'C, cu functionare pe gaze naturale, instalat in 1951 - conservat; e 2 cazane de abur (nr.2 si 3) de cate 12,5 t/h, tip Sulzer Frerres Elvetia, cu parametrii 30 bar, 400 'C, cu functionare pe gaze naturale, instalate in 1936; + turboagregat de 4 MW, tip AKTP-4, cu contrapresiunea la 2 bar, instalat in 1967 - casat; + 2 cazane de apa fierbinte (nr.1 si 2) de cate 50 Gcal/h, cu functionare pe gaze naturale, retehnologizate in 2009 CAF 1 si in 2014 CAF 2; e 3 cazane de apa fierbinte (nr. 3, 4 si 5) de cate 100 Gcal/h. CAF 3 si CAF 4 sunt cu functionare pe gaze naturale si combustibil lichid usor, care au fost retehnologizate în anul 2005 CAF 3, iar CAF 4 in anul 2014. CAF 5 este in conservare. Cazanele retehnologizate au randamentele de proiect de minim 93%. » Schimbator de caldura (de baza) de 18,5 Gcat/h, tip Alfa Laval, cu debit de apa de 500 mc/h - conservat.

INCDE- Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie | Pag. 11 termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 S.T.. Contract nr. 01/59/2018 Seria de modificari: 0 Centrale termice de cvartal La nivelul anilor 2013-2014 o parte din centralele termice existente au fost transformate in puncte termice. In momentul de fata sunt functionale 6 centrale termice si anume 5 centrale termice de cvartal CT Dunarea, CT UMT, CT Dragalina, CT Polona si CT Buzias si centrala in cogenerare CET Freidorf. CT CFR a fost transformata in punct termic si este alimentat din CT Dunarea. Centralele termice sunt echipate cu cazane care utilizeaza gazele naturale. Centralele termice produc agent termic sub forma de apa calda cu parametri 90/70" C si au fost modernizate/fautomatizate, fiind echipate in intregime cu utilaje: cazane, schimbatoare de caldura si pompe de inalta performanta. CET Freidorf CET Freidorf este o centrala termica in cogenerare care are in componenta doua motoare termice cu ardere interna, tip Perkins cuplate cu generatoare electrice de 0,5 MW fiecare si o putere termica de 0,61 Gcal, precum si 5 cazane de apa calda, complet automatizate, de tip De Dietrich care are fiecare o putere termica de 1,35 MWt, Combustibilul utilizat il reprezinta gazele naturale. Sistemul de transport Sistemul de transport asigura transportul apei fierbinti de la CET SUD si CT Centru la consumatorii racordati direct la reteaua de transport si la punctele termice. Evacuarea caldurii din CT Centru se realizeaza prin intermediul a doua magistrale care alimenteaza partea de sud si est a orasului si o parte din zona centrala: e Magistrala 2 x Dn 1000 mm e Magistrala 2 x 600 mm Evacuarea caldurii din CT Centru se realizeaza prin intermediul a trei magistrale: - Magistrala Il: 2 x Dn 500 mm. e Magistralele III si IV: 2 x 700 mm fiecare. Cele 3 magistrale se intalnesc in apropierea centralei. Din punctul de intalnire al acestora, pornesc 2 rarificatii principale: 2 x Dn800 mm spre zona de nord, 2 x Dn700

INCDE- Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie | Pag. 12 termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 S.T.I Contract nr. 01/59/2018 Seria de modificari: 0 mm spre zona centrala. Din Magistrala Il, prin doua conducte Dn 400 mm este alimentata cu energie termica si Zona industriala. Sistemul de conducte din circuitul primar are o configuratie de tip radial cu legaturi transversale intre magistrale, in lungime de 73 Km. Distributia agentului termic primar la punctele termice si la consumatorii racordati direct la reteaua primara se face cu racorduri realizate din conducte cu diametre nominale Dn 80 - Dn 250 mm. Magistralele si ramificatiile sunt formate din doua conducte, tur - retur cu diametre cuprinse intre Dn 50 si Dn 1000 mm, izolate cu saltele din vata minerala protejata cu tabla neagra sau zincata (pentru conductele instalate suprateran), respectiv cu 2 straturi din impaslitura din fibre de sticla bitumata pentru conductele montate in canale termice. Sistemul de distributie Retelele de distributie, care distribuie energia de la punctele termice, centralele termice de cartier si CET Freidorf la consumatorii finali, in lungime totala de cca248 km. Retelele de distributie sunt constituite din 4 conducte, incalzire tur-retur, apa calda de consum (a.c.c.) si partial recirculare apa calda de consum. Diametrele sunt cuprinse intre Dn 25 si Dn 300 pentru conductele de incalzire si intre Dn 50 si Dn 100 pentru apa calda de consum. Conductele de distributie sunt realizate in sistem clasic, amplasate subteran, in canale nevizitabile. Punctele termice Punctele termice au in dotare urmatoarele echipamente: - schimbatoare de caldura cu placi si tubulare - pompe de circulatie agent termic de incalzire (unele echipate cu convertizor de frecventa) - pompe de circulatie si recirculatie apa calda de consum - echipamente de automatizare (electrovalve, senzori). In prezent urmarirea functionarii curente a sistemului de termoficare se face prin Dispecerul energetic central, Aici sunt centralizati parametrii agentului termic primar la iesirea din cele doua centrale, parametrii agentului termic din punctele termice si din centralele termice de cvartal.

INCDE- Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie | Pag. 13 STI. Contract nr. 01/59/2018 termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 Seria de modificari: 0 5, Stabilirea unitatii de referinta asociate bilantului Unitatea de referinta asociata bilantului termoenergetic real este anul. Perioada pentru care s-a efectuat bilantul este 1 ianuarie 2017 — 31 decembrie 2017, 6. Aparate de masura folosite Pentru intocmirea bilantului s-au utilizat datele masurate la aparatele de masura montate in sistemul de transport si distributie a agentului termic si anume: Debitmetre ultrasonice, clasa de precizie 0,1 Manometre pentru masurarea presiunii apei fierbinti si a agentului termic pe racordurile de tur si retur ale punctelor termice Termorezistente/traductoare de temperatura montate pe turul si returul apei fierbinti, clasa de precizie "0,2 Contoare de caldura cu functii multiple de masurare: - energie termica - putere termica - debit de apa fierbinte - temperatura apei din conducta de tur - temperatura apei din conducta de retur. Energia termica este contorizata la plecarea de la sursa, la punctele termice si la consumatorii finali.

INCDE- ICEMENERG S.T.H Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018 Seria de modificari: 0 Pag. 14 7. Schema si punctele de masura Schemele tehnologice cu indicarea punctelor de masura a energiei termice pentru un punct termic si o centrala termica sunt prezentate in figurile 2 si 3. 8. Fisa de masuratori Datele utilizate la elaborarea bilanturilor energetice pentru contururile de bilant analizate au fost puse la dispozitie de catre COLTERM si sunt prezentate sintetic in Anexe.

INCDE- ICEMENERG Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018 Seria de modificari: O Pag. 15 CD SCP pentru ACM (Ş Debitmetru ultrzsonie (D Supapa de sinuranta ZI SCT pentru incalzire (5 lotegrator contor (CH Manornelru <&) Bicctrovana cu 2 sonsusi Gb Rogulator hidraulic (5 Termomermu (5) Eloctrovana cu 3 sensuri E» Pompa de cîrcutatie încalzire Cd vas de expansiune 4 Dispozitiv de reglare nutornai (CD Pornpa de circulatie ACl E) Manometre cu coniacie clecirice 0 - 10 bar CS Senzor de temperatura CZ Filtru imparicati Vas tampon & Termamelru de exterior (3 tut service (n Debitraetru apa oras (E Anmatura de inchidere (& Debitmetru spa rece adaos Tr pri (5 Supapa de blocare sSegeo Fig.2. Schema de functionare a unui punct termic cu indicarea punctelor de masura a energiei termice

INCDE- Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie | Pag. 16 termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 S.T. Contract nr. 01/59/2018 | Seria de modificari: O —_ SSE TIE LE FDI N! «Bt Bănia despe ze IEI E a pd mite tr i ia rm irita a Sti esa mi EI ETA La re ml m m e dm mm mmm m mmm n a a tf a a ma ral a a ra e n În Fig.3. Schema de functionare a unei centrale termice cu indicarea punctelor de masura a energiei termice

INCDE- Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie | Pag. 17 termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 ST. Contract nr, 01/59/2018 Seria de modificari: 0 9. Ecuatia de bilant 9.1. Ecuatia de bilant termoenergetic pentru sistemul de transport (ST) al apei fierbinti Ecuatia de bilant termoenergetic [3] pentru sistemul de transport al apei fierbinti este urmatoarea: Or + ar * AQ use F [Gcal/an] in care: Ocrrucr - energia termica produsa de sursele CET SUD si CT Centru [Gcal/an] O, - energia termica livrata (intrata) in punctele termice [Gcal/an] Om a energia termica livrata consumatorilor alimentati direct la reteaua de transport [Gcal/an] AQ,„sr - energia termica pierduta prin pierderi masice in reteaua primara de apa fierbinte [Gcal/an] AQ, - energia termica pierduta prin transfer de caldura in mediul ambiant [Gcal/an] Pierderile procentuale de energie termica din sistemul de transport se determina astfel: - Pierderile procentuale de caldura prin pierderi masice _ AQ „sr dur * -100 [A] CET+CT - Pierderile procentuale de caldura prin transfer de caldura AQ „sr CET+CT -100 [%] _ - Pierderile procentuale anuale in sistemul de transport = Aron Be 109 = 4 sr + d asr [el CET+CT dsr

INCDE- Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie | Pag. 18 termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 S.T.. Contract nr. 01/59/2018 Seria de modificari: O 9.2 Ecuatia de bilant termoenergetic pentru sistemul de distributie a apei calde de consum si a agentului de incalzire pentru punctele termice Ecuatia de bilant termoenergetic pentru sistemul de distributie a energiei termice este urmatoarea: Or = O, corser + + AO sn + [Gcal/'an] in care: 0, - energia termica livrata (intrata) in punctele termice [Gcal/an] O, awp - energia termica vanduta consumatorilor aferenti punctelor termice [Gcal/an] energia termica pierduta prin pierderi masice cu apa calda de consum in punctele termice si retelele de distributie [Gcal/an] AQ”, - energia termica pierduta prin pierderi masice cu incalzirea in puncte termice si retelele de distributie [Gcal/an] AQ,» - energia termica pierduta prin transfer de caldura in mediul ambiant, in puncte termice si retelele de distributie [Gcal/an] Pierderile procentuale ale sistemului de distributie se determina astfel: - Pierderi procentule de caldura prin pierderi masice cu a.c.c. si incalzire: A ace A înc = = Onsp -100; q = O sp -100 PT 0pr - Pierderile procentuale de caldura prin transfer de caldura in mediul ambiant: A d sp - , 100 [4] Opr - Pierderile procentuale anuale in sistemul de distributie: + + 10, ace ine ds * 5 O “2.-100= dnpr + dur + duet PT

INCDE- Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie | Pag. 19 termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 S.T.. Contract nr. 01/59/2018 Seria de modificari: 0 9.3 Ecuatia de bilant termoenergetic pentru sistemul de distributie a apei calde de consum si a agentului de incalzire pentru centralele termice de cvartal Ecuatia de bilant termoenergetic pentru sistemul de distributie a energiei termice este urmatoarea: Ocr = Q,.concr * A0ncr F [Gcal/an] in care: Q.r - energia termica produsa in centrale termice de cvartal (CT) [Gcal/an] energia termica vanduta consumatorilor aferenti centralelor termice, pentru incalzire si apa calda de consum [Gcal/an] AQ, - energia termica pierduta prin pierderi masice cu apa calda de consum si incalzirea in retelele de distributie aferente centralelor termice de cvartal [Gcal/an] AQ,cr - energia termica pierduta prin transfer de caldura in mediul ambiant, în retelele de distributie aferente centralelor termice de cvartal [Gcal/an]. Pierderile procentuale ale sistemului de distributie se determina astfel: - Pierderile procentuale de caldura prin pierderi masice: — dmcr = -100 [7] CT - Pierderile procentuale de caldura prin transfer de caldura in mediul ambiant: - “Beer 100 Pa CT - Pierderile procentuale anuale in sistemul de distributie al centralelor termice de dcr cvartal: _ + AOL 10029 —ÎmCT dcr * da +ducr A]

INCDE- Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie | Pag. 20 termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 S.T.I. Contract nr. 01/59/2018 Seria de modificari: 0 10. Calculul componentelor de bilant 10.1 Bilantul termoenergetic real al CT Centru - conturul l Bilantul termoenergetic real al CT Centru a fost intocmit pentru anul 2017 pe baza datelor furnizate de beneficiar. Ecuatia de bilant are urmatoarea forma: B-(P, tip) 10” = Ocrcoum + AQcrcenr ip = Ca "Îng in care: B- consumul de gaze naturale al CT Centru [5 ar] P, - media anuala a puterii calorifice inferioare a gazelor naturale [kcal/m;] i„ - entalpia fizica corespunzatoare temperaturii medii anuale a gazelor naturale [kcal / m3] Ocrcmm PNergia termica produsa de CT Centru [Gcal/an] AQcrcomm energia pierduta de CT Centru [Gcal/an] c„- caldura specifica medie la presiune constanta [kcal / Sm' * C] - temperatura medie anuala a gazelor naturale ue) P, = 8333 [kcal / Sm'*] c,= 0,315 [kcal / Sm* * CI = 15% B= 27106,0 mii[Sm* /an] Rezulta ca energia termica intrata in cazanele din CT Centru este de 226002,37 Gcal/an, iar pierderile de energie termica aferente transformarii energiei termice primare in cazane sunt de 23981,37 Gcal/an. Valorile rezultate sunt prezentate in tabelul 1.

INCDE- Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie Pag. 21 termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 S.T.. Contract nr. 01/59/2018 Seria de modificari: O Tabelul 1 Nr. Denumirea marimii Simbol U.M, Relatia Valoarea Crt. 1. | Cantitatea de energie | O, mii 0, =B (P,+i,) 27106,00 termica intrata cu [Sm* / an] combustibilul in CT Centru Gcal/an 226002,37 2. | Cantitatea de energie Ocromm | SCalfan contorizata termica produsa de CT 202021,00 Centru 3. | Energie termica pierduta | AO Gcal/an AQcrconra = 0 - Ocrconra 23981,37 de CT Centru 4. | Pierderea procentuala dcra % 0, - Ocrcentru II ere TB 100 de energie termica in CT 0% 10,61 Centru 11.1 Tabelul de bilant si diagrama Sankey Reprezentarea grafica a pierderilor de energie in CT Centru este prezentata in diagrama Sankey din figura 4.

INCDE- ICEMENERG S.T.. Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie | Pag. 22 termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018 Seria de modificari: O Q, = 226002,37 Geal/an (100 %) AQ a Ș 23981,37 Goal/an (10,61 d) Q = 202021,00 Gcal/an CT CENTRU (89,39 %) Fig. 4. Diagrama Sankey - Bilantul energetic anual real pentru CT Centru

INCDE- Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie | Pag. 23 termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 S.T.H Contract nr. 01/59/2018 Seria de modificari: O Indicatori de eficienta energetica - CT Centru Din datele bilantului termoenergetic pentru CT Centru prezentate in tabelul 1 rezulta urmatorii indicatori de eficienta energetica: 1. Cantitatea de energie termica intrata cu combustibilul (cantitatea de caldura dezvoltata prin arderea gazelor naturale) Q,= 226002,37 [Gcal/an] 2. Cantitatea de energie termica produsa de CT Centru O; * 202021,00 [ Gcal/an] 3. Randamentul termic a = Ver _ 20202199 100 - 89,39 0, 22600237 4. Consumul specific de caldura pentru livrarea unei Gcal la gardul centralei = 1-1 -100 =1,12 [Gcal/Gcal] C, CTCentru e) nr 89,3 5. Consumul specific de combustibil conventional pentru livrarea unei Gcal la gardul centralei ce Corconu 1,12 Cotcenm = pa = 7*107 = 160,00 [kg co/Geal] 6. Consumul specific de gaze naturale pentru livrarea unei Gcal la gardul centralei — Cerem +10 — Bl? [Sm?/Gcal] 8,333 an CO ci

INCDE- ICEMENERG STI. Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018 Seria de modificari: 0 Pag. 24 10.2, Bilantul termoenergetic anual reai pentru sistemul de transport — conturul II Componentele de bilant anual real pentru sistemul de transport al enegiei termice, de la sursele de producere pana la intrarea in punctele termice, cuprins în conturul ll, relatiile de calcul si valorile rezultate sunt prezentate in sistem tabelar, in tabelul 2. Tabelul 2 a Denumirea marimii Simbol | U.M. Relatia Valoarea Energia termica a apei 1, | fierbinti produsa de CET | Ocsr.cr | Gcal/an | QOcsricr Ocrr Oce 701331,0 SUD si CT Centru Energia termica a apei 2. | fierbinti produsa de CET | Or Gcal/an | contorizata 499310,0 SUD Energia termica a apei 3. | fierbinti produsa de CT | Or Gcal/an | contorizata 202021,0 Centru Energia termica livrata consumatorilor cons. Gcal/an | contorizata 4 |alimentati direct la 22074,0 reteaua de transport 5. Energia termica livrata Or Gcal/an | contorizata 544448 0 (intrata) in PT Energia termica utila in Gcal/an cons. 6. ST , Or Or = Oztimar FOpr 566522,0 Energia termica pierduta A AQxr = Ocrraor | in sistemul de transport nr | Scal/an | = Ocrrr 9, 134809,0 Temperatura medie a media temperaturilor a. apei fierbinti in |, strate 89,1 conductele de tur g Temperatura medie a media temperaturilor 9. lapei fierbinti în | 1, % media Smp 51,2 inregistrate conductele de retur Cantitatea de apa de 10.| adaos in sistemul de | D,sr man | contorizata 1094971,0 transport

INCDE- Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie | Pag. 25 termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 S.T.I. Contract nr. 01/59/2018 Seria de modificari: O 11. Temperatura apei de fa media temperaturilor 13,3 adaos inregistrate | Energia termica pierduta Gcal ! A „= Dusr Fo | 12.| prin pierderi masice in | AO,sr a asr POT lar) 41499,40 i ST Energia termica pierduta Gcal/an | Ai = AQsr — 13.| prin transfer de caldura | AQ,sr = — AO sr 93309,6 in mediul ambiant in ST | Pierderi procentuale de _ AO *100 14| energie termica prin | 4, % dsr 5,92 pierderi masice Pierderi procentuale de AQsr « energie termica prin % = 100 13,30 15, dsr o CET+CT , | transfer de caldura i Pierderi procentuale i totale de energie o dsr * dnsr * dsr T ! 19,22 "& | termica in ST 4st n 9 | i 11.2 Tabelul de bilant si diagrama Sankey Tabelul de bilant termoenergetic anual real pentru sistemul de transport este prezentat in tabelul 3, iar reprezentarea grafica a pierderilor in diagrama Sankey din figura 5.

INCDE- Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie | Pag. 26 termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 S.T.L Contract nr. 01/59/2018 Seria de modificari: 0 Tabelul 3 Nr. Sim Valoarea Denumirea componentei de bilant Crt. bol Gcal/an “% sport Energia termica a apei fierbinti produsa de direct la reteaua de transport 1. 701331,0 100,0 CET SUD si CT Centru CI 2, Energia termica utila in sistemul de transport Or 566522,0 80,78 Energia termica livrata (intrata) in punctele 3. Or 544448,0 77,83 termice Energia termica livrata consumatorilor racodati 4. Oro. 22074,0 3,15 Energia termica > transport din care Ar 1348090 n 6. - prin pierderi masice 41499,4 5,92 7. - prin transfer de caldura in mediul ambiant AQ,sr 93309,6 13,30 Energia utila plus pierderile in sistemul de | O» + a. | 07%, + | 7013310 | 100,0 AQ ST

INCDE- Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 S.T.I, Contract nr. 01/59/2018 Seria de modificari: 0 Pag. 27 = 701331,0 Geal/an (100 %) Q pa 566522,00 Geal/an ” (80,78 %) cons. Geal/an (3,15%) Q= 5444480 Geal/an (7763 %) A = 41499,4 Ocal/an Ss (5,92 %) AQ =93309,6 Gcal fan """ (13,30%) Fig. 5. Diagrama Sankey — Bilant termoenergetic anual real pentru sistemul de transport

INCDE- Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie | Pag. 28 termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 S.T. Contract nr. 01/59/2018 Seria de modificari: 0 12.2 Analiza de bilant pentru sistemul de transport Auditul termoenergetic anual real al sistemului de alimentare centralizata cu energie termica din Municipiul Timisoara a fost elaborat pentru perioada 1 ianuarie 2017 — 31 decembrie 2017. Din analiza datelor obtinute in urma calculelor de bilant a rezultat ca energia termica livrata de sursele de producere CET SUD si CT Centru, în anul de bilant a fost de 701331,0 Gcal. Din aceasta energie termica, cantitatea de 22074,0 Gcal/an a fost distribuita consumatorilor racordati direct la reteaua de transport, cantitatea de 544448,0 Gcal/an a fost distribuita punctelor termice, iar restul de 134809,0 Gcal/an reprezinta pierderile in sistemul de transport. Pierderile de energie termica in sistemul de transport reprezinta 19,22 % din energia termica livrata de sursele de producere. Energia termica pierduta prin pierderi masice de apa fierbinte a fost de de 41499,4 Gcal/an, valoare ce reprezinta o pierdere procentuala de 5,92 %. Energia termica pierduta prin transfer de caldura a fost de 93309,6 Gcal/an si reprezinta o pierdere procentuala de 13,30 %. S.C. COLTERM S.A. aplica intens o politica de conectare de consumatori noi prin bransarea unor agenti economici si institutii direct in reteaua de transport. Din totalul pierderilor, pierderile prin transfer termic sunt preponderente. Cauza. principala a acestor pierderi o reprezinta starea izolatiei termice pe traseele aeriene de transport ale apei fierbinti. Acestea prezinta deteriorari ale invelisului metalic care a fost si este devalizat (cu precadere pe conductele de retur) fapt ce conduce la deteriorarea celorlalte straturi de izolatie pana la disparitia completa a acestora. In zonele cu conducte amplasate subteran, izolatia este deteriorata ca urmare a umiditatii excesive din canalele termice, umiditate cauzata de infiltratiile de apa din reteaua de canalizare si din reteaua de apa potabila (in zonele in care retele termice se intersecteaza cu retele de apa), precum si datorita fisurilor aparute pe conductele de agent termic primar.

INCDE- Bitant real, tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie | Pag. 29 termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 S.T.. Contract nr. 01/59/2018 Seria de modificari: 0 Pierderile de energie termica in reteaua primara sunt legate si de gradul avansat de corodare exterioara a conductelor, situatie care conduce la numeroase spargeri si la pierderi insemnate de agent termic sub forma de apa fierbinte. Valoarea acestor pierderi masice prin spargeri si neetanseitati este data de cantitatea de apa de adaos introdusa in sistemul de transport (1094971 m?/an). Cauza principala a pierderilor o reprezinta însa functionarea sistemului sub capacitatea proiectata, situatie datorata debransarii unui numar mare de consumatori, reteaua devenind astfel supradimensionata fata de consumul actual. Reducerea consumului datorat debransarilor conduce la reducerea presiunii si a debitului agentului primar la surse. Pentru compensarea lipsei de debit s-a marit temperatura agentului primar, astfel ca pierderile de caldura in retelele termice au crescut. Retelele de transport nu sunt echipate cu sisteme de monitorizare. In momentul de fata, reteaua de transport in lungime de cca. 73 km este partial reabilitata, operatie care a constat in inlocuirea conductelor cu izolatie clasica, cu tevi preizolate. Se recomanda continuarea procesului de reabilitare prin inlocuirea conductelor din otel clasic cu conducte preizolate.

ICEMENERG INCDE- Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 STI. Contract nr. 01/59/2018 Seria de modificari: O Pag. 30 distributie aferent punctelor termice - conturul Iil 10.3 Calcului componentelor de bilant anual real pentru sistemul de Calculul componentelor de bilant anual real pentru sistemul de distributie a enegiei termice, de la intrarea in punctele termice pana la consumatorii finali este prezentat in tabelul 4. Tabelul 4 Nr. Denumirea marimii Simbol U.M. Relatia Valoarea Crt. 1, Energia termica livrata | O, Gcal/an | contorizata 544448 0 (intrata) in PT-uri 2. | Energia termica vanduta | O,..„pr | Scal/an | O, = 450404 1 consumatorilor (facturata) O“ or * Ol apr , 3. | Energia termica vanduta | O““ „r | Scal/an | contorizata 72040,1 consumatorilor cu a.c.c. 4 Energia termica vanduta O” Gcal/an | contorizata consumatorilor pentru 378364,0 incalzire 5. | Energia termica pierduta | AO, Gcal/an | AOpr =Opr - O, comer” in sistemul de distributie 94043,9 al PT-urilor 6. | Cantitatea de apa | man contorizata pierduta in circuite cu 535051,0 a.C.C. 7. | Temperatura medie. al 7 [c media valorilor IRINEI! a 13,3 apei reci intrata in PT masurate 8. | Temperatura agentului | "TG media valorilor termic in conductele de masurate 47,26 tur circuitul de incalzire 9. | Temperatura agentului | 1"* “c media valorilor termic in conductele de masurate 42,13 retur circuitul de incalzire 10. Temperatura medie. a| 17 media valorilor 520 a.c.c. la plecare din PT bn masurate ! 11. Temperatura medie a Luce Cc media valorilor a.c.c. livrata masurate 50,0 consumatorilor

INCDE- Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie | Pag. 31 termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 S.T.I. Contract nr. 01/59/2018 Seria de modificari; 0 12. Temperatura medie a | fu; Suma din lunile. de apei potabile in lunile de incalzire /7 7,6 iarna 13. Energia termica pierduta | Gcal AQ, = D*p et prin pierderi masice in 107 19636,37 circuitele cu a.c.c. _ | 14| Cantitatea de apa de| m/an contorizata adaos in reteaua de 356029,0 incalzire 15.) Energia termica pierduta | AQ“, Gcal/an | = DY tot ARO? rin pierderi masice in _ ine reteaua de incalzire D= fr fagi 12293,68 16.| Energia termica pierduta | Gcal = + AQ Rr prin pierderi masice totale 31930,05 în SD 17. | Energia termica pierduta | AO, Gcal/an | AQ,pr = AOpr — prin transfer de caldura in 62113,85 mediul ambiant in SD 18. | Pierderi procentuale de | 7%, % ace AO energie termica prin dnpr = Or -100 3,60 pierderi masice cu a.c.c. 19. | Pierderi procentuale de | % inc — AO 100 energie termica prin În Opr 2,26 pierderi masice cu incalzirea 20. | Pierderi procentuale del q_, % AQ,rr energie termica prin “er Op m 5,86 pierd. masice totale in SD 21. | Pierderi procentuale de! gr % energie termica prin door = 100 1141 transfer de caldura in SD ” 22. | Pierderi procentuale | 4, % —_ FA ere 100 totale de energie termica dr = 17,27 in SD-conturul Il

INCDE- Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie | Pag. 32 termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 S.T.. Contract nr. 01/59/2018 Seria de modificari: O 11. 3 Tabelul de bilant si diagrama Sankey Tabelul de bilant termoenergetic anual real pentru sistemul de distributie - conturul IIl este prezentat in tabelul 5, iar diagrama Sankey in figura 6. Tabelul 5 Nr. Valoarea Crt. Denumirea componentelor de bilant Simbol Gcalfan % a BI Energia termica livrata (intrata) În punctele termi Energia termica vanduta consumatorilor cu incalzirea , 450404,1 2. incalzirea si a.c.c. O corset 82,73 Energia termica vanduta consumatorilor cu ace 3. acc O, conspt 72040,1 13,23 4 Energia termica vanduta consumatorilor cu O 378364,0 69.50 AC pierderi = E Energia termica pierduta in sistemul de ambiant 5- | distributie prin: Apr | 940439 58 | pierderi masice in sistemul de distributie a A0%, 19636,37 3,60 7. | - pierderi masice in sistemul de incalzire 12293,68 2,26 - pierderi masice totale in sistemul de 8. distributie 31930,05 5,86 CR pierderi prin transfer de caldura in mediul AO, 62113,85 11,41 10. Energia utila plus pierderile in sistemul de distributie O „com PT + AQpr 544448,0 100,0

INCDE- Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie | Pag. 33 termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 S.T.. Contract nr. 01/59/2018 Seria de modificari: 0 Q,r = 54444800 Genl/an "100 %) AQ 19636,37 Geal/an (3.60%) AQ „= 12293,68 Gealan (226%) “ A = 62113,85 Goal/am Sar 01,41%) 7 Geal/an (8273 %) ja sec Qian = 378364 Gealan 72040,1 Goal/an nai AS) cara DES Fig. 6. Diagrama Sankey — Bilant termoenergetic anual real pentru sistemul de distributie al punctelor termice |

INCDE- Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie ST. Contract nr. 01/59/2018 termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 Seria de modificari: 0 Pag. 34 termice este prezentata in diagrama Sankey din figura 6.1. 11. 4 Tabelul de bilant si diagrama Sankey Tabelul de bilant pentru pierderea de energie termica in punctele termice este prezentat in tabelul 5.1, Reprezentarea grafica a pierderilor de energie în punctele Tabelul 5.1 Nr. Denumirea marimii Simbol U.M. Relatia Valoarea Crt. 1. | Cantitatea de energie | O, ,„ | Gcal/an contorizata termica intrata in 544448,0 punctele termice 2. | Cantitatea de energie Ori | Gcallan | contorizata termica plecata din 543060,0 punctele termice 3. | Energie termica pierduta AQpr-uri Gcal/an AQpr-ui * "Opri 1388.00 in punctele termice 4, | Pierderea procentuala dorm | P de energie termica in Vera Opr-un m 0,25 punctele termice

INCDE- Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie | Pag. 35 termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 S.T.I, Contract nr. 01/59/2018 Seria de modificari: O rul 544448,0 Gcal/an (100%) AQ = 1388,0 Gcal/an Pr-uri (0,25 %) Q = 543060,0 Gcal/an ST 199,75 %) Fig. 6.1 Diagrama Sankey pentru pierderile de energie in punctele termice

INCDE- Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie | Pag. 36 termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 STI. Contract nr. 01/59/2018 Seria de modificari: O 12.3 Analiza bilantului termoenergetic anual rea! pentru sistemul de distributie - conturul lll Cantitatea de energie termica preluata din sistemul de transport al apei fierbinti in anul 2017 de cele 119 puncte termice a fost de 5444480 Gcal. Din aceasta cantitate s-au vandut consumatorilor pentru incalzire 378364,0 Gcal. Cantitatea de energie termica vanduta consumatorilor cu apa calda de consum a fost de 72040,1 Gcal. Diferenta dintre energia termica intrata in punctele termice si totalul energiei termice vandute consumatorilor, in valoare de 94043,9 reprezinta pierderea de energie în sistemul de distributie. In procente aceasta pierdere a fost de 17,27 %. Din cantitatea de 94043,9 Gcal, 19636,37 Gcal s-au pierdut prin pierderi masice in circuitele cu apa calda de consum si 12293,68 Gcal s-au pierdut prin pierderi masice in circuitele de incalzire. Cantitatea de 62113,85 Gcal a fost pierduta prin transfer de caldura in mediul ambiant in retelele de incalzire si de apa calda de comsum. Pierderile procentuale de energie termica prin pierderi masice in retelele aferente punctelor termice au fost de 5,86 % si de 11,41 % prin transfer de caldura in mediul ambiant. Pierderile procentuale de energie in punctele termice este de 0,25 % adica 1388,00 Gcal/an. Cauzele acestor pierderi se datoreaza urmatoarelor aspecte: - deteriorarea izolatiilor termice; conductele din unele canale termice sunt corodate si cu izolatia deteriorata din cauza inundarii canalelor cu apa provenita din avarii sau infiltratii - capacitatea instalata a punctelor termice a devenit excedentara fata de sarcina termica solicitata de actualii consumatori. Supradimensionarea este evidenta si in cazul pompelor de circulatie care datorita subincarcarii determina pierderi suplimentare de energie electrica activa si reactiva. Totodata datorita supradimensionarii in retelele de distributie a scazut viteza de circulatie a agentului termic, fapt ce genereaza o pierdere mare de energie termica in special sub forma de transfer termic in mediul ambiant. Astfel se impune inlocuirea electropompelor de circulatie existente cu electropompe cu turatie variabila ai caror parametrii hidraulici sa fie corelati cu incarcarea actuala

INCDE- Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie | Pag. 37 termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 S.T.I, Contract nr. 01/59/2018 Seria de modificari: O - parametrii de furnizarea ai agentului termic primar sunt diferiti fata de proiect, fapt ce conduce la reducerea transferului de caldura in schimbatoarele din punctele termice si realizarea unor temperaturi mai ridicate in circuitele de retur fata de cele din diagrama de regaj - lipsa unui sistem de detectare si monitorizare a avariilor - conductele de recirculare a apei calde de consum nu sunt toate functionale. Lipsa recircularii coroborata cu procesul de stagnare a agentului termic in conducte datorat diminuarii consumului si supradimensionarii retelelor conduce la vehicularea unui agent termic sub limita de confort. Aceasta este si una din cauzele care conduc la debransarea consumatorilor. Consumul de energie electrica Pentru anul de bilant, consumul de energie electrica contorizat pentru toate punctele termice a fost de 8695,88 MWh. Pentru pomparea apei in circuitele de incalzire s-a consumat E” = 6186,04 MWh, iar pentru pomparea apei calde de consum s-au consumat E, = 2351,4 MWh. Consumurile specifice de energie electrica de pompaj au fost urmatoarele: 1. Consumul propriu de energie electrica de pompaj necesara unei Gcal vandute consumatorilor in scopul încalzirii E; _ 618604 _ oi 378364,0 CT ine Cy = 0,016 [MWh/Gcal] 2. Consumul propriu de energie electrica de pompaj necesara unei Gcal vandute consumatorilor cu apa calda de consum ci = =0,033 [MWh/Gcal] O, conscr 72040, 3. Consumul propriu de energie electrica pentru pomparea unui m* de apa calda de consum la consumatori amare 235 0,0011 [MWh/m3] 2061097,0

INCDE- ICEMENERG Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018 Pag. 38 Seria de modificari: O 10.4. Calculul componentelor de bilant termoenergetic anual real pentru centralele termice de cvartal — Conturul IV Bilantul termoenergetic real pentru centralele termice de cvartal , ce fac parte din conturul IV a fost elaborat pentru. fiecare Centrala termica de cvartal in parte si pentru CET Freidorf. Realtiile si valorile rezultate În urma calculelor sunt prezentate in tabelul nr. 6. Tabelul 6 Nr. Crt. Denumirea marimi Sim bol U.M. Relatia Valoa- rea Valoa- Valoa- rea rea rea Valoa- Valoa- rea Valoa- Valoa- rea rea Centrale termice de cvartal CET Dunarea UMT Dragalina Polona Buzias Total Freidorf Cantitatea de energie termica intrata cu combustibilul in CT- uri/CET 0% Su contorizata 1091218,0 763945,0 938347,0 511840 1357617,0 4202311,0 555088,9 Cantitatea de energie termica intrata cu combustibiul in CT- uri/CET % Gcal/an contorizata 9098,26 5369,56 7823,68 426,76 11319,44 35037,70 4628,18 Cantitatea de energie termica produsa de CT- uri/CET Qcr Gcal/an contorizata 6209,4 5255,5 6575,1 344,7 9648,7 28033,4 3736,0 Energie termica pierduta de CT-uri/CET Gcalfan AQcr = 0 2888;86 1114,08 1248,58 82,06 1670,74 7004,3 892,18 Pierderea procentuala de energie termica în CT- uri/CET dcr % _ % -Ocr dcr RTT 0 -100 31,75 17,49 15,96 19,23 14,76 15,99 19,28 Energia termica produsa în CT-uri/CET Gcalfan Ocr contorizata 6209,4 5255,5 6575,1 344,7 9648,7 28033,4 3736,0 Energia termica vanduta consumatorilor (facturata) Gca/an O, consort = ace înc O; cons.CT + O rons.cT 4741,5 4368,5 5468,6 281,7 77930 22653,3 2999,3 Energia termica termica vanduta consumatorilor cu acc. o ace v.cons.C1| Gealfan contorizata 1024,8 767,0 913,8 46,6 1875,1 4627,3 362,9 Energia termica vanduta consumatorilor pentru Gcal/an înc O contorizata 37187 3801,5 4554,8 235,1 5917,9 18026,0 2636,4

INCDE- IJCEMENERG ST. Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018 Seria de modificari: O Pag. 39 incalzire 10. Energia termica pierduta în sistemul de distributie al CT-urilor AQcr Gealan = Per - O,cons cr 1467,9 887,0 1108,5 63,0 1855,7 5380,1 736,7 11. Cantitatea de apa pierduta in circuite cu a.c.c. ace contorizata 2770 1332,0 3895,0 139,0 142710 19914,0 431,0 12. Temperatura me reci intrata in CT a apei media valarilor masurate in CT-uri 133 133 13.3 133 133 133 133 13. Temperatura agentului termic in conductele de tur circuitul de încalzire media valorilor masurate 47,26 47,26 47,26 47,26 47,26 47,26 47,26 14. Temperatura agentului termic in conductele de retur circuit de incalzire media valorilor masurate 42,13 42,13 42,13 42,13 42,13 42,13 42,13 15. Temperatura medie a 2.G.c. la plecare din CT media valorilor masurate 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 520 52.0 18. Temperatura medie a.c.C. consumatorii T media valorilor masurate in CT-uri 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 17. Suma din lunile de incalzire /6& 78 76 76 76 76 76 76 18. Energia termica pierduta prin pierderi masice in circuitele cu a.c.c. Gcal ace ae uk AQ * Ducr E 47 303 Cre La ) -10 10,17 48,88 142,95 5,10 523,75 730,85 15,82 19. Cantitatea de apa de adaos în reteaua de incalzire m*/an contorizata 8310,0 236,0 4649,0 10 6974,0 20170,0 8397,0 20. Energia termica pierduta prin pierderi masice in reteaua de incalzire Gcal/an = DI *o* AT *10* —Lua; 286,94 8,15 160,53 0,03 240,81 696,46 289,95 21. Energia termica pierduta prin pierderi masice totale Gcal = + 297,11 57,03 303,48 5,13 764,56 1427,31 305,77

INCDE- Bilant real, tehnologic si optimizat a energiei termice ICEMENERG pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018 Seria de modificari: O Pag. 40 S.T.H 22. Energia termica pierduta prin transfer de caidura în mediul ambiant = Gcal/an 1170,79 829,97 803,02 57,87 1091,14 3952,79 430,93 23. Pierderi procentuale de energie termica prin pierderi masice cu a.c.c, acc dncr ace ace _ % dur S— 100 0,16 0,93 2,18 1,48 5,43 2,61 0,42 24, Per Pierderi procentuale de inc AO” energie termica prin | ÎnCT % îm Oucr -100 pierderi masice cu Încr 4,62 incalzirea cr 0,16 2,44 0,008 2,49 2,48 7,78 25. Pierderi procentuale de A Q energie termica prin o) _ m CT, pierderi masice totale % Înicr o 100 CT 4,78 1,08 4,62 1,488 7,92 5,09 8,18 26. Pierderi procentuale de energie termica prin transfer de caldura dtecr AQ,cr Ocr % -100 18,86 15,79 12,21 16,78 11,31 14,10 dcr * 11,54 27. Pierderi procentuale totale de energie termica dcr y oc 23,64 16,88 16,83 18,278 19,23 % dcr= 18,19 Ar 19,72 11.4 Tabelele de bilant si diagramele Sankey Tabelele de bilant termoenergetic real pentru fiecare centrala termica de cvartal in parte si pentru CET Freidorf sunt prezentate in tabelele 7- 12. De asemenea energiile termice produse si vandute consumatorilor si pierderile in retele sunt reprezentate grafic in diagramele Sankey din figurile 7-12.

ICEMENERG pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie | Pag. 41 termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 S.TI. Contract nr. 01/59/2018 INCDE- Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termice Seria de modificari: 0 Tabelul 7. Tabelul de bilant termoenergetic anual real pentru CT Dunarea - Conturul IV 5 Valoarea Nr. ; Sim Crt. Denumirea componentelor de bilant bol Gcal/an “% incalzirea si a.c.c. Om | 115 | 76,36 3. | Energia termica vanduta consumatorilor cu incalzirea omor | 157 | 59,86 4. | Energia termica vanduta consumatorilor cu acc. 1024,8 16,50 0 qce v.cons.CT d a Energia termica pierduta in sistemul de distributie al CT Dunarea prin: AQcr 1467,9 23,64 6. |- pierderi masice in sistemul de distributie a AQ acc. CI 10,17 0,16 7. | - pierderi masice in sistemul de incalzire AQ“ 286 94 462 8. .|- pierderi masice totale in sistemul de 297 11 478 distributie ! ! 9. |- pierderi prin transfer de caldura in mediul ambiant AQ,cr 1170,79 18,86 E = 10. Energia utila plus pierderile in sistem 6209,4 100,0

INCDE- Bilant real, tehnologic si optimizat a! energiei ter mice ICEMENERG pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie | Pag. 42 termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 S.T.I. Contract nr. 01/59/2018 Seria de modificari: O QF 6209,4 Geul/an (100 %) = 4741,5 Goal/an O (76.36 %) ine ae Q” = 37167 Goalan Q Fi 1024,8 Gealan (50,86 %) const” (16,50 %) SISTEMUL DE DISTRIBUTIE AQ” „= 286,54 Gcul/an "7 (4,62%) ace AQ 10,17 Gealan (0,16 %) AQ _= 1170.72 Gcsl/an AcCT (18,86 %) Fig. 7. Diagrama Sankey - Bilant termoenergetic anual real pentru CT Dunarea | | | | Î 1 | | |

INCDE- ICEMENERG Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie | Pag. 43 termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018 Seria de modificari; 0 Tabelul 8. Tabelul de bilant termoenergetic anual real pentru CT UMT — Conturul IV Nr. Crt. Denumirea componentelor de bilant Simbol Valoarea Gcal/an Energia termi Energia termica vanduta consumatorilor cu acc. e ace v.cons.CT 4388,5 2. | incalzirea si a.c.c. O, conscr 83,12 3. Energia termica vanduta consumatorilor cu ac 3601,5 68,53 incalzirea O , 4, Energia termica vanduta consumatorilor cu 767,0 14,59 Energia termica pierduta in sistemul de 5 | distributie al CT UNT prin: AOcr SN masice in sistemul de distributie a A0%, 48,88 0,93 7. | - pierderi masice in sistemul de incalzire 8,15 0,16 8. | - pierderi masice totale in sistemul de distributie | AQ,,cr 57,03 1,09 - pierderi prin transfer de caldura in mediul 9. ambiant 829,97 15,79 Oa cr IN 10. | Energia utila plus pierderile in sistem + AQ, 5255,5 100,0

| | | INCDE- ICEMENERG STI. Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie | Pag. 44 termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018 Seria de modificari: 0 Q__> 5255,5 Gealfan (100 %) SISTEMUL DE DISTRIBUTIE AQ” = 48.88 Geal/an Ser (053 %) AQ”_= 8,15 Geal/an (0,16%) AQ _= 829,97 Geal/an Pe 15,79 %) Q = 4368,5 Geal/an CE (83,12 %) înc ace — 3601,5 Gealan Q“ = 767,0 Gealan "aci (68,53 %) “ET (14,59 %) Fig. 8. Diagrama Sankey — Bilant termoenergetic anual real pentru CT UMT

INCDE- Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERGS pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 S.T.I. Contract nr. 01/59/2018 Seria de modificari: 0 Pag. 45 Tabelul 9, Tabelul de bilant termoenergetic anual real - Conturul IV pentru CT Dragalina Nr | , Valoarea Crt. Denumirea componentelor de bilant Simbol Gcallan % Energia termica vanduta consumatorilor cu 2. |, , incalzirea si a.c.c. O, comcr 3 Energia termica vanduta consumatorilor cu "| incalzirea O const 4 Energia termica vanduta consumatorilor cu . ace acc. O const TE ET Energia termica pierduta in sistemul de 5. | distributie al CT Dragalina prin: AQcr 1106,5 16,83 8. |" pierderi masice in sistemul de distributie a AQ, 142,95 2,18 7. |- pierderi masice in sistemul de incalzire AQ 160,53 2,44 - pierderi masice totale in sistemul de 3 | distributie | 30348 | 462 o |" pierderi prin transfer de caldura in mediul 803,02 12,24 ambiant AQ,cr Energia utila plus pierderile in sistem Q „com cr +

INCDE- Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termice , ICEMENERG pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie | Pag. 46 | termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 : S.T.l. Contract nr. 01/59/2018 Seria de modificari: O ! FF 6575,1 Gcalfan (100%) SISTEMUL DE DISTRIBUTIE AQ”, = 160,53 Geal/an her Q.44 %) AQ = 142,95 Geal/an | "(2,18 %) AQ _= 803,02 Gcal/an i ICI | (12,21 %) i Q = 5468,6 Geal/an ac? (83,17%) inc ace = 4554,8 Gcal/an = 313,8 Gcal/an (69,27 %) i (13,90 1%) | i Fig. 9. Diagrama Sankey — Bilant termoenergetic anual real pentru CT Dragalina

INCDE- Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie | Pag. 47 termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 S.Ti. Contract nr. 01/59/2018 Seria de modificari: 0 Tabelul 10. Tabelul de bilant termoenergetic anual real — Conturul IV pentru CT Polona Nr Valoarea Crt Denumirea componentelor de bilant Simbol Gcal/an % DI e Energia termica produsa de CT Polona Or 100,0 Energia termica vanduta consumatorilor cu 0 ace 281,7 2. | incalzirea si a.c.c. O, const 81,722 3. Energia termica vanduta consumatorilor cu e 235,1 68,203 incalzirea O const 4 „nergia termica vanduta consumatorilor cu 46,6 13,519 Energia termica pierduta in sistemul de 10. Energia utila plus pierderile în sistem + AQ cr 5. | distributie al CT Polona prin: AQcr 63,0 18,278 8 | pierderi masice in sistemul de distributie a AQ“, 5,10 148 a.c.C. 7. |- pierderi masice in sistemul de incalzire 0,03 0,008 - pierderi masice totale in sistemul de 3. | distributie AO,uer 513 |, 1,488 9 | pierderi prin transfer de caldura in mediul "| ambiant AQ,cr Q „con „cr

INCDE- Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termice termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 S.T.I. Contract nr. 01/59/2018 Seria de modificari: 0 | ICEMENERG pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie | Pag. 48 | | Q_= 344,7 Gonl/an (100%) SISTEMUL DE DISTRIBUTIE A Sr ŞI 9 1,48%) ne AQ = 0.03 Gcal/an m (0,008 %) & = 57,87 Geal/an | Seci (16,79 %) | Q = 281,7 Geul/an „sans! (R1,722 %) a ine ce Fi 235,1 Gcal/an Q E 46.6 Gcal/an "en (68,203 %) "(13,519 %) Fig. 10. Diagrama Sankey — Bilant termoenergetic anual real pentru CT Polona

INCDE- Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termice | ICEMENERG pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie | Pag, 49 termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 STI Contract nr. 01/59/2018 Seria de modificari: O Tabelul 11. Tabelul de bilant termoenergetic anual real — Conturul IV pentru CT Buzias Nr D telor de bil Simbol „aloarea enumirea componentelor ilant imbo Crt. ponentelor de Gcal/an % | | j | | | E 1. | Energia termica produsa de CT Buzias Or 9648,7 100,0 | Energia termica vanduta consumatorilor cu 77930 2. | incalzirea si a.c.c. O, conscr 80,77 , 3, | Fnergia termica vanduta consumatorilor cu ac 5917,9 61,34 | incalzirea O, conscr 4. Energia termica vanduta consumatorilor cu ec 1875,1 19,43 a.c.c. O, comcr E pie ! Energia: termica pierduta in sistemul de 5. | distributie al CT Buzias prin: AQ,cr 18887 1888 l 8 | pierderi masice in sistemul de distributie a AQ“, 523,75 5,43 | | 7. | - pierderi masice in sistemul de incalzire AQ 240,81 2,49 ! - pierderi masice totale în sistemul de | | 3 | distributie A0ner | 76456 | 792 l [ - pierderi prin transfer de caldura in mediul 9. ambiant 1091,14 11,31 | EEE EET | 10. | Energia utila plus pierderile in sistem d rar 9648,7 100,0

INCDE- ICEMENERG STI. Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie | Pag. 50 termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018 Seria de modificari: O Q_> 9648,7 Geal/an (100 %) SISTEMUL DE DISTRIBUTIE 523,75 Gealan CT 543 %) ne AQ”, = 240,81 Geal/an "ET (2,49%) AB, E 1091,14 Gcal/an (11,31%) Q „77930 Geal/an ont (80,77 %) ace FF Gealan Q ma 1875 Geal/an CEI 34 96) “cos, (19,43 %) înc Fig. 11. Diagrama Sankey — Bilant termoenergetic anual real pentru CT Buzias i |

INCDE- Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie | Pag. 51 termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 S.T.H. Contract nr. 01/59/2018 Seria de modificari: 0 Tabelul 12. Tabelul de bilant termoenergetic anual real — Conturul IV pentru CET Freidorf Nr. Valoarea Crt Denumirea componentelor de bilant Simbol Gcal/an % Energia termica vanduta consumatorilor cu incalzirea si a.c.c. O, cons.CEr Energia termica vanduta consumatorilor cu Ă 2636,4 3 | incalzirea O Fa87 Energia termica vanduta consumatorilor cu 3629 4, ace , 9,71 a.c.c. O, com CET Pi Energia termica pierduta in sistemul de 5. distributie al CET Freidorf prin: 736,7 19,72 8 | pierderi masice in sistemul de distributie a 15,82 0,42 7. | - pierderi masice in sistemul de incalzire 289,95 7,76 - pierderi masice totale in sistemul de 8 | distributie | 305,77 | 818 9 | pierderi prin transfer de caldura in mediul 430,93 AO,csr Energia utila plus pierderile in sistem Q v.cons CET + AQ car

: INCDE- Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie | Pag. 52 termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 S.T.. Contract nr. 01/59/2018 Seria de modificari: 0 Q__= 37360 Geal/an ““* 100%) SISTEMUL DE DISTRIBUTIE ne AQ = 15,82 Goai/an > ET (0,42 %) AQ" __= 289,95 Geal/an j "E (7,76 %) Ai = 430,93 Genl/an cc (11,54 %) | Q cer 2999,3 Cical/an (80,28 %) ine nec O 26354 Golan Q morţi 3629 Goalfan avut 70 7 45) vama 0971 7) ! Fig. 12. Diagrama Sankey — Bilant termoenergetic anual real pentru CET Freidorf

INCDE- Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie | Pag. 53 termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 S.T.l. Contract nr, 01/59/2018 Seria de modificari: O 10.5 Calculul componentelor de bilant termoenergetic anual real pentru toate centralele termice de cvartal — Conturul V Bilantul termoenergetic real pentru centralele termice de cvartal a fost elaborat pentru toate centralele termica de cvartal invclusiv CET Freidorf - conturul V. Relatiile de calcul si valorile rezultate sunt prezentate in tabelul 13. Tabelul 13 Nr. Denumirea marimii Simboj U.M. Relatia Valoarea Crt. l Cantitatea de energie | O, ms contorizata termica intrata cu î combustibilul in CT-uri + 4757399,9 CET Freidorf Cantitatea de energie | O, Gcal/an | contorizata termica intrata cu 2 combustibilul in CT-uri + 19655,89 CET Freidorf Cantitatea de energie Ocr Gcalfan | contorizata 3. | termica produsa de CT-uri 317694 + CET Freidorf Energie termica pierduta AQ- Gcal/an AQ =0,-0 1 |in CT-uri + CET Freidorf 7896,49 Pierderea procentuala de | % 0-0 5. | energie termica in CT-uri der = -100 19,91 + CET Frei 6. ne g a p Ocr contorizata in CT-uri si CET Freidorf 317694 7. Energia termica vanduta O, omor | Scallan | = 25652 6 consumatorilor (facturata) + Oac , 8. Energia termica termica | 07%... | Scal/an | contorizata vanduta consumatorilor cu 4990,2 a.c.c.

INCDE- Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie | Pag. 54 termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 S.T.I. Contract nr. 01/59/2018 Seria de modificari: 0 9. Energia termica vanduta O” .cr | Scal/an | contorizata consumatorilor pentru 20682,4 incalzire 10. | Energia termica pierduta | AO, | Gcalfan | =0cr in sistemul de distributie 6116,8 al CT-uri CET 11. Cantitatea de apa pierduta Dr m”/an ! 20345,0 in circuite cu a.c.c. contorizata 12. | Temperatura medie a apei a GC media valorilor masurate reci intrata in CT-uri in CT-uri 13,3 +CET 13. | Temperatura agentului n “TC media valorilor masurate termic in conductele de tur 47,26 circuitul de incalzire 14. | Temperatura agentului | 7” “TC media valorilor masurate termic in conductele de 42,13 retur circuitul de incalzire 15. | Temperatura medie a O “c media valorilor masurate a.c.c. la plecare din CT-uri 52,0 +CET 16. | Temperatura medie a.c.c. | Ic media valorilor masurate , x ace , , 50,0 livrata consumatorilor in CT-uri 17, | Temperatura medie a apei | r.,, Cc Suma din lunile de 76 potabile in lunile de iarna incalzire /6 ! 18. Energia termica pierduta | Gcal AQ“, = Dir *o* prin Pierderi masice in 7,102 746,67 circuitele cu a.c.c. E 19. | Cantitatea de apa de! pr m*/an contorizata adaos in reteaua de 28567,0 incalzire 20. | Energia termica pierduta AQ, | Gcalfan | AQO7 = DI tot Art0” prin pierderi masice in At” Lu 986 41 reteaua de incalzire E ! 21. | Energia termica pierduta | A0,,_ | Gcal AQ,or = + prin pierderi masice totale 1733,08 in CT-uri +CET

INCDE- Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie | Pag. 55 termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 S.T.. Contract nr. 01/59/2018 Seria de modificari: 0 22. orga ca perete AQ,-r | Scal/an | AO,or = AQ,cr prin transfer de caldura in mediul ambiant in CT-uri 4383,72 +CET 23. | Pierderi procentuale de dr % ae _ AQ energie termica prin Încr "7 -100 2,35 pierderi masice cu a.c.c. T 24. | Pierderi procentuale de | g'“, % m _ AQ energie termica prin Ancr = — 100 CT 3,10 pierderi masice cu incalzirea 25. |Pierderi procentuale de dur | PR AQ,rer energie termica prin Încr = a -100 545 pierderi masice totale CT- uri +CET 26. |Pierderi procentuale de | g,- % AQ,cr energie termica prin dcr = -100 transfer caldura în CT-uri 13,80 +CET 27. | Pierderi procentuale totale | 7. % | TF de energie termica în CT- der = 09 49,25 Ocr , uri +CET-conturul V

INCDE- ICEMENERG S.T.. Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018 Seria de modificari; O Pag. 56 11.5 Tabelul de bilant si diagrama Sankey Tabelul de bilant termoenergetic anual real pentru sistemul de distributie al centralelor termice de cvartal inclusiv CET Freidorf, conturul V este prezentat in tabelul 14, iar diagrama Sankey in figura 13, Tabelul 14 Nr Valoarea Crt Denumirea componentelor de bilant Simbol Gcal/an “% LE Freidorf Energia term Energia termica vanduta consumatorilor cu 25652,6 2. |, 80,75 incalzirea si a.c.c. O oonsct 3. Energia termica vanduta consumatorilor cu în 20662,4 | 65,04 incalzirea O „con „cr Energia termica vanduta cons. cu a,c.c. oz 4990,2 v,cons. CT E e E FEEDER ERE = a E EEE ZE ES E 5 Energia termica pierduta in sistemul de 61168 "| distributie a CT -uri+CET Freidorf prin: AQcr , 6. |- pierderi masice in sist. de distributie a a.c.c. 746,67 2,35 7. | - pierderi masice in sistemul de incalzire AQ, 986,41 3,10 8. |- pierderi masice totale in sist. de distributie 1733,08 5,45 o | pierderi prin transfer de caldura in mediul 4383,72 13,80 ambiant 10. | Energia utila plus pierderile in sistem 8 ra ar 317694 | 100,0 + AQ,

INCDE- Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie | Pag. 57 termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 S.T. Contract nr. 01/59/2018 Seria de modificari: 0 31769,4 Geal/an (100 %) SISTEMUL DE DISTRIBUTIE | | | | | | ] AQ = 986,41 Geal/an | ” (3.10%) ace AQ = 746.67 Gcal/an Ser (235%) AQ _= 4383,72 Geal/an “(13,80 %) 9 „= 25652,6 Goal/fan (80,75 %) îne = 20662,4 Geal/an Q” .= 4990,2 Gealan vas CT (65.04 %) A 571 %) Fig. 13. Diagrama Sankey - Bilant termoenergetic anual real pentru sistemul de distributie al centralelor termice de cvartal plus CET Freidorf

INCDE- Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie | Pag. 58 termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 S.T.I Contract nr. 01/59/2018 Seria de modificari; 0 12.5 Analiza bilantului termoenergetic anual real pentru sistemul de distributie a energiei termice produsa in toate centralele termice de cvartal - conturul! |V si toate centralele termice de cvartal inclusiv CET Freidorf - conturul V Centralele termice de cvartal - conturul IV Centralele termice de cvartal au produs in anul de bilant analizat cantitatea de 28033,4 Gcal. Din aceasta cantitate s-au vandut consumatorilor 22653,3 Gcal, iar in retelele de distributie s-au pierdut 5380,1 Gcal, adica 19,19 % din energia termica produsa. Din datele calculate pentru fiecare Centrala termica de cvartal in parte si prezentate in tabelul nr. 6 s-au constatat urmatoarele: - cantitatea de energie termica produsa de fiecare CT a variat intre 344,7+ 9648,7 Gcal/an - pierderile procentuale totale de energie termica in retelele de distributie ale CT de cvartal au fost cuprinse in întervalul valoric 16,83 + 23,64 % astfel: o pierderile masice cu acc au avut valori cuprinse in intervalul 0,16+5,43 % o pierderile masice cu incalzirea au avut valori cuprinse in intervalul 0,008+4,62 % o pierderile prin transfer de caldura au avut valori cuprinse in intervalul 11,31:18,86% - pierderile procentuale de energie termica a centralelor termice de cvartal au valori cuprinse intre 16,83 si 23,64 %. Pierderile de energie termica in centralele de cvartal se datoreaza neincarcarii la capacitate a cazanelor si functionarii lor intermitente in functie de necesarul de caldura pentru incalzire si prepararea apei calde de consum. Centralele termice de cvartal inclusiv CET Freidorf - conturul V Centralele termice de cvartal impreuna cu CET Freidorf au produs in anul de bilant analizat cantitatea de 31769,4 Gcal. Din aceasta cantitate s-au vandut

INCDE- Bilant real, tehnologic si opiimizat al energiei termice ICEMENERG pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie Pag. 59 termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 S.T.. Contract nr, 01/59/2018 Seria de modificari: 0 consumatorilor 25652,6 Gcal, iar în retelele de distributie s-au pierdut 6116,8 Gcal, adica 19,25 % din energia termica produsa. Pentru incalzire s-au facturat 20682,4 Gcal, iar pentru alimentarea cu apa calda de consum a consumatorilor racordati la retea s-au facturat 4990,2 Gcal. Pierderile de caldura prin pierderi masice in retelele de incalzire si apa calda de consum au totalizat 1733,08 Gcal si au reprezentat 5,45 % din energia termica produsa de centralele termice. Pierderile prin transfer termic în mediul ambiant ale conductelor au fost de 4383,72 Gcal, valoare ce reprezinta o pierdere procentuala de 13,80 %. Pentru CET Freidorf pierderea procentuala de energie termica este de 19,25 %. In cadrul acestei valori este inclusa si cota parte din caldura combustibilului destinat producerii energiei electrice. Randamentul de producere a energiei termice s-a determinat cu formula: OT 2 .100= 3736,0/4628,18 = 80,72 [=] o in care: O, - energia termica produsa in centala (cogenerare) 0, - cantitatea de energie termica intrata cu combustibilul Pierderea procentuala de energie termica a centralelor termice de cvartal luate la un loc trebuie calculata fara luarea in considerare a CET Freidorf. In realitate pierderile procentuale ale centralor termice de cvartal sunt de 19,99 % si nu de 19,91 % (care este pierderea procentuala de energie termica), valoare care include si cota parte pentru energia electrica. Valorile pierderilor masice pe conturul centralelor termice de cvartal conturul V au fost de 3,10 % in circuitele de incalzire si 2,35 % in retelele de a.c.c. Pierderile prin transfer de caldura ale tuturor conductelor (incalzire si apa calda de consum) pe intreg conturul V au fost de 13,80 %. Pierderile procentuale totale pe conturul V au fost de 19,25 %.

INCDE- Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie | Pag. 60 termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 S.T.. Contract nr. 01/59/2018 Seria de modificari: 0 Pierderile in retelele de distributie aferente Centralelor termice de cvartal au aceleasi cauze ca si pierderile din retelele de distributie ale punctelor termice (capitolul 12,3). Consumul de energie electrica Consumul de energie electrica contorizat, in anul de bilant, pentru toate Centralele termice de cvartal a fost de 877,9 MWh. Pentru pomparea apei in circuitele de incalzire s-a consumat 376,15 MWh, iar pentru pomparea apei calde de consum s-au consumat 487,44 MWh. Consumurile specifice de energie electrica de pompaj au fost: 1, Consumul propriu de energie electrica de pompaj necesara unei Gcal vandute consumatorilor in scopul incalzirii ine _ Bu _ 31615 “0” 18026,0 v.cons.CT 0,021 [MWh/Gcal] 2. Consumul proptiu' de energie electrica de pompaj necesara unei Gcal vandute consumatorilor cu apa calda de consum E 18 o 44 16273 IMWh/Gcal] 3. Consumul propriu de energie electrica pentru pomparea unui m* de apa calda de consum la consumatori „acc __ 487,44 124565 =0,0039

INCDE- Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie | Pag. 61 termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 S.T.l. Contract nr. 01/59/2018 Seria de modificari: 0 Indicatori de eficienta energetica — CT-uri si CET Freidorf Indicatorii de eficienta energetica pentru CT-uri (centralele termice de cvartal inclusiv CET Freidorf) stabiliti pe baza datelor determinate in bilant sunt: 1. Cantitatea de energie termica intrata cu combustibilul (cantitatea de caldura dezvoltata prin arderea gazelor naturale) 0,= 4757399,9 m? = 39665,89 [Gcal/an] 2. Cantitatea de energie termica produsa de CT-uri plus CET Freidorf Ocr.cre 317694 [Gcal/an] 3. Energie termica pierduta in CT-uri AQ;r = 0, - Or. = 39865,89- 31769,4 = 7896,49 [Gcal/an] gi —_ 0 — Ocrscrn —_ 7896,49 -100= 1991 A] &ă 39665,89 4. Randamentul energetic net care este dat de raportul dintre energile rezultate din proces si cantitatea de caldura dezvoltata _ Ocr+ore 31769,4 11, = — 100 = 80,09 [7] 0 39665,89 5. Consumul specific net de energie termica __ 1 25 [Gcal/Gcal] Ocr+cre 31769,4 &6.Consum specific de gaze naturale Cc, = 10*= 12.10 =150,01 [Sm/Geal] ” P 8333 ci Consumul specific net pentru producerea unei Gcal este de 1,25 Gcal/Gcal, adica echivalentul unui consum specific de gaze naturale de 150,01 SmY/Gcal necesar pentru producerea unei Gcal. |! | | | | i |

ICEMENERG INCDE- S.T.. Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018 Pag. 82 Seria de modificari: O 13. Actiuni pentru cresterea eficientei energetice in sistemul de termoficarea al municipiului Timisoara Masurile recomandate pentru imbunatatirea eficientei intregului sistem de termoficare al municipiului Timisoara sunt masuri care necesita cheltuieli de investitii pentru realizarea lor si masuri care tin de exploatarea instalatiilor. Se mentioneaza faptul ca de la ultimele audituri s-a continuat procesul de modernizare prin: Nr. crt. Descrierea masurii aplicate Data punerii în functiune Durata de recuperare a investitiei Costul investitiei [mii lei ] Economia de energie [u.m. | [tep/ fizica] an] Echiparea electropompelor de incalzire cu CF (83) si achizitionarea unor pompe noi cu randament ridicat, dimensionate la cerintele actuale (78) 2016 2810 MWh 27 Dotarea cu un sistem de automatizare, comanda, control si dispecerizare a 20 PT-uri- finalizare 1 2016 800 MWh 185 Montare tablouri electrice cu CF- circulatie incalzire (finalizare) 2016 175 MWh 19 TOTAL 3785 - 231

Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie | Pag, 63 termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 INCDE- ICEMENERG S.T.I. Contract nr. 01/59/2018 Seria de modificari: 0 A. Masuri fara investitii Masurile fara investitii sunt masuri care tin de exploatarea de zi cu zi a instalatiilor si masuri de intretinere, precum: 1. Functionarea la parametrii de proiect a cazanelor din dotarea centralelor termice, in vederea optimizarii consumului de combustibil 2. Respectarea diagramelor de reglaj ale temperaturii apei fierbinti pe reteaua de 3. Verificarea vanelor de inchidere de pe conductele de distributie n „tur 4. Verificarea metrologica a aparaturii de masura la sursa si consumatori, si a contoarelor de energie termica conform instructiunilor metrologice 5. Instruirea personalului pentru interventii. Masuri pe termen scurt, de tipul fara cost sau cu cost minim, care nu implica investitii majore energie termica si electrica: Respectarea parametrilor optimi de functionare ai agregatelor Calcularea zilnica a randamentului fiecarui agregat in functie si luarea masurilor necesare pentru ca randamentul de functionare sa fie cat mai apropiat de cel de proiect. Urmarirea electronica a indicatorilor tehnico-economici realizati zilnic Efectuarea lucrarilor de intretinere Realizare reparatii in termenele programate Descrierea masurii Termenul Costul Economia de de aplicare | aplicarii energie masurii [u.m. [tep/ [miiLEI] | fizica] an] Optimizarea procesului de producere permanent Fara cost tone mc 1100 TOTAL - 1100

INCDE- Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie | Pag. 64 termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 STI. Contract nr. 01/59/2018 Seria de modificari: 0 B. Masuri cu investitii mari Masurile privind imbunatatirea functionarii sistemului de termoficare din municipiul Timisoara sunt masuri cu investitii mari care cuprind modernizarea unor puncte termice si modernizarea retelelor de transport si distributie si constau în: 1. Modernizarea punctelor termice ramase nemodernizate prin achizitionarea unui numar de schimbatoare de caldura cu placi 2. Inlocuirea vanelor de pe conducte, cu vane automate modernizate cu inchidere rapida in vederea scurtarii timpului pentru operatia de izolare a defectelor 3. Achizitionarea unui sistem de detectare si monitorizare a avariilor, de depistare a spargerilor in faza incipienta si eliminarea operativa a acestora pentru reducerea pierderilor de agent termic si pentru protejarea conductelor din canalele termice care altfel sunt supuse coroziunii 4, Reabilitarea retelelor de recirculare a apei calde de consum pentru asigurarea confortului termic la consumatori Masuri pe termen mediu, de Z pâna la 3 ani, vizând un program de investitii. Descrierea Termenul de Estimarea Costul Economia de masurii aplicare duratei de investitiei energie recuperare [mii lei] [u.m. [tep/ fizica] an] Retehnologizare CT Buzias prin montare de Smc unitati de 2019 1 3800 MWh 83 cogenerare cu motoare termice Retehnologizare CT Dunarea prin montare de Smc unitati de 2019 1 3000 MWh 60 cogenerare cu motoare termice

INCDE- ICEMENERG S.T.. Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie | Pag. 65 termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018 Seria de modificari: 0 Maximizarea cantitatii de energie termica livrate din CET SUD in reteaua de transport prin functionarea interconectata cu CT CENTRU 2019 3.5 3565 MWh 1000 Cogenerarea de inalta eficienta CET CENTRU prin montare motoare termice 2X2 MWh 2019 18000 Gcal; MWh 700 Eficientizarea a producerii de energie termica la CET Freidorf prin folosirea de resurse regenerabile Trim IV 2018 602 Smc 10 Cogenerare de inalta eficenta la CT UMTprin montare motoare termice In faza de aprobare tema de proiectare Cogenerare de inalta eficenta la CT Dragalina prin montare motoare termice In faza de aprobare tema de proiectare TOTAL 28967 1853

S.T.I. Contract nr. 01/59/2018 INCDE- Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie | Pag. 66 termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 Seria de modificari: 0 Masuri pe termen lung, de 3 pâna la 6 ani, vizând un program de investitii. Descrierea masurii Termenul | Estimarea de duratei de aplicare recuperare Costul investitiei [mii lei] Economia de energie [u.m. fizica] [tep/an] Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Mun. Timisoara in vederea conformarii la normele de mediu 2020 5 privind emisiile poluante in aer si pt cresterea eficientei in alimentarea cu caldura urbana etapa Il 117000 Gcal 5000 Retehnologizare retea de transport primara in vederea reducerii energiei consumate 2020 3 pentru transportul si distributia energiei termice 7740 [Gcal] 780 Retehnologizare CAF1 100 Gcal/h de la CET 2020 1 SUD 147000 Nmc tone 850 Valorificare energetica a deseurilor 2020 9 municipale solide 360000 Nmc 3000 Eficientizare PT-uri si CT-uri de cartier-, Proiect pilot montare modul scara bloc 2019 5 100 Gcal 1760 Utilizarea energiei geotermale pt producerea de energie in cogenerare Intocmire tema de proiectare Smart meteringul 2024 5 40500 Gcal 540 TOTAL 672340 11390

INCDE- Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie | Pag. 67 termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 S.T.I. Contract nr. 01/59/2018 Seria de modificari: 0 14. Bilantul optimizat 14.1 Bilantul termic optimizat pentru sistemul de distributie Bilantului termic optimizat pentru sistemul de termoficare din municipiul Timisoara s-a elaborat pornind de la cantitatea de energie termica intrata in sistemul de distributie (SD). Calculul de optimizare a energiei termice s-a facut pornind de la cantitatea de energie termica vanduta consumatorilor si de la masurile propuse pentru cresterea eficientei energetice prin reabilitarea termica a blocurilor si prin reducerea pierderilor masice cu incalzirea si apa calda de consum si a pierderilor prin transfer de caldura. 1. Reabilitarea termica a cladirilor. Se estimeaza ca masura conduce la reducerea energiei termice consumate pentru incalzire cu 25 % Qi = A 0,75 [Gcal/an] = 378364,0-0,75 = 283773,0 [Gcal/an] 2. Energia termica optimizata vanduta consumatorilor racordati la sistemul de distributie Se considera ca energia termica vanduta consumatorilor cu apa calda de consum ramane aceeasi ca in bilantul real = 72040,1 [Gcal/an] = + Q [Gcal/an] Que 283773,0+72040,1 = 355813,1 [Gcal/an] 3. Se estimeaza o reducere a pierderilor de caldura prin transfer de caldura in sistemul de distributie cu 25 % = AQ :0,75 [Gcal/an] Qi = 62113,85-0,75 = 46585,39 [Gcal/an]

INCDE- Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie | Pag. 68 termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 S.T.I. Contract nr. 01/59/2018 Seria de modificari: 0 4. Se estimeaza o reducere a pierderilor masice cu apa calda de consum si cu incalzirea cu 25 % = AQ*%, 0,75 = 19636,37-0,75 = 14727,28 [Gcal/an] AQ = 0,75 = 12293,68-0,75 = 9220,26 [Gcal/an] 5. Energia termica optimizata pierduta in sistemul de distributie AQ = AQ + AQ?” + AQ [Gcal/an] AQ = 46585,39+14727,28+9220,26 = 70532,93 [Gcal/an] 6. Energia termica optimizata intrata in punctele termice a = 1107) [Gealan] 355813,1+-70532,93 = 426346,03 [Gcal/an], unde: v.cons.PT energia termica optimizata vanduta consumatorilor pentru incalzire si apa calda de consum i energia termica vanduta consumatorilor pentru incalzire si apa calda de consum - energia termica reala respectiv optimizata pierduta prin transfer de caldura in sistemul de distributie al punctelor termice AQ?” - energia termica optimizata pierduta prin pierderi masice cu incalzirea si apa calda de consum energia termica pierduta in circuitele de incalzire si apa calda de , consum. Tabelul de bilant termoenergetic optimizat pentru sistemul de distributie al punctelor termice este prezentat in tabelul 16, iar diagrama Sankey in figura 14.

INCDE- Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie | Pag. 69 termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 S.T.H Contract nr. 01/59/2018 Seria de modificari: 0 Tabelui 16 Nr. Valoarea Denumirea componentelor de bilant Simbol Crt. Gcal/an % Energia termica optimizata livrata (intrata) în 1, n 426346,03 100,0 punctele termice SISTEI WU SU 2 Energia termica optimizata vanduta | 355813,1 83.46 | consumatorilor cu incalzirea si a.c.c. O, conspr 3 Energia termica optimizata vanduta optine 283773,0 66,56 "| consumatorilor cu incalzirea O. 4 Energia termica vanduta consumatorilor cu ace 72040,1 " [acc O,.cons 5 |Fnergia termica optimizata pierduta in a 70532,3 "| sistemul de distributie prin: 8 | plerceri masice in sistemul de distributie cu AQ 14727,28 3,45 7 pierderi masice optimizate in sistemul de AQ 9220,26 2,16 ' incalzire MEI 8. | pierderi masice totale in sistemul de AQ?” 23947 54 5,61 ' | distributie PET - pierderi prin transfer de caldura in mediul opt 9. ambiant 46585,39 10,93 _b. Erera a vecie PT 10. | Energia utila plus pierderile in sistem + ao | 12634603 | 100,0

INCDE- ICEMENERG STI. Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie | Pag. 70 termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018 Seria de modificari: O Qpr = 4126346,03 Geal/an (100 %) (3,45%) sptine AQ „rr = 9220,26 Geal/un (2,16%) AQ = 46585,39 Goal/an IPT > (10,93 %) Pt. 355813,1 Geal/an (83,46 %) Ci 283773,0 Gcal/an 72040, Goal/an (66,56 %) (16,90 %) 14727,28 Gcalen Fig. 14 Diagrama Sankey -— Bilant termoenergetic anual optimizat pentru Sistemul de distributie- conturul III i | | | | |

INCDE- Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie | Pag. 71 termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 S.T.. Contract nr. 01/59/2018 Seria de modificari: O 142 Bilantul termic optimizat pentru sistemul de transport (ST) Se estimeaza ca masurile de imbunatatire a functionarii retelei de transport prin inlocuirea conductelor existente cu conducte preizolate vor conduce la o reducere a pierderilor de caldura prin transfer termic cu 25 % = :0,75 [Gcal/an] AQ, = 93309,6:0,75 = 69982,2 [Gcal/an] 2. Se estimeaza o reducere a pierderilor de energie termica prin pierderi masice cu 30% = AQnsr :0,70 [Gcal/'an] AQ = 41499,40-0,70 = 29049,58 [Gcal/an] 3. Energia termica optimizata totala pierduta in ST AQ = + AQhsr [Gcal/an] AQ = 69982,20+29049,58 = 99031,78 [Gcal/an] 4. Energia termica optimizata ce va fi livrata de surse este egala cu cantitatea de energie termica optimizata intrata in punctele termice, cantitatea de energie termica livrata consumatorilor racordati direct si pierderile estimate dupa aplicarea masurilor propuse Odo = GP! + AQ + ua, [Gcal/an] * 426346,03+99031,78+22074,0 = 547451,81 [Gcal/an] [Gcal/an] unde:

INCDE- ICEMENERG ST. Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018 Seria de modificari: 0 Pag. 72 - energia termica optimizata pierduta prin transfer de caldura in sistemul de transport AQ,sr - energia termica pierduta prin transfer de caldura in sistemul de transport AQ? - energia termica optimizata pierduta prin pierderi masice în sistemul de transport AQp„sr - energia termica pierduta prin pierderi masice în sistemul de transport AQ - energia termica totala optimizata pierduta in sistemul de transport Calculul componentelor de bilant termoenergetic optimizat pentru sistemul de transport este prezentat in tabelul 17, iar diagrama Sankey in figura 15.

i Î | INCDE- Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie | Pag. 73 termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 S.T.. Contract nr. 01/59/2018 Seria de modificari: 0 Tabelul 17 Nr. Sim Valoarea Denumirea componentei de bilant Crt. bol Gcal/an % = Energia termica a apei fierbinti prod usa de 1, , rio | D47451,81) 100,00 CET Sud si CT Centru 2. Energia utila in sistemul de transport 0% 448420,03 81,91 Energia termica (livrata) intrata în punctele 3. a 426346,03 77,88 termice Energia termica furnizata consumatorilor 4. Olt dir. 22074,0 4,03 alimentati direct la reteaua de transport 5, ! OT 99031,78 | 18,09 transport din care: 6. | -prin pierderi masice 29049,58 5,31 7. - prin transfer de caldura in mediul ambiant AQ 69982,20 12,78 opt Energia utila plus pierderile in sistem pr 8. + AQ + 547451,81| 100,00 ST dr.

INCDE- Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 S.T.. Contract nr. 01/59/2018 Seria de modificari: 0 Pag. 74 = 47451.81 Geul/an (100 %) Qi 448420,03 Goal/an "(8131 %) Genl/an [4,03 4%) apt. = 426346,03 Gealan rr 7,88%) AQ” = 29049,58 Gcal/an "“* (531%) AQ” = 69%82,20 Gcal fan "7 (12,78 %) Fig. 15 Diagrama Sankey - Bilant termoenergetic anual optimizat pentru Sistemul de transport

INCDE- Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie | Pag. 75 termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 S.T.. Contract nr. 01/59/2018 Seria de modificari: O 14.3 Bilantul termic optimizat pentru Centralele termice de cvartal inclusiv CET Freidorf Bilantul optimizat pentru Centralele termice de cvartal inclusiv CET Freidorf pentru sistemul de distributie s-a elaborat in urmatoarele conditii: 1. Reabilitarea termica a cladirilor. Se estimeaza ca masura conduce la reducerea energiei termice consumate pentru incalzire cu 25 % = Armor 0.75 [Gcal/an] = 20662,4:0,75 = 15496,8 [Gcal/an] 2. Se considera ca energia termica vanduta consumatorilor cu apa calda de consum ramane aceeasi ca in bilantul real Qi = 4990,2 [Gcal/an] = + [Gcal/an] 715496,8 + 4990,2 = 20487,0 [Gcal/'an] 3. Se estimeaza o reducere a pierderilor de caldura prin transfer de caldura in sistemul de distributie cu 25 % AQ = AQ,c 0,75 [Gcal/an] Qi, = 4383,72:0,75 = 3287,79 [Gcal/an] 4, Se estimeaza o reducere a pierderilor masice cu apa calda de consum si cu incalzirea cu 25 % AQ? = AQ? 0,75 = 746,67:0,75 = 560,0 [Gcal/an] AQ” = -0,75 = 986,41-0,75 = 739,81 [Gcal/an]

INCDE- Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie | Pag. 76 termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 S.T.I. Contract nr. 01/59/2018 Seria de modificari: 0 5. Energia termica optimizata pierduta in sistemul de distributie al CT AQ = + + AQ [Gcal/an] AQ? = 3287,79+560,0+739,81 = 4587,6 [Gcal/an] 6. Energia termica optimizata produsa de Centralele termice QR = + AQ, = 20487,0+4587,6 = 25074,6 [Gcal/an] az = 25074,6 [Gcai/an] în care: Ar. - energia termica optimizata, pentru incalzire vanduta consumatorilor din centralele termice de cvartal - energia termica vanduta consumatorilor pentru incalzire sonor - energia termica vanduta consumatorilor cu apa calda de consum - energia termica optimizata pierduta prin transfer de caldura in mediul ambiant AQ or - energia termica pierduta prin transfer de caldura in mediul ambiant energia termica optimizata pierduta prin pierderi masice cu apa calda de consum si incalzirea AQ, - energia termica pierduta prin pierderi masice cu apa calda de consum si incalzirea Calculul componentelor de bilant termoenergetic optimizat este prezentat in tabelul 18, iar diagrama Sankey in figura 16. | | ! | | |

INCDE- Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie | Pag. 77 termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 S.T. Contract nr. 01/59/2018 Seria de modificari: O Tabelul 18 N Valoarea i Gri Denumirea componentelor de bilant Simbol Gcallan % 25074,6 2 Energia termica optimizata vanduta ani 20487,0 | 81,70 consumatorilor cu incalzirea si a.c.c. O,conscr 3. Energia termica optimizata vanduta 15496,8 | 61 80 consumatorilor cu incalzirea O 4. | Energia termica vanduta consumatorilor cu a.c.c. ei 4990,2 19,90 E E Energia termica optimizata pierduta in sistemul 5. | de distributie prin: ao | 45876 | 18,80 | 6. |- pierderi masice in sist. de distributie cu a.c.c. AQ 580,0 2,23 7 |” pierderi masice optimizate în sistemul de AQ” | 739,81 295 distributie cu incalzirea 8. | pierderi masice totale in sistemul de distributie AQ | 1299,81 5,18 - pierderi prin transfer de caldura in mediul AQ7 ambiant 1cCT 3287,79 | 13,12 E 07, v.cons CT 10. | Energia utila plus pierderile in sistem + AQ | 250746 | 100,0

INCDE- Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie | Pag. 78 termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 S.T.l. Contract nr. 01/59/2018 Seria de modificari: 0 PL = 25074,6 Geal/an (100%) Ro SISTEMUL DE DISTRIBUTIE PLINE, Ad" 739,81 Geal/an Ser (2,95 %) AQ ___= 560,0 Geal/an MT (2,23 %) AQ” = 3287,79 Gcal/an “(13,12 %) pt. Q „= 20487,0 Gical/an vensCl (81,70 %) princ ace „= 15496,8 Geal/an * 4990,2 Geal/an v.cons.CT (61,80 %) E (19,90 %) Fig. 16 Diagrama Sankey — Bilant termoenergetic anual optimizat pentru centralele termice de cvartal inclusiv CET Freidorf | | | | | | | | | | Î | | |

INCDE- Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie | Pag. 79 termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 S.T.I. Contract nr. 01/59/2018 Seria de modificari: 0 15. Calculul eficientei economice a principalelor masuri stabilite Principalele masuri propuse in lucrare reclama cheltuieli de investitii, Determinarea eficientei economice a acestora trebuie sa urmeze calea legala, cu întocmirea studiilor de fezabilitate. Pe baza documentatiilor respective se va stabili oportunitatea realizarii masurilor si perioadele de desfasurare a lucrarilor. Avand in vedere cele de mai sus se propune elaborarea studiilor dupa analizarea la nivelul conducerii a actiunilor propuse de reducere a pierderilor de energie termica în sistemul de termoficare. 16. Impactul asupra mediului Sistemul de termoficare compus din retelele de transport si de distributie a energiei termice nu are un impact direct asupra mediului. Efectul asupra mediului, rezultat din functionarea acestui sistem este calculat la instalatiile de cazane energetice de abur si apa fierbinte, acolo unde apar noxele, ale caror valori trebuie sa se incadreze in normele impuse de legislatia in vigoare.

INCDE- ICEMENERG S.T.I Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018 Seria de modificari: O Pag. 80 CAPITOLULIII DETERMINAREA PIERDERILOR TEHNOLOGICE IN RETELELE TRANSPORT SI DISTRIBUTIE DIN MUNICIPIUL TIMISOARA | | | ] |

INCDE- Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie Pag. 81 termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 S.T.I. Contract nr. 01/59/2018 Seria de modificari: 1. Determinarea pierderilor tehnologice în retelele de transport si de distributie operate de COLTERM Sistemul de alimentare centralizata cu energie termica a municipiului Timisoara este destinat satisfacerii necesarului de caldura pentru incalzire si a apei calda de consum. Pierderile tehnologice de proiect sunt reprezentate numai din pierderile prin transfer de caldura in mediul exterior, deoarece pierderile masice sunt considerate egale CU Zero. Calculul pierderilor tehnologice s-au facut în urmatoarele ipoteze: 1. Reteaua de termoficare are aceeasi lungime si configuratie ca in situatia reala 2. Fluxurile de energie termica care circula prin conducte sunt aceleasi ca in situatia reala 3. Izolatia termica a conductelor este noua 4. Nu sunt depuneri pe conducte 5. Pierderile masice sunt zero. Pierderile tehnologice de energie termica prin transfer de caldura in mediul exterior s-au determinat pe baza calculului fluxului termic liniar de la agentul termic care circula prin conducta la mediul inconjurator in care se afla conducta. Calculele s-au efectuat separat pentru regimurile de vara si de iarna, tinand cont de modul de pozare a conductelor: - suprateran - in canale termice nevizitabile - preizolate ingropate

INCDE- Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie | Pag. 82 termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 S.T.. Contract nr. 01/59/2018 Seria de modificari: O » Sistemul de transport este format din: - magistrala supraterana - magistrala subterana + Sistemul de distributie este format din conducte subterane pentru incalzire si apa calda de consum: - in canale termice - preizolate Valorile luate in calcul si rezultatele obtinute sunt trecute in tabelele 1-28 din Anexe. Valorile temperaturii agentului termic in conductele de tur si de retur sunt mediile realizate in regimul de iarna, respectiv de vara in anul de bilant (1 ianuarie 2017-31 decembrie 2017). Pierderile tehnologice se determina cu relatia : AQ, = AQ, h 86010 [GcaVan] in care: AQ, - pierderile de caldura totale in retele [KW] h - numarul de ore de functionare [ore] Pierderile de caldura in retele sunt date de fluxul termic liniar, de lungimea conductelor si de coeficientul de pierderi de caldura. Fluxul termic total reprezinta marimea care caracterizeaza transferul de caldura si care este determinat de coeficientul global de schimb de caldura si rezistentele totale (rezistentele termice ale peretilor conductelor, ale izolatiilor termice, a stratului protector al conductelor si rezistenta interioara/exterioara a conductelor) [6]. | i | | i | Î | | | | i

INCDE- Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie | Pag. 83 termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 S.T.. Contract nr. 01/59/2018 Seria de modificari: 0 2. Determinarea pierderilor tehnologice de energie termica in sistemul de transport — Conturul ll 2.1 Determinarea pierderilor tehnologice de energie termica in sistemul de transport in regim de vara AQ =7266,7 kW (valori preluate din tabelele nr. 3, 4, 7,8, 11 si 12 din Anexe) tot h=3504,0 ore/an AQ = 7266,7-3504,0 -860-10 = 21897,7 [Scal/an] d 2.2 Determinarea pierderilor tehnologice de energie termica in sistemul de transport in regim de iarna 0 = 9290,1 KW (valori preluate din tabelele nr. 1,2, 5, 6, 9 si 10 din Anexe) h= 5256,0 ore/an AQ' = 9290,1-5256,0-860 10” = 41992,8 [Gcal/an] 2.3 Determinarea pierderilor tehnologice anuale de energie termica in sistemul de transport Pierderile tehnologice anuale in reteaua de transport sunt: AQ sr * * AQ [Gcal/an] AQ,r = 21897,7+41992,8 = 63890,5 [Gcal/an]

INCDE- Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie | Pag. 84 termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 STI. Contract nr. 01/59/2018 Seria de modificari: 0 3. Determinarea pierderilor tehnologice de energie termica in sistemul de distributie pentru punctele termice — Conturul Ill 3.1 Determinarea pierderilor tehnologice de energie termica a a.c.c. in sistemul de distributie in regim de vara pentru punctele termice — Conturul III i = 3270,8 kW (valori preluate din tabelele nr. 17 si 19 din Anexe) h= 3504,0 ore/an AQ an = = 9856,3 [Gcal/an] 3.2 Determinarea pierderilor tehnologice de energie termica a a.c.c. in sistemul de distributie in regim de iarna pentru punctele termice — Conturul Ill 07 = 3407,1 KW (valori preluate din tabelele nr. 18 si 20 din Anexe) h= 5256,0 ore/an AQ inec = 3407,1-5256,0-860-10* = 15400,6 [Gcal/an] 3.3 Determinarea pierderilor tehnologice de energie termica in reteaua secundara de incalzire pentru punctele termice — Conturul Ili Oc = 1887,5 KW (valori preluate din tabelele nr. 13, 14, 15 si 16 din Anexe) h= 5256,0 ore/an = 7887,5-5256,0-860 10 = 35652,8 [Gcal/an] 3.4 Determinarea pierderilor tehnologice totale pentru punctele termice — Conturul II: AQ sm = 9856,3+15400,6+35652,8 = 60909,8 [Gcal/an]

INCDE- Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie | Pag. 85 termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018 Seria de modificari: O 3.5 Determinarea pierderilor tehnologice de energie termica a a.c.c. în sistemul de distributie in regim de vara pentru centralele termice de cvartal - Conturul V = 186,3 kW (valori preluate din tabelele nr. 25 si 27 din Anexe) h= 3504,0 orefan AQ cp = 166,3-3504,0 860-107 = 501,1 [Gcal/an] d 3.6 Determinarea pierderilor tehnologice de energie termica a a.c.c. in sistemul de distributie in regim de iarna pentru centralele termice de cvartal - Conturul V Oy = 173,2 KW (valori preluate din tabelele nr. 26 si 28 din Anexe) ec h= 5256,0 ore/an AQ = 173,2-5256,0-860 107 = 782,9 [Gcal/an] tehacoCY 3.7 Determinarea pierderilor tehnologice de energie termica in reteaua secundara de incalzire pentru centralele termice de cvartal - Conturul V Omcor = 247,2 KW (valori preluate din tabelele nr. 21,22, 23 si 24 din Anexe) h= 5256,0 ore/an = 247,2-5256,0-860-10“ [Gcal/an] 3.8 Determinarea pierderilor tehnologice totale pentru centralele termice de cvartal - Conturul V: = 501,1+782,9+117,1 = 2401,0 [Gcal/an]

INCDE- Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie | Pag. 86 termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 S.TI. Contract nr. 01/59/2018 Seria de modificari: O 4. Calcului pierderilor tehnologice procentuale de energie termica Pierderile procentuale tehnologice de energie termica se calculeaza considerand ca energia termica vanduta este aceeasi ca in anul de bilant 1 fanuarie 2017— 31 decembrie 2017. 4.1 Pierderile tehnologice procentuale de energie termica în sistemul de transport Pierderile tehnologice procentuale de energie termica in sistemul de transport pentru (Conturul Il) se determina cu relatia: AQ sr -100 diensr = [re] Ocr Centru+CETSud in care: 7 PNergia termica a apei fierbinti produsa de CET SUD si CT Centru în perioada 1 ianuarie 2017 — 31 decembrie 2017. 63890,5 sr = 013310! [e] dur = 9,11% 42 Pierderile tehnologice procentuale de energie termica in sistemul de distributie pentru Conturul III Pierderile tehnologice procentuale de energie termica in sistemul de distributie pentru conturul III se determina cu relatia: 49, ** “om -100 PT Or - energia termica intrata in PT-uri pentru Conturul lll _ 60909,8 100 = 5444480. [4] = 11,19%

INCDE- Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie Pag. 87 termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 S.T.. Contract nr. 01/59/2018 Seria de modificari: 0 4.3 Pierderile tehnologice procentuale de energie termica in sistemul de distributie pentru Conturul V Pierderile tehnologice procentuale de energie termica in sistemul de distributie pentru Conturul V se determina cu relatia: dsetspcr = AQ spor — LL + 100 rd CT Or - energia termica produsa de CT-uri pentru Conturul V __2401,0 drehspCr 31769,4 = 7,56% Valorile pierderilor tehnologice de energie termica in regim de vara/iarna in sistemele de transport si de distributie, precum si pierderile tehnologice procentuale pe fiecare contur sunt prezentate sintetic in tabelele 19, 20 si 21.

INCDE- Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018 Seria de modificari: 0 Pag. 88 Tabelul 18. Pierderi tehnologice in Sistemul de Transport Denumirea UM CET Sud+CT Centru Ore de functionare (total) 8760 Ore de functionare pe perioada iernii 5256 Ore de functionare pe perioada verii 3504 — |N 2 | Energia termica produsa Gcal/an 701331,0 SISTEMUL DE TRANSPORT Fluxul termic total in ST, regim de vara (suma din tabele) kW 7266,7 Fluxul termic total in ST, regim de iarna (suma din tabele) kW 9290,1 Pierderi tehnologice in ST, regim de vara Gcal/an 21897,7 Pierderi tehnologice in ST, regim de iarna Gcal/an 41992,8 0 [0 | | |o Pierderi tehnologice anuala in ST (vara+iarna) Gcal/an 63890,5 Pierderi procentuale anuale in ST (vara + iarna) % 9,11

INCDE- Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termica termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 S.T.. Contract nr. 01/59/2018 Seria de modificari: O ICEMENERG pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie | Pag. 89 Tabelul 20 : Pierderi tehnologice pe Sistemul de distributie Denumirea UM CT- Contur V PT — Conturi Il 1 Ore de functionare (total) 8760 8760 Ore de functionare pe perioada iernii 5256 5256 Ore de functionare pe perioada verii 3504 3504 = N | Energia termica produsa CT/ intrata în PT-uri Gcal/an 31769,4 544448,0 Fluxul termic total pentru incalzire (izolate clasic si preizolate), regim de iarna (suma din tabele) kW 247,1 7887,5 Fluxul termic total pentru a.c.c (izolate clasic si preizolate), regim de iarna (suma din tabele) kW 1732 3407,1 Fluxul termic total pentru a.c.c (izolate clasic si preizolate ), regim de vara (suma din tabele) kW 166,3 3270,8 8 | Pierderi tehnologice totale pentru incalzire Gcal/an 1117,1 35652,8 o Pierderi tehnologice totale in regim de iarna pentru apa calda de consum Gcal/an 782,9 15400,6 10 | Pierderi tehnologice totale in regim de vara pentru apa calda de consum Gcal/an 501,1 9856,3 11 | Pierderi tehnologice anuala in SD (vara+iarna) Gcal/an 2401,0 60909,8 12 | Pierderi procentuale anuale in SD (vara + iarna) % 7,56 11,19

INCDE- ICEMENERG Bilant real, tehnologic si optimizat ai energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018 Seria de modificari: O Pag. 90 Tabelul 21 Centralizator cu pierderile procentuale de energie termica Nr. crt, Sis tem Denumire marime Pierderile Reale pentru Conturul Il Pierderile Reale pentru Conturul Ili Pierderile Reale pentru Conturul V Pierderile tehnologice Conturul 1 Pierderi le tehnologice Conturul ÎI Pierderile tehnologice Conturul V Gcal/an % Gcal/an % Gcal/an % Gcal/an % Gcal/an % Gcal/ an “4 Pierderi masice in ST 41499,4 5,92 Pierderi prin transfer de caldura in mediul ambiant in ST 93309,6 13,30 63890,5 9,11 Pierderi totale transport 134809,0 19,22 63890,5 9,11 SI O = Pierderi masice in reteaua secundara de incalzire 12293,68 2,26 986,41 Pierderi masice in reteaua de distributie a apei calde de consum 19636,37 3,60 746,67 2,35 Pierderi masice totale 31930,05 5,86 1733,08 5,45 Pierderi prin transfer de caldura în mediul ambiant (inc+a.c.c.) 62113,85 | 11,41 4383,72 13,80 60909,8 11,19 2401,0 7,56 Pierderi totale distributie 94043,9 17,27 6116,8 19,25 60909,8 11,19 2401, 7,56

INCDE- Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie | Pag. 91 termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 S.T.I, Contract nr. 01/59/2018 Seria de modificari: O Concluzii Lucrarea de audit energetic pentru sistemul de termoficare din municipiul Timisoara operat de catre COLTERM SA contine doua capitole si anume: Capitolul l-Determinarea pierderilor reale Capitolul Il - Determinarea pierderilor tehnologice In cadrul lucrarii au fost elaborate calcule de bilant în care s-au determinat pierderile de caidura reale sub forma de pierderi masice si prin transfer de caldura, in retele de transport, distributie si centralele termice de cvartal, Calculele de bilant energetic s-au elaborat pentru cinci contururi de bilant energetic care au fost calculate în mod distinct. Din analiza de bilant real au rezultat urmatoarele: Conturul | - Bilantul termoenergetic real pentru sistemul de producere a energiei termice (CT CENTRU) Energia termica pierduta de CT Centru este de 23981,37 Gcal/an adica 10,61 % din energia produsa de CT Centru. Conturul II - Bilantul termoenergetic real pentru sistemul de transport a energie termice de la sursele de producere pana la intrarea in PT-uri Pierderile de caldura in reteaua de transport au fost de 134809,0 Gcal/an reprezentand 19,22 % din energia produsa in sistem (701331 Gcal/an). Conturul III - Bilantul termoenergetic real pentru sistemul de distributie a energie termice de la intrarea in PT-uri la consumatori Pierderile de caldura in retelele de distributie au fost de 94043,9 Gcal/an, reprezentand 17,27 %. Pierderile de energie in punctele termice au fost de 1388,0 adica 0,25 % din energia termica intrata în punctele termice. Conturul IV - Bilantul termoenergetic real pentru fiecare centrala termica de cvartal (cartier) si anume: CT Dunarea, CT UNT, CT Dragalina, CT Polona, CT Buzias precum si pentru CET Freidorf cu retelele de distributie aferente

INCDE- Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie Pag. 92 termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 S.T.I. Contract nr. 01/59/2018 Seria de modificari: O Centralele termice de cvartal au produs in anul de bilant analizat cantitatea de 28033,4 Gcal, Din aceasta cantitate s-au vandut consumatorilor 22653,3 Gcal, iar in retelele de distributie s-au pierdut 5380,1 Gcal, adica 19,19 % din energia termica produsa. Din datele calculate pentru fiecare Centrala termica de cvartal in parte s-au constatat urmatoarele: - cantitatea de energie termica produsa de fiecare CT a variat intre 344,7+ 9648,7 Gcal/an - pierderile procentuale totale de energie termica in retelele de distributie ale CT de cvartal au fost cuprinse in intervalul valoric 16,83 + 23,64 % astfel: o pierderile masice cu acc au avut valori cuprinse in intervalul 0,16+5,43 % o pierderile masice cu incalzirea au avut valori cuprinse in intervalul 0,008+4,62 % o pierderile prin transfer de caldura au avut valori cuprinse in intervalul 11,31+18,86 % - pierderile procentuale de energie termica a centralelor termice de cvartal au valori cuprinse intre 16,83 si 23,64 %. Conturul V - Bilantul termoenergetic real pentru toate centralele termice de cvartal (cartier) si reteaua de distributie totala aferenta centralelor termice de cartier. Centralele termice de cvartal impreuna cu CET Freidorf au produs in anul de bilant analizat cantitatea de 31769,4 Gcal. Din aceasta cantitate s-au vandut consumatorilor 25652,6 Gcal, iar in retelele de distributie s-au pierdut 6116,8 Gcal, adica 19,25 % din energia termica produsa. Valorile rezultate in urma calculelor efectuate pentru cele cinci contururi de bilant au fost analizate si s-a recomandat o serie de masuri de imbunatatire a functionarii instalatiilor si de crestere a eficientei energetice a acestora.

INCDE- Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie | Pag. 93 termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 STI. Contract nr, 01/59/2018 Seria de modificari: 0 Efectul implementarii masurilor de crestere a eficientei functionarii instalatiilor sunt identificate in bilantul optimizat. Determinarea pierderilor tehnologice s-a realizat in urmatoarele ipoteze: - Reteaua de termoficare are aceeasi lungime si configuratie ca in situatia reala - Fluxurile de energie termica care circula prin conducte sunt aceleasi ca in situatia reala - Izolatia termica a conductelor este noua - Nu sunt depuneri pe conducte - Pierderile masice sunt zero. Din analiza datelor rezultate in urma calculelor de bilant tehnologic au rezultat urmatoarele: - In sistemul de transport, pierderile tehnologice au fost 63890,5 Gcal/an valoare ce reprezinta 9,11 % din energia termica produsa de CET SUD si CT Centru - In sistemul de distributie, pierderile tehnologice au fost 60909,8 Gcal/an, valoare ce reprezinta 11,19 % din energia termica intrata in punctele termice. - Pierderile tehnologice pentru toate centralele termice de cvartal (cartier) si reteaua de distributie totala aferenta centralelor termice de cartier au fost de 2401,0 Gcal/an valoare ce reprezinta 7,56 % din energia termica produsa de CT-uri. Pentru reducerea pierderilor in retelele de transport si distributie, care sa conduca la cresterea eficientei energetice a sistemului de termoficare al COLTERM SA sunt necesare o serie de masuri de reabilitare, modernizare si imbunatatire a proceselor tehnologice. i | Î | Î | j

INCDE- ICEMENERG STI. Bilant real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timisoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018 Seria de modificari: 0 Pag. 94 Documente de referinta 1. Legea 121/2014, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr.574/01.08.2014 2. Ghidul de elaborare a auditurilor energetice, Decizia 2123/23.09.2014, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea |, nr. 696/ 23.1X.2014. 3. Legea 325/ 14.07.2006 privind serviciul public cu alimentare cu energie termica. 4. Ordinul nr. 91 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului — cadru al serviciului public de alimentare cu energie termica, emis de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarire Comunala si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 350 bis din 23 mai 2007 5. MIT — Manualul Inginerului Termotehnician, Ed. Tehnica 1986 6. Producerea, transportul si distributia caldurii. Instalatii de producerea a energiei termice. Terminologie — PE 201/95.

Atasament: Bilant_-_Anexe.pdf

ANEXE

Tabelul 1. Sistemul de transport Nr. Crt. Lunile Consum de gaze naturale (pt CT Centru) Energia termica produsa la gard (intrata în ST) Putere calorifica inferioara gaze naturale CT centru Energia livrata in PT Energia livrata consumatorilor racordati direct la ST Pierderi totale in ST Cantitate de apa de adaos în ST (include si adaosul din primar in secundar) 2017 CT Centru CET SUD C+S Smii mc Gcal Gcal Gcal kcal/mc Gcal Gcal Gcal mc ianuarie 10,183.9 75,314 61,494 136,809 8,308 113,421 4,700 18,688 108,690 februarie 4,426.3 39,062 76,664 115,726 8,308 97,196 3,772 14,758 88,278 martie 671.8 4,877 82,197 87,074 8,314 69,980 2,555 14,539 100,801 aprilie 457.1 3,052 64,477 67,529 8,391 53,678 1,549 12,302 117,685 mai 117.2 962 29,337 30,299 8,409 20,991 369 8,939 83,227 iunie 975.6 8,014 5,995 15,010 8,388 9,028 151 5,831 75,578 iulie 1,418.1 10,546 o 10,546 8,377 6,469 104 3,973 72,118 august 1,3324 10,415 o 10,415 8,342 6,577 89 3,749 89,332 ij N| MI | LO Mr] 00] O septembrie 1,828. 12,016 o 12,016 8,301 7,069 312 4,635 52,081 10 octombrie 1,532.7 9,075 31,619 40,694 8,301 27,609 1,349 11,736 110,506 11 noiembrie 1,935.8 13,875 63,659 77,534 8,284 59,883 3,302 14,349 108,482 12 decembrie 2,2273 14,812 82,867 97,680 8,269 72,548 3,822 21,310 108,195 Total 27,106.0 202,021 499,310 701,331 8,333 544,448 22,074 134,809 1,094,971

Tabelul 2. Sistemul de transport - Temperaturi Nr. Crt. Lunile Temperatura apa fierbinte tur Temperatura apa fierbinte retur Temperatura apa bruta Temperatura exterioara Temperatura | Temperatura agent termic | agent termic tur circuit retur circuit incalzire incalzire 2017 SUD Centru | SUD Centru C+S i c Cc c c c "C c ianuarie 101.2 100.3 59.4 57.6 2.6 -3.5 54.02 46.72 februarie 89.6 96.96 50.8 51.6 3.8 44 48.40 43.10 martie 79.3 96 46 48.1 7.7 10.7 44.80 40.70 aprilie 85.04 45.9 11 12.18 38.60 34.90 mai 81.87 48.8 16.8 18.49 37.50 35.20 iunie 65.4 74.4 47.5 45.9 21.2 23.66 iulie 53.6 47.5 23.8 25.2 august 60.9 47.0 23.6 25.3 md i m| st | LA 60 m septembrie 58.8 46.5 20.8 181 o vi octombrie 66.7 76.7 43.8 44.23 14 12.38 42.20 39.30 4 1 noiembrie 80.4 90.4 47.3 49.8 8.8 7.42 46.80 42.10 N d decembrie 88.6 105.2 51.3 55.1 5.6 3.8 50.10 44.20

Tabelul 3. Sistemul de distributie COD Apa Pierdere ACC ET intrata | ET livrata ET ET pierduta | ET pierduta ET INC ET INC ET ACC ET ACC Adaos ACC livrata in PT pierduta | prin radiatia | prin radiatia | plecata din livrata plecata livrata prin conductelor | conductelor PTICT consum din consum adaosul de ACC si de incalzire PTICT pentru recirculatie incalzire mc mc mc [Gcal] [Gcal] [Gcal] [Gcal] [Gcal] [Gcal] [Gcal] [Gcal] [Gcal] PT 356029 | 535051 2057353 | 544447.9 | 450404.1 | 46914 28536,0 53128.0 4361834 | 3783640 | 797285 | 72040.1 CT 20170 19914 128309 | 280334 | 226534 2424 1750.1 3136.6 21405.1 18026.0 4878.3 4627.3 PT+CT | 376199 | 554965 | 2185662 | 572481,4 | 473057,4 | 4933,8 30286,1 56264,6 457588,5 | 396390,0 | 84606,8 | 76667,4

A. PIERDERI TEHNOLOGICE DE CALDURA PENTRU SISTEMUL DE TRANSPORT Tabelul 1. Pierderi specifice de căldură pentru CONDUCTE izolate clasic SUPRATERAN - regim iarna, tur exterior al- coriductel ZT me : FI ERE mi m, 2083.8 1. Sa o: ES 0.030 1.020 0.110 1.240 1.244 2162.2 0.800 0.798 0:010 0.818 0.110 1.038 1.042 0.005. [ 6406 7 0.055 | 6556 | 0.600 Tabelul 2. ecifice de căldură pentru CONDUCTE izolate cl, SUPRATERAN - regim iarna, retur Tabelul 3. Pierdei e de căldură pentru CONDUCTE izolate clasic SUPRATERAN - regim vara, tur i i 1.1 EET TETIERE | | | | | Î | | | | | | | | j | | | i j | |

0,600 0,357 0.008 . 0.567 0.308 0.008 0,324. 0,090 0.504 0.508 0.007 0.273 09:090 09,453 0,457 0.007 0.219 0.090, 0,399 0.403 0:005 0.168 0.080 0.328 0,332 0.005 0.139 0.080 0:299 0.303 0,005 0,108 0.070 0,248: 0,252 0:030, căldură pentru CONDUCTE lzolate claslc SUBTERANE - regim iari 4,721.7 Tabelul 7. Pierderi 18877 19588 2016.6 2078.6 [ 2260.35 | 264 | 2369.6 26.4 2453.2 26.4 2570.6 26.4 0:90, 1,026. 0798, |. 0:818- 0.650, 0:010 5716 0.593 0.010 01613 0.488 0.010':[-- 0.508 0.390 0.008, | 0.406 0,357 0,008 0.373 [ 0:308 0.008 0.324 | 0259 0.007 PETER! 0.205 0:007 0.219. | 0:156-.:[. 0.006: 0.168 0.129. |. 0005 0139" 10.098 0.005. căldură pentru CONDUCTE izolate clasic SUBTERANE - regim vara, tur 2,3159 2714.9 26.4 2820.1 26.4 2979.5 26.4 10851: Tabelul 8. Pi

| C, PIERDERI TEHNOLOGICE DE CALDURA PENTRU SISTEMUL DE TRANSPORT - Conducte preizolate e de căldură pentru CONDUCTE preizolata SUBTERANE - regim iarna, tur RT msg Ă ! 2294.5 26.4 i 2385.7 26.4 1 0.708 "0,712 26.4 0:095. 0.596 0,600 26,4 0.008 0.373 0.055 0.563 0.567 26.4 E 0.008 0,324 0.090 0:504. 0.508 0453 [0.457 =: 4492 | ( x 9.399 0:403 E REPERE | 2997.0 2. | : 31131 „0: . 3289.0 2, 0.108 0.070 3451.5 0 0.005 0:087..[. 0.065 264 [0 0:070 0,004 0.078 0:060 0,198: |. 0.202. [ | | 1 ice de căldură pentru CONDUCTE olate SUBTERANE - re: larna, retur Tabelul 11. Pierderi specifice de căldură pentru CONDUCTE preizolate SUBTERANE - regim vara, tur

D. CALCULUL PIERDERILOR TEHNOLOGICE DE CALDURA PE RETELELE DE DISTRIBUTIE (INCALZIRE) - CONDUCTE IN CANAL TERMIC Tabelul 13. Pierderi spe e de căldură pentru CONDUCTE izolate clasic CANAL TERMIC - reteaua de incalzire, regim iarna, tur n EEE m 1950 "| 0.273 1.1950 | 0.245 11950 |" 0.215 1.1950 | 0.168 1.1950 | 0.159 11950 | 0133 1.1950 | 0:121 1.1950 |. 0.174 1.1950 |_-0.108 CEI 7 1.1950 1.1950 1.1950 |; ra 2134.1 26.4 26.4 26.4 26.4 26.4 26.4 26.4 26.4 26.4 , 26.4 26.4 26. 5.186 | 26314 [264 | 11950 [| | 20431 | 264 [ 11950 |

E, CALCULUL PIERDERILOR TEHNOLOGICE DE CALDURA PE RETELELE DE DISTRIBUTIE (INCALZIRE) - CONDUCTE SUBTERANE 1 : 0219 | 0.008 9.040 EEE , i 0.168 | 0.006 0.040 208437, E Ă : |_1.1950 7 0159” |. 0.008 0.049 | 0.135 | 0.005 5.040 9.121 70.005 0:040 |_1.1550 0.040 5.108 9:940 [1.1950 [.0:089_-7. 0.004" | 0.097 [0.046 9.076 [0.004 0.040 9.070] 0.004 _0:040 1.1950 0:064 0:004 0:072 0:040. ! iarna, retur |_2233.2 | 264 | 11550 |-01587[ 6008 23144 | 264 | 1.1950 [-0133 "7 0.605]. 23586 | 26.4 2386.9 | 26.4 7 24128 ] 26.4 25080 | 26.4 25885 | 26.4 26314 | 264 | 1.1950 | 0078"] 26832 | 26.4 | Î

F. CALCULUL PIERDERILOR TEHNOLOGICE DE CALDURA PE RETELELE DE DISTRIBUTIE (APA CALDA DE CONSUM) - CONDUCTE IN CANAL TERMIC Tabelul 17, Pierderi specifice de căldură pentru CONDUCT late clasica CANAL TERMIC - reteaua de apa calda de consum, reg meri Pe MA 0.104 | 0.005 | 0113 | 000 | 0175 | 017 | i 2681.8 005 [50688 | 364 | 1.1950 [953| 0.661 [0056 | 0.056” | 5.120” FI OAZA] 9.0507 | 0.050 | 3757.7 | 264 [| 11955 | 0015-6563. 0.035 [0.0507 [0.085 Ț 008977] G. CALCULUL PIERDERILOR TEHNOLOGICE DE CALDURA PE RETELELE DE DISTRIBUTIE (APA CALDA DE CONSUM) - CONDUCTE IN CANAL TERMIC Tabelul 19. Pierderi specifice de căldură pentru CONDUCTE preizolate SUBTERANE - reteaua de apa calda de consum, regim vara 5 icti E LE 1030 i 9. „0.050 10,149 Ş ! Tabelul 20. Pierderi BEI i 2643.9 : | 3515.2 [264 | 1.1950 [9061 5004 |_ 0689] 0-49]. 0.153 | | 32465 | 264 | 1.1950 [0040

| H. CALCULUL PIERDERILOR TEHNOLOGICE DE CALDURA PE RETELELE DE DISTRIBUTIE (INCALZIRE) - CONDUCTE IN CANAL TERMIC Tabelul 21, Pierderi specifice de căldură pentru CONDUCTE izolate clasic CANAL TERMIC - rateaua de incalzire, regim iarna, tur e = AR | Za Bra, 0.297 0:265 0.255, [0.040 | 0515 0181 [_ 0.040 |. 0.261 0172 | 0.040" 0.252 | 24114 ] 264 | 11950 75133 |. 000577 0145" 06%. 7. 0233 | 24575 | 264 [| 11950 |. 0.121 "|. 0005] 0130. | 0049 | 0210 | 24859 | 264 [| 1.1950 | 01347 0005777 [7 0540] 06203 CET 0 0.005]; 0:117; |. 0.197. |... 0:201 2613.2 26.4 1.1950 0.002 *]...0.097, 0:040 | 8.177 0.054 | 0.040 [0.154 27417 | 264 | 1.1950 | 0076 Ț_ 0008 | 01678 | 0.040. 9:072 [00% | 264 | 11950 [0057 [om Ț 0565 [ ao40 [6145 11. Tabalul 22, rderi specifice de căldură pantru CONDUCTE izolate clasic CANAL TE i n Bra CZ 2233.2 26.4 1.1950 2314.4 26.4 1.1950 [2585.5 Ț 264 Ț-1.1950 ] Ț—264 1.1950]

I. CALCULUL PIERDERILOR TEHNOLOGICE DE CALDURA PE RETELELE DE DISTRIBUTIE (INCALZIRE) - CONDUCTE SUBTERANE Tabelul 23. Pierderi specifice de căldură pentru CONDUCTE preizolate CANAL TERMIC - incalzire, = EEE Ţ = E = SE 95 0.121] 0005] 0350” | 0040” |. 0219 | |. 0108... 6005 7. 0117" ] 0640 [5197 [0201] Tabelul 24, Pierderi specifice de căldură pantru CONDUCTE preizolate CANAL TERMIC - reteaua de incalzire, regim iarna, retur 2233. 2] 264 | PR | 25144 | 264 | 11950 | 5155 25.4 | 13950 [— E

K. CALCULUL PIERDERILOR TEHNOLOGICE DE CALDURA PE RETELELE DE DISTRIBUTIE (APA CALDA DE CONSUM) - CONDUCTE ÎN CANAL TERMIC | 2775.4 | 261] 1.1950 | 0081 | 0009 5.055 | 0030 0.155] :