keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 95/28.04.1998 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zona Fabric"

28.04.1998

Hotararea Consiliului Local 95/28.04.1998
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zona Fabric"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere referatul Directiei de Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze,economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, lucrari publice si patrimoniu, Comisiei pentru administratie locala,juridica, ordine publica, drepturile omului si culte. In baza prevederilor Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor republicata si modificata;
In conformitate cu prevederile art. 20 lit (c), (g) si (m) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica locala republicata si modificata. In temeiul art. 28 alin. 1 si 2 din Legea nr. 69/1991 privind adinistratia publica locala republicata si modificata.


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba Planul Urbanistic Zonal" Zona Fabric"
conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare;
In urma aprobarii Planului Urbanistic Zonal "Zona Fabric", acesta se va
integra in Planul Urbanistic General al Municipiului Timisoara.
Art. 2: Reglementarile privind autorizarea constructiilor, a
amenajarilor, a retelelor si echipamentelor urbane se aplica in concordanta cu
prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal si cu prevederile Legii nr.
50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru
realizarea locuintelor republicata.
Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza
Directia de Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art. 4: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Consiliului Judetean Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei de Urbanism;
Directiei Tehnice;
Directiei RelatiiComunicare;
Biroului Corp Control Primar;
Massmediei locale;


Presedinte de sedinta
ROMULUS GHERAN
Contrasemneaza