keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 98/26.10.2004 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al Festivitaţii de premiere a studenţilor eminenţi din facultăţile Municipiului Timişoara

26.10.2004

Hotararea Consiliului Local 98/26.10.2004
privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al Festivitaţii de premiere a studenţilor eminenţi din facultăţile Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2004- 17696/ 07.10.2004 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere Referatul nr. SC2004- 17696/ 07.10.2004 al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, sănătate protecţie socială, turism , ecologie sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 45/ 2003 privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr.108/ 2004;
Având în vedere art. 38, lit (d) şi (p) din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală;
În conformitate cu art.46 din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al Festivităţii de premiere a studenţilor eminenţi din facultăţile Municipiului Timişoara.

Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 100.000.000 lei de la bugetul local, din cap.59.02 "Cultură, religie şi acţiuni sportive" (590221 "Activitatea de tineret") pentru acţiunea prevăzută la art.1.
Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestei manifestări se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.


Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Biroul Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Biroului Relaţii Publice;
- Asociaţiei "Orizonturi Universitare" Timişoara;
- Mass-media locale.
-


Presedinte de sedinta
HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_premiere_studenti.pdf

Red. 2ex L.P.

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA BIROUL RELAŢII PUBLICE SC2004-17696/ 07.10.2004

APROBAT PRIMAR, GHEORGHE CIUHANDU

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 256 -204886, e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

REFERAT Privind participarea Consiliului Local în calitate de coorganizator la Festivitatea de

premiere a studenţilor eminenţi din facultăţile Municipiului Timişoara

Având în vedere referatul nr.17696/ 07.10.2004 al Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport, la propunerea Asociaţiei „Orizonturi Universitare” şi a domnului primar Gheorghe Ciuhandu, pentru participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator la festivitatea de premiere a studenţilor eminenţi din facultăţile Municipiului Timişoara

Propunem, în conformitate cu prevederile art. 38, lit (d) şi (p) şi art.45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, precum şi în conformitate cu OUG nr. 45/ 2003 privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr.108/ 2004 şi în conformitate cu art.46 din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală alocarea sumei de 100.000.000 lei din cap.59.02 „Cultură, religie şi acţiuni sportive” (590221 „Activitatea de tineret”). Adrian Bodo Smaranda Haracicu Director Economic Şef Serviciu Buget- Investiţii Alina Coraş Lavinia Popescu Consilier Birou Relaţii Publice Inspector de specialitate

Mirela Lasuschevici Avizat Juridic