keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 14/23.01.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Construire corp nou de clădire pentru Asociaţia Casa Faenza, Al. Sănătăţii nr.15, Timişoara"

23.01.2015

Hotararea Consiliului Local 14/23.01.2015
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Construire corp nou de clădire pentru Asociaţia Casa Faenza, Al. Sănătăţii nr.15, Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2015-1001/16.01.2015 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere Fisa Tehnica nr.SC2014-34634 din 23.12.2014 de verificare si avizare a documentatiilor tehnico-economice pentru lucrari de investitii, emisa de Comisia Tehnico-Economica;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(4), lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Construire corp nou de clădire pentru Asociaţia Casa Faenza, Al. Sănătăţii nr.15, Timişoara", intocmit de SC "PRODAO-ING" SRL, cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici, prevazuti in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Se aproba elaborarea Proiectului Tehnic si a Documentatiei de executie prin grija Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale, Biroul Tehnic, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA INSTITUTII SCOLARE, Aprobat MEDICALE, SPORTIVE SI CULTURALE PRIMAR, BIROU TEHNIC NICOLAE ROBU Nr. SC2015- _________________________

REFERAT privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii

“SF+PT construire corp nou de clădire pentru Asociaţia Casa Faenza, Al. Sănătăţii nr.15, Timişoara”

Biroul Tehnic din cadrul Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale are cuprins in programul de investitii pe anul 2014-2015 obiectivul de investitii “SF+PT construire corp nou de clădire pentru Asociaţia Casa Faenza, Al. Sănătăţii nr.15, Timişoara”.

Având în vedere solicitarea nr. SC2013-33452/21.11.2013 a Asociatiei "CASA FAENZA" in cadrul careia functioneaza Centrul Comunitar pentru Copii Autisti Timisoara care este o organizatie neguvernamentala de protectie speciala a copiilor cu sindrom autist, fara scop patrimonial şi care are ca obiectiv abilitarea si integrarea sociala a copiilor cu sindrom autist, (autismul este un handicap global care impiedica persoana sa comunice obisnuit, sa inteleaga relatiile sociale si sa invete prin metodele obisnuite din invatamant. Sindromul autist se caracterizeaza prin joc stereotip, lipsa de raspunsuri la emotiile altora, lipsa de abilitati de comunicare, rezistenta la schimbare).

Tinand cont de faptul că Asociaţia foloseşte mai multe metode de lucru cu copiii şi familiile acestora, în funcţie de nevoile fiecărui beneficiar, punându-se în egală măsură accentul atât pe dezvoltarea emoţională şi pe cea de interacţiune socială, pe dezvoltarea jocului şi a imitaţiei dar şi pe dezvoltarea cognitivă, se impune construirea unui nou corp de clădire pentru creşterea numărului de beneficiari şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite copiilor dar şi părinţilor, pentru consiliere psihiatrică socială şi educativă.

Regimul de inaltime al clădirii noi propuse este parter, cu suprafata construită desfăşurată de 85,30 mp. şi suprafata spaţiu verde de 2216 mp.

Având în vedere Studiul de fezabilitate pentru obiectivului de investitie “SF+PT construire corp nou de clădire pentru Asociaţia Casa Faenza, Al. Sănătăţii nr.15, Timişoara” întocmit de SC”PRODAO-ING” SRL, finantarea investitiei se va face din bugetul local la cap. 68.02. Asigurări şi Asistenţă socială. Durata de realizare a investiţiei: 6 luni. Urmare a celor de mai sus, P r o p u n e m: 1. Aprobarea Studiului de Fezabilitate si realizarea obiectivului de investiţii “SF+PT construire corp nou de clădire pentru Asociaţia Casa Faenza, Al. Sănătăţii nr.15, Timişoara”, în valoare de 307.837 lei (inclusiv TVA) din care C+M in valoare de 270.734 lei (inclusiv TVA), întocmit de SC”PRODAO-ING” SRL, cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi în anexa la prezentul.

VICEPRIMAR, SECRETAR,

Dan Diaconu Ioan Cojocari

pt. DIRECTOR, Mihai Costa

CONSILIER, Mariana Hegheş

Avizat: SERVICIUL JURIDIC,

Cod FO 53-01,ver.2

Atasament: Anexa.pdf

ANEXĂ LA HOTĂRÎREA NR……………………...

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTITIEI “CONSTRUIRE CORP NOU DE CLĂDIRE PENTRU ASOCIAŢIA CASA FAENZA, AL.

SĂNĂTĂŢII NR.15, TIMIŞOARA”

Studiul de fezabilitate pentru obiectivului de investitie “SF+PT construire corp nou de clădire pentru Asociaţia Casa Faenza, Al. Sănătăţii nr.15, Timişoara” intocmit de SC”PRODAO-ING” SRL, are principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei :

Durata de realizare a investitiei : 6 luni Valoarea totala a investitiei : 307.837 lei (inclusiv TVA) 69.590 euro (inclusiv TVA) Din care constructii montaj C+M : 270.734 lei (inclusiv TVA)

61.202 euro (inclusiv TVA) Capacitate: (in unitati fizice si valorice)

Investitia propune creşterea numărului de beneficiari şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite copiilor dar şi părinţilor, pentru consiliere psihiatrică socială şi educativă şi instruirea lor ca şi „coterapeuţi” pentru continuarea activităţilor de abilitare a copilului şi la domiciliu. Regim de inaltime propus: Parter Suprafata teren : 3000 mp. Suprafaţă construită existentă : 348,7 mp. Suprafaţă nou construită desfăşurată :85,30 mp. Suprafaţă spaţiu verde : 2216 mp. Suprafaţă trotuar şi carosabil : 140 mp. Suprafaţă parcaje : 60 mp.

DEVIZUL GENERAL Privind cheltuielile necesare realizarii

- Construire corp nou de cladire pentru Asociatia „Casa Faenza” – - in lei/EURO la cursul 4,4236 lei/EURO din data de 24.10.2014 –

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA Valoare (inclusiv TVA )

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1 2 3 4 5 6 7 CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 1.1. Obtinerea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.2. Amenajarea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.3. Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 TOTAL CAPITOL 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1. Studii de teren 0.430 0.097 0.103 0.533 0.121 3.2. Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 0.300 0.068 0.072 0.372 0.084 3.3. Proiectare si inginerie 3.926 0.888 0.942 4.868 1.101 3.4. Organizarea procedurilor de achizitie publica 0.500 0.113 0.120 0.620 0.140 3.5. Consultanta 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.6. Asistenta tehnica 6.400 1.447 1.536 7.936 1.794

TOTAL CAPITOL 3 11.556 2.612 2.773 14.329 3.239

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 4.1. Constructii si instalatii 214.054 48.389 51.373 265.427 60.002 4.2. Montaj utilaje tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 4.568 1.033 1.096 5.664 1.280 4.4. Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.5. Dotari 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.6. Active necorporale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 TOTAL CAPITOL 4 218.622 49.422 52.469 271.091 61.283

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1. Organizare de santier 5.1.1. Lucrari de constructii 5.1.2. Cheltuilei conexe organizarii santierului

4.280 0.000

0.968 0.000

1.027 0.000

5.307 0.000

1.200 0.000

5.2. Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare 5.2.1 Comisioane, taxe si cote legale Comision Banca finantatoare Taxa inspectie Control calitate Taxa pentru inspectie in constructii Contributia pt. Casa Sociala a Constructorilor Primele de asigurare Alte cheltuieli Taxe ANRE 5.2.2 Costul creditului

0.000 0.218 1.528 1.092 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.049 0.345 0.247 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.218 1.528 1.092 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.049 0.345 0.247 0.000 0.000 0.000 0.000

5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 11.509 2.602 2.762 14.271 3.226 TOTAL CAPITOL 5 18.627 4.211 3.789 22.417 5.067 CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar 6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 6.2. Probe tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 TOTAL CAPITOL 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 TOTAL GENERAL 248.805 56.245 59.032 307.837 69.590 Din care C + M 218.334 49.357 52.400 270.734 61.202

Pt. DIRECTOR, CONSILIER, Mihai Costa Mariana Hegheş Red. MH Ex.2.